bawiła się cała gmina!

Transkrypt

bawiła się cała gmina!
MERKURIUSZ
MOSIÑSKI
MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY GMINY MOSINA
MOSINA
W numerze
www.mosina.pl
nr 5/112
Maj
2013
ISSN 1730-668x
Dni Mosiny 2013
Zgromadzenie
Patriotyczne
Zielona Gmina 2013
BAWIŁA SIĘ CAŁA GMINA!
Modernizacja linii
kolejowej rozpoczęta
Taniec
ponad wszystko
Lipowa kolejną „schetynówką”
Informacje
z magistratu
AKTUALNOŒCI
Uroczystości Święta Narodowego
uchwalenia Konstytucji 3 Maja
We wtorek 30 kwietnia 2013 roku odbyły się w Mosinie uroczystości
Święta Narodowego 222. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W godzinach przedpołudniowych
władze samorządowe Gminy Mosina
w imieniu mieszkańców złożyły wiązanki kwiatów na miejscu ostatniego
spoczynku prezydenta Edwarda Raczyńskiego w krypcie kościoła w Rogalinie oraz w miejscach pamięci na
cmentarzu mosińskim.
Popołudniu na placu przy pomniku
Tadeusza Kościuszki odbyło się zgromadzenie patriotyczne, w którym wzięły udział władze samorządowe, przedstawiciele organizacji pozarządowych,
oświaty, instytucji i jednostek pomocniczych z Gminy Mosina oraz mieszkańcy. Najmłodsi otrzymali małe biało-czerwone chorągiewki.
Spotkanie rozpoczęło się od wystrzału z armaty Mosińsko-Puszczykowskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego im. dr Tadeusza Adama Jakubiaka, po czym nastąpiło odśpiewanie
hymnu państwowego i przemówienie
okolicznościowe Burmistrza Gminy
Mosina – Zofii Springer. Zgromadzeni
złożyli wiązanki kwiatów i znicze pod
pomnikiem, a następnie w korowodzie
z biało-czerwonymi flagami wszyscy
uczestnicy uroczystości przeszli do
Kościoła p.w. Św. Mikołaja w Mosinie,
gdzie została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny.
Podniosły charakter Zgromadzenia
zapewnił przejazd członków Mosińskiego Towarzystwa Motocyklowego,
którzy z flagami uroczyście przejechali
ulicami miasta oraz oprawa muzyczna
w wykonaniu Stowarzyszenia Muzycznego Orkiestra Dęta im. hm. Antoniego Jerzaka oraz Mosińskiego Chóru Kościelnego p.w. Św. Cecylii w Mosinie.
Dziękujemy wszystkim za aktywne
uczestnictwo.
Red
68. rocznica zakończenia II Wojny Światowej
Złożeniem wiązanek kwiatów oraz zniczy uczczono
w Mosinie 68. rocznica zakończenia II Wojny
Światowej. Tradycyjnie uroczystość odbyła się
8 maja pod Pomnikiem na Placu 20 Października
w Mosinie.
Wiązanki kwiatów i znicze złożyli przedstawiciele władz
samorządowych Gminy Mosina, Rady Powiatu Poznańskiego, organizacji kombatanckich i pozarządowych, Wojska Polskiego, duchowieństwa oraz przedstawiciele jednostek pomocniczych.
Podczas uroczystości wartę honorową zaciągnęły poczty
sztandarowe Związku Emerytów i Rencistów oraz Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych. Red
2
www.mosina.pl
MERKURIUSZ MOSIÑSKI
BEZPIECZEŃSTWO
Gminny Dzień Strażaka
W piątek 3 maja 2013 roku w Radzewicach spotkali się strażacy
z gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zaproszeni
goście, aby wspólnie obchodzić święto – Gminny Dzień Strażaka.
Uroczystą mszę świętą odprawił proboszcz parafii w Rogalinie, ks. Wojciech
Kaźmierczak oraz proboszcz parafii
w Mosinie, ks. Kanonik Edward Majka. Dalsza część uroczystości odbyła się
przed remizą OSP w Radzewicach.
Po złożeniu meldunku przez Roberta
Kopacza, Naczelnika OSP Radzewice,
odśpiewano hymn państwowy i hymn
strażacki. Po przemówieniu prezesa
Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mosinie,
druhny Małgorzaty Piechockiej, wręczono medali i odznaczenia zasłużonym
strażakom.
• Odznaka „Strażak wzorowy”:
– Janusz Hołysz, OSP Radzewice
• Odznaka honorowa „Zasłużony Strażak Gminy Mosina”:
– Kazimierz Maślak, Mosina,
– Dariusz Piechocki, Mosina
– Przemysław Gawron, Nowinki
– Jacek Walkowiak, Nowinki
– Zdzisław Gierek, Pecna
– Wiesław Cieleński, Pecna
– Jan Mandecki, Radzewice
– Andrzej Kropacz, Radzewice
– Tadeusz Matecki, Żabinko
– Tadeusz Kaptur, Żabinko
• Za wysługę lat odznaczenia otrzymali:
– Robert Kropacz – 30 lat
– Grzegorz Frąckowiak – 25 lat
– Marcin Dudek – 15 lat
– Damian Kukowiecki – 15 lat
– Beata Tomczak – 5 lat
– Rafał Mika – 5 lat
– Piotr Gramza – 5 lat
• Odznaki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej trafiły do:
– Kacpra Kopacza – złota
– Roberta Kaisera – brązowa
Uroczystość zakończyły przemówienia gości: Burmistrza Gminy Mosina
– Zofii Springer, Prezesa Oddziału
Powiatowego ZOSP RP – Dariusza Piechockiego oraz Leśniczego Nadleśnictwa Babki – Łukasza Werfla. Jak mówiła Wiceprezes OSP w Radzewicach
Beata Tomczak „Kiedyś praca strażaków polegała prawie wyłącznie na gaszeniu pożarów. Dziś samochody strażackie wyjeżdżają nie tylko do pożarów,
ale także do wypadków drogowych, powodzi, katastrof kolejowych, budowlanych i wielu innych. Praca na rzecz
całego społeczeństwa, ratowanie życia,
zdrowia i mienia ludzkiego oraz gotowość niesienia pomocy tym, którzy jej
potrzebują, to działania wpisane w codzienną strażacką służbę, zgodnie
z mottem – Bogu na chwałę, ludziom
na ratunek”.
Red
Działania Straży Miejskiej – kwiecień 2013
Funkcjonariusze Straży Miejskiej w kwietniu 2013
roku podejmowali działania wynikające z obowiązków
ustawowych oraz oczekiwań Mieszkańców:
• interwencje porządkowe
– 162
• kontrola fotoradarowa
– 266
• osoby legitymowane
– 164
• osoby pouczone
– 109
• osoby nietrzeźwe
– 12
• wspólne patrole z Policją (od 18.00 do 02.00)
– 6
• odłowione zwierzęta
– 9
• kontrola sklepów i targowiska miejskiego
– 87
• kontrola posesji
– 22
• nadzór nad ukaranymi
– 15
• liczba godzin przepracowanych przez ukaranych – 109
• zabezpieczenie imprez i uroczystości
– 5
Prowadzone kontrole prędkości z użyciem fotoradaru
w dalszym ciągu wykazują na systematyczne zmniejszanie prędkości przez kierowców, niemniej jednak zdarzają
się przypadki znacznych przekroczeń. W Sasinowie 16 kwietnia mieszkanka Mosiny jechała z prędkością 100 km/h,
a 24 kwietnia na ul. Śremskiej motocyklista pędził z prędkością 156 km/h, choć dopuszczalna prędkość to 50 km/h.
4
Straż Miejska cały czas walczy z nielegalnymi wysypiskami śmieci. Oprócz form
restrykcyjnych, nadzoruje i uczestniczy
w sprzątaniu terenów należących do Gminy, w wyniku czego w kwietniu ukarani
przez Sąd Rejonowy wykonywaniem prac
społecznie użytecznych likwidowali nielegalne
wysypiska śmieci, sprzątali chodniki i zebrali ponad 40 worków śmieci.
Strażnicy uczestniczyli w spotkaniu przedszkolu na temat bezpieczeństwa na drogach, zachowania w przypadku spotkania z osobami nieznanymi oraz postępowania w razie kontaktu z nieznanymi zwierzętami. Zabezpieczano też
dojście dzieci do szkoły na skrzyżowaniu ulic Mocka i Rzeczypospolitej Mosińskiej.
Oprócz przedstawionych działań Straż Miejska w dalszym
ciągu zabezpieczała miejsca przed dostępem dzików do posesji mieszkańców ul. Strzeleckiej w Mosinie. W wyniku
współpracy odłowiono lochę z warchlakami i wywieziono
w miejsce niezagrażające ludziom. Wśród odłowionych zwierząt po raz pierwszy zdarzyło się, że na prywatnej posesji
w rejonie Karolewa został złapany bóbr. Zwierzę przewieziono i wypuszczono nad Wartą.
Straż Miejska
www.mosina.pl
MERKURIUSZ MOSIÑSKI
INWESTYCJE
Krosinko
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II
BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ
Lipowa kolejną
„schetynówką”
W Województwie Wielkopolskim o dofinansowanie w 2013
roku w ramach budowy tzw. „schetynówek” (50% kosztów
kwalifikowanych inwestycji) starało się łącznie:
38 powiatów • 91 gmin
We wrześniu w naszej Gminie przybędzie kolejna
ulica współfinansowana przez budżet państwa
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych. Po ulicach Rzeczypospolitej Mosińskiej
i Wysokiej w Mosinie oraz Piaskowej w Krośnie,
ulica Lipowa w Krosinku będzie już czwartą
„schetynówką” w naszej Gminie.
Kiedy do Mosiny dotarła wiadomość, że projekt przebudowy ulicy Lipowej został niezwykle wysoko oceniony, znalazł się na drugim miejscu w rankingu inwestycji sporządzonego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki, które w 2013
roku otrzymają dofinansowanie z budżetu państwa, pojawiły się głosy, że to nic nie znaczy, bo pieniądze otrzymuje każdy kto się po nie zgłosi. Nic bardziej mylnego, żeby
uzyskać środki z puli na „schetynówki” trzeba złożyć naprawdę dobrze przygotowany wniosek, bo środków starcza
tylko dla garstki chętnych. Cóż, nie wszystkich widać cieszy sukces naszej Gminy.
Starając się o środki na budowę najpierw ulicy Piaskowej
w Krośnie, a potem Lipowej w Krosinku, władze Gminy kierowały się kilkoma celami. Dzięki zakończeniu obu etapów
droga z Krosna do Krosinka skróci się o około 3 km, ale co
ważniejsze, kierowcy nie będą już musieli jechać przez coraz bardziej zatłoczoną ulicę Mostową. Nowe połączenie skróci też dojazd służb ratowniczych – pogotowia, policji, straży pożarnej – do zdarzeń, które mogą dotknąć mieszkańców.
Budowa Piaskowej i Lipowej, a także o czym trzeba pamiętać
także Strzeleckiej, zupełnie odmieniły oblicze znacznej części Krosna otwierając możliwość budowy nowych osiedli.
Prace nad modernizacją połączenia Krosna i Krosinka
trwały od kilku lat. Najpierw w 2012 roku Gmina otrzymała 749.958 złotych dofinansowania na „Budowę drogi łączącej Krosno z Krosinkiem etap I ul. Piaskowa”. Suma ta
wraz z pieniędzmi z budżetu Mosiny (1.881.836,89 zł) pozwoliła na wybudowanie około 860 mb drogi wraz z oświetleniem ulicznym, ścieżką rowerową i chodnikiem. Całość
obrazu dopełniła przyuliczna zieleń. Teraz czas na II etap
inwestycji czyli budowę ulicy Lipowej w Krosinku.
MERKURIUSZ MOSIÑSKI
Wśród 91 wielkopolskich gmin swój wniosek złożyła także Gmina Mosina. Projekt „Budowa drogi łączącej Krosno
z Krosinkiem – etap II, ul. Lipowa” został bardzo wysoko
oceniony i zajął w końcowym rankingu 2 miejsce.
W sumie środki pozyskało 12 gmin, w tym oprócz Mosiny z Powiatu Poznańskiego także Rokietnica i Swarzędz.
W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę, który zbuduje ulicę Lipową. Ze złożonej przez firmę Strabag Sp. z o.o.
z Pruszkowa oferty przetargowej wynika, że jest ona gotowa przeprowadzić tę inwestycję za łączną sumę
2.458.684,32 zł. Plac budowy został już przekazany wykonawcy, który w tej chwili zamawia wszystkie potrzebne
materiały i przygotowuje organizację ruchu na czas prac, więc
lada dzień na Lipowej powinni pojawić się robotnicy. Zgodnie z umową prace powinny zakończyć się do 30 września
2013 roku.
Za pochodzące z dwóch źródeł środki – z budżetu Mosiny 1.305.608,32 zł i z budżetu państwa 1.153.076 zł – Strabag wybuduje około 860 metrów bieżących drogi asfaltowej
wraz z oświetleniem ulicznym, ścieżką rowerową, chodnikiem oraz miejscami parkingowymi. Plan inwestycji obejmuje także poszerzenie biegnącego pod ulicą Lipową przepustu rzeki Samica. Oczywiście zaprojektowana została także zieleń przyuliczna. Wzdłuż ulicy Lipowej zgodnie z nazwą
posadzone zostaną lipy. Dzięki temu każdy łatwo rozpozna
na jakiej jest ulicy, i w którym miejscu zaczyna się ulica Piaskowa w Krośnie, wzdłuż której posadzono brzozy.
Po zakończeniu prac jeszcze przez jakiś czas poruszać się
będziemy po istniejącym moście nad kanałem Mosińskim.
Po zbadaniu go przez specjalistów okazało się, że nie ma
możliwości jego poszerzenia, a marnotrawstwem byłaby jego
rozbiórka. Przeprawa została zmodernizowana kilka lat
temu i jeszcze przez około 10 lat będzie się nadawała do
użytku. Po tym czasie zamiast ponownie remontować most,
Gmina planuje budowę nowego, szerszego obiektu.
www.mosina.pl
Dariusz Urbanowicz
5
AKTUALNOŒCI
Modernizacja linii kolejowej
Blisko miliard złotych kosztować będzie modernizacja linii kolejowej na odcinku Poznań – Czempiń,
a to tylko fragment inwestycji polegającej na dostosowaniu torowiska ze stolicy Wielkopolski do Wrocławia
do prędkości 160 km/h. Dzięki temu do Wrocławia pojedziemy o 50 minut krócej.
Dworzec PKP Mosina
Mosina – ulica Śremska
Mosina – ulica Sowiniecka
W połowie kwietnia 2013 roku rozpoczęły się prace związane z dostosowaniem istniejących torów kolejowych Poznań – Wrocław do prędkości 160 km/h. Prace na odcinku
Poznań – Czempiń wykona hiszpańska firma FCC Construccion, w konsorcjum z firmami Azvi i Decoma. Zgodnie z harmonogramem roboty powinny zakończyć się do połowy 2015 roku.
Podpisana przez PKP Polskie Linie Kolejowe umowa przewiduje, że wykonawca zastosuje rozwiązania technologiczne
pozwalające w przyszłości poruszać się pociągom z prędkością
200 km/h. Wymaga to zastosowania odpowiedniej geometrii torów i przystosowania obiektów inżynierskich (mostów,
wiaduktów) do nowych obciążeń dynamicznych. Po 2020 roku
przewidywane jest dostosowanie kolejnych elementów infrastruktury kolejowej do prędkości 200 km/h. Wymagać to
będzie m.in. likwidacji wszelkich skrzyżowań z drogami publicznymi na poziomie szyn.
