ll. afl. 212. an 21s. 4. 2rb.

Komentarze

Transkrypt

ll. afl. 212. an 21s. 4. 2rb.
UCEWALA l{tloqrl/31/16
IIADY CIIUI{Y RYBNO
. dnt.20 nala
w sprave:
.rtld a btdte.L
2015 r.
O^Ing Rgbno ha 2Ot6 r.
Na podstawi€ afi. 18 ust 2 pk!. 4 i art.
1990 r. o smqzqdz€ gminn m lDz. U. z 2or3
6l usl. 2 ustary
r. pd,
z dnia 8 mdca
n, I ote d.
S94 z pi,rn.
)ll. afl. 212. an 21s. 4. 2rb.
o finane f publ\h(h tDz. U. / 2Ot r r po2. a85 z po,;n. zm.t i4. ttpkr?
dr8r]r z dnid 20 Ip, r 2000 r o ogloernju dl.tu lomarMvLh . r,ek!5rych
,nn\d axtov pdmJch lD2. U z20lt' N.t91paz.ll12btn,
R!.t GEtry Ryblo uchwara co !a!tepqj.:
g r. Dol<oDuje si€ zmiu w budiecj€
sminy:
r. Zw'eksa sie plsowde dochody o lraore I Oa6 462,60 zt 4odnie z zslqmikjem
2,
Zfieksa
sje
Nr 2,3,.1,5 i 6,
nu
llmowd€ vydatki
S 2. Budret po
o taTote 769 612,60 zl zsodnlc z zalqanikaml
dokonuych znidach
do.ho.low os6leo 30 gso ?35,35
a) dochddy bieza.e 29 s36 101,35 zl,
b) dochody [email protected] t 364 634,00.r.
2. Plm wydatktw og6lem 31 614 O35,3S
a) $ydatki bl€zqce 29 O72 6a2,OS zt,
bJ eydatki najad(M 2 s41 353,30 zr.
i.
3 3, Dc6,f bJdz'ru gninv w w)sro>cj 06{ ioo.oo zt zosbr. pokryry
kiedndw * t$qe boo 000.00 /l oru przy,hodMi
po,"hodzqcmi / @lny.h ircdlotr telro nadwyzkr Srodkd* pirfleaych n- ,achurla
beta tn budb J Cmrnv, $.n {a|adch z roztlan LedJnow I pozyaet / lel
ub'eeryrh w kwtrie 63 3OO .00 zl
I
3 4. Na spldte rat
kredrlOw
lO4 7OO,0O d pne^{za sie:
1) czesa wolnych s.odk6w w LTocic
ss. wykonMie
i [email protected] 2 laI ubieglych w *teko€ci
I
uchwaty poserzs sre
96, Uchwara wchodzi w zyci€ z ddiem
wollo{ Cru).
podjecia i po.nega ogtoecniu.
z.r{cziikNr I do u.hr.ly irxxnlal/t6
Rrdycnlby Rybnord r20mrjt2016i
PLAN DOCHODOW
POZMI^N{(H N^:016
ROX
Plzd
rnrdirnldrrr wodeitgo*r I $itr.cyitrr
COSPODARKA MIESZ(ANIOWA
Corpodr rkr sru
uu-edy gnin
i.!nl
I
Dlen chonod.L
dr
(mir! | nisl m Dnwrch
DOCHODY OD OSOB PR^WNYCH, Os.
wp|ylyzr{d'i0|n-,l.li'.odczyni'
c)yirmpr, po'r. t oprblclny.h od or.
wpr)}r z poidld
Udzhlygmii
wply*y
{
od nienchomolci
podrik .hsbno't4cy.h
z podarku
,lshodo*.go
od osdb
c4r4 osri.ro$ $bvdcii o36|mj dr.
,.dmrkrDd'{du eryhrbb€o
sub*ocj.
budtu p,hs
oe6lne z
oswrAr^ | wYcHo\raNrt
Dorej. cl.
z BP
nad. oaz inn.
