Guía para prostitutas Informator dla prostytutek

Transkrypt

Guía para prostitutas Informator dla prostytutek
Reference book for prostitutes
Polizeidirektion
Kiel
T
contra
Hayat Kadnlar
için Klavuz
Guía para
prostitutas
Ratgeber
für Prostituierte
Ratgeber
für Prostituierte
Ratgeber für Prostituierte
Ratgeber Ratgeber
fürRatgeber
Prostituierte
für
Prostituierte
für
Prostituierte
Ratgeber
für Prostituierte
Ratgeber
für
Prostituierte
Reference
bookprostytutek
for book
prostitutes
for prostitutes
Informator Reference
dla
Ratgeber
für
Prostituierte
Reference
book
for
prostitutes
Ratgeber
für
Prostituierte
Reference bookReference
for prostitutes
for prostitutes
Reference
for
prostitutes
Ratgeber
fürbook
Prostituierte
polnisch
ReferenceReference
book for prostitutes
bookbook
for
prostitutes
Hayat Kadnlar için Klavuz
Hayat
Reference
book forKadnlar
prostitutesiçin Klavuz
Reference bookiçin
for
prostitutes
Hayat
Kadnlar
için Klavuz
Ръководство
за
хора, работещи
Hayat Kadnlar
Klavuz
Hayat Kadnlar için Klavuz
Reference
book
prostitutes
Hayat
Kadnlar
için Klavuz
Hayat Kadnlar
için
Klavuz
Hayat
Kadnlar
içinfor
Klavuz
Guía
para prostitutas
Hayat Kadnlar
Klavuz
Guíaiçin
para
prostitutas
Hayatpara
Kadnlar
için
Klavuz
Guía
para prostitutas
Guía
prostitutas
Guía
para
prostitutas
Sfaturi
pentru
Prostituate
Hayat
Kadnlar
için
Klavuz
Guía paraGuía
prostitutas
para prostitutas
в пр
Guía para prostitutas
Guía
para prostitutas
Informator
dla prostytutek
Guía para prostitutas
Informator
dla prostytutek
Informator
dla
prostytutek
Informator
dla
prostytutek
Informator
dla prostytutek
Guía
paradla
prostitutas
InformatorInformator
dla
prostytutek
prostytutek
Poradce
pro prostitutky
Informator
dla
prostytutek
Informator
dla prostytutek
Ръководство
за хора, работещи в проститу
Informator Informator
dla
Ръководство
заprostytutek
хора,
работещи
в
проституцията
Ръководство
за
хора,
работещи
в проституцията
Ръководство
за
хора,
работещи
в проституцията
dla
prostytutek
Ръководство
за хора, работещи в п
Ръководство
за хора, работещи
в проституцията
Ръководство
за хора, работещи
в проституцията
Poradca
pre
prostitútky
РъководствоРъководство
за хора,
работещи
в проституцията
за хора,
работещи
в проституцията
Sfaturi
pentru
Prostituate
Sfaturi pentruSfaturi
Prostituate
pentru
Prostituate
Sfaturi
pentru
Prostituate
Ръководство
за
хора,
работещи
в
проституцията
Sfaturi pentru
Prostituate
Sfaturi
pentru Prostituate
Ръководство
за хора, работещи
в проституцията
Sfaturi
pentru Prostituate
Sfaturi
pentru Prostituate
SfaturiPatarėjas
pentru
Prostituate
Poradce pro prostitutky
Poradce
pro
prostitutky
pro prostitutky
prostitutėms
Poradce
proPoradce
prostitutky
Poradce
pro
prostitutky
Sfaturi pentru
Prostituate
Poradce
pro
prostitutky
Sfaturi
pentru
Prostituate
Poradce pro prostitutky
Poradce pro prostitutky
Poradca pre prostitútky
Poradca
prepro
prostitútky
Poradce
prostitutky
Poradca
pre prostitútky
Poradca
prostitútky
