spis treści - Szkoła Podstawowa nr 7 w Giżycku

Komentarze

Transkrypt

spis treści - Szkoła Podstawowa nr 7 w Giżycku
STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7
IM. JANUSZA KORCZAKA
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.
zm.)
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 191);
- Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 r., Nr 61, poz. 624 z późń. zm.)
- Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w
szkołach publicznych (Dz. U. 2007 r. , Nr 83, poz. 562 z późń. zm.)
- Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012, poz. 977 z późń.
zm)
- Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
(Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550);
- Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania
przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia
tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych
i etnicznych
oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r., poz. 243);
- Rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenie, organizacji
oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1129)
- Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działań wychowawczo –
opiekuńczych oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2014 poz. 1170)
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 września 2014 roku w sprawie obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2014 poz. 1157)
GIŻYCKO 2015
SPIS TREŚCI
Rozdział I
Rozdział II
- Przepisy ogólne
- Cele i zadania szkoły
str. 3
str. 4
Rozdział III
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
str. 7
Rozdział IV
- Organy szkoły i ich kompetencje
str. 27
Rozdział V
- Uczniowie – prawa i obowiązki
str. 31
Rozdział VI
- Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły
str. 37
Rozdział VII - Organizacja pracy szkoły
str. 41
Rozdział VIII - Ceremoniał szkolny
Rozdział IX - Postanowienia końcowe
str. 47
str. 49
2
ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku.
2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Wodociągowej 8 w Giżycku; tel./fax 874289060,
email: [email protected]
3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska Giżycko.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
5. Cykl kształcenia trwa 6 lat i odbywa się w dwóch etapach edukacyjnych:
- etap I: klasy I – III – edukacja wczesnoszkolna,
- etap II: klasy IV – VI – kształcenie przedmiotowe.
6. W szkole prowadzone są oddziały przedszkolne.
7. W szkole prowadzi się naukę języka mniejszości narodowej w ramach Międzyszkolnego
Zespołu Nauczania Języka Ukraińskiego i Religii Greckokatolickiej.
8. Dla dzieci o specjalnych predyspozycjach i uzdolnieniach sportowych oraz odpowiednich
warunkach zdrowotnych i fizycznych szkoła prowadzi klasy sportowe ukierunkowane
na sportowy taniec towarzyski i łyżwiarstwo szybkie.
9. Warunkiem utworzenia klas sportowych jest zgoda organu prowadzącego.
§2
1.
2.
3.
4.
Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
Szkoła posiada własny sztandar z godłem Rzeczypospolitej Polskiej.
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
Szkoła jest jednostką budżetową, zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają
odrębne przepisy.
3
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§1
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego
oraz z programu wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły, a w szczególności
zapewnia uczniom:
a) poznanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie
umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
b) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą
w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi
i siebie;
c) rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
d) należącym do mniejszości narodowych podtrzymywanie i rozwijanie poczucia
tożsamości narodowej, etnicznej i językowej poprzez naukę języka ukraińskiego
oraz historii, geografii i kultury Ukrainy;
e) znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu
rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym,
estetycznym, moralnym, duchowym);
f) opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji
i ochrony zdrowia;
g) pomoc psychologiczną i pedagogiczną;
h) realizację działań i zadań wychowawczych i profilaktycznych we współpracy z Radą
Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
i) poddawanie programu wychowawczego i programu profilaktyki bieżącemu
monitorowaniu i corocznej ocenie.
§2
1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:
a) integrację wiedzy nauczanej przez:
- edukację wychowania przedszkolnego dzieci 5 i 6 letnich,
- edukację wczesnoszkolną w klasach I – III,
- bloki przedmiotowe,
- wychowanie do życia w rodzinie,
- naukę języka angielskiego,
- lekcje języka ukraińskiego w kl. I-VI szkoły podstawowej oraz w kl. I-III
gimnazjum;
b) realizację programów nauczania uwzględniających podstawę programową
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych;
c) oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak:
- uzyskanie orientacji etycznej i hierarchizacji wartości,
- personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności,
- nabycie zasad kultury życia codziennego,
- podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej oraz wiedzy o własnym regionie
i mniejszości ukraińskiej;
d) opracowanie, wdrażanie i ewaluację szkolnego programu profilaktyki;
4
e) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktycznowyrównawczych, zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych i zajęć
z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej;
f) prowadzenie lekcji etyki, religii rzymskokatolickiej i greckokatolickiej w szkole;
g) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, współpracą z sądem rodzinnym, Komendą Policji,
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
h) współpracę ze Związkiem Ukraińców w Polsce, oddział w Giżycku.
2. W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy z możliwością odpracowania zajęć
z innego dnia w soboty zgodnie z odrębnymi przepisami.
§3
1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i chroni ich zdrowie poprzez:
a) dyżury nauczycieli w budynku wg grafiku wywieszanego w pokoju nauczycielskim;
b) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych;
c) przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej) na:
- 25 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża za miasto i nie korzysta z przejazdów,
- 15 uczniów – w czasie wycieczki autokarowej,
- 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej;
d) zgłaszanie do Policji Drogowej autokarów wycieczkowych celem dokonania kontroli
technicznej;
e) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych;
f) przeznaczenie do nauki uczniów klas 0 – III oddzielnych sal lekcyjnych;
g) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas I-III,
a w szczególnych przypadkach dzieciom z oddziałów przedszkolnych i klas IV – V;
h) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
i) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu
uczniów i rodzaju pracy;
j) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne,
oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową;
k) zapewnienie uczniom warunków do spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku
w stołówce szkolnej;
l) utrzymanie kuchni, jadalni i urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności i w stałej
czystości;
ł) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu;
m) nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu,
z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga;
n) zgłaszanie wycieczek zagranicznych oraz kolonii i obozów w organie nadzorującym
pracę szkoły.
§4
1.
Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest
pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez:
a) pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga szkolnego
i instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo;
b) terapię pedagogiczną, grupową dla klas 0 – III i IV – VI dla dzieci ze specyficznymi
trudnościami w nauce czytania i pisania oraz psychoterapię indywidualną;
c) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas I-III;
d) zapewnienie dożywiania w formie obiadu finansowanego przez ośrodki pomocy
społecznej oraz sponsorów;
e) organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej;
5
f) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego w formie półkolonii i kolonii.
§5
1. Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości
psychofizycznych uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez pedagoga szkolnego
oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Giżycku w formie:
a) kierowania na badania uczniów z deficytami rozwojowymi;
b) wydawanie decyzji dyrektora o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego
i nauczaniu indywidualnym;
c) spotkań terapeutycznych;
d) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;
e) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
f) zajęć logopedycznych;
g) zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej;
h) terapii pedagogicznej.
2. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysortografia,
dysgrafia) mają dostosowane wymagania edukacyjne. Nauczyciele stosują kryteria,
egzekwują wiedzę i umiejętności, które uwzględniają możliwości i ograniczenia, mocne
strony rozwoju i funkcjonowania dziecka oraz zalecenia poradni psychologicznopedagogicznej. Szczegółowe zapisy znajdują się w PZO oraz w prawach i obowiązkach
ucznia z dysleksją.
§6
1. Dyrektor stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga
uzyskania zgody dyrektora szkoły wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej
działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.
6
ROZDZIAŁ III
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
§1
1. Rok szkolny dzielimy na dwa okresy klasyfikacyjne – semestry:
I – trwa od rozpoczęcia zajęć edukacyjnych we wrześniu do ostatniej soboty
poprzedzającej ferie,
II – trwa od poniedziałku wypadającego bezpośrednio po feriach zimowych do dnia
zakończenia zajęć edukacyjnych.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie;
b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej.
3. W oddziałach przedszkolnych edukacją objęte są dzieci pięcioletnie, dla których
realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Dzieci z oddziałów
przedszkolnych mają zapewnioną naukę języka angielskiego, religii rzymskokatolickiej,
zajęcia logopedyczne, gdy rodzice wyrażą zgodę na piśmie.
4. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania
ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły - śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
5. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego
w terminie określonym w harmonogramie zebrań rad pedagogicznych w danym roku
szkolnym.
6. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu
osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku
szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. W klasach I-III szkoły podstawowej
śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
7. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega
na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych
w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, według skali, o której mowa w § 7, 8 i § 9.
7
§2
1. Do zadań i obowiązków nauczyciela w zakresie oceniania należy w szczególności:
a) formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
b) informowanie o wymaganiach edukacyjnych - PZO wynikających z realizowanego
programu nauczania,
c) informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
d) stwarzanie uczniowi szansy uzupełnienia braków,
e) systematyczne i rytmiczne ocenianie uczniów,
f) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia,
g) informowanie i stosowanie ustalonych sposobów sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych uczniów,
h) informowanie ucznia na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady
Pedagogicznej o przewidywanej ocenie rocznej,
i) umożliwianie uzyskania i podwyższania ocen bieżących,
j) informowanie uczniów i rodziców o stopniu opanowania materiału, dostarczanie
rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych
uzdolnieniach ucznia.
2. Do zadań i obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy:
a) systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych,
b) usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach,
c) regularne odrabianie zadań domowych,
d) prowadzenie zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych
wymaganych przez nauczyciela,
e) pisanie każdej pracy kontrolnej,
f) aktywne uczestnictwo w zajęciach,
g) na miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków
na wychowaniu fizycznym, zajęciach technicznych, plastyce i muzyce.
§3
WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA
ROCZNA OCENA KLASYFIKACYJNA
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela o ustalenie wyższej niż
przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna.
2. Prośba powinna być wyrażona w formie pisemnej.
3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy
zasadności wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. Nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie
obowiązków określonych w § 2 pkt. 2. W oparciu o tę analizę może ocenę podwyższyć
lub utrzymać.
5. Nauczyciel może przed posiedzeniem klasyfikacyjnym dokonać sprawdzenia wiedzy
i umiejętności ucznia, w formach stosowanych przez nauczyciela, w obszarze uznanym
przez nauczyciela za konieczne.
6. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.