Modernizacja linii kolejowej Poznań – Wrocław to przedsięwzięcie o ogromnej skali i znaczeniu dla całej zachodniej Polski, ale dla mieszkańców naszej Gminy najistotniejszy jest jej fragment z Poznania do Czempinia o długości
32 kilometry. Zgodnie z planami PKP PLK w pierwszej kolejności robotnicy weszli na odcinki Czempiń – Mosina i Luboń – Poznań, co spowodowało istotne dla dojeżdżających
do i z Poznania zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. W tej
chwili ruch pociągów odbywa się tylko po torze numer 1 (tor
po prawej stronie patrząc w kierunku Poznania), zaś lewy
tor jest stopniowo rozbierany, żeby możliwe było odbudowanie nowego podtorza. Aby zrekompensować niedogodności
dla pasażerów przewoźnik wydłużył składy. W samym mieście Mosina prace powinny się zacząć w 2014 roku.
Modernizacja torów wiąże się nie tylko ze zwiększeniem
szybkości przejazdu pociągów, ale także z likwidacją niektórych przejazdów i przejść przez tory. Jest to niestety zabieg konieczny, bowiem normy dla linii kolejowych dla pociągów poruszających się z dużymi prędkościami nie pozwalają na zbyt gęste rozmieszczenie skrzyżowań z ruchem
samochodowym i pieszym. Na terenie Gminy Mosina zlikwidowane zostaną dwa przejazdy kolejowe – w Krośnie
na ul. Rzemieślniczej i w Nowinkach na ul. Dębowej. W No-
Pecna – ulica Różana
6
www.mosina.pl
MERKURIUSZ MOSIÑSKI
AKTUALNOŒCI
Poznań – Wrocław rozpoczęta
winkach w miejsce przejazdu w ciągu ulicy Wierzbowej powstanie przejście podziemne. Zmieni się też skrzyżowanie ulicy Śremskiej z torami kolejowymi w samej Mosinie.
W miejsce dotychczasowego przejazdu wybudowany zostanie
dla samochodów tunel pod torami. Początek prac w tym
miejscu planowany jest dopiero na drugą połowę 2014 roku,
a powinny się zakończyć w 2015 roku. Wiele osób dotknie
też likwidacja przejazdu kolejowego na ulicy 3 Maja w Puszczykowie. Korzystają z niego zwłaszcza Ci mieszkańcy, którzy chcą najkrótszą drogą dostać się z Czarnokurza do puszczykowskiego szpitala. Samorządowcy z Puszczykowa
cały czas próbują uratować ten przejazd argumentując to
m.in. wydłużeniem czasu dojazdu karetek pogotowia i wozów straży pożarnej, ale nie ma co ukrywać, że szanse na
to są minimalne Wspierają ich w tym mieszkańcy Czarnokurza.
Modernizacja linii dotyczy nie tylko torowiska czy sieci
trakcyjnej. Odnowione zostaną także dworce i przystanki
kolejowe na całej trasie. W Iłowcu (poznańska prasa informowała, że po zakończeniu modernizacji linii dworzec
ten nazywać się będzie Iłowiec – Pecna), Puszczykówku,
Puszczykowie i na Dębcu w Poznaniu pojawią się nowe wiaty i ławki oraz zainstalowane zostanie oświetlenie. Zmienią też swoje oblicze dworce w Mosinie, Czempiniu i Luboniu (został już zmodernizowany budynek dworca). Wybudowane zostaną nowe perony. Dzięki temu, że będą one
wyższe, łatwiejsze będzie wsiadanie do pociągów. Na peronach zamontowane też będą nowe wiaty. Po zakończeniu
prac perony i dojścia na nie będą w pełni przystosowane
do obsługi osób niepełnosprawnych. W Mosinie na wprost
dworca zostaną przygotowane przyczółki, które pozwolą w
przyszłości władzom Gminy na budowę przejścia podziemnego ułatwiającego przejście pod torami (pisaliśmy
o tym w kwietniowym wydaniu Merkuriusza Mosińskiego
w artykule „Przejście podziemne pod torami”).
W sumie na trasie z Czempinia do Poznania kolejarze
zmodernizują 17 przejazdów kolejowych. Wyremontowanych
lub zbudowanych od nowa zostanie siedem mostów, siedem
wiaduktów, ekodukt, osiem przejść dla pieszych pod torami i siedem przejść dla zwierząt. Zlikwidowanych zostanie
12 przejazdów. Wzdłuż kilkunastu kilometrów trasy biegnącej przez tereny zabudowane zostaną ustawione ekrany akustyczne, które mają zminimalizować hałas.
Dariusz Urbanowicz
Pecna – ulica Główna
MERKURIUSZ MOSIÑSKI
Dworzec PKP Iłowiec
Nowinki – ulica Dębowa
Nowinki – ulica
Wierzbowa
Drużyna – ulica Powstańców
Wielkopolskich
www.mosina.pl
7
INFORMACJE
Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032
Usuwanie azbestu w 2013 r.
Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż rozpoczęto nabór wniosków na udział
w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest w 2013 roku.
Wnioski o usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest można
składać od dnia 14 maja do 16 września 2013 r. Wnioski rozpatrywane
będą według kolejności ich wpłynięcia
do Urzędu Miejskiego, do wyczerpania
limitu środków. Dofinansowanie w ramach programu wynosi 100%.
Szczegółowe informacje dotyczące
likwidacji wyrobów zawierających
azbest na rok 2013 oraz formularz
wniosku można uzyskać na stronie internetowej www.mosina.pl w zakładce
„Dla Mieszkańca – Wnioski do pobrania – Ochrona Środowiska”, a także
w Urzędzie Miejskim w Mosinie –
Uwaga rolnicy!
Zgłoszenia szkód wyrządzonych przez zwierzynę
płową i dziki w uprawach i płodach rolnych
Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż zgodnie z § 1 ust.
1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca
2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu
szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych, właściciele upraw zgłaszają wnioski o ich oszacowanie w formie pisemnej, a dzierżawcy lub zarządcy łowisk ewidencjonują zgłoszenia.
W związku z powyższym, zgłoszenia szkód wyrządzonych
przez zwierzynę płową i dziki w uprawach i płodach rolnych:
• na terenie obwodu łowieckiego nr 319 (Krajkowo), WKŁ
nr 86 „SOKÓŁ”, należy kierować do następujących
osób:
– Pana Bronisława Rozmiarka, zam. Krajkowo 22,
tel. 505-432-709,
w biurze Obsługi Interesanta oraz
w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (tel. 61-810-95-45;
810-95-46, pok. nr 11).
Red
– Pana Macieja Grajewskiego, zam. Żabno 70,
tel. 696-080-124,
– Pana Grzegorza Wilczkowiaka, zam. Góra 39,
tel. 604-482-590,
– Pana Franciszka Dzierżawczyka, zam. Krzyżanowo 1,
tel. 608-467-542.
• na terenie obwodu łowieckiego nr 33, Koło Łowieckie
„ŻBIK”, należy kierować do następujących osób:
– Pana Michała Wójcika, zam. 62-053 Pecna, ul. Główna 71
tel. 501-128-570,
– Pana Wiesława Jeżewicza, zam. 62-052 Nowinki,
ul. Powstańców Wielkopolskich 8, tel. 508-171-441,
– Pana Marka Lejmana, zam. 62-050 Mosina,
ul. Leszczyńska 17 tel. 512-334-506.
• na terenie obwodu łowieckiego nr 21, Koło Łowieckie
„JAWOR”, należy kierować do:
– Pana Łukasza Werfel, ul. Poznańska 37,
62-022 Sasinowo, tel. 618 938-483, 696-448-134.
Informacje o uszkodzeniach upraw należy przekazywać
telefonicznie na ww. numery telefonów. Powyższe ma na celu
podjęcie współpracy ze społecznością lokalną oraz zainicjowanie działań na rzecz ograniczenia szkód.
UWAGA! Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• Obowiązek złożenia deklaracji wynika wprost z art. 6m
ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2012 r., poz. 391
z późn. zm.). Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
• W przypadku niezłożenia deklaracji Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. Z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) określa, w drodze decyzji,
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
• Deklarację można pozyskać w Urzędzie Miejskim w Mosinie lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
www.mosina.pl, zakładka Dla Mieszkańca, w dziale Gospodarka odpadami – nowe zasady.
• Jeżeli posiadasz działkę na terenie Gminy Mosina, ale
jej nie zamieszkujesz, złóż oświadczenie, iż na danej nieruchomości nie są wytwarzane odpady.
• Ponadto informujemy, iż deklaracje należy dostarczyć osobiście bądź przesłać pocztą.
Merkuriusz Mosiñski – Bezp³atne pismo informacyjne Gminy Mosina. ISSN 1730-668x. Wydawca – Burmistrz Gminy Mosina.
Adres Redakcji – Urz¹d Miejski, Plac 20 PaŸdziernika 1, 62-050 Mosina. Biuro Obs³ugi Interesanta tel. 61 810 95 05.
Redaktor naczelny – Dariusz Urbanowicz, 602 737 651, [email protected]
Zespó³ redakcyjny: Karolina Adamczyk GCI, Agata Lubowicka UM, Katarzyna Leszczyñska GCI, Waldemar Demuth OSiR, Marek Dudek MOK.
Sk³ad: media system 2U. Dariusz Urbanowicz, 62-030 Luboñ, ul. Wojska Polskiego 112B. Druk: Studio Poligrafia, ul. Bu³garska 10, 60-321 Poznañ.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania otrzymanych tekstów.
8
www.mosina.pl
MERKURIUSZ MOSIÑSKI
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647
z późn.zm.) oraz art. 39, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008
roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały
nr XVI/91/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 września 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 6 czerwca 2013 r. do dnia
1 lipca 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina,
Pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu.
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko zostanie również zamieszczony na stronie internetowej
Gminy pod adresem: www.mosina.pl → BIP → Organy Gminy
→ Burmistrz → Obwieszczenia planistyczne → Plany miejscowe.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 czerwca 2013 r. w Urzędzie
Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 o godzinie 15.00 w sali 110.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2013 r.
Burmistrz Gminy Mosina
Uwaga – zmiany w przepisach meldunkowych!
Ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie
ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
wprowadzono szereg ułatwień dotyczących realizacji
obowiązku meldunkowego przez obywateli.
• Wprowadzono możliwość automatycznego wymeldowania przy
zameldowaniu w nowym miejscu pobytu.
• Wprowadzono możliwość dopełnienia obowiązku wymeldowania przez pełnomocnika.
• Odstąpiono od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej.
• Zniesiono obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz UE, obywateli państw EFTA– stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy.
• Zlikwidowano obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów.
• Wykreślono z ustawy obowiązki właścicieli, dozorców i administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikacji
obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników.
• Wydłużono termin na realizację obowiązku meldunkowego
z 4 do 30 dni oraz zniesiono sankcje karne za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.
• Wydłużono okresy wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy. n
Urząd Miejski w Mosinie – 61 810 95 00
Telefony alarmowe
112
997
998
999
992
994
991
–
–
–
–
–
–
–
numer alarmowy
policja
straż pożarna
pogotowie ratunkowe
pogotowie gazowe
pogotowie wodociągowe
pogotowie energetyczne
Państwowa Straż Pożarna w Mosinie
61 813 23 33
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
Ochotnicza Straż Pożarna
Mosina
– 513 183 291
Nowinki
– 785 519 157
Pecna
– 603 391 505
Radzewice
– 505 918 611
Żabinko
– 785 641 669
Komenda Straży Miejskiej w Mosinie
61 819 78 55; 501 467 312
Posterunek Energetyczny Mosina
Komisariat Policji w Mosinie
61 841 48 30; 61 841 48 32; 500 107 120
Wodociągi i kanalizacja: Aquanet
61 813 27 42
61 813 21 71
ROZMAITOŚCI
Miłość z kamienia
Efektem wojny jest cierpienie, tylko miłość może jej
dorównać. Autobiograficzno-terapeutyczna powieść
Grażyny Jagielskiej ukazuje nam zasięg wojennych
poczynań, jej siłę rażenia, wpływ na ludzki byt.
„Miłość z kamienia” ukazuje wojnę z perspektywy czekającej kobiety, osoby żyjącej w ścisłej symbiozie
ze swym mężem (korespondentem
wojennym), partnerki noszącej psychiczne brzemię wojennej zagłady.
Gimnazjum nr 1 w Mosinie
Liga Mistrzów Ortografii
Większość z nas odnajdzie w sobie
odłamek uczuć autorki – strach przed
śmiercią bliskich, wrażliwość na
czyjeś cierpienie. Poruszmy wyobraźnię, zobaczmy przed sobą oblicze Taji i Kakubawy, pomnóżmy to
wszystko przez milion minut i miliony uczuć,choć na chwilę poczujmy na sobie podmuch wojennych
zniszczeń.
Edyta Polak
czytelniczka filii mosińskiej
biblioteki z Rogalinku
Pierwszy finał gminnego konkursu ortograficznego
„Liga Mistrzów Ortografii” skierowanego do uczniów
gimnazjów z terenu naszej gminy odbył się 16 maja
2013 roku w Gimnazjum nr 1.
Zmagania uczniów rozpoczęły się w szkołach już w listopadzie 2012 r.
Raz w miesiącu młodzież pisała dyktando. Na tej podstawie wyłoniono
trzy najlepsze osoby, które reprezentowały szkołę na tle gminy. Ostatecznie w konkursie udział wzięły reprezentacje czterech szkół:
Gimnazjum nr 2 w Mosinie, Zespołu Szkół w Rogalinku, Zespołu Szkół
w Rogalinie i gospodarzy, czyli Gimnazjum nr 1 w Mosinie.
Etap gminny składał się z dwóch części: dyktanda i zadań testowych dotyczących zasad pisowni. Spośród 12 uczestników wyłoniono trzech najlepszych, zostali nimi:
1. Barbara Adamska, Gimnazjum nr 1 w Mosinie
2. Waldemar Wojna, Gimnazjum nr 1 w Mosinie
3. Paulina Tomczak, Zespół Szkół w Rogalinku.
Zwycięzcom, wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie dziękujemy za całoroczną pracę oraz gratulujemy sukcesów i zapraszamy do ponownych zmagań w przyszłym roku.
Małgorzata Bem i Paulina Juszczak
Joanna Olech w Mosinie
Do mosińskiej biblioteki przybył 14 maja wyjątkowy, zwłaszcza
dla najmłodszych czytelników gość. W naszych progach mieliśmy
przyjemność gościć Joannę Olech, autorkę wielu książek dla dzieci.
Od rana wielkie przygotowania: ustawianie krzeseł tak, aby każde dziecko widziało
dobrze gościa. Jeszcze obrus na stół i ustawienie na podpórkach książek. Jeszcze
chwila i do sali wchodzi około 50 dzieci z
klas czwartych ze Szkoły Podstawowej w
Krośnie wraz z nauczycielami. Jeszcze krótkie uwagi od nauczycieli i czekamy na gościa. I w końcu wchodzi – uśmiechnięta, peł-
na energii i niesłychanie sympatyczna autorka
książek dla dzieci Joanna Olech, autorka między innymi „Dynastii Miziołków”.
Z niesłychana swobodą opowiadała jak zostać pisarką. Niesamowity kontakt z dziećmi sprawił, że do konkursów ogłaszanych
przez autorkę zgłaszał się „las rąk”. To
było naprawdę fantastyczne spotkanie, które na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Spotkanie z autorką „Martwego Jeziora”
W przedostatni wtorek kwietnia odbyło się zorganizowane przez
bibliotekarki z Rogalinka spotkanie literackie. Owego popołudnia
szkołę w Rogalinku uraczyła swą obecnością pani Olga Rudnicka
– bestsellerowa pisarka powieści kryminalnych.
