Dni Sandomierza 2012

Komentarze

Transkrypt

Dni Sandomierza 2012
Przygotowano: Urząd Miejski w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, tel. 015 644 01 00, e-mail: [email protected] www.sandomierz.pl
24
Dni Sandomierza 2012
Zespoły Mech oraz BRACIA - to
gwiazdy dwudniowego festynu z okazji Dni Sandomierza, który odbył się w
dniach 23 i 24 czerwca 2012 roku na
Placu Jana Pawła II w Sandomierzu.
„Dni Sandomierza” już na dobre
ugruntowały się w kalendarzu wakacyjnych imprez i z roku na rok skupiają coraz
większą liczbę uczestników. Tegoroczny,
bogaty program imprezy zawierał szereg
zróżnicowanych atrakcji. Zarówno dzieci,
młodzież, jak i osoby dorosłe mogły z niego wybrać coś dla siebie.
W sobotę, już od wczesnych godzin
porannych trwały przygotowania do
festynu. Kolorowe stragany, stoiska
z przysmakami, wesołe miasteczko,
dmuchane zjeżdżalnie – niczego nie zabrakło, zwłaszcza atrakcji dla najmłodszych.
Sobotnie występy rozpoczęły się o
godz. 15.00. W ramach Soundomierskiej
Strefy Rocka na scenie zaprezentowały
się lokalne zespoły, m.in.: „Strzał w Gło­
wę”, „Remission Blade” i „S.N.O.W.”
oraz zespół z Łodzi - „Deer Scarlet”.
Przerwom między kolejnymi występami towarzyszyły liczne konkursy i szereg
ciekawych zabaw z nagrodami. Gwiazdą tego wieczoru była legenda polskiego
rocka - zespół Mech.
Kolejny dzień świętowania z okazji „Dni Sandomierza” miał charakter rodzinny. Jako pierwsza na scenie
wystąpiła Sandomierska Orkiestra
Dęta z Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sandomierzu. Tuż po
niej zaprezentowali się młodzi, utalen­
towani artyści z formacji tanecznych
i wokalnych, działających przy Sando­
mierskim Centrum Kultury: Paradox,
Cheerleaders Flower, Sandomierskie
Studio Piosenki oraz Sando All Stars.
Kolejnym punktem programu był wy-
stęp Kabaretu „KałaMasz”. Ekipę komików tworzą między innymi aktorzy
grający w popularnym serialu „Ranczo”
– Bogdan Kalus i Sylwester Maciejew­
ski, czyli Hadziuk i Solejuk, bywalcy
przysklepowej ławeczki.
W niedzielnym programie również
nie mogło zabraknąć konkursów z nagrodami, które cieszyły się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród młodzieży.
Uczestnicy mieli okazję wykazać się
wiedzą o Sandomierzu bądź zaprezen­
tować umiejętności wokalne. Chętnych
nie brakowało.
Na zakończenie święta miasta wystąpiła formacja Roxette Cover Band, która zaprezentowała największe przeboje
szwedzkiej grupy Roxette. Uczestnicy
festynu mogli usłyszeć między innymi:
„It musthavebeen love”, „Listen to
yourheart”,„The look” czy chociażby
„Joyride”.
Gwiazdą wieczoru był zespół BRA­
CIA, który zaprezentował utwory własne oraz covery Czesława Niemena i
„Queen”. Urozmaicony repertuar zespołu oraz świetny kontakt muzyków z fanami sprawił, że publiczność bawiła się
znakomicie.
Tego dnia na Rynku Starego Mia­
sta w Sandomierzu odbyła się również
kampania „Tak dla transplantacji”.
Podczas akcji można było skorzystać z
bezpłatnych badań poziomu cukru i
cholesterolu oraz z porad kardiologicz­
nych. Dla zainteresowanych czynny był
również punkt informacyjny dotyczą­
cy programów wykrywania raka pier­
si i raka szyjki macicy. Organizatorami Dni Sandomierza
byli: Urząd Miejski, Sandomierskie
Centrum Kultury oraz Miejski Ośro­
dek Sportu i Rekreacji.
