35S SOTAHISTORIA SOTATAITO. j

Transkrypt

35S SOTAHISTORIA SOTATAITO. j
35S SOTATAITO. SOTAHISTORIA
j
'
Pol. P.
355
Chládek
»
V.
Ekonomické aspekty branné politiky
a vojenské moci státu / V. Chládek,
L. Síesvadba, ¥, Stankiewicz.
Brno,
228 s.
1981.
(Spisy právnické fak. Univ, J. E.
PurkynS v Brné
\
42).
555
Pol.
-
1077
Gryuther, C. M. de
Z 5 wyd. angielskiego
Zasady taktyki.
tłumaczył Eugienjusz Elzenberg. Kraków s.a.
519 P., ill.
355
:
301
Problemy socjologii wojska.
J. Wiatr.
Warszawa 1967,
Pol. P.
Zred. Jerzy
515 p.
(Studia socjologiczno-polityczne, 24.)
355
í
341
Pol. P.
Iwane.jko, Marian
Prawo zdobyczy wojennej w doktrynie
182 p.
XVI-XVIII wieku. Kraków 196i.
(Rozprawy i studia UJ, 34*)
555
*
72 (09)
Pol.
-
6831
Piskadło Antoni
(Budownictwo
Grody, zaimki, fortece.
i architektura obronna do schyłku średniowiecza.) Warszawa 1977=
485 P»,
ill.
,
555
;
72 (458) Kraków
Pol,
-
7865
Borowie.jska-Birkenma.ierowa, Maria
Barbakan krakowski / Maria BorowiejskaBirkenmajerowa, Kraków, 1979*
206 s.
i
ill.
Kunert
Andrzej Krzysztof
.
Pol. lex. s
Sotalaitos
Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1959-1944 / Andrzej Krzysztof Kunert
Warszaprzedmowa Aleksander Gieysztor.
wa
ii.).
PAX, 1987. 1, 2 (196, 246 s.
;
;
:
ISBN 85-211-0873-5
80 -52
:
555
555
:
80
Pol, lex.
Erik.: sotalaitos
-52 =OO
Uporednl
rečník vojnih pojmová
:
srpsko-
slevenački, al-
hrvatski, makedonskl
bański, maáarskl / gl, uredn.: DuSan
Avramovid,
Beograd, 19J2,
1015 s.
,
Pol.
-
11 571
Królestwo polskie jako teren strategiczny t
studjum wo j skowo-gieograficzne z 2 mapami /
J. V-i [= Józef Froehlich],
Warszawa :
¥yd-wo Wydziału bojowego PPS, 1911«
139
s
s i 1«
*
555
:
91
Pol.
Kozłowski.
-
11 192
Eligiusz
Józef Bem : 1794-1850 / Eligiusz Kozłowski,
Warszawa s Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1989*
189 s. : 11.
ISBN 85-11-07667-I
945.9 "184"
92 Bem (458)
:
555
Pol.
Sukiennlcki.
P.
Wiktor
Legenda i rzeczywistość : wspomnienia i
uwagi o dwudziestu latach Uniwersytetu
Stefana Batorego w Wilnie / Wiktor SukienParyż s Instytut Literacki, 196?.
nicki.
154 s.
(Biblioteka Kultury
578.4
Wilno
;
147).
s USB
92 Dempiński (458)
950.8 (458)
:
555
~
355 (05)
Pol. P,
Wo.lekowy przegląd historyczny. Kwartalnik. Wyd. Ministerstwo obrony narodowej.
Wojskowy instytut historyczny.
171972Warszawa.
355 (438)(05)
555 (082.1)
Pol.
P.
Studia i materiały do historii sztuki
wojennej. Komisja wo j skowo-historyczna
Ministerstwa obrony narodowej.
1,
3
Warszawa, 1954-
355(438)(082.i)
555 (082.1)
943.3
:
Pol. P.
555 (082.1)
Studia i materiały do historii wojskowości. Wojskowy instytut historyczny.
s 1-2,
1-2 t
5,
1-2
99sl-2,
15 ssl-2
15 ssl-2
,
Warszawa,
1960-
555 (458)(082.1)
945.8
555 (082.1)
:
355 (082.1)
;
943.8
Pol. P.
Studia i materiały do historii sztuki
wojennej.
Komisja wo j skowo-historyczna
Ministerstwa obrony narodowej.
1,
3
Warszawa, 1954-
355 (082.1)
355 (438)(082.l)
555 (082.1)
:
Pol. P.
943.8
Studia i materiały do historii wojskoWojskowy instytut historyczny,
5,
9?l-2,
9:1-2,
15:1-2,
s 1-2,
15
15:1-2
wości.
Warszawa,
1960555 (082.1)
355 (458)(082.l)
(2)
Vuoret.
Meret
(261.3)
Itämeri
Pol.
Kosiarz,
-
11
728
Edmund
Bałtyk w ogniu / Edmund Kosiarz.
Gdańsk
Wyd-wo Morskie, 1985.
:
(Wojny morskie)
ISBN 83-215-5271-5
555 (261.3)
940.54
2. wyd.
ii,
250 s.
:
355 (261. g)
Kosiarz
Edmund
Bitwy na Bałtyku.
656
Pol.
-
,
p,, ill*
Warszawa 1978«
7166
Pol.
-
11
545
Kosiarz. Edmund
Bitwy na Bałtyku / Edmund Kosiarz.
Wyd. 2.
Warszawa s Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1981.
656 s. : 11,
85-H-06606-X
ISBN
940 /194"
355 (261.5)
••
555 (261.5)
Pol.
Edmund
Wojny na Bałtyku X-XIX w.
Kosiarz
1978#
-
»
484 p.» ill.
Gdańsk
7472
(3/9)
E
r i maat
355 (4)
Bełza, Stanisław
W dolinach krwi.
ill.
Pol.
Warszawa
1906.
-
208
156
p.,
355 (4)
Pol.
-
9500
Wiktor
Kawaleria i broń pancerna w doktrynach wojennych 1918-1939 / Wiktor
Warszawa, 1984.
Kucharski.
215
Kucharski,
s. s ill.
ISBN 05-01-04861-1
555 (438)
355 (4)
Pol. P.
Wyleżyński, Tadeusz
Bitwa pod Lipskiem.
1-2. Warszawa [1915]«
(Biblioteka dzieł wyborowych, 812-813.)
940.2
f
Pol. P.
Kalinowski,
Franciszek
Lotnictwo polskie w Wielkiej Brytanii
1940-1945 / Franciszek Kalinowski. Paryż
Instytut literacki, 1969.
570 s.
(Biblioteka "Kultury" ; 182),
;
555 (458
;
420)
(430)
Saksa
Pol. P.
Jindra, Zdeněk
Der Rüst-'ingskonzern Pried. Krupp AG, s
Pie Kriegsmateriallieferung
1914-1919
!
für das deutsche Heer und die deutsche
Praha, 1996.
Marine / Zdeněk Jindra,
s.
155
ill.
(Acta üniv. Carolinae, Philosophica
et historica monographia > 99/1995).
:
62 (430)
:
355
943.0 ”1914/1918"
555 (450
:
Pol. P.
458)
01 e. 1nik» Karol
Obrona polskiej granicy zachodniej
od końca XIV do schyłku XVIII wieku /
Poznań, 1985»
Karol Olejnik.
568
mapa.
s.
(Seria historia, ISSN 0554-621? ł 120).
:
945.8
945.8
"15/17"
;
945.0
355 (430
:
Pol. P.
438)
Wiliński, Kazimierz
Walki polsko-pruskie w X-XIII w. /
Kazimierz Wiliński.
łódź, 1984.
214 a.
(Acta Univ. Lodziensis. Polia historica, ISSN 0208-6050 » 15).
943.8
:
943.0
(437)
Tšekkoslo
vakia
355 (457)
Denkstein,
Pol. P.
Vladimír
Pavézy českého typu.
1962-65.
1-3»
Praha
(Sborník Národního musea v Praze.
Rada A, 16:4-5, 18:3-4» 19*1-5.)
355 (437)
Holub
,
Pol.
Ota
A věže mlčí...
Praha 1973»
-
267
5869
p.
>
illc
555 (437
)
Pol. P.
Malý. Zbyněk
Vojenská hotovost města Slaného v
Pp.
době poděbradské. Praha 1961.
145-256, ill.
(Sborník Národního musea v Prase. Rada
A, 15:4-5.)
945.7 Slaný
945*7 "14"
355 (437)
Pol. P.
Papoušek, Jaroslav
Rusko a československé legie v letech
60 p.
1914-1918. Praha 1932.
(Přednášky Slovanského ústavu v Praze, 6.)
943-7
943.7
»
947
"1914/1918"
355 (437)
Pol. K.
Pražák. Jiří
ČSSR v práci a obrane.
C
•
200
Praha
ill.-
914-37
-
865
1976*.
555 (457)
Pol. P.
Staročeské vojenské rády. Hájek
Vlček
Zižka,K vydání připr, PrantiSek’
-
-
Svejkovský.
Praha
1952.
72
p.» ill.
(Památky staré literatury české, 14.)
885 -5
555 (457)
Vojenské
Pol. K.
-
1056
dějiny Československa /
[et
hl. red. s Zdeněk Procházka.
al. ].
1 s do roku 1526 / aut. kol.: Petr
Klučina, Richard Marsina, Andrej
Romaňák. Praha, 1985»
s.
ill.
..
:
945-7 "/1526"
Pol. K.
-
1036
Vojenské
dějiny Československa /
[et
hl. red.: Zdeněk Procházka,
,,
al.
J
.
1526-1918 /
Broft,.,[et al.],
2 s
Ul.
355 (437)
aut. kol.: Miroslav
Praha,
1936.
589
Pol. K.
-
1056
Vojenská dějiny Československa /
red.; Zdeněk Procházka...[ et al,].
5
1918-1959 / aut. kol.; Jíří Bílek...
:
[et al.]. Praha
il.
585’ s.
;
Naše vojsko, 1987.
;
555
M37)
v.
Pol. K.
Vojenské
dějiny Československa
Zdeněk
4
1959-1945
[et al.]. Praha
il.
797 s.
555 (457)
hl. red.
:
:
-
1056
/
Procházka, ,,[ et al. ].
/ red.; Eduard Čejka...
:
Naše vojsko, 1988.
355 (437)
»
930.26
Pol. P.
He.jdová» Dagmar
Přilba zvaná "svatováclavská”.
106 p., ill.
1964.
(Sborník Národního musea v Praze.
Rada A, 18:1-2.)
Praha
555 (457)(082.1)
Pol.
československým dějinám vojenVojenský
historický ústav spolu s
ským,
Archivem min. vnitra.
Prameny k
7
Praha 1955
Erit.
943-7
»
555 (082.1)
P.
555 (457
Klevanski.i
47)
:
Pol.
-
5880
A. Ch.
Českoslovenští internacionalisté a
Přel. Praga
legionářský sbor v Rusku.
Přidalová. Praha 1975»
250 p.
,
(438)
Piiola
555 (438)
Album legionów polskich.
Pol. K.
1-2.
-
199
Kraków 1916,
355 (438)
Anusiewicz, Marian
Pol.
&
-
5724
Czarnogórski, Czesław
Ludowe Wojsko Polskie.
Historia i dzień
dzisiejszy. Warszawa 1973*
279 P*> ill.
355 (438)
Zdzisław
Bagiński
Do góry kilem. Warszawa
Pol.
-
6313
,
1976.
243
P*
555 (438)
Bartelski
Pol.
t
-
3204
Lesław M.
Na Mokotowie
1959-1945 / Lesław M.
Bartelski. Warszawa, 1971.
156 s.
ill,
(Biblioteka pamiąoi pokoleń)
;
:
943.8
943-8
"1939/1945"
Warszawa
555 (458)
Bauer
Pol.
»
-
3099
Krzysztof
Wojsko koronne powstania kośo iiiszkoviek leWarszawa» 1981*
go / Krzysztof Bauer.
414 s
.
945-8 "1794"
Pol.
Bielski
-
11
749
Mieczysław
,
Grupa operacyjna "Piotrków" 1959 / MieczyWarszawa
sław Bielski.
Bellona, 1991*
:
462 s.
Dodatek
ISBN
il.
:
:
mapy.
85-11-07856-X
555 (458)
940.54
555 (430)
Pol.
-
275
Blum
Ignacy
Z dziejów wojska polskiego w latach 1945(BibjĄI p., ill.
1948« Warszawa i960.
lioteka wiedzy wojskowej.)
,
70
O
355 (438)
Pol.
P.
Borzemski, Antoni
Siły zbrojne w wołoskiej wojnie Jana
Olbrachta. Lw6w 1920.
48 p.
(Archiwum towarz. nauk. we Lwowie*
Dział 11, 5*1.)
355 (458)
Pol.
1976.
7217
z ziem polskich.
Eed. Andrzej Nadolski. Ł<sdf
91 P*> ill.
Broil średniowieczna
Katalog.
-
069 (438)
s
930.26
Pol.
355 (438)
Broniewski,
-
8205
Stanisław
Akcja pod Arsenałem / Stanisław Broniewski,
Warszawa, 1972.
133 s. :
(Biblioteka
pokoleń)
pamiąci
ill.
943.8 "1939/1945"
943.8 Warszawa
Pol.
555 (458)
Ciohowski,
-
0113
Jerzy
Husaria / Jerzy Cichowski, Andrzej Szulczydski,
2. wyd. Warszawa, 1981.
ill.
242 s.
;
355 (438)
656 (438)
C zołowski, Aleksander
Marynarka w Polsce.
ill.
Pol.
Lwów 1922.
\
-
199
614
P*
»
555 (438)
945.8 "1944/1945"
Pol.
-
5190
Polata, Bolesław
Wyzwolenie Polski 1944-19451971898 p., ill.
szawa
2 wyd.
War-
355 (438)
Pol.
-
785
Erlach, Franciszek L. von
Partyzantka w Polsce w roku 1863.
PrzyWarszawa
gotował do druku Emanuel Halicz.
1960.
174
p•j
ill.
945.8 "1863"
/
555 (438)
Pol. K.
-
74
Gąsiorowski, Wacław
Gawędy żołnierskie.
p.,
ill
.
Warszawa 1905»
297
555 (438)
Pol. K.
-
Genťbarzewski, Bronisław
Z przedmową,
Wojsko polskie 1807-1814«
562,
Warszawa 1905«
Szymona Askenazego.
53 P• ill.
»
221
355 (438)
Pol. K.
-
Gembarzewski, Bronisław
Wojsko polskie
Z przedmową
Warszawa 1903.
1815-1830.
Aleksandra Rembowskiego.
192 p., ill.
222
355 (438)
Pol. P.
Gerlach, Jan
Chłopi w obronie Rzeczypospolitej.
Studium o piechocie wybranieckiej.
Z przedmową Franciszka Bujaka. Lwów 1939*
254 p.,
ill.
(Biblioteka dziejów i kultury Wsi, 9*)
355 (438)
Pol.
-
1038
Andrzej Feliks
Polska sztuka wojenna w okresie wczesnofeudalnym. Warszawa 1959«
308 p. (Prace
b. Komisji wojskowo-historycznej Ministerstwa
obrony narodowej. Seria A: 15«)
Grabski
,
fYttr
555 (458)
Fol.
-
6986
Herbst Stanisław
Potrzeba historii czyli o polskim
stylu życia. Przygot. przez Andrzeja
Zahorskiego [et al.]. Przedmową po,
przedź. Andrzej
Zahorski,
1-2.
szawa 1978»
950 (458)
92 Herbst
945.8 (081)
:
War-
555 (458)
Herbst
Pol, P.
,
Stanisław
Wojna inflancka s 1600-1602 / Stanisław
Warszawa, 1938.
Herbst.
194 s. ! mapa,
(Rozprawy historyczne TNW } 19 s 2),
945.8
:
948.5
945-8 "1600/1602"
Pol. P.
Historia nowożytna i najnowsza / red. TaWyd-wo Uniw. Judeusz Sobczak.
J?iódź
dzkiego, 1990.
145 s.
(Acta Universitatis Lodziensis. Folia
;
historica, ISSN 0208-6050).
355 (438)
945.8 "17"
329 (438)
37 s 945.0
92 Mackiewicz (458)
-
:
943*8
555 (458)
Pol.
-
7950
Historyczny rodowód polskiego ceremoniału
wojskowego / oprać, pod red, Leonarda Ratajczyka, Warszawa, 1981.
542 s* : ill.
555 (458)
Pol.
-
6806
Iwanowski Wincenty
Z dziejów formacji polskich na Zachodzie 1959-1945» Wstąp: Konrad Bugajak.
Warszawa 1976.
598 p., ill.
,
940.54
555 (458)
Pol.
Karpiński
Stanisław
Na skrzydłach huraganu.
don
84.)
-
7594
,
1976-77.
(Biblioteka
1-4.
polska,
92 Karpiński (458)
945.8 "1959/1949"
:
555
Lon81-
555 (458)
Kaśka,
Pol.
-
8206
Adam
Nadwiślańskie reduty ; Czerniaków, Powiśle, Żoliborz / Adam Kaśka.
Warszawa,
1971.
172 s. ; ill. (Biblioteka pamięci pokoleń)
945-8 "1959/1945"
555 (458)
Pol. kot.
12
Tadeusz
Historja IV-ej dywizji strzelców generała Żeligowskiego 1? zarysie. Wilno 1921*
Kawalec,
40 p., ill.
92 Żeligowski (45 8 )
-
555
555 (458)
Kobielski,
Pol.
Stanisław
Broń palna.
Polska broń.
200 p.,
1975.
ill.
-
Wrocław
6159
555 (458)
Pol.
Koczorowski Eugeniusz
Bitwa pod Oliwą. 2
191 p., ill,
-
6759
„
wyd.
Gdańsk 1976.
945.8 "1627"
"
555 (458)
Komornicki
24
1947»
Pol. K.
,
-
792
Stefan
pułk ułanów.
Zarys historii
Londyn 1976.
444 p. ill.
>
1920-
355 (438)
Kosiarz
Pol.
t
-
8207
Edmund
Obrona Kąpy Oksywskiej 1939 / Edmund
Warszawa, 1973»
Kosiarz.
157 s. ;
(Biblioteka pamiąci pokoleń)
ill,
943-8 "1939"
555 (458)
Kotowicz
Pol.
,
-
8208
Waldemar
Przez Nysą Łużycką / Waldemar Kotowicz.
ill,
(BibWarszawa, 1969«
124 s.
lioteka pamiąci pokoleń)
:
945.8 "1945"
355 (438)
Pol. P.
Krakowski, Stefan
Polska w walce z najazdami tatarskimi
w XIII wieku. Warszawa 1958.
305 p.» ill.
(Prace komisji wo jskowo-historycznej MON.
Seria A; 4«)
943.8
943.8
"12"
:
555
355 (438)
Pol.
Krzeczunowicz Kornel
Ułani księcia Józefa.
ill.
-
1949
,
Londyn
i960.
316
p.,
355 (438)
Krzyżanowski
Pol.
,
-
6558
Kazimierz
Wydatki wojskowe Polski w latach
1918-1939* Warszawa 1976.
207 P*
555 (438)
Pol. P.
żołdu związku pruskiego z okresu
wojny trzynastoletniej 1454-1466. Wyd.
Antoni Czacharowski.
Toruň 1969» 136 p.
Księga
(Fontes
.
61.
Źródła do dziejów wojny trzynastoletniej, 3.)
=
943.8
''1454/1466''
555 (438)
Pol.
-
9500
Wiktor
Kawaleria i broń pancerna w doktrynach wojennych 1918-1939 / Wiktor
Kucharski.
Warszawa, 1984.
215
Kucharski,
ill.
ISBN
85-01-04861-1
555 (4)
355 (438)
Pol. P.
Kuczyński, Stefan M.
Wielka wojna z Zakonem krzyżackim w
latach 1409-I4H. Warszawa 1955.
551
p., ill
.
(Prace komisji wo jskowo-historycznej MON.
Seria A: 3«)
943.8
943-8
"1409/14H"
:
355
355 (438)
Pol.
-
Kukiel Marjan
Zarys historji wojskowości w Polsce.
Kraków 1929.
556 p., ill.
2016
,
3
wyd.
355 (458)
Kukiel
,
Pol.
-
2017
Marian
Zarys historii wojskowości w Polsce.
wyd.
Londyn 1949»
242 p., ill.
5
Pol. P.
Kusiak,
Franciszek
Oficerowie I Armii Wojska Polskiego w
latach 1944-1945 / Franciszek Kusiak.
Ossolineum, 1987«
Wrocław
216 s.
(Prace Wrocławskiego towarzystwa NaukoSeria A, ISSN 0084-5016 * 2J7).
wego.
:
ISBN 85-04-02505-1
555 (458)
355 (438)
Pol. P.
Kutrzeba, Stanisław
Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV
do XVIII wieku. Kraków 1937371 p.
(Archiwum komisji historii wojskowej, 3.)
355 (438)
Łaski
,
Pol.
-
2097
Stanisław
Prace naukowe i dyplomatyczne.
Z przedmową Mikołaja Malinowskiego. Z dodatkiem
dzieł Jana Tarnowskiego. Wilno 1864.
315 p.
555 (438)
Lepszy
,
Pol.
-
4682
Kazimierz
Strażnicy morza Stefana Batorego. Gdańsk
1954.
42 p. (Odbitka z Rocznika Gdańskiego,
7/1935.)
Pol.
Liszewski
.
-
11 557
Karol
Wojna polsko-sowiecka 1959 r. / Karol Liszewski.
London
Polska Fundacja Kulturalna, 1986.
512 s. : il.
:
ISBN
0-85065-170-0
555 (458)
945.8 "1959"
Pol.
Lukasiewicz,
-
10
625
Mariusz
Armia ksiącia Józefa 1815 / Mariusz
Wydawnictwo
Lukasiewicz.
Warszawa
Ministerstwa Obrony Narodowej, 1986.
ill.
565 s.
:
:
83-11-07174-8
355 (458)
ISBN
555 (438)
Pol. P.
Jarema
Wojna domowa w Polsce (1606-1609)*
Stuprzeciw
z
walki
kontrreformacdziejów
dium
1,
Wrocław i960.
ji.
368 p.
(Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego.
Maciszewski
,
Seria A, 69.)
943*8 "1606/1609"
284 (438)
Pol.
355 (438)
-
2280
Maczek, Stanisław
Od podwody do czołga. Wspomnienia wojenne 1918-1945* Edinburgh 196i.
304 P*
ill.
7
ť i/?, /
"ję"
»
355 (438)
Pol.
-
7572
Mała kronika ludowego Wojska Polskiego.
Pod ogólnym kierunkiem Mikołaja Plikusa.
Warszawa 1975545 p.
Pol. P.
Malak. Edward
Prototypy samolotów bojowych
Polska 1956:
/
Wyd-wo
Edward
Malak.
Wrocław
1959
Uniw. Wrocł,, 1990.
182 s. s il.
(Acta Universitatis Wratislaviensis
ISSN
0259-6661 j 1255. [Historia, ISSN 0524:
,
4498
}
85]).
555 (458)
62 (458)
355 (438)
Pol.
Malczewski,
-
5517
Juliusz J,
Z dziejów 18
Osiemnasty Kołobrzeski.
kołobrzeskiego pułku piechoty 1944-1948.
Warszawa 1974*
583 p. ill*
,
355 (438)
Pol. P.
Mickiewicz» Benon
stałych punktów oporu w Polsce
do połowy XV wieku. Poznańl964*
329
p., ill.
(Seria historia, 17»)
Rozwój
Pol.
355 (438)
-
2498
Mlskiewicz, Benon
Studia nad obroną polskiej granicy zachodniej w okresie wczesnofeudalnym. Poznań 1961.
