a wykonanie usługi - Poradnia Psychologiczno

Transkrypt

a wykonanie usługi - Poradnia Psychologiczno
Rogoźno, 26 listopada 2013 r.
„BLIŻEJ SZKOŁY – POWIAT OBOR(ICKI (AUCZYCIELOM”
ZAPYTA(IE OFERTOWE DO 14000 Euro
(a wykonanie usługi (zlecenia)
Pełnienie obowiązków koordynatora sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów
szkół i przedszkoli „Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły” w
projektach POKL „Bliżej szkoły – powiat obornicki nauczycielom”.
I. Zamawiający:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. II Armii Wojska polskiego 1
64-610 Rogoźno
Tel. 67/26-18-316
NIP: 766-177-30-91
II. Tytuł projektu:
„Bliżej szkoły – powiat obornicki nauczycielom”
III. Program, Priorytet, Działanie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3,5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
IV Przedmiot zamówienia i termin:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków koordynatora sieci
współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli pn. „Rola
dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły” utworzonych w
ramach realizacji projektu „Bliżej szkoły – powiat obornicki nauczycielom”.
1. Zakres zadań wykonywanych w ramach pełnienia obowiązków obejmuje:
a). zaproszenie uczestników (dyrektorów przedszkoli i szkół) i włączenie ich
do sieci (nadanie uprawnień, włączenie do grup dyskusyjnych),
b). przygotowanie harmonogramów oraz planu pracy sieci,
c). organizowanie i prowadzenie spotkań uczestników sieci,
d). bieżące monitorowanie sieci, w tym forum dyskusyjne oraz forum wymiany
doświadczeń dla uczestników (praca na platformie)
e). udostępnianie materiałów samokształceniowych (praca na platformie)
f). inicjowanie dyskusji nad problematycznymi zagadnieniami (praca na
platformie i w grupach warsztatowych)
Biuro Projektu: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1
e-mail: [email protected]
g). przygotowanie notatek ze spotkań
h). przygotowanie rocznego raportu z pracy sieci i zaprezentowanie go grupie.
i). prowadzenie dokumentacji uczestników sieci (listy obecności, listy
z cateringu i inne),
j). pozostawanie w stałym kontakcie z koordynatorem projektu,
k). uczestniczenie w spotkaniach i szkoleniach dotyczących realizacji projektu,
2. Warunki zatrudnienia:
Wykonawca zostanie zatrudniony na podstawie umowy zlecenia w wymiarze
około 25 godzin m-cznie ( w tym 10 godz. pracy na platformie). Płatność
realizowana będzie miesięcznie od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2015
roku.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent spełniający następujące
warunki:
1. Wykształcenie wyższe pedagogiczne II stopnia
2. Posiada doświadczenie w pracy z dorosłymi (nauczycielami) w tym prowadzenie
różnych form pracy z grupami osób dorosłych, w tym działań realizowanych w
szkołach i skierowanych do nauczycieli (np. przygotowanie i prowadzenie lekcji
otwartych, szkolenia rad pedagogicznych, nauczycielskich grup przedmiotowych,
doradztwo itp.)
3. Posiada doświadczenie w pracy nauczyciela/ pedagoga/ psychologa szkolnego,
ukończone kursy/ szkolenia odpowiadające zakresowi tematycznemu pracy danej sieci,
pełnienie funkcji związanej z tematyką pracy sieci
4. Biegle posługuje się nowoczesnymi technologiami
5. Zna specyfikę zarządzania placówką oświatową.
Wymagane dokumenty:
1. Oferta zgodna z treścią z załącznikiem nr 1,
2. Oświadczenie o zatrudnieniu w instytucjach uczestniczących w realizacji
POKL. (Załącznik nr 2 do ogłoszenia)
3. CV oraz list motywacyjny zawierający oświadczenia uwzględniające spełnienie
warunków pkt V, ppkt 3-5
4. Kopie dokumentów potwierdzających wymagania pkt. V, ppkt. 1-2.
VI.
