Tester do wykrywania nieszczelności EELDEU100A

Komentarze

Transkrypt

Tester do wykrywania nieszczelności EELDEU100A
System Lokalizacji Nieszczelności
z czynnikiem UltraTraceUV® Dye Solution..
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Models EELDEU100A & EELDEU500A
USA | Canada Patents ● 6,392,227 • 6,526,808 | 2,279,147 • Int’l Patents Pending
OstrzeŜenia i Podpowiedzi:
WAśNE:
NaleŜy pamiętać Ŝe zapisy niniejszej instrukcji obsługi maja za cel dostarczyć jedynie informacje o
charakterze ogólnym I podstawowym. Instrukcja w swoim zamyśle nie ma być wyczerpującą
dyskusją tematu i jej celem nie jest profesjonalne doradztwo w zakresie omawianych procedur.
Pomimo zamieszczenia w tekście ostrzeŜeń dotyczących bezpieczeństwa, nie zastąpią one
stosowania zdrowego rozsądku podczas uŜytkowania urządzenia.
!
ABY UNIKNĄĆ USZKODZEŃ CIAŁA I / ORAZ ZNISZCZENIA
POJAZDU LUB SPRZĘTU
Podczas testowaniu układów EVAP stosuj wyłącznie gazy obojętne takie jak azot,
argon lub CO2,
UŜytkuj sprzęt zgodnie w sposób opisany przez producenta.
Zrozum wszystkie procedury / Postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa.
Podłącz prawidłowo przewody zasilania I masy
Stosuj wyłącznie czynnik UltraTraceUV® Smoke Solution nr kat. EELD301A1.
Konsekwencją podmiana czynnika, przewodów, kabli lub innych części wymiennych
jest utrata gwarancji i moŜe spowodować uszkodzenie urządzenia, elementów
pojazdu a nawet uszkodzeń ciała.
NIGDY nie stosuj urządzenia do badania pojazdu z uruchomionym silnikiem. .
Jeśli nie wykonujesz testów, nigdy nie pozostawiaj przewodów podłączonych do
pojazdu na długi okres czasu
Nie uŜytkuj urządzenia blisko źródła zapłonu lub iskry.
Wymagane jest aby stosowany akumulator 12V był sprawny i w pełni naładowany.
Stosuj okulary ochronne spełniające odpowiednie wymogi OSHA.
Stosuj sie do instrukcji bezpieczeństwa przy pracy ze światłem UV
Wymagane ciśnienie azotu bądź powietrza to 50-150 PSI (3.4 -10.2 bar).
Przechowuj i uŜytkuj tester tylko gdy jest on ustawiony pionowo.
Dym wydostający się z małej nieszczelności jest czasem lepiej widoczny jeśli po
wypełnieniu układu dymem kilkakrotnie włączy się i wyłączy doprowadzanie dymu
(przycisk na rączce) co 30 sekund. W ten sposób doprowadzimy dym i jednocześnie
wywołamy spadek ciśnienia ukazujący lepiej nieszczelność.
Stosuj załączona do urządzenia lampę halogenową w celu podświetlenia dymu
wydostającego się nieszczelności.
W celu obserwacji fluorescencyjnych osadów stosu źródło światła UV o zakresie
pokrywającym długość fali 412 nm.
Podczas pracy w temperaturach bliskich zera, cyklicznie (co 15 sekund) włączaj I
wyłączaj tester przez ok. 1-2 minuty. Pozwoli to na osiągnięcie odpowiedniej
temperatury pracy urządzenia.
Przy testowaniu układu dolotowego i wydechowego zaleca sie aby silnik nie był
rozgrzany. Małe nieszczelności mogą zostać uszczelnione na skutek rozszerzalności
cieplnej
2
Spis Treści
Wprowadzenie ……………..………...4
Zanim Uruchomisz Urządzenie
……………………….4
Tester
……………………….5
Przegląd Akcesoriów Standardowych ..………………..…… 6
Panel Kontrolny ………………..……...8
Parametry Techniczne ………………..……...8
Ustawienie / Przygotowanie do Pracy ..……………………...9
Zastosowanie Testera Nieszczelności
……………......10, 11
Odczyt i Interpretacja Wyników
……………..……..12
Konserwacja
……………..………13
Rozwiązywanie Problemów
……………..………14
Wykaz Akcesoriów i Części Zamiennych
..…………………...15
Często Zadawane Pytania
…………………….16
Gwarancja
..…………………...17
Deklaracja Zgodności CE
..…………………...18
3
Dziękujemy i Gratulujemy:
Stali się Państwo właścicielami najbardziej uŜytecznego I jednocześnie najprostszego w
obsłudze testera nieszczelności jaki znajduje się w sprzedaŜy. Opatentowana technologia
EELDEU100A została opracowana we współpracy z trzema wielkimi amerykańskimi
producentami pojazdów, z myślą o BEZPIECZNEJ obsłudze układów odpowietrzania
zbiorników paliwa (EVAP) uzyskując ich aprobatę do badania układów EVAP oraz innych
elementów w pojazdach. JednakŜe, nigdy nie naleŜy zapominać o zachowaniu
podstawowych środków bezpieczeństwa podczas pracy w obecności par paliwa.