E zd. biez.
ad
z
zlec. sn inie
ak
dm
(&iqzron
erole z BP s rc.ria.ir lrany.h
adld bi.4cych snii (uviqzldw gnin)
Dob.je
Dor&je cerow. u BP n! Ealiaje snrh
zad'h biez{cy.h gmin (8i42*6} Fn$)
edc]. cl
rad.
z BP m
omz ime ad
ad. bi., z zk add
snini. (aiazkon
,.
Rer'lkj, zdri rln.siJqcych
doio*rni,sprjrlD.iorgiojaqlmuki
n.lod PncY dl. dzi..i I Prit0hchi
i
Dobcj. erd*. z BP m Hriacje Nych
u drn bl.4crb snin (1iqzk6v gnii)
hianami sm. zm'd
z.hcrilt
Nr I dolchw.rv
Rrdi cmi'y
Rybno z
PL^N DOCHODOW POZMI^N^CH N^'016 ROK
PEed
R.rr,cl adri *Yn.8.jr.Y.h
sdo*, r spcjtlmj ors.niadi
n.ut{l I
ehor..h podnr{o*ych, 8int'zlr.h'
DobcF c.r. . BP m zd. bn.. z
rzqd.
oE im. 2d. zls. gninie
.n.rYbh. i Bnbv.
Ddrcj. cro*. z BP m Mriejr whelth
zrd!'1 bi.4cFh pii (4j4zk6* snii)
zrsirki rodziiie, pi.lB!.cyin I
ub.u [email protected]
..lo*. z BP ia naliaje
"'lsnrh
zdd bnra4h pin (4iqzJdw snin)
Dobrie
Dodcj. cr z BP m zd bi.z. z ak. dn
oru iin. ad zle. snini. (?iezkom
'qd.
CO€POD^RKA KOMUN^LNA I
ocHRoN,\ aRODOWTSX
j.in$tr
srcdki obymane od poaroly.h
u licaylh
Srcdri n.
do sFP nr
Hl. a'l
btrz.
dolinde*si. llarych a&'\
bn4cych snjr, powiddv, sm.*ol.
sodki oF4nane
od
poashbrh j.dno$ek
Srcdki otr4Tarc od poD$alych
j.dnoiek
irxxlll/3tr6
dnit z0 nrj.2016 r'
miomi
Sua
dian
Po
n'daoh
zrr'€bik Nr
z do
uch*,!
Rrdy cminy Rybiozdni!
Pr,^r wYD^rKon po zM
'^!4li4i:4!!q\
Pddnffm'
TRANSPORT I LACZNOSC
z'rupnatn,I6wivnos*nia
wyda*i in*est.yjE
jed'd.k
wydltki m akupt itrlBtltyjn. jidms&k
zakup
matnal6 qpos*n'a
wyddki in*st).yiie j.dncEk
wydarli B zkupy iirs9cyin.
wyda&i in*esly.yine
j.dnatk
jednctk
DZIALALNOSC USLUCOWA
odrodr.r
dokundhqr c..dezyln4 i
Pmmo.l! jedn6&l
eno'{dt
tukup sruc ob.jmtrjicy.h
itkonerc
BEzPrrczu{srwo PUBLTczNI r
ocHRoN^ PRzEcrwPoz^Row^
I(0nmdy
polhbs. Prtusdsl stn4
wprdy j.dn6Ek m PahlNory ft'ndN
wydari iiwcs')cyjn. jednod.k
OSwl^T^ I WYCHOW^NIE
w}[email protected]*nikd*
Ndkow.*}mgdamfta.
Skladki na ub€zpmanb sporec-e
z*up
pomocy
trr
20
naulo4.h, dydakycai4h
'
xxr
n,jr
sr/r6
20'6
Slni
i
nie
zrr4znik Nr 2 do U.hlrly brxxlll/3!r6
Rrdycnry Ryboo'dtrhr0nrir mt6 I
fL^N
WT DATI\OW PO ZM IANACH
N^lOIdROK
odd,llypn.d&b|i!ggkoh.h
w)datti oebo!. ni.arcDn.
