SIWZ - Część IV - Wzór umowy

Transkrypt

SIWZ - Część IV - Wzór umowy
CZĘŚĆ IV SIWZ
PROJEKT UMOWY
Strona 1 z 25
Część IV SIWZ – Projekt umowy – Modernizacja systemu SSP w Oddziale PSE S.A. w Poznaniu – pożarowe wyłączniki zasilania
elektrycznego budynków.
UMOWA Nr …../PSE-OP/HP/2015
zawarta w dniu ....................... r. w Poznaniu pomiędzy spółką:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w (05-520) Konstancinie-Jeziorna przy
ul. Warszawskiej 165, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000197596, NIP: 526-27-48-966, wysokość kapitału zakładowego:
9.605.473.000,00 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony, zwaną dalej „Zamawiającym” na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa PSE S.A. reprezentowaną przez:
1. ............................................
2. .............................................
oraz wybraną w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego:
..........................................................................................................................................................
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd
…………………………………………………., ………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod Nr KRS ……………………………, Nr identyfikacji podatkowej NIP ………………………
kapitał zakładowy wpłacony: ……………….., zwaną w dalszym tekście Wykonawcą i reprezentowaną
przez:
1. ............................................
2. .............................................
zwanymi łącznie Stronami, a odrębnie Stroną.
Zważywszy, że:
1.
Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych Regulaminem Udzielania
Zamówień w PSE S.A.
2.
Oferta Wykonawcy uznana została i wybrana przez Zamawiającego jako oferta najkorzystniejsza.
3.
Wykonawca spełnia, określone w SIWZ warunki techniczno-ekonomiczne realizacji zadania.
4.
Strony oświadczają, że od czasu wydania odpisów z rejestrów, o których mowa w komparycji
umowy, potwierdzających uprawnienia do reprezentacji Stron umowy, nie zmieniły się zasady
reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Stron.
Strony postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści:
„egz.1 z 2 dla PSE S.A.”.
Strona 2 z 25
Część IV SIWZ – Projekt umowy – Modernizacja systemu SSP w Oddziale PSE S.A. w Poznaniu – pożarowe wyłączniki zasilania
elektrycznego budynków.
1.
§1
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pt.:
„Modernizacja systemu SSP w Oddziale PSE S.A. w Poznaniu – pożarowe wyłączniki
zasilania elektrycznego budynków”
na warunkach określonych:
a) zapisami niniejszej umowy,
b) przepisami i uregulowaniami prawnymi obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej oraz
wszelkimi innymi przepisami i Polskimi Normami dotyczącymi wykonania prac objętych
zadaniem, a w szczególności z:
zasadami BHP i ppoż. w rejonie wykonywania prac,
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.2013.1409 ze zm.),
ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.
Dz.U.178.1380 ze zm.),
ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (tekst jedn. Dz.U.2013.21 ze zm.),
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jedn.
Dz.U.2013.1232 ze zm.),
c) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Nr …./2015/PSE-OP stanowiącą integralną
część umowy,
d) w złożonej ofercie Nr …………… z dnia …………….. 2015 r., stanowiącej integralną część
umowy,
e) w szczegółowych specyfikacjach i rysunkach technicznych, stanowiących integralną część
niniejszej umowy.
2.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przeciwpożarowych wyłączników
odcinania zasilania energii elektrycznej (PWP – przeciwpożarowe wyłączniki prądu) do budynków
w obszarze posesji własności PSE S.A. w Poznaniu, ul. Marcelińska 71, a także wykonanie
dokumentacji powykonawczej i zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie wykonywania
prac.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§2
Realizacja prac
Termin realizacji zadania - do 120 dni od daty zawarcia umowy, łącznie z odbiorem końcowym,
w oparciu o harmonogram wykonywania prac.
Przyjęta przez Strony forma zgłoszenia zakończenia prac i gotowości zadania do odbioru wg
postanowień § 8.
Wykonawca, przed wykonaniem prac, przedstawi oświadczenie polskiego przedstawiciela
producenta, o dacie produkcji i pochodzeniu dostarczonego sprzętu.
Wykonawca podejmie wszelkie czynności w celu zabezpieczenia przedmiotu realizacji prac oraz
osób upoważnionych do przebywania w rejonach prowadzenia prac i osób trzecich, a także
mienia związanego z realizacją zadania objętego niniejszą umową.
Prace modernizacyjne wykonywane będą na czynnym obiekcie. Wykonawca przygotuje
harmonogram wykonywania prac, uzgodniony z Zamawiającym oraz zaplanuje i zorganizuje
wykonywanie prac uciążliwych dla Zamawiającego po godzinach pracy pracowników
Zamawiającego.
00
Prace w pomieszczeniach mogą być wykonywane we wszystkie dni tygodnia od godz. 7 do
00
godz. 22 .
Strona 3 z 25
Część IV SIWZ – Projekt umowy – Modernizacja systemu SSP w Oddziale PSE S.A. w Poznaniu – pożarowe wyłączniki zasilania
elektrycznego budynków.
7.
8.
9.
10.
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
Miejsca wykonywania prac powinny być wygrodzone, oznakowane i zabezpieczone osłonami
uniemożliwiającymi przedostawanie się zanieczyszczeń poza miejsca pracy i chroniące
zgromadzony sprzęt i wyposażenie Zamawiającego. Po zakończeniu prac w danym miejscu,
osłony i zabezpieczenia powinny być usunięte, a miejsce wykonywania pracy oraz najbliższe
otoczenie posprzątane.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi
w Polsce przepisami i Polskimi Normami oraz wymaganiami Zamawiającego, a w szczególności
zapewnić spełnienie wymagań jakościowych oraz dotrzymanie terminu ich realizacji.
Budynki oraz teren, na którym prowadzone będą prace, objęte są stałym monitoringiem
i ochroną. Wstęp pracowników Wykonawcy na teren Zamawiającego możliwy jest tylko na
podstawie pisemnych upoważnień i procedur obowiązujących u Zamawiającego.
Ze względu na konieczność utrzymania ciągłości pracy Zamawiającego, w trakcie prowadzenia
prac dotyczących zakresu teleinformatycznego należy dodatkowo przestrzegać następujących
wymagań:
a) dostawa i odbiór ilościowo–jakościowy materiałów i urządzeń powinny być realizowane po
uprzednim uzgodnieniu z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego,
b) w trakcie prowadzonych prac należy stosować się do obowiązujących u Zamawiającego
uregulowań porządkowych oraz przepisów BHP, zachowywać czystość i porządek w miejscu
prowadzenia prac, uprzątnąć miejsce pracy każdego dnia po zakończeniu prac,
Stosowanie przepisów BHP i ppoż.:
Wykonawca zobowiązany jest na etapie wyboru technologii wykonywania prac uwzględnić
bezpieczeństwo ludzi będących wykonawcami lub użytkownikami przedmiotu umowy, stosownie
do wymagań wynikających z przepisów prawa i regulacji wskazanych w pkt 11.4. oraz zasad
dobrej praktyki i aktualnej wiedzy technicznej.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac objętych przedmiotem umowy w sposób
zapewniający maksymalne bezpieczeństwo oraz ograniczone do minimum ryzyko utraty życia
i zdrowia ludzi lub powstania zagrożeń wypadkowych.
W przypadku, gdy zakres prac przewiduje obecność pracowników Wykonawcy lub osób
działających na zlecenie Wykonawcy na budowie lub istniejącym obiekcie elektroenergetycznym,
Wykonawca zobowiązany jest do:
a)
zapoznania pracowników i osób pracujących na zlecenie Wykonawcy z oceną ryzyka
zawodowego związanego z wykonywaną pracą na terenie obiektów PSE S.A. a także do
okazania dokumentacji dotyczącej oceny ryzyka zawodowego na żądanie przedstawiciela
Zamawiającego,
b)
zastosowania odpowiednich środków zmniejszających ryzyko zawodowe, w tym
wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzieży obuwie robocze,
przewidziane do rodzaju wykonywanej pracy,
c)
zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających
w rejonie realizowanych prac – w miejscu pracy wyznaczonym w poleceniu,
d)
dostarczenia i utrzymywania na własny koszt wszelkich osłon, ogrodzeń, świateł, znaków
ostrzegawczych, itp. związanych z rodzajem i charakterem wykonywanych prac,
e)
zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia BHP i ppoż. oraz instruktażu
stanowiskowego, podczas którego zapozna pracowników lub osoby działające na jego
zlecenie z wymaganiami stawianymi podczas prac wykonywanych w pobliżu urządzeń
elektroenergetycznych.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami w zakresie BHP, ochrony
przeciwpożarowej, zasadami organizacji pracy na obiekcie elektroenergetycznym i zasadami
wstępu na czynny obiekt elektroenergetyczny, zawartymi w przepisach ogólnych dotyczących
BHP i ppoż., w Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy urządzeniach
elektroenergetycznych oraz pozostałych instrukcjach dotyczących BHP i ppoż., obowiązujących
na terenie obiektów należących do PSE S.A. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do
przestrzegania powyższych wymagań i zasad. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie
poinformować Wykonawcę o zmianach w powyższych instrukcjach lub o wprowadzeniu nowych
instrukcji, równocześnie udostępniając Wykonawcy tekst zmian lub nowych instrukcji. Od chwili
Strona 4 z 25
Część IV SIWZ – Projekt umowy – Modernizacja systemu SSP w Oddziale PSE S.A. w Poznaniu – pożarowe wyłączniki zasilania
elektrycznego budynków.
11.5
12.
12.1.
12.2.
