Broszura - Gemeente Schiedam

Transkrypt

Broszura - Gemeente Schiedam
Witamy w Schiedamie
Spis treści
Wprowadzenie
2
1. Co należy wiedzieć na początku
2
2. Meldunek / Dokumenty konieczne do meldunku
3
3. Zezwolenie na pobyt
4
4. Prawa i obowiązki pracowników zagranicznych
4
5. Przepisy dla przedsiębiorców indywidualnych
5
6. Choroba i zdrowie
6
7. Szkolnictwo i obowiązek szkolny
8
8. Odpady (śmieci domowe)
9
9. Oferta SWS welzijn Schiedam
10
Załącznik 1
Formularz wpisu
13
Wprowadzenie
Każdy, kto od niedawna przebywa w Holandii i zamierza zostać tutaj dłużej niż cztery
miesiące, ma obowiązek zameldować się w gminie, w której będzie mieszkać. Gmina
Schiedam wita Państwa w (czasowo) nowym miejscu zamieszkania. Zanim jednak
będziecie Państwo mogli oficjalnie tutaj mieszkać, należy uregulować szereg spraw.
O tym będzie właśnie ta broszura.
1. Co należy wiedzieć na początku
Meldunku w Holandii, a więc i w Schiedamie, należy dokonać osobiście. Kto przewiduje,
że na przestrzeni pół roku będzie przebywać tutaj dłużej niż cztery miesiące, ma
obowiązek zameldowania się. Okres czterech miesięcy nie musi być okresem ciągłym.
W ciągu pięciu dni od dnia przyjazdu do Holandii należy zgłosić się w urzędzie miejskim
danej gminy. Również współmałżonek oraz dzieci muszą być obecni podczas
zgłoszenia meldunku. Wniosek można złożyć podczas standardowych godzin pracy
urzędu.
Godziny pracy Urzędu Miejskiego gminy Schiedam
Bez umówionego wcześniej terminu;
od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-13.00
Po umówieniu terminu; w poniedziałki i piątki, w godz. 14.00-17.00
Po umowieniu terminu; w środy i czwartki, w godz. 14.00-20.00
Numer telefonu gminy
Schiedam 14010
Termin w urzędzie gminy
Schiedam można ustalić
również poprzez internet
[email protected]
Adres
Gemeente Schiedam
Stadskantoor, Stadserf 1
Postbus 1501, 3100 EA Schiedam
www.schiedam.nl
2
2. Meldunek
Aby zamieszkać w Schiedamie należy dokonać wpisu do Gminnej Bazy Danych (GBAGemeentelijke Basisadministratie). Do tego potrzebny jest szereg oficjalnych
(aktualnych) dokumentów, które należy posiadać przy sobie podczas dokonywania
meldunku.
Dokumenty wymagane przy meldunku
1. Geboorteakte
Akt urodzenia (otrzymany w odpowiednim urzędzie kraju urodzenia);
Jeżeli dotyczy - z adnotacją o wolnym stanie cywilnym
2. Huwelijksakte
Jeżeli dotyczy - akt zawarcia związku małżeńskiego (otrzymany w
odpowiednim urzędzie kraju, w którym odbył się ślub)
3. Echtscheidingsakte lub overlijdensakte
Jeżeli dotyczy – akt rozwodu lub akt zgonu poprzedniego partnera (otrzymany
w odpowiednim urzędzie kraju, w którym odbył sie rozwód lub zmarł
współmałżonek)
4. Reisdocument
Ważny dowód podróży (paszport lub dowód osobisty). W przypadku posiadania
podwójnego (lub więcej) obywatelstwa należy zgłosić je wszystkie.
5. Aangifteformulier vestiging vanuit het buitenland
Formularz zgłoszeniowy osiedlenia się z zagranicy (do otrzymania w tutejszym
urzędzie lub u pracodawcy)
6. Koopcontract /huurcontract
Kontrakt kupna albo wynajmu mieszkania.
