rak9 - Gmina Raków

Komentarze

Transkrypt

rak9 - Gmina Raków
R akowskie
A ktualności
K wartalne
ISSN 2083-0380
Rakowskie Aktualności Kwartalne
-1-
Rakowskie Aktualności Kwartalne
Życzę wszystkim mieszkańcom
aby magiczna moc
Wigilijnego Wieczoru
przyniosła spokój i radość oraz
wzajemną życzliwość
a Nowy Rok obdarował
pomyślnością i szczęściem
Piotr Żołądek
Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Zbliża się czas szczególny – czas Świąt Bożego Narodzenia.
Czas odpoczynku i radości w gronie najbliższych.
Czas pokoju i pojednania
Z całego serca życzymy Mieszkańcom i ich bliskim oraz
Gościom odwiedzającym Gminę Raków cudownych i radosnych chwil.
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przeniesie się na wszystkie
kolejne dni w nadchodzącym 2013 roku,
a Nowy Rok niech spełni Państwa marzenia i obfituje
w same sukcesy
Wójt Gminy Raków
Przewodniczący Rady Gminy
Alina Siwonia
Jerzy Nowak
-2-
Rakowskie Aktualności Kwartalne
Na obwodnicy praca wre!
Ruszyła rozbudowa drogi wojewódzkiej 764
w Rakowie powszechnie nazywaną „obwodnicą Rakowa”. Wykonawcą jest warszawska spółka Skanska, która wykona prace za kwotę prawie
15 mln złotych. Zgodnie z założeniami harmonogramu prace na 2,5 km odcinku drogi potrwają
do końca października 2013r.
Przez tak długie lata wyczekiwana „obwodnica” wyprowadzi ciężki ruch samochodowy z wąskich uliczek Rakowa na „obwodnicę” o szerokości jezdni 7 m, która przebiegać będzie po terenach rolnych i leśnych północno – wschodniej
stronie Rakowa przez trzy ronda i jedno skrzyżowanie zwykłe na ulicy Antoniowskiej. Na wysokości cmentarza powstanie również parking dla
samochodów ciężarowych i osobowych, którego
tak naprawdę brakowało przy tej trasie.
Parking ten przystosowany będzie do zamontowania wagi ważącej samochody ciężarowe.
Powstaną drogi gospodarcze, umożliwiające dojazd do działek sąsiadujących z „obwodnicą”,
przepusty pod drogą oraz dwa zbiorniki filtrująco – odparowujące. Woda do zbiorników napływać będzie z rowów odwadniających drogę.
Skanska nie marnując cennego czasu po podpisaniu umowy na realizację zadania z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Panem
Adamem Jarubasem przystąpiła do karczowania zakrzaczeń i wycinki drzew po trasie przebiegu drogi.
Z dnia na dzień zmienia się krajobraz w obrębie budowy „obwodnicy”. Ciężki sprzęt budowlany przekopuje i przesuwa hałdy ziemi wyznaczając koryto drogi. Duże samochody ciężarowe
dowożą piach i kruszywo na pierwszą warstwę
podbudowy dolnej.
Trwają również prace związane z przebudową uzbrojenia terenu. Wykonywane prace nie
kolidują z ruchem drogowym na drogach wojewódzkich 764 i 756. Aby nie stwarzać dodatkowych utrudnień na tych drogach w okresie zimowym, Wykonawca do budowy skrzyżowań – ronda od strony Kielc, Łagowa i Staszowa przystąpi
wiosną następnego roku. Ruch okrężny poprzez
te skrzyżowania zostanie spowolniony do szybkości bezpiecznej i umożliwi włączanie się pojazdów do ruchu.
Stanisław Firmanty
-3-
Rakowskie Aktualności Kwartalne
WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
WODOCIĄG W MIEJSCOWOŚCI JAMNO – ZREALIZOWANY
Na przełomie lata i jesieni bieżącego roku, niektóre miejscowości naszej gminy borykały się z brakiem
wody w studniach. Problem ten nie ominął również
mieszkańców Jamna.
Na szczęście nie potrwał on długo, tylko do 31
października 2012 r.
W tym dniu, komisja odbiorowa przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz administratora sieci dokonała odbioru końcowego zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jamno, gm.
Raków”, a tym samym wodociąg ten został przekazany do użytku.
Jest to już siódma miejscowość, którą udało się
zwodociągować dzięki wsparciu unijnemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość zadania wyniosła
- 297 833,45 zł
w tym:
- środki unijne – 166 720,45 zł
- środki własne gminy – 131 113,00 zł
przyłączy o łącznej długości 580 mb.
Wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego
bezkonfliktowego przebiegu inwestycji serdecznie
dziękujemy
Wszystkim mieszkańcom serdecznie dziękujemy
za okazaną cierpliwość i wyrozumiałość przy realizacji inwestycji.
Marzena Koncewicz
W ramach inwestycji powstało 3 005 mb sieci wodociągowej o przekroju Ø 110 i 160 oraz 25 sztuk
… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO
W OCIESĘKACH
W październiku
2012 r. został zakończony proces rozbudowy i remontu kolejnego obiektu użyteczności publicznej w gminie. Tym razem sfinalizowano prace przy budynku w Ociesękach.
Konieczność prac została wymuszona fatalnym stanem technicznym, który pociągnął za
sobą bardzo wysokie koszty utrzymania obiektu.
Remont rozpoczęto w kwietniu 2012 r. Przebudowa i rozbudowa budynku kosztowała 1 248
364 zł, z czego część kosztów została pokryta z
programu „Odnowa i Rozwój Wsi”, które pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego.
Przebudowano obiekt od strony północnej,
gdzie powstały garaże dla OSP w Ociesękach.
Wyodrębniono część przeznaczoną na ogólnodostępną świetlicę oraz część przeznaczoną dla
filii Ośrodka Zdrowia w Rakowie. Wybudowano dwuspadowy dach pokryty blachą, ocieplono i zaizolowano budynek, wymieniono stolarkę
okienną i drzwiową, instalację elektryczną, CO,
kanalizację. Powstał także podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Remont spowodował utrudnienia dla mieszkańców z powodu zawieszenia funkcjonowania
filii Ośrodka Zdrowia. Dziękujemy za wyrozumiałość i liczymy, że nowa jakość pomieszczeń zrekompensuje pacjentom tę niedogodność.
Budynek prezentuje się bardzo okazale i z
pewnością będzie znakomicie służył integracji lokalnej społeczności.
-4-
Jan Oszczypała
Rakowskie Aktualności Kwartalne
REMONT BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI NOWA HUTA
W grudniu 2012 roku w Gminie
Raków zakończył się remont świetlicy w Nowej Hucie.
Remont świetlicy w miejscowości Nowa Huta polegała na wymianie
pokrycia dachowego, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, malowaniu elewacji i wewnętrznych ścian.
Wykonaniu instalacji elektrycznej
oraz posadzek.
Remont Świetlicy kosztował 59
909,73 złote gdzie 38965 pozyskaliśmy z dofinansowania w ramach
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na
lata 2007-2013.
