Katalog w wersji PDF

Komentarze

Transkrypt

Katalog w wersji PDF
ORGANIZATORZY | ORGANISERS
Lentewenc Sp. z o.o.
ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37
01-015 Warszawa
tel. + 48 22 395 66 99
fax + 48 22 395 66 90
[email protected]
www.lentewenc.com
KRS 0000415363
kapitał zakładowy: 1 566 500 zł
NIP: 5272675051
REGON: 146063993
www.lentewenc.com
3
PARTNERZY MERYTORYCZNI | EXPERT PARTNERS
I Klinika Anestezjologii
i Intensywnej Terapii WUM
PARTNERZY INSTYTUCJONALNI | INSTITUTIONAL PARTNERS
PARTNERZY MEDIALNI | MEDIA PARTNERS
4
PARTNERZY MEDIALNI | MEDIA PARTNERS
PARTNERZY MIĘDZYNARODOWI | INTERNATIONAL PARTNERS
www.lentewenc.com
5
PARTNERZY MERYTORYCZNI | EXPERT PARTNERS
PARTNERZY MEDIALNI | MEDIA PARTNERS
6
LIST OD ORGANIZATORA | LETTER FROM THE ORGANISER
Szanowni Państwo / Ladies and Gentlemen,
z wielką radością witam Państwa na II już edycji Międzynarodowych Targów
Medycznych i Farmaceutycznych WIHE w Warszawie.
Pragnę podziękować wszystkim Osobom i Instytucjom, które przez ostatni
czas pomagały nam tworzyć to wyjątkowe spotkanie branżowe. Korzystając
z okazji, dziękuję również za zaufanie, jakim obdarzyli nas Patroni instytucjonalni i medialni, którzy wspomagali nas w promocji Targów. Dziękuję też wszystkim Wystawcom,
którzy przyjechali do stolicy Polski, by po raz drugi stworzyć to prestiżowe, branżowe spotkanie.
Życzę wystawcom i zwiedzającym efektywnych korzyści i zadowolenia z uczestnictwa w trzech
dniach targowych oraz owocnych spotkań i inspirującej wymiany poglądów. Wierzę, że uda się
Państwu w pełni wykorzystać potencjał Targów. To dla nas zaszczyt, że możemy Państwa witać
na drugim takim wydarzeniu w Warszawie.
I am very pleased to welcome you to the second edition of the WIHE International Medical and
Pharmaceutical Exhibition in Warsaw.
May I thank all the persons and institutions who have contributed to this exceptional healthcare
sector event. On this opportunity, I shall also thank the institutional and media Patrons who have
assisted us in promoting our Exhibition for their trust in us. My further thanks go to the Exhibitors
who arrived in the capital city of Poland to make this prestigious meeting of our sector happen for
the second time.
I wish to all Exhibitors and Visitors that their stay at the Exhibition is as useful as it is pleasurable;
I wish you many fruitful meetings and inspiring exchanges of views. I hope that you, Ladies and
Gentlemen, make a full use of the potential that the Exhibition is able to offer. It is my great privilege
to welcome you to the second edition of this Event in Warsaw.
Darryl Pawsey
Dyrektor Sprzedaży / Sales Director – ITE Group
8
LIST OD ORGANIZATORA | LETTER FROM THE ORGANISER
Szanowni Państwo / Ladies and Gentlemen,
jest mi bardzo miło, że mogę Państwa przywitać na II edycji Międzynarodowych Targów Medycznych i Farmaceutycznych WIHE w Warszawie.
Szczególne podziękowania składam na ręce naszych partnerów instytucjonalnych oraz medialnych. Instytucjom dziękuję za wsparcie merytoryczne
i pomoc w przygotowaniu cyklu wykładów oraz konferencji, które mamy
nadzieję, będą ciekawą ofertą dla wystawców oraz zwiedzających Targi. Mediom należą się
podziękowania za świetną współpracę komunikacyjną i promocyjną. Dzięki Państwa zaangażowaniu Targi WIHE są już rozpoznawalną marką w branży medycznej i farmaceutycznej.
Dziękuję wszystkim Wystawcom, którzy zainteresowali się Targami i przyjechali do Warszawy,
by wziąć udział w naszej imprezie. Mam nadzieję, że międzynarodowy charakter wydarzenia
pozwoli Państwu na zacieśnienie dotychczasowych kontaktów biznesowych oraz pozyskanie
nowych kontrahentów.
It is a great pleasure for me to welcome you to the second edition of the WIHE International Medical
and Pharmaceutical Exhibition in Warsaw.
I wish to extend my warmest thanks to our institutional and media partners. May I thank the
institutions for their support of the business side of the Exhibitions and for their assistance in
putting together a range of lectures and conferences which we hope will be an interesting offer
for the Exhibitors and Visitors. I thank the media for excellent communication and promotional
cooperation. Your involvement has helped the WIHE Exhibition to become a recognizable brand
in the healthcare and pharmaceutical sectors.
I thank all the Exhibitors who took interest in our Exhibition and arrived in Warsaw to participate.
I hope that the international nature of our event will help you to further improve your business
cooperation and acquire new business leads.
www.lentewenc.com
Anna Fałat
Manager Targów WIHE / WIHE Exhibition Manager
9
REKOMENDACJE | RECOMMENDATIONS
Szanowni Państwo / Ladies and Gentlemen,
z wielkim zainteresowaniem współtworzyłem program II edycji Międzynarodowych Targów Medycznych WIHE Hospital. Cieszę się, że już po raz drugi
mogę brać udział w tak ciekawym wydarzeniu. Targi WIHE są szansą dla całej
branży medycznej na rozszerzenie kontaktów biznesowych i wzbogacenie
wiedzy o tendencjach i kierunkach rozwoju tego rynku.
Zapraszam do udziału w konferencji otwierającej Targi „Telemedycyna i teleopieka rozwiązaniem społecznych i zdrowotnych problemów osób w wieku senioralnym”. W trakcie seminarium zostanie przedstawiony raport na temat rozwoju telemedycyny w Polsce. Przyjrzymy się
również kwestii wzrastającej liczby osób w wieku senioralnym, co niewątpliwie stanowi
wyzwanie dla opieki zdrowotnej i społecznej.
Jestem przekonany, że ciekawe konferencje, warsztaty i panele dyskusyjne będą cieszyć się
dużym zainteresowaniem gości, a Targi WIHE na stałe wpiszą się w kalendarz polskich imprez
poświęconych medycynie.
I have contributed to the creation of the agenda of the second WIHE Hospital Medical Exhibition
with great interest. Therefore, I shall be very happy to participate already for the second time in such
an extraordinarily interesting event. The WIHE Exhibition provides a great opportunity for the entire
medical sector for successful networking and gaining insightful information about the development trends and directions on that market.
May I invite you to the opening conference of the Exhibition entitled “Telemedicine and Telecare
as the solutions of the social and health problems of the seniors“. At the seminar, the report on
the development of telemedicine in Poland will be presented. We shall also look at the increasing
number of seniors as a certain challenge for the healthcare and social care systems.
I strongly believe that a wide range of interesting conferences, workshops, and panel discussions
will provide a great value for the guests and that the WIHE Exhibition takes up a permanent slot
in the calendar of the events addressed to the medical sector in Poland.
Ryszard Olszanowski
Wiceprzewodniczący Komitetu Zdrowia KIG
Vice-Chairman, Health Committee, National Chamber of Commerce
Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Medycyna Polska
Chairman of the Chamber of Commerce Council on the Polish Medical Sector
10
REKOMENDACJE | RECOMMENDATIONS
Szanowni Państwo / Ladies and Gentlemen,
Międzynarodowe Targi Farmaceutyczne WIHE Pharmacy odbywają się
w momencie szczególnym dla rozwoju polskiego rynku farmaceutycznego.
Tak samo jak w okresie poprzedzającym wprowadzenie Ustawy Refundacyjnej
w 2012 roku, stoimy obecnie w przededniu szeregu rewolucyjnych zmian
regulacyjnych i idących za nimi zmian rynkowych, związanych z pakietem
kilkunastu nowych ustaw w obszarze ochrony zdrowia – zarówno tych
aktualnie implementowanych, jak i oczekujących na uchwalenie w najbliższych dniach.
Możliwość spotkania się i bezpośrednich rozmów pomiędzy licznymi interesariuszami ochrony
zdrowia w takim momencie jest niezwykle potrzebna. Na Targach WIHE jest ona dodatkowo
wzmocniona poprzez wykłady i prezentacje wskazujące na skutki regulacji wdrożonych
w ciągu ostatnich lat.
Wyrażam głęboką nadzieję, że WIHE Pharmacy, ze względu na skalę, wielość i różnorodność
uczestników, dogodny termin i miejsce spotkania, staną się wydarzeniem wyjątkowym.
Równocześnie bardzo się cieszę, że mogę w nich uczestniczyć jako ekspert na zaproszenie
Organizatora, wnosząc obserwacje na temat skutków ostatnich regulacji refundacyjnych i ich
ewolucji.
The International Pharmaceutical Fair WIHE Pharmacy is taking place at the moment which
is special for the development of the Polish pharma market. As was the case in the period
preceding the introduction of the Refund Law in 2012, now we are in for a number of revolutionary
regulatory changes which will be followed by changes in the market connected with a package
of dozen or so new laws in the field of healthcare – both those that are currently being implemented
and those which are awaiting adoption by the Parliament in the forthcoming days.
I would like to express my deep hope that the WIHE Pharmacy Fair will become an exceptional
event, given its scale, magnitude and variety of participants and an opportune time and venue
of the meeting. At the same time I am very glad that I can participate in the event as an expert
invited by the Organizers and that I will share my observations about the impact of recent refund
regulations and their evolution.
www.lentewenc.com
dr Bogdan Falkiewicz
Starszy Partner / Senior Partner, Sequence HC Partners
11
08.10.2014
środa / wednesday
IV OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA
RADIOLOGII
4TH ALL-POLAND RADIOLOGICAL WORKSHOPS ON THE INTERNATIONAL DAY OF RADIOLOGY
Organizator: Polskie Towarzystwo Elektroradiologii
Miejsce: sala konferencyjna, 1 piętro
Rozpoczęcie: godz. 9.30
PROGRAM TARGÓW | EXHIBITION PROGRAMME
W programie:
• panel radiologiczny
• panel radioterapeutyczny
Goście specjalni:
• Philippe Gerson
• Prof. dr hab. Julian Malicki
• Aleksandra Kaczmarek – Prezes PTE
TELEMEDYCYNA I TELEOPIEKA ROZWIĄZANIEM SPOŁECZNYCH
I ZDROWOTNYCH PROBLEMÓW OSÓB W WIEKU SENIORALNYM
TELEMEDICINE AND TELECARE AS A SOLUTION TO SOCIAL
AND HEALTH PROBLEMS OF ELDERLY PEOPLE
Organizator: Krajowa Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza Medycyna Polska
Miejsce: sala konferencyjna, 1 piętro
Otwarcie Forum: godz. 10.00
Panele poprowadzą m.in.:
• Michał Szczerba – Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej
• Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej
• Piotr Warczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
• Bolesław Samoliński – Krajowy Konsultant ds. Zdrowia Publicznego
• Ryszard Olszanowski – Prezes Izby Gospodarczej Medycyna Polska
12
08.10.2014
środa / wednesday
FORUM „OPTYMALIZACJA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ”
FORUM “OPTIMIZATION OF THERAPEUTIC ACTIVITY”
Organizator: Healthcare Management Magazine, Zarządzanie Placówką Medyczną
Miejsce: sala konferencyjna, 1 piętro
Rozpoczęcie: godz. 10.40
W programie:
• redukcja kosztów w obszarze IT i bezpieczeństwo danych
TELEMEDYCYNA I INFORMATYKA W OCHRONIE ZDROWIA TO PRZYSZŁOŚĆ
TELEMEDICINE AND COMPUTER SCIENCE AS THE FUTURE OF HEALTH CARE
Miejsce: parter, forum dyskusyjne
Rozpoczęcie: godz. 11.30
W programie:
• wykorzystania nowoczesnych technologii dla efektywnego nauczania osób dorosłych
• możliwości czerpania zysków z wdrożenia usług telemedycznych
• możliwości biologii molekularnej w diagnostyce chorób, celowanej farmakoterapii
i predyspozycji do m.in. nowotworów
MISJA GOSPODARCZA BELGIJSKICH FIRM SEKTORA OCHRONY ZDROWIA
TRADE MISSION OF BELGIAN HEALTHCARE COMPANIES
Organizator: Ambasada Belgii, Przedstawicielstwo Ekonomiczne i Handlowe Flandrii
Organiser: Embassy of Belgium, Flemish Economic Representation Flanders Investment &Trade
Miejsce: parter, otwarte forum dyskusyjne oraz miejsce spotkań biznesowych
Place: Main exhibition hall (pavilion no 3)
Rozpoczęcie: godz. 13.30
Beginning: 1.30 pm
Prelekcja prowadzona w języku angielskim przez firmę Praiston.
Lectures will be held in English by Praiston company.
www.lentewenc.com
13
PROGRAM TARGÓW | EXHIBITION PROGRAMME
• procedury jakościowe, akredytacja placówki, audyt zewnętrzny i wewnętrzny
• realizacja kontraktów NFZ
• optymalizacja struktury zatrudnienia i wynagrodzeń
09.10.2014
czwartek / thursday
II TARGOWE FORUM „RACJONALIZACJA WYDATKÓW NA INWESTYCJE
W PODMIOTACH LECZNICZYCH”
FORUM “THE RATIONALIZATION OF EXPENDITURE ON INVESTMENTS
IN MEDICINAL ENTITIES”
Organizator: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska
Miejsce: sala konferencyjna, 1 piętro
PROGRAM TARGÓW | EXHIBITION PROGRAMME
W programie:
• informatyzacja szpitali, jak uniknąć porażki?