Kiermasz rękodzieła artystyczne­
go twórców ludowych i pasjonatów
narodowej tradycji, koncerty, a także gonitwy husarskie, pokazy tańca
dworskiego i walki rycerskie – to tylko
część atrakcji jakie można było zobaczyć
na sandomierskim Rynku, podczas tegorocznego Jarmarku Jagiellońskiego.
Dwudniowa impreza odbyła się w dniach
7 – 8 lipca br. i kolejny raz przypomniała mieszkańcom i turystom o bogatej historii grodu nad Wisłą. Od kilku lat Sandomierz należy do
organizacji turystycznej „Szlak Jagiel­
loński” – stowarzyszenia, promującego miejscowości leżące na trasie słynnych
podróży Jagiellonów na Litwę. Powstanie tradycyjnego szlaku epoki Jagiello­
nów zapoczątkowała słynna już podróż
Władysława Jagiełły po koronę polską
w 1386 r. Dzięki prawu składu oraz
znalezieniu się na trasie wspomnianego
szlaku, Sandomierz stał się miejscem
licznych jarmarków z udziałem kupców
z całej Europy.
W sobotę, już od samego rana, kil­
kudziesięciu wystawców z całego kraju
prezentowało artystyczne rękodzieło,
a także wyroby kulinarne. Regionalne
potrawy w oparciu o tradycyjne przepisy
kusiły mieszkańców i turystów. Można
było skosztować m.in: chleba pieczonego na zakwasie, góralskich serów, wędlin
oraz miodu pitnego. Były również prace
wykonane z drewna, szkła oraz naturalnych materiałów. Każdy mógł znaleźć
coś dla siebie, począwszy od drewnianych zabawek dla dzieci, poprzez chusty
z jedwabiu, ceramikę, skończywszy na
gustownej biżuterii dla kobiet.
Oficjalnemu otwarciu Jarmarku Ja­
giellońskiego towarzyszyła parada ry­
cerska w wykonaniu Chorągwi Rycer­
stwa Ziemi Sandomierskiej na czele z
kasztelanem Karolem Burym oraz uro­
czysta zmiana warty. Następnie odegrana została inscenizacja historyczna pt.
„Maryna Mniszech - wojewodzianka
sandomierska carycą Rosji”, przedstawiająca bal dworski z okazji zaślubin
pięknej Polki z Dymitrem, rzekomym
syna Iwana IV Groźnego. W międzyczasie publiczność mogła obejrzeć po­
kaz musztry paradnej oraz bojowej.
Po jej zakończeniu na scenie przy Ra­
tuszu zaprezentowany został ludowy
program artystyczny. Poprzedził on
występ gwiazdy wieczoru - Piotra Na­
lepy z zespołem Nie-Bo. Koncert pod
hasłem „Breakout Tour” poświęcony
był pamięci Miry Kubasińskiej i Tade­
usza Nalepy. Licznie zgromadzona publiczność mogła wysłuchać takich przebojów jak: „Nocą puka ktoś”, „Kiedy
byłem małym chłopcem”, „Na drugim
brzegu tęczy”, „Gdybyś kochał hej”,
„Poszłabym za tobą” oraz „Co się sta­
ło kwiatom”. Pierwszy dzień imprezy
zakończył występ w wykonaniu Teatru
Ognia „Furion”.
W niedzielne, również upalne
przedpołudnie sandomierskie rycer­
stwo zaprezentowało kolejną insceniza­
cję historyczną, tym razem nawiązującą
do powrotu Jana III Sobieskiego spod
Wiednia i jego spotkania z królową Ma­
rysieńką. W programie imprezy znalazły się również kawaleryjskie gonitwy
husarskie Chorągwi Jana III Sobie­
skiego, zorganizowane na dziedzińcu
Collegium Gostomianum oraz występ
sandomierskiej grupy teatralnej „Me­
tafora”. Na zakończenie tegorocznego
Jarmarku Jagiellońskiego odbył się
koncert plenerowy zespołu „Angela Ga­
ber Trio”.
