Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ - BIP Wojewódzkiej Biblioteki

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ - BIP Wojewódzkiej Biblioteki
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
dostawę książek dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Witolda Gombrowicza
w Kielcach
znak postępowania: L.dz.VII.391.6.1.2014
Zamówienie o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych
DYREKTOR
Andrzej Dąbrowski
Kielce, dnia 17.03.2014 r.
……..…………………………….
/zatwierdził/
I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM I TRYBIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza
Adres:
25-033 Kielce, ul. ks. P. Ściegiennego 13
Tel.:
(041) 361-53-51 fax.: (041) 344-59-21
Adres strony internetowej Zamawiającego, na której zamieszczane będą informacje związane
z prowadzonym postępowaniem : http://bip.wbp.kielce.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej
„ustawą”, „ustawą Pzp” lub „Pzp”.
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych
wydanych na jej podstawie, dotyczące zamówień o wartości niższej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych.
Postępowanie prowadzone jest z udziałem komisji powołanej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia.
Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osobę uprawnioną,
stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego
dokumentu, dostępny jest w formie drukowanej w siedzibie Zamawiającego. W wersji
elektronicznej SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego i może być
przekazywana nieodpłatnie Wykonawcom w formie elektronicznej (e-mail). Po uprzednim
złożeniu wniosku przez Wykonawcę - Zamawiający przewiduje możliwość powielenia
i przesłania nieodpłatnie kopii SIWZ w formie drukowanej.
Do spraw nieuregulowanych ustawą Pzp mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek dla Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej im Witolda Gombrowicza w Kielcach. Nazwa i kod przedmiotu
zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
Drukowane książki - 22110000-4
Książki biblioteczne - 22113000-5
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot
zamówienia jest podzielony na 1 800 pakietów (części) - każdy pakiet obejmuje
jeden tytuł w ilości egzemplarzy określonej w załączniku Nr 2 do SIWZ.
3. Szczegółowy wykaz tytułów, autorów i ilości egzemplarzy zawiera zał. Nr 2 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia -„Formularz cenowy”.
2
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył książki w jak najnowszym,
dostępnym na rynku wydaniu z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego dotyczących
oprawy zamawianych pozycji określonych w załączniku Nr 2.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje:
a)
udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy Pzp,
b)
zawarcia umowy ramowej,
c)
aukcji elektronicznej,
d)
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zrealizuje dostawę w terminie do 28.04.2014 r.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia każdego tytułu w wymaganej liczbie
egzemplarzy jednorazowo.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
OPIS
SPOSOBU
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,
dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp a także spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
2. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
Pzp oraz w celu weryfikacji rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia
Wykonawcy należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.
2 pkt 4 ustawy Pzp - złożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu)
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednego zadania
obejmującego dostawę książek dla biblioteki publicznej lub innej biblioteki w rozumieniu
3
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 642)
o wartości minimum 20 000 zł.
Przez „główne dostawy” Zamawiający rozumie dostawy książek do bibliotek publicznych
lub innych bibliotek w rozumieniu ustawy o bibliotekach, realizowane w wyniku udzielenia
zamówienia publicznego. Zamawiający żąda złożenia dowodów dotyczących głównych
dostaw, określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.
3.Pozostałe warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia
na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów wyszczególnionych w Dziale V SIWZ.
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg wzoru określonego załącznikiem nr 3 do
SIWZ (wymagana forma dokumentu - oryginał);
2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie (wymagana forma dokumentu - oryginał);
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu)
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej
jednego zadania obejmującego dostawę książek dla biblioteki publicznej lub innej
biblioteki w rozumieniu ustawy o bibliotekach o wartości minimum 20 000 zł.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Pzp składa każdy Wykonawca.
3. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków,
zobowiązany jest w takiej sytuacji, udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając mu
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia. (wymagana forma dokumentu - oryginał podpisany przez podmiot
udostępniający);
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp - wg
wzoru określonego załącznikiem nr 4 do SIWZ (wymagana forma dokumentu oryginał);
4
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2
osoby fizyczne wykazują składając oświadczenie, o którym mowa w pkt 4
niniejszego Działu SIWZ (wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem);
6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert (wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem);
7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert (wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem);
8. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 Prawa zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wzór informacji stanowi załącznik nr 5 do SIWZ (wymagana forma dokumentu - oryginał);
9. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu
spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą
brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tych
podmiotów w zakresie wymaganym od Wykonawcy (wymagana forma dokumentu oryginał);
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (dotyczy również
spółki cywilnej):
1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego;
2) do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się
przepisy dotyczące Wykonawców, tj. Wykonawcy łącznie muszą spełnić warunki
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz każdy
z Wykonawców oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;
5
3) w przypadku, gdy oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
udzielenie zamówienia zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą,
warunkiem zawarcia umowy z Zamawiającym jest spełnienie następujących wymagań
Zamawiającego:
a) na żądanie Zamawiającego Wykonawcy przedłożą umowę regulującą
ich współpracę;
b) umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia winna być zawarta na okres realizacji całości zamówienia
i nie może być rozwiązana przed upływem terminu realizacji zamówienia;
c) Wykonawcy występujący wspólnie ponosić będą solidarną odpowiedzialność
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5 - 7
składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – oryginał lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokument
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie
wcześniej
niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Dokumenty muszą być wystawione z zachowaniem wymaganych Prawem zamówień
publicznych terminów.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, jednak za ich działanie
odpowiada jak za własne.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6
VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1.
Wszelkie oświadczenia, dokumenty, zawiadomienia i informacje składane przez
Zamawiającego i Wykonawców wymagają formy pisemnej.
2.
Oświadczenia, dokumenty, zawiadomienia i informacje przekazane za pomocą telefaksu
lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła
do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie
na żądanie Zamawiającego potwierdzona oryginałem pisma przez przekazującego.
3.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować
na adres Zamawiającego:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza
25-033 Kielce, ul. ks. P. Ściegiennego 13
tel.: (041) 361-53-51
fax.: (041) 344-59-21
4.
Zgodnie z zasadami określonymi w art. 38 Prawa Zamówień Publicznych - Wykonawcy
mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ a Zamawiający udzieli
wyjaśnień.
5.
W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający
może zmodyfikować treść SIWZ. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią tej
SIWZ oraz zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ i będzie
dla nich wiążąca. Zmiany treści SIWZ zostaną także zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego na której dostępna jest Specyfikacja.
6.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawców
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może
wezwać Wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.
7.
Zamawiający może w razie zaistnienia takiej potrzeby zwołać zebranie Wykonawców
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
8.
Wykonawca musi spełnić wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej
SIWZ i wymagania wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Niespełnienie wymagań powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
9.
Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7
10. Zamawiający w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Pzp odrzuci ofertę.
11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
12. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
- w zakresie przedmiotu zamówienia Pani Anna Liszka,
tel.: (041) 361-53-51 email: [email protected]
- w zakresie procedury postępowania Pani Monika Pluta,
tel.: (041) 361-53-51 email: [email protected]
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.
2.
3.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę sporządza się zgodnie z załączonym formularzem ofertowym
– zał. Nr 1, do którego musi być załączony formularz cenowy – zał. Nr 2,
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 3,
oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zał. Nr 4 a także informację
o przynależności do grupy kapitałowej - zał. Nr 5 i wykaz wykonanych,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie - zał. Nr 6.
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu)
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednego zadania
obejmującego dostawę książek dla biblioteki publicznej lub innej biblioteki
w rozumieniu ustawy o bibliotekach o wartości minimum 20 000 zł.
8
Ponadto Wykonawca składa wraz z ofertą zgodnie ze swoim statusem pozostałe
dokumenty wymienione w Dziale V niniejszej SIWZ.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem
formy pisemnej. Należy zachować szczególną staranność w przypadku wypełniania
wzorów dokumentów odręcznie - informacje muszą być czytelne dla Zamawiającego.
4. Wszystkie zapisane strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty
winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się
oferta.
5. Oferta i oświadczenia (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) - muszą
być złożone w formie wskazanej przez Zamawiającego i podpisane
przez
upoważnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy.
6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być
załączone w formie oryginału pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
7. Załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów muszą być poświadczone
„za zgodność z oryginałem”, na każdej zapisanej stronie dokumentu przez
Wykonawcę lub upoważnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy w następujący
sposób: podpis czytelny, lub pieczęć imienna i podpis.
8. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach
sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn
i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego
w załącznikach do SIWZ. Należy zachować kolejność pozycji formularza
cenowego jak również kolejność narzuconej przez Zamawiającego numeracji
pakietów, w pozycjach, na które Wykonawca nie składa oferty należy wpisać
znak „X”. W żadnym wypadku Wykonawca nie może usunąć wierszy
w formularzu cenowym.
9. Na wniosek Wykonawcy przesłany do Zamawiającego faksem bądź pocztą
elektroniczną - Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy załącznik nr 2 do
SIWZ - Formularz cenowy w formacie Microsoft Office Excel.
10. Nie zachowanie zasad sporządzenia oferty wskazanych przez Zamawiającego, jak
również nie zastosowanie się do wytycznych dotyczących sposobu obliczenia ceny
oferty spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa
zamówień publicznych.
11. Upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
12. Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe
oraz opatrzone podpisem osoby/ób podpisujących całą ofertę.
9
13. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993.r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zmianami), Wykonawca
winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane
innym uczestnikom postępowania i winny być opatrzone klauzulą: „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz umieszczone w osobnej wewnętrznej
kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy
ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części
oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron).
14. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym
opakowaniu, uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed
upływem terminu składania ofert.
15. Opakowanie oferty musi być opatrzone:
a) adresem Zamawiającego: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda
Gombrowicza, 25-033 Kielce, ul. ks. P. Ściegiennego 13
b) napisem: „Oferta na dostawę książek dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Witolda Gombrowicza w Kielcach”
c) imieniem i nazwiskiem lub nazwą (firmą) oraz dokładnym adresem (siedzibą)
Wykonawcy.
Uwaga:
Celem powyższego jest dokładne wyróżnienie oferty spośród innej korespondencji
wpływającej do Zamawiającego i uniknięcia otwarcia oferty w sposób i w terminie
niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ.
16. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone
w formie przewidzianej dla złożenia oferty, a opakowanie musi być dodatkowo
oznaczone wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza
25-033 Kielce
ul. ks. P. Ściegiennego 13
Pok. 202 (sekretariat)
2.
3.
4.
Termin składania ofert upływa w dniu 24.03.2014 r. o godz. 1030.
Złożonej ofercie zostanie nadany numer, data i dokładna godzina przyjęcia.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert wskazanym
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.03.2014 r. o godz. 1100.
Otwarcie ofert jest jawne. W pierwszej kolejności zostaną otwarte opakowania z napisem
„WYCOFANIE OFERTY”
5.
6.
10
7.
8.
9.
Oferty, których wycofanie będzie dotyczyć nie zostaną otwarte.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności.
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty (wartość brutto) na każdy pakiet musi być podana w złotych polskich.
Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
2. Cena brutto oferty na dany pakiet, w ramach którego Wykonawca przystępuje
do postępowania zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia,
jest ostateczna. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia do końca
wykonania umowy.
3. Sposób obliczenia ceny winien odpowiadać opisowi kolumn tabeli formularza cenowego:
WARTOŚĆ BRUTTO = ILOŚĆ EGZEMPLARZY x CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO.
Podane przez Wykonawcę ceny muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc
po przecinku. Jeżeli Wykonawca w celu sporządzenia / wypełnienia formularza
cenowego posługuje się programem Microsoft Office Excel formatuje komórki
w następujący sposób: FORMATUJ KOMÓRKI → LICZBY → KATEGORIA →
KSIĘGOWE → MIEJSCA DZIESIĘTNE:2 → SYMBOL: zł.
XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Jedynym kryterium oceny i wyboru oferty jest cena brutto zaoferowana przez
Wykonawcę dla poszczególnego tytułu (pakietu). Wykonawca wygra postępowanie na
te tytuły, dla których poda najniższą cenę brutto spośród cen podanych w otrzymanych
na dany pakiet ofertach.
2. Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru
najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie
określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą
oferować cen wyższych niż w złożonych już ofertach.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu
z postępowania, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru.
11
XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.
Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę na daną część zamówienia zostanie
podpisana umowa.
2.
Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie podpisana
w siedzibie Zamawiającego w terminie zgodnym z regulacją art. 94 Prawa zamówień
publicznych.
3.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa
w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Za uchylenie się od podpisania umowy Zamawiający uważa nie stawienie się
Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i czasie w celu podpisania
umowy w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego.
4.
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
5.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w terminie 3 dni od
daty otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty winien dostarczyć
informacje o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazanie pełnomocnictw,
jeżeli taka konieczność zaistnieje.
6.
W przypadku, gdy przez Zamawiającego zostanie uznana za najkorzystniejszą oferta
złożona przez Wykonawców o których mowa w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia),
Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian zawartej umowy
oraz określa warunki takich zmian:
Możliwość dokonania zmiany
postanowień zawartej umowy
w zakresie:
1. Zmiana ceny za wykonanie
zamówienia
Warunki dokonania zmian
postanowień zawartej umowy:
- w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,
- w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego
od realizacji wybranych tytułów, cena brutto
określona w umowie ulega zmniejszeniu
o wartość tytułów, które nie będą dostarczane
- w przypadku wycofania tytułów z rynku
lub wyczerpania nakładu danego tytułu cena
brutto określona w umowie ulega zmniejszeniu
o wartość tytułów, które nie będą dostarczane
- w przypadku udzielenia Zamawiającemu przez
12
Wykonawcę dodatkowych rabatów w trakcie
trwania realizacji umowy.
2.
Zmiany
w
obszarze
przedmiotu zamówienia
XIV.
WYMAGANIA
WYKONANIA UMOWY
- w przypadku wycofania tytułów z rynku
lub wyczerpania nakładu danego tytułu.
DOTYCZĄCE
ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XV. WZÓR UMOWY
Wzór umowy został określony w załączniku Nr 7 do SIWZ
XVI. POZOSTAŁE INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW
Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje
wszystkich uczestników postępowania, którzy złożyli oferty o:
• wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego
ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także poda nazwy (firmy) i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania
złożonych ofert .
• Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
• Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
a także zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych na własnej stronie internetowej, oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje
odwołanie wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
XVII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
1)
2)
3)
4)
Formularz ofertowy - załącznik nr 1,
Formularz cenowy - załącznik nr 2,
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 4,
13
5) Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5
6) Wykaz wykonanych dostaw - załącznik nr 6
7) Wzór umowy - załącznik nr 7
14
Załącznik nr 1
..............................................
(pieczątka firmowa Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę książek dla Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, nasza firma (Wykonawca) :
Nazwa firmy-Wykonawcy (w przypadku konsorcjum-lider konsorcjum, w przypadku osoby fizycznej
-imię i nazwisko)
adres siedziby Wykonawcy
adres do korespondencji w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby Wykonawcy
Nr telefonu
Nr faksu
adres e-mail
osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym
1) oferuje wykonanie w/w zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ):
• za cenę brutto dla poszczególnych tytułów (pakietów) wskazaną w formularzu
cenowym,
• w terminie do 28.04.2014 r.;
2) oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ
i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. W przypadku wyboru naszej oferty
zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego w jego siedzibie tj. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda
Gombrowicza w Kielcach ul. ks. P. Ściegiennego 13, 25-033 Kielce;
15
3) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami SIWZ, a złożenie przez nas oferty jest
dowodem akceptacji tych warunków;
4) oświadczamy, że wyrażamy zgodę na termin płatności za dostawę - 30 dni od dnia
otrzymania faktury przez Zamawiającego;
5) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert;
6) pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 ustawy z dnia
06 czerwca 1997 r. Kodeks karny /Dz.U. Nr 88, poz.553 z późn. zm./),
7) załącznikami do niniejszej oferty są:
..................................................................................
..................................................................................
..........................................................................
..........................................................................
PONIŻSZE *wypełnić, jeśli dotyczy
**niewłaściwe skreślić
Oferta wraz z załącznikami zawiera ……… kolejno ponumerowanych stron.
Mając na względzie art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych:
-
wyrażam
zgodę
na
ujawnienie
wszystkich
dokumentów
składających
się
na ofertę jednocześnie,*
- nie wyrażam zgody na ujawnienie stron(y) ............... oferty, gdzie zawarto
informacje
stanowiące
tajemnicę
przedsiębiorstwa
w
rozumieniu
przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. *
Mając na względzie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam,
że
nie zamierzamy powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom /
zamierzamy
powierzyć
wykonanie
części
zamówienia
podwykonawcom
**.
Wykaz podwykonawców oraz zakres ich świadczeń w załączeniu.
......................................................
.........................................................................
pieczątka imienna i podpis osoby(osób) uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Miejscowość, data
16
Załącznik nr 2
..............................................
(pieczątka firmowa Wykonawcy)
Nazwa firmy-Wykonawcy (w przypadku konsorcjum-lider konsorcjum, w przypadku osoby fizycznej
-imię i nazwisko)
adres siedziby Wykonawcy
adres do korespondencji w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby Wykonawcy
Nr telefonu
Nr faksu
adres e-mail
osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym
FORMULARZ CENOWY
L.p.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Wartość
brutto
Tytuł/Autor
Wydawca
Okładka
Wydanie
Liczba
egzemplarzy
Cena
jednostko
wa netto
Cena
jednostkowa brutto
(kolumna 6 x
kolumna 8)
2
3
4
5
6
7
8
9
… znaczy ksiądz / J.W.Góra,
J.Kubaszak
12 dyscyplin doskonałego
przywództwa / P.Chee
12 opowieści żydowskich /
A.Grupinska
13 skarbów / M.Harrison
17 równań, które zmieniły
świat / I.Stewart
1945. Polowanie na
niemieckich naukowców /
S.Longden
23 rzeczy, których nie
mówią ci o kapitaliźmie /
C.Ha-Joon
7 sposobów wychowywania
dzieci / F.Romer
90 lat polskiej piłki ręcznej
/ W.Zieleśkiewicz
A jeśli ciernie /
V.C.Andrews
A lasy wiecznie śpiewają /
T.Gulbranssen
PWE
twarda
2
MT Biznes
miękka
2
Czarne
Świat
Książki
miękka
2
miękka
2
Prószyński
miękka
2
RM
miękka
2
Krytyki
Politycznej
miękka
2
WAM
miękka
2
ZPRP
twarda
1
Świat
Książki
miękka
2
Zysk i S-ka
twarda
1
17
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Abba-fenonem i legenda /
M.Tarka
ABC związków / K.Król
Absolwenci / E.Segal
Adam i Ewa / S.Piasecki
Adam Mickiewicz. Życie
romantyka / R.Koropecky
Addenda do dziejów
oświaty. Z badań nad prasą
XIX i początków XX wieku
ADHD / T.Tymański,
R.Księżyk
Afryka od zaplecza /
U.Kędzia
Agresywność, kompetencje
społeczne i samoocena
resocjalizowanych
nieletnich… / Z.Bartkowicz
Akademia wyobraźni /
E.Łaszkiewicz
Akcyza 2014 wraz z
wyjaśnieniami ekspertów
kancelarii…
Akcyza w prawie Unii
Europejskiej. Komentarz /
K.Lasicki-Sulecki
Akt desperacji / D.Morrell
Aktualizacja opłaty rocznej
za użytkowanie wieczyste
gruntu / J.J.Zięty
Aktualne wyzwania
zarządzania i ekonomii /
C.Szmidt
Aktywność fizyczna i
psychika / M.Guszkowska
Ala Betka i demon miasto /
I.Pierelotkin
Alchemik / C.J.Sansom
Alfabet Feanciszka / P.Żyłka
Alicja po drugiej stronie
drzwi / A.ColemanSchelling
Amerykański przekręt /
R.W.Greene
Amon. Mój dziadek by mnie
zastrzelił / N.Sellmair
Analiza finansowa
przedsiębiorstwa. Teoria i
zastosowanie /
W.Gabrusewicz
Anarion cz.2 Utracona
przeszłość / N.Molenda
Anatomia zwierząt t.1
Aparat ruchowy / H.Kobryn
Anatomia zwierząt t.2
Narządy wewnętrzne… /
K.Krysiak
LTW
twarda
twarda
miękka
twarda
2
2
1
2
W.A.B.
twarda
2
Uniwersytet
Łódzki
miękka
2
Literackie
twarda
2
Poligraf
miękka
2
UMCS
miękka
2
Skrzat
twarda
2
Oficyna
Prawa
Polskiego
miękka
2
Albatros
twarda
miękka
1
2
LexisNexis
miękka
2
Poltext
miękka
2
Adam
Marszałek
miękka
2
WAM
miękka
miękka
twarda
2
2
2
Żydowski
Instytut
Historyczny
miękka
2
Znak
miękka
2
Prószyński
twarda
2
PWE
miękka
2
Solaris
twarda
2
PWN
miękka
2
PWN
miękka
6
Pascal
Helion
Albatros
Wolters
Kluwer
Akapit
Press
Albatros
18
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
Anatomia zwierząt t.3 /
H.Kobryn
Android UJ. Podręcznik dla
projektantów / J.Lehtimaki
Anestezjologia dziecięca /
P.Szreter
Anestezjologia i intensywna
terapia położnicza /
Z.Kruszyński
Animal Magic. Horacy
spłenia życzenia / H.Webb
Anioły jedzą trzy razy
dziennie. 147 dni w
psychiatryku / G.Jagielska
Anioły. Życie po śmierci /
P.McMahon
Anna Karenina / L.Tołstoj
Antonio Conte. Głowa serce
i nogi / A.Conte
Antygona / Sofokles
Apelacje cywilne i karne.
Komentarz oraz wzory pism
procesowych / S.Jaworski
Apelacje w procesie karnym
/ Z.Kapiński
Asertywność w bibliotece.
Jak odkryć siłę swojej
profesji / L.T.Nowak
ASP.NET MVC. Kompletny
przewodnik dla
programistów
interaktywnych
Astronomia i kosmos /
B.Maćkowiak
Ateizm. Bardzo krótkie
wprowadzenie / J.Baggini
Atlas gór świata /
W.Lewandowski
Audiobooki w kraju i na
świecie / B.Klukowski
Autobiografia pośmiertna /
W.Gombrowicz / W.Bolecki
Autodenuncjacja /
S.Piasecki
Automatyzacja i robotyzacja
procesów produkcyjnych /
G.Kost
Ava Gardner. Wyznania
intymne / A.Gardner
Badacz potworów /
R.Yancey
Bajka dla marzycieli /
A.Santori
Bajki z dna szuflady /
J.Baran
Balbinka. Pechowa
anielinka / I.Czarkowska
PWN
miękka
6
Helion
miękka
2
PZWL
miękka
2
PZWL
miękka
2
Znak
miękka
2
Znak
miękka
2
G+J
miękka
miękka
2
3
Greg
miękka
twarda
2
5
C.H.Beck
miękka
C.H.Beck
miękka
2
SBP
miękka
2
Helion
miękka
2
Buchmann
twarda
2
PWN
miękka
1
Expressmag
twarda
1
SBP
miękka
2
Literackie
miękka
3
LTW
twarda
2
PWE
miękka
2
Pascal
twarda
2
Jaguar
miękka
2
W-wska
Firma Wyd.
miękka
2
Skrzat
twarda
2
Muza
miękka
2
Znak
Sine Qua
Non
19
2
3
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
Bania w Paryżu oraz drobne
utwory satyryczne… /
J.Szpotański
Bankowość wczoraj i dziś /
M.Białas
Bańka mydlana. Artefakt w
przestrzeni pamięci /
A.Grodecka
Bardziej gorzka niż śmierć /
C.G.Asa Traff
Bardzo proste abecadło /
A.Bołgdyga, E.Marszałek
Bardzo wielkie pojednanie /
K.Maćkowski
Baśnie. Królowa śniegu /
H.C.Andersen
Bądź bystry u dentysty. Jak
mieć uśmiech… /
D.Stankowska
Bądź liderem / J.C.Maxwell
Bądź silna przez 365 dni
roku / D.Lovato
Beksińscy. Portret
podwójny /
M.Grzebałkowska
Berek / P.Wielgucki
Bestie i ofiary. Przemoc
wobec kobiet… /
A.Małyszko
Bez tchu t.1. Szaleństwo
zmysłów / M.Banks
Bez tchu t.2. Gorączka ciała
/ M.Banks
Bezdech / A.Bart
Bezkresna narracja /
C.Dziekanowski
Bezpieczeństwo w
wymiarze lokalnym /
A.Gumieniak
Będzie gorzej / J.Pelc
BHP 2014 / M.Abramowski
BHP w szkole / K.Giruć
Biała lwica / H.Mankell
Biała perła / K.Furnivak
Bibliotekarstwo /
A.Tokarska
Bieszczady w PRL-u t.2 /
K.Potaczała
Bioetyka / W.Chańska
Biuro detektywistyczne
Lassego i Maii. Tajemnica
urodzin / M.Widmark
Biuro Ochrony Rządu
wobec współczesnych
LTW
twarda
2
Difin
Poznańskie
Studia
Polonistycz
ne
miękka
2
miękka
2
Rebis
miękka
2
Dwie
Siostry
twarda
2
Papierowy
Motyl
miękka
2
G&P
twarda
3
Poligraf
MT Biznes
miękka
miękka
2
2
Feeria
miękka
2
Znak
Prohibita
twarda
miękka
2
2
Naukowe
miękka
2
Albatros
miękka
2
Albatros
W.A.B.
miękka
twarda
2
2
Eneteia
miękka
2
Difin
miękka
miękka
miękka
2
2
1
miękka
miękka
2
2
miękka
2
SBP
miękka
3
Bosz
Wolters
Kluwer
twarda
1
twarda
2
Zakamarki
twarda
2
CB
miękka
2
Czarne
C.H.Beck
Oficyna
Prawa
Polskiego
W.A.B.