Jan Oszczypała
-5-
Rakowskie Aktualności Kwartalne
Wielkie sprzątanie w Nowej Hucie
Mieszkańcy Nowej Huty latem tego roku z
radością obserwowali rozpoczynający się w ich
miejscowości remont świetlicy wiejskiej. Budynek pięknie położony w centrum wsi, pod tajemniczą górą Zamczysko był pierwotnie siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej a po niej miał
wielu, wielu użytkowników. Wybudowany w latach 60- tych ubiegłego stulecia był wtedy dumą
mieszkańców bo przepracowali przy jego budowie wiele godzin. Upływ czasu, brak remontów
spowodował, że budynek i jego otoczenie popadało w ruinę. Rozpoczęty remont napawał optymizmem a kiedy słoneczny kolor ozdobił elewacje po raz kolejny mieszkańcy stanęli na wysokości zadanie i zabrali się za porządkowanie obejścia. Sołtysi Nowej Huty Pani Maria Haba i Koźla Pan Tadeusz Haba z wielkim zaangażowaniem
zorganizowali pracę. W sobotni poranek 20 października br. mieszkańcy tych dwóch miejscowości licznie wstawili się do pracy W ruch poszły piły, grabie, miotły i wszelki dostępny sprzęt.
Działkę porastały dzikie krzewy a rosnące drzewa
połamane i zaniedbane stanowiły przykry widok.
Panowie wycinali krzaki, podcinali gałęzie, panie
grabiły, zamiatały aż wokół z każdą godziną robiło się coraz piękniej. To co uzbierało się przez
lata w ogólnie dostępnym obiekcie zapełniło kil-
ka kontenerów. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich zorganizowały kawę i ciasteczka. Było wiele
żartów, śmiechu a atmosfera – niepowtarzalna.
Na środku placu płonęło olbrzymie ognisko i po
skończonej pracy wszyscy zmęczeni ale bardzo
zadowoleni piekli kiełbaski i rozmawiali, rozmawiali … Wtedy też zrodził się pomysł ogrodzenia
tej działki. Stare niestety rozwaliło się i niewiele z
niego pozostało. Pani Sołtys szybko podchwyciła temat i na jej prośbę Panowie Paweł Pociejewski i Grzegorz Haba przekazali nieodpłatnie deski na ogrodzenie. W ciągu dwóch tygodni Pani
Maria zorganizowała materiał i znów w kolejną
sobotę Panowie zabrali się do pracy przy ogrodzeniu. Przydała się pomoc stolarza Pana Henryka Bernata, który szybko uporał się z konstrukcją
bramy i furtki. Pięknie wygląda świetlica i jej otoczenie w Hucie Nowej. Cieszą się mieszkańcy i Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, bo mają gdzie się
spotykać i pracować. Najcenniejsza jednakże jest
wspólna praca mieszkańców Nowej Huty i Koźla.
Jest przekazem, że razem można więcej.
Mam wielką nadzieję, że to początek dla innych wspólnych inicjatyw i działań.
-6-
Barbara Barszcz
Rakowskie Aktualności Kwartalne
-7-
Rakowskie Aktualności Kwartalne
Odnowione budynki za unijne pieniądze
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach kończy
realizację projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów
Policji Garnizonu Świętokrzyskiego” w ramach, którego docieplono i odnowiono elewację dziewięciu budynków należących do świętokrzyskiej Policji.
Realizacja przedsięwzięcia ma efekt długofalowy,
wpłynie przede wszystkim na zmniejszenie energii
wykorzystywanej do ogrzewania obiektów użytkowanych przez Policję, a tym samym obniżone zostaną ich
koszty eksploatacyjne. Modernizacja przyczyni się także do poprawy warunków pracy funkcjonariuszy policji jak i poprawi estetykę budynków.
Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, usprawnienie wentylacji, wymianę instalacji c.o., modernizację
kotłowni, modernizację kotłowni ze zmianą rodzaju
ogrzewania, oraz zastosowanie kolektorów słonecznych.
Łączna wartość projekt wyniosła ponad 15 mln zł.
Dofinansowany on został kwotą 2,5 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach działania 4.2. „Rozwój systemów lokalnej
infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz pozyskano dodatkowo 494 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, i 258 tys. zł z Fundacji EkoFundusz. Dzięki tym
środkom zostało zmodernizowane ok. 10 257 m2 powierzchni budynków Policji, między innymi: jeden budynek komendy wojewódzkiej, jeden komendy miejskiej, dwa komend powiatowych oraz cztery komisariaty; w tym obiekt Komisariatu Policji w Rakowie.
Projekt w 50 % dofinansowany ze środków unijnych realizowany był w okresie od 2008r. do końca
2012r.
… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...
Redaguje zespół: Ryszard Mikula - red. naczelny, korekta techniczna - Krystyna Jóźwik,
Darek Jóźwik, Ryszard Mikula, Paulina Szewczyk - fotografie.
Adres redakcji: Gmina Raków z siedzibą ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, tel. (041) 35 35 030,
adres internetowy: www.rakow.pl.
Druk: PHU „SZOSTAKDRUK” Staszów, ul. Kościelna 31, tel. (015) 864 23 83.
-8-
Rafał Bartosz
KWP Kielce
Rakowskie Aktualności Kwartalne
„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”
Gmina Raków uczestniczy w projekcie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach „Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013” Działanie V.2 Trasy
rowerowe. Projekt ten podzielony jest na pięć projektów regionalnych, które utworzą spójną trasę rowerową biegnącą przez pięć województw: lubelskie (ok. 350 km), podkarpackie
(ok. 430 km), podlaskie (ok. 590 km), świętokrzyskie (ok. 190 km) i warmińsko-mazurskie
(ok. 420 km). Trasy prowadzić będą przez atrakcyjne obszary, m.in. miejsca cenne przyrodniczo, bogate w zabytki, ważne węzły komunikacyjne i przesiadkowe. W projekcie zaplanowano modernizację już istniejących tras rowerowych, budowę nowych, wykorzystanie istniejących dróg o niewielkim natężeniu ruchu, utworzenie sieci miejsc postojowych i odpowiednie oznakowanie całego szlaku.
Na terenie gminy Raków łączna długość Trasy rowerowej wynosić będzie 23,1 km. Trasa
będzie przebiegała przez miejscowości:
- Rakówka, Jamno, gdzie będzie się wpinała m.in. w czarny szlak rowerowy „Architektury Obronnej” oraz niebieski szlak rowerowy „Raków-Zalew Chańcza-Raków”.
- Raków, w którym po lewej stronie planowanej trasy rowerowej w odległości 0,3 km
znajduje się kościół p.w. Świętej Trójcy z lat -1640-1650 oraz w odległości 1,2 km Zbiornik
Wodny Chańcza. W tej miejscowości Trasa wpina się w zielony szlak rowerowy „Wokół Rakowa”, czarny szlak rowerowy „Drogowle-Raków”, niebieski szlak rowerowy „Raków-Zalew Chańcza-Raków” , żółty szlak rowerowy „Wokół Rakowa” oraz czerwony szlak rowerowy „Pętla Wokół Rakowa”.