• system nadzorowania aparatury medycznej w teorii i praktyce, oraz główne problemy
w zarządzaniu sprzętem medycznym
• aktualne trendy w doborze kryteriów przy zakupach sprzętu medycznego
• ograniczenia w stosowaniu kryterium ceny jako jedynego kryterium – istotna nowelizacja
ustawy Pzp
Moderatorzy i eksperci:
• Anna Augustynowicz, dr n. prawnych, wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
• Jarosław Dobrzyński, Prezes, Twórca portalu medipment.pl
• Mirosław Żyznowski, ekspert ds. zamówień publicznych
DOTACJE DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH W PERSPEKTYWIE
LAT 2014-2020
SUBSIDIES FOR MEDICAL FACILITIES IN 2014-2020 FINANCIAL FRAMEWORK
Organizator: DMP Group
Miejsce: parter, forum dyskusyjne
Rozpoczęcie: godz. 10.30
W programie:
• dotacje na projekty inwestycyjne – harmonogram naborów wniosków
• pozyskiwanie dotacji na projekty szkoleniowe – aktualne konkursy
• dotacje na projekty badawcze – aktualne konkursy
• jak przygotować dobry wniosek – zasady pozyskiwania środków unijnych
14
09.10.2014
czwartek / thursday
NOWOCZESNE TECHNIKI W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
MODERN TECHNIQUES IN ANESTHESIA AND INTENSIVE CARE
Organizator: I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM
Miejsce: sala konferencyjna, 1 piętro
Rozpoczęcie: godz. 12.30
Warsztaty: „Trudne drogi oddechowe”
PROGRAM TARGÓW | EXHIBITION PROGRAMME
Sesja I:
• nieinwazyjna wentylacja mechaniczna
Prowadzący sesję:
• Dr hab. n. med. Tomasz Łazowski
• Dr n. med. Józef Bojko
AKADEMIA EDUKACYJNA WIHE – 1 część
WIHE EDUCATIONAL ACADEMY
Organizator: Targi WIHE oraz firma Biameditek
Miejsce: parter, forum dyskusyjne
Rozpoczęcie: godz. 12.30
Tegoroczna Akademia Edukacyjna będzie miała formę warsztatów i poświęcona będzie
tematowi: TRUDNE DROGI ODDECHOWE
Prowadzący warsztaty:
• prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński
www.lentewenc.com
15
10.10.2014
piątek / friday
NOWOCZESNE TECHNIKI W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
MODERN TECHNIQUES IN ANESTHESIA AND INTENSIVE CARE
Organizator: I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM
Miejsce: sala konferencyjna, 1 piętro
Rozpoczęcie: godz. 9.00
Sesje:
• krwotoki okołooperacyjne – wytyczne europejskie
PROGRAM TARGÓW | EXHIBITION PROGRAMME
• urazy głowy
Prowadzący sesje:
• Dr hab. n. med. Tomasz Łazowski
• Dr hab. n. med. Zbigniew Karwacki
• Dr n. med. Elżbieta Nowacka
RYNEK WYROBÓW MEDYCZNYCH W POLSCE: ZAGADNIENIA PRAWNE,
PLANOWANE ZMIANY
POLISH MARKET OF MEDICAL GOODS: LEGAL ISSUES, PLANNED CHANGES
Organizator: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed
Miejsce: parter, forum dyskusyjne
Rozpoczęcie: godz. 10.15
W programie:
• rynek wyrobów medycznych w Polsce
• VAT na wyroby medyczne
• dialog techniczny w postępowaniu przetargowym / pozacenowe kryteria doboru ofert
• zagrożenia
16
10.10.2014
piątek / friday
AKADEMIA EDUKACYJNA WIHE – 2 część
WIHE EDUCATIONAL ACADEMY
Organizator: Targi WIHE oraz firma Biameditek
Miejsce: parter, forum dyskusyjne
Rozpoczęcie: godz. 11.30
Tegoroczna Akademia Edukacyjna będzie miała formę warsztatów i poświęcona będzie
tematowi: TRUDNE DROGI ODDECHOWE
PROGRAM TARGÓW | EXHIBITION PROGRAMME
Prowadzący warsztaty:
• prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński
PRAKTYCZNE ASPEKTY OBOWIĄZYWANIA TZW. PAKIETU
KOLEJKOWEGO ORAZ ONKOLOGICZNEGO
PRACTICAL ASPECTS OF LEGALLY BINDING “QUEUE PACKAGE”
AND “ONCOLOGICAL PACKAGE”
Organizator: Kancelaria Prawna Magdalena Ewa Filipkiewicz
Miejsce: parter, forum dyskusyjne
Rozpoczęcie: godz. 13.15
W programie:
• podwyższenie standardów opieki nad pacjentami onkologicznymi – jak je wprowadzić
do placówki
• kontrola realizacji umów przez NFZ – jak przebiega procedura odwoławcza po zmianach
• omówienie przepisów przejściowych – jakie obowiązki czekają placówki do końca
grudnia 2015 r.
www.lentewenc.com
17
08.10.2014
środa / wednesday
CO ZMIENIA SIĘ W TRENDACH PRESKRYPCYJNYCH W POLSCE?
ODPOWIEDŹ LEKARZY NA ZMIANY REGULACYJNE I POSTAWY
PACJENTÓW
CHANGES IN PRESCRIPTIVE TRENDS IN POLAND. PHYSICIANS’ PERSPECTIVE IN RESPONSE
TO REGULATION CHANGES AND PATIENTS’ ATTITUDE
Organizator: Sequence HC Partners Sp. z o.o.
Miejsce: forum dyskusyjne, parter
Rozpoczęcie: godz. 14.30
PROGRAM TARGÓW | EXHIBITION PROGRAMME
W ramach wykładu wskazane zostaną grupy leków, dla których spadły całkowite liczby
przepisywanych i realizowanych w aptekach opakowań i zmieniła się w istotny sposób
struktura preskrypcji w zakresie poszczególnych kategorii odpłatności, w szczególności
takie, dla których znacząco wzrósł segment recept pełnopłatnych.
NOWY UKŁAD SIŁ NA RYNKU DYSTRYBUCJI FARMACEUTYCZNEJ
CHANGES ON PHARMACEUTICAL DISTRIBUTION MARKET
Organizator: IMS Health
Miejsce: forum dyskusyjne, parter
Rozpoczęcie: godz. 15.30
Prelegent:
• Stanisław Kasprzyk, Senior Manager
Główne przyczyny zmian na rynku dystrybucji farmaceutycznej:
• kryzys na rynku finansowym
• wzrost znaczenia płatnika
• wzrost zaangażowania producentów w związku z dużą polaryzacją cen
18
10.10.2014
p i ątek / fr i d ay
KOSZYK ZAKUPOWY PACJENTÓW W APTEKACH – ZMIANY W TRAKCIE
FUNKCJONOWANIA USTAWY REFUNDACYJNEJ
DRUG STORE CLIENTS’ PURCHASING BASKET – CHANGES IN THE COURSE OF CURRENT
REIMBURSEMENT ACT FUNCTIONING
Organizator: Sequence HC Partners Sp. z o.o.
Miejsce: sala konferencyjna, 1 piętro
Rozpoczęcie: godz. 10.30
PROGRAM TARGÓW | EXHIBITION PROGRAMME
W ramach wykładu przedstawione zostaną wyniki analiz zmian wartości, podziału
pomiędzy główne kategorie regulacyjne (Rx, OTC) i odpłatnościowe produktów
kupowanych przez pacjentów w aptekach od roku 2011 do dnia dzisiejszego.
Wskazane zostaną także kategorie, które najbardziej (ilościowo) ucierpiały w wyniku
działania Ustawy Refundacyjnej.
ZARZĄDZANIE I MARKETING W BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ W ŚWIETLE
ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW PRAWA FARMACEUTYCZNEGO
PHARMACEUTICAL INDUSTRY MARKETING AND MANAGEMENT IN THE LIGHT
OF AMENDED PHARMACEUTICAL REGULATIONS
Organizator: Sertum Sp. z o.o, DMP Group
Miejsce: sala konferencyjna, 1 piętro
Rozpoczęcie: godz. 11.30
W programie:
• reklama bez reklamy. Nowoczesne metody promocji aptek
• innowacje systemowe i technologiczne wspierające i optymalizujące pracę aptek
• nowoczesne metody zarządzania apteką
www.lentewenc.com
19
ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
3B Scientific Europe Kft.
17
ADI INDUSTRY 4
AEXIS MEDICAL
68
Ambasada Belgii – FLANDERS INVESTMENT & TRADE
68
APON Andrzej Zawadzki
11
BART B.Wojciechowska P. Pietruszyński Sp. j. 16
Beijing Tong Ren Tang Poland 12
Biameditek 55
Biuletyn Informacyjny Kierownika Apteki 34
BIURO ORGANIZATORA – ORGANISER OFFICE
62
BTL56
Centrum Onkomed
32
Changzhou Jinliyuan Medical 24
COMPUFIT SOFTWARE
68
CompuGroup Medical Polska 22
CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD. 25
Czasopismo Aptekarskie 27
DEYLGAT ETS. / RESPIFLEX HEALTHCARE
68
DMP Group 28
DOR-MED Waldemar Lipiński 53
DRGEM CORPORATION
121
DRYLOCK TECHNOLOGIES
68
DSV Solutions 13
20
PLAN HALI
HALL PLAN
www.lentewenc.com
21
ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
Dycem Ltd 15
Działalność Lecznicza w Praktyce 34
e-leczenie24 22
Edu4med Sp. z o.o. 22
FACTORY OF CHART PAPER
1
Famed Łódź
61
Famed Żywiec
60
FORUM DYSKUSYJNE – DISCUSSION FORUM
38
FROST 94
G14 Surgical Supply 2
Getinge18
GOSSEN METRAWATT 39
HAELVOET68
Hamad Medical Corporation 3
Hangzhop Optcla Medical Instrument Co., Ltd 111
ICAS9
INGENIUM68
Instytut Onkologii i Hipertermii Sp. z o.o. 52
Instytut PressInfo 58
Intelmedical Poland Sp. z o.o. Sp. k. 64
JEIL MEDICAL CORPORATION
93
JSC „OMIKRON” 33
Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
20
22
PLAN HALI
HALL PLAN
www.lentewenc.com
23
ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
KLEEN-TEX POLSKA SP. Z O. O. 8
KM-Projekt Sp. z o.o. 43
KRIOMEDPOL Sp. z o.o.
81
KSM VISION Sp. z o.o. 6
LABO PHYTOPHAR
68
LITOPLAST-MED 35
MACH4 7
Masterchem10
MDT Medical
57
MED AVANGARD
36
MEDEX LONCIN
68
Medgenetix Laboratorium Medyczne 22
MedGo Sp. z o.o.
22
Media Tv Plus
21
Medical Devices Consulting 48
Mediporta – oprogramowanie dla placówek medycznych 54
MEDISPAR68
MOL-CIS Międzynarodowa Organizacja Logistyczna
Centrum Inicjatyw Społecznych 40
MS Medical / eZono 46
NAQI68
NefroLogin Sp. z o.o. 22
NEFRON Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska 22
NUREL MEDIKAL SAN. VE TİC. A.S.
24
100
PLAN HALI
HALL PLAN
www.lentewenc.com
25
ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
NZ Techno
41
OK Medical Systems Sp. z o.o. S.K.A. 47
PHILIPS66
PRAISTON 30
R1 SUTURE LTD
45
RADIOMATIX68
ResQmed Sp. z o.o. 37
Rsamti Impex 63
RSscan INTERNATIONAL
68
SET MEDİKAL SAN. VE TİC. A.Ş. 5
SHIM-MED POLSKA Sp. z o.o. 51
SmartMobile Sp. z o.o.
59
SOFTNETA UAB 49
STREFA CATERINGOWA – DINING AREA
31
Supra Brokers Sp. z o.o. 29
Supra Holding S.A. 29
TEMSAR SAGLIK HIZMETLERI A.S 116
TMS Sp. z o.o. 50
VK ARCHITECTS & ENGINEERS
68
Zarządzanie Placówką Medyczną
44
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd. 23
ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO., LTD
26
26
PLAN HALI
HALL PLAN
www.lentewenc.com
27
3B Scientific Europe Kft.
stoisko/stand nr 17
Kategorie produktowe: pomoce dydaktyczne dla medycyny/pielęgniarstwa
Product categories: medical/nursing teaching aids
3B Scientific Europe Kft.
Węgry / Hungary
Kozma u. 9.-11
1108 Budapest
tel. +36/1-431-85-28
[email protected]
www.3bscientific.com
WYSTAWCY | EXHIBITORS
ADI INDUSTRY Firma 3B Scientific jest największym i najbardziej
doświadczonym producentem pomocy naukowych
na świecie. Nasz bogaty asortyment obejmuje symulatory
medyczne, modele anatomiczne, fantomy, urządzenia
terapeutyczne, manekiny treningowe do opieki
nad pacjentem, plansze edukacyjne, igły do akupunktury
oraz szeroką gamę pomocy naukowych z dziedziny biologii
i fizyki.
3B Scientific is the largest and most experienced
manufacturer of teaching aids in the world.
Our range of products includes medical simulators,
anatomical models, torsos, therapy products, patient care
mannequins, charts, acupuncture needles, as well as a large
range of products for biology and physics classes.
stoisko/stand nr 4
Kategorie produktowe: chirurgia, laryngologia, urologia, igły i strzykawki, kaniule,
nici chirurgiczne
Product categories: equipment for surgery, instruments for ears, nose and throat diagnostics,
instruments used in urology, needles, syringes, cannulas, sutures
ADI INDUSTRY
Pakistan / Pakistan
S.I.E Uggoki Road
51310 Sialkot
tel. +92 52 3259383
fax +92 52 3558928
[email protected]
www.adiindustry.com
30
ADI INDUSTRY INSTRUMENTS
„Najlepszy wybór gwarantujący bezpieczeństwo i sukces
zabiegu” – tak oto stomatolodzy i chirurdzy na całym
świecie opisują nasze instrumenty. Koncepcja zarządu ADI
INDUSTRY przewiduje wytwarzanie produktów nie tylko
opłacalnych z punktu widzenia naszych klientów, lecz także
godnych ich zaufania i wspartych doskonałą obsługą.
ADI INDUSTRY INSTRUMENTS
The best choice for safe treatment and success is how
dentists & surgeons around the world describe our
instruments. The management concept of ADI INDUSTRY
is to produce products that will not only be a good value
to our customers, but will earn their trust while they receive
excellent customer service.
AEXIS MEDICAL
stoisko/stand nr 68
Kategorie produktowe: rozwiązania IT (e-medycyna), sprzęt i oprogramowanie,
sprzęt do przetwarzania danych
Product categories: IT Solutions (e-medicine), hardware and software, data processing equipment
Aexis Medical is a Belgian leading developer and supplier
of highly specialized medical software for hospitals. Aexis
Medical focuses on the automation and management of
specific departments. All the solutions of Aexis Medical are
brought together in a product suite called M-Line. The suite
consists of ORLine, SteriLine, ERLine and EndoLine. ORLine is
a high end OR management and planning system. SteriLine
is the complete CSSD (Central Sterilization Service
Department) system. ERLine is a patient flow and Emergency
Room management system. EndoLine is a management
and planning system for the Endoscopy department.
Ambasada Belgii - FLANDERS INVESTMENT & TRADE stoisko/stand nr 68
Kategorie produktowe: stowarzyszenia, usługi
Product categories: associations, services
Ambasada Belgii - FLANDERS
INVESTMENT & TRADE
Polska / Poland
Aleje Ujazdowskie 51
00-536 Warsaw
tel. +48 22 584 73 40
fax +48 22 827 81 36
[email protected] cy.com
www.lentewenc.com
Flanders Investment & Trade jest agendą publiczną promującą
biznesowe kontakty międzynarodowe, działającą w interesie
zarówno firm flamandzkich, jak i zagranicznych.
Niezależnie od tego, w jakim sektorze prowadzą Państwo
działalność gospodarczą, Flanders Investment & Trade
pomoże Państwu nie tylko znaleźć produkt czy usługę,
ale również nawiązać relację biznesową, od joint venture
do transferu technologii.
The Flanders Investment & Trade agency promotes sustainable
international business, in the interest of both Flanders-based
companies and overseas enterprises. Whatever sector you
are involved in, Flanders Investment & Trade will help you
establish contact with the Flemish companies you are
looking for. This includes not only products or services you
may be sourcing, but also various types of business relationships, from joint ventures to technology transfers.
31
WYSTAWCY | EXHIBITORS
AEXIS MEDICAL
Belgia / Belgium
Kabbeekvest 67
B - 3300 Tienen
tel. +32 2 613 09 13
[email protected]
www.aexis -medical.com
Aexis Medical jest belgijskim producentem i dostawcą
wysoce specjalistycznego oprogramowania medycznego
dla szpitali. Wszystkie rozwiązania Aexis Medical składają
się na gamę produktów pod nazwą M-Line. Gama ta
zawiera: ORLine, SteriLine, ERLine and EndoLine. ORLine
to system high-end służący do zarządzania blokiem
operacyjnym i planowania. SteriLine jest całościowym
systemem dla sterylizatorni CSSD. ERLine to system
do zarządzania przepływem pacjentów oraz szpitalnym
oddziałem ratunkowym. EndoLine z kolei jest systemem
umożliwiającym zarządzanie i planowanie na oddziale
endoskopii.
