Powiatowa diagnoza potrzeb i możliwości wsparcia

Komentarze

Transkrypt

Powiatowa diagnoza potrzeb i możliwości wsparcia
Powiatowa diagnoza
potrzeb i możliwości
wsparcia placówek oświatowych
Raport z badania ankietowego
szkół i placówek oświatowych w powiecie lubańskim
Powiatowe Centrum Edukacyjne
w Lubaniu
Lubań 2015
Raport został opracowany przez zespół pracowników Powiatowego Centrum
Edukacyjnego w Lubaniu:
Alinę Męczywór, Ewę Kownacką i Przemysława Kempińskiego pod kierownictwem Anny
Adamskiej Dyrektor PCE w Lubaniu
Korekta językowa:
Alina Męczywór
Opracowanie graficzne:
Przemysław Kempiński
© Copyright by Powiat Lubański - Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu 2015
Nakład: 100 egz.
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
2
Szanowni Państwo,
Publikacja pt. Powiatowa diagnoza potrzeb i możliwości wsparcia placówek
oświatowych jest efektem pracy zespołu badawczego, powołanego przez Powiat Lubański –
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, którego głównym celem było uzyskanie
informacji o potrzebach edukacyjnych i możliwościach wsparcia szkół i placówek
oświatowych powiatu lubańskiego.
Przedmiotem badania zaprezentowanego w raporcie było uzyskanie od dyrektorów
szkół i placówek oświatowych powiatu lubańskiego odpowiedzi na pytania merytorycznie
związane z następującymi zagadnieniami:
1. Podstawowe informacje o szkołach/placówkach oświatowych.
2. Baza edukacyjna szkół/placówek oświatowych.
3. Oczekiwania dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli i rozwijania kompetencji
kluczowych u uczniów.
Publikację wzbogacono o merytoryczne wprowadzenie, prezentujące wyniki
najnowszych badań na temat stanu szkół i placówek oświatowych powiatu lubańskiego,
zagrożeń spowodowanych między innymi niżem demograficznym oraz perspektywę rozwoju
szkolnictwa ponadgimnazjalnego w zakresie kształcenia zawodowego.
Raport prezentuje wyniki badań uzyskane na dzień 30 listopada 2015 roku i składa się
z dwóch głównych części, dla których wyznacznikiem są organy prowadzące placówki
oświatowe:
· Część 1. dotyczy placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Lubański,
· Część 2. odnosi się do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym
jest jedna z Gmin funkcjonujących na terenie powiatu lubańskiego.
Przedstawiony w raporcie materiał pozwolił na sformułowanie wniosków
i rekomendacji, które zamykają publikację i są cennym źródłem informacji dla organów
prowadzących szkoły/placówki oświatowe w zakresie planowania ich rozwoju, uzupełnienia
bazy i wsparcia finansowego z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Zebrany materiał
stanowi także ważne źródło informacji dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu
w zakresie potrzeb dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli i planowania ich
rozwoju zawodowego, a także kierunku rozwoju szkół i placówek oświatowych powiatu
lubańskiego.
Wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom szkół i placówek, którzy
wzięli udział w badaniu, serdecznie dziękuję i liczę na dobrą współpracę przy realizacji
Państwa potrzeb i oczekiwań edukacyjnych w najbliższych latach, z wykorzystaniem środków
unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020.
Anna Ł. Adamska
Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego
w Lubaniu
3
Spis treści
Wprowadzenie ....................................................................................................................... 5
Opis metodologii badania ..................................................................................................... 11
Część 1. Szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Lubański .............................................................................................................................. 13
1.1. Podstawowe informacje o placówkach .......................................................................... 14
1.2. Baza edukacyjna ........................................................................................................... 25
1.3. Oczekiwania dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli i rozwijania kompetencji
kluczowych u uczniów ......................................................................................................... 61
Wnioski ............................................................................................................................... 71
Część 2. Szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest jedna z Gmin
funkcjonujących na terenie powiatu lubańskiego .................................................................. 73
2.1. Podstawowe informacje o placówkach .......................................................................... 74
2.2. Baza edukacyjna ........................................................................................................... 88
2.3. Oczekiwania dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli i rozwijania kompetencji
kluczowych u uczniów ....................................................................................................... 105
Wnioski ............................................................................................................................. 122
Rekomendacje.................................................................................................................... 123
4
Wprowadzenie
Powiat lubański jest usytuowany w południowo zachodniej części Polski.
Od południa, przez grzbiet Gór Izerskich, powiat graniczy w Republiką Czeską, od zachodu
sąsiaduje z powiatem zgorzeleckim, od wschodu z powiatem lwóweckim, a od północy
z powiatem bolesławieckim. Najważniejszą rzeką jest Kwisa.
Położenie powiatu lubańskiego na mapie Polski
Powiat lubański obejmuje siedem jednostek administracyjnych: Miasto Lubań, Gminę
Lubań, Miasto i Gminę Leśna, Gminę Olszyna, Gminę Platerówka, Gminę Siekierczyn,
Miasto Świeradów Zdrój. Ogółem obszar powiatu to 428,2 km2, zamieszkuje go 56 266
mieszkańców (stan na 30.06.2013).
Mapa powiatu lubańskiego
5
Na terenie powiatu znajdują się 4 miasta z siedzibami jednostek samorządu
terytorialnego oraz trzy gminy wiejskie. Najbardziej istotnym trendem wpływającym
na edukację jest bardzo niski przyrost naturalny i związana z nim zapaść demograficzna.
Szacowana liczba absolwentów gimnazjum w powiecie lubańskim do 2025 roku
Szacowana liczba
absolwentów gimnazjów
w powiecie lubańskim (dane
GUS - dzieci w wieku 16 lat)
726
638
605
583
566
523
524
497
486
514
502
500
534
526
530
Dane prognozowane
Dane na
lata 20112015
Lata
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Procentowa zmiana liczby
absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych
-12,12%
-5,17%
-3,64%
-2,92%
-7,60%
0,19%
-5,15%
-2,21%
5,76%
-2,33%
-0,40%
6,80%
-1,50%
0,76%
Źródło: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Lubańskim za rok szkolny 2014/2015
Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie lubańskim
oraz liczba uczniów na oddział
Wrzesień 2011
Zespół
Szkół
AM
KZL
NR 2
ZSGiP
Razem
Liczba
uczniów
na oddział
Dynamika
uczniów
rok
do roku
Wrzesień 2012
Wrzesień 2013
Wrzesień 2014
Wrzesień 2015
ilość
oddziałów
ilość
uczniów
ilość
oddziałów
ilość
uczniów
ilość
oddziałów
ilość
uczniów
ilość
oddziałów
ilość
uczniów
ilość
oddziałów
ilość
uczniów
25
28
11
754
671
255
25
25
10
718
642
217
26
25
15
707
644
267
26
27
11
657
656
217
23
27
11
575
674
230
11
75
211
1891
10
70
199
1776
66
1618
64
1530
61
1479
26,27
x
26,85
x
-5
25,11
-115
-4
23,94
-158
-2
24,25
-88
-3
-51
Źródło: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Lubańskim za rok szkolny 2014/2015
6
Liczba uczniów i oddziałów w szkołach specjalnych
Rok
2011/2012
SOSW
ZPR
Nazwa/
typ szkoły
Rok
2013/2014
Rok
2014/2015
Wrzesień
2015
ilość
oddziałów
ilość
uczniów
ilość
oddziałów
ilość
uczniów
ilość
oddziałów
ilość
uczniów
ilość
oddziałów
ilość
uczniów
ilość
oddziałów
ilość
uczniów
Placów
ka
Rok
2012/2013
SP specjalna
Gimnazjum
specjalne
Szkoła
przysposabiająca
do pracy
Zespoły
rewalidacyjnowychowawcze
Łącznie
Gimnazjum
specjalne
ZSZ
Łącznie
5
38
4
28
5
29
5
30
4
26
2
18
3
23
2
19
2
15
3
20
3
24
3
21
3
25
4
30
4
29
2
9
1
8
2
7
2
8
2
7
12
89
11
80
12
80
13
83
13
82
2
22
2
17
5
60
5
30
4
39
1
3
5
27
11
6
1
3
12
29
10
9
1
6
12
72
15
2
1
6
11
41
12
4
1
5
7
46
12
8
15
Łącznie jednostki
15
18
19
18
Źródło: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Lubańskim za rok szkolny 2014/2015
Liczba uczniów i oddziałów w Młodzieżowym Domu Kultury
Nazwa
placówki
Młodzieżowy
Dom Kultury
naukowe
informatyczne
techniczne
artystyczne
sportowe
Razem
Stan na koniec roku szkolnego 2014/2015
Ilość oddziałów
Ilość uczniów
7
2
4
5
6
24
76
13
25
46
71
231
Miejsce realizacji zajęć
MDK
Inne
7
2
4
5
5
1
23
1
Źródło: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Lubańskim za rok szkolny 2014/2015
7
Uczniowie szkół artystycznych - Szkoła Muzyczna
Nazwa placówki
Szkoła Muzyczna I
st. im. Oskara
Kolberga
fortepian C/6
akordeon C/6
trąbka C/6
skrzypce C/6
gitara C/6
flet C/6
akordeon C/4
fortepian C/4
trąbka C/4
skrzypce C/4
gitara C/4
klarnet C/4
flet C/4
Razem
Stan na koniec roku szkolnego 2014/2015
Ilość uczniów
w tym absolwentów
w tym klas I
22
11
9
16
5
11
1
2
2
0
14
10
1
104
0
1
2
3
2
0
0
0
0
0
3
2
0
13
3
3
1
2
1
3
1
2
1
0
5
1
1
24
Źródło: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Lubańskim za rok szkolny 2014/2015
W związku z tą tendencją liczba uczniów w szkołach/placówkach spada co roku
średnio o około 100 uczniów. Ta sytuacja jest poważnym problemem dla szkół
ponadgimnazjalnych, w przypadku których narasta zjawisko coraz większej konkurencji
w obliczu walki o ucznia i chęci utrzymania placówki. Stąd konieczność rozbudowy zaplecza
infrastrukturalnego i poprawa wyposażenia gabinetów, warsztatów, pracowni, niezbędnych do
realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych szkół/placówek prowadzonych przez Powiat
Lubański. Uzupełnieniem w/w potrzeb bazowych jest konieczność realizacji działań
mających na celu przygotowanie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych
wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzenia zajęć pozalekcyjnych/pozaszkolnych dla uczniów,
pozwalających na zdobycie konkretnych kompetencji niezbędnych na otwartym rynku pracy.
Niż demograficzny wymusza na organie prowadzącym oraz dyrektorach poszukiwanie
oszczędności, a na nauczycielach konieczność podwyższania jakości pracy, poszukiwania
coraz ciekawszych rozwiązań i zachęt dla uczniów.
Placówki oświatowe w powiecie lubańskim
Na terenie powiatu lubańskiego w roku 2015 funkcjonowało 46 placówek
oświatowych, w tym 43 prowadzonych przez 8 jednostek samorządu terytorialnego
oraz 3 przez stowarzyszenia lub osoby prywatne:
a) Placówki prowadzone przez Powiat Lubański (10):
· Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu (technikum,
liceum ogólnokształcące)
· Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
(technikum, liceum ogólnokształcące, zasadnicza szkoła zawodowa)
8
· Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu (technikum, zasadnicza szkoła
zawodowa)
· Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju
· Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu
· Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu
· Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu
· Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku
· Zespół Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu (Powiatowe Centrum Edukacyjne,
Biblioteka Pedagogiczna)
b) Placówki prowadzone przez Gminę Leśna (5):
· Przedszkole w Leśnej
· Szkoła Podstawowa w Smolniku
· Szkoła Podstawowa w Grabiszycach
· Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej
· Gimnazjum w Leśnej
c) Placówki prowadzone przez Gminę Olszyna (5):
· Gminne Przedszkole Publiczne w Olszynie
· Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olszynie
· Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Olszynie
· Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Biedrzychowicach
· Gminne Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Olszynie
d) Placówki prowadzone przez Gminę Wiejską Lubań (5):
· Szkoła Podstawowa w Kościelniku
· Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pisarzowicach
· Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radogoszczy
· Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radostowie Średnim
· Gimnazjum Publiczne im. Aleksandra Fredry w Pisarzowicach
e) Placówki prowadzone przez Miasto Lubań (10):
· Przedszkole Miejskie Nr 1
· Przedszkole Miejskie Nr 3
· Przedszkole Miejskie Nr 5 im. Juliana Tuwima
· Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
· Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba
· Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II
· Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
· Gimnazjum Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego
· Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika
· Gimnazjum Nr 3 im. Euroregionu Nysa
f) Placówki prowadzone przez Gminę Platerówka (2):
· Szkoła Podstawowa im. Emilii Plater w Platerówce
· Gimnazjum we Włosieniu
9
g) Placówki prowadzone przez Gminę Siekierczyn (3):
· Przedszkole w Zarębie
· Zespół Szkół w Siekierczynie (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)
· Zespół Szkół w Zarębie (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum).
h) Placówki prowadzone przez Miasto Świeradów-Zdrój (3):
· Przedszkole Miejskie w Świeradowie-Zdroju
· Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju (Przedszkole, Szkoła Podstawowa,
Gimnazjum)
· Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie-Zdroju
i) Placówki prowadzone przez stowarzyszenia lub osoby prywatne (3):
· Prywatne Przedszkole Językowe „Akademia Malucha” w Lubaniu
· Prywatne Przedszkole Nr 1 w Lubaniu
· Szkoła Podstawowa w Stankowicach
10
Opis metodologii badania
Opis przedmiotu
Niniejszy raport jest opracowaniem wyników jakościowego badania ankietowego
przeprowadzonego w 28 szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Lubański oraz w 7 Gminach wchodzących w skład powiatu. Inicjatorem i realizatorem
badania jest Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.
W wyniku przeprowadzonego w okresie X – XI 2015 r. badania ankietowego
uzyskano informacje, dzięki którym można wskazać potrzeby związane z zakupem sprzętu
i wyposażenia, remontami lub modernizacją pomieszczeń, oczekiwaniami edukacyjnymi
nauczycieli i uczniów.
Główne założenia i cele badania
Badanie miało na celu:
1. Pogłębienie wiedzy o szkołach i placówkach oświatowych w powiecie lubańskim.
2. Diagnozę bazy dydaktycznej szkół/placówek.
3. Diagnozę potrzeb w zakresie wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania
placówek.
4. Diagnozę potrzeb edukacyjnych nauczycieli w aspekcie prowadzenia zajęć dydaktycznych
dla uczniów/wychowanków.
5. Uzyskanie informacji niezbędnych do opracowania wniosków o dofinansowanie
ze środków unijnych na realizację potrzeb i oczekiwań placówek oświatowych, nauczycieli
i uczniów w powiecie lubańskim.
Okoliczności towarzyszące badaniu
Formularz ankiety w wersji elektronicznej rozesłano do 46 placówek w powiecie wraz
z informacją wyjaśniającą cel i zakres badania. Mimo oferowanej pomocy w wypełnieniu
ankiety (telefonicznej, osobistej), nie wszystkie placówki odpowiedziały na zaproszenie
do badania. Ostatecznie badaniem objętych zostało 28 placówek oświatowych,
w tym 10 szkół, 4 przedszkola, 7 zespołów szkół oraz 7 innych placówek oświatowych.
Odpowiedzi uzyskano z 10 szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Lubański
(100%), natomiast ze szkół i placówek prowadzonych przez Gminy odpowiedzi udzieliło
18 placówek, tj. 46% pytanych.
Koncepcja badania
W badaniu ankietowym skupiono się na sytuacji placówek oświatowych,
na wskazaniu ich stanu posiadania, potrzeb i oczekiwań związanych bezpośrednio
ze świadczonymi usługami edukacyjno-wychowawczymi.
Badanie pozwoliło również na sformułowanie wniosków i rekomendacji służących
do podniesienia jakości i efektywności kształcenia/wychowania w szkołach/placówkach
oświatowych w powiecie lubańskim.
Uzyskane wyniki pozwolą organom prowadzącym (Powiatowi, Gminom)
na długoterminowe planowanie działań mających na celu polepszenie sytuacji, w jakiej ich
placówki znalazły się w roku 2015. Pozwolą na planowanie poszukiwania możliwości
11
sfinansowania potrzeb i oczekiwań szkół z wykorzystaniem m.in. środków unijnych. Przede
wszystkim jednak zebrany materiał badawczy pozwoli dyrektorowi Powiatowego Centrum
Edukacyjnego w Lubaniu na skuteczne planowanie dodatkowych form doskonalenia
dla nauczycieli oraz zajęć pozalekcyjnych dla uczniów/wychowanków, finansowanych
ze środków zewnętrznych, w perspektywie finansowej 2014-2020.
Narzędzie badawcze
Na potrzeby niniejszego badania opracowano kwestionariusz ankiety złożony
z 3 części. W części 1. – ogólnej pytano o informacje związane z placówką, m.in. o nazwę,
miejsce położenia, wielkość, liczbę zatrudnionych nauczycieli, oddziałów, uczniów.
Część 2. poświęcona była bazie edukacyjnej jednostki – rodzaju i wyposażaniu posiadanych
pracowni, koniecznych prac modernizacyjnych, remontów, ewentualnych pomieszczeń
do wykorzystania w przyszłości wraz z pomysłami adaptacyjnymi. W ankiecie wskazywano
też na te założenia koncepcji pracy szkoły, które są priorytetowe na najbliższe 5 lat.
Część 3 ankiety dotyczyła:
a) oczekiwań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
b) propozycji w zakresie form i sposobów rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
w ramach zajęć pozalekcyjnych,
c) liczby nauczycieli, którzy powinni zostać przeszkoleni w zakresie prowadzenia zajęć
dotyczących rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów,
d) wyboru form zajęć rozwijających kompetencje kluczowe,
e) wskazania rodzaju działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego
realizowanych w placówce,
f) oczekiwanego rodzaju wsparcia dla nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjnozawodowego,
g) oczekiwanego rodzaju wsparcia uczniów w zakresie doradztwa edukacyjnozawodowego,
h) oczekiwanych
zajęć
dotyczących
rozwijania
zainteresowań
młodzieży
niepełnosprawnej, w tym zajęć włączająco-integrujących,
i) oczekiwanej tematyki doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówce.
Większość pytań w formularzu ankiety stanowiły pytania zamknięte. Jedynie te, które
odnosiły się do opisu stanu posiadania, oczekiwań czy danych liczbowych miały charakter
otwarty.
12
Część 1. Szkoły i placówki oświatowe, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Lubański
Część 1
Szkoły i placówki oświatowe,
dla których organem prowadzącym
jest Powiat Lubański
13
1.1. Podstawowe informacje o placówkach
Na terenie powiatu lubańskiego funkcjonuje 10 szkół i placówek oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubański.
Zespoły szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lubańskim:
· Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu
· Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
· Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu
Szkoły specjalne w powiecie lubańskim:
· Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu
· Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku
Placówki zapewniające opiekę w powiecie lubańskim:
· Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju
Inne placówki oświatowe w powiecie lubańskim:
· Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu
· Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu
· Zespół Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu
ul. Wł. Łokietka 2, 59-800 Lubań
tel./fax.: (075) 646 51 16
e-mail: [email protected]
Rodzaje placówek w zespole:
· Liceum ogólnokształcące z rozszerzonymi przedmiotami (3-letnie):
Ř matematyka, fizyka,
Ř biologia, chemia,
14
Ř języki obce nowożytne,
Ř język polski, historia, filozofia,
Ř matematyka, informatyka,
Ř język polski, język angielski, matematyka.
· Technikum w zawodzie (4-letnie):
Ř technik ekonomista o specjalizacji ekonomika i organizacja małych i średnich
firm,
Ř technik informatyk o specjalizacji aplikacje internetowe.
Położenie budynku: ogrodzony kompleks budynków, obrzeża miasta
Kubatura: 50 169,28 m3
Budynek z roku: 2003
Ostatnia modernizacja: brak
Ilość sal lekcyjnych: 34
Ilość pracowni: 9
Liczba oddziałów w placówce: 23
Liczba uczniów/wychowanków: 575
Liczba nauczycieli (min 1/2 etatu): 64
· Kobiety 50
· Mężczyźni 14
Liczba nauczycieli 50+ (min 1/2 etatu): 20
· Kobiety 18
· Mężczyźni 2
ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
ul. Kopernika 31, 59 - 800 Lubań
tel.: (075) 722 25 30
e-mail: [email protected]
Rodzaje placówek w zespole:
· Liceum ogólnokształcące (3-letnie):
15
Ř ratownictwo medyczne i promocja zdrowia (innowacja pedagogiczna),
Ř z rozszerzonym nauczaniem języka obcego i geografii.
· Technikum w zawodzie (4-letnie):
Ř technik informatyk
Ř technik organizacji reklamy
Ř technik żywienia i usług gastronomicznych
Ř technik hotelarstwa
Ř technik logistyk
· Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodach (3-letnia):
Ř piekarz,
Ř cukiernik,
Ř kucharz,
Ř sprzedawca,
Ř fryzjer,
Ř murarz-tynkarz,
Ř stolarz,
Ř elektromechanik,
Ř ślusarz,
Ř mechanik pojazdów samochodowych,
Ř elektromechanik pojazdów samochodowych.
Położenie budynku: ogrodzony kompleks budynków, blisko centrum miasta
Kubatura: 22 138 m3
Budynek z roku: 1973 rok
Ostatnia modernizacja: 2005/06 rok
Ilość sal lekcyjnych: 25
Ilość pracowni: 6
Liczba oddziałów w placówce: 27
Liczba uczniów/wychowanków: 674
Liczba nauczycieli (min 1/2 etatu): 53
· Kobiety 45
· Mężczyźni 8
Liczba nauczycieli 50+ (min 1/2 etatu): 4
· Kobiety 2
· Mężczyźni 2
16
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu
ul. Leśna 8, 59-800 Lubań
tel./fax.: (075) 722 26 78
e-mail: [email protected]
Rodzaj placówek w zespole:
· Liceum ogólnokształcące (3-letnie)
· Technikum w zawodzie (4-letnie):
Ř technik elektryk,
Ř technik elektronik,
Ř technik mechanik.
· Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodach (3-letnia):
Ř mechanik pojazdów samochodowych,
Ř elektryk.
