Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na

Transkrypt

Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na
Informacja
o stanie pomocy społecznej
i polityki prorodzinnej
na terenie powiatu
Wspieranie osób
niepełnosprawnych
Współpraca z organizacjami
pozarządowymi w zakresie pomocy
społecznej i polityki prorodzinnej
na terenie Powiatu Łowickiego
(dane za 2012 rok)
Łowicz 2013 rok
Spis treści:
Strona:
1. Zakres działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu …...2
2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Łowiczu w zakresie realizacji zadań opieki nad dzieckiem …...………... 8
2.1 Rodziny zastępcze......................................................................................... 8
2.1.1 Wydatkowanie środków dla rodzin zastępczych i wychowanków….. 10
2.2 Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych na terenie innych powiatów........................................... 12
2.3 Sprawozdanie z funkcjonowania organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej………………………………………………………………….. 13
3. System wspierania osób niepełnosprawnych w 2012 roku ............................ 16
3.1 Podstawy prawne działania oraz przeznaczenie środków PFRON.….... 16
3.2 Rehabilitacja społeczna............................................................................... 20
3.2.1 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych...................................................... 20
3.2.2 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych............................................................................... 21
3.2.3 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom
niepełnosprawnym................................................................................ 21
3.2.4 Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych........................................... 21
3.2.5 Rozliczenie środków z Funduszu za 2012 rok………………………… 23
3.3 Warsztaty Terapii Zajęciowej.................................................................... 24
3.3.1 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Parmie................................................ 25
3.3.2 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Urzeczu.............................................. 32
3.4 Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych …….. 46
3.5 Współdziałanie z Łódzkim Oddziałem PFRON w zakresie realizacji
programów celowych Funduszu…………………………………………. 46
3.6 Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz
osób niepełnosprawnych …………………………………………………. 46
3.7 Realizacja powiatowego programu działań na rzecz osób
niepełnosprawnych……………………………………………………….. 47
3.8 Program „Aktywny Samorząd”………………………………………….. 47
4. Sprawozdanie z działalności Zespołu Antykryzysowego i Punktu
Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Łowiczu............................................. 49
4.1 Sprawozdanie z realizacji programów korekcyjnego-edukacyjnych
dla sprawców przemocy w rodzinie........................................................... 50
5. Informacja o realizacji programu UMIEM WIĘCEJ.................................... 52
6. Informacje z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Łowiczu..................................................................... 54
7. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łowiczu za 2011rok......................................................... 56
8. Informacja z działalności Domu Pomocy Społecznej „Borówek” w 2012r.. 59
1
1. ZAKRES DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE W ŁOWICZU
PCPR realizuje zadania własne i z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw
i przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, a także Uchwał Rady i Zarządu
Powiatu Łowickiego.
Lp.
Rodzaj zadań
1.
Zadania własne
powiatu z zakresu
pomocy społecznej
Zakres zadań
opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania
problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem
programów pomocy społecznej, wspierania osób
niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji
z właściwymi terytorialnie gminami;
prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na
kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy
społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich,
zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności
w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy
pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze,
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe
ośrodki wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze,
młodzieżowe ośrodki socjoterapii, mających braki
w przystosowaniu się;
pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej
Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniająca mającym
trudności w integracji ze środowiskiem;
prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej
o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie
w nich skierowanych osób;
prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż
jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym
domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej
z terenu powiatu;
doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników
2
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych
potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej
właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej,
z zastosowaniem systemu informatycznego;
sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej;
utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy
rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia
pracowników.
2
Zadania powiatu
z zakresu
administracji
rządowej
(pomoc społeczna)
pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu
integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie
zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi;
realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy
społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób,
rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego
wsparcia;
udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji
kryzysowej;
środki na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia
budżet państwa.
3
Zadania własne
powiatu w zakresie
pieczy zastępczej
opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów
dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między
innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;
zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach
zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych;
organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym
opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz
placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki
opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu
usamodzielnienia;
tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin
zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;
prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz
placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym;
organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących
rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczowychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu
dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego;
organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej,
3
w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania:
- grup wsparcia,
- specjalistycznego poradnictwa;
powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek
opiekuńczo-wychowawczych;
wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej
dziecku niezbędnych badań lekarskich;
prowadzenie rejestru danych, o którym mowa w art. 46 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej;
kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem
pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem
dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym
domu dziecka;
finansowanie:
- świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu,
umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych
domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych,
interwencyjnych ośrodkach przed adopcyjnych lub rodzinach
pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu,
- pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym
opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka,
placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki
opiekuńczo-terapeutyczne,
- szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub
pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin
zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz
dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
rodzinnego;
sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz
przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji
elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
o którym mowa w art. 187 ust. 3 ustawy ;
przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji,
o której mowa w art. 193 ust. 8 ustawy.
Art. 181.
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez powiat należy:
1) realizacja zadań wynikających z rządowych programów
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
2) finansowanie pobytu w pieczy zastępczej osób, o których
mowa w art. 5 ust ustawy.
Art. 182.
1. Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej starosta
wykonuje za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy
rodzinie oraz organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
4
2. Do zakresu działania powiatowego centrum pomocy rodzinie
należą wszystkie sprawy z zakresu pieczy zastępczej
niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów.
3. W indywidualnych sprawach z zakresu pieczy zastępczej,
należących do właściwości powiatu, decyzje wydaje starosta,
upoważniony przez niego kierownik powiatowego centrum
pomocy rodzinie lub inni pracownicy powiatowego centrum
pomocy rodzinie upoważnieni na wniosek kierownika.
4. Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie
współpracuje z sądem w sprawach dotyczących opieki
i wychowania dzieci, których rodzice zostali pozbawieni lub
ograniczeni we władzy rodzicielskiej nad nimi.
5. Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie składa
zarządowi powiatu coroczne sprawozdanie z działalności
powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz przedstawia
zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.
6. Powiatowe programy wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej uchwalane są na podstawie zestawienia potrzeb,
o którym mowa w ust. 5.
4.
Zadania powiatu
1. Opracowanie i realizacja powiatowego programu działań na
z zakresu rehabilitacji
rzecz osób niepełnosprawnych;
zawodowej
2. Zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz
osób niepełnosprawnych:
zatrudnianiu osób
dokonywanie zwrotów kosztów wyposażenia stanowiska
niepełnosprawnych
pracy osoby niepełnosprawnej;
przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na
rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;
dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez
pracodawcę na:
- adaptację pomieszczeń zakładu pracy dla potrzeb osób
niepełnosprawnych,
- adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie
niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie
w zakładzie pracy,
udzielanie dofinansowania do wysokości 50 %
oprocentowania kredytów bankowych zaciąganych przez
osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności
gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego
gospodarstwa rolnego;
dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez
pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób
niepełnosprawnych;
finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania
zawodowego osób niepełnosprawnych;
dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników
pomagających pracownikom niepełnosprawnym;
3. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej:
5
dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych;
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane
osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
przepisów;
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
w komunikowaniu się i technicznych w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
dofinansowanie kosztów organizowania i działania
warsztatów terapii zajęciowej;
5.
Zadania powiatu
1. Do zadań własnych powiatu należy w szczególności:
z zakresu
opracowanie i realizacja powiatowego programu
przeciwdziałania
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie
przemocy w rodzinie;
Zespół
opracowanie i realizacja programów służących działaniom
Antykryzysowy
profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej
i Punkt Interwencji
pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia
Kryzysowej
prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc
w ośrodkach wsparcia;
zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc
w ośrodkach interwencji kryzysowej.
2. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez
powiat należy w szczególności:
tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
opracowywanie i realizacja programów oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie.
3. Środki na realizację i obsługę zadań, o których mowa w pkt. 2
zapewnia budżet państwa.
6.
Zadania w zakresie
orzekania
o niepełnosprawności
orzekanie o niepełnosprawności dla celów szkolenia,
w tym – specjalistycznego;
odpowiedniego zatrudnienia;
korzystania z systemu środowiskowego wsparcia
w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie
z usług socjalnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych
świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej,
organizacje pozarządowe oraz inne placówki;
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji;
konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna
6
osoby niepełnosprawnej w procesie jej leczenia, rehabilitacji
i edukacji;
określenia spełnienia przez osobę przesłanek dotyczących
prawa o ruchu drogowym (karta parkingowa);
określenie wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju
z powodu niepełnosprawności;
konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze;
uczestnictwa w terapii zajęciowej;
wydawanie legitymacji dokumentującej
niepełnosprawność, stopień niepełnosprawności oraz
inwalidztwo.
7.
Sprawozdanie
finansowe
z wykonania budżetu
Powiatowego
Centrum Pomocy
Rodzinie w Łowiczu
(w załączeniu)
8
Współpraca
z organizacjami
pozarządowymi
w zakresie pomocy
społecznej i polityki
prorodzinnej na
terenie Powiatu
Łowickiego
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury,
rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
7
2.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO
CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOWICZU W ZAKRESIE
REALIZACJI ZADAŃ OPIEKI NAD DZIECKIEM
2.1 Rodziny zastępcze
Od 01 stycznia 2012 r. w życie weszła ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) określiła zadania
w zakresie pomocy rodzinom zastępczym, rodzaje świadczeń, zasady i tryb ich udzielania
oraz zasady i cele działania rodzin zastępczych.
Pomoc udzielana jest także rodzinom zastępczym na podstawie ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej( t.j Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.).
Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki
i wychowania przez rodziców. Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej
i instytucjonalnej i zapewnia realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe
dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego
i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,
nawiązywanie i podtrzymywanie bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów
z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczenia straty i separacji oraz
zdobywania umiejętności społecznych, zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze
szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalnorekreacyjnych.
Pieczę zastępczą organizuje powiat i zapewnia dzieciom pobyt w rodzinach
zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej.
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1. Rodzina zastępcza :
a) spokrewniona, którą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku
małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka,
b) niezawodowa, zawodowa którą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca
w związku małżeńskim, niebędąca wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.
2. Rodzinne domy dziecka.
Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.
Obowiązek sprawowania pieczy nad dzieckiem i jego wychowania rodzina zastępcza lub
prowadzący rodzinny dom dziecka podejmuje z dniem faktycznego umieszczenia dziecka
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dziecka, na każde umieszczone
dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:
1. 660,00zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej
spokrewnionej;
2. 1000,00zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej
zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.
Wysokość w/w świadczeń pomniejsza się o kwotę nie wyższą niż 50 % dochodu
dziecka, nie więcej jednak niż o 80% w/w świadczeń. Za dochód dziecka uważa się
otrzymywane alimenty, rentę rodzinną oraz uposażenie rodzinne.
8
Liczba rodzin zastępczych i dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w 2012r.
Rodzinna Piecza Zastępcza
Ilość dzieci przebywających
w rodzinach zastępczych
Ilość rodzin zastępczych w tym:
Spokrewnione
68
95
Niezawodowe
31
42
Zawodowe
2
11
Razem:
101
148
W 2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu sprawowało opiekę nad 101
rodzinami zastępczymi, w których umieszczonych było 148 dzieci oraz nad
35 wychowankami rodzin zastępczych i 14 wychowankami placówek opiekuńczowychowawczych.
Liczba rodzin zastępczych i dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie
Powiatu Łowickiego w latach 2000-2012.
Rok
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ilość rodzin
zastępczych
w tym:
75
83
96
100
100
102
92
95
94
91
103
99
101
Dość dzieci
w rodzinach 95
zastępczych
110
124
130
132
138
127
131
137
136
149
142
148
Liczba pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z terenu Powiatu Łowickiego w latach
2000-2012.
Pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych
Rok
2000
Ilość
5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
31
45
46
55
58
54
50
48
44
2010
2011
2012
38
37
35
Liczba pełnoletnich wychowanków placówek z terenu Powiatu Łowickiego w latach 20002012.
Pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo- wychowawczych socjalizacyjnych,
młodzieżowych ośrodków -wychowawczych oraz specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych, zakładu poprawczego
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Ilość
0
0
4
8
12
10
14
9
2007 2008 2009 2010
13
9
16
16
2011
2012
17
14
Jednym z zadań własnych powiatu łowickiego jest finansowanie świadczeń
pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych,
na jego terenie lub na terenie innego powiatu oraz pomoc finansowa przyznawana osobom
usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki
opiekuńczo-wychowawcze .
Na przestrzeni 2012 roku na pomoc rodzinom zastępczym i pełnoletnim wychowankom
rodzin zastępczych w Powiecie Łowickim wydatkowano kwotę 1 316 637,64 zł.
2.1.1 Wydatkowanie środków dla rodzin zastępczych i wychowanków
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na
2012r. w zł.
Wydatkowan
a kwota w zł
Wydatkowania
1
2
3
4
5
1
Wydatkowanie środków
1a
Wkład własny w projekt „Umiem
Więcej’
2
1 400 950,90
1 290 668,54
92,10 %
25 969,10
25 969,10
100%
z tego na:
- pomoc pieniężną na pokrycie
kosztów utrzymania dzieci
umieszczonych w rodzinach
zastępczych,
- pomoc pieniężną na pokrycie
kosztów utrzymania dzieci
umieszczonych w rodzinach
zastępczych -wkład własny
w projekt „Umiem Więcej’
- pomoc pieniężna na pokrycie
wydatków związanych
z potrzebami dziecka
przyjmowanego do rodziny
zastępczej,
- pomoc pieniężną na
kontynuowanie nauki dla
pełnoletnich wychowanków
rodzin zastępczych,
- pomoc pieniężną na
kontynuowanie nauki dla
pełnoletnich wychowanków
rodzin zastępczych- wkład
własny w projekt „Umiem
Więcej’
- pomoc pieniężna na
usamodzielnienie w formie
jednorazowego zasiłku
pieniężnego.
1 127 006,73
80,44%
15 593,63
60,05%
planu
25 969,10zł
12 723,40
0,9%
136 115,41
9,71%
10 375,47
39,95%
planu
25 969,10zł
14 823,00
10
1,05%
Wśród 148 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Łowickiego:
-
95 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych korzystało z
pomocy w wymiarze 660,00 zł pomniejszonej o 50% dochodu dziecka. Kwota
udzielonej pomocy wynosiła – 624 339,81 zł.
-
42 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych niezawodowych otrzymywało
pomoc w wymiarze 1000,00zł pomniejszonej o 50% dochodu dziecka. Kwota
wypłaconych świadczeń dla tej grupy dzieci wynosiła – 369 021,92 zł.
