Załącznik nr 2 do projektu umowy - BIP Ministerstwo Rolnictwa i

Transkrypt

Załącznik nr 2 do projektu umowy - BIP Ministerstwo Rolnictwa i
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ELEKTRYCZNYCH
DOTYCZY: WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
W GARAŻU POZIEMNYM
INWESTOR:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
Adres inwestycji:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRCZNYCH
Zamawiający:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
Cel i zakres opracowania:
-
opracowanie jest zbiorem wymagań, które są niezbędne do określenia standardu
jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych,
właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania
poszczególnych robót;
-
opracowanie wykonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2.09.2004r – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U.Nr 202,poz.2072 z 2002r.),
zwanego dalej Rozporządzeniem;
-
specyfikację opracowano z uwzględnieniem podziału szczegółowego według
Wspólnego Słownika Zamówień CPV (Dz.Urz.340 z 2002r. – Dz.U.UE L z dnia
16 grudnia 2002r. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 2195/2002 PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 listopada 2002r.
CZĘŚĆ OGÓLNA
1.
1.1
NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:
Remont pustostanu
1.2
PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:
1.2.1
Zakres prac rozbiórkowych – roboty elektryczne
a) demontaż osprzętu elektrycznego,
b) demontaż przewodów elektrycznych.
.
1.2.2
Zakres prac remontowych – roboty budowlane
Uzupełnienie tynków po demontażu:
a) tablic bezpiecznikowych
b) uchwytów, rur,
c) przewodów elektrycznych,
b) puszek rozgałęźnych,
c) łączników klawiszowych,
1.2.3
Zakres prac remontowych – elektrycznych objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszym SST dotyczą prac projektowych instalacji
elektrycznych w zakresie wymiany instalacji elektrycznych w garażu
podziemnym:
2
a)
b)
c)
d)
wymiana przewodów elektrycznych,
rozdzielnic elektrycznych,
osprzętu elektrycznego,
pomiary instalacji elektrycznej.
Materiały
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji wew. elektrycznej powinny
posiadać atesty lub świadectwa dopuszczenia i winny być przekazane inwestorowi.
Przewody elektryczne zasilające plac budowy typu OWY powinny posiadać izolację
na napięcie 750V o kolorach zgodnych z PN.
Armatura łącznikowa i osprzęt
Osprzęt modułowy montowany na szynach montażowych w rozdzielnicach
RP01, RP02, RP03/ 0,4 KV - .wykonać zgodnie z obecnie obowiązującymi normami
i przepisami PN i EN. Gniazda wtyczkowe 230/400V, wyłączniki oraz oprawy
montować jako hermetyczne natynkowe.
Wykonanie robót
Przewody nowej instalacji elektrycznej wykonać przewodem typu YDYp 750V.
Obwody gniazd wtynkowych 230/400V wykonać przewodami o przekroju
2,5 – 6 mm2, obwody oświetleniowe wykonać przewodami o przekroju 1,5-2,5 mm2.
Po wykonanych pracach związanych z ułożeniem przewodów, przebiciach
i bruzdach wykonać naprawę tynku.
Badania i pomiary
Pomiary wykonanej instalacji elektrycznej łącznie ze sprawdzeniem
skuteczności zerowania i ochrony szybkiego wyłączenia wykonać zgodnie
z NPB, NPE, AN PN-IEC 60364
Pomiary należy potwierdzić protokółami na arkuszach określonych w normie.
1.3
WYSZCZEGÓLNIENIE I ZAKRES PRAC TOWARZYSZĄCYCH
I ROBÓT TYMCZASOWYCH
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
zapewnienie na miejscu wykonania robót warunków BHP i ppoż.
z przestrzeganiem obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska;
przygotowanie stanowiska roboczego;
odpowiednie zabezpieczenie terenu robót;
utrzymanie w trakcie trwania robót remontowych czystości i bezwzględnego
porządku w obrębie prowadzenia robót (sprzątanie, układanie, segregowanie
i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych na placu budowy);
zabezpieczenie drogi poziomej i pionowej transportu materiałów;
obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi;
sprawdzanie prawidłowości wykonania robót;
usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie
wykonywania robót, a zawinionych przez Wykonawcę;
oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów;
udział w prowadzeniu obmiaru i odbioru robót;
zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych na czas prowadzenie robót
malarskich;
zabezpieczenie wywozu gruzu, tynku, odpadów, itp.
3
INFORMACJE O TERENIE BUDOWY:
Przewiduje się wydzielenie odrębnego terenu pod zaplecze Wykonawcy. Tymczasowe
składowanie materiałów w granicach remontowanego garażu.
Organizacja robót budowlanych
Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, pod nadzorem osób uprawnionych
i zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy
wydane przez organa administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z poszczególnymi
pozycjami przedmiaru robót stanowiącymi jednocześnie opis przedmiaru zamówienia
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z opisami
poszczególnych pozycji przedmiarów i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
mających wpływ na niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy wbudowane rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest
zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń itp.
zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru oraz właścicieli
instalacji i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia.
Ciągi komunikacyjne i pomieszczenia ogólno dostępne powinny być utrzymywane we
właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich poza miejscami wyznaczonymi,
uzgodnionymi z Zamawiającym składować materiałów ani sprzętu.
Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania
i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające na
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół
terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie
miał szczególny wzgląd na:
a) zanieczyszczenie zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi
b) zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami
c) możliwość powstania pożaru
Warunki bezpieczeństwa pracy
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
4
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Zaplecze dla potrzeb budowy
Przewiduje się wydzielenie odrębnego pomieszczenia pod zaplecze Wykonawcy.
Warunki dotyczące organizacji ruchu
Wykonawca będzie realizować roboty i organizować transport w sposób nie powodujący
niedogodności dla użytkowników obiektu, jak również dla mieszkańców i użytkowników
terenów przylegających bezpośrednio do terenu prowadzenia robót.
W przypadku zajścia konieczności ograniczenia dostępności dla mieszkańców,
użytkowników i innych do miejsc ogólnobudowlanych, ciągów komunikacyjnych itp.,
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym czas i sposób dostępności do przedmiotowych miejsc.
Zabezpieczenie chodników i jezdni
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco do usuwania zanieczyszczeń i uszkodzeń
chodników i jezdni powstałych wskutek prowadzenia robót.
NAZWY I KODY CPV (grup robót, klas robót, kategorii robót zgodnie z WSZ):
Dział: Grupa: Klasa: Kod CPV:
Wyszczególnienie:
45
Budownictwo
45.1 Przygotowanie terenu pod budowę – nie dotyczy
45.2 Wznoszenie kompletnych obiektów – nie dotyczy
45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych:
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45.31 Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji
elektrycznych oraz opraw elektrycznych.
45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektr.
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektr.
45.4
1.4
2.
Wykończeniowe roboty budowlane:
45.41 45410000-4 Tynkowanie.
45.42 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne pozostałe.
OKREŚLENIA PODSTAWOWE (dotąd niezdefiniowanych a wymaganych
do jednoznacznego zdefiniowania robót i ich odbioru)” – nie dotyczy
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH:
Wszystkie zastosowane wyroby budowlane i materiały muszą mieć wymagane
dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, mianowicie: atesty, aprobaty
techniczne lub certyfikaty.
Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.
5
Wszystkie roboty Wykonawca realizuje z materiałów własnych (zakupionych przez
siebie), poniesie wszelkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
materiałów w celu ich zatwierdzenia przez inspektora Nadzoru.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniony bez zgody inspektora Nadzoru.
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i zapłacone.
3.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN:
Przewiduje się standardowy sprzęt do poziomowania podłoża. Tynki na ścianach i
sufitach oraz prace malarskie będą wykonywane metodami tradycyjnymi z drabin
wolnostojących i uniwersalnych.