Świat
Książki
20
zagrożeń / J.Kaczyński
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
Blok lokalny. Studium
prawne / A.Zalcewicz
Blondynka na językach.
Angielski brytyjski /
B.Pawlikowska
Blondynka na językach.
Francuski / B.Pawlikowska
Blondynka na językach.
Hiszpański europejski /
B.Pawlikowska
Blondynka na językach.
Hiszpański latynoski /
B.Pawlikowska
Blondynka na językach.
Japoński / B.Pawlikowska
Blondynka na językach.
Język niemiecki /
B.Pawlikowska
Blondynka na językach.
Niderlandzki /
B.Pawlikowska
Blondynka na językach.
Norweski / B.Pawlikowska
Blondynka na językach.
Portugalski /
B.Pawlikowska
Blondynka na językach.
Rosyjski / B.Pawlikowska
Blondynka na językach.
Włoski / B.Pawlikowska
Bode Miller. Autobiografia
wariata / B.Miller
Bogom nocy równi /
S.Piasecki
Bon Jovi. Kiedy byliśmy
piękni / P.Griffin
Bond-Solo / W.Boyd
Boża strzała / C.Achebe
Bóg i człowieczeństwo w
niemieckich obozach… /
S.Bober
Bóg znalazł mnie na ulicy.
Historia bezdomnego
alkoholika / H.Krzosek
Bóg, honor, ojczyzna /
W.Bartoszewski, W.Komar
Bractwo kamienia t.2 /
D.Morrell
Bractwo nocy i mgły t.3 /
D.Morrell
Bractwo róży / D.Morrell
Bramkarz, najważniejszy
zawodnik w piłce ręcznej /
W.Nowiński
Bransoletka z kości /
K.Carossley-Holland
Difin
miękka
2
G+J
miękka
2
G+J
miękka
2
G+J
miękka
2
G+J
miękka
2
G+J
miękka
2
G+J
miękka
2
G+J
miękka
2
G+J
miękka
2
G+J
miękka
2
G+J
miękka
2
G+J
miękka
2
SQN
miękka
2
LTW
twarda
2
SQN
Zysk i S-ka
twarda
twarda
miękka
2
2
2
Rebis
miękka
2
Znak
miękka
2
PWN
twarda
2
Albatros
miękka
2
Albatros
Albatros
miękka
miękka
2
2
ZPRP
miękka
2
Bellona
miękka
2
W.A.B.
21
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
Brat krwi / E.Giacometti
Bridget Jones. Szalejąc za
facetem / H.Fielding
Brudna gra / N.Pałasz
Brudne serca. Jak
zafałszowalismy historię… /
A.Kłys
Brudne ulice nieba /
T.Williams
Brudne wojny. Mroczny
sekret USA / J.Małecki
Brudny świat / A.LingasŁoniewska
Buchalter ułomny czyli
psychologiczne… /
P.Gasparski
Buckingham za
zamkniętymi drzwiami /
B.Meyer-Stabley
Budowa zaufania a rynkowa
wartość przedsiębiorstwa /
K.Żądło
Budowlane przedsięwzięcia
inwestycyjne / A.Rak
Burza w mózgu / E.Szawul
Być kims, być sobą /
J.Podsiadlik
Był człowiekiem, był
świętym / M.Simoneschi
Był sobie książę… / R.Hauck
Byłam sekretarką Hitlera /
C.Schroeder
C.K.Chesterton. Geniusz
ortodoksji / J.Piekutowski
Cała prawda o epapierosach / J.F.Etter
Carles Puyol. Kapitan o
sercu w kolorze… /
Z.Ochapski
Carrie / S.King
Carska manierka /
A.Pilipiuk
CasaMia. Domowa kuchnia
włoska / C.Bottari
Ceny transferowe w prawie
podatkowym i celnym /
K.Lasiński-Sulecki
Chemia miłości. 75
sposobów na to, by
między… / L.Lowndes
Chiny od góry do dołu /
M.Pindral
Chirurgia dróg żółciowych
wątroby t.2 / M.Krawczyk
Chirurgia małych zwierząt
t.1 / T.W.Fossum
Chirurgia małych zwierząt
Książnica
miękka
2
Zysk i S-ka
Muza
twarda
miękka
2
2
Wielka
Litera
miękka
2
Rebis
miękka
2
SQN
miękka
2
Novae Res
miękka
2
CeDeWu
miękka
2
Świat
Książki
miękka
2
Poltext
miękka
2
PWN
W.A.B.
miękka
miękka
2
2
Novae Res
miękka
2
Esprit
Święty
Wojciech
twarda
1
miękka
2
Bellona
miękka
2
EsPe
miękka
2
Filia
miękka
1
SQN
Prószyński
miękka
miękka
2
2
Fabryka
Słów
miękka
2
Publicat
twarda
2
Wolters
Kluwer
twarda
1
Rebis
miękka
1
Bernardinu
m
twarda
2
PZWL
twarda
2
twarda
Urban&Part twarda
3
3
Urban&Part
ner
22
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
t.2 / T.W.Fossum
Chirurgia: głowa i szyja
narządy wewnętrznego
wydzielania t.2
Chirurgia: jelito cienkie,
jelito grube t.1
Chłopcy z zielonych stawów
/ J.J.Korzeniowski
Chłopiec w śniegu /
M.J.McGrath
Chłopiec z listy Schindlera /
L.Leyson
Choroby laryngologiczne u
dzieci
Chory na nowotwór.
Kompendium leczenia bólu
Chór na melinie /
U.Młodzianowska
CIA. Tajna wojna Ameryki /
M.Mazzetti
Ciało i tożsamość w
internecie / S.Rudnicki
Cielesność aktu tworzenia
w teatrze ruchu / K.Krasoń
Ciemna liczba / A.Dahl
Ciemna strona oświecenia /
A.Podkowa
Cmentarzysko / M.Connelly
Co jeść przy chorobach
żołądka i jelit / W.Rusin
Co jeść w chorobach
stawów i kości /
I.Czarkowska
Co na to google / J.Jarvis
Co się dzieje, kiedy śpisz? /
M.Łazowski
Co w mowie piszczy /
K.Kłosińska
Co znaczy konserwatyzm /
R.Scruton
Controlling we
wspomaganiu zarządzaniu
uczelnią… / E.JanczykStrzała
Córa płomieni / I.Lorentz
Córka Michorowskich /
A.Rohóczanka
Córka rabina / R.Mann
Córka samuraja / L.Downer
Córka Stalina- chciała być
kochaną / E.Watała
Cukier, sól, tłuszcz / M.Moss
Cyberprzestępczość /
M.Siwicki
Cyfrowa demencja /
M.Spitzer
ner
Medipage
twarda
3
Medipage
twarda
3
Novae Res
miękka
2
Ole
miękka
2
Prószyński
miękka
2
Medical
Tribune
miękka
2
Medical
Education
miękka
2
Poligraf
miękka
2
Agora
twarda
2
Scholar
miękka
2
Universitas
Czarna
Owca
miękka
2
miękka
2
Novae Res
Prószyński
miękka
miękka
2
2
Dragon
miękka
2
Dragon
Wolters
Kluwer
miękka
2
twarda
2
Muchomor
twarda
2
Publicat
miękka
2
Zysk i S-ka
miękka
2
CeDeWu
miękka
twarda
2
2
miękka
miękka
Cyklady
Sonia Draga miękka
2
2
2
Galaktyka
miękka
miękka
2
2
C.H.Beck
miękka
2
Dobra
Literatura
miękka
2
Sonia Draga
Czarno na
białym
Videograf
23
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
Cyfrowy świat 60+ t.1. Ty i
twój komputer
Cyfrowy świat 60+ t.2. Co
słychać na fejsie
Cykle ubezpieczeniowe w
gospodarce rynkowej /
P.Manikowski
Czarla. Poszukiwacze /
T.Diterlizzi
Czarna lista / F.Forsyth
Czarny anioł. O Ewie
Demarczyk / A.Kuźniak
Czarny dom / P.May
Czarny hrabia / T.Reiss
Czarownica i złodziej /
J.Patterson
Czartoryscy. Opowieść
fotograficzna / B.CaillotDubus
Czaruś. Pies z charakterem
/ R.Pawlak
Czas kwitnących akacji /
C.Sadko
Czas tęsknoty /
A.Grzegorzewski
Czas zamykania / J.Ketchum
Czasem wygrywasz a
czasem się uczysz /
J.Maxwell
Czego nas uczy Leszek
Kołakowski / M.Król
Czerwona apokalipsa /
V.Wolff
Czerwona trumna /
S.Eastland
Czerwony kapturek w
wielkim mieście / A.Frisch
Czerwony rynek / S.Carney
Czerwony testament t.2 /
K.De Montepin
Cześć księżniczko / B.Jeans
Człowieczeństwo. Problem
sprawstwa / M.S.Archer
Człowiek mroku / U.Lindell
Człowiek w obliczu szans
cyberprzestrzeni i … /
J.Bednarek
Człowiek-instrukcja obsługi
/ H.Brycz
Czterdziestoletni dyżur
lekarski / M.Ścisławski
Cztery mgnienia z
przeszłości / W.Przybylski
Czujniki układu sterowania
silnika w praktyce… /
G.Schneehage
PWN
miękka
2
PWN
miękka
2
Poltext
miękka
2
Znak
twarda
twarda
2
2
Literackie
twarda
miękka
twarda
2
2
2
Albatros
miękka
2
W.A.B.
miękka
2
Akapit
Press
twarda
2
Poligraf
miękka
2
Znak
Replika
miękka
miękka
2
2
MT Biznes
miękka
2
Czerwone i
Czarne
miękka
2
Ender
miękka
2
Albatros
miękka
2
twarda
miękka
2
2
miękka
miękka
2
2
Nomos
Czarna
Owca
miękka
2
miękka
2
Difin
miękka
2
Smak Słowa
miękka
2
Poligraf
miękka
2
Novae Res
miękka
2
WKŁ
miękka
2
Albatros
Znak
Albatros
Media
Rodzina
Czarne
Damidos
Jaguar
24
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
Czuły punkt. Teatr, naziści i
zbrodnia / E.Asbrink
Czworo dzieci i coś /
J.Wilson
Czy praca szkodzi /
J.W.Paluchowski
Czynności procesowe
zawodowego pełnomocnika
Czysta biała rasa /
F.Westerman
Czytanie grozi zakochaniem
/ M.Pełka
Ćpun / W.Burroughs
Ćpunka / B.Rosiek
Dania w pięć minut /
G.Ramsay
Darujmy sobie te święta /
J.Grisham
Dary losu / A.Pwełczyńska
Dawaj i bierz / A.Grant
DDD-dorosłe dziewczynki z
rodzin dysfunkcyjnych /
E.Herzyk
Decyzje w warunkach
współzawodnictwa /
A.Woźniak
Delegatura nocy t.1 Tyrania
nocy / G.Cook
Delegatura nocy t.3 W
okowach mroku / G.Cook
Delirium / L.Oliver
Deliryczny Nowy Jork /
R.Koolhaas
Demencja. Trafna diagnoza
Demony miłości /
E.Edwards
Depeche Mode. Monument.
Wersja limitowana /
D.Burmeister
Depresja. Wyjście z
problemu / N.Nedley
Derwich a propos PRL-u /
H.Derwich
Desery / G.Ramsay
Detektyw z Bangkoku /
J.Burdett
Determinanty
bezpieczeństwa
ekonomicznego rodzin /
M.Kośny
Detoks. Jak oczyścić
organizm / H.Foster
Dezinformator / F.Forsyth
Diabelskie maszyny t.3
mechaniczna księżniczka /
C.Clare
Czarne
miękka
2
Znak
twarda
2
Scholar
miękka
2
LexisNexis
twarda
2
Czarne
miękka
2
MD
miękka
miękka
miękka
2
3
3
Bellona
miękka
1
Albatros
Muza
miękka
twarda
twarda
2
2
2
Świat
Książki
miękka
2
CeDeWu
miękka
2
Rebis
miękka
2
Rebis
miękka
miękka
2
2
PZWL
miękka
miękka
2
2
Egmont
miękka
2
Anakonda
twarda
1
Źródła
Życia
miękka
2
Bellona
twarda
miękka
2
1
Albatros
miękka
2
UE
miękka
2
Buchmann
Albatros
miękka
miękka
2
2
Mag
miękka
2
W-wska
Firma Wyd.
Albatros
LTW
Otwarte
Karakter
Media
Rodzina
25
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
Diabetyczna rewolucja. Z
cukrzycą można wygrać /
R.Young
Diagnostyka laboratoryjna
Diana. W pogoni za miłością
/ A.Morton
Dlaczego odszedłem z
Goldman Sachs czyli drugie
oblicze Wall Street /
G.Smith
Dlaczego piątkowi
uczniowie pracują dla
trójkowych a czwórkowi… /
R.T.Kiyosaki
Długi film o miłości. Powrót
na Broad Peak / J.HugoBader
Długi kamienny sen /
C.Russell
Do domu było daleko /
M.Kędzierski
Do końca swiata /
E.Chandler
Dobre maniery / J.Górski
Dobre wychowanie /
A.Towles
Dobro i zło. Co to takiego /
O.Brenifer
Doktor prokto i wielki
napad na bank / Jo Nesbo
Dokument Matlocka /
R.Ludlum
Dokumentacja czasu pracy
/ Ł.Prasołek
Dom nad rzeką Loes /
M.Janiszewski
Dom pełen smaku / B.Ritz
Dom służących / K.Grissom
Dopóki nie powiem do
widzenia / S.SpencerWendel
Dostęp do informacji
publicznej w prolskim
systemie prawnym… /
J.Taczkowska-Olszewska
Doświadczenie zagłady w
literaturze polskiej 19471991 / S.Karolak
Dotyk łajdaka t.2 /
M.Marlowe
Dotyk oszusta t.3 /
M.Marlowe
Dowody w postępowaniu
podatkowym / D.Strzelec
Droga do Justyny
Kowalczyk. Historia biegów
narciarskich / D.Ludwiński
PZWL
miękka
miękka
2
3
Dream
Books
twarda
2
Helion
miękka
2
Instytut
Praktycznej
Edukacji
miękka
2
Znak
twarda
2
W.A.B.
miękka
2
Zielona Mila
miękka
2
SBM
miękka
twarda
2
2
Znak
miękka
2
Zakamarki
miękka
2
Czarna
Owca
twarda
2
Amber
miękka
2
C.H.Beck
miękka
2
Czarne
Pascal
miękka
twarda
2
2
Papierowy
Księżyc
miękka
2
Pascal
miękka
2
C.H.Beck
miękka
2
Rebis
twarda
2
Nasza
Księgarnia
miękka
2
Nasza
Księgarnia
miękka
2
Wolters
Kluwer
miękka
2
SQN
miękka
2
Nowy Świat
Dolnośląski
e
26
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
Droga do odwagi /
J.Strusecher
Droga do zapomnienia /
E.Lomax
Droga innowacji /
S.Lachowski
Druga fundacja / I.Asimo
Druga płeć / S.de Beauvoir
Drugi dziennik 21 czerwca
2012-20 czerwca 2013 /
J.Pilch
Duchowe zmysły /
L.Gavrilyuk
Duże Litery. 13 po 13.
Subiektywny remanent kina
/ L.Kurpiewski, R.Ziębiński
Duże Litery. 500 graczy /
M.Quirk
Duże Litery. Akuszer
śmierci / P.Jaszczuk
Duże Litery. Anioł śmierci /
J.D.Robb
Duże Litery. Arabska córka
/ T.Valko
Duże Litery. Arabska krew /
T.Valko
Duże Litery. Arabska
księżniczka / T.Valko
Duże Litery. Arabska żona /
T.Valko
Duże Litery. Arytmia /
A.Holt
Duże Litery. Bilbord /
J.D.Bujak
Duże Litery. Bojowe pieśni
tygrysicy / A.Chua
Duże Litery. Brzoskwinie
dla księdza proboszcza /
J.Harris
Duże Litery. Całkiem nowe
życie / M.Ulatowska
Duże Litery. Córki hrabiny /
J.Sanghera
Duże Litery. Czarnoksiężnik
z Archipelagu / U.K.Le Guin
Duże Litery. Dallas'63 /
S.King
Duże Litery. Delta Wenus /
A.Nin
Duże Litery. Dlaczego
e=mc2 (i dlaczego powinno
nas to obchodzić) / B.Cox
J.Forshaw
Duże Litery. Długa Ziemia /
T.Pratchett
Duże Litery. Domek nad
morzem / M.Ulatowska
W Drodze
miękka
2
Znak
miękka
2
twarda
twarda
2
2
miękka
2
Literackie
twarda
2
WAM
miękka
2
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Studio
Emka
Rebis
Czarna
Owca
27
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
Duże Litery. Dopóki cię nie
zdobędę / S.Hayes
Duże Litery. Dziś jak kiedyś
/ I.Frączyk
Duże Litery. Elizabeth
Taylor. Dama, kochanka,
legenda
Duże Litery. Głos serca /
J.Picoult
Duże Litery. Gorączka kości
/ V.McDermid
Duże Litery. Gra Endera /
O.S.Carol
Duże Litery. Hak / J.Deaver
Duże Litery. Hanka Bielicka.
Umarłam ze śmiechu /
Z.Korpolewski
Duże Litery. Ingrid
Bergman / C.Chandler
Duże Litery. Islamski bękart
/ A.Khan
Duże Litery. Jak oddech /
M.Warda
Duże Litery. Jasnowidz /
B.Biesiekirski
Duże Litery. Jestem
nudziarą / M.Szwaja
Duże Litery. Josef Mengele
doktor z Auschwitz
Duże Litery. Joyland /
S.King
Duże Litery. Kamienica przy
Kruczej
Duże Litery. Katherine
Hepburn / C.Chandler
Duże Litery. Kobieta bez
twarzy / A.Fryczkowska
Duże Litery. Kobieto! Boski
diable / A.Hanuszkiewicz
Duże Litery. Kobiety
Kaddafiego / A.Cojean
Duże Litery. Kobiety z
Kabulu / G.T.Lemmon
Duże Litery. Kto jak nie ja? /
K.Kołczewska
Duże Litery. Lech Kaczyński
ostatni wywiad /
Ł.Warzecka
Duże Litery. Mae West /
C.Chandler
Duże Litery. Magnolia /
G.Jeromin-Gałuszka
Duże Litery. Marionetki /
P.Jaszczuk
Duże Litery. Marlena
Dietrich / C.Chandler
Duże Litery. Materialista /
A.Holt
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
Prószyński
miękka
miękka
1
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
28
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
Duże Litery. Matki, żony,
czarownice / J.Miszczuk
Duże Litery. Mgnienie
ekranu / T.Pratchett
Duże Litery. Miłości mojego
życia / S.Jędryka
Duże Litery. Modliszka /
I.Matuszkiewicz
Duże Litery. Na skraju ciszy
Duże Litery. Nim zabierze
nas rzeka / H.Thorfinn
Duże Litery. Niuck /
T.Pratchett
Duże Litery. Nocne życie /
D.Lehane
Duże Litery. Operacja Argo
/ A.Mendez
Duże Litery. Palownik /
G.Funaro
Duże Litery. Pensjonat
Sosnówka / M.Ulatowska
Duże Litery. Pokój straceń /
J.Deaver
Duże Litery. Pola Negri /
M.Kotowski
Duże Litery. Pójdę sama tą
drogą / M.H.Clark
Duże Litery. Przed
egzekucją / E.Silver
Duże Litery. Seryjny / J.Lutz
Duże Litery. Skazana /
H.Kent
Duże Litery. Służąca
Hemingwaya / E.Robuck
Duże Litery. Sosnowe
dziedzictwo / M.Ulatowska
Duże Litery. To ja Malala /
M.Yousafzai
Duże Litery. To wszystko
przez ciebie / A.Karpińska
Duże Litery. Trio z
PlainView / E.K.Moore
Duże Litery. Trujący ogród /
V.McDermid
Duże Litery. Urlop nad
morzem / A.Pietrzyk
Duże Litery. Zabić, zniknąć,
zapomnieć / J.Skowroński
Duże Litery. Zalotnice i
wiedźmy / J.Miszczuk
339.
Dwanaście słów / J.J.Kolski
Dwie dekady polskiej
reklamy 1990-2010 /
P.Wasilewski
340.
Dwie obrączki / M.Weber
341.
Dwoje ludzi /
338.
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
Prószyński
miękka
miękka
1
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
Prószyński
miękka
miękka
1
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
miękka
1
Prószyński
Wielka
Litera
miękka
1
miękka
2
twarda
1
twarda
2
twarda
2
Agencja
Wasilewski
Świat
Książki
Media
Rodzina
29
I.Chmielewska
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
Dwunastu cz.1 / J.Kent
Dyktatura gender /
W.Chrostowski
Dyscypliny humanistyczne i
ekologia / W.Tyburski
Dyskretny urok wystąpień
publicznych czyli… /
T.Kammel, P.Kraśko
Dyslekcja w wieku
dorosłym / M.Bogdanowicz
Działania patrolowe lekkiej
piechoty / P.Makowiec
Dzieci Hannibala /
J.M.Roberts
Dzieci i młodzież w sieci
zagrożeń realnych i
wirtualnych /
A.Andrzejewska
Dzieci o specjalnych
potrzebach
komunikacyjnych /
B.Winczura
Dzieciaki gotują. Ciasta i
ciasteczka / L.Tilli
Dzieciaki gotują. Najlepsze
przepisy / L.Tilli
Dziecko od narodzin do 1
roku / A.Bacus
Dziecko śniegu / E.Ivey
Dziecko u progu szkoły /
H.Dmochowska
Dziecko w rozstaniu
rodziców / P.Gluza
Dziecko w świecie literatury
i życiu współczesnym /
B.Dymara
Dziecko w wirtualnej galerii
/ M.Karczmarzyk
Dziedzictwo / K.Tranter
Dzieje Polski opowiedziane
dla młodzieży / F.Koneczny
Dzieła zebrane. Recenzje,
szkice, rozprawy literackie
1947-1956… / G.HerlingGrudziński
Dzieła zebrane. Recenzje,
szkice, rozprawy literackie
1957-1998… / G.HerlingGrudziński
Dziennik cwaniaczka cz.8.