8
§4
1. Zgłoszenie ucznia, zgodnie z odrębnymi przepisami, na naukę języka ukraińskiego jest
równoznaczne z zaliczeniem tego języka do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia, do
których stosuje się przepisy dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
§5
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców
o wymaganiach edukacyjnych (Przedmiotowych Zasadach Oceniania) wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych uczniów oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana
rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej
w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania,
uwzględniających tę podstawę.
4. Oceny są jawne, zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)
otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. Na prośbę ucznia lub jego
rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć
edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł
laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty
olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą roczną
ocenę klasyfikacyjną.
6. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć
wychowania fizycznego i zajęć komputerowych. Decyzję o zwolnieniu ucznia z tych zajęć
podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza.
7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub
zajęć
komputerowych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „zwolniony”.
§6
1. W oddziałach przedszkolnych badana jest gotowość dziecka do podjęcia obowiązków
szkolnych. Informację wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok
szkolny, w którym dziecko ma obowiązek rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się
na podstawie dokumentacji, prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym. Dba się o to, aby przejście dziecka z oddziału
przedszkolnego do klasy I odbywało się bardzo łagodnie.
2. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych z wyjątkiem religii i etyki oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
zachowania są ocenami opisowymi.
3. Forma opisowa polega na określaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie:
9
– wypowiadania się,
– czytania,
– pisania,
– posługiwania się liczbami i działaniami matematycznymi,
– dostrzegania, rozpoznawania i rozumienia zjawisk przyrodniczych,
– stosowania technik pracy plastycznej i technicznej,
– umiejętności i sprawności ruchowych i muzycznych.
4. Zespół nauczycieli określa dla klas I-III szczegółowe osiągnięcia edukacyjne w każdym
zakresie (Przedmiotowe Zasady Oceniania).
5. W ramach oceniania bieżącego w klasach I-III nauczyciel odnotowuje w e-dzienniku
poziom szczegółowych osiągnięć ucznia w skali przyjętej i zaakceptowanej przez zespół
nauczycieli kształcenia zintegrowanego i rodziców.
6. Ocenianie bieżące ustala się według następującej skali:
a)
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny
-6
-5
-4
-3
-2
-1
b) przy wystawianiu ocen bieżących dopuszcza się
następujące oceny
celujący - cel -6bardzo dobry + - bdb. +
- 5+
bardzo dobry - - bdb. - 5dobry +
- db. +
- 4+
dobry - db. - 4dostateczny +
- dst.+
- 3+
dostateczny - dst - 3dopuszczający + - dop +
-2+
Ocena ucznia może być wyrażona stopniem, słowem (pochwałą lub naganą) oraz znakiem
„+” lub „-”.
7. Klasyfikacja roczna w klasach I–III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu
osiągnięć edukacyjnych z kształcenia zintegrowanego i zachowania ucznia
w danym
roku szkolnym oraz ustaleniu
jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
8. Ocena zachowania ucznia odnosi się do:
– stosowania przez ucznia przyjętych norm zachowania i wypełniania obowiązków
szkolnych,
– postawy ucznia wobec rówieśników,
– postawy społecznej ucznia.
9. Klasyfikacyjną opisową ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w porozumieniu
z innymi nauczycielami klasy, z zespołem uczniowskim oraz danym uczniem.
10
§7
1. Począwszy od klasy IV śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia
edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy
po zasięgnięciu opinii:
a) nauczycieli, uczących w danej klasie,
b) opinii uczniów danej klasy,
c) ocenianego ucznia.
2. Na uzasadnioną prośbę rodziców nauczyciel dodatkowo sprawdza i ocenia
wskazane osiągnięcia ucznia nie później niż 3 dni przed klasyfikacyjnym
zebraniem Rady Pedagogicznej.
3. Oceny bieżące – cząstkowe, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne podsumowujące
osiągnięcia edukacyjne, począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej, ustala się
według następującej skali:
a)
celujący
– cel.
–6
bardzo dobry
- bdb.
-5
dobry
- db.
-4
dostateczny
- dst.
-3
dopuszczający
- dop.
-2
niedostateczny
- ndst .
-1
b) przy wystawianiu ocen cząstkowych dopuszcza się następujące oceny
celujący - cel. -6bardzo dobry +
- bdb. +
- 5+
się bardzo dobry - bdb. - 5s
dobry +
- db. +
- 4+
dobry - db. - 4dostateczny +
- dst. +
- 3+
dostateczny - dst - 3dopuszczający + - dop +
-2+
4. Ocena ucznia może być wyrażona stopniem, słowem (pochwałą lub naganą) oraz znakiem
„+” lub „-”.
5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu,
uwzględniając wkład pracy ucznia. Oceny te nie powinny być ustalane jako średnia
arytmetyczna stopni cząstkowych.
11
6. Oceny są jawne i umotywowane na prośbę ucznia i rodziców.
7. Kryteria ocen śródrocznych i rocznych
a) ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową,
- rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,
- korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć
wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy,
- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, reprezentuje szkołę
w zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;
b) ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
- posiada wiedzę określoną kryteriami oceny bardzo dobrej,
- potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje,
interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować
umiejętności w różnych sytuacjach,
- samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach
trudnych i nietypowych;
c) ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
- posiada wiedzę określoną kryteriami oceny dobrej,
- potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider jak i partner, wyciągać
wnioski, różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać
własny sposób uczenia się,
- rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną
postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień;
d) ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości i umiejętności określone kryteriami oceny dostatecznej,
- współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie
je uporządkować, podjąć decyzję jaką przyjąć postawę,
- rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne;
e) ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiedzę określoną kryteriami oceny dopuszczającej,
- rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny,
współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi
dostosować się do decyzji grupy, rozwiązuje proste zadania teoretyczne
i praktyczne przy pomocy kolegi lub nauczyciela;
f) ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:
- posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że uniemożliwiają one
dalsze zdobywanie wiedzy,
- nie jest w stanie rozwiązywać zadań o elementarnym stopniu trudności.
8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki i plastyki
należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, chęć do pracy, zaangażowanie,
aktywność.
§8
1. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:
a) prace pisemne:
- kartkówka,
- praca klasowa,
- badanie wyników nauczania – testy,
12
b)
c)
d)
e)
f)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
odpowiedzi ustne,
sprawdziany praktyczne,
kontrola prac domowych,
kontrola zeszytów przedmiotowych,
obserwacja aktywności podczas zajęć lekcyjnych oraz innych form aktywności ucznia
mających związek z procesem dydaktycznym (np. udział w konkursach),
g) prace plastyczne i techniczne,
h) działalność muzyczna.
W pracy pisemnej ocenie podlega:
- zrozumienie tematu,
- znajomość opisywanych zagadnień,
- sposób prezentacji,
- konstrukcja pracy i jej forma graficzna. Ilość prac pisemnych przewidzianych
w semestrze jest zależna od specyfiki przedmiotu; ustala ją i podaje każdy
z nauczycieli.
Wypowiedzi ustne to: udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójna odpowiedź
na pytanie nauczyciela. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega:
- znajomość zagadnienia
- samodzielność wypowiedzi,
- kultura języka,
- precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.
Ocenę za prace w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń.
Ocenie podlegają umiejętności:
- planowanie i organizacja pracy grupowej,
- efektywne współdziałanie,
- wywiązywanie się z powierzonych ról,
- rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.
Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagań, jakim
będzie musiał sprostać.
Zasady oceny i kontroli osiągnięć szkolnych ucznia:
a) prace pisemne
- kartkówka – krótka forma sprawdzania wiedzy (do 15 minut, obejmująca
maksymalnie 4 ostatnie lekcje),
- nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzać o kontroli,
- określa wymagania oraz kryteria oceny,
- czas sprawdzenia kartkówki – trzy dni,
- nauczyciel ma obowiązek ustnie bądź na piśmie umotywować ocenę,
- nie ma obowiązku gromadzenia kartkówek; są one oddawane do wglądu
rodziców,
- praca klasowa – dłuższa forma sprawdzianu wiedzy obejmująca część działu, dział
bądź dwa działy wiedzy danego przedmiotu
- nauczyciel uprzedza o kontroli co najmniej tydzień przed sprawdzianem,
- nauczyciel określa wymagania oraz kryteria oceny,
- pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa (podczas lekcji
powtórzeniowej nauczyciel nie ma prawa stawiać uczniowi oceny
niedostatecznej),
- po pracy klasowej uczniowie pod kierunkiem nauczyciela dokonują jej
poprawy,
- prace klasowe sprawdzane są przez nauczyciela w ciągu 7 dni, wyjątek stanowi
język polski – 14 dni,
13
-
b)
c)
d)
e)
f)
w przypadku nieuzasadnionego przetrzymywania prac klasowych
przez nauczyciela uczeń ma prawo nie wyrazić zgody na wstawienie oceny
ze sprawdzianu do e-dziennika,
- w ciągu jednego tygodnia w danej klasie mogą być wykonane maksymalnie
dwie prace klasowe,
- prac klasowych nie wykonuje się bezpośrednio po przerwach świątecznych,
feriach zimowych itp., uczniowie mają prawo do dwóch dni na wdrożenie
do pracy,
- błędy popełnione przez uczniów w pracach klasowych są poprawione
przez nauczyciela,
- nauczyciel ma obowiązek ustnie bądź na piśmie umotywować ocenę,
- badanie wyników nauczania – sprawdzian wiedzy obejmujący większy obszar
wiadomości z danego przedmiotu,
- nauczyciel uprzedza o sprawdzianie co najmniej dwa tygodnie przed kontrolą,
- nauczyciel określa i podaje uczniom wymagania oraz kryteria oceny,
- nauczyciel dokonuje oceny badania wyników nauczania w przeciągu 14 dni
od ich wykonania,
- nauczyciel ma obowiązek umotywować ocenę,
sprawdziany ustne – ustna forma sprawdzania wiedzy dotycząca maksymalnie
4 ostatnich lekcji
- nauczyciel ma obowiązek ustnie umotywować wystawioną ocenę,
kontrola zeszytu przedmiotowego – ocena sposobu prowadzenia zeszytu,
systematyczności i jakości wykonanych prac domowych
- nauczyciel przedmiotu podaje we wrześniu zasady dotyczące prowadzenia
zeszytu,
- nauczyciele języka polskiego kontrolują i oceniają zeszyt przedmiotowy
przynajmniej dwa razy w semestrze,
- nauczyciele pozostałych przedmiotów kontrolują i oceniają zeszyt
przedmiotowy przynajmniej raz w semestrze,
- ocena zeszytu musi być zaopatrzona w recenzję nauczyciela (spójną
z określonymi na początku roku szkolnego zasadami prowadzenia zeszytu),
kontrola prac domowych
- nauczyciel uprzedza uczniów o sposobie oceny pracy domowej,
- uczeń nie może otrzymać oceny niedostatecznej za niewłaściwe odrobienie
pracy domowej,
sprawdziany praktyczne – dotyczą w szczególności takich przedmiotów
jak wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne
- oceny są umotywowane ustnie,
- sprawdzian praktyczny podlega ocenie bezpośrednio po jego wykonaniu
lub na następnej lekcji danego przedmiotu,
obserwacja aktywności ucznia podczas zajęć lekcyjnych oraz innych form aktywności
ucznia mających związek z procesem dydaktycznym
- nauczyciel dokonuje oceny aktywności ucznia na bieżąco w czasie lekcji,
po jednostce lekcyjnej bądź po cyklu zajęć,
- ocenę za pracę na lekcji nauczyciel wyraża stopniem szkolnym bądź
umówionym z uczniami symbolem,
- za dobrowolne zgłoszenie się do odpowiedzi uczeń nie może otrzymać oceny
negatywnej,
- uczeń ma prawo otrzymać pozytywną ocenę za zaproponowaną i wykonaną
przez siebie pracę mającą związek z procesem dydaktycznym za zgodą
nauczyciela,
14
g) ustala się, że:
- w ciągu dnia mogą być przeprowadzone maksymalnie 2 kartkówki
lub 1 sprawdzian – praca klasowa,
- w ciągu tygodnia mogą odbyć się w jednej klasie 2 sprawdziany – prace
klasowe. Informacja o tym pojawia się w e-dzienniku w postaci wpisu w planie
lekcji danej klasy.
8. Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych uczniów:
a) uczeń ma prawo do poprawy 2 ocen w semestrze z każdego przedmiotu (z odpowiedzi
ustnych, prac klasowych, kartkówek); ocenę poprawioną zaznaczamy w umówiony
sposób (np. otaczamy „kółkiem”),
b) uczeń lub jego rodzice wspólnie z nauczycielem ustalają możliwość odbycia
dodatkowych zajęć o charakterze wyrównawczym,
c) nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznopedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne
w zakresie wiedzy i umiejętności, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono
specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające
sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
9. Dokumentowanie procesu nauczania:
a) szkoła prowadzi dla każdego oddziału e-dziennik, arkusze ocen, w których
odnotowuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym
b) przechowywanie prac pisemnych
- prace pisemne nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego,
- badania wyników nauczania (wraz z opracowaniem) przekazywane są dyrekcji
i włączone do dokumentacji szkolnej mierzenia jakości pracy szkoły,
c) oceny uzyskiwane przez uczniów wpisywane są do dziennika elektronicznego
w dniu wystawienia oceny,
d) obowiązują następujące kolory i skróty dotyczące wystawiania ocen
czerwony:
- pisemne prace klasowe,
- sprawdziany,
niebieski, czarny:
- kartkówki, odpowiedzi ustne, aktywność, prace domowe itp.
skróty:
- O – odpowiedź,
- Z – zeszyt,
- ZD – zadanie domowe,
- PP – praca pisemna,
- R – recytacja,
- Cz – czytanie,
- Pnl – praca na lekcji,
- PK – praca klasowa,
- OU – odpowiedź ustna,
- Pwg – praca w grupach,
- ZĆw – zeszyt ćwiczeń,
- SPR – sprawdzian.
10. Informowanie rodziców o postępach uczniów w nauce:
a) w ciągu roku szkolnego odbywają się obowiązkowe spotkania z rodzicami:
- na początku września informujące rodziców o planach i stawianych wymaganiach
z przedmiotów nauczania (PZO) na bieżący rok szkolny,
- na koniec pierwszego semestru informujące rodziców o ocenach na koniec
semestru,
- na jeden miesiąc przed końcem roku szkolnego (semestru) informujące rodziców
15
b)
c)
d)
e)
f)
g)
o przewidywanych na koniec roku szkolnego (semestru) ocenach,
- w październiku i marcu informujące rodziców o cząstkowych ocenach
semestralnych,
rodzice mogą indywidualnie kontaktować się z wychowawcą bądź nauczycielem
przedmiotu w celu uzyskania informacji o ocenach dziecka, bądź korzystać
z dziennika elektronicznego
o ocenach rocznych (śródrocznych) wychowawcy informują rodziców na piśmie tydzień
przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej,
prace klasowe udostępniane są rodzicom podczas spotkania z nauczycielem danego
przedmiotu,
oceny z wychowania fizycznego i przedmiotów artystycznych wpisywane
są do e-dziennika na bieżąco,
o efektach kształcenia wychowawcy informują rodziców podczas spotkań z rodzicami,
a w razie niepokojących sytuacji bezpośrednio po fakcie,
egzamin poprawkowy przeprowadzany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Oceniać należy rytmicznie, a nie okazjonalnie.
12. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznowychowawczych.
13. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian
wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną
(semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
14. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
15. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze
– jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same
zajęcia edukacyjne.
16. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 14 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
17. Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest
ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
18. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
19. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia.
16
20. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
mowa w pkt 12, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
§9
WARUNKI I SPOSÓB ORAZ KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA
I. Zasady oceniania zachowania uczniów.
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych.
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ocenę zachowania ustala wychowawca klasy
w toku opiniowania przez uczniów, w czasie którego powinna wystąpić:
a) samoocena ucznia rozumiana jako prawo do wyrażania opinii o własnym zachowaniu
i postępowaniu,
b) ocena zespołu uczniowskiego rozumiana jako opinia zespołu uczniów danej klasy
formułowana w toku dyskusji,
c) ocena wychowawcy klasy uwzględniająca opinie o uczniu zespołu nauczycielskiego.
2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem
ust. 4 i 5.
4. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo
wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi
z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
5. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej,
a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
6. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w statucie
szkoły, zgodnie z pkt.7.
7. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według następującej skali:
1) wzorowe,
2) bardzo dobre,
3) dobre,
4) poprawne,
5) nieodpowiednie,
6) naganne,
z zastrzeżeniem ust. 7 a;
7 a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń
lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
17
8. Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady jej ustalania oraz tryb
odwoławczy ustala Rada Pedagogiczna po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego
i Rady Rodziców.
9. Wychowawcy klas ustalają w końcu każdego semestru w terminie określonym
przez dyrektora szkoły semestralne oceny zachowania.
10. Uczniom klas I – III szkoły podstawowej ustala się ocenę opisową.
11. Oceny zachowania ustalone przez wychowawcę są ostateczne z zastrzeżeniem pkt. 12.
12. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą
być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
13. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły
powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze
głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego komisji.
14. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie,
d) pedagog,
e) psycholog,
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g) przedstawiciel rady rodziców.
15. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa
od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
16. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
I.
Szczegółowe zasady oceniania zachowania uczniów.
1. Semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły
podstawowej, ustala się według następującej skali:
1) wzorowe
Ocenę bardzo dobrą można podnieść do oceny wzorowej, jeśli uczeń spełnia wszystkie
kryteria na ocenę bardzo dobrą i przynajmniej 3 z kryteriów dodatkowych.
Uczeń:
- inicjuje kulturalne życie szkoły, czynnie uczestniczy w imprezach i akcjach szkolnych
zorganizowanych zgodnie z harmonogramem wydarzeń szkoły, planem pracy
Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji lub kół zainteresowań;
- osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i poza szkołą lub w zawodach sportowych;
- chętnie inicjuje i aktywnie uczestniczy w pracach użytecznych na rzecz szkoły
i środowiska;
- z własnej inicjatywy pomaga innym uczniom w nauce;
- nie opuścił bez usprawiedliwienia zajęć lekcyjnych i nie ma nieusprawiedliwionych
spóźnień.
18
2) bardzo dobre
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria.
Uczeń:
- sumiennie wywiązuje się z obowiązków ucznia, aktywnie uczestniczy w zajęciach
edukacyjnych i nie przeszkadza innym;
- osiąga w nauce wyniki bardzo dobre i dobre przez wytrwałą i pilną pracę;
- systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne;
- świadomie i czynnie uczestniczy w życiu szkoły (organizacje, koła, prace społeczne);
- rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia;
- szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły;
- przejawia inicjatywę i z zaangażowaniem pełni różne funkcje w klasie i szkole;
- zawsze jest taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa
nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia;
- potrafi kulturalnie zachować się w różnych sytuacjach i miejscach (np. wycieczka,
ulica, teatr,);
- w codziennym życiu szkolnym wykazuje się uczciwością i życzliwością, jest
koleżeński i uczynny;
- zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła;
- szanuje godność osobistą własną i innych, jest tolerancyjny;
- z szacunkiem traktuje cudzą własność i pracę;
- przestrzega zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią;
- szanuje mienie osobiste, szkolne i społeczne;
- jest zdyscyplinowany i rzetelny, zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (np. zwrotu
książek do biblioteki, prac domowych, przekazywania usprawiedliwień, rzetelnego
wywiązywania się z powierzonych mu oraz podejmowanych, dobrowolnych,
różnorodnych zadań i prac);
- przezwycięża trudności w nauce, jest wytrwały, dąży do doskonalenia wiedzy
i umiejętności, pracuje nad własnym charakterem i osobowością;
- rozwija swoje możliwości i prezentuje je na forum szkoły, środowiska lokalnego;
- dba o higienę osobistą, swój wygląd, ład i porządek w otoczeniu;
- umie rozpoznawać emocje i panować nad nimi;
- nie ulega żadnym nałogom.
