Ogloszenie konkursu - Czerwona Roza 2015

Komentarze

Transkrypt

Ogloszenie konkursu - Czerwona Roza 2015
Gdańsk, 13.04.2015 r.
Kierownicy Katedr i Zakładów
Opiekun Studenckich Kół Naukowych
Rada Samorządu Studentów
Zgodnie z regulaminem Stowarzyszenia Czerwonej Róży, ogłaszam uczelniany etap
„Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Trójmiasta o nagrodę
Czerwonej Róży”.
Harmonogram Konkursu
Etap uczelniany
Rozpoczęcie uczelnianego etapu Konkursu o nagrodę Czerwonej Róży.
14.04.2015
Ostateczny termin zgłaszania kandydatur studentów oraz studenckich kół
04.05.2015
naukowych.
Rozstrzygnięcie uczelnianego etapu Konkursu o nagrodę Czerwonej Róży.
06.05.2015
Etap środowiskowy
Ostateczny termin zgłaszania kandydatur studentów oraz studenckich kół
08.05.2015
naukowych.
Publiczna prezentacja kandydatów – prezentacji dokonują kandydaci
18.05.2015
samodzielnie.
Wybór najlepszego studenta i najlepszego koła naukowego Trójmiasta.
22.05.2015
Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród.
24.05.2015
W związku z rozpoczęciem uczelnianego etapu konkursu o nagrodę Czerwonej Róży
proszę Kierowników Katedr i Zakładów, Opiekuna Studenckich Kół Naukowych oraz Radę
Samorządu Studentów o zgłaszanie w terminie do 04.05.2015 r. Biura Prorektorów (pok. nr
113) umotywowanych kandydatur studentów oraz kół naukowych wytypowanych do udziału
w Konkursie.
-
Rozstrzygnięcie etapu uczelnianego Konkursu dokona zespół w składzie:
prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska – Rektor
prof. nadzw. dr hab. Barbara Duda-Biernacka – Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych
Wydziału WF
dr Bogumiła Przysiężna – Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych Wydziału TiR
Artur Biernacki – Przewodniczący Rady Samorządu Studentów
prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Kochanowicz – Prorektor ds. Studenckich i Sportu
Zgodnie z regulaminem Konkursu w ocenie studentów przede wszystkim brane są pod
uwagę: wyniki (średnie arytmetyczne) dwóch ostatnich sesji, aktywność naukowa oraz
osiągnięcia w dziedzinach: społecznej, sportowej i artystycznej. W ocenie kół naukowych
uwzględnione będą naukowe osiągnięcia członków koła. Regulamin Konkursu szczególną
rangę nadaje pracom podejmującym tematykę związaną z regionem pomorskim.
Z regulaminem tegorocznej edycji można zapoznać się na str. www.czerwonaroza.org.pl.
Prorektor ds. Studenckich i Sportu
pprof. nadzw. dr hab. Kazimierz Kochanowicz