317 p., ill. (Dzieje polskiej granicy zachodniej, 1.)
317 Y
A/3 rX 09/
,
1
Ul
555 (458)
Pol. P.
Nadolski Andraej
Polskie siły zbrojne w czasach BolesłaZarys strategii i taktyki.
wa Chrobrego.
,
Łódź 1956.
Ul p.
»
ill.
(Prace wydziału II ŁTN, 19»
Acta archaeologica üniv. Lodziensis,
=
945.8
"09/10"
5»)
555 (458)
Pol. P.
Nadolski, Andrzej
Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI
i XII wieku. Łódź 1954*
287 p.» ill.
(Prace wydziału II ŁTN, 12.)
355 (458)
325 (438)
p ol
-
.
2687
Niedzielski, Kazimierz
Polacy pod sztandarami obcemi.
287 p., ill.
[l9lo].
Warszawa
355 (438)
930.9 (=924
Níemojewski
:
,
438)
Pol.
-
2704
Andrzej
Skład i pochód armji piątego zaboru.
szawa 1911.
68 p.
\
War-
Pol. K.
555 (438)
-
295
Nowak, Tadeusz
Polska sztuka wojenna w czasach odrodzenia.
Warszawa 1956.
284 p. ill.
>
355 (438)
Pol. K.
Nowak, Edmund
Rys dziejów duszpasterstwa wojskowego w
Polsce 968-1831.
Słowem wstępnem opatrzył
Władysław Bandurski. Warszawa 1932.
240
p., ill
.
-
425
555 (458)
Pol.
-
811?
Nowak, Tadeusz M,
Historia orąża polskiego s 965-1795 /
Tadeusz M. Nowak, Jan Wimmer.
Warszawa, 1981.
699 s. ; ill.
355 (438)
Pol. P.
Olejnik, Karol
Działalność militarna
Polski w cza-
sach Kazimierza Wielkiego.
171
Poznać 1966.
P.
(Seria historia, 24.)
943.8 "15"
355 (438)
Pol. P.
Olejnik, Karol
Rozwój polskiej mysli wojskowej do końca
XVII wigku. Poznań 1976.
284 p., ill.
(Seria ńistoria UAM,
69.)
Pol. P.
-
41
Polskie siły zbrojne w ciągu wieków
Polish armed
tysiąc lat orąża polskiego
:
forces through the ages
thousand years
:
=
of the Polish arms /
przedmowa M. Kukiel.
50
s.
s il.
555 (458)
opr. W.
Dziewanowski
;
London s Orbis, 1940.
Pol.
-
10 781
Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej
7 kom. red,: Kazimierz Sobczak...[et al,].
Warszawa
Wydawnictwo MON, 1988,
[3] s Polski ruch oporu s 1939-1945 /
Andrzej Chmielarz.,,[et al.].
1238 s.
il.
ISBN 83-11-07038-5
:
943.8 "1939/1945"
355 (438) "1939/1945"
555 (438)
943-8
Pol.
-
3088
Polskie siły zbrojne w drugiej wojnie światowej.
Komisja historyczna polskiego sztabu
1:1-2, 3* Londyn 1950-51*
głównego w Londynie.
555 (458)
Pol.
9292
Porwit, Marian
Komentarze do historii polskich działań obronnych 1959 roku / Marian Por-
2, wyd.
wit.
Warszawa, 1985
Plany
1
i bitwy graniczne,
545
szkice i mapy.
2 j Odwrót i kontrofensywa.
588
szkice i mapy.
Bitwy przebojowe i obrona bastio3
nów,
590 s, ! mapy.
ISBN 8 3-07-00945.8 "1959"
:
:
355 (438)
Pol. P,
Powszechny zjazd historyków polskich.
8.
Kraków 1958»
Referaty i dyskusja.
8. Historia wojskowości.
nisława Okąckiego.
219 p., ill.
943.8
Pod red.
Warszawa
:
555
1960,
Sta-
555 (458)
Przygoński
Pol.
-
7652
Antoni
Powstanie Warszawskie w sierpniu
1944 r, 1-2. Warszawa 1980.
,
945.8 "1944"
355 (438)
Pelvkot. 50
Pułaski, Franciszek
Inwentarz zbrojowni Ordynacyi hr. Krasińskich / oprać. Franciszek Pułaski.
Warszawa, 1909«
106 s, (Katalogi bibl).
lioteki Ordynacyi Krasińskich
355 (438)
Poli
kot.
30
Pułaski, Franciszek
Inwentarz zbrojowni Ordynacyi hr. Krasińskich / oprać, Franciszek Pułaski.
2. wyd. Warszawa, 1910.
59 s. (Katalogi biblioteki Ordynacyi Krasińskich
ł
1).
Pol. K.
Smaczny.
-
152
J
rodoWar-
Hne ryk
Ksiąga kawalerii polskiej 1914-1947
wody, barwa, broń / Henryk Smaczny.
szawa t Tesco, 1989*
528 s. t il.
ISBN 83-00-02555-3
555 (458)
1
943-8 "1914/1947"
355 (438)
943.8 "1809"
Pol. P.
Soł t.yk, Roman
Kampania 1809 r.
Raport o działaniach
armii pozostającej pod rozkazami ks. J. Poniatowskiego podczas kampanii 1809 r.
Przekład z franc. E. Leszczyńskiej.
Warszawa
1906.
207 P.
(Biblioteka dzieł wyborowych, 415*)
\
355 (458)
Sprawa armii polskiej.
Pol. P.
Napisał K.
M-cki.
Kraków 1910.
128 p,
(Mater.yały i myśli do kwestyi polskiej, 2.)
355 (458)
Pol. P.
Staszewski,
Janusz
Wojsko polskie na Pomorzu w roku 1807»
Wstępem i życiorysem autora poprzedził Stanisław Herbst. Bibliografię prac autora
zestawił Wiesław Bieńkowski.
541
Gdańsk 1959-
p., ill.
(Biblioteka gdańska.
y
fy*/
i
VjřJ
Seria monografii,
6.)
012 Staszewski
555 (458)
Pol.
-
8534
Stawecki f Piotr
Polityka wojskowa Polski 1921-1926 /
Piotr Stawecki. Warszawa, 1981.
357 s. s ill.
945.8
"1921/1926"
355 (438)
Tokarz Wacław
Armia Królestwa Polskiego
Piotrków 1917.
386 p.
Pol.
-
,
(1815-1850).
3954
555 (458)
Pol.
-
Tretiak
Józef
Historja wojny okocimskiej (1621).
211 p., ill.
wyd. Kraków 1921.
3970
,
i
r
Nowe
555 (458)
Tus zyński
Pol.
,
Waldemar
Oddział GL Małego Franka.
Warszawa
-
1975»
115
P»>
ill.
945.8 "1942"
2 wyd.
6224
Pol.
Tyszkiewicz
.
-
11
672
Jan
Ostatnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1519152 i / Jan Tyszkiewicz. Warszawa ; PWN,
1991. 157 s. ; 11.
ISBN
85-01-10080-X
945.8 "1519/1521”
555 (458)
555 (458)
Pol.
-
5532
Wilbik-Jagusztynowa, Weronika
Bataliony chłopskie na Rzeszowszczyinie»
Dokumenty, relacje, wspomnienia» Warszawa
1975»
516 p., ill.
945-8
í
323
555 (438)
Pol.
-
7534
Joj-rS. obronna Polski 1939» Red. naukoWarszawa 1979»
wym Eugeniusz Kozłowski,
949 p., m.
943.8 "1939"
Pol.
555 (458)
Wojsko polskie s
1945
/
Stanisław
Warszawa,
1984.
barwa i broń
:
-
9792
1939-
Komornicki,..[et al.].
328 s. s ill.
ISBN 83-223-2055-8
555 (458)
Pol. P.
Vo.j skowe aspekty powstania wielko-
polskiego 1918-1919 s wybór materiałów źródłowych / wybór tekstów, oprać.,
indeksy; Stanisław Nawrocki...[et al.]j
red.: Bolesław Woszczyński.
Poznań,
1985. 558 s. ; ill.
(Seria historia, ISSN 0554-8217 | 124).
945.8 "1918/1919" (095)
555 (458)
Pol. p.
Zajączkowski, Stanisław Marian
Słuzha wojskowa chłopów w Polsce do połowy XV wieku. Łódź 1958.
151 P»
(Prace wydziału II ŁTN, 26.)
943.8
"/14"
355 (438)
Żeligowski
Pol.
-
4418
Lucjan
Wojna w roku 1920. Wspomnienia i rozważania. Warszawa 1930.
223 p. ill.
,
»
/
555 (458)
Pol. P.
Zićłek, Jan
Mobilizacja sił zbrojnych na lewobrzezu Wisły 1830-1851. Lublin 1975*
282 p.
(Rozprawy wydz. historyczno-filol.
TN KUL, 36.)
943.8
"1830/1831"
355 (438)
Żółtowski,
Pol.
-
8298
Edward
Kto, kiedy, dlaczego o wojsku i obronności kraju / Edward Żółtowski ) oprać,
przy współdziale Mirosława Gryguca.
Warszawa, 1973»
463 s.
355 (458) POW
Nałgcz,
:
Pol.
061
-
9895
Tomasz
Polska Organizacja Vojsková : 1914191Ö / Tomasz Nałącz.
Wrocław, 1934.
256 s. s ill.
ISBN 85-04-31452-1
943.8
"1914/1918"
555 (458)
1
Warszawa
Pol.
-
7056
Czerwiński, Aleksander
Historyczny orąż ze zbiorów Muzeum
wojska polskiego w Warszawie.
Warszawa
1978.
23
p., ill.
355 (438)
Jabłoński
:
,
32?
Pol. kot.
1
Henryk
Międzynarodowe znaczenie polskich walk
narodowo-wyzwoleńczych XVIII i XIX w«
Warszawa 1955»
8.3 p., ill.
945.8 "17/18"
S
355
555 (438)
:
378
Pol. P.
Wkład szkolnictwa wyższego w kształceRed. Stefan
nie oficerów rezerwy.
Wojtkowiak & Jan Zieliński.
Łódź
1978.
170 p.
(Acta univ. Lodziensis,
Seria 1; 57.)
555 (438)
596
:
Pol.
-
9756
kebiety
sabotaż, dywersja
w Armii Krajowej / kom, red,: Ewa Bu-
Łączność
,
:
kowska,,, [et al.] ) red,: Halina Martinowa. Lendon, 1995.
280 s.
ISBN 0-9510184-0-X
61
355 (438)
Szokalski
(438)
92
Pol.
:
-
3865
Szokalski, Wiktor Feliks
Z rękopismu
Wspomnienia z przeszłości.
1-2.
wydał i przedmową opatrzył Adam Wrzosek.
Wilno 1914*
(Bibljoteka pamiętników. Rok 2j
5, 7.)
II
555 (438)
Ka.i
zer
:
,
65
Pol. P.
Leszek
Studia nad świeckim budownictwem obronnym województwa łęczycki go w XIII-XVII
wieku / Leszek Kajzer.
Łódź, 1980.
s.
ill.
414
s
(Acta univ, Lodziensis. Polia archaeo*
logica } l).
Pol.
Marciniak,
-
10
719
Stanisław
Jązyk wojskowy / Stanisław Marciniak.
Warszawa
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony
Narodowej, 198?.
219 s.
ill.
:
:
ISBN
83-11-07398-8
808.4 -086
;
339
555
:
Pol. P.
808.4 -5
Szlesiński,
Iwo
Słownictwo wojskowe w wybranych
tekstach literackich i historycznych
XVII wieku / Iwo Szlesiński. Wrocław,
1985. 155 s.
(Prace wydz. I. jązykoznawstwa, nauki
o literaturze i filozofii, ISSN 00760404 I 85).
808.4 -02
ISBN 85-04-02042-4
8
555 (458)
:
Kozłowicz
9?
,
Pol.
-
8295
Wojciech
Synowie pułku / Wojciech
Kozłowicz,
Teofil Urniaż, Michał Wojewódzki.
Warszawa, 1972,
2. wyd.
469 s.
ill.
:
355 (438)
:
92
Pol.
-
3129
Prądz jŕíski, Ignacy
Czterej ostatni wodzowie polscy przed
188 p.
Kraków 1916.
sądem historyi.
(Biblioteczka legionisty, 4-5«)
//
\ý>
;
555 (438)
•
92
Kozłowski
»
Bem
Pol,
-
8269
Eligiusz
Generał Józef Bem ; 1974-1850 / Eligiusz
Warszawa, 1970.
Kozłowski.
195 s. s
ill.
355 (438)
:
92
Bogu-
Pol.
sławski
Chojnacki,
6173
Mieczysław
Generał Ludwik Bogusławski-,
Warszawa
-
1975»
152
p.
1773-1840»
555 (438)
:
92 Brandt
Pol.
-
339
Brandt, Henryk
Pamiętniki oficera polskiego (1808-1812).
Przekład z niemieckiego M. G.
Z przedmową
Szymona Askenazego.
1-3-
r
Warszawa
1904*
355 (438)
92
í
Chłapowski
Pol.
-
490
(Chłapowski Dezydery)
Z pamiętników' generała
Szlakiem legionów.
1-2. Warszawa 1903*
Dezyderego Chłapowskiego.
,
355 (438)
:
92
Chłopicki
Pol.
-
1133
(Chłopicki, Jan)
Pamiętnik Jana Chłopickiego z czasów kampanij Napoleona. Spisany z ustnych opowiadań przez jego syna. Wydany staraniem Romualda Podbereskiego. Wilno 1849*
80 p.
ill.
\
,
555 (458)
;
92
Chodkiewicz
Wlęokowska-Mitznerowa, W.
Karol Chodkiewicz.
Warszawa
ill.
Pol.
1959*
-
4128
412
p.
,
355 (438)
;
92 Chrzanowski
Pol.
-
547
Chrzanowski, Wojciech
Opisanie bitwy grochowskiej.
(Biblioteka legionisty,
112 p.
\
Kraków 1917*
11-12.)
355 (438)
:
92
Czarniecki
(0:8)
Pol.
-
580
G za.jkowski, Michał
Stefan Czarniecki.
1-2, 4*
Warszawa s.a.
884 -31
I
Pol.
555 (458)
s
Ggbarski,
Z toni í
92 Czarniecki
-
(0:8)
9055
Stefan
opowiadanie historyczne
j
(Zycie i czyny Stefana Czarnieckiego)
Stefan Gąbarski,
[2] (ss. 102-203).
Warszawa,
884 -31
[s, a.].
/
355 (438)
:
92 Dąbrowski
Pol. P.
Jan Henryk)
Generał Jan Henryk Dąbrowski (17551818). Materiały z międzyuczelnianej
sesji naukowej... w Poznaniu... 1969»
Red, naukowi: Witold Jakóbczyk & Leonard Ratajczyk.
lOł p,
Poznali 1970.
(Seria historia, 40.)
(Dąbrowski.
555 (458)
:
Pachoński
92 Dąbrowski
,
Pol.
-
8159
Jan
Generał Jan Henryk Dąbrowski ; 1755-1818
Warszawa, 1981.
747
/ Jan Pachoński.
s.
ill.
;
355 (438)
'
92 Dembiński
Pol. P.
(Dembiński, Henryk)
Pamiętnik Henryka Dembińskiego, generała
wojsk polskich.
1-2. Warszawa [1911]•
(Biblioteka dzieł wyborowych, 690-691.)
f
355 (438)
:
92 Dunin-Karwicki
Dunin-Karwicki, Józef
Z moich wspomnień.
343
P.
Wstęp.
Pol.
-
740
Warszawa 1903.
555 (458)
'
92
Dunin-Karwicki
Dunin-Karwicki, Józef
Z moich wspomnień.
252
Warszawa
3*
p.
(
Pol.
1902.
-
741
355 (438)
t
92
Dwernicki
Wencel-Kalembkową,
Pol. P.
Urszula
Działalność
gen. Józefa Dwernickiego na emigracji w latach 1832-1846#
Warszawa 1978«
155 P*
(Roczniki towarz, nauk. w Toruniu,
79717)
325 (438
:
4)
555 (438)
(Hauke
,
:
92 Hauke
Pol.
-
1145
Maiirycy)
Spadek piśmienniczy po generale Maurycym
hr. Hauke.
WarWydał Alexander Rembowski.
szawa 1905»
ill.
420 p.,
i
555 (458)
:
92
Hłasko, Plorjan
Morzami ku Polsce.
skiego.
Pol.
Hłasko
Warszawa
1922.
-
1191
Z przedmową. K. Poręb207 P»» ill.
\
335 (438)
:
92
Januszewski, Stanisław
Že śmiercią w walizce.
95
_
Warszawa
P>
943-8 "1939/1945"
197°.
355 (438)
•
Pol.
92 Jos e lewic z
Łunińskl, Ernest
Berek Joselewicz i jego syn.
IJ6
p., ill.
\
-
Warszawa
2245
1909*
555 (438)
:
92 Kaden-Bandrowski
Kaden-Bandrowski,
Pol.
Juliusz
Wspomnienia i nadzieje.
140 p.
\
Warszawa s.a.
-
1461
555 (458)
;
Butkiewicz
,
92
Zalita
Pol.
-
656?
Krystyna
Karol Kalita "Rębajło" 1030-1919.
Warszawa
1976.
142
p.
555 (438)
'
92 Karpiński
Pol.
-
7594
Karpiński,
Stanisław
Na skrzydłach huraganu.
don
84.)
1976-77.
1-4. Lon(Biblioteka polska, 81355 (438)
943-8 "1939/1949"
555 (439)
:
92
Kierzkowski
Pol.
-
1516
Jakub Filip)
Pamiętniki Jakuba Filipa Kierzkowskiego.
Warszawa 1903*
24i P*
(Kierzkowski,
V
555 (438)
92 Kościuszko
943.8
92 Kościuszko
:
Pol.
:
-
1692
Korzon,
Tadeusz
Kim i czem był Kościuszko.
189 p., ill.
ft
Warszawa 1907*
355 (438)
92 Kościuszko
:
Koźmiński,
;
-
8265
Karol
Tadeusz Kościuszko
Koźmiński,
2. wyd,
206 s.
Pol.
ill.
:
1746-1817
Warszawa,
/
Karol
1973.
Pol.
555 (438)
Kruk
>
:
-
8068
92 Kościuszko (0:8)
Tadeusz
Tadeusz, ayn Ludwika i Tekli / Tadeusz
269 s«
Kruk. Wrocław, 1980*
885 -31
Pol.
Kuropieaka.
11
609
Józef
Nieprzewidziane przygody /
Kraków : WL, 1989.
ISBN 85-08-00891-7
92
-
Kuropieaka
(458)
587 s.
:
555
Józef Kuropieaka.
Pol.
Kuropieska,
-
11 608
Józef
Wspomnienia dowódcy kompanii 1925-1934 /
Wyd. 5«
Józef Kuropieska.
Kraków s KAW,
:
S.
il.
1987. 309
ISBN
85-05-01625-7
92 Kuropieskd, (43 8 )
'•
333
\
Pol.
Łą tka,
-
li
045
Jerzy S.
Romantyczny kondotier /
Katowice
l9BB.
ISBN 83-216-0919-8
;
555
92 jrapiński (458)
525 (458)
92 Łapiński
!
!
Jerzy S.
227 s.
:
Łątka.
ill.
555 (458) 592 Mitkiewicz
Polł
_
6805
Mitkiewicz Leon
W wojsku polskim 1917-1921. Przedmowa: Klemens Rudnicki. London 19760
270 p., ill.
,
555 (458) :92 Piłsudski
Pol<
_
7555
J edrze.jewicz, Wacław
Kronika życia Józefa Piłsudskiego
1867-1955. 1-2. Londyn 1977.
355 (438)
92 Piłsudski
92 Kaden-Bandrowskl (438)
:
Kaden-Bandrowski
Trzy wyprawy.
120 p.
,
Juliusz
Przedruk.
Pol.
Jerozolima
-
1459
1945*
92 Piłsudski (458)
945-8
m
555 (458)
:
Pol.
92 Piłsudski
W czterdziestolecie wymarszu legionów.
wspomnień. Londyn 1954«
55 P*
945.8
I.
:
92
-
4045
Zbiór
Piłsudski
355 (458)
:
92 Piłsudski (0;8)
Pol.
-
1259
Iłłakowiczówna, Kazimiera
Wiersze o marszałku Piłsudskim 1912-1955*
Warszawa
1956.
104
P*
884
-1
355 (438)
s
92 Płaczkowski
Pol.
-
3025
(Płaczkowski Wincenty)
Pamiętniki Wincentego Płaczkowskiego, porucznika dawnej gwardyi cesarsko-f rancuzkiéj
Spisane w roku 1845* Żytomierz 1861.
26l p.
,
.
525 (438
11
:
44)
555 (458)
v
;
92 Poniatowski (0:8)
v
Poľ.
Szenic, Stanisław
Większy niż król ten książę.
1
Warszawa
1976
884 -51
-
6574
355 (438)
92 Rybiński
»
Pol. P.
Przewalski Stefan
Generał Maciej Rybiński, ostatni wódz
naczelny powstania listopadowego (17841874). Wrocław 1949.
2JI p.
(Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego.
Seria A, 26.)
,
943*8 "1831"
555 (458)
:
92 Sikorski
Terlecki, Olgierd
Generał ostatniej legendy.
o gen. Władysławie Sikorskim.
go 1976.
(Biblioteka
524
p.
"N o wa droga", 2.)
Pol. P.
Rzecz
Chica-
555 (458)
;
92
Pol
Sikorski
*
"
8091
Sikorski, Władysław
Generał Władysław Sikorski, żołnierz i
polityk s materiał na sympozjum poświęcone 100 rocznicy urodzin / red. nauk.s
Witold Biegański ; red.s Janina Snitkol6j s.
Warszawa, 1981.
Hzeszut.
92
Sikorski
(458)
:
52
Pol.
Drzycimski.
-
11 551
Andrzej
Major Henryk Sucharski / Andrzej Drzycimski.
Wrocław s Ossolineum, 1990.
235 s* s il.
ISBN
85-04-05574-7
92 Sucharski (458)
945.8 «1959/1946''
:
555
555 (458)
;
Pol.
92 Tański
-
Tański, Kazimierz
Piętnaście lat w legjonach.
157 P.
\
Warszawa
5901
1905*
555 (438)
:
92
Wawrzecki
_
Szyndler, Bartołomiej
Tomasz Wawrzecki.
Ostatni naczelnik
powstania kościuszkowskiego 1753-1816.
Warszawa 1976.
174 P*» ill*
355 (438)
:
92
Pol.
Weyssenhoff
-
4122
(Weyssenhoff, Jan)
Pamiętnik generała Jana Weyssenhoffa. Wydał
Józef Weyssenhoff. Warszawa 1904251 p.
i
355 (438)
:
92
Załuski
Pol.
-
6512
Załuski, Józef
Wspomnienia. Wstęp i opracowanie
Anna Palarczykowa.
Kraków 1976,
43i p.,
ill.
355 (438)
:
92
Zamoyski
(Zamoyski, [Władysław])
Jenerał Zamoyski 1805-1868.
2-6. Poznań 1913-30.
Pol.
-
4579
[Wspomnienia.]
355 (438)
s
92
Zbyszewski
Zbyszewski
Andrzej
Odwroty,
3 wyd.
Pol.
-
5711
,
Warszawa 1970.
404
p.
555 (458)
s
92
Žegocki
Pol.
-
8120
Sauter, Wiesław
Krzysztof Zegocki ; pierwszy partyzant
Rzeczypospolitej 1618-1675 / Wiesław
Sauter.
Poznań, 1981.
171 s. 2 ill.
555 (458)
:
92
Żeligowski
Pol. kot.