Położenie budynku: ogrodzony kompleks budynków, obrzeża miasta
Kubatura: 12,413 m3
Budynek z roku: 1973
Ostatnia modernizacja: 2014 rok (wymiana okien)
Ilość sal lekcyjnych: 16
Ilość pracowni: 8
Liczba oddziałów w placówce: 11
Liczba uczniów/wychowanków: 234
Liczba nauczycieli (min 1/2 etatu): 23
· Kobiety 10
· Mężczyźni 13
Liczba nauczycieli 50+ (min 1/2 etatu): 11
· Kobiety 3
· Mężczyźni 8
17
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu
ul. Mikołaja Kopernika 1
tel.: (075) 722 22 96
e-mail: [email protected]
Rodzaj placówek w zespole:
· Szkoła Podstawowa Specjalna
· Gimnazjum Specjalne
· Szkoła Przysposabiająca do Pracy
· Grupy Wychowawcze w Internacie
Położenie budynku: dwa budynki, ogrodzone, położone bezpośrednio przy ulicy, w centrum
miasta
Kubatura:
· Budynek szkoły 6 000 m3
· Budynek internatu: 6 020 m3
Budynek z roku:
· Budynek szkoły ok. 1890 rok
· Budynek internatu ok. 1900 rok
Ostatnia modernizacja:
· Budynek szkoły 2013 rok
· Budynek internatu 2008 rok
Ilość sal lekcyjnych: 16
Ilość pracowni: 4
Liczba oddziałów w placówce: 13 + 2 grupy wychowawcze
Liczba uczniów/wychowanków: 84 + 15 wychowanków
Liczba nauczycieli (min 1/2 etatu): 26
· Kobiety 24
· Mężczyźni 2
Liczba nauczycieli 50+ (min 1/2 etatu): 3
· Kobiety 3
· Mężczyźni 0
18
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku
Smolnik 22, 59-820 Leśna
tel.: (075) 721 13 54
e-mail: [email protected]
Rodzaje placówek w zespole:
Struktura organizacyjna Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku obejmuje
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, w skład którego wchodzą:
· Gimnazjum Specjalne w Smolniku i we Włosieniu ( 3-letnie),
· Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Smolniku ( 3-letnia),
· Grupy wychowawcze.
Położenie budynku: ogrodzony kompleks budynków, położony 50m od drogi SzyszkowaLeśna
Kubatura: 1 945,60 m3
Budynek z roku: ok. 1900 rok
Ostatnia modernizacja: 2009 rok
Ilość sal lekcyjnych: 4
Ilość pracowni: 1
Liczba oddziałów w placówce: 4
Liczba uczniów/wychowanków: 40
Liczba nauczycieli (min 1/2 etatu): 24
· Kobiety 14
· Mężczyźni 10
Liczba nauczycieli 50+ (min 1/2 etatu): 1
· Kobiety 1
· Mężczyźni 0
19
Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, 59-850 Świeradów-Zdrój
tel./fax.: (075) 781 62 23
e-mail: [email protected]
Rodzaj placówek w zespole:
· placówka samodzielna
Położenie budynku: ogrodzony kompleks budynków, na obrzeżach miasta
Kubatura: 9 800 m3
Budynek z roku: 1982 rok
Ostatnia modernizacja: 1998 rok
Ilość sal lekcyjnych: 3
Ilość pracowni: 0
Liczba oddziałów w placówce: nie dotyczy
Liczba uczniów/wychowanków: 120
Liczba nauczycieli (min 1/2 etatu): 7
· Kobiety 5
· Mężczyźni 2
Liczba nauczycieli 50+ (min 1/2 etatu): 4
· Kobiety 3
· Mężczyźni 1
20
Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu
ul. Władysława Łokietka 2, 59-800 Lubań
tel./fax.: (075) 722 27 49
e-mail: [email protected]
Rodzaj placówki:
· placówka wychowania pozaszkolnego
Położenie budynku: znajduje się w budynku ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu
Kubatura: nie wskazano
Budynek z roku: 2003
Ostatnia modernizacja: brak
Ilość sal lekcyjnych: 4
Ilość pracowni: 4
Liczba oddziałów w placówce: 22
Liczba uczniów/wychowanków: 237
Liczba nauczycieli (min 1/2 etatu): 3
· Kobiety 1
· Mężczyźni 2
Liczba nauczycieli 50+ (min 1/2 etatu): 2
· Kobiety 0
· Mężczyźni 2
21
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu
ul. Władysława Łokietka 2, 59-800 Lubań
tel.: (075) 646 51 10
e-mail: [email protected]
Rodzaj placówki:
· samodzielna
Położenie budynku: znajduję się w budynku ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu
Kubatura: nie wskazano
Budynek z roku: 2003
Ostatnia modernizacja: brak
Ilość sal lekcyjnych: 9
Ilość pracowni: 0
Liczba oddziałów w placówce: nie dotyczy
Liczba uczniów/wychowanków: nie dotyczy
Liczba nauczycieli (min 1/2 etatu): 14
· Kobiety 13
· Mężczyźni 1
Liczba nauczycieli 50+ (min 1/2 etatu): 8
· Kobiety 8
· Mężczyźni 0
22
Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu
Al. Kombatantów 11, 59-800 Lubań
tel./fax.: (075) 722 28 91
e-mail: [email protected]
Rodzaj placówki:
· samodzielna
Położenie budynku: obrzeża miasta, przy parku na Kamiennej Górze
Kubatura: 12,800 m3
Budynek z roku: 1824
Ostatnia modernizacja: 2013
Ilość sal lekcyjnych: 13
Ilość pracowni: 0
Liczba oddziałów w placówce: 10
Liczba uczniów/wychowanków: 104
Liczba nauczycieli (min 1/2 etatu): 14
· Kobiety 8
· Mężczyźni 6
Liczba nauczycieli 50+ (min 1/2 etatu): 7
· Kobiety 4
· Mężczyźni 3
23
Zespół Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań
tel./fax.: (075) 645 53 40
e-mail: [email protected]
Rodzaj placówek w zespole:
· Powiatowe Centrum Edukacyjne
· Biblioteka Pedagogiczna
Położenie budynku: obrzeża miasta, przy parku na Kamiennej Górze
Kubatura: 5 278 m3
Budynek z roku: ok 1930 rok
Ostatnia modernizacja: 2010 rok
Ilość sal lekcyjnych/dydaktycznych: 2
Ilość pracowni: 1 centrum multimedialne
Liczba oddziałów w placówce: nie dotyczy
Liczba uczniów/wychowanków: nie dotyczy
Liczba nauczycieli (min 1/2 etatu): 3
· Kobiety 3
· Mężczyźni 0
Liczba nauczycieli 50+ (min 1/2 etatu): 3
· Kobiety 3
· Mężczyźni 0
24
1.2. Baza edukacyjna1
1. Jakie pracownie dydaktyczne/specjalistyczne, w których odbywają się zajęcia,
posiada placówka? (rodzaj wyposażenia i rok zakupu)
A. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu
Nie wskazano.
B. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Pracownia gastronomiczna
· profesjonalne meble gastronomiczne ze stali nierdzewnej
· kuchenki gazowo-elektryczne na wyposażenie stanowisk do pracy uczniów podczas
zajęć praktycznych
Pracownie informatyczne
a) „i2”
· zakup i wymiana komputerów oraz urządzeń peryferyjnych 2015 r.
b) „i1”
· pracownia z projektu UE EFS z 2007/2008 r. (sprzęt przestarzały wymagający
wymiany)
c) „i3”
· pracownia z projektu UE EFS z 2006/2007 r. (sprzęt przestarzały wymagający
wymiany)
d) „i4”
· pracownia z projektu „ MKZ II” z 2012 r. – stacje komputerowe, rzutnik, tablica
interaktywna, drukarka,
e) sala nr 15
· pracownia z projektu ”Dolnośląska e-szkoła” z 2012/2013 r.- notebooki tablica
interaktywna, rzutnik, drukarka,
Pracownia hotelarska
· sprzęt audiowizualny pozyskany z projektu „MKZ I” 2011/2012 r.
C. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu
Pracownia elektryczna (rok zakupu 2011)
· watomierze analogowe 1A, liczniki energii , próbniki napięcia
· skrzynki narzędziowe, wkrętaki krzyżowe, wkrętaki płaskie, mierniki cęgowe
· amperomierze AC , autotransformatory laboratoryjne TAR 2,5T
· multimetry cyfrowe RD701 woltomierze analogowe 1A
Pracownia elektroniczna (rok zakupu 2011)
· falowniki 1- fazowe i -3 fazowe
· autotransformator 1 i 3 fazowy
· indukcyjność dekadowa
1
Wyposażenie pracowni i warsztatów zawodowych szkoły wskazały na podstawie wytycznych MEN,
KOWEZiU.
25
· kondensatory dekadowe
· przewody pomiarowe, końcówki widełkowe
· rezystory nastawcze suwakowe, rezystory dekadowe
· wielofunkcyjne mierniki mocy, zasilacze laboratoryjne
· zestawy komputerowe Ab S.A. (AT COMPUTERS)
· stacje lutownicze z regulacją temperatury
· oscyloskopy analogowe, oscyloskopy cyfrowe
· watomierze analogowe, multimetry stacjonarne
· analizatory widmowe, generatory mocy, generatory funkcyjne
· mostki LCR-9073
· multimetry cyfrowe
· amperomierze DC
· rezystory
2 pracownie elektryczne (rok zakupu 2011)
· lutownice
· wzmacniacze
· amperomierze
· zasilacze, silniki
· zestawy sterowników
· próbniki napięcia
· szczypce uniwersalne
· skrzynki narzędziowe
· zestawy przekaźników
· zestawy sterowników
· zestawy kluczy narzędziowych
Pracownia mechaniczna (rok zakupu 2011)
· płyty pomiarowe
· twardościomierze
· mikroskopy warsztatowe
· czujniki zegarowe
· wiertarki, szlifierki
· wózki narzędziowe
· wózki paletowe
· klucze nasadowe, płasko oczkowe, udarowe
· suwmiarki elektroniczne
· stetoskopy elektroniczne
· stół spawalniczy
· wkrętarki
· wyważarki do kół
· wózki narzędziowe jezdne
· czujniki zegarowe, mikrometry średni
· stanowisko dydaktyczne pracującego silnika benzynowego
26
·
·
·
·
·
·
·
czujniki ciśnienia oleju
silniki benzynowe
skrzynie przekładniowe
prasy hydrauliczne
ściągacz sprężyn
manometry do pomiaru ciśnienia
podnośniki samochodowe
D. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu
Pracownia logopedyczna (wyposażenie z 2006r.)
· multimedialny zestaw komputerowy - zepsuty
· instrumentarium logopedyczne
· komplet programów do terapii mowy i języka
· komplet programów komputerowych do terapii mowy i języka
· komplet programów do diagnozy zaburzeń słuchu, wzroku i mowy
· komplet programów wyrównawczych rozwijających mowę i język
· komputerowy program terapii jąkania
· korektor mowy
· duży ksylofon
· dzwonki na stojaku
· dźwiękowe sześciany
· pudełko logopedyczne
· logopedyczny labirynt magnetyczny
· dywanik glottodydaktyczny
Sala doświadczania świata (wyposażenie z 2008r.)
· zestaw terapeutyczny deluxe
· projektor solar
· tarcze obrotowe
· tarcze żelowe
· kurtyna światłowodów
· zestaw do aromaterapii
· węże rehabilitacyjne świecące
· lustrzane dzwonki
· domek lustrzany z wyposażeniem
· pufa relaksacyjna
· kolumna wodna z panelem sterującym
· zestaw świetlno- dźwiękowy
· tablica lustrzana z wężami UV
· magiczne piłeczki
· kostka manipulacyjna
· wąż świetlny
· maszyna do baniek mydlanych
27
· zestaw kula lustrzana
· dywan świetlny
· chodniczek faktur
· tunel lustrzany
· bujak smok
· mata rehabilitacyjna
· mata rehabilitacyjna Nopex
Sala rehabilitacyjna (wyposażenie z 2006r.)
· półkule sensoryczne
· suchy basen z piłkami
· materace
· hiperbloki
· duża opona
· aktywne piłki i wałki
· gruszki rehabilitacyjne
· komplet kształtek rehabilitacyjnych
· piłki i wałki rehabilitacyjne
· platforma
· platforma na kółkach
· spodek
· półkule kamienie
· wibrujący talerz z poręczami
· tunele
· wałek sensoryczny
· fakturowa ścieżka
· gruszka rehabilitacyjna
· wirujący talerz
· trampolina z poręczami- mała
· materace
· bujaki
· zestaw do koszykówki
E. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku
Aktualnie placówka nie posiada żadnych pracowni dydaktycznych i specjalistycznych.
F. Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju
Nie wskazano.
G. Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu
Pracownia językowa
· plansze dydaktyczne
· szafy do przechowywania materiałów dydaktycznych
28
· radio
· tablica
· telewizor
Pracownia plastyczna i rękodzieła
· maszyna do szycia
· sztalugi 4 szt.
· szafy do przechowywania materiałów dydaktycznych
· stoły 8 szt.
· krzesła 12 szt.
Pracownia techniczna
· stół techniczny
· imadło
· wyrzynarka
· piła stołowa
Pracownia informatyczna
· 8 stanowisk komputerowych
H. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu
· Pracownia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
· Pracownia edukacji specjalnej oraz optymalizacji rozwoju dzieci
· Pracownia edukacji specjalnej oraz optymalizacji rozwoju młodzieży
· Pracownia profilaktyki oraz rozwiązywania problemów wychowawczych
· Pracownia terapii EEG Biofeedback
· Pracownia psychoedukacji i terapii
· Pracownia preorientacji i doradztwa zawodowego
Pracownie są wyposażone w meble dostosowane do potrzeb /rok zakupu w latach 2005-2015
oraz niezbędne wyposażenie/komputery, drukarki 2008-12, testy diagnostyczne
specjalistyczne 2010-12
I. Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu
Placówka posiada tylko pomieszczenia klasowe do gry na instrumentach.
J. Zespół Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
· Sala konferencyjna
· Sala dydaktyczna
· Centrum multimedialne (2 tablice multimedialne, wizualizery)
· Wypożyczalnia i czytelnia książek
29
2. Jakie niezbędne dla procesu dydaktycznego pracownie IT i matematycznoprzyrodnicze posiada placówka? (rodzaj wyposażenia i rok zakupu)
A. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu
Pracownia biologiczna (rok zakupu 2003)
· rzutnik multimedialny 1 szt. 2014r.
· mikroskop szkolny 1 szt. 2011r.
Pracownia fizyczna (rok zakupu 2003)
· teleskop sky watcher 1 szt. 2011r.
· planetarium vixen space 1 szt. 2011r.
· zestawy edukacyjne sonda 1-4 kpl. 2012r.
· laptopy next coranno 5 szt. 2012r.
· rzutnik multimedialny 1 szt. 2013r.
5 pracowni komputerowych
a) sala 4-1-4
· zestawy komputerowe dla uczniów 16 szt. 2010/2011r.
· zestaw komputerowy dla nauczyciela 1 szt. 2011r.
· rzutnik multimedialny 1 szt. 2011r.
b) sala 4-1-6
· zestawy komputerowe dla uczniów 6 szt. 2014r. i 9 szt. 2005r.
· zestaw komputerowy dla nauczyciela 1 szt. 2014r.
· rzutnik multimedialny 1 szt. 2005r.
c) sala 4-1-9
· zestawy komputerowe dla uczniów 16 szt. 2015r.
· zestaw komputerowy dla nauczyciela 1 szt. 2015r.
· rzutnik multimedialny 1 szt. 2015r.
· drukarka Brother 1 szt. 2015r.
· switch zarządzalny 7 szt. 2015r.
· switch 1 szt. 2015r.
d) sala 4-1-10
· zestawy komputerowe dla uczniów 15 szt. 2006r.
· zestaw komputerowy dla nauczyciela 1 szt. 2006r.
· rzutnik multimedialny 1 szt. 2006r.
· drukarka Brother 1 szt. 2015r.
e) sala 4-1-11
· zestawy komputerowe dla uczniów 7 szt. 2011r.
· zestaw komputerowy dla nauczyciela 1 szt. 2005r.
· rzutnik multimedialny 1 szt. 2011r.
30
B. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Pracownie informatyczne
a) „i2”
· zakup i wymiana komputerów oraz urządzeń peryferyjnych 2015 r.
b) „i1”
· pracownia z projektu UE EFS z 2007/2008 r.,
c) „i3”
· pracownia z projektu UE EFS z 2006/2007 r.,
d) „i4”
· pracownia z projektu „ MKZ II” z 2012 r.
· stacje komputerowe
· rzutnik
· tablica interaktywna
· drukarka
e) sala nr 15.
· pracownia z projektu ”Dolnośląska e-szkoła” z 2012/2013 r.
· notebooki
· tablica interaktywna
· rzutnik
· drukarka,
Pracownia matematyczna
· wyposażona w sprzęt audiowizualny pozyskany z Projektu ”Dolnośląska e-szkoła”
C. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu
2 pracownie informatyczne
· 15 zestawów komputerowych 2008 r.
· 15 zestawów komputerowych 2005 r.
· 11 zestawów komputerowych 2014 r.
D. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu
Pracownia komputerowa
· 11 zestawów komputerowych z 2008r.
E. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku
Pomieszczenie z 7 zestawami komputerowymi (8-letnie).
F. Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju
Nie wskazano.
G. Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu
Nie wskazano.
31
H. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu
Nie wskazano.
I. Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu
Nie wskazano.
J. Zespół Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
· centrum multimedialne (5 komputerów stacjonarnych, 22 laptopy na potrzeby
szkoleniowe, 2 zestawy multimedialne, w tym tablica interaktywna, projektor, laptop,
wizualizer)
3. Jakie pracownie (inne niż wskazane w pkt. 2) wg kierunków kształcenia
posiada placówka? (jakie wyposażenia i rok zakupu)
Żadna z 10 placówek nie wskazała innych, dodatkowych pracowni.
4. Czy są niezbędne prace modernizacyjne na potrzeby pracowni wskazanych
w pkt. 1, 2 i 3 (zakres prac, orientacyjny koszt) oraz nowe, inne pracownie.
A. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu
Pracownia chemiczna
· wyposażenie gabinetu w sprzęt multimedialny - laptop, rzutnik, ekran - montaż stały,
podwieszany rzutnik i ekran ze stanowiskiem komputerowym dla nauczyciela
· 2 stanowiska komputerowe dla uczniów z łączem internetowym i drukarką laserową
· episkop - rzutnik umożliwiający odczytywanie stron z książek (stron papierowych)
· modernizacja i wyposażenie zaplecza w zamykane szafy (1 szt.) na odczynniki
chemiczne, szczególnie toksyczne; otwarte regały na odczynniki chemiczne i szkło
laboratoryjne (3 szt.)
· modernizacja stanowisk pracy w pracowni wykładowo laboratoryjnej - instalacja
gazowa + sprawny wyciąg
· tablica multimedialna
· Geomix - podstawowe wyposażenie nauczyciela
· standardowy zestaw do budowy orbitali atomowych
· palnik butanowy
· łaźnia wodna
· czasza grzejna
· chromatograf
· doświadczenia chemiczne
Pracownia biologiczna
Wyposażenie sali wykładowo-laboratoryjnej w sprzęt multimedialny:
· tablica biała, wysoka, rozsuwana (tryptyk)
· laptop ze stanowiskiem dla nauczyciela
· kolorowa drukarka laserowa
· duży automatyczny ekran (montaż stały)
32
· wizualizer
· mikroskopy 15 szt. z ekranem LCD + osłony przeciwkurczowe
· mikroskop stereoskopowy 5 szt.
· narzędzia preparacyjne 20 kompletów
· kamera mikroskopowa
· przenośny mikroskop inspekcyjny 15 szt.
· tablica multimedialna
· 2 stanowiska komputerowe dla uczniów z łączem internetowym i drukarką laserową
· 15 tabletów
· spirometr
· uniwersalny papierek wskaźnikowy PH
· spektrometr bezprzewodowy
· podstawowy zestaw czujników do biologii + oprogramowanie komputerowe
· zestaw do ćwiczeń z ekosystemami
· waga precyzyjna
Multimedialne programy komputerowe, filmy, prezentacje i multimedialne plansze
biologiczne:
· komórka - budowa, podziały komórkowe i metabolizm komórkowy - szlaki
metaboliczne
· anatomia i fizjologia człowieka
· rośliny - anatomia i fizjologia, cykle rozwojowe i ekologia
· zwierzęta - anatomia i fizjologia, cykle rozwojowe i ekologia
· genetyka
· biotechnologia
· ochrona środowiska
· ewolucjonizm
· funkcjonalny model człowieka umożliwiający demonstracje procesów życiowych
w organizmie
· model ludzkiego układu krwionośnego
· model mejozy i mitozy
· modele: seria dotycząca ciąży, przekrój macicy, rozwój zarodka w 12 stadiach
· model błony biologicznej
· plansza anatomiczna kobiety i mężczyzny
· doświadczenia biologiczne
· zestaw dotyczący fizjologii zmysłów
· pełne zestawy preparatów mikroskopowych - wszystkie dziedziny biologii
· model chloroplast, model komórka
· zestaw akcesoriów do badania fotosyntezy
· model procesów immunologicznych
· genetyczny odcisk palca - zestaw
· zestaw elektroforezy dla całej klasy
· zestaw do dyfuzji i osmozy dla całej klasy
33
· ekosystem - planetarium 6 szt.
Urządzenie laboratorium biologicznego:
· regały na hodowle i sprzęt laboratoryjny 3 szt.
· suszarka na sprzęt laboratoryjny 1 szt.
· zamykana szafka na odczynniki chemiczne 2 szt.
· spektrometr
· kompaktowy pH metr z elektrodą pH
· lupy stolikowe z lampą pierścieniową 10 szt.
· zestaw klasowy z 8 butelkami z lipami 2 szt.
Pracownia fizyczna
a) sala 4-2-11
· laptop
· rzutnik lub ekran dotykowy
b) laboratorium fizyczne sala 5-3-3
· zestaw do elektrostatyki 6 227 zł
· licznik Geigera-Mullera 1 079 zł
· zestawy do optyki uczniowskie 12 x 459zł = 5 508 zł
· zestaw do pokazu z optyki 2 194 zł
· stanowisko do doświadczeń z próżnią 2 869 zł
· przyrząd do pokazu prawa Boyle’a-Mariotte’a 1 565 zł
· tarcza obrotowa z siedziskiem 2 996 zł
· mini wyrzutnia 1 322 zł
· kolejka górska - pokaz 6 069 zł
· maszyna elektrostatyczna 3 x 809 = 2 427 zł
· model prądnicy 345 zł
· model silnika - prądowy 1 649 zł
· zestaw do doświadczeń szkolnych z „Elektryczności” 4 520 zł
· zestaw do doświadczeń z elektrotechniki 459 zł
· transformatory do samodzielnego montażu, zestaw podstawowy 549 zł
· zestaw do doświadczeń „lot i latanie” 4 222 zł
· źródła energii elektrycznej SEG 706 zł
· zestaw do pokazu zjawisk falowych-duża kuweta drgań ze stroboskopem LED 5563 zł
· urządzenie do wytworu fal 927 zł
· zestaw do badania drgań 880 zł
Pracownie matematyczne (sale 4-2-2, 4-2-9, 4-2-8, 4-3-10)
· zestaw brył szkieletowych 4 szt.
· zestaw brył plastikowych z zaznaczonymi odcinkami 4 szt.