13.
13.1
13.2
14.
15.
1.
2.
3.
otrzymania powyższej informacji Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zmienionych
lub nowych instrukcji.
W protokole przekazania strefy prac będących przedmiotem umowy, Strony ustalą warunki
organizacji i prowadzenia prac, w tym prac wymagających nadzoru przez pracowników
Wykonawcy posiadających stosowne uprawnienia kwalifikacyjne oraz zakres prac wymagających
niezbędnych wyłączeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, w pobliżu których prace te
będą wykonywane.
Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad BHP i ppoż.:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli przestrzegania przez Wykonawcę,
pracowników Wykonawcy i osoby działające na jego zlecenie, przepisów i zasad BHP i ppoż.,
w tym określonych w § 2 pkt 11.4. i nakładania kar umownych za ich nieprzestrzeganie.
W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca, bądź jego pracownik albo osoba
działająca na zlecenie Wykonawcy wykonuje prace objęte przedmiotem umowy w sposób
zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, urządzeniom majątku Zamawiającego albo nie
wywiązuje się z postanowień umowy dotyczących przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej,
Zamawiający ma prawo:
a) wstrzymać prace, w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia
ludzkiego,
b) wstrzymać upoważnienie do wejścia na teren stacji elektroenergetycznej pracownikowi
Wykonawcy lub osobie działającej na jego zlecenie naruszającej postanowienia niniejszej
umowy dotyczące BHP, ppoż., bądź naruszającej przepisy prawa w tym zakresie.
Możliwości weryfikacji uprawnień pracowników przystępujących do prac:
Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy oraz osoby działające na jego zlecenie, wykonujący
prace na terenie obiektów elektroenergetycznych należących do PSE S.A., legitymują się
aktualnymi orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tych
prac, a także posiadają uprawnienia kwalifikacyjne właściwe dla danego rodzaju prac objętych
przedmiotem umowy. Wykonawca oświadcza ponadto, że jego pracownicy oraz osoby działające
na jego zlecenie obsługujący maszyny i urządzenia posiadają wymagane przepisami prawa
uprawnienia do ich obsługi.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnień pracowników i osób działających
na zlecenie Wykonawcy, o których mowa w pkt 13.1. Wykonawca zobowiązany jest udostępniać
Zamawiającemu dokumenty potwierdzających ww. uprawnienia, w tym do przekazania
Zamawiającemu potwierdzonych przez siebie kopii takich dokumentów. W przypadku
stwierdzenia braku wymaganych uprawnień Zamawiający może odpowiednio stosować § 12 ust.
2.9.
Wykonawca/Podwykonawca pracujący na rzecz PSE S.A. zobowiązany jest do zapoznania się
z Polityką BHP PSE S.A., która jest dostępną na stronie internetowej PSE S.A. www.pse.pl
Wykonawca/Podwykonawca i ich pracownicy pracujący/przebywający na terenie PSE S.A.
zobowiązani są do zgłaszania wypadków przy pracy oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych wg.
formularza stanowiącego załącznik nr 2 do „Księgi Systemu Zarządzania BHP w PSE S.A.”, która
jest dostępną na stronie internetowej PSE S.A. www.pse.pl
§3
Wynagrodzenie, faktury, płatności podatki i opłaty
Za zrealizowanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości:
 kwota netto
…………. zł
słownie: ……………………..,
Wynagrodzenie powiększone zostanie o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa (netto + VAT).
Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę
dla należytego wykonania zadania, w tym wykonanie dodatkowych prac, które wynikają z
niedopatrzenia lub zaniedbania Wykonawcy przy realizacji zadania i wyczerpuje wszelkie
roszczenia Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
Strona 5 z 25
Część IV SIWZ – Projekt umowy – Modernizacja systemu SSP w Oddziale PSE S.A. w Poznaniu – pożarowe wyłączniki zasilania
elektrycznego budynków.
4.
5.
6.
7.
8.
Wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości określonej w ust.1. płatne będzie na podstawie jednej
faktury wystawionej po zakończeniu wszystkich prac objętych zadaniem.
Podstawę wystawienia faktury VAT stanowi zatwierdzony przez Zamawiającego bezusterkowy
protokół odbioru końcowego zadania, stanowiącego przedmiot umowy, stwierdzający pozytywny
wynik odbioru.
Datę zakończenia przedmiotu umowy stanowi data zatwierdzenia bezusterkowego protokołu
odbioru końcowego zadania.
Wykonawca wystawi fakturę nie później niż do 7 dnia od daty zatwierdzenia bezusterkowego
protokołu odbioru końcowego zadania.
Fakturę należy wystawić na Zamawiającego:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin Jeziorna
Fakturę należy przesłać na adres siedziby Oddziału:
9.
10.
11.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Oddział w Poznaniu
ul. Marcelińska 71
60-354 Poznań
Wynagrodzenie za prace wykonane w ramach niniejszej umowy będzie płatne w terminie 21 dni
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli
dzień zapłaty zobowiązania przypada na dzień wolny od pracy, to za dzień zapłaty uważa się
pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu wolnym.
Strony wskazują następujące rachunki bankowe do realizacji płatności w złotych polskich,
wynikających z umowy:
a) Zamawiający:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (nazwa skrócona: PSE S.A.)
05-520 Konstancin-Jeziorna,
ul. Warszawska 165
nazwa banku kontrahenta
Bank Pekao S.A.
numer rachunku bankowego
56 1240 5918 1111 0000 4913 7468
Swift Code
PKOPPLPW
b) Wykonawca:
[ _____________ ] (nazwa skrócona: [ ____________ ])
[ _____________ ],
[ _____________ ]
nazwa banku kontrahenta
[ ____________ ]
numer rachunku bankowego
[ ____________ ]
Swift Code
[ ____________ ].
12.
13.
14.
Opóźnienie płatności powstałe z winy Zamawiającego upoważnia Wykonawcę do naliczania
odsetek za zwłokę w ustawowej wysokości.
W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub
obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu
wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej VAT bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu
niedotrzymania terminu zapłaty.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz
obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe z nieprzestrzegania
przez Wykonawcę prawa podatkowego w Polsce.
Strona 6 z 25
Część IV SIWZ – Projekt umowy – Modernizacja systemu SSP w Oddziale PSE S.A. w Poznaniu – pożarowe wyłączniki zasilania
elektrycznego budynków.
15.
16.
Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu od Wykonawcy, w szczególności z tytułu kar
umownych, mogą być potrącane w zakresie prawnie dopuszczalnym z płatności należnej
Wykonawcy.
Zmiana instrukcji płatniczych określonych powyżej, w szczególności rachunku bankowego może
zostać dokonana przez każdą ze Stron poprzez dostarczenie oryginału pisemnego
zawiadomienia o takiej zmianie, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania
Strony. Do zawiadomienia należy załączyć dokumenty potwierdzające umocowanie do
reprezentowania wystawione zgodnie z obowiązującym prawem. Zmiana instrukcji płatniczych
wchodzi w życie w pierwszym dniu roboczym po dniu dostarczenia zawiadomienia. Zmiana
instrukcji płatniczych nie wymaga aneksu do umowy.
§4
Reprezentacja Stron podczas realizacji prac
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
Dla celów koordynacji oraz bezpośrednich uzgodnień związanych z realizacją umowy, bez prawa
do zmiany postanowień umowy, w tym również zobowiązań finansowych dotyczących wykonania
zadania, Zamawiający wyznacza i upoważnia Pana/Panią ………………………. tel. ………………
lub tel. kom. ………………….., e-mail: …………………………[email protected].
Dla celów koordynacji i nadzoru prac wykonywanych w ramach realizacji niniejszej umowy oraz
bezpośrednich uzgodnień związanych z realizacją umowy, jednakże bez prawa zmiany
postanowień umowy, w tym nieakceptowanego przez Zamawiającego rozszerzenia prac w
ramach zadania, Wykonawca wyznacza Pana/Panią ............................................. tel. ................
lub tel. kom. ..................., e-mail: ……………………….
Decyzje wymienionych osób, podjęte w ramach posiadanych uprawnień będą wiążące dla
Zamawiającego i Wykonawcy. Do zmiany wyżej wymienionych osób wystarczy powiadomienie
drugiej Strony w formie pisemnej, bez konieczności wprowadzenia zmiany do umowy w formie
aneksu.
Osoba upoważniona przez Wykonawcę, wymieniona w ust. 2 powyżej, zobowiązana jest do
zapewnienia osobom reprezentującym Zamawiającego wglądu do materiałów i dokumentów
związanych z realizacja przedmiotu umowy.
Wszelka korespondencja dotycząca realizacji niniejszej umowy kierowana będzie na adresy:
a) Zamawiający:
PSE S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Marcelińska 71, 60-354 Poznań.
b) Wykonawca:
[ __________________________________________________ ]
§5
Podwykonawstwo
Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę wykonania części prac innym
podmiotom gospodarczym o statucie Podwykonawcy wyłącznie po uprzednim uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiającego. Powierzenie części prac uwarunkowane jest posiadaniem przez
Podwykonawcę stosownych kwalifikacji, uprawnień i sprzętu wymaganych wykonaniem
powierzonych prac.
Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedstawienia dokumentów potwierdzających
kwalifikacje i uprawnienia Podwykonawcy. Zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego
sprzeciwu lub zastrzeżenia, oznacza bezskuteczność wobec Zamawiającego umowy zawartej
pomiędzy Wykonawcą, a jego Podwykonawcą.