- Pągowiec, Dębno, Drogowle, Mędrów, Korzenno oraz Smyków. Odcinek ten prowadzić będzie przez duży kompleks leśny wzdłuż doliny rzeki Czarnej oraz południowej granicy
Obszaru Natura 2000 (SOO Ostoja Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040). Na tym odcinku
od Trasy odchodzi czerwony szlak rowerowy „Pętla Wokół Rakowa”, Trasa przecina czarny
szlak rowerowy „Drogowle-Raków” oraz na wysokości miejscowości Smyków wpina się w
zielony szlak rowerowy „Smykow-Chmielnik”, żółty szlak rowerowy „Smyków-Drugnia” oraz
niebieski szlak rowerowy „Suków-Pasieka”.
Korzyści z budowy trasy osiągną przede wszystkim mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy
oraz turyści.
Trasa rowerowa będzie unikalnym produktem turystycznym, przyciągającym turystów
polskich i zagranicznych. Będzie to znaczący impuls do rozwoju turystyki w pięciu województwach. Zwiększenie ruchu rowerowego i napływ turystów stworzy szanse na wzrost
popytu na usługi w zakresie obsługi ruchu turystycznego - świadczone głównie przez firmy
z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki trasie rowerowej zwiększy się zapotrzebowanie miedzy innymi na usługi gastronomiczne i noclegowe.
Rozwój turystyki rowerowej będzie znaczącym czynnikiem rozwoju lokalnego, z wykorzystaniem istniejącego potencjału, m.in. dużych naturalnych walorów krajoznawczo – turystycznych i przyrodniczych naszej gminy.
Sławomir Stanek
-9-
Rakowskie Aktualności Kwartalne
- 10 -
Rakowskie Aktualności Kwartalne
Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w Rakowie
Gmina Raków w trosce o zapewnienie jak najlepszego startu w dorosłe życie dba o odpowiednią opiekę edukacyjną swoich najmłodszych
mieszkańców.
Na terenie gminy funkcjonują zarówno przedszkola, oddziały przedszkolne, jak również i zespoły wychowania przedszkolnego, do których
uczęszcza 165 dzieci.
W dniu 16 listopada 2012r. w Gminnym Przedszkolu w Rakowie odbyła się uroczystość otwarcia nowego oddziału przedszkolnego, na który
Gmina Raków pozyskała fundusze unijne w ramach Poddziałania 9.1.1. POKL. Wartość projektu, którego tytuł brzmi „Dodatkowe miejsca w
przedszkolu w Rakowie wynosi 244.200 zł, w
tym wkład własny gminy – 36.630 zł.
Główny cel projektu to wygenerowanie dodatkowych miejsc w przedszkolu dla dzieci w
wieku 3-5 lat , które dotychczas nie uczestniczyły w edukacji przedszkolnej oraz poprawa szans
edukacyjnych dla 66 przedszkolaków.
Wyrównywanie szans edukacyjnych odbywa
się poprzez organizację dodatkowych bezpłatnych zajęć: z języka angielskiego, rytmiki, zajęć
logopedycznych i gimnastyki korekcyjnej, zajęć
wyjazdowych i okolicznościowych: wyjazd do Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, wycieczka do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie,
zabawa choinkowa, piknik rodzinny.
Zarówno dzieci, jak i rodzice zostaną objęci wsparciem psychologicznym. Psycholog opracuje i podda analizie karty obserwacji każdego
dziecka. Dla rodziców zorganizowane zostaną
szkolenia, m.in. nt. rozwoju i wychowania dzieci.
Ze środków projektu dostosowano salę oraz
łazienkę dla potrzeb dzieci, zakupiono mebelki,
sprzęt RTV, pomoce dydaktyczne, zabawki oraz
doposażono plac zabaw. Zatrudniono również
dotychczas bezrobotnych nauczycieli oraz specjalistów do prowadzenia zajęć dodatkowych.
W uroczystości otwarcia nowego oddziału
przedszkolnego uczestniczył Pan Piotr Żołądek –
Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, władze Gminy Raków reprezentowane przez
Wójta Panią Alinę Siwonia, Przewodniczącego
Rady Gminy Jerzego Nowaka oraz radnych, proboszcz miejscowej parafii ksiądz Paweł Mackiewicz.
- 11 -
Licznie przybyli rodzice oklaskiwali gromkimi
Rakowskie Aktualności Kwartalne
brawami występy
swoich pociech.
Wspaniałe podarunki – zabawki, pomoce dydaktyczne oraz słodycze, podarowali
najmłodszym:
Pan Piotr Żołądek, Pani Alina Siwonia i Pan Jerzy
Nowak oraz dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rakowie Pani
Bożena Suchojad.
Wszystkim
przedszkolakom
życzymy samych
radosnych chwil
spędzonych w
przedszkolu.
Jadwiga Milewicz
- 12 -
Rakowskie Aktualności Kwartalne
Biuro projektu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie ul. Sienieńskiego 19, 26-035 Raków
Tel. (0 41) 353 52 01
Fax (041) 353 52 01
e-mail: [email protected]
Aktywny Raków
Działania aktywizacyjne realizowane przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie w
ramach projektu systemowego pt. „Aktywny Raków” odnoszą znaczne rezultaty wśród osób w nim
uczestniczących. Założenia aktywnej integracji są,
w każdym roku planowane i wdrażane dla osób korzystających z pomocy społecznej. Osoby uczestniczące w projekcie zawierają kontrakty socjalne, w
których wspólnie z pracownikami socjalnymi planują ścieżki aktywizacyjne. Tegoroczne ścieżki wyznaczone były w trzech obszarach:
- Aktywizacji zawodowej – warsztaty z doradcą zawodowym;
- Aktywizacji edukacyjnej – kursy zawodowe;
- Aktywizacji społecznej – warsztaty umiejętności społecznych oraz warsztaty z psychologiem.
Warsztaty w ramach projektu zorganizowane
były i przeprowadzone w miesiącu czerwcu 2012 r.
Natomiast po szczęśliwym ukończeniu powyższych
warsztatów, uczestnicy podjęli z dużym zaangażowaniem kursy zawodowe w zakresie:
- „Prawo jazdy kat. B” w ilości po 60 godz.
dydaktycznych z 4 osobami;
- „Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych i obsługą kasy fiskalnej” w ilości 120
godz. dydaktycznych z 1 osobą;
- „Operator koparko – ładowarki” w ilości
202 godz. dydaktycznych z 1 osobą;
- „Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci” w ilości 100 godz. dydaktycznych z 2
osobami.
Po zakończeniu kursów uczestnicy nabyli nowe
kwalifikacje zawodowe w wybranych obszarach
oraz poprawili swoje predyspozycje do podjęcia zatrudnienia.
Na zakończenie kolejnego roku realizacji działań
aktywizacyjnych można się pokusić o zadanie pytania „Czy takie działania są potrzebne w naszym
społeczeństwie?”. Z pewnością każdy odpowie według swojego uznania. Ja jako osoba zajmująca się
bezpośrednio wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Rakowie myślę, że takie działania to początek drogi
w przyszłość, która jest nieznana i ciągle wprowadza coś nowego, niekoniecznie łatwego. Patrząc w
przyszłość działania realizujące na obecnym poziomie wśród społeczeństwa lokalnego, z pewnością
pomogą w podejmowaniu nowych wyzwań, które
niesie codzienne życie.