Biameditek stoisko/stand nr 55
Kategorie produktowe: anestezjologia i intensywna terapia, kardiologia oraz kardiochirurgia,
chirurgia, sprzęt do ratownictwa medycznego
Product categories: anesthesiology and intensive care, rescue & emergency medicine, heart
circulation diagnostics and cardiac surgery, equipment for surgery, rescue equipment
WYSTAWCY | EXHIBITORS
Biameditek
Polska / Poland
ul. Składowa 12
15-399 Białystok
tel. +48 85 6645200
fax +48 85 6645266
[email protected]
www.biameditek.pl
BTL Firma Biameditek istnieje od 1984 roku. Od wielu lat
jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem wiodących
firm, takich jak Mindray, Ambu, Arcomed, Event, TSCI,
Flight Medical, Altera. Oferowany przez nas sprzęt stanowi
wyposażenie oddziałów intensywnej terapii i anestezjologii,
sal operacyjnych, oddziałów kardiologicznych. Oprócz
sprzętu dostarczamy też wszelkie akcesoria i prowadzimy
szkolenia.
stoisko/stand nr 56
Kategorie produktowe: kardiologia oraz kardiochirurgia, kardiomonitory, inne,
ginekologia i medycyna prenatalna
Product categories: heart circulation diagnostics and cardiac surgery, equipment for prenatal
and gynecological investigation, others
BTL Polska – przedstawicielstwo w Polsce międzynarodowej
firmy BTL, jednego z wiodących producentów i dystrybutorów
aparatury medycznej na świecie. Produkty BTL cechuje
najwyższa jakość oraz niezwykła funkcjonalność.
BTL
Polska / Poland
ul. Leonidasa 49
02-239 Warszawa,
tel. +48 606 205 212
fax +48 22 667 95 39
[email protected]
www.btlnet.pl
32
Changzhou Jinliyuan Medical stoisko/stand nr 24
Kategorie produktowe: igły i strzykawki, kaniule, nici chirurgiczne
Product categories: needles, syringes, cannulas, sutures
Zatwierdzony znakiem CE producent specjalizujący się
w produkcji jednorazowych strzykawek, zestawów
infuzyjnych, igieł iniekcyjnych. Firma posiada w swojej
ofercie także zestawy operacyjne i zestawy do transfuzji
krwi.
CE-approved manufacturer specialized in disposable
syringes, infusion sets, hypodermic needles. Scalp vein sets
and blood transfusion sets.
COMPUFIT SOFTWARE stoisko/stand nr 68
Kategorie produktowe: rozwiązania IT (e-medycyna), sprzęt i oprogramowanie,
sprzęt do przetwarzania danych
Product categories: IT Solutions (e-medicine), hardware and software, data processing equipment
COMPUFIT SOFTWARE
Belgia / Belgium
Elisabethlaan 441
B - 8400 Ostend
tel. +32 59 27 05 70
[email protected]
compufit.be
www.compufit oftware.com
www.compufit.be
www.lentewenc.com
Od roku 1991 CompuFit jest znaczącym ekspertem
w oprogramowaniu dla sektora ochrony zdrowia w Belgii.
Oferujemy najwyższy poziom usług, innowacyjne koncepcje
i najnowsze technologie. „Oxygen” to nasze rozwiązanie
typu „wszystko w jednym”, wykorzystywane w 50%
niezależnych gabinetów medycznych i w 35% belgijskich
szpitali. Główne cechy tego oprogramowania to: zapis
rehabilitacji i opieki, zarządzanie kalendarzem, planowanie
wielozadaniowe, dokumentacja medyczna, integracja z innym
oprogramowaniem przez HL7, łącze do centralnego systemu
fakturowania.
Since 1991 CompuFit is the leading expert in software solutions
for the healthcare sector in Belgium. We offer the best service
using innovative concepts and recent technologies.
„Oxygen” is our all-in-one solution, used in 50 % of the
independent practices and 35 % of the Belgian hospitals.
Primary features of the software are: the rehabilitation and
nursing record, agenda management, multidisciplinary
planning, medical records, integration with other software
via HL7, link to the central billing system.
33
WYSTAWCY | EXHIBITORS
Changzhou Jinliyuan Medical
Chiny / China
Changzhou, No. 6
West Xihe Road Sanhekou
Zhenglu Town
[email protected]
www.jinliyuanmedical.com
CompuGroup Medical Polska stoisko/stand nr 22
Kategorie produktowe: rozwiązania IT (e-medycyna)
Product categories: IT Solutions (e-medicine)
CompuGroup Medical Polska to producent nowoczesnego
oprogramowania wspomagającego pracę i zarządzanie
jednostek opieki zdrowotnej. Z rozwiązań CGM Polska
korzystają największe prywatne sieci medyczne oraz ponad
150 szpitali w kraju i za granicą.
WYSTAWCY | EXHIBITORS
CompuGroup Medical Polska
Polska / Poland
ul. Do Dysa 9
20-149 Lublin
tel. +48 81 444 20 15
fax +48 81 444 20 18
[email protected]
www.cgm.com/pl
CompuGroup Medical is one of the leading eHealth
companies in the world.
With locations in 19 countries and customers in 43 countries
worldwide, CGM is the eHealth company with one of the
highest coverage among eHealth service providers.
Approximately 4,200 highly qualified employees support
customers with innovative solutions for the steadily growing
demands of the healthcare system.
CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD. stoisko/stand nr 25
Kategorie produktowe: ginekologia i medycyna prenatalna, kardiomonitory
Product categories: equipment for prenatal and gynecological investigation, life monitoring
system
CONTEC MEDICAL SYSTEMS
CO., LTD.
Chiny / China
112 QINHUANG WEST STREET
E&T DEVELOPMENT ZONE
QINHUANGDAO
HEBEI 066000
tel. +86 335 8015556
fax +86 335 8015588
[email protected]
www.contecmed.com
34
Nasza linia produktowa obejmuje monitory stanu pacjenta,
ultrasonografy B, sprzęt ECG, holtery ECG, EEG, oksymetry,
dopplerowskie urządzenia do diagnostyki płodu, monitory
ciśnienia krwi itp.
Our product line includes patient monitor, B-ultrasound,
ECG, ECG holter, EEG, pulse oximeter, fetal doppler,
stethoscope, blood pressure monitor, etc.
DEYLGAT ETS. / RESPIFLEX HEALTHCARE
stoisko/stand nr 68
Kategorie produktowe: materiały jednorazowego użytku, materiały opatrunkowe
Product categories: single use materials, wound dressing materials
DEYLGAT ETS. / RESPIFLEX
HEALTHCARE
Belgia / Belgium
Lichterveldsestraat 11
B - 8800 Roeselare
tel. +32 51 24 59 08
[email protected]
www.respiflex.com
Respiflex jest producentem i dystrybutorem produktów
opieki zdrowotnej: okładów zimnych/ciepłych, bandaży,
szyn do terapii zimnem, tekstyliów medycznych oraz
podkładek do nietrzymania moczu i śliniaków. Chcielibyśmy
wprowadzić na polski rynek okłady zimne Cry-O-ptimal.
Okłady te pozostają zimne trzy razy dłużej niż tradycyjne,
a także mogą być używane do krioterapii po operacjach
kolana, kości policzkowej i dentystycznych, operacjach
plastycznych twarzy oraz w poporodowej terapii zimnem.
Zimne kompresy mają zastosowanie również w pediatrii
– w zwalczaniu gorączki.
DMP Group stoisko/stand nr 28
Kategorie produktowe: usługi, media, inne
Product categories: services, media, others
DMP Group
Polska / Poland
ul. Wernyhory 14
02-727 Warszawa
tel. +48 884 972 627
[email protected]
www.dmpgroup.pl
www.lentewenc.com
Grupa DMP to firma działająca w najbardziej rozwojowych
i wiodących branżach z sektora: medycznego,
farmaceutycznego i finansowo-kadrowo-księgowego
oraz zajmująca się działalnością eventową, obejmującą
wszelkiego rodzaju szkolenia, konferencje i wyjazdy
integracyjne. Cała grupa dzieli się na poszczególne
poddziałania, a mianowicie: DMP Group, DMP Law Office
oraz DMP Medipharm.
35
WYSTAWCY | EXHIBITORS
Respiflex is a producer and distributor of healthcare
products such as hot/cold packs and wraps, braces for cold
therapy, medical textiles and incontinence pads and bibs.
We would like to introduce on the Polish market a new type
of long duration cold packs: Cry-O-ptimal cold packs. These
packs are staying cold 3 times longer than traditional ones
and can be used for cryotherapy after knee, cheek or dental
operations, esthetic facial operations or post-natal cold
therapy. The cold compresses can also be useful in pediatrics
against fever.
DOR-MED Waldemar Lipiński stoisko/stand nr 53
Kategorie produktowe: laryngologia
Product categories: instruments for ears, nose and throat diagnostics
DOR-MED Waldemar Lipiński
Polska / Poland
ul. Wąska 3/14-15
85-036 Bydgoszcz
tel. +48 604964649
fax +48 52 373 03 90
[email protected]
www.dor-med.pl
Od 1992 roku zajmujemy się protetyką słuchu.
Zaczynaliśmy w Polsce jako jedni z pierwszych. W ramach
swojej działalności prowadzimy gabinety protetyki słuchu
w siedmiu województwach, gdzie wykonujemy badania
słuchu i dobieramy aparaty słuchowe.
Od kilku lat jesteśmy producentem kabin ciszy.
Działamy także w zakresie terapii szumów usznych.
WYSTAWCY | EXHIBITORS
Since 1992, we have been dealing with hearing prosthetics.
We started in Poland as one of the first. As part of the
business we conduct hearing prosthetics clinics in seven
provinces, where we perform hearing tests and hearing aid
selection.
For a few years, we have been a manufacturer of silence
cabins. We are also active in the field of tinnitus.
DRGEM CORPORATION stoisko/stand nr 121
Kategorie produktowe: radiologia, tomografia komputerowa
Product categories: medical equipment and instrumentation, radiology equipment,
equipment for computed tomography
DRGEM CORPORATION
Korea / South Korea
7FI, E-B/D Gwangmyeong
Techno-park
60 Haan-ro
423-795 Gwangmyeong-si
tel. +82 2 869 8566
fax +82 2 869 8567
[email protected]
www.drgem.co.kr
36
DRGEM Corp. jest producentem systemu diagnostyki
rentgenowskiej w Korei. DRGEM produkuje pełną gamę
systemów do diagnostyki rentgenowskiej oraz radiografii
cyfrowej (DR). Firma eksportuje swoje produkty do ponad
70 krajów świata, w tym USA, Japonii i Niemiec.
DRGEM Corp. is a Diagnostic X-ray system manufacturer
in Korea. DRGEM produces full range of diagnostic X-ray
systems, including Digital Radiography (DR) systems,
and exports to over 70 countries in the world including USA,
Japan and Germany.
DRYLOCK TECHNOLOGIES
stoisko/stand nr 68
Kategorie produktowe: materiały jednorazowego użytku
Product categories: single use materials
Drylock to nowy podmiot na rynku jednorazowych
produktów higienicznych. Firma dzięki rewolucyjnej
technologii jest producentem pierwszej na świecie
najcieńszej pieluszki dziecięcej. Obecnie wprowadzamy
całą gamę produktów skierowanych do dorosłych
z problemem nietrzymania moczu (lekkie nietrzymanie,
podkłady dla dorosłych, pieluchy dla dorosłych
i pieluchomajtki dla dorosłych). Mając dwie fabryki
oraz ponad 400 pracowników, Drylock zamierza stać się
jednym z głównych graczy na rynku jednorazowych
produktów higienicznych.
DRYLOCK TECHNOLOGIES
Belgia / Belgium
Spinnerijstraat 12
B - 9240 Zele
tel. +32 52 55 95 60
[email protected]
www.drylock.eu
Edu4med Sp z o.o.
stoisko/stand nr 22
Kategorie produktowe: rozwiązania IT (e-medycyna), usługi
Product categories: IT Solutions (e-medicine), services
Edu4med Sp z o.o.
Polska / Poland
ul. Połczyńska 31a /34
01-377 Warszawa
tel. +48 22 331 88 29
fax +48 22 331 88 28
[email protected]
www.edu4med.pl
www.lentewenc.com
Edu4med Sp z o.o. zajmuje się edukacją w zakresie obsługi
urządzeń medycznych w jednostkach specjalistycznych
i u pacjenta w domu.
Produkujemy kursy e-learningowe, które są instrukcjami
obsługi:
• dla szpitali i uczelni medycznych
• dla producentów sprzętu medycznego
• dla pacjentów
37
WYSTAWCY | EXHIBITORS
Drylock is a new player in the hygienic disposables industry.
Drylock is producing the first total fluffless and thinnest baby
diaper in the world according to a revolutionary technology.
We are currently introducing a full range of adult incontinence
products (light inco, adult underpads, adult diapers and
adult pants), manufactured according to yet another
revolutionary technology. With 2 manufacturing facilities
and more than 400 employees, Drylock is dedicated to
become one of the leading players in the hygienic
disposables industry.
e-leczenie24 stoisko/stand nr 22
Kategorie produktowe: usługi
Product categories: services
e-leczenie24
Polska / Poland
ul. Filtrowa 70
02-057 Warszawa
[email protected]
www.e-leczenie24.pl
E-leczenie24 wdraża do praktyki lekarskiej telemedyczne
metody diagnostyczne i lecznicze. Firma koncentruje się
na budowaniu organizacyjnych, medycznych i etycznych
standardów telekonsultacji synchronicznych w psychiatrii
i psychologii klinicznej oraz wdrażaniu digitalnych narzędzi
diagnostycznych i opartych na Internecie programów
terapeutycznych dla tych i pokrewnych specjalności.
FACTORY OF CHART PAPER stoisko/stand nr 1
Kategorie produktowe: sprzęt medyczny
Product categories: medical equipment and instrumentation
Factory of Chart Paper to rosyjska firma specjalizująca się
w produkcji papieru do rejestratorów medycznych produkcji
rodzimej i światowej, elektrokardiografów, encefalografów
i urządzeń ultrasonograficznych do diagnostyki płodu.
Nasza cała linia produktowa jest wytwarzana zgodnie
z normą jakości ISO i składa się z ponad 4 tys. gatunków
doskonałej jakości papieru do odwzorowywania obrazu.
FACTORY OF CHART PAPER
Rosja / Russian Federation
161 G, K. Zaslonova
308017 Belgorod
tel. +7 4722 21 49 95
fax +7 4722 21 49 97
[email protected]
www.bfdb.ru
www.lentewenc.com
Factory of Chart Paper is a Russian company specializing
in manufacturing recording medical paper for domestic and
international electrocardiograph, electroencephalograph
equipment and fetal monitors.
All our product line is produced under ISO quality standard
and consists of more than 4000 types of excellent imaging
quality paper.
39
WYSTAWCY | EXHIBITORS
The company is implementing tele-medical diagnosis and
treatment solutions for medical practices. It is focusing
on building organisational, medical and ethical standards
of simultaneous tele-counseling in psychiatry and clinical
psychology. It is also working to implement digital diagnosis
tools and internet based therapeutical methods for above
mentioned and close to them areas of medicine.