Termin związania ofertą:
Wykonawca zostanie związany z ofertą przez 14 dni (bieg rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert).
VII.
Okres wykonywania umowy zlecenia:
Od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2015 roku.
Biuro Projektu: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1
e-mail: [email protected]
VIII. Miejsce i termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa 9 grudnia 2013r. do godz. 12,00.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty
można składać:
Listownie lub osobiście na adres: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w
Rogoźnie, ul. II Armii Wojska polskiego 1, 64-610 Rogoźno z dopiskiem na
nieprzejrzystej
i zamkniętej kopercie ”Oferta na pełnienie obowiązków
koordynatora sieci „Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły” w
projekcie „ Bliżej szkoły – powiat obornicki nauczycieli””.
IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującym kryterium:
cena – 100%
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie
internetowej Zamawiającego. Kandydaci, których oferta zostanie wybrana zostaną
poinformowani za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną.
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
mgr Małgorzata Kasprzak
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o zatrudnieniu w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL.
Biuro Projektu: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1
e-mail: [email protected]
„BLIŻEJ SZKOŁY – POWIAT OBOR(ICKI (AUCZYCIELOM”
Załącznik nr 1
Poradnia psychologiczno – Pedagogiczna w Rogoźnie
Ul. II Armii Wojska Polskiego 1
64-610 Rogoźno
……………………………………………………….…..
……………………………………………………….…...
……………………………………………………………
(Imię, nazwisko i adres Wykonawcy)
OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie z dnia 26 listopada 2013r. na wykonanie usługi (zlecenia) pn.
Pełnienie obowiązków koordynatora sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów
szkół i przedszkoli „Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły” w
projektach POKL „Bliżej szkoły – powiat obornicki nauczycielom”.
1.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w
ogłoszeniu za cenę:
a) Cena ofertowa miesięczna
………………………..…..PLN brutto
Słownie złotych: …………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że:
1) Zapoznałam/em się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w ogłoszeniu i nie
wnosimy do nich zastrzeżeń;
2) Uzyskałam/em wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia;
3) Uważam się za związaną/y niniejszą ofertą przez 14 dni od dnia upływu terminu
składania ofert;
4) Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw
publicznych
5) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych;
2. Do oferty dołączono następujące dokumenty:
- …………………………………………………………………………………………………
Biuro Projektu: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1
e-mail: [email protected]
- …………………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………………
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać korespondencję:
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………...
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
…………………………………………………………………………………………………
Nr tel. ………………………………………………………………………………………….
Nr faks …………………………………………………………………………………………
e-mail: …………………………………………………………………………………………
……………………… dnia ……………….r.
Miejscowość
…………………………………
podpis
Biuro Projektu: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1
e-mail: [email protected]
„BLIŻEJ SZKOŁY – POWIAT OBOR(ICKI (AUCZYCIELOM”
Załącznik nr 2
OŚWIADCZE(IE
o zatrudnieniu w instytucji uczestniczącej w realizacji POKL
Składając ofertę w postępowaniu na realizację usługi (zlecenia) pod nazwą:
Pełnienie obowiązków koordynatora sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów
szkół i przedszkoli „Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły”
w projektach POKL „Bliżej szkoły – powiat obornicki nauczycielom”.
Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, oświadczam, co następuje:
Jestem / nie jestem1 zatrudniony/a na podstawie stosunku pracy w instytucji uczestniczącej w
realizacji PO KL (IŻ, IP, IW, IP2, ROEFS, KOEFS, KIW).
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
(Nazwa instytucji)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(rodzaj instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL)
Na stanowisku
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
(nazwa stanowiska)
Będąc świadomym odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 297 ust. 1 Kodeksu Karnego,
oświadczam, iż dane powyższe oświadczenia są zgodne z prawdą i są zgodne ze stanem
faktycznym.
……………………………………………………………
(Data i podpis składającego oświadczenie)
_________________________
1
Niepotrzebne skreślić
Biuro Projektu: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1
e-mail: [email protected]
Biuro Projektu: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1
e-mail: [email protected]