Zezowate szczęście /
J.Kinner
Dziennik t.1945-1956 /
J.J.Szczepański
Amber
miękka
2
Biały Kruk
twarda
2
UMK
twarda
2
Studio
Emka
miękka
2
Harmonia
miękka
2
Difin
miękka
1
Bellona
miękka
2
Difin
miękka
2
Impuls
miękka
2
Wilga
twarda
1
Wilga
twarda
1
Hachette
Pascal
miękka
twarda
2
2
Impuls
miękka
2
LexisNexis
miękka
2
Impuls
miękka
2
Żak
miękka
miękka
2
2
miękka
2
Literackie
twarda
2
Literackie
twarda
2
Nasza
Księgarnia
miękka
2
Literackie
twarda
1
Albatros
Instytut
Edukacji
Narodowej
Fundacja
Servive
Veritati
30
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
Dziennik t.1957-1963 /
J.J.Szczepański
Dziennik t.1963-1972 /
J.J.Szczepański
Dzienniki Nikki. Ja wiem
lepiej / R.Rrussell
Dzierżyński. Miłość i
rewolucja / S.Frołow
Dziewczyna idzie do baru /
H.S.Paige
Dziewczyna w
mechanicznym kołnierzu /
K.Cross
Dziewczyna znad
Czerwonej rzeki /
K.S.Rywacki
Dziewczynka, która się nie
uśmiechała / S.Dumphy
Dziewięć żyć Chloe King t.3
Wybrana
Dziewięćdziesiąte / S.Shuty
Dżentelmen bez maski /
M.Jo Putlney
E-booki w kraju i na świecie
/ B.Klukowski
Edukacja i terapia przez
sztukę / T.Rudowski
Edukacyjne
uwarunkowania rozwoju
regionalnego / Ł.Hajduk
Einstein inwestowania /
J.Carlen
Eksploracja danych /
T.Morzy
Ekspozycja zawodowa w
praktyce / D.Kilańska
Elastyczność w świadczeniu
usług / M.Ahmed
Elastyczność zatrudnienia
w organizacji / M.Król
Elektrodynamika
techniczna / J.Turowski
Elektroniczne instrumenty
płatnicze a bezpieczeństwo
/ D.Cyman
Elena. Lato zmian /
N.Neuhaus
Elena. Wygrać z losem /
N.Neuhaus
Elita i studio 202 /
J.Skoczylas
Elitarne i popularne wzory
czytania / J.Kołodziejska
Elvis. Król rock'n'rolla.
Edycja specjalna / J.Hopkins
E-matemtyka
wspomagająca ekonomię /
Literackie
twarda
1
Literackie
twarda
1
Akapit
Press
miękka
2
Znak
twarda
2
W.A.B.
miękka
2
Fabryka
Słów
miękka
2
Nowy Świat
miękka
2
Ole
miękka
2
Filia
Korporacja
Ha!art
miękka
2
miękka
2
Amber
miękka
2
SBP
miękka
2
Eneteia
miękka
2
Uniwersytet
Jagielloński
miękka
2
MT Biznes
twarda
2
PWN
miękka
2
PZWL
miękka
2
Wolters
Kluwer
miękka
2
CeDeWu
miękka
2
PWN
twarda
2
Wolters
Kluwer
twarda
2
Media
Rodzina
miękka
2
Media
Rodzina
miękka
2
Dolnośląski
e
twarda
2
SBP
miękka
2
Dolnośląski
e
twarda
2
C.H.Beck
miękka
2
31
K.Piasecki
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
Emerytura nie jest Ci
potrzebna… / J.Borowiak
Emi i tajny klub
superdziewczyn / A.Mielech
E-migranci. Pół roku bez
internetu, telefonu… /
S.Maushart
Emily i Einstein / L.F.Lee
Empatia. Co to jest i
dlaczeho jest taka ważna /
D.Howe
Energia. Żyj pełnią życia /
B.Burchard
Enklawa / A.Aguirre
Epistemologiczna rola
obrazu fotograficznego /
A.Łukaszewicz-Alcaraz
Era pięciorga t.2 Ostatnia z
dzikich / T.Canavan
Estetyka dyskursu
nacjonalistycznego w Polsce
1926-1939
Etyka biznesu / J.Klimek
Eurologistyka / A.Szymonik
Europa w obliczu końca /
M.Król
Ewelina i czarny ptak /
G.Gortat
Expressem przez PRL /
E.Kudaj
Facet idealny. Jak znaleźć
zdobyć i utzrymać… /
M.Hussey
Facet z grobu obok /
K.Mazetti
Felietony / A.Chłopecki
Felietony t.3 / S.Kisielewski
Felix, Net i Nika oraz sekret
czerwonej Hańczy / R.Kosik
Filozofia prawa w pytaniach
i odpowiedziach
Filtrując z zyciem /
D.Stenka
Finanse publiczne z
elementami prawa
podatkowego
Finansowanie publiczne
oświaty niepublicznej /
A.Jeżowski
Fistaszki zebrane 19671968 / C.M.Schulz
Fizjologia roślin.
Wprowadzenie / S.Lewak
Fizjoterapia w reumatologii
/ K.Księżopolska-Orłowska
Azymut
miękka
2
Wilga
miękka
2
Znak
Albatros
miękka
miękka
2
2
Ingerium
miękka
2
MT Biznes
Amber
twarda
miękka
2
2
Scholar
miękka
2
Galeria
Książki
miękka
2
Difin
miękka
miękka
miękka
1
2
2
Czerwone i
Czarne
miękka
2
Ezop
miękka
2
Książęcy
Młyn
twarda
2
G+J
miękka
2
Prószyński
miękka
miękka
twarda
2
2
2
Powergraph
twarda
2
LexisNexis
miękka
2
Znak
miękka
2
Difin
miękka
2
Wolters
Kluwer
miękka
2
Nasza
Księgarnia
twarda
2
PWN
miękka
2
PZWL
miękka
3
Scholar
Difin
Czarna
Owca
PWM
32
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
Formy finansowania
przedsiębiorców w
świetle… / A.Dobaczewska
Franciszek. Papież, który się
usmiech / A.Tornielli
Francuska sztuka wojny /
J.Alexis
Fundusze Unii Europejskiej
w gospodarce turystycznej
Funkcja personalna w
przedsiębiorstwie
Funkcje wykonawcze i
regulacja zachowania u
dzieci chodzych na… / J.Fryt
Futbol w cieniu Holokaustu
/ S.Kuper
Gabinet luster. O
kształtowaniu samowiedzy
Gapiszon i wędzone morze
/ B.Butenko
Gawędy o Warszawie /
F.Galiński
Gdzie jesteś, Amando? /
D.Lehane
Generał Stanisław Maczek /
E.McGilvray
Genetyka medyczna /
M.J.Bamshad
Gimnazjum. Najgorsze lata /
J.Patterson
Gitara elektryczna i basowa
/ M.Małek
Globalny kryzys finansowy
a kraje BRIC / K.MitręgaNiestrój
Głosy Makareszu / E.Canetti
Go global: wywiady z
twórcami polskich firm… /
K.Rybiński
Godzina dziennie z mobile
marketingiem / N.Elkin
Gorączka 2 / D.Shulman
Gospodarka finansowa w
jednostkach samorządu… /
K.Brzozowska
Gospodarowanie
nieruchomościami w
jednostkach sektora… /
D.Pęchorzewski
Gospodarstwa domowe w
XXI w. konsumpcja, jakość
życia / M.Janoś-Kresio
Gra o markiza / J.A.Long
Gra o miłość / E.Edwards
Grabież Europy. Losy dzieł
sztuki w Trzeciej Rzeszy…
Difin
miękka
2
Prószyński
miękka
2
Sonia Draga
miękka
2
Difin
miękka
2
CeDeWu
miękka
2
Żak
miękka
2
Wiatr od
morza
twarda
2
Scholar
twarda
2
Dreams
twarda
1
Zysk
twarda
2
Prószyński
miękka
2
Rebis
miękka
2
Urban&Part
ner
miękka
2
Albatros
miękka
2
Edgard
miękka
2
CeDeWu
Słowo
Obraz
Terytoria
miękka
2
miękka
1
Helion
miękka
2
Helion
Egmont
miękka
miękka
2
2
CeDeWu
miękka
3
C.H.Beck
miękka
2
SGH
Egmont
miękka
miękka
miękka
2
2
2
Rebis
twarda
2
Amber
33
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
Granice symboliczne /
A.Niesporek
Grecka mozaika / H.Cygler
Grunt to bunt t.2 rozmowy
o Jarocinie / G.K.Witkowski
Grzywna akcesoryjna w
polskim prawie karnym /
K.A.Politowicz
Grzywną malowane /
A.Widzowska-Pasiak
Gwarancje prawne pokoju
społecznego w stosunkach
pracy / A.M.Świątkowski
Gwiazdy mają czerwone
pazury / K.Janda
Gwiazdy wielkie
niedźwiedzicy. Kobiety w
zyciu i twórczości Sergiusza
Piaseckiego /
E.Tomaszewicz
Gwizdek, przygody
tatrzańskiego świstaka /
B.Gawryluk
Hajer jedzie do Soczi /
M.Bieniek
Handlarz ksiąg przeklętych
/ M.Simoni
Harfunpaa i dręczyciel
kobiet / M.Y.Joensuu
Harjunpaa i kapłan zła /
M.Y.Joensuu
Harry Potter. Fenomen
społeczny-zjawisko
literackie, ikona popkultury
/ W.Kostecka
Hipoteka po nowelizacji w
systemie wieczystoksięgowym / H.Ciepła
Historia administracji i
mysli administracyjnej.
Czasy nowożytne i
współczesne XVI-XX w.
Historia chrześcijaństwa.
Od sw. Piotra do sw. Jana
Pawła II
Historia kotem się toczy /
R.L.Górska
Historia kultury
europejskiej t.1
starożytnosc / S.Stabryła
Historia ludzi / I.ChmuraRutkowska
Historia miłosna /
J.Boissard
Historia współczesnej
psychologii / L.T.Benjamin
Historie do schrupania
przed pójściem do spania
Rebis
miękka
miękka
2
2
In Rock
miękka
2
C.H.Beck
miękka
2
Dreams
twarda
2
C.H.Beck
miękka
2
W.A.B.
miękka
2
LTW
miękka
2
Literatura
twarda
2
Annapurna
miękka
2
Sonia Draga
miękka
2
Kojno
twarda
2
Kojno
twarda
2
SBP
miękka
2
Wolters
Kluwer
twarda
2
C.H.Beck
miękka
3
Jedność
twarda
3
Replika
miękka
2
WAM
miękka
2
Impuls
miękka
2
Amber
miękka
2
PWN
miękka
2
Debit
twarda
2
Nomos
34
Szara
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
Hiszpański kot / I.Chodorek Godzina
Hitler i kobiety / F.Delpla
Hollywood.PL. Znasz te
nazwiska poznaj ludzi /
A.Niezgoda
Homoseksualność daleka i
bliska / P.Fijałkowski
Honor Prizzich / R.Condon
I jak tu nie biegać /
B.Sadowska
I stała się ciemność /
M.Wolski
I tylko niebo / B.Ciecierska
Ida i Filip, przyjaciel koni /
M.Zarębska
Idealna reklama. Sztuka
promowania aplikacji… /
E.Saduch
Idealne życie /
K.Kołaczewska
Ikony bluesa i soulu /
H.Russell
Ikony jazzu / D.Gelly
Ikony mody. 20 ikon, które
zmieniły … / F.Rocca
Ile znaczy mama / K.Leman
Ilustrowana dermatologia
dziecięca / A.Kaszuba
Imperium / N.Ferguson
Impuls śmierci /
M.Billingham
Incognito / K.Kiepura
Indie rozdarte / A.Roy
Infiltratorzy / D.Morrell
Infografiki / M.Smiciklas
Informacja naukowa w
okresie zmian / B.SosińskaKaleta
Inkluzja edukacyjna a
pedagogika lecznicza /
O.Speck
Inkluzja polityczna
imigrantów we
współczesnej Europie /
M.Lesińska
miękka
2
Dolnośląski
e
twarda
2
Hollywood.
pl
twarda
1
Rebis
miękka
miękka
2
2
Otwarte
twarda
2
M
miękka
2
W-wska
Firma Wyd.
miękka
2
Dookoła
Świata
miękka
2
Helion
miękka
2
Prószyński
miękka
2
Bellona
twarda
twarda
2
2
miękka
miękka
2
2
twarda
twarda
2
2
twarda
miękka
2
2
Helion
miękka
miękka
miękka
2
2
2
SBP
miękka
2
Harmonia
miękka
2
Scholar
Media
Rodzina
twarda
2
miękka
2
miękka
3
miękka
2
Eneteia
Bellona
Olesiejuk
EsPe
Czelej
Literackie
G+J
Novae Res
Wielka
Litera
Albatros
Inne zasady lata / B.A.Saenz
Innowacyjność w
endogenicznym rozwoju
regionu peryferyjnego /
A.Tuziak
Scholar
Instytucje i organizacje /
W.Pańków
Poltext
35
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
Instytucje nadzoru w
sektorze finansowym.
Kierunki rozwoju /
W.Szpringerl
Instytucje zapisu
windykacyjnego w prawie
polskim / J.Turłukowski
Instytucjonalny system
bezpieczeństwa
wewnętrznego / A.Misiuk
Intensywna
krótkoterminowa
psychoterapia dynamiczna
/ P.C.D.Selva
Interaktywna wizualizacja
danych / S.Murray
Internet dla seniora /
T.Bonek
Intuicja / P.Cornwell
Inwestowanie w innowacja
społeczne w organizacjach
gospodarczych / E.Jędrych
Inzynieria oprogramowania
w ujęciu obiektowym UML.
Wzorce projektowe i Java /
B.Bruegge
Irena Jarosińska. Pismo
obrazkowe / A.Bujnowska
Istota wolności
gospodarczej w ujęciu
filozoficzno-prawnym
Izrael 2020 skazany na
potęgę / A.Bryc
Ja inkwizytor. Głód i
pragnienie / J.Piekara
Ja, co to takiego? /
O.Brenifier
Jacek Kaczmarski. To moja
droga / K.Gajda
Jack Strong vel Ryszard
Kukliński nadaje / R.Yust
Jak być dobrym
sprzedawcą. Zaskakująca
prawda o … / D.H.Pink
Jak czytać znaki /
D.Mengestu
Jak detektyw nosek zadziwil
Lipki Nowe / M.Orłoń
Jak pokonać dinozaury /
R.Garrrigue
Jak pokonać duchy /
R.Garrigue
Jak pokonać pająki /
R.Garrigue
Jak pokonać wilki /
R.Garrigue
Jak poskromić Piotrusia
Pana / B.McLellan
MT Biznes
miękka
2
LexisNexis
miękka
2
Difin
miękka
2
Harmonia
twarda
2
Helion
miękka
2
Albatros
miękka
miękka
2
2
PWN
miękka
2
Helion
miękka
2
Ośrodek
Karta
twarda
2
C.H.Beck
miękka
2
MT Biznes
miękka
2
Fabryka
Słów
twarda
2
Zakamarki
miękka
2
Dolnośląski
e
twarda
2
Astrum
miękka
2
Studio
Emka
miękka
2
Świat
Książki
miękka
2
Dwie
Siostry
twarda
2
Wilga
miękka
2
Wilga
miękka
2
Wilga
miękka
2
Wilga
miękka
2
Czarna
Owca
miękka
2
Wolters
Kluwer
36
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
Jak przetrwać wśród
czarnych dziur / D.Goldberg
Jak skutecznie chronić
ofiary przemocy w rodzinie
/ L.Mazowiecka
Jak skutecznie omijać "nie"
w biznesie / H.Goerger
Jak tłumaczyć dzieciom
matematykę / D.Zaremba
Jak umysł rośnie w siłę, gdy
mózg się starzeje /
E.Goldberg
Jak w witrażach / I.Borowik
Jak wprowadzić klienta w
trans kupowania… / J.Vitale
Jak wygrywać każdy spór /
A.M.Łabuz
Jak założyć i rozwiązać
własną firmę / K.Zachariasz
Jak zarabiać na surowcach.
Inwestycje na rynkach
towarowych… / A.Zaremba
Jak zbudować dom.
Poradnik prawny /
M.Nowak
Jak zostać dobrym
sprzedawcą / D.H.Pink
Jak? Gdzie? Kiedy?
Everyday English dla
Polaków / I.RodzikSambierska
Jakość rządzenia w Polsce
Janusz Korczak. Pisarz /
A.Czernow
Jasne dni / Z.Bank
Java. Podstawy / G.Cornell
Java. Techniki
zaawansowane / G.Cornell
Jedną nogą w świecie mody
/ M.Galla
Jestem bardzo w rękach
Bożych. Notatki osobiste
1962-2003 / Jan Paweł II
Jestem bezpieczny /
J.Górski
Jestem bogiem
podświadomości /
B.Pawlikowska
Jestem Grimalkin /
J.Delaney
Jestem stamtąd, jestem stąd
/ M.Barghouti
Jesteś miłością mojego życia
/ S.R.Shreve
Jesteś tylko mój / J.Sykat
Jeszcze nie wieczór /
K.Gałczyńska
Prószyński
miękka
2
Wolters
Kluwer
miękka
2
Studio
Emka
miękka
2
Helion
miękka
2
PWN
Scholar
miękka
miękka
2
2
Helion
miękka
2
Helion
miękka
2
Samo Sedno
miękka
2
Helion
miękka
2
CeDeWu
miękka
2
Studio
Emka
miękka
2
miękka
miękka
2
2
Helion
miękka
miękka
twarda
2
2
2
Helion
twarda
2
W.A.B.
miękka
2
Znak
twarda
2
SBM
twarda
2
G+J
twarda
2
Jaguar
twarda
2
Czarne
miękka
2
Replika
miękka
miękka
2
2
Marginesy
miękka
2
Poltext
Scholar
SBP
Czarne
Świat
Książki
37
571.
Jeśli powiesz mi, bym
przyszedł rzucę wszystko…
/ A.Espinosa
Jezus mówi do Ciebie /
S.Young
Jeżdżąc po cytrynach.
Optymista w Andaluzji /
C.Stewart
Jędrzejewskie koleje
wąskotorowe / Pokropiński
Joy / J.Lee
Judy Garland / C.Gerald
Julek i Maja. Misja w czasie
/ A.Grabowska-Grzyb
Julka. Po pierwsze uwierz w
magię / I.Wilmowska
KACastrofa czyli jak leczyć
skutki picia wódki /
M.Crawford
Kaktus, przygody wiernego
psa / B.Gawryluk
Kalendarium pontyfikatu
Jana Pawła II
Kamerdyner. Prawdziwa
historia czarnego służącego
białych prezydentów /
W.Haygood
Kamienna cisza /
K.Eriksson
Kamień zagłady / G.Gawlik
Kapitan na służbie /
R.Phillips
Kapłan diabła. Opowieści o
nadziei… / R.Dawkins
Kardynał Wyszyński.
Biografia /
E.K.Czaczkowska
Karin Stanek. Autostopem z
malowaną lalą /
A.Kryszkiewicz
Kartki z socjologii
historycznej / M.Kula
Katarzyna Aragońska.
Hiszpańska królowa
Henryka VII / G.Tremlett
Katastrofy transportowe /
M.A.Bielecka
Kate. Księżna Cambridge /
M.Moody
Katolicki przewodnik po
depresji / A.Kheriaty
Kiedyś o tym miejscu
napiszę / W.Binyavang
Kiedyś tu był koniec świata
/ F.Klenk
572.
Kierownik sprzedaży w
opałach / J.Czapski
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
Albatros
miękka
2
Esprit
miękka
2
AA
miękka
2
Atut
Prószyński
miękka
miękka
twarda
3
2
2
Akapit
Press
twarda
2
Alegoria
miękka
2
Pascal
twarda
2
Literatura
twarda
2
Znak
twarda
1
Marginesy
miękka
2
Amber
Poligraf
miękka
miękka
2
2
Otwarte
miękka
2
Helion
miękka
2
Znak
twarda
2
Nowy Świat
miękka
2
Scholar
miękka
2
Astra
twarda
2
Dragon
twarda
2
Dream
Books
twarda
2
M
miękka
2
Karakter
miękka
2
Czarne
Oficyna
Prawa
Polskiego
miękka
2
miękka
2
Muza
38
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
Kierunki rozwoju
ubezpieczeń gospodarczych
w Polsce
Kilka przypadków
szczęśliwych / M.ZimnyLouis
Kino i choroby psychiczne /
D.Wedding
Klasyczne kroniki
szydełkowe
Klinika pod Boliłapką.
Maksio ma kłopoty /
L.Fabisińska
Klinika pod Boliłapką.
Pierrota bolą kopytka /
L.Fabisińska
Klub siostrzyczek. Prawo
serii / M.McDonald
Klub siostrzyczek. Zasada
trzech / M.McDonald
Klucz do zrozumienia relacji
rodzice-dzieci / Y.Boulvin
Kobieta szpieg / C.mulley
Kobiety Łazarza /
M.Stepnova
Kobiety na drodze.
Doświadczenie przestrzeni
publicznej… / A.Dauksza
Kobiety w pracy socjalnej /
A.Kotlarska
Kobiety, praca i sztuka
savoiv-vivre'u / M.Guiliano
Kobra / F.Forsyth
Kocham Cię /
B.Pawlikowska
Kocham Paryż / I.Lafleche
Kochanka Freuda /
J.Kaufman
Kochanka królewskiego
rzeźbiarza / V.Gische
Kod wzgórza świątynnego /
C.Brokaw
Kodeks Bracholi dla
rodziców / B.Stinson
598.
Kodeks spółek handlowych
z komentarzem / D.Poręcki
Kolebka- teraz, kiedyś,
później / A.Krzywiec
Kolor jej serca / M.Mutch
Kołysanka polskich
dziewcząt / D.Dominczyk
Komercjalizacja wiedzy i
technologii. Determinanty i
strategie / D.M.Trzmielak
599.
Komisarz i cisza / H.Nesser
594.
595.
596.
597.
Difin
miękka
2
Prószyński
miękka
2
Paradygmat
miękka
2
RM
miękka
1
Papilon
miękka
2
Papilon
miękka
2
Egmont
miękka
2
Egmont
miękka
2
W Drodze
Świat
Książki
miękka
2
twarda
2
miękka
2
Universitas
Uniwersytet
A.Mickiewic
za
miękka
2
miękka
2
Albatros
twarda
miękka
2
2
Literackie
twarda
miękka
2
2
Znak
miękka
2
Bellona
miękka
2
Bellona
miękka
2
SQN
Oficyna
Prawa
Polskiego
twarda
2
miękka
2
Prószyński
Muza
miękka
miękka
2
2
Sonia Draga
miękka
2
miękka
2
miękka
2
Czarna
Owca
Albatros
G+J
Uniwersytet
Łódzki
Czarna
Owca
39
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
Kompendium echo /
E.Płońska-Gościniak
Komunikacja a rozwój
społeczności lokalnych /
K.Bakolarski
Komunikacja marketingowa
/ J.W.Wiktor
Komunikowanie
interpersonalne / Z.Nęcki
Konflikt o kanał Panamski /
J.Iwanek
Konflikt przemysłowy w
Polskich Kolejach
Panstwowych w latach
1989-2005 /
M.R.Szczepański
Koniec Europy jaką znamy
Koniec świata / I.Frączyk
Konstytucyjna zasada
konsensualnego określenia
stosunków między… /
P.Sobczyk
Konstytucyjny system
organów państwowych /
B.Szmulik
Konsument na rynku
energii elektrycznej
Kontraadyktoryjność w
polskim procesie karnym
Kontrola przedsiębiorcy
Kontrola skarbowa.
Komentarz / J.Kulicki
Kontrola w jednostkach
pomocy społecznej
Kopiąc lwa / J.Carroll
Korczakowskie narracje
pedagogiczne /
B.Smolińska-Theiss
Korespondent. Czyli jak
opisać / K.Mroziewicz
Kostek i Luluś. Wyprawa po
czarodziejską kość /
B.Kowalczyk-Hoyer
Koszmar przeszłości /
E.Spindler
Koszt władzy w polskim
samorządzie terytorialnym
/ M.Wojciechowski
Kości zdrady / J.Bass
Kościół bez kościoła.