Famed Żywiec
stoisko/stand nr 60
Kategorie produktowe: meble medyczne i wyposażenie szpitali
Product categories: furniture and facilities for hospitals
WYSTAWCY | EXHIBITORS
Famed Żywiec
Polska / Poland
ul. Fabryczna 1
34-300 Żywiec
tel. +48 33 866 63 08
tel. +48 33 866 63 12
tel. +48 33 866 63 17
fax +48 33 861 30 79
[email protected]
www.famed.com.pl
FROST
Jesteśmy wiodącym, europejskim producentem wysokiej
jakości sprzętu medycznego. Specjalizujemy się w produkcji
łóżek na Oddziały Intensywnej Opieki Medycznej, stołów
operacyjnych, wózków do przewożenia chorych, łóżek
porodowych, foteli zabiegowych oraz lamp operacyjnych.
Innowacyjne konstrukcje i dążenie do niezawodności
produktów Famed bezpośrednio przyczyniają się
do poprawy jakości opieki medycznej pacjentów w Polsce
i na świecie.
Famed Żywiec Sp. z o.o. is a leading European producer
of top quality hospital equipment, including ICU beds,
operating tables, trolleys, delivery beds, examination chairs
and surgical lighting solutions.
Famed is committed to improving patient care and safety
in Poland and the world through innovative design and
reliable functionality.
Famed Żywiec and its direct predecessors share a more than
140-year-old tradition of manufacturing in Żywiec, a town
in Southern Poland.
stoisko/stand nr 94
Kategorie produktowe: urządzenia chłodnicze
Product categories: cooling devices
FROST
Polska / Poland
ul. Dobra 9
05-092 Łomianki
tel. +48 22 6316310
fax +48 22 4971871
[email protected]
www.frost.com.pl
40
FROST od 1993 roku sprzedaje i montuje urządzenia
chłodnicze. Naszymi klientami są laboratoria, szpitale,
stacje krwiodawstwa, instytuty naukowe, hurtownie
farmaceutyczne, uniwersytety i apteki. Oferujemy
profesjonalne urządzenia do przechowywania krwi,
osocza, leków, tkanek, szczepionek. Oferujemy
chłodziarki, zamrażarki, komory chłodnicze, a także
zamrażarki niskotemperaturowe (-86ºC).
Since 1993 we have been selling and installing refrigeration
equipment. Our primary customers include laboratories,
hospitals, blood banks, pharmacies, research institutes and
universities. In our work we rely on years of experience and
a wide range of facilities offered in our catalogue. We offer
refrigerators, freezers, cold rooms and low temperature
freezers (-86ºC).
G14 Surgical Supply
stoisko/stand nr 2
Kategorie produktowe: laryngologia, neurologia i neurochirurgia, materiały jednorazowego
użytku, sprzęt medyczny
Product categories: instruments for ears, nose and throat diagnostics, instruments used in
neurology and neurosurgery, single use materials, medical equipment and instrumentation
G14 Surgical Supply, profesjonalny producent i eksporter
narzędzi chirurgicznych wszelkiego rodzaju.
G14 Surgical Supply, professional manufacturer and exporter
of surgical (medical) instruments of all sorts.
GOSSEN METRAWATT WYSTAWCY | EXHIBITORS
G14 Surgical Supply
Pakistan / Pakistan
Mustafa Town
Fateh Garh, S.I.E.
51310, Sialkot
tel. +92 523256108
fax +92 523240858
[email protected]
www.g14surgical.com
stoisko/stand nr 39
Kategorie produktowe: chirurgia, kardiomonitory, sprzęt do ratownictwa medycznego,
pompy infuzyjne i urządzenia dozujące
Product categories: equipment for surgery, life monitoring system, rescue equipment,
infusion pumps and dosing devices
GOSSEN METRAWATT
Niemcy / Germany
Südwestpark 15
90449 Nürnberg
tel. +49 9118602111
fax +49 9118602510
[email protected]
www.gossenmetrawatt.com
www.lentewenc.com
Testery Bezpieczeństwa Elektrycznego Urządzeń
Medycznych
Analizatory Diatermii Chirurgicznych
Testery Defibrylatorów
Testery Pomp Infuzyjnych
Symulatory Pacjenta
Mierniki Natężenia Oświetlenia
Kalibratory Monitorów Diagnostycznych
Electrical Safety Testers for Medical Devices
Analyzer for Electrosurgical Devices
Defibrillator Testers
Infusion Pump Testers
Patient Simulators
Illuminance and Luminance Meters
Calibration of Diagnostic Displays
41
HAELVOET
stoisko/stand nr 68
Kategorie produktowe: meble medyczne i wyposażenie szpitali
Product categories: furniture and facilities for hospitals
HAELVOET
Belgia / Belgium
Leon Bekaertstraat 8
B - 8770 Ingelmunster
tel. +32 51 48 66 95
[email protected]
www.haelvoet.com
Haelvoet od ponad 80 lat tworzy meble pomagające
w leczeniu i opiece. Produkujemy wygodne, eleganckie
i trwałe meble. Mogą Państwo na nas liczyć zarówno
w zakresie mebli szpitalnych (elektryczne lub hydrauliczne
łóżka szpitalne, rozciągacze, leżanki, stoliki nocne, stoły
do badań), jak i mebli dla domów opieki (elektryczne
lub hydrauliczne łóżka podnoszone i opuszczane, krzesła
i stoły, siedziska, fotele). Naszej pracy towarzyszy zawsze
jasne zrozumienie potrzeb, dogłębna znajomość wyzwań
oraz wielki szacunek zarówno dla pacjenta, jak i dla
opiekuna medycznego.
Hamad Medical Corporation
WYSTAWCY | EXHIBITORS
Haelvoet creates furniture to heal, to care and to meet
for more than 80 years. We produce comfortable, elegant
and durable furniture. You can rely on us for both hospital
furniture (electric or hydraulic hospital beds, stretchers, cots,
bedside tables, examination tables) as well as nursing home
furniture (electric or hydraulic high-low beds, chairs and
tables, seats, recliner chairs). We pay the utmost attention to
design, quality and ergonomics during the development of
our furniture. This is done with a clear understanding of the
needs, a thorough knowledge of the challenges and a deep
respect for both the patient and the caregiver.
stoisko/stand nr 3
Kategorie produktowe: usługi, inne
Product categories: services, other
Hamad Medical Corporation
Katar / Qatar
Al Rayyan Road
Hamad Medical City, P.O. Box
3050 Doha
tel. +974 4439 4444
[email protected]
www.healthcarejobs.hamad.qa
www.lentewenc.com
Hamad Medical Corporation (HMC) jest głównym,
publicznym dostawcą opieki medycznej w Katarze.
Korporacja zarządza ośmioma szpitalami, a także
specjalistycznymi ośrodkami badań oraz centrami
szkoleniowymi. HMC jest pierwszym publicznym centrum
ochrony zdrowia spoza Stanów Zjednoczonych, które
uzyskało akredytację Joint Commission International (JCI)
dla wszystkich szpitali jednocześnie.
Hamad Medical Corporation (HMC) is the principal public
healthcare provider for the State of Qatar. The Corporation
manages eight hospitals along with further specialist clinical,
educational and research facilities. The Corporation was the
first public healthcare system outside the United States to
achieve Joint Commission International (JCI) accreditation
for all hospitals simultaneously.
43
Hangzhop Optcla Medical Instrument Co., Ltd stoisko/stand nr 111
Kategorie produktowe: materiały jednorazowego użytku, endoskopia, chirurgia, sprzęt medyczny
Product categories: single use materials, equipment for endoscopy, equipment for surgery,
medical equipment and instrumentation
WYSTAWCY | EXHIBITORS
Hangzhop Optcla Medical
Instrument Co., Ltd
Chiny / China
No.88 West Baiyunyuan Road,
Tonglu, 311500 Hangzhou
tel. +86 571 6423 9839
fax +86 571 6423 9837
[email protected]
www.optcla.org
INGENIUM Firma Optcla specjalizuje się w projektowaniu, ulepszaniu,
produkcji i sprzedaży wszelkiego rodzaju sztywnych
endoskopów oraz instrumentów laparoskopowych,
zarówno jednorazowych, jak i tych do wielokrotnego
użytku. Optcla posiada ponad 50 patentów dotyczących
specjalistycznych konstrukcji i zastosowań klinicznych.
Optcla is specializing in design, developing, manufacturing
and marketing all kinds of rigid endoscopes and disposable,
reusable, re-posable laparoscopic instruments. Optcla has
gained over 50 patents for the specilized design and clinical
applications, and supplied nearly 1000 different types of
surgical laparoscopic instruments, including scissors, forceps,
dissectors, trocars and so on.
stoisko/stand nr 68
Kategorie produktowe: systemy wentylacji i klimatyzacji, usługi
Product categories: ventilation and air conditioning systems, services
INGENIUM
Belgia / Belgium
Nieuwe St.-Annadreef 23
B - 8200 Bruges
tel. +32 50 40 45 30
[email protected]
[email protected]
www.ingenium.be
44
Ingenium jest biurem projektowym mieszczącym się
w Brugii, w Belgii. Oferujemy trzy rodzaje działalności.
Doradzamy (doradztwo z symulacją energetyczną) oraz
projektujemy (inżynieria w 3D) wyposażenie techniczne.
Sprawdzamy również instalacje techniczne w czasie trwania
budowy oraz podczas użytkowania w celu zoptymalizowania
energii i wygody. Nasza znajomość technik budowlanych
obejmuje elektryczność, ogrzewanie, wentylację i klimatyzację, zagadnienia sanitarne, teleinformatykę, czyste
pomieszczenia, centrum danych, gazy medyczne, systemy
transportu i wyposażenie medyczne. W skrócie – wszystkie
techniki budowlane.
Ingenium is an engineering company situated in Bruges,
Belgium. We provide energy and comfort in the built
environment by means of our 3 activities: consultancy,
engineering and commissioning during the full life cycle
of a building. We advise (consultancy with energy
simulations) and design (engineering in 3D) the technical
equipment by means of our whole system approach.
We also follow up the technical installations during
construction and exploitation phase on site to optimize
energy and comfort. Our knowledge on building techniques
includes electricity, heating, ventilation and air conditioning,
sanitary, ICT, clean room, datacenter, medical gases,
transport systems and medical equipment. In short, all
building techniques.
Instytut Onkologii i Hipertermii Sp. z o.o.
stoisko/stand nr 52
Kategorie produktowe: onkologia i hematologia, wyposażenie szpitalnych oddziałów
Product categories: equipment for the oncology, hematology and chemotherapy, ward equipment
Firma powstała w roku 2007 i jako pierwsza wprowadziła
na polski rynek medyczny ofertę hipertermii terapeutycznej
w onkologii.
Oprócz Centrum Medycznego Onkologii i Hipertermii,
firma prowadzi również dystrybucję w Polsce aparatury
do hipertermii wiodących niemieckich producentów:
CELSIUS42+ do elektrohipertermii miejscowej oraz VON
ARDENNE do hipertermii całego ciała.
www.lentewenc.com
The company, founded in 2007, was the first to introduce
hyperthermia as a treatment of cancer to the Polish medical
market.
Besides its own medical hyperthermia and oncology centre,
the company operates as exclusive distributor of the two
leading brands of hyperthermia equipment: CELSIUS42+ for
local hyperthermia and VON ARDENNE for the whole body
hyperthermia.
45
WYSTAWCY | EXHIBITORS
Instytut Onkologii i Hipertermii
Sp. z o.o.
Polska / Poland
ul. Belgradzka 5
02-793 Warszawa
tel. +48 22 644 50 55
fax +48 22 644 50 77;
[email protected]
www.hipertermia.pl
Instytut PressInfo
stoisko/stand nr 58
Kategorie produktowe: usługi, media
Product categories: services, media
Instytut PressInfo
Polska / Poland
ul. Łukowska 46
04-133 Warszawa
tel. +48 22 6121260
[email protected]
www.pressinfo.pl
Instytut PressInfo specjalizuje się w badaniu rynku
inwestycyjno – przetargowego w Polsce. Na podstawie
prowadzonego monitoringu informacji, PressInfo
przygotowuje specjalistyczne analizy, raporty
i zestawienia, które umożliwiają: badanie potencjału
rynku zamówień publicznych, badanie konkurencji,
ocenę udziału poszczególnych firm w zamówieniach
przetargowych, prognozowanie i badanie trendów.
Intelmedical Poland Sp. z o.o. Sp. k.
stoisko/stand nr 64
Kategorie produktowe: rozwiązania IT (e-medycyna), meble medyczne i wyposażenie szpitali,
wyposażenie szpitalnych oddziałów
Product categories: furniture and facilities for hospitals, ward equipment
Intelmedical Poland Sp. z o.o.
Sp. k.
Polska / Poland
ul. Rzepakowa 26
10-845 Olsztyn
tel. +48 22 208 34 22
[email protected]
www.intelmedical.pl
www.lentewenc.com
Intelmedical Poland jest integratorem systemów w zakresie
obiegu leków i materiałów medycznych. Realizujemy
projekty Unit-Dose oraz dostarczamy rozwiązania
wewnętrznej logistyki leków, zawierające automatyczne
systemy składowania, wydawania, transportu i podawania
produktów leczniczych.
Intelmedical Poland oferuje także rozwiązania do mobilnej
pracy z Elektroniczną Dokumentacją Medyczną.
Intelmedical Poland is an integrator of the medication
management systems and the logistics of medical supplies.
We are focused on Unit-Dose projects and deliver
comprehensive solutions containing internal logistics,
automated storage, distribution, transportation
and administration of medications.
Intelmedical Poland also offers solutions for mobile access
to the Electronic Health Records.
47
WYSTAWCY | EXHIBITORS
PressInfo Institute specializes in investment and tender
market research in Poland. On the basis of monitoring
infomation PressInfo prepares specific studies, reports
and schedules that allow: exploring the potential of public
tenders, competition research, estimates of the contribution
of individual companies in tenders, forecasting and trending.
JEIL MEDICAL CORPORATION stoisko/stand nr 93
Kategorie produktowe: sprzęt chirurgiczny, narzędzia używane w neurologii i neurochirurgii
Product categories: equipment for surgery, instruments used in neurology and neurosurgery
WYSTAWCY | EXHIBITORS
JEIL MEDICAL CORPORATION
Korea / Republic of Korea
702 KOLON SCIENCE VALLEY
2ND 55 DIGITAL-RO GURO-GU
SEOUL
[email protected]
www.jeilmed.co.kr
JSC „OMIKRON” Jeil Medical Corp. projektuje i produkuje urządzenia
medyczne, takie jak śruby tytanowe, płytki mocujące
oraz instrumenty chirurgiczne dla OMFs, Neuro,
stomatologii i ortopedii.
Firma została założona w 1991 roku w Seulu, obecnie
posiada sieć 88 dystrybutorów w 62 krajach. Dzięki wysokim
standardom zbudowaliśmy dobrą reputację wśród naszych
klientów.
Jeil Medical Corp. develops and manufactures Medical
device such as Titanium fixation screw, plate and related
surgical instrument for OMFs, Neuro, Dental and Orthopedic
small bones.
The company was established in 1991 and based in Seoul.