12
Kawalec
Tadeusz
Historja IV-ej dywizji strzelców generała Żeligowskiego S' zarysie* Wilno 1921*
40 p. f ill.
,
555 (458)
355 (438)
:
(Żółkiewski,
Listy
92 Żółkiewski
Pol.
4683
Stanisław)
Stanisława Żółkiewskiego
Kraków 1868.
-
152
p.
\
1584-1620.
355 (438)
j
930
Pol. p.
Studia z dziejów polskiej historiografii
wojskowej.
1Poznań 1975(Seria historia UAM, 65
355 (438)
:
Hilczerówna,
930.26
Pol. P.
Zofia
Ostrogi polskie z X-XIII wieku.
Poznań
1956.
147 P.» ill.
(Prace komisji archeologicznej, 2;2.)
355 (438)
:
930.26
Pol.
-
5937
Wojciechowska, Włodzimierz
Broń pierwotna i starożytna w Polsce.
Warszawa 1973«
250 p., ill.
355 (438)
s
940.54
Choma, Władysław
Tobruk
Gazala.
-
111 p.
Pol. kot.
Jerozolima 1044,
12
555 (458)
s
945.8
"17/18"
Pol. kot.
1
Jabłoński, Henryk
Międzynarodowe znaczenie polskich walk
narodowo-wyzwoleńczych XVIII i XIX w„
Warszawa
1955»
85
p., ill.
555 (458)
s
52?
355 (438)(O:8)
Pol.
-
Bagiński, Walery
Idzie żołnierz borem, lasem...
226 p
ill.
s .a.
Warszawa
.,
884 -32
J
|
101
555 (458)(05)
Pol. P.
Wo. lekowy przegląd
historyczny. KwarWyd.
talnik.
Ministerstwo obrony narodowej. Wojskowy instytut historyczny.
171972-
Warszawa.
555 (05)
555 (438)(082.i)
38 (458)(082.I)
Pol. P.
Akta do dziejów Polski na morzu.
sław Czapliński.
7*l.
Wyd. Włady-
1632-1648.
Gdańsk 1951*
943.8 (093)
li
355 (438)(082.l)
Pol. P.
Prace komisji wo jskowo-historycznej Ministerstwa Obrony Narodowej. Seria A.
8
1,
3-4,
Warszawa 1953-57
Erit,
943.8
s
355 (082.1)
Pol. P.
555 (458) (082.1)
Studia i materiały do historii sztuki
wojennej. Komisja wo j skowo-historyczna
Ministerstwa obrony narodowej.
1»
5
Warszawa,
1954-
555 (082 .1)
555 (082.1)
:
945-8
355 (438)(082.l)
Pol. P.
Studia i materiały do historii wojskoWojskowy instytut historyczny.
wości.
5,
1-2
9sl-2,
15?1-2,
15 ssl-2
9 sl”2,
IJsl-2
,
Warszawa,
1960555 (082.1}
555 (082.1)
:
943.8
Pol.
P.
Białystok : Ośrodek badań
Zeszyt naukowy.
historii wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku
.
1989
555 (458) (081.2)
Pol. P.
Kalinowski,
Franciszek
Lotnictwo polskie w Wielkiej Brytanii
1940-1945 / Franciszek Kalinowski. Paryż
Instytut literacki, 1969.
570 s.
(Biblioteka "Kultury" } 192).
:
555 (458
:
420)
355 (438
:
Pol. P.
430)
Olejnik» Karol
Obrona polskiej granicy zachodniej
od końca XIV do schyłku XVIII wieku /
Karol Olejnik. Poznań» 1985*
368
s. : mapa.
(Seria historia» ISSN 0554-8217
943.8
943-8
"13/17"
:
945.0
|
120).
355 (438
:
Pol. P.
430)
Wiliński, Kazimierz
Walki polsko-pruskie w X-XIII w. /
Kazimierz Wiliński.
Łódź, 1984.
214 s.
(Acta Univ. Lodziensis. Folia historica, ISSN 0208-6050 » 15).
943.8
:
943.0
44)
Hańska
Pol.
Borucki. Bogdan
Valmy 1792 / Bogdan Borucki.
Bellona, 1990. 185 s.
11.
bitwy)
:
ISBN
83-11-07855-1
944 "1792"
355 (44)
-
li 542
Warszawa
:
(Historyczne
555 (44)
325 (438
:
Pol
44)
,
p.
Jagniatkovrski, Władysław
Na brzegach Senegalu. Z przygód polskich
obcsyfnía. 1. Warszawa [1912j.
136 p.
(Biblioteka daieł wyborowych, 739*)
na
'
-
355 (44)
325 (438
:
:
92 Jagniątkowski (438)
44)
Jagniątkowski, Władysław
Polak w Legii Cudzoziemskiej.
wa
Pol. P.
1-2.
[1909]•
(Biblioteka dzieł wyborowych, 614-615«)
Warsza-
355 (44)
325 (438
92 Miłkowski (438)
44)
Miłkowski, Józef
Pol
:
.
:
Ze wspomnień legioWyprawa Dahomejska.
nisty. Warszawa [l9lo].
127 P«
(Biblioteka dzieł wyborowych,
I
650.)
P.
555 (44)
:
92
de Sonis
Pol.
-
16?
Baunard
Jenerał Bonis.
572
Przekład.
p.
\
Warszawa
1905*
(47)
Neuvostoliitto. Venäjä
SI. K.
-
kot
290
Dmitriev, I.
Party and political organs in the Soviet
army / I. Dmitriev, New York ; Research
Program on the U.S.S.R., 1953.
59 P*
(Mimeographed Series
355 (47)
335
555 (47)
68,4(2)-0
:
;
36.)
Gorokłioff
,
SI. Ref.
Gérard
La garde imperiale russe
1896-1914 /
Gérard Gorokhoff, Patrick de Gmeline.
Paris, 1966.
ill.
547 s.
ISBN 2-7025-0141-9
:
;
555 (4?)
355 (47)
Pol. K.
-
377
Zbiór praw, ustaw i ukazów tyczących się
naboru rekrutskiego w Jmperium Rossyyskim.
Pierwszy raz w grodnie roku 1803 wydany, a
teraz z dodatkiem naypoznieyszych ukazów
28 p.
przedrukowany. Wilno 1807*
SI. K.
Dmitriev,
-
kot
290
I.
Party and political organs in the Soviet
army / I. Dmitriev. New York
Research
Program on the U.S.S.R., 1955*
59 p.
(Mimeographed Series ; 5&.)
;
555 (47)
555
555 (47)
:
68.4(2)-O
I
355 (47)
:
92
Suvorov
Grigor.iev. S.
Suvorov.
1946.
(0:8)p 01.o l. kot. 25
T.
Přel. Václav Hradec.
110 p.
882
-JI t03=85
Praha
555 (47
:
457)
Pol.
-
5880
Klevanski.i, A. Ch.
Českoslovenští internacionalisté a
legionářsky sbor v Rusku.
Přel. Praga
Přidalová. Praha 1975«
250 p.
Pol. P.
Krzyżanowski,
Bronisław
z dziejów
1959-1944
"Wachlarza" i Armii Krajowej / Bronisław
Paryż
Krzyżanowski (pseud. Bałtruk).
Wileński matecznik
:
:
:
Instytut literacki, 1979»
262 s,
( Bibliotéka "Kultury" } 504).
947.5 "1959/1944"
555 (475)
(497.1)
Jugoslavia
555 (497-1)
Pol.
-
6605
1941-1942 u svedočenjima učesnika narodnooslobodilačke borbe. Glavni urednikj Radomir Petkovid.
1-25. Beograd 1975»
(Ratna prošlost naših naroda i národnosti,
162-186.)
949*71
"1941/1942"’
555 (497.1)
:
80 -52 =B#pl« lex,
Erik.: sotalaitos
/ uredn.s Torno Korošec
Ljubljana, 1977*
523 s.
Vo.iaSki slovar
,
al,],
Pol.
Bielecki
.
:
ISBN
11
546
Robert
Pustynna burza
wa
-
/
Robert Bielecki.
149 s. s 11.
Bellona, 1991«
83-11-07959-0
555 (55)
527 (75 s 55)
Warsza-
555 (6
:
=B4)
Kasznlk,
Pol. P.
Aleksandra Helena
Miądzy Francją a Algierią ; z dziejów
emigracji polskiej
1832-1856 /
Wrocław,
Aleksandra Helena Kasznik.
ryc.
1977.
171 s.
(Prace komisji nauk historycznych )
;
:
4O).
325 (458
325 (438
:
;
44)
65)
355 (53)
Pol. P.
Zajączkowski, Ananiasz
Le traité iranien de
I’art militaire
Ädäb al-harb wa-š-šagä a du XIII® siede.
Introduction et edition en fac-similé.
Warszawa 1969»
414 P»» ill.
(Prace orientalistyczne PAN,
809.27
-8
892.7 -3
21.)
I =O/=9
r
Eri kansoi
(=81)
v
555 (=81)
34 (=81)
Pol. K.
Niederle, Lubor
Život starých Slovanů.
nosti.
Oddíl kulturní.)
1:
1-2.
Praha
1911-13.
-
683
(Slovanské starožit897
p.
,
ill.
2;
2. Saturník, Theodor, 0 právu soukromém u
Slovanů v dobách starších. Praha 1934* 160 p.
5:
2.
Praha 1925.
Pp.
359-789, ill.
59 (=81)
7 (=81)
(((
355 (=B4O/=844)
Pol. P.
Pieradzka, Krystyna
Walki Słowian na Bałtyku w X-XII wieku.
Warszawa 1953«
146 p.
(Prace komisji wo jskowo-historycznej MON.
Seria A:
1.)
930.9 (=B4O/644)
36
SOSIAALIHUOLTO. VAKUUTUSTOIMI
AALISET
JÄRJESTÖT
.
SCSI-
36
Pol. K.
Gavagnis, Feliks
Masonerja. Przetłumaczył i przerobił z
Yfarszawa
zyka włoskiego Lojola Dubowski.
43 P-
-
22
ję-
1910.
Pol.
36
Gide
-
935
Karol
instytucji społecznych na początku
XX. stulecia.
Arkusz 1-6. Warszawa 1909*
96 p. (Dodatek do Prawdy za kwartał 1 r.
,
Rozwój
1909.)
Pol.
36
Gide
-
Karol
Rozwój instytucji społecznych w ciągu
Z 3 wyd. przełożyli Z.
XIX-go stulecia.
954
,
Rosiewicz
474 p.
i J. Dmochowski,
Warszawa
1910.
Pol.
56
-
8978
Hass» Ludwik
Wolnomularstwo w Europie ŚrodkowoWschodniej w XVIII i XIX wieku /
Wrocław, 1982,
Ludwik Hass.
572
ill.
Pol. P.
Kone epc ,j e i problemy übezpieczenia społecznego
materiały IV Kolokwium Übezpieczenia
Społecznego
Wrocław, wrzesień 198? /
:
:
red.: Jan Jończyk.
Wrocław i Wydawnictwo
16l s.
Uniw. Wrocławskiego, 1987»
(Acta Univ. Wratislaviensis ISSN 0239-6661
10347-
ISBN 85-229-0235-.2
36
,
;
369
Pol o kot, 15
Kozłowski. Wład. R,
Pierwiastek wojskowy
w wychowaniu ciePrzyczynek do sprawy skautingu.
Warszawa 1913, 84 p.
lesnem.
796
Pol. P.
Kuczyński.
Tadeusz
Ochrona twórczści artystycznej według prawa pracy i übezpieczenia społecznego /
Tadeusz Kuczyński.
Wrocław : Wyd-wo Uniw,
Wrocł. f 1991*
188 s.
(Acta üniversitatis Wratislaviensis ISSN
0259-6661 j 1558. Prawo, ISSN 0524-4544 i
208).
ISBN 85-229-0479-7
,
547
J6_
36
Niemo,iewski, Andrzej
0 masonerji i masonach.
p.
84
Pol.
Warszawa
-
2703
1906.
36
Pol.
P.
Sizeranne, M. de
Niewidomy o niewidomych. Warszawa
p.
(Biblioteka dzieł wyborowych, 809*)
130
[l9l3]*
56
Sýkora»
Pol. P.
Jaroslav
Kritická analýza neoklasické teorie
rozdělování důchodů. Praha 1979»
90 p.
(Rozpravy ČSAV. Rada spol. věd, 0951.)
Pol. P.
56
übezplec zenie chorobowe
materiały
übezpieczenia
kolokwium
społecznego
Wrocław, wrzesień 1984 / red.; Jan
Wrocław, 1984*
Jończyk.
141 s.
(Acta univ. Wratislaviensis 1 804).
:
Pol. P.
56
społeczne rodziny :
materiały II Kolokwium Übezpieczenia
Społecznego
Wrocław, wrzesień 1985 /
Wrocław, 1995*
red.: Jan Jończyk.
182 s.
(Acta Univ. Wratislaviensis * 872),
ISBN 83-229-0151-3
Übezpieczenie
:
36
:
Pol.
282
Jaroszyński Edward
1. Warszawa
Katolicyzm socjalny.
społecznej,
(Z
7*)
p.
myśli
25i
-
1352
,
X
1908.
36
j
Pol. P.
34
Jędraslk «»Jankowska,
Inetta
Zasiłek chorobowy : problematyka prawna / Inetta Jądrasik-Jankowska, “Jarsza\/a,
1985.
fDissertationes
ISSN
0509-7177
194 s.
univ, Varsoviensis
ł
195).
,
56
:
930.9 (=924)
Pol.
-
778
Eger, F.
Żydzi
wa
1908.
i masoni we wspólnej pracy.
256 p.
Warsza-
c 3/9;
Eri maiss
36 (420)
»
331
Pol. P,
Władysław
na wypadek braku pracy
w Wielkiej Brytanji.
Lwów 1935» 246 p,
(Archiwum towarz. nauk. we Lwowie.
Dział II» 15:2.)
Frönsberg Bąbel,
Übezpieczenie
36
(420)
s
331
Pol.
-
3871
Szubert Wacław
Dzieje übezpieczenia na wypadek bezrobocia
w Anglji.
Rozprawa doktorska. Warszawa 1936.
219 P,
U3oj
S ak s a
36 (430)
Pol. kot, 7
Rose, Karol
Asekuracja przymusowa
robotników
Niemczech. Warszawa 1908.
32 p,
bitka ze Zdrowia, 1908: 10-11.)
w
(Od-
37)
Tšekkoslo
vakia
36 (437)
Houser,
Pol. P.
Jaroslav
Vývoj sociální správy za předmnichovské
republiky. Praha i960.
75 p.
(Rozpravy CSAV. Rada SV, 70s 11.)
56 (457) s 558
Pol. P.
Janák, Jan
Příčiny vzniku předlitavské sociální
správy. Brno 1970.
2JI p*
(Spisy univ. J.E. Purkyně v Brně.
Filos,
fakulta, 162.)
945.7
"18"
369 (437)
:
"1939/1945"
943-7
Moulis, Miloslav
Mládež proti okupantům.
272
p., ill
.
Pol.
-
5911
Praha 1966,
(438)
Puola
Pol.
-
9797
56 (458)
Cha.jn, Leon
Polskie wolnomularstwo
1920-1938 /
Warszawa,
wyd.
Leon Chajn.
2.
1984.
:
569 a.
:
ill.
ISBN 85-07-00952-9
Pol. P.
Gelles. Romuald
Wrocław w latach wielkiej wojny 1914-1918
/ Romuald Gelles.
Wrocław s Wyd-wo Uniw.
180 s. t il.
Wrooł., 1989«
(Acta Universitatis Wratislaviensis
ISSN
Nauki
ISSN
j
polityczne,
0259-8661
1070.
,
0157-1061
}
57;.
55 (458)
38.4458)
525 (458)
945*8 Wrocław
56
(458)
Pol. K.
-
97
Grotowski, Zelisław
Rozwój zakładów dobroczynnych w 'Warszawie.
Warszawa 1910.
264 p.
Pol.
56 (458)
-
8522
Hass t Ludwik
Sekta farmazonii warszawskiej s pierwsze
stulecie wolnomularstwa w Warszawie
(1721-1821)
675
1960.
/
s.
Ludwik Sass,
s ill.
Warszawa,
56 (458)
Kolaeiński
Pol. P.
:
Krzysztof
Pracownicze świadczenia zasiłkowe
i rontowe.
Warszawa 1980.
77 p.
popularnonaukowe,
Prace
55.
Biblioteczka psawnicza, 2.)
t
Pol. P.
Kruk-Lasocka. Joanna
Rodzina i jej dziecko upośledzone umysłowo / Joanna Kruk-Lasocka.
Wrocław : Wydwo Uniw. Wrocł., 1991.
158 s. ; 11.
(Acta Universitatis Wratislaviensis
ISSN
0239-6661 ; 1272. Fraoe pedagogiczne,
ISSN 0137-1096 } 88).
,
ISBN
83-229-0466-5
301 (438)
-36 (438)
36 (438)
Pol.
-
2411
Męczkowski Wa.cław
Monografie historyczne szpitali w Królestwie
Polskiem.
1.
Warszawa 1907480 p. ill.
,
,
61 (458)
ł
56
(438)
914.38
Pol. K.
Młoda wieś.
Warszawa
-
Redaktor Ryszard Wiśniowski.
1962.
225
P«» ill.
\
408
Pol. P.
Prasznic. Urszula
Finansowanie übezpieczenia społecznego pra
cownikdw / Urszula Prasznic.
Wrocław :
16l s. : il.
Wyd-wo Uniw. Wrocł,, 1990.
(Acta Universitatis Vratislaviensis ISSN
,
0239-6661
199).
ISBN
56
56
1289.
85-229-0456-5
(458)
s
;
556
Prawo, ISSN 0524-4544 J
36 (438)
Pol. P.
Problemy rozwoju übezpieczeń społecznych w Polsce / red. % Wacław Szułódź, 1982.
bert, Jerzy Loga.
267
s.
(Acta unív. Lodziensis, Polia iuridica, ISSN 0208-6069 J 8).
36
(438)
Pol. K.
-
Rawicz- Kazimierz
Wileńskie towąrzystwo dobroczynności.
letnią rocznicą założenia.
63
p.
,
ill.
Warszawa 1907-
486
W stu-
56 (458)
Pol.
-
6044
Rehabilitacja inwalidów w PRL. Materiały
I krajowego zjazdu 10-12 maja 1971 'r.
Praca
zbiorowa pod red. Aleksandra Hulka. Warszawa
660 p., ill.
1975.
36
(438)
Pol. K.
Sprawozdanie Komitetu obywatelskiego
Warszawy].
szawa
1915*
Sierpień
225
p.
-
grudzień 1914»
-
150
[Miasta
War-
36
(438)
Pol. K.
Sprawozdanie Komitetu obywatelskiego
Warszawy].
Sierpień
-
grudzień 1914*
-
[Miasta
-
OIMOTB
Ab-
oôHßaTejibCitaro kommt eTa [r. Bapinasw],
4,eKa6pb 1914. Warszawa 1915.
ryCTß
-
15i
451
p.
Pol. P.
56 (458)
Teoretyczne i metodologiczne problemy
poradoznawstwa ; materiały 111 Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego s Karpacz 2-6 maja 1983 / pod red. Alicji
Kargulowej, Mariana Jedrzeczaka.
Wrocław, 1985«
1-2 (6Có s.)
(Acta univ. Wratislaviensis { 911),
ISBN 85-229-0090-2
159.9
(438)
36
(458)
Pol.
-
4041
Ustawy Wileńskiego towarzystwa dobroczynności.
Wilno 1856.
32, [2o] p.
369 (438)
:
008
Pol. P.
Knot, Antoni
Dążenia oświatowe młodzieży galicyjskiej
w latach 1815-1830. Wrocław 1959»
77 P*
(Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego.
Seria A, 64.)
Pol. P.
Prasznlc. Urszula
Finansowanie übezpieczenia społecznego pra
Wrocław :
cowników / Urszula Prasznic.
16l s. : il.
Wyd-wo Uniw. Wrocł,, 1990.
(Acta Universitatis Vratislaviensis ISSN
0259-6661 } 1289. Prawo, ISSN 0524-4544 ;
,
199).
ISBN
85-229-0456-5
56 (458)
56
556
:
56 (458)
;
Pol. P.
54^
Świątkowski,
Andrzej
Urlopy opiekuńce / Andrzej Świątkowski,
1981.
189 s.
(Zeszyty naukowe Uniw, Jagiellońskiego
657. Prace prawnicze } 105).
Kraków,
$
56 (458)
:
t
Pol. P.
4 g#
Świątkowski
«
Andrzej
Urlop w3/-chowawczy / Andrzej Świątkowski.
1985. 131 s.
(Zeszyty naukowe Uniw, Jagiellońskiego »
745. Prace prawnicze, ISSN 0085-4594 I
Kraków,
114).
ISBN
85-01-06515-X
56 (458)
Lech,
:
598 (=B4)
Pol. P.
Andrzej
Tradycyjna kultura ludowa w programach i działalności polskich zwiąków
młodzieży wiejskiej w okresie II Rzeczypospolitej.
Łódź 1978.
258 p.
(Acta univ. Lodziensis.
Seria 1: 59«)
56 (458)
:
Pol. P.
65
Wierzbowski
,
Błażej
System zabezpieczenia społecznego rolniWarszawa,
ków / Błażej Wierzbowski.
1981.
10? s.
(Prace popularnonaukowe ) 36. Biblioteczka prawnicza } 3)»
J6
(458)
92 Mitraszewski
i
Napoleon
Wrocław
A jednak życie.
ill.
Mitraszewski
p o l.
-
590?
,
1974*
141
P*j
(44)
Ranska
3 6 (44)
:
282
Pol. K.
Szymański, Antoni
Katolicyzm socyalny we Francyi.
1911.
56 p.
-
556
Włocławek
37
KASVATUS.
OPETUS
Pol.
Folkierska.
P.
Andrea
Pytanie o pedagogiką / Andrea Folkierska.
Warszawa : Wyd-wo Uniw. Warsz., 1990.
292 s.
(Dissertationes Universitatis Yarsoviensis,
ISSN
37
371
0509-7177
;
547
)
.
Pol.
-
11 472
Humanizm, prakseologia, pedagogika : materiały konferencji zorganizowanej dla upamiętnienia 100 rocznicy urodzin Tadeusza
Kotabińskiego / red. Kazimierz Doktor, Edward Hajduk. Wrocław t Ossolineum, 1989.
245
s.
ISBN
:
il.
85-04-05052-2
92 Kotabiński (458)
001.8
009
*
1
Pol. P.
Inne szanse w edukacji młodych / pod red.
Wyd-wo
Ryszarda Łukaszewicza. Wrocław
Uniw. Wr., 1989.
il.
185 s.
(Acta Universitatis Vratislaviensis ISSN
0239-6661 } 1126. Prace pedagogiczne,
:
:
,
ISSN
37
0157-1096
}
74).
Pol. F.
37
(Komenský, Jan Ámos)
Dílo Jana Amose Komenského.
Johannis Amos
Comenii Opera omnia.
Předseda redakční rady:
1Praha 19&9“
Jaromír Bělič.
-
37
Pol. K.
Jan Amos)
Spisy Jana Amosa Komenského.
-
(Komenský,
Kvačala.
1-3«
Praha 1897-98»
Vydává Jan
149
57
Pol.
-
4574
(Komenský, Jan Amos)
Vybrané spisy Jana Aniose Komenského.
1. [Za redakce] Jana Patočky.
Praha 1958»
Za redakce Jaromíra Kopeckého.
2.
Úvod a
doslov napsal Otakar Chlup.
Praha i960.
3. Za redakce Otakara Ghlupa. Praha 1964*
37
Konarski,
Pol.