-
11 dzieci przebywających w rodzinach
pomoc w wysokości - 133 645,00 zł.
zastępczych zawodowych otrzymało
W 2012 r. PCPR w Łowiczu uzyskał dotację celową z Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego, którą wykorzystano na:
-
-
obowiązkowe
zwiększenie wysokości
świadczenia na pokrycie kosztów
utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych niezawodowych w celu zapewnienia
rodzinom ustawowo zapewnionych świadczeń w wysokości 30 221,14 zł,
dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych w wysokości
17 548,00zł.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu pozyskało w 2012 r. dotację
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu wspierania
rodziny i systemie pieczy zastępczej „Wspieranie rodzin zastępczych i rodzinnych domów
dziecka”. Otrzymana dotacja została wykorzystana na wypłacenie 18 świadczeń pieniężnych
na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do
rodziny zastępczej. Całkowity koszt świadczenia stanowił kwotę 12 750,00 zł. Otrzymana
dotacja wynosiła 12 026,00 zł. Wkład własny wynosił 724,00 zł.
Na terenie powiatu łowickiego funkcjonują 2 rodziny zawodowe w których
przebywało 11 dzieci. Zawodowe rodziny otrzymywały miesięczne wynagrodzenie z tytułu
świadczonej opieki i wychowania. W okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. otrzymały
wynagrodzenie w wysokości 60 000,00 zł oraz pochodne na ubezpieczenie społeczne
i fundusz pracy w ogólnej kwocie 11 844,00 zł.
Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
Nr 149 poz. 887 z późn. zm.), w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo
w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka tj.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu i Urząd Gminy w Kocierzewie, które były
właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem go po raz
pierwszy w pieczy zastępczej poniosły odpowiednio wydatki w wysokości 10% wydatków na
opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
W związku z powyższym PCPR w Łowiczu w 2012 r. wystawiał noty księgowe dla
następujących gmin:
-
MOPS w Łowiczu poniósł wydatki za 9 dzieci, które przebywają w rodzinach
zastępczych w wysokości 3 542,38 zł.
Urząd Gminy w Kocierzewie poniósł wydatki za 3 dzieci przebywających
w rodzinie zastępczej w wysokości 1 935,29 zł.
Uzyskane środki finansowe ogółem wynosiły 5 477,67 zł.
11
W okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. na usamodzielnienie i kontynuowanie
nauki udzielono 35 pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych pomocy pieniężnej na
kwotę 161 318,88 zł
w tym na:
usamodzielnienie dla 3 wychowanków na kwotę
kontynuowanie nauki dla 35 wychowanków na kwotę
14 823,00 zł,
146 490,88 zł
Ponadto pomoc na kontynuowanie nauki 7 wychowanków rodzin zastępczych stanowiło
wkład własny w projekt unijny „Umiem Więcej”. Kwota wkładu własnego w projekt
wynosiła 10 375,47 zł. Wydatkowano 39,95% planu (25 969,10 zł).
Ponadto objęto pomocą na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki 14 wychowanków
placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Łączna kwota udzielonej pomocy dla
wychowanków wyniosła 74 801,37 zł
w tym na:
usamodzielnienie dla 2 wychowanków, na kwotę
kontynuowanie nauki dla 14 wychowanków, na kwotę
13 176,00 zł,
61 625,37 zł.
Wydatkowano 94,76% planu (82 058,00 zł).
Ponadto pomoc na kontynuowanie nauki 2 wychowanków: placówki opiekuńczowychowawczej i młodzieżowego ośrodka wychowawczego stanowiła wkład własny
w projekt unijny „ Umiem Więcej”. Kwota wkładu własnego w projekt wynosiła 2 964,60 zł.
Wydatkowano 100% planu (2 964,60 zł).
Na terenie innych powiatów w 10 rodzinach zastępczych było umieszczonych
12 dzieci z Powiatu Łowickiego (na podstawie podpisanych porozumień powiat łowicki
refunduje środki powiatom, w którym przebywają dzieci z powiatu łowickiego).
Środki na realizację tego zadania w 2012r. wyniosły 120 851,59 zł.
Wydatkowano 97,07% planu (124 490,00 zł).
2.2 Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
Zadaniem powiatu jest zapewnieniem dzieciom pieczy zastępczej w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych oraz finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci
z terenu powiatu łowickiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na
terenie innych powiatów .
Podstawą umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest orzeczenie
Sądu. Po uzyskania skierowania z powiatu w którym będzie umieszczone dziecko
w placówce opiekuńczo wychowawczej, dziecko zostaje przewiezione do placówki.
W 2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu umieściło 14 dzieci
z terenu powiatu łowickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
W okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. przebywało w domach dziecka 34 dzieci
z Powiatu Łowickiego na terenie innych powiatów. Na ten cel wydatkowano w 2012r. kwotę
1 018 672,92 zł, co stanowi 98,82% wydatkowania planu (1 030 747,00 zł).
-
W 2012 roku:
1 dziecko trafiło do adopcji,
5 dzieci zostało umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych,
12
-
4 dzieci uzyskało pełnoletność i usamodzielniło się,
1 dziecko oczekiwało do umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Na dzień 31.12.2012 r. umieszczonych było w placówkach opiekuńczowychowawczych 24 dzieci, w różnych przedziałach wiekowych: 0-3 lat - 0 dzieci, 4-10 lat- 4
dzieci, 11-14 lat- 8 dzieci, 15-18 lat - 8 dzieci, pow. 18 lat - 4 dzieci.
Koszt pobytu dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej
kształtował się na poziomie od 2 506,86 zł do 8 746,00 zł miesięcznie.
Na terenie powiatu łowickiego nie funkcjonują placówki opiekuńczo-wychowawcze.
2.3 Sprawozdanie z funkcjonowania organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej
Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami) na mocy Zarządzenia
Nr 17/2012 Starosty Łowickiego z dnia 29 czerwca 2012r. Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Łowiczu zostało wyznaczone na Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:
1. Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
2. Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych
zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków
i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej.
3. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
4. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych
szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora
i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
5. Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń
mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby.
6. Zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych.
7. Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
pomocy wolontariuszy.
8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy
rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi,
instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami
wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi.
9. Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich
dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
10. Zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.
11. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy
zastępczej.
13
12. Prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie,
szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego
domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą.
13. Przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa
w art. 42 ust. 7, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
14. Zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym
rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich
kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.
15. Przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;
16. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
17. Organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo
prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki,
w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego
wypoczynku.
Uchwałą Nr XXV/181/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 czerwca 2012r. uchwalono
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 określający m.in. limit rodzin
zastępczych na lata 2012-2014.
Realizacja zadań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej opierała się głównie o pracę
3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (w tym 1 finansowany ze środków projektu
UMIEM WIĘCEJ) i psychologa (umowy cywilnoprawne od maja 2012r.). Koordynatorzy objęli
opieką wszystkie rodziny zastępcze i pełnoletnich wychowanków. Zakupiono 2 zestawy
komputerowe z oprogramowaniem i 2 szafy metalowe.
Rodzina zastępcza jest jedną z form opieki zastępczej, ustanowioną w celu
zapewnienia opieki i wychowania dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki
rodzicielskiej.
W 2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu sprawowało opiekę nad 101
rodzinami zastępczymi, w których umieszczonych było 148 dzieci.
Liczba rodzin zastępczych i dzieci przebywających w rodzinach
zastępczych na terenie Powiatu Łowickiego w 2012r.
Ilość rodzin zastępczych w tym:
101
Ilość dzieci w rodzinach zastępczych
148
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej udzielali wsparcia i pomocy rodzinom
zastępczym, współpracowali z asystentami rodziny i z pracownikami socjalnymi z miejskich
i gminnych ośrodków pomocy społecznej w celu powrotu dzieci do rodzin biologicznych.
Koordynatorzy współpracowali także z instytucjami oświatowymi oraz sądem.
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej odwiedzali rodziny zastępcze w celu
uzyskania informacji o aktualnej sytuacji opiekuńczo-wychowawczej, edukacyjnej,
materialnej, zdrowotnej oraz rodzinnej, a także uzyskaniu informacji o trudnościach z jakimi
boryka się rodzina. Podejmowali działania mające na celu niwelowanie problemów, udzielali
wsparcia oraz informacji o osobach i instytucjach świadczących specjalistyczną pomoc.
14
Problemy rodzin zastępczym sprowadzają się głównie do kwestii finansowych.
Problemy natury opiekuńczo-wychowawczej dotyczyły głównie spraw związanych
z edukacją dziecka - wynikami w nauce, kwestią wyboru szkoły.
Rodziny zastępcze mają zapewniony bezpłatny dostęp do specjalistycznej pomocy
m.in. reedukacyjnej, prawnej - w zakresie prawa rodzinnego oraz psychologicznej (PIK
i ZAK). Wszystkie rodziny zastępcze i dzieci w nich umieszczone zapraszane są na spotkania
z psychologiem zatrudnionym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Koordynatorzy zajmowali się także zgłaszaniem do ośrodków adopcyjnych informacji
o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin
przysposabiających. Od czerwca bieżącego roku zostało zgłoszonych 3 dzieci do
Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego.
Koordynatorzy udzielali wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy
zastępczej; wspólnie z osobą usamodzielnianą i opiekunem usamodzielniania tworzyli
indywidualny program usamodzielniania.
Zgodnie z zapisami ustawy, w konsultacji z psychologiem, właściwym asystentem
rodziny, właściwym pracownikiem socjalnym, rodziną zastępczą i przedstawicielem ośrodka
adopcyjnego, sukcesywnie dokonywana była okresowa ocena sytuacji dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej. W roku 2012 odbyło się siedem zespołów okresowej
oceny sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej, w trakcie których dokonano oceny 127 dzieci.
Dokonywano również oceny rodziny zastępczej pod względem predyspozycji do pełnienia
powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy.
Na realizację zadań PCPR wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, w tym Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej pozyskano środki w ramach
konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a mianowicie:
1. W ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
na rok 2012 – konkurs: „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne
domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
rodzinnego”. – kwota 6 320,00 (dofinansowanie 3 160,00 zł). Przeszkolono 18 osób –
rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe. Temat szkolenia: „Więź jako czynnik
chroniący rozwój” (Realizator: ITEM – Treningi i Szkolenia, Teresa Jadczak-Szumiło,
Żywiec).
2. W ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
na rok 2012 – konkurs: „koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – kwota 21 540,60 zł
(dofinansowanie 15 078,42 zł). Uzyskane dofinansowanie pozwoliło zrefundować
70% kosztów zatrudnienia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
3. W ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
na rok 2012 – konkurs: Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka –
kwota 12 750,00 zł (dofinansowanie 12 026,00 zł). Zrefundowano i wypłacono (95%
kosztu) świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami
przyjmowanego dziecka.
15
3. SYSTEM WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOPSRAWNYCH
W 2012 ROKU
3.1 Podstawy prawne działania oraz przeznaczenie środków PFRON
Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych z dn. 27.08.1997 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz
rozporządzenia MP i PS z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań
powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn.
zm.) samorząd powiatowy jako jeden z dysponentów środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych
w następujących formach:
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:
dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych;
dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym;
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych realizuje
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu:
zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej;
jednorazowe dofinansowanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie
działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni
socjalnej.
Zarząd Funduszu w miesiącu lutym 2012 roku przekazał informację o wielkości
środków PFRON określonych algorytmem przypadających na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2012 roku.
Dla Powiatu Łowickiego przyznano kwotę w wysokości 1 922 150,00 zł, która została
podzielona na poszczególne rodzaje zadań Uchwałą Nr XX/149/2012 Rady Powiatu
Łowickiego z dnia 28 marca 2012 roku w sposób jak ilustruje poniższa tabela.
16
Poz.
Treść
1
2
Plan na 2012r.
w zł
3
I
Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej
w tym na:
250 000,00
1
Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie
działalności gospodarczej albo rolniczej.
125 000,00
2
Dokonanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby
niepełnosprawnej.
125 000,00
II
Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji
społecznej:
1
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
2
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych.
3
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom
niepełnosprawnym
366 390,00
4
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych, w związku z
indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
100 000,00
5
Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania
warsztatów terapii zajęciowej art. 35, ust. 1, pkt. 8.
887 760,00
Środki dla powiatu razem
1 672 150,00
310 000,00
8 000,00
1 922 150,00
Kolejnych zmian w planie finansowym Zarząd Powiatu dokonał we wrześniu, poprzez
podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami
w rehabilitacji społecznej: Uchwała Nr XXVIII/208/2012 z dnia 26 września 2012 r.
17
Lp.
1
I
Plan na
2012 r.
przed
zmianami
(w zł)
3
Nazwa zadania
2
Zadania z zakresu zatrudnienia
i rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych:
Kwota
przesunięć
Plan po
zmianach
4
5
250 000,00
250 000,00
1.
Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia
stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
(art.26e)
125 000,00
125 000,00
2.
Przyznawanie osobom niepełnosprawnym
środków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie
wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a)
125 000,00
125 000,00
Łącznie rehabilitacja zawodowa
250 000,00
250 000,00
II
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 1 672 150,00
określone. w art.35a ust.1 pkt. 7 i 8
ustawy:
1 672 150,00
5.
Dofinansowanie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych
6.
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji
i turystyki osób niepełnosprawnych
7.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom
niepełnosprawnym
366 390,00 -33 000,00
333 390,00
8.
Dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z
indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych
100 000,00 +33 000,00
133 000,00
9.
Dofinansowanie kosztów tworzenia i
działania warsztatów terapii zajęciowej (art.
35a)
887 760,00
887 760,00
Łącznie rehabilitacja społeczna
1 672 150,00
1 672 150,00
Środki dla powiatu ogółem:
1 922 150,00
1 922 150,00
18
310.000,00
310 000,00
8 000,00
8 000,00
Kolejnych zmian w planie finansowym Zarząd Powiatu dokonał w grudniu, poprzez
podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami
w rehabilitacji społecznej: Uchwała Nr XXXIII/224/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
Celem zmiany było umożliwienie Centrum maksymalnego wykorzystania posiadanych
środków z Funduszu. Ostateczny podział ilustruje tabela.
Lp.
1
I
Plan na
2012 r.
przed
zmianami
(w zł)
3
Nazwa zadania
2
Zadania z zakresu zatrudnienia
i rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych:
250 000,00
Kwota
przesunięć
Plan po
zmianach
4
5
250 000,00
1.
Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia
stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
(art.26e)
125 000,00
125 000,00
2.
Przyznawanie osobom niepełnosprawnym
środków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie
wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a)
Łącznie rehabilitacja zawodowa
125 000,00
125 000,00
II
5.
6.
7.
8.
9.
