Zalacznik nr 2 - projekt umowy - modyfikacja

Transkrypt

Zalacznik nr 2 - projekt umowy - modyfikacja
Załącznik nr 2 do SIWZ
Umowa Dostawy
Projekt
Nr WSS5/EP/105/2009
zawarta w Sosnowcu dnia ……………r. pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary, 41-200 Sosnowiec,
Plac Medyków 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000003544, NIP 644-287-67-26, Regon 000296495.
reprezentowanym przez:
Dyrektora - Iwona Łobejko .
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
firmą …………………………………………………………………..…………………….
zarejestrowaną w ………………………………………………………., nr KRS ………….
NIP……………………………….REGON…………………………………………………
reprezentowaną przez :
1. ………………………………………..
2. ………………………………………..
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
§1
1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r.
Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058) Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje
do realizacji przedmiot zamówienia w asortymencie i cenach podanych w § 2 niniejszej umowy.
2. Umowa nie jest dotknięta wadami, o których mowa w art. 17 i 24 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
§2
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego soczewek
wewnątrzgałkowych, oleju silikonowego, implantów siatkówkowych i innych, zgodnie z
formularzem cenowo - asortymentowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzaleŜnionych od
rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co
nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części.
§3
1. Dostawy częściowe realizowane będą sukcesywnie w oparciu o pisemne zamówienia zwane dalej
2.
3.
4.
5.
zamówieniami częściowymi, określające ilość oraz asortyment, przesłane faxem do Wykonawcy
na nr ………………. Zamawiający wymaga, aby kaŜdorazowo Wykonawca faxem zwrotnym
potwierdził otrzymanie zamówienia.
Miejscem dostawy jest Oddział Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im.
Św. Barbary w Sosnowcu, ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
Dla uznania waŜności, zamówienie częściowe kaŜdorazowo musi być opatrzone podpisem
i pieczęcią Dyrektora i Głównego Księgowego lub osoby upowaŜnionej przez Dyrektora
Wykonawca zobowiązany jest w terminie do...... dni od daty otrzymania zamówienia częściowego
dostarczyć całość asortymentu ujętego w zamówieniu częściowym w jednorazowej dostawie. Nie
zrealizowanie pojedynczej pozycji z zamówienia traktowane będzie jako zwłoka w realizacji
zamówienia częściowego.
Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia w siedzibie Zamawiającego na Oddziale Okulistyki
depozytu zawierającego podstawowy asortyment soczewek, implantów siatkówkowych, płynu
wiskoelastycznego, retraktorów tęczówkowych, oleju silikonowego, oraz pierścienia napinającego
torebkę soczewki w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, w ilościach szczegółowo określonych w
załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia depozytu po zuŜyciu wyszczególnionego w pkt 5
asortymentu w ciągu 48 godzin od daty ich zuŜycia po telefonicznym zgłoszeniu przez osoby
upowaŜnione wymienione w § 3 ust 3 niniejszej umowy.
7. Wykonawca dostarczał będzie soczewki, implanty siatkówkowe, płyn wiskoelastyczny, retraktory
tęczówkowe, olej silikonowy, oraz pierścienie napinające torebkę soczewki do depozytu
bezpłatnie z przeznaczeniem wyłącznie do uŜytku wewnętrznego Zamawiającego.
8. Dostarczony do depozytów asortyment stanowi własność Wykonawcy do momentu ich zuŜycia
lub uszkodzenia. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę za te soczewki, implanty
siatkówkowe, płyn wiskoelastyczny, retraktory tęczówkowe, olej silikonowy, oraz pierścienie
napinające torebkę soczewki, które zostaną zuŜyte, zagubione lub uszkodzone przez
Zamawiającego, według cen określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Wystawienie
faktury za zuŜyte soczewki, implanty siatkówkowe, płyn wiskoelastyczny, retraktory tęczówkowe,
olej silikonowy, oraz pierścienie napinające torebkę soczewki nastąpi na podstawie karty
wszczepu przesłanej Wykonawcy przez Zamawiającego. Karta wszczepu powinna zawierać: datę
wszczepu i opis przedmiotu wszczepu. Wystawienie faktury za soczewki, implanty siatkówkowe,
płyn wiskoelastyczny, retraktory tęczówkowe, olej silikonowy, oraz pierścienie napinające
torebkę soczewki zagubione lub uszkodzone przez Zamawiającego nastąpi na podstawie
podpisanego przez upowaŜnionych przedstawicieli obu stron protokołu inwentaryzacji
dokonywanej w trybie, o którym mowa w ust. 9.