Lub w przypadku tzw. huisvester, czyli zakwaterowania poprzez osobę
organizującą pobyt, np. pracodawcę, oświadczenie o statusie danego
mieszkania (do otrzymania od pracodawcy względnie od osoby, od której
wynajmuje się mieszkanie)
7. Verklaring van inwoning
Jeżeli dotyczy - oświadczenie o wynajmowaniu części wspólnego mieszkania,
podpisane przez głównego lokatora danego adresu, wraz z kopią dokumentu
tożsamości głównego lokatora.
3
8. Sofi /BS nummer
Jeżeli wydany : sofi/BS numer : powiadomienie z urzędu skarbowego dotyczące
przyznania numeru sofi/BS
Jakie kryteria muszą spełniać dokumenty?
Dokumenty z punktu 1-4 muszą być oryginalne i posiadać aktualną datę wydania
(maksymalnie sprzed 6 miesięcy). Kopie i faxy nie są akceptowane.
Jeżeli dokumenty z punktów 1-3 wystawione są w innym języku niż angielski, niemiecki
lub francuski, muszą być przetłumaczone przez zarejestrowanego w Holandii tłumacza
przysięgłego.
3. Zezwolenie na pobyt
Po zameldowaniu się w gminie należy zgłosić się jeszcze w Urzędzie Imigracji i
Naturalizacji – IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). Rejestracja w tym urzędzie ma
ułatwić udowodnienie prawnego pobytu w Holandii, dowodem czego jest wydawana
naklejka do paszportu. Do IND można też wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia
na pobyt (verblijfsvergunning). Będzie ono potrzebne w przyszłości w razie
występowania o holenderskie obywatelstwo. Również w celu uzyskania innych praw
takie zezwolenie może być konieczne.
4. Prawa i obowiązki pracowników zagranicznych
Prawa zagranicznego pracownika zależą od rodzaju kontraktu, który posiada. Mogą na
to wpływać również miejsce pochodzenia zakładu pracy lub ewentualne umowy z
krajem pochodzenia.
Zagraniczni pracownicy w Holandii mają w zasadzie takie same prawa i obowiązki jak
pracownicy holenderscy. Wyjątki są możliwe jedynie wtedy, gdy pracownik pracuje dla
firmy zagranicznej.
Każdy kto osiedla się w Holandii musi ubezpieczyć się od kosztów leczenia.
Dotyczy to również:
pracowników, którzy nie mieszkają w Holandii, ale płacą tutaj podatki;
pracowników, którzy posiadaja już ubezpieczenie zdrowotne za granicą, ale
pracują wyłącznie w Holandii.
Wszyscy ci pracownicy mają prawo do dodatku zdrowotnego (zorgtoeslag) w przypadku
osiągania niskich dochodów.
4
5. Przepisy dla przedsiębiorców idywidualnych
Właściciele firm jednoosobowych – ZZP (Zelfstandig ondernemer Zonder Personeel)
mogą pod pewnymi warunkami pracować w Holandii. Przy tym ważne jest, czy firma ta
zerejestrowana jest w Holandii, czy w kraju zamieszkania.
Zaświadczenie o stosunku pracy
Zagranicznych przedsiębiorców indywidualnych dotyczą takie same wymagania jak
przesiębiorców holenderskich. To znaczy:
pracują całkowicie na własne ryzyko;
pracują za wynagrodzenie, które wypłacane jest im w całości i bezpośrednio
sami decydują o podjęciu danej pracy, warunkach, wynagrodzeniu i czasie pracy.
Samodzielni przedsiębiorcy mogą wystąpić do urzędu skarbowego (belastingdienst) o
wydanie dokumentu VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Tym dokumentem mogą
udowodnić zleceniodawcom uznany przez urząd skarbowy statut samodzielnego
przedsiębiorcy.
Podatki i ubezpieczenia społeczne
Zagraniczni przedsiębiorcy indywidualni, którzy osiedlili się w Holandii, mają prawo do
następujących ubezpieczeń społecznych :
emerytura podstawowa (AOW)
zasiłek rodzinny (kinderbijslag)
indywidualny budżet na dziecko (kindgebonden budget)
renta rodzinna (ANW)
specjalny dodatek chorobowy (AWBZ)
Nie są jednak ubezpieczeni na wypadek :
bezrobocia
choroby
niezdolności do pracy
Właściciele firm jednoosobowych mających siedzibę w kraju pochodzenia muszą być
zapisani w Izbie Handlowej danego kraju. Mogą oni pod pewnymi warunkami pozostać
ubezpieczonym w kraju pochodzenia. Do tego potrzebują dokumentu E101/A1,
wydanego w odpowiednim dla danego kraju urzędzie do spraw ubezpieczeń
społecznych (w Polsce ZUS). Gdy nie posiadają takiego dokumentu, mogą skorzystać z
holenderskich ubezpieczeń społecznych.