Tester ten moŜe być równieŜ wykorzystany do lokalizowania nieszczelności w układzie
dolotowym, wydechowym, oraz nieszczelności w układach podciśnieniowych. Urządzenie
pozwala na diagnozowanie wielu róŜnych systemów niskociśnieniowych, oraz wskazuje
nieszczelne miejsca przez które do wnętrza pojazdu dostaje się wiatr i woda. Dzięki
systemowi mierzonego powietrza moŜliwa jest weryfikacja integralności całego
testowanego układu. W przypadku stwierdzenia nieszczelność w kontrolowanym układzie,
zastosowany w urządzeniu bezpieczny i nie-korozyjny
dym zawierający marker
(UltraTraceUV®) ułatwi odnalezienie źródła problemu. W celu lokalizacji nieszczelności
obserwuj skąd wydostaje się dym lub zastosuj lampę UV aby zobaczyć fluorescencyjny
ślad pozostawiony przez dym w miejscu gdzie wydostał się on z nieszczelnego układu.
Odnalezienie miejsca wydostawania się dymu bądź śladów markera jest jednoznaczne z
zlokalizowaniem źródła nieszczelności
Urządzenie dostarczane jest wraz z pojemnikiem środka do wytwarzania dymu
UltraTraceUV® (12 uncji), wystarczającym na 200-300 testów. Ilość środka sprawdzana
jest za pomocą bagnetu. Dlatego kontrola I ewentualne uzupełnienie odbywa się podobnie
jak w przypadku oleju silnikowego. Tester nie wymaga montaŜu* ani Ŝadnych czynności
konserwacyjnych poza kontrolą I uzupełnieniem oleju do oznaczenia FULL na bagnecie.
*uwaga: Urządzenie moŜe być dostarczone z zdemontowaną wtyczką od złącza
przygotowania powietrza. Przed montaŜem sprawdź czy mocowanie pasuje do gniazda
urządzenia. Jeśli nie, wymagane będzie podłączenie.
® Vapor
– Brak ryzyka uszkodzenia układów pojazdu
Tester posiada aprobatę producentów pojazdów do diagnozy układów EVAP poprzez lokalizację
nieszczelności z uŜyciem opar UltraTraceUV®. UltraTraceUV® to wysoce rafinowany olej
mineralny, przygotowany według specjalnej opatentowanej formuły. Skład został dobrany w taki
sposób aby nie było zagroŜenia uszkodzenia elementów pojazdu takich jak węgiel aktywny w
układzie EVAP, sondy lambda, uszczelki i inne wraŜliwe części. Nie ma ryzyka utraty gwarancji
producenta.
Funkcje testera są kontrolowane za pomocą mikroprocesora, w tym dopuszczalne ciśnienie,
przepływ jakie musza być zachowane przy kontroli układu EVAP/zbiornika paliwa oraz właściwej
temperatury od której zaleŜy rodzaj wytworzonych oparów.
Zanim uruchomisz urządzenie:
Przed uruchomieniem wytwornicy dymu,
przelej całą zawartość pojemnika
(12 uncji) do zbiornika maszyny.
4
Pamiętaj by utrzymywać maksymalny
poziom oleju w maszynie
Tester
A. Bagnet
(Nr kat WWVRP-34)
B. Mocowanie urządzenia na szafce
narzędziowej
C. Przepływomierz
(Nr kat. WVRP-37 Pointer Flag)
D. Miernik spadku ciśnienia
(Nr kat. WWVRP-030iw)
E. Diody informacyjne
F. Przewód dymny
(Nr kat. WWVRP-33)
G. Zdalne uruchomienie wytwornicy
(Nr kat. WWVRP-31 Przycisk + kabel)
(Nr kat. WWVRP-32 Tylko przycisk)
H. Złącze gazu neut./spręŜonego powietrza
(Nr WWVRP-96-303 blok przygot. pow.)
I. Miejsce na akcesoria
J. Kable zasilające 12-Volt DC
(Nr kat. WWVRP-30)
K. Podparcie
(Nr kat. WWVRP-36)
5
Przegląd akcesoriów standardowych:
L. Zestaw zatyczek
(EELD301A2)
M. Dyfuzor
(EELD301A4)
N. stoŜek do wydechu
(EELD301A3)
O. Podświetlenie
(EELD301A5)
6
Przegląd akcesoriów standardowych:
A. Bagnet; kontrola poziomu w zbiorniku z roztworem do wytwarzania dymu.
B. Mocowanie; MoŜliwość zamocowania urządzenia na ścianie bocznej szafki narzędziowej.
C. Przepływomierz: Kontrola przepływu w układzie. Obserwacja zmian przepływu moŜe
potwierdzić otwarcie/zamknięcie elektrozaworów. JeŜeli obserwowany jest przepływ przez
przepływomierz to przepływ w badanym układzie jest potwierdzony (chyba Ŝe istnieje
nieszczelność). JeŜeli przepływomierz nie wykazuje przepływu, znaczy to Ŝe układ nic nie płynie
bądź układ jest po prostu szczelny.
D. Miernik spadku ciśnienia; słuŜy do weryfikacji nieszczelności. Nie moŜe jednak określić
wielkości jednej lub kilku nieszczelności.
E. diody informacyjne: (patrz strona 5)
F. Przewód dymny; przewód z neoprene wyposaŜony w dysze dostarcza dym diagnostyczny
niesiony przez gas inertny bądź spręŜone powietrze.