W każdej umowie zawieranej przez Wykonawcę z jego Podwykonawcą, na podstawie której
Wykonawca zleci Podwykonawcy wykonanie części prac w ramach niniejszej umowy, muszą być
zawarte poniższe postanowienia:
a) warunki płatności
b) Podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy
i Zamawiającego
c) Podwykonawca nie może podzlecać wykonania prac dalszemu podwykonawcy bez zgody
Zamawiającego i Wykonawcy.
Strona 7 z 25
Część IV SIWZ – Projekt umowy – Modernizacja systemu SSP w Oddziale PSE S.A. w Poznaniu – pożarowe wyłączniki zasilania
elektrycznego budynków.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zgłaszanie przez Zamawiającego pisemnych sprzeciwów lub zastrzeżeń dotyczących wyboru
Podwykonawcy nie stanowi podstawy żądania przez Wykonawcę zmiany terminu wykonania prac
objętych umową.
Wykonawca za działania i zaniechania Podwykonawcy, odpowiada jak za działania i zaniechania
własne.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą będą dokonywane wg ich wewnętrznych
uregulowań i Wykonawca zobowiązany jest dokonać terminowo wszelkich rozliczeń ze swoim
Podwykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do treści umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą,
a jego Podwykonawcą. Wykonawca zamieści w treści zawartej umowy z Podwykonawcą klauzulę
zezwalającą na jej udostępnienie Zamawiającemu.
W przypadku, gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa Zamawiający byłby
zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek płatności na rzecz któregokolwiek Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu całej zapłaconej przez Zamawiającego
kwoty oraz do naprawienia poniesionej z tego tytułu przez Zamawiającego szkody.
§6
Odpowiedzialność i ryzyko
Odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą, utratą dóbr materialnych lub
uszkodzeniem ciała czy śmiercią w czasie wykonywania prac wynikających z umowy, ponosi
Wykonawca.
Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko wynikające z jego działań
i zaniechań niezwiązanych z działalnością Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za swoje działania i powinien zabezpieczyć Zamawiającego
przed stratami, kosztami i roszczeniami o odszkodowania za szkody, straty, utratę dóbr
majątkowych, obrażenia cielesne czy śmierć spowodowane w wyniku swojego działania lub
zaniechania.
Wykonawca, wobec którego skierowano roszczenie o odszkodowanie z wyżej wymienionego
tytułu, podejmie wszelkie odpowiednie kroki w celu zmniejszenia ewentualnych dalszych
zniszczeń i strat, które mogą wystąpić.
Wykonawca podejmie wszelkie czynności w celu zabezpieczenia przedmiotu realizacji prac, osób
upoważnionych do przebywania w miejscu prowadzenia tych prac oraz osób trzecich, a także
mienia związanego z realizacją prac. Wykonawca jest odpowiedzialny w pełnym zakresie przez
cały okres realizacji prac, aż do momentu ich zakończenia za stan bezpieczeństwa w obszarze
realizacji zadania.
W przypadku spowodowania szkody w związku z realizacją umowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawcę, wszelkie skutki finansowe ponoszone przez Zamawiającego z tego tytułu obciążają
Wykonawcę.
Podstawę wystąpienia Zamawiającego z roszczeniami finansowymi do Wykonawcy stanowią
wnioski Komisji powołanej dla zbadania przyczyny i skutków wystąpienia awarii lub zakłócenia.
Komisję powołuje Zamawiający. Komisja będzie działać przy współudziale przedstawiciela
Wykonawcy.
Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
będące bezpośrednim następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły wyższej.
Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, którego skutki
są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na
stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu
należytej staranności. Przejawami siły wyższej są:
a) klęski żywiołowe, np. pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragany itp.,
b) akty władzy państwowej, np. stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady,
Strona 8 z 25
Część IV SIWZ – Projekt umowy – Modernizacja systemu SSP w Oddziale PSE S.A. w Poznaniu – pożarowe wyłączniki zasilania
elektrycznego budynków.
9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
c) strajki o zasięgu krajowym.
W przypadku wystąpienia siły wyższej, Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie poinformuje
pisemnie drugą Stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi nie budzące
wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony niezwłocznie od dnia
otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania.
Możliwości uzyskania informacji od pracowników biorących udział w zdarzeniu/przyczyniających
się do powstania zdarzenia:
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania do Regionalnego Centrum
Nadzoru Zamawiającego informacji o:
a) wszystkich wypadkach przy pracy oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych jakie wydarzyły się
podczas wykonywania niniejszej umowy na obiektach PSE S.A.,
b) wszystkich sytuacjach stwarzających zagrożenia, zdarzeniach pożarowych
i innych
miejscowych zagrożeniach, jakie zauważy podczas wykonywania niniejszej umowy na
obiektach PSE S.A.
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dochodzenia powypadkowego w obecności
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, a także do przekazania Zamawiającemu
dokumentacji powypadkowej sporządzonej zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym
zakresie.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu możliwości uzyskiwania od
pracowników Wykonawcy lub innych osób działających na zlecenie Wykonawcy, biorących udział
w zdarzeniu określonym w punkcie 10.1. lub którzy przyczynili się do powstania takiego
zdarzenia, informacji o tym zdarzeniu. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do
wskazania takich pracowników i osób działających na jego zlecenie oraz do zobowiązania ich do
udzielania pełnej informacji Zamawiającemu, w szczególności podczas prac Komisji Badania
Zakłócenia. Brak współpracy przy wyjaśnianiu przyczyn wystąpienia zdarzenia określonego
w punkcie 10.1., bądź odmowa przystąpienia do współpracy traktowana będzie przez
Zamawiającego jako wina Wykonawcy w wystąpieniu takiego zdarzenia.
§7
Miejsca prowadzenia prac
1.
Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca zgłosi pisemnie do PSE S.A. Oddział w Poznaniu
zamiar rozpoczęcia prac oraz uzgodni termin i miejsce przekazania miejsc ich prowadzenia.
2.
Przed przystąpieniem do instalacji zostaną ustalone zasady organizacji i warunki prowadzenia
prac, a kierujący pracami, zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, że:
2.1.
Wykonawca dysponuje osobami wykwalifikowanymi, które ukończyły odpowiednie szkolenia,
posiadają wystarczające doświadczenie i praktykę w wykonaniu prac objętych zadaniem oraz
posiadają aktualne badania lekarskie,
2.2.
wszyscy pracownicy, biorący udział w realizacji zadnia zostali przeszkoleni w zakresie
przestrzegania przepisów bhp oraz załączyć:
2.2.1. odpowiednie zaświadczenia lub certyfikaty posiadane przez jego pracowników
2.2.2. wykaz pracowników Wykonawcy (posiadających upoważnienie Zamawiającego), w tym:
2.2.2.1. minimum 2 osoby do wykonywania zakresów prac elektrycznych, posiadające umiejętności
zawodowe i świadectwa kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci elektrycznych do wysokości napięcia 1 kV, na stanowisku eksploatacji „E”, w tym
jedna z osób dodatkowo na stanowisku dozoru „D”, w tym także minimum 1 osoba
z uprawnieniami do pomiarów elektrycznych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z późn. zmianami) oraz posiadające ważne zaświadczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości do 3 m, wystawione zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
Strona 9 z 25
Część IV SIWZ – Projekt umowy – Modernizacja systemu SSP w Oddziale PSE S.A. w Poznaniu – pożarowe wyłączniki zasilania
elektrycznego budynków.
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
(Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.),
2.2.2.2. osobą pełniącą funkcję Kierownika Robót, posiadającą uprawnienia budowlane, tj. uprawnienia
do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności zgodnej z przedmiotem
zamówienia. W zakresie branży budowlanej wymagane jest posiadanie uprawnień do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wymaganych przez Prawo
Budowlane
2.2.3. wykaz środków transportowych wykorzystywanych w czasie realizacji zadania
2.2.4. uzgodniony z Zamawiającym szczegółowy harmonogram prac.
1.
2.
3.
4.
§8
Zakończenie prac i odbiór zadania
Odbiór wykonanych prac odbędzie się wg procedur obowiązujących u Zamawiającego.
Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu prac i gotowości zadania do
odbioru.
W celu dokonania odbioru prac Zamawiający powoła Komisję Odbioru lub wyznaczy
upoważnione osoby, która/które dokona/-ją odbioru wykonanych prac w terminie do 14 dni od
daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1. O wyznaczonym terminie i miejscu odbioru Wykonawca
zostanie poinformowany w formie pisemnej.
Zgłoszenie o zakończeniu prac i ich gotowości do odbioru powinno obejmować:
a) nazwę zadania i numer umowy
b) szczegółowy zakres odbieranych prac
c) określenie rodzaju odbioru: częściowy lub końcowy
d) dzień gotowości do odbioru
e) wyszczególnienie i opis prac towarzyszących – w tym ewentualnie prac tymczasowych
i zanikających.
Na dzień odbioru Wykonawca przedstawi oryginały następujących dokumentów:
a) oświadczenie o zakończeniu prac i opuszczeniu miejsca pracy oraz oświadczenie
o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, specyfikacją techniczną
i sztuką budowlaną,
b) atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i aprobaty techniczne na zastosowane urządzenia
i materiały,
c) instrukcje obsługi i zalecenia eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń,
d) dokument udzielonej gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały,
e) dokumentację powykonawczą dotyczącą wszystkich zrealizowanych zakresów prac
(oddzielna dokumentacja dla każdego z zakresów) – 5 egz. papierowych + wersja
elektroniczna na nośniku danych, w formie edytowalnych plików Word i DWG oraz plików pdf,
f) protokoły pomiarów instalacji elektrycznych,
g) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego i określone w Specyfikacji Technicznej.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownych dokumentów
potwierdzających przekazanie, zagospodarowanie lub unieszkodliwienie powstałych w czasie
prac odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a uzyskane decyzje oraz
dokumenty załączy do protokołu odbioru.