Organizatorami imprezy byli: Urząd
Miejski w Sandomierzu, Sandomier­
skie Centrum Kultury oraz Chorągiew
Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej.
Przygotowano: Urząd Miejski w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, tel. 015 644 01 00, e-mail: [email protected] www.sandomierz.pl
Jarmark Jagielloński i Festyn Rycerski
25
Przygotowano: Urząd Miejski w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, tel. 015 644 01 00, e-mail: [email protected] www.sandomierz.pl
Konferencja naukowa „Sandomierz
- między Wschodem a Zachodem
26
„Sandomierz - między Wschodem
a Zachodem” - pod takim tytułem 28
czerwca br. odbyła się konferencja
naukowa w sandomierskim Zamku.
Tematyka spotkania dotyczyła historii
oraz wpływów religijnych i kulturowych
Wschodu i Zachodu w nadwiślańskim
grodzie. W konferencji wzięło udział
grono wybitnych archeologów, histo­
ryków i prawników z całej Polski. Sandomierski samorząd reprezentowali: Je­
rzy Borowski Burmistrz Sandomierza,
dr Ewa Kondek Zastępca Burmistrza
oraz Janusz Sochacki Przewodniczący
Rady Miasta Sandomierza. W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni
goście oraz słuchacze, zainteresowani
omawianą tematyką.
Konferencję otworzył redaktor
Krzysztof Burek z Towarzystwa Na­
ukowego Sandomierskiego, który powitał przybyłych gości oraz przybliżył
uczestnikom cel spotkania.
Następnie bp Krzysztof Nitkie­
wicz Ordynariusz Diecezji Sando­
mierskiej podkreślił w swoim wystąpieniu, że często w historii Europy
Wschód i Zachód były sobie przeciwstawiane, zarówno pod względem kulturowym, religijnym, jak i politycznym.
- Rywalizacja o to, kto jest bardziej ortodoksyjny czy cywilizowany przeradzała się niejednokrotnie w agresję i miała
swoje ofiary. Dzisiaj na szczęście rozumiemy coraz lepiej to, że tak Wschód jak
i Zachód niosą ogromne bogactwo, dopełniają się, tworzą jedną całość– mówił
biskup sandomierski.
Z kolei gospodarz miasta Jerzy
Borowski w swoim przemówieniu wyraził wielką radość z obecności w Sandomierzu tak wspaniałych i cenionych
gości oraz podziękował im za przybycie
i udział w konferencji.
Całość spotkania była podzielona
na dwie sesje. Jako pierwszy wykład
wygłosił prof. dr hab. Andrzej Buko,
Honorowy Obywatel Miasta Sando­
mierza, autor wielu prac naukowych,
opisujących historię nadwiślańskiego
miasta. W swoim wykładzie historyk
zwrócił uwagę na elementy wschodnie i zachodnie w kulturze materialnej i
przedlokacyjnej Sandomierza w świetle
badań archeologicznych. Z kolei Sandomierz, jako pomost i barierę pomiędzy
Wschodem a Zachodem, przedstawił w
swoim referacie prof. dr hab. Henryk
Samsonowicz, także Honorowy Oby­
watel Miasta Sandomierza. O kulturze
zachodniej w Sandomierzu w XIII wieku
mówił w swoim wystąpieniu prof. dr
hab. Jerzy Kłoczowski. Ostatni wykład
w sesji przedpołudniowej wygłosił mgr
Marcin Walkowiak, który opowiedział
uczestnikom o dekoracji malarskiej
przęsła prezbiterium sandomierskiej
Katedry. Drugą część konferencji rozpoczął wykład prof. dr. hab. Feliksa
Kiryka, kolejny Honorowy Obywatel
Miasta Sandomierza, który podkreślił
ważną rolę Sandomierza na szlakach
handlowych średniowiecza i ery nowożytnej. Następnie prof. dr hab. Ryszard
Szczygieł wskazał, iż Sandomierz był
wzorem dla organizacji gmin miejskich
w Rzeczypospolitej późnego średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych. Do
historii Sandomierza nawiązał również
prof. Jerzy Stępień w wykładzie pt. „Od
Zgody Sandomierskiej do Colloquium
Charitativum”. Konferencję zakończył
wykład prof. dr. hab. Janusza Tazbira,
który mówił o kulturze staropolskiej jako
symbiozie wpływów Wschodu i Zachodu.