· zestaw przyrządów do kreślenia na tablicy 3 szt.
· tablica interaktywna + rzutnik + oprogramowanie 2 szt. lub ekran dotykowy
interaktywny + oprogramowanie 2 szt.
Pracownie informatyczne
· zakup komputerów dla uczniów 3 pracownie 48 szt. x 2 000 zł
34
· zakup komputerów dla nauczycieli 3 pracownie 3 szt. x 2 200 zł
· zakup drukarek laserowych 2 pracownie 4 szt. x 450 zł
· zakup materiałów do utworzenia sieci komputerowej 2 pracownie 15 000 zł
· zakup biurek komputerowych 2 pracownie 34 szt. x 300 zł
· zakup krzeseł obrotowych 2 pracownie 34 szt. x 150 zł
· zakup rzutników multimedialnych 3 pracownie 3 szt. x 2 200 zł
· zakup switch 3 pracownie 3 szt. x 400 zł
Pracownia geograficzna
· wyposażenie zgodne z wymogami MEN
B. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu2
Pracownia matematyczna
· rzutnik multimedialny 500 zł
· modele brył (komplet) 549 zł
· program do nauczania matematyki GeoGebra
· komplet krzeseł i ławek (ławki 2-osobowe 40szt. + 80szt. krzeseł) 13760 zł
· EduROM- Matematyka Multimedialne Lekcje- program komputerowy obejmujący
podstawowe zagadnienia 104,59 zł
· foliogramy dla II liceum 319,80zł 29szt. – f. kwadr. , f. trygonometryczne, r-nia
trygonometryczna, nier. Trygonometryczne
Pracownia geograficzna
· globus 55,35 zł
· globus indukcyjny 50,43 zł
· atlasy 45 szt. 1530 zł
· zestaw map (np. mapa fizyczna Polski, mapa gospodarcza Polski, mapa form ochrony
przyrody w Polsce i na świecie, mapa gospodarcza Europy, mapa gospodarcza świata,
mapa geologia Polski - tektonika i stratygrafia, strefy klimatyczne świata, mapa
geomorfologia Polski, rejony konfliktów na świcie, rozmieszczenie ludności na
świcie, formacje roślinne na świecie, mapa zjawisk wulkanicznych i sejsmicznych)
500 zł
· zestaw skał i minerałów 235 zł
· zestaw skamieniałości 300 zł
· model układu słonecznego 298,89 zł
· filmy dydaktyczne (np. Geografia Polski, Gniewne niebo, Jak powstaje pogoda?
Obserwacja pogody, Konflikty na świecie, Energia odnawialna, Oko w oko
z żywiołem czyli o tym, jak natura potrafi być groźna, Jak powstał Wszechświat,
planeta Ziemia, Ziemia –potęga planety, ekologia w gimnazjum) 1286,59 zł
2
W sytuacji koniecznych oszczędności dyrektor szkoły wskazał sprzęt i prace modernizacyjne aktualnie
niezbędne do właściwego kształcenia młodzieży. W przypadku możliwości zakupu przez organ prowadzący
pełnego wyposażenia, zgodnego z wytycznymi KOWEZiU, pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów:
technik informatyk, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz
przeprowadzenia niezbędnych prac modernizacyjnych pomieszczeń, dyrektor złożył dodatkowo szczegółową
specyfikację potrzeb na w/w pracownie. Przedmiotowa dokumentacja jest w posiadaniu PCE i zostanie
wykorzystana do tworzenia przez Powiat Lubański projektu o środki unijne na pracownie zawodowe.
35
· programy multimedialne (np. duROM Multimedialna baza wiedzy – geografia, 530 zł)
· Geografia. Plansze interaktywne 195 zł
· kompasy 20 szt. 393,60 zł
· kompasy geologiczne 10 szt. 3500 zł
· tellurium 448,95 zł
· lupy – 40 sztuk 599,60 zł
· model fałdu, model uskoku 878,22 zł
· zestaw okazów według skali twardości mohsa 135 zł
· zestaw do badania gleby 799,50 zł
· plany i mapy w różnych skalach 2000 zł
· profile glebowe 138,99 zł
· przyrządy do mierzenia składników pogody, klatka meteorologiczna 2379 zł
· stojak do przechowywania plansz 218,94 zł
· stojak- do przechowywania map 530 zł
· stojak do map i plansz 3 szt. 795 zł
· ławki szkolne 2-osobowe 19 szt. 2432 zł
· krzesła uczniowskie 38 szt. 4104 zł
Pracownia fizyczna
· wyposażenie zgodne z wymogami MEN
Pracownia chemiczna
· biurko 2-szafkowe NYSA /do demonstracji/ - blat pokryty laminatem HPL;
wyposażony w dwa zasilacze laboratoryjne prądu stałego 30V/20A oraz zestaw
przewodów
· biurko 1-szafkowe NYSA, krzesło obrotowe dla nauczyciela,
· stolik uczniowski NYSA 3-osobowy z płytką zasilającą (10 szt.) o wymiarach
1800 x 570 x 760 mm, krzesło szkolne uczniowskie NYSA (30 szt.),
· kanał zasilający do prowadzenia mediów (prąd, woda, gaz z butli), wyposażony
w 6 zlewów chemoodpornych, baterie pojedyncze do wody oraz zawory gazowe wraz
butlą umieszczoną w przedniej części kanału. Blat pokryty płytkami ceramicznymi,
szer. kanału 600, wys. 900 mm. Cena zestawu 33210,00 PLN
· wyciąg chemiczny 5950,74 PLN
· zestaw interaktywny WALL my BOARD 84”S projektor EPSON 7499,00 PLN
· model atomu 302 PLN
· zestaw dla uczniów do budowy prostych związków organicznych i nieorganicznych
6 sztuk x 170PLN = 1020 PLN
· zestaw dla nauczyciela do modelowania związków organicznych i nieorganicznych
496 PLN
· odczynniki chemiczne dla szkół ponadgimnazjalnych 1059,00 PLN
· zestaw szkła laboratoryjnego ze sprzętem uzupełniającym 2 komplety x 1156,00 PLN
= 2312,00 PLN
· wykładzina podłogowa odporna o wysokiej klasie odporności na ścieranie 1000 PLN
· prace modernizacyjne elektryczne i wodne 5000PLN. Razem: 57 848,00 PLN
36
Nowa pracownia
SALA 15
SALA i4
SALA i3
SALA i2
SALA i1
Pracownia informatyczna – wyposażenie
Ilość
Ilość
Ilość
Ilość
Ilość
Nazwa sprzętu
Ilość
Cena
jednost
Wartość
kowa
1
3 000 zł
3 000 zł
1
1
200 zł
1 200 zł
1
1
10000 zł
50 000 zł
40 zł
2 400 zł
50 zł
1 500 zł
2 000 zł
30 000 zł
15
3 600 zł
162 000 zł
15
250 zł
3 750 zł
50 zł
350 zł
50 zł
1 100 zł
Laptop z oprogramowaniem
Głośniki komputerowe
1
1
1
Tablica multimedialna
1
1
1
Pendrive 16 GB
15
15
Pendrive 32 GB
15
Zestaw komputerowy do
składania (Pamięć operacyjna
min 4GB, Dysk HDD min
500GB)
15
Zestaw komputerowy do pisania
15
1
15
15
15
15
Dysk HDD min 500GB
Karta dźwiękowa
7
Karta sieciowa Ethernet
1000Mb/s
7
Karty graficzne
7
220 zł
1 540 zł
Nagrywarka DVD
7
55 zł
385 zł
Karty WiFi PCI
14
15
40 zł
1 160 zł
Karta WiFi USB
7
15
30 zł
660 zł
Transiver Blutooth
7
15
20 zł
440 zł
1
1
500 zł
1 500 zł
1
1
200 zł
1 200 zł
30 zł
210 zł
100 zł
2 200 zł
50 zł
350 zł
Drukarka sieciowa (USB, RJ45)
laserowa
Skaner płaski USB
15
1
1
1
Kieszeń HDD USB 3,5''
7
Printserwer z USB
7
Multimetr uniwersalny
7
1
1
15
37
Tester płyty głównej POST BIOS
7
50 zł
350 zł
Opaska antystatyczna
14
20 zł
280 zł
30 zł
480 zł
Listwa przepięciowa 5 gniazd 5m
7
2
7
Mata antystatyczna
7
80 zł
560 zł
Zestaw wkrętaków
7
90 zł
630 zł
Szczypce wydłużone
7
40 zł
280 zł
Zaciskarka RJ45, RJ11
14
15
50 zł
1 450 zł
15
2 600 zł
39 000 zł
7
15
260 zł
5 720 zł
7
15
500 zł
11 000 zł
1
4 000 zł
4 000 zł
2 200 zł
4 400 zł
Zestaw komputerowy do
instalacji systemów
Tester okablowania strukt.
z funkcja pomiaru dł. Kabla
Switch z 4 portami z separacją
Ruter Cisco
Urządzenie wielofunkcyjne
1
1
Router WiFi
15
190 zł
2 850 zł
Switch 8 port
15
80 zł
1 200 zł
Suma 333 095 zł
Pracownia organizacji reklamy
12
2
Cena
jednostkowa
3000,00
200,00
36000,00
400,00
1
1200,00
1200,00
2
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10000,00
120,00
50,00
1500,00
122,00
460,00
597,90
109,47
82,00
222,40
2200,00
60,00
1400,00
20000,00
480,00
100,00
1500,00
122,00
460,00
597,90
109,47
82,00
222,40
2200,00
60,00
1400,00
L.p.
Nazwa sprzętu
Ilość
1
2
Laptop z oprogramowaniem
Głośniki komputerowe
Rzutnik multimedialny:Projektor BENQ
MS504,DLP,SVGA,3000 ANSI Lumens 13000:1
Tablica multimedialna
Tablice korkowe
Przedłużacz wielogniazdowy (5 m)
Ploter tnący A3 Silhouette cameo
Gilotyna tnąca do papieru Opus
Laminator biurowy
Bindownica Argo Walnerr
Mata do cięcia na wylot (Cut - Mat 24)
Zapasowy nożyk do plotera
Wtyczka do corela / adobe
Urządzenie wielofunkcyjne
Statyw fotograficzny
Aparat fotograficzny
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wartość
Suma 64 933,77
38
Pracownia organizowania i prowadzenia sprzedaży
L.p.
Nazwa sprzętu
Ilość
1
Laptop z oprogramowaniem
Głośniki multimedialne LOGIC 2,0 LS - 10,
czarne (stereo)
Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4
Projektor multimedialny CASIO
Kamera Panasonic
Program komputerowy firmy InsERT Subiekt GT ( 1 szt. = 3 stanowiska)
Kasa fiskalna firrmy NOVITUS - MAŁA
PLUS E 2.01
Waga elektroniczna DIBAL SPC-S RS
metkownica dwurzędowa BLITZ
czytnik kodów kreskowych LS220J
wózek sklepowy z drutu T-75
regał przyścienny metalowy
1
Cena
jednostkowa
3000,00
1
25,00
25,00
1
1
1
2950,00
5000,00
3500,00
2950,00
5000,00
3500,00
2
990,00
1980,00
6
1530,00
9180,00
6
6
6
6
6
950,00
5700,00
330,00
1980,00
295,00
1770,00
120,00
720,00
686,00
4116,00
Suma 39 921,00
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Wartość
3000,00
Pracownia gastronomiczna i obsługi konsumenta
2
6
2
1
1
1
1
2
1
10
10
30
1
10
Cena
jednostkowa
250,00
100,00
200,00
3000,00
3000,00
1200,00
3000,00
200,00
500,00
100,00
200,00
50,00
15000,00
200,00
500,00
600,00
400,00
3000,00
3000,00
1200,00
3000,00
400,00
500,00
1000,00
2000,00
1500,00
15000,00
2000,00
30
500,00
15000,00
3
6
300,00
500,00
900,00
3000,00
L.p.
Nazwa sprzętu
Ilość
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Frytownica
Parowar
Sokowirówka
Projektor multimedialny
ekran dotykowy +oprogramowanie barowe
Ekran rozwijany biały
Laptop z oprogramowaniem
Głośniki komputerowe
Drukarka laserowa
Obrusy
Molton
Serwetki
Stanowisko barowe
Zastawa stołowa -sztućce zestaw
programy komputerowe do rozliczania
i kalkulacji produkcji
Warnik
Wózek kelnerski
15
16
17
Wartość
39
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Garnek z pokrywką 6 l
Garnki z pokrywkami 2.5 l
Rondel z pokrywą 1,5 l
Patelnie 22 cm.
Patelnie 28 cm.
Noże - komplet
Garnki z pokrywkami 3,0 l
Deski kolorowe HACCP - komplet + stojak
Pojemniki GN- stal nierdzewna 1,6 l
+pokrywka
Pojemniki GN- stal nierdzewna 2,8 l
Pojemnik GN- stal nierdzewna 3,6 l
Stolnica
Sztućce specjalne zestaw
Szafa chłodniczo-mroźnicza
Okap gastronomiczny stal nierdzewna
Piec konwekcyjno-parowy mały
Czajniczek do serwowania zestaw (kawa
herbata woda)
kokilki do zapiekania małe
Kokilki do zapiekania duże
Kompotierka z podstawką - komplet
linia szkła (kieliszki)
Ekspres do kawy ciśnieniowy
Tace - prostokątne
Tace kopułowe
Tace-okrągłe
Pokrowiec na krzesło
Skirtingi
Stoliki okrągłe + 4 krzesła
Kontenerek - szafka ze stali nierdzewnej
2
3
6
3
3
3
6
4
100,00
60,00
100,00
45,00
60,00
205,00
15,00
500,00
200,00
180,00
600,00
135,00
180,00
615,00
90,00
2000,00
6
42,00
252,00
6
6
3
4
1
4
1
48,00
50,00
40,00
200,00
5000,00
2000,00
15000,00
288,00
300,00
120,00
800,00
5000,00
8000,00
15000,00
6
100,00
600,00
10
10
24
6
1
6
6
6
30
10
6
4
15,00
25,00
30,00
300,00
1000,00
12,00
250,00
55,00
50,00
200,00
1000,00
500,00
150,00
250,00
720,00
1800,00
1000,00
72,00
1500,00
330,00
1500,00
2000,00
6000,00
2000,00
Suma 104 682,00
40
Pracownia logistyczna
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nazwa sprzętu
Głośniki komputerowe
Antyramy (70 x 100 cm)
Wizualizer Gaoke
Ławka szkolna dwuosobowa
Krzesła szkolne
Wykładzina podłogowa
Programy komputerowe z zakresu obsługi
finansowej przedsiębiorstwa, np. Smart System
Kompletna apteczka pierwszej pomocy
z instrukcją
Metkownica z taśmą Open S 8
Czytnik kodów kreskowych LS220J
Drukarka etykiet
Pakiet oprogramowania logistycznego
MaGS1.EDU
2
10
1
1
2
50 m2
Cena
jednostkowa
200,00
50,00
600,00
160,00
60,00
15,00
1
300,00
300,00
1
80,00
80,00
4
4
4
195,00
295,00
150,00
780,00
1180,00
600,00
1
3700,00
3700,00
Ilość
Wartość
400,00
500,00
600,00
160,00
120,00
750,00
Suma 9 170,00
Pracownia hotelarska I
L.p.
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nazwa sprzętu
Głośniki komputerowe
Antyramy (70 x 100 cm)
Wizualizer Gaoke
Ławka szkolna dwuosobowa
Krzesła szkolne
Wykładzina podłogowa
Zapaski
Zestaw obiadowy na 12 osób
Zestaw sztućców 30 elementów
Zestaw kieliszków szklanych 36 elementów
Lada recepcyjna mini
Ilość
2
10
1
1
2
50 m2
5
1
1
1
1
Cena
Wartość
jednostkowa
200,00
400,00
50,00
500,00
600,00
600,00
160,00
160,00
60,00
120,00
15,00
750,00
15,00
75,00
900,00
900,00
100,00
100,00
240,00
240,00
1000,00
1000,00
Suma 4845,00
41
Pracownia hotelarska II
L.p.
Nazwa sprzętu
Ilość
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Lada recepcyjna z klucznicą
Zestaw komputerowy z ekranem dotykowym
Drukarka
Faks
Kserokopiarka
Skaner
Terminal kart płatniczych
Telefon
Sejf depozytowy
Tablica mulimedialna
Szafki do przechowywania dokumentów
Kasa fiskalna
Łóżko, materac, pościel
Stolik nocny
Lampka nocna
Biurko
Krzesła
Odkurzacz
Wózek służby pięter
Krzesła uczniowskie
Ławki szkolne
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
1
1
36
18
Cena
Wartość
jednostkowa
2500,00
2500,00
3500,00
3500,00
500,00
500,00
200,00
200,00
600,00
600,00
200,00
200,00
0,00
0,00
200,00
200,00
400,00
400,00
7000,00
7000,00
300,00
600,00
1500,00
1500,00
2000,00
2000,00
100,00
200,00
150,00
300,00
400,00
400,00
250,00
500,00
300,00
300,00
2000,00
2000,00
70,00
2520,00
150,00
2700,00
Suma 28 120,00
Pracownia biologiczna - Zespół Przyrodników
Rodzaj sprzętu
Głośniki
multimedialne
Ekran szkolny
biały
Regały oszklone
do sali nr 14
Zestaw
odczynników
chemicznych
Zestawy plansz
edukacyjnych
Krzesła szkolne
Ilość
sztuk
Cena
jednostkowa
Łączna
wartość
x1
15,55 zł
15,55 zł
x1
390 zł
390 zł
x3
445 zł
1335 zł
Odczynniki szkolne dla szkoły
ponadgimnazjalnej
x1
1 059,01 zł
1 059 zł
Botanika
x2
554 zł
1 108 zł
Krzesła szkolne
36
75 zł
2 700 zł
Nazwa urządzenia, sprzętu
Głośniki LOGIC 2,0 LS - 10,
czarne (stereo)
Ekran ścienny 200x151,3cm
powierzchnia użytkowa 195x146,3
Regały szkolne oszklone, wym.
800x380x1860 mm
Suma 6 607.56 zł
42
C. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu
· program symulacyjny do obrabiarek numerycznych CNC 24 000 zł
· stanowisko egzaminacyjne w kwalifikacji zawodowej M19, komputery, drukarki
i przyrządy, 6 stanowisk 120 000 zł
· samochody dydaktyczne 3 szt.
Pracownia geograficzna
· wyposażenie zgodne z wymogami MEN
Pracownia biologiczna
· wyposażenie zgodne z wymogami MEN
Pracownia chemiczna
· wyposażenie zgodne z wymogami MEN
Pracownia fizyczna
Wyposażenie pracowni - 30 stanowisk:
· stolik laboratoryjny (dla nauczyciela) - blat pokryty laminatem HPL; wyposażony
w zasilacz laboratoryjny prądu stałego 30V/20A oraz zestaw przewodów
· biurko dla nauczyciela
· stolik pod rzutnik
· krzesło obrotowe dla nauczyciela
· stolik uczniowski 3-osobowy do pracowni fizycznej z nadstawką energetyczną
wyposażoną w zasilacz prądu stałego 0-30V/3A (10 szt.), wym. 1800 x 570 x 760 mm
· krzesło szkolne uczniowskie (30 szt.)
Pomoce naukowe:
· zestaw do mechaniki
· zestaw do termodynamiki
· zestaw do optyki
· zestaw do elektrostatyki
· tablica magnetyczna
· zestaw do Magnetyzmu 1
· zestaw do Magnetyzmu 2
· zestaw do Elektryczności
· tablica magnetyczna
· zderzenia sprężyste i niesprężyste
· przyrząd z wieloma wahadłami
· naczynia połączone
· naczynie kapilarne
· urządzenie do badania Prawa Boyle'a
· para Kamertonów LA3
· zestaw Kamertonów
· dysk Newtona
· maszyna Wimshursta
· generator Van de Graaff
· elektroskop kulowy
· kondensator Powietrzny Aepinus
· elektroskop listkowy
· magnetyczne płytki gumowe
· płaski magnes w kształcie podkowy10 cm
43
· magnes w kształcie U10
· magnes w kształcie podkowy10
· magnes pierścieniowy10
· igła magnetyczna na podstawce
· kompas demonstracyjny
· prostownik mostkowy
· czuła waga elektroniczna
· dynamometr (metal) 10N
· dynamometr (plastik) 20N
· cyfrowy miernik
· termometr rtęciowy
· stoper cyfrowy
· elektroniczny czasomierz cyfrowy
· duży wyświetlacz1
· zestaw do demonstarcji sił pola elektrostatycznego
· ława optyczna
· montaż wykładziny podłogowej
Koszt całkowity pracowni – 58044 zł
Pracownia elektryczna
· silniki 1-fazowe 2 szt., 3-fazowe 3 szt., dwubiegowe 1 szt.,
· komutatorowe 2 szt., inne 2 szt.
· transformatory 3-fazowe 2 szt.,1-fazowe 1 szt. ,
· autotransformatory 4 szt. ,
· prądnice 2 szt.,
· prostowniki 3-fazowe 2 szt.
· hamownica do silników 1 szt.
· licznik energii elektrycznej 4 szt.
· przerywacz prądu stałego 2 szt.
· przekładniki napięciowe 3 szt.
· stanowisko do badania instalacji odgromowej 1 szt.
· zestaw styczników, przekaźników, przycisków sterowniczych po 20 szt.
· zestaw przewodów, kabli łączeniowych 100 m
· falowniki 1-fazowe 2 szt.
· zestaw przyrządów pomiarowych analogowych A,V,W 50 szt.
· łączniki instalacyjne, zabezpieczenia 100 szt.
Orientacyjny koszt 5.900 zł
Pracownia mechaniczna
· przyrząd optyczny do kontroli ustawienia świateł 1 szt.
· urządzenie do pomiaru geometrii kół 1 szt.
· przyrząd do pomiaru luzu układu kierowniczego 1 szt.
· przyrząd do wywierania nacisku na pedał hamulca 3 szt.
· przyrząd do miejscowego ściskania opony 1 szt.
44
· przyrząd do montażu uszczelniaczy 3szt.
· ściągacz do tarcz hamulcowych 3szt.
· model sprzęgła 3 szt.
· model skrzyni biegów 3 szt.
· most napędowy 3 szt.
· układ kierowniczy 3 szt.
· układ hamulcowy 3 szt.
· przyrząd do zdejmowania pokrywy piasty 3szt
· lutownica ( 100w) 3szt.
· urządzenie do naprawy ogumienia 1 szt.
· sprawdzian trzpieniowy 1 szt.
· próbnik ciśnienia i podciśnienia o zakresie pomiarowym - 0-100 kPa 3szt.
· przyrząd do regulacji luzów zaworowych 3szt.
· endoskop 1 szt.
· refraktometr 1 szt.
· próbnik szczelności cylindrów 1 szt.
· klucz dynamometryczny 1 szt.