Dla tych, którzy kojarzą wizyty literatów
z nużącymi wywiadami, to spotkanie było nie
lada zaskoczeniem. Pani Olga przy bliższym
poznaniu łamie wszelkie bariery. Okazała się
10
przesympatyczną, bezpośrednią osobą. Z werwą odpowiadała na błyskotliwe pytania pań
bibliotekarek, podpierając swoje wypowiedzi humorystycznymi anegdotami wyciętywww.mosina.pl
A na koniec ustawiła się długa kolejka po autograf autorki.
Lucyna Jakś
Biblioteka – Oddział dla dzieci
mi z własnego życiorysu. Dzięki temu jej
osoba stała nam się bardziej rzeczywista,
a dystans między słuchaczami a pisarką zupełnie zanikł. Jeżeli ktoś poszedł na to spotkanie z namiastką rezerwy, z pewnością wyszedł z niego z życzliwszym spojrzeniem na
krąg literacki.
Zachęcam wszystkich, i tych kochających
książki, i tych uwielbiających poznawać
ciekawych ludzi do uczestnictwa w kulturalnych i niezwykle budujących spotkaniach autorskich.
Edyta Polak
MERKURIUSZ MOSIÑSKI
MERKURIUSZ MOSIÑSKI
www.mosina.pl
11
OŚWIATA
Szkoła Podstawowa w Daszewicach
Lekcja savoir – vivre’u
W poznańskim hotelu Mercure odbyła się 16 kwietnia 2013 roku
kolejna edycja Międzygminnego Konkursu „Obycie umila życie”,
przygotowanego przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej
w Daszewicach. Choć przedsięwzięcie trwa już 9 lat, organizatorom
nie brakuje pomysłów na nowe, ciekawe konkurencje i niespodzianki.
W tym roku gościem honorowym był
znakomity polski aktor i reżyser Andrzej
Seweryn, który nie tylko uczestniczył
w obradach jury, ale podzielił się też
anegdotami ze swojego zawodowego
życia oraz wspaniale zaprezentował
fragment „Pana Tadeusza”. Wśród znamienitych jurorów znaleźli się również: Karolina Adamska – wizytator Kuratorium Oświaty z Poznaniu, Barbara Surma – ekspert w dziedzinie savoir
– vivre’u i wykładowca wyższej uczelni, Halina Dziwińska – zastępca dyrektora Hotelu Park, a także Waldemar
Krzyżanowski – z-ca burmistrza gminy
Mosina, Marek Kaszewski – dyrektor
Hotelu Mercure w Poznaniu oraz Tomasz Droszcz – dyrektor Hotelu Park
w Poznaniu. W konkursowe szranki stanęli zawodnicy ze szkół podstawowych:
SP nr 1 w Mosinie, SP nr 2 w Puszczykowie oraz SP nr 6 w Śremie. W kategorii gimnazjów rywalizowali uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie
oraz z gimnazjów w Nochowie i Pecnej.
Uczestnicy wzięli udział w różnorodnych konkurencjach. Były pytania
teoretyczne z dziedziny savoir vivre’u
oraz zadania praktyczne, wymagające
np. umiejętności doboru odpowiednich
sztućców do potrawy. Poprzeczka postawiona została niezwykle wysoko,
wśród dań znalazły się m.in. avocado
z krewetkami, marynowany łosoś na
rucoli i planches z serami. Uczniowie
zmierzyli się również z niełatwą sztu-
ką zawiązania krawata. Zawodnicy
musieli też wykazać się wiedzą z dziedziny malarstwa i muzyki, zauważyć
błędy w zachowaniu teatralnej publiczności oraz rozpoznać Kawalerów
Orderu Uśmiechu. Różnice punktowe
między drużynami były niewielkie, ale
po ostatecznym podsumowaniu zwycięzcami okazały się dwa zespoły: SP
nr 1 w Mosinie oraz Gimnazjum nr 1
w Puszczykowie.
Za rok kolejna, jubileuszowa edycja
konkursu, na którą już teraz zapraszamy wszystkich młodych znawców
bon tonu. Na pewno i tym razem nie
zabraknie niezwykłych gości, ciekawych konkurencji, dobrej zabawy i niespodzianek!
Agnieszka Różczka
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach
Wierność silniejsza niż śmierć
W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie realizowali program
edukacyjny „Elementarz Korczaka”, który był propozycją Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Obywatelskiej
w Warszawie, Instytutu Książki – Poland, uczczenia „Roku Janusza
Korczaka” w szkołach.
Nasz szkolny projekt edukacyjny
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się
cały świat Janusz Korczak, król dzieci”, miał na celu powiązanie szkolnych
celów edukacyjnych i wychowawczych
oraz wymagań względem uczniów
z uniwersalnymi ideami, których propagatorem był Janusz Korczak – uczciwości, tolerancji, miłości i sprawiedliwości.
Uczniowie ze szkolnego koła teatralnego zaprezentowali montaż słowno-muzyczny „Wierność silniejsza niż
śmierć”. Premierę spektaklu z zainteresowaniem obejrzeli również zaproszeni goście: Waldemar Waligórski –
12
przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie, Krzysztof Borne – prezes Wiejskiego Stowarzyszenia Integracyjnego
„Wiestin”, Danuta Paszkiewicz – prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Jedność”, Borysława Wawrzyniak – skarbnik Stowarzyszenia „Jedność”, Krzysztof Radke z Nadleśnictwa
Babki, ks. Rafał Nowak – proboszcz parafii pod wezwaniem św. Augustyna
w Czapurach. Przedstawienie wzbogaciły prezentacje multimedialne obrazujące przebieg realizowanego projektu, życie i dokonania Janusza Korczaka, fragmenty filmu Andrzeja
Wajdy pt. „Korczak”, filmy dokumentalne nawiązujące do wydarzeń historycznych z czasów II wojny światowej,
okupacji niemieckiej w Warszawie.
Kilka dni później przedstawienie mogli też obejrzeć mieszkańcy Czapur.
Gra młodych aktorów komponująca
się z niezwykłą muzyką i obrazem, dała
www.mosina.pl
poruszający efekt. Przedstawienie dostarczyło widzom wielu emocji i wzruszeń. Spektakl okazał się sukcesem naszego zespołu, a uczniowie nagrodzeni
zostali uznaniem i oklaskami publiczności. Oprawą plastyczną spektaklu zajęła się pani Natalia Piotrowska, a nad
stroną wokalno-muzyczną występu czuwała pani Krystyna Jabłonka.
Danuta Rybak
MERKURIUSZ MOSIÑSKI
OŚWIATA
Zespół Szkół w Rogalinku
Bliżej Europy
Zespół Szkół w Rogalinku
uczestniczy już w drugim
projekcie Comenius. Tym razem
temat realizowany jest
w gimnazjum i nosi tytuł „Las
i zrównoważony rozwój”. Jedną
z form współpracy szkół są wizyty
w placówkach państw
uczestniczących w projekcie,
podczas których planuje się
pracę, omawia przygotowane
materiały, wymienia
doświadczenia, poznaje system
szkolnictwa, a uczniowie mogą
nawiązywać przyjaźnie
i sprawdzać swoje umiejętności
językowe. Tym razem miejscem
spotkania był Rogalinek.
Do Rogalinka przyjechali przedstawiciele sześciu państw: Łotwy, Hiszpanii, Francji, Portugalii, Rumunii
i Włoch. Każde spotkanie jest pieczołowicie przygotowywane na długo przed
planowanym terminem. Trzeba zapewnić gościom zakwaterowanie, wyżywienie, transport i program pobytu.
Uczniowie goszczeni byli przez rodziny,
a nauczyciele rozlokowani w hotelach.
W poniedziałek nastąpiło uroczyste
powitanie w szkole. Obecni byli burmistrz Zofia Springer i przedstawiciele Rady Rodziców. Dyrektor szkoły,
mgr Katarzyna Jaszczak, w asyście
uczniów ubranych w stroje ludowe noszone dawniej w Rogalinku, witała
staropolskim obyczajem chlebem i solą.
Były przemówienia, w których zwracano
uwagę na znaczenie współpracy międzynarodowej, wymiana prezentów
oraz występy dzieci. Następnie uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w lekcjach. Dla dzieci wielkim przeżyciem
były zwłaszcza zajęcia z w-f i matematyki. Różnice programowe między państwami są duże. Nasi uczniowie mogli
się pochwalić matematycznymi umiejętnościami, tym bardziej, że tego dnia
zajęli I miejsce w Gminnym Konkursie
Matematycznym organizowanym przez
Zespół Szkół w Rogalinie. Po południu
oprowadzono gości po najbliższej okolicy,
a wieczorem odbyła się uroczysta kolacja
z udziałem zaproszonych gości, przygotowana przez rodziców uczniów i personel szkoły. Przepiękne dekoracje i tradycyjne polskie potrawy podobały się
wszystkim, choć goście ostrożnie kosztowali niektórych dań.
Kolejne dni obfitowały w różne atrakcje. We wtorek zwiedzano Kórnik, integrowano się na miejscowej pływalni,
a wieczorem było wspólne ognisko
z kiełbaskami i gitarą. Niektórzy uczestnicy zajechali na nie z fantazją strażackim wozem. Przyjemnie było patrzeć,
jak szkolna brać potrafi skutecznie komunikować się z zagranicznymi uczniami. W środę poznawano Wielkopolski
Park Narodowy na zajęciach w Jeziorach, a po południu udano się do Poznania. W czwartek zwiedzano Rogalin,
a podczas pieszego rajdu podziwiano
największe w Europie skupisko wiekowych dębów. Potem uczestniczono w zajęciach plastycznych prowadzonych
w pracowni w Rogalinku. Nauczyciele
każdego dnia spotykali się również na
tzw. zajęciach roboczych, podczas których skupiano się na temacie projektu.
Goście nie nudzili się, okolica bardzo im
się spodobała, kultura i zachowanie naszych uczniów też.
Uczniowie z Rogalinka długo będą
pamiętać pobyt gości. Utwierdzili się
w przekonaniu, że warto uczyć się języków obcych, że trzeba umieć przełamywać lęk przed mówieniem, że dla
chcącego nic trudnego.
Halina Gąsiorek
Zespół Szkół w Krośnie
Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego
Do rywalizacji przystąpiło
23 kwietnia 2013 r. 7 szkół:
gospodarze, współorganizatorzy
konkursu Szkoła Podstawowa
w Krzyżanowie, Szkoła
Podstawowa nr 1 w Mosinie,
Szkoła Podstawowa w Krosinku,
Zespół Szkół w Rogalinie,
Szkoła Podstawowa nr 2
w Puszczykowie oraz Szkoła
Podstawowa nr 3 w Luboniu.
Trzyosobowe drużyny złożone z najlepszych uczniów
klas IV–VI odpowiadały na pytania z czterech kategorii: wiedzy o Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, gramatyki i słownictwa. Rywalizacja była tak zacięta, a wiedza uczniów tak ogromna, że aż 5 szkół wzięło udział w dogrywce.
MERKURIUSZ MOSIÑSKI
Dwie szkoły zdobyły maksymalną
liczbę punktów i walczyły o I i II miejsce. Aż trzy szkoły popełniły tylko jeden błąd i walczyły o III miejsce.
Bezkonkurencyjna okazała się
drużyna gospodarzy, która odpowiedziała bezbłędnie na wszystkie
pytania. II miejsce zajęła Szkoła
Podstawowa nr 2 w Puszczykowie.
Walkę o III miejsce zwyciężyła reprezentacja ze Szkoły Podstawowej
w Krosinku.
Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne
nagrody ufundowane przez Wydawnictwo Express Publishing, a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy imienne oraz
pamiątkowe dla szkoły.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości
w doskonaleniu wiedzy i zdolności.
Daria Jurecka
www.mosina.pl
13
WYDARZENIA
Rekordowo duża grupa 140 rowerzystów stawiła się 21 kwietnia
2013 roku na starcie V Rajdu
„Rowerem po Gminie Mosina”,
zorganizowanego przez Krąg
Instruktorski T.W.A. Elita, Gminę
Mosina, OSiR w Mosinie oraz
Nadleśnictwo Konstantynowo.
Rajd był współfinansowany
ze środków Gminy Mosina.
Rajd rozpoczęło poświęcenie rowerów
przez wikariusza parafii w Mosinie.
Nad bezpieczeństwem uczestników
czuwała Straż Miejska i Policja z Mosiny, które eskortowały rowerzystów
opuszczających teren Stadionu. Trasa
rajdu biegła niebieskim szlakiem turystycznym. Po drodze cała grupa zatrzymała się przy grobach pomordowanych w lasach w okolicy Nowinek,
gdzie zapalono znicz pamięci. Rowerzyści jechali leśnymi dróżkami podziwiając m.in. Rezerwat „Goździk siny”.
Na mecie rajdu, w Nadleśnictwie
Konstantynowo na wszystkich czekała pyszna grochówka. Ponadto Organizatorzy zadbali o atrakcje dodatkowe.
Zwycięzcy konkursu wiedzy o Nad-
V Rajd „Rowerem po Gminie Mosina”
leśnictwie Konstantynowo i okolicach
otrzymali atrakcyjne nagrody, przekazane m.in. przez sponsorów, a wszyscy chętni mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę przyrodniczą, podczas spacerów ścieżkami edukacyjnymi wraz
p. Małgorzatą Kozaryn, która opowiadała o przyrodzie i zwierzętach żyjących na terenie Nadleśnictwa.
„Cieszy nas to bardzo, że tak wiele
osób chce aktywnie spędzać czas i korzysta z przygotowanej przez nasze jednostki i organizacje oferty. Gratulacje
dla Organizatorów” – tak o imprezie
powiedział zastępca burmistrza Wal-
Badali
aż miło
Na terenie Mosińskiego Ośrodka
Kultury 28 kwietnia 2013 roku
Stowarzyszenie Nowoczesna
Rzeczpospolita Mosińska
zorganizowało już 6 raz festyn
medyczny „Biała Niedziela”, który
swym zasięgiem obejmował Gminę
Mosina, Puszczykowo i Luboń.
Podczas trwania tej medycznej akcji
zrobiono około tysiąca badań, udzielono
porad i konsultacji, oddano ponad 8 li-
trów krwi, zarejestrowano 5 dawców
szpiku, wykonano 47 mammografii.
Organizację tego przedsięwzięcia
wsparli: przychodnie Vis Medica, Medicomplex, ProMed, pielęgniarki śro-
demar Krzyżanowski. Organizatorzy
składają podziękowania wszystkim
osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie rajdu oraz za
aktywne uczestnictwo w imprezie
wszystkim rowerzystom. Za konsultacje dot. przebiegu trasy dziękują
Panu Erazmowi Walkowiakowi – sołtysowi wsi Nowinki. Szczególne podziękowania kierują do sponsorów:
Sklep Papierniczy Napierała-Kośmider,
Księgarnia „Kasia”, Neonet Mosina,
Sklep rowerowy w Mosinie, ATCom
System Mosina, Jacek Matuszak – Studio Fotograficzne.
Red
dowiskowe, Alab laboratoria, Ośrodek
Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworowej OPEN, Państwowa Inspekcja
Sanitarna, Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa, farmaceuci, psycholog, dietetyk, optycy, rehabilitanci, ratownik straży pożarnej, protetycy słuchu.
Wszyscy mieli na względzie dobro pacjenta, pracowali charytatywnie, angażując swój wolny czas i środki. Wielkie słowa podziękowania należą się
wszystkim pracownikom służby zdrowia oraz członkom Stowarzyszenia
Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska
za pomoc w Białej Niedzieli.
Jolanta Szymczak
Prezes Stowarzyszenia
10 lat jednostki z Babek
Na terenie Jednostki Wojskowej 3950 w Babkach odbyła się 10 maja
2013 roku uroczysta zbiórka z okazji 10 rocznicy powstania jednostki.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu Gminy Mosina,
zastępca burmistrza Waldemar Krzyżanowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Waligórski oraz Komendant Straży Miejskiej w Mosinie
Andrzej Woźniak. W trakcie uroczystego apelu odczytano życzenia i rozkazy okolicznościowe oraz wręczono
14
wyróżnienia najlepszym żołnierzom
za szczególne osiągnięcia w służbie.
Podczas całej uroczystości towarzyszyła Orkiestra Reprezentacyjna Sił
Powietrznych, która zaprezentowała
się także podczas pokazu musztry paradnej. Zbiórka zakończyła się defiladą pododdziałów oraz tradycyjną grochówką wojskową.
www.mosina.pl
W przyszłych latach planuje się powrót do wieloletniej tradycji wspólnego obchodzenia święta jednostki w Babkach w czasie Dni Mosiny.
Red
MERKURIUSZ MOSIÑSKI
SOŁECTWA
Wiórek
Album ze starymi fotografiami –
część 5
Archiwalna galeria Wiórka zawiera sporo fotografii, które zostały wykonane na pobliskiej łące nad Wartą, gdzie dawniej mieszkańcy spotykali
się, pracowali i wypoczywali, wśród zieleni, nad wodą i blisko natury.
Dziękujemy
za lampy
Rok 1954
Lata 30.
Przedstawiamy kilka ujęć tego nadwarciańskiego krajobrazu sprzed
wielu lat, ulubionego miejsca spacerów
i odpoczynku mieszkańców, czego
dowodem są osoby widoczne na zdjęciach.
Starsze pokolenie pamięta te dawne
czasy, kiedy nad Wartą odbywały się
majówki, mieszkańcy wypasali przydomowe zwierzęta, wyławiali z rzeki
małże dla kaczek, a przede wszystkim
spędzali tu wolny czas, korzystając z
uroków lata i nie tylko.
Dzisiaj to miejsce zmieniło znacznie
swój wygląd i przeznaczenie. Zniknęły czółna, stosy moczonej w rzece wikliny do wyplatania koszy, nie ma już
łąki, plażowiczów, czy pasących się gęsi,
a nadbrzeżny teren jest zarośnięty i
trudnodostępny.
Rada Sołecka i Mieszkańcy
wsi Świątniki
serdecznie dziękują
panom:
Markowi Krzyżaniakowi
i Mirosławowi Knopkiewiczowi
z firmy LA PASSION
w Świątnikach
za postawę godną pochwały
i uznania
Lata 40.
Życzę miłych wspomnień i wrażeń
podczas oglądania prezentowanych
fotografii, oczekując na udostępnienie
kolejnych materiałów pod nr tel. 61 893
95 41.
Zapewniam zwrot po ich skopiowaniu.
Elżbieta Przybylska
Panowie bezpłatnie przekazali
i założyli 5 lamp jarzeniowych
w świetlicy w Świątnikach, co znacznie poprawiło oświetlenie. Dziękujemy za zaangażowanie i obywatelską postawę.
Beata Tomczak
sołtys wsi Świątniki
WYCIECZKA DO BERLINA
15 lub 29 czerwca 2013 (sobota)
godz. 6.00 – wyjazd z ustalonego miejsca
ok. godz. 10.00 – przyjazd do Berlina – zwiedzanie miasta z przewodnikiem: mur berliński, Alexanderplatz, Wieża Telewizyjna,
Schlossplatz, Katedra, Wyspa Muzeów, Opera Narodowa,
Bebelplatz, Aleja Unter den Linden, Plac Paryski, Brama Brandenburska, Reichstag, Pomnik-muzeum Holokaustu, Plac
Poczdamski, Centrum Handlowe Arkady, czas wolny (możliwość zakupów), przejazd na „Kudamm” – Europa Center,
zegar wodny, kościół Pamięci,
ok. godz. 22.30 – przewidywany przyjazd do Poznania
Cena 100 zł od osoby
Cena zawiera:
• przejazd komfortowym autokarem
• ubezpieczenie
• opiekę pilota – przewodnika
Zbiórka i wyjazd – remiza OSP Radzewice
Zapisy i kontakt: p. Beata Tomczak tel. 505 918 611
MERKURIUSZ MOSIÑSKI
www.mosina.pl
15
BIBLIOTEKA
Filia Krosinko
Rozmowy
o wiośnie
Biblioteka w Krosinku wraz
z pięcio- i sześciolatkami ze SP
w Krosinku przeprowadziła
wiosenne zajęcia. Spotkaliśmy się
z dziećmi w bibliotece, by
rozmawiać o tej wytęsknionej
przez nas porze roku – skąd się
bierze, jak się nam przedstawia,
kto ją zapowiada.
Szczególną uwagę poświęciliśmy ptakom. W czasie zajęć dzieci dowiedziały się wielu ciekawostek o tych, które
wracają do Polski wiosną. Zajęcia
wzbogaciły filmy o ptakach i ptasie odgłosy, wszak najlepiej trafia do głowy
to, co sami zobaczymy i usłyszymy.
Zerówkowicze świetnie sobie poradzili
z zagadkami, zaskakując sporą wiedzą
na temat pór roku i przyrody. Kiedy wyczerpaliśmy temat, zabraliśmy się do
pracy. Razem zaprosiliśmy wiosnę do biblioteki, kolorowo ją ustrajając. Efekt
jest wspaniały i całkowicie samodzielnie wykonany przez dzieci. Powstał
piękny, trójwymiarowy, „motylkowy”
plakat, który ozdobił drzwi wejściowe.
Motyle na nim wyglądają jakby miały
w każdej chwili odlecieć w stronę słońca, oraz piękny bukiet papierowych tulipanów, które na pewno nie zwiędną do
następnej wiosny. Dziękuję zerówkom
i ich wychowawczyniom za świetną zabawę i przystrojenie biblioteki.
Karolina Talarczyk-Wieczorek
Dyskusyjny Klub Książki
Te wspaniałe panie z DKK i on jeden
Kolejne spotkanie mosińskiego DKK odbyło się 8 maja. Ponownie
byłam nim zachwycona, chociaż ten jeden nie przyszedł.
W ramach Tygodnia Bibliotek chciałyśmy uhonorować naszą niesamowitą mosiniankę, panią Wandę Bech,
znaną bardzo dobrze w kręgach militarnych, ale mniej znaną od strony jej
talentów literackich, a jest się czym pochwalić. Pani Wanda jest autorką
trzech pozycji literackich: „60 lat życia
z jajem”, biografii własnej matki pt.
„Wiktoria” oraz ostatniej, będącej zbiorem wrażeń z podróży zatytułowanej
„Europa i ja”.
Czytałyśmy kolejno wybrane fragmenty, czasami nostalgiczne, ale
najczęściej niezwykle humorystyczne,
nagradzane gromkim śmiechem. Zabawnym momentem było znalezienie
pokrewieństwa między jedną z uczestniczek a autorką.
Jak napisała Zofia Staniszewska,
„Jeżeli Willam Wharton, autor bestsellerowych biograficznych powieści, zaczynał swoją karierę od maszynopisów,
krążących wśród znajomych, co stoi na
Tydzień bibliotek
Co roku w maju w całym kraju odbywa się akcja
„Tydzień Bibliotek” promująca biblioteki i czytelnictwo”. Nie inaczej było w mosińskiej książnicy.
Nadszedł upragniony tydzień 7–
15 maja 2013 roku. Już 7 maja od
rana słychać było z ulicy gwar idących równo par przedszkolaków do
naszej książnicy. Dzieci z zaciekawieniem słuchały opowieści o bibliotece, brały udział w owijaniu
książek, odgadywały co nie pasuje na obrazku. Na koniec każdego
spotkania w roku Juliana Tuwima nie mogło zabraknąć czytania jego wierszy. Hitem okazały się wierszyki „Spóźniony
słowik” i „Okulary”, które z zaciekawieniem słuchały dzieci.
W tegorocznej edycji odwiedziły nas przedszkolaki z następujących przedszkoli: Nr 1 „Janka Wędrowniczka”,
Nr 4, Przedszkola „Koniczynka” i „Truskawkowy Domek”.
W całym „Tygodniu Bibliotek” wzięło udział około 200 dzieci z czterech mosińskich przedszkoli. Dziękujemy i do zobaczenia za rok.
MBP
16
przeszkodzie wydania tak udanej i zabawnej prozy, jaką jest „60 lat z jajem”?.
Dla nas ważne jest, że owe tytuły zasiliły zbiory Dokumentów Życia Społecznego naszej biblioteki. Zachęcamy innych
do chwycenia za pióro pod hasłem „szanujmy wspomnienia”, a my przechowamy je dla potomnych.
Krystyna Przynoga
Dyskusyjny Klub
Książki dla Młodzieży
W Filii Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Daszewicach odbyła się 19 kwietnia 2013 r. inauguracja
Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży.
Omówiono regulamin
i zasady uczestnictwa.
Ustalono, że spotkania
odbywać się będą co 2
miesiące. Na spotkaniu
majowym dyskutowano
o książce ,,Zapytaj Alice”.
Młodzież zainteresowaną działalnością naszego Dyskusyjnego
Klubu Książki serdecznie zapraszamy na spotkanie.
Bernadeta
Kalankiewicz
www.mosina.pl
Ola, Iza i Wiktoria na spotkaniu
młodzieżowego DKK
MERKURIUSZ MOSIÑSKI
ŚRODOWISKO
Burmistrz Gminy Mosina
oraz Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Rady Miejskiej w Mosinie
ZAPRASZAJĄ
Mieszkańców Gminy Mosina, instytucje, organizacje społeczne,
oraz podmioty gospodarcze wszystkich sektorów
do udziału w konkursie
Deklarujący swój udział w konkursie poprzez ukwiecenie balkonów, okien, zieleńców, ogrodów przydomowych,
rodzinnych ogrodów działkowych oraz zagospodarowania
zielenią nowych terenów na osiedlach, w zakładach pracy przyczyniają się do poprawy warunków życia w mieście
i na wsi, jego estetyki zarówno w miejscu zamieszkania,
jak i w pracy oraz utrwalenie wizerunku Miasta i Gminy.
Kartę zgłoszeniową do udziału w Konkursie można
uzyskać na stronie internetowej www.mosina.pl w zakładce
fot. Archiwum
ZIELONA GMINA 2013
„Dla Mieszkańca – Wnioski do pobrania – Ochrona Środowiska”, a także w Urzędzie Miejskim w Mosinie – w biurze Obsługi Interesanta oraz w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (pok. nr 11).
Sprzątaj po swoim psie
Jak to jest, że właściciel psa w swoim ogródku sprząta po nim
każdego dnia, a jak wyjdzie na ulice to nie chce tego robić? Dlaczego
miłość do czworonoga pozwala niektórym wpuszczać go do łóżka,
ale sprzątać po nim już nie?
Od lat trwa edukowanie właścicieli
psów żeby sprzątali po swoich podopiecznych. Pewne efekty już są, od
czasu do czasu można spotkać na ulicy czy w parku człowieka ze specjalnym
woreczkiem, ale nie czarujmy się, to widok rzadki, wręcz wyjątkowy. Wielu
z tych, którzy udają że nie widzą, jak
ich pies załatwia swoje potrzeby na
chodniku mówi, że to przecież nie jest
wielki problem. Czy rzeczywiście?
Przykładowy pies waży jakieś 15 kg
i załatwia swoje potrzeby średnio dwa
razy dziennie. Każda taka „pozostałość”
waży około 10 dkg, więc miesięcznie jeden pies może zostawić po sobie „pamiątkę” w postaci 6 kg odchodów! Jeśli w jakimś rejonie jest 5.000 mieszkań,
a w średnio co 10 mieszka pies, to na
ulicach w tej okolicy ląduje około 3 ton
psich kup czyli rocznie to już jest 36 ton!
Połowa z tego zostaje na trawnikach
i chodnikach. Wychodzi więc na to, że
to jednak całkiem wielki problem.
Straż Miejska ma prawo ukarać właściciela psa, który nie sprząta po swoim
psie, ale żadna straż na świecie nie poradzi sobie, jeśli ludzie nie będą chcieli sami zadbać o swoje otoczenie. I to zarówno właściciele psów, jak i wszyscy pozostali, którzy widzą, ale z powodu źle
pojętej sąsiedzkiej solidarności zamiast
zwrócić uwagę odwracają wzrok. Edukujmy „psiarzy” i tłumaczmy im, jak
ważne jest sprzątanie po psie, pomóżmy,
gdy ktoś nie ma worka i zawstydźmy,
gdy ktoś chce się od sprzątania wymigać. W końcu nikt z nas nie chce po każdym spacerze czyścić butów.
darurb
Czy na własnej posesji można spalić gałęzie i liście pozostałe po wycięciu drzew?
Gałęzie i liście po wycięciu drzew powinny zostać zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.).
Zgodnie z Art.13 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
roku o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz.1243) dopuszcza się spalanie pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami – dotyczy to jedynie suchych gałęzi
drzew. Zebrane z posesji liście oraz skoszona trawa winny
być umieszczone w przydomowym kompostowniku. Jeżeli nie ma możliwości kompostowania to pozostaje umieszczenie tych odpadów w kubłach na odpady komunalne lub
zbieranie ich do worków i zawiezienie do Zakładu Usług
Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, ul. Sowiniecka 6G.
Samodzielne palenie gałęzi i liści może stanowić zagrożenie pożarowe i sąsiedzi mogą obawiać się, że ogień, ze źle
MERKURIUSZ MOSIÑSKI
strzeżonego „ogniska” rozprzestrzeni się na inne nieruchomości, mają więc pełne prawo zawiadomić straż miejską o paleniu odpadów na terenie nieruchomości sąsiedniej.
Palenie odpadów, nawet gałęzi, które nie powodują szczególnie niekorzystnych emisji do środowiska nie jest tożsame
z unieszkodliwianiem odpadów. Palenie liści może z kolei
powodować nieprzyjemne odory i mimo, że teren na którym właściciel będzie palił je będzie prawidłowo zabezpieczony i dozorowany, sąsiedzi też mają prawo domagać
się interwencji stosownych służb. Generalnie jednak wszystko zależy od sytuacji faktycznej: jeśli doszło do złamania
przepisów określonych w regulaminie lub przepisów przeciwpożarowych, uciążliwości spowodowanej paleniem mokrych liści, to można ukarać właściciela nieruchomości, gdyż
ten jest obowiązany do korzystania z przedmiotu swojej własności zgodnie z jej społeczno – gospodarczym przeznaczeniem.
Referat Ochrony Środowiska
www.mosina.pl
17
Pszczelarze zainaugurowali sezon
Członkowie Koła Pszczelarzy Mosina-Puszczykowo oficjalnie otworzyli
sezon pszczelarski w czasie spotkania na terenie Szkółki Leśnej
w Nowinkach koło Mosiny.
Dzień wcześniej uczestniczyli we mszy
św. odprawionej w Puszczykowie, w kościele p.w. Św. Józefa.
Tradycyjnie w uroczystym rozpoczęciu sezonu, jak i jego zakończeniu biorą udział całe pszczelarskie rodziny.