§9
Warunki rękojmi i gwarancji na wykonane prace
1.
Na prace wykonane na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i
gwarancji na okres 36 miesięcy. Okres rękojmi i gwarancji liczony jest każdorazowo od daty
pozytywnego protokolarnego odbioru usługi.
Strona 10 z 25
Część IV SIWZ – Projekt umowy – Modernizacja systemu SSP w Oddziale PSE S.A. w Poznaniu – pożarowe wyłączniki zasilania
elektrycznego budynków.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16.
17.
18.
19.
20.
W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, awarie oraz wady będą zgłaszane Wykonawcy
pocztą elektroniczną na adres e-mail …………………………….. lub telefonicznie na numer
……………………... .Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego
o zmianie powyższych danych kontaktowych z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem od
daty dokonania zmian.
Okres gwarancyjny i rękojmi obejmuje całość przedmiotu zamówienia w sposób nierozdzielny.
W okresie gwarancji i rękojmi wady zostaną usunięte przez Wykonawcę własnym staraniem i na
swój koszt.
Wykonawca w terminie 48 godz. od momentu przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia
przystąpi do oględzin wady na przedmiocie umowy.
Wykonawca opracuje harmonogram usunięcia wady i uzgodni go z Zamawiającym w terminie 2 dni
roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Do usunięcia wady Wykonawca przystąpi
w terminie określonym w harmonogramie, zaakceptowanym przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy przewidywany czas usuwania wady jest krótszy od 48 godzin opracowanie
harmonogramu prac nie jest wymagane pod warunkiem, że Wykonawca przystąpi do usuwania
wady natychmiast i będzie kontynuował prace, aż do momentu usunięcia wady.
W przypadku nie stawienia się Wykonawcy na obiekcie w celu dokonania oględzin niesprawnego
przedmiotu umowy w terminie 48 godz. od momentu zgłoszenia wady Zamawiający może dokonać
naprawy lub demontażu przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy bez utraty gwarancji.
Wady zgłoszone Wykonawcy w okresie gwarancji i rękojmi będą usuwane w ciągu 14 dni od
momentu zgłoszenia wady i wynikłych z nich uszkodzeń i awarii w pracy przedmiotu umowy.
Przekroczenie powyższego terminu powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas usunięcia
wady liczony od daty zgłoszenia.
Uzgodnienie harmonogramu nie wyklucza zapisów z ust. 9.
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający,
na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie okresu usunięcia
wady.
Wszelkie koszty związane z usunięciem wad w okresie gwarancji i rękojmi, w tym również koszty
demontażu, transportu, ponownego montażu i uruchomienia urządzeń itp. ponosi Wykonawca.
W przypadku wady przedmiotu umowy, które wymagać będą wymiany na nowe Wykonawca na
swój koszt dokona utylizacji.
W przypadku nie usunięcia wad w trybie oraz w czasie określonym w ust. 9 lub w terminie
określonym w harmonogramie opracowanym zgodnie z ust. 6, Zamawiający ma prawo powierzyć
usunięcie tych wad osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego. Zamawiający ma prawo
potrącenia kosztów wykonawstwa zastępczego w zakresie prawnie dopuszczalnym
z zabezpieczenia lub z kwot należnych Wykonawcy. Skorzystanie przez Zamawiającego
z uprawnienia do powierzenia usunięcia tych wad osobie trzeciej w ramach wykonawstwa
zastępczego nie pozbawia go prawa obciążenia Wykonawcy karami umownymi zgodnie z § 12
umowy.
Gwarancja zostanie udzielona pisemnie w formie odrębnego dokumentu gwarancyjnego, który
określi szczegółowe warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego Wykonawcy oraz uwzględniać
będzie zapisy wynikających z SIWZ i umowy. Warunki udzielonej gwarancji nie mogą być gorsze
niż określone w SIWZ wraz z załącznikami, ofercie Wykonawcy oraz niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, że będzie mieć zapewnioną możliwość zakupu w odpowiednim czasie
odpowiedniej ilości i rodzaju urządzeń i materiałów oraz części zamiennych do realizacji napraw
gwarancyjnych, w terminach przewidzianych w ust. 9.
Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłoszone także po upływie okresu gwarancji, jeżeli wady
powstały przed upływem okresu gwarancji. Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że wady
powstały w okresie gwarancji spoczywa na Zamawiającym.
Wykonawca dokonywać będzie zmian w dokumentacji powykonawczej jeśli zmiany takie będą
konieczne w następstwie usuwania wad.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady dostarczonych przez
siebie urządzeń i materiałów, choćby dostarczył je wraz z gwarancjami i rękojmią ich producentów
lub sprzedawców.
Strona 11 z 25
Część IV SIWZ – Projekt umowy – Modernizacja systemu SSP w Oddziale PSE S.A. w Poznaniu – pożarowe wyłączniki zasilania
elektrycznego budynków.
§ 10
Ubezpieczenia
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które
mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności
cywilnej. Wykonawca uzyska polisy ubezpieczeniowe pokrywające okres świadczenia usługi.
W przypadku przesunięcia terminu zakończenia świadczenia usług, Wykonawca jest zobowiązany
do przedłużenia odpowiednio okresu ubezpieczenia.
Zakres obowiązków ubezpieczeniowych Wykonawcy określony został w Załączniku nr 3.
§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ustalonej wysokości 5%
wynagrodzenia brutto podanego w umowie tj. ………………… zł.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie: [jedna z form
określona w Rozdziale XVI pkt 2 Części I SIWZ ]. [Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenie
spełnia wymagania odnośnie osoby wystawcy (gwaranta) oraz treści określonej we Wzorze nr 4
Części III SIWZ w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej].
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form określonych w Rozdziale XVI pkt 2 Części I SIWZ
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w następujących kwotach
i terminach:
70% złożonego zabezpieczenia, tj. ……………. zł w terminie 30 dni po wykonaniu całości
zadania i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (pozytywnego protokół odbioru
zadania)
30% złożonego zabezpieczenia, tj. …………….. zł w 15 dniu po upływie okresu udzielonej
rękojmi.
W przypadku przesunięcia terminu wykonania umowy lub przedłużenia okresu
rękojmi
zabezpieczenie będzie odpowiednio przedłużone i przedłożone Zamawiającemu, niezależnie od
podpisania lub nie stosownego aneksu do umowy w tym terminie, nie później niż na 30 dni przed
upływem dotychczasowego terminu realizacji zamówienia lub upływu okresu rękojmi.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy. W zakresie prawnie dopuszczalnym Zamawiający jest
upoważniony do potrącania z zabezpieczenia, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy,
wszelkich należności z tytułu kar umownych, lub innych odszkodowań należnych
Zamawiającemu na podstawie umowy oraz kwot wynagrodzenia zapłaconych przez
Zamawiającego osobom trzecim.
O potrąceniu jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia Zamawiający jest zobowiązany powiadomić
Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązuje się do:
a)
utrzymywania zabezpieczenia przez okres do 30-go dnia włącznie po odbiorze
końcowym, z zastrzeżeniem, że jakiekolwiek opóźnienie w terminie odbioru końcowego
powoduje
obowiązek
przedłużenia
terminu
obowiązywania
zabezpieczenia
o przewidywany okres opóźnienia,
b)
utrzymywania części zabezpieczenia zgodnie z § 11 ust. 4.2. powyżej przez okres od 31go dnia włącznie po odbiorze końcowym do 15-go dnia włącznie po upływie okresu
rękojmi, z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie jest zobowiązany do uzupełnienia kwoty
zabezpieczenia o kwoty należności, w tym odszkodowań i kar umownych oraz innych
przewidzianych przez umowę sum, potrącanych przez Zamawiającego z zabezpieczenia.
W odniesieniu do zabezpieczeń w formie gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych
Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich zmian w treści
zabezpieczenia w stosunku do wymaganego przez Zamawiającego wzoru zabezpieczenia
wskazanego we Wzorze nr 4 do Części III SIWZ.
W odniesieniu do zabezpieczeń w formie gwarancji bankowych lub gwarancji
ubezpieczeniowych, w sytuacji, gdy:
Strona 12 z 25
Część IV SIWZ – Projekt umowy – Modernizacja systemu SSP w Oddziale PSE S.A. w Poznaniu – pożarowe wyłączniki zasilania
elektrycznego budynków.
wystawca (gwarant) podejmie decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości,
wszczęcie postępowania układowego lub innego podobnego postępowania we właściwej
jurysdykcji lub złoży taki wniosek lub taki wniosek zostanie złożony przez osobę trzecią,
2)
lub w stosunku do wystawcy (gwaranta) zostanie podjęta jakakolwiek z następujących
czynności: zawieszenie płatności lub moratorium w odniesieniu do zobowiązań
pieniężnych, wyznaczenie zarządcy przymusowego, administratora, likwidatora lub innej
podobnej osoby lub zostanie rozpoczęta likwidacja lub rozwiązanie wystawcy (gwaranta),
3)
lub z jakichkolwiek powodów zobowiązanie wystawcy (gwaranta) wygaśnie, stanie się
nieważne lub nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo wykonanie przez wystawce
(gwaranta) zobowiązania z gwarancji naruszałoby lub stałoby się sprzeczne z prawem,
Wykonawca jest zobowiązany do ponownego ustanowienia zabezpieczenia w jednej lub
kilku formach, o których mowa Rozdziale XVI pkt 2 Części I SIWZ, z zastrzeżeniem, że
w przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub gwarancji
ubezpieczeniowych będzie ono spełniać następujące wymagania:
a)
wystawca (gwarant) posiadać powinien siedzibę lub oddział na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
b)
treść gwarancji powinna być zasadniczo zgodna z odpowiednim wzorem gwarancji
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej wskazanej we Wzorze nr 4 do Części III
SIWZ, a projekt gwarancji przed jej wystawieniem powinien być przedstawiony
Zamawiającemu do akceptacji, w terminie 10 dni roboczych od wcześniejszej z dat:
(i)
od daty powzięcia przez Wykonawcę informacji o wystąpieniu jednej z wyżej
wymienionych okoliczności
lub
(ii) daty wpłynięcia do Wykonawcy zawiadomienia skierowanego przez
Zamawiającego o jej wystąpieniu.