· przyrząd do obracania i wypychania tłoczków zacisków hamulcowych 3szt.
· przyrząd do współosiowego ustawiania tarczy sprzęgła 3szt.
· przyrząd do blokowania kół rozrządu 3szt.
· ściągacz do łożysk (uniwersalny) 3szt.
· ściągacz udarowy 3szt.
· dźwignie do rozłączania przegubów kulowych 3szt.
· ściągacze do końcówek drążków kierowniczych 3szt.
· lampa przenośna 24V 3szt.
· pistolet do przedmuchiwania sprężonym powietrzem 3szt.
· przyrząd do demontażu drążka kierowniczego 3szt.
· dodatkowe wyposażenie : zestawy wkrętaków , klucze do kół , kliny do kół ,
· przyrządy do ściągania izolacji, podbijaki , szczypce, wkrętaki udarowe,
· wybijaki, mierniki uniwersalne, szczelinomierze, klucze łańcuchowe do filtrów
· olejowych, klucze do odkręcania świec zapłonowych po 3 szt.
Orientacyjny koszt 85.000 zł
Pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
· wyposażenie zgodne ze specyfikacją zgłoszoną przez szkołę
Pracownie informatyczne
· 41 zestawów komputerowych w celu przygotowania stanowisk egzaminacyjnych
do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik
mechanik – kwalifikacja M.44 ( forma egzaminu dk) Orientacyjny koszt 170.000 zł
D. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu
Sala doświadczania świata
· wibrujący wąż 250,00 zł
45
· zestaw do masażu - masażery wibrujące 300,00 zł
· hamak 399,00 zł
· łóżko wodne 7 000,00 zł
· świecące farby fluorescencyjne 150,00 zł
· świecące flamastry fluorescencyjne 100,00 zł
· materac do domku lustrzanego 1000,00zł
Pracownia komputerowa
· 8 zestawów komputerowych
· 1 zestaw komputerowy dla nauczyciela
· rzutnik
· tablica multimedialna
· drukarka
Pracownia logopedyczna
· komputer stacjonarny lub laptop do obsługi programów logopedycznych zgodnie
wymaganiami sprzętowymi oprogramowania logopedycznego
· logopedia - pakiet programów logopedycznych (pakiet poszerzony GOLD. Wersja
2.0) Pakiet programów logopedycznych przeznaczony jest do terapii mowy dzieci
w wieku szkolnym, również do terapii mowy dzieci młodszych, ponieważ wszystkie
głoski, sylaby, wyrazy i zdania są nagrane i dziecko może je bez problemu odsłuchać.
cena 3769,00
· 100-wyrazowy Test Artykulacyjny - standaryzowany test przeznaczony
do diagnozowania prawidłowości wymowy dzieci, cena 149,00
· ładnie mówię głoski S, Z, C, DZ. Gry słowno-obrazkowe wspomagające prawidłową
wymowę głosek: S, Z, C, DZ cena 35,80
· ładnie mówię głoski Ś, Ź, Ć, DŹ. Gry słowno-obrazkowe wspomagające prawidłową
wymowę głosek: Ś, Ź, Ć, DŹ cena 35,80
· ładnie mówię głoski K, G, H. Gry słowno-obrazkowe wspomagające prawidłową
wymowę głosek: K, G, H cena 35,88
· ładnie mówię głoski SZ, Ż, CZ, DŻ. Gry słowno-obrazkowe wspomagające
prawidłową wymowę głosek: SZ, Ż, CZ, DŻ cena 35,80
· materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek f, fi, w, wi,
ł, ch [h] cena 16,00
· materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek k, ki, g, gi
cena 16,00
· materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek l, r cena
16,00
· materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek p, pi, b, bi
cena 16,00
· materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek ś, ź, ć, dź
cena 16,00
· materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek t, d, m, mi,
n, ni, [ń] cena 16,00
46
· materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek sz, ż, cz, dż
cena 16,00
· pytam i odpowiadam - zestaw dla osób z zaburzeniami komunikacji językowej
Rozwija umiejętności samodzielnego budowania zdań gramatycznie poprawnych,
a potem ich użycie w różnych sytuacjach komunikacyjnych. cena 48,00
· świat dźwięków - Zestaw do ćwiczenia percepcji słuchowej i rozwijania koncentracji
(z płytą CD) W zestawie zarejestrowane zostały dźwięki w dwudziestu kategoriach
tematycznych (m.in. odgłosy pojazdów, codzienne czynności, żywioły natury,
przyroda, urządzenia domowe, praca...). cena 65,00
· Dmuchajka - czteropak w tubie - ułatwia i uatrakcyjnia proces usprawniania aparatu
oddechowego, artykulacyjnego i fonacyjnego. Ułatwia kontrolowanie oddechu,
wydłużanie fazy wydechowej, umożliwia ustalenie prawidłowego toru oddechowego,
a ponadto jest wspaniałym sposobem na rozwinięcie umiejętności koncentracji, uczy
spokoju i ekonomicznego zużywania powietrza poprzez zabawę. Drewniana pomoc
jest w pełni higieniczna do wielokrotnego użytku – cena 95,00
· piłeczki styropianowe do Dmuchajki - zestaw 10 szt. Cena 4,90
· PulmoGain - spirometr (trenażer) do ćwiczeń oddechowych. Przeznaczonym do
wykonywania indywidualnych ćwiczeń, których podstawowym celem jest
stymulowanie głębokiego wdechu u pacjentów ze stwierdzoną fizjopatologią dróg
oddechowych. Cena 35,00
· Megaform mały - megafon do ćwiczenia aktywności głosowej Zabawka dla dzieci
jąkających się, autystycznych oraz mutyzmem wybiórczym – ćwiczenie głosu poprzez
zabawę. cena 44,50
· Megaform duży - megafon do ćwiczenia aktywności głosowej dla dzieci jąkających
się, autystycznych oraz mutyzmem wybiórczym - cena 99,00
· Travel Kit: Wibrator Logopedyczny Z-Vibe + 5 końcówek do terapii zaburzeń mowy,
zaburzeń sensorycznych oraz do nauki karmienia, cena 229,99
· REREK wibrator logopedyczny do wywoływania głoski r, terapii rotacyzmu,
z dwiema końcówkami, cena 129,00
· Probe Tip, Końcówka do Wibratora Logopedycznego - Gryzak BARDZO MIĘKKA,
MIĘKKA Używana dla urozmaicenia wrażeń zmysłowych podczas masażu dziąseł,
podniebienia, policzków, języka i warg, cena sztuka 19,90; 19,40
· Preefer Tip, Końcówka Masująca do Wibratora Logopedycznego - BARDZO
MIĘKKA, MIĘKKA Używana dla urozmaicenia wrażeń zmysłowych podczas masażu
dziąseł, podniebienia, policzków, języka i warg, cena sztuka 19,90; 19,40
· końcówka Masująca do Wibratora Logopedycznego KOTEK MIĘKKI, TWARDY;
MYSZKA MIĘKKA, TWARDA, PIESEK MIĘKKI , TWARDY- Posiada
urozmaiconą trójwymiarową strukturę dostarczającą licznych wrażeń czuciowych,
cena sztuka 33,99
· Bite-n-Chew Gryzak Logopedyczny, Końcówka do Wibratora Logopedycznego BEZ
SMAKOWY cena sztuka 15,00
· Bite-n-Chew Tips XL, Gryzak - Końcówka Masująca do Wibratora Logopedycznego
cena sztuka 21,99
47
· Bite-n-Chew Tips XL, Gryzak - Końcówka Masująca do Wibratora Logopedycznego.
Z WYPUSTKAMI cena sztuka 21,99
· gryzak Grabber z Wypustkami - Bardzo Miękki, do ćwiczenia narządu żucia oraz ust,
języka, policzków. Pomoc w zmniejszaniu awersji do jedzenia. Cena 34,00
· gryzak Grabber XT szczególnie polecany dla starszych dzieci o większej sile aparatu
gryząco żującego ale wciąż nie wystarczającej do prawidłowej obróbki pokarmu.
Gryzak nadaje się do ćwiczenia ust, języka , policzków a w szczególności aparatu
gryząco-żującego, cena 33,00
· gryzak Grabber XXT - Twardy gryzak do ćwiczenia ust, języka, policzków,
a w szczególności aparatu gryząco-żującego, cena 33,00
· preparat Dezynfekujący Aniosyme DD1 ( Koncentrat 1L ) - Środek, trójenzymatyczny
przeznaczony do manualnej dezynfekcji cena 89,00
· lustro logopedyczne cena 290,00
· mikrofon MP3 – żółty, Wygodny mikrofon z funkcją nagrywania i odtwarzania.
Szybko możemy nagrać słowa, dialogi lub dowolne dźwięki z otoczenia, ponieważ
mikrofon posiada wbudowana kartę pamięci 128 MB. Pomocny w procesie
przyswajania i bogacenia mowy. Cena 269,00
· akustyczna słuchawka ten atrakcyjny, sprytny przyrząd pozwala dzieciom usłyszeć
siebie podczas mówienia. Pozwoli lepiej skoncentrować się na wymawianych
głoskach. Lekki i wygodny w użytkowaniu cena 27,00
· VOCABULAR - słownictwo podstawowe, materiał obrazkowy. Bogaty zbiór
podstawowego słownictwa w postaci czytelnych obrazków. Wspaniała
i wszechstronna pomoc dydaktyczna pozwala rozwijać i kształtować mowę dziecka.
Cena 135,00
Pracownia terapii integracji sensorycznej
Sprzęt do integracji sensorycznej:
· platforma podwieszana - tapicerowana - 100cm x 50cm montowana na 4 linkach;
do spodu zamontowane 4 kółka, może służyć też jako duża deskorolka 470,00 zł
· okrągła platforma podwieszana Ø 50cm ( ruch obrotowy dookoła własnej osi);
montowana do sufitu na jednej linie 480,00 zł
· wiszący fotel – kojec - zamocowana do sufitu na jednej linie materiałowa sakwa,
w której dziecko czuje się jak w dziupli. Ruch obrotowy oraz kołysanie we wszystkich
kierunkach 384,00 zł
· hamak - ruch kołysania o różnorodnej amplitudzie. Spokojne kołysanie daje
jednocześnie efekt uspokajający i stymulujący. Przez huśtanie się i obracanie
aktywowany jest ośrodek równowagi 399,00 zł
· piłka skoczek z orbitą – równowaga i balansowanie 70,00 zł
· trampolina – domowa, średnica 97cm 181,00 zł
· huśtawka – odwrócony „grzybek” podstawa Ø 60cm + pionowy wałek Ø 20cm.
Tapicerowana, podwieszana na pojedynczej linie do sufitu. Ruch obrotowy i na boki
630,00 zł
· łódka przygód - urządzenie terapeutyczne do samodzielnej zabawy dziecka lub grupy
dzieci. Terapeuta może delikatnie bujać łódką z dzieckiem na pokładzie lub,
48
wprowadzając wyższy stopień trudności, wykonywać ruchy rotacji łodzi na prawo
i lewo, do tyłu i do przodu. Zadaniem dzieci jest utrzymanie równowagi
i przemieszczanie się po pokładzie, co wymaga ich współpracy. Zasady
bezpieczeństwa na łodzi pozwalają na pozostawanie w pozycji stojącej tylko jednej
osobie w tym samym czasie 1800,00 zł
· wibrujący talerz z uchwytami – kołysanie, kręcenie się, równowaga 491,00 zł
· wałek – tunel – tapicerowany 499,00 zł
· ścieżka sensoryczna - różnicowanie faktury materiału - składa się z dziesięciu
kwadratowych form łączących się, jak puzzle. W formach znajdują się wymienne
elementy o różnej fakturze, które można dowolnie zastępować nowymi 1230,00 zł
· ścianka wspinaczkowa (różne wymiary) - zamontowana na drabinkę. Tablica ze
sklejki drewnianej montowana do ściany, w komplecie wybrana ilość uchwytów.
Ścianka daje dzieciom możliwość spożytkowania nagromadzonej energii i ćwiczenia
zwinności i zręczności 1150,00 zł
Percepcja dotykowa, wzrokowa „EMPIS”:
· kolorowe kamienie – klocki o różnej fakturze i wielkości 931,00 zł
· ruchomy piasek do ugniatania 1kg 76,00 zł
· kosmopiasek 300g 28,00 zł
· piaskolina 2270g 59,00 zł
· tęczowe klocki z koralikami 124,00 zł
· tęczowe klocki z wodą i brokatem 124,00 zł
· kolorowe klocki dźwiękowe 115,00 zł
· magnetyczne klocki solid 24 części 140,00 zł
· cylindry wagowe 140,00 zł
· tabliczki wagowe 130,00 zł
· dźwiękowe pudełka 158,00 zł
· zestaw do treningu zapachowego/węchowego 120,00 zł
· zestaw włochatych piłeczek 25,00 zł
· zestaw 10 piłek sensorycznych 115,00 zł
· chrupiąca piłka 12,00 zł
· piłka supełek 25,00 zł
· wibrujące zwierzątka 10,00 zł
· wibrujący pająk 10,00 zł
· masażer łapka 12,00 zł
· masażer do twarzy- słoń/ aligator 38,00 zł
· ringo z kolcami 24,00 zł
· rozciągliwa masa 6 kolorów 36,00 zł
· rozciągliwa masa świecąca 18,00 zł
· tęczowa plazma 10,00 zł
· brokatowa plazma 9,00 zł
· lepka ośmiornica 6,00 zł
· żel sensoryczny zapachowy 25,00 zł
49
· zestaw świecących w ciemności dinozaurów 9,00 zł
· lampka światłowodowa 49,00 zł
· obciążeniowa ośmiornica 105,00 zł
· namiot z efektami świetlnymi 289,00 zł
Gabinet rekreacyjno-rehabilitacyjny
· tablica KTM przeznaczone jest do ćwiczeń czynnych wspomaganych rąk. Umożliwia
zwiększenie zakresu ruchomości stawów oraz siły mięśni dłoni i palców. Poprawia
zdolności samoobsługowe czynności dnia codziennego. Z ich pomocą można
zniwelować dysfunkcje, które powstały na skutek różnego rodzaju schorzeń
neurologicznych i reumatoidalnych albo w wyniku różnego rodzaju urazów. Cena 800
– 900 zł
· "UGUL" - to kompletne stanowisko do zabiegów rehabilitacyjnych. Pozwala
terapeucie na wykonywanie kompleksowych ćwiczeń z pacjentem. Możliwość
stosowania zawieszeń całkowitych, ćwiczeń czynnych w odciążeniu oraz czynnych
z oporem i z zastosowaniem systemu bloczkowo-ciężarkowego. Przeznaczony jest
głównie do ćwiczeń czynnych w odciążeniu, a także ćwiczeń czynnych w odciążeniu
z oporem, samo wspomaganych oraz czynnych z oporem. Ćwiczenia tego typu mają
szerokie zastosowanie w usprawnianiu ruchowym pacjentów po zabiegach
chirurgicznych, schorzeniach ortopedycznych, neurologicznych i reumatoidalnych.
Wskazaniem do ćwiczeń w „UGUL-u” są: zaniki i osłabienia siły mięśni, zmiany
chorobowe powierzchni stawowych, ograniczenie zakresu ruchów w stawach oraz
porażenia i niedowłady mięśni (wiotkie, spastyczne). Cena 6630,00zł
· atlas
wielofunkcyjny – urządzenie do ćwiczeń różnych partii mięśniowych
z obciążeniem. wzmacnia gorset mięśniowy wspomaga korekcję wad postawy. Cena
2500,00 zł
· cykloergometr (ergometr rowerowy): urządzenie podobne do roweru służące do
mierzenia wartości pracy wykonywanej przez organizm; umożliwia precyzyjne
dawkowanie obciążenia (elektryczne lub mechaniczne) i wyrażanie wykonywanej
pracy w jednostkach fizycznych. Urządzenie służy do ćwiczeń głównie kończyn
dolnych, kontroluje pracę układu sercowo-naczyniowego (tętno i ciśnienie krwi), jest
stosowane w badaniach fizjologicznych, w celach treningowych i rekreacyjnych. Cena
2500,00zł
· bieżnia elektryczna – urządzenie umożliwia prowadzenie rehabilitacji w warunkach
pełnej kontroli pod względem czasu, ilości wysiłku i prędkości z jaka dziecko będzie
chodziło czy biegało, zapewnia lepszą amortyzację ponieważ powierzchnia
dopasowana jest do każdego rodzaju stawiania kroków. Marsz lub bieganie odbywa
się po płaskiej nawierzchni, która stwarza optymalny komfort dla stawów. Cena
2000,00 zł
· steper – wykonywanie ćwiczeń wzmacnia wszystkie mięśnie obręczy biodrowej, ud,
mięśnie podudzia, pośladki i nawet mięśnie brzucha. Poprawa ogólna wydolność
organizmu. Cena 225,00 zł
50
Pracownia Arteterapii
· sztalugi studyjne 5 sztuk-170 zł (Sztaluga bukowa studyjna SZKOLNA. Wysokość
sztalugi 137-190cm. Wysokość podobrazia max 100cm. Szerokość półki 45cm.
Regulacja wysokości dolnej półki umożliwia pracę dzieciom o wzroście od ok 110cm)
· deska do rysunku z uchwytem o wymiarach 58cm x 71cm, czyli B2 5 sztuk- 25zł
(Wykonana z płyty MDF o grubości 6mm. Deska jest wytrzymała, nie kruszy się i nie
łamie. Deska potrzebna jest do położenia na sztalugę aby przypiąć do niej papier)
· deska do rysunku o wymiarach 70cm x 100cm, czyli B1- 2 sztuki 30 zł
· stoły i krzesła takie jak w salach lekcyjnych
Pracownia „Cztery pory roku”
· stoliki z regulowaną wysokością i pochyłym blatem - specjalne stoliki o konstrukcji
dostosowanej do podstawowych wymiarów wózka inwalidzkiego. Zaokrąglone
narożniki zwiększają bezpieczeństwo dziecka, cena: 2x199,90
· indywidualne szafki dla dzieci(przydatne do nabywania umiejętności samoobsługi,
pielęgnacji własnej osoby i otoczenia, dbania o porządek); Szafki słupki, 3 żółte cena
499,00 za 1 szt., zapotrzebowanie - ilość 3 szt.; 3 zielone cena 3x499,00
· szafki do przechowywania materiałów do stymulacji zmysłów, Szafka Premium
organizer 1 szt. cena 559,90 zapotrzebowanie -1 szt., Szafka Premium plastyczna
1 szt. cena 459,90
· materac 3-częściowy – kształtka rehabilitacyjna (podkład do ćwiczeń, miejsce
do zabaw) cena 189.90
Pomoce do stymulowania zmysłów:
· loteryjka kolorów 199.90 1 szt.
· klepsydra sensoryczna 89,90 1szt.
· bystre oczko 59.90 1szt.
· czyj to cień 29.90 (kształty, kolory, logiczne myślenie) 1 szt.
· dopasuj zmysły 99.90 1 szt.
· zdjęcia – emocje 49.90 1 szt.
· przybijanki – duży zestaw 179,00 1 szt.
· pory roku – loteryjka 29,90 1 szt.
· w naszym domu 109,90 1 szt.
· guziki do sortowania i nawlekania 39.90 1 szt
· magnetyczne plansze – twarze 49.90 1 szt.
· igła z nitką (układanka) 29,90 1 szt.
· puzzle pory roku (drewniane) 39.90 4szt.
· latarka led 220 im 79,90 1 szt.
· zgadywanki obrazkowo – dźwiękowe 35.90 1 szt.
· Rytmy i dźwięki. Pakiet demonstracyjny dla nauczyciela 89.90 1 szt.
· Rytmy i dźwięki. Pakiet dla ucznia 89.90 1 szt.
· puszki szmerowe 159 1 szt.
· klocki sensoryczne Rainbow Sound Bloks ( stymulacja słuchowa, wzrokowa,
koordynacja oko – ręka, dotykowa) 179,90
51
· dotykowe kształty 139.90 1szt.
· listwy dotykowe 89.90 1 szt.
· dotykowiec 149.90 1 szt.
· piasek kinetyczny „ruchomy piasek” 76,00
· zestaw do treningu zapachowo/węchowego 120.00 1 szt.
Sala dla dzieci autystycznych
· stoły jednoosobowe 4 szt., cena 179,90 zł/szt.
· szafa wysoka klasyczna x 3, cena 399,90 zł/szt.
· duże drzwi z zamkiem, cena 299,90 zł/szt.
· małe drzwiczki z zamkiem x 3, cena 259,90 zł/szt.
· biała tablica magnetyczna, wisząca, sucho ścieralna, wym. 120 x 90cm cena 139,90 zł
· gruszka rehabilitacyjna, cena 299,90 zł
· tunel do przeciskania się, cena 180,00 zł
· Mozaika Maxi, cena 54,00 zł
· Magiczny dywan, cena 8990,00 zł
· Magiczny dywan Pakiet rewalidacyjny, cena 1245,00 zł
· młynek pozytywka, cena 19,90 zł
· Zwierzęta i natura. Lotto dźwiękowe, cena 149,90 zł
· dźwięki z otoczenia – BINGO, cena 149,90 zł
· dźwięki z otoczenia – lotto, cena 139,90 zł
· onomatopeje - karty do prezentacji, cena 89,90 zł
· Bajki - Grajki - zestaw 1, cena 259,90 zł
· Gra z lusterkiem - czerwona, cena 99,90 zł
· Mini twister Yoyo, cena 8,90 zł
· klepsydra sensoryczna Jumbo, cena 55,90 zł
· Świetlik pałeczka gruba, cena 79,90 zł
· Nos w nos - gra w zapachy, cena 45,90 zł
· Olejki eteryczne – zestaw, cena 49,90 zł
· Ludzie i emocje - pakiet zdjęć, cena 169,90 zł
· Sekwencje zdarzeń – zdjęcia, cena 129,90 zł
· Historyjki obrazkowo - zadaniowe z pytaniami, cena 31,90 zł
· Skojarzenia, cena 49,90 zł
· Porozmawiajmy o Twoim dniu, cena 49,90 zł
· Asystent nauczyciela, cena 59,90 zł
· Elektroniczny podpowiadacz, cena 149,90 zł
· Zestaw Gdzie mieszka? Co lubi? cena 29,90 zł
· Zestaw Bawi się… Czym? cena 36,90 zł
· Zestaw Czyja głowa? Czyj ogon? cena 36,90 zł
· 4 pory roku - puzzle, cena 29,90 zł
· Fotografie - uczucia, cena 85,90 zł
· Czasownik - Co robi? Co się z nim dzieje? cena 69,90 zł
· Onomatopeje - karty do prezentacji, cena 89,90 zł
52
·
·
·
·
·
·
·
·
Domino – Symetria, cena 89,90 zł
Młotek z wypustkami do masażu, cena 29,90 zł
Gwiazdka do treningu dłoni - średniej twardości, cena 29,90 zł
Gwiazdka do treningu dłoni - twarda, cena 29,90 zł
Hamak Joki, cena 429,90 zł
Zestaw do mocowania hamaków do sufitu, cena 65,90 zł
Labirynt z magnesem - zoo, cena 119,90 zł
Deszcz, cena 59,90 zł
E. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku
· wymiana sprzętu komputerowego (10 jednostek x 3 000 zł brutto)
· zakup Neostrady
· przebudowa sieci (szafka, patchpanel 24 port, router, itp. 4 600 zł. brutto)
F. Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju
Nie wskazano.
G. Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu
Pracownia komputerowa
· kompletne wyposażenie nowej pracowni komputerowej
Pracownia muzyczna
· zbudowanie podestu do występów
· zakup szafy do przechowywania instrumentów
· zakup mikrofonów, wzmacniacza, głośników
· zakup 4 gitar i 2 keyboardów
Pracownia plastyczna
· doprowadzenie instalacji wodnej do pracowni, zakup umywalki, kranu
· zakup nowych stołów
· zakup sztalug 4 szt.
· zakup witryny
· zakup materiałów plastycznych (pastele, farby, podobrazia, itp.) 2 000 zł
· zakup tkanin 1 000 zł
Pracownia techniczna
· zakup nowego stołu stolarskiego
· zakup piły stołowej
· zakup wyrzynarki
· wiertarka stołowa 1 000 zł
· imadła
· regały do przechowywania narzędzi
· pilniki
· szlifierki
53
Pracownia językowa
· tablice interaktywne
Pracownia organizatorów
· laptop 2 500 zł
· urządzenie wielofunkcyjne A3 (laserowe w kolorze) 2 000 zł
· obiektyw do aparatu
· biurko z krzesłem
· regał do przechowywania dokumentów
H. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu
· wyizolowanie pracowni wczesnego wspomagania i terapii z korytarza głównego,
celem poprawy bezpieczeństwa oczekujących na przyjęcie dzieci, poprzez montaż
przeszklonej ściany- koszt na podstawie kosztorysu ok.25tys.zł.
I. Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu
· sala rytmiki 20 000 zł
· zakup drabinek gimnastycznych
J. Zespół Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Nie wskazano.
5. Jakie wolne pomieszczenia
(możliwości adaptacyjne)
do
zagospodarowania
posiada
placówka?
A. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu
Nie wskazano.
B. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Szkoła posiada jedno wolne pomieszczenie z możliwością całkowitego wyposażenia.
C. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu
1 pomieszczenie o powierzchni 54 m2.
D. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu
Możliwość adaptacji pomieszczeń znajdujących się na strychu.
E. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku
Placówka posiada 2 wolne pomieszczenia do zagospodarowania.
F. Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju
Piwnice 70 m2.
54
G. Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu
Nie wskazano.
H. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu
Nie wskazano.
I. Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu
Kilka niestandardowych pomieszczeń o różnych kubaturach.
J. Zespół Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
3 pomieszczenia biurowe.
6. Jaki teren do zagospodarowania np. na dodatkowe pracownie dydaktyczne
posiada placówka? (możliwości adaptacyjne)
A. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu
Nie wskazano.
B. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Pracownie językowe oraz inne wykorzystywane do nauczania przedmiotów
ogólnokształcących wymagają wyposażenia od podstaw (krzesła, ławki, biurka, szafy, sprzęt
audiowizualny).
C. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu
Teren bezpośrednio przy szkole ok. 200 m2.
D. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu
Obok budynków jest duży teren do zagospodarowania.
E. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku
Posiada budynek wolnostojący, parterowy o pow. ok. 50 m2 z możliwością zaadoptowania
na dowolną pracownię.
F. Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju
Nie wskazano.
G. Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu
Nie wskazano.
H. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu
Nie wskazano.
I. Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu
Posiada teren o bardzo zróżnicowanych możliwościach adaptacyjnych.
55
J. Zespół Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Nie wskazano.
7. Czy w placówce konieczne są remonty/prace modernizacyjne niezbędne do jej
prawidłowego funkcjonowania? (w okresie 5 najbliższych lat)
A. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu
Modernizacja bazy sportowej
· wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej 18 900 zł
· wykonanie boiska tartanowego do piłki siatkowej 18 900 zł
· wykonanie bieżni 3 torowej o długości 200 m wokół boisk 60 000 zł
· wykonanie trybun wzdłuż boisk 25 000 zł
· wykonanie ogrodzenia wokół boisk 75 000 zł
· wykonanie rzutni do pchnięcia kulą 10 000 zł
· wykonanie skoczni wzwyż 5 000 zł
· zmiana kolorystyki pokrycia dachowego wewnątrz hali sportowej 15 000 zł
· modernizacja oświetlenia na hali sportowej 5 000 zł
· modernizacja nawierzchni boisk sportowych do koszykówki, piłki ręcznej i tenisa
ziemnego
Modernizacja monitoringu
· zakup rejestratorów cyfrowych 2 szt.
· zakup kamer monitoringu 32 szt.
· zakup materiałów do budowy sieci monitoringu, koszt 30 000 zł
B. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Tak, są to potrzeby bardzo pilne, na które od kilku lat brakuje środków.
C. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu
· termomodernizacja budynku, ocieplenie, wymiana ogrzewania
· kosmetyka sal dydaktycznych
· sufity podwieszane
D. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu
· podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku szkoły, koszt. ok. 55 000 zł
· wymiana ogrodzenia
· przebudowa budynku dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego
· wymiana instalacji elektrycznej
· instalacja windy
E. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku
· remont pomieszczeń klasowych,
56
·
·
·
·
remont dachu w budynku księgowości,
świetlica,
remont ogrodzenia,
kuchnia
F. Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju
· termomodernizacja piwnic
G. Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu
· malowanie wszystkich pomieszczeń
H. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu
· poprawa funkcjonalności archiwum placówki poprzez zakup regałów i dostosowania
zgodnie z wymogami
I. Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu
· termomodernizacja
· remont dachu
· remont instalacji elektrycznej
· remont toalet
· remont stolarki drzwiowej
J. Zespół Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
· wymiana pokrycia dachowego
· wykonanie elewacji
· wymiana stolarki okiennej
· wymiana instalacji grzewczej
· rewitalizacja muru oporowego
8. Liczba nauczycieli, którzy zostaną przeszkoleni w celu korzystania z nowych
pracowni dydaktycznych i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem bazy pracowni
(liczba nauczycieli z podziałem na specjalności oraz na kobiety i mężczyzn)
A. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu
Nie wskazano.
B. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liczba nauczycieli do przeszkolenia może być ustalona po doposażeniu bazy w zależności
od rodzaju doposażenia.
C. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu
· Informatyka (1 kobieta, 1 mężczyzna)
· Matematyka (2 kobiety, 1 mężczyzna)
57
· Fizyka (1 kobieta, 1 mężczyzna)
D. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu
· Kobiety 24
· Mężczyźni 2
E. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku
· Kobiety 3
· Mężczyźni 3
F. Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju
Nie wskazano.
G. Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu
Nie wskazano.
H. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu
Nie wskazano.
I. Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu
Nie wskazano.
J. Zespół Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
· Kobiety 3
9. Które założenia koncepcji pracy szkoły są priorytetowe na najbliższe 5 lat?
A. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu
Nie wskazano.
B. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
· Stworzenie bezpiecznych warunków pracy uczniom (np. pracownia gastronomiczna),
· Stworzenie nowych i doposażenie pracowni przedmiotowych umożliwiających
kształcenie uczniów zgodnie ze standardami egzaminów zewnętrznych
w poszczególnych typach szkół i zawodach.
C. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu
· Podniesienie jakości pracy szkoły,
· Kształcenie na najwyższym poziomie.
D. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu
· Kształtowanie osobistej odpowiedzialności za środowisko i podnoszenie świadomości
ekologicznej uczniów,
58
· Budowanie marki ośrodka w regionie - promocja SOSW na forum publicznym,
· Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa,
· Rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów „Pokaż a zapamiętam, pozwól
wziąć udział a zrozumiem”.
E. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku
· Kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich,
· Propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych,
· Eliminowanie przejawów agresji i przemocy,
· W szkole podejmuje się inicjatywy promujące kulturalne zachowanie i właściwą
postawę obywatelską,
· Uczniowie działają w ramach Samorządu Uczniowskiego i angażują się w różne akcje
społeczne.
F. Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju
· Rozszerzenie wiedzy w następujących obszarach: edukacja regionalna, edukacja
ekologiczna, sposoby rozwijania zainteresowań u ucznia, sztuka komunikowania się
i rozwiązywania konfliktów.
G. Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu
· Adaptacja magazynu jako zaplecze pracowni plastycznej i przeniesienie do niej
pracowni muzycznej,
· Doprowadzenie instalacji wodnej do pracowni plastycznej,
· Modernizacja pracowni komputerowej,
· Wybudowanie małej sceny w pracowni plastycznej,
· Doposażenie każdej pracowni w pomoce naukowe.
H. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu
· Dostosowanie metod diagnostyczno-terapeutycznych do potrzeb klientów: dzieci
i młodzieży,
· Wzbogacenie specjalności nauczycieli :pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów zgodnie z kierunkami pracy z dziećmi: np. terapia SI, EEG Biofeedback,
Trening ART. Zastępowania Agresji.
I. Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu
· Rozwój bazy instrumentalnej,
· Poszerzenie muzykowania zespołowego.
J. Zespół Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
· Współpraca ze środowiskiem lokalnym,
· Organizacja doskonalenia i doradztwa metodycznego dla nauczycieli powiatu
lubańskiego,
· Wspieranie uzdolnień dzieci i młodzieży,
59
· Upowszechnianie czytelnictwa,
· Pozyskiwanie środków z UE na działania edukacyjne.
60
1.3. Oczekiwania dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli
i rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów
10. Liczba nauczycieli, którzy mogą zostać przeszkoleni w zakresie prowadzenia
zajęć dotyczących rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów.
A. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu
Nie wskazano.
B. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Nie wskazano.
C. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu
· Zawodowcy: 1 kobieta i 8 mężczyzn
· Ogólnokształcące: 6 kobiet i 3 mężczyzn
D. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu
Nie wskazano.
E. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku
· 3 kobiety i 3 mężczyzn
F. Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju
Nie wskazano.
G. Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu
Nie wskazano.
H. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu
· 12 kobiet i 1 mężczyzna
I. Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu
· 4 kobiety i 4 mężczyzn
J. Zespół Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
· 3 kobiety
61
A. Umiejętność porozumiewania się w języku ojczystym
mowa, rozmowa, instrukcja, wywiad
X
X
X
ortografia
X
prowadzenie narracji
tworzenie dokumentacji
X
B. Umiejętność porozumiewania się w językach obcych
wymiana uczniowska
X
X
X
praca z tablicą interaktywną
X
X
zajęcia z wybranych języków obcych
X
X
X
X
język obcy zawodowy
X
C. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
zajęcia wyrównawcze z matematyki
X
X
X
X
zajęcia matematyczne z wybranymi
X
X
programami
pracownie techniczne zajęcia
X
X
z wybranymi programami
warsztaty zawodowe
X
X
X
zajęcia laboratoryjne z chemii, fizyki
X
i biologii
warsztaty gastronomiczne
X
kursy doskonalące SEP, wózków
X
samojezdnych
D. Kompetencje informacyjne
kursy czytania
X
umiejętność pozyskiwania informacji
X
X
uczenie na odległość
praca na platformach e-learningowych
X
X
pracownie komputerowe
X
X
X
62
X
X
X
PCE
Szkoła Muzyczna
PPP
MDK
DWD w Świeradowie
ZPR w Smolniku
SOSW
ZSP nr 2
ZSP im. KZL
Rodzaje zajęć
ZSP im. A. Mickiewicza
11. Oczekiwane rodzaje zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, rozwijających
kompetencje kluczowe u uczniów.
E. Kompetencje społeczne i obywatelskie
zajęcia dodatkowe z WOS
wolontariat
odwiedziny w placówkach i urzędach
zajęcia z pierwszej pomocy
kształcenie i wzmacnianie kompetencji
społecznych
F. Inicjatywność i przedsiębiorczość
bankowość, finanse, marketing
przygotowanie młodzieży do wejścia na
rynek pracy, zasady ekonomii
praktyki w zakładach pracy
umiejętność korzystania z informacji
zagraniczne staże zawodowe
G. Umiejętność uczenia się
organizowanie własnego procesu uczenia
się, uczenie się przez całe życie
podnoszenie swoich kompetencji
zawodowych, kursy doszkalające
zdolność do samodzielnego poruszania się
po rynku pracy
H. Świadomość i ekspresja kulturalna
odgrywanie scenek symulujących sytuacje
w bankach, firmach, urzędach
zajęcia muzyczne
sztuka teatralna, literatura, sztuka
wizualna
przygotowanie do rozmowy
kwalifikacyjnej
X
X
X
X
X
X
X
PCE
Szkoła Muzyczna
PPP
MDK
DWD w Świeradowie
ZPR w Smolniku
SOSW
ZSP nr 2
ZSP im. KZL
ZSP im. A. Mickiewicza
Rodzaje zajęć
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
63
12. Rodzaje działań w
realizowanych w placówce.
zakresie
doradztwa
edukacyjno-zawodowego
A. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu
Zajęcia grupowe w klasach w zakresie doradztwa, konsultacje indywidualne, wyjazdy
na uczelnie i do zakładów pracy, wykłady z profesjonalistami (praktycy i wykładowcy
uczelni) na terenie szkoły.
B. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
· Prowadzenie doraźnych i planowych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego
obejmujące poradnictwo zawodowe, rozmowy z uczniami, rodzicami – nauczyciele
przedsiębiorczości, pedagog szkolny, osoba pełniąca społeczną funkcję doradcy
zawodowego, kierownik szkolenia praktycznego,
· Warsztaty z zakresu sporządzania dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny),
cykliczne organizowanie symulacji profesjonalnej rozmowy kwalifikacyjnej dla klas
programowo najwyższych technikum,
· Współpraca z Młodzieżowym Centrum Kariery (pomoc w rozpoznawaniu rynku pracy,
środowiska pracy, realizacja wspólnych projektów),
· Współpraca z Młodzieżową Agencją Pracy Tymczasowej (rekrutacja dla osób
pełnoletnich, oferowanie pracy tymczasowej),
· Współpraca z uczelniami wyższymi (przybliżenia ofert studiów, motywowanie do
kontynuacji nauki na wyższych uczelniach, zajęcia praktyczne i laboratoryjne na
uczelniach, udział młodzieży w Dniach Otwartych Uczelni oraz Targach
Edukacyjnych),
· Uczestniczenie młodzieży ZSZ w Targach Pracy i Zawodów,
· Działania zawodoznawcze są planowane i systematycznie realizowane
wg harmonogramu pracy wychowawczej szkoły, podczas realizacji podstawy
programowej w danym zawodzie oraz podczas zajęć z podstaw przedsiębiorczości
i godzin do dyspozycji wychowawcy,
· Organizowanie przez szkołę spotkań z przedsiębiorcami i pracodawcami (przybliżenie
młodzieży tematyki prowadzenia firm w Polsce i korzyści wynikających z zakładania
własnej działalności),
· Współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Lubaniu,
· Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy,
· Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubaniu,
· Współpraca z Łużyckim Centrum Rozwoju,
· Współpraca z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy (organizacja praktyk
zagranicznych -Austria, Niemcy, warsztaty dotyczące pracy i dualnego kształcenia
w Niemczech),
· Organizacja fakultatywnych form doskonalenia umiejętności zawodowych (np. praktyki
na promach),
· Tworzenie biblioteczki zawodoznawczej- gromadzenie w bibliotece szkolnej środków
informacyjno- dydaktycznych z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego.
64
C. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu
· współpraca z doradcami zawodowymi z PUP
· współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
· współpraca z gminnym centrum informacji zawodowej
· wyjazdy na wyższe uczelnie
D. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu
· współpraca z PPP
· warsztaty terapii zajęciowej
· wskazanie drogi na przyszłość
E. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku
Działania realizowane w ramach współpracy z: Centrum Aktywizacji Zawodowej
(zajęcia warsztatowe, pogadanki, prelekcje), PUP w Lubaniu (konsultacje). Zajęcia
w zakresie doradztwa zawodowego w placówce.
F. Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju
Nie wskazano.
G. Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu
Nie wskazano.
H. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu
· zajęcia uczniem chorym i niepełnosprawnym, wybór szkoły ponadgimnazjalnej,
· zajęcia z preorientacji zawodowej na różnych poziomach edukacji,
· przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy
· ocena możliwości psychofizycznych uczniów , którzy nie osiągnęli 16 roku życia,.
przed rozpoczęciem indywidualnych praktyk zawodowych
I. Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu
Szkolenia i konsultacje w zakresie gry na instrumentach oraz przedmiotów
ogólnomuzycznych.
J. Zespół Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
· organizacja i prowadzenie szkoleń, konferencji, warsztatów, sieci dla nauczycieli
i dyrektorów
· pozyskiwanie środków z UE na działania edukacyjno-zawodowe
65
13. Oczekiwane rodzaje wsparcia dla nauczycieli w zakresie doradztwa
edukacyjno-zawodowego.
A. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu
Nie wskazano.
B. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
· Stworzenie pracowni do przeprowadzania zajęć z zakresu doradztwa zawodowoedukacyjnego: zakup tablicy multimedialnej, laptopów (10), urządzenia
wielofunkcyjnego materiałów i pakietów edukacyjnych, filmów zawodoznawczych,
programów komputerowych z preorientacji zawodowej do zainstalowania na tablicy
interaktywnej i komputerach,
· Szkolenie dla nauczycieli, wychowawców dotyczące podnoszenia umiejętności
przeprowadzania zajęć z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego,
· Konsultacje dla nauczycieli w ramach sieci współpracy i samokształcenia w zakresie
doradztwa zawodowego.
C. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu
· Szkolenia dla rady pedagogicznej, warsztaty, kursy doskonalące,
· Praktyki w przedsiębiorstwach.
D. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu
Szkolenia i kursy dla nauczycieli.
E. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku
Konferencje, warsztaty i seminaria 12 osób (8 kobiet, 4 mężczyzn).
F. Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju
Nie wskazano.
G. Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu
Nie wskazano.
H. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu
Zapewnienie godzin/środków na realizację zadań z punktu 12.
I. Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu
Szkolenia i konsultacje w zakresie gry na instrumentach oraz przedmiotów
ogólnomuzycznych.
J. Zespół Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Udział w szkoleniach, konferencjach podnoszących kwalifikację, kompetencje doradcze.
66
14. Oczekiwane rodzaje wsparcia uczniów w zakresie doradztwa edukacyjnozawodowego.
A. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu
Wyjazdy na targi pracy, drzwi otwarte uczelni i do zakładów pracy.
B. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
· Zakup – udostępnienie narzędzi do autodiagnozy preferencji i zainteresowań
zawodowych w odniesieniu do specyfiki wybieranych zawodów,
· Organizacja spotkań i warsztatów przeprowadzanych przez doradców zawodowych
i innych specjalistów w zakresie pomocy uczniom w indywidualnym planowaniu
kształcenia, kariery zawodowej, podejmowania własnej działalności gospodarczej.
C. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu
· Różne formy dydaktyczne aktywizujące uczniów,
· E-learning, praca na platformie,
· Nowoczesne wyposażenie pracowni dydaktycznych,
· Szkolenia dla nauczycieli.
D. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu
Nie wskazano.
E. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku
Zorganizowanie wyjazdów do pracodawców, opracowanie dla wychowanka ścieżki rozwoju
zawodowego. Nawiązanie współpracy z CECHEM Rzemiosł. Możliwość zorganizowania
praktycznej nauki zawodu poza Ośrodkiem.
F. Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju
Nie wskazano.
G. Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu
Nie wskazano.
H. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu
· Indywidualne i grupowe zajęcia dla uczniów na różnych poziomach edukacji zgodnie
z zapotrzebowanie szkół i placówek,
· Edukacja i wsparcie uczniów reemigrantów.
I. Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu
Nie wskazano.
J. Zespół Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Nie wskazano.
67
15. Oczekiwane
zajęcia
dot.
rozwijania
zainteresowań
niepełnosprawnej, w tym zajęcia włączająco-integrujące.
młodzieży
A. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu
· Scrapbooking,
· Zajęcia rękodzielnicze,
· Dekoracja wnętrz,
· Kurs techniki decoupage + inne techniki łączone,
· Sutasz,
· Wyjazd na targi rękodzielnicze.
B. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
· Diagnoza zainteresowań i dyspozycji zawodowych uczniów niepełnosprawnych,
· Organizacja spotkań i warsztatów przeprowadzanych przez doradców zawodowych
i innych specjalistów w zakresie pomocy uczniom niepełnosprawnym
w indywidualnym planowaniu kształcenia, kariery zawodowej, podejmowania własnej
działalności gospodarczej,
· Udział uczniów w pozalekcyjnych formach rozwijających zainteresowania młodzieży,
w kołach zainteresowań,
· Włączanie młodzieży niepełnosprawnej do wszystkich organizowanych przez szkołę
i pracodawców form aktywności zawodowej dla młodzieży. (targi edukacyjne,
wycieczki zawodoznawcze, spotkania z przedsiębiorcami i pracodawcami
oraz specjalistami ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych,),
· Udział młodzieży niepełnosprawnej w zajęciach preorientacji zawodowej i doradztwie
zawodowym prowadzonym przez specjalistów. Indywidualne konsultacje z doradcami
zawodowymi, analiza rynku pracy oraz ofert pracy dla niepełnosprawnych
absolwentów),
· Angażowanie młodzieży niepełnosprawnej do udziału w organizacji wydarzeń w szkole
zgodnie z zaplanowanymi sytuacjami wychowawczymi oraz eksponowanie na forum
szkoły i powiatu zdobytych umiejętności zawodowych np. TG- organizacja imprez
i bankietów, TH – obsługa gości, TI- obsługa informatyczna i wizualizacje
komputerowe w/w imprez, TR- wykorzystanie umiejętności reklamowych, itp.
C. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu
Jeżeli jest zgoda na naukę to uczą się jak normalni uczniowie.
D. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu
Zajęcia sportowe, muzyczne, plastyczne i teatralne.
E. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku
Klub turystyki górskiej, zajęcia z wolontariatu, koło sportowe, kulinarne, kabaret.
68
F. Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju
Nie wskazano.
G. Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu
Nie wskazano.
H. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu
Stymulacja poznawczo-emocjonalno-społeczna dla uczniów niepełnosprawnych na różnych
poziomach edukacji.
I. Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu
Nie wskazano.
J. Zespół Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Nie wskazano.
16. Oczekiwana tematyka doskonalenia nauczycieli.
A. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu
· mediacje
· dynamizm rozwoju zespołu
· kursy kwalifikacyjne i warsztaty doskonalające np. PREZI
· wykorzystanie platform edukacyjnych
B. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
· profilaktyka uzależnień behawioralnych pokolenia Y.