&
wymgrodzniaosobore pncowikdw
skbdkj
na ubezpiszenia
sporc.be
w)mgod,mh 6obow pmow"ow
skhdri m
!b€4*.dia spotde
Dobcjr podniorow z bud&rtr dra
niepublica.j j.dnos*is'ttduo3!'dy
u buddu n. finalowrn'e
Dobcja
dofinds.
zdai
,..onrh do Ellir.ji
lub
eltu
wyddki oebo{e
wnlEodani.
n.afu,m
osobo*.
pru*dik6*
Dodarkole E')4loe,sdznE
skradki na ub.zpieznia
zakup
farrial6*
i
do
da.
spore.e
"?,6!rens
R!.rt cir adril rymrs'jt.y.h
dorow.ib sp4jrln.i orstnbql nuki
mtud pncy dlr dzi.ci I t&lrobchi
wydatki
osbor. ni.zlimn.
i
do
wynrgrcdzni. oso6o*. P'mM t6w
Doda*o*. $ragodai.
'@e
skhdki io ub.zpiEznia spoLsc
nsfiz..jr adii *Ymg'l$Y.t
sdouob Nplc,.rieJ oB..dcji
ukt I
szlohch podr,rorf ch, timn.zlrchi
ricr.h ogdrdokebr.rcych li.6ch
prcfilouil.h I szlo|lch arodo*ych i
z|h.dir
Nr
2
do
!(twrt nr$ill{,5l46
RdJ cninr Rybm zdnb
PI.AN WYDAThOW
PoZMI'N^CH N^:016ROK
Pae!
Ddr.jr podmioo$
nrF 10b
'
nDdm' suninhn
dh
ry!.muof*bty
z budbtu
jednonki
'iepublicl.j
v)nocmdzeria
10
osbo*. Pnowik6r
ed'lkowe*'dgdatNa.
sklrdki nr ubdpieznh $ol|cae
zakupmcfuldwi*]!sa2enf
zakup p.mocy nauko*tcl'. dyd,*qm)th
zrsi*i
'
rodzlnnc pi.resnacYine I
skladki io db.zpi€cxnh spor..be
COSMD^RKA KOMUI'{ALNA I
ocHRoN^SRODOWTSXT
DZTODZTCTW^
N
RODOWECO
Doucja podmioblr
z budau dlr
smqzedd*.j iistlrcji rurury
Ocbnn! zbyrti6r loprek. rrd abyrklnr
[email protected]
nn6nso*$ie lnb dofrioieMi. adarl
iiw"ycyjnych obnk'Jv abldo$th
jedndr[om niealicznyn do ekon
vyn'gnJ?ni!GobowpeNnjr6u
Doddko*e qnr€ro'laN m.ae
.v
zadania inwestycyjne (roczn€ lwleloletnie) przewldzlane do realizacji w2015 r.
g1 U$
re4;ryE USeErrc{SH*
d
biet,
'ibmd
.ffid
l?!!ga
: &d4
,",
)ffitvw
v4"^,
fte^4etur9r.ldq. r4. [email protected]
,W:
A*gdd**RFiaull'*[email protected]
Dochody i wyd.tld
zwiF
ne z
Ellz.cjq ada6
2
[email protected] odEbnyml
akco adninilrcacji ztdo*j
Et wanl w 2016 i
i in.rch
4d.n
zarsqnlk n 5
do UchwE! Nr t\Xlll/31/16 Rady
Gn ny Rybno z dnia 20 m6t6 2013 r
Przychody i.ozchody budi€tu w 2016 r,
4*aWiB:F
',.;!ilt{fr , ]r'€a.