Organizatorami spotkania pt. „San­
domierz - między Wschodem a Za­
chodem” byli: Urząd Miejski w San­
domierzu oraz Towarzystwo Naukowe
Sandomierskie. Patronatem honorowym
konferencję objęli: bp Krzysztof Nitkie­
wicz Ordynariusz Diecezji Sandomier­
skiej, Andrzej Rzepliński Prezes Try­
bunału Konstytucyjnego oraz Jerzy
Borowski Burmistrz Sandomierza.
„Między ziemią a niebem” - wizyta ekipy TVP w Sandomierzu
W niedzielę, 17 czerwca br., Tele­
wizja Polska S.A. wyemitowała audycję
„Między ziemią a niebem”- niedzielny
program publicystyczny, podejmujący
dyskusje na wybrane tematy związane z
życiem społecznym i religijnym. Materiał do programu zrealizowany został w
Sandomierzu nie bez powodu. Miasto,
jak wiadomo, słynie z pięknych zabytków, licznych obiektów sakralnych, muzealnych oraz kultowego serialu „Ojciec
Mateusz”.
Ekipa programu przemierzyła Sandomierz śladami księdza detektywa, odwiedzając miejsca, w których są realizowane zdjęcia do serialu. O ich historii oraz
roli, jaką odgrywają w „Ojcu Mateuszu”
opowiedziała telewidzom Beata Pytele­
wicz, pracownik Centrum Informacji
Turystycznej w Sandomierzu. Na telewizyjnej scenie, tuż przy sandomierskim
Ratuszu nie zabrakło odtwórców głównych ról w serialu – Artura Żmijew­
skiego, Piotra Polka i Michała Pieli obecnych w mieście z racji trwających w
tym czasie zdjęć do kolejnych odcinków.
– Lubię stary Sandomierz, bo to niezwykle urokliwe miejsce – mówił
Artur Żmijewski, serialowy Ojciec
Mateusz. Aktor podkreślił życzliwość
sandomierzan, przychylność władz dla
filmowej ekipy, której obecność przeszkadza niekiedy w normalnym funkcjonowaniu miasta. Piotr Polk i Michał
Piela również nie kryli zachwytu nad
miastem, podkreślając przy tym znajomość każdego jego pięknego zakątka.
- Jesteśmy dumni, że możemy gościć w
Zakończenie roku szkolnego 2011/2012 w sandomierskich szkołach
Dnia 26 czerwca 2012 roku, w
Domu Katolickim w Sandomierzu odbyło się uroczyste zakończenie roku
szkolnego 2011/2012 dla tegorocznych
absolwentów sandomierskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.
W uroczystości wzięli udział: Jerzy
Borowski Burmistrz Sandomierza,
Ewa Kondek Zastępca Burmistrza,
pracownicy Referatu Oświaty Urzędu
Miejskiego w Sandomierzu, ucznio­
wie, nauczyciele i dyrektorzy sando­
mierskich szkół.