5
6. Choroba i zdrowie
Kto krótko jest w Holandii musi dowiedzieć się jak uregulowane są sprawy w tym kraju,
np. w obszarze zdrowotnym. Holenderska służba zdrowia zna – w porównaniu z
sąsiadującymi krajami- dużą różnorodność świadczeniodawców, reguł, przepisów i
instytucji.
Świadczeniodawcy – opieka pierwszego stopnia
Opieka pierwszego stopnia jest świadczona w najbliższej okolicy. Gdy ktoś potrzebuje
pomocy, zgłasza się najpierw do odpowiedniej instytucji świadczącej podstawową
opiekę. Opieka ta przyczynia się do utrzymania zdrowia ludności. Chodzi tutaj o zdrowie
fizyczne i psychiczne oraz socjalną stabilizację.
Ponadto partycypuje w opiece położniczej i porodzie, leczeniu codziennych chorób,
oraz w jak najlepszym funkcjonowaniu osób (chronicznie) chorych lub
niepełnosprawnych.
Świadczyciele pierwszego stopnia potrafią pomóc większości ludzi w ich problemach
zdrowotnych. Lekarz domowy udziela porad, może też skierować pacjenta do innego
świadczyciela np. fizykoterapeuty czy logopedy. W razie konieczności pacjent
kierowany jest dalej np.do szpitala (świadczeniodawca drugiego stopnia)
Następujący świadczeniodawcy należący do opieki pierwszego
stopnia
Lekarz domowy
Apteka
Fizykoterapeuta
Terapia ćwiczeń Cesar/ Mensendieck
Stomatolog
Położna
Pielęgniarka środowiskowa i opiekuńcza
Biuro konsultacyjne
Psycholog pierwszego kontaktu
Opieka położnicza i połogu
Opieka socjalna
Logopeda
Ergoterapeuta
Dietetyk
Lekarz zakładowy
Laboratorium / centrum diagnostyczne
6
Świadczeniodawcy – opieka drugiego stopnia
Opieka drugiego stopnia dotyczy opieki zdrowotnej, dla której wymagane jest
skierowanie, np.od specjalisty lub odpowiedniej instytucji. Dotyczy to między
innymi:
przyjęcia do szpitala
pobytu w placówce zamkniętej
miejsca w domu opieki zdrowotnej lub pielęgnacyjnej.
Klient ma prawo sam zadecydować jakiego wybierze świadczeniodawcę.
Opieka szpitalna
Opieka szpitalna obejmuje pomoc medyczną świadczoną przez specjalistów oraz
pomoc i opiekę pielęgniarską, która z niej wynika.
Szpitale są instytucjami dopuszczonymi przez państwo. Wszystkie szpitale udzielają
podstawowej pomocy w powszechnie występującach chorobach. Niektóre szpitale
udzielają dodatkowo bardziej specjalistycznej opieki.
Lekarz rodzinny (huisarts)
Każdy kto zamieszkał w Schiedamie powinien zapisać się do wybranej przez siebie
praktyki lekarza rodzinnego.
Poza godzinami pracy praktyki lekarza rodzinnego można kontaktować się z
przechodnią lekarzy rodzinnych (huisartsenpost):
w ciągu dnia, w sprawach pilnych, 010-8938101
po 17tej i w weekendy 010-2493939
W obu przypadkach przy telefonie czeka doświadczony asystent lekarza, który
przeprowadza rozmowę, a następnie zaleca dalsze działania.
W sytuacjach zagrożenia życia należy dzwonić bezpośrednio pod numer 112
Reguły i ustalenia prawne
Ubezpieczenie od kosztów opieki zdrowotnej
Koszty opieki zdrowotnej pokrywa ubezpieczenie zdrowotne podstawowe oraz
uzupełniające
Posiadanie podstawowego ubezpiecznia zdrowotnego jest prawnym
obowiązkiem.