ffi
ift
*;
ffiff{i ' - ;''illd
s s52
s 952
Po2rrzk ia
r
n wai
€ zadah
[email protected]
z [email protected]€rem arcdk6r [email protected] z bud2elu uE
splaiy
[email protected]
udzptonych
Nankyzr€ budrdu
z
rd
ub€lt
5 95r
h
s es7
9e'1
5
9ll
s e50
5 992
s 932
sprzly po2ye6k oiEymanych nr
finansdai
€€rternych z udzi.ren grcdkow
wyt up pspied? wanok'o*ych
€
zadai
[email protected]
5 e63
I
se4
s
s3,
5e7l
I
[email protected]€^
-,:$Nf
Z6tawienie planowanych kwot dot cji udzietanych z budt€tu j6i, rcatLowanych pz.: podmioty nats&ce j
nienat.rnce do sekioh finans6w pubticznych w 2Ot 6 i
t)el.
dra
podnbr6r i.E1r.rh tu
s
iffiffiLffi"iil.i.
:iisi'':lsffidl : .ff;tg!'@lEEs{SErE.gEPi'.-aGr 4F4iq|
F4ria*;i rdi'*at $
r4t€ok,:[email protected]
tukndoftzd4.brdtrd,emdl,1d;;[email protected]
[email protected]
dair!€lyryFhoehfu*b}*oN1d
6h,!dM:6kdrdidi=;@F;ntEG6G€loo*[email protected];[email protected] d 3 Fdnror& dGruirh d
-'^.oobq:pdmDlM:ektde^4uueis
; ;;.
-
I----r--*
*,{*:wv
UZASADNIENID DO BUDZETU
W dniu 20
hrja
20
l6 rolu dokonuje sit
mim
nastgpujqcol
Dzial010 Rolnictwo i towie.lwo
Zwigksza si9 dochody bie2qce o kwotg 814 403,00
zl z $ulu wplld6w z
!62nych
Tdftporr i heooi{
Zwi*sza sir wydalki biezq€ o kwotg 70Aoo,00 zl z pzeznac4niem m zskup
mterial6w i syposazenia, z.kup udug lozostalych oru wydaiki majq*owe o kwott
l)zirl
600
zaddia inwesrycyjne pn.:
' .,Pzebudowa dro8i gmimej nr l8506lN Rybno, ul. Strumykowa od skzyzowmia z ul.
42 000,00 zt M
'
'
TopoloNA" 5 000,00 zl.
293/4 w Rybnie, ul.
,,Wytup ni€ruchomosci nieabudowtuej (gruntu) dzialka
Wyzwolenia" 30 000,00 zl,
,,Wykup dzialek na poszdzmie ishiejacej drogi - ul. Zajeziona (podrial i wykup)"
d
7 000,00 21.
Dzinl 630 Tnrystykr
Dokonuje sit przeniesienia w wysokosci 16 399,00 zt z wydatkdw bie2qcych na wydalki
majqtkowe w r.nach lunduszu Soleckieeo Hanowi€c z przeznachim na aduie
In$ err) c) ine pn. ..Zakup sprzgru pbu ajqceEo i 8sd,u .
Ponadlo
eieksa
si9
\adatki majqlkow€
{
wysokosci 142 000.00 zl na ntstepuj4ce
Rybi'iskin" 60 000,00 zl,
.Zaeospodarowanie terenu na pot%by ,wiqzane z rek€acj9 i t)poczltkiem
n! dzialce N. 125/5 w mieFco{oSci Szczupliny, etap II - likwidacja hhiejqcego
- .,Budowa skweru nad Jeziorem
zbiomika" I2 000,00 zl,
gorl6s z pne ezefiem na Sciezrt pieszo
.,Koncepcja projektowa
'ykupu
roeerowq Rybno. ul. Dso.cowa - D*ien" I 5 000.00 zl.
,Zagospodnowdie lerou nad jeziorem Zarybinek s Rybnie (kqpi€lisko) 55 000,00 zl.
'
Dzirl 700 Gospodrrh mieszkabiowt
Zwigksza siq dochody biezqce
w *ysokosci 327.00 zl z tyrntn wpbw z
rdznych
Zwigksa sii wyda(ki najqtkowe o kwotg 5 600,00 zt dla zadania inwestycrjnego pn.:
,,Rozbudowa budynku kombalneso w Rybnie pzy ulicy [email protected] 56 (dokumeniacja).