Wykonawca jest zobowiązany poinformować na piśmie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności
określonej w pkt. 1), 2) lub 3) niniejszego ustępu w terminie 5 dni roboczych od dnia powzięcia
informacji o jej wystąpieniu.
Gwarancja bankowa może zostać wystawiona przez inny podmiot niż określony w ust. 10 pkt 3)
lit. a), z zastrzeżeniem, że gwarancja ta potwierdzona zostanie przez bank lub oddział banku
podlegający nadzorowi nad rynkiem finansowym wg przepisów prawa polskiego i spełnione będą
pozostałe wymagania określone w ust. 10 pkt 3) lit. a) –b).
Uchybienie jakimkolwiek obowiązkom wymienionym w niniejszym § 12 stanowi istotne
naruszenie umowy i uprawnia Zamawiającego do:
a)
zaliczenia istniejących wierzytelności pieniężnych wynikających z umowy należnych
Wykonawcy od Zamawiającego na poczet zabezpieczenia,
b)
dopóki Wykonawca nie zaoferuje innej formy zabezpieczenia, wstrzymania płatności
wynikających z umowy do czasu wniesienia, uzupełnienia lub odnowienia zabezpieczenia,
c)
wystąpienia z żądaniem zapłaty z zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż środki
pieniężne celem zapewnienia zabezpieczenia dalszej realizacji umowy.
1)
11.
12.
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
§ 12
Kary umowne
W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od
Zamawiającego, z wyłączeniem postanowień § 14 ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę
umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za realizację przedmiotu
umowy.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego terminu zakończenia
przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1, nie więcej jednak
niż 20% kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy,
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego terminu usunięcia wad
w okresie udzielonej gwarancji, w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1, nie
więcej jednak niż 20% kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy,
za odmowę usunięcia stwierdzonych wad w okresie udzielonej gwarancji w wysokości 10%
wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1,
Strona 13 z 25
Część IV SIWZ – Projekt umowy – Modernizacja systemu SSP w Oddziale PSE S.A. w Poznaniu – pożarowe wyłączniki zasilania
elektrycznego budynków.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
w przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych
od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy,
za nienależyte wykonanie prac objętych przedmiotem umowy w wysokości 10% wynagrodzenia
określonego w § 3 ust.1,
za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu na żądanie Zamawiającego aktualnej polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wg zasad określonych w § 10 w wysokości
3.000,00 zł/dzień,
za każde naruszenie postanowień § 18 umowy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego
w § 3 ust. 1 umowy, niezależnie od faktycznej wysokości szkody poniesionej przez
Zamawiającego,
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonał jakiegokolwiek
zobowiązania określonego w § 2 ust. 14 i § 6 ust. 10. Zamawiający ma prawo nałożyć na
Wykonawcę karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.
Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych strat, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
W przypadku naliczenia powyższych kar umownych, Zamawiający dokona kompensaty kwoty
kary z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy.
Jeżeli planowany termin zakończenia prac zostanie przesunięty zgodnie z postanowieniami § 15
ust. 1 pkt a, kary umownej, o której mowa w ust. 1. nie nalicza się.
§ 13
Obowiązki Wykonawcy
Bezzwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności realizacyjnych, uzgodnienie
z Zamawiającym zmian w realizacji prac, wymuszonych czynnikami obiektywnymi w stosunku do
postanowień umowy, a także informowania Zamawiającego o dodatkowych, nieprzewidzianych
do zakresu zadania usterkach i zagrożeniach zauważonych w trakcie prowadzenia prac.
Pokrycie wszelkich roszczeń Zamawiającego oraz osób trzecich z tytułu ewentualnych strat
spowodowanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i powstałych w związku z realizacją
prac w ramach niniejszej umowy.
Wykonawca zapewnia materiały oraz wyposażenie techniczno-sprzętowe odpowiednie do
rodzaju prowadzonych prac.
Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wydarzeniach i okolicznościach, które mogą
wpłynąć na jakość prac lub opóźnienie planowanego terminu zakończenia zadania.
Dbałość o porządek i czystość otoczenia terenu prowadzenia prac, a po ich zakończeniu
uporządkowanie terenu i jego przekazanie Zamawiającemu w terminie do dnia odbioru.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania odzieży roboczej i oznakowań identyfikujących
pracowników, sprzęt i pojazdy Wykonawcy na terenie Zamawiającego.
§ 14
Odstąpienie od umowy. Wypowiedzenie umowy
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zwarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie,
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca, niezwłocznie po doręczeniu mu pisemnego
oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy powstrzyma się od wykonywania
przedmiotu umowy, zabezpieczy rejon prac oraz dokona protokolarnej inwentaryzacji prac w toku
z udziałem osoby koordynującej prace według stanu na dzień odstąpienia od umowy,
w przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy według stanu zaawansowania prac na dzień doręczenia
oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę, jeżeli druga Strona istotnie narusza postanowienia
umowy. Ustala się 30 dniowy okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia zaczyna biec od dnia
Strona 14 z 25
Część IV SIWZ – Projekt umowy – Modernizacja systemu SSP w Oddziale PSE S.A. w Poznaniu – pożarowe wyłączniki zasilania
elektrycznego budynków.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy przesłanego listem poleconym. Istotne
naruszenia umowy obejmują, choć niewyłącznie, następujące przypadki:
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać prac
w terminie określonym w umowie,
Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan
likwidacji inny niż w celach przekształcenia lub połączenia się z innym podmiotem,
Zamawiający powiadomił o konieczności usunięcia wady, a Wykonawca odmówił usunięcia albo
nie usunął wady w terminie określonym w umowie albo przez Zamawiającego,
gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, który służy do realizacji przedmiotu
umowy,
Wykonawca nie przestrzega przepisów BHP i ppoż., z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa
w ust. 5 niniejszego paragrafu,
Wykonawca nie złożył w terminie polis oraz dokumentów ubezpieczeniowych, gwarancji
bankowych lub ubezpieczeniowych lub nie wykonał innych obowiązków związanych
z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
W przypadku wypowiedzenia umowy, Wykonawca niezwłocznie powstrzyma się od wykonywania
przedmiotu umowy, zabezpieczy rejony wykonywania prac oraz dokona protokolarnej
inwentaryzacji prac w toku z udziałem Zamawiającego według stanu na dzień rozwiązania
umowy.
W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy według stanu zaawansowania prac na dzień doręczenia
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy lub odstąpieniu do umowy.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonał któregokolwiek
zobowiązania określonego w § 2 ust. 14 umowy, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia
od umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu i bez ponoszenia
odpowiedzialności z tego tytułu. Zamawiający może odstąpić od umowy z powyższej przyczyny w
terminie do 30 dni od daty stwierdzenia zaistnienia tej przyczyny składając Wykonawcy
odpowiednie oświadczenie na piśmie.
§ 15
Zmiana umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków
ich wprowadzenia:
a) zmiany terminu wykonania poszczególnych prac, pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiającego,
b) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, spowodowanych m.in., choć nie wyłącznie,
zmianą obowiązujących przepisów prawnych lub norm technicznych, dotyczących sposobu
wykonania przedmiotu umowy,
Wszystkie postanowienia, o których mowa w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej
zgody przez Zamawiającego.
W przypadku konieczności zmiany terminu wykonania prac, o którym mowa w ust. 1 pkt a)
Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien
zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania
prac między innymi w następujących przypadkach:
a) wystąpienia opóźnień lub przestojów zawinionych przez Zamawiającego,
b) działania siły wyższej i klęsk żywiołowych mających bezpośredni wpływ na termin wykonania
umowy,
c) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających kontynuowanie prac zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem.
Zmiana terminu wykonania prac nie powoduje zmiany wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1
umowy.
Zmiana terminu wykonania prac możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu
przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Strona 15 z 25
Część IV SIWZ – Projekt umowy – Modernizacja systemu SSP w Oddziale PSE S.A. w Poznaniu – pożarowe wyłączniki zasilania
elektrycznego budynków.
6.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu
pod rygorem nieważności.
§ 16
Rozstrzyganie sporów
Strony przyjmują zasadę priorytetu polubownego załatwiania ewentualnych sporów, jakie mogą
powstać w trakcie obowiązywania umowy i tylko w ostateczności, jeżeli nie będą w stanie
samodzielnie
rozstrzygnąć sporów, odwołają się do sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
§ 17
Klauzula poufności
Wszelkie informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku
z realizacją Umowy, zwane dalej „Informacjami Chronionymi”, mogą być wykorzystane tylko
w celu realizacji usług w ramach niniejszej umowy.