Świadek wiary /
A.Napiórkowski
Kot Bob i ja / J.Bowen
Kota lubi szanuje /
M.Kłosińska-Moeda
Medical
Tribune
miękka
2
Difin
miękka
2
PWN
miękka
2
Zysk i S-ka
miękka
3
PWN
miękka
1
miękka
1
Prószyński
miękka
miękka
2
2
Aspra
miękka
2
Wolters
Kluwer
miękka
2
C.H.Beck
miękka
2
CeDeWu
twarda
miękka
1
2
Wolters
Kluwer
miękka
Adam
Marszałek
Książka i
Prasa
Wolters
Kluwer
3
1
Rebis
miękka
twarda
2
2
Impuls
miękka
2
Zysk i S-ka
miękka
2
Novae Res
twarda
2
G+J
twarda
2
Difin
Dolnośląski
e
miękka
2
miękka
2
Petrus
Nasza
Księgarnia
twarda
2
miękka
2
Replika
miękka
2
C.H.Beck
40
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
Kraje rozwijające się we
współczesnej gospodarce /
K.A.Nawrot
Kreatywność w edukacji
nauczyciela / M.Kabat
Kredytowanie gospodarstw
domowych / G.Wałęga
Kreowanie przestrzeni
społecznej w cyfrowym
świecie
Krok za krokiem. Z
alkoholizmem można
wygrać / Meszuga
Kronik rodu Kane t.1
Czerwona piramida /
R.Riordon
Kronika pewnej miłości /
N.Sparks
Kronika polskich rodów
szlacheckich Podola,
Wołynia i Ukrainy t.1-2 /
K.Pułaski
Kroniki czarnej kompanii
t.2 czarna kompania /
G.Cook
Kroniki imperium grozy t.2
Forteca w cieniu / G.Cook
Kroniki Klary Schulz.
Zniknięcie Klary / N.Szagdaj
Kroniki rodu Kane t.2
Ognisty tron / R.Riordon
Kroniki rodu Kane t.3 Cień
węża / R.Riordan
Krowa Matylda bawi się w
chowanego / A.Steffermeier
Królewska krew. Wieża
elfów / M.J.Sullivan
Królowe. Sześć żon Henryka
VIII / D.Starkey
Krótka historia niczego /
J.Holt
Krótki przystanek w drodze
do Auschwitz / G.Rosenberg
Krystyna Skarbek. Królowa
antyniemieckiego
podziemia… / J.Molenda
Kryształowe odkrycie.
Powieść o Janie
Czochralskim /
A.Czerwińska-Rydel
Krytyczna terapia /
M.Palmer
Książęta highwayu /
M.Baraniecki
Książka dla najmłodszych.
Od zera do trzech /
G.Lewandowicz-Nosal
Scholar
miękka
2
Uniwersytet
Adama
Mickiewicza
miękka
2
PWE
miękka
2
Adam
Marszałek
miękka
2
WAM
miękka
2
Galeria
Książki
miękka
2
DaCapo
miękka
2
DiG
miękka
2
Rebis
miękka
2
Rebis
miękka
2
Bukowy Las
miękka
2
Galeria
Książki
miękka
2
Galeria
Książki
miękka
2
Media
Rodzina
miękka
2
Prószyński
miękka
2
Rebis
twarda
2
PWN
miękka
2
Czarne
miękka
2
Bellona
miękka
2
Debit
twarda
2
Albatros
miękka
2
Zysk i S-ka
miękka
2
SBP
miękka
2
41
663.
Książka i młody czytelnik /
G.Leszczyński
Księga objawienia /
C.J.Sansom
Księga przeznaczenia /
S.Parinoush
Księga szefów kuchni
Księga tęsknoty / L.Cohen
Księga zabaw dla
dziewczynek / L.Bowman
Księga zakazanych rozkoszy
/ F.Andahazi
Księgowania w układzie
sprawozdawczości
finansowej w jednostkach…
Kto sieje wiatr /
V.C.Andrews
Kto ty jestes? Początek sagi
rodzinnej / J.Szczepkowska
Kuchnia filmowa / P.Wnuk
Kultura a ekonomia /
M.Noga
Kultura współczesna a
zdrowie
Kultura, animacja, zmiana
społeczna
Kurator / Z.Kruszyński
Kuroniowie przy stole /
J.Kuroń
664.
Kuzyneczki / T.M.Rudzka
665.
Kwadrans / E.Kiereś
Kwiaty na poddaszu /
V.C.Andrews
Labirynt nie z tej ziemi /
T.Flintham
Latające trumny Stalina /
W.Biesznow
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
Lawiny. Poradnik dla
narciarzy i turystów
Leasing w 2014 roku.
Skutki prawne, podatkowe i
rachunkowe / A.Kowalska
Leczenie nadcisnienia
tetniczeho w codziennej… /
D.Czarnecki
Leczenie wspomagające w
onkologii
Legendarne przeboje rocka
/ N.Brackett
Lekcje życia. Specjaliści… /
E.Kubler-Ross
Lepiej żyć po swojemu /
M.Liszyk-Kozłowska
Liczy się efekt /
A.Bubrowiecki
SBP
miękka
2
Albatros
miękka
2
Sonia Draga
Rebis
twarda
miękka
twarda
2
1
1
Muza
miękka
2
W.A.B.
twarda
2
C.H.Beck
miękka
1
Świat
Książki
miękka
2
Otwarte
miękka
twarda
2
2
CeDeWu
miękka
2
GWP
miękka
2
miękka
miękka
2
2
twarda
2
miękka
2
twarda
2
Świat
Książki
miękka
2
Nasza
Księgarnia
miękka
2
Bellona
Tatrzański
Park
Narodowy
miękka
2
miękka
2
Difin
miękka
2
Medical
Tribune
miękka
2
Via Medica
miękka
2
G+J
twarda
2
Media
Rodzina
miękka
2
G+J
miękka
2
Muza
miękka
2
G+J
Czerwone i
Czarne
Uniwersytet
Opolski
W.A.B.
Czarna
Owca
Drugie
piętro
Akapit
Press
42
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
Liderzy zmian w ochronie
zdrowia
Linux. Programowanie w
powłoce / M.G.Sabell
Lista Bergoglia. Uratowani
przez Franciszka w … /
N.Scavo
Lista celów / F.Forsyth
Listy do Małgorzaty
Musierowicz / Z.Raszewski
Listy ze strefy zerowej /
P.Englund
Literatura doby internetu /
M.Janusiewicz
Lobbing w procesie
kształtowania prawa
autorskiego / A.VetulariCęgiel
Logodydaktyka. Droga
rozwoju / I.MajewskaOpiełka
Lojalność pracowników
współczesnych organizacji
/ I.Świątek-Barylska
Lubię Cię / B.Pawlikowska
Ludowość na sprzedaż /
P.Korduba
Ludzie bezdomni /
S.Żeromski
Ludzie interesu w
przedwojennej Polsce /
M.Barabasiewicz
Łan kozie śmierć / L.Kolska
Łysol i Strusia. Lekcje
niegrzeczności / M.Wicha
Maestro / M.Kącki
Magdulka i cały świat /
R.Jarocki
Malarski żywot Józefa
Chełmońskiego /
M.Masłowski
Malarstwo Białego
Człowieka / W.Łysiak t.1-8
Mali Książęta / C.Grennan
Małe cuda / C.Strayed
Małe ptaszki / A.Nin
Mały brat / C.Doctorow
Mały tyran. Jak mądrze
kochać dziecko / J.Prekop
Małżeńska współzależność
majątkowa w polskim
prawie cywilnym /
J.M.Łukasiewicz
Małżeństwo i miłość.
Kontekst psychologiczny i
Wolters
Kluwer
twarda
2
Helion
twarda
2
Jedność
Albatros
miękka
twarda
2
2
Akapit
Press
miękka
2
Finna
miękka
2
Universitas
miękka
2
Wolters
Kluwer
twarda
2
GWP
miękka
2
miękka
twarda
2
2
miękka
2
Greg
twarda
3
PWN
twarda
miękka
2
2
Agora
twarda
miękka
2
2
Iskry
twarda
2
Bellona
twarda
2
Nobilis
twarda
1
Otwarte
miękka
miękka
twarda
miękka
2
2
2
2
Dream
Books
miękka
2
C.H.Beck
miękka
2
Difin
miękka
2
Uniwersytet
Łódzki
G+J
Narodowe
Centrum
Kultury
Poligraf
Znak
Papierowy
Księżyc
Znak
Prószyński
43
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
neuropsychologiczny /
T.Rostowski
Mam na imię Ania /
A.Grodzka
Maria konopnicka.
Rozwydrzona bezbożnica /
I.Krenzler
Mariolka. Zwariowana
powieść dla nastolatek /
K.Dembska
Marketing doświadczeńgeneza i rozwój /
K.Dziewianowska
Marketing partnerski na
rynku przedsiębiorstw /
K.Fonfara
Marketing za
przyzwoleniem / S.Godin
Marketing żywości /
H.Górska-Warsewicz
Marynarka /
M.Tomaszewski
Marysia i przyjaciółki /
M.Bianka
Masa. O kobietach polskiej
mafii / A.Górski
Maskarady męskości.
Pragnienie
homospołeczne… /
S.Jagielski
Masterchef. Książka
zwycięzcy 2 polskiej edycji
programu
Materiały poliuretanowe
Matura 2014. Vademecum
biologia
Matura 2014. Vademecum
chemia
Matura 2014. Vademecum
fizyka
Matura 2014. Vademecum
geografia
Matura 2014. Vademecum
historia
Matura 2014. Vademecum
Język polski
Matura 2014. Vademecum
Matematyka
Matura 2014. Vademecum
Wiedza o społeczeństwie
Mądre zaufanie / S.M.Covey
Meandry polskiego
bibliotekarstwa 1991-2011
/ J.Wołosz
Mediacja sądowa i
pozasądowa / A.Kalisz
Medytacja dzień po dniu /
C.Andre
W.A.B.
miękka
2
Bellona
miękka
2
Skrzat
miękka
2
PWN
Polskie
Wyd.
Encykloped
yczne
miękka
2
twarda
2
Helion
miękka
2
Wolters
Kluwer
miękka
2
W.A.B.
miękka
2
Poligraf
miękka
2
Prószyński
miękka
2
Universitas
miękka
2
TVN
PWN
twarda
twarda
1
2
Operon
miękka
2
Operon
miękka
2
Operon
miękka
2
Operon
miękka
2
Operon
miękka
2
Operon
miękka
2
Operon
miękka
2
Operon
Rebis
miękka
miękka
2
2
SBP
miękka
2
Wolters
Kluwer
miękka
2
Czarna
Owca
miękka
2
44
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
Medytacja w życiu
codziennym / M.Wielobób
Merde faktor / S.Clarke
Meritum. Podatki 2014 /
A.Kaźmierski
Meritum. Prawo pracy 2014
/ K.Jaśkowski
Metallica. Kompletna
ilustrowana historia /
M.Popoff
Metodologia badań
budżetów gospodarstw
domowych / GUS
Metodyka sporządzania
umów gospodarczych /
A.Cempura
Męskie serce / G.Kramer
Mężczyzna od poniedziałku
do piątku / A.Peterson
Mężczyźni. Międzt siłą a
słabością / S.Biel
Mgła / S.Piasecki
Miejsce na miotle /
J.Donaldson
Miejsce pracy jako istotny
element umowy o pracę /
D.Książek
Mieszane systemy
wyborcze / B.Michalak
Mieszkaj z kotem / G.Metz
Między miejscami. Z psem
przez Afganistan /
R.Stewart
Międzyczas / J.J.Belzyt
Międzynarodowe prawo
zdrowia publicznego /
J.Barcik
Mikrobiologia. Podręcznik
dla pielęgniarek, położnych
i ratowników… /
P.B.Heczko
Miłościwie nam panujący.
Królewskie rody Europy /
P.Coracki
Miłość bez końca /
S.Spencer
Miłość i inne sporty
ekstremalne / P.Curtaz
Miłość w rozmarze XXL /
S.Evanovich
Miłość…z obu stron /
N.Spalding
Misja na czterech łapach /
W.B.Cameron
Mistrz czystego kodu /
R.C.Martin
Mistrz sprzedaży /
W.A.B.
miękka
miękka
2
2
Wolters
Kluwer
miękka
1
Wolters
Kluwer
miękka
1
Kagra
twarda
1
ZWS
miękka
2
LexisNexis
WAM
miękka
miękka
2
2
Replika
miękka
2
WAM
LTW
miękka
miękka
2
2
Eneduerabe
twarda
2
Wolters
Kluwer
twarda
2
miękka
miękka
2
2
Novae Res
miękka
miękka
2
2
C.H.Beck
miękka
2
PZWL
miękka
3
Świat
Książki
twarda
2
Muza
miękka
2
WAM
miękka
2
Prószyński
miękka
2
Muza
miękka
2
Illuminatio
miękka
2
Helion
miękka
miękka
2
2
Helion
UMK
Muza
Czarne
Helion
45
A.Bednarski
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
Mistrzowie gitary / C.Douse
Miś. Zabawka, bohater
literacki, wzór
wychowawczy / J.Binio
Młodzi emeryci w Polsce /
Ł.Krzyżowski
Młodzież wiejska na
Uniwersytetcie /
K.Wasilewski
Mniszka. Opowieść
sandomierska / J.A.Borzęcki
Model wspomagania
zarządzania w zakresie… /
K.Dohn
Modelowanie przepływów
materiałowych w
sieciowych… / W.Kramarz
Moja firma portretowa.
Pierwszy krąg / H.Bakuła
Moja krótka historia /
S.Hawking
Moja kuchnia Polska /
M.Gessler
Moja podróż po imperium /
A.Christie
Moje lata w Top Gear /
J.Clarkson
Moje wspomnienia / B.Stahl
Moje wspomnienia /
J.Dowbor-Muśnicki
Moje wypieki i desery /
D.Świątkowska
Moje życie od teraz / J.Verdi
Moje życie z Farrah /
R.O'Neal
Mona / D.T.Sehlberg
Moralność mózgu. Co
neuronauka mówi o
moralności /
P.S.Churchland
Morderca bez twarzy /
H.Mankell
Morderstwo na 31 piętrze /
P.Wahloo
Morza wszeteczne /
M.Mortka
Motoryzacja w Polsce /
S.Szelichowski
Motyle dzienne, motyle
nocne / M.Jurczak
Motylek / K.Puzyńska
Możesz być jeszcze lepszym
menedżerem /
M.Armstrong
Możesz wybrać kogo chcesz
pożreć / D.Combrzyńska-
Bellona
miękka
2
SBP
miękka
2
Scholar
twarda
2
UMK
miękka
1
Nowy Świat
miękka
3
Difin
miękka
2
Difin
miękka
2
G+J
twarda
2
W.A.B.
twarda
2
Fenix
twarda
1
Dolnośląski
e
twarda
2
Aspra
miękka
miękka
2
2
Zysk i S-ka
twarda
2
Egmont
twarda
miękka
1
2
miękka
2
miękka
2
Copernicus
twarda
2
W.A.B.
miękka
2
Albatros
miękka
2
W.A.B.
miękka
2
Carta
Blanca
twarda
2
Prószyński
miękka
miękka
2
2
Amber
miękka
2
Literatura
twarda
2
Insignis
Ole
Świat
Książki
Czarna
Owca
Nasza
Księgarnia
46
Nagda
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
Możliwości i pułapki
pomnażania pieniędzy /
P.Zaremba-Śmietański
Mój Adam / E.Nowak
Mój na zawsze / A.Bauer
Mroczny anioł / V.Andrews
Mrok / J.Lutz
Mściciel / F.Forsyth
Muszka / J.M.Chmielewska
Muzyka gwiazd / L.Giliard
Mysia orkiestra / D.Gellner
Myszka Trapiszka i dom
pod kocią łapką /
E.K.Kozubska
Myśl pozytywnie /
B.Pawlikowska
Myślę o Tobie /
B.Pawlikowska
Na bezludnym szlaku /
C.J.Box
Na domowym froncie /
K.Hannah
Na falach uniesień / S.Galen
Na pastwiska zielone /
A.B.Ragole
Na pokładzie i za burtą /
J.Horodniczy
Na południe od Lampedusy
/ S.Liberti
Na własne oczy / A.Branicki
Na zawsze martwy /
C.Harris
Nadpłata i zwrot podatku /
M.Popławski
Nadzieja w życiu ludzi /
M.Kościelska
Naga prawda o seksmisji /
J.Machuslki
Najdłuższa podróż /
N.Sparks
Najlepsze opowiadania t.1-2
/ H.P.Lovecraft
Najwierniejsi przyjaciele /
R.Piątkowska
Należyta staranność w
prawie międzynarodowym
/ J.Kulesza
Napiętnowana / A.M.Scarfo
Naprawa finansów
jednostki samorządu
terytorialnego / W.Gonet
Naruszenia zasad
uczciwego obrotu
giełdowego / I.Chojecka
Wolters
Kluwer
miękka
miękka
2
2
Bajka
miękka
miękka
miękka
miękka
twarda
miękka
twarda
2
2
2
2
2
2
2
Ezop
twarda
2
G+J
twarda
2
G+J
twarda
2
Albatros
miękka
2
Amber
miękka
miękka
2
2
Smak Słowa
twarda
2
LTW
twarda
2
Czarne
PWN
miękka
miękka
2
2
Mag
miękka
2
Wolters
Kluwer
twarda
2
Difin
miękka
2
W.A.B.
miękka
2
Albatros
miękka
2
Zysk i S-ka
miękka
2
Bis
twarda
2
Amber
twarda
miękka
2
2
Difin
miękka
3
C.H.Beck
twarda
2
Egmont
Świat
Książki
Prószyński
Prószyński
Amber
Bajka
Książnica
Świat
Książki
Uniwersytet
Łódzki
47
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
Następca komendanta.
Edward Śmigły Rydz.
Materiały do biografii
Następstwo prawne
spadkobierców i
zapisobierców… / S.Babiarz
Nasz człowiek w Szanghaju
/ A.Lantz
Nasz papież i zamiatacze
ulic / A.W.Wodziński
Nasze szczęśliwe czasy /
G.Ji-Young
Nasze zdrowie. Dobre rady
lekarza… / P.BiałoKozowicz
Naturalne sposoby
pokonywania bólu /
L.Aliaga
Nauczka dla księcia /
S.MacLean
Nauka administracji
Nauka korzystania z nicnika
/ L.Sonna
Nauka nocniczka dla
dziewczynek…prosta
metoda / S.Care
Nauka o organizacji /
A.Adamik
Nawyk samodyscypliny w
pracy / N.Fiore
Naziści. Ikony zła /
B.Mrożewski
Nazwy miejscowe Polski:
historia, pochodzenie,
zmiany t.8 O-Pn
Neapol'44. Pamiętnik
oficera wywiadu z
okupowanych Włoch /
N.Lewis
Nędzole / Z.Masternak
Nie budź mnie jeszcze /
G.Gortat
Nie daj się zmanipulować /
W.Dryden
Nie ma przyzwolenia na
choroby / S.Korżawska
Nie ma tego złego /
K.Higgins
Nie mów przepraszam, nie
mów kocham / L.Wieczorek
Nie odchodź / L.Scottline
Nie odrobiłem pracy
domowej bo… / D.Cali
Nie tłumacz się, działaj…
Nie traćmy ani chwili /
J.Mansell
Nie tylko enigma / M.Grajek
Nie wszyscy ale dojdziemy /
Aspra
miękka
2
LexisNexis
miękka
2
Świat
Książki
miękka
2
Bernardiniu
m
miękka
2
Kwiaty
Orientu
miękka
2
Bellona
miękka
2
Jedność
miękka
2
Amber
Difin
miękka
miękka
2
2
Helion
miękka
1
Esprit
miękka
1
Wolters
Kluwer
miękka
2
Helion
miękka
2
Ole
miękka
2
Pandit
miękka
1
Czarne
Zysk i S-ka
miękka
miękka
2
3
Ezop
miękka
2
Jedność
miękka
2
Corsam
miękka
1
Prószyński
miękka
2
miękka
miękka
2
2
twarda
miękka
2
2
miękka
miękka
miękka
2
2
2
Czarna
Owca
Prószyński
Dwie
Siostry
OnePress
Literackie
PWN
Bellona
48
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
W.Anders
Nie zapomnij mnie /
D.Sieveking
Nie zjadaj cukierka…od
razu. Tajemnica słodkiego
sukcesu… / J.de Posada
Niebezpieczna jej uroda /
T.Kuza
Niebieskie strefy… /
D.Buettner
Niedotykalny 2. Dziwne
życie i tragiczna śmierć… /
R.Sullivan
Niegrzeczne dziewczynki w
Biblii / L.C.Higgs
Niekorzystne zasoby. Nowa
polityka rynku… / J.Męcina
Nienawiścią za miłość… /
A.Polo
Niepełnosprawność
intelektualna. Mowa-językKomunikacja… /
J.J.Błaszyński
Niespełniona obietnica /
M.Starosta
Nieśmiałość. Zmień
myślenie-odważ się być
sobą / M.Staniek
Nieśmiertelny diament /
R.Rohr
Nieważne jak dobry jesteś,
ważne jak dobry chcesz być
/ P.Arden
Niewidzialny morderca /
L.Kaaberbol
Niewolnice władzy /
L.Cacho
Niezapomniane twarze /
W.Kieżun
Niezwykłe światy Arabelli /
E.Łaszkiewicz
Nigdy nie wracaj / L.Child
Nigdy, przenigdy /
S.Shepard
Noga w szufladzie czyli
domowa historia
szpiegowska / E.Nowak
Nowa świadomość.
Duchowy wymiar ustawień
rodzin / B.Hellinger
Nowe imperium.
Szmarragdowy sztorm /
M.J.Sullivan
Nowe wyzwania i
perspektywy dla
wychowania
przedszkolnego i edukacji…
/ B.Surma
Drzewo
Babel
miękka
2
MT Biznes
miękka
2
Novae Res
miękka
2
Galaktyka
miękka
2
G+J
twarda
2
Aetos Media
miękka
2
Aspra
twarda
2
Poligraf
miękka
2
Harmonia
miękka
2
Poligraf
miękka
2
Samo Sedno
miękka
2
WAM
miękka
2
Insignis
miękka
2
Sonia Draga
miękka
2
Muza
miękka
2
Poltext
miękka
2
Skrzat
Albatros
twarda
miękka
2
2
Otwarte
miękka
2
Czarna
Owieczka
twarda
2
Czarna
Owca
miękka
2
Prószyński
miękka
2
WAM
miękka
2
49
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
Nowoczesne rozwiązania w
logistyce
Nowoczesne zasady
odzywiania w praktyce /
L.Campbell
O czym pada śnieg /
A.Tyszka
O wartości zaufania /
K.Żądło
O związku edukacji z
rodziną. Społeczne
konteksty… / W.Segiet
Obciążenia fiskalne
przedsiębiorstw… / B.Balza
Obiecaj mi, że będziesz
wolny / J.Molist
Obietnice po zmierzchu /
S.Matthews
Oblicza racjonalności /
W.Szewczak
Obłokobujanie / P.Smith
Obniż swoje ciśnienie
Obóz-muzeum. Trauma we
współczesnym
wystawiennictwie
Obraz kontrolny /
T.Sekielski
Obraz literatury w
komunikacji społecznej po
roku 1989
Obrazowanie magnetycznorezonansowe / B.Gonet
Obrót nieruchomościami /
M.Górski
Obscenariusz. Wypisy z
ksiąg nieczystych /
W.Kuczok
Obserwator / C.Link
Ocena efektywności
instytucji publicznych w
sektorach edukacji i … /
M.Biernacki
Ocena systemu awansu
zawodowego nauczycieli… /
A.Wiłkomirska
Ocena wypłacalności
zakładu ubezpieczeń a
system… / M.Lament
Ochotnik . V Dywizja
Syberyjska
Ochrona danych
medycznych według …
Ochrona danych osobowych
w jednostkach oświaty /
A.Balicki
Ochrona danych
osobowych, informacji
niejawnych i systemów
Wolters
Kluwer
miękka
2
Galaktyka
miękka
2
Akapit
Press
twarda
2
Poltext
miękka
2
UAM
miękka
2
Difin
miękka
2
Albatros
miękka
2
Ole
miękka
2
UMK
Vital
miękka
twarda
miękka
2
2
2
Universitas
miękka
2
Rebis
miękka
2
PAN
miękka
2
PZWL
miękka
2
Difin
miękka
2
miękka
Sonia Draga twarda
2
2
UE
miękka
2
Uniwersytet
Warszawski
miękka
2
CeDeWu
miękka
2
PWN
miękka
2
Wiedza i
Praktyka
miękka
2
C.H.Beck
miękka
2
C.H.Beck
miękka
2
Czarne
W.A.B.
