Białystok, dnia .................................. Imię i nazwisko

Transkrypt

Białystok, dnia .................................. Imię i nazwisko
Białystok, dnia ..................................
Imię i nazwisko studenta...................................................................
Nr albumu........................................................................................
STATUS PRAWNY UCZELNI ZAGRANICZNEJ
Status prawny uczelni Universidad de Zaragoza (Hiszpania), w której powyższy student przebywał
na wymianie w ramach programu Erasmus w semestrze ..........................................................................
roku akademickiego.................................., jest określony jako: uniwersytet publiczny utworzony w
roku 1542 przez Króla Karola I Hiszpańskiego, działający obecnie na mocy ustawy
opublikowanej w BOA (Boletín Oficial de Aragón) dnia 19 stycznia 2004 roku (eng.: public
university founded in 1542 by King Charles I of Spain, currently operating under the law
published in BOA (Boletín Oficial de Aragón) on January 19, 2004).
Język wykładowy:...............................................
...................................................................
(podpis Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus)