PPH ELTOM

Transkrypt

PPH ELTOM
PPH ELTOM
Nazwa twojej firmy
Generator ozonu
TYP YL-A-300N
Instrukcja obsługi
UŜytkować dopiero po przeczytaniu tej instrukcji.
PPH ELTOM www.eltom.pl
Szanowny kliencie!
Dziękujemy za wybór wyrobu z naszej dystrybucji. DołoŜyliśmy
wiele starań, aby funkcjonalność, trwałość, estetyka wykonania i
prostota obsługi samochodowego odświeŜacza powietrza sprawiły
państwu duŜo zadowolenia i prozdrowotnej satysfakcji z jego nabycia.
Prosimy Państwa o uwaŜną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem wyrobu. Przestrzeganie zawartych w niej informacji i
wskazówek uchroni przed niewłaściwym uŜytkowaniem, a stosowanie
się do zaleceń zapewni długotrwałe i niezawodne korzystanie z wyrobu. Instrukcję po przeczytaniu zachowaj i przechowuj tak abyś mógł
z niej skorzystać gdy jest to potrzebne. JeŜeli masz wątpliwości lub
nie wszystko co przeczytałeś jest zrozumiałe, skontaktuj się z nami,
a udzielimy Ci dodatkowych informacji.
Środowisko naturalne i usuwanie odpadów
Opakowania i produkty po upływie ich daty waŜności muszą zostać
fachowo usunięte i dostarczone do kompletnych punktów utylizacyjnych. Kartony i urządzenia elektryczne naleŜy przekazać do placówek utylizacyjnych. Dzięki Państwa współdziałaniu środowisko
naturalne zostanie długofalowo odciąŜone, a przydatne do recyklingu
materiały doprowadzone do nowego cyklu produkcyjnego. Produktu
nie wolno wyrzucać do pojemnika na śmieci. W celu utylizacji wg
poszczególnych składników części z tworzyw sztucznych są oznakowane.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa uŜytkowania
1. UŜytkować wyrób zgodnie z wymogami opisanymi w instrukcji
2. UŜytkować tylko wewnątrz pomieszczeń, nie jest odporny na
zalanie wodą i gwałtowne zmiany temperatury i wilgotności
3. Wyjąć wtyczkę zasilającą generator ozonu z gniazdka kiedy nie
uŜywamy wyrobu lub chcemy go oczyścić
4. Nie otwierać korpusu - grozi poraŜeniem wysokim napięciem.
5. Nie blokować swobodnego wlotu powietrza przez kratkę ani
wylotu ozonu przez cylindryczny otwór.
6. Nie stosować w pomieszczeniach z łatwopalnymi materiałami,
otwartym ogniem lub w pobliŜu łatwopalnych aerozoli.
7. Pojemniki do ozonowania wody i produktów spoŜywczych (owoce
warzywa, mięso, ryby itp.) powinne być szklane, porcelanowe lub z
tworzywa. Nie korzystać z naczyń miedzianych, aluminiowych i Ŝelaznych.
8. Wyczuwalny zapach ozonu podczas cyklicznej pracy generatora
ozonu jest nieszkodliwy, poniewaŜ przy jego wydajności ~200 mg/h
03 stęŜenie ozonu w powietrzu jest poniŜej wartości dopuszczalnych
PPH ELTOM www.eltom.pl
9. Chronić przed dostępem dzieci.
10. Nie dopuszczać do przepływu wody przez węŜyk do wnętrza generatora - grozi jego
zniszczeniem. Dlatego przy ozonowaniu produktów w wodzie lub samej wody naleŜy
ozonator umieszczać wyŜej niŜ lustro wody.
11. JeŜeli generatora ozonu uŜywamy do oczyszczania powietrza w pomieszczeniu, w czasie
procesu oczyszczania pomieszczenie musi być zamknięte, opróŜnione z roślin i obrazów
oraz nie mogą w nim przebywać ludzie ani zwierzęta. Pomieszczenie oczyszczone moŜna
otworzyć po 20 minutach i przewietrzyć.
