Ogłoszenie o zamówieniu

Transkrypt

Ogłoszenie o zamówieniu
Strona 1 z 6
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php?id=61
Nowy Sącz: PCFE.272.42.2013 Organizacja i przeprowadzenie kursu
barmańskiego w ramach projektu pn. Lokalne inicjatywy na rzecz
rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego
Numer ogłoszenia: 389800 - 2013; data zamieszczenia: 25.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich , ul. Kościuszki 3, 33-300 Nowy
Sącz, woj. małopolskie, tel. 18 262 18 92, faks 18 262 18 92.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcfe.powiat-ns.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PCFE.272.42.2013 Organizacja i
przeprowadzenie kursu barmańskiego w ramach projektu pn. Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju
regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia
jest organizacja i przeprowadzenie kursu barmańskiego w ramach projektu pn. Lokalne inicjatywy na
rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego, współfinansowanego przez
Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii
Europejskiej, Umowa w sprawie Realizacji Projektu nr URP/SPPW/1.1/KIK/06. 2. Kurs, którego
przeprowadzenie jest przedmiotem niniejszego zamówienia jest kursem w rozumieniu § 3 pkt 5
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186 z późn. zm.). 3. Maksymalna liczba
uczestników kursu wynosi 50 osób. Zamawiający przewiduje utworzenie pięciu 10-osobowych grup.
Przewiduje się możliwość zmniejszenia liczby uczestników do 7 osób w grupie. 4. Rekrutacja
uczestników kursu będzie prowadzona przez Zamawiającego na bieżąco. Przewiduje się możliwość
ograniczenia liczby tworzonych grup w razie niezebrania wymaganej liczby uczestników (minimum 7
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=389800&rok=20... 2013-09-25
Strona 2 z 6
osób na grupę). W takiej sytuacji zakres umowy ulega odpowiedniemu ograniczeniu, a termin realizacji
umowy upływa z dniem realizacji umowy dla ostatniej utworzonej grupy. 5. Kurs obejmuje 45 godzin
zajęć dla jednej grupy, w tym: a) 12 godzin zajęć teoretycznych, b) 33 godziny zajęć praktycznych, przy
czym jedna godzina zajęć teoretycznych = 45 minut, jedna godzina zajęć praktycznych = 60 minut.
Maksymalna przewidywana liczba godzin kursu przy założeniu, że utworzone zostanie pięć grup wynosi
225. 6. Kurs obejmuje zajęcia co najmniej z następującego zakresu: a) Zarys technologii i
towaroznawstwa napojów. b) Historia napojów mieszanych. c) Miksologia, dekoracje, sztuka prezentacji,
triki barmańskie. d) Organizacja baru. e) Podstawowe zasady BHP. 7. Zajęcia teoretyczne i praktyczne
muszą być prowadzone przez osobę/y posiadającą/e: a) kwalifikacje zawodowe odpowiednie do rodzaju
prowadzonego kształcenia, zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe, b) przygotowanie pedagogiczne.
8. Miejsce przeprowadzenia kursu: zajęcia teoretyczne i praktyczne winny odbywać się na terenie
miasta Nowy Sącz lub na terenie powiatu nowosądeckiego. Wykonawca zobowiązany jest poinformować
Zamawiającego o miejscu przeprowadzenia (części teoretycznej i praktycznej) kursu w terminie 4 dni od
dnia podpisania umowy. 9. W przypadku realizacji zajęć poza terenem miasta Nowy Sącz, Wykonawca
jest zobowiązany zapewnić transport uczestników kursu z Nowego Sącza (uzgodnione miejsce na
terenie miasta) do miejsca prowadzenia zajęć teoretycznych i/lub praktycznych i z powrotem. 10.