Poradca
pre
prostitútky
Poradca
pre
prostitútky
Poradcepre
pro
prostitutky
Poradce pro prostitutky
Poradca
pre prostitútky
Poradca pre prostitútky
Справочник
для
женщин,
занимающи
Patarėjas prostitutėms
Patarėjas
prostitutėms
Poradca
preprostitutėms
prostitútky
Patarėjas
prostitutėms
prostitutėms
pre prostitútky
Patarėjas prostitutėms
Poradca Patarėjas
prePoradca
prostitútky
Patarėjas
Patarėjas prostitutėms
Patarėjas prostitutėms
Справочник
для
женщин,
занимающихся
проституцией
Справочник
для
женщин,
занимающихся
проституцией
Patarėjas
prostitutėms
Patarėjas
prostitutėms
PatarėjasСправочник
prostitutėms
Справочник
для женщин,
занимающихся
проституцией
для
женщин,
занимающихся
проституцией
คู
ม
่
อ
ื
สำหรั
บ
ผู
ค
้
า
้
บริ
ก
ารทางเพศ
Справочник
для женщин,для
занимающихся
проституцией п
Справочник
женщин, занимающихся
Справочник для женщин, занимающихся проституц
่มบริ
อ
ื กสำหรั
ผู้คกา้ ารทางเพศ
บริการทางเพศ
ื สำหรั
สำหรับคูบผู่มผู้คอ
า้ บริ
การทางเพศ
Справочникпроституцией
для женщин, занимаю
คูคู่ม่มอ
ือ
ื ้คา้ คู
สำหรั
บารทางเพศ
ผู้คบ
า้ для
บริ
Справочник
женщин, занимающихся
Справочник
для
женщин,
занимающихся
проституцией
Справочник
женщин,
занимающихся
проституцией
คู่มอ
ื สำหรับдля
ผู
ค
้
า
้
บริ
ก
ารทางเพศ
คู
ม
่
อ
ื
สำหรั
บ
ผู
ค
้
า
้
บริ
ก
ารทางเพศ
คู่มอ
ื สำหรับผู้คา้ บริการทางเพศ
Ratgeber
für Prostituierte
คู่มอ
ื สำหรับผู้คา้ บริการทางเพศ คู่มอ
ื สำหรับผู้คา้ บริการทางเพศ
คู่มอ
ื สำหรับผู้คา้ คูบริ
ารทางเพศ
่มอ
ื กสำหรั
บผู้คา้ บริการทางเพศ
Reference book for prostitutes
Hayat Kadnlar için Klavuz
Guía para prostitutas
INFORMACJE W JĘZYKU POLSKIM
Broszura ta ma na celu informować kobiety zajmujące się prostytucją
o przysługujących im prawach (jak również o niektórych obowiązkach prawnych).
Prostytucja w Niemczech nie jest zabroniona.
Wiele prostytutek pracuje z własnej woli.
Jeżeli należysz do ich grona, tylko od Ciebie zależy, czy i jak będziesz się
prostytuować.
Ważne jest tylko, żebyś znała i uwzględniała obowiązujące w Niemczech prawo.
Na ten temat, zostały przygotowane dla Ciebie na następnych stronach niektóre
informacje.
W Niemczech zabronione jest zmuszanie kobiet do prostytucji,
wywieranie na nie nacisku, wyzyskiwanie pod groźbą użycia przemocy.
Takie czyny są karalne. W Niemczech OFIARY czynów karalnych i przestępstw ofiarą możesz być i ty - mają prawo do pomocy i ochrony!
Jeżeli masz pytania, albo potrzebujesz pomocy, możesz się zgłosić
- też anonimowo - do wymienionych tutaj urzędów, placówek i poradni na terenie Kilonii,
albo bezpośrednio do Środowiskowej Grupy Śledczej policji kilońskiej.
Informacje w szerszym zakresie uzyskasz w poradniku prawnym wydanym przez
Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen e.V. na stronie internetowej pod adresem:
www.busd.de
ZDROWIE JEST WAŻNE !
Poprzez stosunek seksualny bez zabezpieczenia, prostytutki i ich klienci mogą zarazić się
HIV/ Aids albo innymi chorobami zakaźnymi przenoszonymi drogą płciową.