3) dobre
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria:
Uczeń:
- pracuje na lekcjach i jest do nich przygotowany;
- przygotowuje się do zajęć lekcyjnych na miarę swoich możliwości i uzupełnia wiedzę
zdobytą podczas lekcji;
- stara się dobrze wypełniać swoje obowiązki, zwykle dotrzymuje ustalonych terminów,
wykonuje powierzone mu prace i zadania;
- interesuje się i jest aktywny w życiu klasy i szkoły;
- czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonać terminowo
i solidnie;
- reaguje pozytywnie na uwagi i wskazówki pod swoim adresem;
- nie uchyla się od pomocy kolegom;
- stara się być punktualny, nie wagaruje, ma niewielką liczbę godzin
nieusprawiedliwionych nieobecności (do 10 godz.) i nieusprawiedliwionych spóźnień
(do 3);
- uczestniczy w zajęciach szkolnych i dodatkowych, co pozwala mu podnosić poziom
wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów objętych szkolnym programem
nauczania;
- wykazuje kulturalny stosunek do rówieśników i dorosłych;
- zwykle postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła;
19
-
-
nie narusza godności i nietykalności osobistej innych;
jest zwykle taktowny, nie używa brzydkich wyrazów, zna i stosuje formy
grzecznościowe,
umie rozpoznawać emocje i panuje nad nimi;
nie jest agresywny, nie stosuje przemocy;
jest tolerancyjny;
nie ulega nałogom i złym wpływom;
nie sprawia kłopotów wychowawczych;
szanuje cudzą własność i mienie szkolne;
zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego
lub innych osób lub zlekceważył takie zagrożenie, ale zareagował na zwróconą mu
uwagę;
przestrzega obowiązku noszenia stroju galowego i zasad ubioru uczniowskiego
oraz zasad higieny osobistej,
dba o estetyczny wygląd, nie farbuje włosów, nie maluje się do szkoły, nie nosi
przesadnej ilości biżuterii, chłopcy nie noszą kolczyków, a dziewczynki jedną parę.
4) poprawne
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria.
Uczeń:
- osiąga wyniki na miarę swoich możliwości;
- wykazuje zainteresowanie nauką;
- stara się nie zaniedbywać swoich obowiązków;
- posiada usprawiedliwione nieobecności stara się być punktualny;
- niechętnie wykonuje polecenia nauczyciela i stosuje się do jego wskazówek;
- nie zawsze dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiązuje się
powierzonych mu zadań;
- rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania i się z nich wywiązuje;
- dba o kulturę języka;
- nie sprawia większych kłopotów wychowawczych;
- zdarza się, że jest niekulturalny, nie zawsze właściwie zachowuje się wobec kolegów
i dorosłych;
- postępuje w sposób nieprzemyślany wyrządzając drobne szkody, ale potrafi przyznać
się do błędów i unika ich powtarzania;
- konflikty z kolegami rozstrzyga przy pomocy nauczyciela;
- przestrzega poszanowania cudzej własności;
- rzadko angażuje się w prace na rzecz szkoły i klasy;
- wyznaczony przez nauczyciela wykonuje obowiązki na terenie klasy;
- w życiu klasy dostosowuje się do ogółu;
- nie niszczy mienia szkolnego;
- dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd;
- jest wolny od nałogów;
5) nieodpowiednie
Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria.
Uczeń:
- posiada oceny niedostateczne z powodu lekceważenia, lenistwa i niechęci do nauki;
- niesystematycznie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych, nie jest zainteresowany
rozwojem własnym;
- zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu zadań
i prac;
- wykazuje negatywny stosunek do obowiązku szkolnego: opuszcza zajęcia szkolne
bez usprawiedliwienia, notorycznie spóźnia się na lekcje;
- przeszkadza w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, swoim zachowaniem dezorganizuje
20
-
-
pracę zespołu klasowego;
prezentuje postawę egoistyczną;
jest arogancki w stosunku do rówieśników, nauczycieli, rodziców i dorosłych;
negatywnie oddziałuje na innych;
używa siły w rozstrzyganiu konfliktów, jest agresywny, dopuszcza się wandalizmu,
niszczy rzeczy innych, zaśmieca otoczenie;
nie potrafi współżyć z kolegami, często uczestniczy w bójkach;
nie interesuje się życiem klasy i szkoły;
prowokuje sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu swojemu i innych;
jest niezdyscyplinowany;
nie przestrzega zasady uczciwości, zwykle nie reaguje właściwie na przejawy zła,
narusza godność osobistą własną i innych osób, nie wykazuje szacunku dla cudzej
pracy lub własności;
unika pracy na rzecz zespołu klasowego;
ulega nałogom (pali papierosy, pije alkohol);
nie szanuje mienia szkolnego i prywatnego, niszczy je;
jest agresywny;
nie szanuje godności innych;
uczeń jest zwykle niestosownie ubrany lub nie dba o higienę osobistą.
6) naganne
Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria:
Uczeń:
- posiada oceny niedostateczne z powodu lekceważenia, lenistwa i niechęci do nauki;
- nie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych, nie jest zainteresowany rozwojem własnym;
- nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu zadań i prac;
- wykazuje negatywny stosunek do obowiązku szkolnego: wagaruje, notorycznie
spóźnia się na lekcje;
- nagannym zachowaniem dezorganizuje pracę zespołu klasowego;
- zupełnie nie interesuje się życiem klasy i szkoły;
- unika lub odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób
lub zespołu;
- negatywnie oddziałuje na innych;
- postawa ucznia zwykle jest sprzeczna z zasadą uczciwości;
- w kontaktach używa wulgaryzmów, nie stara się o zachowanie kulturalnych form
w rozmowach i dyskusji;
- agresywnie zachowuje się wobec rówieśników, nauczycieli i pracowników szkoły;
- ulega nałogom: pali papierosy, spożywa alkohol lub używa inne środki odurzające;
- popada w konflikty z prawem;
- wszczyna bójki;
- często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub uczeń często lekceważy
niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag;
- używa siły w rozstrzyganiu konfliktów, jest agresywny, dopuszcza się wandalizmu,
niszczy rzeczy innych, zaśmieca otoczenie;
- nie widzi potrzeby szanowania pracy oraz własności innych(kradzieże);
- jest niestosownie lub wyzywająco ubrany i nie dba o higienę.
2 . Ocena naganna musi być umotywowana przez wychowawcę w protokole klasowym.
21
§ 10
1. Nauczyciele przedmiotów oraz wychowawcy klas ustalają w końcu każdego semestru
w terminie określonym przez dyrektora oceny klasyfikacyjne oraz ocenę zachowania,
2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w styczniu każdego roku szkolnego.
Dokładną datę zakończenia postępowania klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły
co najmniej miesiąc przed końcem semestru.
3. Podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej rocznej należy uwzględniać osiągnięcia
i umiejętności ucznia z poprzedniego semestru.
4. Na miesiąc przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować pisemnie ucznia
i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.
5. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego przeprowadzonego zgodnie z § 11.
6. Jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej (śródrocznej) stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie
programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę
uzupełnienia braków.
§ 11
EGZAMIN POPRAWKOWY
1. Począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku rocznej
klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać
egzamin poprawkowy. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy
z dwóch zajęć edukacyjnych w razie:
– długotrwałej choroby ucznia,
– wypadku losowego w rodzinie, który wpłynął na jego kondycje psychiczną,
– orzeczenia lekarskiego o przyczynie niepowodzeń w szkole spowodowanych ukrytą
chorobą lub deficytami.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, informatyki (zajęć komputerowych), zajęć technicznych
oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zajęć
praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii
letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład
komisji wchodzą:
- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji,
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek.
5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału
w pracach komisji na własną prośbę lub w szczególnie uzasadnionych okolicznościach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej
szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład
komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną
przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia.
22
7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
określonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę
z zastrzeżeniem § 13 pkt. 12.
§ 12
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia
na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na zajęcia
w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny w terminie, który wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu
z nauczycielami przedmiotu, z materiału programowego zrealizowanego w danym
okresie. W przypadku ucznia nieklasyfikowanego w ostatnim semestrze, egzamin
klasyfikacyjny przeprowadza się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej
lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić
zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów.
4. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych
oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zajęć
praktycznych.
5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem
i jego rodzicami.
6. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi
opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu
jednego dnia.
7. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład
komisji wchodzą:
- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji,
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek.
9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału
w pracach komisji na własną prośbę lub w szczególnie uzasadnionych okolicznościach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej
szkoły.
10. Pytania egzaminacyjne ustalają egzaminatorzy w porozumieniu z przewodniczącym
komisji. Stopień trudności powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen.
11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę
ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
określonym przez dyrektora szkoły.
23
13. Egzamin klasyfikacyjny, na podstawie którego dziecko spełniające obowiązek szkolny
poza szkołą
a) zostaje przyjęte do jednej z klas szkoły podstawowej,
b) może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
wyznacza – w terminie uzgodnionym z tym dzieckiem i jego rodzicami – dyrektor szkoły,
który wyraził zgodę na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Uczniowi
składającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
§ 13
PROMOCJA
1. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego
osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
2. Ucznia klasy I – III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko
w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię
psychologiczno-pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu
z rodzicami dziecka (prawnymi opiekunami).
3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy
lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych
opiekunów), oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej, Rada Pedagogiczna może postanowić
o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej
również w ciągu roku szkolnego.
4. Począwszy od klas IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał
roczne (semestralne)
oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
z zastrzeżeniem § 9 ust. 4 i 5 oraz § 13 ust. 12. Zgłoszenie ucznia przez rodziców
na naukę języka ukraińskiego jest równoznaczne z zaliczeniem tego języka
do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia i ma wpływ na promocję do klasy
programowo wyższej. Do średniej ocen wlicza się także roczne (semestralne) oceny
uzyskane z religii i etyki.
5. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje
się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
6. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą
składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo
najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych
(plastyka, technika, semestrach programowo niższych) w szkole uzyskał oceny
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem
§ 9 ust. 4 i 5, a ponadto przystąpił do sprawdzianu opracowanego przez Okręgową
Komisję Egzaminacyjną, o którym mowa w § 14, z zastrzeżeniem ust.11.
7. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji
średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych i religii, etyki 4,75 i wyżej
oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczeń wyróżniony otrzymuje
świadectwo z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem : „z wyróżnieniem”.
8. Uczeń klasy VI wchodzi w skład grupy sztandarowej, jeżeli w wyniku klasyfikacji
rocznej w klasie V uzyskał średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych i religii lub etyki
5,00
i wyżej oraz co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania.
9. List gratulacyjny otrzymują rodzice ucznia klasy VI, który w wyniku klasyfikacji
rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i religii średnią ocen co najmniej
24
5,0 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
10.
Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz
w ciągu całego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.
11. Warunkową promocję ucznia odnotowuje się w jego arkuszu ocen i na świadectwie
szkolnym zamieszczając klauzulę: „uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia ... otrzymał
promocję warunkową do klasy ...”.
§ 14
1. Sprawdzian w szkołach podstawowych przeprowadza się w kwietniu, w terminie
ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej "Komisją
Centralną".
2. Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia
szkoły.
3. Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego w odniesieniu do
trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach
edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i język obcego. Zadania z języka
polskiego i matematyki mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii
lub przyrody.
4. Sprawdzian składa się z dwóch części. I część obejmuje zadania z języka polskiego
i matematyki, część II zadania z języka obcego, którego uczeń uczy się w szkole jako
obowiązkowego.
5. Czas trwania I części sprawdzianu wynosi 80 minut, zaś II części 45 minut.
6. Dla uczniów, o których mowa w pkt. 8, czas trwania sprawdzianu może być
przedłużony, nie więcej jednak niż o 40 minut część I i 25 minut część II.
7. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu
w ustalonym terminie, albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu
w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż
do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji
okręgowej.
8. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić
do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej,
w
tym
publicznej
poradni
specjalistycznej,
albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni
specjalistycznej mającej uprawnienia do wydawania opinii.
9. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego
orzeczenia.
10. Opinia, o której mowa w pkt. 3, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku
szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym że nie wcześniej niż
po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej.
11. Opinię rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie
do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
12. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia,
wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie
odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
13. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku,
powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu
w następnym roku, z zastrzeżeniem pkt. 11.
25
14. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor
komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia
z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w
porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
15. Wyniki sprawdzianu są wyrażane w skali procentowej.
16. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów,
powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja
okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.
17. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
18. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu
dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni
przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa
w pkt. 4 - do dnia 31 sierpnia danego roku.
19. Zaświadczenie dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym
opiekunom).
20. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły i nie jest odnotowywany
na świadectwie ukończenia szkoły.
21. Uczeń, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych
sprawdzianem jest zwolniony z odpowiedniej części sprawdzianu. Zwolnienie jest
równoznaczne z uzyskaniem z tej części sprawdzianu najwyższego wyniku.
§ 15
1. Wewnątrzszkolny System Oceniania i Przedmiotowe Zasady Oceniania będą podlegały
ewaluacji. O zmianach uczniowie i rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni
na początku nowego roku szkolnego.
26
ROZDZIAŁ IV
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§1
1. Organami szkoły są:
- Dyrektor Szkoły,
- Rada Pedagogiczna,
- Samorząd Uczniowski,
- Rada Rodziców.
2. Dyrektor Szkoły:
a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją
na zewnątrz, dopuszcza do użytku szkolny zestaw programów nauczania i szkolny
zestaw podręczników;
b) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i zatrudnionych w szkole;
c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;
d) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące
w obwodzie szkoły;
e) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej;
f) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący;
g) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować
administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
h) powołuje komisję rekrutacyjną;
i) wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej;
j) podaje do publicznej wiadomości kryteria rekrutacji do szkoły, tryb postępowania
rekrutacyjnego, wykaz wymaganych dokumentów oraz termin rekrutacji;
k) rozpatruje odwołania rodziców/opiekunów prawnych od postanowień komisji
rekrutacyjnej;
l) informuje w formie pisemnej burmistrza miasta, właściwego dla miejsca zamieszkania
kandydata o nieprzyjęciu go do placówki, w sytuacji, gdy kandydat podlega
obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu;
ł) występuje do organu prowadzącego o przyjęcie ucznia do dowolnej klasy w trakcie
roku szkolnego, gdy wymaga to wprowadzenia zmian organizacyjnych skutkujących
zmianami planu finansowego placówki;
m) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych
3. Dyrektor decyduje o:
a) zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
b) przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych;
c) występowaniu z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach
nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników;
d) wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku szkolnego
po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także
w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego
poza szkołą.
27
§2
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania
dotyczące kształcenia i wychowania.
2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są protokołowane.
3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole;
c) po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców podejmowanie uchwał w sprawie programu
wychowawczego, programu profilaktyki, szkolnego zestaw programów nauczania
i szkolnego zestawu podręczników,
d) podejmowanie uchwał w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej
szkoły,
e) podejmowanie uchwał w sprawie statutu szkoły;
f) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
g) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
h) występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami
o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego
nauczyciela zatrudnionego w szkole po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców
i Samorządu Uczniowskiego;
i) z własnej inicjatywy ocenianie sytuacji oraz stanu szkoły i występowanie z wnioskami
do dyrektora, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej,
w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów
nadobowiązkowych;
j) uczestniczenie w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły.
4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych;
b) projekt planu finansowego szkoły;
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych;
e) programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego.
5. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 3, niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie
zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej
niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę.
Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
6. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego szkołę o odwołanie
z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej
w szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
7. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie
wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni
od otrzymania wniosku.
8. Rada Pedagogiczna wykonuje zadania Rady Szkoły w szczególności wyraża opinię
o pracy dyrektora przed dokonaniem oceny na wniosek organu prowadzącego.
9. W szkole nie powołano Rady Szkoły. Jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna.
28
§3
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły; władzami samorządu są:
- na szczeblu klas: samorządy klasowe,
- na szczeblu szkoły: samorząd szkolny.
2. Do zadań samorządu szkoły należy:
a) przygotowywanie projektów regulaminu samorządu szkolnego;
b) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia
szkolnego i sposobem ich wykonania;
c) gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego;
d) wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i dyrekcję szkoły;
e) proponowanie kandydata na opiekuna samorządu;
f) opiniowanie programu wychowawczego i programu profilaktyki.
3. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej
oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły,
a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania;
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
c) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych
zainteresowań;
d) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
e) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem
szkoły.
4. Szczegółowe prawa i obowiązki określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
5. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.
Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie
samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.
§4
1. Radę Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą w szkołach - po jednym przedstawicielu rad
oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego
oddziału.
3. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się
na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
w szczególności:
a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli rad
oddziałowych, do rady rodziców odpowiednio szkoły.
5. Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
6. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
7. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem pkt. 8, należy:
a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
- programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego
przez nauczycieli,
- programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów
29
oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania
o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
lub wychowania szkoły.
c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
d) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia dorobku zawodowego nauczyciela
za okres stażu Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego.
Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania.
e) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
8. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, program ten ustala dyrektor
szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony
przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
9. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania
funduszy Rady Rodziców określa regulamin.
10. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga
uzyskania zgody dyrektora szkoły wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej
działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.
aa
§5
Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.
1. Wszystkim organom szkoły zapewnia się:
a) możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych ustawą
o systemie oświaty i statutem szkoły,
b) umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,
c) bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.
2. Ustala się następujące zasady współdziałania organów szkoły:
a) każdy organ szkoły może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły,
proponując opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu
uprawnionego,
b) organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli
innych organów w celu wymiany informacji i poglądów,
c) dyrektor szkoły zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania każdemu organowi szkoły
wykazu
ich
kompetencji,
opracowanego
na podstawie ustaw oświatowych
i niniejszego statutu, uchwały organów szkoły, prawomocnie podjęte w ramach ich
kompetencji podaje się do ogólnej wiadomości w szkole, w formie tekstów uchwał
gromadzonych pod nadzorem dyrektora szkoły w zbiorze pt. Uchwały organów szkoły.
3. Sytuacje konfliktowe pomiędzy poszczególnymi organami rozwiązywane są w drodze
dyskusji i negocjacji.
4. W wypadku nie uzyskania porozumienia wewnątrzszkolnego, dyrektor szkoły zobowiązany
jest poinformować o zaistniałej sytuacji organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór
pedagogiczny.
30
ROZDZIAŁ V
UCZNIOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI
§1
W roku szkolnym 2015/2016 ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego uczniów
do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych:
a) składanie wniosków wraz z załącznikami: 2 – 31 marca 2015 r.
b) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych: 10 kwietnia 2015 r., godzina 14.00
c) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:
15 kwietnia 2015 r., godz. 14.00
d) składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienie odmowy przyjęcia – do 7 dni od dnia
podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
e) przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 5 dni złożenia wniosku
o uzasadnienia odmowy przyjęcia.
f) złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia – do 7 dni od terminu otrzymania
pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
g) rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia – do 7 dni od złożenia
do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
2. Ustala się terminy postępowania uzupełniającego – w przypadku wolnych miejsc:
a) składanie wniosków wraz z załącznikami: 10 – 14 sierpnia 2015 r.
b) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych: 19 sierpnia 2015 r., godzina 14.00
c) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:
21 sierpnia 2015 r., godz. 14.00
d) składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienie odmowy przyjęcia – do 7 dni od dnia
podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
e) przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 5 dni złożenia wniosku
o uzasadnienia odmowy przyjęcia.
f) złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia – do 7 dni od terminu otrzymania
pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
g) rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia – do 7 dni od złożenia do
dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
3. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są:
a) dzieci 5 – letnie w celu odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania
przedszkolnego.
4. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy
Miejskiej Giżycko
5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa
w pkt. 3, niż wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych przeprowadza się pierwszy etap
postępowania rekrutacyjnego, w którym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
1.