Dzirl ?10 Dzialrltrosa nslugowr
zwilksza sil wydatki biez4€ w wysokosci 10000,00 zt z prcz[email protected] na
zal<up
Dzi.l 750 Adminlstncj. publicaa
W rozdziale ..Urz9dy snin zwilksa si9 dochody biezqce o kso19 492,00 zl z
wplywdw z r62rlch dochod6s.
ttulu
5ir q)datl'i biezga $ vlsotos!, 10o 000 00 /l / przeasc^niem ns na&odv
konkuEowe, zakup ugue pobsi.lych i zakup uslug obejmujqcvch wvkonlnie eksPertvz'
/$ifls/a
Dzial754 Bezpieck6stso ptbliczre i ochroM ptuciwpot&o{.
w rczdziale ,,komendy powiato{e Ptnstwowej Slrazy Po2dej" zwilksa sil wvdatki
biezq€ w wysokoSci 16 600.00 zl ' wplaly jedno*ek na Pdsrwo$} tundusz celowv
z prao&zdiem na [email protected]*die zakupu umunduro*mia [email protected] dla sft2ak6w
Konendy Powiatowej Ptnslwowej Strazy Pozuej { Dziatdowierozdziale ,,Ocholnicze st dze pozame" ryilksza st sydatki ntjqikowe w wv$ko&i
5 000,00 zl Da za zadmie inweslycyjne pod nazwA ..Utsddzenie 1er€Du pav .emizie
w
Dzirl 7s6 Docbody od os6b prt*nycb, od os6b lizyctnych i od irrych jednNlek
nieposiadrjtcych osobowosci pnwrej onz EYdttki zwi4za.e z tcb poborom.
Zm;ieisa si9 dochodr biez4.€ , l,rulu ryb^'6* z podalku od nieruchomos.i
*
vvsokosci 317 745,00
21.
Dzirl 758 R6tDe rczlicretri,
zwi*sza si9 [email protected] biezqce w czesci oswi.towej subwencji og6lnej dla iednoslek sozqdu
leillodalneso wg vylycaych z Minhl€ntwa Finms6w Nr 5T34?504.2016 w sy$kolci
88 2?0,00 zl
Dzirl S0l Oswiila t wychow.trie
sie pzeni.si.nia plmu $rda&6w bie24cycn miqlzy ezdzialmi w *$otoici
170487,,10 21 @len saodqbnienia 3mdk6w dottcz4cych rcaliacji ads *amagajecvch
sp*jaliej [email protected] muri i merod pEcy dla:
przedszkol&b i odd2iatach prz€dskolnych R szkolach podslaworych - 133 824,00
mlodziezy
w szlolrch podshmvych, ginnujach. lieach
og6l.okeLlcqcych
ryddki bieAce w xasoko3ci 50 929,20 zt z [email protected]
podstawo*1ch
i simujalnych w pod4cmiki oE natetiat eduk&vjne
na wlposa2oie szk6l
Zuigksa si9 [email protected]
i
Zwigtsa si9 dochody i wlda*i bie2qce w slsokodci 269 J90,00 zl
.a [email protected] adfl w zkJesie wychowi! pftdszlolnego w 2016 r.
sie rydalti biez4ce w wysotoioi 14 200,00 zl z
[email protected] i akup uslug pozosulych,
Zvie*sa
pEmczeniem
nE
z ptuzMknien
lynasrcdunis
Dziol 852 Pomoc spol€.ztro
Na podsla*ie Decy;ji Vojewody Waminsko MazD$kiego NfFK 47 2016'
N' 40.2016 i Nr 662016 zwigks2a sil dochody i wvdatki bie24ce w wvsokoSci ogttein
177 410,00 zl. w tyd z przeznaczemen na:
.
.
.