Wykonawca zabezpieczy Informacje Chronione przed dostępem osób trzecich oraz będzie
zachowywać zasady poufności w stosunku do wszystkich w/w Informacji i nie będzie ich
publikował ani udostępniał osobom trzecim w jakikolwiek sposób w okresie prowadzonej
współpracy oraz przez 5 lat od daty jej zakończenia.
Postanowienia o poufności zawarte powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy
w ujawnianiu informacji, która jest mu już znana i nie została uznana za poufną, została
zaaprobowana na piśmie przez Zamawiającego, jako informacja, która może zostać ujawniona,
należy do informacji powszechnie znanych oraz w sytuacji jeżeli z przepisów powszechnie
obowiązujących wynika obowiązek ujawnienia danej informacji.
Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków
zapewniających dochowanie klauzuli poufności na warunkach określonych umową przez jego
pracowników, konsultantów oraz podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności
do zawarcia z podwykonawcami oraz konsultantami odrębnych umów lub klauzul w umowach już
zawartych, które będą działały jak umowa, co do celu, warunków używania oraz udostępniania
Informacji Chronionych. Wykonawca zapewni, że jego pracownicy, pracownicy konsultantów oraz
podwykonawców złożą oświadczenia dotyczące ochrony i postępowania z Informacjami
Chronionymi według wzoru zawartego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wykaz swoich pracowników, konsultantów
(i ich pracowników) oraz podwykonawców (i ich pracowników), którym udostępnił Informacje
Chronione uzyskane od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy oraz umożliwi wgląd
w dokumenty potwierdzające podjęcie i zapewnienie środków, o których mowa w ust.
4 niniejszego paragrafu. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość kontroli podjęcia
i zapewnienia środków ochrony Informacji Chronionych w formie inspekcji w siedzibie
Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż informacje oraz materiały
przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji umowy oraz warunki jej zawarcia
i wykonania, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn.
zm.). Przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie przez Wykonawcę
informacji, o których w ust. 1 powyżej, w zakresie niezgodnym z celem zawarcia Umowy stanowi
zagrożenie dla istotnych interesów Zamawiającego i może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Każdorazowo przekazywanie informacji i materiałów oznaczonych, jako „Tajemnica PSE S.A.” lub
w inny sposób wskazanych przez Zamawiającego jako wymagające szczególnej ochrony,
odbywać się będzie wyłącznie na zasadach określonych w wewnętrznych regulacjach PSE S.A.
Strona 16 z 25
Część IV SIWZ – Projekt umowy – Modernizacja systemu SSP w Oddziale PSE S.A. w Poznaniu – pożarowe wyłączniki zasilania
elektrycznego budynków.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
Jeżeli Informacje Chronione, jakie powinny być przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego
w związku z realizacją umowy stanowią informacje niejawne podlegające ochronie zgodnie
z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228),
wówczas Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie do określenia na piśmie i przekazania
Wykonawcy rodzaju informacji niejawnych, do których dostęp powinien posiadać Wykonawca
oraz stosownej klauzuli poufności.
W przypadku wskazanym w ust. 8 powyżej, pracownicy Wykonawcy oraz jego podwykonawcy
spełnią wszystkie wymagania, wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących
i wprowadzonych na ich podstawie regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie
Zamawiającego, niezbędne do uzyskania dostępu do informacji niejawnych i bezpiecznego
przetwarzania tych informacji.
Wykonawca jest zobowiązany do zachowania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
uzyskanych od Zamawiającego wyłącznie do swojej dyspozycji i nie powierzania ich osobom
trzecim bez uzyskania zgody Zamawiającego.
Niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211), wykonawca, zobowiązuje się
w stosunku do Zamawianego do nie wykorzystywania pozyskanych danych osobowych lub
innych informacji w związku z realizacją umowy, w celach innych niż określone w umowie.
W przypadku, gdyby okazało się konieczne przetwarzanie danych osobowych, Strony w ciągu
14 dni zawrą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, określając cel i zakres takiego powierzenia.
W okresie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu Wykonawca nie będzie
publikować, ujawniać ani udzielać żadnych informacji, które uzyska w związku z realizacją
niniejszej umowy
§ 18
Wymagania w zakresie ochrony środowiska
Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Polityką środowiskową PSE S.A. oraz Wykazem
znaczących aspektów środowiskowych PSE S.A. znajdujących się na stronie internetowej PSE
S.A., pod adresem www.pse.pl.
Wykonawca jest wytwórcą odpadów i posiadaczem odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z póżn.zm.), powstałych w związku
z realizacją Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obowiązków nałożonych
przepisami prawa na wytwórcę odpadów oraz na posiadacza odpadów, zgodnie z ustawą
o odpadach oraz ustawą o ochronie środowiska wraz z przepisami wykonawczymi, w tym m.in.
do segregacji odpadów oraz prowadzenia ewidencji odpadów, oraz do przekazania
Zamawiającemu dokumentacji potwierdzającej wykonanie tych obowiązków.
Wykonawca jest obwiązany do gospodarowania odpadami powstałymi lub wytworzonymi
w związku z realizacją Umowy na własny koszt i ryzyko. Wykonawca odpowiedzialny jest za
przekazanie obowiązków gospodarowania odpadami podmiotom legitymującym się
udokumentowanymi uprawnieniami jak w art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach. Wykonawca
zobowiązany jest zweryfikować posiadanie tych uprawnień przez osobę trzecią oraz przekazać
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających te uprawnienia potwierdzone przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać w terminie wynikającym z ustawy o odpadach lub
z ustawy o ochronie środowiska, właściwą decyzję administracyjną, jeśli jest ona wymagana, na
mocy przepisów obowiązujących w dniu zawarcia Umowy. Wykonawca przed rozpoczęciem
realizacji prac przedstawi Zamawiającemu kserokopie posiadanych decyzji (potwierdzone za
zgodność z oryginałem). W przypadku aktualizacji posiadanej przez Wykonawcę decyzji
dostarczy Zamawiającemu kopię decyzji (potwierdzone za zgodność z oryginałem) niezwłocznie
po jej uzyskaniu. Brak właściwych decyzji dla wykonania obowiązków Wykonawcy, wynikających
z niniejszej Umowy, może stanowić naruszenie przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy.
Strona 17 z 25
Część IV SIWZ – Projekt umowy – Modernizacja systemu SSP w Oddziale PSE S.A. w Poznaniu – pożarowe wyłączniki zasilania
elektrycznego budynków.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wykonawca zobowiązany jest stosować się do postanowień regulaminu pt.: „Zasady ochrony
środowiska obowiązujące Wykonawców na terenie siedziby PSE i siedziby Oddziału PSE”
zawartym w załączniku nr 2 do Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wykazu substancji niebezpiecznych
wykorzystywanych podczas realizacji przedmiotu zamówienia, na terenie siedziby Oddziału PSE
oraz do sporządzenia instrukcji postępowania na wypadek wycieku tych substancji do
środowiska. Instrukcja wymaga akceptacji Zamawiającego.
§ 19
Postanowienia końcowe
Zamawiający oświadcza, że przeciwdziała wszelkim praktykom korupcyjnym i nadużyciom
w Spółce, co polega na stosowaniu zorganizowanych systemowo działań zapobiegawczych.
Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym przy wykonaniu niniejszej
umowy.
Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom
przy wykonywaniu niniejszej umowy, z uwzględnieniem analizy ryzyka oraz podjąć działania
zapobiegawcze.
Dokonanie przez Wykonawcę przeniesienia, zarówno w całości jak i w części, praw lub
obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, w tym także cesji wierzytelności
pieniężnych przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca zrzeka się
jakichkolwiek roszczeń wynikających z nieudzielenia przez Zamawiającego zgody na dokonanie
przeniesienia praw i obowiązków z Umowy, w tym cesji.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy w/w ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
Następujące załączniki do umowy stanowią jej integralną część:
Załącznik Nr 1
Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy Informacji Poufnych.
Załącznik Nr 2
Zasady ochrony środowiska obowiązujące Wykonawców na terenie
siedziby PSE S.A. i siedziby Oddziałów PSE S.A.
Zakres obowiązków ubezpieczeniowych
Załącznik Nr 3
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Strona 18 z 25
Część IV SIWZ – Projekt umowy – Modernizacja systemu SSP w Oddziale PSE S.A. w Poznaniu – pożarowe wyłączniki zasilania
elektrycznego budynków.
Załącznik Nr 1 do Umowy
……………………, dnia ……………..……
Oświadczenie o zachowaniu poufności dla osób realizujących prace dla PSE S.A.
....................................................
imię i nazwisko pracownika
....................................................
seria i nr dowodu osobistego
………………………………………………………
nazwa firmy, w której jest zatrudniona osoba
OŚWIADCZENIE
W związku z wykonywaniem prac:
…………………………………………………………………………………………………………………………
[tytuł / zakres prac]
dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. zwanych dalej Zamawiającym stwierdzam własnoręcznym
podpisem, że znana mi jest treść niżej wymienionych przepisów w zakresie ochrony informacji:
1. Art. 266-269 oraz art. 287 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. 1997 Nr 88, poz.
553 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 Nr 153, poz.
1503 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz.
1228),
4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.)
Zobowiązuję się nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapoznałem/zapoznałam się podczas
wykonywania czynności zleconych mi do realizacji przez Zamawiającego, pod rygorem ponoszenia
odpowiedzialności wynikającej z ww. ustaw w tym odpowiedzialności finansowej, a w szczególności
roszczeń odszkodowawczych zgłaszanych przez osoby trzecie.