W Urzędzie d/s Zdrowia (Gesundheitsamt) uzyskasz niezbędne informacje, jeżeli jesteś
zainteresowana, by chronić swoje zdrowie.
W poradni d/s zdrowia seksualnego (Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit)
otrzymasz anonimowo i bezpłatnie następujące usługi:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
porady, badania i leczenie medyczne w przypadkach infekcji
przenoszonych drogą płciową (HIV, Aids, kiłą, rzeżączką, chlamydiami itd.)
jak również testy ciążowe i doraźną antykoncepcję
udzielanie porad na poniżej wymienione tematy:
ƒciąża, planowanie rodziny
ƒbezpieczny seks
ƒzadłużenie finansowe
ƒprawo socjalne / ubezpieczenie na wypadek choroby
ƒpomoc w zerwaniu z prostytucją
ƒnowa orientacja zawodowa itd.
W razie potrzeby kierujemy też do innych, specjalistycznych placówek.
Nasz zespół składa sie z jednej lekarki i trzech pracownic o wykształceniu pedagogicznosocjalnym.
Twoje problemy i pytania będą omawiane z szacunkiem i bez uprzedzeń.
Poradnia d/s zdrowia seksualnego – Urząd d/s Zdrowia
(Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit - Amt für Gesundheit)
Fleethörn 18-24, 24103 Kiel
Tel.: 0431 / 901-2139
WAŻNA JEST PREWENCJA I ZAPOBIEGLIWOŚĆ!
Ważna jest zarówno troska o własne zdrowie, jak i o własną przyszłość w przypadku
bezrobocia itd. Istotnym podstawowym zabezpieczeniem tego rodzaju jest w Niemczech
ubezpieczenie społeczne. W jego skład wchodzą:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ubezpieczenie na wypadek choroby: np. uprawnia do opieki lekarskiej w przypadku choroby
ubezpieczenie opiekuńcze: np. upoważnia do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych
ubezpieczenie emerytalne: np. upoważnia do emerytury / renty
ubezpieczenie od wypadku: np. upoważnia do roszczeń w przypadku wypadku przy pracy
ubezpieczenie na wypadek bezrobocia: np. uprawnia do wsparcia z tytułu dokształcania
zawodowego
Ubezpieczenie na wypadek choroby jest dla wszystkich ubezpieczeniem
obowiązkowym.
Jeżeli jesteś zatrudniona w domu publicznym, klubie nocnym itd. i pracujesz jako
prostytutka, twój pracodawca jest zobowiązany ciebie ubezpieczyć.
Jeżeli natomiast pracujesz na własny rachunek, musisz się sama ubezpieczyć w
ustawowej albo prywatnej kasie chorych.
Możliwość ubezpieczenia na wypadek choroby, jest uzależniona od twojej narodowości i
twojej indywidualnej sytuacji. Szczegółowe informacje uzyskasz, kontaktując się na
przykład z następującą poradnią:
HYDRA e.V. – Treffpunkt und Beratung für Prostituierte (Miejsce porad i
spotkań dla prostytutek)
Köpenicker Straße 187, 10997 Berlin
Tel.: 030 / 611 00 23 (Pani Löffelmann jest odpowiedzialna za udzielanie
informacji)
Email: [email protected]
URL: www.hydra-ev.org
albo poinformuj się w którejś z ustawowych albo prywatnych kas chorych lub w Zakładzie
Ubezpieczeń Emerytalno-Rentalnych.
Informacje na temat ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia na wypadek choroby
możesz też uzyskać w
Poradni d/s zdrowia seksualnego przy Urzędzie d/s Zdrowia:
Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit, Tel.: 0431 / 9012139
WAŻNE JEST BEZPIECZEŃSTWO I POMOC !
Prostytucja jest OK – jeżeli dla ciebie prostytucja jest OK.
Co możesz zrobić, jeżeli ta praca nie jest dla ciebie OK ?
Jeśli jesteś szantażowana, wykorzystywana, wywierany jest na ciebie nacisk lub jesteś w
inny sposób zagrożona, pomoc uzyskasz w placówce specjalistycznej contra w Kilonii.
Kobiety, które przez prostytucję znalazły się w sytuacji bez wyjścia, mogą liczyć tam na
pomoc, wsparcie i cenne porady.