G. Przycisk zdalnego uruchomienia; Wciskanie i zwalnianie przycisku uruchomienia rozpoczyna
wytwarzanie dymu na okres 5 minut. Zwolnienie przycisku przed upływem 5 minut od
uruchomienia zatrzymuje proces wytwarzania dymu.
H. Złącze Gazu (Azot) / SpręŜonego powietrza; jest to złącze do którego podłączany jest azot
bądź spręŜone powietrze. Do urządzenia dołączono blok przygotowania powietrza (filtr/separator)
aby zapewnić doprowadzenie czystego powietrza do urządzenia. Upewnij się Ŝe złącze jest
zgodne z szybko-złączką stosowaną w Twoim warsztacie.
(stosowane ciśnienie musi nie wykraczać poza zakres 60-150 PSI
I. Miejsce na akcesoria; gwarantujące oszczędność miejsca specjalnie przygotowany przedział
na dostarczane z urządzeniem akcesoria.
J. Kable zasilające 12V DC ; grube miedziane przewody wraz z klemami pozwalają na czerpanie
zasilania bezpośrednio z akumulatora pojazdu.
K. Podparcie;
L. Zestaw zatyczek; Zestaw zatyczek o zróŜnicowanej wielkości jest niezwykle przydatny przy
uszczelnianiu układu kolektora dolotowego celem jego wypełnienia sprawdzenia jego np. w kanale
przepływomierza masowego itp..
M. Dyfuzor; Jest to końcówka przeznaczona do odnajdywania nieszczelności wokół drzwi, okien I
przeszklonych dachów. Dyfuzor pozwala na wyprowadzenie gęstej frakcji dymu (po zewnętrznej
stronie pojazdu) wzdłuŜ drzwi i okien w celu obserwacji zakłóceń spowodowanych przez wadliwe
uszczelnienie. Nadciśnienie wewnątrz pojazdu wytwarza się poprzez załączenie dmuchawy
(wysokie obroty). NaleŜy pamiętać o ustawieniu zewnętrznego obiegu powietrza (NIE zamknięty).
N. StoŜek do wydechu; Ten stoŜek jest stosowany do wprowadzania dymu do rury wydechowej
celem zlokalizowania ewentualnych nieszczelności z układu wydechowego. W przypadku gdy
pojazd posiada 2 rury wydechowe, naleŜy zastosować drugi stoŜek oraz jedną z zatyczek celem jego
zatkania. Stosuj stoŜek do zatykania wydechu równieŜ podczas testowania układu dolotowego jako Ŝe
ciśnienie dymu moŜe spowodować jego dostanie się do układu wydechowego przez otwarty cylinder.
StoŜek moŜe być stosowany do wprowadzania dymu przędzie tam gdzie otwór jest zgodny z rozmiarem
stoŜka.
O. Podświetlenie; Jasne światło halogenowe pomaga w odnalezieniu miejsca wydostawania sie
dymu z nieszczelności. Lampe wyposaŜono w długi 20 stopowy przewód pozwalający na swobodę
poruszania się I podłączenie do akumulatora pojazdu
7
Panel kontrolny / Parametry Techniczne:
Przepływomierz : JeŜeli obserwowany
jest przepływ przez przepływomierz to
przepływ w badanym układzie jest
potwierdzony (chyba Ŝe istnieje
nieszczelność). JeŜeli przepływomierz
nie wykazuje przepływu, znaczy to Ŝe
układ nic nie płynie bądź układ jest po
prostu szczelny.
Miernik spadku ciśnienie słuŜy do
weryfikacji nieszczelności. Nie moŜe
jednak określić wielkości jednej lub kilku
Do
tego
słuŜy
nieszczelności.
przepływomierz.
Dioda ZASILANIA (zielona) zostaje załączona przy podłączeniu urządzenia do źródła
zasilania prądem stałym 12 V.
> Przerywana praca oznacza niewystarczający poziom zasilania
Dioda DYM (czerwona) zostaje załączona gdy naciśnięty jest przycisk zdalnego uruchamiania
wytwarzania dymu. Zapalona dioda oznacza wytwarzanie dymu.
EELDEU100A – Parametry Techniczne
Wysokość
Długość
Szerokość
Masa netto
Masa brutto
Zasilanie
Pobór prądu
13 in. (33.0 cm)
13 in. (33.0 cm)
12 in. (30.5 cm)
19 lb. (8.6 kg)
24.5 lb. (9.5 kg)
12 volts DC
15 amps.
Maks. wilgotność względna……..…>
Warunki uŜytkowania ……………..>
Stopień zatrucia: 2
Ciśnienie zasilania
13.0 in. H2O (0.032 bar)
Objętość gazu zasil.
12 litrów/min
Przewodu dymny
3m
Przewód zasilający
3m
Przewód sterowania
3m
Temperatura pracy
7.2°C to 60°C
maksymalna wysokość
2,000 M
pracy
80% dla temperaturze do 60°C
W pomieszczeniu/na powietrzu (o ile nie jest mokro)
8
Ustawienie / Przygotowanie do pracy:
1. Upewnij się Ŝe wprowadziłeś do testera roztwór
UltraTraceUV® dostarczany wraz z urządzeniem..