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji technicznej
i warunkami BHP. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Do obsługi
sprzętu należy zatrudnić osoby posiadające ku temu stosowne uprawnienia. Narzędzia
używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego rodzaju robót
i kontrolowane przez Wykonawcę zgodnie z instrukcją producenta. Zabrania się
stosowania sprzętu i urządzeń bez uwidocznionej nazwy producenta.
Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej opłacie.
4.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU:
Zastosowane środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu
danego rodzaju materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie usuwał
na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do tereny budowy. Materiały powinny
być przewożone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcie uszkodzeń.
Środki transportu powinny być zgodne z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Wywóz materiałów z rozbiórki przewiduje się poprzez wyniesienie i wywiezienie
na zwałkę środkiem transportu Wykonawcy.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:
Wszystkie roboty budowlano-instalacyjne muszą być wykonywane zgodnie i w oparciu
o stosowne wymagania zawarte w wytycznych i obowiązujących normach. Wymogi dla
odbioru robót w oparciu o poniższe nieobowiązujące obligatoryjnie normy lecz zalecane
do stosowania:
- dla tynków zwykłych wg.PN-70/B10100
- dla instalacji elektrycznych i sanitarnych wg. wymogów norm branżowych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Roboty należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru
robót w tym:
6
-
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. o dozorze technicznym
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o ochronie środowiska
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe
- Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami dotyczącymi
prowadzenia robót
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości
funkcjonalnych i użytkowych a także trwałości eksploatacyjnej. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów
i urządzeń opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić
ich montaż i instalację.
6. DZIAŁANIA DOTYCZĄCE KONTROLI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych
materiałów. Inspektor Nadzoru ustali jaki system kontroli jest konieczny
do powyższego zakresu robót. Kontrola (w zależności od potrzeb) będzie
obejmować:
-
jakość użytego materiału
atesty na materiały i urządzenia
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oceny lub opinie Państwowego Zakładu Higieny
aprobaty techniczne lub certyfikaty
zgodność wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami
zgodność wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych
jakość i trwałość wykonanych robót
zachowanie warunków BHP i ochrony p.poż.
Kontrola i odbiór robót będzie za pośrednictwem powołanego inspektora Nadzoru
inwestorskiego posiadającego odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT:
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdzi w naturze wymiary wszystkich
elementów przeznaczonych do remontu. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach
podanych w przedmiarze robót lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar robót będzie przeprowadzony w czasie
określonym w umowie. Będzie on określać faktyczny zakres wykonanych robót
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru dokonuje Wykonawca
w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym
7
lub końcowym odbiorem robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie
ich wykonywania przed ich zakryciem.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:
Powyższe roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
- ewentualnie (zależy od treści umowy) odbiór częściowy
- odbiór końcowy
- odbiór pogwarancyjny.
Gotowość danej części robót do odbioru lub gotowość do odbioru końcowego zgłasza
Wykonawca Inspektorowi Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamówienia.
Jeśli podczas wykonywania robót zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastąpi
na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych
robót i cen poszczególnych robót z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Inwestora.
Każdy element podlega odbiorowi pod względem:
1) jakości materiałów;
2) zgodności z atestem wytwórni;
3) jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnej tolerancji;
4) jakości prac montażowych instalacji elektrycznych;
5) jakości prac wykończeniowych.
Jakość i ilość robót ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji ze specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.
9.
SPOSÓB
ROZLICZENIA
ROBÓT
TYMCZASOWYCH
I
TOWARZYSZĄCYCH:
Zgodnie z zapisami w umowie na wykonanie robót.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
NORMY I APROBATY TECHNICZNE obowiązujące na dzień zgłoszenia do organu
budowlanego wykonania robót (na podstawie art.3o Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane)
Warszawa dnia 13.08.2015r.
8

Podobne dokumenty