Zainteresowani mogą uzyskać więcej informacji w Biurze Projektu: Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakowie, ul. Sienieńskiego 19,
26 – 035 Raków w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku lub na stornie internetowej www.gopsrakow.pl, Tel. kontaktowy: 041/
353 – 52 – 01
E-mail: [email protected]
Anna Adamczyk – pracownik GOPS Raków
Projekt współfinansowany przez Unię Eropejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Jubileusz Klubu Aktywnych Serc
O tym, że aktywność społeczna mieszkańców
gminy Raków z roku na rok jest coraz większa nie
trzeba nikogo przekonywać. Fakty mówią same
za siebie.
W gminie aktywnie działają koła gospodyń
wiejskich, stowarzyszenia oraz inne nieformalne
grupy.
Aktywni mieszkańcy gminy mogą zawsze liczyć na pomoc władz samorządowych. Przekonały się o tym również i mieszkanki Rakowa.
Gdy rok temu w miesiącu listopadzie Wójt
Gminy Raków Alina Siwonia udostępniła nieodpłatnie pomieszczenie po gminnej bibliote-
- 13 -
Rakowskie Aktualności Kwartalne
ce publicznej z myślą
o miejscu
spotkań integracyjnych mieszkańców Rakowa , pomysł w jakiej formie
aktywność
społeczna
będzie realizowana, nie był
jeszcze do
końca sprecyzowany.
Pojawiały
się propozycje utworzenia klubu seniora, stowarzyszenia lub koła gospodyń
wiejskich.
Uczestniczące w regularnych, cotygodniowych czwartkowych spotkaniach Panie, w swoją działalność oprócz pracy, wkładały całe swoje
serce. W związku z czym zadecydowano, że będzie to Klub Aktywnych Serc.
W dniu 29 listopada bieżącego roku Klub Aktywnych Serc obchodził swoją pierwszą rocznicę.
Z okazji jubileuszu odbyło się uroczyste spotkanie. Na ręce Prezesa Klubu Aktywnych Serc
Pani Zofii Balińskiej, wyrazy uznania oraz serdeczne gratulacje dla wszystkich członkiń klubu
złożyła Wójt Gminy Pani Aliny Siwonia.
Dziękując za dotychczasową aktywność, promowanie zdrowego stylu życia, kultywowanie
tradycji, zwyczajów i obyczajów lokalnych oraz
działania na rzecz integracji mieszkańców Gminy Raków, Wójt Gminy życzyła wielu kolejnych
wspaniałych jubileuszy.
Niech rocznica działalności Klubu Aktywnych
Serc stanie się inspiracją do realizacji dalszych
planów i zamierzeń dla członkiń klubu, a dla innych mieszkańców gminy niech będzie przykładem dobrej praktyki i wzorem do naśladowania.
Jadwiga Milewicz
- 14 -
Rakowskie Aktualności Kwartalne
Nowa inicjatywa społeczna
Pojawiła się nowa, cenna inicjatywa społeczna, której celem jest utworzenie Koła Gospodyń
Wiejskich dla aktywnych Pań i Panów z miejscowości Radostów, Szumsko Kolonia.
W dniu 24 listopada 2012 r. odbyło się
spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych utworzeniem Koła Gospodyń i Gospodarzy
w Radostowie. 24 osoby (22 panie i 2 panów)
wyraziło chęć założenia koła. Grupa jest bardzo
otwarta i chętnie przyjmuje do swojego grona
osoby również z innych miejscowości.
Na kolejne spotkanie, które odbyło się
4 grudnia 2012 r. zaproszono: Panią Agnieszkę
Zwierzyńską z Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego w Rakowie, Panią Joannę Karwacką ze Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Modliszewicach, Pana Stanisława
Golmento z Okręgowego Inspektoratu Pracy w
Kielcach. Zaproszeni goście udzielili wskazówek
dotyczących rejestracji i działania koła.
8 grudnia został przyjęty regulamin Koła
Gospodyń i Gospodarzy w Radostowie. Wybrano zarząd i komisję rewizyjną. W skład zarządu
wchodzą: przewodnicząca – Anita Nowak, zastępca – Diana Kozieł, sekretarz – Izabela Grzesik, skarbnik – Elżbieta Dorosz. Natomiast komisję rewizyjną tworzą: przewodniczący – Łukasz
Malinowski, zastępca – Krystyna Stępień, członek
– Edyta Łata.
Więcej informacji pod numerem tel.
505352109.
Małgorzata Gołyska
- 15 -
Rakowskie Aktualności Kwartalne
Inwestycje w szkole
Z inicjatywy Rady Rodziców oraz dyrekcji Szkoły
Podstawowej w Szumsku – Anety Stępień-Bochenek,
podjęto działania polegające na wymianie okien w sali
gimnastycznej. Obecnie okna, które się tam znajdują
nie były wymieniane od chwili wybudowania tej szkoły.
Realizacja tego zadania nie mogła by się odbyć,
gdyby Wójt Gminy Raków – Alina Siwonia nie przeznaczyła na ten cel z budżetu, kwotę w wysokości
6.000 zł. Po zbadaniu rynku i otrzymaniu wszystkich
ofert okazało się, że najkorzystniejszą przedstawiła firma „Anoplast” ze Staszowa. Oferta demontażu starych okien i montażu nowych z bezpieczną szybą od
wewnątrz opiewa na kwotę 8500 zł. Rodzice widząc
duże zaangażowanie Wójta Gminy postanowili zorganizować zbiórkę pieniędzy na ten cel, sprzedając m.in.
cegiełki w kwotach 30 i 50 zł oraz organizując zabawę
andrzejkową. Dzięki ich pomocy udało się pozyskać
kwotę 3000 zł. Dzięki temu postanowiliśmy jeszcze
zakupić siatkę zabezpieczającą nowe okna.
Z niecierpliwością oczekujemy na realizację tego
zadania, która zakończyć się ma jeszcze w tym roku,
przed świętami Bożego Narodzenia. Będzie to zapewne wspaniały prezent świąteczny dla naszych dzieci.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szumsku dziękuje
wszystkim zaangażowanym w pomoc, a w szczególności: Wójtowi Gminy – Alinie Siwonia, rodzicom, pracownikom szkoły, sponsorom oraz wszystkim ludziom
dobrej woli, którym zależało na tym by nasze dzieci
miały godne warunki do nauki.
Szkoła ma przed sobą jeszcze wiele inwestycji, ale
jestem przekonana, że pomyślność ich realizacji się
uda, gdyż widzę ogromny potencjał i zaangażowanie
osób, którym „szkolny los” nie jest obojętny.
Aneta Stępień-Bochenek
Mamy z inicjatywą
Brak pomysłu na spędzenie czasu z dzieckiem?, monotonia codziennych czynności?, brak
perspektyw na przyszłość?, zamknięcie w czterech ścianach? Jak długo tak można! Zróbmy coś,
wymyślmy coś ciekawego, bo przecież wspólnie
możemy same sobie pomóc – postanowiły młode
mamy z Gminy Raków i zaczęły działać.
Pani Wójt ceniąc i szanując oddolne inicjatywy mieszkańców, w porozumieniu z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Szumsku - Panią Anetą Stępień Bochenek, wyraziła zgodę na udostępnienie nieodpłatnie wolnych pomieszczeń w
szkole, a także podsunęła do rozważenia kilka
ciekawych pomysłów.