· profilaktyka cyberprzestrzeni. jak pracować z cyfrowymi tubylcami?
· motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy.
· współpraca szkoły z rodzicami w zakresie podniesienia frekwencji uczniów.
C. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu
· analiza wyników egzaminów zawodowych i matur
· kursy doskonalące z nowych technologii
· e-learning
D. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu
· komunikacja pozawerbalna
· integracja sensoryczna
· metodyka pracy w edukacji wczesnoszkolnej
· metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu głębokim
· metodyka pracy z dziećmi autystycznymi
69
E. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku
· diagnoza potrzeb wychowanków ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
· praca wychowawcza w MOW (koncepcja, plan, sposoby realizacji, ewaluacja
F. Dom Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju
· wycieczka z fabułą np. questing, geocaching
G. Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu
Nie wskazano.
H. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu
· trening zastępowania agresji,
· EEG Biofeedback II poziom
· praca z uczniem zaburzonym emocjonalnie na różnych poziomach edukacji.
· zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży
· nerodydaktyka
I. Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu
· warsztaty muzyczne z zakresu nauczanych przedmiotów
J. Zespół Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
· kompetencje kluczowe
· doradztwo edukacyjno-zawodowe
70
Wnioski
1. Powiat Lubański jest organem prowadzącym dla 10 szkół i placówek oświatowych,
z czego 8 położonych jest na terenie miasta Lubania.
2. Siedem szkół/placówek mieści się w samodzielnych budynkach, w których na bieżąco
organ prowadzący prowadzi prace modernizacyjne, remonty niezbędne do ich
prawidłowego funkcjonowania.
3. Wszystkie szkoły/placówki mają wystarczającą ilość sal lekcyjnych i pracowni,
wyposażonych w sprzęt zakupiony w latach 2003-2015 r.
4. Osiem szkół/placówek wskazało
na przeprowadzenie niezbędnych prac
modernizacyjnych na potrzeby wskazanych pracowni, podając zakres prac i orientacyjny
koszt ich przeprowadzenia oraz wyposażenia.
5. Sześć szkół/placówek posiada niezbędne dla procesu dydaktycznego pracownie IT
i matematyczno - przyrodnicze, wyposażone w sprzęt zakupiony w latach 2003-2015.
6. Sześć szkół/placówek wskazało, że posiada wolne pomieszczenia do zagospodarowania
lub adaptacji na pracownie dydaktyczne, w tym 3 z nich ma do zagospodarowania teren
należący do niej.
7. Cztery szkoły/placówki wskazały liczbę nauczycieli, którzy zostaną przeszkoleni w celu
korzystania z nowych pracowni dydaktycznych i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem
jej bazy. Jedna szkoła uzależniła tę liczbę od rodzaju doposażenia bazy.
8. Dyrektorzy 9 szkół/placówek wskazali założenia koncepcji pracy, kierowanej przez nich
szkoły/placówki, które są priorytetowe na najbliższe 5 lat.
9. Według dyrektorów 5 szkół/placówek nauczyciele powinni zostać przeszkoleni
w zakresie prowadzenia zajęć dotyczących rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów.
Aż 2 na 3 dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych nie widzi takiej potrzeby.
10. Dyrektorzy wskazali na następujące oczekiwania rozwijające kompetencje kluczowe
u uczniów:
A. Umiejętność porozumiewania się w języku ojczystym z naciskiem na mowę,
rozmowę, instrukcję i wywiad.
B. Umiejętność porozumiewania się w językach obcych z naciskiem na organizacje zajęć
w tym zakresie.
C. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
z naciskiem na organizację zajęć wyrównawczych z matematyki i prowadzenie
warsztatów zawodowych.
D. Kompetencje informacyjne z naciskiem na zajęcia w pracowniach komputerowych.
E. Kompetencje społeczne i obywatelskie z naciskiem na organizację dodatkowych zajęć
WOS i pierwszej pomocy, prowadzenie szkolnego wolontariatu.
F. Inicjatywność i przedsiębiorczość poprzez przygotowanie młodzieży do wejścia
na rynek pracy, poznanie zasad ekonomii i odbycie praktyk w zakładach pracy.
G. Umiejętność uczenia się poprzez wykształcenie zdolności do samodzielnego
poruszania się po rynku pracy oraz podnoszenia kompetencji zawodowych zgodnie z ideą
uczenia się przez całe życie i uczestnictwo w kursach doskonalących.
H. Świadomość i ekspresję kulturalną z naciskiem na udział w sztukach teatralnych,
zajęciach muzycznych, odbiór literatury i sztuki wizualnej.
71
11. Osiem szkół/placówek wskazało, że realizuje różne działania w zakresie doradztwa
edukacyjno – zawodowego.
12. Siedem szkół/placówek przedstawiło oczekiwane rodzaje wsparcia dla nauczycieli
w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego, 5 szkół/ placówek zaprezentowało
oczekiwane rodzaje wsparcia uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego
oraz oczekiwania dotyczące zajęć rozwijających zainteresowania młodzieży
niepełnosprawnej, w tym zajęcia włączająco- integrujące, 9 szkół/placówek
ma sprecyzowane oczekiwania dotyczące doskonalenia nauczycieli.
72
Część 2. Szkoły i placówki oświatowe, dla których organem
prowadzącym jest jedna z Gmin funkcjonujących na terenie
powiatu lubańskiego
Część 2
Szkoły i placówki oświatowe,
dla których organami prowadzącymi
są Gminy funkcjonujące na terenie
powiatu lubańskiego
73
2.1. Podstawowe informacje o placówkach
W badaniu ankietowym wzięły udział następujące placówki:
Przedszkola:
· Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubaniu
· Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu
· Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Lubaniu
· Przedszkole w Zarębie
Zespoły Szkół i Szkoły Podstawowe:
· Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
· Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu
· Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Kościelniku
· Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowie Średnim
· Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach
· Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Olszynie
· Zespół Szkół w Siekierczynie
· Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie- Zdroju
· Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej
· Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku
Gimnazja:
· Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu
· Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu
· Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu
· Gimnazjum Publiczne im Aleksandra Fredry w Pisarzowicach
Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubaniu
ul. Mickiewicza 1b, 59-800 Lubań
tel.: (075) 722 40 69
e-mail: [email protected]
74
Rodzaj placówek w zespole:
· oddziały przedszkolne
Położenie budynku: budynek wolnostojący
Kubatura: 3104m3
Liczba oddziałów w placówce: 4
Liczba uczniów/wychowanków: 85
Liczba nauczycieli (min 1/2 etatu): 8
· Kobiety 8
· Mężczyźni 0
Liczba nauczycieli 50+ (min 1/2 etatu): 3
· Kobiety 3
· Mężczyźni 0
Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu
ul. Różana 1, 59-800 Lubań
tel.: (075) 646 44 64;
e-mail: [email protected]
Rodzaj placówek w zespole:
· oddziały przedszkolne
Położenie budynku: budynek położony przy ul Różanej 1, teren wokół obiektu ogrodzony
i zagospodarowany
Kubatura: 7784,00 m³
Liczba oddziałów w placówce: 5
Liczba uczniów/wychowanków: 114
Liczba nauczycieli (min 1/2 etatu): 13
· kobiety 13
· mężczyźni 0
Liczba nauczycieli 50+ (min 1/2 etatu): 3
· kobiety 3
· mężczyźni 0
75
Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Lubaniu
ul. Mieszka II 1, 59-800 Lubań
tel.: (075) 722 40 00
e-mail: [email protected]
Rodzaj placówek w zespole:
· odziały przedszkolne
Położenie budynku: Osiedle Piast
Kubatura: nie wskazano
Liczba oddziałów w placówce: 7
Liczba uczniów/wychowanków: 140 dzieci
Liczba nauczycieli (min 1/2 etatu): 12
· Kobiety 12
· Mężczyźni 0
Liczba nauczycieli 50+ (min 1/2 etatu): 2
· Kobiety 2
· Mężczyźni 0
Przedszkole w Zarębie
Zaręba, ul. Jana Brzechwy 6, 59-800 Lubań
tel./fax: (075) 722 18 67
e-mail: [email protected]
76
Rodzaj placówek w zespole:
· oddziały przedszkolne
Położenie budynku: budynek usytuowany z dala od ulicy. Własny plac zabaw w ogrodzie.
Kubatura: brak danych
Liczba oddziałów w placówce: 2
Liczba uczniów/wychowanków: 42
Liczba nauczycieli (min 1/2 etatu): 5
· Kobiety 5
· Mężczyźni 0
Liczba nauczycieli 50+ (min 1/2 etatu): 0
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
ul. Mickiewicza 1, 59-800 Lubań
tel./fax.: (075) 722 29 57
e-mail: [email protected]
Rodzaj placówek w zespole:
· samodzielna
Położenie budynku: nie wskazano
Kubatura: duża
Liczba oddziałów w placówce: 18
Liczba uczniów/wychowanków: 405
Liczba nauczycieli (min 1/2 etatu): 35
· Kobiety 34
· Mężczyźni 1
Liczba nauczycieli 50+ (min 1/2 etatu): 13
· Kobiety 13
· Mężczyźni 0
77
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu
ul. Kopernika 15, 59-800 Lubań
tel./fax.: (075) 722 22 32
e-mail: [email protected]
Rodzaj placówek w zespole:
· nie wskazano
Położenie budynku: nie wskazano
Kubatura: 11109 m3, 1503,50 m3
Liczba oddziałów w placówce: 23
Liczba uczniów/wychowanków: 567
Liczba nauczycieli (min 1/2 etatu): 44
· Kobiety 39
· Mężczyźni 5
Liczba nauczycieli 50+ (min 1/2 etatu): 11
· Kobiety 11
· Mężczyźni 0
Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Kościelniku
ul. Kościelnik 40, 59-800 Lubań
tel.: (075) 721 52 35
e-mail: [email protected]
78
Rodzaj placówek w zespole:
· szkoła podstawowa
Położenie budynku: przy drodze wojewódzkiej na wsi- teren ogrodzony
Kubatura: 3 budynki: 1958,28 m3. 923,23 m3, w tym cz. mieszkalna 1142,00 m3
Liczba oddziałów w placówce: 7 oddziałów szkoły podstawowej, 1 oddział przedszkolny
Liczba uczniów/wychowanków: 124
Liczba nauczycieli (min 1/2 etatu): 13
· Kobiety 12
· Mężczyźni 1
Liczba nauczycieli 50+ (min 1/2 etatu): 6
· Kobiety 6
· Mężczyźni 0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowie Średnim
Radostów Średni 54, 59-800 Lubań
tel.: (075) 722 19 86
e-mail: [email protected]
Rodzaj placówek w zespole:
· przedszkole,
· szkoła podstawowa
Położenie budynku: szkoła wiejska, położona przy drodze gminnej
Kubatura: 532 m3
Liczba oddziałów w placówce: 8
Liczba uczniów/wychowanków: 101
Liczba nauczycieli (min 1/2 etatu): 16
· Kobiety 14
· Mężczyźni 2
Liczba nauczycieli 50+ (min 1/2 etatu): 6
· Kobiety 5
· Mężczyźni 1
79
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach
Pisarzowice 285 B, 59-800 Lubań
tel.: (075) 722 22 68
e-mail: [email protected]
Rodzaj placówek w zespole:
· szkoła podstawowa,
· samorządowe przedszkole
Położenie budynku: park zabytkowy
Kubatura: 25 73,00 m3
Liczba oddziałów w placówce: szkoła podstawowa – 8, przedszkole -2
Liczba uczniów/wychowanków: 205
Liczba nauczycieli (min 1/2 etatu): 19
· Kobiety 18
· Mężczyźni 1
Liczba nauczycieli 50+ (min 1/2 etatu): 4
· Kobiety 4
· Mężczyźni 0
80
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Olszynie
ul. Wolności 17, 59-830 Olszyna
tel./fax.: (075) 721 21 96
e-mail: [email protected]
Rodzaj placówek w zespole:
· nie wskazano
Położenie budynku: centrum Olszyny
Kubatura: 7210 m3
Liczba oddziałów w placówce: 7
Liczba uczniów/wychowanków: 151
Liczba nauczycieli (min 1/2 etatu): 13
· Kobiety 12
· Mężczyźni 1
Liczba nauczycieli 50+ (min 1/2 etatu): 6
· Kobiety 6
· Mężczyźni 0
Zespół Szkół w Siekierczynie
Siekierczyn 200A, 59-818 Siekierczyn
tel.: (075) 722 17 28
e-mail: [email protected]
81
Rodzaj placówek w zespole:
· szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi
· gimnazjum
Położenie budynku: szkoła położona w centrum miejscowości, teren szkoły oddalony od
ulicy
Kubatura: powierzchnia użytkowa: 1814 m²
Liczba oddziałów w placówce: 13
Liczba uczniów/wychowanków: 260
Liczba nauczycieli (min 1/2 etatu): 21
· Kobiety 20
· Mężczyźni 1
Liczba nauczycieli 50+ (min 1/2 etatu): 5
· Kobiety 4
· Mężczyźni 1
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie- Zdroju
ul. Sanatoryjna 2, 59-850 Świeradów-Zdrój
tel.: (075) 781 63 79
e-mail: [email protected]
Rodzaj placówek w zespole:
· szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym
Położenie budynku: duża działka, otoczona zielenią, przy głównej ulicy
Kubatura: 3279 m3
Liczba oddziałów w placówce: 7
Liczba uczniów/wychowanków: 107
Liczba nauczycieli (min 1/2 etatu): 15
· Kobiety 15
· Mężczyźni 0
Liczba nauczycieli 50+ (min 1/2 etatu): 6
· Kobiety 6
· Mężczyźni 0
82
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej
ul. Hetmańska 3, 59-814 Pobiedna
tel.: (075) 78 45 582
e-mail: [email protected]
Rodzaj placówek w zespole:
· przedszkole gminne,
· szkoła podstawowa
Położenie budynku: wieś
Kubatura: budynek szkoły 2.894,2; sala gimnastyczna – 1.344,00; budynek przedszkola –
2.017,51
Liczba oddziałów w placówce: 2 oddziały w przedszkolu, 6 oddziałów w szkole
Liczba uczniów/wychowanków: 117
Liczba nauczycieli (min 1/2 etatu): 12
· Kobiety 11
· Mężczyźni 1
Liczba nauczycieli 50+ (min 1/2 etatu): 4
· Kobiety 4
· Mężczyźni 0
83
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku
Smolnik 51b, 59-820 Smolnik
tel.: (075) 721 13 12
e-mail: [email protected]
Rodzaj placówek w zespole:
· szkoła podstawowa
Położenie budynku: nie wskazano
Kubatura: nie wskazano
Liczba oddziałów w placówce: 21
Liczba uczniów/wychowanków: 420
Liczba nauczycieli (min 1/2 etatu): 42
· Kobiety 35
· Mężczyźni 7
Liczba nauczycieli 50+ (min 1/2 etatu): 12
· Kobiety 10
· Mężczyźni 2
Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu
ul. Skalnicza 3, 59-800 Lubań
tel./fax.: (075) 646 02 61
e-mail : [email protected]
84
Rodzaj placówek w zespole:
· gimnazjum
Położenie budynku: Lubań
Kubatura: 6899 m3
Liczba oddziałów w placówce: 5
Liczba uczniów/wychowanków: 92
Liczba nauczycieli (min 1/2 etatu): nie wskazano
Liczba nauczycieli 50+ (min 1/2 etatu): 4
· Kobiety 0
· Mężczyźni 4
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu
ul. Mickiewicza 1, 59-800 Lubań
tel.: (075) 722 28 85
e-mail: [email protected]
Rodzaj placówek w zespole:
· gimnazjum
Położenie budynku: Gmina Miejska Lubań
Kubatura: 18 444,80 m3
Liczba oddziałów w placówce: 11
Liczba uczniów/wychowanków: 253
Liczba nauczycieli (min 1/2 etatu): 29
· Kobiety 18
· Mężczyźni 11
Liczba nauczycieli 50+ (min 1/2 etatu): 3
· Kobiety 3
· Mężczyźni 0
85
Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu
ul. Rybacka 16, 59-800 Lubań
tel.: (075) 646 44 59
e-mail: [email protected]
Rodzaj placówek w zespole:
· gimnazjum
Położenie budynku: Obręb III Lubań działka 38
Kubatura: 14522 m3
Liczba oddziałów w placówce: 13
Liczba uczniów/wychowanków: 329
Liczba nauczycieli (min 1/2 etatu): 28
· Kobiety 20
· Mężczyźni 8
Liczba nauczycieli 50+ (min 1/2 etatu): 8
· Kobiety 5
· Mężczyźni 3
Gimnazjum Publiczne im Aleksandra Fredry w Pisarzowicach
Pisarzowice 285A, 59-800 Lubań
tel./fax.: (75) 721 75 65
e-mail: [email protected]
86
Rodzaj placówek w zespole:
· gimnazjum
Położenie budynku: Pisarzowice 285 a w parku pałacowym
Kubatura: 15260,77 m3
Liczba oddziałów w placówce: 1
Liczba uczniów/wychowanków: 128
Liczba nauczycieli (min 1/2 etatu): 14
· Kobiety 10
· Mężczyźni 4
Liczba nauczycieli 50+ (min 1/2 etatu): 2
· Kobiety 1
· Mężczyźni 1
87
2.2. Baza edukacyjna3
1. Jakie pracownie dydaktyczne/specjalistyczne, w których odbywają się
zajęcia posiada placówka? (rodzaj wyposażenia i rok zakupu)
A. Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubaniu
· sala z tablicą multimedialną programu ”Multimedialne przedszkole”
B. Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu
· pracownia komputerowa: 8 komputerów (przekazane przez UM Lubań w 2014)
· pomieszczenie logopedyczno – terapeutyczne na poddaszu: stoliki, lustro
C. Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Lubaniu
· gabinet terapeutyczny do prowadzenia zajęć logopedycznych i terapii pedagogicznej
wyposażony w pomoce dydaktyczne w podstawowym zakresie, 2002r.
D. Przedszkole w Zarębie
Nie wskazano.
E. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
· pracownia przyrodnicza (pełne wyposażenie, 2010r. Urząd Marszałkowski)
· pracownia językowa (pełne wyposażenie w sprzęt: głośniki, słuchawki, rzutnik,
intercom, 2010r.)
· pracownia komputerowa (nowe zestawy komputerowe – 24 stanowiska, tablica
interaktywna, 2014 i 2015r.)
· pracownia historyczna (rzutnik, przeglądarki, 2013r.)
F. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu
· szkoła posiada dwie pracownie komputerowe. W pierwszej pracowni jest
· 12 komputerów + komputer nauczycielski z 2008 r., a w drugiej 11 komputerów
+ komputer nauczycielski z 2009 r. W obu pracowniach są komputery stacjonarne
z Windows XP i Office z 2007 r.
G. Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Kościelniku
Nie wskazano.
H. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowie Średnim
Nie wskazano.
I. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach
· pracownia komputerowa dla kl. I-III
· tablica interaktywna, 2001
3
Wyposażenie pracowni i warsztatów zawodowych szkoły wskazały na podstawie wytycznych MEN,
KOWEZiU.
88
· komputery stacjonarne, 2001
· pracownia komputerowa ( wspólna z gimnazjum, 2004)
J. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Olszynie
· pracownia komputerowa, 2008 r.
K. Zespół Szkół w Siekierczynie
Nie wskazano.
L. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie- Zdroju
· szkoła posiada 1 pracownię komputerową, wyposażoną w 22 stanowiska
komputerowe, komputery używane DELL
M. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej
Nie wskazano.
N. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku
· pracownia wspierania rozwoju dziecka na pierwszym etapie kształcenia ( klasy I-III),
rodzaj wyposażenia: tablica multimedialna, 2014.
· pracownia wspierająca rozwój dziecka ( kl. IV-VI), rodzaj wyposażenia: tablica
multimedialna, 2015
O. Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu
· pracownia komputerowa -2005 r.
P. Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu
· 2 pracownie językowe: rok przekazania 2011 r.; stanowiska uczniowskie – po 24
w każdej z pracowni; sprzęt multimedialny dla nauczyciela;
· 1 pracownia komputerowa: rok przekazania 2008 r. na 9 stanowisk uczniowskich
i 1 stanowisko nauczycielskie; rozbudowana w roku 2010 r. o 6 dodatkowych
stanowisk uczniowskich;
· internetowe centrum informacji multimedialnej w bibliotece – 2006 r. - 4 stanowiska.
R. Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu
· pracownie: chemiczna, fizyczna, biologiczna, techniczna, informatyczna,
j. angielskiego
S. Gimnazjum Publiczne im Aleksandra Fredry w Pisarzowicach
· pracownia komputerowa, 2007 r.
89
2. Jakie niezbędne dla procesu dydaktycznego pracownie IT
i matematyczno-przyrodnicze posiada placówka? (rodzaj wyposażenia i rok
zakupu)
A. Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubaniu
Nie wskazano.
B. Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu
Nie wskazano.
C. Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Lubaniu
Nie wskazano.
D. Przedszkole w Zarębie
· sala z tablicą multimedialną
E. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
· pracownia przyrodnicza (pełne wyposażenie, 2010r.)
· pracownia komputerowa (nowoczesne zestawy komputerowe – 24 stanowiska,
10 stanowisk utworzono w 2014r., a 14 stanowisk we wrześniu 2015r.)
F. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu
· pracownie komputerowe opisane powyżej, 2 sale matematyczne i 1 sala przyrodnicza
G. Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Kościelniku
· pracownia informatyczna, 2014 r.
H. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowie Średnim
· pracownia komputerowa (8 komputerów stacjonarnych, 4 zakupione w r. 2014)
I. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach
· pracownia komputerowa dla kl. I-III
· tablica interaktywna, 2001
· komputery stacjonarne, 2001
· pracownia komputerowa (wspólna z gimnazjum, 2004)
J. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Olszynie
Nie wskazano.
K. Zespół Szkół w Siekierczynie
· pracownia komputerowa: 15 komputerów, 2008 r.
· pracownia przyrodnicza: tablica multimedialna, komputer, wizualizer, 2010 r.
90
L. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie- Zdroju
· szkoła posiada 1 pracownię komputerową, wyposażoną w 22 stanowiska
komputerowe, komputery używane DELL
M. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej
· 1 pracownia IT: 10 stanowisk komputerowych: rzutnik, laptop 2008 r., 5 stanowisk
poleasingowych; 2005 r.
N. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku
· pracownia komputerowa: zestawy komputerowe(2005,2008,2009,2010,2013),
projektor, 2005, skaner, 2005, drukarka, 2005, odtwarzacz CD, 2011, kolumny, 2013,
wzmacniacz, 2014, mikser muzyczny, 2014, projektor, 2014, słuchawki, 2014
· pracownia matematyczna: tablica multimedialna na podstawie jezdnej, 14 laptopów
z funkcją tabletu dla uczniów, laptop do tablicy, wizualizer, tablet zestaw szybkiej
odpowiedzi Testigo, zestaw do dziennika elektronicznego Mobireg programy do zajęć
komputerowych Eduroam, magie learning, 2012
· pracownia przyrodnicza: komputer n-la, wizualizer, tablica multimedialna, rzutnik,
6 komputerów uczniowskich, telewizor (LG), odtwarzacz DVD, program Testigo,
zestawy do doświadczeń, skrzynka badawcza, ciśniomierze mikroskop, aparat
fotograficzny, preparaty mikroskopowe, odczynniki chemiczne, przyrząd pomiarowy
do siły
O. Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu
Brak wyposażenia.
P. Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu
· pracownia komputerowa i ICIM w bibliotece
R. Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu
· pracownie: chemiczna, fizyczna, biologiczna, techniczna, informatyczna,
j. angielskiego
S. Gimnazjum Publiczne im Aleksandra Fredry w Pisarzowicach
· 10 komputerów 2007 r.
3. Jakie pracownie (inne niż wskazane w pkt. 2 wg kierunków kształcenia
posiada placówka? (jakie wyposażenia i rok zakupu)
A. Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubaniu
Nie wskazano.
B. Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu
Nie wskazano.
91
C. Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Lubaniu
Nie wskazano.
D. Przedszkole w Zarębie
Nie wskazano.
E. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
· nowoczesne pracownie edukacji wczesnoszkolnej 7 w pełni wyposażonych
i 3 częściowo
· pracownia matematyczna ( rzutnik z laptopem, pomoce dydaktyczne, netbooki)
F. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu
Nie wskazano.
G. Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Kościelniku
· pracownia edukacji wczesnoszkolnej, 2012,2013
· oddział przedszkolny, 2010
H. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowie Średnim
Nie wskazano.
I. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach
Nie wskazano.
J. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Olszynie
Nie wskazano.
K. Zespół Szkół w Siekierczynie
Nie wskazano.
L. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie- Zdroju
Nie wskazano.
M. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej
Nie wskazano.
N. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku
Nie wskazano.
O. Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu
Nie wskazano.
P. Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu
· pracownie językowe
92
R. Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu
· pracownie: chemiczna, fizyczna, biologiczna, techniczna, informatyczna, j. angielski
S. Gimnazjum Publiczne im Aleksandra Fredry w Pisarzowicach
Nie wskazano.
4. Czy są niezbędne prace modernizacyjne na potrzeby pracowni
wskazanych w pkt. 1, 2 i 3 (zakres prac, orientacyjny koszt) oraz nowe, inne
pracownie.
A. Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubaniu
· przewidywany jest remont generalny
B. Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu
· powiększenie-rozbudowa pomieszczenia logopedyczno – terapeutycznego
na poddaszu: 10-15 tysięcy
C. Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Lubaniu
Nie wskazano.
D. Przedszkole w Zarębie
Nie wskazano.
E. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
Nie wskazano.
F. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu
· wymiana komputerów, stworzenie pracowni matematycznej i przyrodniczej
G. Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Kościelniku
· oddział przedszkolny 20 000 zł
H. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowie Średnim
· zakup 8 komputerów stacjonarnych 12800 zł
I. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach
Nie wskazano.
J. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Olszynie
Nie wskazano.
K. Zespół Szkół w Siekierczynie
· w pracowni komputerowej dostosować stanowiska do potrzeb uczniów –
modernizacja stanowisk, zakup nowego sprzętu i mebli z możliwością regulacji
93
wysokości (z pracowni korzystają uczniowie od klasy I szkoły podstawowej do kl. III
gimnazjum) – koszt 100 tysięcy
· w pracowni przyrodniczej zakup mebli, sprzętu, pomocy dydaktycznych – koszt
80 tysięcy
L. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie- Zdroju
· nowa pracownia komputerowa – 22 stanowiska
M. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej
· wymiana sprzętu komputerowego
· zakup tablic interaktywnych
· stworzenie pracowni specjalistycznej
N. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku
· zakup nowych programów na potrzeby wskazanych pracowni- modernizacja pracowni
komputerowej
O. Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu
· ok. 40.000 potrzebne na remonty
P. Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu
· wymiana sprzętu komputerowego w pracowni IT i w bibliotece, w pracowniach
językowych – wymiana słuchawek.
R. Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu
· pracownie: chemiczna, fizyczna, biologiczna, techniczna, informatyczna,
j. angielskiego
S. Gimnazjum Publiczne im Aleksandra Fredry w Pisarzowicach
Nie wskazano.
5. Jakie wolne pomieszczenia do zagospodarowania posiada placówka?
(możliwości adaptacyjne)
A. Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubaniu
Nie ma wolnych pomieszczeń przeznaczonych na adaptację.
B. Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu
Poddasze może być przeznaczone na adaptację.
C. Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Lubaniu
Nie wskazano.
D. Przedszkole w Zarębie
Jedno wolne pomieszczenie na adaptację.
94
E. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
Nie wskazano.
F. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu
Nie wskazano.
G. Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Kościelniku
Nie wskazano.
H. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowie Średnim
Nie wskazano.
I. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach
· 80 m2 sala obecnej pracowni komputerowej ( wspólna z gimnazjum)
· istnieje możliwość utworzenia pracowni matematyczno- przyrodniczej dla szkoły
podstawowej i gimnazjum
J. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Olszynie
Brak wolnych pomieszczeń, możliwość wykorzystania izb lekcyjnych.
K. Zespół Szkół w Siekierczynie
· trzy sale można przeznaczyć na pracownie: matematyczną, polonistyczną, językową
L. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie- Zdroju
· brak wolnych pomieszczeń, gmina jest na etapie opracowywania projektu rozbudowy
szkoły o 3 nowe pomieszczenia na pracownie
M. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej
· 2 pomieszczenia do zagospodarowania na stworzenie gabinetu terapii pedagogicznej
i zajęć kompensacyjno- wyrównawczych
N. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku
Można wykorzystać istniejące sale lekcyjne.
O. Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu
Nie wskazano.
P. Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu
· strych
R. Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu
· harcówka, szatnia
S. Gimnazjum Publiczne im Aleksandra Fredry w Pisarzowicach
· sala lekcyjna o powierzchni 80 m2
95
6. Jaki teren do zagospodarowania np. na dodatkowe pracownie
dydaktyczne posiada placówka? (możliwości adaptacyjne)
A. Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubaniu
· wygospodarowanie kącika do zabaw matematycznych i przyrodniczych w już
istniejących pomieszczeniach
B. Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu
Nie wskazano.
C. Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Lubaniu
· w ramach istniejących pomieszczeń można wygospodarować kąciki do zajęć
przyrodniczo-matematycznych
D. Przedszkole w Zarębie
· 1 sala
E. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
Nie wskazano.
F. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu
· 3 sale lekcyjne
G. Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Kościelniku
· placówka nie posiada wolnego terenu
H. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowie Średnim
Nie wskazano.
I. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach
· dodatkowe pracownie od roku 2017
J. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Olszynie
· możliwość adaptacji strychu – na 2-3 pomieszczenia
K. Zespół Szkół w Siekierczynie
Nie wskazano.
L. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie- Zdroju
· duża działka przy szkole
M. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej
· plac przed szkołą
96
N. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku
Nie wskazano.
O. Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu
· teren szkoły z przeznaczeniem na sport i rekreację
P. Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu
· na pracownię chemiczną (w dotychczasowej klasie)
· na pracownię artystyczną (w dotychczasowej klasie)
· na pracownię techniczną (w dotychczasowej klasie)
· na pracownię fizyczną (w dotychczasowej klasie)
· na pracownię biologiczną (w dotychczasowej klasie)
· na pracownię gospodarstwa domowego (możliwość adaptacji strychu)
· siłownia na świeżym powietrzu (adaptacja terenu zielonego przed salą gimnastyczną)
R. Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu
· duży teren przy szkole
S. Gimnazjum Publiczne im Aleksandra Fredry w Pisarzowicach
Nie wskazano.
7. Czy w placówce konieczne są remonty/prace modernizacyjne niezbędne
do jej prawidłowego funkcjonowania? (w okresie 5 najbliższych lat)
A. Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubaniu
· remont generalny
B. Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu
Nie.
C. Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Lubaniu
· remont związany z termomodernizacją przewidywany na rok 2016
D. Przedszkole w Zarębie
Nie.
E. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
· boisko i sala sportowa
F. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu
Tak.
97
G. Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Kościelniku
Nie wskazano.
H. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowie Średnim
· budowa sali gimnastycznej, montaż systemu alarmowego, termomodernizacja
budynku, zabezpieczenie drzwi wejściowych w przedszkolu
I. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach
· zmiana sposobu zagospodarowania obiektu ( wydzielenie parteru budynku dla
przedszkola)
J. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Olszynie
Nie wskazano.
K. Zespół Szkół w Siekierczynie
· wykonanie bezprzewodowej sieci internetowej
· ogrodzenie terenu szkoły
· modernizacja biblioteki szkolnej – wygospodarowanie czytelni
· remont i wyposażenie toalet szkolnych
· modernizacja sali gimnastycznej
· wymiana poszycia dachowego na budynkach szkolnych
L. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie- Zdroju
· wymiana nawierzchni boiska (trawa syntetyczna), oświetlenie boiska, remonty
kapitalne sanitariatów, wymiana podłóg i wykładzin w pomieszczeniach, remont
kotłowni gazowej,
· brak sali gimnastycznej
M. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej
· generalny remont sali gimnastycznej, budowa toalet w budynku
N. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku
· adaptacja klasy lekcyjnej na salę doświadczenia świata
· zakup pracowni językowej
O. Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu
· remont pracowni komputerowej,
· doposażenie pracowni przyrodniczej i językowej
P. Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu
· remont sali gimnastycznej, remont boisk szkolnych (przekształcenie obecnych boisk
w boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią tartanową), wykonanie: bieżni, rzutni
i skoczni; adaptacja strychu na pomieszczenia-pracownie dydaktyczne, wymiana
98
posadzek w ciągach komunikacyjnych (wskazane jest ułożenie wykładziny
termozgrzewalnej), instalacja windy, modernizacja drogi pożarowej
R. Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu
· modernizacja pracowni informatycznej
· aula
S. Gimnazjum Publiczne im Aleksandra Fredry w Pisarzowicach
Nie wskazano.
8. Liczba nauczycieli, którzy zostaną przeszkoleni w celu korzystania
z nowych pracowni dydaktycznych i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem
bazy pracowni (liczba nauczycieli z podziałem na specjalności
oraz na kobiety i mężczyzn)
A. Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubaniu
Nie wskazano.
B. Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu
· 1 nauczyciel, logopeda, kobieta
C. Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Lubaniu
· 4 nauczycieli do prowadzenia zajęć języka angielskiego lub niemieckiego
D. Przedszkole w Zarębie
Nie wskazano.
E. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
· wszyscy nauczyciele zostali przeszkoleni z nowych pracowni dydaktycznych
F. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu
· 5 kobiet: 2 matematyków, 2 nauczycieli przyrody, 1 nauczyciel zajęć komputerowych
G. Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Kościelniku
Nie wskazano.
H. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowie Średnim
· pracownia matematyczna – 1 kobieta
· pracownia przyrodnicza – 1 kobieta
· pracownia języków obcych – 2 osoby
· pracownia komputerowa – 1 osoba
I. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach
· matematyk - 1 kobieta
99
· informatyk - 1 kobieta
· przyroda - 2 kobiety
J. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Olszynie
· matematyka, technika –1 kobieta
· przyroda –1 kobieta
· język niemiecki –1 kobieta
· j. polski, historia –2 kobiety
· edukacja wczesnoszkolna – 4 kobiety
· łącznie – 9 kobiet
K. Zespół Szkół w Siekierczynie
· nauczyciele matematyki - 2 kobiety,
· nauczyciele języka polskiego – 2 kobiety
· nauczyciele języków obcych – 2 kobiety
· nauczyciele nauk przyrodniczych – 3 kobiety
· nauczyciel informatyki -1 kobieta
L. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie- Zdroju
· pracownia komputerowa – 15 kobiet
· pracownia przyrodnicza – 8 kobiet
· pracownia matematyczna – 6 kobiet
· pracownia poznawania świata (astronomiczna) – 8 kobiet
M. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej
· przyroda -2 kobiety
· matematyka i informatyka - 1 kobieta
· jęz. polski, historia - 1 kobieta
· jęz. niemiecki, biblioteka - 1 kobieta
· edukacja wczesnoszkolna - 1 kobieta
N. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku
· edukacja wczesnoprzedszkolna – 15 kobiet
· matematyka – 2 kobiety
· świetlica – 2 kobiety
· j. angielskiego – 1 kobieta i 2 mężczyzn
· wych. fizyczne – 1 kobieta i 2 mężczyzn
· j. polski – 3 kobiety
· historia- 1 kobieta
· przyroda- 1 kobieta
· j. niemiecki – 1 kobieta
· muzyka – 1 kobieta
100
·
·
·
·
·
·
terapia – 2 kobiety
religia- 2 kobiety i 1 mężczyzna
informatyka- 1 mężczyzna
biblioteka – 1 kobieta
pedagog -1 kobieta
psycholog- 1 kobieta
O. Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu
· nauczyciel chemii -1 kobieta
· nauczyciel biologii – 1 kobieta
· nauczyciel informatyki – 1 mężczyzna
· nauczyciel języka niemieckiego – 1 kobieta
· nauczyciel języka angielskiego -1 mężczyzna
P. Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu
· 9 nauczycieli w tym: 6 kobiet i 3 mężczyzn
R. Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu
· nauczyciel informatyki- 2 mężczyzn
· nauczyciel historii- 1 kobieta
· nauczyciel chemii – 1 kobieta
· nauczyciel fizyki – 2 kobiety
· nauczyciel języków obcych- 4 kobiety
· nauczyciel języka obcego- 1 mężczyzna
S. Gimnazjum Publiczne im Aleksandra Fredry w Pisarzowicach
· matematyka, fizyka, chemia -1 kobieta i 1 mężczyzna
· geografia - 1 kobieta
· biologia - 1 kobieta
· technika 1- kobieta
101
9. Które założenia koncepcji pracy szkoły są priorytetowe na najbliższe
5 lat?
A. Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubaniu
· kultywowanie tradycji przedszkolnych , używanie strojów regionalnych , nauka
wybranych tańców ludowych, przekazywanie wiadomości o naszym mieście
i regionie
B. Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu
· przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom,
otwartą na ich potrzeby. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego
potrzeby i wszechstronny rozwój we wszystkich płaszczyznach na możliwie
najwyższym dla niego poziomie. Przedszkole umożliwia również wyrównywanie
szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, przygotowując je do podjęcia nauki
w szkole
C. Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Lubaniu
Nie wskazano.
D. Przedszkole w Zarębie
· przedszkole środowiskowe
· wychowanie od podstaw
· przedszkole talentów
E. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
· kreatywność pracy zespołowej
· doświadczenia
· korzystanie z centrów nauki
F. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu
· stworzenie pracowni językowej i modernizacja pracowni komputerowych
G. Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Kościelniku
· promowanie nauki i jej wpływ na nasze życie
· budowanie dobrej relacji w grupie rówieśniczej
· promowanie zdrowego trybu życia
H. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowie Średnim
· podniesienie wyników nauczania, w tym wyników sprawdzianów zewnętrznych
I. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach
· utworzenie pracowni przedmiotowych
· modernizacja obiektu – dostosowanie warunków dla przedszkola
102
J. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Olszynie
· podnoszenie standardów nauczania i uczenia się w tym: dbałość o zwiększenie
aktywności zajęć, prowadzenie zajęć w oparciu o
metody aktywizujące,
wykorzystanie pracowni komputerowej do prowadzenia zajęć, wykorzystanie tablic
multimedialnych i urządzeń multimedialnych (komputery, wizualizery, projektor
multimedialny) do podnoszenia jakości zajęć.
· Dbałość o wysoką jakość zajęć obowiązkowych i dodatkowych, w tym wykorzystanie
możliwości przystępowania do projektów unijnych i programów rządowych.
· Wzbogacenie bazy szkolnej, w tym zwiększenie ilości tablic multimedialnych
w szkole, zapewnienie Internetu w klasach, sukcesywne wyposażenie klas w materiały
i pomoce dydaktyczne.
K. Zespół Szkół w Siekierczynie
· informatyzacja szkoły
· rozwój myślenia naukowego
· indywidualizacja procesu nauczania
· odkrywanie i rozwijanie talentów uczniów
· kreowanie postaw uczniów
· zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji
L. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie- Zdroju
· podniesienie efektywności nauczania i uczenia się
· modelowanie właściwych zachowań uczniów, bez agresji i przemocy
· podniesienie poziomu uspołecznienia dzieci i młodzieży
· integracja zespołów klasowych
· doskonalenie pracy świetlic
· doskonalenie bazy szkoły
· doskonalenie pracy z uczniem zdolnym
· rozwój umiejętności artystycznych uczniów, głównie plastycznych i technicznych
· promowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku
M. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej
· zagospodarowanie terenu przy szkole ( budowa placu i boiska)
· budowa toalet w szkole
· modernizacja pracowni komputerowych
· wprowadzenie drugiego języka obcego
· wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych
· doposażenie w pomoce dydaktyczne
· organizacja pomocy psychologicznej
103
N. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku
· wykorzystanie w procesie nauczania uczenia się technologii informatycznych
i modernizacja sali komputerowej, zakup pracowni językowej
O. Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu
· doradztwo zawodowe- przygotowanie uczniów do trafnego planowania kariery
zawodowej
· wysoka jakość edukacji – praca z uczniem zdolnym
· porozumiewanie się w języku obcym
P. Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu
· modernizacja i wzbogacenie zużytej bazy szkoły
· podnoszenie efektów kształcenia
· rozwijanie uzdolnień i zainteresowań młodzieży
R. Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu
· koncepcja pracy szkoły jest ustalona na 1 rok szkolny i dotyczy spraw dydaktycznych
S. Gimnazjum Publiczne im Aleksandra Fredry w Pisarzowicach
· podniesienie wyników egzaminów gimnazjalnych z przedmiotów matematycznoprzyrodniczych
104
2.3. Oczekiwania dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli
i rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów
10. Liczba nauczycieli, którzy mogą zostać przeszkoleni w zakresie
prowadzenia zajęć dotyczących rozwoju kompetencji kluczowych
u uczniów.
A. Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubaniu
· pierwsza pomoc -8 osób
· pierwsza pomoc, przeszkolenie dzieci -80 osób
B. Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu
Nie wskazano.
C. Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Lubaniu
Nie wskazano.
D. Przedszkole w Zarębie
Nie wskazano.
E. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
Nie wskazano.
F. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu
· 42 nauczycieli, w tym 5 mężczyzn
G. Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Kościelniku
· 4 kobiety
H. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowie Średnim
Nie wskazano.
I. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach
· 6 kobiet
J. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Olszynie
· 9 kobiet
K. Zespół Szkół w Siekierczynie
· 3 kobiety
L. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie- Zdroju
· 15 kobiet
105
M. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej
· 6 kobiet
N. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku
· edukacja wczesnoprzedszkolna - 15 kobiet
· matematyka - 2 kobiety
· j. angielski - 1 kobieta i 2 mężczyzn
· wychowanie fizyczne - 1 kobieta
· j. polski - 3 kobiety
· historia - 1 kobieta
· przyroda - 1 kobieta
· j. niemiecki - 1 kobieta i 1 mężczyzna
· muzyka - 1 kobieta
· terapia - 2 kobiety
· religia - 2 kobiety
· informatyka - 1 mężczyzna
· biblioteka - 1 kobieta
· świetlica - 1 kobieta
· pedagog - 1 kobieta
· psycholog - 1 kobieta
O. Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu
· wszyscy, w tym: 16 kobiet i 4 mężczyzn
P. Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu
· 29 nauczycieli, w tym: 19 kobiet i 10 mężczyzn
R. Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu
· 30 nauczycieli, w tym: 20 kobiet i 10 mężczyzn
S. Gimnazjum Publiczne im Aleksandra Fredry w Pisarzowicach
· 7 nauczycieli, w tym: 5 kobiet i 2 mężczyzn
106
RAZEM
pozaszkolnych,
Przedszkole w Zarębie
i
Przedszkole Miejskie
Nr 5 Lubań
Przedszkole Miejskie
Nr 3 Lubań
Rodzaje zajęć
Przedszkole Miejskie
Nr 1 Lubań
11. Oczekiwane rodzaje zajęć pozalekcyjnych
rozwijających kompetencje kluczowe u uczniów.