ƒ Służymy pomocą tylko kobietom: niezależnie, dyskretnie, anonimowo i bezpłatnie.
ƒ Udzielamy informacji w ich języku ojczystym i wspomagamy konkretnymi propozycjami
pomocy (np. bezpieczne zakwaterowanie, zapomogi w sytuacjach krytycznych).
Zadzwoń proszę, albo poproś kogoś, by zadzwonił w twoim imieniu!
contra
Tel.: 0431 / 55 77 91 91
Jesteśmy osiągalne telefonicznie od poniedziałku do piątku, najczęściej w godzinach 9.0016.00. Jeżeli włączona jest automatyczna sekretarka, to proszę wyraźnie powiedz swoje
nazwisko i numer telefonu, najlepiej w swoim ojczystym języku. Oddzwonimy!
Policja w Kilonii – Środowiskowa Grupa Śledcza
Prostytutki najczęściej wykonują swoją pracę z własnej woli i bez problemów.
Jeżeli jednak kobiety są zmuszane do prostytucji, mogą narażać się na różne ciężkie
formy przemocy, ściganej i karanej z urzędu: handel ludźmi, zmuszanie do nierządu,
sutenerstwo, akty przemocy, zmuszanie przy użyciu gróźb karalnych.
Przeciwko temu możesz się bronić. Środowiskowa Grupa Śledcza kilońskiej policji
pomogła już wielu kobietom, wyjść z takiej sytuacji.
Zaufaj nam i skontaktuj się:
Środowiskowa Grupa Śledcza
Ermittlungsgruppe Milieu der Polizei Kiel
Tel.: 0431 - 1601280
WSKAZÓWKI PRAWNE
Generalnie wolno ci zajmować się prostytucją i pracować na własny rachunek albo dla
pracodawcy.
W przypadku gdy nie posiadasz obywatelstwa niemieckiego i nie pochodzisz z kraju Unii
Europejskiej (UE), musisz przestrzegać niemieckiego prawa pobytu.
PRAWO POBYTU
Jeśli chcesz w Niemczech zamieszkać i pracować, nie posiadając obywatelstwa
niemieckiego, musisz się ubiegać o zezwolenie na pobyt (Aufenthalteerlaubnis) z
odpowiednim tytułem prawnym.
W twoim paszporcie masz wizę pobytową z odpowiednim tytułem prawnym (w formie
stempla, albo naklejki). Wiza pobytowa upoważnia do pobytu w określonych celach.
Wpisane jest tam, czy masz prawo podjąć pracę na terenie Niemiec, czy nie.
Jeśli przyjechałaś do Niemiec jako turystka, nie wolno ci tutaj pracować.
Jeżeli masz pytania odnośnie prawa pobytu, zgłoś się do Urzędu d/s
Obcokrajowców Miasta Kilonii:
Ausländerbehörde der Landeshauptstadt Kiel
Tel.: 0431 / 901-2160
Jeśli posiadasz obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej, musisz
zameldować się w Urzędzie Miejskim, Oddziale Obsługi Mieszkańców, zgłaszając
swoje miejsce pobytu. Po zameldowaniu przesłane ci zostanie drogą pocztową
zaświadczenie o prawie pobytu i wolności przemieszczania się, tzw.
Freizügigkeitsbescheinigung.
Miejsce zamieszkania możesz zameldować w Urzędzie Miejskim, w Oddziale d/s
Obsługi Mieszkańców:
Einwohnermeldeamt Kiel
Fleethörn 9, 24103 Kiel
Tel.: 0431 / 901-900
Obywatele krajów starej UE (Belgia, Dania, Anglia, Finladia, Francja, Grecja, Irlandia,
Włochy, Luxemburg, Holandia, Austria, Portugalia, Szwecja, Hiszpania) jak również
Norwegii, Islandii i Szwajcarii mogą generalnie w Niemczech podejmować każdy
rodzaj pracy zarobkowej.