Pierwsze kroki skierowały do Pani Aliny Siwonia Wójta Gminy Raków i na wsparcie nie musiały długo czekać.
Pierwsze spotkanie odbyło się już w dniu 28
listopada bieżącego roku. Młode mamy przybyły na nie ze swoimi pociechami, z których naj-
- 16 -
Rakowskie Aktualności Kwartalne
młodsze miało pół roku a najstarsze nie więcej
niż trzy lata.
Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze. Podczas gdy mamy dzieliły się uwagami, wymieniały pomysłami, ich pociechy bawiły
się ze sobą, pokonując pierwsze bariery nieśmiałości.
Oprócz wzajemnych spotkań, młode mamy
planują również występować o unijne fundusze,
które między innymi umożliwią im powrót na rynek pracy.
py Działania „Białe Ługi” Pani Elwira Majewska,
która przekazała zebranym informację dotyczącą
możliwości ubiegania się o fundusze zewnętrzne
na utworzenie klubu malucha.
Rezultatem pierwszego spotkania będzie napisanie wniosku na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach
POKL.
Gratulując młodym mamom pomysłu, życzymy realizacji wszystkich planów i zamierzeń, a
także wielu innych cennych inicjatyw.
Jadwiga Milewicz
Na zaproszenie Wójta Gminy Raków w spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Lokalnej Gru-
Kultura i Tradycja
Kultura i Tradycja – to cykl warsztatów tematycznych zorganizowanych przez opiekuna Świetlicy Wiejskiej w Chańczy we współpracy z Radą Sołecką oraz Radną Rady Gminy Panią Sylwią Przetak. Wielopokoleniowe
warsztaty rękodzieła artystycznego obejmowały naukę wykonywania ozdób świątecznych o tematyce:
- Kartka świąteczna,
- Ozdoba na drzwi - Wianek Bożonarodzeniowy,
- Tradycyjny stroik Bożonarodzeniowy,
- Decoupageowa bombka choinkowa,
Bożonarodzeniowych, a jednocześnie wska- Lampiony.
Zorganizowane warsztaty umożliwiły wła- zały formy spędzania wolnego czasu pozasnoręczne wykonanie tradycyjnych ozdób lekcyjnego. Podsumowaniem warsztatów
będzie wspólne spotkanie
opłatkowe.
Warsztaty nie mogłyby się
odbyć bez pomocy i wsparcia finansowego. Za pomoc
i wsparcie finansowe uczestnicy dziękują: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rakowie, Gminnemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Rakowie oraz Pani Wójt Alinie Siwonia.
Uczestnicy
warsztatów,
życzą wszystkim spokojnych
świąt pełnych radości oraz
optymizmu na Nowy Rok.
Halina Łukasik
- 17 -
Rakowskie Aktualności Kwartalne
W dzień Świętej Tekli ziemniaki upiekli
Ponad tonę ziemniaków dostarczonych przez sołtysów i radnych zostało upieczonych i skonsumowanych podczas kolejnej już uroczystości religijno-obyczajowej pn. „W dzień Świętej Tekli ziemniaki będziem
piekli”, która 23 września 2012 r. odbyła się w Dębnie.
Wydarzenie to rozpoczęła Msza Św. odpustowa sprawowana przez ks. Pawła Mackiewicza. Nabożeństwo
uświetnili: chór męski „Chorał” z Rakowa oraz Orkiestra Dęta z Daleszyc, która tuż po Mszy Świętej wystąpiła z koncertem.
Wójt Gminy Raków- Alina Siwonia witając zgromadzonych gości podsumowała ostatni rok działań oraz
zaprezentowała plany na przyszłość w zakresie rozwoju gminy Raków. Następnie głos zabrali zaproszeni
gości m.in. Pani Bożentyna Pałka- Koruba- Wojewoda Świętokrzyski, Pan Adam Jarubas- Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Pan Zdzisław WrzałkaStarosta Kielecki oraz parlamentarzyści ziemi świętokrzyskiej.
Część artystyczną imprezy rozpoczęły występy
dzieci i młodzieży z terenu gminy Raków. Wśród nich
: Weronika Taborska z Barda, taniec przedszkolaków
oraz dzieci z klasy I z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rakowie oraz solistki w osobach: Justyna Kania,
Agnieszka Duda, K. Rogozińska, M. Borycka i Natalia
Szpak. W dalszej kolejności na scenie pojawili się: Zespoły Impulsy ze Szkoły Tańca Kieleckiego Teatru Tańca, Małgorzata Główka, Kapela Świętokrzyska oraz
młodzież z Klubu „Iskra” 4H w Ożarowie w fantastycznym programie „Diamentowe gody”.
Odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pn. „Ziemniaczane smaki” połączonego z degustacją ciast przygotowanych przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich oraz
Klubu Aktywnych Serc. W ramach projektu „Śladami kultury ludowej w przyszłość” zrealizowany został
konkurs kulinarny pn. „II Kolorowy Festiwal Pierogowy”. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w
Kielcach oraz organizator konkursu.
Wyniki konkursów :
- „Ziemniaczane smaki”
I miejsce – KGW Wola Wąkopna;
II miejsce – KGW Mędrów-Drogowle;
III miejsce – KGW Nowa Huta;
wyróżnienia: KGW Szumsko, Klub Aktywnych Serc.
- „II Kolorowy Festiwal Pierogowy”
I miejsce – Beata Kudłacz;
II miejsce – KGW Mędrów-Drogowle;
III miejsce – ex equo - KGW Nowa Huta, KGW Wola
Wąkopna, KGW Szumsko, KGW Bardo.
Odbył się konkurs pn. „Razem bezpieczniej” dla
uczestników uroczystości realizowany pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego pani Bożentyny Pałki-Koruby poprowadzony ze sceny z nagrodami dla
uczestników ufundowanymi przez panią Wojewodę. Na stoiskach promocyjnych organizacji i instytucji z gminy Raków oraz regionu świętokrzyskiego uzyskać można było praktyczne informacje, poznać lokalne tradycje, wymienić się doświadczeniami. Najmłodsi mieli możliwość skorzystania z oferty wesołego miasteczka i kolorowych kramów odpustowych.
Po raz pierwszy na uroczystości gościli przedstawiciele: Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, Agencji Rynku Rolnego, Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARM-a ze Staszowa. Swoją ekspozycję przedstawiło sołectwo Chańcza.
Warto podkreślić, że wolontariusze z FARM- y organizowali szereg ciekawych zabaw dla dzieci. Były stoiska
instytucji oraz organizacji zaprzyjaźnionych: KRUS;
ARIMR; ŚODR; PUP, LGD „Białe Ługi”; Świętokrzyskie
Centrum Onkologii w Kielcach.
Wszyscy z niecierpliwością czekali na gwiazdę wieczoru, którą w tym roku był zespół „Boys”. Występ
skutecznie rozgrzał kilkutysięczną publiczność żywiołowo reagującą na to, co działo się na scenie. Razem z
Marcinem Millerem śpiewała znane przeboje takie jak
„Jesteś szalona” czy „Wolność”.
