prezydent miasta jaworzna

Transkrypt

prezydent miasta jaworzna
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA
ustala
wykaz nieruchomości
obejmujący działki gminne nr nr 99/2 o pow. 563 m², 99/3 o pow. 635 m², 99/4 o pow. 644 m², 99/5 o pow. 584 m²,
99/6 o pow. 605 m², 99/7 o pow. 726 m² i 99/8 o pow. 736 m ², 99/11 o pow. 1.758 m² w obr. geod. 275 m. Jaworzna,
położone w rejonie ul. Tetmajera w Jaworznie, objęte księgą wieczystą Nr KA1J/00031026/5, prowadzoną w Sądzie
Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych, wyznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.
Opis nieruchomości: działki położone na terenie osiedla Bory, po północnej stronie ul. Tetmajera w Jaworznie.
Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi od strony południowej wolnostojąca zabudowa jednorodzinna a od strony
zachodniej zabudowa przemysłowa. Od strony północnej teren odgrodzony jest wysoką zadrzewioną skarpą. Działki
stanowią tereny niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte roślinnością niską w stanie dzikim, pojedynczymi
drzewami. Działka nr 99/11 służy jako droga dojazdowa o nawierzchni nieurządzonej, obsługująca kompleks działek
przeznaczonych pod zabudowę, umożliwiając im dostęp do drogi publicznej. Stanowi pas gruntu biegnący
od ul. Tetmajera w kierunku północnym, wzdłuż ogrodzenia nieruchomości użytkowej. W pasie drogowym ul. Tetmajera
zlokalizowane są sieci: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa. W celu uzyskania zjazdu z drogi nabywca
nieruchomości zobowiązany będzie wystąpić do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów o wydanie stosownego zezwolenia.
Działki nr 99/2 – 99/5 wykazują cechy podmokłości. Działki stanowią tereny płaskie, zbliżone w kształcie do trapezu,
poza działką nr 99/7 stanowiącą prostokąt.
Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
•
działka nr 99/11 w obr. geod. 275 m. Jaworzna: 1KDW - tereny dróg wewnętrznych, 1MN i 2MN - tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
•
działki nr 99/2 – nr 99/5 w obr. geod. 275 m. Jaworzna: 2MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
•
działki nr 99/6 – nr 99/8 w obr. geod. 275 m. Jaworzna: 1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Strefa MN. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem budowy dróg wewnętrznych i parkingów
ogólnodostępnych, w zakresie niezbędnym do obsługi terenu oraz terenów sąsiednich. Przeznaczenie uzupełniające:
garaże i budynki gospodarcze, usługi o funkcjach nieuciążliwych (…), dojścia, dojazdy, sieci i urządzenia infrastruktury
technicznej (...)
Strefa KDW. Tereny dróg wewnętrznych. Przeznaczenie podstawowe: tereny dróg niepublicznych o funkcji
wewnętrznej. Przeznaczenie uzupełniające: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń towarzysząca.
Najważniejsze oznaczenia graficzne zgodnie z rysunkiem planu: nieprzekraczalna linia zabudowy, wodociągi,
kanalizacja sanitarna, teren górniczy Jaworzno Jeleń (…).
Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz
dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowych działek uzyskać można w Wydziale Urbanistyki
i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).
Informacja geologa. Teren zlokalizowany jest w zasięgu płytkiej eksploatacji górniczej do 80 m, co oznacza,
iż przedmiotowy obszar może być silnie obciążony skutkami przeszłej eksploatacji. Powyższe nie wyklucza możliwości
zabudowy ww. działek, jednak ich zagospodarowanie wymaga uprzedniego ustalenia geotechnicznych warunków
posadawiania obiektów budowlanych, stosownie do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012, poz. 463) (…). Szczegółowe informacje w przedmiotowej kwestii uzyskać
można w Biurze Geologa Powiatowego tut. Urzędu, Plac Górników 5.
Wartości nieruchomości o łącznej pow. 6.251 m² oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego (netto):
485.138,00 zł, w tym:
•
nr 99/2 w obr. geod. 275 m. Jaworzna: 43.126,00 zł,
•
nr 99/3 w obr. geod. 275 m. Jaworzna: 48.641,00 zł,
•
nr 99/4 w obr. geod. 275 m. Jaworzna: 49.330,00 zł,
•
nr 99/5 w obr. geod. 275 m. Jaworzna: 44.734,00 zł,
•
nr 99/6 w obr. geod. 275 m. Jaworzna: 50.926,00 zł,
•
nr 99/7 w obr. geod. 275 m. Jaworzna: 61.115,00 zł,
•
nr 99/8 w obr. geod. 275 m. Jaworzna: 61.956,00 zł,
•
nr 99/11 w obr. geod. 275 m. Jaworzna: 125.310,00 zł.
Do ceny działek uzyskanej w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu: zgodnie z art. 34 ust. 1
pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym
i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed
5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 cytowanej ustawy mija z upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Informacje dot. procedury zbycia ww. nieruchomości uzyskać można w Biurze Obrotu Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 pok. 22 (tel. 32 61 81 636).
Jaworzno, 10 kwietnia 2015 r.