Szczegółowy plan spotkań i harmonogram pracy * : Prawo autorskie

Transkrypt

Szczegółowy plan spotkań i harmonogram pracy * : Prawo autorskie
Szczegółowy plan spotkań i harmonogram pracy * :
Prawo autorskie
Wydział malarstwa i grafiki WSA - zjazdy dodatkowe
Rok : I,Semestr I
Liczba godzin: 18
Forma zaliczenia: Zaliczenie z oceną
DATA/
FORMA
ZAJĘĆ
20.11.11
TEMATYKA I FORMA ZAJĘĆ
godz. wykładów
HARMONOGRAM PRACY
Wprowadzenie do tematyki zajęć.
Wymagania i formy zaliczenia przedmiotu.
Omówienie literatury pomocniczej.
Pojęcie i treść prawa autorskiego.
Utwór jako wynik działalności człowieka.
Twórczość. Ustalenie a utrwalenie utworu.
Poszczególne kategorie utworów./praca samodzielna/
(Utwory samoistne i niesamoistne. Utwory zależne.
Zbiory utworów. Utwór inspirowany. Ochrona tytułu
utworu).
Podmiot prawa autorskiego.
Twórcy. Współtwórcy.
(Utwory połączone. Utwory zbiorowe).
Utwory pracownicze. Prace dyplomowe studentów.
Umowa o dzieło z plastykiem.
Szczególne uwarunkowania twórczości plastycznej.
Kazusy.
Kazusy. Ćwiczenia.
Encyklopedia prawa.
Autorskie prawa osobiste.
Prawo do autorstwa utworu,do oznaczania utworu
swoim nazwiskiem. Prawo wprowadzania zmian w
utworze. Prawo decydowania o losach oryginalnego
egzemplarza utworu plastycznego. /praca samodzielna/
Majątkowe prawa autorskie.
Pojęcie pola eksploatacji utworów.
Poszczególne pola eksploatacji.
Czas trwania majątkowych praw autorskich.
Ochrona autorskich praw majątkowych.
Encyklopedia prawa.
Prawa pokrewne./praca samodzielna/
11.XII.11
Dozwolony użytek osobisty i publiczny.
Pojęcie i warunki korzystania z utworu w ramach
dozwolonego użytku osobistego.
Dozwolony użytek publiczny.
Dozwolony użytek utworów plastycznych.
Kazusy. Ćwiczenia.
Prawo cytatu.
Plagiat. Pojęcie i istota.
Rodzaje plagiatu.
Odpowiedzialność cywilna i prawna z tytułu
popełnienia plagiatu.
Wizerunek. Pojęcie wizerunku.
Ochrona wizerunku i adresata korespodencji.
Zasady rozpowszechniania wizerunku.
Kazusy. Encyklopedia prawa.
Kazusy. Encyklopedia prawa.
22.I.12
TEST UTRWALAJĄCY
TEST UTRWALAJĄCY.
Prawo autorskie w reklamie.
Wizerunek w reklamie.
Ochrona wizerunku w reklamie.
Kazusy.
Ochrona haseł reklamowych.
Postacie fikcyjne, karykatury oraz sobowtóry w
reklamie.
Maska artystyczna./praca samodzielna/
Kazusy.
Granice inspiracji w działaniach marketingowych.
(plagiat,opracowanie,inspiracja)
Cytat w reklamie.
Wizerunek F. Chopina w reklamie.
Zaliczenie z oceną w formie pisemnej
Literatura pomocnicza:
„Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z
przepisami wykonawczymi”
Joanna Hetman; Biblioteka Analiz, 2007
„Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych”
J.Barta,M.CzajkowskaDąbrowska,Z.Ćwiąkalski,R.Markiewicz,E.Traple
Kraków 2005
„Podręcznik prawa autorskiego dla studentów uczelni
artystycznych” Andrzej Karpowicz
Wydawnictwo RTW 2001
„Prawo autorskie”
Podręcznik dla studentów szkół filmowych i
artystycznych.
Piotr Ślęzak
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,Katowice 2008
„Prawo własności intelektualnej”
pod redakcją Joanny Sieńczyłło – Chlabicz
LexisNexis ,2009
„Prawo autorskie w reklamie i marketingu”
Monika Brzozowska
Zaliczenie z oceną w
formie pisemnej
LexisNexis, 2009