Doskonałą atmosferę i zabawę przy dźwiękach
muzyki na żywo zaproponowała publiczności Kielecka Grupa Rejs bawiąc do godz. 1.00.
Organizatorzy uroczystości składają serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację wydarzenia. W sposób szczególny słowa podziękowania Pani Alina Siwonia- Wójt Gminy Raków kieruje do wszystkich, którzy włączyli się do współtworzenia i uświetnienia uroczystości. Są to: P. A. Jarubas- Świętokrzyski Urząd Marszałkowski w Kielcach;
P. B. Pałka- Koruba- Wojewoda Świętokrzyski; P. Z. Janus- Starostwo Powiatowe w Kielcach; P. Z. Pniewski
–LGD „Białe Ługi”; P. R. Ciźla- Świętokrzyska Izba Rol-
- 18 -
Rakowskie Aktualności Kwartalne
nicza w Kielcach; P. K Zarzycka- Bank Spółdzielczy w
Szydłowie; P. M. Kędzierska- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach; P. A. Sobolewski- Fundacja Nowa Przestrzeń Sztuki w Kielcach;
P. J. Kmak- Gminny Ośrodek Zdrowia w Rakowie; P.
Z. Zieliński- Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe
„Zieliński” w Rakowie; Ekoplast- T. Wydrych; T i J. Perlik z Ostrowca Św.; Marian Perlik; Pracownia projektowa G2- P. G. Gregulski;P. K. Dychała- Firma U- Budowlana „KDBUD”- ;P. J. Kawecki- ZHU Halmax; P. H
Zychowicz- Zakład Masarski „Zychowicz” w Daleszycach; P. A. Kręcisz- AJKO w Staszowie; P. B. Michalczyk- P.H.U „Michalczyk”; P. S. Michalczyk- Mini – Delikatesy ; P. J. Pałka- Delikatesy „Jaś” ; P. A. Masternak;
P. R. Warchałowski; P. I. Grzesiak- Gabinet weterynaryjny; P. S i M. Barabasz; P . B. Wandke; Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Likwidacji w Rakowie; Koło Łowieckie „Ponowa”- Papiernia; P. T. Mandecka- „Apteka” ; P. W. Banaś z pracownikami -Zakład Usług Komunalnych; Jednostki OSP: w Rakowie, Chańczy, Celi-
nach, Bardzie, Ociesękach, Szumsku i Woli Wąkopnej;
dyrektorzy szkół z terenu gminy Raków, panie z bloku
żywieniowego placówek oświatowych pracujące pod
kierunkiem Pani Haliny Rejnowicz; P. A. Zwierzyńska z
pracownikami -Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju
Lokalnego; Panie ze Świetlic środowiskowych z Rakowa- Paulina Szewczyk oraz z Chańczy- Halina Łukasik,
radni i sołtysi, Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Barda, Drogowli- Mędrowa, Nowej Huty, Woli Wąkopnej,
Szumska oraz Klubu Aktywnych Serc z Rakowa, radny Rakowa- P. Karol Olsiński ; mieszkańcy Dębna, pracownicy firmy „Ekotrade” oraz policjanci.
Dziękując, już dzisiaj organizatorzy zapraszają w
przyszłym roku!
Informacja własna
Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego w Rakowie
Informacje z Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”
Kolejny nabór wniosków projektów planowanych do realizacji w roku 2013r. rozpocznie się 14 stycznia a zakończy 8 lutego 2013 r. Dotyczył będzie dwóch działań:
1.) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw z limitem dostępnych środków w kwocie ogólnej
1 607059,14 zł;
2.) Odnowa i rozwój wsi z limitem dostępnych środków w kwocie ogólnej 1 981 785,00 zł .
Spotkanie informacyjno doradcze jest zaplanowane na 8 stycznia 2013 od godz. 8.00 do 10.30 w siedzibie LGD „Białe Ługi” w Daleszycach.
Szczegółowe informacje dostępne w biurze u Pani – Iwony Kucharskiej.
Dodatkowa informacja dotyczy możliwości udziału w II edycji konkursu „ZŁOTA BORÓWKA” - wyróżnienie
z regionu „Białe Ługi” w roku 2012 organizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną „Czym Chata Bogata”.
Szczegóły na stronie: www.zlotaborowka.pl.
Agnieszka Zwierzyńska
Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego
w Rakowie
- 19 -
Rakowskie Aktualności Kwartalne
Wieści z Gminnej Biblioteki Publicznej ……
• 21 września GBP w Rakowie aktywnie uczestniczyła w XI Powiatowych Targach Pracy , które odbywały się na terenie miejscowego gimnazjum przygotowując stanowisko promocyjne instytucji (co prezentujemy na zamieszczonej fotografii).
• 12 listopada jako kierownik GBP zostałam zaproszona i wzięłam udział w Walnym Zgromadzeniu
Członków LGD ,,Białe Ługi” w Pierzchnicy. Na spotkaniu omówiono sprawy bieżące i przedstawiono plany
działania i wysokość funduszy do wykorzystania w
roku przyszłym. Przyznano też certyfikaty produktom
spożywczym bazującym na wykorzystaniu śliwki.
• 14 listopada GBP podpisała umowę dotyczącą
korzystania z programu komputerowego MAK+, co
zaowocuje w przyszłości stworzeniem katalogu komputerowego dla zbiorów bibliotecznych, a w dalszej
przyszłości zautomatyzowaniem czynności związanych z obsługą czytelników: wypożyczanie, prezencyjne udostępnianie zbiorów, drukowanie ksiąg inwentarzowych, ubytkowanie. Rozwiązanie takie usprawniłoby i uczyniło bardziej efektywną i mniej czasochłonną pracę bibliotekarza, co przy jednoosobowej
obsadzie jest bardzo ważne, a wręcz niezbędne.
• 24 listopada brałam udział w szkoleniowym
spotkaniu moderatorów w WBP w Kielcach. Podczas
spotkania otrzymałam z rąk pana Dyrektora Andrzeja
Wróblewskiego dyplom dla GBP w Rakowie za popularyzację książki i czytelnictwa.
Jest to niewątpliwie promocja działań instytucji na
szerszym forum.
• Dyskusyjny Klub Książki w Rakowie został
zgłoszony do I Ogólnopolskiej Dyskusji Literackiej organizowanej przez Instytut Książki i wydawnictwo
,,ZNAK”. 12 grudnia spotykamy się, by rozmawiać o
,,Trafnym wyborze” J.K. Rowling. Następnie po wysłaniu zdjęć, recenzji i sprawozdania możemy wziąć
udział w konkursie.
• Jestem autorką projektu napisanego w ramach programu ,,ROZPRACUJ TO Z BIBLIOTEKĄ” organizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. . Do projektu aplikowało 60 bibliotek
gminnych z województw : łódzkiego, świętokrzyskiego i Mazowsza. Mój projekt uplasował się dość wysoko w rankingu laureatów. Dzięki projektowi zyskujemy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem ,
na który składa się : 4 komputery stacjonarne, laptop,
rzutnik wraz z ekranem, 2 aparaty cyfrowe, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 2 listwy przeciwprzepięciowe.