31
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego i wystąpienia niemożności wyboru kandydatów, gdyż ich liczba przekracza
liczbę miejsc, komisja przeprowadza dla tej grupy drugi etap postępowania rekrutacyjnego.
7. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone
uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2014 r. Są to następujące kryteria:
1) Kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej – 5 pkt.
2) Kandydaci, których rodzic (prawny opiekun) pracuje lub prowadzi działalność
gospodarczą – 3 pkt.
3) Kandydaci, których rodzice (prawni opiekunowie) pracują lub prowadzą działalność
gospodarczą - 9 pkt.
4) Kandydaci podlegający rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu
oraz kandydaci, którym gmina jest zobowiązana zapewnić na mocy odrębnych
przepisów miejsce do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego –
5 pkt.
5) Kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, których rodzice (prawni
opiekunowie) złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego tej
szkoły – 3 pkt.
6) Szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata
uzasadniające przyjęcie do przedszkola w tym zmiana miejsca zamieszkania – 2 pkt.
8. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 przyjmowane są
dzieci:
1) urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły realizowania
obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015
2) urodzone w roku 2009
3) w wieku 5 lat na wniosek rodzica – wymagana jest opinia PP-P
Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są:
1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej;
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem
danej szkoły podstawowej, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
9. W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu w szkole są wolne miejsca, Komisja
Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, w którym brane są pod uwagę
łącznie następujące kryteria:
1) Dziecko posiada rodzeństwo w szkole - 3 pkt.
2) Dziecko uczęszczało do szkoły – kontynuacja nauki – 3 pkt.
3) Miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego znajduje się w obwodzie szkoły – 1
pkt.
4) Rodzic/opiekun prawny dziecka jest absolwentem szkoły- 1 pkt.
5) Rodzic/opiekun prawny ubiega się o przyjęcie dziecka do klasy sportowej
o profilu tanecznym – 8 pkt.
10. Rekrutację do klasy pierwszej i do oddziałów przedszkolnych regulują odrębne przepisy
„Procedury postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w Szkole
Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku” oraz „Procedury postępowania
rekrutacyjnego do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka
w Giżycku”
11. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być
odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka
do szkoły lub o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły
32
po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
12. Dyrektor może odroczyć spełnianie rocznego obowiązkowego przygotowania
przedszkolnego dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 8 lat.
13. Do klas sportowych przyjmowani są uczniowie na pisemną prośbę rodziców (prawnych
opiekunów) po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu sprawnościowego i braku
przeciwwskazań lekarskich.
§2
1. Uczeń ma prawo do:
a) przestrzegania wobec niego praw zawartych w Międzynarodowej Konwencji Praw
Dziecka (41 artykułów mówiących o poszczególnych prawach);
b) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny
umysłowej;
c) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę
i poszanowanie jego godności;
d) poszanowania swej godności, przekonań i własności;
e) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów
g) obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
h) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć lekcyjnych;
i) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających w szkole;
j) nauki religii zgodnie z życzeniem jego rodziców (prawnych opiekunów);
k) dni wolnych od pracy domowej w czasie ferii i przerw świątecznych.
l) korzystania z zajęć organizowanych dla uczniów należących do mniejszości
ukraińskiej,
ł) znajomości kryteriów ocen z przedmiotów nauczania i zachowania,
m) zapoznania z przysługującymi mu prawami i uprawnieniami,
n) składania wniosków albo skarg i otrzymania na nie odpowiedzi.
2. Uczeń może nie być pytany w dniu, w którym przedstawiciel samorządu szkolnego
wylosuje jego numer z e-dziennika. Wylosowany numer podawany jest codziennie
na tablicy ogłoszeń.
3. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawcy
organizować imprezy klasowe i szkolne:
- Dzień Wiosny – wyjście poza szkołę wymaga zgłoszenia imprezy i wypełnienia karty
wycieczki,
- Prima Aprilis – dopuszcza się w tym dniu kulturalne i w dobrym tonie żarty na terenie
szkoły,
- Święto Szkoły,
- Dzień Dziecka i Sportu,
- Imprezy klasowe: andrzejki, mikołajki, walentynki itp., po zajęciach lekcyjnych.
4. Samowolne opuszczanie szkoły w trakcie w/w imprez jest niedozwolone.
5. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego
w domu.
6. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela,
wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego, Rady Rodziców – zarówno
w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia
33
swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań.
7. W szczególnych przypadkach (dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia) uczeń ma
prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie
uzgodnionym.
§3
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza:
a) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników szkoły;
b) szanować i chronić przekonania i własność innych osób;
c) przeciwstawiać się przejawom brutalności;
d) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów;
e) dbać o dobro, ład i porządek w szkole;
f) brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji,
prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami
nauczyciela przedmiotu;
g) przestrzegać regulaminów obowiązujących w pomieszczeniach szkolnych (pracownie,
świetlica, biblioteka, szatnia, zajęcia w-f, ...);
h) zostawiać okrycia wierzchnie w szatni.
2. Uczeń korzystający z prawa do nauki religii w szkole przyjmuje na siebie obowiązki
i prawa wynikające z rozdziału VII § 6.
3. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.
4. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych
pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiadają materialnie rodzice ucznia, który ją
wyrządził.
5. Dyżurni klasowi przestrzegają Regulaminu dyżurnych, dbają o przygotowanie sali
do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach.
6. W okresie ustalonym przez dyrekcję szkoły, każdy uczeń ma obowiązek korzystać
z szatni. W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży.
7. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.
8. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica.
9. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu
do szkoły. Nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności.
Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.
10. Do dnia 1 września każdego roku szkolnego rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest
poinformować na piśmie dyrektora szkoły lub wychowawcę klasy o wszelkich
przeciwwskazaniach dziecka do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę
oraz każdorazowo informować o zmianie tego stanu.
§4
1. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:
- uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,
- grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,
- imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub Rada
Pedagogiczna.
2. Przez strój galowy należy rozumieć:
a) dla dziewcząt – ciemna spódnica i biała bluzka;
b) dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula.
3. Na co dzień na terenie szkoły uczeń powinien wyglądać estetycznie i schludnie.
4. Indywidualnie dobrany strój uczniowski musi spełniać następujące warunki:
a) jest czysty i wyprasowany,
34
5.
6.
7.
8.
b) w stonowanych kolorach,
c) nie przedstawia niestosownych ilustracji i napisów, nie propaguje treści zabronionych
prawem,
d) garderoba nie może odsłaniać ramion, biustu, brzucha, pleców oraz pośladków,
a także bielizny,
e) odzież nie może być przezroczysta.
Uczniowie nie mogą farbować włosów, stosować makijażu, malować paznokci, nosić
przesadnej ilości biżuterii (chłopcy nie noszą kolczyków, a dziewczynki jedną parę).
Nieprzestrzeganie zapisów dotyczących schludnego wyglądu i odpowiedniego stroju
skutkuje obniżeniem oceny zachowania.
Na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie nie zagrażające
zdrowiu (np. niedopuszczalne są wysokie obcasy).
Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki.
§5
1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za dzielność i odwagę uczeń
może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
- pochwałę wychowawcy na forum klasy,
- pochwałę dyrektora szkoła wobec uczniów i nauczycieli,
- list pochwalny do rodziców,
- dyplom uznania,
- nagrodę rzeczową,
- świadectwo z biało-czerwonym paskiem,
- prawo do reprezentowania szkoły w Grupie Sztandarowej w kl. VI,
- nagrodę Dyrektora Szkoły w kl. VI,
- nagrodę Rady Rodziców,
- Nagrodę Burmistrza Miasta,
- stypendium motywacyjne za naukę lub osiągnięcia sportowe w kl. IV- VI.
2. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych odnotowuje
się na świadectwie szkolnym.
§6
W szkole obowiązują zasady związane z właściwym zachowaniem uczniów wobec
nauczycieli.
Uczeń przestrzega następujących zasad właściwego zachowania wobec nauczyciela:
- stosuje zwroty grzecznościowe,
- okazuje szacunek nauczycielom wchodzącym do klasy przyjmując postawę stojącą,
- stosuje odpowiednią intonację głosu w czasie rozmowy i przyjmuje właściwą postawę,
- nie nosi nakrycia głowy na terenie szkoły,
- podczas rozmowy wyjmuje ręce z kieszeni.
§7
W szkole obowiązują zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych na lekcjach.
1. Uczeń podczas lekcji musi mieć wyłączoną komórkę oraz inne urządzenia elektroniczne.
2. W przypadku nie zastosowania się do powyższej zasady po raz pierwszy, nauczyciel
przekazuje sprzęt dyrektorowi szkoły, a rodzice osobiście odbierają urządzenie
elektroniczne.
35
3. Po złamaniu zasady po raz drugi, szkoła wysyła pisemne upomnienie do rodziców.
4. Gdy taki incydent pojawi się po raz trzeci wychowawca obniża uczniowi śródroczną
lub roczną ocenę z zachowania.
5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za telefony komórkowe, odtwarzacze multimedialne
i inne wartościowe przedmioty przynoszone przez uczniów do szkoły, a nie związane
z realizacją procesu dydaktycznego.
§8
1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły i regulaminu uczniowskiego
poprzez:
a) upomnienie wychowawcy klasy;
b) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły;
c) zakazem uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych;
d) zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz;
e) przeniesieniem do równorzędnej klasy;
f) przeniesieniem do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.
2. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia
do innej szkoły w przypadku gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie
wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy:
- notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane
w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,
- zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu
innych uczniów,
- dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie.
3. Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele
samorządu uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły
w terminie 2 dni od dnia uzyskania kary.
4. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkoły i przewodniczącym samorządu szkolnego,
a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady
Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:
- oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,
- odwołać karę,
- zawiesić warunkowo wykonywanie kary.
5. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.
6. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły.
7. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie
lub zastosowaniu wobec niego kary.
§9
1. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice
i uczniowie.
2. Proponowane zmiany wymagają akceptacji Rady Pedagogicznej.
3. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie,
jak i nauczyciele.
36
ROZDZIAŁ VI
ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI
§1
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
w szczególności ustalanie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego
modyfikowanie w miarę potrzeb.