250 000,00
250 000,00
1 672 150,00
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 1 672 150,00
określone. w art.35a ust.1 pkt. 7 i 8
ustawy:
Dofinansowanie uczestnictwa osób
310 000,00 -24 484,00 285 516,00
niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji
8 000,00 - 3 042,00 350 916,00
i turystyki osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
333 390,00 +17 526,00 333 390,00
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom
niepełnosprawnym
Dofinansowanie likwidacji barier
133 000,00 +10 000,00 143 000,00
architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z
indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych
Dofinansowanie kosztów tworzenia i
887 760,00
887 760,00
działania warsztatów terapii zajęciowej (art.
35a)
Łącznie rehabilitacja społeczna
1 672 150,00
1 672 150,00
Środki dla powiatu ogółem:
1 922 150,00
19
1 922 150,00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w 2012 roku
przekazał na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych dla Powiatu Łowickiego środki finansowe w wysokości 1 922 150,00 zł
w tym:
na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań kwotę w wysokości
48 056 zł (tj. 2,5% od przekazanej kwoty).
3.2 Rehabilitacja społeczna
3.2.1 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych.
Bariery architektoniczne - to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego
najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki
użytkowania uniemożliwiają lub znacznie utrudniają swobodę ruchu osobom
niepełnosprawnym.
Bariery techniczne - to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub
niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń.
Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby
w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym.
Bariery w komunikowaniu się - to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające
osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
Plan na 2012 rok wynosił 143 000,00 zł.
Do PCPR w Łowiczu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wpłynęły
32 wnioski na dofinansowanie likwidacji wszystkich barier tj: architektonicznych,
technicznych i w komunikowaniu się na kwotę 248 943,00 zł
w tym:
22 wnioski na likwidację barier arch. na kwotę
203 986,00 zł
6 wniosków na likwidację barier technicznych na kwotę
37 758,00 zł
4 wnioski na likwidację barier w komunikowaniu się na kwotę
7 199,00 zł
Pozytywnie rozpatrzono i przyznano dofinansowanie dla 30 osób niepełnosprawnych:
2 wnioski rozpatrzono negatywnie,
2 osoby zrezygnowały z dalszej realizacji zadania z powodów finansowych rodziny,
3 osoby zmarły
W 2012 roku zawarto 25 umów z osobami niepełnosprawnymi na kwotę 140 545,00 zł.
Wypłacono dofinansowanie dla 25 osób na kwotę 136 022,00 zł
w tym:
na bariery w komunikowaniu się dla 2 osób
na bariery architektoniczne dla 18 osób
na bariery techniczne dla 5 osób
w tym:
- dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla 3 osób
- dla mieszkańców wsi (12 osób)
- dla kobiet (10 osób)
20
3 039,00 zł
98 585,00 zł
34 398,00 zł
9 098,00 zł
72 620,00 zł
58 229,00 zł
W ramach likwidacji barier architektonicznych - środki wydatkowano głównie na
przystosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych
(montaż kabin natryskowych, uchwytów, siedzisk uchylnych, poszerzenia otworów
drzwiowych, podjazdy zewnętrzne do budynku mieszkalnego w tym 1 podjazd stalowy).
W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się - udzielono pomocy 1 osobie przy zakupie
zestawu komputerowego i 1 osobie przy zakupie klawiatury Maltron.
W ramach likwidacji barier technicznych – środki wydatkowano na zakup 2 łóżek
rehabilitacyjnych, 2 schodołazów i montaż podnośnika transportowo-kąpielowego.
3.2.2 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
Działania zmierzające do odnowy i doskonalenia sił psychofizycznych, wspieraniu
i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej oraz akceptacji siebie w społeczeństwie.
Do 30 listopada 2012 roku 3 organizacje pozarządowe działające na rzecz osób
niepełnosprawnych z Powiatu Łowickiego złożyły 3 wnioski o dofinansowanie ze środków
PFRON organizacji imprez z udziałem osób niepełnosprawnych na kwotę ogółem
7 957,56 zł. Zawarto 3 umowy.
Dofinansowanie otrzymały i umowę podpisały następujące podmioty:
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą
w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 24
- wycieczka do Lwówka Śląskiego dla 23 osób niepełnosprawnych z Powiatu
Łowickiego. Przyznano dofinansowanie ze środków PFRON – 2 957,56 zł.
Miejsko-Powiatowe Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Łowiczu,
ul. Podrzeczna 20 (ŁOK)
- wycieczka do dla 20 osób niepełnosprawnych z Powiatu Łowickiego. Przyznano
dofinansowanie ze środków PFRON – 2 000,00 zł.
Łowickie Stowarzyszenie „DAĆ SZANSE” Łowicz, ul. Mostowa 4,
- wycieczka w Bory Tucholskie dla 30 osób niepełnosprawnych z Powiatu
Łowickiego. Przyznano dofinansowanie ze środków PFRON – 3 000,00 zł
(stowarzyszenie zrezygnowało z zadania).
Plan na 2012 r. to kwota w wysokości 8 000,00 zł
Dokonano przesunięć w miesiącu grudniu w wysokości -3 042,00 zł
Plan na 2012r. po przesunięciach 4 958,00 zł.
Ogółem przekazano kwotę dofinansowania w wysokości 4 958,00 zł.
3.2.3 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom
niepełnosprawnym
Osoba niepełnosprawna może otrzymać wsparcie finansowe ze środków Narodowego
Funduszu Zdrowia na zakup przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych
(np. aparatu słuchowego), jeżeli lekarz specjalista uzna, że pacjent musi korzystać
z określonego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego i wystawi na nazwisko
pacjenta zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym
lub środkiem pomocniczym". Natomiast skierowanie do lekarza specjalisty wystawia lekarz
pierwszego kontaktu (rodzinny).
21
Otrzymane zlecenie musi zostać potwierdzone przez Narodowy Funduszu Zdrowia.
Z potwierdzonym do refundacji zleceniem osoba zgłasza się do wybranej placówki na terenie
kraju, która podpisała umowę z NFZ w zakresie realizacji zaopatrzenia ortopedycznego lub
środka pomocniczego. Może to być np. sklep medyczny, apteka, zakład optyczny czy punkt
protetyki słuchu. Wykaz miejsc, gdzie można zrealizować zlecenie dostępny jest na stronach
internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ i w ich siedzibach.
Zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych pacjent dokonuje
osobiście. Jeśli nie jest w stanie sam udać się do punktu z zaopatrzeniem może mu w tym
pomóc inna osoba, posiadająca jego pisemne upoważnienie w dowolnej formie (nie dotyczy
to środków pomocniczych wydawanych co miesiąc).
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których przeciętny
miesięczny dochód za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia - na członka rodziny pozostającego we wspólnym
gospodarstwie domowym, - 65% przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej.
Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
wynosi: w przypadku, gdy wartość przedmiotu jest równa limitowi kasy chorych - do 100%
kosztów udziału własnego osoby niepełnosprawnej (w limicie ceny ustalonym przez kasę
chorych), w przypadku, gdy wartość przedmiotu przekracza limit kasy chorych - do 150%
sumy kwoty limitu kasy chorych oraz wymaganego udziału własnego osoby
niepełnosprawnej. Podstawą uzyskania dofinansowania jest złożony do PCPR stosowny
wniosek wraz z załącznikami.
Wnioskodawca sam dokonuje wyboru sprzedawcy i ponosi za to pełną odpowiedzialność.
Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł część
przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, maksymalnie do 60% jego
wartości mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami
wynikającymi z dysfunkcji.
Do 31.12.2012 roku na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych wpłynęło 318 wniosków na kwotę 371 132,00 zł
w tym:
7 wniosków na dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 8 977,00 zł.
Plan na 2012r to kwota w wysokości 350 916,00 zł
Wypłacono dofinansowanie dla 312 osób na kwotę 349 898,00 zł w tym:
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (59 osób)
dla mieszkańców wsi (177 osób)
dla kobiet (167 osób)
53 127,00 zł
199 638,00 zł
155 518,00 zł
Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego – zawarto 7 umów na kwotę 8 977 zł Dofinansowano zakup roweru rehabilitacyjnego stacjonarnego i rowerów rehabilitacyjnych
trójkołowych oraz lampę solux.
Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
obejmowało: aparaty słuchowe, obuwie ortopedyczne, protezy kończyn górnych i dolnych,
laski, pieluchomajtki, cewniki, przedmioty pionizujące, wózki inwalidzkie, kule łokciowe,
materace przeciwodleżynowe, gorsety ortopedyczne, balkoniki, aparatu typu AFO, systemu
FM.) które refunduje NFZ i które, na co dzień służą osobom niepełnosprawnym.
22
3.2.4 Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych
Turnus rehabilitacyjny to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączonej
z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności
oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie
i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez
udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.
Rodzaje turnusów:
usprawniająco- rekreacyjny,
rekreacyjno-sportowy i sportowy,
szkoleniowy,
psychoterapeutyczny,
rozwijający zainteresowania i uzdolnienia,
nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.
Ośrodki, w których organizowane są turnusy, zapewniają osobom niepełnosprawnym
odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności
uczestników turnusu, oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji określonego turnusu.
Turnusy organizowane są wyłącznie na terenie kraju i trwają co najmniej 14 dni. Raz w roku
osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie
rehabilitacyjnym.
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dokonuje się na podstawie
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 776 z późn. zm.), a w szczególności na
podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694)
Dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym opiekuna może być
przyznane osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat pod
warunkiem, że wniosek lekarza, zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem
konieczności pobytu opiekuna.
Uprawnionymi do korzystania z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych są
osoby niepełnosprawne w wieku:
do 16 roku życia posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez
właściwy organ,
powyżej 16 roku życia posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne tj. ZUS, KIZ
Dofinansowanie w 2012 roku przedstawiało się następująco:
Od czerwca do
sierpnia
984,00 zł
912,00 zł
839,00 zł
656,00 zł
656,00 zł
Od marca do maja
Znaczny
Umiarkowany
Lekki
Opiekun
ZPCH
968,00 zł
897,00 zł
825,00 zł
646,00 zł
646,00 zł
23
Od września do
listopada
944,00 zł
874,00 zł
804,00 zł
629,00 zł
629,00 zł
Plan na 2012 rok to kwota w wysokości 285 516,00 zł
W 2012r o dofinansowanie do turnusów ze środków PFRON ubiegały się 393 osoby
niepełnosprawne, w tym 84 opiekunów.
Przyznano dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla 388 osób.
Wypłacono dofinansowanie dla 349 osób na łączną kwotę 285 516,00 zł w tym:
dorośli niepełnosprawni (227osób + 45 opiekunów)
226 701,00 zł
dorośli niepełnosprawni z zakładu pracy chronionej 17 osób
10 692,00 zł
dzieci i młodzież niepełnosprawna (31 osób + 29 opiekunów)
48 123,00 zł
Do końca roku z przyznanego dofinansowania zrezygnowało 39 osób.
Udział osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych ma ogromny wpływ na
funkcjonowanie osób w życiu codziennym. Rehabilitacja społeczna w połączeniu z zabiegami
rehabilitacyjnymi usprawnia organizm i poprawia ogólne samopoczucie, co przekłada się na
poprawę jakości życia tych osób.
3.2.5 Rozliczenie środków z Funduszu za 2012 rok (w złotych).
W 2012 roku zgodnie ze sprawozdaniem finansowo-rzeczowym:
ogółem wykorzystane środki to
1 953 138,00 zł
w tym:
na rehabilitację zawodową wykorzystano
250 000 00 zł
na rehabilitację społeczną wykorzystano
1 664 154,00 zł
na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań
38 984,00 zł
Zwrot do Funduszu środków pozostających na wyodrębnionym rachunku bankowym
wg stanu na 31.12.2012 roku.
Kwota
L.p
Wyszczególnienie
(w zł z gr.)
Środki niewykorzystane do dnia 31.12.2012 r.
3.
Środki na realizację bieżących zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej
Zobowiązania z tytułu kosztów działania warsztatów terapii
zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt. 8
Razem
4.
Koszty obsługi realizowanych zadań
1.
2.
5.
7 995,76
0,00
7 995,76
9 072,00
Ogółem
17 067,76
Wpływy podlegające zwrotowi do PFRON
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Z art. 26, art.26d, art.26e, art.26f
Z art. 12 wraz z odsetkami
Z rozliczenia wtz wraz z odsetkami
Zwroty z rozliczeń pozostałych zadań
Odsetki bankowe od środków PFRON na wyodrębnionym rachunku
Razem
0,00
0,00
0,00
0,00
1 259,90
1 259,90
Stan konta na 31.12.2012 r.
18 327,66
Środki zwrócone ogółem (5 + 11) zgodnie z dokonanym przelewem
18 327,66
24
3.3 Warsztaty Terapii Zajęciowej
Warsztat Terapii Zajęciowej to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka
stwarzająca osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość
rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności
niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Realizacja przez warsztat celu, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji odbywa się
przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej zmierzających do rozwijania umiejętności
wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobistej, ogólnego rozwoju
i sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego
i aktywnego życia w środowisku, a także psychofizycznych sprawności oraz podstawowych
i specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu
zawodowym albo podjęcie pracy.
Na terenie Powiatu Łowickiego funkcjonują dwa warsztaty:
Warsztat Terapii Zajęciowej w Parmie 37, gm. Łowicz;
Warsztat Terapii Zajęciowej w Urzeczu, gm. Zduny.
Działalność Warsztatów finansowana jest w 90% ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostałe 10% pochodzi z budżetu powiatu
łowickiego.
3.3.1 Warsztat Terapii Zajęciowej w Parmie
Warsztat prowadzony jest w obiekcie stanowiącym własność gminy Łowicz,
znajdującym się w Parmie 37, w gminie Łowicz. Placówka działa w zakresie określonym
umową nr ŁD 3/WTZ/508/1999 o finansowanie kosztów zorganizowania i działalności
warsztatu terapii zajęciowej zawartej w dniu 30.11.1999 r. oraz Umową NR 1 /WTZ/P/2012
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych - kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej zawartą w dniu
18 stycznia 2012 r. w Łowiczu pomiędzy: Powiatem Łowickim, a Stowarzyszeniem Osób
Niepełnosprawnych „TACY SAMI” w Łowiczu z/s Parma 37, oraz Umową
Nr 4/SP/WTZ/P/2012 na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej ze
środków Powiatu Łowickiego zawartą w dniu 17 luty 2012 r. pomiędzy Powiatem Łowickim,
a SON „TACY SAMI”. Warsztat Terapii Zajęciowej w Parmie funkcjonuje od 2000 roku.