-
1600
Stanisław
Pisma pedagogiczne. Wstępem i objaśnieniami opatrzył Łukasz Kurdybacha.
Wrocław
1959*
725 P* (Biblioteka klasyków pedagogiki. )
Pol. P.
Malewski.
Mieczysław
Andragogika w perspektywie metologiczne
Mieczysław Malewski.
Wrocław : Wyd-wo
Uniw. ¥rocł., 1990252 s. : il.
J
/
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN
0259-6661 ; 1259. Prace pedagogiczne, ISSN
0157-1096 j 86).
,
574 (458)
57
Pol.
P.
Nauczyciel akademicki jako współtwórca
środowiska wychowawczego uczelni wyższej /
Irena Lepalczyk.
s Wyd-wo Uniw.
łódzkiego, 1991.
168 s. s 11.
(Acta UniversitatiLs Lodziensis.
Polia
paedagogica et psychologica, ISSN 0208-
6095
378
57
;
27).
Pol.
-
li
787
dyskursy / red. Zbigniew Kwiedinski.
Toruń
Uniw. M. Kopernika, 1991*
il.) (Studia kulturowe i edu1 (177 s.
Nieobecne
;
:
kacyjne )
ISBN 85-251-0274-0
57
571
Pol. P.
Nieprzystosowanie i niedostosowanie spo-
łeczne
s problemy resocjalizacji i rewa-
Wrocław s
lidacji / red. Lidia Mościcka.
Wyd-wo Uniw. Wrocł., 1991»
190 s. : il.
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN
0239-6661 } 1109« Prace pedagogiczne, ISSN
,
0137-1096 ; 709).
ISBN 83-229-0473-8
159.9 s _27_
57
301
57 (453)
:
Pol. P.
37
Palka» Stanisław
Kształcenie przez badanie w praktyce
szkolnej / Stanisław Palka.
Kraków,
s.
113
1984.
(Zeszyty naukowe uniw, jagiellońskiego
}
729. Prace pedagogiczne, ISSN 02J9-
5436
i
1).
Pol. P.
Praktyka i teoria wychowania,
wo Uniw.
1
:
2
:
j£ódź
:
Wyd-
łódzkiego, 1990.
Praktyka wychowania.
244 s.
Teoria wychowania.
168 s. s il.
(Acta Universitatis Lodziensis.
Folia
ISSN 0208-
paedagogica et psychologica,
6093
;
25, 26).
371
3JL
T
Pol.
-
11520
Sivičeková. D.
Systémy profesiovej orientácie a výchovy
povolania vo vybraných socialistických a kapitalistických krajinách / Dana Sivičeková. Bratislava :
Slovenská pedagogická knižnica a ústav
111 s.
školských informácií, 1987.
k volbe
37
Pol. P.
Szanse naukowego rozwoju pedagogiki s
materiały z miądzynarodowej konferencji
naukowej zorganizowanej przez instytut
pedagigiki Uniwersytetu Jagiellońskiego
w dniach 4» i 5 października 1985 r. /
Kraków,
wybór i oprać,: Stanisław palka,
1987. 217 s.
(Zeszyty naukowe Uniw. Jagiellońskiego }
825. Prace pedagogiczne, ISSN 0259-
6).
5456
»
ISBN
83-255-0158-1
57 (082)
i
Pol.
37
Tłokiński,
-
Waldemar
Mowa ; przegląd problematyki dla
psychologów i pedagogów / Waldemar
Tłokiński.
Warszawa, 1982.
190
159-9
8543
Pol.P.
Wahla. A.
Geografie vzdělání obyvatelstva / Arnošt
Wahla.
Praha : Státní pedagogické naklail. (Spisy pedatelství, 1988.
189 s.
dagogické fakulty v Ostravě; 64.)
:
37
Pol.P.
Záškodný. P.
Nárys modelování a optimalizace procesu
výchovy a vzdělávání na pedagogické fakultě v Ostravě / Přemysl Záškodný a kolektiv.
Praha : Státní pedagogické na213 s. (Spisy pedakladatelství, 1988.
gogické fakulty v Ostravě; 62.)
37
378.4 (437) Ostrava
37 (437.6)(03)
Pol. K.
-
Pedagogická encyklopédia üloveneka /
hl, red, s Ondrej Pavlík (predseda).,
[et al.].
1- 2.
Bratislava, 1984- 1985.
1009
57
(05)
Kółko domowe.
Pol.
Pismo poświęcone
polskim rodzi-
com.
4: 2-4, 6-8,
1864-67
Warszawa.
5,
6;
1-7, 9-24,
7
P.
37
Pol.
(05)
Komenský.
81-83
1957-59
Praha.
Časopis pro
P.
učitele národních škol.
37
(05)
Pol. P.
Listy filologické a paedagogické.
1-13.
1874-86.
Praha.
[l4-s
Listy
filologické.]
82 (05)
80 (05)
n
37 (05)
Pol. P.
Nowe tory.
1: 5-10,
5: 1-10,
1906-14
Warszawa,
2s
6s
Miesięcznik pedagogiczny.
1-10,
5: 1-2, 4-10, 4: 1-10,
1-5, 7 s 1-10, 8: 1-10, 9: 1-5
57 (05)
Va
CSAV
7-9
*
1957-59
Praha.
Pol. p.
Časopis pro pedagogidké
ústav J
‘
A
*
vědy.
Komenského
37 (05)
Pol. P.
Przegląd naukowy i pedagogiczny,
1 s 1-5
1916
Ki j(sw.
001 (05)
37 (05)
Pol. P.
Rocznik nauk pedagogicznych. Polska akademia nauk. Oddział w Krakowie. Komisja
nauk pedagogicznych.
4-
1964-
Wrocław,
571 (05)
Pol. P.
Savremena škola. Časopis za pedagogička
Izdajes Pegagogicko društvo
pitanja.
FNRJ
.
ssl-2,5-lo
1950
Beograd.
571 C497.i;(05)
37 (05)
Pol. P.
Sprawy szkolne.
Czasopismo poświęcone
zagadnieniom nauczania i wychowania.
1:1-10
1908
Warszawa.
371 (438)(05)
37 (05)
Pol. p.
Wychowanie w domu i szkole.
pedagogiczny.
2s 1-10;
3: 2-8,10;
8s
1-3
1905-15
Warszawa.
4-6
Czasopismo
á 1-10;
?j
1-3;
Pol. P.
57 (082.1)
Acta Universitatis Lodziensis.
Paedagogica et Psychologien.
1-
Polia
1980łódź
.
[-1980
Acta Univ. Lodziensis.
naukowe Uniw. łódzkiego.
Seria
humanis tyozno-społec zne.]
:
Zeszyty
1.
Nauki
Erit.
159-9 (082.1)
57 (082.1)
Pol. P.
Acta universitatis Palackianae OlomucenPaedagogica
sis. Facultas
psychologies (- sociologica)•
-
1-
Praha
1960159.9 (082.1)
301 (082.1)
Brit.
.
57 (082.1)
Pol. P.
Acta universitatis Palackianae Olomuoensis. Facultas philosophica,
Pae-
dagogica-psychologica(-sociologica).
12Praha 1972[-11; Ac ta univ. Palackianae Olomucensis. Pac. philos.]
159.9 (082.1)
-501(082.l)
Erlt-
37 (082.1)
Pol. P.
Filozofia, psychologia, pedagogika.
4-9
Poznali 1961-66
(Zeszyty naukowe uniw. im. A. Mickie-
wieża.)
1 (082.1)
159.9 (082.1)
57 (082.1)
Pol. P.
Folia pedagogica et psychologica»
(Acta uni v. Lodziensis. Seria 1.)
159*9 (082.1)
371 (082.1)
Pol.P.
Nauki pedagogiczne i psychologia.
1Wrocław 1958(Zeszyty naukowe uniw, wrocławskiego.
Seria
A.)
159.9 (082.1)
57 (082.1)
Pol.P.
Nauki pedagogiczne i psychologiczne.
6-i5
Wrocław 1964-75
(Acta univ. Wratislaviensis .)
159.9 (082.1)
57
(082.1)
Neodidagmata.
1-
Poznaxí 1970-
Pol. P.
371 (082.1)
Pol. P.
Pedagogika.
1Torurí 1971(Ze3 2 yt,y naukowe uniw. M. Kopernika w
Toruniu. Nauki human. -społ. )
371 (082.1)
Pol. P.
Pedagogika i psychologia.
1969-
Łdd£.
(Zeszyty naukowe uniw. łódzkiego.... Seria 1.)
159.9 (082.1)
37 (082.1)
Pol. P.
Prace komisji nauk pedagogicznych. Polska
akademia nauk. Oddział w Krakowie.
4Wrocław
1960Erit,
57 (082.1)
Pol. P.
Prace monograficzne.
Polska akademia
nauk. Oddział w Krakowie, Komisja
nauk pedagogicznych.
1-16
Kraków 1958-71
Brit,
37
(082.1)
Prace pedagogiczne.
1-
Wrocław 1973“
(Acta univ, Wratis laviensis .)
Pol. P.
371 (082.1)
Pol. P.
Prace psychologiczno-pedagogiczne.
2-
Kraków 1960-
(Zeszyty naukowe Uniw.
iii
Psychologia
i
Jagiellońskiego.)
pedagogika.]
159.9 (082.1)
371 (082.1)
Pol. P.
Psychologia i pedagogika.
1
Kraków 1957
(Zeszyty naukowe Uniw.
[2-i
Jagiellońskiego.)
Prace psychologiczno-pedagogiczne.]
159-9 (082.1)
Pol. P.
Radovi
razdio filozofije, psihologije,
sociologije i pedagogije / Sveučilište u
Splitu.
Pilozofski fakultet
Zadar.
:
-
0552-6798.
24:1(1985) 26:5(1987)
Zadar.
ISSN
1 (082,1)
159.9 (082.1)
501 (082.1)
57 (082.1)
37
(
082.1 )
Pol. P.
Rocznik komisji nauk pedagogicznych /
Polska Akademia IJauk,
Oddział w Krakowie. Komisja nauk pedagogicznych.
1-
1961Krakdw.
57
(082.1)
Pol. P.
Sborník prací filosofická fakulty Brněnské university. Rada I: Pedagogicko-psychologická.
1Brno
1966159.9 (082.1)
57 (082.1)
Pol. P.
Sborník prací pedagogické fakulty v
Ostravě.
Acta facultatis pedagogioae
psyOstraviensis. Řada B. Pedagogika
chologie.
“
-
1-2, 4, 7-10
Praha
1966-75
159.9 (082.1)
37 (082.1)
Pol. P,
Sborník prací Pedagogického institutu
v Ostravě* Řada pedagogika
psychologie.
1, 3-4
-
Praha
1961-63
159.9 (082.1)
37 (082.1)
Pol. P.
Shornfk pracf pedagogických (a psychologických)*
Pädagogische (und psychologische) Studien.
(Acta uni v Palackianae ©lomucenais*
*
Facultas philos*
logica
-
Paedagogica
aioiologica.)
159*9(082.1)
-
psycho-
37 (082.1)
Pol. P,
Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci.
Pedagogika
-
psychologia.
1-5
Praha 1955-59
159.9 (082.1)
57 (082.1)
Pol. P.
Seria psychologia
pedagogika.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
5» 5Poznań
1965""
Erit.
159-9 (082.1)
57 (082.1)
Pol. P.
Teorie a praxe výchovy mládeže.
5-
Praha,
( Ac
1984-
t a Univ. Balackianae
Olomucensis.
Facultas paedagogica. Paedagogica)
*
57 (082.1)
Výchovné
tin.
Pol. P.
poradenství.
Pedagogická
Informační bulle-
fakulta UK.
2.3
Praha 1978
Erit.
Pol. P.
Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne : problemy resocjalizacji i rewa-
lidacji / red. Lidia Mościcka,
Wrocław :
Wyd-wo Uniw. Wrocł., 1991»
190 s. : il.
(Acta Universitatis Vratislaviensis ISSN
0259-6661 ; 1109. Prace pedagogiczne, ISSN
0157-1096 i 709).
ISBN 85-229-0475-8
,
159.9
57
s
501
57
57 (453
:
Pol. P,
Adamczyk.
Mieczysław
Edukacja a awans społeczny pletejuszu 17641848 / Mieczysław Adamczyk. Wrocław s Wydwo Uniw. Wrocł., 1990.
153 s. s il,
(Acta Universitatis Wrati-slaviensis
ISSN
0259-6661 ; 1076. Prace pedagogiczne, ISSN
,
0137-1096
;
68;.
ISBN 85-229-0435-5
57 (438;
525 (458)
31
:
Pol.
-
11 590
Maděr. Wit
Walka Solidarności o społeczny kszałt oświaty w Polsce / Wit Mader.
Londyn : Polska Macierz Szkolna, 1998,
168 s.
ISBN
1-870888-01-4
57 (458)
57
529 (458)
525 (458)
57
:
:
Pol.
-
li 590
Maděr. Wit
Walka Solidarności o społeczny kszałt oświaty w Polsce / Wit Mader.
Londyn
Polska Macierz Szkolna, 1988.
168 s.
ISBN 1-870888-01-4
:
57 (458;
57
529 (458)
57 s 525 (458)
:
Pol. P.
Kaprová. Pavla
některým aspektům komunistické výchovy
školách / Pavla Kaprová,
Alexander Rjadovoj, Věra RJadová.
Praha
Univ. Karlova, 1988.
126 s.
(Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Monographica 121/1987).
K
na vysokých
57 s 355
375 (437)
:
PB. Erikoisbgr.
;
Opetus
Didaktika chemie 2 / red. Karel Holada.
Pra.
hä SÚstřední knihovna Ped. fakulty Univ.
[l5B s.] (informační bulKarlovy, 1975.
letin)
:
57
:
54
'
016
Pol.P,
Skácel. J.
Jazyková příprava v kvalifikačním růstu
pracovníků podniku / Josef Skácel, Emanuel Šůstek.
Praha : Státní pedagogické
116 s. (Spisy penakladatelství, 1985.
dagogické fakulty v Ostravě; 56.)
80
:
37
Pol.P.
Šůstek.
E.
Jazyková příprava v kvalifikačním růstu
pracovníků podniku / Josef Skácel, Ema-,
nuel Šůstek.
Praha : Státní pedagogické
nakladatelství, 1985.
116 s. (Spisy pedagogické fakulty v Ostravě; 56.)
80
:
37
Pol.P.
Loucká. H.
Francouzské vytýkací konstrukce a
aktuální členění : Aplikace na výuku
Praha :
francouzštiny / Hana Loucká.
145 s.
(Acta
Univerzita Karlova, 1990.
Universitatis Carolinae. Philologica.
Monographia, ISSN 0567-8269; 56/1989),
804.0-56
:
37
Pol.
-
11
769
Čechová, Marie
Didaktika češtiny / Marie Cechová, Vlastimil
Praha
Státní pedagogické naklaStyblik.
datelství, 1989»
251 s.
:
ISBN
80-04-22459-5
57 (457)
808.5
57
808.5 -07
:
Pol.
Masaryk
.
11
457
TomáS Garrigue
snahy a tužby národního ob
Seská otázka
pád strany
rození ; NaSe nynější krize
počátkové
staročeské a
směni nových / To:
:
Vyd. 8.
máš Garrigue Masaryk.
Svoboda, 1990.
352 s.
ISBN 80-205-0061-8
571 (457)
92 (457) s_sl_
950.8 (457)
Praha s
Pol.
Komenský
,
sobě / Jan
něné. Praha
Amos Komenský.
:
Odeon,
80-207-0016-1
Komenský
008
92
853
11
Jan Amos
0
ISBN
-
(457)
:
57
■i
1989.
2. vyd.
579 s.
,
:
nezmě11.
Pol. K.
Vyskočil.
-
1 125
František
Jan Amos Komenský s
Johan Amos Comenius
kapitoly o Jeho předcích, rodičích, príbuzných a místě narození / František VysBrno
kočil.
151 s. : il.
Blok, 1990.
=
:
ISBN 80-7029-040-4
92 Komenský (457) s 57
Pol. p.
Historia nowożytna i najnowsza / red. Tadeusz Sobczak.
ł<sdź s Wyd-wo Uniw. łódzkiego, 1990.
145 s.
(Ac ta Universitatis Lodziensis.
Folia
historica, ISSN 0208-6050).
555 (458)
945.8 "17"
529 (458)
57 s 945.0
92 Mackiewicz (458)
:
945.8
(3/9)
Eri maissa
57
(100)
Kádner, Otakar
Pol. P.
Vývoj a dnešní soustava školství.
P*
4» Praha 1958»
Rada Is 10.)
(Filosofická bibliotéka.
37 (4)
Hořejší
:
,
Pol.
008
-
1217
Jan
Srovnání kulturní politiky národu oblasti
slovanské.
knihovna.
Praha
Řada 2s
1936.
178
21.)
\
p.
(Politická
Pol.
-
li
769
Čechová, Marie
Didaktika češtiny / Marie Cechová, Vlastimil
Styhlik.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989* 25i s.
ISBN
80-04-22459-5
57 (457)
808.5
57
808.5 -07
;
T
Pol.P.
Dluhoš. L.
Rozvoj
dovedností studentů
Luděk Dluhoš.
Ostrava ; Státní pedagogické
221 s.
f Spisy
nakladatelství, 1990.
pedagogické fakulty v Ostravě; 71),
didkatických
učitelství chemie
37
(437)
/
Pol. P.
Hoffman, Bohuslav
Literární historie v systému literární
výchovy, vzdělání a vyučování na gymnáziu / Bohuslav Hoffman.
Univerzita
Praha
Karlova, 1989»
141 s.
( Acta Universitatis Garolinae.
Philolo;
gica.
82
;
Monographia j
57 (457)
101/1988).
Pol.P.
Zborník filozofickej fakulty Univerzity
Komenského : Pedagogica 1985-86. Bratislava : Slovenské pedagogické naklada172 s. (Paedagogica;
telstvo, 1987.
VIII-IX.)
378.937 (437.6)
37 (437.6)
Bratislava
Pol. P.
Adamczyk.
Mieczysław
Edukacja a awans społeczny plebejuszu
1764
Mieczysław Adamczyk.
Wrocław s Wyd
wo Uniw. Wrocł., 1990.
155 s. : 11.
(Acta Universitatis Wratitelaviensis ISSN
0259-6661 ; 1076. Prace pedagogiczne, ISS;
1848
/
,
0157-1096 ; 68).
ISBN 85-229-0455-5
57 (458;
57
525 (458)
:
Pol. P.
Xukdw-Turkowska.
Bogusława
Recepcja wartości moralnych telewizyjnych
widowisk fabularnych przez młodzież licealWrocław s
ną / Bogusława
Vyd-wo Uniw. Wrocł., 1990.
85 s. : il.
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN
0259-6661 ; 1096. Prace pedagogiezne, ISSN
,
0157-1096
791.4 s 17
57 (458)
}
69).
Pol.
-
11 590
Maděr. Wit
Walka Solidarności o społeczny kszałt ośLondyn : Polswiaty w Polsce / Wit Mader.
ka Macierz Szkolna, 1908.
108 s.
ISBN 1-870888-01-4
37 (438;
57
329 (438)
s
57
523 (458)
:
Pol. P.
Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne : problemy resocjalizacji i rewaWrocław s
lidacji / red. Lidia Mościcka.
Wyd-wo Uniw. Wrocł., 1991»
190 s. : il.
(Acta Universitatis Wratislaviensis
ISSN
0239-6661 ; 1109. Prace pedagogiczne, ISSN
,
0137-1096
ISBN
;
709).
83-229-0475-8
57
159.9
501 s 57
57 (453)
:
Pol. P.
Prokopiuk,
Włodzimierz
Edukacja ustawiczna a rola nauczyciela /
Włodzimierz Propiuk.
Białystok ; Dział
Wydawn. Filii UW w Białymstoku, 1989.
262 s.
il.
:
(Dissertat iones Universitatis Varsoviensis
571).
}
57 (458)
571 (458)
Pol.
Sielicki.
P,
Franciszek
Życie gospodarcze i społeczne, szkolnictwo
oraz kultura wiejska na Wileńszczyźnie w
okresie międzywojennym / Franciszek SieWyd-wo Uniw. Wrocł., 1991>
licki.
Wrocław
;
178 s.
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN
0239-8661 ; 1244* Slavica Wratislaviensia,
ISSN 0137-1150 ; 65 ).
ISBN 85-229-0599-8
,
598 (=B4)
57 (458)
5ÖT~(458)
Pol. P.
Wołczuk,
Janina
Znajomość i nauczanie języka rosyjskiego
w Polsce do roku 1832 / Janina Wołczuk.
Wrocław
¥yd-wo Uniw. Wrocł., 1992.
256 s.
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN
0239-6661 ; 1149* Slavica Wratislaviens ia
ISSN 0137-1150 ; 59).
;
,
»
ISBN
83-229-0684-6
808.2 (458)
808.2 : 371
57 (458)
Pol. P.
Z historii szkolnictwa i myśli pedagogicz
nej w Polsce 1775-1939 / red. Stefania
i
Warszawa s PWN, 1990.
262 s.
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN
0259-6661 j 1110. Prace pedagogiczne,
ISSN 0157-1096 j 71}.
Walasek,
*
,
ISBN
85-01-09616-0
57 (438)
371 OPETUSLAITOS. KASVATUSJÄRJESTELMÄT
JA-TEORIAT
Pol. P.
Balicki, Michał
organizacyjna szkolnictwa
wybrane problemy teorii i praktyki /
Michał Balicki.
Dział WydawBiałystok
nictw Filii UW w Białymstoku, 1986.
211 s.
( Dissertations s Universitatis Varsoviensis
Efektywność
:
;
29TT
571
}
371
Pol. P.
Baócik, Stefan
Uaktywnienie metod nauczania.
149 p.
Kraków
1966,
(Zeszyty naukowe uniw.
=
jagiell., 132.
Prace psychologiczno-pedagogiczne,
8.)
Pol. P.
Cipro, Miroslav
Principy výchovy
/
Miroslav Cipro.
Praha
Univerzita Karlova, 1987.
169 s,
(Acta Univ, Carolinae,
Philosophica et
:
historica monographia
571
}
112/1986).
571
Pol.
-
7929
Denek, Kazimierz
Pomiar efektywności kształczenia w
szkole wyższej / Kazimierz Denek.Warszawa, 1960.
226 s. (Biblioteka nauczyciela akademickiego)
371
Pol. P.
Fr. W.
Szkoła i charakter.
Przyczynek do pedagogiki posłuszeństwa i do reformy karności w
szkole. Przekład Maryi łopuszańskiej.
Warszawa 1909*
149 P*
Foerster,
(Biblioteka dzieł chrześcijańskich,
99»)
Pol. P.
Folkierska.
Andrea
Pytanie o pedagogiką / Andrea Folkierska.
Warszawa
Wyd-wo Uniw. Varsz., 1990.
;
292 s.
(Dissertat iónes Universitatis Varsoviensis,
ISSN
37
371
0509-7177
$
547)
-
571
Pol.
P,
Gawlina, Bernard
Proces wychowania społecznego w systemie wychowawczym szkoły. Warszawa 1976.
126 p.
(Zeszyty naukowe uniw. jagiell., 450.
Prace psychologiczno-pedagogiczne, 26.)
=
571
Pol. P.
Gros, jean, Jerzy
Szkoła i ojczyzna. Przekład Maryi Wentzlowej. Warszawa 1907*
113 P*
(Biblioteka dzieł wyborowych, 481»)
Pol.
Hamarová
,
-
10 829
Janka
spoložnost
výchova / Janka
1
Hamarová, L übotiír Holkovič. Bratislava
159 s.
Veda, 198?.
Rodina
:
571
-
-
571
Pol. P.
Jůva, Vladimír
Pedagogika
194
jako
věda.