2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne
zespoły problemowo-zadaniowe.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.
4. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:
- ustalenie i opiniowanie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie
w miarę potrzeb,
- zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji
programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,
- wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów
badania wyników nauczania,
- organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
metodycznego dla początkujących nauczycieli,
- współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia,
- wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych
i eksperymentalnych programów nauczania.
5. Zebrania zespołów są protokołowane. Odpowiedzialność za sporządzenie protokołu
ponosi przewodniczący zespołu.
§2
1. Nauczyciele i rodzice współpracują ze sobą w zakresie nauczania, wychowania
i profilaktyki.
2. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do:
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych
w klasie i szkole;
b) znajomości przepisów dotyczących oceniania klasyfikowania i promowania uczniów
oraz przeprowadzania egzaminów;
c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce
i zachowaniu;
d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci;
e) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii
na temat pracy szkoły.
37
§3
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest
odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.
2. Nauczyciel zobowiązany jest do:
a) prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego;
b) odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
c) dbanie o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny;
d) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;
e) bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania;
f) udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych;
g) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy,
h) udzielania pomocy uczniom, którzy opuścili zajęcia szkolne,
i) reagowania na brak przestrzegania praw dziecka w tym wymuszenia, przemoc,
j) informowania dyrektora o obcych osobach przebywających na terenie szkoły,
k) pełnienia dyżurów, które obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia
(szczegółowe obowiązki określa regulamin dyżurów nauczycieli).
§4
1. Praca wychowawczo – dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą
podstawę programowa kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego, zgodnie
z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji.
2. Nauczyciel jest zobowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły program nauczania określonej
edukacji przedmiotowej, edukacji wczesnoszkolnej, edukacji przedszkolnej w pierwszym
tygodniu czerwca każdego roku szkolnego.
3. Opracowany program nauczania musi zawierać w całości treści nauczania ustalone
dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej.
4. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej
„programem nauczania ogólnego”, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli, po zasięgnięciu
opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole dyrektor szkoły do 31 sierpnia
każdego roku szkolnego.
5. Program wychowania przedszkolnego, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli,
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole dyrektor szkoły
do 31 sierpnia każdego roku szkolnego.
6. Dopuszczone od użytku programy nauczania stanowią Szkolny zestaw programów
nauczania.
§5
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „Wychowawcą”.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę
możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu
edukacyjnego.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku
uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się
oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
38
5.
6.
7.
8.
9.
b) inspirowanie działań zespołowych uczniów;
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4:
a) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków;
b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
- różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół
uczniowski,
- ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych;
c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi
i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych,
którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie
uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);
d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
- poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
- współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych,
- włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły;
e) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi
kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych)
oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizuje odpowiednie formy
tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie z zarządzeniem
MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
f) organizuje w terminach wyznaczonych przez dyrektora szkoły (5- 6 w ciągu roku
szkolnego) spotkania z rodzicami informując ich o postępach w nauce i o zachowaniu
ucznia;
g) w miarę potrzeby spotyka się z rodzicami ucznia w celu omówienia ważnych
dla niego spraw związanych ze szkołą.
Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy, a w szczególności:
a) opracowuje roczny plan pracy wychowawczej wynikający ze Szkolnego programu
wychowawczego i Szkolnego programu profilaktyki
b) prowadzi e-dziennik i arkusze ocen własnej klasy,
c) sporządza opinie o uczniach,
d) wypisuje świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły,
e) prowadzi dokumentację wynikającą z zasad ustalania oceny zachowania,
f) sporządza protokół klasyfikacji uczniów wg ustalonego przez dyrektora wzoru,
g) prowadzi dokumentację na I i II etapie edukacyjnym wynikającą z WSO,
h) wykonuje czynności nadzorujące uczęszczanie do szkoły uczniów powierzonych jego
opiece i bada przyczyny absencji. Pisemne usprawiedliwienie nieobecności ucznia
w szkole, napisane przez rodziców (opiekunów prawnych) winno być dostarczone
wychowawcy klasy w ciągu 7 dni od dnia powrotu ucznia do szkoły. Brak
usprawiedliwienia w tym terminie daje wychowawcy klasy podstawę do uznania
nieobecności za nieusprawiedliwioną.
Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony
wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, mogą mieć wpływ
na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadania wychowawcy.
Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku gdy:
a) wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji;
b) zebranie rodziców uczniów klasy, w której wychowawstwo pełnił, zgłosi taki wniosek
większością 3/4 głosów obecnych ( przy obecności na zebraniu rodziców
reprezentujących 3/4 ilości uczniów).
39
10. Ostateczną decyzję dotyczącą zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor po zasięgnięciu
opinii Rady Pedagogicznej.
11. Warunkiem przedłożenia sprawy Radzie Pedagogicznej, po spełnieniu wymogu ust. 9, jest
pisemne sformułowanie zarzutów przez rodziców bądź uczniów oraz podpisanie ich
przez osoby domagające się zmiany.
§6
1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii
Rady Pedagogicznej powołuje wicedyrektora.
2. Za zgodą organu prowadzącego, dyrektor szkoły może tworzyć dodatkowe stanowiska
wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
3. Wicedyrektorzy przyjmują na siebie część zadań dyrektora, a w szczególności:
a) pełnią funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności;
b) przygotowują projekty następujących dokumentów organizacyjnych szkoły:
- szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły
z punktu widzenia dydaktycznego,
- program wychowawczy szkoły,
- tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,
- kalendarz szkolny,
- informacje o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym;
c) prowadzą czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem
zawodowym nauczycieli;
d) pełnią bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu;
e) nadzorują wypełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów.
4. Wicedyrektor:
a) jest bezpośrednim przełożonym służbowym z upoważnienia dyrektora szkoły
nauczycieli, wychowawców świetlicy, pedagogów szkolnych i bibliotekarzy;
b) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia
swego bieżącego nadzoru nad szkołą;
c) decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego w całej szkole;
d) ma prawo formułowania projektu oceny podległych mu bezpośrednio nauczycieli,
a także w sprawach oceny pracy opiekuńczo-wychowawczej wszystkich nauczycieli;
e) ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar
dla nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym;
f) ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem „wicedyrektor szkoły”
oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań
i kompetencji.
40
ROZDZIAŁ VII
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
§1
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
określonych planem nauczania.
2. W roku szkolnym 2015/2016 podziału uczniów klas pierwszych na oddziały dokonuje się
według roku urodzenia i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych.
3. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach
dyrektor szkoły dokonując podziału może odstąpić od zasady, o której mowa w pkt. 2.
Może to nastąpić:
a) gdy w tym samym roku szkolnym przyjmowane jest rodzeństwo urodzone w różnych
rocznikach,
b) dzieci są spokrewnione,
c) dzieci uczęszczały do tej samej grupy w oddziale przedszkolnym lub przedszkolu,
d) gdy ułatwia to rodzicom odbiór dzieci ze szkoły,
e) w innych szczególnych przypadkach.
4. Dyrektor Szkoły powiadamia do 30 września danego roku szkolnego uczniów i ich
rodziców o organizacji roku szkolnego, w tym o ustalonych dodatkowych dniach
wolnych.
5. Budynek i teren szkolny jest objęty nadzorem kamer CCTV, w celu zapewnienia
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki uczniów.
6. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem
Uczniowskim określił i zapisał w Programie Wychowawczym Szkoły zasady
wykorzystania zapisów z monitoringu dla realizacji misji wychowawczej szkoły.
§2
1. Podział na grupy dotyczy zajęć w klasach IV-VI z zajęć komputerowych i języków
obcych w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
2. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można
dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
3. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach liczących
do 26 uczniów.
§3
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowolekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna w klasach IV – VI trwa 45 minut, przerwy międzylekcyjne 10 minut, w
ciągu dnia są dwie przerwy obiadowe trwające po 20 minut każda.
3. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III określa ogólny przydział czasu na poszczególne
zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć
ustala nauczyciel prowadzący zajęcia.
4. Godzina zajęć dydaktycznych w oddziale przedszkolnym trwa 30 minut. Czas
przeznaczony na realizację podstawy programowej nauczania przedszkolnego nie może
być krótszy niż 5 godzin dziennie.
41
§4
1. Organizacja zajęć dodatkowych:
a) zajęcia
dodatkowe
prowadzone
są
w
grupach
międzyklasowych
i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym;
b) zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków
finansowych;
c) liczbę uczestników i czas trwania zajęć nadobowiązkowych ustalają odpowiednie
rozporządzenia MEN.
§5
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia
każdego roku zaopiniowany przez związki zawodowe. Arkusz organizacji szkoły
zatwierdza organ prowadzący szkołę, do dnia 30 maja.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbą pracowników szkoły
łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych
finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
3. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych
i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala dyrektor szkoły, na podstawie
zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
i higieny pracy.
§6
1. Religia jako szkolny przedmiot dodatkowy jest prowadzona dla uczniów, gdy rodzice
wyrażą takie życzenie:
a) życzenie wyrażane jest w formie pisemnego oświadczenia w klasie I, nie musi być
ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione;
b) uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczowychowawczymi (w świetlicy szkolnej lub czytelni);
c) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze
kościelne;
d) nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego
skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa
diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań;
e) nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje jednak
obowiązków wychowawcy klasy;
f) nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów,
wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania;
g) nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania e-dziennika szkolnego;
h) nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo;
i) ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym;
j) ocena z religii ma wpływ na promowanie ucznia do następnej klasy;
k) ocena z religii jest wystawiana wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę
l) uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują dwa kolejne dni zwolnienia z zajęć
szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych;
ł) nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania
i zgodności z programem prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru
pedagogicznego.