12. Ozon 03 jest gazem nietrwałym. Okres połowicznego rozpadu nie przekracza 40 min w
czystym powietrzu i temperatura 20ºC a w zanieczyszczonym wynosi praktycznie około 30
min. Dla wody okres połowicznego rozpadu ozonu wynosi od 30 min przy temperaturze
20ºC do kilku minut przy 50ºC. Praktycznie po około 2 godzinach ozon przechodzi całkowicie w normalny tlen 02. Dlatego generatory ozonu o wydajności do 500mg 03/ godz. są
bezpieczne w stosowaniu.
13. Dopuszczalne maksymalne stęŜenie (MWC) dla 8 godz. / dobę i 40 godzin na tydzień
wynosi 200µg/ m ³ (0,2 mg/m ³ ) lub w wartości względnych 0,1 ppm (100 pp b). Zalecany
poziom docelowy to 120 µg/m³ (0,12mg/m³) lub 0,06 ppm. Ozon jest jednym z najskuteczniejszych środków dezynfekujących. Działanie bakteriobójcze wykazuje juŜ w stęŜeniu około
13 µg/dcm³. Działanie bakteriobójcze ozonu jest jest 50 razy skuteczniejsze i 3000 razy
szybsze niŜ chloru.
Charakterystyka – działanie
1. Generator ozonu produkuje ozon, nazywany aktywnym tlenem o symbolu 03 i róŜni się
od zwykłego tlenu tym, Ŝe tlen ma trwałą postać 02. Okres połowicznego rozpadu ozonu
wynosi w powietrzu od 40 minut do 30 minut, a w wodzie od 30 min do kilku minut. W
ten sposób po 2 godzinach wyprodukowany ozon prawie w całości powraca do naturalnego
tlenu, a w tym czasie pełni funkcje silnego sterylizatora. Ozon działa bakteriobójczo, usuwa
bakterie wirusy, grzyby, pleśnie, pestycydy, fungicydy, roztocza, pyły i pyłki alergiczne w powietrzu i wodzie, oraz jako gaz dociera zarówno do produktów Ŝywnościowych jak i do wszelkich
przedmiotów w pomieszczeniu ozonowanym. Jako jeden z najsilniejszych utleniaczy usuwa
wszelkie zapachy pochodzenia organicznego i nieorganicznego w tym tytoniowe, poŜarowe,
popowodziowe i inne. W większych stęŜeniach zabija insekty i gryzonie których Ŝaden inny
środek nie jest w stanie całkowicie wyeliminować. Ozon nie maskuje zapachów lecz je
usuwa.
2.Ozon doskonale rozpuszcza się w wodzie, dotleniając ją i usuwając z niej wszelkie zanieczyszczenia i wtrącenie typu chlor, Ŝelazo, wapń, glony itp. Kąpiel w ozonowanej wodzie
działa korzystnie na likwidację schorzeń skórnych typu grzybice i inne. Ozonator zaopatrzony
jest w rurkę i dyfuzor umoŜliwiający ozonowanie wody.
3.Ozon posiada mocno rozpoznawalny zapach (jak powietrze po burzy) juŜ w bardzo małych,
wielokrotnie mniejszych od dopuszczalnych stęŜeniach co sprawia, Ŝe praca z ozonem jest
bezpieczna. Oferowany generator ozonu wytwarzający do 200mg ozonu w ciągu godziny, nie
jest w stanie z uwagi na krótkie czasy rozpadu, wytworzyć stęŜeń szkodliwych dla ludzi lub
zwierząt.
PPH ELTOM www.eltom.pl
Działanie - obsługa
Aby uruchomić pracę generatora ozonu wystarczy wtyczkę przewodu
zasilającego włoŜyć do gniazdka domowego 230 V50Hz, a następnie
wciskając zielony przycisk wyłącznika uruchomić generator. Usłyszymy pracę pompy powietrza, a przez otwór cylindryczny po stronie
przeciwnej wyłącznika wydobywa się ozon 03. Ozonator powinien
stać na gładkiej powierzchni tak aby dopływało powietrze do kratki
na dolnej powierzchni generatora, lub na bocznej dłuŜszej ściance i
wówczas moŜemy go postawić na tkaninie co obniŜy szum pompki.