Podczas uroczystego zakończenia,
gospodarz miasta Jerzy Borowski, pogratulował tegorocznym absolwentom
osiągniętych sukcesów oraz nagrodził
dziewięciu najlepszych ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy w bieżącym roku szkolnym uzyskali najwyż­
szą średnią ocen. Wśród wyróżnionych
znaleźli się: • Arkadiusz Bociek, Gimnazjum nr 1,
średnia ocen – 5,83;
• Michał Białkowski, Gimnazjum nr
1, średnia ocen – 5,83;
• Dawid Nowicki, Gimnazjum nr 2,
średnia ocen – 5,28;
• Sylwia Bielecka, Szkoła Podstawowa nr 1, średnia ocen - 5,91;
• Łucja Fiuk, Szkoła Podstawowa nr
2, średnia ocen - 5,6;
• Jakub Trelski, Szkoła Podstawowa
nr 2, średnia ocen - 5,6;
• Dżesika Dąbek, Szkoła Podstawowa
nr 3, średnia ocen - 5,73;
• Dominika Mazur, Szkoła Podstawowa nr 3, średnia ocen - 5,73;
• Bartosz Rożek, Szkoła Podstawowa
nr 4, średnia ocen - 6,0;
Do grona nagrodzonych dołączyło 19
finalistów i laureatów olimpiad przed­
miotowych i innych konkursów wiedzy
szkolnej z sandomierskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Nagrodzeni
zostali także uczniowie, którzy w mijającym roku szkolnym osiągnęli wybitne
wyniki sportowe.
Podziękowania za ciężką pracę i
zaangażowanie w wychowaniu młodego pokolenia Sandomierzan, Jerzy Bo­
rowski skierował także do nauczycieli
sandomierskich szkół oraz wręczył im
pamiątkowe dyplomy.
Podczas spotkania ogłoszono także
wyniki całorocznej rywalizacji sporto­
wej szkół o Puchar Burmistrza Miasta
Sandomierza. W kategorii szkół gim­
nazjalnych najlepsze okazało się Gim­
nazjum nr 1, zaś na drugim miejscu
uplasowało się Gimnazjum nr 2. Wśród
szkół podstawowych zwyciężyła SP nr
4, drugie miejsce zajęła SP nr 1, trzecie
przypadło w udziale SP nr 3, zaś czwarte
– SP nr 2. Za rywalizację sportową dy­
rektorzy szkół otrzymali dyplomy oraz
pamiątkowe puchary.
Na zakończenie uroczystości, Ma­
rek Rutkowski Kierownik Referatu
Oświaty Urzędu Miejskiego w San­
domierzu raz jeszcze pogratulował nagrodzonym, życząc przy okazji udanego
wypoczynku i bezpiecznych wakacji.
Przygotowano: Urząd Miejski w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, tel. 015 644 01 00, e-mail: [email protected] www.sandomierz.pl
Sandomierzu aktorów z serialu „Ojciec
Mateusz”, którzy swoją obecnością cały
czas promują miasto – mówił w rozmowie z dziennikarką Jerzy Borowski
Burmistrz Sandomierza. Gospodarz
miasta dodał, iż serial niewątpliwie
zwiększył zainteresowanie Sandomierzem, co bezpośrednio przełożyło się na
większą liczbę turystów odwiedzających
nadwiślański gród.
W programie można było również
obejrzeć prezentację tańców dwor­
skich i zmianę warty w wykonaniu
Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sando­
mierskiej, zobaczyć wnętrza Bazyliki
Katedralnej i Kościoła Św. Jakuba.
W nagraniu audycji wziął udział biskup
diecezji sandomierskiej Krzysztof Nit­
kiewicz. W trakcie programu przysmaki
w postaci naleśników zaprezentowała
Dominika Gefrerer, sandomierska reRealizacja programu telewizyjnego nością świetną promocją walorów turystauratorka.
„Między ziemią a niebem” była z pew- stycznych miasta Sandomierza.
27