Brno
P.
(Sjoisy univ. J. E, Purkyně
fak., 216.)
v
1977»
Brně.
Pol. P.
571
K otázkám komunistické výchovy / odpov.
Praha, 1977.
red. 2 Josef Jedlička.
s.
140
( Sborník prací pedagog, fak. v Ostravě
56.
Rada
B
|
12).
§
571
Pol. P.
K otázkám výchovně vzdělávacího procesu.
Vědecký red. s Jan Neiser,
Praha 1975»
67 P»
(Sborník prací pedag. fak. v Ostravě, 54Rada Bs 8 )
.•=
„
Pol. P.
K teorii
učebních činnosti
Tollingerová a kol,
Praha
235 s.
/
Dana
:
SPN,
1986.
(Acta Univ. Palackianae Olomucensis.
Pacultas philosophica paedagogica-
psychologica
571
}
24/1986),
012 Tollingerová
571
Pol.
-
1509
Key, Ellen
Stulecie dziecka. Przekład Izy Moszczeńskie j
2 wyd.
Warszawa 190?•
270 p.
.
Pol.
571
Kolář Zdeněk
Formování socialistického učitele
Zdeněk Kolář, Marie Prýbortová.
Praha, 1905.
151 s.
9855
-
,
/
371
Pol. P.
Kolář. Zdeněk
Zkušenosti žáků
ve vyučování.
Praha
1972-
182 p.
(Acta univ. Carolinae,
Philosophica et his46.)
monographia,
torica
571
Konopnicki,
Pol. P.
J an
Problem opóźnienia w nauce szkolnej.
Wrocław 1961,
192 p,
(Prace komisji nauk pedagogieoych, 7.)
371
Korczak, Janusz
Pisma wybrane.
Aleksander Lewin.
Pol.
-
7093
Wprowadzenie i wybdn
1-3» Warszawa 1978»
371
-
1660
1914»
89
Pol.
Korycki Władysław
Odrodzona szkoła.
,
Warszawa
P«
Pol.
371
Kruš
Pr.
Zasadnicze zagadnienia pedagogiczne.
1914.
255 P.
-
1939
,
Warszawa
Pol.
P.
Kształcenie nauczycieli klas I-111 ze
szczególnym uwzględnieniem problemu
umiejeętności planowania pracy dydaktycznej / red.! Tadeusz Jałmużna, Sławomir Sztobryn.
Wydawnictwo
łódź
Uniw. łódzkiego, 1988. 185 s.
(Acta Univ. Lodzienais. Polia paedagogica
et psychologica, ISSN 0208-6095 ; 18).
:
571
Pol. P.
311
Łukaszewicz
,
Ryszard
Dialektyczna koncepcja kształcenia /
Ryszard Łukaszewicz. Wrocław, 1985«
204 s.
(Acta univ. Wratislaviensis | 708).
;
371
Pol. P.
Madkowlak. Antoni
Nauczanie łączne dawniej i dziś.
Poznań 1970.
194 p.
(Prace komisji filozoficznej PTPN,
IITTTJ
371
Pol.
-
Materiały lo nauczania pedagogiki.
Techniczne árolki kształcenia. Pod
red. Stefana Słomkiewicza.
Warszawa
p.,
ill.
1978.
269
7314
571
Pol. P.
Monatová, Lili
Otázky rozumové výchovy,
Brno
208 p.
1978.
(Spisy univ. J. E. Purkyně v Brně,
Filoz. fak. f 214.)
571
Pol. P.
Monátová, Lili
Problémy speciální pedagogiky / Lili
Brno, 1964.
Monátová.
220 s.
ill.
(Spisy univ. J. E. Purkyně v Brně.
Filozofická fakulta \ 255).
;
Pol.
571
-
2560
Mortkowiczowa, Janina
74
0 wychowaniu estetycznem.
P.
Warszawa
1905*
Pol.
371
-
2570
Moszczeńska, l[za]
Zasady wychowania.
Warszawa
1907*
339
P*
571
Pol. P.
Niektóre czynniki warunkujące postąp w
procesie nauczania / red.; Stefan Kaczmarek,
Wrocław, 1981,
115 s.
(Acta univ, Wratislaviensis } 548. Prace pedagogiczne ; 25).
Pol.
Nieobecne
dyskursy / red.
dinski.
Toruń
il.)
1 (177 s.
;
li
(Studia
kacyjne)
83-251-0274-0
37
371
/
787
Zbigniew Kwie-
Uniw. M. Kopernika,
:
ISBN
-
kulturowe
1991.
i edu-
Pol. P.
Nieprzystosowanie społeczne } Profilaktyka i resocjalizacja w badaniach empirycznych z diagnoza i prognoza / kol. red.s
Adolf Kiszą...[et aI.J.
Wrocław,
152 s.
(Acta univ. Wratislaviensis » 506,
pedagogiczne } 9)*
1979»
Prace
571
Pol. P.
Nowe oczekiwania wobec edukacji i
kształcenia / red.s Ryszard Łukaszewicz.
Wrocław* 1983»
152 s.
(Acta univ, Wratislaviensie | 625.
Prace pedagogiczne \ 34).
Pol.
Olubiński
.
-
10 814
Andrzej
Konflikty małżeńskie a warunki i efekty
wychowania w rodzinie ; studium eksploracyjne / Andrzej Olubiński,
Toruń ;
208 s.
Uniw. Mikołaja Kopernika, 1987«
ISBN 83-251-0113-2
37 1
571
Pol.
P ab st, A.
Wychowanie praktyczne.
Z przedmową. L.
Zarzeckiego. Przeł. E. Piltz.
Warszawa
[1912].
145 P(Biblioteka dzieł wyborowych, 741*)
P.
371
Pol.
P.
Parízek, Vlastimil
Pedagogické problémy vzdělávacích soustav. Praha
1967.
(Rozpravy CSAV.
73
p.
RadaSV,
77:18.)
571
Pol. P.
Pedagogika ve
Vědecký red.
96
(
=
;
službách společnosti.
Jan Heiser.
Praha 1975.
p.
Sborník prací pedag. fak.
Rada B 10.)
%
571 s 555
v Ostravě, 45-
Pol. P.
Piekarski,
Jacek
Zróżnicowanie wychowawcze środowisk
rodzinnych w małym mieście / Jacek
Piekarski,
Łódź ; Wydawnictwo Uniw.
łódzkiego, 1986.
215 s.
(Acta Univ. Lodziensis. Polia paedagogica et psychologica, ISSN 0208-6095 i 15).
571
371
Pol. P,
Józef
Poznawanie árodowiska wychowawczego*
Wrocław i960.
217 P»
(Prace kom. nauk pedagogicznych, 4.)
Pieter t
Pol,
P.
jhóáí : Wydwo Uniw. Judzkiego, 1990,
1 s Praktyka wychowania.
244 s.
2
Teoria wychowania,
168 s. s il.
(Acta Universitatis Lodziensie. Polia
paedagogica et psychologica, ISSN 0208-
Praktyka i teoria wychowania,
:
6093
571
57
;
25, 26).
Pol. P.
Problemy pedeutologiczne w polskiej
teorii i pra-ktjrce pedagogicznej / red.
Tadeusz Jałmużna.
Wydawnictwo
Bódź
:
:
Uniw.
Łódzkiego, 1987*
613
3
*
(Acta Univ. Lodziensis.
Polia paedagogica
et psychologica, ISSN 0208-6093 ; 17).
571
Pol. P.
Problemy rewalidacji
dzieci niepełnosprawnych / pod red. Lidii Mościckiej.
Warszawa, 1996.
159 s.
(Acta Univ, Wratislaviensis t ?86.
Prace pedagogiczne, ISSN 0137-1096 )
51).
ISBN
571
83-01-067
Pol. P.
Průcha.
J an
USení z textu a didaktická informace
T an Průcha.
Praha
Academia, 1987.
/'
;
91 s.
(Rozpravy
ISSN
571
159-9
ÖSAV,
0069-2298
;
liada společenských včd,
97:6).
371
Pol. P.
Rotterová, Božena
Kázeň a problematika jejího utváření.
Praha
1973«
150
p.
(Acta univ. Carolinae.
Philosophica et his-
torica monographia, 44*)
159-9
571
Pol. P.
Rotterová, Božena & Cáp t Jan
Výchova aktivity mládeže ve volném
čase,
Praha 1976.
158 p,
( Acta univ. Carolinae. Philosophica et
monographia, 65.)
historica
-
371 (437)
Pol. P.
571
dziecka w rodzinie i poza
rodziną / pod red. Marii Tyszkowej.
Poznań, 1995* 257 s.
(Horia psychologia i pedagogika,
ISSN QOB3-4254 ł 60).
Rozwó.j
159.9
371
Pol.
-
5555
Sborník k 70. narozeninám Karla Gaily.
Uspoř. Richard Sedlář. Praha 1971»
219 p.
082.2 Galia
371
Pol. P.
Sedlář, Richard
Úloha práce ve výchově.
Praha 1963*
138 P*
(Acta univ. Carolinae. Philosophica et historica raonographia, 6.)
571
Pol. P.
Sedlár, Richard
Základy mimovypSovacího výchovného systému v socialistické škole. Praha 1975»
153
P-
(Acta univ. Carolinae.
historica.
Philosophica et
Monographia,
61.)
Pol. P.
Siemak-Tylikowska,
Alicja
Podstawy teorii doboru treści kształcenia /
Alicja Siemak-Tylikowska,
Warszawa
:
Wydawnictwa Uniw.
192
Warszawskiego,
1985.
B.
(Dissertat iónes Univ. Varsoviensis,
0509-7177 i 235).
571
ISSN
571
Pol.
Sohiński
,
-
5649
Stanisław
Uwagi metodyczne o nauczaniu historyi.
Warszawa 1910.
97 P* (Książnica wychowaw-
cza,
4«
)
371
Pol. kot. 11
Sokołowski, Eugenjusz
Nie bijmy dzieci. Warszawa 1913»
75
P.
17
571
Pol.
-
3676
Sprawy szkolne i wychowawcze.
Odczyty wygłoszone w wydziale wychowawczym Warszawskiego
towarzystwa higienicznego.
Serya 1. Warszawa 1906.
163 p.
Pol. P.
37f
Stasienko,
Teresa
Twórczość dydaktyczna nauczycieli
polonistów / Teresa Stasienko.
Wrocław, 1982.
112 s.
(Acta univ. Wratislaviensis } 626.
Prace pedagogiczne j 36),
571
Szyszko-Bohusz
Pol. P.
Andrzej
Funkcja dwiczeń odprężających w
nowoczesnym procesie kształcenia.
Wrocław 1979*
152 p.
(Prace komisji nauk pedagogicznych,
187)
.
371
Pol. P.
Andrzej
Oddziaływanie dojazdów do szkół na
zachowanie młodzieży i jej postąpy w
nauce,
160 p.
Wrocław 1969«
Szyszko-Bohusz
(Prace komisji
iTT
,
nauk pedagogicznych,
Pol. P.
371
Teoretyczne i metodologiczne problemy
poradoznawstwa : materiały 111 Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego : Karpacz 2-6 maja 1983 / pod red. Alicji
Kargulowej, Mariana Jądrzeczaka.
1-2 (6Có s.)
Wrocław, 1985.
(Acta unlv. Wratislaviensis | 91l),
ISBN 83-229-0090-2
159.9
36
Pol. P.
Turowska, Ludwika
Środowisko rodzinne jedynaka a jego
przystosowanie szkolne / Ludwika Turowska,
Wrocław
Zakład narodowy im. Ossolińskich
Wydawnictwo PAN, 1987.
25i s.
ill.
(Seria monografii, ISSN 0453-250 X ; 86).
ISBN 85-04-02427-6
;
-
159.9
m
371
Pol. kot. 9
Unszlicht-Bernsteinowa, Julja
Przebłyski nowych form wychowawczych.
Warszawa
1906.
22 p.
Pol. P.
371
Urban, B
.
S
.
Ťsvod do teórie estetické výchovy.
1970.
275
P.
(Acta univ. Garolinae.
rian monographia, 33*)
Praha
Philosophien et histo-
371
Pol. P.
Wasylkowska, Ksenia
Czynniki determinujące pełnienie społecznej
roli ucznia. Wrocław 1974»
16l p.
(Acta üniversitatis Wratislaviensis
=
Prace pedagogiczne,
4»)
,
227.
Pol. P.
Wichura, Helena
Optymalne warunki wielostronnego kształcenia
w nauczaniu początkowym / Helena Wichura.
Białystok ; Dział Wydawnictw Filii UV w
Białymstoku, 1987.
236 s.
(Dissertat iónes Univ, Varsoviensi
371
;
331)»
371
Pol.
-
Wiloch, Tadeusz J.
System szkolny.
1977.
189
2 wyd.
Warszawa
P-
371 (438)
6710
Pol. P.
Wolańska, Zofia
Umiejętność samokontroli i samooceny w
nauczaniu początkowym / Zofia Wolańska.
Dział Wydawnictw Filii UW w
Białystok
Białymstoku, 1986.
157 s.
(Dissertations s Univ. Varsoviensis ; 296).
;
571
159.9
371
Pol.
-
4227
Wolfgang, Alexandra
Rys historyczny usiłowań w uczeniu głuchoniemych i zakładów na ten cel przeznaczonych.
Wilno 1830.
315
P-
Pol. P.
Vonková,
Hanna
Aspekty poznatkové syntézy ve stfedním
všeobecném vzdělání / Hanna Vonková.
Praha, 1985.
86 s.
(Acta Univ. Carolinae.
Philosophica
Monographia $ 101 -1985).
et hiatorica.
371
371
Pol. P.
Wychowanie i nauczanie przez pracą i
zawód. Prace badawcze katedry pedagogiki w szkołach miasta Poznania i woje-
vrództwa.
Poznań 1970.
331 p.
(Seria psychologia-pedagogika, 17.)
371
Z.
Pol. P.
teorie pedagogiky a psychologie zrakově postižených. Red. M.Sovák.
Praha 1968.
124 P*
(Československá defektologie, 2.)
Pol. P.
571
zagadnień metodologicznych historii wychowania. Sprawozdanie z sympozjonu katedry historii wychowania i oświaty Uniw.
Łódzkiego i katedry pedagogiki Uniw. im.
2j
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Oprać. Ste-
fan Truchim. Łódź 1965»
66 p.
Prace wydziału II ŁTN, 60.)
571
Pol. P.
Zborowski. Jan
Analiza pedagogiczna skargi szkolnej.
Kraków 1959«
117
P*
(Prace monograficzne?
Komisja nauk pedag. PAN
Oddz. w Krakowie, 2.)
-
Pol. P.
Problemy współczesnego humanizmu i
wychowania humanistecznego dzieci i
młodzieży / red.: Jan Fudali.
łódź
Wydawnictwo Uniw. łódzkiego, 1988.
171 s.
(Acta Univ. Lodzien.sis.
et psychologica, ISSN
571
;
008
Polia paedagogica
0208-6093
;
19).
57
:
PB. Erikoisbibl,
opetus
016
Możdżeń» Stefan
I,
Bibliografia historii wychowania za
lata 1918-1959 / Stefan I. Możdżeń.
Wrocław, 1978,
26l s.
:
371
:
016
PB,
Erikoisbgr.;
opetus
Zamencka, Danuta
Komisja Edukacji Narodowej / Danuta
Zamencka.
Poradnik bibliograficzny /
pod red, Witolda Stankiewicza,
Warszawa, 1975»
92 s.
571 (458)
PB. Erikoisbgr.
puolan kieli
Bibliografia metodyki nauczania
polskiego
kowski.,:
1945-1969
/
red.
Warszawa s WSiP,
016 s 808.4 s 571
jązyka
Władysław Szysz-
1974.
585
s*
571
;
02
PB. Kirjastotoimi
Sakálová, Elena
Informatická príprava na školách 1.
cyklu / Elena Sakálová,
119
3.
Martin, 1981.
571
;
Pol. P.
028
Komunikovanie masowe w wychowaniu /
pod red. Zygmunta Szulca. Warszawa,
1985. 91 s.
608.
I Acta univ. Wratislaviensia
pedagogiczne,
ISSN
Prace
0157-1096 ł
44).
ISBN
83-01-06283-5
571
s
654
371
;
06l (438)
Pol. P.
Szkoła polska.
Organ Stowarzyszenia
nauczycielstwa polskiego.
2 6 3-4
s
1907
Warszawa.
311
s
Pol. P.
1
Ruciński
t
Stanisław
Wychowanie jako wprowadzanie w życie wartościowe ; próba marksistowskiego określenia aksjologicznej i metodologicznej
problematyki ideału wychowawczego / Stanisław Kuciński.
Warszawa, 1981.
251
s.
(Plssertationes univ. Varsoviensis * 154)-
571
s
159*9
Pol. P,
Franus Edward
Rozwój rozumienia narzędzi przez ucz,
niów.
Kraków 1967*
166
p.
(Zeszyty naukowe uniw. jagiell., 155*
Prace psychologiczno-pedagogiczne, 11.)
371
:
159-9
Gerstmann,
Pol. P.
Stanisław
rodziców na zaburzenia emocjalnosci uczniów. Toruń 1956.
1?8 p.
(Prace wydziału f ilol. -f iloz. TNT 5*2.)
Wpływ
,
571
:
159.9
Pol. P.
Isterewloz, Irena
Rozwój pojąd psychologicznych dzieci
i młodzieży szkolnej. Wrocław 1965.
159 P.
(Prace komisji nauk pedagogicznych» 11.)
571
:
159.9
Pol.
P,
Lewicki, Andrzej
Zapominanie nazwisk.
Studium nad psychologicznymi podstawami uczenia się i nauczania. Toruň 1950.
190 p.
(Prace wydziału f ilol. -f iloz. TNT
s*s*)
,
57/
:
159.9
Pol. P.
Łukaszewicz, Ryszard
Szanse i perspektywy człowieka wobec kształcenia / Ryszard łukaszewica. Wrocław, 1979*
147 s.
(Acta universitatis Wratislaviensis
Prace pedagogiczne ; 19)*
;
496.
571
:
Plch,
159-9
Pol.
Jaromír
Slovesné umění v rozvoji osobnosti
dítěte předškolního věku. Praha 1975»
72 p.
(Sborník pedag. fakulty univ. Karlovy,
1975.)
P.
571
s
159.9
Pol. P.
problémy výchovná vzdělávacího procesu / odpov, reds Dana
11l s,
Praha, 1980.
Dobrovolská.
( Sborník prací pedagogické fak. v
Ostravě } 70. Sada B } 15).
Psychologická
571
:
159-9
Pol.
p.
Psychologie a pedagogika. Praha 1967.
123 P*
(Ácta univ. Carolinae.
Philosophica et histo-
rica,
19672 4.)
V
571
:
159.9
Pol. P.
Szevczuk. Włodzimierz
Recepcja treści oświatowych,
1966.
214
Wrocław
p.
(Prace komisji nauk pedagogicznych,
12.)
571
:
i?
Pol. p.
Fr. W.
Etyka płciowa i pedagogika. Przekład z
3 wyd. J. J. Rapackiego. Warszawa 1911.
211 p.
(Biblioteka dzieł chrześcijańskich, 121.)
Foerster,
371
:
17
Pol.
-
848
F. W.
Seksualna etyka i pedagogika. Z 3 wyd.
przetłóm. Karol Schott. Warszawa 1911»
Foerster
204
,
p.
■■
Pol. P.
Studia z socjologii młodzieży i wychowania.
4 ; Mauczyciele i wychowankowie / pod
red. Jana Jerschiny,
112
Kraków, 1986.
s.
(Zeszyty naukowe Uniw. Jagiellońskiego \
772, Prace socjologiczne, ISSN 0137-
2408
ISBN
,
9).
83-01-07194-X
501 s 37 1
571
:
501
Pol. P.
Woskowßki, Jan
wybrane zaSocjologia wychowania
Bódź 1979*
gadnienia.
159 p.
(Acta univ. Lodzieneis,
Seria 5* 36.)
571(438)
;
301
571
:
351
Pol. P.
Leja, Leon
Zagadnienie pracy w pedagogice.
Poznań 1965*
155 P*
(Seria psychologia-pedagogika, 9*)
371
j
327
Zaniewiecki.
Pol. kot.
12
Zbigniew
Międzynarodowa korespondencja szkolna.
Warszawa 1933.
45 p.
Pol.
57t
:
335
-
9459
Kaprová. Pavla
tTloha výuky vědeckého komunismu v
systému komunisticé výchovy / Pavla
Kaprová.
Praha, 1982.
81 s.
371
:
535
Pedagogika ve
Vědecký red.s
96
Pol. P.
službách společnosti.
Jan Neiser.
Praha 1975.
p.
(Sborník prací pedag, fak. v Ostravě, 43=
Rada Bs 10.)
371
571
:
572
Pol. P.
Jerzy
Indywidualizowane nauczanie problemowo-grupowe w szkole podstawowej.
Poznań 1978.
231 p.
(Seria psychologia i pedagogika, 40.)
Kujawlńskl,
571
;
572
Pol. P.
Jerzy
Skuteczność stosowania półprogramowanych podręczników w początkowym nauczani«.
Poznań 1972.
105 p.
(Seria psychologia-pedagogika, 25.)
Ku.jawiński
,
571
:
572
Pol. P.
Warsicka, Aurelia
Stopień opanowania cichego czytania
a powodzenie dziecka w nauce szkolnej,
Poznań 1977.
148 p.
(Seria psychologia-pedagogika, 37.)
571
:
Pol.
375
-
473
Gentnerszwerowa, R.
0 współnem oku płci kształceniu w szkole
średniej. Warszawa 1905»
98 P*
ľ
371
:
377
Pol. P.
Metodyka kształcenia nauczycieli.
Stanisława Szajka.
Poznań
1974.
176 p.
Pod red.
(Seria psychologia-pedagogika, 51.)
371
:
378
Denek« Kazimierz
Pol. P.
Efektywność nauczania programowanego
162 p.
szkole wyższej.
Poznań 1971.
(Seria psychologia i pedagogika, 19»)
w
371 s 578
Pol. P.
Materiały z sesji naukowej Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poświeconej sprawom pedagogiczno-dydaktycznym
szkoły wyższej.
Red. Stanisław Kowalski.
588 p.
(Seria psychologia-pedagogika, 10.)
571
;
378
Pol. P.
Metodyka ćwiczeń na studiach uniwer-
syteckich,
Red,
naukowy: Leon Leja.
258 pi» ill.
Poznań 1975*
(Seria psychologia-peďagogika, 35»)
571
:
578
Pol. P.
0 postąp w dydaktyce szkoły wyższej.
Poznań 1972.
284 p.
Red. Leon Leja.
(Seria psychologia i pedagogika, 22.)
371
:
578
Pol. P.
Rola promotora w kształceniu kadry
naukowej.
Pod red. Leona Leji.
Poznań 1976.
80 p.
(Seria psychologia-pedagogika, 56.)
371
:
578
Pol. P.
Wychowanie nowoczesnego absolwenta
szkoły wyższej.
Materiały z sesji
naukowej (... 1973)* Pod red. Leona
Poznań 1975248 p.
(Seria psychologia-pedagogika, 33»)
Leji.
371
:
Pol. p.
378.4 (ôČŽ.J)
Heodidagmata.
1-
Poznań.
1970-
■
371
s
378.4 (458) Poznań
Pol. P.
Leon
Nowoczesna dydaktyka w działalności
28 p.
uniwersyteckiej.
Poznań 1975«
(Wykłady inauguracyjne, 12.)
Leja,
571 s 392 (=B4)
Pol. P.
Formlcki, Józef
Rodzina wiejska jako środowisko wychowawcze.
Wroc ław 1977.
151 p.