7
Osoby nieubezpieczone ryzykują karą pieniężną i są zobowiązane do
natychmistowego zawarcia umowy o ubezpiecznie zdrowotne.
Podstawowy pakiet świadczeń ustalany jest przez państwo.
Istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia uzupełniającego, pokrywającego
świadczenia, które nie zostały objęte pakietem podstawowym. Zawarcie takiego
ubezpieczenia jest dobrowolne. Świadczenia oraz składki w pakiecie
uzupełniającym mogą się różnić u poszczególnych ubezpieczycieli.
Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne można zawrzeć z każdym
ubezpieczycielem w Holandii. Przy zawieraniu ubezpieczenia uzupełniającego
ubezpieczyciele mogą stawiać pewne warunki. Lista ubezpieczycieli w kolejności
alfabetycznej znajduje się na następującej stronie internetowej
www.zorgverzekeraars.nl
Dodatek zdrowotny – Zorgtoeslag
Dodatek zdrowotny jest kompensacją składek uiszczanych na poczet podstawowego
ubezpieczenia zdrowotnego.
Wniosek o dodatek zdrowotny składa się w urzędzie skarbowym (belastingdienst). Czy
zostanie on przyznany zależy od uzyskiwanych dochodów.
7. Szkolnictwo i obowiązek szkolny
Jaki jest obowiązek szkolny?
Obowiązek uczestniczenia w zajęciach szkolnych przez cały tydzień ma każdy między
piątym, a siedemnastym rokiem życia. Zadaniem gminy jest kontrolowanie wypełnienia
tego obowiązku.
Centralny projekt opieki nad nowoprzybyłymi uczniami (CON)
Projekt dotyczy uczniów, którzy przybyli bezpośrednio z zagranicy i zgłaszają się do
holenderskich szkół podstawowych.
Projekt CON skierowany jest do uczniów między szóstym a trzynastym rokiem życia,
którzy jeszcze nie kontynuowali (względnie krótko) nauki szkolnej w Holandii, oraz
którzy mieszkają w Holandii nie dłużej niż dwa lata.
Zgłoszenia oraz procedurę przyjęcia uczniów, mających prawo do uczestniczenia w
projekcie CON przeprowdza WSNS (Znowu Razem Do Szkoły)
Procedura
Rodzice/opiekunowie i dziecko zgłaszają się w jednej ze szkół podstawowych w
Schiedamie.
8
Szkoła podstawowa wypełnia razem z rodzicami/opiekunami formularz zgłoszeniowy i
wysyła go do WSNS ([email protected]).
WSNS ustala z rodzicami/opiekunami termin spotkania. Rodzice/opiekunowie otrzymują
na adres domowy potwierdzenie terminu spotkania oraz plan dojazdu do WSNS.
Rozmowa ma miejsce w WSNS.
Po rozmowie dziecko kierowane jest do odpowiedniej dla niego szkoły i klasy.
Uczniowie szkół ponadpodstawowych
Uczniowie między 12 a 17 rokiem życia zgłaszają się do De internationale VOS szkoły średniej we Vlaardingen.
Projekt obejmuje roczną naukę dla każdego, bez znajomości lub ze słabą znajomością
języka niderlandzkiego. Po rocznej nauce następuje decyzja co do sposobu i miejsca
kontynuawania nauki szkolnej.
Adres szkoły : De internationale VOS, Utrechtlaan 83, Vlaardingen (dojazd autobusem
56, koło Lidla) tel.010-8503590 (www.deinternationalevos.nl)
W razie pytań lub w celu uzyskania szczegółowszych informacji dotyczących
szkolnictwa można zadzwonić pod numer 010- 2736007
8. Śmieci
Każdy produkuje śmieci. Jeden więcej, drugi mniej. Każdy wie, że nie wszystko można
wrzucać do pojemnika na odpady czy do worka na śmieci. Przykładem są przedmioty,
które mogą być powtórnie użyte lub produkty, które są szkodliwe dla środowiska, jak np.
baterie. Muszą być one utylizowane z należytą ostrożnością. Ważne jest, ażeby każdy
mieszkaniec Schiedamu wiedział gdzie, jak i kiedy może zdeponować swoje śmieci. W
taki sposób przyczyniamy się wszyscy do czystego środowiska i do przyjemnego
otoczenia.