Patrz informacja na poprzednich stronach.
2. Podłącz czerwony przewód zasilający testera do
źródła zasilania 12V. JeŜeli stosuje zasilanie z
akumulatora pojazdu sprawdź jego stan i stopień
naładowania (Rysunek 1)
3. Podłącz czarny kabel testera do uziemienia
nadwozia.
Nigdy
nie
podłączaj
kabla
bezpośrednio do ujemnego bieguna akumulatora,
poniewaŜ iskra moŜe doprowadzić do wybuchu!
Prawidłowe podłączenie zostanie potwierdzone
przez zapalanie się diody.
> Przerywana praca oznacza niewystarczający poziom
Czarny
kabel do
uziemienia
(nadwozia)
zasilania
Rysunek 1
Uwaga: niezaleŜne badania potwierdzają iŜ
podczas badania szczelności zbiorników paliwa
obecność tlenu moŜe spowodować powstanie
mieszanki
wybuchowej.
Dlatego
podczas
testowania układów EVAP/zbiorników paliwa,
zdecydowanie zaleca się stosowanie gazu
obojętnego, takiego jak azot.
Uwaga: Urządzenie w kompletacji fabrycznej
posiada wtyk typowe szybko-złącza. Upewnij się
Ŝe gniazdo w twoim warsztacie jest zgodne z
szybkozłączem urządzenia.
Podłącz azot lub
spręŜone powietrze do
bloku przygotowania
powietrza
Kiedy Stosować Zewnętrzny Reduktor Ciśnienia
•
Zewnętrzny regulator ciśnienia jest wymagany podczas kontroli układu EVAP/zbiornika
paliwa. Podłącz reduktor do butli z azotem i ustaw ciśnienie w przedziale 50-150 PSI (3.4 10.2 bar). Optymalne ciśnienie to 100 PSI (6.2 bar). MoŜliwy jest zakup regulatora
ustawionego na 100 PSI (nr części EELD302REG).
•
JeŜeli nie badasz ukłądów EVAP to nie potrzevujesz regulatora ciśnienia. NaleŜy
podłączyć przewód ze spręzonym powietrzem do bloku przygotowania powietrza z tyłu
urządzenia. Upewnij się Ŝe ciśnienie nie przekracza 150 PSI (standard przemysłowy).
9
Zastosowania Testera Nieszczelności:
•
Układ dolotowy : Wybierz odpowiednią zatyczkę do uszczelnienia dolotu powietrza do silnika,
ale jeszcze jej nie zakładaj. Przed montaŜem zatyczki zaleca się usunięcie powietrza z układu
aby zagwarantować późniejsze dobre wypełnienie układu przez dym.
Pamiętaj Ŝe wszystkie czynności z uŜyciem lokalizatora nieszczelności powinny być
wykonywane na wyłączonym silniku. Podłącz przewód dymu do wyjścia podciśnienia na bloku
silnika jako Ŝe jest ono łatwo dostępne (Rysunek 2). Wciśnij i zwolnij przycisk wytwarzania
dymu I pozwól aby układ się wypełnił (zwykle 30 sekund do minuty). Zatkaj układ po
zaobserwowaniu wydostawania się dymu przez nieszczelność lub przez naturalne ujście.
(Rysunek 3). W ten sposób zapewniony jest brak w układzie powietrza nie zawierającego
dymu.
Po wypełnieniu
układu zatkaj go
stosując dołączone
zatyczki
Rysunek 3
Rysunek 2
Wprowadzenie dymu przez łatwo
dostępne wejście podciśnieniowe
To takŜe dobre miejsce do wprowadzenia dymu ale z
uŜyciem stoŜka stosowanego do układu wydechowego. Nie
tylko dlatego Ŝe jest to bezpośrednie wejście układu
dolotowego, ale równieŜ poniewaŜ nie musimy stosować
zatyczki uszczelniającej jak przy korzystaniu z wyjścia
podciśnienia
> Podpowiedź: UŜyj dołączonej lampy halogenowe do podświetlenia uchodzącego z
nieszczelności dymu diagnostycznego. Stosuj światło ultrafioletowe dobrej jakości w celu
dostrzeŜenia fluorescencji barwnika w dokładnym miejscu wystąpienia problemu ze
szczelnością (do uzyskania świecenia barwnika wymagane jest światło UV o długości fali
412nm). JeŜeli dostrzeŜesz dym lub świecenie barwnika, znaczy to Ŝ odnalazłeś
nieszczelność
> Podpowiedź: Aby odnaleźć naprawdę małą nieszczelność, wymagane jest uszczelnienie
(zatkanie) takŜe układu wydechowego. Celem osiągnięcia odpowiedniego ciśnienia w
przypadkach gdy zarówno zawory dolotu i wydechu są otwarte w tym samym cylindrze i w tym
samym czasie. Aby zatkać wydech zastosuj załączony stoŜek oraz odpowiednią zatyczkę
10
•
Nieszczelności układu wydechowego: wydostające się z nieszczelności gazy mogą
stanowić zagroŜenie dla pasaŜerów pojazdu ale często uszkodzenia te są zaniedbywane.
