scenariusz proj multim kl III

Komentarze

Transkrypt

scenariusz proj multim kl III
Scenariusz zajęć opracowała Justyna Piotrowska
Technik Cyfrowych Procesów Graficznych klasa III, projekty multimedialne
(135 minut – 3 godziny lekcyjne)
Temat: Tworzenie obiektów w programie Illustrator- bryła 3D
Treści kształcenia:
(KPS). Kompetencje personalne i społeczne
Uczeń:
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
PKZ(A.l) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: fotograf, fototechnik, technik
cyfrowych procesów graficznych
Uczeń:
1) posługuje się terminologią w zakresie fotografii i grafiki komputerowej;
2) charakteryzuje techniki zapisu obrazu;
4) rozpoznaje urządzenia do rejestracji, kopiowania i wizualizacji obrazu;
8) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
1. Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych
Uczeń:
2) określa źródła pozyskiwania materiałów cyfrowych;
4) przygotowuje materiały cyfrowe do wykonania projektów multimedialnych;
7) dobiera oprogramowanie do tworzenia grafiki, animacji i efektów specjalnych;
9) tworzy obiekty grafiki rastrowej i wektorowej, animacje i efekty specjalne z zastosowaniem
specjalistycznych programów i urządzeń;
Cele zoperacjonalizowane:
Uczeń:
• Potrafi wyszukiwać informacje w Internecie
• Potrafi wyszukiwać pliki graficzne w Internecie i zapisywać je na dysku
• Potrafi dokonać edycji elementów wektorowych w programie do grafiki wektorowej Adobe
Illustrator
• Zna rozszerzenia plików graficznych
Nabywane umiejętności:
Uczeń:
• Potrafi korzystać z narzędzia obrysowywania obiektu w programie do grafiki wektorowej
Adobe Illustrator
• Potrafi narysować kształt, obiekt, linię w programie do grafiki wektorowej Adobe Illustrator
• Potrafi przetworzyć i nadać efekt bryły 3D w programie do grafiki wektorowej Adobe
Illustrator
• Potrafi stworzyć prostą kompozycję złożoną z obiektów 3D w programie Adobe Illustrator
• Potrafi zapisać efekt końcowy w odpowiednim rozszerzeniu: do ponownej edycji oraz jako
bitmapę
• Umie planować pracę własną i w zespole
Kompetencje kluczowe:
•
•
•
•
Kompetencje informatyczne
Kompetencje społeczne i obywatelskie
Świadomość i ekspresja kulturalna
Umiejętność uczenia się
Środki dydaktyczne:
• Komputery podłączone do Internetu i sieci szkolnej z zainstalowanym programem do grafiki
wektorowej Adobe Illustrator
• Projektor multimedialny
Metody nauczania:
•
•
•
•
Podające: opis
Problemowe: dyskusja
Programowane: z użyciem komputera
Praktyczne: ćwiczenia
Formy pracy:
• Indywidualna
• Zróżnicowana
• Grupowa (w parach )
Przebieg zajęć:
Etap przygotowawczy
Nauczyciel tworzy i udostępnia folder sieciowy BRYŁY 3D, a następnie kopiuje do niego dwa zdjęcia
przedstawiające: bryłę wykonaną w funkcji 3D, oraz kompozycję – martwa natura w 3D.
Etap wstępny (
Nauczyciel rozpoczyna zajęcia od dyskusji na temat grafiki wektorowej i brył 3D. Zadaje pytania:
Co to jest bryła? Jakie występują różnice między grafiką 2D i 3D? Gdzie można spotkać zastosowanie brył 3D.
Uczniowie uczestnicząc w dyskusji, odpowiadają na pytania nauczyciela.
Korzystając z Internetu, nauczyciel prezentuje interesujące bryły 3D, wskazuje różnice między grafiką 2D
i 3D. Określa wady i zalety projektowania brył 3D w programie do grafiki wektorowej. Tłumaczy jakie
programy służą do tworzenia zaawansowanych grafik 3D.
Etap realizacji
Nauczyciel za pomocą projektora multimedialnego wyświetla uczniom metodę pracy w programie Illustrator
tworząc krok po kroku bryłę 3D. Tworzy prostą bryłę- butelkę.
Po zapoznaniu się z instruktażem, uczniowie przystępują do wykonania zadania wraz z nauczycielem.
Krok po kroku wykonują ten sam przedmiot co nauczyciel (jabłko)
Nauczyciel rozdaje pomoce dydaktyczne uczniom (najważniejsze skróty klawiszowe, informacje na temat
tworzenia brył, schematy pomocnicze)
Nauczyciel rysuje na tablicy kompozycję składającą się z trzech elementów (jabłko, butelka, talerz), tłumaczy
jak wykonać projekt, określa w jakim formacie i rozdzielczości mają być zapisane pliki
Nauczyciel rysuje na tablicy trudniejszą kompozycję, składającą się z sześciu elementów (talerz, świecznik,
winogrono jabłko, kieliszek, butelka), określa w jakim formacie i rozdzielczości mają być zapisane pliki.
Etap końcowy
Uczniowie nagrywają na nośniku swoje prace (podpisane foldery datą imieniem i nazwiskiem), udostępniają
pod koniec lekcji nauczycielowi do sprawdzenia.
Słowa kluczowe:
grafika, 3D, obiekt, obraz, kompozycja, wektor, Illustrator