We have the global network with 88 distributors in 62
countries and we have built up good reputation among
customers.
stoisko/stand nr 33
Kategorie produktowe: urządzenia do przetwarzania danych, sprzęt i oprogramowanie,
sprzęt kontrolno-pomiarowy
Product categories: data processing equipment, hardware and software,
control and measuring equipment
JSC „OMIKRON”
Rosja / Russia
Marshala Kozheduba 14-1-10
109559 Moscow
tel. +7 4957236420
fax +7 4957236420
[email protected]
www.omikron-group.ru
48
JSC „OMIKRON” prezentuje innowacyjny kompleks
diagnostyczny „ARMIS” do przeglądowej oceny stanu
zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka.
Do pomiarów parametrów funkcjonowania różnych
układów ciała kompleks sprzętowo-programowy „ARMIS”
wykorzystuje standardową metodologię badania.
JSC ”OMIKRON” presents the innovative hardware-diagnostic
complex ”ARMIS” for screening assessment of physiological
and psycho-physical state of the human body.
Hardware-software complex ”ARMIS” implements the
standard methodology to measure the parameters of the
functioning of various body systems.
KM-Projekt Sp. z o.o.
stoisko/stand nr 43
Kategorie produktowe: materiały jednorazowego użytku, sprzęt do segregacji i usuwania
odpadów
Product categories: single use materials, waste separation and disposal equipment
www.lentewenc.com
WYSTAWCY | EXHIBITORS
KM-Projekt Sp. z o.o.
Polska / Poland
ul. Giełdowa 4A/83
01-211 Warszawa
tel. +48 609 308 826
[email protected]
www.dez-med.pl
GWARANTOWANE BEZPIECZEŃSTWO PERSONELU
MEDYCZNEGO.
Ponad 10 lat produkujemy UNIWERSALNE POJEMNIKI
DO ZBIÓRKI ODPADÓW MEDYCZNYCH.
Spełniamy standardy zarządzania jakością ISO 9001:2008;
ISO 13485:2003 w dziedzinie produkcji i sprzedaży.
Posiadamy 6 patentów na użyteczne modele i wynalazki.
Nasze produkty spełniają wymogi przepisów sanitarnych.
Są one bezpieczne i wygodne w użytkowaniu.
49
KRIOMEDPOL Sp. z o.o.
stoisko/stand nr 81
Kategorie produktowe: krioterapia
Product categories: cryotherapy
WYSTAWCY | EXHIBITORS
KRIOMEDPOL Sp. z o.o.
Polska / Poland
ul. Warszawska 272
05 - 082 Stare Babice
tel. + 48 22 752 93 21
tel. + 48 22 733 19 04
fax + 48 22 752 93 21
[email protected]
www.kriomedpol.pl
PRODUCENT I DYSTRYBUTOR URZĄDZEŃ DO KRIOTERAPII
I KRIOCHIRURGII ZASILANYCH CIEKŁYM AZOTEM (-196°C)
KRIOTERAPIA – Urządzenia „KRIOPOL R”.
Przeznaczenie – urządzenia tego typu służą do miejscowego
wychładzania powierzchni ciała pacjenta strumieniem
par azotu o temperaturze od - 100°C do - 160°C. Zabiegi
takie stosowane są w celu osiągnięcia miejscowego efektu
przeciwbólowego, zmniejszenia napięcia mięśni, uzyskania
długotrwałego czynnego przekrwienia, co pozwala
na skuteczne leczenie zespołów ortopedycznych,
traumatologicznych i reumatologicznych.
KRIOCHIRURGIA – Urządzenia „KRIOPOL K”.
Przeznaczenie – urządzenia tego typu umożliwiają
niszczenie chorej tkanki poprzez bezpośredni kontakt
ze strumieniem ciekłego azotu (końcówki natryskowe)
lub pośrednio końcówkami kontaktowymi (krioaplikatorami).
Zróżnicowany kształt końcówek oraz łatwość ich wymiany
umożliwia wymrażanie zmian o dowolnej lokalizacji.
LITOPLAST-MED stoisko/stand nr 35
Kategorie produktowe: sprzęt medyczny, inne
Product categories: other, medical equipment and instrumentation
LITOPLAST-MED
Białoruś / Belarus
per. KOZLOVA 7G
220037 MINSK
tel. +375 172995070
fax +375 172995070
[email protected]
www.litomed.by
Litoplast-Med jest białoruskim konstruktorem i producentem
jednorazowego sprzętu laboratoryjnego ze sztucznego
tworzywa (sterylnego i niesterylnego), przeznaczonego
do laboratoriów klinicznych i diagnostycznych oraz placówek
leczniczych i profilaktycznych.
Do produkcji wykorzystujemy wysokiej jakości surowce,
zaś nasze wyroby otrzymały certyfikaty zgodności
z międzynarodowymi normami zarządzania jakością
ISO 9001-2009, 13485-2005.
Litoplast-Med is a Belarusian developer and producer of
disposable plastic laboratory items (sterile and non-sterile),
for clinical and diagnosis laboratories of different medical
and preventive treatment facilities.
Production is made of high-quality raw materials and also
our products have been certified with international quality
management standard ISO 9001-2009, 13485-2005.
50
TEMSAR SAGLIK HIZMETLERI A.S stoisko/stand nr 116
Kategorie produktowe: usługi
Product categories: services
MDT Medical
Liv Hospital focuses on extreme medical cases across the
entire range of medical specialties, it is equipped with
state-of-the-art medical technology including daVinci
Robotic Surgery, MAKOplasty, „TrueBeam” radiotherapy
equipment, individualized comprehensive cancer
treatments, and a fully-equipped Regenerative Medicine
and Stern Cell Center.
WYSTAWCY | EXHIBITORS
TEMSAR SAGLIK HIZMETLERI A.S
Turcja / Turkey
A.A.SAYGUN CAD. CANAN
SK.NO:5 ULUS BESIKTAS
ISTANBUL
tel. +90 2129998099
fax +90 2122871057
[email protected]
www.livclinics.com
Liv Hospital skupia uwagę na ekstremalnych przypadkach
w całej gamie specjalności medycznych, posiadając
na swoim wyposażeniu najnowocześniejsze urządzenia,
w tym roboty chirurgiczne daVinci, MAKOplasty, sprzęt
radioterapeutyczny „TrueBeam”, technologie indywidualnego
kompleksowego leczenia raka oraz w pełni wyposażony
ośrodek medycyny regeneracyjnej i komórek macierzystych.
stoisko/stand nr 57
Kategorie produktowe: rozwiązania IT (e-medycyna)
Product categories: IT Solutions (e-medicine)
MDT Medical
Polska / Poland
Al. Jerozolimskie 42/17
00-024 Warszawa
tel. +48 601 517 228
fax +48 22 203 54 52
[email protected]
www.mdtmedical.eu
www.lentewenc.com
MDT MEDICAL to zespół specjalistów doświadczonych
w prowadzeniu ośrodków leczniczych i wdrażaniu
nowoczesnych systemów IT. Jesteśmy skoncentrowani
na aplikacjach, rozwiązaniach technicznych
i organizacyjnych, mających zastosowanie w leczeniu,
profilaktyce i opiece nad osobami chorymi
i niesamodzielnymi, tak w domu, jak w specjalistycznych
placówkach leczniczych i opiekuńczych.
51
MED AVANGARD
stoisko/stand nr 36
Kategorie produktowe: protetyka 3D, protetyka, przeszczepy, urologia, onkologia, ginekologia
i chirurgia plastyczna oraz badania i konsultacje
Product categories: 3D Prosthetics, prosthetics, transplants, urology, oncology, gynecology
and plastic surgery research with consultation
Firma „MED AVANGARD” zajmuje się organizacją leczenia
i rehabilitacji pacjentów w Niemczech i Szwajcarii.
Dostęp do ultranowoczesnych metod leczenia w klinikach
prywatnych i publicznych, stała opieka i obecność
tłumaczy.
WYSTAWCY | EXHIBITORS
MED AVANGARD
Polska / Poland
tel. +48 502 359 071
[email protected]
www.medycynaspecjalistyczna.eu
MEDEX LONCIN stoisko/stand nr 68
Kategorie produktowe: radiologia
Product categories: radiology equipment
Medex Loncin SA opracowuje i produkuje systemy
rentgenowskie mające zastosowanie medyczne,
weterynaryjne i przemysłowe. Nasz zespół nieustannie
poszukuje innowacyjnych produktów, które spełniają
potrzeby klientów na całym świecie.
MEDEX LONCIN
Belgia / Belgium
Rue Marie Curie 10
B - 4431 Loncin
tel. +32 42 39 96 38
[email protected]
www.medex.be
52
Medex Loncin SA is active in the development and
manufacturing of X-ray systems for medical, veterinary
and industrial applications. Our team is constantly looking
for innovative products that meet customer needs
worldwide.
Medgenetix Laboratorium Medyczne stoisko/stand nr 22
Kategorie produktowe: usługi, onkologia i hematologia
Product categories: services, equipment for the oncology, hematology and chemotherapy
Medgenetix Sp. z o.o. należy do grupy kapitałowej spółek
z sektora LifeScience Centrum Badań DNA. Przedmiotem
naszej działalności jest spersonalizowana diagnostyka
genetyczna i farmakogenetyka opierająca się
na wielomarkerowych testach diagnostycznych.
Dążymy do upowszechnienia spersonalizowanej genetyki
medycznej i farmakogenetyki, m.in w celowanej onkoterapii.
Medgenetix Laboratorium
Medyczne
Polska / Poland
ul. Zaliwskiego 9a
04-145 Warszawa
tel. +48 660502947
[email protected]
www.medgenetix.com
WYSTAWCY | EXHIBITORS
MedGo sp. z o.o.
stoisko/stand nr 22
Kategorie produktowe: rozwiązania IT (e-medycyna)
Product categories: IT Solutions (e-medicine)
MedGo sp. z o.o.
Polska / Poland
Al. Jerozolimskie 56c
00-803 Warszawa
tel. +48 533 950170
[email protected]
www.medgo.pl
www.lentewenc.com
MedGo to telemedyczna platforma, dzięki której
podmioty medyczne, jednostki badawcze mogą tworzyć
i wykorzystywać usługi, takie jak konsultacje medyczne
w chmurze, udostępnianie wyników diagnostycznych,
prowadzenie stałego nadzoru nad pacjentem w domu
i nadzoru nad kardiologiczną rehabilitacją domową.
W ramach współpracy MedGo oferuje produkty wsparcia
sprzedaży komercyjnych usług medycznych.
MedGo is a telemedicine platform, through which medical
companies, or research units can create and use services such
as medical consultations in the cloud, share diagnostic results,
maintain a continuous monitoring of the patient at home and
supervision of cardiac rehabilitation homework. In cooperation
MedGo offers products of support to commercial sales of
medical services.
53
Medical Devices Consulting stoisko/stand nr 48
Kategorie produktowe: anestezjologia i intensywna terapia, wyposażenie szpitalnych
oddziałów, kardiomonitory, laryngoskopy
Product categories: anesthesiology and intensive care, rescue & emergency medicine, ward
equipment, life monitoring system, laryngoscopes
WYSTAWCY | EXHIBITORS
Medical Devices Consulting
Polska / Poland
ul. Białostocka 7/3
03-741 Warszawa
tel. +48 53 5944 668
fax +48 22 1006 420
[email protected]
www.SprzetMedyczny-MDC.pl
Medical Devices Consulting zajmuje się dystrybucją
wysokiej jakości sprzętu medycznego oraz akcesoriów.
W ofercie MDC znajdą Państwo aparaturę do monitoringu
parametrów życiowych, w szczególności kardiomonitory,
pulsoksymetry, kapnografy, monitory anestezjologiczne,
monitory EKG, profesjonalne ciśnieniomierze oraz
akcesoria: czujniki saturacji SpO2, kable EKG.
Wysokiej jakości laryngoskopy.
Medical Devices Consulting deals with trade of high quality
medical equipment, especially patient monitors, oximeters,
vital signs monitors, anaesthesia monitors, EtCO2 monitors,
ECG monitors, etc. Other products: laryngoscopes, SpO2
sensors, O2 sensors.
Mediporta stoisko/stand nr 54
Kategorie produktowe: rozwiązania IT (e-medycyna), usługi
Product categories: IT Solutions (e-medicine), services
Mediporta – oprogramowanie
dla placówek medycznych
Polska / Poland
ul. Marcelińska 90
60-115 Poznań
tel. +48 61 646 08 81
fax +48 61 646 08 82
[email protected]
www.mediporta.pl
54
Mediporta rozwija, utrzymuje i wdraża systemy
dla placówek medycznych, kompleksowo wspierające
działalność podmiotów o różnym profilu i wielkości.
Oprogramowanie oferuje innowacyjne rozwiązania
w zakresie obsługi ruchu pacjentów, elektronicznej
dokumentacji medycznej, rozliczeń komercyjnych i z NFZ.
System dostępny jest w modelu usługowym, opartym
na chmurze obliczeniowej, i w wersji tradycyjnej.
Mediporta develops, maintains and delivers software for
healthcare facilities that allows businesses of various profiles
and sizes to manage a wide range of activities. Mediporta
offers innovative solutions in the areas of handling patient
flow, electronic health records, managing commercial
services and reporting to medical insurers. The software
is provided both as a service and traditionally.
MEDISPAR stoisko/stand nr 68
Kategorie produktowe: sprzęt medyczny
Product categories: medical equipment and instrumentation
MEDISPAR
Belgia / Belgium
Overdemerstraat 10
B - 3511 Hasselt
tel. +32 11 27 04 17
[email protected]
[email protected]
www.medispar.eu
Medispar jest dystrybutorem sprzętu medycznego,
działającym w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
Nasza główna działalność skupia się na uzupełniających
produktach medycznych. Ze swoim bogatym, ponad
dziesięcioletnim doświadczeniem w dystrybucji medycznej,
Medispar jest doskonałym partnerem do wsparcia
i stymulacji wzrostu Państwa interesów za granicą.
Drugą gałęzią działalności Medispar jest doradztwo firmom
w kwestii pomieszczeń czystych i technologii oczyszczania
powietrza Virobuster.
MOL-CIS Międzynarodowa Organizacja Logistyczna
Centrum Inicjatyw Społecznych
stoisko/stand nr 40
Kategorie produktowe: stowarzyszenia
Product categories: associations
MOL-CIS Międzynarodowa
Organizacja Logistyczna
Centrum Inicjatyw Społecznych
Polska / Poland
ul. Sikorskiego 57
64-980 Trzcianka
[email protected]
www.molcis.pl
www.lentewenc.com
Organizacja działająca na rzecz propagowania
zaawansowanych rozwiązań logistycznych w placówkach
medycznych, w szczególności systemów Unit-Dose.
Inne aspekty leżące w strefie zainteresowań MOL-CIS
to znaczne obniżenie kosztów i strat związanych
z nieefektywną logistyką, podwyższenie bezpieczeństwa
i eliminacja błędów, usprawnienie procesów zakupu,
kontroli oraz sprostania wymogom obecnych i przyszłych
regulacji prawnych.
Unit-Dose to system dystrybucji leków na terenie
placówek medycznych, w którym pacjent otrzymuje leki
podzielone na dawki zgodnie z zaleceniami lekarza.
W tym systemie przygotowanie dawek leków
dla pacjentów odbywa się w aptece szpitalnej,
a farmaceuta ma aktywny wpływ na przebieg leczenia.