Przy ozonowaniu powietrza ozon moŜe wypływać przez otwór, lub
moŜna na otwór załoŜyć rurkę bez dyfuzora. Do ozonowania wody
musi być załoŜoną rurka z dyfuzorem pumeksowym, który umieszczamy na dnie pojemnika z wodą lub w wannie. Po zakończeniu pracy,
aby wyłączyć generator ozonu naleŜy wcisnąć zielony przycisk wyłącznika i wyjąć wtyczkę z gniazda.
Praktyczne zastosowania
1. Usuwanie bakterii, wirusów, pleśni, grzybów, fungicydów i pestycydów z owoców
i warzyw w celu ich sterylizacji i przedłuŜenia
świeŜości. Warzywa, owoce – maksymalny ładunek do 5 kg włoŜyć do
plastykowego lub szklanego naczynia, zalać wodą do całkowitego zanurzenia. Na dnie pojemnika umieścić rurkę z dyfuzorem. Włączyć
ozonator na 10-12 minut po czym wyjąć z wody. Po zakończeniu
ozonowania warzywa moŜna od razu gotować. Owoce – odczekać
przed spoŜywaniem około 10 minut, aby ozon zareagował wystarczająco z komórkami owoców. MoŜna to równieŜ wykonywać ozonem
w postaci gazu. Owoce warzywa włoŜyć do odpowiednio duŜej
torebki strunowej tak by się dała zapiąć i rurką doprowadzić ozon
przez 10 minut.
2. OdkaŜanie i odświeŜanie mięsa, drobiu jaj w celu usunięcia mikroorganizmów, hormonów, antybiotyków itp. Ładunek do 5 kg umieścić w
naczyniu jak p.1, zalać wodą, ozonować 20÷30 minut. Wylać wodę,
osuszyć na sicie lub durszlaku. Produkty moŜna przyrządzać bezpośrednio do spoŜycia lub przechowywać w lodówce, zamraŜarce.
3. Ryby, owoce morza – ozonowanie jak mięsa ale czas ozonowania
około 10 minut.
4. Ozonowanie ryŜu, grochu, fasoli, kasz gruboziarnistych. Umyć w wodzie, następnie umieścić w naczyniu, zalać wodą. Na dnie naczynia
umieścić rurkę z dyfuzorem. Ozonować 10 minut. Gotować w wodzie
na którą działał ozon. Tak ugotowany ryŜ i kasze będą duŜo smaczniejsze i zdecydowanie zdrowsze.
5. Dezynfekcja zastawy stołowej, naczyń, sztućców, desek do krojenia.
Ozonujemy w wodzie 20 minut.
PPH ELTOM www.eltom.pl
6. Ozonowanie wody pitnej. Dyfuzor zanurzamy w plastykowej butli z wodą 5
l. lub plastykowym wiaderku napełnionym wodą z kranu. Czas ozonowania
6÷10 minut. Skutecznie naozonujemy i dotlenimy wodę, a jednocześnie oczyścimy
ją z chloru, amoniaku, bakterii, metali cięŜkich czy chloroformu. Wodę tak przygotowaną uŜywamy do gotowania, picia ( po 20 minutach), płukania i mycia zębów.
7. Kąpiel ozonowa – działa korzystnie na skórę, odpręŜa organizm, leczy celulit,
choroby grzybowe skóry, trądzik, wypryski, usuwa brzydki zapach stóp. Rurkę z
dyfuzorem umieszczamy w napełnionej częściowo wodą wannie o temperaturze
wody do 45ºC i ozonujemy przez 10 minut.
8. Ozonowanie oliwy z oliwek przez zanurzenie rurki w oliwce i ozonowanie 10
min. Naozonowana oliwka przez 3 m-ce skutecznie pomaga w trudno gojących się ranach i schorzeniach dermatologicznych.