Jednostką tworzącą i prowadzącą Warsztat jest Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
„Tacy Sami". Placówka mieści się w budynku dawnej szkoły podstawowej.
Utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej było wyjściem naprzeciw potrzebom ludzi
niepełnosprawnych jak i ich opiekunów. Głównym celem Warsztatu jest niesienie pomocy
osobom niepełnosprawnym poprzez prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych, oraz prowadzenie procesu terapeutycznego w taki sposób, aby uczestnicy
biorący udział w rehabilitacji osiągnęli możliwie najwyższy stopień przystosowania do życia
społecznego oraz podjęcia pracy zawodowej.
Warsztat pomaga uczestnikom zdobywać nowe umiejętności lub doskonalić te, których
nauczyli się już wcześniej. W procesie rehabilitacji uczestnicy poddawani są treningom
mającym na celu wyposażenie ich w umiejętności samodzielności, kreatywności,
punktualności, odpowiedzialności, odporności na presję czasu, postępowania według
wytyczanych norm i reguł oraz radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia i stresu.
Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w 6 pracowniach tematycznych:
25
-
gospodarczej,
komputerowej,
„szkole życia”,
plastycznej,
rękodzielniczej,,
ceramiczno-wikliniarskiej.
Każda pracownia liczy 5 uczestników. Zajęcia trwają 5 dni w tygodniu po 7 godzin
dziennie. Uczestnicy są przywożeni i odwożeni samochodem służbowym przystosowanym do
przewozu osób niepełnosprawnych.
Kadrę pracująca w warsztacie stanowią osoby przygotowane do prowadzenia zajęć
terapeutycznych: psycholog, pielęgniarka, logopeda, pracownik socjalny, rehabilitant
narządów ruchu, instruktorzy terapii zajęciowej.
Uczestnikami warsztatu są osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności i wskazaniami do udziału w terapii zajęciowej, wymagający szczególnej
opieki i pomocy.
Dla każdego uczestnika przygotowywany jest corocznie indywidualny program terapii
zajęciowej tworzony i weryfikowany na podstawie zgromadzonych dokumentów, wywiadu,
obserwacji zachowania oraz wyników pracy i ocen uzyskiwanych w pracy w warsztacie.
Program jest ustalany na posiedzeniach Rady Programowej, a następnie wdrażany
w codziennej pracy z uczestnikami.
Elementy pracy zawodowej to zwiększająca się aktywność i zaangażowanie
w wykonywane czynności. Zwiększa się samodzielność i pomysłowość w rozwiązywaniu
problemów, zwiększa się tempo pracy oraz częstotliwość zdobywania nowych sprawności
pod kierunkiem instruktora. Uczestnicy wykonują coraz ciekawsze własne wyroby, które
znajdują później nabywców na wystawach i aukcjach.
W warsztacie funkcjonuje Rada Programowa. W jej skład wchodzą: kierownik WTZ,
instruktorzy terapii zajęciowej, specjalista ds. rehabilitacji, psycholog, pielęgniarka,
pracownik socjalny i logopeda. Rady odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
Do zadań Rady należy:
przygotowanie rocznych indywidualnych programów terapii dla uczestników,
dokonywanie okresowej oceny realizacji tych programów,
kwalifikowanie nowych uczestników, skreślanie uczestników.
Do pracy z uczestnikami włączają się ich rodzice i opiekunowie. Mogą oni w każdej
chwili kontaktować się z instruktorami, psychologiem i kierownictwem WTZ. Co dwa
miesiące odbywają się spotkania z rodzicami i opiekunami uczestników warsztatu.
Współpraca z rodzinami uczestników odbywała się poprzez:
indywidualne spotkania rodzica z terapeutą, pielęgniarką kierownikiem lub
pracownikiem socjalnym,
wizyty w domu rodzinnym uczestnika,
przeprowadzenia wywiadów w środowisku rodziny uczestnika,
pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów życiowych,
pomoc w rozwiązywaniu spraw dotyczących zdrowia uczestników
i zmniejszających skutki ich niepełnosprawności.
Warsztat współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz z innymi warsztatami
26
Terapia zajęciowa to przede wszystkim aktywność, działanie, które może przybierać
różne formy pobudzające do pracy. Często jest tak, że terapeuta tylko wskazuje drogę,
inspiruje do twórczości, pozwalając aby to uczestnik sam doskonalił i rozwijał swój warsztat
poprzez nowe pomysły i rozwiazania.
Wśród stosowanych treningów systematycznie prowadzony jest trening ekonomiczny.
Uczestnicy otrzymują określoną kwotę w celu nauki racjonalnego gospodarowania środkami
finansowymi oraz oszczędności.
Prowadzone jest także szerokie wsparcie psychologiczne, ćwiczenia logopedyczne oraz
rehabilitacja narządów ruchu.
Opieka psychologiczna
Miał miejsce monitoring funkcjonowania uczestników w sytuacjach codziennych
i zadaniowych. Przeprowadzano konsultacje z instruktorami poszczególnych pracowni.
Opracowano opinie.
Prowadzono zajęcia ogólnorozwojowe stymulujące rozwój pamięci, myślenia, percepcji
wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Prowadzono także poradnictwo indywidualne mające na celu pomoc w konkretnych
sprawach, rozwiązanie bieżących problemów. Wszyscy uczestnicy mogli korzystać z rozmów
terapeutycznych związanych z radzeniem sobie z emocjami, rozwijaniem umiejętności
interpersonalnych oraz kształtowaniem poczucia własnej wartości.
Przeprowadzono wywiady z nowymi uczestnikami oraz diagnozę przystosowania
społecznego i wybranych funkcji percepcyjno-motorycznych.
Opieka logopedyczna
Na systematyczne zajęcia logopedyczne w roku 2012 uczęszczało 14 uczestników
Warsztatu, u których rozpoznano zaburzenia mowy i różnorodne wady wymowy. W trakcie
terapii logopedycznej usprawniono narządy artykulacyjne prowadząc ćwiczenia obejmujące:
-
pionizowanie języka
wykonywanie ruchów docelowych językiem
doskonalenie pracy mięśni warg, a szczególnie mięśnia okrężnego warg
Prowadzono zajęcia utrwalające artykulację głosek przedniojęzykowo-dziąsłowych
(sz, ż, cz, dź), izolowanych w sylabach, wyrazach: w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, oraz
wypożyczeniach dwuwyrazowych i zdaniach. Wywoływano głoski wielorakiej i seplenienia
lateralnego.
Zajęcia obejmowały również:
-
ćwiczenia płynności mowy,
ćwiczenia czytania mowy warg w przypadku dyslalii audiogennej,
ćwiczenia słownikowe, bogacące zasób słownictwa biernego i czynnego,
kształtowanie umiejętności prawidłowej budowy zdań pod względem
gramatycznym,
doskonalenie formułowania poprawnej wypowiedzi na temat ilustracji
i wypowiedzi sytuacyjnej.
Równocześnie ćwiczono umiejętności rozpoznawania liter, cyfr i liczb, prowadzono
ćwiczenia zegarowe oraz ćwiczenia w pisaniu i czytaniu.
27
Rehabilitacja uczestników
W sali rehabilitacyjnej zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu. Brali w nich udział
wszyscy uczestnicy WTZ. Uczestnicy mieli ustalony plan zajęć gimnastycznych
i przychodzili w/g ustalonego grafiku. Każdy podopieczny miał indywidualny program
ćwiczeń ze względu na różnorodność schorzeń. Ćwiczenia ruchowe odbywały się na
specjalistycznych przyrządach: atlasie, rowerku stacjonarnym, bieżni, orbitreku, wioślarzu.
Do dyspozycji uczestników były również materace, lampy Sollux i Bioptron, rotorki na
kończyny górne i dolne oraz tablice do ćwiczeń manualnych.
Uczestnicy z dysfunkcją kończyn górnych i dolnych oraz poruszające się na wózkach
ćwiczą w "UGUL-U". Są to ćwiczenia bierne , rozluźniające czynne w odciążeniu samo
wspomagane i inne. Ćwiczenia indywidualne uzupełniane były zajęciami w grupie takimi jak:
gry, zabawy ruchowe, zabawy taneczne. Prowadzone były także zajęcia mające na celu
przygotowanie uczestników do udziału w zawodach sportowych. W roku 2012 uczestnicy
brali również udział w zawodach sportowych organizowanych przez zaprzyjaźnione
placówki.
Pracownia plastyczna
W pracowni plastycznej rozwijali swoją psychofizyczną sprawność przez stosowanie
technik artterapii. Były to praktyczne zajęcia z malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby i collage u.
Podopieczni wykonywali prace malarskie na płótnie, tekturowych podkładach i tekturze.
Obrazy powstawały wg pomysłu autora , z wyobraźni i natury. Uczestnicy brali udział
w organizowanym przez SON ,,TACY SAMI” plenerze plastycznym w Osadzie Pałacowej
w Kiernozi. Powstałe podczas pleneru prace zostały nagrodzone w konkursie plastycznym.
Dzięki takim inicjatywom niepełnosprawni artyści wyrabiają sobie właściwy stosunek do
przyrody, uwrażliwiają się na piękno natury, co ma odzwierciedlenie w pracach
artystycznych. Rozwijają swoje poczucie smaku, estetyki i wyzwalają swoją ekspresję
twórczą. W pracowni uczestnicy wykonywali prace graficzne, monotypie, linoryty,
drzeworyty. Doskonalili swoje umiejętności w obsługiwaniu prasy wklęsłodrukowej.
Podopieczni wykonywali reliefy i rzeźby pełne w drewnie, następnie je polichromowali.
Wykonywane w pracowni plastycznej prace graficzne na temat Kampanii wrześniowej
zostały zaprezentowane na wystawie w Domu Poselskim. W pracowni powstawały również
projekty kartek okolicznościowych.
Pracownia ceramiczno-wikliniarska
Do pracowni ceramiczno-wikliniarskiej uczęszczało pięć osób, w tym dwie osoby
niewidome, dwie niedowidzące i jedna osoba po wylewie z niedowładem ręki.
Zajęcia w tej pracowni pomagały uczestnikom wyćwiczyć mechanizmy
kompensacyjne, braki zmysłu wzroku poprzez inne zmysły, tj. dotyk, słuch. Pomagały
usprawnić manualnie, doskonalić koordynację, podnosić samodzielność. Kształtowały też
cierpliwość, wytrwałość oraz poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę. Uczestnicy
pracowali w wiklinie lub glinie. Poznawali formy i metody wyplatania z wikliny i tworzenia
w glinie. W roku 2012 z gliny robiliśmy małe miseczki z uszami w formach, choinki gliniane
na podstawce, jeden z uczestników wyszukał nowe formy kotów, aniołów, koni na biegunach,
ryb, które przeniósł na glinę tworząc ciekawe ozdoby do powieszenia na ścianę. Z wikliny
natomiast uczestnicy robili pojemniki w kształcie serca, koszyczki na Wielkanoc, wazony,
tace owalne i okrągłe choinki wiklinowe. Zrobiliśmy również koszyk o nowym kształcie
„łódeczki”. Często też uczestnicy robią coś na zamówienie. W tym roku wyplatali kosz na
bieliznę oraz parasolnik. Zrobili również jabłka z gliny.
28
Pracownia krawiecko-rękodzielnicza
W pracowni krawiecko-rękodzielniczej metody prowadzonych zajęć dobrane są do
indywidualnych zdolności i możliwości osób niepełnosprawnych. Zajęcia mają służyć
pobudzaniu własnej twórczości i wyobraźni przez wykonywanie różnorodnych prac
krawieckich i rękodzielniczych. Praca w pracowni rozwija estetykę, poczucie piękna,
kształtuje cierpliwość i wytrwałość w wykonywaniu zadania. Możliwość wykonania pracy
podnosi samoocenę, wiarę we własne możliwości, uczy samodzielności przy rozwiązywaniu
problemów. Osoby przebywające w pracowni uczą się prostych czynności krawieckich,
poznają budowę i obsługę maszyny do szycia oraz żelazka. Powstają tutaj także kolorowe
wyklejanki z bibuły i włóczki, ozdoby z filcu, stroiki okolicznościowe z bałwankami,
mikołajami i zajączkami. Robione są także choinki z szyszek, łańcucha, aniołki i zajączki ze
sznurka, dywaniki na krośnie. Dużym zainteresowaniem cieszą się obrazki tworzone na
kanwie metodą haftu gobelinowego, głównie o tematyce religijnej. Zajęcia mają na celu
zachęcić osoby niepełnosprawne do własnej inicjatywy, do planowania swojej pracy,
ponoszenia odpowiedzialności za nią oraz są bodźcem do dalszego działania. Uczestnicy
pracowni krawiecko-rękodzielniczej biorą także udział w zajęciach sportowych,
w kiermaszach i plenerach.
Pracownia „szkoła życia”
Zajęcia prowadzone w tej pracowni służą podnoszeniu i wyrabianiu samodzielności
w codziennym życiu. Podopieczni uczą się przestrzegania reguł postępowania wynikających
z podziału ról w grupie, poprawnego zachowania zgodnego z obowiązującymi normami
w miejscach publicznych, zdyscyplinowania, kontrolowania właściwego zachowania,
używania form grzecznościowych. Uczą się jak dbać o higienę osobistą, czysty i schludny
wygląd zewnętrzny , dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych. Ponadto uczą się
czytać, pisać, liczyć i gospodarować pieniędzmi. W trakcie zajęć osoby niepełnosprawne
podnoszą swoje zainteresowania i wiedzę, wykonują ćwiczenia sprawności manualnych tj.
malują farbami, lepią z plasteliny, masy ceramicznej, wyklejają obrazki przy pomocy bibuły,
papieru kolorowego, rysują, kolorują malowanki. Biorą udział w konkursach plastycznych,
zawodach sportowych i plenerach. Tworzą okazjonalne ozdoby na święta Wielkanocne
i Bożego Narodzenia.
Pracownia komputerowa
W zajęciach prowadzonych w pracowni bierze udział pięciu uczestników z różnym
rodzajem niepełnosprawności. Podopieczni uczą się bezpiecznej i higienicznej pracy
z komputerem. Zapoznają się z podstawowym słownictwem informatycznym oraz poznają
zasady zgodnego z prawem wykorzystywania komputera (licencja, prawo autorskie, piractwo
komputerowe). Uczestnicy posiadają własne przystosowane do potrzeb i predyspozycji
stanowiska komputerowe, na których uczą sie obsługi wielu programów (MS OFFICE,
PHOTOSHOP, NERO). Dzięki dostępowi do sieci poznają nowe sposoby komunikacji oraz
wyszukiwania treści. Podopieczni maja do dyspozycji urządzenia biurowe: drukarki, skaner,
kserokopiarkę, gilotynę, laminator i bindownicę. Uczestnicy za pomącą dostępnego sprzętu
i oprogramowania wykonują kartki okolicznościowe, dyplomy oraz zaproszenia. Podopieczni
pracują zgodnie z przyjętym indywidualnym programem terapii, który ma na celu nabycie
nowych umiejętności oraz utrwalenie już wcześniej nabytych.
