Regulamin rekrutacji na wizytę studyjną Beneficjentów

Transkrypt

Regulamin rekrutacji na wizytę studyjną Beneficjentów
Regulamin rekrutacji na wizytę studyjną
Beneficjentów Ostatecznych w ramach Projektu
„Razem łatwiej: sieciowanie organizacji pozarządowych w województwie kujawskopomorskim”
1. W Regulaminie stosowane skróty i pojęcia oznaczają odpowiednio:
a) Beneficjenta – Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw
Pozarządowych „TŁOK” w Toruniu;
b) EFS – Europejski Fundusz Społeczny;
c) Projekt – Projekt „Razem łatwiej: sieciowanie organizacji pozarządowych w województwie
kujawsko-pomorskim” realizowany przez Beneficjenta ze środków EFS i budżetu państwa;
d) Beneficjent/ka Ostateczny/na – uczestnik/czka szkolenia w ramach Projektu;
2. Na wizytę studyjną odbywającą się w ramach Projektu mogą zgłaszać się wolontariusze,
członkowie oraz pracownicy organizacji pozarządowych prowadzących działalność
gospodarczą lub odpłatną, a także pracownicy jednostek samorządu terytorialnego.
3. Rekrutacja potencjalnych Beneficjentów/ek Ostatecznych działających na terenie całego
województwa kujawsko-pomorskiego odbywa się w określonym terminie umożliwiającym
zebranie grupy uczestników oraz przekazanie im odpowiednio wcześniej informacji o
zakwalifikowaniu się na wizytę studyjną.
4. Punkt rekrutacyjny znajduje się w biurze Projektu w Toruniu.
5. Informacja o miejscu i czasie rekrutacji dostępna jest na materiałach informacyjnopromocyjnych opublikowanych:
a) na stronach internetowych: www.tlok.pl, www.siecngo.pl;
b) rozsyłana za pomocą newslettera
6. Uczestnikiem/uczestniczką wizyty wzajemnej może być osoba:
a) działająca w organizacjach pozarządowych z działalnością gospodarczą lub odpłatną
b) przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego
7. Osoby chętne do wzięcia udziału w wizycie studyjnej powinny złożyć podpisany oryginał
formularza zgłoszeniowego w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze na wizytę.
8. Wzory formularzy zgłoszeniowych są dostępne w punkcie rekrutacyjnym oraz na stronach
internetowych, na których zamieszczane są informacje o miejscu i czasie rekrutacji.
9. Za moment zgłoszenia potencjalnego Beneficjenta/ki Ostatecznego/nej przyjmuje się
chwilę, w której złożył formularz zgłoszeniowy na wizytę studyjną.
10. Uczestnik/uczestniczka wizyty studyjnej zobowiązuje się do wypełnienia Deklaracji
Ostatecznego Beneficjenta. Osoby, które nie wypełnią deklaracji, nie mogą korzystać z
materiałów oraz posiłków.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora
5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego
Człowiek – najlepsza inwestycja
11. Uczestnik/uczestniczka wizyty studyjnej, który/a ukończył/a 65 rok życia, zobowiązany/a
jest do podpisania Oświadczenia dla osób po 65 roku życia. W przypadku niepodpisania
oświadczenia, osoba nie może korzystać z materiałów oraz posiłków.
12. Zapisy prowadzą osobiście pracownicy Beneficjenta, którzy są odpowiedzialni za
realizację Projektu i nadzór nad zgodnością prowadzonej rekrutacji z niniejszym
regulaminem.
13. Przyjmowanie zgłoszeń upływa w dniu wskazanym w informacji o rekrutacji (decyduje
data stempla pocztowego, niemniej korespondencja musi wpłynąć do Ośrodka nie później niż
5 dni roboczych od zakończenia rekrutacji). Po zamknięciu rekrutacji sporządza się listę
rankingową zgodnie z następującymi wytycznymi:
a) możliwość wykorzystania wiedzy w praktyce;
b) motywacja do uczestnictwa w wizycie studyjnej;
c) potencjał społeczny i ekonomiczny podmiotu;
d) współpraca z partnerami;
e) możliwość zastosowania wiedzy w rozwiązaniach systemowych na rzecz
Beneficjentów/tek Ostatecznych z województwa kujawsko-pomorskiego.
14. Na wizytę studyjną może zostać przyjęta grupa 24 Beneficjentów/Beneficjentek
Ostatecznych.
15. Lista osób przyjętych na wizytę studyjną zostanie ogłoszona na stronie internetowej
www.siecngo.pl oraz www.tlok.pl, na której zamieszczane są informacje o miejscu i czasie
rekrutacji w ciągu pięciu dni po dacie zakończenia rekrutacji.
16. Osoby, które złożą formularz zgłoszeniowy, a które nie zostaną zakwalifikowane do
udziału w wizycie studyjnej z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście
rezerwowej.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora
5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego
Człowiek – najlepsza inwestycja