……….. ...................................................................
imię, nazwisko oraz podpis kierującego jednostką
organizacyjną Wykonawcy
..................................................
podpis pracownika
Oświadczenie podpisano przez:
........................................................................
imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej ze strony Zleceniodawcy
Strona 19 z 25
Część IV SIWZ – Projekt umowy – Modernizacja systemu SSP w Oddziale PSE S.A. w Poznaniu – pożarowe wyłączniki zasilania
elektrycznego budynków.
Załącznik Nr 2 do Umowy
Zasady ochrony środowiska obowiązujące Wykonawców na terenie siedziby PSE S.A.
i siedziby Oddziału PSE S.A.
A. Celem instrukcji jest:
1. Określenie zasad, jakie obowiązują Wykonawców prac na terenie siedziby PSE i siedziby
Oddziału PSE w zakresie wpływu na środowisko naturalne.
2. Stosowanie się do postanowień tej instrukcji ma umożliwić Wykonawcom działanie zgodne z
obowiązującym w PSE S.A. systemem zarządzania środowiskowego, w tym Polityką
środowiskową.
3. W przypadku konieczności uszczegółowienia zasad postępowania dla realizacji konkretnego
zadania, przed rozpoczęciem prac opracowana zostanie odrębna dokumentacja wskazana w
umowie z Wykonawcą.
B. Zakres stosowania
1. Instrukcja jest przeznaczona do stosowania przez wszystkich Wykonawców
2. Za Wykonawcę uważa się podmiot realizujący zadania, w tym dostawcę towarów oraz
świadczącego usługi na terenie siedziby PSE i siedziby Oddziału PSE
O Zasady ogólne
1. Przed rozpoczęciem realizacji prac na terenie siedziby PSE i siedziby Oddziału PSE,
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z niniejszą instrukcją.
2. Wykonawca oświadcza, że w ramach realizowanych zadań w siedzibie PSE i w siedzibie
Oddziału PSE będzie przestrzegać obowiązujące przepisy prawa, zapisy umowy oraz
postanowienia tych Zasad.
3. Wykonawca może podlegać audytowi wewnętrznemu prowadzonemu przez pracowników PSE
S.A. w zakresie działań realizowanych na terenie PSE S.A.
4. Wykonawcy realizujący zadania na terenie siedziby PSE i siedziby Oddziału PSE zobowiązani są
do zapoznania swoich pracowników i podwykonawców z postanowieniami niniejszych Zasad.
5. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie oraz postępowanie
podwykonawców za wyrządzone szkody oraz skutki związane z wytworzonymi odpadami,
zapewniając ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.
D. Aspekty środowiskowe
1. W ramach zadań realizowanych przez Wykonawcę zostały zidentyfikowane następujące aspekty
środowiskowe.
Lp.
Aspekt
środowiskowy
01
Zużycie surowców
naturalnych i
przetworzonych
materiałów
02
Emisja hałasu
Wytyczne dla
Wykonawcy
1. Ograniczenie ilości
wykorzystanych
materiałów i
substancji.
1. Ograniczenie hałasu
w trakcie
wykonywanych prac.
Wpływ na środowisko oraz korzyści wynikające
z ograniczania oddziaływania
Ograniczenie zasobów naturalnych.
Zasoby naturalne nie są nieograniczone stąd
ograniczanie zużycia paliw, środków chemicznych
oraz innych substancji pozwala na dłuższą
eksploatację surowców pierwotnych świata.
Utrudnienie bytowania fauny i ludzi.
Ograniczanie emisji hałasu chroni siedliska
przyrodnicze wokół siedziby, w tym teren Lasu
Kabackiego i Parku Kultury w Powsinie oraz sprzyja
Strona 20 z 25
Część IV SIWZ – Projekt umowy – Modernizacja systemu SSP w Oddziale PSE S.A. w Poznaniu – pożarowe wyłączniki zasilania
elektrycznego budynków.
Lp.
Aspekt
środowiskowy
03
Wytwarzanie ścieków
technologicznych
04
Pobór wód
podziemnych
05
Wytwarzanie odpadów
1. Ograniczanie ilości
odpadów.
2. Właściwe
zagospodarowanie
odpadów.
06
Zużycie energii
elektrycznej
1. Racjonalne
korzystanie z energii
elektrycznej.
07
Wyciek substancji
niebezpiecznej
1. Ograniczanie ilości
substancji
niebezpiecznych
na terenie siedziby
2. Właściwe
przechowywanie
oraz korzystanie
z substancji
niebezpiecznych
3. Ograniczenie
możliwości
wystąpienia
potencjalnych
wycieków
i gotowość do
eliminowania
negatywnych skutków
Wytyczne dla
Wykonawcy
1. Ograniczenie ilości
ścieków
technologicznych.
2. Kierowanie
ścieków do
kanalizacji.
1. Racjonalne
korzystanie z wody.
zachowaniu cech rekreacyjnych obszarów
mieszkaniowych.
Wpływ na środowisko oraz korzyści wynikające
z ograniczania oddziaływania
Zanieczyszczenie gruntów i wód. Utrudnienie
bytowania fauny i flory. Ograniczanie ilości
wytworzonych ścieków ogranicza zanieczyszczenia
gleb i wód.
Ograniczanie zasobów naturalnych.
Optymalny pobór wód pozwala na utrzymanie
zasobów wody pitnej oraz ograniczenie zasobów
energii związanej z jej pozyskaniem.
Zanieczyszczenie środowiska odpadami.
Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów oraz
ich właściwe zagospodarowanie pozwala na
zmniejszenie ilości składowanych odpadów oraz
poprzez procesy odzysku, zmniejszenie ilości
eksploatacji surowców pierwotnych świata.
Pośrednie zanieczyszczenie atmosfery, efekt
cieplarniany, zmniejszenie zasobów surowców
naturalnych nieodnawialnych, obciążenie
środowiska składowanymi odpadami.
Racjonalne korzystanie z energii elektrycznej
ogranicza procesy spalania paliw kopalnych. Udział
konwencjonalnych źródeł pozyskania energii w
finalnym zużyciu energii końcowej wynosi około
90%.
Zanieczyszczenie gleby i wód
Ograniczenie ryzyka wycieków oraz właściwe
działania ograniczające zakres ich oddziaływania
pozwala na zminimalizowanie skażenia środowiska.
E. Sposób magazynowania materiałów
1. Wykonawcy udostępnia się miejsce do składowanie na terenie siedziby PSE/siedziby Oddziału
PSE materiałów potrzebnych do wykonania zadań, tylko w miejscach wyznaczonych i
uzgodnionych z wyznaczonym pracownikiem Departamentu Administracji w PSE
S.A./Wydział Administracji w Oddziale PSE.
Strona 21 z 25
Część IV SIWZ – Projekt umowy – Modernizacja systemu SSP w Oddziale PSE S.A. w Poznaniu – pożarowe wyłączniki zasilania
elektrycznego budynków.
2. Wykonawcy nie wolno wwozić na teren siedziby PSE i siedziby Oddziału PSE, bez zgody
wyznaczonego pracownika PSE/Oddziału PSE, jakichkolwiek materiałów, substancji,
mogących zanieczyścić glebę, wodę oraz powietrze atmosferyczne.
3. Wszystkie wwożone oraz użytkowane na terenie siedziby PSE i siedziby Oddziału PSE
materiały oraz substancje niezbędne do wykonania prac, wykonawca winien zabezpieczyć
tak by uniemożliwić zanieczyszczenie wody, gleby lub powietrza atmosferycznego.
4. W przypadku stosowania substancji mogących zanieczyścić wodę lub glebę Wykonawca
zobowiązany jest do posiadania środków neutralizujących potencjalne wycieki i
zanieczyszczenia oraz pojemniki, w których byłoby możliwe ich zbieranie.
5. Wykonawcy podczas trwania współpracy nie wolno wylewać jakichkolwiek płynów mogących
negatywnie wpłynąć na środowisko m.in. wylewać płynów do kanalizacji, zbiorników
retencyjnych oraz do gleby.
F. Postępowanie z odpadami
1. Podmiotem odpowiedzialnym za wytworzenie w wyniku świadczonych usług na rzecz PSE
S.A. odpadów oraz gospodarowanie nimi jest Wykonawca, chyba, że umowa stanowi inaczej.
Wykonawca jest zobowiązany do gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
2. W czasie tymczasowego przechowywania odpadów należy je w odpowiedni sposób
zabezpieczyć, aby nie mogły spowodować zanieczyszczenia wody, gleby lub powietrza
atmosferycznego.
G. Proces postępowania przy pracach powodujących nadmierny hałas w otoczeniu
1. Wykonawca realizujący prace na rzecz Spółki w trakcie, których powstaje nadmierna emisja
hałasu do otoczenia, zobowiązany jest do postępowania zgodnie z przepisami prawa, w tym
zachowania ograniczenia hałasu w czasie powszechnie uznawanym za ciszę nocną tj.
między godziną 22 a 6 rano.
H. Proces postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia - awarii
1. W przypadku wystąpieniu jakichkolwiek zakłóceń, awarii itp. należy poinformować o
zdarzeniu wyznaczonego pracownika PSE S.A./Oddziału PSE.
2. W przypadku wystąpienia zakłóceń, awarii w tym do wycieku substancji, która może
spowodować zanieczyszczenie gleby lub wód, Wykonawca jest obowiązany do
postępowania zgodnie z szczegółowymi procedurami obowiązującymi dla siedziby bądź dla
poszczególnych siedzib Oddziałów PSE
3. Wykonawca po usunięciu skutków awarii zobowiązany jest do udokumentowania oraz
złożenia informacji o zaistniałym zdarzeniu do PSE S.A.