Wśród zaproszonych na uroczystość gości znaleźli się m.in. zastępca burmistrza Waldemar Krzyżanowski i Waldemar Waligórski, przewodniczący
Rady Miejskiej oraz Burmistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek i Zbigniew
Czyż, Przewodniczący Rady Miasta.
Na rozpoczęcie sezonu mosińsko-puszczykowscy pszczelarze tradycyjnie organizują loterię fantową. Oczywiście
każdy los wygrywał, a pieniądze z loterii jak zawsze zostały przekazane na
pokrycie kosztów działalności koła.
Hodowcy pszczół przywieźli też do
Nowinek wiele akcesoriów niezbędnych
do codziennej pracy z owadami.
Koło Pszczelarzy Mosina-Puszczykowo może poszczycić się długą tra-
Jubileusz emerytów
i rencistów
dycją, w ubiegłym roku obchodziło
80-lecie działania. Aktualnie zrzesza
blisko 60 pszczelarzy. Członkowie koła
czynnie włączają się także w imprezy
organizowane na terenie Puszczykowa
i Mosiny demonstrując m.in. żywy ul
przyciągający uwagę widzów.
B.L.
Wycieczka do Warszawy
Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mosinie
zaprasza na uroczystość 40-lecia PZERiI na terenie
miasta Mosiny.
Uroczystości odbędą się 15 czerwca. Rozpocznie je msza
św. odprawiona w kościele p.w. Św. Mikołaja w Mosinie
o godz. 13.00. O godz. 14.00 sprzed świątyni wyruszy kolumna ze sztandarem, która przejdzie na boisko szkoły
nr 1, gdzie o 14.30 rozpocznie się oficjalna uroczystość.
Od godz. 15.00 rozpoczną się zawody sportowo-rekreacyjne,
którym towarzyszyć będzie poczęstunek – kawa, herbata,
słodkości. Od godz. 17.00 serwowana będzie wojskowa grochówka, a na 17.30 planowane jest wręczanie dyplomów
uczestnikom sportowej rywalizacji. Zwieńczeniem uroczystości będzie zabawa taneczna, która potrwa do godz. 20.30.
Zapisy z opłatą przyjmowane są w środy od godz. 15.00
w Sali kominkowej w MOK oraz we wtorki od 10.00 do 12.00
w siedzibie związku pokój nr 10.
oprac. darurb
Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mosinie
organizuje wycieczkę autokarową do Warszawy,
która potrwa od 10 do 14 lipca 2013 roku.
Program wyjazdu obejmuje m.in. wizytę w Niepokalanowie, Raszynie i Żelazowej Woli. Odjazd autokaru zaplanowano na godz. 5.00 z parkingu przy ul. Rzecznej w Mosinie.
Zgłoszenia z opłatą przyjmowane są we wtorki od 10.00
do 12.00 w siedzibie związku (pok. nr 10), chętni muszą mieć
przy sobie numer PESEL.
oprac. darurb
Komisariat Policji w Mosinie informuje o zmianie funkcjonowania Poradni Telefonicznej „Niebieskiej Linii” 22-668-70-00, która jest czynna w godzinach od 12:00-18:00 w dni powszednie. W Poradni dyżury pełnią przeszkoleni
specjaliści psycholodzy i prawnicy.
Telefon przeznaczony jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym za szczególnym uwzględnieniem
osób doświadczonych przemocy w rodzinie oraz jej świadków.
Istnieje również możliwość skorzystania z innego, bezpłatnego,
telefonu dla osób w sytuacjach kryzysowych prowadzonego przez
Instytut Psychologii Zdrowia tel. 116 – 123, który jest czynny
każdego dnia tygodnia od 14:00–22:00.
Red
18
www.mosina.pl
MERKURIUSZ MOSIÑSKI
ROZMAITOŚCI
Świątniki podwójnie wyróżnione
Beata Tomczak została uznana za „Najaktywniejszego mieszkańca
wsi” w organizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa’. Wieś Świątniki
uzyskała natomiast wyróżnienie w kategorii „Najciekawszy projekt
sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego” za Bocianowo,
miejsce spotkań dla mieszkańców.
Konkurs jest częścią projektu pn.
„Aktywnie dla dobra wspólnego”, dofinansowanego ze środków Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, realizowane jest przez
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy
współpracy z Urzędami Marszałkowskimi Województwa Wielkopolskiego
i Województwa Opolskiego. Jego celem
jest promowanie najlepszych i najciekawszych projektów finansowanych
ze środków funduszu sołeckiego oraz
Portret mojej mamy
Urząd Miejski w Mosinie z okazji Dnia Matki zaprosił
wszystkie przedszkola z terenu Gminy Mosina
do wspólnej akcji „Portret mojej mamy”.
Dzieci miały za zadanie wykonać prace plastyczne w dowolnej technice (kredki, farby, wyklejanki) przedstawiające
ich mamy. Do akcji włączyło się 6 placówek: Przedszkole
Nr 4 w Mosinie, Publiczne Przedszkole „Słoneczko” w Rogalinku, Prywatne Przedszkole „Truskawkowy Domek”
w Mosinie, Przedszkole Nr 3 Integracyjne w Mosinie, Przedszkole w Wiórku, Przedszkole e Krośnie.
Dzieciom oraz ich opiekunom dziękujemy za ogromne zaangażowanie i wkład pracy w przygotowanie portretów. Wybrane prace oglądać można na wystawie w Urzędzie Miejskim, a wszystkie w galerii zamieszczonej na www.mosina.pl.
Spośród nadesłanych portretów burmistrz Zofia Springer oraz radni z Komisji Promocji i Współpracy Samorządowej Rady Miejskiej w Mosinie wybiorą 10, a ich autorzy
otrzymają upominki.
Red
MERKURIUSZ MOSIÑSKI
promocja najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz lokalnej społeczności.
oprac. darurb
W czasie kwietniowego zebrania sprawozdawczo-wyborczego 63 członków wybrało nowy zarząd
Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Mosinie.
Nowy zarząd mosińskich emerytów i rencistów
Nowym przewodniczącym zarządu OR PZERiI w Mosinie na kadencje 2013/2015 został wybrany Jerzy Malinowski, który równocześnie pełni funkcję delegata na zjazd o/o Poznań.
Zastępcą przewodniczącego został Zbigniew Magierski,
sekretarzem Teresa Barbara Szymańska, skarbnikiem
Janina Słonimska. Członkami zarządu zostali: Krystyna
Malinowska, Grażyna Kabacińska, Stanisław Przybysławski, Genowefa Piechocka, Wanda Wojciechowska, Jerzy Wojtyniak i Helena Malchelek.
Delegaci wybrali także Komisję Rewizyjną, której członkami zostali: Wilhelmina Antkowiak (przewodnicząca),
Maria Czarnecka i Stanisława Konieczna.
oprac. darurb
www.mosina.pl
19
20
www.mosina.pl
MERKURIUSZ MOSIÑSKI
Za umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej
Uroczysta Sesja Rady
Miejskiej w Mosinie
Tradycją stało się już, że obchody Dni Mosiny inauguruje uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Mosinie. W jej trakcie wręczane są
Medale Rzeczypospolitej Mosińskiej, a także stypendia sportowe
oraz nagrody i wyróżnienia dla zawodników, trenerów i innych
osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
Najważniejszym punktem obrad Rady Miejskiej było ogłoszenie
nazwisk pięciu osób, które w 2013 roku zostały uhonorowane najważniejszym i najcenniejszym wyróżnieniem jakie Gmina Mosina przyznaje „Za umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej” – Medalem
Rzeczypospolitej Mosińskiej.
Kapituła Medalu, którą tworzą: Barbara Miczko-Malcher (Dziekan
Kapituły), Stanisław Dębiec, Jan Jurgiewicz, Andrzej Kasprzyk i Zygmunt Niemczewski – zaopiniowała wnioski o nadanie Medalu:
• Państwu Teresie i Jerzemu Miładowskim,
• Panu Maciejowi Nowaczykowi – pośmiertnie,
• Państwu Wiktorii i Kazimierzowi Myszkierom – pośmiertnie.
Podczas sesji przyznano także stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się
osiągnięciami w działalności sportowej. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina, zgodnie ze stanowiskiem komisji opiniującej:
• przyznano stypendium sportowe w wysokości 200 zł miesięcznie,
płatne w okresie od maja do grudnia 2013 r. dla zawodnika Jacka
Fajfra (żużel);
• przyznano jednorazowe nagrody pieniężne następującym sportowcom:
a) I nagrodę w wysokości 2.000 zł zawodniczce Joannie Witkowskiej (Judo),
b) II nagrodę w wysokości 1.500 zł zawodnikowi Piotrowi Nowaczykowi (Kick boxing),
c) III nagrodę w wysokości 1.000 zł zawodniczce Martynie Michalskiej (Karate);
• przyznano wyróżnienie w postaci dyplomu i statuetki dla zawodnika
Tomasza Jankowiaka (Judo);
• przyznano następujące wyróżnienia i nagrody pieniężne dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności
sportowej:
a) nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł dla Radosława Miśkiewicza – Prezesa Klubu Sportowego „Akademia Judo”,
b) nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł dla Jędrzeja Pinkowskiego – Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego „Mosińska
Jedynka”.
Oprawę artystyczną uroczystości zapewniły występy:
• Marcina Lewandowskiego – trąbka i fletnia pana,
• Adeli Witkowskiej – recytacje fragmentów utworów Wincentego
Różańskiego,
• Dominiki Syrociak i Szymona Kędziory – duet tańca współczesnego,
• Orkiestry Dętej im. hm. Antoniego Jerzaka.
Dariusz Urbanowicz
Dni Mosiny 2013 zostały przygotowane przez:
Władze Samorządowe Gminy Mosina
Mosiński Ośrodek Kultury
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie
MERKURIUSZ MOSIÑSKI
Patronat Medialny objęli:
Radio Merkury Poznań, TV Wielkopolska, Merkuriusz Mosiński
Gazeta Mosińsko-Puszczykowska, Nasza Okolica.pl
www.mosina.pl
21
Dni Mosiny 2013
OBCHODY 20-LECIA GALERII MIEJSKIEJ W MOSINIE
Obchody jubileuszu miały bardzo uroczysty przebieg, uświetnił je wernisaż wystawy malarstwa Bogdana Wegnera oraz malarstwa
i rysunku Jacka Strzeleckiego, dwóch „kamieni węgielnych” mosińskiej Galerii. Honorowy patronat nad obchodami przyjął
Starosta Poznański Jan Grabkowski, Burmistrz Gminy Mosina Zofia Springer, Rektor UAP w Poznaniu prof. Marcin Berdyszak oraz
Prezes ZPAP oddz. w Poznaniu prof. Andrzej Maciej Łubowski.
Niewielka sala ekspozycyjna nie była w stanie pomieścić wchodzących gości, kiedy witając ich wystawę otwierał Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury Marek Dudek. Następnie głos zabrała Burmistrz Gminy Mosina Zofia Springer, która podkreśliła rangę miejsca, znaczenie działalności Galerii dla promocji miasta i podkreśliła, że Mosina stała się miastem przyjaznym artystom, którzy coraz liczniej się tutaj osiedlają. Z okazji 20-lecia Pani Burmistrz wręczyła Medale Burmistrza Gminy Mosina profesorom: Bogdanowi
Wegnerowi i Jackowi Strzeleckiemu, inicjatorom powstania Galerii Miejskiej w Mosinie, członkom Rady
Artystycznej. Medal Burmistrza otrzymała także Galeria Mosińska, dla kierującej Doroty Strzeleckiej
w podziękowaniu za 20-letnią działalność, ponadto nagrodzono członka Rady Artystycznej Galerii prof. Marka Przybyła.
W trakcie uroczystości głos zabrali: w imieniu Starosty Poznańskiego pan Mieczysław Ferenc, członek Zarządu Powiatu, który przekazał list gratulacyjny dla Rady Artystycznej Galerii. Następnie prof. Jacek Jagielski Prorektor UAP przekazał list gratulacyjny od Rektora UAP. Prezes ZPAP prof. Andrzej Maciej Łubowski w imieniu Związku Artystów Plastyków mówił o randze Galerii w środowisku artystycznym
Poznania i nie tylko.
Kierująca Galerią Dorota Strzelecka podziękowała wszystkim przybyłym na uroczystości, za przyjęcie patronatu honorowego nad obchodami jubileuszu Galerii a także za współfinansowanie obchodów przez
Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Podziękowania także skierowała do Burmistrza Gminy Mosina Zofii Springer i Przewodniczącego Rady Miejskiej Waldemara Waligórskiego, Dyrektora MOK Marka Dudka, do Radnych Powiatowych i Miejskich.
W ciągu dalszym wernisażu przedstawiła zamieszkałych w Mosinie artystów, i następnie przekazała
głos bohaterom wieczoru, artystom, bez których nie byłoby Galerii w Mosinie, i dzięki którym się dzisiaj spotkaliśmy. Wspaniałych chwil, które towarzyszyły spotkaniom artystycznym nie było tego wieczoru
końca. Kolejnym punktem obchodów było wręczenie na estradzie na mosińskim rynku statuetki „Honorowego Eleganta z Mosiny” za szczególne zasługi w dziedzinie osiągnięć twórczych i artystycznych rozsławiających Mosinę i jej tradycje w kraju i na świecie, które nadała i wręczyła Burmistrz Zofia Springer artystom, mieszkańcom Mosiny Bogdanowi Wegnerowi i Jackowi Strzeleckiemu. Można więc teraz przytoczyć słowa Piotra Skrzyneckiego z „Piwnicy pod Baranami” – KOCHAJMY ARTYSTÓW! W Mosinie się
to sprawdziło jak widać w 100%.
MOK
Dni Mosiny 2013
Dni Mosiny 2013
Dni Mosiny
pełne kultury
i rozrywki
Sobota 25 maja 2013 roku przebiegała
głównie pod hasłem „Eleganta z Mosiny” –
postaci na stałe wpisanej do kart mosińskiej
historii, za sprawą pamiętników Jana Chryzostoma Paska oraz legendy o czasach pobytu wojsk hetmana Czarnieckiego. Kiedyś
kaw alera okreś lano jako model polo tu
i dworskości, dziś jako wzór zasług na polach sztuki, kultury i sportu, na podstawie
których przyznaje się tytuły wybitnym mieszkańcom Gminy Mosina. W tym roku uhonorowano wybitnych profesorów UAP – Jacka Strzeleckiego i Bogdana Wegnera, związanych od samego początku z Galerią
Miejską w Mosinie, powstałej w 1993 roku
z inicjatywy obu Panów. Jednocześnie obchodzono 20-lecie istnienia Galerii. Patronat honorowy nad wydarzeniami objął Jan
G r a b k ow s k i S t a r o s t a P o zn a ń s k i , Z of i a
Springer Burmistrz Gminy Mosina, a także
prof. Marcin Berdyszak Rektor UAP i prof.
Andrzej Maciej Łubowski Prezes ZPAP.
Doskonałą okazją do promowania zdrowego stylu życia był organizowany przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie V Bieg
Eleganta, który odbył się w ramach akcji Polska Biega. Wzięło w nim udział ponad dwustu zawodników nie tylko z Mosiny, ale i wielu sąsiadujących miast. Niespodzianką był
także gość specjalny biegu olimpijczyk Rafał Wieruszewski. Nagrodami za I miejsca,
oprócz pamiątkowych medali, były przyznane
tytuły Sportowych Elegantów z Mosiny dla
pana Marcina Wieczorka i pani Weroniki Gawin oraz nagrody rzeczowe, ufundowane
przez sponsorów. Po raz pierwszy właśnie
w ten sposób, a nie poprzez głosowanie wybrano Eleganta z Mosiny.