50
teleinformatycznych w
sektorze… / A.Gałach
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
Oczy zasypane piaskiem /
P.Smoleński
Od faktu naukowego do
produkcji wiedzy
Od Keynesa do teorii
chaosu / A.Jakimowicz
Od pierwszego wejrzenia /
D.Steel
Od zaciekawienia do
zaangażowania / G.Kmita
Oddział wyklętych /
S.Nowak
Odessa i tajemnica
Skrybopolis / P.Olmen
Odkrywca 3D Dinozaury
Odkrywca 3D Nasza Planeta
Odkrywca 3D Niezwykły
kosmos
Odpamiętane. O historii
mówionej na przykładzie
narracji… / W.KudelaŚwiątek
Odporność chwastów na
herbicydy / K.Adamczewski
Odpowiedzialność
odszkodowawcza za
wydanie… / A.Drywa
Odpowiedzialność za
szkodę na ziemi
wyrządzoną ruchem statku
powietrznego / A.Konert
Odpowiedzialność za
szkodę niemajątkową
wyrządzoną
niewykorzystaniem umowy
o imprezę turystyczną /
M.Sekuła-Leleno
Odpowiedzialny biznes w
gospodarce sieciowej /
J.Szumniak-Samdej
Odwaga jest kobietą t.1 /
M.Szarejko
Odwieczny bal / V.Jackson
OFE. Katastrofa
prywatyzacji emerytur w
Polsce / L.Oręziak
Ofiary z ludzi. Od
Samurajów do
męczenników… / J.Molenda
Czarne
twarda
2
Uniwersytet
Warszawski
miękka
2
PWN
miękka
2
Między
Słowami
miękka
2
Uniwersytet
Warszawski
miękka
2
Fronda
twarda
2
Egmont
Wilga
miękka
twarda
twarda
2
2
2
Wilga
twarda
2
Universitas
miękka
2
PWN
miękka
2
Wolters
Kluwer
twarda
2
Wolters
Kluwer
twarda
1
Wolters
Kluwer
twarda
2
Poltext
miękka
2
PWN
Amber
miękka
miękka
2
2
Książka i
Prasa
miękka
2
miękka
2
miękka
2
twarda
2
miękka
2
Wilga
Bellona
Świat
Książki
Ogród cieni / V.C.Andrews
Ojczyzna się odradza /
M.Kosman
G&P
Okropny Maciuś nie chce się Nasza
zakochać / M.StrękowskaKsięgarnia
51
Zaremba
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
Okruchy ewolucji /
M.Ryszkiewicz
Olimpijscy Herosi t.3 Znak
Ateny / R.Riordan
Olimpijscy Herosi t.4 Dom
Hadesa / R.Riordan
Opakowania w gospodarce
magazynowej / Z.Dudziński
Operacja Reichswehra.
Kulisy wywiadu II RP /
M.Zacharski
Opieka nad dzieckiem w
wybranych chorobach… /
M.Perek
Opieka nad seniorem /
B.Jakimowicz-Klein
Opowiadania bez puenty /
S.Michorzewski
Opowiedziane. O prozie
Wiesława Myśliwskiego /
B.Kaniewska
Opowieść mężczyzny, który
zarabia śpiąc / J.Kędzierski
Organizacja produkcji w
przedsiębiorstwie /
M.Brzeziński
Organizacja systemów
produkcyjnych /
J.Lewandowski
Orlęta Lwowskie /
J.Szentivanyi
Orły imperium 6.
Przepowiednia / S.Scarrow
Osobisty album. Krystyna
Janda / K.Baranowska
Ostańce. Kamienice
warszawskie i ich
mieszkańcy t.1-3 / M.Stopa
Ostatni dyżur / K.Wahlberg
Ostatni na liście / N.White
Ostatni testament / J.Frey
Ostatnia rozgrywka /
M.Kędzierski
Ostatnie dni dyktatorów /
D.Ducret
Ostatnie westchnienie
Maura / S.Rushdie
Ostatnie wydanie /
F.Michaels
Otwórz bardzo ostrożnie /
N.Bromley
Padaczka i inne zaburzenia
napadowe u dzieci /
D.Dunin-Wąsowicz
Paladyn t.1 Proroctwo /
Demart
twarda
2
Galeria
Książki
miękka
2
Galeria
Książki
miękka
2
ODDK
miękka
2
Zysk i S-ka
twarda
2
PZWL
miękka
2
Świat
Książki
miękka
2
Poligraf
miękka
2
UAM
miękka
3
ResoMaria
miękka
2
Difin
miękka
2
PWE
miękka
2
M
miękka
2
Książnica
miękka
2
Buchman
twarda
2
Dom
Spotkań z
Historią
Świat
Książki
miękka
1
miękka
miękka
2
2
miękka
2
Grasshoppe
r
miękka
2
Znak
twarda
2
Rebis
twarda
2
Bellona
miękka
2
Wilga
twarda
2
miękka
miękka
2
2
Amber
Burda
Publishing
Medical
Tribune
Remi
52
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
M.Frost
Palenie tytoniu przez
dziewczęta w okresie
dorastania / A.Kowalewska
Pamiętnik Czachy /
J.Jagiełło
Pamiętnik i wspomnienia /
J.Newlin
Pamiętnik samobójczyni /
M.Grochowolska
Pamiętniki / L.Tołstoj
Pan Motorek /
W.Chotomska
Pan od seksu / Z.LewStarowicz
Pandemonium / L.Oliver
Paradoks szympansa /
S.Peters
Paradoksy
ponowoczesności. O
starciu…
Partnerstwo publicznoprywatne w Unii
Europejskiej / M.Wileoński
Partycypacja społeczna w
samorządzie terytorialnym
/ B.Dolnicki
Pas Deltony. Dolina
Zaginionych / E.Rodda
Patologie zachowania
więźniów / D.Sarzała
Patriotyzm i nacjonalizm /
J.Nikitorowicz
Patrzę i wspominam /
N.Andrycz
Pedagogiczne tworzenie
istoty ludzkiej /
M.Dembiński
Pedofilia. 30 wywiadów z
pedofilami / D.W.Pryor
Pełna moc możliości /
J.Walkiewicz
Pendereccy. Saga rodzinna
/ K.Penderecki
Perfekcyjna pani domu.
Poradnik / M.Rozenek
Perspektywy współczesnej
frazeologii polskiej…
Pewien Franek /
M.Maciaszek
Pewnego dnia w grudniu /
M.Ochnik
Piata dyscyplina. Materiały
dla praktyka / A.Kleiner
Pielęgniarstwo
diabetologiczne /
A.Szewczyk
Aspra
miękka
2
Literatura
twarda
2
Baron
miękka
2
PWN
miękka
twarda
2
2
Muza
miękka
2
Znak
Otwarte
twarda
miękka
2
2
Edgard
miękka
2
Scholar
miękka
2
Difin
miękka
2
Wolters
Kluwer
twarda
2
Egmont
miękka
2
Aspra
miękka
2
Impuls
miękka
2
KiW
twarda
2
UAM
miękka
2
GWP
miękka
2
Helion
twarda
2
Literackie
twarda
2
Pascal
twarda
2
UAM
miękka
2
Novae Res
twarda
2
Zysk i S-ka
miękka
2
Wolters
Kluwer
miękka
2
PZWL
miękka
3
Maternus
Media
53
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
Pielęgniarstwo
nefrologiczne / J.Sein Anand
Pierwsze kroki w piłce
ręcznej: przewodnik
metodyczny / L.Biernacki
Pięćdziesiąt twarzy grzechu
/ C.Linden
Pilot apacza / E.Macy
Piłka ręczna /
A.Remikowska
Piłka ręczna w szkole /
M.Spieszny, R.Tabor
Piłka ręczna. Historia,
zasady, trening
Piłka ręczna: bliżej z
przepisami / J.Dziaczuk
Piłka ręczna: technika,
metodyka, podstawy
taktyki / M.Spieszny,
R.Taber
Pionierzy / M.Dzienkiewicz
Piotruś Pan i Wendy /
J.M.Barrie
Piracka moneta-przygoda w
68 pokojach / M.Malone
Pisane szkarłatem t.1 Inni /
A.Bishop
Pisma procesowe w
sprawach rodzinnych z
objaśnieniami / H.Haak
Pistacja w Krainie Smoków.
Chiny inaczej / M.Błońska
Pitu i kudłata w opałach /
T.Lalko
PL Boy do kwadratu /
L.Gabas
Plamy na śniegu / L.Gabas
Plaster na duszę /
E.Żeromska
Plemienna korporacja /
J.Galli
Płatki na wietrze /
V.C.Andrews
Płomień strachu / J.Lance
Po drugiej stronie drzwi /
R.Lasota
Po Hitlerze. Powrót
Niemców do
cywilizowanego świata… /
K.H.Javausch
Poczytajmy o Bożym
Narodzeniu / B.Hartman
Poczytajmy o zwierzętach /
B.Hartman
Pod dachem świata /
R.Anuradha
PZWL
miękka
3
AWFiS
miękka
2
Amber
Literackie
miękka
miękka
2
2
WSP
miękka
2
COS
miękka
2
Dragon
miękka
2
AWFiS
miękka
2
Kontekst
Dwie
Siostry
miękka
2
twarda
2
Znak
twarda
2
Akapit
Press
miękka
2
Initium
miękka
2
C.H.Beck
miękka
2
Bis
miękka
2
Znak
twarda
2
Muza
Muza
miękka
miękka
2
2
Wojciech
Marzec
miękka
2
Difin
miękka
2
miękka
2
miękka
2
Aspra
twarda
2
Rebis
twarda
2
Jedność
twarda
2
Jedność
twarda
2
Sonia Draga
twarda
2
Świat
Książki
Świat
Książki
54
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.
1010.
1011.
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.
Pod prąd. Wspomnienia z
PRL t.2 / Z.Dostaw
Pod skorupą milczenia /
L.Juszczyszyn
Pod ziemią w Villatte /
I.Hedstrom
Podatek bankowy / P.Dec
Podatek dochodowy od
osób fizycznych. Komentarz
2014
Podatek dochodowy od
osób prawnych. Komentarz
2014
Podatek od czynności
cywilnoprawnych.
Komentarz / M.Gorgul
Podatek od złudzeń /
P.S.Wajda
Podatki 2014
Podatki dochodowe w
praktyce / K.Janczukowicz
Podniebny balet /
J.Gotowała
Podpalacz / W.Chmielarz
Podręcznik dla nastolatków
i ich rodziców u kresu
wytrzymałości / L.Cirillo
Podróż do krainy zeków /
J.Margolin
Podróż, która zmieniła
świat / A.Moorehead
Podróżą każda miłość jest /
I.Jurczenko-Topolska
Podróże po Syberii /
I.Frazier
Podróże z nim i samotnie.
Pięć piekieł na ziemi /
M.Gellhorn
Podstawowe zagadnienia
współczesnej logistyki
Podstawy kryptografii /
M.Karbowski
Podstawy mikro i makro
ekonomii / Z.Sepkowska
Podstawy wiedzy o rynku
pracy / E.Krypińska
Poezja eksperymentalna /
J.Donquy
Pokolenie kolosów /
P.Tamza
Pokonaj stres z Kaizen /
J.Gibas
Polityka antyterrorystyczna
Unii Europejskiej /
I.Oleksiewicz
Polityka ekonomiczna i
rynki finansowe a
Agora
miękka
1
Szaron
miękka
2
C.H.Beck
miękka
miękka
2
2
C.H.Beck
twarda
1
C.H.Beck
twarda
1
LexisNexis
miękka
2
Poligraf
C.H.Beck
miękka
miękka
2
1
ODDK
miękka
1
Bellona
Czarne
twarda
miękka
2
2
Jedność
miękka
2
Czarne
miękka
2
Zysk i S-ka
miękka
2
Muza
miękka
2
Świat
Książki
twarda
2
Zysk i S-ka
miękka
2
Wolters
Kluwer
miękka
2
Helion
miękka
2
Difin
miękka
2
miękka
2
miękka
2
W.A.B.
miękka
2
Helion
miękka
2
UMCS
miękka
2
CeDeWu
miękka
2
Czarna
Owca
Uniwersytet
Łódzki
Słowo
Obraz
Terytoria
55
funkcjonowanie gospodarki
1018.
1019.
1020.
1021.
1022.
1023.
1024.
1025.
1026.
1027.
1028.
1029.
1030.
1031.
1032.
1033.
1034.
1035.
1036.
1037.
1038.
1039.
Polityka zagraniczna Polski
w strefie euroatlantyckiej /
R.Zięba
Polscy migranci i ich
starzejący się rodzice /
Ł.Krzyzowski
Polska w pułapce średniego
dochodu / M.J.Radło
Polskie królowe.
Zawiedzione miłości /
J.Besala
Położna. 3550 cudów
narodzin / J.Kalyta
Pomiar i ocena płynności
finansowej… / A.Tokarski
Pomnik cesarzowej Achai
t.3 / A.Ziemiański
Pomoc społeczna. Wybrane
instytucje pomocy rodzinie
i dziecku / B.Kołaczkowski
Ponieważ Cię kocham
Najpiękniejsze wyznania
miłości
Porachunki / T.Benacquista
Portret kobiet w
opowiadaniach dziesięciu
hiszpańskich autorek /
C.Riera
Portret księdza w
wyobrażeniach i ocenach
polskiej młodzieży /
J.Baniak
Porwana / R.Lewanowicz
Porwanej i sprzedanej
powrót do piekła /
S.Forsyth
Posklejana rodzina /
J.Green
Postępowanie
dyscyplinarne wobec osób
wykonujących prawnicze…
/ P.Czarnecki
Postępowanie karne. Część
ogólna / R.Panikowski
Postępowanie karne. Część
szczegółowa /
R.Panikowski
Postradzieckie państwa Azji
Centralnej. Historia,
polityka, gospodarka… /
R.Kłaczyński, E.Sadowska
Poszukiwanie dowodów
przestępstw gospodarczych
/ Z.Kukuła
Poszukiwany / L.Child
Pośrednictwo finansowe a
Uniwersytet
Warszawski
miękka
2
Scholar
miękka
2
Difin
miękka
2
Bellona
miękka
2
Otwarte
twarda
2
CeDeWu
miękka
2
Fabryka
Słów
miękka
2
Wolters
Kluwer
miękka
2
Muza
twarda
miękka
2
2
Biuro
Literackie
miękka
2
Replika
miękka
miękka
2
2
Amber
miękka
2
Sonia Draga
twarda
2
C.H.Beck
miękka
2
Wolters
Kluwer
miękka
3
Wolters
Kluwer
miękka
3
Uniwersytet
Pedagogicz
ny
miękka
2
miękka
miękka
miękka
2
2
2
Pascal
Nomos
LexisNexis
Albatros
CeDeWu
56
1040.
1041.
1042.
1043.
1044.
1045.
1046.
1047.
1048.
1049.
1050.
1051.
1052.
1053.
1054.
1055.
1056.
1057.
1058.
1059.
1060.
1061.
1062.
1063.
rozwój gospodarczy
Powiązania funkcjonalne
pomiędzy polskimi
metropoliami /
T.Komornicki
Powiedzcie swoim /
W.Pestka
Powrót do Ferrinu /
K.Michalak
Powrót do źródeł /
F.D'Onaglia
Powtórnie się narodzić /
Y.Boulvin
Poza górą / S.House
Poza krawędź świata /
L.Bergreen
Poza zasięgiem /
H.Steinberg
Pozaświatowcy t.1 Świat
bez bohaterów / B.Mull
Pozaświatowcy t.2 Zarzewie
buntu / B.Mull
Pozaświatowcy t.3 W
pogoni za proroctwem /
B.Mull
Pozdrówce Góry
Świętokrzyskie. Reportaż
historyczny / C.Chlebowski
Pozostał gniew /
D.Rutkowski
Praca z zastanym kodem /
M.Feathers
Pracownicza partycypacja
finansowa / M.Kozłowski
Pracownik samorządowy
od zatrudnienia do
zwolnienia /
R.Mroczkowska
Prawdziwych przyjaciół
poznaje się w Bredzie /
B.Chomątkowska
Prawie siostry /
M.Ulatowska
Prawnicy przyszłości /
R.Susskind
Prawo dla ekonomistów.
Podręcznik akademicki /
T.Kocowski
Prawo medyczne w
praktyce
Prawo ochrony
środowiska. Komentarz /
Z.Bukowski
Prawo prasowe. Komentarz
/ M.Brzozowska-Pasieka
Prawo Unii Europejskiej a
prawo konstytucyjne… /
S.Dudzik
SeDNO
twarda
2
Wysoki
Zamek
miękka
2
Literackie
miękka
2
Amber
miękka
2
Salvator
Stapis
miękka
miękka
1
2
Rebis
twarda
2
Akurat
miękka
2
Mag
miękka
2
Mag
miękka
2
Mag
miękka
2
Adam
Marszałek
twarda
Bellona
miękka
2
Helion
miękka
2
Uniwersytet
Łódzki
miękka
2
ODDK
miękka
1
Czarne
miękka
2
Prószyński
miękka
2
Wolters
Kluwer
miękka
2
Uniwersytet
Ekonomiczn
y
miękka
3
Medical
Tribune
miękka
2
LexisNexis
twarda
2
LexisNexis
miękka
2
Wolters
Kluwer
twarda
2
57
7
3
1064.
1065.
1066.
1067.
1068.
1069.
1070.
1071.
1072.
1073.
1074.
1075.
1076.
1077.
1078.
1079.
1080.
1081.
1082.
1083.
1084.
1085.
1086.
1087.
1088.
Prawo wobec innowacji
technologicznych /
A.Sztolcman
Preludium brzasku t.1 Pieśń
Alaski / T.Peterson
Pretashop. Sklep
internetowy szyty na miarę
/ W.Wrotek
Pretty Little Liars.
Tajemnice Ali / S.Shepard
Prewencja udaru mózgu u
chorego z …
Problemy i metody w
zarządzaniu organizacjami
/ A.Tomaszewski
Problemy prawa polskiego i
obcego w ujęciu
historycznym, praktycznych
i teoretycznym t.1-4
Problemy zdrowia
psychicznego u osób z
zespołem… / E.Zasępa
Proces karny. Część ogólna
Procesja śmierci / E.George
Procesy biznesowe w
praktyce / M.Piotrowski
Procesy modernizacyjne
rolnictwa / K.Zieliński
Procesy reologiczne
przewodowych stopów… /
B.Smyrak
Produkty strukturyzowane
/ M.Bartkowiak
Profesjonalizacja w
dziennikarstwie /
T.Konopiuk
Profesjonalne zarządzanie
barwą / B.Fraser
Programowanie równoległe
i asynchroniczne w C#5.0
Programowanie w języku R
/ M.Gągolewski
Projekt macierzyństwa /
L.C.Harger
Projektowanie baz danych
dla każdego /
M.J.Hernandez
Projektowanie podłóg
przemysłowych / P.Hajduk
Projektowanie stron
internetowych / R.Niederst
Prosiaczek Fryderyk i miś
Freginald / W.R.Brooks
Prowincja pełna czarów /
K.Enerlich
Przebudzenie arkadii /
K.Meyer
Uniwersytet
Warszawski
miękka
2
WAM
miękka
2
Helion
miękka
2
Otwarte
miękka
2
Via Medica
miękka
2
Adam
Marszałek
miękka
2
C.H.Beck
miękka
2
Impuls
Wolters
Kluwer
miękka
2
Sonia Draga
miękka
miękka
3
2
Helion
miękka
2
Difin
miękka
2
Impuls
miękka
2
CeDeWu
miękka
2
Aspra
miękka
2
Helion
twarda
Helion
miękka
2
PWN
miękka
2
Nasza
Księgarnia
miękka
2
Helion
miękka
2
PWN
miękka
2
Helion
miękka
2
Jaguar
twarda
2
MG
miękka
2
Media
Rodzina
miękka
2
58
2
2
1089.
1090.
1091.
1092.
1093.
1094.
1095.
1096.
1097.
1098.
1099.
1100.
1101.
1102.
1103.
1104.
1105.
1106.
1107.
1108.
1109.
1110.
1111.
1112.
Przeciw poetom. Dialog o
poezji z Czesławem
Miłoszem / W.Gombrowicz
Przedsiebiorstwa rodzinne
w otoczeniu globalnym /
W.Popczyk
Przedsiębiorczość i
innowacyjność terytorialna
/ Z.Makieła
Przedsiębiorstwa krajowe i
zagraniczne w Polsce /
M.Jasiniak
Przegrana numeru piątego
/ L. Pittacus
Przemoc w rodzinie / I.
Pospieszul
Przepis na katastrofę /
T.Refferty
Przerwane oczekiwanie / G.
Cozza
Przesłanie dla Polaków
Przestrzeń nieszczęsnych
dusz / M. Grimes
Przeszłość w dyskursie
publicznym
Prześladowałam Lecha
Wałęsę i nie żałuję / W.
Milewska
Przetrwałam. Życie ofiary
Josefa Mengele / E. Mozes
Kor
Przeznaczenie / M.Levy
Przezorność. Kto oszczędza
w Polsce / B.Liberda
Przstępczość graniczna
cudzoziemców / M.
Perkowska
Przychodzi Budda do baru /
L. Rinzler
Przygody JęzyczkaPodróżniczka / M. Bryła
Przygotowanie do wyceny /
G.Sperczyński
Przygotowanie młodzieży
licealnej do korzystania z
metod i technik
informatycznych / M.
Muchacki
Przygotowanie
sprawnościowe w
zespołowych grach
sportowych / A.Zając
Przyjaciólki / D. Koomson
Przypadek Charlesa Dextera
Warda / H.P. Lovecraft
Przyrodnicze podstawy
gospodarowania
Znak
miękka
3
Uniwersytet
Łódzki
miękka
2
C.H.Beck
miękka
2
Uniwersytet
Łódzki
miękka
2
G+J
miękka
2
WSiP
miękka
3
Pascal
miękka
2
Mamania
Rafael
miękka
twarda
2
1
WAB
miękka
2
Scholar
Warszawsk
a Firma
Wydawnicz
a
miękka
2
miękka
2
Prószyński
Albatros
twarda
miękka
2
2
UW
miękka
2
C.H. Beck
miękka
2
Helion
miękka
2
Impuls
miękka
2
Helion
miękka
2
Impuls
miękka
2
AWF
Albatros
twarda
miękka
2
2
C&T
miękka
2
PWN
miękka
2
59
przestrzenią / A. Macias
1113.
1114.
1115.
1116.
1117.
1118.
1119.
1120.
1121.
1122.
1123.
1124.
1125.
1126.
1127.
1128.
1129.
1130.
1131.
1132.
1133.
1134.
1135.
Przystań wiatrów /
G.R.R.Martin
Zysk
Przyszłość świetlana
szkolnego tumana…/ H.
Czarna
Brosche
Owca
Przywiązanie do organizcji
a kontrakt psychologiczny /
A. Wołowska
UMK
Przywództwo przez
Wolters
integrację / C. Gobillat
Kluwer
Przyzwoitka / L.Moriarty
Bukowy Las
Psy z Rygi / H. Mankell
WAB
Psychologia coachingu
biznesowego / Z. Nieckarz
Harmonia
Psychologia procesu / B.
Szymkiewicz
Eneteia
Psychologiczne aspekty
zarządzania zasobami
ludzkimi w zakładach
opieki zdrowotnej / G.
Wolters
Bartkowiak
Kluwer
Psychopaci - sprawcy
przestępstw seksualnych /
B. Pastwa-Wojciechowska
Harmonia
Psychoterapia
psychodynamiczna
zaburzeń osobowości
UJ
Ptasi śpiew / S. Faulks
Zysk
Publiczne egzekucje / N.
Świat
Cawthorne
Książki
Purpurowe miejsce zgonu /
J.D. MacDonald
Albatros
Pyszne 25 / A. Starmach
Znak
Pyszne 25. Nowa proporcja
przepisów/ A. Starmach
Znak
Rachunek efektywności
systemu informacyjnego
rachunkowości / A. Bujak
UMCS
Rachunkowość jednostek
sektora finansów
publicznych i instytucji
finansowych
PWE
Rachunkowość podmiotów
Wolters
leczniczych / J. Chluska
Kluwer
Rachunkowość
przedsiębiorstw / K.