Strona 22 z 25
Część IV SIWZ – Projekt umowy – Modernizacja systemu SSP w Oddziale PSE S.A. w Poznaniu – pożarowe wyłączniki zasilania
elektrycznego budynków.
Załącznik Nr 3 do Umowy
Zakres obowiązków ubezpieczeniowych.
1.
Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w niniejszym Załączniku,
ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie
podane poniżej ryzyka:
1.1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia
(OC) obejmujące odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe, osobowe wyrządzone z tytułu
czynów niedozwolonych oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania;
1.2. ubezpieczenia obowiązkowe wymagane przez prawo polskie i obce (jeżeli ma zastosowanie),
1.3. w zależności od zaistniałej potrzeby, inne uzgodnione indywidualnie przez Strony.
2.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spełniało będzie co najmniej następujące warunki:
2.1. Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności ubezpieczyciela: przez okres obowiązywania
umowy.
2.2. Minimalna wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niż: 100 000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia (pod limity odpowiedzialności dopuszczalne wyłącznie w
zakresie wskazanym w warunkach ubezpieczenia).
2.3. Termin przekazania polisy Zamawiającemu: w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, nie
później niż z chwilą rozpoczęcia prac.
2.4. Termin przekazania dowodu zapłaty składki: najpóźniej w terminie 5 dni od upływu terminu płatności
składki lub jej pierwszej raty; a w odniesieniu do płatności kolejnych rat składki lub składki należnej z
tytułu przedłużenia okresu ubezpieczenia - na każde żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni.
2.5. Franszyzy: wysokość franszyz zgodna z aktualnym standardem rynkowym z uwzględnieniem
charakteru i rozmiaru ryzyka.
2.6. Podstawowe warunki ubezpieczenia:
2.6.1. Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadanego mienia pokrywająca
szkody rzeczowe oraz osobowe. Odpowiedzialność ubezpieczyciela będzie obejmować straty
rzeczywiste oraz utracone korzyści.
2.6.2. Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych i/lub z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
2.6.3. Wymagane rozszerzenia o odpowiedzialność cywilną:
2.6.3.1. z tytułu szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa.
2.6.3.2. projektanta, a także w związku wykonywaniem nadzoru autorskiego,
2.6.3.3. za szkody wyrządzone przez podwykonawców,
2.6.3.4. z tytułu szkód wyrządzonych przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu
OC, w tym szkody wyrządzone przez maszyny w czasie prac – dopuszczalny pod limit nie
niższy niż 100 000,00 zł,
2.6.3.5. za szkody w środowisku – dotyczy szkód powstałych wskutek nagłego zanieczyszczenia
środowiska – dopuszczalny pod limit odpowiedzialności nie niższy niż 100 000,00 zł
2.6.3.6. wyrządzone we wszelkich instalacjach, urządzeniach podziemnych, w tym mediach,
2.6.3.7. powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z
czynu niedozwolonego (tzw. „completed operations”),
2.6.3.8. wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy, testów lub innych
podobnych czynności lub prac.
2.6.3.9. Zakres terytorialny: Polska
Strona 23 z 25
Część IV SIWZ – Projekt umowy – Modernizacja systemu SSP w Oddziale PSE S.A. w Poznaniu – pożarowe wyłączniki zasilania
elektrycznego budynków.
2.6.3.10. Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką
rynkową
3. W odniesieniu do ubezpieczeń określonych w pkt. 1 ust. 1.1. treść umowy ubezpieczenia (polis) oraz
mających do nich zastosowanie warunków ogólnych i innych wzorców umownych będą przedmiotem
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Do wykazania spełnienia wymogów wynikających z niniejszej
Umowy wystarczające jest przekazanie przez Wykonawcę wystawionych przez ubezpieczyciela
certyfikatów / zaświadczeń, o ile z treści tych dokumentów wynikać będzie potwierdzenie spełnienia
wymogów wynikających z Umowy. Zatwierdzeniu podlega zgodność warunków ubezpieczenia z
wymaganiami określonymi w niniejszym Załączniku. Zatwierdzenie ma formę pisemną.
Jeżeli przedstawione przez Wykonawcę do akceptacji dokumenty ubezpieczeniowe nie będą spełniać
częściowo wymogów określonych w niniejszym Załączniku ze względu na brak możliwości zakupu
takiej ochrony na rynku ubezpieczeniowym na rozsądnych handlowo warunkach, Strony podejmą
działania w celu uzgodnienia w tym zakresie innych warunków ubezpieczenia obejmujących
najszerszy zakres ochrony dostępny na rynku ubezpieczeniowym na rozsądnych handlowo
warunkach.
Zmiany warunków ubezpieczeń zatwierdzonych przez Zamawiającego mogą być dokonywane
jedynie za jego zgodą.
W przypadku gdy przedstawione przez Wykonawcę dokumenty ubezpieczenia zawarte są na okres
krótszy, niż wynikający z wymogów Umowy, Wykonawca zobowiązany jest – nie później niż na 10 dni
przed końcem okresu ubezpieczenia – przedstawić Zamawiającemu i Inspektor Nadzoru dokument
ubezpieczenia potwierdzający przedłużenie umowy ubezpieczenia w sposób zapewniający ciągłość
udzielanej ochrony.
4. Zgodnie z wymaganiami i w terminach określonych w niniejszym Załączniku Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych,
certyfikatów, zaświadczeń) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzające, że
wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące wraz z dowodami, że są prawidłowo
opłacane. Dokumenty te będą okazywane na każde żądanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy umów ubezpieczenia (polis, certyfikatów, zaświadczeń),
nie zapewni ich ciągłości w okresie realizacji Przedmiotu Umowy lub nie przedstawi potwierdzenia
opłaty należnej składki, Inspektor Nadzoru lub Zamawiający będą mieli prawo, ale nie obowiązek, do
zawarcia takiej polisy lub przedłużenia okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obciążając go
kosztami bezpośrednio lub przez potrącenie w zakresie prawnie dopuszczalnym z Zabezpieczenia
lub z Wynagrodzenia, pod warunkiem uprzedniego wezwania do wykonania obowiązku, z
wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 10 Dni Roboczych.
6. W przypadku wydłużenia okresu realizacji Przedmiotu Umowy koszt wszystkich związanych z taką
sytuacją koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w szczególności przedłużenia okresu
obowiązywania (ubezpieczenia) wymaganych ubezpieczeń, ponosi Wykonawca. Wykonawca
obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie okresu
obowiązywania ubezpieczenia określonego w pkt. 1 ust. 1.1. na okres pokrywający przedłużony
okres realizacji Przedmiotu Umowy, najpóźniej na 10 dni przed zakończeniem dotychczasowego
okresu obowiązywania tych ubezpieczeń.
7. Wykonawca zapewni, że jego Podwykonawcy, dostawcy i poddostawcy ubezpieczą w odpowiedniej
wysokości swój personel, sprzęt, maszyny, pojazdy oraz wykonywane przez nich w ramach Umowy
Roboty i związane z nimi Prace, jeżeli nie jest to objęte ubezpieczeniem Wykonawcy.
Strona 24 z 25
Część IV SIWZ – Projekt umowy – Modernizacja systemu SSP w Oddziale PSE S.A. w Poznaniu – pożarowe wyłączniki zasilania
elektrycznego budynków.
8. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy zaangażowani bezpośrednio
lub pośrednio w realizację Przedmiotu Umowy (Zamawiający, Inspektor Nadzoru, Wykonawca,
Podwykonawcy) udzielą sobie pomocy i będą współpracować w celu uzyskania odszkodowania
ubezpieczeniowego w możliwe krótkim czasie.
W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów Zamawiającego, Wykonawca
nie może zrezygnować z żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej ugody z
ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
9. Obowiązek Wykonawcy lub Podwykonawców do zawarcia lub przedłużania okresu obowiązywania
wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako zwolnienie lub
ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz
postanowień Umowy.
10. Celem uniknięcia sytuacji wielokrotnego ubezpieczenia poszczególnych zakresów ryzyk, tam, gdzie
to jest możliwe, Wykonawca może wykazać wykonanie obowiązku zawarcia ubezpieczeń, do których
zawarcia jest obowiązany, poprzez okazanie dokumentów ubezpieczeniowych poświadczających
istnienie ochrony ubezpieczeniowej w ramach posiadanych przez siebie polis i programów
ubezpieczeniowych, w których figuruje jako ubezpieczony/współubezpieczony. Dokumenty
ubezpieczeniowe muszą określać elementy ubezpieczenia wymagane jako minimalne dla spełnienia
wymogów ubezpieczeniowych zawartych w Umowie.
11. Wykonawca i wszyscy Podwykonawcy, dostawcy i poddostawcy zostaną wskazani jako
współubezpieczeni (ubezpieczeni) w polisie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy
zawartej zgodnie z ust. 1.2. w zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone z tytułu czynów
niedozwolonych. Ubezpieczyciel wyraźnie zrzeknie się prawa regresu ubezpieczeniowego wobec
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru z tytułu odszkodowań wypłaconych w związku z realizacją
Przedmiotu Umowy.
Strona 25 z 25
Część IV SIWZ – Projekt umowy – Modernizacja systemu SSP w Oddziale PSE S.A. w Poznaniu – pożarowe wyłączniki zasilania
elektrycznego budynków.