Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej

Komentarze

Transkrypt

Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej
............................................................
Niegosławice, dnia.............................
(Imię i nazwisko lub nazwa podatnika)
............................................................
............................................................
(adres zamieszkania lub siedziby)
Wójt Gminy Niegosławice
Niegosławice 55
67-312 Niegosławice
Wniosek
o przyznanie ulgi inwestycyjnej
Proszę o przyznanie ulgi inwestycyjnej z tytułu wydatków w łącznej kwocie:
.................................................................................zł, poniesionych na:
 - budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i
utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska 1):
.......................................................................................................................................................
(podać rodzaj budynku lub obiektu)
Zakup i zainstalowanie1):
 - deszczowni
 - urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę
 - urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru,
biogazu, słońca, spadku wód).
Termin rozpoczęcia inwestycji:
................................................................................................
Termin zakończenia inwestycji:
................................................................................................
Załączniki:
1) zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych,
2) rachunki lub ich uwierzytelnione odpisy,
stwierdzające wysokość tych wydatków.
...................................................
(podpis)
1)
- właściwe zakreślić