55
WYSTAWCY | EXHIBITORS
Medispar is a distributor of medical devices active
in Europe, the Middle East and Africa. Our core expertise lies
on complementary medical products for pain treatment,
health monitoring and interval hypoxia / hyperoxia. With
a proven track record of over 10 years in medical distribution,
Medispar is the perfect partner to support and stimulate the
growth of your business abroad, by finding the right distribution channels, and helping comply to applicable
regulations and other related advices. A second pilar is
Medispar a consultant to advice a company in Cleanrooms
& Virobuster.
MS Medical / eZono stoisko/stand nr 46
Kategorie produktowe: sprzęt medyczny z dziedzin, ultrasonografia, anestezjologia
i intensywna terapia, wyposażenie bloku operacyjnego
Product categories: medical equipment and instrumentation, ultrasound equipment,
anesthesiology and intensive care, equipment for operating theaters
MS Medical / eZono
Polska / Poland
ul. Chrobrego 18
41-500 Chorzów
tel. +48 698 652 913
fax +48 690 516 027
[email protected]
www.msmedical.pl
Firma MS Medical jest wyłącznym dystrybutorem ultrasonografów niemieckiej firmy eZono w Polsce, specjalizującej
się w aparaturze przeznaczonej dla lekarzy anestezjologów.
Ponadto w swojej ofercie posiada również inne akcesoria
stosowane na blokach operacyjnych i oddziałach
intensywnej terapii, jak na przykład profesjonalne
osłonki na głowice diagnostyczne.
WYSTAWCY | EXHIBITORS
MS Medical company is the exclusive distributor of the
German company eZono AG in Poland as a specialist
of the ultrasound systems dedicated for anesthesiologists.
Moreover MS Medical also offers other accessories used
for operating theaters and intensive care units, such as
professional covers for ultrasound probes.
NefroLogin Sp. z o.o. stoisko/stand nr 22
Kategorie produktowe: rozwiązania IT (e-medycyna), usługi
Product categories: IT Solutions (e-medicine), services
NefroLogin Sp. z o.o.
Polska / Poland
ul. Łagowska 25/25A
60-456 Poznań
tel. +48 660011020
[email protected]
www.nefrologin.pl
56
NefroLogin oferuje zintegrowaną platformę telemedyczną
dla osób z przewlekłą chorobą nerek. Nasze usługi koncentrują się na opiece nad pacjentem w domu i stanowią
dopełnienie leczenia w stacjach dializ oraz poradniach
nefrologicznych. Innowacyjne rozwiązania telemedyczne
oferowane przez NefroLogin optymalizują proces leczenia,
dzięki czemu wzrasta bezpieczeństwo i jakość życia pacjenta.
NefroLogin offers an integrated telemedicine platform
for patients with chronic kidney disease. Our services
focus on providing patient care at home and supplement
treatment delivered in dialysis centers and nephrology
clinics. Innovative telehealth services offered by NefroLogin
optimize therapy, and significantly improve patients’ safety
and quality of life.
NEFRON Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej
Medycyna Polska stoisko/stand nr 22
Kategorie produktowe: stowarzyszenia, usługi
Product categories: associations, services
NEFRON Nephrology Section of Polish Medicine Chamber
of Commerce, brings together public and private service
providers in Nephrology and Renal Replacement Therapy.
Created in 2008, represents 180 dialysis centers, nephrology
wards and out-patient clinics. Focuses on safety and quality
of treatments, carries out educational actions and provides
an opinion on legal and medical procedures.
NUREL MEDIKAL SAN. VE TİC. A.S.
WYSTAWCY | EXHIBITORS
NEFRON Sekcja Nefrologiczna
Izby Gospodarczej Medycyna
Polska / Poland
ul. Muranowska 1
00-209 Warszawa
tel. +48 22 421 25 89
[email protected]
www.nefron.org
NEFRON Sekcja Nefrologiczna IGMP skupia publiczne
i niepubliczne podmioty świadczące usługi w nefrologii
i terapii nerkozastępczej. Powstał w 2008 roku
i reprezentuje 180 stacji dializ, oddziałów i poradni
nefrologicznych. Koncentruje się na zapewnieniu pacjentom
bezpieczeństwa leczenia na najwyższym poziomie.
Prowadzi akcje edukacyjne, tworzy i opiniuje akty prawne
oraz procedury medyczne.
stoisko/stand nr 100
Kategorie produktowe: materiały jednorazowego użytku, odzież, jednorazowe fartuchy
chirurgiczne, zasłony
Product categories: single use materials, medical clothing, disposable surgical gowns,
drapes & drape packs
Nurel Medikal zajmuje wiodącą pozycję na tureckim
rynku sterylnej i niesterylnej jednorazowej odzieży
chirurgicznej, zasłon i pakietów ochronnych.
NUREL MEDIKAL SAN. VE TİC. A.S.
Turcja / Turkey
DOSAB Karanfil Sok. No:4/B
16250 BURSA
tel. +90 224 261 10 20
fax +90 224 261 60 62
[email protected]
www.nurelmedikal.com
www.lentewenc.com
Nurel Medikal is the leader in Turkish market with its
sterile & non-sterile disposable surgical gowns,
drapes & drape packs.
57
OK Medical Systems Sp. z o.o. S.K.A. stoisko/stand nr 47
Kategorie produktowe: radiologia, ultrasonografia, rozwiązania IT (e-medycyna), rezonans
magnetyczny
Product categories: radiology equipment, ultrasound equipment, IT Solutions (e-medicine),
MRI
OK Medical Systems Sp. z o.o.
S.K.A.
Polska / Poland
ul. Piątkowska 161
60-650 Poznań
tel. +48 618 483 680
[email protected]
www.okmed.pl
OK Medical Systems is an expert in diagnostic imaging.
Our company has worked for more than 20 years and it is
active in the national market for medical equipment,
and is a distributor of many recognized brands, such as
Samsung. Constantly we co-work with many medical
institutions to improve medical healthcare in Poland.
WYSTAWCY | EXHIBITORS
PRAISTON
OK Medical Systems to ekspert w diagnostyce obrazowej.
Jesteśmy poznańskim przedsiębiorstwem, od ponad 20 lat
aktywnym na ogólnopolskim rynku sprzętu medycznego,
dystrybutorem wielu uznanych marek, w tym Samsung
i Samsung Medison. Realizujemy Program Ośrodków
Referencyjnych RTG. Współpracujemy z placówkami
medycznymi, którym dostarczamy aparaturę medyczną.
stoisko/stand nr 30
Kategorie produktowe: wyposażenie bloku operacyjnego, meble medyczne i wyposażenie
szpitali, lampy operacyjne i zabiegowe, inne
Product categories: equipment for operating theaters, furniture and facilities for hospitals,
medical lighting, others
Firma PRAISTON posiada 25-letnie doświadczenie
w sprzedaży urządzeń medycznych rekondycjonowanych,
(używanych – objętych gwarancją), oferuje szeroką gamę
urządzeń nowych i powystawowych do kompleksowego
wyposażenia klinik, szpitali, jak i gabinetów. Zapewnia serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny. Praiston jest wyłącznym
dystrybutorem światowych koncernów, takich jak: Emaled,
Euromi, Üzümcü.
PRAISTON
Polska / Poland
ul. Górowska
64-100 Leszno
tel. +48 66 534 50 01
fax +48 65 527 01 67
[email protected]
www.praiston.pl
www.lentewenc.com
PRAISTON company has 25 years of experience in sales
of medical devices refurbrished (used – under warranty),
also offers a wide range of brand new and demo equipment.
Our customers include private doctors’ offices, clinics and
hospitals. We provide: warranty and after warranty service.
Praiston is the exclusive distributor of global corporations
such as Emaled, Euromi, Üzümcü.
59
R1 SUTURE LTD stoisko/stand nr 45
Kategorie produktowe: materiały jednorazowego użytku, igły i strzykawki, kaniule,
nici chirurgiczne
Product categories: single use materials, needles, syringes, cannulas, sutures
R1suture Ltd. – producent chirurgicznych materiałów
opatrunkowych, posiadający zakład produkcyjny w Bułgarii.
Nasza gama obejmuje ponad 11 tys. wyrobów dla najbardziej wymagających odbiorców. Oferujemy pełny zakres
materiałów opatrunkowych stosowanych we wszystkich
rodzajach zabiegów chirurgicznych.
Zapraszamy dystrybutorów.
WYSTAWCY | EXHIBITORS
R1 SUTURE LTD
Bułgaria / Bulgaria
Industrialna
BG 8000 Burgas
tel. +359 56 825350
[email protected] suture.com
www.r1suture.com
RADIOMATIX
R1suture Ltd. – manufacturer of surgical suture material with
production site in Bułgaria. In total our assortment includes
more than 11,000 units of various finished products – for the
most demanding customers. We offer you a universal range
of surgical suture material, dedicated for use in all types of
surgical procedures. We welcome distributors.
stoisko/stand nr 68
Kategorie produktowe: radiologia
Product categories: radiology equipment
RADIOMATIX.
Belgia / Belgium
Bergekouter 99A
B - 9300 Aalst
tel. +32 472 06 19 19
[email protected]
www.radiomatix.com
60
Poprawiamy jakość opieki medycznej, specjalizując się
w usługach radiologicznych na całym świecie.
Teleradiologia Radiomatix to punkt odniesienia w kwestii
jakości oraz w dziedzinie bezpieczeństwa i usług.
Teleradiologia może stać się alternatywą dla zatrudnienia
radiologa w szpitalach borykających się z problemem zbyt
małej liczby tych specjalistów. Radiomatix został założony
i jest współzarządzany przez radiologów.
Improving the quality of healthcare by providing radiology
services worldwide. Radiomatix Teleradiology – a benchmark
in quality, security and service. In hospitals facing a shortage
of qualified radiologists, teleradiology may be considered
as a potential alternative for hiring an onsite radiologist.
Radiomatix has been founded and is co-directed by
radiologists.
ResQmed Sp. z o.o. stoisko/stand nr 37
Kategorie produktowe: rozwiązania IT (e-medycyna), radiologia, usługi, inne
Product categories: IT Solutions (e-medicine), radiology equipment, services, other
ResQmed Sp. z o.o. dostarcza rozwiązania informatyczne
instytucjom zajmującym się ochroną zdrowia. W naszych
działaniach skupiamy się na radiologii (systemy PACS, RIS
i diagnostyka) oraz medycynie ratunkowej (systemy
zarządzania informacją o pacjentach i pojazdach).
Dla wielu klientów tworzymy dedykowane aplikacje
realizujące specyficzne potrzeby poszczególnych jednostek
ochrony zdrowia.
ResQmed Sp. z o.o.
Polska / Poland
ul. Leśna 24
05-501 Łoziska,
tel. +48 22 292 54 13
fax +48 22 203 51 65
[email protected]
www.resq-med.pl
stoisko/stand nr 63
Rsamti Impex
Pakistan / Pakistan
Tibbi Dhinglla 51310
tel. +92 523205799
fax +92 523205596
[email protected]
www.rsamti-impex.com
www.lentewenc.com
Rsamti Impex jest producentem i eksporterem wysokiej
jakości jednorazowych instrumentów stomatologicznych.
Firma dąży do zapewnienia zadowolenia klientów i wysokich
standardów wyrobów. Zapraszamy do kontaktu z nami
w sprawie przyszłej współpracy.
Rsamti Impex is a company manufacturing and exporting
high quality and single use dental and surgical instruments.
Organization is committed to provide good satisfaction
and quality standard. Welcome to contact us for the further
cooperation.
61
WYSTAWCY | EXHIBITORS
Rsamti Impex
Kategorie produktowe: sprzęt medyczny, laryngologia, neurologia i neurochirurgia, urologia
Product categories: medical equipment and instrumentation, instruments for ears, nose and
throat diagnostics, instruments used in urology
RSscan INTERNATIONAL stoisko/stand nr 68
Kategorie produktowe: dynamiczne pomiary nacisku
Product categories: dynamic pressure measurements
WYSTAWCY | EXHIBITORS
RSscan INTERNATIONAL
Belgia / Belgium
De Weven 7
B - 3583 Paal (Beringen)
tel. +32 14 23 20 31
[email protected]
www.rsscan.com
www.footscan.com
RSscan International zapewnia profesjonalne rozwiązania
dla dokładnych pomiarów dynamicznych nacisku
w laboratoriach prowadzących badania biomechaniczne
oraz w klinikach. RSscan International dostarcza najnowocześniejsze rozwiązania i ma szerokie doświadczenie
wzbogacone o opatentowaną technologię, tysiące
użytkowników produktu footscan® na całym świecie,
opublikowane prace doktorskie i badania, artykuły w prasie
oraz książki o biomechanice.
RSscan International provides professional solutions
for accurate dynamic pressure measurements
for biomechanical research labs and clinics. RSscan
International is dedicated to deliver state-of-the-art
solutions for all these fields and has a proven track record,
backed by top notch specifications, patented technology,
thousands of footscan® product users worldwide, published
PhD studies, research papers, magazine articles and books
on biomechanics.
SET MEDİKAL SAN. VE TİC. A.Ş. stoisko/stand nr 5
Kategorie produktowe: igły i strzykawki, kaniule, nici chirurgiczne
Product categories: needles, syringes, cannulas, sutures
SET MEDİKAL SAN. VE TİC. A.Ş.
Turcja / Turkey
İSTİKLAL MH. MAREŞAL FEVZİ
ÇAKMAK CD. NO: 18
34522 İSTANBUL
tel. +90 212 622 04 22
fax +90 212 689 48 88
www.setmedikal.com.tr
62
Nasza firma jest tureckim producentem i eksporterem
jednorazowych strzykawek. Pragniemy zapoznać Państwa
z naszą firmą i jej produktami. SET Medical jest jednym
z największych producentów jednorazowych strzykawek
i igieł. Nasze strzykawki eksportujemy do Europy, Ameryki
Południowej, na Bliski Wschód i do Azji.
Our company is the manufacturer and the exporter
of disposable SET Syringes in Turkey, and we would like
to make our company and its products known by you.
SET Medical is one of the biggest manufacturers
of disposable syringes and needles. We also export SET
Syringes, particularly to Europe, South America, Middle East
and Asia.
SHIM-MED POLSKA Sp. z o.o.
stoisko/stand nr 51
Kategorie produktowe: radiologia, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa
Product categories: radiology equipment, magnetic resonance imaging, equipment for
computed tomography
SHIM-MED POLSKA Sp. z o.o.
Polska / Poland
ul. Naruszewicza 21A
03-627 Warszawa
tel. +48 22 848 59 53
[email protected]
www.shim-med.pl
WYSTAWCY | EXHIBITORS
SmartMobile Sp. z o.o.
Firma SHIM-MED POLSKA Sp. z o.o. – wyłączny
autoryzowany przedstawiciel firmy SHIMADZU i HITACHI
w Polsce.
Oferujemy:
• aparaty RTG do angiografii naczyniowej i kardioangiografii
• zdalnie sterowane analogowe i cyfrowe aparaty RTG
do radiografii i fluoroskopii
• analogowe i cyfrowe aparaty RTG do zdjęć kostnych
i płucnych
• mobilne analogowe i cyfrowe aparaty RTG
• systemy CT / MRI
stoisko/stand nr 59
Kategorie produktowe: rozwiązania IT (e-medycyna)
Product categories: IT Solutions (e-medicine)
SmartMobile Sp. z o.o.
Polska / Poland
ul. Józefa Dietla 99 lok. 4A
31-031 Kraków
tel. +48 71 776 68 50
[email protected]
www.smartmobile.com.pl
www.lentewenc.com
SmartMobile to prężnie rozwijająca się firma informatyczna,
zajmująca się nowymi technologiami, a w szczególności
tworzeniem i rozwijaniem głosowych narzędzi
informatycznych dla aplikacji na urządzenia mobilne
(również dla medycyny). Oferujemy rozwiązania oparte
na technologii rozpoznawania i zamiany mowy na tekst
MagicScribe.
