F Batorego Informacja prasowa Co moze urzednik wyborczy

Transkrypt

F Batorego Informacja prasowa Co moze urzednik wyborczy
ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
tel. 22 536 02 00
fax 22 536 02 20
[email protected]
www.batory.org.pl
Warszawa, 28 lutego 2018r.
#ObserwujemyWybory
Co może urzędnik wyborczy?
Przygotowaniami do wyborów i referendów w gminach zajmie się od 5.500
do 5.900 członków Korpusu Urzędników Wyborczych. Osoby te – zgodnie z ustawą
– mają być powołane na swoje stanowiska do 2 maja 2018 r., jednak z ich znalezieniem
mogą być problemy. Przedstawiamy analizę kompetencji i zadań oraz wymogów
stawianych kandydatom na urzędnika wyborczego.
Komplikacje organizacyjne
Do tej pory wybory na terenie gminy organizowała osoba wskazana przez władze samorządowe.
Teraz urzędnikiem wyborczym nie można zostać w gminie, w której się pracuje i mieszka
(wyjątkiem są miasta na prawach powiatu).
„Czy znajdzie się odpowiednia liczba kandydatów? Urzędnik wyborczy jest powoływany
na okres 6 lat. Czy dotychczasowi pracodawcy zobowiążą się, że w tym okresie - w związku
z każdymi wyborami - zwalniać ich będą z obowiązków? Działania urzędników wyborczych
mogą trwać każdorazowo nawet trzy miesiące. Czy będą zainteresowani np. tym, żeby
urzędnik gminy realizował zadania urzędnika wyborczego w zupełnie innej gminie?”
- wylicza wątpliwości Joanna Załuska, dyrektor programu Masz Głos, Masz Wybór
Fundacji im. Stefana Batorego.
Jeśli delegatury KBW nie będą miały wystarczającej liczby zgłoszeń, wystąpią do wojewody,
marszałka województwa, starostów i wójtów (burmistrzów, prezydentów) o zgłoszenie
brakujących kandydatów. Jeśli to nie rozwiąże problemu, to szefowa KBW zwróci się do ministra
spraw wewnętrznych i administracji o podjęcie działań umożliwiających powołanie właściwej
liczby urzędników wyborczych. Jakie to będą działania, trudno przewidzieć.
Komplikacje polityczne
Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii ani prowadzić działalności publicznej niedającej
się pogodzić z pełnioną funkcją. Jednocześnie może kandydować w wyborach, byle nie w tym
okręgu, w skład którego wchodzi gmina, w której będzie działał jako urzędnik wyborczy.
O ile komisarze, członkowie PKW i komisji wyborczych nie mogą prowadzić agitacji wyborczej
w ogóle, to urzędnicy wyborczy „nie mogą prowadzić agitacji wyborczej, z wyjątkiem agitacji
na rzecz własnej kandydatury”.
„Ten przepis budzi wiele wątpliwości i może być źródłem problemów. Czy taka działalność
da się pogodzić z bezstronnością urzędnika wyborczego? ” – pyta Joanna Załuska.
Nowelizacja Kodeksu wyborczego wprowadziła poważne zmiany w administracji wyborczej.
Podstawowym zadaniem urzędników wyborczych będzie zapewnienie sprawnego
funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, m.in. przeprowadzenie szkoleń dla członków
tych komisji, dostarczenie kart do głosowania, odpowiednie wyposażenie lokali wyborczych,
m.in. w sprzęt do internetowej transmisji z głosowania.
Według szacunków PKW Korpus będzie liczył od 5500 do 5900 osób. W gminach do 20 000
mieszkańców powołanych zostanie dwóch urzędników wyborczych, do 50 000 – trzech i dalej
po jednym urzędniku na każde kolejne rozpoczęte 50 000 mieszkańców (nie więcej jednak niż
siedem osób). W miastach - siedzibach władz samorządu województwa lub powiatu powołany
zostanie jeszcze jeden dodatkowy urzędnik wyborczy.
W Warszawie liczba urzędników ustalana będzie odrębnie dla każdej dzielnicy. Przykładowo na
Mokotowie będzie działało 7 urzędników, na Żoliborzu – 3. Ponadto, powołanych zostanie
dwóch urzędników wyborczych wykonujących zadania o charakterze ponaddzielnicowym.
O stanowisko urzędnika wyborczego mogą się ubiegać wyłącznie pracownicy urzędów
administracji rządowej i samorządowej oraz jednostek, które im podlegają lub są przez
nie nadzorowane.
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem analizy „Urzędnicy wyborczy - powoływanie,
zadania, struktura” [234 KB]
Jest to trzecia pozycja z serii naszych opracowań na temat zmian z w administracji wyborczej,
spowodowanych nowelizacją Kodeksu wyborczego.
Wcześniej opublikowaliśmy: „Szef Krajowego Biura Wyborczego – kompetencje oraz sposób
powoływania” [286 KB] oraz
„Komisarze wyborczy - stan prawny po nowelizacji Kodeksu wyborczego i praktyka ”
[327 KB]
Dodatkowe informacje:
Marzena Płudowska
Fundacja im. Stefana Batorego
+48 508-850-464, [email protected]