9. Ozonowanie pomieszczeń. Ozonowanie pomieszczeń: pokoje, kuchnie, łazienki,
sanitariaty, garaŜe itp. – skutecznie je sterylizuje i usuwa wszelkie zapachy jak
dym papierosowy, zapach moczu, świeŜej farby, spalenizny, i zwierząt domowych.
Pomieszczenia do 16 m² ozonujemy 2 razy po 40 minut z przerwą 1 godzinną, po
czym wywietrzyć. Pomieszczenia do 24 m² ozonujemy trzykrotnie po 60 minut.
Ozonator lub węŜyk ozonatora umieścić moŜliwie wysoko. Dobrze jest aby w
ozonowanym, zamkniętym pomieszczeniu włączony był nieduŜy wentylator
mieszający powietrze. W czasie ozonowania w pomieszczeniu nie powinni
przebywać ludzie ani zwierzęta. Z pomieszczenia wynieść obrazy.
10. Lodówki. WłoŜyć silikonową rurkę ko komory lodówki z produktami. Zamknąć drzwiczki. Ozonować dwa razy po 15 minut z przerwą 30 minut. W ten
sposób usuniemy wszelkie zapachy i bakterie.
11. Szafy ubraniowe, garderoby, szafki z obuwiem. Umieścić rurkę ozonową w
obiekcie. Włączyć ozonator dwa razy po 10 minut z przerwą 40 minutową.
Wywietrzyć.
12. Akwaria, oczka wodne- usuwanie bakterii, glonów, dotlenianie wody, wydłuŜanie świeŜości pokarmu dla ryb chroni ryby przed pasoŜytami i bakteriami.
Umieścić dyfuzor w akwarium lub oczku wodnym – ozonować jednorazowo przez
5 minut.
13. Samochody osobowe środki transportu.
Ozonowanie samochodów jest jedynym skutecznym sposobem usunięcia z ich
wnętrz, tapicerki, sufitu, podłogi bakterii, wirusów, zarodników, pleśni grzybów i
zapachów. Ozonowanie powinno się przeprowadzać dwa razy w roku, a w międzyczasie stosować dostępne u nas oczyszczacze powietrza zasilane z gniazdka zapalniczki. Ozonowanie przeprowadzamy w trzech cyklach po 30 minut wprowadzając rurkę z ozonem kolejno do wnętrza samochodu, oraz do wlotu powietrza i
włączając wentylację na najniŜszy poziom. Po zakończeniu ozonowania otworzyć
drzwi samochodu i wywietrzyć.
.
PPH ELTOM www.eltom.pl
Czyszczenie, konserwacja
Czyszczenie i konserwacja ogranicza się do okresowego czyszczenia
czystą szmatką i wymianie
po 1,5 roku rurki silikonowej.
Dane techniczne
Generator ozonu typ YL-A300 N
1. Napięcie zasilania 220-240 V/50Hz
2. Znamionowa moc pobierania 10 W
3. Znamionowa wydajność ozonu 200 mg/godz.
4. Wydajność pompy 3,5 l/min
5. Poziom hałasu < 35dB
6. śywotność >4000 godz.
7. Waga brutto 400 g (z węŜem silikonowym i dyfuzorem)
8. Obsługiwane powierzchnie 10÷20 m²
9. Wymiary 124x88x36mm
Gwarancja - obsługa posprzedaŜna
Świadczenia gwarancyjne wg załączonej karty gwarancyjnej
Oświadczenie importera - dystrybutora
Importer –dystrybutor informuje, Ŝe wyrób: Generator ozonu
typ YL- A 300 N spełnia wymagania dyrektyw unijnych co
potwierdza certyfikat No: E 0 411016E z 13.11.2004 r z póŜniejszymi zmianami i dlatego oznakowany jest znakiem CE

Podobne dokumenty

Styczen 2008 - Bydgoska Izba Lekarska

Styczen 2008 - Bydgoska Izba Lekarska W związku z ogromną presją wywieraną w ostatnich dniach na środowisko lekarskie w sprawie nowych przepisów dotyczących czasu pracy lekarzy i koniecznością szybkiego reagowania na zmieniające się pr...

Bardziej szczegółowo