Obywateli krajów przystępujących do UE takich jak Estonia, Łotwa, Litwa, Polska,
Słowenia, Republika Słowacka, Republika Czeska, Węgry, Bułgaria i Rumunia
dotyczy na razie (zgodnie z adnotacją na zaświadczeniu o prawie pobytu) obowiązek
przedłożenia pozwolenia o pracę (Arbeitsgenehmigng), jeżeli zamierzasz zajmować
się prostytucją - na zasadzie pracy niesamodzielnej (czyli pracujesz dla pracodawcy /
mając umowę o pracę).
Wniosek o zezwolenie na pracę musisz złożyć w Urzędzie Pracy:
Agentur für Arbeit
Adolf-Westphal-Straße 2, 24143 Kiel
Tel.: 01801 / 555111 numer centralny na całe Niemcy
Jeżeli natomiast chcesz pracować na własny rachunek (bez pracodawcy i bez
umowy o pracę) np. w prostytucji, nie potrzebujesz zezwolenia o pracę. Na dalsze
pytania odnośnie tego tematu odpowie ci Urząd d/s Obcokrajowców:
Ausländerbehörde der Landeshauptstadt Kiel
Tel.: 0431 / 901-2160
Jedynie ty sama decydujesz, czy chcesz i jak chcesz zajmować się prostytucją.
Kiedy pracujesz na własny rachunek, następujące przepisy mogą być istotne:
PRAWO O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ I
GOSPODARCZEJ
Jeśli chcesz założyć samodzielną działalność gospodarczą, dalszych informacji
udzieli ci Urząd d/s Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Kilonii:
Bürger- und Ordnungsamt der Landeshauptstadt Kiel
Tel.: 0431 / 901-2070
Jeśli planujesz wyszynk albo sprzedaż napojów alkoholowych, musisz złożyć wniosek
o zezwolenie na prowadzenie działalności gastronomicznej (Gaststättenerlaubnis).
Dalszych informacji udziela również:
Urząd d/s Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Kilonii
Bürger- und Ordnungsamt der Landeshauptstadt Kiel
Tel.: 0431 901-2072
PRAWO BUDOWLANE
Zmiana użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na cele prostytucji (prostytucja
mieszkaniowa) wymaga zezwolenia przez Nadzór Budowlany. Zasięgnij dalszych
informacji w Urzędzie Budowlanym:
Bauordnungsamt der Landeshauptstadt Kiel
Tel.: 0431 / 901-2609
PRAWO PODATKOWE
Każda praca zarobkowa podlega opodatkowaniu. Jeżeli pracujesz jako prostytutka
dla pracodawcy, to pracodawca odprowadza od twoich dochodów
podatek od wynagrodzenia bezpośrednio do Urzędu Finansowego.
Jeśli prowadzisz działalność samodzielną, musisz ją zgłosić w Urzędzie Finansowym,
gdzie otrzymasz kartę podatkową i przydzielony ci zostanie numer podatnika.
Możesz zasięgnąć porady doradcy podatkowego, albo zlecić mu uregulowanie
wszystkich formalności. Odpowiedzi na pytania udziela również właściwy dla ciebie
Urząd Finansowy:
Urząd Finansowy Kilonia- południe:
Finanzamt Kiel-Süd, Tel.: 0431 / 602-0
Urząd Finansowy Kilonia- północ:
Finanzamt Kiel-Nord, Tel.: 0431 / 8819-0
PRAWO POLICYJNE
Policja spełnia przede wszystkim dwa podstawowe zadania:
ƒ służy bezpieczeństwu i chroni ciało, życie i mienie ludzi zamieszkałych
w Niemczech,
ƒ ściga w przypadkach naruszenia tutejszych ustaw i przepisów prawnych.
Zatem zobowiązana jest chronić też prostytutki przed przemocą sutenerów
i ich klientów.
Policja NIE ma na celu, utrudniać prostytutkom pracę.
Policja jest upoważniona do przeprowadzania kontroli w domach publicznych, może
wkraczać do pomieszczeń o każdej porze dnia i nocy, przy czym może spisać twoje
dane osobiste.
Jeśli doszło w danym miejscu do czynów karalnych lub przestępczych, policja ma
prawo przeprowadzić przeszukanie i sprawdzić osoby podejrzane w ramach
prowadzonego śledztwa (pobrać odciski palców i zrobić zdjęcia).