Zbieraniem śmieci z gospodarstw domowych
w Schiedamie zajmuje się firma IRADO, robiąc
to na cztery sposoby poprzez:
Podziemne kontenery
Nadziemne kontenery
Szare mini kontenery
Worki na śmieci na ulicy
W przyszłości worki ze śmieciami zginą
całkowicie z obrazu miejskiego Schiedamu. Na zlecenie gminy, IRADO umieszcza
9
podziemne kontenery w dzielnicach “worków na śmieci”. Można znaleźć je w
dzielnicach Groenoord, Bijdorp, Nieuwland, West, Oost oraz w małym stopniu w
centrum Schiedamu. Podziemne kontenery, pod warunkiem ich prawidłowego
używania, zapobiegają roznoszeniu się śmieci i wynikającymi z tego uciążliwościami
powodowanymi przez mewy i szkodniki. Kontenery przyczyniają się więc do
estetycznego obrazu miasta.
Dane kontaktowe : NV IRADO, Fokkerstraat 550, 3125 BE Schiedam, Postbus 58,
3100AB Schiedam, tel.010-2621000, e-mail:[email protected]
9. Oferta SWS welzijn Schiedam
Niderlandzki dla Polaków
W związku z projektem MOE-landers (Europejczycy
Środkowej i Wschodniej Europy) istnieje mozliwość
nauki języka niderlandzkiego w Wijkcentrum Oost. W
celu bliższych informacji należy skontaktować się z
pracownikiem osiedlowym w Wijkcentrum Oost.
Kursy językowe dla dorosłych
Środa: Niderlandzki dla Polaków, 18:45-20.15 i 20.30-22.00
Środa: Język i rozmowa tematyczna dla kobiet z dziećmi, 13:30 – 15:00; ćwiczenia
rozwijające sprawność mówienia w języku niderlandzkim
Czwartek: Język i rozmowa tematyczna dla kobiet, 09.30 – 11.00; ćwiczenia
rozwijające sprawność mówienia w języku niderlandzkim
Młodzież w SWS
Organizacja zajęć dla młodzieży w wieku od 12 do 23 lat w dzielnicy Oost
Numer telefonu: 06-34553784
Młodzieżowa brygada interwencyjna SWS JIT
Młodzież w wieku od 12 do 23 lat może zgłaszać się na rozmowę, po informację, pomoc
i poradę. Swoje dzieci mogą zgłaszać również rodzice.
Numer telefonu: 06-34941251 of 06-11904115
Zajęcia dla dzieci w wieku 4-12 lat
10
Środy w godz. 13.30 -15.00, Mini Kidzz club, dla klas 1 do 4
Środy w godz. 19.00 -20.30, grupa Stoer dla klas 5 do 8
Projekty sąsiedzkie – Rozwój społeczności lokalnej
Poniedziałek : kobiety świata 09.00 -11.00 uur
8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet
Niderlandzko-Polskie Centrum Kultury i Edukacji
Projekty kulturalne, edukacyjne, informacyjne i integracyjne dla dzieci i dorosłych
www.edukacja-kultura.nl
Wijkcentrum Oost
Boerhaavelaan 79
3112 LD Schiedam
Tel. 010 245 18 18
www.swswelzijn.nl
W razie pytań do pracownika
dzielnicowego podczas jego
nieobecności, można poprzez
administrację umówić się na
rozmowę w innym terminie.