(Prace komisji nauk pedagogicznych, 1?.)
571
:
51
Pol. P.
Kvštoô, Pavel
Možnosti použití minikalkulátorů ve
vyučování matematice na základní
škole / Pave Kvštoň. Praha, 1983.
112 s.
(Spisy pedagogické fakulty v Ostravš
49h
j
571
:
53
Pol. P.
Mechlová, Erika
Výzkua skupinového vyučování ve
fyzice na základní škole / Erika
Mechlová.
Ostrava, 1994.
191 s.
(Spisy pedagogické fak. v Ostravě
;
sl)*
371
:
613
Pol.
Kopczyński
Stanisław
Szkice higjeniczno-wychowawcze.
1910.
230 p.
-
1639
,
Warszawa
371
:
Pol. P.
654
Komunikovanie masowe w wychowaniu /
pod red. Zygmunta Szulca. Warszawa,
1995. 91 s.
(Acta univ. Wratislaviensis 1 608.
prace pedagogiczne, ISSN 0157-1096 1
44).
ISBN
83-01-06283-5
571
;
028
371
:
7
Pol. P.
Jůva, Vladimír
Die ästhetische Erziehung der Jugend.
1-2. Brno 1967-69»
(Spisy univ. J.E. Purkyně v Brně, Filos.
fakulta,
124,
138.)
371
:
Wo.j nar
7
,
Pol.
-
6539
Irena
Teoria wychowania estetycznego
zarys problematyki.
ill.
p.
359
»
Warszawa
1976.
Pol. P.
Zalewska-Pawlak
.
Mirosława
Wychowanie estetyczne dziecka w wieku
przedszkolnym : geneza i rozwój problematyki
w polskiej teorii pedagogiczne j / Mirosława
Zalewska-Pawlak. łódź ; Wydawnictwo Uniw.
134 s.
łódzkiego, 1988.
(Acta Univ. Lodziensis.
Folia paedagogioa
et psychologica, ISSN 02086095 ; 20).
571
:
7
571
s
72/77
(082.1)
Pol. P,
Sborník prací pedagogické fakulty University v Olomouci.
1Praha 1971-
Výtvarná výchova.
571 s 78
Wierszyłowski
Pol. P.
Jan
Specyfika pedagogiki muzycznej.
szawa 1977»
,
War-
105
(Dissertationes
p.
univ. Varsoviensis
,
117»)
371
s
78 (082.1)
Pol. P.
Sborník prací pedagogičke fakulty University Palackého v Olomouci. Hudební výchova.
[
]f
1
Praha 1969, 1975
571
*
791.4
Pol.
-
7832
Analiza i interpretacja utworu filmowego
w szkole / praca zbiorowa pod red. Henryka
Depty.
Warszawa, 1980.
279 s.
791.4 (438)
571
:
Pol. P.
$71.4
Depta, Henryk
Film ii życiu i ;*ychowaniu młodzieży /
Henryk Depta.
202
Warszawa, 1985.
s.
(Dissertation es univ. Varsoviensis,
0509-7177
I
208).
371
;
791.4
Pol. P.
Strykowski. Wacław
Struktura filmu naukowo-dydaktycznego-»
Poznań
1973.
129
p.
psychôlogia-pedagogika, 27.)
571
:
796 (05)
Pol. P.
Tělesná výchova mládeže,
46:5-4;
41:1-2,
42:1, 45 s 1-5
»
1974-79
Praha.
Pol.P.
Bronec. J.
O lexiku cizích jazyků v minulosti
gvodidaktická
studie
Jiři Bronec.
:
Lin-
Brno
J. E. Purkyně, 1988.
117 s.
(Spisy Univerzity J.E. Purkyně, filozofi-
:
Univerzita
cká fakulta;
80:371
281.)
/
571
s
80
Pol. P.
Glottodidactica Olomucensia.
Sborník
příspěvku k metodice vyučovaní cizím jazykům a jiným otázkám aplikovaná lingvistiky.
(Acta univ. Palackianae Olomucensia.
Facultas philos. Philologies.)
371
!
80
Pol. P.
Holubář, Zdeněk
Myšlenkové operace a učení jazyku.
Příspěvek k psychologii učení. Praha
1970.
59
P.
(Studie ČSAV,
1970:8.)
159.9
371
;
80
Pol.
-
5438
Jankowski, Bogusław Antoni
Nauka języka obcego. Spojrzenie psychologa.
Warszawa 1973*
326 p., ill. (Sygnały).
571
:
80
Pol, P.
Jazykovědné
d-zykoveu^.
symposium 1971. U příležiSvěř á
tosti 65. n:
narozenin Františka
k a 5*2.1971*
Red. Josef Veselý a Lubo
mír Čermák. Brno 1975»
271 p.
(Sborník prací pedag. fak. univ. J. E.
Purkyně v Brně, 41 )
,
»
808.5 (082)
082.2 Svěrák
Pol.
Kaczmarski
,
-
10
857
Stanisław P.
Wstąp do bilingwalnego ującia nauki
Introducing a bilingual
jązyka obcego
approach to foreign language teaching
and learning / Stanisław P. Kaczmarski.
Warszawa : Wydawnictwo szkolne i peda211 s.
gogiczne, 1988.
=
ISBN
85-02-03663-5
80
371
:
Pol. P.
Korzeniewska-Rogalewicz,
J Q anna
Błą,d leksykalny a dydaktyka jązyka obcego
na materiale jązyka rosyjskiego / Joanna
Korzeniewska-Rogalewicz,
Warszawa
Wydawnictwa Uniw. Warszawskiego, 1986.
197 s.
(Dissertat iones Univ. Varsoviensis ISSN
:
,
0509-7177
80
:
808.2
i
371
:
571
220).
571
:
Pol.
80
Krakowian,
-
Bogdan
0 nauczaniu rozumienia mowy obcoWarjęzycznej / Bogdan Krakowian.
211 s.
szawa, 1985*
ISBN 05-02-02643-5
9975
374
:
80
Krámský,
Pol.
-
5304
Jiří
Zvuková stránka jazyka
kům.
Praha 1972.
98 p.
ve vyučování cizím jazy-
Pol.
P.
Kształcenie jązykowe w szkole / red.:
1Maria Dudzik.
Wrocław, 1981(Acta Universitatis Vratislaviensis ;
558(=2), 702(=5), 916(=4)
80
:
571
571
;
80
Pol. P.
Lewicki Eugeniusz
Proces nauczania i uczenia siee jązyków obcych w laboratorium jec zykowym.
Wrocław 1978.
124 p.
(Acta univ. Wratislaviensls 451Germanica Wratislaviensia, 59«)
,
,
=
571
:
Pol,
80
"
7723
Lingwistyka stosowana i glottodydaktyka.
Materiały I Sympozjum zorganizowanego
przez Instytut lingwistyki stosowanej UW*
Warsza.wa... 1973» Pod. red. Franciszka
Gruczy.
Warszawa 1976,
231 p.
80
371
s
80
Pol. P.
Liškar, Čestmír
Cíl, obsah a metody vyučování cizím jazykům.
Brno 1974*
108 p.
(Spisy univ. J.E. Purkyně v Brně.
fakulta,, 193»)
Filos.
í
80
Pol, P,
Marion, Waldemar
Dydaktyka języka obcego w szkole średniej jako maksymalizacja uczenia się ze
zrozumieniem, Poznań 1974«
155 P»
(Seria filologia angielska UAM, 6.)
371
s 80
Matulka,
Pol.
-
5366
Zofia
Programowanie nauki o języku. Z badať! nad
modernizacją metod naucznia. Warszawa 1974*
190 p.
:
SO
Pol,
P.
Pfeiffer, Waldemar
Elliptische Satzstrukturen im konventionellen und programmierten Fremdsprachenunterricht. Poznań 1973«
68 p.
(Seria filologia germańska UAM, 14.)
571
s 80
Pol. P.
Průcha Jan
Jazyková vzdelaní. Analýza a pro205 P»
gnóza systému» Praha 1978»
,
(Studie
ČSAV,
1978*6.)
Pol. P.
Ries, Lumír
Auditívni a audioorálnl metody ve
vyučování jazykům s (Na základě výzkumu osvojování ruštiny) / Lumír
Praha, 1979.
Ries.
110 s.
(Spisy pedagog, fakulty v Ostravě ) 40).
80
:
808.2
51i.
:
571
s 80
Pol. P.
Rozwój mowy pisanej u dzieci wczesnych klas
szkoły podstawowej. Pod red, Stanisława
Kowalskiego. Poznali 1959»
173 p*
(Zeszyty naukowe uniw. im. A. Mickiewicza
w Poznaniu, 18,
Filozofia, psychologia, pedagogika, 2 )
=
0
808.4 -086
57|
s
80
Pol. P.
Sprachwiasenschaft und Premdsprachenunterricht. Arbeiten der Germanistenkommission
der Volksrepublik Polen und der Deutschen
Demokratischen Republik. Referate auf der
Arbeitstagung der Sektionen Grammatik und
Methodik in Dresden... 1973« Red. naukowy:
Aleksander Szulc, Poznań 1973*
58 p.
(Seria filologia germańska UAM, 16.)
371
:
80
Pol.
-
7878
Střílová, Anna
Zvuková učebnice v teorii a praxi jazykového vzdllávání / Anna Střílová. Praha,
1976.
126
s.
371
t
80
Pol.
-
7210
Teoria komunikacji językowej a glottodydaktyka. Materiały 111 Sympozjum Instytutu lingwistyki stosowanej, Białowieża... 1975 r* Red. naukowy* Franciszek Grucza. Warszawa 1970»
112 p.
371
s
80
Pol.
-
7445
Tadeusz & Zawadzka« Elżbieta
Fazy procesu przyswajania języka obWarszawa 1979»
91 P»
cego.
Woźnicki
,
571
:
80
:
016
PB. Erikoisbgr, s
opetus
metodiky vyučování cizím
An international bibliography
of foreign language teaching methods /
Václav Stehlík.
Bibliografie
jazykům
=
4-
Za rok 1967Praha 19^9Bibliografie
zahraniční metodiky
571
:
80
:
016
PB. Erikolsbgr.:
opetus
zahraniční metodiky vyučováni cizím jazykům / Václav Stehlík.
Bibliografie
1-5
1962-66
Praha
1965-68
[4— s
Bibliografie metodiky
vyučování.,,]
371
:
80
:
016
PB. Erikoisbibl
.
opetus
K vyučovaniu cudzích Jazykov
:
výberová
bibliografia / Slovenská pedagogická
knižnica } zost. E. Eleková, Bratislava,
1972.
22 s.
;
571
:
80 (082.1)
Pol. P.
Prace naukowe studium praktycznej nauki
jązyków obcych Politechniki Wrocławskiej
3
Wrocławl979
=
Studia i materiały, 8.
,k
80 -07
Brit
(082.1)
‘
371
;
80
(438)
Pol.
-
7619
Polska myál glottodydaktyczna 19451975* Wybór artykułów z zakresu glottodydaktyki ogólnej.
Pod red. Pram
ciszka Gruczy.
Warszawa 1979*
663 p.
Pol. P,
Proceedings of the third april conference
of university teachers of English £ Cracow 1984 (april 11-15)
English language and literature:; methods of teaching
:
and research / ed. by Teresa BałukUlewiczowa, Maria Korosadowicz.
Kraków,
1986.
247 s.
( Zeszyty
naukowe Dniw. Jagiellońskiego )
Prace historycznoliterackie, ISSN
795»
0085-456 X
571
)
64).
83-213-0084-4
ISBN
:
802.0
á
Pol. kot.
571
:
55
805.0
Łesman, Bernard
P. Ahn 'a nowa metoda praktyczna i
łatwa nauczenia sią w krótkim czasie
jązyka niemieckiego z zastosowaniem
do użytku młodzieży polskiej / Bernard Lesman.
17. wyd. ¥arszax\ra,
1908.
1 (96 s.).
Pol. P.
371
:
805.0
Teoria i praktyka nauczania jązyka
niemieckiego na studiach germanisEugeniusz Tomiczek,
tycznych / red,
Wrocław, 1982.
112 s.
(Acta univ, Wratislaviensis 1 649*
Germanica Wratislaviensia 1 49)*
ž
Pol, P.
Wilczyńska, Weronika
La spécificité conceptuelle en franqais
langue étrang&re pour une approche
"conceptualisatrioe de I 'article” /
Weronika Wilczyńska,
Poznań f 1986.
125 s.
(Seria jązykoznastwo stosowane, ISSN
0157-1444 ł 127).
Q04.0 s
Ul
571
808.2
:
Eliáš
Pol.
-
6210
Štefan
Pôsobenie transferu pri osvojovaní
ruskej lexiky. Bratislava 1974»
139 P»
,
571
:
808.2
Pol. P.
Hála, Milan
Metodické problémy intenzifikace nácviku ruské azbwky a počátečního čtení.
Praha 1979*
157 p. ill.
(Sborník prací pedag. fak, univ. Palackého v Olomouci. Monografická řada, 2.)
>
Pol. P.
Korzeniewska-Rogalewicz,
J D anna
Błą,d leksykalny a dydaktyka
na materiale
języka obcego
języka rosyjskiego / Joanna
Warszawa
Korzeniewska-Rogalewicz.
Wydawnictwa Uniw. Warszawskiego, 1986.
;
197 s.
(Dissertat iones Univ. Varsoviensis
0509-7177 ł 220).
80
:
808.2
571
;
571
,
ISSN
Pol. P,
Hála, Milan
Počáteční vyučování ruskému Jazyku a
Jeho teoretické základy / Milan Hála.
205 s.
Palaokianae Olomucensis,
paedag.
Series monographica ) 7).
Praha,
(Acta
Fac.
571
1985»
Univ,
:
008.2
371
:
Ö08.2
Pol.
-
5752
Iwan, Krystyna & Hryniuk, Bolesław
Zbiór ćwiczeń’i zadań z metodyki nauczania
języka rosyjskiego w szkole podstawowej.
Materiały pomocnicze dla studentów szkół
wyższych i nauczycieli rusycystów.
Poznań
1973.
71
P.
371
;
Pol. P.
808.2
0 nové koncepci výuku ruštiny ve
škole a na závodech / odpov, red. s
Josef Skácel, Praha, 1981.
130 s.
(Sborník prací pedagog, fak. v Ostrav?
)
74.
Sada
I)
|
17).
571
:
808.2
Pol.
-
8704
Podstawy naukowe nauczania Jązyka
rosyjskiego / pod red. Stanisława Siatkowskiego, Warszawa, 1972.
509 s.
Pol. P.
Eies, Lumír
Auditívni a audioorální metody ve
vyučování jazykům ; (Na základě výzkumu osvojování ruštiny) / Lumír
Praha, 1979*
Ries.
110 s.
(Spisy pedagog, fakulty v Ostravě
80 : 57i
808.2 s
371
)
40).
í
808.2
Pol. P.
Wójcik Tadeusz
Językoznawcze aspekty metodyki nauczania
języka rosyjskiego. Poznań 1973»
135 p.
(Seria filologia rosyjska UAM, 4*)
,
Pol. P.
Wołczuk,
Janina
Znajomości i nauczanie Jązyka rosyjskiego
w Polsce do roku 1832 / Janina Wołczuk.
Wyd-wo Uniw. Wrocł.
Wrocław
1992. 256 s.
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN
0239-6661 ; 1149* Slavica Wratislaviensia 9
;
,
,
ISSN
ISBN
0137-1150
;
59).
83-229-0684-6
808.2 (458)
808.2
371
:
57 (458)
_
571
:
808.4
Pol. P.
Dydaktyka dydaktyki literatury i języka polskiego.
Z zagadnień teorii i
praktyki.
Materiały,konferencji...
1976 r. Red. Zenon Jagoda. Warszawa
1979.
124 p.
(Zeszyty naukowe uniw. Jagiellońskiego,
=
546.
Prace historycznoliterackie, 58.)
571
:
884
571
:
Pol. P.
808.4
literatury polskiej i języka
polskiego
De arte praecipiendi litte«
ras et linguam Polonorum / red.; JadwiKraków, 1981.
Kowalikowska.
108 s.
Zeszyty naukowe uniw. jagiellońskiego }
ló. Prace historycznoliterackie } 44).
Dydaktyka
=
Ía
884
;
571
Pol. P.
571
:
808.4
Dydaktyka literatury polskiej i
jązyka polskiego / pod red. Jadwigi
Kowalikowej.
Kraków, 1905. 04 s.
(Zeszyty naukowe Uniw. Jagiellońskiego }
719* Prace historycznoliterackie, ISSN
0083-456 X
ISBN
|
56).
83-01-06683-0
371
;
884
571
;
808.4
Pol. P.
Grudzińska t Wanda
Kształtowanie rozumienia norm moralnych
w procesie nauczania Jązyka polskiego w
młodszym wieku szkolnym / Wanda Grudzińska,
Wrocław, 1990.
87 s.
(Acta univ. Wratislaviensis ) 546. Prace pedagogiczne } 24).
371
:
808,4
Pol.
Jaworski t Michał
Metodyka nauki o języku polskim.
Warszawa 1978»
259 P*
-
7470
37 $
s
808.4
Pol.
-
1402
polski. Wskazówki metodyczne do programu gimnazjum państwowego. Napisał Konstanty
Wojciechowski z udziałem Stanisława Szobera
oraz Bogdana Sawroczyńskiogo. harszawa 192 J.
586 p.
Jazyk
371
;
808.4
Konopnicki
,
Pol. P.
Jan
&
(testy)
Ziemba» Marian
słownikowe i ich
Wrocław
zastosowanie.
1968.
192 p.
(Prace komisji nauk pedagogicznych,
Zadania
14.
571
:
808.4
Pol. P.
Kształcenie Jqzykovre w szkole / pod
red. Marii .Dudzik.
Wrocław, 1981-
Pol. P.
Lewandowski,
Jan
Nauczanie jązyka polskiego cudzoziemców w
Polsce ; monografia glottodydaktyczna /
Jan Lewandowski.
Warszawa
Wydawnictwa
Uniw. Warszawskiego, 1985.
266 s.
;
(Dissertat iónes Univ. Varsoviensis, ISSN
0509-7177 ; 252).
808.4
:
571
!
Prądy
Pol
808.4
vr nauczaniu języfea ojoaystago.
zbiorowa*
Varazawa 1908.
344 P*
*
*
5128
Praca
37 1
:
808.4
Pol. kot.
35
Rudnicki, Mikołaj
Z dziejów polskiej myśli jązykowej i
wychowawczej / Mikołaj Rudnicki,
Poznań, 1921.
128 s.
808.4
-02
571
ł
608.4
Pol. P.
Słowiński> Lech
Nauka jązyka polskiego w szkołach
Rzeczypospolitej przedrozbiorowej.
Poznań 1978«
256
p.
(Seria filologia polska,
16.)
57f
!
808.4
Pol. P.
Wińska, Urszula
Błędy językowo-stylistyczne uczniów szkół
Gdańsk
podstawowych województwa gdańskiego.
p.
1966.
184
(Gdańskie zeszyty humanistyczne. Prace języko-
znawcze,
1.)
571
!
808.4
Pol. P.
Z teorii i praktyki dydaktycznrj
jązyka polskiego / red,: Jerzy Kram,
Edward Polański,
Katowice, 19771(Prace naukowe Uniw. Śląskiego w Katowicach ) 117» 267, 561»
371
:
808.4
Lewandowski,
:
016
PB. Erikoisbibl
puolan kleli
Jan
Analityczna bibliografia nauczania
języka polskiego jako obcego w PRL
(1945-1970).
Warszawa 1971«
176
P»
.
371
t
808.5
Pol.
-
7534
Hauser. Přemysl
Skladba na základní devítileté Škole*
2 vyd.
Praha 1978»
194 P»
37/
:
Pol. P.
808.5 -3
Hubáček, Josef
Česká pedagogická
Komenského
1986.
/
terminologie J, A.
Josef Hubáček.
Praha,
?6 s.
(Rozpravy ČSAV.
Rada společenských
véd, ISSN 0069-2293 ; 96 s 3).
808.5 -085
í
92
Komenský
(437)
571
:
808.5
Pol.
-
7792
Jelfnek, Jaroslav
Úvod do teorie
vyučování českému jazyku /
Praha, 1979»
275 s.
Jaroslav Jelínek,
371
s
808.5
Pol.
-
Svoboda, Karel
Didaktika českého jazyka a slohu.
Praha 1977»
507 P»
6557
571
s
808.5
Pol.
-
6595
Svoboda, Karel
Stylizační výcvik ve ppisovné Seating
a rozvoj myšlení,
2. Praha 1976.
221 p.
808.5 -06
37<[
»
808.54
Pol.
Betáková, Valéria
Triedenie jazykových cvičení.
208 p.
slava 1976.
-
6551
Brati-
571
:
808.54
Pol.
-
6212
Kučera, Ladislav
Druhy jazykových rozborov slovenčiny»
2 71 P*
2 vyd. Bratislava 1975»
*
82
Pol.
-
7012
Analiza utworów literackich w klasach
V-VIII szkoły podstawowej. Pod red.
Heleny Ostaszewskiej. Warszawa 1975»
(Z moich doświadczeń.)
277 p.
372
í
884
571
:
82
Pol.
-
Genek, Svatopluk
ívod do teorie literární výchovy.
Praha 1979»
231 P»
7455
571
:
82
Pol.
-
6460
Literárne vzdelanie. Zost. Anton Popovič. Martin 1976.
248 p.
82
571
:
82
(082.l)
Pol. P.
Zborník kabinetu literárnej komunikácie a experimentálnych metodík pedagogickej fakulty v Nitre.
5
Bratislava 1972
Erit.
(08 2.1)
885-4 (082.1:>
82
»
884
Pol.
-
7012
Analiza utworów literackich w klasach
V-VIII szkoły podstawowej. Pod red.
Heleny Ostaszewskiej. Warszawa 1975»
(Z moich doáwiadczerí .)
277 p.
t
02
571
:
884
Pol. P.
Chrząstowska, Bożena
Teoria literatury w szkole.
Z badań
nad recepcją liryki. Wrocław 1979.
515 p.
(Rozprawy literackie, 22.)
571
:
884
Pol. P.
Dydaktyka dydaktyki literatury i języka polskiego.
Z zagadnień teorii i
praktyki.
1976 r.
Materiały.konferencji...
Red. Zenon Jagoda. ¥arsza\*a
1979.
124 p.
(Zeszyty naukowe uniw. Jagiellońskiego,
=
546.
Prace historycznoliterackie, 58*)
571
:
808.4
571
:
Pol. P.
884
Dydaktyka literatury polskiej i
języka
polskiego
De arte praecipiendi litte«
ras et linguam Polonorum / red,; Jadwi108 s.
ga Kowalikowska.
Kraków, 1981.
(Zeszyty naukowe uniw, jagiellońskiego }
61 ó. Prace historycznoliterackie ; 44)•
=
808.4
:
371
Pol. P.
571
:
884
literatury polskiej i
jązyka polskiego / pod red, Jadwigi
Kowalikowej. Kraków, 1905*
84 s.
(Zeszyty naukowe Uniw. Jagiellońskiego {
719» Prace historycznoliterackie, ISSN
Dydaktyka
0085-456 X
ISBN
»
56).
83-01-06685-0
371
:
808.4
371
t
884
Pol. P,
nauczania języka i literatury polskiej.
1. Literaturoznawstwo
i metodyka. Pod red. Mieczysława Inglota. Wrocław J.l977«
135 p.
Problematyka
(Acta
univ, Hratislaviensis
,
370.)
571
:
91
Pol. P.
Wahla, ArnȊt
Strukturní sloíky uöebnic geografie
ArnoSt Wahla, Praha, 1983»
83 s,
/
:
tah.