Jeżeli jesteś w niebezpieczeństwie, sytuacji bez wyjścia, zwróć się o pomoc do
policjantki lub policjanta w trakcie przeprowadzanej kontroli, albo zadzwoń na
policję pod numer telefonu ostrego dyżuru 110.
ORIENTACYJNY SPIS PORADNI I NUMERÓW
TELEFONICZNYCH
ƒcontra Porady i pomoc dla kobiet, które w prostytucji znalazły się w sytuacji bez
wyjścia
tel. 0431 / 55 77 91 91
Możesz się z nami skontaktować od poniedziałku do piątku, najczęściej w godz. 9.0016.00.
ƒFrauenhelpline -pogotowie telefoniczne. Telefoniczne informacje, porady i
pomoc dla kobiet i dziewcząt dotkniętych przemocą
tel.: 0700 / 999 11 444
Kontakt telefoniczny: codziennie w godzinach 18.00-3.00 (w nocy), w soboty, niedziele i
dni świąteczne od godz. 10.00 do godz. 3.00 (w nocy)
Policja w Kilonii
ƒKriminalpolizeistelle Kiel, Ermittlungsgruppe Milieu, 24103 Kiel, Falckstraße 4-6
(Policja Kryminalna w Kilonii, Środowiskowa Grupa Śledcza) tel. 0431 / 1601280
ƒKryminaldauerdienst – całodobowa służba kryminalna
poza godzinami urzędowania: tel. 0431 / 160 33 22
ƒNumery telefoniczne pogotowia:
policja
110
straż pożarna
112
pogotowie ratunkowe
112
Urząd Miejski w Kilonii:
ƒ Amt für Gesundheit (Urząd d/s Zdrowia) / Beratungsstelle für sex. Gesundheit
(Poradnia d/s zdrowia seksualnego): TEL. 0431 /901-2139
ƒ Ausländerbehörde( Urząd d/s Obcokrajowców): TEL. 0431 / 901-2160
ƒ Gewerbemeldestelle (miejsce zgłaszania działalności gospodarczej): TEL. 0431/
901-2824
ƒ Amt für Einwohnerangelegenheiten (Urząd Obsługi Mieszkańców): TEL. 0431 /
901-900
ƒ Bauordnungsamt (Urząd Budowlany): TEL. 0431 / 901- 2609
rzędy Finansowe
▪ Finanzamt Kiel-Süd (Urząd Finansowy Kilonia-południe): TEL. 0431 / 602-0
▪ Finanzamt Kiel- Nord (Urząd Finansowy Kilonia-północ): TEL. 0431 / 8819-0





















 







 con

 
 
 








Ol
usenstr
.
ook
er
W
er
rd
fö
Brunswike
rS
t
r.
Schreventeich
Olof - Palme
-
r.
St
7. Finanzamt Kiel-Süd
2
Weg
mer
s da m
Zie
g
ei
ll
wa
n
e
ü tz
Th
Werf
tstr.
Hör
Die
nh
eod
o
He
us
s-R
in g
© Kartographie: Stadtvermessungsamt Kiel, 2009
r.
fst
r-
o
Preet
zer
Os
tri
ng
rbr
tr.
Ba h
a
Sa
5
6
tr.
Sop
hie
nbl
at
Kais t
tr.
n
gs
7
ns
ch
4
Ri
h
Sc
ke
üc
3
el t
Hasseldiek
Kleiner
Kiel
n
Da
m
rn
6. Gewerbemeldestelle
ke
Ec
m
eg
Düs
tern
br
4. Kriminalpolizeistelle
Kiel
5. Ausländerbehörde
1
Westr
ing
3. Amt für Gesundheit
sh a
Hi
fer
rgu
bu
en
nd
2. Amt für Einwohnerangelegenheiten,
Bauordnungsamt
str.
Feld
g
in
We s tr
1. Finanzamt Kiel-Nord
St

Podobne dokumenty