Czubakowska
PWE
Rachunkowość
przedsiębiorstw wybranych
sektorów gospodarki /
T.Kiziukiewicz
PWE
Rachunkowość w
rozliczeniach podatkowych
/ T. Martyniuk
PWE
Rachunkowość, finanse,
Cedewu
miękka
2
miękka
2
miękka
2
twarda
miękka
miękka
2
2
2
twarda
2
twarda
2
miękka
2
miękka
2
miękka
miękka
2
2
twarda
2
miękka
miękka
2
1
miękka
1
miękka
2
miękka
2
miękka
2
miękka
2
miękka
2
miękka
miękka
2
2
60
audyt i kontrola
Racjonalność oraz
uwarunkowania procesów
1136. ….
1137.
1138.
1139.
1140.
1141.
1142.
1143.
1144.
1145.
1146.
1147.
1148.
1149.
1150.
1151.
1152.
1153.
1154.
1155.
1156.
1157.
1158.
1159.
1160.
1161.
Radość / OSHO
Radość dla początkujących
/ E. Bauermeister
Radość picia. Czytanie o
alkoholu nie szkodzi…/
B.Holland
Raj na ziemi / R. Schubert
Ranczo / R. Brutter
Raporty dyplomatyczne
Czesława Miłosza 19451950 / Cz. Miłosz
Raz, dwa, trzy do rodziny
trafisz Ty / B. Dołęgowska
Refren poranka /
T.Peterson
Refundacja leków, środków
spożywczych…/ J.Adamski
Regionalny rynek pracy / K.
Brzychcy
Regiulamin pracy.
Tworzenie,
wprowadzanie… / M.Nałęcz
Rekin z parku Yoyogi /
J.Bator
Rekrutacja. Teoria i
praktyka / J.Woźniak
Reksio - księga wiedzy /
B.Dawczak
Reksio. Dobranocka wszech
czasów
Relacje inwestorskie spólek
kapitałowych
Religia a polityka /
A.Siewierska-Chmaj
Renty strukturalne w
ustawodastwie rolnym / J.
Zięba
Resortowe dzieci. Media /
D. Kania
Responsive web Design.
Projektowanie elastycznych
witryn w HTML5 i CSS3 / B.
Frain
Rewizjoniści. Obecność w
dyskursach okresu PRL / M.
Mikołajczyk
Rewolucja solidarności
1980-1981 / A. Friszke
Ręka, która zadrży / K.
Eriksson
Ręka. Pożegnanie z Kurtem
Wallanderem / H. Mankell
Rodzina, młodzież, dziecko.
Impuls
Czarna
Owca
miękka
2
miękka
2
Znak
miękka
2
WAB
Literackie
miękka
twarda
miękka
2
2
2
Więź
miękka
2
Psychoskok
miękka
2
WAM
miękka
2
Wolters
Kluwer
twarda
2
Cedewu
miękka
3
C.H. Beck
miękka
2
WAB
miękka
2
PWN
miękka
3
Publikat
twarda
2
Papilon
twarda
2
Buchmann
Difin
miękka
2
Uniwersytet
Warszawski
miękka
2
C.H. Beck
miękka
2
Fronda
miękka
2
Helion
miękka
2
Uniwersytet
Pedagogicz
ny
miękka
2
Znak
twarda
2
Amber
miękka
2
WAB
miękka
miękka
2
2
UAM
61
1162.
1163.
1164.
1165.
1166.
1167.
1168.
1169.
1170.
1171.
1172.
1173.
1174.
1175.
1176.
1177.
1178.
1179.
1180.
1181.
1182.
1183.
1184.
1185.
1186.
Szkice z teorii…
Rola płci w integracji
europejskich… /
B.Pasamonik
Roman Polański. Portret
mistrza / J. Grenberg
Ronaldo. Obsesja
doskonałości / L. Caioli
Rosyjski sztylet / A.
Kowalski
Rower góral i na ural / D.
Szmajda
Rozdarta kurtyna / J. Powell
Rozkaz: zabić Witkacego / J.
Wilamowski
Rozkwit i upadek rodu
Sobieskich / A. Skrzypietz
Rozmowy zagraniczne
1979-2003 / Cz. Miłosz
Rozwijanie umiejętności w
dialogu…/ D.B. Rosengren
Rozwój dziecka a metody
nauczania czytania i pisania
A. Jurek
Rozwój niemowlęcia / A.
Bacus
Rozwój regionalny w
globalizujacej się
gospodarce / A.
Zakrzewska-Półtorak
Rozwój zintegrowany / M.
Słodowo-Hełpa
Róża / J. Gromek-Illg, R.
Thun
Rycerz siedmiu królestw /
G.R.R. Martin
Rynek pracy w Polsce i w
Unii Europejskiej / J.M.
Szaban
Rynek ubezpieczeń.
Współczesne problemy
Ryzyko elastyczności czy
elastyczność ryzyka / E.
Giermanowska
Ryzyko informatyczne w
działalności bankowej / D.
Wawrzyniak
Rzecznik praw
obywatelskich jako
wnioskodawca… / A.
Deryng
Rzeczowo o modzie męskiej
/ M. Kędziora
Rzym płonie / S.McDougall
Saga rodu Porsche /
T.Ammann
Sakramenty - między
ołtarzem a codziennością /
Nomos
miękka
2
Buchmann
twarda
2
SQN
miękka
2
LTW
miękka
2
Sorus
Albatros
miękka
miękka
2
2
CB
miękka
2
Bellona
miękka
2
Literackie
twarda
2
Uniwersytet
Jagielloński
miękka
2
Universitas
miękka
2
Hachette
miękka
2
Uniwersytet
Ekonomiczn
y
miękka
2
Cedewu
miękka
2
Znak
twarda
2
Zysk
miękka
2
Difin
miękka
3
Difin
miękka
3
Uniwersytet
Warszawski
miękka
2
Uniwersytet
Ekonomiczn
y
miękka
2
Wolters
Kluwer
twarda
2
Albatros
twarda
miękka
2
2
Draga
twarda
2
WAM
miękka
2
SQN
62
B. Cooke
Sam ze wspomnieniami / M.
Gorbaczow
Samobójstwo Europy / A.
1188. Chwalaba
Świat
Książki
twarda
2
twarda
2
Samolot bez niej / M. Bussi
miękka
Samoorganizacja w
wielkomiejskim slumsie / K. Uniwersytet
1190. Kurowski
Warszawski miękka
Scenariusze przekorne i
prawie niemożliwe . S.
miękka
1191. Bortnowski
Stentor
2
1187.
1189.
1192.
1193.
1194.
1195.
1196.
1197.
1198.
1199.
1200.
1201.
1202.
1203.
1204.
1205.
1206.
1207.
1208.
1209.
1210.
1211.
1212.
1213.
Literackie
Świat
Książki
Wojciech
Marzec
Scenografia / A. Starski
miękka
Schronienie cz.2 - Schizmą
miękka
rozdarci / D. Weber
Rebis
Schronienie cz.3 - Herezją
naznaczeni / D. Weber
miękka
Rebis
Schudnij metodą małych
kroków / A. Kuraszyńska
miękka
Helion
Scrum / K.S. Rubin
miękka
Helion
Sekretna hawajska metoda
przebaczenia i akceptacji /
W. Filaber
Psychoskok miękka
Sekretna kochanka / M.
Balogh
miękka
Amber
Sekrety nieśmiertelnego
Nicholasa Flamela t.6 Nasza
Wiedźma / M. Scott
Księgarnia twarda
Sekrety szefa kuchni
miękka
RM
Seks i pieniądze. Kalkulacja
w miłości / M. Adshade
miękka
PWN
Seks się liczy. Od seksu do
Czarna
nieświadomości / OSHO
miękka
Owca
Seksualny kapitał / S.
Nowak
Uniwersitas miękka
Seksuologia sądowa / D.
Radomski
miękka
PZWL
Sen dziecka / T.B. Brazelton
miękka
GWP
Sen Kleopatry / Ch. Jacq
miękka
Znak
Sen niemowlęcia / A. Bacus
miękka
Hachette
Seniorzy w bibliotekach
publicznych / M.
Dobrowolska
miękka
SBP
Sensy i bezsensy edukacji
wczesnoszkolnej / D. KlusStańska
Harmonia miękka
Serce gryfa / J. Telica
Novae Res miękka
Serce nie do pary. O księdzu
Janie Twardowskim / W.
Smaszcz
twarda
Erica
Serenada zmierzchu (Pieśń
alaski t.3) / T. Peterson
miękka
WAM
Sergiusz Piasecki 19011964. Zycie i twórczość / R.
miękka
Demel
LTW
63
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1214.
1215.
1216.
1217.
1218.
1219.
1220.
1221.
1222.
1223.
1224.
1225.
1226.
1227.
1228.
1229.
1230.
1231.
1232.
1233.
1234.
1235.
1236.
1237.
1238.
1239.
1240.
Serwuj, abyb wygrać / N.
Djokowic
Bukowy Las miękka
Sezon na zielone kasztany /
Nasza
B. Kosmowska
Księgarnia miękka
Siedem nocy z
rozpustnikiem / A.
Campbell
miękka
Amber
Siedmiu wspaniałych / J.
Czerwone i
Eisler
miękka
Czarne
Siła podświadomości / A.
Alter
miękka
PWN
Siły ciemności / N. Roberts
Prószyński miękka
Singielka / seniorka
(niepotrzebne skreślić) /
Nasza
B.R. Broker
Księgarnia miękka
Siri i pies sasiada / T.
Nopola
twarda
Wilga
Siri strzela gola / T. Nopola
twarda
Wilga
Skandale w historii kościoła
/ R. Złotnicki
miękka
Bellona
Skandaliści PRL / S. Koper
Skarb antykwariusza / A.
Buszkow
Skarby grobowców / C.
Cusslerr
Skarby z przeszłości / B.
Haughton
Skazani na podległość… /
M. Pasztor
Skazani. Ostatnie dni
rosyjskiej arystokracji / D.
Smith
Sklepik z marzeniami / S.
King
Skrzydła anioła / J.
Krysowata
Skuteczna praca
wychowawcza nauczyciela
z uczniem / A. Paszkiewicz
Skutki sprzecznych z
prawem umów
obligacyjnych / R.
Trzaskowski
Sławne pary PRL
Słodkich snów, Anno / J.
Opiat-Bojarska
Słońce jeszcze nie wzeszło /
P. Bernardyn
Słownik fizjoterapii / K.
Kulkowski
Słownik polsko-portugalski,
portugalsko-polski
Służba więzienna.
Komentarz
Służby specjalne w
struklturze władz
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Czerwone i
Czarne
miękka
2
Bellona
miękka
2
Amber
miękka
2
Rebis
twarda
2
Aspra
miękka
2
Literackie
twarda
2
Albatros
twarda
2
Świat
Książki
miękka
2
Difin
miękka
2
Lexis Nexis
twarda
2
Czerwone i
Czarne
miękka
2
Filia
miękka
2
Helion
miękka
2
PZWL
miękka
2
Level
Trading
miękka
3
Wolters
Kluwer
twarda
2
Wolters
Kluwer
miękka
2
64
publicznych / M Czuryk
1241.
1242.
1243.
1244.
1245.
1246.
1247.
1248.
1249.
Smilla w labiryntach śniegu
/ P. Hoeg
miękka
Zysk
Smutek labiryntu. Gnoza i
literatura / M. Czerwiński
Universitas miękka
Smutek samuraja / V.del
miękka
Arbal
Albatros
Sny o terrorze i śmierci /
miękka
H.P. Lovecraft
Zysk
SOA. Koncepcje, technologie
i projektowanie / E.
Thomas
miękka
Helion
Socjologia designu / M. Piłat
- Borcuch
miękka
Cedewu
Socjologia prawa. Główne
Uniwersytet
problemy i postacie
Warszawski twarda
Socjologia w badaniach
dwujęzyczności / M.
Głuszkowski
miękka
UMK
Soczi - Igrzyska Putina / W.
miękka
Radziwinowicz
Agora
Sor(nie)zdarza się w szkole
/ J. Szulski
Spokojny chaos / S.
1251. Veronesi
Społeczna
odpowiedzialność
1252. przedsiębiorstw
1250.
1253.
1254.
1255.
1256.
1257.
1258.
1259.
1260.
1261.
1262.
1263.
1264.
Społeczne konteksty
edukacji medialnej
Sposób na happy end / B.
O'Neal
Sposób na nocnik. Pierwsza
toaleta twojego dziecka /
E.Pantley
Spółki jednostek samorzadu
terytorialnego
Spór o Stanisława Augusta /
A. Zahorski
Sprawa Chodorkowskiego /
A. Michnik
Sprawa Munstera / H.
Nesser
Sprawa Tułajewa / V. Serge
Sprawność w
niepełnosprawności / M.
Lewkowicz
Sprawozdawczość
ostrożnościowa i finansowa
firm… / P. Staszkiewicz
Spring w praktyce / W.
Wheeler
Sprytnie Albercie / G.
Bergstrom
2
2
2
2
2
2
2
2
2
J.Szulski&C
o dom
Wydawnicz
y
miękka
2
Draft
Publishing
miękka
2
twarda
2
miękka
2
Literackie
miękka
2
Sensus
miękka
1
C.H. Beck
miękka
2
PIW
Kolegium
Europy
Wschodniej
miękka
2
miękka
2
miękka
twarda
2
2
miękka
2
Wolters
Kluwer
miękka
2
Helion
miękka
2
Zakamarki
twarda
2
Uniwersytet
Łódzki
Katedra
Wydawnict
w
Naukowych
Czarna
Owca
WAB
Warszawsk
a Firma
Wydawnicz
a
65
1265.
1266.
1267.
1268.
1269.
1270.
1271.
1272.
1273.
1274.
1275.
1276.
1277.
1278.
1279.
1280.
1281.
1282.
1283.
1284.
1285.
1286.
1287.
Stajnia pod podkową Hania i nadzieja / K. McKain
Stalin. Terror absolutny / J.
Baberowski
Stambuł. Gdzie Europa
spotyka Azję / K.
Stritlmatter
Standardowe klauzule
umowne / R. Strugała
Standardy leczenia
żywieniowego w pediatrii
2013
Stany zapalne. Wykrywanie
i leczenie / N. Schaenzler
Stare dogmaty - nowe
wyzwania w prawie i
ekonomii
Statystyczna ocena
znaczenia sektora usług… /
A. Szczukocka
Stefan Żeromski i jego
rodzina
Stefania. Szczęśliwy powrót
tredowatej / A. Rohóczanka
Stereotypy kobiet w
badaniach
psychosemantycznych
Sting. Opowieści z
Newcastle / J. Berryman
Stosowanie z urzędu prawa
Unii europejskiej przez sady
krajowe / M. Baran
Strategia dywersyfikacji / K.
Graham
Strategia sukcesu, strategia
sukcesu Twojej firmy / T.
Montaque
Strategiczne podejście do
nieustannego doskonalenia
/ H Kanri
Strategie działań w
warunkach kryzysu /
S.Partycki
Strategie finansowania
działalności
przedsiębiorstw / E.
Chojnacka
Strażnicy historii. Nadciąga
burza / D. Dibben
Strongman u szczytu
władzy. Władimir Putin i
walka o Rosję / A. Roxburgh
Strukturowanie potoczności
w komunikacji werbalnej /
B.Boniecka
Style myślenia
przestępczego / M. Rode
Style współczesnej
Papilon
miękka
2
Prószyński
twarda
2
Uniwersytet
Jagielloński
miękka
2
C.H. Beck
miękka
2
PZWL
miękka
2
RM
miękka
Wolters
Kluwer
twarda
2
Uniwersytet
Łódzki
miękka
2
Uniwersytet
Warszawski
miękka
4
Czarno na
białym
miękka
2
UAM
miękka
2
Dobre
historie
miękka
2
Wolters
Kluwer
twarda
2
Explanator
twarda
2
Ole
miękka
2
Wolters
Kluwer
miękka
2
KUL
miękka
2
Wolters
Kluwer
miękka
2
Egmont
miękka
2
Ole
miękka
2
UMCS
miękka
2
miękka
Universitas miękka
2
4
Difin
66
2
2
1288.
1289.
1290.
1291.
1292.
1293.
1294.
1295.
1296.
1297.
1298.
1299.
1300.
1301.
1302.
1303.
1304.
1305.
1306.
1307.
1308.
1309.
1310.
1311.
1312.
1313.
1314.
polszczyzny
Styron. Oczami córki / A.
Styron
Surogatka. Jak moja mama
urodziła mi syna / S.Connek
Sven Hannawald. Triumf,
upadek… / S. Hannawald
Swoboda intercyzy / T.
Sokołowski
Syberia. Biegun zimna,
polski ślad… / J.Pałkiewicz
Syn / M.Rostain
Syreny z Tytana / K.
Vonnegut
System ochrony praw
człowieka / B.Banaszak
System prawa karnego
procesowego t.1 zagadnienia ogólne cz.1
System prawa karnego
procesowego t.1 zagadnienia ogólne cz.2
System socjologii /
L.Gumplowicz
System ubezpieczeń
społecznych a budżet
państwa / J.WantochRekowski
System Victorii /
E.Reinhardt
Systemowo-funkcjonalna
analiza dyskursu
Systemy i procesy zmian w
zarządzaniu / A. Barabasz
Systemy normatywne w
świadomości osób
uwięzionych / T.Sakowicz
Systemy polityczne krajów
nadbałtyckich / B. Jagusiak
Szachy. Królestwo geniuszu
i fantazji / M. Krupa
Szacowanie poziomu
zadłużenia jednostek
samorzadu terytorialnego…
Szaleję za Tobą, Misiu / K.
Sparks
Szaleńczy galop / P.Leitch
Szalony / D. Johnson
Szamo / K. Stanowski
Szara eminencja / A. Huxley
Szczęśliwa przegrana /
R.Katee
Szczęśliwi ludzie czytają
książki i piją kawę / A.
Martin-Lugand
Szczypta magii / K.
Świat
Książki
twarda
2
Nasza
Księgarnia
miękka
2
SQN
twarda
2
Wolters
Kluwer
twarda
2
Albatros
twarda
miękka
1
2
Albatros
twarda
2
Zakamycze
miękka
2
Lexis Nexis
twarda
2
Lexis Nexis
twarda
2
Uniwersytet
Warszawski
miękka
2
Wolters
Kluwer
twarda
2
Sonia Draga
miękka
2
Universitas
Uniwersytet
Ekonomiczn
y
miękka
2
twarda
2
Impuls
miękka
2
Difin
miękka
2
Atut
miękka
2
Difin
miękka
2
Amber
Dolnośląski
e
miękka
2
miękka
miękka
Amber
Buchmann miękka
miękka
Bellona
2
2
2
2
Amber
miękka
2
miękka
miękka
2
2
Zysk
Wielka
Litera
Egmont
67
Littlewood
Szczypta smaku /
1315. O.Kwiecińska
Szepty lasu / Ch. Frazier
1317. Sześć lat później / H. Coben
Sześć poziomów wpływu
1318. społecznego
Szkoła jako przestrzeń
edukacyjnego
(nie)porozumienia / A.
1319. Domagała-Kręcioch
1316.
Szkoła kotów / K.Jin-Kyung
Szkoła wolna od
dyskryminacji / K.
1321. Raczyńska
Szlachta polska i jej
1322. dziedzictwo
Szokujące fakty z życia
1323. reportera / J.Luyendijk
1320.
1324.
1325.
1326.
1327.
1328.
1329.
1330.
1331.
1332.
1333.
1334.
1335.
1336.
1337.
1338.
1339.
Szopka / Z.Papużanka
Szpiedzy Mossadu i tajne
wojny Izraela / Y. Melman
Szpieg / C. Cussler
Szpieg CIA w pobliskim
sztabie generalnym. O
Ryszardzie Kuklińskim… /
F.Puchała
Szpital psychiatryczny jako
instytucja totalna / A.Miller
Sztuka inteligentnego
kłamstwa. Ci którzy
kłamią…/ U.Ehrhardt
Sztuka inwestowania w
sztukę / K. Borowski
Sztuka leniuchowania. O
szczęściu nicnierobienia /
U.Schnobel
Sztuka perswazji i
skuteczne
techniki…/Pcoughter
Sztuka relacji
międzyludzkich - miłość,
małżeństwo, rodzina
Sztuka rynkologii / J.
Kotarbiński
Sztuka wygrywania w
tenisie / B.Gilbert
Szukając siebie / K.
Zegarliński
Ścieżka nad urwiskiem / J.
Walter
Śladami zbrodni /
M.Higgins-Clark
Ślady zbrodni. Nieznana
historia Polaka…/
R.A.Grzybowski
miękka
2
Albatros
miękka
twarda
2
2
Helion
miękka
2
Impuls
Kwiaty
Orientu
miękka
2
miękka
2
Oficyna
Prawa
Polskiego
miękka
2
Aspra
twarda
2
Sonia Draga
Świat
Książki
twarda
2
twarda
2
Amber
miękka
miękka
2
2
Bellona
miękka
2
Uniwersytet
Warszawski
miękka
2
G+J
miękka
2
Difin
miękka
2
Muza
miękka
2
Studio
Emka
miękka
2
WAM
twarda
2
Helion
miękka
2
Bukowy Las
twarda
2
Poligraf
miękka
2
Sonia Draga
miękka
2
Prószyński
miękka
2
Znak
miękka
2
Literackie
Black
Publishing
Black
Publishing
68
1340.
1341.
1342.
1343.
1344.
1345.
1346.
1347.
1348.
1349.
1350.
1351.
1352.
1353.
1354.
1355.
1356.
1357.
1358.
1359.
1360.
1361.
1362.
1363.
Ślepy bóg wojny. Armia
Czerwona… / W.Bieszanow
Ślubowanie Lenobii - Dom
Nocy / P.C. Cast
Śmierć anioła / J.Sack
Śmierć artysty / M.
Gaszyński
Śmieszne miłości / M.
Kundera
Śpiączka / G.Masterton
Śpiewaj ogrody / P.Huelle
Środki unijne w
rachunkowości
podmiotów… / M. Kludacz
Świadczenia chorobowe i
macierzyńskie po zmianach
2014
Świadczenia rodzinne.
Procedury i zasoby
przyznawania prawa do
świadczeń rodzinnych… / P.
Mrożek
Świadek / N. Roberts
Świat jednak jest normalny
/ G. Eberhardt
Świat królowej Marysieńki
/ K. Stepan
Świat według zołzy / The
Betches
Światło się mroczy / G.R.R.
martin
Światowe kultury biznesu /
M. Nicks
Świątynia muz / J. Roberts
Ta ostatnia noc / F. Gallardo
Tablice chemiczne / W.
Mizierski
Tablice matematyczne / A.
Cewe
Tajemnica Filomeny / M.
Sixsmith
Tajemnica Marii Magdaleny.
Fakty i mity / P. Lisiecki
Tajemnica mojej mamy / J.
Zającówna
Tajemnica pani Ming / E.E.
Schmitt
Tajemnica starego ogrodu /
K. Mielczarek
Tajemnica szkoły dla
1365. panien / J. Szwedłowicz
Tajemnice diamentów /
1366. S.Galen
Tajemnice Rasputina / A.
1367. Decaux
1364.
Bellona
miękka
2
Książnica
Albatros
miękka
twarda
2
2
Świat
Książki
miękka
2
Znak
miękka
miękka
twarda
2
2
2
Wolters
Kluwer
miękka
2
Oficyna
Prawa
Polskiego
miękka
2
C.H. Beck
Świat
Książki
miękka
2
miękka
2
Zysk
miękka
2
WAB
miękka
2
Pascal
miękka
2
Zysk
miękka
2
miękka
miękka
Prószyński miękka
2
2
2
Adamanton
miękka
1
Podkowa
miękka
1
Prószyński
miękka
2
M
miękka
2
Siedmiorog
miękka
2
Znak
Warszawsk
a Firma
Wydawnicz
a
twarda
2
miękka
2
Prószyński
miękka
2
Amber
miękka
2
Bellona
miękka
2
WAB
Albatros
Bellona
Bellona
69
1368.
1369.
1370.
1371.
1372.
1373.
1374.
1375.
1376.
1377.
1378.
1379.
1380.
1381.
1382.
1383.
1384.
1385.
1386.
1387.
1388.
1389.
1390.
1391.
Tajemnice trzeciej rzeszy /
G. Knapp
Tak wygląda szczęście / J.E.
Smith
Talia niezwykłych postaci II
RP. Sławne…/ J.
Chociłowski
Tam, gdzie twój dom / I.