9. Zamawiający zezwoli przedstawicielom Wykonawcy na dostęp do depozytu w celu sprawdzenia
ich ilości i stanu. Wykonawca moŜe kontrolować ilość i stan depozytów 4 razy w roku.
10. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest:
……………………………………….. nr tel. ………………………
11. Odbiór kaŜdej zrealizowanej przez Wykonawcę dostawy częściowej potwierdzony będzie
protokołem odbioru sporządzonym przez upowaŜnionych przedstawicieli obu stron.
12. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy moŜe odmówić
przyjęcia dostawy, jeŜeli:
- jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany
i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- opakowanie będzie naruszone;
- dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.
§4
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy tj. od dnia ……….r. do dnia
…………….r. lub do wyczerpania kwoty określonej w § 5 ust. 2 umowy, jeŜeli wyczerpanie tej kwoty
nastąpiłoby przed dniem zakończenia okresu 12 miesięcy obowiązywania umowy.
§5
1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, który stanowi podstawę do
rozliczeń finansowych między stronami.
2. Wartość umowy wynosi:
wartość netto …………………………………… słownie: ……………………………..
wartość z podatkiem VAT …………………………….słownie: ……………………………….
3. Cena określona w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty Wykonawcy
związane z realizacją przedmiotu umowy.
4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. PowyŜsze ceny obowiązują przez cały okres obowiązywania umowy. Ostateczna wysokość
2
wynagrodzenia wykonawcy nie moŜe przekroczyć wartości umowy i będzie wynikać z wartości
faktycznie zrealizowanych dostaw w okresie obowiązywania umowy.
§6
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za zuŜyty przez Zamawiającego asortyment ustaloną cenę
przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury.
2. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę za zuŜyty asortyment na podstawie
zamówienia cząstkowego.
3. Asortyment wyszczególniony na fakturach VAT wraz z kodami, będzie zgodny z nazewnictwem
podanym w zamówieniu.
§7
1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących
tytułów:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących
po stronie Wykonawcy w wysokości 10% brutto łącznej ceny umowy o której mowa w § 5 ust.2
niniejszej umowy.
b) w razie niedostarczenia asortymentu w terminie określonym w § 3 ust. 4 niniejszej umowy
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% ceny brutto dostawy
niezrealizowanej w terminie za kaŜdy dzień zwłoki .
c) W przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający moŜe dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym i naliczyć karę umowną,
o której mowa w ust. 1 pkt. a, bez prawa do Ŝądania odszkodowania przez Wykonawcę,
w przypadku gdy:
a) zwłoka w dostawie towaru przekroczy 14 dni,
b) Wykonawca nie stworzy w przeciągu 10 dni od daty podpisania umowy depozytu, o którym mowa
§ 3 ust. niniejszej umowy.
c) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wymieni wadliwego towaru w terminie 5 dni od
uznania reklamacji lub w terminie 5 dni od zgłoszenia nie uzupełni depozytu.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie
wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§8
1. Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego co do ilości i jakości dostarczonych towarów
w terminie 3 dni od daty doręczenia reklamacji. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie uwaŜa
się za uznanie reklamacji.
2. Wykonawca w ciągu 48 godzin od uznania reklamacji jest zobowiązany do wymiany wadliwych
towarów na wolne od wad.
§9
Wykonawca nie moŜe przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie,
ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność
nie moŜe być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu,
poŜyczki). Wykonawca nie moŜe równieŜ zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa
wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego).
3
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy
prawa, a w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego
§ 11
1. Strony ustalają, Ŝe wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy
rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Postępowanie sądowe będzie miało zastosowanie po wyczerpaniu moŜliwości wyjaśnienia
spraw drogą wzajemnego porozumienia.
§ 12
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze
Stron.
Wykonawca
Zamawiający
4