11
Godziny otwarcia I & A Punt (Punkt informacji wijkcentrum Oost)
kto
co
kiedy
SWS Welzijn
Zajęcia dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, jak np. lekcje
języka
codziennie
Buurtprojecten
Wsparcie dotyczące życia
dzielnicy
Poniedziałek
09.30-11.00
Formulieren Brigade
Pomoc w wypełnianiu
formularzy
Poniedziałek
13.00-16.00
BVSO (Bewonersvereniging
Schiedam Oost)
Informacje, porady i
wsparcie dotyczące
zamieszkania
Od poniedziałku do
czwartku 14.00-16.00
Woonplus
Pytania dotyczące wynajmu
mieszkań
Wtorek
09.00-10.00
Schuldhulpverlening
Pomoc indywidualnym
mieszkańcom
Środa
09.00-11.30
Spreekuur FNV bondgenoten
Informacje i porady na temat
pracy, dochodów; obecny
tłumacz
Sroda
18.00-21.00
Stichting Mee
Informacje i porady
dotyczące osób z
niepełnosprawnością
Czwartek
10.00-12.00
Senioren Welzijn
(ouderen)
Informacje i porady dla osób
straszych dotyczące
mieszknia, opieki i życia
socjalnego.en Advies aan
ouderen over Wonen, Zorg
en Welzijn
Czwartek
10.00-12.00
Buurthulp Oost
Wolontariacki projekt
sąsiedzki
Czwartek
09.00-12.00
Wmo-loket
Wnioski pomocowe
Piątek
14.00-16.00
12
Załącznik 1
Z poniższej listy można skorzystać zarówno przy zgłoszeniu meldunku w gminie
Schiedam jak i przy zawieraniu ubezpieczenia zdrowotnego
Inschrijfformulier – Formularz wpisu
Co (Niderlandzki)
Polski
Inschrijven bij de Gemeente
Meldunek w gminie
Geslacht/familienaam
Płeć / nazwisko
Vanaf welke datum draagt u deze
familienaam
Od jakiej daty nosi Pan/Pani to
nazwisko
Heeft u weleens een andere
familienaam gehad
 Ja
 Nee
Czy nosił/a Pan/Pani kiedyś inne
nazwisko
 Tak
 Nie
Zo, ja welke andere familienaam
heeft u gehad?
Jeśli tak, jakie inne nazwisko
nosił/a Pan/Pani
 Voornamen
 Imiona
 Geboortedatum
 Data urodzenia
 Plaats en datum van geboorte
 Miejsce i data urodzenia
 Geslacht: mannelijk vrouwelijk
 Płeć : mężczyzna kobieta
 Nationaliteit
 Obywatelstwo
Vanaf welke datum heeft u deze
Nationaliteit
Od jakiej daty ma Pan/Pani to
obywatelstwo
Op welk telefoonnummer bent u
bereikbaar
Pod jakim numerem telefonu jest
Pan/Pani osiągalny/a
Wat is uw adres in deze gemeente
Pana/Pani adres na terenie
gminy
Inwonend bij
Zamieszkały/a u
Datum en plaats van aankomst in
Nederland
Data i miejsce przyjazdu do
Holandii
Land van vertrek naar Nederland
Kraj, z którego Pan/i wyjechał/a
do Holandii
13
Wyjaśnienia
Heeft u al eerder in Nederland
gewoond?
Czy mieszkał/a Pan/i wcześniej
w Holandii
Bent u toen geregistreerd geweest
in die gemeente
Czy był/a Pan/i wtedy
zarejestrowany/a w gminie
Hoe lang gaat u in Nederland
verblijven
Jak długo będzie Pan/i
przebywać w Holandii
Aantal maanden
Ilość miesięcy
Nummer reisdocument/paspoort
Numer dokumentu
podróży/paszportu
Datum afgifte
reisdocument/paspoort
Data wydania dokumentu
podróży/paszportu
Datum geldigheid reisdocument
Data ważności dokumentu
podróży
Autoriteit die het reisdocument heeft
afgegeven
Przez kogo został wydany
dokument podróży
Gegevens ouders
Dane rodziców
Familienaam vader
Nazwisko ojca
Voornamen vader
Imiona ojca
Geboortedatum vader
Data urodzenia ojca
Geboorte en land van vader
Kraj urodzenia ojca
Familienaam moeder
Nazwisko rodowe matki
Voornamen moeder
Imiona matki
Geboortedatum moeder