Żytkowiak
Taniec furii. Wybuch
pierwszej wojny
światowej… / M.S. Neiberg
Tańce, kłamstwa i skromny
ubiór - co chrześcijanie
powinni …/ M.Salwowski
TDD. Sztuka tworzenia
dobrego kodu / K. Bech
Teatr, który leczy / A.
Bielańska
Techniki zapamiętywania /
B. Boral
Technologie informacyjne i
komunikacyjne jako
moderator procesów… / R.
Mącik
Telewindykacja, czyli
skuteczne odzyskiwanie
należności… / R. Rebizant
Teoretyczne aspekty
przywództwa politycznego
/ J. Sielski
Teoria i praktyka
zarzadzania / K. Zimniewicz
Teoria rozwiązywania
innowacyjnych… / I.
Stańczyk
Teorie kryzysu
Terapia poznawczobehawioralna par i rodzin /
F.M. Dattilio
Terapia relacyjna w
praktyce psychoterapii /
P.L. Wachtel
Terapia uzależnień metody oparte na…
Tere-Fere / W. Chotomska
Terpsychora w tenisówkach
/ S. Banes
Test do badania rozumienia
mowy u dzieci i dorosłych /
E. Szeląg
The Beatles. Jedyna
nieautoryzowana biografia
/ H. Davies
Time Roders t.3 Kod
apokalipsy / A.Scarrow
To ja, Malala / M. Yousafzai
Świat
Książki
twarda
2
Bukowy Las
miękka
2
Instytut
Wydawnicz
y Erica
twarda
2
Prószyński
miękka
2
Uniwersytet
Jagielloński
miękka
2
Profin
miękka
2
Helion
miękka
2
Uniwersytet
Jagielloński
miękka
2
Edgard
miękka
2
UMCS
miękka
2
Helion
miękka
2
Adam
Marszałek
twarda
2
PWE
miękka
2
Impuls
KUL
miękka
miękka
2
2
Uniwersytet
Jagielloński
miękka
2
Harmonia
twarda
2
Muza
miękka
twarda
2
2
PWE
miękka
2
GWP
miękka
2
SQN
twarda
2
miękka
miękka
2
2
Uniwersytet
Warszawski
Zielona
Sowa
Prószyński
70
1392.
1393.
1394.
1395.
1396.
1397.
1398.
1399.
1400.
1401.
1402.
1403.
1404.
1405.
1406.
1407.
1408.
1409.
1410.
1411.
1412.
1413.
1414.
1415.
Tobie Ziemio Opatowska /
W. Rykwa
miękka
LSW
Toksyczna miłość. I jak się z
Czarna
niej wyzwolić / P. Mellody
miękka
Owca
Tola Mankiewiczówna "Jak
za dawnych lat" / R.
Wolański
twarda
Rebis
Tomek u źródeł Amazonki /
A. Szklarski
twarda
Muza
Tożsamość grupowa
dewiantów a ich
reintegracja społeczna cz.2
miękka
Impuls
TQM w zarządzaniu
zasobami ludzkimi / K.
Szczepańska
miękka
Poltext
Transsyberyjska. Drogą
żelazną przez Rosję i dalej /
P. Milewski
miękka
Znak
Trening mięśni ramion / F.
Delavier
miękka
PZWL
Trening szczęścia / B.
Pawlikowska
twarda
G+J
Trębacz z Tembisy. Droga
do Mandeli / W.Jagielski
twarda
Znak
Troje wspaniałych i skrzat /
E. Mirkowska
Siedmiorog miękka
Trudne diagnozy
psychiatryczne / J. RabeJabłońska
miękka
PZWL
Trzecia wojna światowa.
Tajny plan wyrwania Polski
z rąk Stalina / J. Walker
miękka
Znak
Trzy fale powojennej
emigracji / A. Słowik
miękka
Impuls
Trzy metry nad niebem / F.
Moccia
miękka
Muza
Trzy tygodnie z moim
bratem / N. Sparks
miękka
Albatros
Tu i teraz. Listy 2008-2011
/ P. Auster
twarda
Znak
Tunele - Finał / R. Gordon
twarda
Wilga
Turniej Garbusów.
Problematyka tożsamości w
Śląsk
twórczości W.
Wydawnict
Gombrowicza i Cz. Miłosza
wo
/ P. Kulas
miękka
naukowe
Twoja e-platforma. Jak się
wybić… / M. Hyatt
miękka
Helion
Tworzenie gier
internetowych / E.
Burchard
miękka
Helion
Tworzenie stron www.
Praktyczny kurs / M. Lis
miękka
Helion
Tworzenie wartości dla
klientów z perspektywy
konsumentów… / H. Mruk
miękka
PWE
Twój mózg w działaniu / D.
Rock
miękka
Rebis
71
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
1416.
1417.
1418.
1419.
1420.
Tydzień na uwiedzenie / T.
Dane
Tylko ta noc / J. Quinn
Tylko Ty / J. Wilder
U progu moralności / M.
Serafin
Ubezpieczenia lotnicze / A.
Konert
Ucieczka / E. Chandler
1422. Udręka i ekstaza / I. Stone
1421.
Amber
miękka
miękka
miękka
2
2
2
Poligraf
miękka
2
twarda
1
miękka
twarda
2
2
miękka
2
twarda
2
twarda
2
miękka
2
miękka
2
miękka
2
miękka
2
miękka
2
twarda
2
miękka
2
miękka
2
twarda
1
miękka
2
twarda
2
miękka
2
twarda
2
miękka
miękka
2
2
Amber
Amber
Wolters
Kluwer
Dolnośląski
e
1423.
Muza
Nasza
Księgarnia
1425.
Wolters
Kluwer
Stowarzysz
enie
Ukraińskie
Dziedzictwo
Układ nerwowy / A. Gil
Układy zbiorowe pracy / Z.
1424. Góral
1426.
1427.
1428.
1429.
1430.
1431.
1432.
1433.
1434.
1435.
1436.
1437.
1438.
1439.
1440.
1441.
Ukraina. Polskie jadro
ciemności / B. Huk
Ula i urwisy. Dziciństwo jest
Nasza
super / K. Majgier
Księgarnia
Ula i urwisy. Nowi sąsiedzi
Nasza
/ K. Majgier
Księgarnia
Ulica pogodna / A.
Świat
Domańska
Książki
Uliczny adwokat / J.
Grisham
Amber
Uliczny filozof i świątobliwy
głupiec. Magiczny świat
Syrii / M. Kociejowski
Zysk
Umarł mi notatnik z żałoby
/ I. Iwasiów
Czarne
Umowa deweloperska w
Wolters
praktyce / M. Makowski
Kluwer
Umowa rachunku
bankowego objętego
bankowością internetową
z… / W. Iwański
C.H. Beck
Umowy o przyłączenie do
sieci elektroenergetycznej,
Wolters
gazowej… / J. Pokrzywniak
Kluwer
Unia Europejska na arenie
międzynarodowej / R. Willa
UMK
Uniwersytet dziecięcy.
Dwie
Semestr drugi / U. Janssen
Siostry
Upadek wieży Babel i inne
opowiadania… / S. Piasecki
LTW
Uprawnienia podatkowe.
Procedura dochodzenia
Wolters
należności… / M. Popławski
Kluwer
Ups… no to wpadłam / K.
Pastuszak
Prozami
Uratuj mnie / R. Gibson
Sonia Draga
Urlop nad morzem / A.
Pietrzyk
Prószyński
Urlopy dla rodziców 2014 /
B. Lenart
Uroczysko . Podziemie / C.
1443. Meloy
1442.
miękka
2
Oficyna
Prawa
Polskiego
miękka
2
Wilga
twarda
2
72
1444.
1445.
1446.
1447.
1448.
1449.
1450.
1451.
1452.
1453.
1454.
1455.
1456.
1457.
1458.
1459.
1460.
1461.
1462.
1463.
Uroczysko / C. Meloy
Urodzony w obozie nr 14. Z
Korei Północnej…/ B.
Harden
Urząd. Niemieccy
dyplomaci w Trzeciej
Rzeszy… / E. Conze
Usługi maklerskie / M.
Kurzajewski
Ustawa o funduszach
inwestycyjnych. Komentarz
/ A. Michór
Ustawa o nauczycielskich
świadczeniach
kompensacyjnych.
Komentarz / M. ZającRzosińska
Ustawa o radiofonii i
telewizji. Komentarz / S.
Piątek
Ustawa o samorzadzie
gminnym. Komentarz
Ustawa o systemie ośwaiaty
z komenatarzem do zmian…
/ M. Szymańska
Ustawa o szczególnych
zasadach rozwiązywania z
pracownikami stosunków
pracy z pzryczyn
niedotyczących
pracowników. Komentarz /
M. Bosak
Ustawa o świadku
koronnym. Komentarz / A.
Kiełtyk
Ustawa o transporcie
drogowym. Komentarz / P.
Wajda
Ustawa o transporcie
kolejowym. Komentarz / P.
Wajda
Wilga
twarda
2
Świat
Książki
miękka
2
Dolnośląski
e
twarda
2
Wolters
Kluwer
miękka
2
Wolters
Kluwer
twarda
1
Lexis Nexis
miękka
2
C.H. Beck
miękka
1
Lexis Nexis
miękka
1
ODDK
miękka
1
Lexis Nexis
miękka
1
Lexis Nexis
miękka
1
Wolters
Kluwer
twarda
1
twarda
1
Usteczka / P. kinsky
miękka
Uśpione marzenia / N.A.
Bieniek
miękka
Replika
Uwarunkowania procesów
integracyjnych i
dezintegracyjnych… / M.
Domańska
miękka
Aspra
Uwarunkowania
Uniwersytet
systemowe restrukturyzacji Ekonomiczn
publicznych… / M. Węgrzyn
miękka
y
Uzależnienia. Przyczyne i
terapia / H.P. Rohr
W Drodze miękka
Uzdrowiciel / A. Tuomainen Albatros miękka
Uzdrowiona. Kostarykański
cud Jana Pawła II / E.
miękka
Ruman
Znak
2
Wolters
Kluwer
Black
Publishing
73
2
2
2
2
2
2
Uznany za fundamentalistę
/ M. Hamid
Vademecum skarbnika
1465. jednostki samorzadu…
W ciemnościach strachu /
1466. M. Chattam
W co grają matki i córki / K.
1467. Korpolewska
Sonia Draga
twarda
2
C.H. Beck
miękka
2
Sonia Draga
miękka
2
miękka
2
1468.
Zysk
Wielka
Litera
miękka
2
miękka
2
1470.
Helion
Katedra
Wydawnict
w
Naukowych
miękka
2
Literackie
miękka
2
Literackie
miękka
2
WAM
miękka
2
Bellona
miękka
2
Czarne
miękka
2
Rebis
Warszawsk
a Firma
Wydawnicz
a
miękka
2
1464.
W domu innego / R. Brook
W drodze do wyzwolenia.
Jak pomóc sobie / A.
1469. Grzesiak
1471.
1472.
1473.
1474.
1475.
1476.
1477.
1478.
1479.
1480.
1481.
1482.
1483.
1484.
1485.
1486.
1487.
1488.
1489.
1490.
1491.
W garnku kultury.
Rozważania nad jedzeniem
W krainie obfitości mango /
A. Vanderhoof
W kraju bez miłości / G.
Rozier
W labiryncie wychowania.
Wyzwania edukacyjne w
ujęciu…
W objęciach Casanovy / R.
Foryś
W oblężeniu. Życie pod
ostrzałem / B. Demick
W okowach mroku / G.
Cook
W Peerelu było lepiej / M.
Brat-Kozłowski
miękka
W pogoni za Elizą / S.
Laurens
miękka
Bis
W poszukiwaniu modelu
Wolters
przywództwa / P. Hopkins
twarda
Kluwer
W poszukiwaniu wczesnych
ssaków / Z. KielonUniwersytet
Jaworska
Warszawski miękka
W pułapce myśli / S. hayes
miękka
GWP
W transie inwestowania /
M. Duoglas
miękka
Helion
Wampir z tatuazem / K.
Sparks
miękka
Amber
Warsztaty dziennikarskie /
S. Bartnowski
miękka
Stentor
Warszyc, wyklęty bohater /
T. Toborek
twarda
Demart
Wazowie a kościół w
Rzeczpospolitej / D. Kuźmir
twarda
Aspra
Wciąż żywa / P. James
miękka
WAB
Wdziałem ją tej nocy / D.
jancar
twarda
Czarne
We mgle czasów / A.M.
Świat
Molina
miękka
Książki
Wenus w futrze / L. von
Sacher-Mosoch
Videograf miękka
Wespazjan. Fałszywy Bóg
twarda
Rebis
74
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1492.
1493.
1494.
1495.
1496.
1497.
1498.
1499.
1500.
1501.
1502.
1503.
1504.
1505.
1506.
1507.
1508.
1509.
1510.
1511.
1512.
1513.
1514.
1515.
Rzymu / R. Fabbri
Wichman. Krucjata / P.
Owcarz
Widok z mojego okna,
szersza perspektywa / M.
Kalicińska
Widzenie Różewicza / R.
Cieślak
Wieczna tęsknota / E.
Chandler
Wieczór autorski / A.
Waligórski
Wiedzieć i rozumieć, aby
być obywatelem / A.
Wiłkomirska
Wiek mądrości / C.
Stoessinger
Wiek rewolucji 1789-1848
/ C. Hobsbawm
Wielki łańcuch bytu.
Studium historii pewnej
idei / A.O. Lovejoy
Wielowymiarowa
koncepcja perfekcyjności
regionalnej / P. Idczak
Wiersze pod psem / W.
Chotomska
Wierszyki na giętkie języki
+ cd / M. Polaski
Więzienny prawnik / J.
Grisham
Więzień labiryntu t.2 Próby ognia / J. Dashner
Więzień labiryntu t.3 - Lek
na śmierć / J. Dashner
Wilk z Wall Street / J.
Belfort
Winnetou / K. May
Wiosenne przesilenie / J.L.
Ordan
Witkacowskie muzy.
Kobiety w egzystencji i … /
D. Spietelum
Wizerunek obszaru recepcji
turystycznej. Podstawy… /
E. Nowacka
Władca języków czyli
prawie wszystko… / M.
Włoch
Władysław Guracz - Jezuita
wyklęty / F. Musiał
Władza i polityka w
literaturze politycal fiction:
prawda czy fikcje / Ł.J.
Berezowski
Własność urządzeń
przemysłowych prawa do
Replika
miękka
2
Elay - SCG
miękka
2
Uniwersytet
Warszawski
miękka
2
Dolnośląski
e
miękka
2
Dolnośląski
e
twarda
2
Uniwersytet
Warszawski
twarda
2
Świat
Książki
twarda
2
Krytyka
Polityczna
miękka
1
Słowo/
obraz
terytoria
miękka
2
Difin
miękka
2
Literatura
twarda
2
Skrzat
miękka
2
Albatros
twarda
2
Papierowy
Księżyc
miękka
2
Papierowy
Księżyc
miękka
2
miękka
2
miękka
2
UMK
miękka
2
Universitas
miękka
2
Uniwersytet
Ekonomiczn
y
miękka
2
Helion
miękka
2
WAM
miękka
2
Uniwersytet
Warszawski
miękka
2
Lexis Nexis
miękka
Świat
Książki
Zielona
Sowa
75
2
1
gruntu / G. Matusik
1516.
1517.
1518.
1519.
1520.
1521.
1522.
1523.
1524.
1525.
1526.
1527.
1528.
1529.
1530.
1531.
1532.
1533.
1534.
1535.
1536.
1537.
1538.
1539.
Własnymi słowami / P.
Negri
Wojna Afrodyty / A.
Busfield
Wojna cukierkowa / B. Mull
Wojna cukierkowa.
Awantura w salonie gier /
B. Mull
Wojna na pięknym brzegu /
A. Grabowski
Wojna o pieniądz cz.1 / S.
Hongbing
Wojna o pieniądz cz.2 Świat
władzy pieniadza / S.
Hongbing
Wojska NKWD na froncie
wschodnim / R. Butler
Wokłó Kena Robinsona / A.
Murzyn
Wokół genezy człowieka.
Studia i rozprawy
Prószyński
twarda
2
Albatros
Wilga
miękka
miękka
2
2
Wilga
miękka
2
Literatura
twarda
2
Wektory
miękka
2
Wektory
miękka
2
Bellona
miękka
2
Impuls
miękka
2
WAM
Słowo/
obraz
terytoria
miękka
1
Wokół śmierci / G.
Staalesen
miękka
Wolna miłość / R. Ligocka
Literackie twarda
Wolność. Odwaga bycia
Czarna
sobą / OSHO
miękka
Owca
Wołanie kukułki / R.
Dolnośląski
Galbraith
miękka
e
Word 213 Po. Kurs / G.
Kowalczyk
miękka
Helion
Wpływ znamion prawa na
jego wykładnię / T.
Wolters
Grzybowski
twarda
Kluwer
Wprowadzenie do finansów
/ J. Śliwa
miękka
Difin
Wprowadzenie do
muzykoterapii / L.
Konieczna-Nowak
miękka
Impuls
Wprowadzenie do nauk o
polityce publicznej
miękka
PWE
Wrzosowiska / M. RebizantSiwiło
miękka
Replika
Wspomaganie rozwoju
mowy i przygotowanie do
nauki czytania… / K.
Zielińska
miękka
Raabe
Wspomaganie rozwoju
myślenia dziecięcego i … /
K. Zielińska
miękka
Raabe
Wspomaganie rozwoju
społeczno - emocjonalnego
/ K. Zielińska
miękka
Raabe
Wspólnota mieszkaniowa /
Wolters
twarda
I. Szymczak
Kluwer
76
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
1540.
1541.
1542.
1543.
1544.
1545.
1546.
1547.
1548.
1549.
1550.
1551.
1552.
1553.
1554.
1555.
1556.
1557.
1558.
1559.
1560.
1561.
Współczesna biurowość w
administracji publicznej
Współczesna przestrzeń
edukacyjna t.2 / E.Musiał
Współczesne dobra
autorytaryzmu
Współczesne kampanie
wyborcze w Polsce i na
świecie
Współczesne koncepcje
podatku dochodowego / A.
Leszczyłowska
Współczesne prawo
kontraktów - wybrane
aspekty / M. Łolik
Współczesne tendencje w
dziedzinie zabezpieczenia
wierzytelności
Współczesne wspomaganie
rozwoju dzieci z
niepełnosprawnościami… /
A. Twardowski
Wstęp do fenomenologii /
M. Waligóra
Wszczęcie ogólnego
postępowania
administracyjnego / Z.R.
Kmiecik
Wszechświat z niczego.
Dlaczego istnieje ../ L.
Krauss
Wszystkie barwy lata / M.
Kluska
Wszystkie barwy siatkówki
/ M. Prus
Wszystko co minęło / A.
Kołakowska
Wściekłość i wrzask / W.
Faulkner
Wtyczki do WordPressa.
Programowanie dla
profesjonalistów / B.
Williams
Wybrane aspekty
bezpieczeństwa
energetycznego unii
europejskiej / M.
Rewizorski
Wycena spółki giełdowej
Wychowanie.
Najtrudniejsza ze sztuk
pięknych / E. Chlebowska
Wycofaj się albo zginiesz /
H. Roughan
Wyjaśnienie i rewizja
wiedzy w medycynie / T
Rzepiński
Wyjdź za mąż i poddaj się /
UMK
miękka
2
Impuls
miękka
2
Oficyna
Naukowa
twarda
2
UMCS
miękka
2
PWE
miękka
2
C.H. Beck
miękka
2
UAM
miękka
2
UAM
miękka
2
Universitas
miękka
2
Wolters
Kluwer
twarda
2
Prószyński
miękka
2
Nowy Świat
miękka
2
SQN
twarda
2
Prószyński
miękka
2
Rebis
twarda
2
Helion
twarda
2
Difin
Poltext
miękka
twarda
2
2
Helion
miękka
2
Albatros
miękka
2
UAM
miękka
miękka
2
2
Esprit
77
1562.
1563.
1564.
1565.
1566.
1567.
1568.
1569.
1570.
1571.
1572.
1573.
1574.
1575.
1576.
1577.
1578.
1579.
1580.
1581.
1582.
1583.
1584.
1585.
C. Miriano
Wyłącz zanim będzie za
późno. Uzależnienie ok.
komputera / P. Schuhler
Wyłączenie bezprawności
naruszenia dobra
osobistego na… / A. Pązik
Wyłączenie cyfrowe - droga
do reintegracji społecznej /
R. Lew Starowicz
Wymarzony dom.
Malownicze / M. Kordel
Wynagrodzenia w praktyce
/ A. Krusianowska
Wynagrodzenie za pracę /
M. Nowak
Wynalazki Leonarda da
Vinci / M. Aszkiełowicz
Wyprawa do dżungli
Wysłanniczka / S. Miller
Wytrzymałość materiałów
dla mechaników / M.
Klasztorny
Xanth 7 - Smok na
piedestale / A. Piers
Z jednej gliny / L.
Fabisińska
Z korzyścią dla wszystkich /
P. Harkins
Z maluchem przy stole / K.
Cichopek
Z mojego okna. Fakty i
wrażenia z lat 1939-1945 /
W. Pobóg - Malinowski
Z problematyki funkcji
procesu karnego
Za zamkniętymi drzwiami.
Wstrzasający reportaż z
Niemiec / Z. Nowakowski
Zaangażowanie odbiorców
z grupy gospodarstw
domowych w … / A. Pamuła
Zabawka Boga / T. Biedzki
Zabawy umysłowe dla
niemowląt / J. Silberg
Zabawy z elektroniką / S.
Monk
Zabawy z małym dzieckiem
/ W.S. Masi
Zabawy z niemowlęciem /
W.Masi
Zabić cara / A. Williams
Zabić gołębia / S. Kelman
Zabić Kennedy'ego. Koniec
1587. Camelotu / M. Dugard
1586.
WAM
miękka
2
Wolters
Kluwer
twarda
2
Uniwersytet
Warszawski
miękka
2
Znak
miękka
2
Wiedza i
Praktyka
miękka
2
Wolters
Kluwer
twarda
2
Muza
twarda
miękka
miękka
2
2
2
Dolnośląski
e
miękka
2
Nasza
Księgarnia
miękka
2
Nasza
Księgarnia
miękka
2
Helion
miękka
2
Buchmann
twarda
2
Debit
Egmont
LTW
twarda
2
Wolters
Kluwer
twarda
2
Bellona
miękka
2
miękka
2
twarda
2
K.E. Liber
miękka
2
Helion
miękka
2
Jedność
miękka
2
Jedność
miękka
twarda
2
2
miękka
2
twarda
2
Uniwersytet
Łódzki
Bernardiniu
m
Albatros
Drzewo
Babel
G+J
78
1588.
1589.
1590.
1591.
1592.
1593.
1594.
1595.
1596.
1597.
1598.
1599.
1600.
1601.
1602.
1603.
1604.
1605.
1606.
1607.
1608.
1609.
1610.
Zabić twardziela / H.
Czerwone i
Samson
Czarne
Zabiegi pielęgnacyjne dłoni
i stóp / W. Jankowiak
PZWL
Zabójca / M. Nurowska
Znak
Zabójczyni i władca piratów
/ S.J. Maas
WAB
Zaburzenia
psychosomatyczne w ujęciu
terapeutycznym
Continuo
Zaburzenia snu w
codziennej praktyce / M.
Medical
Skalski
Tribune
Zaburzenia wzrastania i
dojrzewania płciowego /
Medical
T.E. Romer
Tribune
Zachowania informacyjne w
życiu codziennym / B.
Kamińska - Czubała
SBP
zaczekaj na mnie / J. Lynn
Amber
Zaćmienie / A. WolnyHamkało
Czarne
Zagrożeni / C.J. Daugherty
Otwarte
Zagrożenia
cyberprzestrzeni i świata
wirtualnego
Difin
Zagubieni - Zwiad / M.
Zielona
Mortka
Sowa
Zagubiony podręcznik
życia… / J. Vitale
Helion
Zakazane imperium / N.
Johnson
Muza
Zakazane pragnienia / M.
Czarna
Anderson
Owca
Zakazane wiersze lady
Louisy / G. Burrowes
Amber
Zaklinacz czasu / M. Albom
Znak
Zaklinacz słów / S. Kader
Lambook
Zakochana / J. Marias
Sonia Draga
Zakochany Kafka / J. Raoul Duval
Pascal
Zakon ciemności. Krucjata /
P. Gregory
Egmont
Zamek z piasku / M.
