Wzór umowy na bad.labor. elektroforeza białek..

Transkrypt

Wzór umowy na bad.labor. elektroforeza białek..
WZÓR UMOWY
o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych
zawarta na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)
zawarta w dniu ………... 2013 r. roku w Tychach pomiędzy:
Megrez sp. z o.o. przy ul. Edukacji 102; 43-100 Tychy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302837,
kapitał zakładowy w wysokości 1 400 000,00zł
- w całości wpłacony,
NIP 634-267-03-10
reprezentowaną przez:
Mariola Szulc– Prezes Zarządu
Krzysztof Leki– Wiceprezes Zarządu
zwanym dalej „Udzielającym zamówienia"
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
…………………………………….
…………………………………….
zwanym dalej „Przyjmującym zamówienie”
§1
1. Udzielający zamówienia udziela, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wykonania
świadczenia zdrowotne w zakresie badań laboratoryjnych w kierunku:
a) elektroforeza białek - pmr
b) p/ciała IgG w pmr
2. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 1 zlecane będą przez Udzielającego
zamówienia w ilościach uzależnionych od jego aktualnych potrzeb.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania należytej staranności przy
wykonywaniu powierzonych świadczeń zdrowotnych.
4. W przypadku wystąpienia problemów związanych z realizacją świadczeń Przyjmujący
zamówienie winien niezwłocznie poinformować Udzielającego zamówienia telefonicznie
1
lub faksem oraz winien on zapewnić ich wykonanie przez inny uprawniony podmiot
spełniający warunki swk przy zachowaniu cen, zgodnie z niniejszą umową.
5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wprowadzenia niniejszej umowy
w Portal Świadczeniodawcy (NFZ) w ciągu 10 dni od daty zawarcia umowy.
6. Przyjmujący zamówienie gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
§2
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że:
a) przedmiot zamówienia nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres
świadczeń zdrowotnych przez niego wykonywanych, zgodnie z wpisem do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o których mowa w art. 100 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
b) zapewnia realizację badań objętych zakresem konkursu (zgodnie ze złożoną ofertą),
c) personel Przyjmującego zamówienie, który będzie przeprowadzał badania posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania badań oraz autoryzacji
wyników,
d) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń
określonych w niniejszej umowie wg zasad określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.),
e) spełnia wszystkie wymagane przepisami prawa warunki i standardy do świadczenia
usług w zakresie przedmiotu zamówienia oraz dysponuje niezbędnym sprzętem,
urządzeniami i pomieszczeniami umożliwiającymi ich realizację, a także oświadcza, iż
spełnia standardy Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia określone
dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w dziedzinie objętej niniejszą
umową,
f) dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi i łączności niezbędnymi dla
prowadzenia działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dziedziny
obejmującej przedmiot umowy.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do posiadania umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej przez cały okres obowiązywania umowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przedstawienia polisy ubezpieczeniowej,
o której mowa w § 2 ust. 2, w dniu zawarcia niniejszej umowy. Polisa stanowić będzie
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§3
1. Podstawą udzielania świadczenia określonego w § 1 ust. 1 jest indywidualne skierowanie
wystawione przez lekarzy zatrudnionych lub świadczących usługi w ramach umów
cywilnoprawnych u Udzielającego zamówienia.
2. Skierowanie powinno zawierać:
a) pieczęć nagłówkową Udzielającego zamówienia,
b) dane pacjenta (imię, nazwisko, datę urodzenia, płeć, adres miejsca zamieszkania,
numer PESEL, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób,
2
które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość,
c) oznaczenie Przyjmującego zamówienie lub podmiotu wskazanego przez
Przyjmującego zamówienie , zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 4 niniejszej umowy,
d) rodzaj zleconego badania,
e) podpis oraz imienną pieczęć lekarza wystawiającego skierowanie,
f) datę sporządzenia.
g) inne informacje o pacjencie mogące mieć wpływ na wynik zleconego badania
§4
1. Materiał do badania będzie przesyłany przez Udzielającego zamówienia na jego koszt
zgodnie z procedurą pobrania i transportu materiału biologicznego do badań
laboratoryjnych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wykonywane badania realizowane będą zgodnie z procedurami stosowanymi
u Przyjmującego zamówienie, w terminach jak w formularzu cenowym załącznik nr 3 do
niniejszej umowy ( stanowiący załącznik nr 1 w postępowaniu ofertowym na udzielanie
świadczeń zdrowotnych )
3. Wyniki badań będą przekazywane przez Przyjmującego zamówienie
w dniu
przeprowadzenia badania faksem na numer Udzielającego zamówienia 32/ 3255177 lub
e mail [email protected] , a oryginały wyników badań laboratoryjnych
w formie papierowej będą wysyłane raz w miesiącu wraz z zestawieniem i fakturą listem
poleconym do siedziby Udzielającego zamówienia, na koszt Przyjmującego zamówienie.
§5
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Udzielającego zamówienia jest:
……………………………………………………………...tel………………………………
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Przyjmującego zamówienie jest:
……………………………………………………………..tel. ……………………………….
§6
1. Udzielający zamówienia powierza Przyjmującemu zamówienie przetwarzanie danych
w zakresie objętym niniejszą umową, zgodnie z brzmieniem art. 31 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2002 Nr 101 poz. 926 z późn.zm.)
2. Udzielający zamówienia oraz Przyjmujący zamówienie, ponoszą odpowiedzialność za
przetwarzanie danych niezgodnie z niniejszą umową, zgodnie z brzmieniem art. 31 ust. 4
ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich danych