Mamy możliwość zdobywania dodatkowych umiejętności na szkoleniach, oraz świadczenie usług helpdesk.
Kierownik GBP
Iwona Sikora
Święto Odzyskania Niepodległości
Uroczysta msza św. w intencji ojczyzny odprawiona przez księży: ks. Pawła Mackiewicza, ks. Michała
Grochowinę i ks. Mieczysława Surusa rozpoczęła obchody 94 rocznicy odzyskania niepodległości w Sanktuarium Matki Bożej Cudownej Przemiany w Rakowie.
Po nabożeństwie z programem słowno-muzycznym wystąpili uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rakowie i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie, którzy dodatkowo przy-
gotowali prezentację multimedialną na temat wolności.
Uroczystości zakończyło złożenie wiązanek przy
pomniku w parku przez przedstawicieli samorządu,
kombatantów oraz organizacji społecznych i harcerzy
ku czci żołnierzy poległych w walkach o rodzącą się II
Rzeczpospolitą. Wartę przy pomniku zaciągnęli harcerze z Szumska i młodzież z MOW.
Wójt Gminy Raków – Pani Alina Siwonia podziękowała uczestnikom uroczystości zaangażowanym w upamiętnienie narodowego
święta.
Słowa o wolności są dziś niedocenianie, bo jak głosi fragment programu przygotowanego przez wychowanków MOW
w Rembowie:
„My możemy Wam powiedzieć tylko
tyle o wolności, ile przeczytaliśmy z ksiąg
historii, bo aby prawdziwie o niej mówić,
trzeba choć trochę zaznać niewoli.”
Dariusz Jóźwik
Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego w Rakowie
- 20 -
Rakowskie Aktualności Kwartalne
Integracyjnie w Bieszczady
Integracyjny wyjazd pań z Kół Gospodyń Wiejskich,
Klubu Aktywnych Serc wraz z radnymi i sołtysami z
terenu gminy Raków odbył się w dniach 12-13 października 2012 r. w Bieszczady. W wycieczce wzięło udział 65 osób, które wymieniały się doświadczeniami wyniesionymi ze swojej działalności oraz z poszczególnych inicjatyw i wydarzeń lokalnych. Wyjątkowymi gośćmi wyjazdu byli Wójt Gminy Raków Alina Siwonia, Przewodniczący Rady Gminy Raków Jerzy
Nowak oraz Wiceprzewodniczący: Stanisław Gratka i
Zygmunt Niezgoda.
Bieszczady to uroczy zakątek naszego kraju, o
czym uczestnicy mogli się przekonać pierwszego dnia
podczas objazdu po najciekawszych miejscach. Drugi dzień upłynął pod znakiem wędrówek. Szczególne
wrażenie zrobiła wizyta na zaporze-elektrowni Solina,
która jest największą budowlą hydrotechniczną w Polsce o długości 664 m i wysokości 82 m.
Ciekawym punktem była wizyta w Skansenie Budownictwa Ludowego z Miasteczkiem Galicyjskim w
Sanoku – czyli jak żyli i mieszkali ludzie w Bieszczadach do II Wojny Światowej. Całość dopełniły smakowite kulinaria serwowane w Karczmie Galicyjskiej oraz
w Galicyjskim Gospodarstwie Gościnnym w Berezce,
gdzie również odbywał się kwaterunek.
Wyjazd integrujący środowisko lokalnych aktywi-
stów przyczynił się w pełni do realizacji celu wymiany doświadczeń, doskonalenia współpracy pomiędzy
przedstawicielami samorządu i Kół Gospodyń Wiejskich i stworzenia nowych, wspólnych inicjatyw lokalnych.
Serdeczne podziękowania należą się organizatorom i fundatorom wyjazdu – pani Alinie Siwonia –
Wójtowi Gminy Raków, pani Agnieszce Zwierzyńskiej
– kierownikowi Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju
Lokalnego w Rakowie oraz panu Zbigniewowi Zielińskiemu - właścicielowi firmy P.H-U. „Zieliński”.
Dariusz Jóźwik
Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego w Rakowie
Finał X edycji konkursu „Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwie wakacje”
Po raz kolejny w Gminie Raków realizowane były
atrakcyjne wydarzenia z udziałem dzieci i młodzieży,
świetlic, Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego, aktywnych pań z Kół Gospodyń Wiejskich i zaproszonych gości z regionu w formie konkursu pn: „Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwie wakacje”.
Ogłoszenie wyników połączone z uroczystym wręczeniem nagród, wyróżnień i podziękowań odbyło się
28 listopada 2012r. w Wojewódzkim Domu Kultury w
Kielcach.
Celem konkursu było wdrażanie działań u dorosłych pozwalających zwrócić uwagę dzieci w sposób
szczególny na sytuacje, w których liczy się bezpieczeństwo i stosowanie zasad bezpiecznego zachowania się, przede wszystkim w okresie wakacji. Działania skierowane były głównie do dzieci, które nie brały
udziału w zorganizowanych wyjazdach wakacyjnych.
Do konkursu zgłosiło się 20 podmiotów. Pierwsze miejsce zdobyło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
O/ Miejski w Suchedniowie, drugie miejsce przypadło dla Urzędu Miasta i Gminy w Chęcinach, a trzecie
dla Urzędu Gminy w Nowym Korczynie. Wśród laureatów znalazła się również Gmina Raków. Wyróżnienie
wraz z nagrodą rzeczową ufundowaną przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach odebrała Pani Alina Siwonia- Wójt Gminy Raków.
W spotkaniu ciekawym punktem programu był występ Dzieci z Katolickiej Szkoły im. Stanisława Kostki w
Kielcach, które zaprezentowały scenki i piosenki związane z bezpieczeństwem.
To był finał X edycji konkursu, którego organizatorami był: Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Fundacja „Z Uśmiechem”, Komenda
Wojewódzka Policji w Kielcach, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Kielcach,
Państwowa Inspekcja Pracy w Kielcach, Świętokrzyskie
Centrum Ratownictwa Medycznego w Kielcach i Chorągiew Kielecka ZHP.
Wzrastające zaangażowanie w organizację działań
wśród dzieci i dorosłych potwierdza fakt, że szczęśliwe i bezpieczne wakacje są niezwykle ważne dla
władz gminy, społeczności lokalnej a w szczególności
ich uczestników.
Agnieszka Zwierzyńska
- 21 -
Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego
w Rakowie
Rakowskie Aktualności Kwartalne
Z życia Klubu 4 H „Promyczek” w Rakowie
„Tradycja i zwyczaje w naszej gminie” to tytuł projektu realizowanego przez Klub 4H „Promyczek” w Rakowie. Klub powstał w październiku bieżącego roku skupia dzieci i młodzież chętne do zdobywania nowych, życiowych doświadczeń w myśl słów” Uczyć się działając”, stanowiących hasło przewodnie klubowiczów. Warto
wyjaśnić znaczenie symboliki 4H- nazwa pochodzi od pierwszych liter słów w języku angielskim:
Head- głowa, Heart- serce, Hands- ręce i Healthzdrowie. Działalność edukacyjna realizowana z
dziećmi i młodzieżą kładzie szczególny nacisk na
rozwój umiejętności życiowych, zainteresowań i
podniesienie poziomu wiedzy- na nauce realizacji działań w grupie.
