certyfikat zgodnosci - Pol

Komentarze

Transkrypt

certyfikat zgodnosci - Pol
ITB
ZAKIAD
CERTYFUUCJI
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ZAKLAD CERTYFIKACJI
ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (022) 57 96 167. (022)5796168. f a x : ( 0 2 2 ) 5 7 9 6 2 9 5
AC 020
CERTYFIKAT ZGODNOSCI
ITB-1891/W
Potwierdza si?, ze:
Drzwi wewn^trzne wejsciowe POL-PANEL EI30
odmian: ,,80" i ,,90"
przeznaczone do stosowania jako wejsciowe drzwi wewn^trzne w budynkach mieszkalnych (w tym w budynkach
zamieszkania zbiorowego) oraz w budynkach uzytecznosci publicznej, w lekkich, srednich i ci^zkich warunkach
eksploatacji odpowiadaja^cych 3. klasie wymagah wg PN-EN 1192:2001,
0 klasach izolacyjnosci akustycznej: Di - 30 dB, D2 - 30 dB wg PN-B-02151-03:1999
oraz Rw=32 dB wg PN-87/B-02351/03
1 klasie odpornosci ogniowej EI230 wg PN-EN 13501-2:2008
wprowadzone do obrotu i produkowane przez:
POL-PANEL Sp. z o. o.
ul. Mitkowskiego 8
38-480 Rymanow
w zaktadzie produkcyjnym:
POL-PANEL Sp. z o. o.
ul. Osiedle 41
38-480 Rymanow
spelniajq wymagania okreslone w:
Aprobacie Technicznej NrAT-15-6945/2009
Producent wdrozyt system zakladowej kontroli produkcji i prowadzi
w zaWadzie produkcyjnym, zgodnie z planem badaii.
badania
probek wyrobu, pobranych
ZaWad Certyfikacji ITB przeprowadzit wst^pne badania typu oraz wst^pny audit zaktedu produkcyjnego i zaktedowej
kontroli produkcji, prowadzi staty nadzor, ocen$ i akceptacj^ zaktadowej kontroli produkcji.
Niniejszy certyfikat jest dokumentem wymaganym w systemie oceny zgodnosci 1, zgodnie z rozporza.dzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z pozn. zm.).
Certyfikat zgodnosci nr ITB-1891/W zostat wydany po raz pierwszy 23.02.2010, moze bye stosowany tylko
w odniesieniu do wyrobow spdniaja^cych wymagania ww. specyfikacji technicznej i jest wazny do 12.11.2014,
o ile specyfikacja techniczna zachowuje swoja. waznosc oraz nie ulegty istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki
i miejsce produkcji lub system zaktadowej kontroli produkcji.
KIEROWNIK
Zaktadu Certyfikacji
DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej
Marek Kaproh
Barbara Dobosz
Warszawa, 23.02.2010

Podobne dokumenty