Pracownia gospodarcza
W pracowni gospodarczej były realizowane indywidualnie programy terapeutyczne
przygotowane dla każdego podopiecznego z rozróżnieniem stopnia niepełnosprawności
i ze względu na zakres możliwości wykonywanych czynności. Głównym zadaniem pracowni
29
jest nauka i utrwalanie etapów przygotowania prostych lub bardziej skomplikowanych
posiłków, dbanie o estetykę wykonywanych potraw, kształtowanie cierpliwości
i odpowiedzialności za wykonywaną pracę, motywowanie do współpracy, nauka obsługi
sprzętu AGD, dbanie o przestrzeganie zasad BHP, radzenia w życiu codziennym.
Pracownia brała czynny udział w przygotowaniach poczęstunku do spotkań
integracyjnych m.in. bal karnawałowy śniadanie wielkanocne, jesienne impresje, wigilia.
Zajęcia dodatkowe
Uczestnicy brali udział w licznych zajęciach i imprezach okolicznościowych
organizowanych w placówce jak i poza nią. Jak zawsze towarzyszy im wiele miłych
radosnych chwil w gronie przyjaznych ludzi. Takie spotkania niosą dużo radości
i wspomnień. Stanowią również bardzo ważny punkt w realizacji indywidualnych programów
rehabilitacji. Wiążę się to bowiem z dostosowaniem do nowych okoliczności, jak i nauką
podstawowych norm zachowań.
16.02.2012 r. tłusty czwartek,
18.02.2012 r. bal karnawałowy,
03.04.2012 r. Śniadanie wielkanocne,
24.05.2012 r. plener plastyczny w Kiernozi,
13.06.2012 r. wystawa poplenerowa w muzeum w Łowiczu,
14.06.1212 r. konkurs tańca w Konstantynowie Łódzkim,
18.06 – 22.06.2012 r. wycieczka do Ustronia Morskiego,
07.09.2012 r. zawody sportowe w Sochaczewie,
11.09.2012 r. wystawa prac uczestników WTZ w Warszawie w Domu Poselskim,
14.09.2012 r. Piknik Europejski Trzeciego Wieku,
19.09.2012 r. Jesienne impresje – magia warzyw,
30.11.2012 r. Andrzejki,
19.12.2012 r. uroczysta wigilia.
Do placówki przyjeżdżają również aktorzy z teatru w Krakowie z przedstawieniami
kulturalnymi. W roku 2012 uczestnicy chętnie brali udział w 5 przedstawieniach.
Plan kosztów na bieżącą działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Parmie na
2012 rok ze środków PFRON to kwota w wysokości 443 880 zł.
Z budżetu Powiatu Łowickiego kwota w wysokości 49 320 zł.
30
Rozliczenie środków finansowych z PFRON wydatkowanych przez WTZ Parma
w 2012 roku.
Lp
Rodzaje kosztów
1
2
Kwota
Kwota
Kwota
Kwota
Kwota o
Plan na
wydatkowa wydatkowa
wydatkowan
wydatkowana zwrotu do
2012
na przez
na przez
a przez WTZ
przez WTZ w PFRON
rok
WTZ w II WTZ w III
w I kwartale
IV kwartale tabela 4-6
kwartale
kwartale
3
4
5
6
7
8
1
Wynagrodzenie
299 000
81 773,84
65 731,61
71 598,77
79 895,78
0,00
2
Narzuty na
wynagrodzenia
55 600
14 781,79
12 391,08
13 410,53
14 404,14
612,46
3
Materiały do terapii
zajęciowej (w tym do
prac. gosp.domowego)
15 000
2 868,73
897,89
1 787,40
9 444,94
1,04
4
Mat.( środki czystości
art. biurowe)
5 000
0,00
519,63
1 278,17
3 201,90
0,30
5
Opał i woda
6 700
0,00
98,41
95,00
6 505,46
1,13
6
Eksploatacja pojazdu
4 964,45
200,00
7 062,53
3 324,11
1,91
7
Podróże służbowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Usługi materialne obce opłaty pocztowe,
ochrona obiektu, telef)
1 231,92
2 344,30
2 163,59
4 440,18
0,01
15 553
0,00
10 180
9
Usługi niematerialne
(prow. bankowe)
1 600
575,64
326,00
166,50
425,62
106,24
10
Energia
5 500
0,00
1 856,29
0
3 643,36
0,35
11 Ubezpiecz.
Uczestników i mienia
2 500
0,00
0
0,00
2 500,00
0,00
12 Szkolenia
pracowników.
1 000
150,00
360,00
0,00
490,00
0,00
13 Trening ekonomiczny
6 000
4 614,00
0,00
1 386,00
0,00
0,00
14 Wyposażenie
7 120
0
134,07
49,99
6 903,99
31,95
0
0
0,00
0,00
0
0
13 127
0
10 000,00
3 127,00
0,00
0,00
443 880
110 960,37
94 859,28 102 125,48
135 179,48
755,39
15 Wycieczki
16 ZFŚS
Ogółem
31
Rozliczenie środków finansowych z budżetu Powiatu Łowickiego przekazanych na
bieżącą działalność WTZ w Parmie w 2012 roku.
Lp
Rodzaje
kosztów
Plan na
2012 rok
1
2
3
Kwota
Kwota
przekazana Wydatkowana
przez Powiat
przez WTZ
Łowicki
w Parmie
4
5
Kwota
uznana
do
rozliczenia
przez PCPR
Odsetki
bankowe
Kwota do
zwrotu na
rachunek
bankowy
Starostwa
Powiatowego
w Łowiczu
6
7
8
49 320,00
1.
Opał i woda
11 953,00
11 952,91
11 952,91
0,09
2.
Eksploatacja
pojazdu
15 620,00
15 619,93
13 000,00
0,07
3.
Trening
ekonomiczny
21 747,00
21 747,00
21 747,00
0,00
49 319,84
49 319,84
Razem
49 320,00
49 320,00
0
0,16
3.3.2 Warsztat Terapii Zajęciowej w Urzeczu
Warsztat prowadzony jest w obiekcie stanowiącym własność gminy Zduny
znajdującym się w Urzeczu 22 w oparciu o Regulamin Warsztatu w zakresie określonym
umową nr ŁD 1/WTZ/730/2000 z dnia 06.12.2000 roku o finansowaniu kosztów
zorganizowania i działalności warsztatu terapii zajęciowej i umową nr 2/WTZ/U/2012 z dnia
18 stycznia 2012 roku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych - kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej oraz umową nr
3/SP/WTZ/U/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku w Łowiczu zawartą pomiędzy: Powiatem
Łowickim a Caritas Diecezji Łowickiej.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Urzeczu od kwietnia 2004 r. prowadzi CARITAS
Diecezji Łowickiej.
Plan terapii zajęciowej i rehabilitacji obejmuje 30 podopiecznych, którzy ukończyli
18 r. życia, mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i posiadają
wskazanie do terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności
wydanym przez właściwy organ. Podopiecznymi warsztatu są osoby w większości
o znacznym stopniu niepełnosprawności z różnymi schorzeniami m.in.: upośledzenie
umysłowe, choroby psychiczne, choroby narządu wzroku, upośledzenie narządu ruchu,
epilepsja, choroby neurologiczne.
Realizacja przez warsztat celu, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji odbywa się
przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej zmierzających do rozwijania umiejętności
wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobistej, ogólnego rozwoju
i sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego
i aktywnego życia w środowisku, a także psychofizycznych sprawności oraz podstawowych
i specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu
zawodowym albo podjęcie pracy.
Warsztat Terapii Zajęciowej CARITAS Diecezji Łowickiej w Urzeczu jest placówką
pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. W roku 2012 na
32
zajęcia do Warsztatu uczęszczały osoby z gminy: Kiernozia, Zduny, Bielawy, Domaniewice
i Łowicz, w tym 3 osoby z Domu Pomocy Społecznej w Borówku.
Uczestnicy z terenu dowożeni byli busem VOLKSWAGEN T-5 KOMBI zakupionym
w 2005 roku przy dofinansowaniu ze środków PFRON i przystosowanym do przewozu osób
niepełnosprawnych (3 kursy poranne i 3 kursy popołudniowe) oraz autobusem PKS (dotyczy
to uczestników mieszkających w Łowiczu oraz dwóch uczestników z miejscowości Zduny.
Budynek, w którym mieści się Warsztat należy do gminy Zduny. Został on przystosowany do
potrzeb uczestników przez podmiot prowadzący WTZ – CARITAS Diecezji Łowickiej.
Każdy z uczestników realizował indywidualny program rehabilitacji i terapii, który
był tworzony i weryfikowany na podstawie zgromadzonych dokumentów, wywiadu w domu
rodzinnym uczestnika, obserwacji, działań i zachowań w Warsztacie oraz szczegółowej
punktowej oceny.
Program realizowany był w pracowni wiodącej i innych pracowniach według
indywidualnych potrzeb. Każda z pracowni realizowała swoje cele i zadania według
opracowanych harmonogramów poszczególnych pracowni oraz harmonogramów zajęć dla
danego uczestnika tworzonych na I i II półrocze 2012 roku.
Realizowane indywidualne programy rehabilitacji i terapii są autorskimi programami
naszej placówki. Zostały one podzielone na działy:
zaradność osobista,
samodzielność społeczna – wypełnianie ról społecznych,
rehabilitacja społeczna i zawodowa,
formy pracy,
metody pracy,
wskazania do zajęć dodatkowych,
formy współpracy z rodzicami lub opiekunami prawnymi.
W każdym dziale jest kilka podpunktów, które umożliwiają uszczegółowienie,
skonkretyzowanie i zindywidualizowanie programów dla poszczególnych uczestników.
Programy były okresowo oceniane, modyfikowane i doskonalone.
Plan Działalności Warsztatu na 2012 rok zakładał m.in.:
Cel działania
WTZ realizował zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające
do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie
niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. W Warsztacie prowadzona była również
rehabilitacja. W pracy terapeutycznej najważniejsze było przystosowanie społecznozawodowe uczestników i osiągniecie poprzez terapię zajęciową jak najwyższego poziomu ich
dojrzałości społecznej i samodzielności.
Zajęcia w Warsztacie
Ogólne usprawnianie i doskonalenie sprawności samoobsługowej i ruchowej
pozwalające na uzyskanie niezależności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życia
codziennego. Kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania się w kontaktach
międzyludzkich, komunikowania się w miejscach użyteczności publicznej, bezpiecznego
poruszania się po ulicach oraz korzystania ze środków komunikacji publicznej. Wdrażanie do
samokontroli zachowań i prawidłowych reakcji w różnych sytuacjach. Utrwalanie
i poszerzanie wiedzy szkolnej. Rozwój zainteresowań oraz przygotowanie do aktywnego
33
i twórczego spędzania czasu wolnego. Przygotowanie do pełnienia roli obywatela
i pracownika.
Trening umiejętności zachowań społecznych:
trening podstawowych umiejętności komunikacji społecznej,
trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej,
trening w zakresie umiejętności kulinarnych i zdrowego żywienia,
trening zachowań rynkowych i ekonomicznych,
trening w rozwiązywaniu problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich,
trening w zakresie edukacji seksualnej,
trening przygotowania do podjęcia pracy.
Oczekiwane efekty
Podniesienie poziomu samodzielności w życiu codziennym, zwiększenie wiary we własną
wartość i przydatność społeczną, rozwijanie wrażliwości na los innych ludzi, obycie
towarzyskie. Podniesienie kompetencji społecznych i pobudzenie aktywności społecznej.
Poprawa kondycji fizycznej, zwiększenie sprawności ruchowej, obniżenie napięć
psychoruchowych i nauczenie odreagowywania tych napięć. Zwiększenie wrażliwości na
piękno otaczającego świata i nauczenie wyzwalania własnej ekspresji twórczej poprzez
wykonywanie prac użytkowych i artystycznych. Zwiększenie samodyscypliny, punktualności,
odpowiedzialności za powierzone zadanie i mienie, tempa pracy, dokładności i wytrwałości
oraz terminowego jej kończenia. Nabycie i utrwalenie wiadomości wykorzystywanych
w życiu codziennym i przyszłej pracy zawodowej oraz doskonalenie umiejętności
praktycznych. Nauczenie aktywnego spędzania czasu wolnego. Poznanie i zrozumienie roli
zadań
społecznych
i
zawodowych
–
wypełnianie
ról
społecznych.
Formy organizacyjne realizacji zadań:
Dział Rehabilitacyjno-Terapeutyczny.
Organizowanie zajęć wyrabiających:
samodzielność,
zaradność,
przystosowanie do życia codziennego,
przystosowanie do pracy.
Działania Warsztatu służą przygotowaniu uczestników do aktywnego włączenia się w życie
społeczne oraz podjęcia pracy zawodowej odpowiadającej ich możliwościom intelektualnym
i predyspozycjom.
Zajęcia terapeutyczne przystosowujące do pracy:
Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywała się
w grupach 5-osobowych w sześciu pracowniach terapeutycznych:
gospodarstwa domowego,
arteterapii,
krawieckiej,
przyrodniczo-ogrodniczej,
komputerowo-edukacyjnej,
plastycznej.
W Warsztacie funkcjonują także: gabinet pielęgniarski, pokój psychologa i logopedy, sala
rehabilitacyjna (wyposażona w UGUL, materace, rowerki treningowe, bieżnię, wiosła, steper,
34
drabinki, zestaw przyrządów do ćwiczeń - atlas, ławeczki, tablicę do koszykówki, piłki do
koszykówki, stół do ping-ponga i inny sprzęt sportowy wykorzystywany do zajęć sportowych
na powietrzu).
Pracownia gospodarstwa domowego
Uczy podopiecznych czynności dnia codziennego, samodzielności w przygotowaniu
różnego rodzaju typu potraw, tworzenia jadłospisu z uwzględnieniem zasobów pracowni
i zasad racjonalnego gospodarowania, umiejętności rozróżniania i nazywania artykułów
żywnościowych, mycia naczyń kuchennych, estetycznego nakrywania do stołu, estetyki
spożywania posiłków, zasad zdrowego żywienia, dbania o czystość i higienę w kuchni,
dbania o czystość i estetykę mieszkania oraz jego otoczenia, posługiwania się urządzeniami
do utrzymania czystości, dbania o czystość osobistą i posiadanej odzieży. Uczestnicy
nabywają tutaj umiejętności wykonywania przedmiotów artystycznych zdobiących dom,
sprawnego wykorzystania i posługiwania się narzędziami i urządzeniami kuchennymi
(zmywarka, kuchenka mikrofalowa, kuchnia gazowa, pralka automatyczna, wirówka, żelazko,
krajalnica, robot kuchenny, blender, opiekacz do kanapek, gofrownica, toster, frytkownica,
czajnik elektryczny), zachowania bezpieczeństwa swojego i innych, poznania i przestrzegania
zasad BHP oraz utrzymywania higieny osobistej i w miejscu pracy.