Na głównej scenie odbył się również szereg koncertów i pokazów. Jak zwykle do doskonałej mimo nie najlepszej pogody zabawy
porwała widownię Orkiestra Dęta im. hm.
Antoniego Jerzaka. Po niej na scenie zagościł
taniec w wykonaniu grupy Born to Dance.
Scena główna gościła w sobotę muzyków
z grupy The Karlins, którzy znani są w Mosinie m.in. z koncertu w czasie tegorocznej
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Prawdziwą euforię, nie tylko wśród panów,
wzbudziły dziewczyny z tanecznej formacji Fabulous Anime, znane publiczności m.in.
z programu telewizyjnego „Tylko taniec”.
Wielką atrakcją dla widzów był też teatr
plenerowy „Z głową w chmurach”. Podziwianie artystów występujących na skwerze
nad kanałem Mosińskim obok Pomnika
Eleganta dostarczyło niesamowitych wrażeń.
Uwieńczeniem soboty był koncert Ani Rusowicz z zespołem. Piosenkarka uraczyła widownię mieszanką hitów z repertuaru swojej mamy Ady Rusowicz i kompozycji nowych.
(ciąg dalszy na str 24)
Organizatorzy dziękują sponsorom za wsparcie w organizacji:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie
– PZU Życie
Spółdzielcza Grupa Bankowa,
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie
Bank Zachodni WBK, Oddział w Mosinie
AQUANET Poznań
Bank BGŻ, Oddział w Mosinie
LIDMAR Mosina – Usługi Elektroenergetyczne
Stora Enso Zakład w Mosinie
LIMARO Mosina
Wieczorek Meble Tapicerowane
NEONET Mosina
LUMO Mosina
Catering pod Wierzbami – Mosina ul. Leszczyńska
Firma Hunters
Hotel, Restauracja MORENA w Mosinie
Lieder School Mosina
Portal Nasza-Okolica.pl
FOLIOS PAK Mosina, ul. Śremska
Salony Meblowe w Mosinie – Włodzimierz Rejak
– ul. Budzyńska
Hotel Inter Szablewski Dymaczewo Nowe
Piekarnia REN MAC Mosina
Piekarnia TOSMAK Krosinko
BET-EXIM Mosina
Firma Budowlana i Deweloperska JAKON
FORTRANS S.C. M.J TRZESZCZYŃSCY
AT COM – Sklep Komputerowy
Zakład Stolarski – Krzysztof Mania – Krosno
Paco Cases Puszczykowo
Dni Mosiny 2013
Dni Mosiny 2013
Niedziela 26 maja 2013 roku upłynęła
pod hasłem turniejów i zawodów sportowych
o puchary Burmistrza Gminy Mosina, ale nie
zabrakło oczywiście wydarzeń artystycznych,
historycznych i rozrywkowych.
Na Placu 20 Października odbyła się prezentacja Historii Motoryzacji Militarnej,
wystawa pojazdów od 1939 roku do współczesności. Małe tankietki, wojskowe wozy
terenowe i ciężarówki czy też motocykle
wzbudzały zachwyt i zainteresowanie nie tylko małych chłopców, ale i tych większych.
Po zakończonej prezentacji pojazdy wykonały rundę honorową po centrum Mosiny,
a jednym z jej uczestników był Oskar Pazgrat, Sportowy Elegancik z Mosiny. W historyczno-militarny charakter prezentacji wyjątkowo dobrze wpisało się „stanowisko
strzeleckie” ustawione na rynku przez żołnierzy z Babek. Korzystając z najnowszej
technologii można było trafić do celu wykorzystując karabin i… komputer.
Po wielu pokazach i występach sportowych
na mosińskiej scenie mieszkańcy mogli wysłuchać dwóch koncertów prawdziwych
gwiazd polskiej muzyki – Skaldów oraz Damiana Ukeje z zespołem. Skaldowie to na
polskiej scenie muzycznej marka znana od
48 lat i od tylu też lat kochana przez publiczność. Koncert grupa zaczęła jednym ze
swoich niezliczonych hitów „Wszystko mi
mówi, że mnie ktoś pokochał” i pewne jest,
że po mosińskim występie tych, którzy pokochali Skaldów tylko przybyło.
Artystycznym zwieńczeniem tegorocznych
Dni Mosiny był występ Damiana Ukeje z zespołem. Artysta swoim show udowodnił, że
jego zwycięstwo w I edycji telewizyjnego programu The Voice of Poland nie było przypadkiem, a jedynie wynikiem niecodziennego
głosu i doskonałego wyczucia publiczności.
Pomimo niezbyt sprzyjającej aury w tegorocznych Dniach Miasta wzięło udział
w tysiące mieszkańców miasta i okolic.
Wielką niespodziankę sprawiła również wizyta gości z Gminy Witnica, z miejscowości, której nazwa brzmi bardzo przyjaźnie –
również… MOSINA. Organizatorzy tegorocznego święta naszej Gminy postanowili
bowiem zaprosić przedstawicieli trzech pozostałych Mosin z terenu Polski. Z różnych
powodów dotarł do nas tylko sołtys Paweł
Kołodziejczyk z żoną Grażyną właśnie ze wsi
położonej na Ziemi Lubuskiej. n
Podziękowania za pomoc organizacyjną:
Komisariat Policji Mosina
Straż Miejska Mosina
Ochotnicza Straż Pożarna Mosina
Ośrodek ZHP Mosina
Szkoła tańca i aerobiku ACTIV Mosina
Mosiński Klub Żeglarski
Mosińska Biblioteka Publiczna
Osiedle Nr 2 w Mosinie
Automobilklub Wielkopolski Delegatura Mosina
Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Mosinie
KS 1920 Mosina
Zespół Wokalny MY
Grupa Inicjatywna Baranówko
Miłośnicy Motoryzacji Militarnej Wielkopolska
Koła Polskiego Związku Żeglarskiego – Mosina
UKS Mosińska Jedynka – sekcja szachowa
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
– Oddział Mosina
Gminne Centrum Informacji
Katarzyna Szłapka, Weronika Szłapka,
Marlena Tonińska
Lidia Szyrej – Dyrektor Gimnazjum w Pecnej
Rafał Wieruszewski – podziękowanie za udział
w V Biegu Eleganta w ramach Akcji Polska Biega
Dni Mosiny 2013
Dni Mosiny 2013
Dni Mosiny
pełne sportu
i rekreacji
Sportowe obchody święta Gminy rozpoczął 24 maja XIV Rajd Śladami Rzeczpospolitej Mosińskiej. Wystartowało w nim 460
uczniów i opiekunów z placówek oświatowych naszej gminy. Start odbył się w różnych
miejscach naszej Gminy, natomiast meta znajdowała się na Stacji Turystycznej Osowa
Góra. Po sprawdzeniu zadań jakie organizatorzy przygotowali uczestnikom klasyfikacja
generalna przedstawia się następująco: Grupa młodsza: I m. – klasa I A SP w Mosinie.
II m. – klasa III SP w Krosinku, III m. – klasa O SP w Mosinie. Grupa starsza: I m. –
klasa V A SP w Mosinie, II m. – klasa VI SP
w Krosinku, IIIm. – klasa III A Gim w Pecnej.
W sobotę 25 maja mimo deszczowej pogody wielu śmiałków odważyło się zmierzyć
w wyścigu dwuosobowym kajakiem na Kanale Mosińskim w czasie „GIBania na kanale”. Spośród 40 zawodników najlepsi okazali się Andrzej Gajewski oraz Paweł Nawrocki, którzy wygrywając zawody stali się
właścicielami nagrody głównej GIBania czyli samochodu osobowego.
Tradycyjnym punktem obchodów sportowych Dni Mosiny stał się już Bieg Eleganta
oraz Nordic Walking w ramach Akcji POLSKA BIEGA. Gościem specjalnym V edycji
tych zawodów był Rafał Wieruszewski,
Olimpijczyk z Aten i Pekinu. W biegu tym
wzięło udział 200 uczestników w pięciu kategoriach wiekowych: Przedszkoli, SP klasy I – III, SP klasy IV–VI, Nordic Walking
oraz Open. Wyjątkowości tegorocznemu
Biegowi Eleganta dodał fakt, że jego zwycięzcy w kategorii Open spośród kobiet
i mężczyzn jednocześnie zdobywali tytuł Eleganta z Mosiny. To nagroda nie tylko za
zwycięstwo w zawodach, ale przede wszystkim za hart ducha i propagowanie zdrowego
stylu życia, szczególnie poprzez aktywność
fizyczną. Elegantami z Mosiny w 2013 roku
zostali Pani Weronika Gawin i Pan Marcin
Wieczorek, którym oprócz tytułu przypadły
także nagrody ufundowane przez sponsorów – Neonet Mosina i Firmę Wieczorek
Meble Tapicerowane.
O tym w jaki sposób można aktywnie spędzić czas, zwiedzając najbardziej atrakcyjne
turystycznie miejsca na terenie naszej gminy, mogliśmy się przekonać podczas finału
konkursu na „Rodzinny Przewodnik Turystyczny po Gminie Mosina”. Zadaniem rodzin było wykonanie dowolną techniką prac,
które przybliżą walory turystyczno-rekreacyjno-przyrodnicze gminy. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięską Rodzinę Państwa
Katarzyny, Olgi i Wojciecha Czaińskich z Drużyny, do której trafił grill ufundowany przez
firmę Lumo z Mosiny. Jednocześnie dwa równorzędne wyróżnienia przyznano „Rodzinom
(ciąg dalszy na str 26)
Dni Mosiny 2013
Dni Mosiny 2013
szkolnym” z Gimnazjum nr 1 w Mosinie, które przygotowało przewodnik w języku angielsko-włoskim oraz Gimnazjum z Pecnej za
ulotkę promującą Gminę Mosina.
Ostatni dzień obchodów święta Gminy
przebiegał już niemal w całości pod znakiem
rywalizacji i zabaw sportowych. Na Kanale
Mosińskim rywalizowało 50 osób w dwóch
kategoriach w ramach Otwartych Zawodów
Wędkarskich. 27 zawodników rywalizowało w MOK w czasie Turnieju Szachowego.
W kategorii SP najlepszymi okazali się: Paulina Rozumek, Maciej Owsianny, Marek Przydanek. W kategorii Gimnazjów najlepszymi
byli: Michalina Hampel, Dawid Lum. Natomiast w kategorii Senior zwycięzcami zostali: Kazimierz Leśniewicz, Przemysław
Jędrzejczak, Joanna Kupsik. W hali OSiR odbył się Turniej Tenisa Stołowego. Spośród
30 uczestników zwycięzcami okazali się: Kategoria Open Kobiet – Julita Haracewiat, SP
Chłopcy – Krzysztof Malkowski, Jędrzej Haracewiat, Antoni Leciej, Kategoria Open
Mężczyzn – Mateusz Wyzuj, Jakub Zielewicz, Adam Gawrych.
W Turniej Piłki Nożnej ,,Elegant Cup
2013” wystartowało 12 drużyn. I miejsce wywalczyło Osiedle nr 2 w Mosinie wyprzedzając Orły Rogalinek, Sasinowo, Osiedle
Nr 6 w Mosinie, Osiedle Nr 7 w Mosinie
i Sowinki. W Turnieju wystartowały też: Radzewice, Pecna, Dęby Rogalin, Osiedle Nr 4
w Mosinie, Borkowice i Krosinko. Bramkarzem Turnieju został Jarosław Matuszewski,
Zawodnikiem Turnieju Bartosz Szalaty,
Królem Strzelców Arkadiusz Wekwert, a zawodnikiem Fair Play – Karol Ławniczak.
Na Przystani Żeglarskiej OSiR/MKŻ w Dymaczewie Nowym odbyły się Regaty Żeglarskie. Klasyfikacja końcowa Regat: I m. –
sternik Paweł Kluczyński + załoga, II m. –
sternik Stanisław Tubis + załoga, III m. –
sternik Sławomir Tomczak + załoga, IV m.
– sternik Paweł Maciejewski + załoga, V m.
– sternik Łukasz Stachowiak + załoga, VI m.
– sternik Waldemar Nowicki + załoga.
Chwilą wytchnienia od sportowych zmagań był w niedzielę pokaz strojów zaprojektowanych przez mosiniankę, Panią Marię Kosz. W role modelek wcieliły się
dziewczyny z Zespołu Wokalnego My,
który swoim śpiewem także uprzyjemnił licznej widowni chwile spędzone na rynku.
Na Placu 20 Października, odbył się konkurs dla najmłodszych pod nazwą ,,Sportowy Elegancik z Mosiny”. Do Konkursu
przystąpiło 7 zawodników. Po emocjonujących i ciekawych konkurencjach tytuł Elegancik z Mosiny w 2013 roku otrzymał
Oskar Pazgrat, uczeń Szkoły Podstawowej
w Czapurach. W konkursie startowali również Jan Joachimiak, Jacek Fajfer, Mateusz
Strzelczyk, Rafał Oberenkowski, Adam Bąk,
Hubert Kaczmarczyk.
Wielu widzów przyciągnął pokaz i warsztaty dla najmłodszych ,,Football freestyle”,
które przeprowadził Dawid Krzyżowski jeden z najlepszych freestylerów w Polsce i Europie, uczestnik Mistrzostw Świata, Europy oraz Polski. n
Dni Mosiny 2013
MERKURIUSZ MOSIÑSKI
www.mosina.pl
27
Radni Rady Miejskiej w Mosinie spotkali się na sesji 25 kwietnia 2013 roku i podjęli 7 uchwał. Poniżej
podajemy skrócone brzmienie przyjętych przez Radę i podpisanych przez Waldemara Waligórskiego,
Przewodniczącego Rady Miejskiej, uchwał. Całe uchwały są dostępne w Biurze Rady i w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Uchwała nr XLIII/290/13 Rady Miejskiej w Mosinie
z 25 kwietnia 2013 roku w sprawie
przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej
§1
Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej przyznaje się Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej Maciejowi Nowaczykowi, jako najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady
Miejskiej.
nnn
Uchwała nr XLIII/291/13 Rady Miejskiej w Mosinie
z 25 kwietnia 2013 roku w sprawie
przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej
§1
Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej przyznaje się Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej Wiktorii i Kazimierzowi Myszkierom, jako najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie
za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady
Miejskiej.
nnn
Uchwała nr XLIII/292/13 Rady Miejskiej w Mosinie
z 25 kwietnia 2013 roku w sprawie
przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej
§1
Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej przyznaje się Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej Teresie i Jerzemu Miładowskim, jako najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady
Miejskiej.
nnn
Uchwała nr XLIII/293/13 Rady Miejskiej w Mosinie
z 25 kwietnia 2013 roku w sprawie
przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań
z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi
§1
Wyraża się zgodę na przejęcie od Powiatu Poznańskiego, do wykonania w 2013 roku, zadania zarządzania publiczną drogą powiatową
w zakresie dotyczącym kontynuacji budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2464P – ul. Długa w miejscowości Radzewice, na
odcinku od km 0+457,80 do km 0+770,00, zgodnie z załącznikiem
graficznym.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina,
który zawrze porozumienie z Zarządem Powiatu Poznańskiego w sprawie ustalenia zasad realizacji zadania, o którym mowa w § 1.