Witkiewicz
Filia
Zamek zagadek / D. Glover
Zamknięci w sokole / E.M.
1612. Serafin
1611.
Zamknięcie roku w firmie /
K. Trzpioła
Zanieczyszczenia pyłowe i
1614. gazowe / R.M. Janka
Zanikanie? Trajktorie
tożsamości kobiet z
niepełnosprawnością / A.
1615. Wołowicz-Ruszkowska
1613.
miękka
2
miękka
twarda
2
2
miękka
2
miękka
2
miękka
2
miękka
2
miękka
miękka
2
2
miękka
miękka
2
2
miękka
2
miękka
2
miękka
2
miękka
2
miękka
2
miękka
twarda
miękka
twarda
2
2
2
2
twarda
2
miękka
2
miękka
2
miękka
2
LSW
Oficyna
Prawa
Polskiego
miękka
2
miękka
2
PWN
miękka
2
Akademia
Pedagogiki
Specjalnej
miękka
2
Zielona
Sowa
79
1616.
1617.
1618.
1619.
1620.
1621.
1622.
1623.
1624.
1625.
1626.
1627.
1628.
1629.
1630.
1631.
1632.
1633.
1634.
1635.
1636.
1637.
1638.
1639.
Zanurzyć się w mroku / T.
Weaver
Albatros
Zapamiętani / J. Bocheński
WAB
Zapiski oficera Armii
Czerwonej / S. Piasecki
LTW
Zapobieganie patologiom w
organizacji. Rola funkcji
personalnej / D. Lewicka
PWN
Zapomniana miłość / M.
Małek
Novae Res
Zapomniana stolica
Bizancjum. Historia
Mistry… / S. Ru ciman
Rebis
Zapomnieć Różę / E.
Barańska
Poligraf
Zapomnij o pieniadzach i
bogać się / B. Proktor
Helion
Zara - prawdziwa historia
sukcesu. / C.O'Shea
Ole
Zarabiaj tyle ile jesteś wart
/ B. Tracy
Helion
Zarys metodyki pracy
sędziego w sprawach… / E.
Samborski
Lexis Nexis
Zarys położnictwa i
ginekologii oraz… / R.
Czekanowski
Borgis
Zarządzanie i dowodzenie z
wykorzystaniem… / P.
Senkus
Difin
Zarządzanie i polityka
gospodarcza dla rozwoju
Poltext
Zarządzanie innowacjami /
Wolters
J. Bessent
Kluwer
Zarządzanie jakością w
labiryncie / D. Zimon
Cedewu
Zarządzanie kapitałem
ludzkim. Procesy narzędzia… / M. Juchnowicz
PWE
Zarządzanie kapitałem
Uniwersytet
relacyjnym w procesie… / I. Ekonomiczn
Chomiak -Orsa
y
Zarządzanie kolorem.
Przewodnik dla gerafików i
…
Arkady
Zarządzanie kryzysem w
social media / M. Czaplicka
Helion
Zarządzanie
nieruchomościami
handlowymi
Poltext
Zarządzanie płynnością
zakładu ubezpieczeń w
warunkach… / J. Lisowski
Poltext
Zarządzanie procesowe w
urzędach gmin / M. Flieger
UAM
Zarządzanie projektami w
organizacji
Difin
miękka
twarda
2
2
twarda
2
miękka
2
miękka
2
twarda
2
miękka
2
miękka
2
miękka
2
miękka
2
miękka
6
1
miękka
2
miękka
2
miękka
2
miękka
2
miękka
2
miękka
2
miękka
2
miękka
2
miękka
2
miękka
2
miękka
2
miękka
2
miękka
2
80
1640.
1641.
1642.
1643.
1644.
1645.
1646.
1647.
1648.
1649.
1650.
1651.
1652.
1653.
1654.
1655.
1656.
1657.
1658.
1659.
1660.
1661.
1662.
1663.
Zarządzanie ryzykiem
podatkowym / O. Jędruszek
Zarządzanie turystyką w
kryzysie
Zarządzanie w warunkach
wspólnoty europejskiej / M.
Mroziewski
Zarządzanie własnośćią
intelektualną w transferze
technologii / A.M. Dereń
Zasady orzekania w
postępowaniu
nieprocesowym / K.
Markiewicz
Zasobowe uwarunkowania
rozwoju przedsiębiorstw w
Polsce
Zasypianie / P. Cielcki
Zatańcz ze mną ostatni walz
/ Z.Fitzgerald
Zatarcie skazania /
B.J.Stefańska
Zatrudnianie w
administracji publicznej /
H.Szewczyk
Zatrzymaj czas / D.Chopra
Zawsze jest dzisiaj /
M.Cichy
Zaznacz: załatwione! Jak
wykonywać zadania do
końca / K.Duncan
Zborowski / J.Komuda
Zbuduj swój dream team.
Relacje z pracownikami /
G.Szczerba
Zdrady i powroty / E.JodkoKula
Zdradziecki plan /
M.J.Sullivan
Zdrowe odzywianie w
chorobie nowotworowej /
C.Bailey
Zdrowie i kultura fizyczna
na przestrzeni dziejów /
J.Bielski
Zemsta Łazarza / R.Ludlum
Zespoły X. Jak budować
zespoły… / D.Ancona
Zespół dziecka
maltretowanego-skutki
wtórne… / K.NanowskaRyczko
Zgoda na szczęście /
A.Ficner-Ogonowska
Zgroza w Dunwich i inne
przerażające opowieści /
H.P.Lovecraft
Wolters
Kluwer
twarda
2
Cedewu
miękka
2
Difin
miękka
2
Difin
miękka
2
C.H. Beck
miękka
2
miękka
Prószyński miękka
2
2
Pascal
twarda
2
Wolters
Kluwer
twarda
2
Helion
miękka
miękka
2
2
Czarne
miękka
2
miękka
2
miękka
2
Helion
miękka
2
Szara
Godzina
miękka
2
Prószyński
miękka
2
G+J
miękka
2
Impuls
Amber
miękka
miękka
3
2
Wolters
Kluwer
miękka
2
Novae Res
miękka
2
Znak
miękka
2
Vesper
twarda
2
Cedewu
Wolters
Kluwer
Wolters
Kluwer
Fabryka
Słów
81
1664.
1665.
1666.
1667.
1668.
1669.
1670.
1671.
1672.
1673.
1674.
1675.
1676.
1677.
1678.
1679.
1680.
1681.
1682.
1683.
1684.
1685.
1686.
1687.
1688.
1689.
1690.
Zielona gospodarka.
Teoretyczne podstawy
koncepcji… / B.Ryszewska
Zima w klinice małych
zwierząt w Lesnej Górce /
T.Szwed
Zima, której nie było /
K.Minasowicz
Zimowe serca / B.Jones
Ziołolecznictwo ojca
Grzegorza Sroki / K.Błecha
Zjadłem Marco Polo /
K.Samborski
Złamane serca w sieci /
E.Garcia
Złota jesień polskiego
sredniowiecza /
H.Samsonowicz
Zmarli mówią.
Autobiografia jasnowidza /
K.Jackowski
Zmysłowy świat Kate Bush
/ G.Thomson
Zmysły dla zysku.
Marketing sensoryczny w
praktyce / I.Skowronek
Znaczenie sprawiedliwości
w zarządzaniu ludzmi /
M.Bugdol
Zniewolony / S.Norturp
Zniewolony uniwersytet /
J.Connelly
Zofia Kossak. Opowieść
biograficzna / J.JurgałaJureczka
Zoologia / J.Jolivet
Zorkownia / A.Kaluga
Zostałem z wami. Kulisy
procesu kanonizacyjnego
Jana Pawła II / S.Oder
Zośka detektyw / L.Borgen
Zośka ryzykantka /
L.Bergen
Zuza chce pocałować Maksa
/ T.Lenain
Zuźka D.Zołzik
pierwszakiem. Istna idylla
Zuźka D.Zołzik
pierwszakiem. Wdzięczne
zadanie
Zwierciadła i maski. W
poszukiwaniu tożsamości /
A.L.Strauss
Zwrot polityczny ' 48
Zwycięzcy / D.Steel
Zyskaj na czasie / R.Suri
Uniwersytet
Ekonomiczn
y
miękka
2
Bis
twarda
2
Wilga
Ole
twarda
miękka
2
2
Bonimed
miękka
1
Helion
miękka
2
Sonia Draga
twarda
2
Rebis
miękka
2
Polskapress
e
miękka
2
In Rock
twarda
2
Poltext
miękka
2
Difin
Replika
miękka
miękka
2
2
Aspra
twarda
2
PWN
twarda
twarda
miękka
2
2
2
Wilga
miękka
miękka
2
2
Wilga
miękka
2
Entliczek
miękka
2
Nasza
Księgarnia
twarda
2
Nasza
Księgarnia
miękka
2
miękka
twarda
twarda
miękka
2
1
2
1
Egmont
Znak
Niecałe
Nomos
Aspra
Amber
MT Biznes
82
1691.
1692.
1693.
1694.
1695.
1696.
1697.
1698.
1699.
1700.
1701.
1702.
1703.
1704.
1705.
1706.
1707.
1708.
1709.
1710.
1711.
1712.
1713.
1714.
Żar nocy / S.Day
miękka
Akurat
Żołnierskie narracje o
Uniwersytet
wojnie światowej 1914Pedagogicz
1918. Strzelcy, legioniści
miękka
ny
Żółte ptaki / K.Powers
miękka
Inisignis
Żółw przypomniany /
T.Pratchett
Prószyński miękka
Życie erotyczne księcia
Józefa / W.Łysiak
twarda
Nobilis
Życie gorzko-słodkie /
Świat
A.Judd
miękka
Książki
Życie miłosne królów z
dynastii Wazów / I.Kienzler
miękka
Bellona
Życie to nie bajka /
J.Greenberg
miękka
Replika
Życie wysłuchane / S.Grosz
Żywiąc wojnę / M.van
Crevald
Żywienie. Wpływ na
zdrowie człowieka /
S.Langley-Evans
Żywot człowieka
uzbrojonego /
K.Palechoński
Munchausens abenteuer /
G.A.Burger (Deutsch
poziom A)
Das Rommerzimmer /
A.Winnig (Deutsch poziom
A)
Mein onkel Franz /
E.Kastner (Deutsch poziom
A)
Das Doppelte Lottchen /
E.Kastner (Deutsch poziom
A)
Till Eulenspiegel /
G.B.Nielsen (Deutsch
poziom A)
Emil und die Detektive /
E.Kastner (Deutsch poziom
B)
Kurzgeschichten /
H.L.Kaschnitz (Deutsch
poziom B)
Zwei kriminalstories /
F.werremeier (Deutsch
poziom B)
Alter John / P.Hartling
(Deutsch poziom B)
Jerry lacht in Harlem /
J.Reding (Deutsch poziom
B)
Die Erzahlungen / L.Rinser
(Deutsch poziom C)
Die Oder gluckste vor
vergnugen / R.Ulrici
2
2
2
2
1
2
2
2
Czarna
Owca
miękka
2
Erica
twarda
2
PZWL
miękka
2
PWN
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
83
(Deutsch poziom C)
1715.
1716.
1717.
1718.
1719.
1720.
1721.
1722.
1723.
1724.
1725.
1726.
1727.
1728.
1729.
1730.
1731.
1732.
1733.
1734.
1735.
1736.
Drei Manner im schnee /
E.Kastner (Deutsch
Flucht ins fremde paradies
/ A.Mechtel (Deutsch
poziom C)
Die Lange, grosse wut /
H.Martin (Deutsch poziom
C)
Erzahlungen / H.Boll
(Deutsch poziom D)
Spasibo za wnimanie /
B.Laskin (Rosyjski poziom
B)
Piotr i Piotr / J.Ryss /
Rosyjski poziom B)
Chozjain i Rabotnik /
L.Tołstoj (Rosyjski poziom
C)
Taman / M.Lermontow
(Rosyjski poziom A)
Golube i Zelenoe /
J.Kazakow (Rosyjski poziom
C
Pikonaja Dama / A.Puszkin
(Rosyjski poziom C)
Poil de carotte / J.Renard
(Francuski poziom A)
Le Livre De Mon Ami /
A.France (Francuski poziom
A)
La Rue Aux Trois Poussins /
G.Simenon (Francuski
poziom A)
Lettres De Mon Moulin /
A.Daudet (Francuski
poziom A)
Enigmes / G.Simenon
(Francuski poziom B)
E-den / M.Ollivier
(Francuski poziom B)
Le Diable Au Corps /
R.Radiguet (Francuski
poziom B)
La Planete Des Singes /
P.Boulle (Francuski poziom
B)
Maigret et le Clochard /
G.Simenon (Francuski
poziom B)
Les Trois Mousquetaires /
A.Dumas (Francuski poziom
B)
Trois nouvelles / E.Zola
(Francuski poziom C)
Contes du jour et de la nuit
/ G.De Maupassant
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
84
(Francuski poziom C)
1737.
1738.
1739.
1740.
1741.
1742.
1743.
1744.
1745.
1746.
1747.
1748.
1749.
De La Terre a la Lune /
J.Verne (Francuski poziom
C)
Jean de Florette / M.Pagnol
(Francuski poziom C)
Le Pere Goriot / H.De Balzac
(Francuski poziom D)
Mon Oncle Jules / G.De
Maupassant (Francuski
poziom D)
Wykaz nr 2
Afrykańska love story /
D.Sheldrick
Brzoskwinie dla księdza
proboszcza / J.Harris
Chusta babci / A.Lind
Chwile, których nie znamy /
M.Sztokfisz
Córka Stalina / E.Watała
Czarownica piętro niżej /
M.Szczygielski
Czwartki w parku / H.Boyd
Diana. Moja historia /
A.Morton
Dom wiatru / T.Hardie
Gołębiarki / A.Hoffman
1751. Grzesznica / D.Wachnicka
1752. Inferno / D.Brown
1750.
1753.
1754.
1755.
1756.
1757.
1758.
1759.
1760.
1761.
1762.
1763.
1764.
1765.
1766.
1767.
Jesteś cudem / R.Brett
Kłopot / I.Chmielewska
Królowa. Nieznana historia
Elżbiety / C.Campbell
Lato Stiny / L.Anderson
Małżeństwo we troje / E.E.
Schmidt
Mariamn / P.Lagerkvist
Matka Papieża / M.Kindziuk
Mężczyzna który tańczył
tango / A.Perez-Reverte
Mniszka. Opowieść
sandomierska / J.A.Borzęcki
Nie ma ekspresów przy
żółtych drogach / A.Stasiuk
Niebezpieczny poeta
K.I.Gałczyński / A.Arno
Ogród Kamili / K.Michalak
Ogród wieczornych mgieł /
E.T.Tan
Ostatni, który umrze /
T.Gerritsen
Palmy na śniegu / L.Gabas
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
Aschehoug
miękka
2
W.A.B.
miękka
10
Prószyński
miękka
miękka
10
10
miękka
miękka
10
10
miękka
miękka
10
10
miękka
Sonia Draga miękka
10
10
Zakamarki
W.A.B.
Videograf
Bajka
Literackie
Dream
Books
Wielka
Litera
miękka
miękka
Sonia Draga miękka
Burda
Insignis
Media
10
10
10
miękka
miękka
10
10
miękka
miękka
10
10
Znak
miękka
miękka
miękka
10
10
10
Znak
miękka
10
Nowy Świat
miękka
10
Czarne
miękka
10
Znak
Znak
miękka
miękka
10
10
Znak
miękka
10
Albatros
miękka
miękka
10
10
Wytwórnia
Znak
Zakamarki
Znak
Promic
Muza
85
1768.
1769.
1770.
1771.
1772.
1773.
1774.
1775.
1776.
1777.
1778.
1779.
1780.
1781.
1782.
1783.
1784.
1785.
1786.
1787.
1788.
1789.
1790.
1791.
1792.
1793.
1794.
1795.
1796.
Papusza / A.Kuźniak
Pewnej zimowej nocy /
S.S.Montefiore
Pod dachem świata /
R.Anuradha
Podróż do krainy zeków /
J.Margolin
Pół życia w ciemności /
W.Kałużyński
Prowincja pełna czarów /
K.Enerlich
Przystań na krańcu świata /
F.Brill
Skazana / H.Kent
Sześć pięter luksusu /
C.Łazarewicz
Tajemnice Windsorów /
M.Rybarczyk
Towarzyszka Panienka /
M.Jaruzelska
W otchłani mroku /
M.Krajewski
Wiosenne dziewczęta /
W.B.Jones
Wojenna narzeczona /
A.Richman
Wojna cukierkowa /
B.Mulla
Wołanie kukułki /
R.Galbraith
Zaklinacz słów / S.Kader
Zamiana / Z.Beck
Zgoda na szczęście /
A.Ficner-Ogonowska
Wykaz nr 3
A-Zetka. Encyklopedia PWN
Wielki Słownik Języka
Polskiego
Wielki Słownik
Ortograficzny
Wielki Słownik Poprawnej
Polszczyzny
Wielki Słownik Wyrazów
Obcych
Encyklopedia ilustrowana
dla dzieci
Zimowa opowieść /
M.Helpin
Moje Indie. Przygoda nie
pyta o adres / J.Kret
Co jak dlaczego, Tajemnice
natury w pytaniach i
odpowiedziach
Co jak dlaczego, Tajemnice
ludzkości w pytaniach i
odpowiedziach
Czarne
miękka
10
Magnum
miękka
10
Sonia Draga
miękka
10
Czarne
miękka
10
Zwierciadło
miękka
10
MG
miękka
10
Prószyński
Prószyński
miękka
miękka
10
10
Znak
miękka
10
Marginesy
miękka
10
Czerwone i
Czarne
miękka
10
Znak
miękka
10
Wielka
Litera
miękka
10
Prószyński
miękka
10
Wilga
miękka
10
miękka
miękka
Sonia Draga miękka
10
10
10
Znak
miękka
10
PWN
miękka
3
PWN
twarda
3
PWN
twarda
3
PWN
twarda
3
PWN
twarda
3
Fenix
twarda
3
Otwarte
twarda
1
Świat
Książki
twarda
1
Ibis
twarda
1
Ibis
twarda
1
Dolnośląski
e
Lambook
86
Encyklopedia Pupularna
PWN 2013
Encyklopedia Szkolna PWN
1798. Literatura
Encyklopedia Szkolna PWN
1799. Historia
Historia świata.
1800. Encyklopedia PWN T.1-3
1797.
PWN
twarda
3
PWN
twarda
3
PWN
twarda
3
PWN
twarda
3
......................................................
.........................................................................
pieczątka imienna i podpis osoby(osób) uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Miejscowość, data
87
Załącznik nr 3
..............................................
(pieczątka firmowa Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) przystępując do postępowania
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest dostawa książek dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda
Gombrowicza
w Kielcach
Ja/My (imię i nazwisko) .......................................................................................................
reprezentujący firmę ( nazwa i adres [siedziba] firmy) ………...................................................
.......................................................................................................................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że podmiot który reprezentuję
spełnia warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
......................................................
.........................................................................
pieczątka imienna i podpis osoby(osób) uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Miejscowość, data
88
Załącznik nr 4
..............................................
(pieczątka firmowa Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa książek dla Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
Ja/My (imię i nazwisko) ...............................................................................................................
reprezentujący firmę ( nazwa i adres [siedziba] firmy) ………...................................................
.......................................................................................................................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że podmiot który reprezentuję
nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
......................................................
.........................................................................
pieczątka imienna i podpis osoby(osób) uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Miejscowość, data
89
Załącznik nr 5
..............................................
(pieczątka firmowa Wykonawcy)
INFORMACJA
dotycząca przynależności do grupy kapitałowej
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa książek dla Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
Ja/My (imię i nazwisko) ...............................................................................................................
reprezentujący firmę ( nazwa i adres [siedziba] firmy) ………..................................................
.......................................................................................................................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie /przez nas firmy informuję/my, że podmiot który
reprezentuję/jemy
1) należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) i załaczam/y listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*;
2) nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)*.
......................................................
.........................................................................
pieczątka imienna i podpis osoby(osób) uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Miejscowość, data
*niewłaściwe skreślić
90
Załącznik nr 6
..............................................
(pieczątka firmowa Wykonawcy)
WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa książek dla Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
Ja/My (imię i nazwisko) ..............................................................................................................
reprezentujący firmę ( nazwa i adres [siedziba]firmy) ………....................................................
.......................................................................................................................................................
przedkładam, zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączam dokumenty potwierdzające
(poświadczenia), że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Lp.
Nazwa zadania
Wartość
dostawy
Czas realizacji
......................................................
Zamawiający (nazwa,
adres, telefon)
.........................................................................
pieczątka imienna i podpis osoby(osób) uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Miejscowość, data
91
Załącznik nr 7
WZÓR UMOWY
UMOWA Nr……/2014
zawarta w dniu ……. r. w Kielcach w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego między:
Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach,
ul. ks. P. Ściegiennego 13, 25-033 Kielce, wpisaną pod numerem 4/92 do Rejestru Instytucji
Kultury
prowadzonego
przez
Samorząd
Województwa
Świętokrzyskiego,
posiadającą NIP: 657-18-54-477, REGON: 260003043, zwaną w dalszej części umowy
ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez :
Dyrektora
Głównego Księgowego
a
firmą
……………………………………………….,
zwaną
dalej
WYKONAWCĄ,
reprezentowaną przez: ………………………………………………..
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przez WYKONAWCĘ na rzecz
ZAMAWIAJĄCEGO książek według wykazu, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.
§2
1. Strony ustalają wartość umowy
……………………………………).
na
kwotę
brutto ……... zł
(słownie złotych:
2. Jako podstawę określenia wartości o której mowa w ust. 1 przyjęto sumę iloczynów
liczby egzemplarzy książek i ceny jednostkowej brutto podanej w wykazie załączonym do
umowy.
3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty dostarczenia
przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobligowany zachować alfabetyczny układ pozycji na wystawianych
fakturach.
5. W formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do SIWZ, Zamawiający wyodrębnił trzy
wykazy w ramach których określił poszczególne tytuły książek i ich ilość tj. pakiety (części) Wykonawca będzie wystawiał faktury z uwzględnieniem zastosowanego podziału tj. odrębnie
dla realizowanych pakietów w ramach danego wykazu z zachowaniem kolejności
alfabetycznej tytułów dostarczanych pozycji.
92
6. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia:
1) po odebraniu dostarczonego do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę
przedmiotu zamówienia wraz z fakturą VAT przekazaną Zamawiającemu łącznie
z dostarczanymi książkami,
2) po stwierdzeniu zgodności dostarczonego asortymentu z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
stwierdzeniu zgodności cen jednostkowych ze złożoną ofertą; Zamawiający
ma 14 dni na sprawdzenie zgodności faktury z dostarczonymi książkami,
3) w terminie do 30 dni po otrzymaniu od Wykonawcy faktury VAT, przy spełnieniu
warunków o których mowa w pkt 1 i 2, na wskazany przez Wykonawcę w tejże
fakturze rachunek bankowy.
7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie do 28.04.2014 r.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności zamówienia ze stanem faktycznym
Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić brakujące tytuły w terminie do 10 dni od
dnia wezwania do ich uzupełnienia.
3. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie ma prawa cesji praw i obowiązków
wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.
§4
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
a) 1 % wartości brutto zamówienia określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki
w wykonaniu przedmiotu umowy.
b) 10% wartości brutto zamówienia określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia
od umowy przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych.
2. Za odstąpienie od umowy strony uznają jej niewykonanie w terminie przekraczającym
10 dni od daty określonej w umowie.
§5
Wykonawca gwarantuje wymianę uszkodzonych egzemplarzy na wolne od wad.
§6
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
93
§7
Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy
ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§8
1. Wykonawca ustanawia ..................................................................…
upoważnioną do kontaktów roboczych z Zamawiającym.
2. Zamawiająca ustanawia ……………………………….....................
upoważnioną do kontaktów roboczych z Wykonawcą.
jako
osobę
jako
osobę
§9
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez
wezwania i wyznaczania dodatkowego terminu wykonania, w przypadku
nieterminowego wykonania umowy lub nienależytego jej wykonywania przez
Wykonawcę, a także w przypadku, gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia
działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe,
bądź postępowanie naprawcze.
§ 10
W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
94

Podobne dokumenty