(Spisy pedagogické fakulty v OstravS
4&U
$
371
:
92 Komenský (437)
Pol. P.
(Komenský« Jan Amos)
Jan Arnos Komeński a problemy współczesnej pedagogiki. Red. Leon Leja.
Poznań 1974.
150 p.
(Seria psychologia-pedagogika, 32.)
37
’
9 2 Komenský (437)
Pol. P.
(Komenský, Jan Amos)
Jana Amosa Komenského korrespondence.
Sebral a k tisku pripr. A. Patera. Praha 1892.
300 p.
(Rozpravy České akademie pro vědy, slovesnost a
umění v Praze. Třída 3, 1:2.)
37
í
92 Komenský (43?)
Kyrášek,
Pol. P.
Jiří
Synkritická metoda v díle J. A. Ko-
menského.
Praha
(Rozpravy C SAY.
1964»
58 p.
Rada SV, 74*27-)
371
í
92 Komenský (437)
Pol. P.
K.vrášek, Jiří
Vývoj pedagogické soustavy J. A. KoP*
menského. Praha 196?*
77*8*)
(Rozpravy ČSAV. Rada SV
»
371(05)
S
92
K omenský
(437)
Pol. P.
Archiv pro hádaní o životě
Acta Gomeniana.
Jana
a díle
Amose Komenského.
Yydává Pedagogický ústav Jana Amose Komenského Československé akademie věd. Vedoucí red. Otakar
Chlup.
-
16-2.3
1957- 65.
Praha.
m
'
371
s
92
Mickiewicz
(438)
Pol.
-
3108
Posadzy Ludwik
Poglądy pedagogiczne Adama Mickiewicza.
Poznań 1938.
385 P» (Zagadnienia wycho,
wawcze )
.
\
571
;
92
Zamoyski
(438)
Pol.
łempicki,
-i 7864
Stanisław
Mecenat wielkiego kanclerza s studia o
Janie Zamoyskim / Stanisław łempicki $
wyboru dok, i wstąpem poprz. Stanisław
Grzybowski,
ill.
Warszawa, 1960,
611
s,
*
Pol. P.
Zagadnienia teorii pedagogicznej /
Kraków, 1986.
red.s Stanisław Palka.
131 s.
(Zeszyty naukowe Uniw. Jagiellońskiego j
755* Prace pedagogiezne, ISSN 0239-5436
i
5).
ISBN
83-01-07195-8
571 (082)
574 (082.1)
Pol. P.
Źródła do dziejów myáli pedagogicznej.
Polska akademia nauk. Komitet nauk pedagogicznych,! psychologicznych.
11
Wrocławl972
Erit.
(3/9)
Eri mai ssa
Pol. P.
Jůva, Vladimír
pedagogického
Brno
Jůva.
Univ.
Vývoj
:
177 s.
myšlení / Vladimír
J. E. Purkynš, 1987-
(Spisy Univerzity J. E. Purkynš
Filozofická fakulta ; 270).
571 (5/9)
571 (457)
v Brně.
571 (58)
;
92 Plutarkhos
Pol. P.
Kprua
Kazimierz
Program wychowawczy Plutaroha z
Cheronei.
Wrocław 1976.
142 p.
,
(Prace komisji filologii klasycznej,
1ZTj
577 (450
:
4 58)
Pol. P.
Panasiewicz« Maria
Polityka naukowa i oświatowa hitlerowskich niemiec na ziemiach polskich
"wcielonych” do Trzeciej Rzeszy w
okresie okupacji (1959-1945) / Maria
Panasiewicz.
211 a.
Poznań, 1980.
mapy.
(Seria historia } 88).
%
371 (430
:
438)
Pol. P.
Gelles t Romuald
Rola szkoły niemieckiej w kształtowaniu
obrazu Polski i Polaków w okresie miądzywojennym / Romuald Gelles.
Wrocław,
1986.
575
s.
(Acta Univ. Wratislawiensis
Historia ) 53).
ISBN
>
893.
:
943.0
83-229-0119-4
945.8
(437)
Tiekkoslo
vakia
371 (437)
Pol.
-
459
Čapek E.
Stav školství a reforma.
Úvod Otakar
Chlup. Praha 1947.
299 P* (Kulturně po,
litická knihovna,
1.)
371 (437)
Pol.
De. jiný Seskej
-
6712
a slovenskej pedagogiky.
Sprac. Jozef Mátej a kolektiv. Bratislava 1976.
501 p.» ill.
571 (457)
Holínková,
Pol. P.
Jiřina
Městská škola na Moravě v předbělohorském období,
Praha 1967.
93 p.
( Acta univ. Palackianae Olomucensis.
Fac. philos., 45.
Historica, 12. )
=
371 (437)
Pol. P.
Jacík Viliam
Společensko-ekologický rozbor podmínek
procesu sociálně profesionální adaptace
mladých učitelů na městských a venkovskýci
školách. Praha 1975«
136 p.
(Spisy pedag. fak. v Ostravě, 51*)
,
Pol. P.
Jůva, Vladimír
Vývoj
pedagogického myšlení / Vladimír
Univ. J. E. Purkynš, 198?.
Jůva. Brno
177 s.
:
(Spisy Univerzity J. E. Purkynš v
Filozofická fakulta } 270).
571 (5/9)
571 (457)
Brně.
571 (457)
Pol. P.
K otázkám výchovy a vzdělávání dospělých / odpov. red. : Libor Pecha,
Pra2 (196 s.).
ha, 1981.
(Acta univ. Palackianae Olomuoensis.
Pac. philosophica.
logica | 19),
Paedagogica-psycho-
Pol. P.
571 (457)
IC pedagogické teorii a praxi / hl,
red.; Libor Pecha.
Praha, 1985*
170 3.
(iota. Univ. Palackianae Olomucensis.
Pac,
philosophica.
logica
)
20).
Paedagogica-psycho-
Pol.P,
Kantorková. H.
Využití teorie pedagogického .rozhodování
v přípravě studentů učitelství / Hana
Kantorková.
Ostrava : Statní
pedagogické nakladatelství, 1990.
(Spisy pedagogické fakulty v
208 s.
Ostravě; 70).
371 (437)
571 (437)
Pol.
Lidová výchova v demokracii.
Patzak.
Praha 1928,
469
P«
-
2170
Redigoval V.
Pol.
Masaryk.
457
Tomáš Garrigue
otázka s
Česká
11
snahy a tužby národního ob
pád strany
Naše nynější krize
staročeské a počátkové směrů nových / Tomáš Garrigue Masaryk. Vyd. 8, Praha
Svoboda, 1990« 552 s.
rozeni
:
;
:
ISBN
80-205-0061-8
371 (437)
37
92 (437)
950.8 (437)
:
Pol. P.
57f(457)
dalšího rozvoje
výchovné vzdělávací
soustavy / red, s J. Branžovský,
10 5 s.
Praha,, 1979.
( Sborník prací p'edagogické fak. v
Otázky realizace
československé
Ostravě
;
65.
Rada B
;
14).
Pol. P.
571 (457)
Realizace projektu dalšího rozvoje
československé výchovně vzdělávací
soustavy v přípravě studentů učitelství a ve výchovně vzdělávací práci
s žáky základní školy / odpov, red. s
Dana
Dobrovolská.
Praha, 1981.
155
(Sborník prací pedagog, fak. v Ostravě
75» Rada B 1 16).
;
571 (457)
Pol. P.
Rotterová, Božena & Cáp. Jan
Výchova aktivity mládeže ve volném
čase. Praha 1976.
158 p.
(Aota univ. Carolinae. Philosophica et
historica
monographia, 65.)
-
571
571 (437)
Pol. P.
Uher, Boris
Nové školy v předválečném Československu.
118 p.
Praha 1971.
(Acta univ. Carolinae. Philosophien et historian monogrnphin,
54*)
371 (437)
Pol. P.
dějin českého školství 1918-1945.
Praha 1970.
Vědecký red. Ervín Koukal.
£
290 p.
(Acta univ. Palackianae Olomucensis.
philos., 60.
Pac
Paedagogica-psychologica, 11.)
.
=
PB. Kirjastotoimi
Školské knižnice / zost, Rudolf Lesňák.
Bratislava, 1977.
47 s.
371 (437)
:
02
571 (457)
:
92
Komenský
Pol. P
Dagmar
Některé základní principy pedagogického myělení J. A, Komenského,
Praha 1977.
67 p.
(Rozpravy ČSAV, Rada spol. vSdý. 87:2,)
Čapková
,
37 (457)
Hanu.B.
:
,
92 Komenský (0;8)
Miroslav
Osud národa / Miroslav HanuS,
1957.
8667
668 s.
:
ill.
885 -31
Praha,
57 (457)
:
92 Komenský (0;8)
Pol.
-
8669
Hanuš, Miroslav
Poutník v Amsterodamu
Hanuš, Praha, i960.
/
Miroslav
491 s, s ill.
885 -31
371 (437)
s
92 Komenský
Pol.
-
5632
Kozik František
Svetlo v temnotách. Bolestný a hrdinský
život Jana Amose Komenského.
4 vyd. Praha
,
1970.
173
P-
571 (437)
0;8)
:
92 Komenský
(
,
ťol,
”
bl4y
Kratochvíl, Miloš V.
Život Jana
255 p., ill.
Ámose.
Román.
Praha 1975»
371 (437)
:
Kurd.ybacha,
92 Komenský
Pol.
-
2059
Lukáš
Působení Jana Amosa Komenského v Polsku.
Přeložil Vlastimil Uher. Praha i960.
279
p.
,
ill
.
371 (457)
:
92 Komenský
Pol.
-
5283
Kovák, Bohumil
J. A.
výstavy,
Komenského život, dílo a doba.
Praha 1957»
144 P.» ill.
Katalog
571 (437)
:
92
Komenský
Pol. P.
Pleskot
Jaroslav
Jan Amos Komenský* s years in Pulnek.
Praha 1972.
100 p., ill.
(Spisy pedag. fak. v Ostravě, 24.)
»
371 (437)
:
Polišenský,
92
Komenský
275
ill.
-
5926
Josef
Jan Amos Komenský,
P.,
Pol.
2 vyd.
Praha
1972.
371 (437)
:
Suchodolski,
Komeński,
92
Komenský
Pol.
-
7617
Bogdan
Warszawa
(Myśli i ludzie.)
1979*
296
p.
571 (47?)
•
(05)
92 Komenský
Pol. P.
Acta Gomeniana.
Archiv pro bádaní o životě
a díle Jana Amose Komenského.
Vydáva Pedagogický ústav Jana Amose Komenského Československé akademie věd.
-
16-
1957Praha
|\
57)
(457)
:
92 Komenský (0:8)
Helsztynski,
Pol.
-
8511
Stanisław
Uczeń Amosa / Stanisław Holsztyński.
2. wyd, Warszawa, 1981.
359 s. s
ill.
884 -51
57 1 (457)
;
Komenský
(0:8)
Pol.
-
9182
Kožík, Frant iSek
Bolestný a hrdinský život J. A,
Komenského / František Kožík.
1958.
155 s.
ill.
;
885 “51
Praha,
571 (457) Olomouc
Pol. P.
Holínková« Jiřina
Čtyři kapitoly z dějin městské Školy
u sv. Mořice v Olomouci, Praba 1970.
105 P.
( Acta
univ. Palackianae Olomucensis.
Pac. philos.
Historica, lé.)
371 (457
:
=B4)
Pol. P.
Z zagadnień -światy i wychowania m
Polsce i na Zaolziu / red. nauk.:
Romuald Gelles«
Wrocław, 1980*
s.
(Acta univ. Wratialaviensis
Historia ; 32).
t
495-
371 (438)
199
Pol. Kot.
50
Kowalská. E.
Státně školstvo na Slovensku na přelome
18. a 19. stor. / Eva Kowalská.
Brati(Historické
123 s.
slava : Veda, 1987.
studie;)
371
(437.6)
PB. Erikoisbgr.
Opetus
Paska
,
Juraj
Bibliografia k dejinám prešovského
školstva za roky 1805-1950 / Juraj
Paška. Martin, 1984. 221 s.
371 (437.6)
;
016
(438)
Puola
371 (438)
Pol. P.
Aleksander« Tadeusz
Potrzeby kulturalno-oświatowe
w stfietle badań sondażowych na
terenie
Małopolski / Tadeusz Aleksander.
Kraków« 1985. 10? s.
(Zeszyty naukowe Uniw. Jagiellońskiego t
788. Prace pedagogiczne, ISSN 02595436 i 4).
ISBN 85-253-0058-5
008 (458)
571 (438)
Pol. P.
Balicki i Michał
Zarządzanie szkolnictwem w Polsce s
studium historyczno-pordwnawcze /
Michał Balicki. Białystok, 197Ö.
406
8
.
(Diaser tat lones univ. Varsoviensis
I7OTI
)
371 (438)
Panasiewicz» Maria
Pol. P,
Problem oświaty polskiej w obradach
sejmu pruskiego w latacih 1850-1862*
Poznali 1968.
210 p.
(Seria historia» 27«)
371 (438)
Bartnicka
Pol.
-
5505
Kalina
Wychowanie patriotyczne w szkołach Komisji
295 p.,
edukacji narodowej. Warszawa 1973.
ill.
»
Pol. P.
571 (438)
Biernacka« Maria
Oświata w rozwoju kulturowym polskiej
Wrocław, 1994.
wsi / Maria Biernacka.
208 s.
(Biblioteka etnografii polskiej, ISSN
obTT-7655
ISBN
»
59).
85-04-01700-8
371 (458)
Bromberek«
Pol. P.
Benon
Sytuacja społeczno-zawodowa nauczycieli studiujących zaocznie w szkołach
wyższych (na przykładzie województwa
poznańskiego). Poznań 196?.
153 P(Seria psychologia-pedagogika, 12.)
Pol. P.
571 (458)
Bromberek,
Benon
Zasady organizyjne i programowe studiów
nauczycielskich w Polsce i lata 19181552 / Benon Bromberek. Poznań, 1964.
285 s.
(Seria psychologia~pedagogika ) 4),
Pol. P.
371 (458)
Chylińska«
Helena
Ideał wychowawczy w okresie rewolucji
społecznej w Polsce s 1944-1948 / HeleWarszawa, 1981.
na Chylińska.
196 s.
(flissertationes univ. Varsoviensis > 177).
371 (438)
Pol. P.
Dobroński« Adam
Infrastruktura społeczna i ekonomiczna
guberni łomżyńskiej 1 obvodu białostockiego : 1866-1914 / Adam Dobroński.
Białystok, 1979.
696 s.
(Dissertationes univ. Varsovlensis *
197).
(438)
501 (438)
301
(438)
656
945-8 "1866/1914"
571 (458)
Pol. P.
Doliński, Gustaw
Zarys dziejów
Jak u nas chowano dzieci?
Z przedmową Juliana
pedagogiki polskiej.
Ochorowicza. Warszawa 1899*
152 p.
(Biblioteka dzieł wyborowych, 105*)
571 (458)
Pol.
-
5850
Droga do Komisji edukacji narodowej. Wybór
materiałów literackich. Oprać. Alina Czerwińska. Warszawa 1975«
549 p. ill.
>
Pol. P.
377 (458)
Fercz,
Jolanta
Kształtowanie sią doświadczenia dydaktycznego nauczycieli szkół podstawowych /
Wrocław, 1981.
Jolanta Fercz.
157 s,
(Acta univ. Wratislaviensis ; 554* Prace pedagogiczne ; 26).
571 (458)
Pol. P.
Ferenc, Krystyna
Przydatność zawodowa absolwentów
państwowego studium kulturalnooświatowego / Krystyna Ferenc,
Wrocław, 1985«
150 s.
(Acta univ. Wratislaviensis ( 760.
Prace pedagogiczne } 47)»
ISBN 83-229-Q055-8
008 (458)
:
571
Pol.
Gładysz
-
3105
Antoni
,
kultura
nauka w latach. 1947Oświata
problemy
wązłowe
polityczne / An1955 s
228 s.
toni Gładysz. Warszawa, 1991.
-
001
(458)
008 (458)
571 (458)
-
371 (438)
Gorzyckl
Pol. P.
«
Wincenty
Oświata publiczna w Księstwie Warszawskiem : organizacja władz i funduszów /
Warszawa, 1921.
Wincenty Gorzycki.
:
mapa.
s.
114
(Rozprawy historyczne TNW j 1 : 2),
943.8 "1807/1815"
571 (458)
Pol. P.
Kargulowa, Alicja
Poradnictwo wychowawcze w świetle teorii
i praktyki
Alicja Kargulowa.
185 s.
1980.
(Acta univ. Wratislaviensis }
pedagogiczne ; 18),
/
Wrocław,
494»
Prace
371 (438)
Pol. P.
Kołłątaj, Hugo
Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach
panowania Augusta 111 (1750-1764)•
Oprać. Jan
Hulewicz.
Wrocław 1953*
102, 308 p.
(Biblioteka narodowa. Seria Is 144»)
37 (458)
Pol.
-
1585
Kołłątaj
H[ugo]
Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta 111 (1750-1764)• Z
Warszawa 1905*
przedmową Henryka Mościckiego.
(Dzieje porozbiorowe narodu polskiego
182 p.
w żywem słowie, 1.)
,
571 (438)
Pol. P.
Komis .ja edukacji narodowej. Red. Eugenia
Podgórska. Łódź 1972.
172 p.
(Zeszyty naukowe uniw. łódzkiego. Seria
ls 88.)
371 (438)
Pol.
P.
Komi s, j a edukacji narodowej. Wybór źródeł.
Zebrał i oprać. Stanisław Tyne
Wrocław
206, 730 p., ill.
1954.
(Biblioteka narodowa. Seria 1: 126.)
.
371 (438)
Pol.
P.
Komi s.j a edukacji narodowej i jej szkoły w KoWydał Teodor Wierzbowski.
ronie, 1775-1794*
Zesz. 3-5, 7-9, 23-27, 36-38
Warszawa 1903-H
Ei erit.
571 (438)
Pol.
-
1600
Konarski
Stanisław
Pisma pedagogiczne.
Wstępem i objaśnieniami opatrzył Łukasz Kurdybacha.
Wrocław 1959725 p. (Biblioteka klasyków pedagogiki.)
,
371 (438)
Krasuski,
Pol.
-
7145
Józef
Tajne szkolnictwo polskie w okresie
okupacji hitlerowskiej
wyd« Warsaawa 1977»
1939-1945«
2
371 (458)
Pol. P.
Kwilecki Andrzej
Rola społeczna nauczyciela na Ziemiach
Zachodnich w świetle pamiętników nauczycieli-osadników, Poznań i960.
124 p.
(Ziemie Zachodnie, 3«)
,
571 (458)
Pol. P.
Le.ja« Leon
Rozwój szkolnictwa i oświaty w Wielkopolsce w okresie XX-lecia Polski Ludowej.
Poznań 1965*
126 p.
(Seria psychologia-pedagogika, 8.)
371 (438)
Pol. P.
Lukaszewie z, Ryszard
Wybrane uwarunkowania procesu kszałcenia s studium empyryczne / Ryszard
Łukaszewicz» Jolanta Zwiecnik.
Wrocław, 1984.
129 8.
(Acta Univ. Wratislaviensis | 629.
Prace pedagogiczne * 59).
371 (438)
Manteuffel
Pol. P.
t
Tadeusz
Centrale władze oświatowe na terenie B,
Królestwa Kongresowego s 1807-1815 / Tadeusz Manteuffel. Warszawa, 1929*
150
s
(Rozprawy historyczne TW¥ | 6 ; 2),
•
943.8 "1807/1815"
Pol. P.
Matuszczyk.
Alojzy
Działalność pedagogiczna w poradnictwie wyWrocław s
chowawczym / Alojzy Matuszczyk,
s,
t
Wyd-wo Uniw. ¥r.
il.
1989» 257
(Acta Universitatis Wratislaviensis
ISSN
1186,
ISSN
pedagogiczne
Prace
0259-6661 j
,
,
0157-1096
577(458)
;
79).
,
571 (458)
Pol.
-
2657
Nawróćzyński, Bogdan
Polska myśl pedagogiczna. Lwów 1958.
295 P.> ill. (Biblioteka pedagogiczno-dydaktyczna, 16.)
371 (438)
Pol. P.
Pajewski, Janusz
Nauka i oświata w kształceniu świadomości patriotycznej Polakśw.
Poznali 1974»
11 p.
(Seria: wykłady inauguracyjne, 13.)
571 (458)
Pol.
-
Pęcherski
Mieczysław & Świątek, Maciej
Organizacja oświaty w Polsce w latach
1969. Podstawowe akty prawne. Warszawa
5055
,
514
P.
19171972.
Pol. P.
Pedagogika wrocławska
wybrane za:
gadnienia, aktualne badania / pod red.
Bolesława Potyrały.
Wrocław, 1986.
250 s.
(Acta Univ. Wratislariensia } 928.
Prace pedagogiczne ) 59)*
ISBN 83-229-0134-8
571 (4 ?8)(082)
571
(458)
Pol. P.
Piramowicz Grzegorz
Powinności nauczyciela oraz Wybór mów i
listów. Oprać, i wstępem opatrzyła Kamilla
Mrozowska.
p., ill.
Wrocław 1958.
159»
(Biblioteka narodowa. Seria 1: 1?1.)
,
371 (438)
Pol. P.
Poborska, Hanna
Wizytatorowie generalni Komisji eduLublin 1947*
kacji narodowej.
553 P*
(Towarzystwo naukowe KUL, 45»)
571 (438)
Pol. P,
Poradnie two we współczesnym społeczeństwie : Rola poradnictwa i doradztwa w optymalizowaniu rozwoju
osobowości i podnoszeniu kultury pedagogicznej społeczeństwa ; materiały
Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego
we Wrocławiu 26-20 listopada 1979 r. /
pod red. Alicji Kargulowe j Mariana
Jądrze jczaka. Wrocław, 1980. 548 s.
(Acta univ. Wratislavienis j 608)
,
371 (438)
Pol.
P.
Poradnie two we współczesnym społeczeństwie s Społeczne i jednostkowe
znaczenie poradnictwa : materiały II
Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego,
Karpacz, 4-6 maja 1901 r. / pod red.
Alicji Kargulowej, Mariana Jądrzejczaka.
Wrocław, 1982.
567 s.
(Acta univ. Wratislaviensis i 662).
301 (458)
37i (438)
Pol. P.
myśl oświatowa w Polsce w latach
1918-1939» Wstęp i opracowanies Bronisław
Ługowski & Feliks W, Araszkiewicz. Wrocław 1972.
545 P»
(Źródła do dziejów myśli pedagogicznej,
Postępowa
iir;
Pol.
P.
Potyrała, Bolesław
Organizacja szkolnictwa powszechnego na
Dolnym Śląsku w latach 1945-1948 /
Bolesław Potyrała.
Warszawa ; PWN, 1986.
195 s.
(Acta Univ. Wratislaviensis
pedagogiczne, ISSN
ISBN 85-01-07071-4
571 (458)
0157-1096
*
*
820. Prace
54).
371 (438)
Potyrała,
Pol. P.
Bolesław
Uwarunkowania selekcji szkolnej w środowiskach Wrocławia / Bolesław Potyrała.
188 s.
Warszawa, 1978.
(Acta universitatis Wratislaviensis $ 369»
Prace pedagogiczne ; 12).
571 (458)
Pol. P.
Problemy niedostosowania społecznego /
pod red. Lidii Mościckiej.
Wrocław,
1934. 104 s.
(Acta Univ. Wrat tclaviensis ) 70?»
Prace pedagogiczna 1 46).
ISBN 83-229-0060-5
Pol.
Prokopiuk,
P.
Włodzimierz
Edukacja ustawiczna a rola nauczyciela /
Białystok ; Dział
Włodzimierz Propiuk,
Wydawn. Filii UW w Białymstoku, 1989.