MoŜna je jedna k szybko i prosto odnaleźć z pomocą lokalizatora. Przy wyłączonym silniku, po
prostu wprowadź dym do rury wydechowej przy uŜyciu załączonego stoŜka. Większość
uszkodzeń układu wydechowego moŜna odnaleźć poniŜej 2 minut. Zastosuj lampę z celu
lokalizacji miejsca wydostawania się dymu.
> Najlepiej testować chłodny wydech, poniewaŜ
gorący katalizator zredukuje ilość dostępnego
dymu. TakŜe małe nieszczelności są lepiej
widoczne przy niskiej temperaturze wydechu z
uwagi na zjawisko rozszerzalności cieplnej.
> Aby odnaleźć naprawdę małą nieszczelność,
wymagane jest uszczelnienie (zatkanie) takŜe
układu wydechowego.
Celem osiągnięcia
odpowiedniego ciśnienia w przypadkach gdy
zarówno zawory dolotu i wydechu są otwarte w
tym samym cylindrze i w tym samym czasie.
•
Test
elementów
przed
montaŜem
w
pojeździe: Sprawdzaj części przed ich montaŜem w pojeździe lub sprawdź je pod kątem
występowania nieszczelności juŜ po zamontowaniu ale przed wypełnieniem płynami takimi jak
płyn chłodniczy, olej przekładniowy, olej wspomagania, olej silnikowy, dyferencjału itp.
Nieszczelności w kabinie pasaŜerskiej: Wiele pojazdów wyposaŜonych jest standardowo
kanał podciśnieniowy połączony z układem dolotowym. To źródło podciśnienia przechodzi
przez ścianę grodziową I łączy się z elementami sterowania klimatyzacją i innymi systemami w
pojeździe. Układy podciśnienia wewnątrz kabiny powinny systemami zamkniętymi. Jakikolwiek
przepływ zmierzony w tych układach sugeruje nieszczelność.
W celu zlokalizowania nieszczelności u układach kabiny pasaŜerskiej, wprowadź dyszę kabla
dymnego do głównego kanału podciśnieniowego prowadzącego do tych układów. Wciśnij
przycisk uruchamiania i obserwuj przepływomierz urządzenia. JeŜeli kulka opadnie do wartości
zerowej, oznacza to iŜ układ jest szczelny. Teraz nadal wprowadzając dym do układu, zmienia
pozycję manetki sterowania temperaturą. KaŜdorazowo sprawdzaj zachowanie
przepływomierza. Jeśli w którejkolwiek pozycji zaobserwowany będzie ciągły przepływ, oznacza
to nieszczelność układu.
Nieszczelność Intercoolera i turbiny: Przedział silnika gdzie znajduje się turbina ma
tendencję do większego nagrzewania się w porównaniu z silnikami zasilanymi tradycyjnie.
Efektem moŜe być wysychanie i rozszczelnianie się węŜyków I uszczelek. Efektywna praca
układów doładowanych wymaga szczelnych kanałów, Intercoolera, wydechu oraz samej
turbiny. Podobnie jak w przypadku innych testów, wszystkie czynności wykonywane są na
wyłączonym silniku.
Aby sprawdzić te układy, podłącz przewód dymny do układu dolotowego I wprowadź dym do
“zimnej” części turbiny. W sytuacji gdy dolot jest pod ciśnieniem dymu elementy układu:
Intercoolera, kanał, “waste gate” oraz zimna strona turbiny mogą zostać sprawdzone pod kątem
szczelności. Aby sprawdzić „gorąca” stronę turbiny naleŜy wprowadzić przewód dymny do
wydechu (stosuj stoŜek) . Wtedy moŜemy ocenić kolektor wydechowy, rurę wydechową oraz
„gorącą„ stronę turbiny
11
Odczyt i interpretacja informacji
Przepływomierz pokazuje wielkość przepływu dymu do badanego układu. Im
wyŜej znajduje się kulka tym bardziej intensywny przepływ do
kontrolowanego układu. JeŜeli w przypadku badania zamkniętego układu
kulka nigdy nie opadnie na dół, świadczy to o wystąpieniu nieszczelności.
Miejsce na podziałce na której zatrzymuje się kulka określa wielkość
nieszczelności. Im wyŜej zatrzymuje się kulka tym większa nieszczelność.
Niski poziom kulki oznacza niewielką nieszczelność ( Rysunek 4)
Rysunek 4
Pomiar spadku ciśnienia
Pomiar spadku ciśnienia sprawdza się najlepiej w zamkniętych układach. Wypełniaj układ tak
długo aŜ kulka przepływomierza opadnie lub osiądzie całkowicie (Rysunek 4). Oznacza to Ŝe w
układzie wytworzono ciśnienie (Rysunek 5). W tym momencie naleŜy wyłączyć urządzenie I
obserwować pomiar ciśnienia. Utrzymująca się wartość ciśnienia w układzie, oznacza jego
szczelność. Spadek ciśnienia oznacza wyciek.
Uwaga: Pomiar spadku ciśnienia najlepiej wykonywać zaraz po pomiarze przepływu, poniewaŜ w
układzie wytworzono odpowiednie ciśnienie.
Ograniczenia metody pomiaru spadku ciśnienia:
•
NaleŜy pamiętać iŜ metoda pomiaru spadku ciśnienia
pozwala jedynie określić czy układ jest szczelny czy
nie. Nie moŜna ta metodą ocenić wielkości
nieszczelności. Do tego celu słuŜy przepływomierz.