Data urodzenia matki
Geboorte en land van moeder
Kraj urodzenia matki
Woont uw partner ook in deze
gemeente
Czy Pana/i partner mieszka
także w tej gminie
Wonen uw kinderen in deze
gemeente
Czy Pana/i dzieci mieszkają
także w tej gminie
14
Burgerlijke staat
O= ongehuwd
H= gehuwd
W=weduwe staat
S= gescheiden
Stan cywilny
O = wolny
H = żonaty/mężatka
W = wdowiec/wdowa
S = rozwodnik/rozwódka
Gegevens van uw echtgenoot
Dane męża
Datum van de huwelijkvoltrekking
Data zawarcia związku
małżeńskiego
Plaats en land van de
huwelijksvoltrekking
Miejsce i kraj zawarcia związku
małżeńskiego
Einde huwelijk
Rozwiązanie związku
małżeńskiego
Gegevens van uw echtgenote
Dane żony
Familienaam
Nazwisko rodowe
Voornamen
Imiona
Geboortedatum
Data urodzenia
Plaats en land van geboorte
Miejsce i kraj urodzenia
Is dit uw eerste huwelijk
Czy to jest Pana/i pierwsze
małżeństwo
Bent u eerder gehuwd geweest
Czy był Pan/i już wcześniej w
związku małżeńskim
Wonen uw kinderen op hetzelfde
adres
Czy Pana/i dzieci mieszkają pod
tym samym adresem
Persoonsgegevens van uw
kinderen
Dane osobowe Pana/i dzieci
Familienaam
Nazwisko
Voornamen
Imiona
Zoon/dochter
Syn/córka
Geboortedatum
Data urodzenia
Plaats en land van geboorte
Miejsce/kraj urodzenia
15
Woonplaats
Miejsce zamieszkania
Inwonende kinderen
Dzieci mieszkające wspólnie
Uitwonende kinderen
Dzieci mieszkające osobno
De bovenstaande gegevens zijn
overeenkomstig de waarheid
verstrekt
Powyższe dane są zgodne z
prawdą
16
Kontakty / Adresy
Gemeente Schiedam
Stadserf 1
3112 DZ Schiedam
Tel. 010-219 11 11
IRADO
Fokkerstraat 550
3125 BE Schiedam
Tel. 010- 262 10 00
Woonplus Schiedam (Oost)
Postbus 25
3100 AA Schiedam
Tel. (wynajem mieszkania) 010-204 51 00
Rzymskokatolicka Parafia Polska pw
NMP Gwiazdy Morza
www.parafia.nl
Rotterdam, kościół St.Willibrordus,
Beukelsdijk 179:
w niedziele godz. 12:00
w soboty godz. 17:30
Wydział Konsularny
Alexanderstraat 25
2514 JM Den Haag
(wejście od ulicy Javastraat)
Tel. 070-799 0130
Fax.070-799 0137, 147
www.haga.polemb.net
[email protected]
Wydział Konsularny przyjmuje
interesantów
w poniedziałki od 13.00 do 18.00
oraz
od wtorku do piątku od 9.00 do 14.00
Portal Polonii Holenderskiej
www.polonia.nl
www.niedziela.nl
Informacja gminy Rotterdam w języku polskim
Pod adresem www.polonia.nl/rotterdam można znaleźć informacje udostępnione w języku
polskim przez gminę Rotterdam.
Czy masz pytania dotyczące typowo rotterdamskich tematów, które należy skierować do
urzędu miasta?
Wyślij je e-mailem w języku polskim na adres:
[email protected]
Infolinia
Tel. 010-489 9300
polski we wtorki i czwartki w godz. 20.00 - 22.00
17

Podobne dokumenty

WolNoŚć BEZ GRANIC

WolNoŚć BEZ GRANIC dostaje roczną pensję w wysokości miliona dolarów, ale żyje za grosze w Playboy Mansion i utrzymuje, że wciąż w pełni korzysta z życia. ostatnimi laty jest jednak coraz rzadszym gościem popularnych...

Bardziej szczegółowo

Szczęśliwego Nowego Roku 2015!

Szczęśliwego Nowego Roku 2015! które opowiedzieć, które są tego warte, a na które lepiej opuścić tę przysłowiową zasłonę (kurtynę?) zapomnienia. Już w pierwszym numerze naszego Kwartalnika, który wcale nie był jeszcze wówczas kw...

Bardziej szczegółowo