Zajęcia w tej pracowni motywują do rozwijania zainteresowań kulinarnych (czytanie
prasy i książek o tematyce kulinarnej, wymiana przepisów pomiędzy uczestnikami) oraz uczą
estetyki w przyrządzaniu i podawaniu potraw.
Pracownia arteterapii
Arteterapia to inaczej terapia przez sztukę, mająca wiele form: choreoterapia,
muzykoterapia, teatroterapia, biblioterapia, psychodrama oraz plastyka. Te różne formy
ekspresji twórczej służą celom korekcyjnym i rozwojowym m.in.: poprzez przedstawienia
teatralne, naukę śpiewu, gry na różnorodnych instrumentach, zajęcia taneczne i plastyczne,
a także pozwalają uczestnikom w zależności od potrzeb wspomagać proces
psychoterapeutyczny oraz być ścieżką rozwoju osobistego dla osób zainteresowanych
odkrywaniem swoich uzdolnień. Uczestnicy z tej pracowni biorą udział w rożnego rodzaju
przedsięwzięciach artystycznych (festiwalach i przeglądach twórczości artystycznej
i muzycznej osób niepełnosprawnych, przygotowanie i udział w przedstawieniach
teatralnych, okolicznościowych, itp.).
Pracownia krawiecka
Uczestnicy w tej pracowni uczą się podstaw szycia ręcznego (haftu krzyżykowego,
matematycznego, richelieu, płaskiego), maszynowego oraz prostego kroju, a także dziergania
wzorów i wykonywania wzorów hafciarskich. Poznają rodzaje i właściwości materiałów
dziewiarskich, hafciarskich, tkackich i krawieckich, poznają i stosują narzędzia służące do
wykonywania prac krawieckich, dziewiarskich, hafciarskich, zostają zapoznani
z możliwościami wykorzystywania łączenia różnych materiałów oraz doboru kolorów. Uczą
się wykonywania obrazów haftowanych i z naklejanej włóczki oraz przedmiotów użytkowych
i dekoracyjnych, upominków i kart okolicznościowych wykonywanych techniką szycia,
dziergania, tkania i haftowania. Poza tym szyją różnego rodzaju okolicznościowe stroje,
wykonują drobne przeróbki krawieckie, a także: kartki świąteczne, pisanki, prace na konkursy
plastyczne. Prowadzone są również tutaj dodatkowe zajęcia edukacyjne (pisanie,
rozwiązywanie prostych zadań matematycznych i zagadek logicznych), biblioterapia,
muzykoterapia oraz uzupełniające zajęcia plastyczne.
35
Pracownia komputerowo-edukacyjna
Uczestnicy zapoznają się tutaj z obsługą komputera, pracą z edytorami tekstu,
programami informatycznymi, biurowymi, graficznymi i muzycznymi. Poznają sprzęt
informatyczny, uczą się obsługi kopiarki, drukarki i skanera, zapoznają się z obsługą sprzętu
RTV i aparatu fotograficznego oraz uczą się komputerowej obróbki wykonanych wcześniej
przez siebie zdjęć aparatem cyfrowym. Do terapii wykorzystywane są wszelkiego rodzaju
programy multimedialne, graficzne, muzyczne i logiczno-edukacyjne. Uczestnicy wykonują
tu zaproszenia, foldery, wizytówki, kalendarze, listy okolicznościowe, a także komputerowe
prezentacje i inne prace artystyczne w poszczególnych programach. Odpowiednio
skonfigurowany komputer pozwala rozwinąć ich umiejętności, pomysłowość, kreatywność
i wyobraźnię, pobudzić ich rozwój intelektualny i emocjonalny oraz zindywidualizować
proces kształcenia, czyniąc go przyjaznym (rozrywka, gry).
Pracownia przyrodniczo-ogrodnicza
Odbywają się tutaj zajęcia ogólnorozwojowe mające na celu usprawnianie psychiczne
i fizyczne uczestnika oraz tzw. terapia przez kontakt z przyrodą, sylwo i talasoterapia.
Na zajęciach podopieczni rozwijają swoje umiejętności plastyczne wykorzystując w pracach
materiały znalezione w naturze tj. kamienie, gałęzie, liście, kwiaty, muszle, piasek, które
łączone są z tradycyjnymi materiałami plastycznymi (farby, papier kolorowy, masa solna,
sznurek do makramy itp.). Uczestnicy zajmują się także hodowlą nowych sadzonek,
pielęgnacją kwiatów i ogródka warzywnego, uczą się rozróżniania i hodowania roślin
doniczkowych i ogrodowych, a podczas zajęć słuchają muzyki relaksacyjnej i poważnej oraz
odbywają uzupełniające zajęcia edukacyjne.
Pracownia plastyczna
Tutaj każdy z uczestników poznaje i stosuje wielorakie techniki, właściwości i formy
pracy z różnego rodzaju materiałami: farbami (witrażowymi, plakatowymi, tempery,
akrylami, akwarelami), kredkami (bambino, świecowymi, ołówkowymi), pastelami (suchymi
i olejnymi), ołówkami o różnej twardości i miękkości, pędzlami, papierem o różnej fakturze,
tekturą, masą solną, papierową, szkłem, itp. Podopieczni poznają sposoby mieszania
i nakładania barw, malowania na różnych fakturach i materiałach, uczą się podstawowych
pojęć plastycznych (światło, cień, kompozycja, perspektywa, przestrzeń). Osoby w tej
pracowni doskonalą swoją sprawność manualną rąk i palców, ćwiczą koordynację wzrokoworuchową i spostrzegawczość, poznają narzędzia służące do wykonywania prac plastycznych
oraz uczą się bezpiecznego ich stosowania i utrzymywania w stanie sprawności. Poprzez
różnorodność pomysłów oraz łączenie wielu form i technik powstają kompozycje malarskie,
które pobudzają wyobraźnię, samodzielność, dokładność, kreatywność, wpływają na rozwój
wrażliwości estetycznej, a także kształtują cierpliwość, wytrwałość i poczucie
odpowiedzialności za wykonywaną pracę oraz usprawniają percepcję wzrokową i wzrokoworuchową. Podopieczni uczą się komunikacji interpersonalnej i pracy w grupie, kształtując
swoje umiejętności w zakresie preorientacji zawodowej.
Zajęcia uzupełniające w Warsztacie
Zajęcia rehabilitacyjne z dziedziny:
fizjoterapii,
wsparcia psychologicznego,
logopedii,
inne w miarę potrzeb.
36
Zajęcia dodatkowe:
ogniska,
wycieczki,
warsztaty i plenery artystyczne,
warsztaty i plenery plastyczne,
warsztaty zawodowe,
spotkania w WTZ i u przyjaciół placówki,
imprezy integracyjne i okolicznościowe,
udział w festiwalach i konkursach twórczości artystycznej osób
niepełnosprawnych ,
udział w olimpiadach i zawodach sportowych,
organizowanie wystaw artystycznych, kiermaszów i aukcji prac wykonanych
WTZ,
dyskoteki i zabawy taneczne,
turnusy rehabilitacyjne.
Opieka medyczna w Warsztacie:
pielęgniarka;
pomoc rodziców i opiekunom w załatwianiu spraw związanych ze zdrowiem
i niepełnosprawnością uczestników,
konsultacje ze specjalistami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia
uczestnika.
Współpraca ze środowiskiem
W zakresie realizacji swoich zadań ustawowych Warsztat współpracuje z:
rodzinami uczestników lub ich opiekunami prawnymi,
placówkami służby zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury i sportu,
władzami i urzędami państwowymi i samorządowymi,
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Kościołem Katolickim i jego organizacjami,
organizacjami pozarządowymi działającymi w imieniu i na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej (m.in. z Fundacją
CARITAS Diecezji Łowickiej),
innymi instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
innymi Warsztatami Terapii Zajęciowej nie tyko z regionu, ale i mieszczącymi
się w całym kraju,
lokalnym Radiem Victoria i Nowym Łowiczaninem w celu promocji działań
Warsztatu w dziedzinie likwidacji barier w stosunku do osób
niepełnosprawnych,
firmami i osobami fizycznymi, które wspierają rozwój WTZ.
Formy współpracy z rodzicami lub opiekunami:
wywiady środowiskowe przeprowadzone oraz wizyty terapeutów zajęciowych /
pielęgniarki / psychologa w domu rodzinnym uczestnika,
indywidualne konsultacje i poradnictwo,
kontakty telefoniczne i korespondencja,
udział w spotkaniach z Radą Programową WTZ,
współorganizowanie i uczestnictwo w spotkaniach integracyjnych.
37
Zakres prowadzonej w Warsztacie terapii zajęciowej i rehabilitacji zawodowej
dotyczył m.in.: usprawnienia psychicznego i fizycznego uczestnika, proorientacji zawodowej
i uzależniony był od właściwości psychofizycznych danego uczestnika. Stosowane były
następujące metody terapii zajęciowej: grupowa, indywidualna i zbiorowa, indywidualna na
tle grupy oraz różnorodne formy terapii zajęciowej: arteterapia, muzyko, choreo
i teatroterapia, filmoterapia, poezjoterapia, ludoterapia, ergoterapia, estetoterapia,
biblioterapia, psychoterapia i wsparcie psychologiczne, ćwiczenia manualne, terapia
pedagogiczna przy komputerze, logopedia i zajęcia logopedyczne, terapia przez kontakt
z przyrodą, sylwo i talasoterapia, przygotowanie do pracy, warsztaty zawodowe, zajęcia
rekreacyjne, zajęcia kulinarne, zajęcia komputerowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia plastyczne,
obróbka papieru, krawiectwo, hafciarstwo, koronkarstwo i inne.
Zakres i metody zaradności osobistej oraz rozwijania umiejętności życia codziennego
dotyczył m.in.: ćwiczeń w zakresie samoobsługi i higieny osobistej, treningu w zakresie
wyglądu zewnętrznego, zajęć z gospodarstwa domowego (higieniczne i estetyczne
przyrządzenie posiłków oraz ich spożywanie, utrzymywanie porządku w najbliższym
otoczeniu, prace porządkowe w domu, obsługa urządzeń technicznych i audiowizualnych),
rozwoju umiejętności ogrodniczych, dokonywaniu prostych zakupów („trening
ekonomiczny”), samodzielności w poruszaniu się po bliskim terenie, orientacji
w elementarnych zasadach życia codziennego i zapewnieniu bezpieczeństwa, umiejętności
odpowiedniego zachowania się, zasady savoir vivru.
Stosowane formy zajęć do przygotowania do życia w środowisku społecznym to
m.in.: trening umiejętności interpersonalnych, trening wiedzy o sobie samym, trening
asertywności, trening rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich,
trening mediacji i negocjacji, ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych, ćwiczenia
aktywności w sytuacjach społecznych, ćwiczenia z orientacji przestrzennej, ćwiczenia
w pełnieniu roli uczestnika WTZ, domownika, katolika, obywatela, klienta i pracownika.
Prowadzone formy zajęć służące rozwijaniu psychofizycznych sprawności
niezbędnych w pracy to m.in.: trening przygotowania do podjęcia pracy, trening umiejętności
pracy w zespole i współodpowiedzialności za wykonywane zadanie, rozwijanie motywacji
i tempa pracy, podnoszenie sprawności ruchowej i manualnej, ćwiczenia koncentracji
i pamięci, ćwiczenia wytrwałości i odpowiedzialności doprowadzania powierzonego zadania
do końca, ćwiczenia w zakresie dokładności pracy oraz przestrzegania dyscypliny pracy,
ćwiczenia w zakresie samodzielnego planowania, kontrolowania i wykonywania zadania.
Rozwijanie umiejętności zawodowych odbywało się poprzez: stosowanie technik
komputerowych i multimedialnych, w tym stosowania specjalistycznych programów
użytkowych, przygotowania do telepracy, zajęcia krawieckie, hafciarskie, rękodzieł
artystycznego, plastyczne, gastronomiczne i kuchenne, ogrodnicze, dekoracji i wystroju
wnętrza, warsztaty zawodowe.
Ponadto prowadzone były dodatkowe ćwiczenia służące rozwijaniu innych
umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii: ćwiczenia umiejętności posługiwania
się głosem, rozwijania wrażliwości słuchowej i dotykowej, percepcji wzrokowej, ćwiczenia
mowy i dykcji, wyobraźni, orientacji kierunkowej i przestrzennej, umiejętności poznawania,
nazywania i odzwierciedlania uczuć.
Stosowane były metody pracy: słowne, praktyczne, oglądowe, waloryzacyjne,
objaśniająco-poglądowe, samodzielnego dochodzenia do wiedzy, programowane,
weryfikujące, ośrodków pracy, trening umiejętności zachowań społecznych (trening
podstawowych umiejętności komunikacji społecznej, trening w zakresie wyglądu
zewnętrznego i higieny osobistej, trening w zakresie umiejętności kulinarnych i zdrowego
38
żywienia, trening zachowań rynkowych i ekonomicznych, trening w rozwiązywaniu
problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich, trening przygotowania do podjęcia
pracy).
W Warsztacie uczestnicy otrzymywali na koniec każdego miesiąca
w ramach treningu ekonomicznego środki finansowe wypłacane zgodnie z Regulaminem
Organizacyjnym Warsztatu. Wysokość tych środków określana była na podstawie
Miesięcznej oceny zaangażowania uczestnika w zajęciach przygotowanej na specjalnym
druku przez terapeutę zajęciowego prowadzącego daną pracownię w porozumieniu z innymi
członkami Rady Programowej prowadzącymi zajęcia terapeutyczne z danym uczestnikiem
i zatwierdzanej przez kierownika Warsztatu. Kwota miesięczna mogła zostać podwyższona
lub obniżona w zależności od zaangażowania w zajęciach i postępów w rehabilitacji (wyniki
Miesięcznej oceny zaangażowania uczestnika w zajęciach). Dla każdego uczestnika
prowadzona była indywidualna ewidencja rozliczeń finansowych w treningu ekonomicznym.
Uczestnicy wcześniej wypisywali oświadczenie dotyczące wykorzystania środków
pieniężnych otrzymywanych w ramach „treningu ekonomicznego” - zgodnie z potrzebami
i decyzjami wynikającymi z indywidualnego programu rehabilitacyjnego po uprzednim
uzgodnieniu z terapeutą zajęciowym prowadzącym pracownie oraz kierownikiem Warsztatu.