Wykonawca zapewnia na potrzeby kursu salę szkoleniową wyposażoną w niezbędny sprzęt, akcesoria i
pomoce dydaktyczne. Sala przeznaczona dla min. 10 słuchaczy. Budynek, w którym znajduje się sala
musi być w dobrym stanie technicznym, a sala powinna spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i
higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których organizowane są kursy/szkolenia z zakresu
barmaństwa. 11. Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt i wyposażenie wymagane do należytego
wykonania niniejszego zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i wyposażenie
zapewnione przez Wykonawcę. 12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić materiały zużywalne
(produkty, surowce) niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych w taki sposób, aby uzyskać
pożądany efekt kształcenia. Zamawiający wymaga, aby kurs został przeprowadzony przy wykorzystaniu
minimum: a) 10 rodzajów syropów: Grenadina, Blue curacao, syrop kawowy, syrop bananowy, syrop
kokosowy, syrop miętowy, syrop limonkowy, syrop kiwi, syrop pomarańczowy, syrop żurawinowy, b) 5
rodzajów soków: cytrynowy, pomarańczowy, ananasowy, czarna porzeczka, żurawina, c) 3 rodzajów
nektarów: bananowy, brzoskwiniowy, kiwi, d) wody mineralnej, e) 2 rodzajów napojów gazowanych:
cola, napój cytrynowy, f) 6 rodzajów owoców: wisienki koktajlowe, winogrona, limonka, kiwi, ananas,
melon, g) 6 rodzajów alkoholi: wódka, whisky, gin, brandy, rum, likier. Wykonawca może rozszerzyć
wskazany powyżej katalog produktów i surowców według własnego uznania, w przypadku, gdy uzna, że
wskazane wyżej produkty i surowce nie są wystarczające do zapewnienia realizacji umowy w sposób
atrakcyjny dla uczestników. 13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=389800&rok=20... 2013-09-25
Strona 3 z 6
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
W przypadku zrekrutowania dodatkowych osób, Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia
liczby uczestników kursu maksymalnie o 20 osób. Zamawiający tym samym przewiduje możliwość
utworzenia dodatkowej/ych (szóstej i siódmej) grupy/grup.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga
wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W tym zakresie Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do przeprowadzania kursów, o
których mowa w § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia
2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz.
186 z późn. zm.) oraz do wystawiania zaświadczeń o ukończeniu kursu zgodnie z § 18 ust. 2
w/w rozporządzenia. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie
oświadczenia (Załącznik nr 3 do specyfikacji). Składając oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu Wykonawca oświadcza również, że posiada uprawnienia do
przeprowadzania kursów, o których mowa w § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186 z późn. zm.) oraz do wystawiania zaświadczeń o
ukończeniu kursu zgodnie z § 18 ust. 2 w/w rozporządzenia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 3 do
specyfikacji).
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=389800&rok=20... 2013-09-25
Strona 4 z 6
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 3 do
specyfikacji).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W tym zakresie Zamawiający wymaga w szczególności, aby zajęcia teoretyczne i praktyczne
były prowadzone przez osobę/y posiadającą/e kwalifikacje zawodowe odpowiednie do rodzaju
prowadzonego kształcenia, zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie
pedagogiczne. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia
(Załącznik nr 3 do specyfikacji).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 3 do
specyfikacji).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=389800&rok=20... 2013-09-25
Strona 5 z 6
Do oferty powinien być dołączony dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo,
określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie: a) skrócenia terminu
realizacji umowy. Przewiduje się możliwość ograniczenia liczby tworzonych grup w razie nie zebrania
wymaganej liczby uczestników (minimum 7 osób na grupę). W takiej sytuacji zakres umowy ulega
odpowiedniemu ograniczeniu, a termin realizacji umowy upływa z dniem realizacji umowy dla ostatniej
utworzonej grupy, b) wydłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie uczestników
kursu lub Zamawiającego i niezawinionych przez Wykonawcę, w wyniku których niemożliwe będzie
zrealizowanie umowy w terminie do dnia 15.12.2013 r., w szczególności wskutek wydłużenia procedury
rekrutacji uczestników, przy czym zakłada się, że rekrutacja uczestników zostanie zakończona
najpóźniej w dniu 31.10.2013 r. Jeżeli wymagana liczba uczestników (minimum 7 osób na grupę)
zostanie zebrana później możliwe będzie proporcjonalne przedłużenie terminu realizacji zamówienia
maksymalnie do dnia 28.02.2014 r.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php?id=61
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum
Funduszy Europejskich, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kościuszki 3, pokój nr 2 (Grzegorz Poręba).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.10.2013 godzina 12:00, miejsce: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, 33-300 Nowy Sącz, ul.
Kościuszki 3, Informacja - Dziennik Podawczy (pokój nr 1).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=389800&rok=20... 2013-09-25
Strona 6 z 6
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości
lub części zamówienia: nie
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=389800&rok=20... 2013-09-25