28
Uzasadnienie
Wykonanie powyższego zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego na drodze powiatowej nr 2464P, na odcinku
przebiegającym przez teren gminy Mosina. Koszt wykonania zadania,
wskazanego w § 1, szacuje się na kwotę ok. 210 000,00 zł, które zostanie sfinansowane ze środków własnych Gminy Mosina. Realizacja kontynuacji przedmiotowego zadania w 2013 roku jest istotna dla społeczności lokalnej wsi Radzewice, a nie jest zadaniem priorytetowym dla Powiatu Poznańskiego i stąd konieczność jego
przejęcia przez Gminę Mosina.
Podjęcie uchwały umożliwi zawarcie stosownego porozumienia
z Powiatem Poznańskim, określającego zasady realizacji przejmowanego zadania.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
nnn
Uchwała nr XLIII/294/13 Rady Miejskiej w Mosinie
z 25 kwietnia 2013 roku w sprawie
zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Daszewicach
§1
1. Z dniem 1 września 2013 r. zamierza się utworzyć Zespół Szkół
w Daszewicach, zwany dalej Zespołem.
2. W skład Zespołu wejdą:
1) Szkoła Podstawowa w Daszewicach,
2) Gimnazjum im. Orła Białego w Daszewicach.
3. Akt założycielski Zespołu stanowi załącznik do uchwały.
§2
Organizację Zespołu określać będzie Statut nadany odrębną uchwałą.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
Uzasadnienie
Szkoła podstawowa i gimnazjum zajmują wspólny budynek.
W roku szkolnym 2012/2013 do Gimnazjum im. Orła Białego w Daszewicach uczęszcza 92 uczniów w 5 oddziałach. Do Szkoły Podstawowej w Daszewicach uczęszcza 144 uczniów w 6 oddziałach
oraz 20 wychowanków do oddziału przedszkolnego. W szkole podstawowej i gimnazjum pracuje 31 nauczycieli (w osobach), którzy
w przypadku ponad 1/4 nauczycieli pracują w obydwu szkołach na
zasadzie łączenia etatów. Ponadto w obydwu szkołach jest zatrudnionych 16 pracowników administracji i obsługi. Utworzenie
zespołu szkół pozwoli na zarządzanie pracownikami i mieniem szkolnym przez jednego dyrektora, a nie przez dwóch, jak do tej pory.
Ponadto 26 października 2012 roku została oddana do użytku sala
gimnastyczna w Daszewicach, dobudowana do budynku szkoły podstawowej i gimnazjum, która stała się kolejną wspólną częścią obu
szkół.
Utworzeniem Zespołu Szkół w Daszewicach nie zostaną zakłócone założenia reformy oświatowej, gdyż nie przewiduje się połączenia Gimnazjum w Daszewicach ze szkołą ponadgimnazjalną.
Zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Akt
założycielski Zespołu Szkół w Daszewicach został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum im. Orła Białego w Daszewicach i Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Daszewicach.
Podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione z punktu widzenia Gminy Mosina jako organu prowadzącego szkołę i pracowników obydwu szkół.
www.mosina.pl
MERKURIUSZ MOSIÑSKI
RADA MIEJSKA W MOSINIE
Uchwała nr XLIII/295/13 Rady Miejskiej w Mosinie
z 25 kwietnia 2013 roku w sprawie
przedłużenia obowiązywania taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
§1
Przedłuża się do 1 września 2013 r. czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla „Majątku Rogalin” Sp. z o. o. w Rogalinie.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
rada gminy, w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok. Dotychczasowe taryfy zweryfikowane przez Burmistrza Gminy Mosina obowiązują
do 1 maja 2013 r.
„Majątek Rogalin” Sp. z o. o. prowadzi działalność w zakresie
zaopatrzenia w wodę na podstawie udzielonego przez Burmistrza
Gminy Mosina zezwolenia oraz w oparciu o własną i użyczoną infrastrukturę. Przedmiotem działalności jest ujmowanie, uzdatnianie
i dostarczanie wody za pomocą posiadanych urządzeń. Z uwagi na
jednorodny charakter odbiorców (odbiorcy indywidualni, tj. gospodarstwa domowe i rolne) i zastosowane wodomierze główne, taryfa jest jednoczłonowa dla wszystkich odbiorców usług.
nnn
Uchwała nr XLIII/296/13 Rady Miejskiej w Mosinie
z 25 kwietnia 2013 roku w sprawie przekazania skargi
Dudek & Kostek Sp. z o. o. z dnia 8 kwietnia 2013 r.
na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina
Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Poznaniu
§1
Przekazuje się Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu
w Poznaniu skargę Dudek Kostek Sp. z o. o. w Warszawie z dnia
8 kwietnia 2013 r. na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady
Miejskiej.
Terminarz zaplanowanych posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie – czerwiec 2013
DATA
NAZWA KOMISJI
TEMAT POSIEDZENIA
11.06
15.15
Komisja Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa
1. Kolonie letnie, obozy – analiza pod kątem bezpieczeństwa i stanu
przygotowań do wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach szczególnie zagrożonych
dzieciom i młodzieży niewyjeżdżających na wakacje, a pozostających
w Mosinie.
12.06
17.30
Komisja Rewizyjna
Wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.
13.06
15.15
Komisja Promocji Gminy i Współpracy Posiedzenie wyjazdowe – ocena estetyki miasta i gminy, podjęcie
Samorządowej
kroków dla poprawy w tym zakresie składając wnioski.
17.06
17.30
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
1. Organizacja roku szkolnego 2013/14 na podstawie arkuszy
organizacji pracy placówek oświatowych.
2. Strony internetowe szkół.
18.06
17.00
Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej
Oferta wakacyjna dla dzieci i młodzieży przygotowana przez OPS,
MOK, OSiR i organizacje pozarządowe.
19.06
17.30
Komisja Inwestycji, Mienia
Komunalnego i Ładu Przestrzennego
1. Infrastruktura techniczna położona w drogach gminnych.
2. Komunikacja gminna (autobusy sieciowe i szkolne).
3. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
4. Sprawy bieżące.
20.06
17.30
Komisja Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
1. Posiedzenie wyjazdowe do firm: Anton Röhr, Stora Enso celem
oceny podjętych przez te przedsiębiorstwa działań izolujących
uciążliwości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2. Sprawy bieżące.
24.06
17.30
Komisja Budżetu i Finansów
oraz Komisja Rewizyjna
1. Finansowa analiza funkcjonowania placówek oświatowych w celu
optymalizacji kosztów.
2. Wykonanie wniosków Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu
i Finansów.
Posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie odbywają się w Sali Radnego (pokój nr 20) Urzędu Miejskiego w Mosinie, Plac 20 Października 1
(wejście boczne od strony ul. Poznańskiej). W przypadkach, kiedy przewidywana liczba osób uczestniczących w posiedzeniach będzie większa niż ilość
miejsc w Sali Radnego, odbywać się one będą w Sali Posiedzeń (nr 110 – I piętro Urzędu Miejskiego w Mosinie) lub w Mosińskim Ośrodku Kultury.
Nie dotyczy to ewentualnych posiedzeń wyjazdowych.
Z uwagi na możliwość zmian w tematyce, terminach i miejscach odbywania posiedzeń, zainteresowani udziałem w posiedzeniach poszczególnych komisji
mogą uzyskać aktualne informacje w Biurze Rady Miejskiej (tel. 61 810 95 41, 61 810 95 42).
MERKURIUSZ MOSIÑSKI
www.mosina.pl
29
SPORT
Harmonogramy
Wywóz surowców wtórnych segregowanych – czerwiec 2013
Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie Miasta i Sołectw Gminy Mosina w I półroczu 2013 roku.
TERMIN ZBIÓRKI
MIEJSCE ZBIÓRKI
24 czerwca
Mosina – dzielnica Nowe Krosno oraz wieś Krosno
17 czerwca
Mosina – Osiedle „Za Barwą”
Bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, takich jak stare meble, artykuły gospodarstwa domowego, AGD, RTV, złom, itp. dokona Zakład Usług Komunalnych
w Mosinie. Ponadto informujemy, że ZUK przyjmuje w godzinach pracy nieodpłatnie w/w odpady wielkogabarytowe na terenie ZUK Mosina, ul. Sowiniecka 6 G,
(tel. 61 813 23 21, 61 813 23 37 w 41, 697 888 420, 697 888 323).
Worki, pełne i zawiązane, należy wystawić przed posesją do godz. 7.30.
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. przypomina
– że Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Mosina, ul. Sowiniecka 6G zmieniła godziny funkcjonowania.
Klientów zapraszamy: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 6.00 DO 21.00; W SOBOTY OD 7.00 DO 14.00
30
www.mosina.pl
MERKURIUSZ MOSIÑSKI
AKTUALNOŒCI
wywozu śmieci
Wywóz odpadów komunalnych z posesji mieszkaniowych Gminy Mosina – czerwiec 2013
MERKURIUSZ MOSIÑSKI
www.mosina.pl
31
Turystyka – to nasza wspólna sprawa
Gmina Mosina to prawdziwie piękna turystycznie okolica. Wspaniałe
atrakcje miasta, między innymi Wieża Widokowa, Studnia Napoleona,
Wielkopolski Park Narodowy, uroki Rogalina i jego otoczenie,
Rogalinek z przystanią, Mieczewo i inne miejscowości ze stajniami
pełnymi koni w otoczeniu lasów, sprawiają, że nasza gmina to na prawdę
urokliwe miejsce.
O tym, że warto rozmawiać ze sobą,
współpracować, nie trzeba nikogo przekonywać. Jeśli łączy wspólna sprawa,
a w naszym przypadku właśnie turystyka, to tym bardziej zintegrowane
działania przedstawicieli samorządu
oraz ogólnie pojętej branży turystycznej są jak najbardziej potrzebne.
Chciałbym, aby wszystkie bez wyjątku działalności prowadzone przez
indywidualnych przedsiębiorców, wykorzystywały potencjał jaki posiadamy w gminie Mosina, ale również korzystały wzajemnie ze swoich usług.
Zależy nam na tym, aby w ofercie hotelu poza wygodnym noclegiem i wspaniałym posiłkiem, znalazła się również
oferta stadnin, klubu żeglarskiego czy
mosińskich ciastkarni. W związku
z tym, już od kilkunastu miesięcy odbywają się cykliczne spotkania z podmiotami reprezentującymi usługi ho-
telarskie, gastronomiczne oraz rekreacyjno-wypoczynkowe, których celem
jest wypracowanie założeń i działań
mających na celu efektywną promocję,
jak i wykorzystanie walorów gminy
Mosina.
Dzięki tego typu inicjatywom, narodziły się pomysły przygotowania m.in.
panoram i spaceru wirtualnego, powstał
funpage na Facebook’u: [email protected] turystycznie, gdzie można oglądać nasze
atrakcje, czy promocja oferty turystycznej i inwestycyjnej Gminy w obiektach typu hotele, restauracje, tak aby
była ona dostępna w miejscach, gdzie
pojawia się dużo osób przyjezdnych.
Naszym celem jest rozszerzanie
współpracy o kolejnie podmioty i organizacje, tak aby budować pakiety zawierające ciekawe usługi, pomysły na
spędzenie wolnego czasu czy aktywny
wypoczynek w naszej GMINIE.
Kolejne spotkanie to próba zintegrowania sektora turystycznego z organizacjami pozarządowymi, które działają w sferze aktywnego wypoczynku
i rekreacji, aby turysta przyjeżdżając do
danego miejsca na terenie gminy, mógł
nie tylko spędzić czas i coś zjeść, ale
przede wszystkim uzyskał wiedzę na temat możliwości, jakie stwarza bliskie sąsiedztwo. W najbliższym czasie planujemy przygotowanie tablic z mapą turystyczną Gminy Mosina, na której będą
naniesione najbardziej charakterystyczne miejsca i obiekty, które warto zo-
baczyć w Mosinie. Inicjatywa ta realizowana jest we współpracy z podmiotami branży turystycznej.
Zachęcamy wszystkich do udziału w
naszych spotkaniach. Udział Państwa
to wymierne korzyści dla nas wszystkich. Nasze spotkania to również działania informacyjne i promocyjne dla
przedsiębiorców. Staramy się zapraszać
do nas specjalistów różnych branż.
Prezentujemy narzędzia marketingowe
i sprzedażowe, takie jak np. oferta serwisu Groupon, oferty bezpłatnych kursów dla sektora hotelarsko-gastronomicznego, czy usługi Powiatowego Urzędu Pracy dla pracodawców. Mam
nadzieję, że partnerstwo, które udaje
nam się wspólnie budować, przyczyni się
do skutecznego tworzenia oferty jak najlepiej dostosowanej dla naszego turysty.
Jeżeli nie brałeś jeszcze udziału w naszym spotkaniu, zapraszam bardzo
serdecznie. Jeżeli nie mamy Ciebie
w naszej bazie teleadresowej, prześlij
nam na adres [email protected]
swoje zgłoszenie. Na pewno powiadomimy o następnym spotkaniu.
Waldemar Krzyżanowski
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
Kolejne spotkanie z branżą turystyczną za nami
W nowym budynku zaplecza sportowego Stadionu Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Mosinie, 24 kwietnia na zaproszenie Burmistrza Gminy
Mosina, spotkali się przedstawiciele branży turystycznej,
reprezentujący podmioty hotelarskie, gastronomiczne oraz usługi
rekreacyjno-wypoczynkowe.
Wśród prezentowanych tematów była
oferta serwisu Groupon dla przedsiębiorców, którą szczegółowo przedstawił
Paweł Rusiecki, dyrektor regionalny
Groupon w Poznaniu. Goście mogli zapoznać się z zasadami korzystania z tego narzędzia marketingowego i sprzedażowego oraz zadawać pytania.
W kolejnej części omówiono plany
związane z promocją podmiotów na ta32
blicach z mapą turystyczną Gminy Mosina oraz stan przygotowań do sezonu
turystycznego. Kierownik OSiR w Mosinie – Waldemar Demuth, opowiedział
o szerokiej ofercie Ośrodka i zaprosił
do współpracy przy realizacji wspólnych inicjatyw.
Dziękujemy wszystkim za przyjęcie
naszego zaproszenia i aktywny udział.
W podsumowaniu, Zastępca Burmiwww.mosina.pl
strza Gminy Mosina Waldemar Krzyżanowski podkreślał, jak ważne jest
partnerstwo, które udaje nam się wspólnie budować oraz podziękował za wszelkie pomysły, głosy i uwagi, dzięki którym możemy skuteczniej budować ofertę dostosowaną dla turystów.
Red
MERKURIUSZ MOSIÑSKI
SPORT
27 lipca 2013 – zapraszamy!
Pogoń
za wilkiem
Niejeden mieszkaniec gminy
Mosina, Komornik, Lubonia
czy Poznania poznał już walory
krajobrazowe i przyrodnicze
terenów Wielkopolskiego Parku
Narodowego. To właśnie tu regenerujemy swe siły witalne, spacerujemy i aktywnie wypoczywamy.
Członkowie Stowarzyszenia Lubońskiego Klubu Biegacza we współpracy
z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mosinie postanowili zorganizować w sobotę 27 lipca (start o godz. 10.00) wła-
śnie w „naszym” Parku, bieg pod nazwą „Pogoń za wilkiem”. Nazwa ta,
oprócz chęci ruchu, ma jednocześnie
wywoływać skojarzenia z ochroną
zwierząt, przyrody i miejsc takich jak
Park Narodowy.
Zawody rozegrane zostaną na dystansie 10 km wyłącznie terenami leśnymi Parku. Organizatorzy na mecie
przewidują poczęstunek i szereg atrakcji towarzyszących, bowiem aby urozmaić imprezę biegową proponują program także dla rodzin biegaczy. W porozumieniu z władzami Parku na
parkingu oraz przy siedzibie WPN
odbędzie się piknik wraz z programem
edukacyjno-sportowym dla najmłodszych.