Oświadczenia te znajdują się w dokumentacji każdego uczestnika, a kopia u terapeuty
zajęciowego w segregatorze danego uczestnika. Wypłata środków finansowych i ich
przekazanie na realizację treningu ekonomicznego w Warsztacie była udokumentowana
w formie miesięcznych list potwierdzonych podpisami uczestników lub w ich imieniu
podpisami rodziców albo prawnych opiekunów. Wydatkowane środki finansowe w roku
ubiegłym rozliczane były na podstawie paragonów bądź rachunków na specjalnym druku
opracowanym przez kierownika Warsztatu i zatwierdzonym przez Radę Programową.
Radę Programową WTZ tworzą pracownicy Warsztatu: kierownik, terapeuci
zajęciowi, rehabilitant, psycholog. Rada Programowa Warsztatu dokonała oceny postępów
w rehabilitacji każdego uczestnika. Punktowa ocena postępów uczestnika przeprowadzana
była według systemu zaproponowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych w Warszawie. Działania te dotyczyły rehabilitacji ogólnej i zawodowej,
a ich celem była kompleksowa ocena dynamiki postępów uczestnika Warsztatu.
W pracach Rady Programowej uczestniczy również pielęgniarka, logopeda oraz
zapraszany na posiedzenia Rady Programowej Dyrektor CARITAS Diecezji Łowickiej
i przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. Przewodniczącym
Rady Programowej jest kierownik Warsztatu.
Rada Programowa w 2012 roku realizowała swoje zadania poprzez:
kwalifikację kandydatów do uczestnictwa w warsztacie,
opracowanie rocznych indywidualnych programów rehabilitacji i terapii dla
każdego uczestnika Warsztatu, ich modyfikację w miarę potrzeb oraz wskazanie
osoby odpowiedzialnej za realizację tego programu (jeśli uczestnik przeniesiony
zostaje do innej pracowni tworzony jest wówczas nowy IPRiT dla danego
uczestnika i wskazana zostaje osoba odpowiedzialna za realizację tego
programu),
dokonanie oceny indywidualnych efektów rehabilitacji i terapii przy udziale
uczestnika Warsztatu (na koniec każdego miesiąca, podsumowanie półroczne
postępów uczestników osiągniętych w okresie od stycznia do czerwca odbyło się
28 czerwca 2012 roku),
dokonanie rocznej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji
i terapii uczestnika (na zakończenie roku - 21.12.2012 r.),
39
ustalanie składów osobowych poszczególnych grup terapeutycznych,
określanie zasad dysponowania środkami finansowymi związanymi z treningiem
ekonomicznym oraz ich przeznaczeniem dla każdego uczestnika (podjęto
decyzję o przyznaniu premii poszczególnym uczestnikom),
podjęcie decyzji o skreśleniu uczestników z listy Warsztatu (w 2012 roku
zostały skreślone z listy uczestników dwie osoby),
podjęcie decyzji o przyjęciu nowych uczestników na listę (w 2012 roku zostały
przyjęte na listę uczestników dwie osoby),
dokonanie kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu
rehabilitacji i terapii na podstawie oceny:
- stopnia zdolności do samodzielnego wykonywania czynności życia
codziennego;
- umiejętności interpersonalnych, w tym komunikowania się oraz współpracy
w grupie;
- stopnia opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia,
z uwzględnieniem sprawności psychofizycznej, stopnia dojrzałości
społecznej i zawodowej oraz sfery emocjonalno-motywacyjnej.
Posiedzenie Rady Programowej dotyczące kompleksowej oceny za rok 2012 realizacji
indywidualnego programu rehabilitacji i terapii odbyło się dnia 23.01.2013 r.
Posiedzenia Rady Programowej WTZ odbywały się systematycznie i były udokumentowane
w formie protokołów (w 2012 roku odbyło się w sumie 15 posiedzeń).
Poza prowadzoną rehabilitacją i terapią zgodnie z indywidualnym programem
rehabilitacji dla każdego uczestnika organizowano zajęcia dodatkowe i uzupełniające.
Uczestniczono w wyjazdach poza teren placówki: plenerach plastycznych, warsztatach
zawodowych, olimpiadach i zawodach sportowych w Łasku, Pabianicach, Sochaczewie,
Żychlinie, imprezach integracyjnych i okolicznościowych, spotkaniach z zaprzyjaźnionym
Warsztatem w Parmie, Konstantynowie Łódzkim, Domu Pomocy Społecznej w Łasku,
turnusach rehabilitacyjnych, różnorodnych konkursach, zabawach i balach tanecznych,
festiwalach i przeglądach twórczości artystycznej i muzycznej osób niepełnosprawnych,
festynach, wystawach, kiermaszach i aukcjach prac wykonanych w WTZ.
Podopieczna naszego Warsztatu wzięła udział w projekcie Umiem WIĘCEJ
zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.
Podobnie jak w ubiegłych latach uczestnicy brali udział w zorganizowanych
w siedzibie WTZ-Urzecze tzw. „Dniach Filmowych”, podczas których odbywały się
projekcje filmów na „dużym ekranie” (filmy obyczajowe, przygodowe, przyrodnicze,
komedie, dokumentalne, animowane). Po zakończonej projekcji prowadzone były dyskusje
z podopiecznymi na tematy poruszone w danym filmie.
Ważniejsze wydarzenia w ramach rehabilitacji społecznej:
1.
W miesiącu styczniu - udział w konkursie plastycznym „Świat Nikiforów” – VI edycja
(kategorie: „Święta Bożego Narodzenia” oraz „Krajobrazy uczuć”) – projekt
realizowany przez Fundację Wspólna Droga United Way z Warszawy programu
społecznego „Nikifory” objętego honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2.
8 stycznia - licytacja prac uczestników WTZ-Urzecze podczas Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
3.
12 stycznia - projekcja filmu „Jan Paweł II”.
40
4.
14 lutego – Walentynki, konkurs wiedzowy: „Kocham Kino”, projekcja koncertu
Leonarda Cohena oraz projekcja filmu „Kot w butach”.
5.
15 lutego – wyjazd delegacji uczestników do Parmy na „Bal karnawałowy”.
6.
16 lutego - gościnny występ zespołu WRZOS z gminy Zduny w siedzibie Warsztatu.
7.
21 lutego - „Dyskoteka Karnawałowa” w siedzibie Warsztatu dla wszystkich
uczestników.
8.
24 lutego - projekcja filmu „Pluton”.
9.
Przełom lutego i marca - udział w VII edycji konkursu plastycznego „Na szkle
malowane – piękno podwodnego świata” zorganizowanego przez Zespół Szkół
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic im. Jana Pawła II w Starym
Waliszewie.
10. 1 marca - projekcja filmu „Zabawa na sto dwa”.
11. 8 marca - „Dzień Kobiet” oraz projekcja filmu „Rzym – Miasto Święte”.
12. 12 marca - projekcja filmu „Śniegi Kilimandżaro”.
13. 20 marca – pożegnanie zimy i topienie Marzanny w pobliskiej rzecze.
14. 30 marca - wyjazd uczestników wraz z opiekunami do Zespołu Szkół Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic im. Jana Pawła II w Starym Waliszewie na
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Na szkle malowane – piękno podwodnego
świata” (uczestnicy: Mirosław Podraza, Dariusz Okraska i Łukasz Sumiński zajęli I i II
miejsca).
15. W miesiącu marcu – udział w Ogólnopolskim konkursie poezji dla osób
niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście” zorganizowanym przez Republikę
Marzeń Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” z Krakowa.
16. W okresie przedświątecznym - Wystawa Wielkanocna 2012 prac wykonanych przez
uczestników WTZ-Urzecze w Bibliotece Publicznej i Domu Kultury gminy Zduny oraz
Wystawa Wielkanocna prac podopiecznych WTZ-Urzecze w NZOZ Stacji Opieki
CARITAS w Łowiczu oraz w biurze CARITAS.
17. Przełom marca i kwietnia - udział w XIV edycji konkursu plastycznego SZTUKA JAK
BALSAM - „Świat i Ja” zorganizowanym przez Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego.
18. 4 kwietnia - uroczyste Śniadanie Wielkanocne dla uczestników, pracowników
i zaproszonych gości.
19. 12 kwietnia - projekcja koncertu „Pink Floyd dla Rzymu” w pracowni komputerowoedukacyjnej.
20. 16 kwietnia – kolejna wystawa prac uczestników WTZ-Urzecze w biurze CARITAS
oraz w Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym w Kołobrzegu.
21. 18 kwietnia - Kalambury oraz Karaoke dla wszystkich uczestników.
22. 9 maja - projekcja filmu „W 80 dni dookoła świata”.
23. 16 maja - projekcja filmu „Błękitny motyl”.
24. 19 maja – wyjazd uczestników do Bielic na XX Jubileuszowe Europejskie Biegi
Młodych Olimpijczyków.
41
25. 24 maja – udział delegacji uczestników w Integracyjnym Plenerze Plastycznym dla
osób Niepełnosprawnych w Osadzie Pałacowo-Parkowej w Kiernozi.
26. 29 maja - DZIEŃ RODZINY w siedzibie Warsztatu dla rodzin naszych uczestników
(zaproszeni goście obejrzeli specjalnie przygotowane na tę okazję przedstawienie, po
zakończeniu którego wszyscy wzięli udział w słodkim poczęstunku przygotowanym
przez pracownię gospodarstwa domowego oraz w prezentacji multimedialnej
przygotowanej przez pracownię komputerowo-edukacyjną).
27. W miesiącu maju – udział w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„SZTUKA OSÓB NIEPŁNOSPRAWNYCH” pod tytułem „Olimpiada - Olimpijczycy”
organizowanym przez PFRON.
28. W miesiącu maju - udział w konkursie plastycznym pod hasłem „Mądra integracja,
zdrowa akceptacja” organizowanym w ramach projektu pod patronatem Burmistrza
Miasta Ozorkowa.
29. 4 czerwca - wyjazd uczestników i opiekunów do Łodzi na rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego SZTUKA JAK BALSAM - „Świat i Ja” i uroczyste wręczenie nagród
XIV edycji konkursu plastycznego (uczestnik Łukasz Sumiński zajął II miejsce
w kategorii malarstwo, uczestnicy Elżbieta Kowalska i Kamil Kaźmierski otrzymali
wyróżnienia).
30. 5 czerwca – wyjazd do Ozorkowa na VII Piknik Integracyjny i rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego (uczestniczka Monika Pietrzak otrzymała specjalne
wyróżnienie).
31. 6 czerwca - Dzień Sportu w Urzeczu - zawody sportowe połączone z różnorodnymi
konkurencjami, zabawami i grami zręcznościowymi, na zakończenie ognisko oraz
dyskoteka dla uczestników.
32. w dniach od 11 do 20 czerwca odbyły się wyjazdy uczestników wraz z opiekunami do
Carrefour Express w ramach organizowanego w WTZ praktycznego „treningu
ekonomicznego” w celu właściwego gospodarowania środkami pieniężnymi
otrzymywanymi przez uczestników w Warsztacie.
33. 13 czerwca - wyjazd delegacji uczestników wraz z opiekunem do Muzeum w Łowiczu
na rozstrzygnięcie konkursu plastycznego (uczestnicy Kamil Kaźmierski i Dominik
Wysocki zajęli II miejsce).
34. 14 czerwca - wyjazd do Konstantynowa Łódzkiego i udział w IX Wojewódzkim
Festiwalu Tańca o Puchar Prezesa Spółdzielni Inwalidów „Zgoda”.
35. 14 czerwca – udział w Regionalnych Indywidualnych Mistrzostwach w Lekkiej
Atletyce „Sprawni razem” na Stadionie OSiR w Łowiczu.
36. 20 czerwca - wyjazd do Żychlina i udział w VI Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości
Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „WIOSNA RADOSNA 2012”.
37. 23-24 czerwca - wystawa prac uczestników WTZ-Urzecze podczas Dni Łowicza.
38. 23 sierpnia - projekcja filmu „Krzyżacy”.
39. 28 sierpnia - wystawa prac uczestników WTZ-Urzecze podczas Biesiady Łowickiej.
40. 30 sierpnia - projekcja multimedialna „Zooterapia” przygotowana przez pracownię
komputerowo-edukacyjną.
41. 31 sierpnia – projekcja filmu „Qvo vadis”.
42
42. 7 września – wyjazd uczestników na XIX Ogólnopolskie Zawody Sportowe Osób
Niepełnosprawnych do Sochaczewa.
43. 8 września - wystawa prac uczestników WTZ-Urzecze podczas Europejskich Dni
Dziedzictwa Kulturowego.
44. 9 września - wystawa prac uczestników WTZ-Urzecze podczas Księżackiego Jadła
w Łowiczu.
45. 12 września – wyjazd do Łęczycy i udział w X Przeglądzie Piosenki Wakacyjnej.
46. 14 września - prezentacja dorobku artystycznego naszego Warsztatu podczas Pikniku
Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych na Błoniach w Łowiczu (wystawa prac
wykonanych przez uczestników WTZ-Urzecze, prezentacja utworów muzycznych na
scenie wykonanych przez delegację naszego Warsztatu oraz udział w konkursach
plastycznych zorganizowanych podczas Pikniku).
47. 19 września – wyjazd delegacji uczestników do Parmy na spotkanie „Jesienne
impresje”.
48. 21 września - wyjazd do Kutna i udział w VII Wojewódzkiej Spartakiadzie Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną.
49. 21 września – projekcja filmu „Nosferatu Wampir”.
50. 27 września - ognisko dla uczestników WTZ.
51. W miesiącu wrześniu - udział w konkursie plastycznym „Wszystkie barwy ziemi”
organizowanym przez ŚDS w Łasku.
52. 4 października - projekcja prezentacji multimedialnej „Biblioterapia” oraz pokazy zdjęć
z zawodów sportowych w Kutnie, jesiennych impresji, ogniska, Pikniku Integracyjnego
w Łowiczu.
53. 5 października - wyjazd delegacji uczestników do Łasku na wręczenie nagród
w konkursie plastycznym „Wszystkie barwy ziemi” organizowanym przez ŚDS
w Łasku.
54. 19 października – wycieczka do pobliskiego lasu.
55. 26 października – projekcja filmu „Zróbmy sobie wnuka” oraz prezentacji
multimedialnych: „Cmentarz żydowski w Turku”, „Cmentarz choleryczny w Turku”,
„Cmentarz Orląt”, „Cmentarz na Rosie”, „Cmentarz Łyczakowski”.
56. 8 listopada - projekcja filmu dokumentalnego Discovery „Józef Piłsudski człowiek,
który dał nam wolność”.