262 s.
il.
(Dissertationes ür.iversitatis Varsoviensis
5 571}.
:
57 (458)
571 (458)
371 (438)
Pol. P.
Rodzina s dewiacje w zachowaniu /
red.; Lidia Mościcka.
Wrocław, 1984.
99
s.
(Acta Univ. Wratislaviensis
Prace pedagogiczne \ 42).
f
660.
371 (438)
Pol.
-
3336
Rolle
Michał
Szkic z dziejów oświaty
Ateny Wołyńskie.
w Polsce.
2 wyd. Lwów 1923*
307 P*
,
571 (438)
Pol. P.
Ruta, Zygmunt
Szkolnictwo powszechne w okrąga szkolnym
krakowskim w latach 1918-1939 / Zygmunt Ruta. Wrocław, 1960.
199 s.
(Prace komisji nauk pedagogicznych } 19)»
371 (458)
Pol. P.
Semków, Jerzy
Polityka szkolna władz w poglądach społeczeństwa
(Szkoły ludowe w okresie wicepolskiego Galicji.
prezydentury Michała Bohrzyńskiego.) Wrocław 1973»
117 P.
(Acta üniv. Wratislaviensis
=
Prace pedagogiczne,
5.)
,
20J.
571 (438)
Pol.
-
6221
Stan i perspektywy rozwoju nauk pedagogiczZbiór studiów pod red. Wincentego
nych.
302 p.
Okonia. Warszawa 1976.
Pol. P.
Studia z dziejów oświaty polskiej XIX
i XX wieku / kol, red.; K. Fiedor...
[et al,] ) red,; Magdalena Gutterwil.
Wrocław, 1966.
142 s.
(lota Univ. Wratislaviensis ISSN 02596éél | 745» Prace pedagogiczne, ISSN
,
0157-1096
571 (459)
*
46).
371 (438)
Pol.
-
5198
Suchodolski, Bogdan
Komisja Edukacji Narodowej na tle roli o-
światy w dziejowym rozwoju Polski.
262 p., ill.
1972.
Warszawa
371 (438)
Pol.
-
5780
Suchodolski Bogdan
Polska myśl pedagogiczna w okresie renesansu.
2 wyd.
Warszawa 1954*
HO p.
,
371 (438)
Pol. kjot, 5
Suchodolski, Bogdan
Polska myśl pedagogiczna w okresie
2 wyd. Warszawa 1954»
Renesansu.
109 P»
371 (438)
Szrubka, Tomasz
Szkolnictwo koszalińskie w latach
Poznań 1970.
183 p.» ill.
(Biblioteka Słupska, 24.)
Pol. P.
1945-1968.
371 (438)
Pol. P.
Teofilewicz, Danuta
Działalność komisji edukacji narodowej
w województwie podlaskim 1773-1794. Warsza-
wa 1971.
(Prace Białostockiego towarz. naukowego, 14.)
571 (458)
Pol. p.
Truchim, Stefan
Historia szkolnictwa i oáwiaty polskiej
w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1915*
1-2.
Łódź 1967-68.
(Prace wydziału II ŁTN,
65» 69.)
Pol. P.
Trzebiatowski,
Klemens
Szkolnictwo w województwie pomorskim w
latach 1920-1939 / Klemens Trzebiatowski.
Wrocław, 1986.
190 s. ; ill.
(Seria monografii, ISSN
02).
ISBN 03-04-02048-3
0433-230 X 1
371 (438)
371 (438)
Pol.
-
Uczelnia na miarą współczesności /
do druku przygot. Kazimierz Denek,
Franciszek Januszkiewicz, Wacław
Poznań, 1985*
Strykowski.
300 s.
portr.
082.2 Leja
9977
571 (458)
Pol.
-
6798
W kręgu wielkiej reformy.
Sesja naukowa
w Uniwersytecie Jagiellońskim w dwusetną
rocznicę powstania Komisji edukacji narodowej... 1975» Pod red. Kamilli Mrozowskiej i Renaty Dutkowej.
Warszawa 1977»
575 p.
m
(458)
Walczak
,
Pol. P.
Marian
Nauczyciele wielkopolscy w latach wojny
i okupacji (1939-1945)*
Poznań 1974*
205 P»
ill.
(Badania nad okupacją niemiecką w Polsce, 1541
943*8
"1939/1945"
m U5B)
Pol. K.
-
587
Wierzbowski
Teodor
Komisja edukacji narodowej 1775-1794«
1. Warszawa 1911«
Monografia historjczna.
186 p
,
.
371 (438)
Pol.
-
Wiloch, Tadeusz J.
System szkolny,
1977•
189
2 wyd.
Warszawa
P-
371
6?10
371 (438)
Pol.
-
4192
Witkowska, Helena
Komisja edukacji narodowej.
57 P-
1905.
Warszawa
Pol.
571 (458)
Voltanowskl,
-
8258
Andrzej
Komisja Edukacji Narodowej ; 1773-1794 /
Andrzej Woltanowski, Ryszard W. Wołoszyński,
Warszawa, 1973.
426 s. i
ill.
943.8 "1773/1794"
371
Pol. P.
Vroc ławska szkoła przyszłości
W poszukiwaniu perspektywy poznawczej
dla teorii kształcenia / pod red.
Ryszarda Łukaszewicza.
Wrocław»
1985. 185 s.
(Acta univ, Wratislaviensis ) 679«
Prace pedagogiczne f 45).
ISBN 85-229-0186-0
:
371 (438)
Wroczyński
Pol.
,
-
Ryszard
Dzieje ońwiaty polskiej
1795-1945 /
Ryszard Wroczyński.
Warszawa, 1960.
:
374
s.
7840
Pol. P.
571 (458)
Wroc ławska szkoła przyszłości
rozwój
szkoły
rozwój człowieka / red, s Wanda Dryll. Wrocław, 1981.
148 s.
(Acta univ, Wratislaviensis } 562, Prace pedagogiczne ) 2?),
:
-
371 (438)
Pol.
-
4264
Wroczyński Ryszard
Programy oświatowe pozytywizmu w Polsce
Łódź 1949*
na tle społecznym i gospodarczym.
188 p.
,
93Ö.?
;
32/33
571 (458)
Pol. P.
Vszeborowskl, Krzysztof
Funkcja wychowawcza rodziny w środowisku marynarzy floty handlowej PLO /
Krzysztof Wszeborowski.
Gdańsk, 1979.
175 s.
(Seria monografii. Gdańskie TN, Wydział
I nauk społecznych i humanistycznych )
70).
ISBN
85-04-00005-9
571 (458)
Pol. P.
Wybór pism pedagogicznych Polski doby odrodzenia.
Oprać. Józef Skoczek. Wrocław 1956.
162, 554 Pŕannessa: Pisma pedagogiczne polskiego odrodzenia (wybór).
(Biblioteka narodowa. Seria 1: 157*)
571 (458)
Pol. P.
Z zagadnień -światy i wychowania w
Polsce i na Zaolziu / red. nauk.;
Wrocław, 1980.
Romuald Gelles.
199
o
•
(Acta univ. Wratislaviensis
Historia
;
32).
j
571 (457
495:
=B4)
PB,
371 (458)
Erikoisbgr.;
opetus
Zamenoka, Danuta
Komisja Edukacji Narodowej / Danuta
Zamenoka.
Poradnik bibliograficzny /
pod red, Witolda Stankiewicza,
Warszawa, 1973.
82 s.
016
;
571
Pol.
-
10
289
Ze studiów nad Komisji Edukacji Narodowej i szkolnictwem na Lubelszczyfnie
rozprawy i artykuły / red.: Jan
Dobrzański, Albin Koprukowniak.
Lublin, 1975510 s
;
571 (450}
57/ (458)
Pol.
P.
Zjawiska selekcji w szkolnictwie
ogólnokształcącym / red. s Wanda Dryll.
Wrocław, 1982.
125 s.
(Acta univ. Wratislaviensis ) 56?.
Prace pedagogiczne $ 28).
571 (438)
:
Ferenc
Pol. P.
008
»
Krystyna
Przydatność zawodowa absolwentów
państwowego studium kulturalnooświatowego / Krystyna Ferenc,
Wrocław, 1985»
150 s.
(Acta univ. Wratislaviensis
Prace pedagogiczne
ISBN 83-229-0053-8
)
47).
j
760,
371 (438)
371 (438)
i
008
Pol. P.
Ratus, Bronisław
Kształcenie i rozwój kadr oswiatowokulturalnych na ziemi lubuskiej w latach
1945-1965.
Poznań 1971.
44«)
(Seria historia UAM,
170
p.
571 (458)
Í
282
Pol.
-
Wiechą, Stanisław
Kościół a wychowanie.
1978.
536 p.
Warszawa
322 (438)
7305
571 (438)
:
301
Pol, P.
Brombereko Benon
Role
1973.
(Seria
społeczne nauczyciela,
168
p.
•psychologia-nedagogika.
Poznań
26.)
571 (458)
:
501
Pol. P.
Woskowski, Jan
wybrane zaSocjologia wychowania
gadnienia.
Łódź 1979»
159 p.
(Acta univ. Lodziensis.
Seria 3* 36.)
571 (458)
:
Homplewlcz,
55
Pol. P.
Janusz
Tradycyjne a współczesne instytucje
prawa szkolnego s studium z zakresu
nauki prawa administracyjnego / Janusz
Homplewicz, Warszawa, 1985.
151 s.
(Zeszyty naukowe TJniw. Jagiellońskiego
742. Prace prawnicze, ISSN 0085-4594 )
112).
ISBN
85-01-06454-X
)
571
:
Pol.
555 (458)
Dobrzyński
,
-
8591
Kazimierz
Programy oświatowe polskiej radykalnej
lewicy socjalistycznej i polityka oświatowa PZPR í teksty źródłowe z komentarzem 1876-1976/ Kazimierz DobrzyńWarszawa, 1982.
ski.
251 3.
571 (458)
Maj orek
,
:
372
Pol. P.
Cze slav;
System kształcenia nauczycieli szkół
ludowych w G-alioji doby autonomicznej
(1871-1914.) Wrocław 1971.
162 p.
(Prace kemie ji nauk pedagogicznych, 16.)
371 (438)
:
372
Pal. P.
Zych, Edward
Organizacja kształcenia w zbiorczych
szkołach gminnych : na przykładzie nauczania matematyki / Edward Zych,
Białystok, 1978.
289 s, s rys,
(Dissertationes univ. Tarsoviensis }
iwr.
571 (438)
:
373
Pol. P.
Lozańska, Wiesława
Społeczne i pedagogiczne funkcje
nauczyciela szkoły średniej ogólno*
kształcąceh w Drugiej RzeczypospoliŁ<sd4, 1983«
tej / Wiesława Łeżańska.
156 s.
(Acta univ. Lodziensis.
Folia pedagogica et psychological ISSN 0208-6095 ł
10).
571 (458)
:
375
Pol. P.
Nowak, Wanda
Odzwierciedlenie zaaad nauczania w
podręcznikach geometrycznych XX wieku,
Poznań 1972.
108 p,
(Seria psychologia-pedagogika, 25.)
571
;
pol.-
577
Otázky výchovy a
9955
vzdělávání budoucích
věd. red.: Miroslav Kořínek.
Praha, 1981.
105 s.
učitelů
/
371 (438)
:
378
Pol. P.
Ses .1 a naukowa poświącona dydaktyce i
sprawom wychowawczym z I rokiem studentów.
Referaty i dyskusja z sesji naukowej Uniwersytetu im. Adama MickiewiPoznań 1964.
cza.
379 p.
(Seria psychologia-pedagogika, 6.)
571 (458)
*•
578
Pol. P.
Z problematyki uwarunkowań efektyw-
ności procesu kształcenia w szkole
/ red.: Wanda Grudzińska,
Wrocław, 1985.
72 s.
(Acta univ. Wratislaviensis $ 701.
Prace,pedagogiczne } 45).
ISBN 85-229-0169-0
wyższej
571
;
Pol. P.
80
C*W)
Sikora. Krystyna
KoHTpojiß, ero pojiß
h MecTO b npoijecce
HHOCTpaHHHM H3HKaM i Ha MaTepnajie pyccKoro a3HKa b CTapnmx
KJiaccax
JiHiíeH
/
nojißCKoro
oömeoöpasoßaTejißHoro
Krystyna Sikora.
Wrocław,
146 s.
(Acta univ. Vratislaviensis 1 728,
Slavica Vratialaviensia » 32).
808.2
;
571
1983.
571 (4 38)
;
802/808
Pol. P.
Iwan, Krystyna
Nauczanie języków obcych nowożytnych
w Polsce w latach 1919-1959* Koncepcje
organizacyjno-programowe. Poznań 1972.
105 P*
(Seria psychologia-pedagogika, 24.)
371 (438)
:
804.0
Pol.
P.
La théoríe et la pratique de l'enseignement du franqais dans les départements
d'études franqaises en Pologne :
Matériaux de la
des romanistes
polonais 5, Mogilany (28-50 octobre 1979)
Stanisław Widłak.
/ red.:
Kraków, 1984.
94
(
S.
Zeszyty naukowe Uniw.
682,
4378
ISBN
Prace
j
77).
Jagiellońskiego
językoznawcze, ISSN 0085-
85-235-006-^^^
)
371 (458)
;
Sawrycki.
808.4
Pol. P.
Władysław
Współtwórcy szkolnej polonistyki dwudziestolecia międzywojennego t Kazimierz
Wóycicki, Konstanty Wojciechowski,
Juliusz Kleiner, Konrad Górski./
Władysław Sawrycki.
Warszawa, 1984.
158 s
(Prace wydziału filol.-filozoficznego TN
w Toruniu, ISSN 0208-497 X » 50;l).
.
ISBN
(4jB)
,
jn
571 (438)
Słowiński
i
808.4
Pol. P.
Lech
Nauka języka polskiego w szkołach
Rzeczypospolitej przedrozbiorowej•
,
Poznań 1978«
256
p.
(Seria filologia polska,
16.)
371 (438)
;
Pol. P.
808.4
Z dziejów edukacji literackiej w
Galicji / pod red, Mieczysława Inglota,
Wrocław, 1985*
158 s,
(Acta univ, Wratislavionsia { 633),
884
:
371 (458)
371 (438)
:
Pol. P.
884
Z dziejów edukacji literackiej \i
Galicji / pod red, Mieczysława Inglota,
Wrocław, 1993.
139 s.
(Acta univ, Wratialaviensis ; 655).
371 (438)
:
808.4
Pol. P.
Januszek
,
Franciszek
Martyrologia nauczycieli polskich
na Białostocczyźnie
1941-44
/
Franciszek
w latach 1959 i
Januszek.
Biały-
stok, 1995«
544 s.
(Mssertationes Univ. Varsoviensis
371 (458)
:
92
j
571 (458)
:
92
Pol. P.
Sawrycki, Władysław
Współtwórcy szkolnej polonistyki dwudziestolecia międzywojennego : Kazimierz
Wóycicki, Konstanty Wojciechowski,
Juliusz Kleiner, Konrad Górski./
Władysław Sawrycki.
Warszawa, 1984«
158 s.
(Prace wydziału filol.-filozoficznego TN
w Toruniu, ISSN 0208-497 X * 30:l).
ISBN
83-01-05462^^^
571 (458)
:
808.4
571 (438)
•
Bełcikowski,
92
Bełcikowski
Pol.
-
182
Jan
Pamiętniki nauczyciela na pensji.
268 p.
1910.
Warszawa
Pol.
Kula
,
Antoni
Edward
Gustaw Bem
/
Edward Kula.
230 s.
Ossolineum, 1988.
(Prace Wróci. TN. Seria A,
239)
P
.
ISBN 83-04-02609-0
371
(438)
884
Żeromski
:
92 Bem
92 Żeromski (438)
•
884
;
Wroclaw
port.
ISSN 0084-3016
;
371 (438)
:
92 Cieszkowski
Pol. P.
Hellwig« J an
Działalność pedagogiczna Augusta
Poznań 1978.
178 p
(Seria psychologia i pedagogika, 41.)
Cieszkowskiego.
371 (438)
:
92
Pol. P.
Kołłątaj
Śniadecki, Jan
Żywot literacki Hugona Kołłątaja.
Wstępem
i objaśnieniami zaopatrzył Henryk Barycz.
Wrocław 1951*
56» 89 p.
(Biblioteka narodowa. Seria 1: 136.)
\
Pol.
S tasiewic z-Jaaiukowa,
Onufry Kopczyński
Edukacji Narodowej
:
-
10
684
Irena
współpracownik Komisji
s studium o społecznej
roli uczonego w Polsce stanisławowskiej /
Irena Stasiewicz-Jasiukowa,
Wrocław :
1987. 175 s.
ISBN 83-04-02500-0
371 (458)
92 Kopczyński
Ossolineum,
:
;
ill.
371 (458)
s
92
Korczak
Pol.
Jaworski Marek
JanUSZ Korczalc
‘II
-
5510
.
*
Warszawa 1973.
152
p.,
571 (43 8
)
J
92
Korczak
Pol. P.
Wartości pedagogiki Janusza Korczaka.
Pod red. Piotra Porąby.
Lublin 1979»
101 p.
( Rozprawy wydz. teol.-kanon. TN KUL,
49.)
371 (438)
s
92 Lelewel
Pol. P.
Słowikowski Tadeusz
Poglądy na nauczanie historii w Polsce
w wieku XVIII oraz dydaktyczna koncepcja
Joaohima Lelewela. Kraków i960.
150 p.,
ill.
(Prace monograficzne.
PAK
Oddział w Krakowie. Komisja nauk pedagogicznych. 6.)
,
-
371 (438)
s
93/99
571 (45®)
:
92
Michalski, Stanisław
Działalność pedagogiczna Marii Lipskie J-Librachovrej
Poznań 1974.
123 p.
(Seria psychologia-pedagogika, 30.)
.
Pol. P.
Konopka,
Hanna
Edukacja historyczna w polskich szkołach
powszechnych 1918-1939 / Hanna Konopka.
Białystok : Dział Wydawnictw Filii r ÜV w
Białymstoku, 1987«
502 s.
(Dissertat io ne 3 Univ. Varsoviensis
371 (438)
S
95
/99
j
532).
371 (438)
:
93/99
Pol. P.
Słowikowski, Tadeusz
Poglądy na nauczanie historii w Polsce
w wieku XVIII oraz dydaktyczna koncepcja
Joaohima Lelewela. Kraków i960.
150 p.
,
ill.
(Prace monograficzne. PAN
Oddział w Krakowie. Komisja nauk pedagogicznych. 6.)
-
371 (438)
:
92 Lelewel
571 (458)(05)
Pol. p.
Sprawy szkolne.
Czasopismo poświęcone
zagadnieniom nauczania i wychowania.
1:1-10
1908
Warszawa.
37
(05)
571
Wrocław
Pol. P.
Wrocławska Szkoła Przyszłości.
Przesłanki eksperymentu nad szkołą. Red,
Ryszard Łukaszewicz.
Wrocław 197Ö.
142
p.
( Acta
ss
univ. Wratislaviensis
Prace pedagogiczne, 15»)
,
596.
571 (458
:
Pol. P.
450)
Panasiewicz» Maria
Polityka naukowa i oświatowa hitlerowskich niemiec na ziemiach polskich
"wcielonych" do Trzeciej Rzeszy w
okresie okupacji (1959-1945) / Maria
Poznań, 1960.
Panasiewicz.
211 s. s
mapy.
(Seria historia
;
88).
571 (458
:
450)
Pol. P.
Gellest Romuald
Rola szkoły niemieckiej w kształtowaniu
obrazu Polski i Polaków w okresie miądzywojennym / Romuald Gelles.
Wrocław,
1986. 573 s.
(Acta Univ. Wratislawiensia ) 893.
Historia ) 53).
ISBN 85-229-0119-4
O
'
“
M
571 (458
s
47)
Pol. P.
Truchim, Stefan
Współpraca polsko-rosyjska nad organizacją szkolnictwa rosyjskiego w początkach
XIX wieku. Łódź i960.
144 p.
(Prace wydziału II ŁTN, 50.)
39)
Unkari
571 (439
*
=B4)
Pol. p.
Stasierski. Kazimierz
Szkolnictwo polskie na Węgrzech w
czasie drugiej wojny światowej. Poz-
nań
19é9i
(Seria
246 p.
historia» 29«)
Pol. P.
571 (44)
Pohoska,
Hanna
"Rewolucja szkolna" we Francji 1762
1772 / Hanna Pohoska. Warszawa, 1955«
225 s.
(Rozprawy historyczne TNW j 11 s 2),
-
944 "1762/1772"
(47)
Weuvos toliitto. Venäjä
Pol.
10 288
Bazylow, Ludwik
Historia nowożytnej kultury rosyjskiej /
Warszawa, 1986.
Ludwik Bazylow.
770
ill.
s.
ISBN 83-01-05684-3
:
930.8 (47)
882
"17/1918"
7 (47)
59 (-82)
371 (47)
371 (47)
Pol.
-
4051
Vanczura, Alojzy
Szkolnictwo w starej Rusi. Z przedmową,
Aleksandra Brucknera.
Lwów 1925*
240 p.
571 (47)
J
501
Pol. P.
Moroz Kazimierz
Związki socjologii i pedagogiki w
badaniach radzieckich*', Toruń 1979*
121 p.
(Acta univ. Nicolai Copernici. Nauki
hum. -społ., 108,
s= Socjologia wychowania, 3»)
,
371 (47) s 92
Makarenko
Pol. P.
Pecha, Libor
Biografické činitele formování tvořivé
pedagogické osobnosti s s použitím
analýzy osobnosti A. S. Makarenka /
Praha, 1935.
Libor Pecha.
150 s. j
ill.
( Acta Univ. Palackianae Olomucensie.
Pac, philosophica.
Paedagogica-psychologica } 23),
SI. Ref.
Whittaker, Cynthia H.
The origins of modern Russian education
;
An intellectual biography of Count
Sergei Uvarov : 1736-1355 / Cynthia H.
Whittaker. DeKalb, 111. : The Northern
Illionois Univ, Frees« 1934*
543 s.
571 &7)
*
92 Nva*or
371 (47
»
438)
Pol. P.
Truchim, Stefan
Współpraca polsko-rosyjska nad organizacją szkolnictwa rosyjskiego w początkach
XIX wieku, Łódź i960.
144 p*
(Prace wydziału II ŁTN, 30.)
(497.1)
Jugoslavia?
571 (497.1)
:
555
Pol. kot.
26
■Bilaa, Milován
Problem! školstva u borbi za sooijalizam u naíoj zemlji.
Zagreb 1950.
54 p.
571 (497-i)(05)
Pol. P.
Savremena škola« Časopis za pedagogička
Izdaje: Pegagogicko društvo
pitanja.
FNRJ
5:1-2,5-10
•
1950
Beograd.
371 (05)
o/=9
Eri kansat
Pol. P.
Jabłoński,
Andrzej
Edukacja polityczna w szkolnictwie
amerykańskim po II wojnie światowej
koncepcje teoretyczne i praktyka /
Andrzej Jabłoński. Wrocław, 1996.
570 s.
(Acta Univ, Wratislaviensis
Nauki polityczne »
ISBN 85-229-0127-5
571 (75)
:
52
29).
}
996.
371 (=B4
»
439)
Pol. P.
Stasierski, Kazimierz
Szkolnictwo polskie na Węgrzech w
czasie drugiej wojny światowej. Poz-
nań
1969»
246
(Seria historia»
p.
29«)
Wyczański, Andrzej
Andrzej
Mikrofilm s nowa postać książki /
111.
s.
Wyczański. Wrocław, 1960. 2?8
:

Podobne dokumenty