56ll,l,00zlwyplsiyzasilk6qstalycb,
I20 921,00 zl {yplaty zasilkoP okftsowych.
l75,oo zl Kartg Duzej Rodziny
*achowqczi
Eduk..yjnt opieh
_vojewody
Waminsko Mm6kiego Nr
Na podstawie Deivz.ii
Dzill
854
fK Nr 32-2016
{
rozdziale 8s415 [email protected] materiaina dla ucai6w"dokonuje sil dilkszenia [email protected]
i sydatk6s bie24ctch w wysokosci l5o 000,00 zt z pu€aaczeniem na dofinansowmie
iwi.dczn [email protected] materialnej o chdakt*e socj.lnym dli uca'6w
Dzirt 900 Gospodrrk KomandM i ochroa! srodowhk.
W rczdziale ,,bospoddka odpadani' dokonuje sil pueniesienia niedzv Pat?8nrmi
[email protected] w wysokoSci 25 500.0021.
ZwilkJa sil dochody sydalki biezAce o kwotl 898'40 2t z ptzrmzent'm nL
realizach zaddnia biezqcego pn. ,,Ususanie wyrob6s anie.ajgcvch azbest z terenu
cminy Rybno" s 2016 roku (zwi9ks4nie wtnosci)
i
drcg" zwigksza sil wvda*i biezQce
rozdziale ,,Oswietleni€ ulic, pl&6w
sysokosci og6lem 32 000,oizlzqrezaaczd\temaazakup ushg €dontowvch
i
W
*
W rozdzialo ,,Pozosi.la dzialalnosd" dokonuje sir dni€jszenia
w {ysokogci I 200,00 zl planowdych z WFOS i GW w Olszbdie
w eysokosci I 500.002t idoryczy zadaniapn.:
,,leglia ra Elunek pszcblom" dochody
o
kwote 200,00
21.
*vd.lki o kwoLg
250,00
-..Cospoddstto ekologiczne na termie Gminy Rybno'dochodv o kwo19 500,00 zl.
wyd.lki o kwo& 625,00 zl.
- ,Zielore lekcje zab€C do Tuczek zielony dach " [email protected] o kwo& 500'00 zt'
sldalki o kwotl625.00 zt.
Dzirl92l Kullura i ochron. dzi€dzictw0 nrmdowego
W rozdziale ,Domy i osrodki kulluiy, Swietlice i kltrby" mieksa si9 srdalki bie2qce
w Nysokosci 15 000.00 zl za akup mardal6w wyposa2dia oru zlkup ustug
i
W rozdziale ,.Biblioleki"
eilksza sil dohcjf
Podmiolowa o kworl40 000'00 zl-
W rozdziale ,.ochrona zabyrk6w i opieka nad zab''tkami" zwi*sza sil wvdalki
najalkowe dolacjg celowq na dofindsowanie zadan inwestvcvjnvch obiekl6w
zbylkosych jed.oslkom nieuliczanrm do sekbra linss6w publicdvch
ol1da w bocdeSo w Kosciele w Kostlewach).
(Renowac.ia
Dzirl
926
Knlturu nzYdnt
7"i91.- ri. "ya"iirii.a* w rczd?ote ..obiekr) sPono{e okqorll850000zl
/ p?edaczeniem ma $anagrod/enia Nbose polhodne od $naercdzen'
*i,*e,oa*"i" U.,*.b;*", zakuP malerial6s i wvposazeniq zkup en€rsii i uslug
Zwieksa ;i9 wydatki majq*ow€ w $rysokosci
..Zakup bEtnki pestawnej OSiR'
5 000.00
inwerycvjne ptr
zl na
'zadmie
rczdziale ..Pozostala dzialalnodc' dokoduje si9 diEsedia docnod6w biezqcvch
w wysokosci 500,00 zl pleowmYch z WTOS i Gw w Olsaynie i rydatk6* biezqcvch
$ wysokolc i 625.00 zl dl. zaduia pn ''Rajd rcwercw) bhkihYm szl.kiem '
w