Rysunek 5
:
12
Konserwacja:
Podobnie ja k w przypadku silników spalinowych, powinno się dbać o prawidłowy poziom
oleju z markerem w urządzeniu przez cały rok. Sprawdzaj regularnie poziom roztworu w
testerze, pamiętają o jego dopełnianiu do maksimum (do oznaczenia FULL)
Przy sprawdzaniu poziomu roztworu do wytwarzania dymu wykonuj następujące
czynności:
1. Wyjmij bagnet z urządzenia.
NaleŜy odkręcić go ruchem odwrotnym do ruchu wskazówek zegara a następnie wyciągnąć go
na zewnątrz. (Rysunek 6).
2. Wlej do otworu roztwór do wytwarzania dymu UltraTraceUV® (nr kat. EELD301A1). Sprawdź
poziom roztworu w zbiorniku urządzenia I upewnij się Ŝe zawsze jest on bliski maksymalnemu
(FULL). Wprowadź i przykręć powrotem bagnet (zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara).
Uwaga: Nie przepełniaj!
Rysunek 6
Utrzymuj poziom bliski maksymalnemu
(FULL)
!
Nigdy nie stosuj innego roztworu niŜ zalecany przez producenta,
poniewaŜ moŜe to doprowadzić do uszkodzenia pojazdu, moŜe mieć
wpływ na warunki gwarancji pojazdu, nastąpi utrata gwarancji na
urządzenie, istnieje moŜliwość ubytku na zdrowiu operatora oraz
uszkodznia urządzenia!
13
Rozwiązywanie Problemów
Na panelu kontrolnym znajdują się dwie diody , informujące o prawidłowej pracy urządzenia.
PoniŜsza tabela zawiera wykaz kodów urządzenia.
Ziel.
czerw.
Interwał
Przyczyna
Prawidłowe zasilanie 12V
Niewystarczające zasilanie 12V
Luz na połączeniu do + na
akumulatorze lub zwarcie w
obwodzie podgrzewania
Zła masa lub przerwa w obwodzie
podgrzewania
Ciągle ON
Mruganie: 1 na sekundę
Jednoczesne mruganie: 1 na sekundę
Jednoczesne mruganie: 4 na sekundę
Przemienne mruganie: 1 na sekundę
(System wyłączy się. Zasilanie musi być
odłączone / podłączone)
Zła masa bądź awaria układu
kontrolnego (płyta elektroniki)*
* W przypadku błędu płyty elektroniki, najpierw spróbuj odłączyć zasilanie testera na 10 sekund i
włączyć ponownie. Jeśli problem nie zniknie skontaktuj się z producentem.
Symptom
1. zielona dioda (ON) nie
świeci się.
2. Tester jest włączony
ale z przewodu nie
wydostaje się ani
powietrze ani dym.
Prawdopodobna
przyczyna
Rozwiązanie
1. Odwrotnie podłączone
kable zasilania.
1. Podłącz kable prawidłowo.
2. Kiepski kontakt kabla
zasilania (+)
2. Popraw połączenie z dodatnim
biegunek akumulatora I z masą. .
3. Zbyt słabe na[pięcie
akumulatora
3. Sprawdź czy akumulator jest
sprawny I naładowany.
1. Kiepski kontakt kabla
zasilania (+)
1. Popraw połączenie z dodatnim
biegunek akumulatora I z masą.
2. Zbyt słabe na[pięcie
akumulatora
2. Sprawdź czy akumulator jest
sprawny I naładowany.
3. Niewystarczające
zasilanie azotem lub
powietrzem
3. Upewnij się Ŝe dostarczyłeś
odpowiednie ciśnienie azotu lub
powietrza.
14
Wykaz Akcesoriów i Części Zamiennych
Nr kat.
EELD301A1
EELD301A2
EELD301A3
EELD301A4
EELD301A5
ZEELDEU100A
EELD302A1
EELD302REG
EELD302A2
EELD302A4
WWVRP-96-303
WWVRP-30
WWVRP-31
WWVRP-32
WWVRP-33
WWVRP-34
WWVRP-36
WWVRP-37
WWVRP-030iw
Elementy dostępne w kompletacji standardowej
Roztwór do wytwarzania dymu UltraTraceUV® - plastikowa butelka 12 oz.
Zestaw zatyczek
StoŜek do rury wydechowej - średnica 1” do 3 ½”
Dyfuzor dymu (lokalizacja nieszczelności kabiny – wiatr, woda)
Halogenowa lampa punktowa 400,000 CP + 20 stóp przewodów do
akumulatora
Instrukcja obsługi
Akcesoria opcjonalne (na zamówienie)
Przewód zbrojony ¼ x 25’ – przewód do azotu z szybkozłączem ¼
(EVAP)
Reduktor ustawiony na 100 PSI (do butli z azotem,
argonem lub helem, - EVAP)
Adapter przyłączeniowy serwisowania systemu EVAP
Narzędzie montaŜu/demontaŜu zaworu Schrader (dwa rozmiary)
Części zamienne
Blok przygotowania powietrza z uszczelką (5 mikronów)
Mocowanie kabla zasilającego – kompletne
Przycisk On / Off z mocowaniem do kabla - kompletny
Przycisk on /off – bez mocowania kabla
Przewód dymny z dyszą- kompletny
Bagnet
NóŜki (wymagane 4)
Wskaźnik przepływomierza
Ciśnieniomierz 0-30 cali wody
15
(FAQ) Często Zadawane Pytania:
Czy mogę stosować w urządzeniu zwykły olej mineralny?