42
2. Etyka jako szkolny przedmiot dodatkowy jest prowadzona dla uczniów, gdy rodzice
wyrażą takie życzenie:
a) życzenie, o którym mowa w pkt. 2. ma formę pisemnego oświadczenia. Nie musi być
ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione;
b) udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć
w dwóch rodzajach zajęć.
c) nauka etyki odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo;
d) ocena z etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym i ma wpływ na promowanie
ucznia do następnej klasy;
e) w przypadku gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach zajęć, tj.: religii i etyki
na świadectwie i w arkuszu ocen umieszcza się ocenę korzystniejszą dla ucznia.
f) lekcje etyki mogą być organizowane w formie zajęć międzyklasowych
lub międzyoddziałowych
3. Zajęcia wychowanie do życia w rodzinie są realizowane w klasach V-VI po 14 godzin,
(w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców).
a) Realizacja treści programowych zajęć stanowi spójną całość z pozostałymi
działaniami wychowawczymi i profilaktycznymi szkoły i ma w szczególności:
- wspierać wychowawczą rolę rodziny;
- promować integralne ujęcie ludzkiej seksualności;
- kształtować postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne.
b) Udział ucznia w zajęciach jest obowiązkowy. Rodzice lub prawni opiekunowie mogą
w formie pisemnej - oświadczenia nie wyrazić zgody na uczestnictwo dziecka
w zajęciach.
c) Zajęcia nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję ucznia do klasy programowo
wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
d) W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć nauczyciel
prowadzący zajęcia wraz z wychowawcą klasy przeprowadza co najmniej jedno
spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów. Nauczyciel jest obowiązany przedstawić
pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania,
podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych. Za przeprowadzenie spotkań
odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
4. Zajęcia z języka ukraińskiego są realizowane w klasach I-VI szkoły podstawowej oraz I-III
gimnazjum, gdy rodzice wyrażą takie życzenie;
a) życzenie składane jest do dyrektora szkoły przy zgłoszeniu ucznia do szkoły
albo w toku nauki w szkole w terminie do dnia 30 kwietnia w formie pisemnej
na zasadzie dobrowolności, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym,
może natomiast zostać zmienione;
b) zgłoszenie ucznia przez rodziców na naukę języka ukraińskiego jest równoznaczne
z zaliczeniem tego języka do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia,
do których stosuje się przepisy dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów.
c) nauczyciel ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego;
d) nauka odbywa się w wymiarze trzech godzin lekcyjnych tygodniowo;
e) ocena z języka ukraińskiego umieszczana jest na świadectwie szkolnym;
f) ocena ma wpływ na promowanie ucznia do następnej klasy;
g) ocena jest wystawiana wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę.
43
§7
1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli,
uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, wspiera
doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów
do samokształcenia również do korzystania z innych typów bibliotek i środków
informacji.
2. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
- gromadzenie i opracowanie zbiorów,
- korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę,
- korzystanie ze środków audiowizualnych w czytelni,
- prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni.
3. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję:
a) kształcąco-wychowawczą poprzez:
- rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,
- przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
- kształcenie kultury czytelniczej,
- wdrażanie do poszanowania książki,
- udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;
b) opiekuńczo-wychowawczą poprzez:
- współdziałanie z nauczycielami,
- wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,
- otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,
- pomoc uczniom mającym trudności w nauce:
c) kulturalno-rekreacyjną poprzez:
- uczestniczenie w rozwoju życia kulturalnego.
4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy
szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie. Czas pracy
biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych.
5. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza:
a) koordynowanie pracy w bibliotece:
- opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych
imprez,
- uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,
- projektowanie wydatków na rok kalendarzowy,
- sprawozdania z pracy biblioteki, zawierające oceny czytelnictwa,
- odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentacje prac biblioteki;
b) praca pedagogiczna:
- gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami,
- udostępnianie zbiorów,
- udzielanie informacji bibliotecznych,
- rozmowy z czytelnikami o książkach,
- poradnictwo w wyborach czytelniczych,
- prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie
z programem,
- udostępnienie nauczycielom opiekunom potrzebnych materiałów,
- informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa,
- prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach,
- organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa,
- dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych,
- dostosowanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów;
44
c) praca organizacyjna:
- gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- opracowanie biblioteczne zbiorów,
- selekcja zbiorów i ich konserwacja,
- organizowanie warsztatu informacyjnego,
- wydzielenie księgozbioru podręcznego,
- prowadzenie katalogów,
- udostępnienie zbiorów;
d) współpraca z rodzicami i instytucjami:
- w miarę możliwości nauczyciel bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów,
- bibliotekami poza szkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi.
6. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) i dokumenty
niepiśmiennicze (materiały audiowizualne).
7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły:
- zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie,
- zapewnia środki finansowe,
- zarządza skontrum zbiorów,
- zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji,
- zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć,
- obserwuje i ocenia pracę biblioteki.
§8
1. W szkole działa świetlica, której organizację i zasady działania określają odrębne
przepisy.
2. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich dzieci z klas I – III oraz dzieci z grup
przedszkolnych /w przypadku wolnych miejsc/, które muszą dłużej przebywać w szkole
ze względu na czas pracy rodziców.
3. Do świetlicy dzieci przyjmowane są po uprzedniej rekrutacji przeprowadzonej
na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców lub opiekunów.
4. Czas pracy świetlicy trwa 6.30 do 16.30.
5. Świetlica
prowadzi
pozalekcyjne
formy
pracy
wychowawczo-opiekuńczej
w dwudziestopięcioosobowych grupach.
6. Świetlica posiada oddzielne pomieszczenie do cichej pracy i odrabiania lekcji.
7. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie
pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając
opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
8. W czasie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych organizowane są zajęcia
świetlicowe.
9. Liczba dzieci przyjętych do świetlicy uwarunkowana jest ilością zatrudnionych
wychowawców.
10. Do obowiązków nauczyciela świetlicy należy:
─ praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza świetlicy,
─ opracowanie rocznego planu pracy świetlicy,
─ opracowanie semestralnego planu pracy grupy świetlicowej skupionego wokół bloków
tematycznych,
─ prowadzenie dziennika zajęć swojej grupy,
─ opracowanie propozycji planu godzin pracy nauczycieli świetlicy,
─ dbałość o estetyczny wygląd stołówki szkolnej i pomieszczeń świetlicy
─ przestrzeganie przepisów bhp, sanitarno-higienicznych i p.poż,
45
─ gospodarowanie posiadanymi materiałami i pomocami szkolnymi oraz ich
eksploatacja zgodnie z przepisami, odpowiednie zabezpieczenie przed zniszczeniem,
kradzieżą,
─ dopilnowanie kulturalnego spożywania posiłków przez dzieci (dyżury w stołówce
szkolnej),
─ składanie semestralnej sprawozdań ze swojej działalności,
─ współpraca z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym i rodzicami.
11. W świetlicy obowiązuje następująca dokumentacja:
─ roczny plan pracy świetlicy,
─ dzienniki zajęć,
─ karty zgłoszeń dzieci,
─ regulamin świetlicy,
─ procedury zapewniające bezpieczny pobyt uczniów w świetlicy szkolnej,
─ ramowy rozkład dnia,
12. Nauczyciele świetlicy wchodzą w skład Rady Pedagogicznej i biorą udział w pracy
zespołów: wychowawczego, opiekuńczego i samokształceniowego.
13. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor lub wicedyrektor szkoły.
46
ROZDZIAŁ VIII
CEREMONIAŁ SZKOLNY
§1
1. Szkoła posiada symbole szkolne:
1) Sztandar:
a) wyprowadzany przez Grupę Sztandarową podczas uroczystości szkolnych, państwowych,
w których uczestniczy społeczność szkolna;
b) w skład Grupy Sztandarowej wchodzą uczniowie klas V i VI, którzy na koniec roku
szkolnego osiągnęli średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 5,0 i więcej
oraz otrzymali wzorową oceną
c) przekazanie sztandaru odbywa się w dniu zakończenia roku szkolnego.
2) Logo szkoły prezentuje uproszczony wizerunek Janusza Korczaka oraz zawiera nazwę szkoły.
Umieszczane jest na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych,
dyplomach, zaproszeniach, itp.
3) Hymn szkoły – „Nasza szkoła”
1.Pośród osiedla i bloków
stoi nasz dom kolorowy.
Od rana jest w nim wesoło
Uśmiechy słychać wokoło
Każdy uczeń mały czy duży
lubi szkołę swoją siódemkę.
Wszyscy znają Patrona szkoły
i na zawsze będą pamiętać:
Ref: Korczak uczył radości życia
służył dziecku i jego sprawie
Nawet dom mu piękny zbudował
Taki nasz Patron, cudowny człowiek.
2.Kiedy ukończysz szkołę
myślami będziesz powracać.
Jak dobrze było ci z nami
Nie ważny trud, ciężka praca.
Gdy zatęsknisz odwiedź nas wszystkich
Każdy przyjmie ciebie z ochotą.
I będziemy wspominać chwile
Jak to było w grupie Korczaka.
Ref: Korczak uczył radości życia
Służył dziecku i jego sprawie
Nawet dom mu piękny zbudował
Taki nasz Patron, cudowny człowiek.
2. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: święta państwowe, Dzień Flagi
i Święto Konstytucji, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości
47
3. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru:
a) rozpoczęcie roku szkolnego
b) ślubowanie klas pierwszych
c) zakończenie roku szkolnego
d) uroczystości kościelne oraz okolicznościowe
48
ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§1
1. Zmiany do statutu uchwala Rada Pedagogiczna. Uchwalone zmiany przesyła organowi
prowadzącemu szkołę oraz organowi nadzorującemu – celem sprawdzenia zgodności
z prawem.
2. Zmiany i poprawki w statucie szkoły mogą być wprowadzone na wniosek Samorządu
Uczniowskiego, Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej, organu sprawującego nadzór
pedagogiczny oraz organu prowadzącego szkołę
3. Wszystkie uregulowania wewnątrzszkolne muszą być zgodne ze Statutem Szkoły.
4. Rodzice i uczniowie corocznie zapoznawani są z kwestiami zawartymi w Statucie
w sposób ustalony przez wychowawców klas.
Poprawki do Statutu Szkoły Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku
zatwierdzono na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 19 lutego 2015 r.
/ podpis dyrektora szkoły/
49
50