A. Umiejętność porozumiewania się w języku ojczystym
mowa, rozmowa, instrukcja, wywiad
0
ortografia
0
prowadzenie narracji
0
tworzenie dokumentacji
0
Inne: logopedia
X
1
B. Umiejętność porozumiewania się w językach obcych
wymiana uczniowska
0
praca z tablicą interaktywną
0
zajęcia z wybranych języków obcych
X
X
X
3
C. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
zajęcia wyrównawcze z matematyki
zajęcia matematyczne z wybranymi
programami
pracownie techniczne zajęcia z wybranymi
programami
warsztaty zawodowe
Inne: nauka gry w szachy
Inne: różnorodne gry stolikowe
D. Kompetencje informacyjne
kursy czytania
umiejętność pozyskiwania informacji
uczenie na odległość
praca na platformach e-learningowych
pracownie komputerowe
0
0
0
X
X
X
0
1
1
1
0
0
0
0
107
108
Przedszkole Miejskie
Nr 3 Lubań
Przedszkole Miejskie
Nr 5 Lubań
X
RAZEM
X
Przedszkole w Zarębie
E. Kompetencje społeczne i obywatelskie
zajęcia dodatkowe z WOS
wolontariat
odwiedziny w placówkach i urzędach
zajęcia z pierwszej pomocy
F. Inicjatywność i przedsiębiorczość
bankowość, finanse, marketing
przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek
pracy, zasady ekonomii
praktyki w zakładach pracy
umiejętność korzystania z informacji
G. Umiejętność uczenia się
organizowanie własnego procesu uczenia się,
uczenie się przez całe życie
podnoszenie swoich kompetencji zawodowych,
kursy doszkalające
zdolność do samodzielnego poruszania się
po rynku pracy
H. Świadomość i ekspresja kulturalna
odgrywanie scenek symulujących sytuacje
w bankach, firmach, urzędach
zajęcia muzyczne
sztuka teatralna, literatura, sztuka wizualna
Inne: warsztaty plastyczno-techniczne
Inne: zajęcia i warsztaty teatralne
Przedszkole Miejskie
Nr 1 Lubań
Rodzaje zajęć
X
X
0
0
1
3
0
0
0
0
X
1
0
0
0
X
X
X
1
0
1
1
A. Umiejętność porozumiewania się w języku ojczystym
mowa, rozmowa, instrukcja,
X
X X X
X
X
wywiad
ortografia
X X X
X X X
X
X
prowadzenie narracji
X
X
X
tworzenie dokumentacji
X
X
Inne: koło teatralne
X
B. Umiejętność porozumiewania się w językach obcych
wymiana uczniowska
X
X
X
X
praca z tablicą interaktywną
X X
X X X
X
X
zajęcia z wybranych języków
X X X
X X X X
X
X
obcych
zajęcia wyrównawcze z języka
X
polskiego
nowoczesne metody nauczania,
X
innowacje językowe
C. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
zajęcia wyrównawcze
X
X X X X
X
X
z matematyki
zajęcia matematyczne z wybranymi
X X X
X X X X
X
X
programami
pracownie techniczne zajęcia
X X X
X
X
z wybranymi programami
warsztaty zawodowe
X
Inne: szachy
X
D. Kompetencje informacyjne
kursy czytania
X
X
X
X
umiejętność pozyskiwania
X X X
X
X
X
informacji
uczenie na odległość
X
X
X
praca na platformach
X X
X X
X
e-learningowych
pracownie komputerowe
X X
X X X X
X
RAZEM
SP w Smolniku
ZSP w Pobiednej
SP Nr 2 w ŚwieradowieZdroju
ZS w Siekierczynie
ZSP w Pisarzowicach
SP Nr 3 w Olszynie
ZSP w Radostowie
Średnim
SP w Kościelniku
SP Nr 4 Lubań
SP Nr 1 Lubań
Rodzaje zajęć
6
X
X
8
4
2
1
5
7
9
1
1
7
X
10
X
6
1
1
X
5
X
7
3
5
7
109
E. Kompetencje społeczne i obywatelskie
zajęcia dodatkowe z WOS
wolontariat
X
odwiedziny w placówkach
i urzędach
zajęcia z pierwszej pomocy
X
X
F. Inicjatywność i przedsiębiorczość
bankowość, finanse, marketing
przygotowanie młodzieży
do wejścia na rynek pracy, zasady
ekonomii
praktyki w zakładach pracy
umiejętność korzystania
X
X
z informacji
G. Umiejętność uczenia się
organizowanie własnego procesu
uczenia się, uczenie się przez całe
X
X
życie
podnoszenie swoich kompetencji
zawodowych, kursy doszkalające
zdolność do samodzielnego
poruszania się po rynku pracy
H. Świadomość i ekspresja kulturalna
odgrywanie scenek symulujących
sytuacje w bankach, firmach,
X
X
urzędach
zajęcia muzyczne
X
sztuka teatralna, literatura, sztuka
X
X
wizualna
110
0
2
X
X
X
RAZEM
SP w Smolniku
ZSP w Pobiednej
SP Nr 2 w ŚwieradowieZdroju
ZS w Siekierczynie
ZSP w Pisarzowicach
SP Nr 3 w Olszynie
ZSP w Radostowie
Średnim
SP w Kościelniku
SP Nr 4 Lubań
SP Nr 1 Lubań
Rodzaje zajęć
X
X
X
X
4
X
X
X
X
8
X
X
2
X
X
2
0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6
X
X
X
9
1
0
X
X
X
X
X
5
X
X
X
X
X
7
X
X
X
X
X
8
A. Umiejętność porozumiewania się w języku ojczystym
mowa, rozmowa, instrukcja, wywiad
X
X
ortografia
X
X
X
prowadzenie narracji
X
tworzenie dokumentacji
B. Umiejętność porozumiewania się w językach obcych
wymiana uczniowska
X
X
praca z tablicą interaktywną
X
X
X
zajęcia z wybranych języków obcych
X
X
C. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
zajęcia wyrównawcze z matematyki
X
X
X
X
zajęcia matematyczne z wybranymi programami
X
X
pracownie techniczne zajęcia z wybranymi
X
programami
warsztaty zawodowe
X
X
D. Kompetencje informacyjne
kursy czytania
umiejętność pozyskiwania informacji
X
X
uczenie na odległość
praca na platformach e-learningowych
X
X
pracownie komputerowe
X
X
X
X
RAZEM
Gimnazjum Publiczne
w Pisarzowicach
Gimnazjum Nr 3
w Lubaniu
Gimnazjum Nr 2
w Lubaniu
Gimnazjum Nr 1
w Lubaniu
Rodzaje zajęć
2
3
1
0
2
3
2
4
2
1
2
0
2
0
2
4
111
E. Kompetencje społeczne i obywatelskie
zajęcia dodatkowe z WOS
wolontariat
odwiedziny w placówkach i urzędach
zajęcia z pierwszej pomocy
F. Inicjatywność i przedsiębiorczość
bankowość, finanse, marketing
przygotowanie młodzieży do wejścia
na rynek pracy, zasady ekonomii
praktyki w zakładach pracy
umiejętność korzystania z informacji
G. Umiejętność uczenia się
organizowanie własnego procesu
uczenia się, uczenie się przez całe
życie
podnoszenie swoich kompetencji
zawodowych, kursy doszkalające
zdolność do samodzielnego poruszania
się po rynku pracy
H. Świadomość i ekspresja kulturalna
odgrywanie scenek symulujących
sytuacje w bankach, firmach, urzędach
zajęcia muzyczne
sztuka teatralna, literatura, sztuka
wizualna
112
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
2
1
2
1
X
2
X
1
3
X
X
RAZEM
Gimnazjum Publiczne
w Pisarzowicach
Gimnazjum Nr 3
w Lubaniu
Gimnazjum Nr 2
w Lubaniu
Gimnazjum Nr 1
w Lubaniu
Rodzaje zajęć
1
X
X
2
X
X
3
X
X
2
X
X
X
3
X
X
X
3
12. Rodzaje działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego
realizowanych w placówce.
A. Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubaniu
Nie wskazano.
B. Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu
Nie wskazano.
C. Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Lubaniu
Nie wskazano.
D. Przedszkole w Zarębie
Nie wskazano.
E. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
Nie wskazano.
F. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu
· spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów
G. Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Kościelniku
Nie wskazano.
H. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowie Średnim
Nie wskazano.
I. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach
Nie wskazano.
J. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Olszynie
· omówienie różnych zawodów w czasie zajęć lekcyjnych
· organizowanie spotkań z ludźmi wykonującymi niektóre zawody (strażak, ratownik
medyczny, bibliotekarz, piekarz, pracownik apteki, lekarz weterynarii, pielęgniarka)
K. Zespół Szkół w Siekierczynie
· zajęcia z pedagogiem
· spotkania z przedstawicielami zawodów
· uczestnictwo w dniach otwartych szkół ponadgimnazjalnych
· warsztaty i szkolenia prowadzone przez pracowników PPP
· indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami
· diagnoza predyspozycji zawodowych uczniów gimnazjum
· działania informacyjne – ulotki, informatory, strony www dotyczące szkół
ponadgimnazjalnych, zawodów
113
L. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie- Zdroju
· oddział przedszkolny: kąciki zawodowe, udział rodziców (przedstawicieli określonych
zawodów) w zajęciach, pogadanki i pokazy, wycieczki do zakładów pracy, projekty
edukacyjne, projekcje filmowe, korzystanie z programów edukacyjnych, pozycje
książkowe w bibliotece szkolnej na temat zawodu, uroczystości
· szkoła: udział rodziców (przedstawicieli określonych zawodów) w zajęciach,
pogadanki i pokazy, wycieczki do zakładów pracy, projekty edukacyjne, projekcje
filmowe, korzystanie z programów edukacyjnych, pozycje książkowe w bibliotece
szkolnej na temat zawodu, uroczystości
M. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej
Nie wskazano.
N. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku
· zajęcia związane z wyborem dalszego kierunku kształcenia
· programy konsultacyjne dla uczniów ( wychowawcy, psycholog, pedagog)
· współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną
· współpraca z gimnazjami
· spotkania z przedstawicielami różnych zawodów
· wyjścia do zakładów pracy
O. Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu
· realizacje programu „ Co dalej gimnazjalisto?”, warsztaty z uczniami na temat
predyspozycji zawodowych, system kształcenia ponadgimnazjalnego
P. Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu
· zajęcia dydaktyczne z doradcą zawodowym we wszystkich klasach według programu
z zakresu poradnictwa zawodowego
· udzielanie porad przez doradcę zawodowego uczniom i ich rodzicom
· udostępnianie informacji na temat zawodów, rynku pracy, szkół itp. na gazetkach
ściennych, planszach, plakatach.
R. Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu
· spotkania indywidualne
· zajęcia warsztatowe
· drzwi otwarte
· spotkania z pracodawcami
S. Gimnazjum Publiczne im Aleksandra Fredry w Pisarzowicach
· warsztaty zawodowe
· spotkania z rzemieślnikami
114
· konsultacje indywidualne dla uczniów klas trzecich
13. Oczekiwane rodzaje wsparcia dla nauczycieli w zakresie doradztwa
edukacyjno-zawodowego.
A. Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubaniu
· zajęcia warsztatowe z zajęć plastyczno-technicznych, aerobik i zajęcia muzycznotaneczne
B. Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu
Nie wskazano.
C. Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Lubaniu
· kursy nadające kwalifikacje do prowadzenia zajęć języka niemieckiego i angielskiego
D. Przedszkole w Zarębie
Nie wskazano.
E. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
Nie wskazano.
F. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu
Nie wskazano.
G. Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Kościelniku
Nie wskazano.
H. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowie Średnim
Nie wskazano.
I. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach
Nie wskazano.
J. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Olszynie
· doradztwo edukacyjno – zawodowe w szkole podstawowej – 3 kobiety
K. Zespół Szkół w Siekierczynie
· zajęcia warsztatowe, kursy doskonalące – 10 kobiet
L. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie- Zdroju
Nie wskazano.
M. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej
Nie wskazano.
115
N. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku
· szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego
· zakup pakietów multimedialnych
O. Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu
· studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego
P. Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu
Nie wskazano.
R. Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu
· 1 kobieta
S. Gimnazjum Publiczne im Aleksandra Fredry w Pisarzowicach
Nie wskazano.
14. Oczekiwane rodzaje
edukacyjno-zawodowego.
wsparcia
uczniów
w
zakresie
A. Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubaniu
Nie wskazano.
B. Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu
Nie wskazano.
C. Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Lubaniu
· zajęcia pierwszej pomocy dla dzieci prowadzone na terenie placówki
D. Przedszkole w Zarębie
Nie wskazano.
E. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
Nie wskazano.
F. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu
Nie wskazano.
G. Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Kościelniku
Nie wskazano.
H. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowie Średnim
Nie wskazano.
116
doradztwa
I. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach
Nie wskazano.
J. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Olszynie
· propozycje działań szkoły dotyczących wsparcia uczniów w zakresie doradztwa
edukacyjno – zawodowego.
K. Zespół Szkół w Siekierczynie
· możliwość zapoznawania się ze środowiskiem pracy w różnych zawodach
w zakładach pracy
· zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych szkół ponadgimnazjalnych
· kontakt z pracownikami urzędu pracy – szkolenia
· spotkania z pracodawcami – oczekiwania pracodawców
· warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym
L. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie- Zdroju
Nie wskazano.
M. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej
Nie wskazano.
N. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku
· zajęcia lekcyjne poświęcone tematyce edukacyjno – zawodowej z wykorzystaniem
nowych pracowni dydaktycznych
· projektowanie filmów o zawodach
· wycieczki do zakładów pracy
O. Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu
· testy predyspozycji zawodowych
· ulotki dotyczące kwalifikacji i zawodów
P. Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu
Nie wskazano.
R. Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu
· spotkanie z pracodawcami
S. Gimnazjum Publiczne im Aleksandra Fredry w Pisarzowicach
Nie wskazano.
117
15. Oczekiwane zajęcia dot. rozwijania zainteresowań
niepełnosprawnej, w tym zajęcia włączająco-integrujące.
młodzieży
A. Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubaniu
Nie wskazano.
B. Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu
Nie wskazano.
C. Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Lubaniu
Nie wskazano.
D. Przedszkole w Zarębie
Nie wskazano.
E. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
Nie wskazano.
F. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu
Nie wskazano.
G. Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Kościelniku
Nie wskazano.
H. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowie Średnim
Nie wskazano.
I. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach
Nie wskazano.
J. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Olszynie
· rozwijanie zainteresowań i stymulowanie pozytywnych zachowań dziecka z zespołem
Aspergera oraz z nadpobudliwością psychoruchową
K. Zespół Szkół w Siekierczynie
· zajęcia integrujące ucznia autystycznego z grupą rówieśniczą
· zajęcia sportowe w zintegrowanej grupie
· zajęcia artystyczne
L. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie- Zdroju
Nie wskazano.
M. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej
Nie wskazano.
118
N. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku
· zajęcia z wykorzystaniem sali doświadczenia świata
O. Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu
· brak możliwości kształcenia w zawodach takich jak kosmetyczka, bądź przygotowania
zawodowego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym
P. Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu
Nie wskazano.
R. Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu
· uczestnictwo w imprezach szkolnych i lokalnych
· uczestnictwo młodzieży niepełnosprawnej w zajęciach wychowawczych, wycieczkach
klasowych
· rozwijanie zainteresowań w zajęciach pozalekcyjnych np. koło teatralne, koło zumby
itp.
S. Gimnazjum Publiczne im Aleksandra Fredry w Pisarzowicach
Nie wskazano.
16. Oczekiwana tematyka doskonalenia nauczycieli.
A. Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubaniu
Nie wskazano.
B. Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu
· nauka języka angielskiego dla nauczycieli przedszkoli
C. Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Lubaniu
· kursy nadające kwalifikacje do prowadzenia zajęć języka niemieckiego i angielskiego.
D. Przedszkole w Zarębie
· emisja głosu , praca głosem
· pierwsza pomoc przedmedyczna
· elementy gimnastyki korekcyjnej
E. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
· cyberprzemoc
· techniki motywowania uczniów do nauki
· metody szybkiej nauki w pracy z uczniami w szkole
· zagrożenia związane z używaniem dopalaczy
119
F. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu
· techniki negocjacyjne w kontaktach z rodzicami
G. Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Kościelniku
· szkolenia na temat umiejętności uczenia się prawidłowej organizacji czasu pracy
ucznia
H. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowie Średnim
· substancje psychoaktywne, narkotyki, uzależnienia, cyberprzemoc, uzależnienia
od internetu, gier komputerowych, telefonu, dyskryminacja, odrzucenie w szkole
I. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach
· praca z uczniem z klas edukacji wczesnoszkolnej ( uczeń 6- latek)
J. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Olszynie
· praca z dzieckiem z zespołem Aspergera, z nadpobudliwością psychoruchową
· włączenie rodziców w proces edukacji
· metody pracy z uczniem zdolnym
K. Zespół Szkół w Siekierczynie
· metody pracy z dzieckiem autystycznym w przedszkolu i szkole (w oddziale
ogólnodostępnym)
· szkolenie rady pedagogicznej z zakresu neurodydaktyki
· warsztaty dla rady pedagogicznej z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego
L. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie- Zdroju
· ocenianie kształtujące
· praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
M. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej
· metody radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w pracy z uczniami
N. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku
· edukacja matematyczna, przyrodnicza w kształceniu ogólnym
O. Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu
· praca z uczniem zdolnym, lider wsparcia uzdolnień.
P. Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu
· skuteczne rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów
R. Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu
· ocenianie uczniów
120
· podniesienie efektów kształcenia
· motywowanie uczniów do pracy
S. Gimnazjum Publiczne im Aleksandra Fredry w Pisarzowicach
Nie wskazano.
121
Wnioski
1. Wnioski drugiej części raportu sformułowano w oparciu o wyniki badań uzyskanych
na podstawie trzeciej części kwestionariusza ankiety, do której odniosło się 18
dyrektorów szkół/ placówek oświatowych prowadzonych przez Gminy wchodzące
w skład powiatu lubańskiego, co stanowi 46% badanych.
2. Trzynaście placówek, w tym: 12 szkół i 1 przedszkole, wskazało liczbę 217
nauczycieli, którzy powinni zostać przeszkoleni w zakresie prowadzenia zajęć
dotyczących rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów.
3. Dyrektorzy wskazali na następujące oczekiwania rozwijające kompetencje kluczowe
u uczniów:
A. Umiejętność porozumiewania się w języku ojczystym z naciskiem na ortografię,
mowę, rozmowę, instrukcję i wywiad.
B. Umiejętność porozumiewania się w językach obcych z naciskiem na organizacje
zajęć w tym zakresie z wykorzystaniem tablicy interaktywnej w tym zakresie.
C. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
z naciskiem na organizację: zajęć matematycznych z wybranymi programami, zajęć
wyrównawczych z matematyki oraz zajęć prowadzonych w pracowniach.
D. Kompetencje informacyjne z naciskiem na zajęcia w pracowniach komputerowych,
umiejętność pozyskiwania informacji oraz prace na platformach e-learningowych.
E. Kompetencje społeczne i obywatelskie z naciskiem na organizację dodatkowych
zajęć z pierwszej pomocy, odwiedziny w placówkach i urzędach.
F. Inicjatywność i przedsiębiorczość poprzez przygotowanie młodzieży do wejścia
na rynek pracy, poznanie zasad ekonomii i umiejętność korzystania z informacji.
G. Umiejętność uczenia się poprzez wykształcenie zdolności do samodzielnego
poruszania się po rynku pracy oraz organizowanie własnego procesu uczenia się,
uczenia się przez całe życie.
H. Świadomość i ekspresję kulturalną z naciskiem na udział w sztukach teatralnych,
zajęciach muzycznych, odbiór literatury i sztuki wizualnej oraz odgrywanie scenek
symulujących sytuacje w bankach, firmach, urzędach.
4. Dziewięć szkół wskazało, że realizuje rodzaje działań w zakresie doradztwa
edukacyjno – zawodowego.
5. Siedem szkół/placówek przedstawiło oczekiwane rodzaje wsparcia dla nauczycieli
w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego, 6 szkół/ placówek zaprezentowało
oczekiwane rodzaje wsparcia uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno –
zawodowego oraz oczekiwania dotyczące zajęć rozwijających zainteresowania
młodzieży niepełnosprawnej, w tym zajęcia włączająco- integrujące, 17
szkół/placówek ma sprecyzowane oczekiwania dotyczące doskonalenia nauczycieli.
122
Rekomendacje
1. Planowanie/realizacja projektów finansowanych z UE w celu podniesienia jakości
kształcenia w szkołach i placówkach funkcjonujących na terenie powiatu lubańskiego.
2. Wypracowanie rozwiązań dotyczących współpracy pomiędzy Zarządem Powiatu
Lubańskiego i Gminami m.in. w zakresie współfinansowania wkładu własnego
w projektach kierowanych do szkół i placówek oświatowych tych organów
prowadzących.
3. Zapewnienie komplementarności wsparcia w nowej perspektywie finansowej w zakresie
potrzeb infrastrukturalnych i szkoleniowych.
4. Upowszechnienie i promocja wyników badań diagnostycznych jako metody na
wspieranie szkół/placówek i organów prowadzących w realizacji ich zadań oświatowych,
z możliwością wykorzystania środków zewnętrznych.
5. Włączenie do działań projektowych zadań związanych z rozwojem umiejętności
miękkich, skierowanych do nauczycieli i uczniów.
6. Wzmocnienie roli PCE i biblioteki pedagogicznej w świadczeniu usług doradztwa
i doskonalenia nauczycieli.
7. Podniesienie rangi PCE
jako koordynatora współpracy pomiędzy placówkami
oświatowymi na terenie powiatu.
8. Poprawa dostępu do nowoczesnych metod, narzędzi i programów, niezbędnych
do realizacji zadań wynikających ze statutów szkół i placówek, wymogów nadzoru
pedagogicznego, partnerów społecznych, środowiska.
9. Zachęcenie potencjalnych beneficjentów – szkół i placówek, by szczegółowo
diagnozowały swoje potrzeby i weryfikowały je w odniesieniu do możliwości posiadania
lub pozyskania środków na ich realizację.
10. Opracowanie i realizacja projektów zawierających elementy doskonalenia nauczycieli
w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych wśród dzieci i młodzieży oraz zajęcia
pozalekcyjne/pozaszkolne dla uczniów, pozwalające na zdobycie przez nich konkretnych
kompetencji niezbędnych na otwartym rynku pracy.
11. Rozbudowa zaplecza infrastrukturalnego i poprawa wyposażenia gabinetów, pracowni,
warsztatów szkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
12. Rozbudowa infrastruktury w celu powstania bądź przystosowania odpowiednich
pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych.
13. Organizacja nowoczesnych form praktyk zawodowych w szkołach i u pracodawców.
14. Konieczność prowadzenia aktywnej polityki szkolnictwa ponadgimnazjalnego przez
Powiat Lubański jako organ prowadzący i dyrektorów szkół na poziomie
powiatu/regionu.
15. Planowanie
kierunków
kształcenia
wynikających
ze
strategii
powiatu/regionu/województwa i uwzględniających punkt widzenia:
· dyrektorów szkół/placówek,
· b) organu prowadzącego,
· c) partnerów społecznych.
16. Zalecana jest współpraca w/w trzech grup na rzecz kształtowania polityki szkolnictwa
zawodowego w powiecie.
123
17. Należy zintegrować informacje dotyczące szkolnictwa ponadgimnazjalnego w jednym
miejscu – np. powiatowym portalu internetowym – pamiętając, że użytkownikami mogą
być nie tylko uczniowie, ale również rodzice/opiekunowie; należy dostosować formę oraz
treść informacji do potencjalnego odbiorcy.
18. Promowanie współpracy szkół z organami prowadzącymi w celu podniesienia jakości
kształcenia i wychowania, rozwoju bazy infrastrukturalnej poprzez merytoryczne
opracowanie projektów mających na celu realizację wskazanych potrzeb.
19. Realizacja projektów kompleksowych nastawionych na jednoczesną realizację wsparcia
dla uczniów i nauczycieli, wdrażanie programów i narzędzi na potrzeby działań
dydaktyczno-wychowawczych oraz efektywnego zarządzania placówką.
20. Zniwelowanie luki kompetencyjnej uczniów i nauczycieli, która pozwoliłaby dostosować
ofertę kształcenia, programy praktyk zawodowych do potrzeb i oczekiwań partnerów
społecznych, rynku pracy.
21. Szkoły powinny zwracać się w komunikatach promocyjnych do uczniów i ich
rodziców/opiekunów w języku korzyści, co pozwoli zatrzymać/ przyciągnąć uczniów
gimnazjów w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu lubańskiego.
22. Realizacja godzin dodatkowych zajęć w szkole/ placówce w ramach unijnych
przedsięwzięć.
23. Zwiększenie przepływu informacji między szkołami/placówkami oświatowymi,
organami prowadzącymi i partnerami społecznymi.
124

Podobne dokumenty