SmartMobile is a thriving IT company involved in new
technologies, in particular in creating and developing
mobile voice applications (also for medicine).
We offer solutions based on the technology of recognition
and speech-to-text conversion MagicScribe.
63
SOFTNETA UAB
stoisko/stand nr 49
Kategorie produktowe: rozwiązania IT (e-medycyna), chirurgia, inne, usługi
Product categories: IT Solutions (e-medicine), equipment for surgery, other, services
SOFTNETA UAB
Litwa / Lithuania
K. Barsausko str. 59
LT-51423 Kaunas
tel. +370 61253835
[email protected]
www.softneta.com
WYSTAWCY | EXHIBITORS
Supra Brokers Sp. z o.o.
Softneta UAB jest litewską spółką informatyczną założoną
w 2007 roku, oferującą specjalistyczne rozwiązania
softwarowe dla sektora medycznego, poprawiające jakość
opieki nad pacjentem. Głównymi specjalnościami firmy są
przeglądarki DICOM, telemedycyna, cyfryzacja, rozwiązania
video, serwery PACS (składowanie, zdalne przeglądanie
i analiza danych) oraz integracja systemów HIS/RIS.
Softneta UAB is a Lithuanian IT company, founded in 2007,
that provides software-based, specialized healthcare
solutions to improve the quality of patient care.
The Company’s main expertise is DICOM viewing,
telemedicine, digitization, video solutions, PACS servers
(data storage and remote viewing/analysis), and integration
of HIS/RIS systems.
stoisko/stand nr 29
Kategorie produktowe: inne, usługi
Product categories: other, services
Supra Brokers Sp. z o.o.
Polska / Poland
53-609 Wrocław
tel. +48 71 77 70 400
fax +48 71 77 70 455
[email protected]
www.suprabrokers.pl
64
Supra Brokers – lider na rynku usług brokerskich dla
podmiotów medycznych, zarządza ryzykiem klinicznym
i obsługuje ponad kilkaset szpitali w zakresie ubezpieczeń
w całej Polsce. Oferuje wysoki standard obsługi. Pracuje
w oparciu o normy ISO 9001 i 27001. Wdraża światowe
i innowacyjne rozwiązania.
Supra Brokers – leader in the market of brokerage services
for medical entities, manages clinical risk and more than
a few hundred hospitals in Poland in terms of insurances.
Offers high standard of services. Operates on the basis of
ISO 9001 and 27001, implements global and innovative
solutions.
Supra Holding S.A.
stoisko/stand nr 29
Kategorie produktowe: inne, usługi
Product categories: other, services
Supra Holding S.A.
Polska / Poland
53-329 Wrocław
tel. +48 71 77 26 645
fax +48 71 77 26 642
[email protected]
www.supraholding.pl
Supra Holding – the first commercial operator of Group
Purchasing for Hospitals in Poland. Offers significant savings
for hospitals together with the reduction in purchasing costs
by combining them into larger purchasing groups within
the National Program of Hospital Joint Purchasing (KPSZW).
stoisko/stand nr 50
Kategorie produktowe: radiologia, ultrasonografia, tomografia komputerowa, onkologia
i hematologia
Product categories: radiology equipment, equipment for computed tomography, equipment
for the oncology, hematology and chemotherapy
TMS Sp. z o.o.
Polska / Poland
ul. Wiertnicza 84
02-952 Warszawa
tel. +48 22 858 28 20
fax +48 22 858 28 12
[email protected]
www.tms.com.pl
www.lentewenc.com
Firma TMS Sp. z o.o to wyłączny przedstawiciel Toshiba
Medical Systems i Accuray na rynek polski. TMS prowadzi
dystrybucję, sprzedaż i serwis innowacyjnych urządzeń
do diagnostyki obrazowej firmy Toshiba (tomografów
komputerowych, ultrasonografów, aparatów
do rezonansu magnetycznego, RTG, angiografów)
oraz urządzeń do radioterapii i radiochirurgii firmy Accuray
(Tomotherapy, CyberKnife).
TMS Ltd. is the exlusive representative of Toshiba Medical
Systems and Accuray in Poland. TMS distributes, sells and
services Toshiba’s innovative diagnostic imaging equipment
(CT, ultrasounds, MRI, X-Ray, cardiovascular systems)
and Accuray radiotherapy (TomoTherapy), and radiosurgery
(CyberKnife) systems.
65
WYSTAWCY | EXHIBITORS
TMS Sp. z o.o.
Supra Holding – pierwszy komercyjny Operator Grup
Zakupowych dla Szpitali w Polsce. Oferuje szpitalom
istotne oszczędności i obniżkę kosztów zakupów poprzez
łączenie ich w większe grupy zakupowe w ramach
Krajowego Programu Szpitalnych Zakupów Wspólnych
(KPSZW).
VK ARCHITECTS & ENGINEERS
stoisko/stand nr 68
Kategorie produktowe: usługi
Product categories: services
VK działa w obrębie czterech sektorów: opieki zdrowotnej,
sektora budowlanego, przemysłu i infrastruktury. Naszym
klientom z sektora opieki zdrowotnej oferujemy zintegrowany pakiet usług: plan ogólny, architektura, inżynieria,
doradztwo ws. wyposażenia medycznego itp.
Nasze referencje: szpital w Mechelen, szpital w Roeselare,
międzynarodowy szpital VinMec w Hanoi (Wietnam), szpital
w Brugii, sieć szpitali w Antwerpii, siedziba główna NATO
w Brukseli.
VK is active in four market sectors: Healthcare, Buildings,
Industry and Infrastructure. We offer our Healthcare clients
an integrated package of services: master planning,
architecture, engineering, medical equipment consulting
etc. References: Hospital Mechelen, Hospital Delta Roeselare,
VinMec International Hospital Hanoi (Vietnam), Hospital
St John Bruges, Hospital Network Antwerp,
NATO Headquarters Brussels.
Działalność Lecznicza w Praktyce
stoisko/stand nr 34
Kategorie produktowe: media
Product categories: media
Działalność Lecznicza w Praktyce
Polska / Poland
ul. Barska 4 lok. 1
61-489 Poznań
tel. +48 61 838 72 42
fax +48 61 855 00 78
[email protected]
www.explanator.pl
www.lentewenc.com
Dwumiesięcznik adresowany do kadry zarządzającej
w placówkach medycznych, którego misją jest
identyfikowanie i rozwiązywanie problemów praktyki
zawodowej managementu w sektorze służby zdrowia.
Czasopismo stanowi źródło gotowych rozwiązań i wiedzy
z zakresu prawa, finansów, administracji i zarządzania.
Organizujemy także szkolenia i konferencje z tego zakresu.
A magazine dedicated to management team in medical
facilities. Our mission is to identify and resolve issues
of professional practice management in the health sector.
The magazine is a source of ready-made solutions
and knowledge of law, finance, administration and
management. We also organize training courses and
conferences in this field.
67
WYSTAWCY | EXHIBITORS
VK ARCHITECTS & ENGINEERS
Belgia / Belgium
Brugsesteenweg 210
B - 8800 Roeselare
tel. +32 51 26 20 38
[email protected]
www.vkgroup.be
Zarządzanie Placówką Medyczną
stoisko/stand nr 44
Kategorie produktowe: media
Product categories: media
Zarządzanie Placówką
Medyczną
Polska / Poland
ul. Łotewska 9a
03-918 Warszawa
tel. +48 22 518 27 27
[email protected]
www.zpm.wip.pl
WYSTAWCY | EXHIBITORS
Zarządzanie Placówką Medyczną – wydawcą miesięcznika
jest Wydawnictwo Wiedza i Praktyka. Magazyn papierowy
z dostępem do archiwum online na www.zpm.wip.pl.,
na rynku od 2009 roku, objętość 40 stron. Pierwszy
profesjonalny magazyn branżowy adresowany do kadry
zarządzającej placówkami medycznymi. Dostarcza
fachowe, praktyczne porady oraz gotowe rozwiązania
przydatne w pracy menedżerów ochrony zdrowia.
Autorami magazynu są prawnicy i specjaliści z branży
ochrony zdrowia oraz doświadczeni menedżerowie.
Magazyn skierowany do menedżerów oraz właścicieli
publicznych i prywatnych placówek medycznych,
właścicieli praktyk lekarskich, kadry zarządzającej
w ochronie zdrowia. Oficjalnym Partnerem magazynu jest
Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ.
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd.
stoisko/stand nr 23
Kategorie produktowe: materiały jednorazowego użytku, urologia, chirurgia, igły
i strzykawki, kaniule, nici chirurgiczne
Product categories: single use materials, instruments used in urology, equipment for surgery,
needles, syringes, cannulas, sutures
Zhejiang Gongdong Medical
Technology Co., Ltd.
Chiny / China
No.10, Beiyuan Ave.
Economic Development Zone
318020 Huangyan
tel. +86 576 84080030
fax +86 576 84050789
[email protected]
www.chinagongdong.com
68
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd. has been
a leading manufacturer of plastic medical disposables
and consumable labwares in China since the year 1985.
Main item line: vacuum blood collection system, vaginal
speculum, petri dish, specimen container, tips and pipette,
cuvette and sample cups. Most items have been
CE, ISO13485 and FDA approved. Products are exported
to more than 180 different countries.
ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO., LTD
stoisko/stand nr 26
Kategorie produktowe: testy diagnostyczne in vitro
Product categories: in vitro diagnostic test
Produkujemy testy do diagnostyki in vitro, w tym testy
ciążowe, chorób zakaźnych, chorób serca, narkotyków itp.
Większość z naszych testów posiada oznaczenie CE.
We are manufacturer of in vitro diagnostic tests, including
pregnancy tests, infectious disease tests, cardiac disease
tests, drug of abuse tests, etc. Most of the tests are CE
marked.
www.lentewenc.com
WYSTAWCY | EXHIBITORS
ZHEJIANG ORIENT GENE
BIOTECH CO., LTD
Chiny / China
679 Yangguang Avenue
Dipu Town, Anji
313300 Huzhou
tel. +86 5725303756
fax +86 5725226222
[email protected]
www.orientgene.com
69
APON Andrzej Zawadzki
stoisko/stand nr 11
Kategorie produktowe: opakowania farmaceutyczne
Product categories: pharmaceutical packaging
BART B.Wojciechowska P. Pietruszyński Sp. j stoisko/stand nr 16
Kategorie produktowe: suplementy diety, surowce i składniki farmaceutyczne, tabletkarki,
kapsułkarki, mieszalniki, inne
Product categories: food supplements, pharmaceutical materials and ingredients, tableting
machines, capsule makers, mixers, other
BART B.Wojciechowska
P. Pietruszyński Sp. j.
Polska / Poland
ul. Wrzeciono 10/68
01-961 Warszawa
tel. +48 22 666 29 94
fax +48 22 665 20 23
[email protected]
www.bart.pl
www.lentewenc.com
Firma Bart jest dystrybutorem i producentem surowców
do przemysłu farmaceutycznego, oferuje m. in:
• kapsułki twarde żelatynowe i celulozowe,
• ekstrakty roślinne,
• substancje czynne API,
•aminokwasy,
• witaminy i minerały,
• otoczki do tabletek,
• probiotyki – zarówno pojedyncze szczepy, jak i mieszanki
probiotyków,
• maszyny (m. in. kapsułkarki, tabletkarki).
Bart is a producer and distributor of functional and health
ingredients. We have been supplying pharmaceutical
industry since 1996:
• hard gelatin and cellulose capsules,
• plant extracts,
• active pharmaceutical substances,
• amino acids,
• vitamins and minerals,
• coating systems for tablets,
• probiotics (single strains and mixtures of probiotics),
• equipment and machinery (Encapsula).
71
WYSTAWCY | EXHIBITORS
APON Andrzej Zawadzki
Polska / Poland
ul. Niedziałkowskiego 4
96-300 Żyrardów
tel. +48 46 855 42 27
fax +48 46 855 66 83
[email protected]
www.apon.eu
Przetwarzaniem tworzywa sztucznego zajmujemy się
od 1985 roku. Specjalizujemy się w dostarczaniu opakowań
dla branży farmaceutycznej i kosmetycznej. Proponujemy
kompleksową obsługę – od projektu do wyrobu finalnego.
Produkujemy tylko z atestowanych tworzyw światowych
producentów. Posiadamy zaawansowany technologicznie
park maszynowy i własne zaplecze transportowe.
Beijing Tong Ren Tang Poland stoisko/stand nr 12
Kategorie produktowe: zioła i produkty ziołowe, suplementy diety
Product categories: herbal products, food supplements
Beijing Tong Ren Tang jest największą i najsłynniejszą firmą,
która stanowi dużą grupę przedsiębiorstw działających
w obszarze tradycyjnej medycyny chińskiej. BTRT łączy
tradycyjną wiedzę i wielowiekowe doświadczenie
z nowoczesną technologią i praktyką. W tym względzie
stanowi unikalny w skali światowej zbiór kompetencji
w szeroko rozumianym postępowaniu leczniczym.
WYSTAWCY | EXHIBITORS
Beijing Tong Ren Tang Poland
Polska / Poland
Al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa
tel. +48 22 489 54 59
[email protected]
Czasopismo Aptekarskie stoisko/stand nr 27
Kategorie produktowe: media
Product categories: media
Czasopismo Aptekarskie
Polska / Poland
ul. Obarowska 23/2
04-337 Warszawa
tel. +48 601 282 404
fax +48 22 879 92 32
[email protected]
www.cza.pl
72
„Czasopismo Aptekarskie” ukazuje się od 20 lat.
Jest ogólnopolskim miesięcznikiem o profilu
naukowo-zawodowym, adresowanym tylko do aptekarzy,
farmaceutów, lekarzy, producentów i dystrybutorów leków,
farmaceutycznych organizacji naukowych i gospodarczych
związanych z aptekarstwem i farmacją.
Wspiera działalność samorządu aptekarskiego i służy radą
aptekom, hurtowniom i producentom.
Czasopismo Aptekarskie – Pharmaceutical Journal (editing
of Pharmaceutical Journal has been renewed after 54-year
break, in 1992) is a monthly scientific, educational and
professional opinion-forming journal, leader among Polish
journals for pharmacists. Published papers are timeless and
contain current information from all over the world about
the most recent studies, new drugs and therapies.
DSV Solutions stoisko/stand nr 13
Kategorie produktowe: transport i logistyka, magazynowanie, transport w kontrolowanej
temperaturze, przewóz
Product categories: transport & logistics, warehousing, temperature controlled transport,
transportation
Dycem Ltd We specialize in complex logistics services. We offer both
individual solutions and standardized logistics service.
In designing our services, we take into account the
specificity of each customer and his expectations for the
outsourcing of the processes. The result is a „tailor made”
service increasing the overall efficiency of our business
partners.
WYSTAWCY | EXHIBITORS
DSV Solutions
Polska / Poland
Gnatowice Stare 30
05-085 Kampinos
tel. +48 22 752 3601
[email protected]
www.dsv.com/pl
Specjalizujemy się w kompleksowych usługach logistyki
kontraktowej. Oferujemy zarówno rozwiązania
indywidualne, jak i ustandaryzowany serwis logistyczny.