Współpraca klubowiczów i opiekunów realizowana jest w szeroko pojętym partnerstwie.
Na spotkanie szkoleniowe wprowadzające w tematykę działań projektowych zaproszone zostały najaktywniejsze osoby realizujące działania z
dziećmi i młodzieżą z terenu gminy Raków, w
tym dyrektorzy placówek oświatowych, aktywni nauczyciele i pasjonaci. Z wielką przyjemnością gościliśmy: Panią Alicję Trukszyn- etnografa
z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, Panią Renatę Gos – wojewódzką opiekunkę Klubów 4H, Panią Karolinę Mazurczak- koordynatorkę działań projektowych z Lokalnej Grupy Działania Białe Ługi oraz przedstawicieli Klubów z
Chmielnika i Szydłowa.
Aktualnie jesteśmy na etapie podsumowywania i przygotowywania prezentacji rezultatów
działań projektowych. Kolejność zrealizowanych
działań była następująca:
•
20.10.2012r. - I spotkanie organizacyjne
•
27.10.2012r. - warsztat wprowadzający
do tematyki projektu poświęcony wymianie doświadczeń na temat tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych w naszych rodzinach-E. Kobryn,
B. Walkiewicz;
•
3.11.2012r. – warsztat z dziennikarzemD. Rożek, B. Walkiewicz,
•
19.11.2012r.- warsztat bożonarodzeniowy poświęcony samodzielnemu wykonaniu bombek
z udziałem pań z Klubu Aktywnych
Serc z Rakowa oraz Koła Gospodyń Wiejskich z
Szumska- E. Kobryn, B. Walkiewicz,
•
3.12.2012r.- warsztat poświecony omówieniu przygotowanych wywiadów,
•
8.12.2012r.- warsztat podsumowujący
połączony z pieczeniem mufinek przez klubowiczów,
Za nami udział w uroczystym podsumowaniu
działań zrealizowanych w projekcie w Chmielniku, które odbyło się 9.12.2012r. z udziałem
wszystkich Klubów 4H, tj. z Chmielnika, Szydło-
- 22 -
Rakowskie Aktualności Kwartalne
wa i Rakowa „Promyczek”. Przed nami udział w
Gali finałowej w Warszawie, która odbędzie się
17.12.2012r. oraz w Rakowie w dniu 20.12.2012r.
Promocja działań odbywa się poprzez bieżące zamieszczanie relacji na stronach internetowych: www.rakow.pl, www.sodr.pl, www.bialelugi.pl, www.fundacja4h.pl.
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli władz
gminy, rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli
do współpracy w kolejnych inicjatywach z udziałem klubowiczów w najbliższym czasie.
Agnieszka Zwierzyńska
Koordynatorka Klubu 4H „Promyczek”
w Rakowie
Wywiad
Witam serdecznie. Chciałabym, abyśmy
dziś w naszym wywiadzie skupiły się na
tradycjach i zwyczajach w naszej gminie
związanych z przygotowaniem się do obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia.
Co to są roraty? Czy wiesz, kto w nich
uczestniczy?
Roraty to msza o wschodzie słońca w okresie Adwentu. Jest to nabożeństwo wotywne
do Najświętszej Maryi Panny. W Rakowie odbywają się codziennie o wschodzie słońca i
rozpoczynają o godzinie 6.00. Zawsze przed
poranną mszą roratną śpiewane są godzinki
do Najświętszej Maryi Panny. Podczas mszy
zapala się roratkę czyli świecę z białą wstęgą, która symbolizuje Maryję. Kiedyś przychodziło się na msze roratnie z zaświeconymi lampionami, od kilku lat już niestety nie.
Zwyczaj ten zanikł.
symbol trwającego życia, wiecznego życia
ofiarowywanego przez Chrystusa.
Również świece w wieńcu symbolizują
Światłość Jezusa i nadzieję. Znaczenie ma ich
kolor oraz kolejność w zapalaniu. Świeca I pokój, II - wiara lub Betlejem, III - nadzieja,
świeca aniołów (powinny być fioletowe bądź
niebieskie), a IV – różowa - zwana jest świecą miłości, zapalana w niedzielę radości. Gdy
w wieńcu umieszcza się również V świecę,
powinna być biała lub złota. W naszej tradycji zawsze są cztery umieszczone w wieńcu i
jedna przy ołtarzu.
Atmosfera w domu… Czy ona w jakiś
sposób zmienia się podczas trwania adwentu?
Oczywiście. W czasie adwentu w domu
panuje świąteczny nastrój. Atmosfera staje
się pełna ciepła i miłości. To jest także czas
Czy znany Ci jest zwyczaj przygotowy- nadziei i radości.
wania wieńca adwentowego i co oznacza
jego symbolika?
Czy w domu zawsze jest ubierana choOwszem, znany jest… W wieńcu umiesz- inka? Kto ją przynosi, a kto ubiera?
cza się cztery świece, po jednej na każdą nieIstotnie. Choinka to nieodzownym eledzielę adwentu. Niekiedy jest jeszcze piąta, mentem Świąt Bożego Narodzenia. Przynoktóra palić się będzie w czasie wieczerzy wi- si ją dziadek do domu, a ubierają dzieci i
gilijnej. Wyznaczają one czas, jaki mamy na wnuki. Od kilku lat mamy sztuczną choinkę
przygotowanie się do dnia narodzin Jezusa. ze względu na centralne ogrzewanie. Ciepło
Jego charakterystycznym elementem jest powoduje, że z żywej bardzo szybko spadazapalanie po jednej świecy dla każdego tygo- ją igiełki. U nas dbamy, aby choinka stała jak
dnia adwentu. Wieniec powinno splatać się najdłużej.
w określony sposób, zawsze z wiecznie zieZ panią Janiną Skalską - (lat 72) rozmalonych roślin. Najczęściej używa się do tego wiała wnuczka Agnieszka Skalska – uczenświerku, jodły lub sosny. W naszym Sank- nica klasy III „b” Gimnazjum im. Jana Pawtuarium Matki Bożej Cudownej Przemiany ła II w Rakowie.
zwyczaj zapalania świecy roratnej jest kultywowany od wielu lat.
Każdy element wieńca adwentowego ma
swoje znaczenie i symbolikę, o których warto
pamiętać. Kształt koła symbolizuje brak początku i końca. Wiecznie zielone gałązki to
- 23 -
Rakowskie Aktualności Kwartalne
Ubezpieczenia
OC, AC, NW i inne
Sławomir Barabasz
Łagów
ul. Rynek 53
Raków oś. Dębno 18
Tel.: 795-142-786
- 24 -

Podobne dokumenty

rak912 - Gmina Raków

rak912 - Gmina Raków Zaproszeni goście oraz gospodarze na czele z p. Aliną Siwonia – Wójtem Gminy Raków dokonali uroczystego przecięcia wstęg na poświęconych przez ks. Tomasza Weryńskiego samochodzie i drodze. Następni...

Bardziej szczegółowo

Rakowskie Aktualności Kwartalne

Rakowskie Aktualności Kwartalne związku małżeńskiego, wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie. Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych prz...

Bardziej szczegółowo