osobowych, które uzyskał w związku z wykonywaniem niniejszej umowy zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3
§7
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w cenach
zaproponowanych w ofercie złożonej Udzielającemu zamówienia stanowiącej załącznik
nr 3 do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. W przypadku zmiany stawki podatku VAT po
złożeniu oferty, cena brutto, jak również wartość brutto umowy nie może zostać
zwiększona, wobec czego podwyższenie stawki podatku VAT spowoduje zmniejszenie
wynagrodzenia netto Przyjmującego zamówienie w stosunku do wynagrodzenia netto
określonego w ofercie Przyjmującego zamówienie, przy zachowaniu cen brutto, na co
Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę. Cena netto przedmiotu umowy, jak również
wartość netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego
obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto i wartości brutto umowy.
3. W przypadkach zmian opisanych w ust. 2 zmiana cen jednostkowych nastąpi z chwilą
wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, a Przyjmujący zamówienie zobowiązany
jest do doręczenia Udzielającemu zamówienia aktualnego formularza cenowego.
§8
1. Udzielający zamówienia będzie uiszczał należność za wykonane badania po zakończonym
miesiącu kalendarzowym jako iloczyn stawki jednostkowej wynikającej z oferty i ilości
faktycznie zrealizowanych świadczeń.
2. Załącznikiem do faktury będzie wykaz wykonanych badań ze wskazaniem imienia,
nazwiska, PESEL pacjenta oraz ilości wykonanych badań.
3. Zapłata należności nastąpi w terminie 21 dni od daty poprawnie wystawionej i doręczonej
przez Przyjmującego zamówienie faktury przelewem na konto bankowe wskazane na
fakturze.
4. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Udzielającego
zamówienia.
5. Opóźnienie w zapłacie należności stanowić może podstawę do naliczenia przez
Przyjmującego zamówienie odsetek ustawowych.
§9
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne
z tym, że w przypadku gdy wartość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę
umowną Udzielający Zamówienia ma prawo żądać od Przyjmującego zamówienia
odszkodowania na zasadach ogólnych.
2. Za każdy przypadek nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Przyjmującego
zamówienie jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy Udzielający zamówienia
może nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę umowną w wysokości 5%
miesięcznego wynagrodzenia brutto. Kara umowna przysługuje w szczególności
w następujących okolicznościach:
a) za każde udzielenie świadczeń w sposób i na warunkach nie odpowiadającym
wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie,
b) uniemożliwienia kontroli przeprowadzonej przez Udzielającego zamówienia,
4
Narodowy Fundusz Zdrowia oraz inne uprawnione organy i podmioty albo
niewykonania w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych
c) za każdą nieuzasadnioną odmowę udzielenia świadczeń, o których mowa w § 1 ust 1
3. Udzielający zamówienia po przeprowadzeniu rozmów umożliwiających złożenie wyjaśnień
przez Przyjmującego zamówienie będzie mógł podjąć decyzję o nałożeniu lub
odstąpieniu od nałożenia kary.
4. Udzielający zamówienia ma prawo dochodzić zapłaty nałożonych kar umownych także
poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej noty obciążeniowej z należnością
wynikającą z najstarszej faktury wystawionej przez Przyjmującego zamówienie, na co
Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę.
§ 10
1. Umowę zawiera się na czas określony od dnia ……………… r. do 31.12.2014 r.
2. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, gdy:
a) w wyniku kontroli wykonania umowy i realizacji zaleceń pokontrolnych oraz innych
działań kontrolnych uregulowanych w odrębnych przepisach stwierdzono nie
wypełnienie warunków umowy lub wadliwe jej wykonanie,
b) Przyjmujący zamówienie na żądanie Udzielającego zamówienia nie udokumentuje
faktu podpisania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
c) Przyjmujący zamówienie utraci uprawnienia konieczne do realizacji umowy.
d) Przyjmujący zamówienie nie dopełni obowiązku wynikającego z § 1 ust. 4 umowy.
3. Rozwiązanie umowy na podstawie § 10 ust. 2 nie wyłącza prawa do dochodzenia kary
umownej lub odszkodowania na zasadach opisanych w § 9 niniejszej umowy.
4. Umowa ulega rozwiązaniu:
a) z upływem czasu, na który była zawarta,
b) z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych przez
Udzielającego zamówienia lub Przyjmującego zamówienie,
c) wskutek oświadczenia jednej ze stron, złożonego w formie pisemnej
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego.
5. Przyjmujący zamówienie jest uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku pozostawania przez Udzielającego zamówienia
w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia dłuższą niż 30 dni.
6. Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy bez
wypowiedzenia w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zajdą inne nie
dające się przewidzieć w chwili zawierania umowy okoliczności powodujące, że dalsza
realizacja umowy będzie niemożliwa lub niecelowa.
§ 11
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli przeprowadzonej przez
Narodowy Fundusz Zdrowia na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. O
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie
wynikającym z umowy.
§ 12
5
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony będą próbowały
rozstrzygnąć w drodze wzajemnych negocjacji,
2. W przypadku braku uzgodnienia stanowisk, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy dla
Udzielającego zamówienia.
§13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny, przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
§14
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§15
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
§16
Integralną częścią niniejszej umowy jest:
a) załącznik Nr 1 – polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
b) załącznik Nr 2 – procedura pobrania i transportu materiału biologicznego
c) załącznik Nr 3 – formularz cenowy
Udzielający zamówienia
Przyjmujący zamówienie
6

Podobne dokumenty