Projektując nasze usługi, uwzględniamy specyfikę każdego
klienta i jego oczekiwania wobec outsourcingu procesów
logistycznych. Wynikiem tego jest obsługa „szyta na miarę”
potrzeb i zwiększająca ogólną efektywność działalności
naszych partnerów.
stoisko/stand nr 15
Kategorie produktowe: czyste pomieszczenia laboratoryjne, linie produkcyjne
Product categories: clean room technologies, production lines
Dycem Ltd
Wielka Brytania / United
Kingdom
Ashley Trading Estate
BS29BB Bristol
tel. +44 (0) 7730 764354
[email protected]
www.dycem-cc.com
www.lentewenc.com
Rozwiązania podłogowe do zwalczania skażenia firmy
Dycem chronią obecnie tysiące obszarów o krytycznym
znaczeniu. Ich najwyższa skuteczność została potwierdzona
naukowo. Dążąc do stałego udoskonalania wyrobów,
firma Dycem opracowała materiały o konstrukcji i składzie
pozwalających na wychwytywanie cząstek o wielkościach
nawet nanoskalowych, redukujących ich obecność o 99,9%.
Today, thousands of critical areas are protected by Dycem
contamination control flooring solutions, which have been
scientifically proven to be the most effective. By striving for
continuous improvement, Dycem has developed the design
and ability of its materials to trap and retain particles down
to a nanoscale, reducing particle counts by up to 99.9%.
73
ICAS stoisko/stand nr 9
Kategorie produktowe: wyposażenia aptek
Product categories: pharmacy equipment
ICAS is an Italian Company world leader in manufacturing
and selling fitting, drawers and accessories for pharmacy
and hospitals. The whole Company is Certificated ISO9001
and all our products are covered by a 5-years warranty.
Our drawers are manufactured in aluminium and all our
products are modular, so to be customized according to all
the requests of the customers
Kancelaria KONDRAT i Partnerzy WYSTAWCY | EXHIBITORS
ICAS
Włochy / Italy
Via Martiri delle Foibe 61
26010 Vaiano Cremasco - CR
tel. +39 373 278045
fax +39 373 278107
[email protected]
www.icas.it
ICAS jest włoską firmą i ma pozycję światowego lidera
w produkcji i sprzedaży wyposażenia, szuflad i akcesoriów
dla aptek i szpitali. Cała firma ma certyfikat ISO9001,
a wszystkie nasze produkty są chronione pięcioletnią
gwarancją. Nasze szuflady są produkowane z aluminium,
wszystkie produkty mają konstrukcję modułową, tak więc
można indywidualizować ich konfigurację stosownie
do zapotrzebowania klientów.
stoisko/stand nr 20
Kategorie produktowe: usługi prawne
Product categories: law services
Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Polska / Poland
Al. Niepodległości 223/1
02-087 Warszawa
tel. +48 22 831 12 34
fax +48 22 357 98 63
[email protected]
www.kondrat.pl
www.lentewenc.com
Kancelaria KONDRAT i Partnerzy jest wiodącą kancelarią
specjalizującą się w prawie własności intelektualnej
oraz prawie farmaceutycznym.
Kancelaria posiada zespół rzeczników patentowych,
adwokatów i radców prawnych, specjalizujący się w prawie
farmaceutycznym i medycznym. Kancelaria zajmuje się
też problematyką obrotu wyrobami medycznymi,
kosmetykami oraz tzw. produktami z pogranicza,
jak również prawem żywnościowym.
KONDRAT & Partners Law Office is a leading Polish law firm
specializing in intellectual property law, pharmaceutical and
life science law.
KONDRAT & Partners’ patent attorneys, advocates, legal
counsels and lawyer offer legal services in the field
of pharmaceutical and medical law. The law office advises
clients in matters connected with trade in medical devices,
cosmetics, and borderline products, as well as food law.
75
KLEEN-TEX POLSKA SP. Z O.O.
stoisko/stand nr 8
Kategorie produktowe: wyposażenie aptek, czyste pomieszczenia laboratoryjne, systemy
komunikacyjne
Product categories: pharmacy equipment, clean room technologies, communication systems
WYSTAWCY | EXHIBITORS
KLEEN-TEX POLSKA SP. Z O.O.
Polska / Poland
ul. Fabryczna 5/12
26-130 Suchedniów
tel. +48 41 2672500
fax +48 41 2545868
[email protected]
www.kleen-tex.pl
Kleen-Tex jest wiodącym na rynku polskim i europejskim
oraz słynącym z innowacji producentem rozwiązań
w zakresie mat wejściowych, reklamowych, jak i mat
specjalnego przeznaczenia. Jedną z najważniejszych zalet
naszych mat jest możliwość ich wielokrotnego prania.
Testy w naszych laboratoriach wykazują, że nawet
po kilkudziesięciu praniach maty wyglądają jak nowe.
Kleen-Tex is Poland’s and Europe’s leading and innovative
provider of entrance, advertising and special-purpose mat
solutions. One of the major advantages of our mats is that
they can be washed many times. Tests conducted by our
laboratories have shown that even after several tens of wash
cycles the mats look brand new.
KSM VISION Sp. z o.o. stoisko/stand nr 6
Kategorie produktowe: urządzenia kontrolne i pomiarowe, linie produkcyjne
Product categories: control and measuring equipment, production lines
KSM VISION Sp. z o.o.
Polska / Poland
ul. Sokołowska 9/117
01-142 Warszawa
tel. +48 501 483 434
[email protected]
www.ksmvision.pl
76
KSM VISION Sp. z o.o. jest firmą typu spin-out, założoną
w 2012 roku przez studentów i doktorantów Politechniki
Warszawskiej. Firma specjalizuje się w pomiarach kształtu,
przemieszczeń oraz odkształceń w mechanice
eksperymentalnej. KSM VISION poszerzyła swoją
działalność o dedykowane systemy pomiarowe oparte
na przetwarzaniu obrazu.
KSM Vision Sp. z o.o. (Poland) is an SME company founded
in 2012 by a group of Master’s & PhD students from Warsaw
University of Technology. KSM Vision possesses experience
in the field of experimental mechanics regarding shape,
displacement and strain measurements. Since 2013
the company has extended the offer, which now includes
products based on dedicated machine vision systems.
LABO PHYTOPHAR stoisko/stand nr 68
Kategorie produktowe: produkty OTC
Product categories: OTC products
LABO PHYTOPHAR
Belgia / Belgium
Handelsstraat 19
B - 8020 Oostkamp
tel. +32 50 59 89 20
[email protected]
www.phytophar.be
Labo Phytophar jest producentem kontraktowym suplementów diety. Możliwości firmy obejmują m.in. przetwarzanie
składników sproszkowanych w tabletki i twarde kapsułki
żelatynowe, powlekanie tabletek i kapsułek, jak również
pakowanie w blistry i opakowania produktów końcowych
oraz pakowanie ich w paczki gotowe do dostarczenia
do aptek. Labo Phytophar jest „dostawcą usługi całościowej”,
oferuje bowiem usługi okołoprodukcyjne, takie jak badania
i rozwój związane z produkcją oraz usługi logistyczne.
Labo Phytophar posiada również wiele własnych
zarejestrowanych opracowań dotyczących suplementów
diety, które mogą zostać udostępnione na licencji.
MACH4 stoisko/stand nr 7
Kategorie produktowe: wyposażenie aptek
Product categories: pharmacy equipment
MACH4
Polska / Poland
41-902 Bytom
tel. +48 32 275 01 52
fax +48 32 348 44 46
[email protected]
www.mach4.pl
www.lentewenc.com
Firma AS-M4 Sp. z o.o. Automatyczne Systemy jest
przedstawicielem firmy MACH4 – światowego lidera
w produkcji urządzeń do automatyzacji pracy aptek.
Oferujemy pełny asortyment produktów firmy MACH4
wraz z kompleksowym wdrożeniem.
Zapraszamy na naszą stronę www.mach4.pl
77
WYSTAWCY | EXHIBITORS
Labo Phytophar is a contract manufacturer for an international
clientèle, selling Food Supplements to their customers.
Capabilities include the transformation of powder based
ingredients into tablets and hard gelatin capsules, coating
of tablets and capsules, as well as the blistering and packaging
of the end product into consumer packages directly
deliverable to the pharmacy. Labo Phytophar is a “full service
provider” delivering services around the production,
such as production related R&D and logistical services.
Labo Phytophar also has a number of own registered
formulations for Food Supplements which can be licensed.
Masterchem
stoisko/stand nr 10
Kategorie produktowe: opakowania
Product categories: packaging
WYSTAWCY | EXHIBITORS
Masterchem
Polska / Poland
ul. 22 Lipca 86d
66-015 Przylep
tel. +48 68 411 10 62
fax +48 68 324 08 59
[email protected]
www.masterchem.eu
Media Tv Plus Jesteśmy czołowym producentem opakowań i preform PET
do chemii gospodarczej, kosmetyków, artykułów
spożywczych, wyrobów farmaceutycznych i suplementów
diety.
Oferujemy ponad 320 wzorów opakowań do wolnej
sprzedaży oraz blisko 200 indywidualnych wdrożeń.
Istnieje możliwość kreowania własnych wzorów:
od przygotowania projektu graficznego, rysunku
technicznego, poprzez wizualizację 3D, po wykonanie
prób produkcyjnych.
We are a leading Polish manufacturer of PET packaging
and preforms for household chemicals, cosmetics, food
and pharmaceuticals. We offer more than 320 packaging
designs and nearly 200 custom implementations. We offer
opportunity of creating your own designs: from preparation
of artwork and technical drawing through 3D to sample
production.
stoisko/stand nr 21
Kategorie produktowe: media
Product categories: media
Media Tv Plus
Polska / Poland
ul. Jaracza 2
00-378 Warszawa
tel. +48 22 622 98 34
fax +48 22 622 98 34
[email protected]
www.medycynawpolsce.pl
78
Wydawnictwo Media TV Plus – właściciel platformy
multimedialnej, w skład której wchodzą: magazyny
„Manager Apteki” i „Świat Lekarza”, Nagroda Zaufania
„Złoty OTIS”, Nagroda Profesorów Farmacji
oraz wortal medycynawpolsce.pl.
NAQI stoisko/stand nr 68
Kategorie produktowe: produkty OTC
Product categories: OTC products
NAQI
Belgia / Belgium
Stadsbeemd 1037
B - 3545 Halen
tel. +32 13 46 01 90
[email protected]
www.naqi.com
NAQI jest belgijskim producentem preparatów dermatologicznych, m.in. do ochrony skóry dla cukrzyków, do leczenia
oparzeń i blizn, balsamów do masażu i dla sportowców
oraz okładów zimnych/ciepłych. Wszystkie produkty są
bardzo ekonomiczne w stosowaniu, nietłuste, bez
parabenów, bez uwalniania aldehydu mrówkowego
(formaldehydu), hypoalergiczne i o neutralnym PH.
W celu uzyskania dalszych informacji o NAQI zachęcamy
do odwiedzenia naszej strony internetowej www.naqi.com
lub śledzenia naszego profilu NAQI® na Facebooku.
Biuletyn Informacyjny Kierownika Apteki
WYSTAWCY | EXHIBITORS
NAQI, a Belgian manufacturer of dermopharmaceuticals
including diabetes skin care, burn & scar treatment,
massage & sports lotions and cold/hot packs, has a solid
reputation for providing high-quality products to healthcare
professionals. Very economical in use, all products are
non-greasy, paraben-free and formaldehyde releaser-free,
hypoallergenic and PH neutral. For more information on NAQI
visit www.naqi.com or follow NAQI® on Facebook.
stoisko/stand nr 34
Kategorie produktowe: media
Product categories: media
Biuletyn Informacyjny
Kierownika Apteki
Polska / Poland
ul. Barska 4 lok. 1
61-489 Poznań
tel. +48 61 838 72 42
fax +48 61 855 00 78
[email protected]
www.explanator.pl
www.lentewenc.com
Biuletyn Informacyjny Kierownika Apteki to pismo,
w którym prezentujemy kompleksowe rozwiązania
dla właścicieli i kierowników aptek. W unikatowy sposób
łączy treści z zakresu marketingu, ekonomii, prawa i opieki
farmaceutycznej. Dostarcza praktyczną wiedzę i wskazuje
rozwiązania, dzięki którym łatwiej odnaleźć się w gąszczu
przepisów i odnieść rynkowy sukces.
Biuletyn Informacyjny Kierownika Apteki is a magazine,
where you will find a complete solution for owners
and managers of pharmacies. In a unique way it combines
the contents from the scope of marketing, economics,
law and pharmaceutical care, provides practical knowledge
and suggests solutions that make it easier to find oneself
among the regulations and so to be successful.
79
KALENDARIUM TARGÓW LENTEWENC 2014
LENTEWENC CALENDAR 2014
09-11 KWIETNIA | BRANŻA SPOŻYWCZA
09-11 APRIL | FOOD INDUSTRY
WORLD FOOD
WARSAW 2014
Międzynarodowe Targi Żywności w Warszawie
Warsaw International Food Exhibition
18-20 WRZEŚNIA | BRANŻA BUDOWLANA
18-20 SEPTEMBER | BUILDING INDUSTRY
WARSAWBUILD2014
Międzynarodowe Targi Sprzętu i Materiałów Budowlanych
w Warszawie
Warsaw International Building Materials & Equipment
Exhibition
W tym samym czasie / Parallel events:
Interiors & Design Warsaw
Windows & Doors Warsaw
08–10 PAŹDZIERNIKA | BRANŻA MEDYCZNA
08–10 OCTOBER | HEALTHCARE INDUSTRY
WIHE–HOSPITAL
Międzynarodowe Targi Medyczne w Warszawie
Warsaw International Healthcare Exhibition
WIHE–PHARMACY
Międzynarodowe Targi Farmaceutyczne w Warszawie
Warsaw International Healthcare Exhibition
05-07 LISTOPADA | BRANŻA TRANSPORTOWA
05-07 NOVEMBER | TRANSPORT INDUSTRY
TRANSPOLAND2014
Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki
w Warszawie
Warsaw International Transport & Logistics Exhibition
KALENDARIUM TARGÓW LENTEWENC 2015
LENTEWENC CALENDAR 2015
14-16 KWIETNIA | BRANŻA SPOŻYWCZA
14-16 APRIL | FOOD INDUSTRY
WORLD FOOD
WARSAW 2015
Międzynarodowe Targi Żywności w Warszawie
Warsaw International Food Exhibition
17-19 WRZEŚNIA | BRANŻA BUDOWLANA
17-19 SEPTEMBER | BUILDING INDUSTRY
WARSAWBUILD2015
Międzynarodowe Targi Sprzętu i Materiałów Budowlanych
w Warszawie
Warsaw International Building Materials & Equipment
Exhibition
W tym samym czasie / Parallel events:
Interiors & Design Warsaw
Windows & Doors Warsaw
07-09 PAŹDZIERNIKA | BRANŻA MEDYCZNA
07-09 OCTOBER | HEALTHCARE INDUSTRY
WIHE–HOSPITAL
Międzynarodowe Targi Medyczne w Warszawie
Warsaw International Healthcare Exhibition
WIHE–PHARMACY
Międzynarodowe Targi Farmaceutyczne w Warszawie
Warsaw International Healthcare Exhibition
04-06 LISTOPADA | BRANŻA TRANSPORTOWA
04-06 NOVEMBER | TRANSPORT INDUSTRY
TRANSPOLAND2015
Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki
w Warszawie
Warsaw International Transport & Logistics Exhibition

Podobne dokumenty