NIE! Środek posiadający aprobaty producentów, stosowany w testerze to nie standardowy olej mineralny.
Co więcej, standardowy olej mineralny nie mają zastosowania w takich rozwiązaniach przemysłowych.
Posiadający stosowne aprobaty olej który jest stosowany w tym urządzeniu jest roztworem na bazie
wysoce rafinowanego oleju mineralnego, przygotowanego zgodnie z opatentowaną formułą aby zachować
jego trwałość w wysokich temperaturach którym jest poddawany podczas procesu wytwarzania dymu oraz
nie stanowić zagroŜenia dla układów pojazdu. Dzięki zastosowaniu tego oleju urządzenie nie łamie
warunków gwarancji udzielonej przez producenta pojazdu.
Dlaczego do oceny układów EVAP niezbędne jest specjalne urządzenie posiadające aprobaty
producentów działające w oparciu o wytwarzanie dymu?
Istotnym jest iŜ opatentowana technologia zastosowana w urządzeniu została opracowana we współpracy
z 3 wielkimi amerykańskimi producentami pojazdów, a więc zaprojektowana zgodnie z ich wymaganiami.,
w celu zagwarantowania bezpieczeństwa dla elementów pojazdu (węgiel aktywny, czujniki tlenu i
katalizatory). Urządzenie zostało zatwierdzone jako dobre do badanie układów EVAP i nie ma wpływu na
gwarancję pojazdu. Co więcej, urządzenie jest zgodne z wymaganiami SAE International .
Dlaczego dom testowania układów EVAP/zbiorników paliwa zaleca się stosowanie gazów
obojętnych takich jak azot?
Przede wszystkim zastosowanie azotu jest jednym z wymagań dla technologii dymowej przedstawionych
przez producentów pojazdów. W normalnych warunkach, mieszanina gazów w zbiorniku ponad
powierzchnią paliwa jest zbyt bogata w węglowodory i zbyt uboga w tlen aby mogło dojść do zapłonu.
Testy laboratoryjne wykazują iŜ aby podtrzymać spalanie wymagany jest przynajmniej 12% udział tlenu.
Zatem, poprzez wprowadzenie do układu powietrza zawierającego 21% tlenu, łatwo moŜna wytworzyć
mieszankę wybuchową. Jedyną rzeczą brakującą wtedy do reakcji jest źródło zapłonu. Wiadomym jest iŜ w
warsztacie nie brakuje zewnętrznych względem zbiornika źródeł zapłonu. NaleŜy pamiętać iŜ w wielu
przypadkach stosuje się elektryczne pompy paliwa wewnątrz zbiornika wraz z okablowaniem. Nie jest
niczym niezwykłym obserwowanie przegrzanych wiązek oraz zwarć okablowania pompy wewnątrz
zbiornika, będących potencjalnymi źródłami zapłonu w zbiorniku.
Jakie inne układy poza systemem EVAP mogą być diagnozowane przy uŜyciu tej metody?
Urządzenie ma zastosowanie dla większości powietrznych układów niskociśnieniowych
Jak mogę mieć pewność Ŝe nie wprowadzam dymu do zamkniętego układu lub o ograniczonej
przepustowości? W takim przypadku będę sądził Ŝe wprowadzam dym choć i tak nie jest.
Obserwuj przepływomierz. Po uruchomieniu urządzenia, przepływomierz nie wykaŜe przepływu jeśli
podłączono przewód do zamkniętego układu.
Uwaga: brak przepływu morze równieŜ oznaczać brak nieszczelności w badanym układzie.
Dlaczego nie mam moŜliwości ustawienia ciśnienia wytwarzanego dymu? Czy generowanie dymu
pod większym ciśnieniem nie poprawiło by efektywności wykrywania uszkodzeń?
Brak moŜliwości regulacji ciśnienia. przez uŜytkownika jest skutkiem zaleceń 3 wielkich amerykańskich
producentów pojazdów (wyjątek stanowi procedura kalibracji). Takie rozwiązanie to było jednym z wielu
niezbędnych do zrealizowania wymagań w celu otrzymania autoryzacji. W ten sposób uŜytkownik nie ma
moŜliwości wygenerowania zbyt duŜego ciśnienia w układzie EVAP pojazdu. Ponadto lokalizacja
nieszczelności przy większym ciśnieniu staje się utrudniona. Im mniejsze ciśnienie, tym lepsza widoczność
dymu.