Po starcie biegu głównego osoby towarzyszące będą mogły zwiedzić Muzeum Przyrodnicze, odbyć spacery po
ścieżkach na terenie WPNu, wziąć
udział w warsztatach przyrodniczych
i projekcji filmów przyrodniczych. Do-
datkowo odbędą się 3 biegi dzieci
w różnych klasyfikacjach biegowych.
Na uczestników oczekiwać też będzie
mnóstwo zabaw na łonie przyrody oraz
stoiska gastronomiczne.
Więcej na: www.pogonzawilkiem.lubonskikb.pl. Polub nas na facebooku
www.facebook.com/PogonZaWilkiem.
Łukasz Kubiak
Wielkopolski
Orlik Cup
W Murowanej Goślinie odbyły się 16 maja Finały
Powiatowe Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2013.
W rozgrywkach tych wzięły udział zespoły z Stęszewa,
Białężyna, Kleszczewa oraz dwa zespoły z Gminy Mosina
– Krosno i Daszewice.
Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”,
a dwa pierwsze miejsca premiowane były awansem do dalszego etapu rozgrywek. W końcowej klasyfikacji najlepszym zespołem okazała się reprezentacja Zespołu Szkół
w Krośnie. Drugie miejsce zajęła drużyna ze Stęszewa. Kolejne miejsca zajęły: Daszewice, Kleszczewo i Białężyn.
Dzięki wygranej w turnieju, reprezentacja z Krosna
zapewniła sobie miejsce w Finale Rejonowym w Gnieźnie
(29 maja).
Red
UKS Kotwica Rogalinek
Gimnazjalistki
pod siatką
W Szamotułach odbył się 27 kwietnia Gimnazjalny
Turniej Piłki Siatkowej o puchar Wójta Gminy
Rokietnica.
W tym turnieju wystartowała drużyna dziewczyn z klubu UKS Kotwica Rogalinek w składzie: Daniela Rybska, Wiktoria Jędrzejczak, Weronika Jędrzejczak, Wiktoria Marciniak, Karolina Ziobro, Monika Tadeusz i Jagoda Bąkowska.
Po wygranych czterech meczach, dziewczyny zajęły I miejsce i odebrały puchar wraz z dyplomem z rąk Wójta GmiMERKURIUSZ MOSIÑSKI
ny Rokietnica. Oprócz naszej drużyny w turnieju wzięły również udział: Rokietnica, Wronki, Pniewy i Chrzypsko. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Red
www.mosina.pl
33
SPORT
Ostatnie szkolne rozgrywki
Wiosna to czas kończenia rozgrywek szkolnych drużyn sportowych.
Odbywają się więc konkurencje rozgrywane na świeżym powietrzu,
na etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Szkoły, które
uczestniczą w sportowej rywalizacji zgodnie z harmonogramem imprez
i zawodów sportowych określanych przez SZS „Wielkopolska”
są uwzględniane w ogólnej klasyfikacji sportowej szkół powiatu
poznańskiego. Wyniki tej klasyfikacji ogłaszane są zawsze przed
końcem roku szkolnego.
• Mistrzostwa Gminy Mosina w Piłce
Nożnej Szkół Gimnazjalnych
– Krosno (15 kwietnia)
• Mistrzostwa Gminy Mosina w Piłce
Siatkowej Plażowej Szkół
Gimnazjalnych – Daszewice (8 maja)
1. Gimnazjum nr 1 Mosina
2. Gimnazjum Pecna
3. Gimnazjum Daszewice
4. Gimnazjum Rogalin
5. Gimnazjum nr 2 Mosina
W kategorii dziewcząt i chłopców
wygrały drużyny Gimnazjum nr 1
w Mosinie, które dalej reprezentowały Gminę Mosina w Finałach Powiatu
Poznańskiego w Piłce Siatkowej Plażowej w Kórniku (13/14 maja). Dziewczęta zajęły w tych zawodach II miejsce, a chłopcy I miejsce. Obie drużyny
wywalczyły awans do Finału Rejonu
i będą brały udział w rozgrywkach we
Wrześni i Zbąszyniu.
Reprezentująca gminę drużyna Gimnazjum nr 1 w Mosinie w Półfinale Powiatu Poznańskiego w Piłce Nożnej
Szkół Gimnazjalnych, które odbyły
się 19 kwietnia w Czerwonaku zajęła
II miejsce.
• Mistrzostwa Gminy Mosina
Czwórboju LA – Pecna
(19 kwietnia)
Dziewczęta
Chłopcy
1.SP 1 Mosina
1. SP 1 Mosina
2. SP 2 Mosina
2. SP 2 Mosina
3. SP Krosno
3. SP Daszewice
4. SP Daszewice
4. SP Krosno
5. SP Krosinko
5. SP Pecna
6. SP Pecna
6. SP Krosinko
• Finał Powiatu Poznańskiego
w Lekkiej Atletyce – Żerków
(10 maja)
W finale wystartowali reprezentanci Gminy Mosina, wyłonieni w Mistrzostwach Gminy Mosina w Lekkiej
Atletyce rozegranych w Pecnej. Ok.
25 uczniów gimnazjów w Mosinie
i Pecnej wywalczyło awans do Finału
Rejonu Teren Poznań Wschód.
• Finału Rejonu Teren Poznań
Wschód w Lekkiej Atletyce
– Poznań (17 maja)
Finał odbył się na stadionie Olimpii w Poznaniu. Piotr Biela z Gimna-
zjum nr 1 w Mosinie zajął II miejsce
w biegu na 100 metrów. Sztafeta
chłopców 4x100 m Gimnazjum nr 2
w Mosinie zajęła I miejsce, a także spośród reprezentacji Gimnazjum nr 2
w Mosinie: Kamil Jarmuszczak zdobył
III m. w rzucie kulą, Joanna Idziak
III m. w rzucie oszczepem i Gaspar Rybaczewski III m. w biegu na 1000 m.
Wszyscy ci uczniowie wywalczyli sobie
awans do Finału Województwa Wielkopolskiego w LA, który odbył się
28 maja również na stadionie Olimpii.
• Mistrzostwa Województwa
Wielkopolskiego w Aerobiku
Grupowym – Pleszew (15 maja)
Również z wielkiego sukcesu cieszą
się dziewczęta Szkoły Podstawowej
nr 1 w Mosinie i Gimnazjum nr 1 w Mosinie, które pięknie zaprezentowały
się podczas Mistrzostw w Pleszewie. Zespół z SP nr 1 zajął I miejsce, a dziewczęta z Gimnazjum nr 1 zdobyły II miejsce. Obie drużyny trenuje od lat Justyna Siwierska, a dziewczęta spędzają
na parkiecie sali gimnastycznej kilkanaście godzin tygodniowo.
• Finał Powiatu Poznańskiego
turnieju piłkarskiego Orlik Cup
– Murowana Goślina (16 maja)
W kwietniu odbył się turniej piłkarski Orlik Cup. Do Finału Powiatu
Poznańskiego awansowały drużyny
ze SP Krosno, SP Daszewice i SP nr 1
w Mosinie. Odbył się on w Murowanej
Goślinie, a wzięły w nim udział dwie
drużyny z Krosna i Daszewic zajmując
odpowiednio I i III miejsce.
Wszystkim zawodnikom uczestniczącym w rozgrywkach sportowych
szkół oraz ich trenerom dziękujemy za
ogromne zaangażowanie i serdecznie
gratulujemy sukcesów!
Red
Z podwórka
na stadion
Na boisku Orlik 2012 w Mosinie przy ulicy
Krasickiego odbyły się 13 maja Eliminacje Gminne
Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej
„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”.
Turniej ten to oficjalne Mistrzostwa w kategorii U-10 dla
chłopców i dziewcząt. Sponsorem rozgrywek już od siedmiu
lat jest firma Tymbark, a organizatorem Polski Związek Piłki Nożnej. Nagrodą główną jest wyjazd na mecz Anglia –
Polska na Wembley.
34
Do rywalizacji przystąpiły dwie drużyny: SP Daszewice oraz
ZS Krosno. Mecz pomiędzy zespołami zakończył się wynikiem
5:8 dla drużyny z Krosna i to ten zespół będzie reprezentował Gminę Mosina na dalszych etapach rozgrywek. Red
www.mosina.pl
MERKURIUSZ MOSIÑSKI
WYDARZENIE
O tańcu nie da się pisać [...] taniec trzeba tańczyć
Paulo Coelho
Taniec ponad wszystko!
Właśnie taniec królował w Mosinie w sobotę
27 kwietnia 2013r, kiedy to w hali sportowej
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie odbył się
jubileuszowy X Otwarty Turniej Wiosny Formacji
Tanecznych i Solistów.
Przedsięwzięcie, którego organizatorami
są Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, Gimnazjum nr 1 w Mosinie, Zespół Szkół w Mosinie i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, przez lata stało się imprezą, która skupia tancerzy i sympatyków tańca z całej
Wielkopolski i nie tylko. Z roku na rok
wzrasta liczba uczestniczących formacji
i tancerzy. W tym roku wzięło udział w Turnieju 55 formacji i 120 solistów, dało to w sumie liczbę 700 uczestników.
Rywalizacja między formacjami rozgrywana jest w czterech kategoriach
wiekowych i w dwóch kategoriach tanecznych: tańca ulicznego i innych
form tanecznych.
Mosina gościła formacje taneczne z Kościana, Śremu, Wrześni, Lubonia,
Poznania, Gniezna, Szamotuł, a nawet z Błaszek koło Sieradza. Formacje taneczne prezentują układy będące w zasadzie swoistymi opowieściami,
przedstawieniami. Dbają o odpowiednie stroje, fryzury, makijaż, choreografię, co tworzy specyficzny nastrój tego dnia. Występy skupiają zawsze
wielu kibiców i sympatyków tańca, którzy również tworzą niezwykłą atmosferę tej rywalizacji. Bardzo umiejętnie dbał o sprawny i sympatyczny przebieg imprezy prowadzący turniej już po raz trzeci Vito WS, znany z programu „Bitwa na głosy”. Występy zespołów oceniało jury, któremu
przewodniczył pochodzący z Maroka choreograf tańca Abby Aouragh wraz
z Romą Jakubowską i Pauliną Trzewikowską – Knieć.
Organizowany po raz dziesiąty Turniej stał się niewątpliwą okazją do
refleksji i podsumowań. Pierwsze turnieje tańca organizowane w Mosinie rozgrywane były pomiędzy 30 zespołami skupiającymi ok. 240 osób.
Zespoły, reprezentujące szkoły i ośrodki kultury, rywalizowały w dwóch
kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazjum. Z czasem jednak turniej zyskał swoją pozycję i rangę wśród sportowych wydarzeń Wielkopolski. Z roku na rok przybywało uczestników, koniecznym więc stała się zmiana formuły turnieju. Dodano kategorie wiekowe i podział na
zespoły reprezentujące szkoły i kluby taneczne. Obecnie nie ma już takiego podziału, gdyż w zasadzie występujące na mosińskim parkiecie zespoły są profesjonalnymi formacjami. Przed dwoma laty wprowadzono
do turnieju rywalizację solistów. Warto też wspomnieć, że wśród przyjeżdżających do Mosiny zespołów są takie, które prezentują się co roku np.
zespoły z Wrześni, Kościana, Gniezna, Poznania, Lubonia. Świadczy to niewątpliwie o tym, że zawodnicy chcą prezentować się w Mosinie i chętnie
do nas wracają. Ciekawym jest fakt, że wśród pierwszych uczestników turniejów znalazł się jeden chłopiec. A obecnie? Obecnie nie ma formacji tanecznej, w której nie byłoby chłopców, czy mężczyzn. Możemy więc zaobserwować jak zmienia się kultura tańca wśród młodzieży, jak wiele zmienia taniec i jak wiele pozytywów dostarcza w życiu młodych ludzi.
Tegoroczny Otwarty Turniej Wiosny Formacji Tanecznych i Solistów
przeszedł do historii. Jury musiało się ciężko napracować, aby wskazać
zespoły najlepsze i te wyróżniające się. Poziom prezentowanych układów
tanecznych jest za każdym razem wyższy. Organizatorzy natomiast zadbali
o poczęstunek i napój dla każdego uczestnika. Każdy zawodnik otrzymał
również pamiątkową koszulkę z logo imprezy.
Turniej był wielkim wyzwaniem organizacyjnym, a zadbanie o jego
sprawną organizację wymagało zaangażowania wielu osób i instytucji, którym organizatorzy składają szczególne podziękowania! Wielką pomocą
przy organizacji turnieju było wsparcie ze strony sponsorów, a były to piekarnie: TOSMAK, ART.-MIK, REN MAC, HANNA PISKORSKA.
Organizatorzy
Formacje:
Tancerze urodzeni w roku 2003 i młodsi
Kategoria: formy uliczne
1. Aferka Hiciorki Poznań
2. Dance Cool III Luboń
3. Pulsik Września
Wyróżnienie: MTR LIL
Kategoria: inne formy taneczne
1. JS Poznań
2. Fart 3 Poznań
3. Aktiv Maluchy Mosina
Wyróżnienie: Grupa Margot,
Zwinne Szkraby
Wyróżnienia indywidualne: Alicja Michalak, Milena Olczyk
Tancerze urodzeni w latach 2000–2002
Kategoria: formy uliczne
1 Shape Poznań
2 Puls Junior Września
3 BSO Poznań
Wyróżnienie: Afera Hit, Fart 2,
Dance Cool II
Kategoria: inne formy taneczne
1 Aferka Poznań
2 Power Dance Junior Poznań
3 Pryzmat – Mix Śmigiel
Wyróżnienie: Pryzmat Mini,
Wstrząs, Power Dance Kids
Wyróżnienia indywidualne:
Agata Podbylska (Dance Cool I), Nikola Filipiak (Aferka)
Tancerze urodzeni w roku 1997–1999
Kategoria: formy uliczne
1.MTR Junior Crew Poznań
2. MTR Poznań
3. Feedback Junior Szamotuły
Wyróżnienie: Sidżej Fresh,
Bit, Fart 1
Kategoria: inne formy taneczne
1 Pryzmat Kościan
2. Power Dance Junior Poznań
3. DIAMENTY Poznań
Wyróżnienia indywidualne:
Angelika Mierzwa (Feedback junior), Kinga Prais (Diamenty)
Tancerze urodzeni w roku 1996 i starsi
Kategoria: formy uliczne
1. Nitro Gniezno
2. Feedback Szamotuły
3. Puls Września
Wyróżnienia: Arabeska,
Sidżej, Alter Ego
Kategoria: inne formy taneczne
1. Pryzmat – Bis Śmigiel
2. Step Dance Poznań
3. Big Up Jamaica Poznań
Wyróżnienia: Aktiv Mosina,
Maxima
Wyróżnienia indywidualne:
Dominika Matyska (Nitro),Alicja Lisiecka (Aktiv)
Tancerze urodzeni w roku 2000 i młodsi
Klasyfikacja końcowa
1 Wiktoria Szymkowiak
2 Jakub Biały
3 Nikole Augustyniak
Wyróżnienie: Nikola Dziembowska
Tancerze urodzeni w roku 1999 i starsi
Dziewczęta
1.Daria Klepka
2 Angelika Mierzwa
3 Joanna August
Chłopcy
1 Marcin Grygier
2 Mateusz Jagodziński
3. Krzysztof Dyba
Taniec ponad wszystko!

Podobne dokumenty