16
Gwarancja
GWARANCJA OGRANICZONA DO JEDNEGO (1) ROKU
EELDEU100A
Firma Worldwide Vapor, Inc. gwarantuje oryginalnemu Nabywcy iŜ przy normalnym uŜytkowaniu, dbałości i serwisowaniu,
Urządzenie (jeśli nie opisano tu inaczej) powinno być wolne od wad materiałowych I produkcyjnych przez okres JEDNEGO
ROKU licząc od daty na oryginale faktury. w
Gwarancja nie obejmuje (dotyczy to równieŜ opłat za części, robociznę i innych powiązanych wydatków) jakichkolwiek szkód, awarii,
uszkodzeń, niewłaściwej pracy Urządzenia wynikających lub związanych z (A) zaniechaniem, nieprawidłowym uŜytkowaniem lub
manipulacją; (B) modyfikacją, kalibracją Urządzenia przez osoby inne niŜ Autoryzowani Przedstawiciele Sprzedawcy; (C) montaŜem,
naprawą lub konserwacją (czynności inne niŜ przewidziane w instrukcji) Urządzenia wraz z akcesoriami, załącznikami, urządzeniami
dodatkowymi lub opcjonalnymi przez osoby inne niŜ autoryzowani reprezentanci Sprzedawcy; (D) nieprawidłową lub niedbałą obsługą,
nieprawidłowy zastosowaniem, czyszczeniem, przechowywaniem i ogólnym traktowaniem; (E) poŜarem, wodą, wiatrem, wyładowaniem
atmosferycznym lub innym zjawiskiem naturalnym; (F) szkodliwymi warunkami w tym, nadmierna eksploatacją, przegrzaniem, wilgocią,
substancjami Ŝrącymi, kurzem lub innym zanieczyszczeniem atmosferycznym, wpływem fal radiowych, awarią zasilania, wartością
zasilania większą niŜ w specyfikacji, ekspozycją na nietypowe wartości pola elektrycznego i elektromagnetycznego oraz inne warunki
otoczenia niezgodne podanymi przez Sprzedawcę; (G) uŜytkowaniem Urządzenia z powiązaniu z innymi urządzeniami, akcesoriami i
innymi urządzeniami peryferyjnymi innymi niŜ proponowane i dostarczane przez producenta.
śADNE INNE GWARANCJE, EXPRESOWE, SUGEROWANE LUB STATUTOWE W TYM GWARANCJE WIECZNE I ROZUMIANE
POWSZECHNIE GWARANCJE HANDLOWE, NADANE SPECJALNIE NIE OBOWIĄZUJĄ. WSZYSTKIE TE GWARANCE SĄ
ZATEM WYKLUCZONE.
Obowiązki Sprzedającego ograniczają się jedynie do naprawy lub jeśli taka jest opinia Sprzedającego wymiany towaru lub
zwrotu pełnej kwoty zakupu Urządzenia lub oryginalnych części które według Sprzedającego są wadliwe i w ocenie
Sprzedającego ich wymiana jest niezbędna aby przywrócić urządzenie do sprawności.
Naprawy I wymiany podlegające niniejszej gwarancji będą wykonywane w normalne dni robocze w godzinach pracy Sprzedającego w
rozsądnym terminie po zgłoszeniu dokonanemu przez Nabywcę. Wszelkie roszczenia gwarancyjne muszą być zgłoszone w okresie
czasu objętym gwarancją.
17
Product: Model: EELDEU100A
Operator Manual Part No. ZEELDEU100A
Manual Rev. 26 Jan, 0
18
Rev. 10-01-08
Deklaracja Zgodności CE
Produkt: Model: EELDEU100A
Opis: Tester Układów Odparowania Par Paliwa
Wymagane dyrektywy:
• Dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EEC – Unia Europejska (EU)
Produkt oceniono pod kątem zgodności ze stosownymi wymaganiami poniŜszych norm:
CENELEC EN 61010-1 – Wymagania Odnośnie Bezpieczeństwa Elektrycznych Urządzeń Pomiarowych,
Zastosowanie Laboratoryjne i Kontrolne Część 1: Wymagania Ogólne Zawarte w Nowelizacji
A2: 1995; IEC 61010-1; 1990+A1 1992, Modyfikacja + A2: 1995
• Dyrektywa Elektromagnetyczna (EMC) 89/336/EEC – Unia Europejska (EU)
Produkt oceniono pod kątem zgodności ze stosownymi wymaganiami poniŜszych norm:
CENELEC EN 61326 – elektryczne Urządzenia Pomiarowe. Wymagania EMC dla zastosowanie
Laboratoryjnych i Kontrolnych Część 1: : Wymagania Ogólne Zawarte w Nowelizacji A1: 1998; IEC61326:
1997 + A1:1998
Przedmiot Badania: Emisja oraz fluktuacje harmoniczne/napięcia.
__________________________________________________________
Badanie Zgodności zostało przeprowadzone na oryginalnym sprzęcie,. Nr weryfikacji EMC:
305973.011-172, w następującym ośrodku:
Intertek Testing services NA, Inc.
7250 Hudson Blvd, Suite 100
Oakdale, MN 55128
http://www.intertek.com
Deklaracja : Na podstawie badania zgodności EMC oryginalnego sprzętu nr 3059793.011, telefonicznych
konsultacji w firma Intertek Services NA, Inc oraz na podstawie dokonanego na miejscu przeglądu
materiałów, procedur montaŜowych i wskazówek dotyczących uŜytkowania nowego produktu, potwierdza
się Odpowiednią Zgodność procedur montaŜowych i zapewniamy iŜ produkt (EELD100) spełnia wymogi
odpowiednich dyrektyw i jest zgodny z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa
Podpis nieczytelny___
04 Czerwca 2007
Richard Bahyard
Dyrektor Techniczny działu B&R
STAR EnviroTech, Inc
data sygnowania
19

Podobne dokumenty