57. 15 listopada – projekcja filmu ze zbiorów Muzeum Narodowego „Pogrzeb Józefa
Piłsudskiego”.
58. 29 listopada - Zabawa Andrzejkowa w siedzibie WTZ.
59. 6 grudnia - Mikołajki dla uczestników i kadry WTZ.
60. 11 grudnia – przyjazd do siedziby WTZ młodzieży z Zespołu Szkół w Starym
Waliszewie (uczniowie zapoznali się z działalnością naszej placówki oraz ze specyfiką
danych pracowni i odbyli zajęcia praktyczne wraz z uczestnikami w poszczególnych
pracowniach - nauka powstawania tzw. „drzewek szczęścia”, na zakończenie
zorganizowano słodki poczęstunek przygotowany przez pracownię gospodarstwa
domowego).
43
61. Na przełomie listopada i grudnia uczestnicy w swoich pracowniach przygotowywali
prace bożonarodzeniowe, które zamówiła zaprzyjaźniona firma na prezenty świąteczne
dla swoich pracowników oraz karki świąteczne zamówione przez Radio Victoria.
62. W miesiącu grudniu- Wystawa Bożonarodzeniowa w siedzibie CARITAS w Łowiczu.
63. 20 grudnia - uroczyste Spotkanie Opłatkowe w siedzibie Warsztatu.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Urzeczu współpracował z organizacjami
pozarządowymi działającymi w imieniu i na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie
rehabilitacji społecznej (z Fundacją CARITAS Diecezji Łowickiej), instytucjami działającymi
na rzecz osób niepełnosprawnych, innymi Warsztatami Terapii Zajęciowej, a także lokalnym
Radiem Victoria w celu promocji działań Warsztatu w dziedzinie likwidacji barier w stosunku
do osób niepełnosprawnych.
Plan kosztów na bieżącą działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Urzeczu
na 2012 rok:
- ze środków PFRON to kwota w wysokości 443 880,00 zł.
- z budżetu Powiatu Łowickiego to kwota w wysokości 49 320,00 zł.
Rozliczenie środków finansowych z budżetu Powiatu Łowickiego przekazanych na bieżącą
działalność WTZ w Urzeczu w 2012 roku.
Lp.
Rodzaje
kosztów
Plan na
2012 rok
1
2
3
Kwota
Kwota
Kwota
Kwota
do
wydatkow uznana do Odsetki
przekazana
zwrotu
ana przez rozliczenia bankowe
przez Powiat
z
WTZ
przez PCPR
rozliczeń
4
5
6
49 320,00
1. Opał i woda
2. Eksploatacja
pojazdu
3. Trening
ekonomiczny
Razem
Ogółem
kwota
zwrócona
na
rachunek
bankowy
Starostwa
7
8
9
0,00
0,00
0,00
16 600,00
16 598,45
16 598,45
1,55
1,55
13 520,00
13 516,90
13 516,90
3,10
3,10
19 200,00
19 200,00
19 200,00
0,00
0,00
49 315,35
19 315,35
4,65
4,65
49 320,00
49 320,00
44
0,00
Rozliczenie środków finansowych z PFRON wydatkowanych przez WTZ w Urzeczu
w 2012 roku
Lp.
1
Rodzaje kosztów
Plan na
2012
2
3
1
Wynagrodzenia
2
Narzuty na
wynagrodzenia
Materiały do terapii
3
5
Mat. środki czystości
art. biurowe
Opał i woda
6
Eksploatacja pojazdu
7
Podróże służbowe
8
Usługi materialne
(usł. obce opłaty
pocztowe, ochrona
obiektu, telefon)
Usługi
niematerialne(prow.
bankowe)
Energia
4
9
10
11
13
Ubezpiecz. uczest. i
mienia
Szkolenia
pracowników.
Trening ekonomiczny
14
Wyposażenie
15
Wycieczki
uczestników WTZ
ZFŚS
12
16
Ogółem
Kwota
Kwota
Kwota
Kwota
Kwota
wydatkowa wydatkowa wydatkowa wydatkowa pozostała
na przez
na przez
na przez
na przez do zwrotu
WTZ w I. WTZ w II. WTZ w III. WTZ w IV.
do
kwartale
kwartale
kwartale
kwartale
PFRON
br.
br.
br.
br.
4
5
6
7
8
296 200,00
70 470,79
71 411,71
70 038,72
84 278,78
0,00
53 800,00
12 641,87
12 978,92
12 766,35
15 282,95
129,91
3 500,00
580,85
68,04
140,53
2 710,52
0,06
2 500,00
356,06
1 165,90
230,97
747,07
0,00
21 700,00
22 880,00
405,68
9 997,55
7 529,17
0,00
0,00
4 807,48
405,68
0,00
6 954,82
0,00
11 697,22
3 586,71
0,00
5,23
1,82
0,00
12 800,00
2 794,28
3 503,74
4 071,78
2 430,17
0,03
700,00
26,50
109,55
257,20
304,55
2,20
6 147,82
2 120,07
1 172,66
1 250,11
1 604,56
0,42
2500,00
0,00
0,00
0,00
2 500,00
0,00
700,00
210,00
490,00
0,00
0,00
0,00
8 046,50
0,00
4 226,00
0,00
3 820,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 000,00
0,00
10 000,00
2 000,00
0,00
0,00
97 710,48 125 142,53
139,67
443 880,00 110 953,14 109 934,18
45
3.4 Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Podstawą prawną do działania Rady stanowi ustawa z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214,
poz. 1407 z późn. zm.).
Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołuje i odwołuje
Starosta, spośród zgłoszonych kandydatów. Składa się ona z 5 osób powołanych wśród
przedstawicieli działających na terenie powiatu łowickiego, organizacji pozarządowych,
fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Kadencja Rady trwa 4 lata.
Przewodniczący Rady jest wybierany przez jej członków. Na jego wniosek Rada wybiera
spośród swoich członków wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych została powołana
Zarządzeniem Nr 14/2003 Starosty Łowickiego z dnia 02.07.2003 roku.
Powiatowa Rada jest organem opiniodawczo-doradczym.
Do jej zakresu działania należy:
inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
- integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- realizacji praw osób niepełnosprawnych.
opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod
kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
3.5 Współdziałanie z Łódzkim Oddziałem PFRON w zakresie
realizacji programów celowych Funduszu
Pracownicy działu pomocy osobom niepełnosprawnym prowadzą stałą współpracę
z Odziałem PFRON w Łodzi. W roku ubiegłym dzięki szerokiemu rozpropagowaniu
informacji nt. programów celowych Funduszu oraz zaangażowaniu w bezpośrednią pomoc
w wypełnianiu wniosków i gromadzeniu odpowiednich dokumentów, niepełnosprawni
mieszkańcy naszego powiatu weszli w posiadanie nowoczesnego sprzętu komputerowego,
wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym.
Do zadań PCPR należy również utrzymywanie stałych merytorycznych kontaktów
z Funduszem w zakresie sprawozdawczości oraz rozliczania i przekazywania środków
finansowych.
3.6 Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na
rzecz osób niepełnosprawnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ściśle współpracuje z organizacjami
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, które w procesie rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych odgrywają istotną role. Organizacje te tworzą tzw.
„trzeci sektor” działając na obszarze pomiędzy administracją państwową, a osobą
niepełnosprawną, jako ważne podmioty współtworzące społeczeństwo obywatelskie.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych zasiadają w Powiatowej Społecznej
Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych.
46
3.7 Realizacja powiatowego programu działań na rzecz osób
niepełnosprawnych
W 2006 roku opracowano „Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2006-2013”. Celem strategicznym programu jest podjęcie
i realizacja działań, które doprowadzą do stworzenia warunków pełnego uczestnictwa osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym oraz upowszechnienie im dostępu
do różnorodnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej.
W 2012 roku kontynuowano realizacje przyjętego Powiatowego Program Działań na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Wśród celów i zadań są również zadania wymienione
w niniejszym sprawozdaniu.
3.8 Program „Aktywny Samorząd”
Powiat Łowicki w roku 2012 przystąpił do realizacji pilotażowego programu
„Aktywny Samorząd", bezpośrednim realizatorem programu było Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Łowiczu.
Program obejmował następujące obszary wsparcia dla osób niepełnosprawnych:
obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem,
obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo
brajlowskich,
obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,
obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej (dofinansowanie opłat do żłobków lub klubów dziecięcych
(1 – 3 lat) i przedszkoli lub punktów przedszkolnych).
Powiat łowicki otrzymał środki finansowe PFRON przyznane na realizacje w/w zadań oprócz
obszaru B4, E, F w wysokości 135 309,95 zł
Wpłynęło 19 wniosków na kwotę 117 044,95 zł
3 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie ponieważ nie spełniały warunków udziału
w programie, a 1 osoba zrezygnowała
47
Wypłacono dofinansowanie dla 15 osób na łączną kwotę 83 525,95 zł w ramach
obszarów
Liczba osób, którym
wypłacono dofinansowanie
Kwota
B 2- pomoc w zakupie
urządzeń lektorskich
1
5 000,00 zł
C - pomoc w zakupie
wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym
5
56 630,00 zł
D- pomoc w utrzymaniu
sprawności technicznej
posiadanego wózka
inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym
9
21 895,95 zł
Obszar
83 525,95 zł
RAZEM
48
4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU
ANTYKRYZYSOWEGO I PUNKTU INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ PRZY PCPR W ŁOWICZU
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w roku 2012, podobnie jak
w latach ubiegłych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu realizowało za
pomocą Punktu Interwencji Kryzysowej i Zespołu Antykryzysowego.
W ramach działalności PIK i ZAK świadczone były usługi dla społeczności powiatu
łowickiego przez:
1 psychologa,
1 prawnika,
2 pedagogów, w tym 1 dodatkowo pełnił funkcję koordynatora zespołów,
1 psychoterapeutę,
Od miesiąca września planowane było uruchomienie grupy wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie „Nie pozwól na to”. Grupa wsparcia miała być prowadzona przez
psychoterapeutę rodziny i pracownika socjalnego. Pomimo zaproszenia do udziału w grupie
osób z rodzin będących w kryzysie i doznających przemocy w rodzinie (klientów PIK i ZAK
oraz MOPS w Łowiczu) nie udało się skompletować grupy.
Do specjalistów można było się zapisać osobiście w siedzibie ZAK i PIK w Łowiczu,
ul. 3 Maja 2a, telefonicznie pod numerem (46) 830-06-56 (w godzinach pracy specjalistów)
lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, tel. (46) 837- 03-44
(od poniedziałku do piątku w godz. 8-16).
Przy realizacji zadań specjaliści PIK i ZAK ściśle współpracowali z: Powiatową
Komendą Policji w Łowiczu (dzielnicowi i zespół ds. nieletnich), Sądem Rejonowym
w Łowiczu (Wydział Rodzinny i Nieletnich, kuratorzy zawodowi i społeczni), z Zespołami
Interdyscyplinarnymi w Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łowiczu i gminnych
ośrodkach pomocy społecznej, dyrekcjami szkół i pedagogami szkolnymi, Miejską Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gminnymi komisjami rozwiązywania problemów
alkoholowych, organizacjami pozarządowymi.
W roku 2012 do PIK i ZAK zgłosiło się łącznie 429 osób, w tym:
288 kobiet (153 z miasta oraz 135 ze wsi),
71 mężczyzn (50 z miasta oraz 21 ze wsi),
70 dzieci (36 z miasta oraz 34 ze wsi).
Ogółem udzielono 408 porad, w tym 69 dotyczyło przemocy w rodzinie. Wśród osób
potrzebujących pomocy były:
22 osoby niepełnosprawne,
53 osoby powyżej 60 roku życia.
Ogólna liczba rodzin – 373,
Liczba osób w rodzinie – 1002
Ilość wizyt pierwszorazowych - 116
Klienci PIK i ZAK w większości byli mieszkańcami Łowicza, chociaż sukcesywnie
wzrasta liczba mieszkańców wsi.
Osoby zgłaszające się po pomoc szukały wsparcia, m.in. w sprawach przemocy domowej,
dotyczących rozwodu, separacji, rozdzielności majątkowej, uzależnienia od alkoholu,
w sprawach mieszkaniowych, przy problemach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych
i małżeńskich, problemach emocjonalnych.
49
Klasyfikacja problemów:
Przemoc – 66
Sprawa karna w toku – 29
Rozwód/separacja – 16
Alimenty – 33
Władza rodzicielska – 6
Sprawy mieszkaniowe – 7
Niepełnosprawność – 3
Uzależnienie – 13
Bezrobocie – 1
Ubóstwo – 3
Opiekuńczo-wychowawcze – 141
Edukacyjne – 1
Problemy rodzinne/małżeńskie – 64
Emocjonalne – 23
Inne – 40.
W ramach działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz
usprawnienie pracy PIK i ZAK organizowano cykliczne spotkania robocze specjalistów
udzielających porad z dyrekcją i pracownikami merytorycznymi PCPR w Łowiczu. Ponadto
w miesiącu grudniu zorganizowano spotkania informacyjno-szkoleniowe dla kierowników
ops i pedagogów szkolnych, których celem było zapoznanie z ofertą pomocy PIK i ZAK oraz
zasadami wypełniania i przekazywania do zespołu interwencyjnego formularza „Niebieskie
karty”. Pracownik socjalny PCPR jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego w Łowiczu.
W roku 2012 pracownik socjalny PCPR odpowiedzialny za prawidłowe działanie PIK i ZAK
oraz merytoryczne wsparcie specjalistów sukcesywnie podnosił swoje kwalifikacje: ukończył
szkolenie organizowane przez Zespół Interdyscyplinarny w Łowiczu z zakresu działania grup
roboczych oraz szkolenie: „Zły dotyk. Wykorzystywanie dzieci na tle seksualnym – ofiary
i sprawcy” – realizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
Uczestniczył też w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Marszałka
Województwa Łódzkiego nt.: „Uzależnienia behawioralne zagrożeniem XXI wieku”.
4.1 Sprawozdanie z realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych
dla sprawców przemocy w rodzinie
Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie prowadzony był
w okresie od 20 sierpnia 2012r. do 20 listopada 2012r. Oddziaływaniem objętych zostało
10 mężczyzn. Wszyscy uczestnicy zajęć byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za czyny
związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie (art. 207 k.k.) i odbywali karę pozbawienia
wolności w Zakładzie Karnym w Łowiczu. W trakcie trwania programu żaden z jego
uczestników nie brał udziału w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, ani
w żadnych innych programach stanowiących uzupełnienie terapii. Zaświadczenia
o ukończeniu terapii uzyskało 10 uczestników programu.
Pomimo nawiązania współpracy z sądem, policją i ośrodkami pomocy społecznej oraz
licznymi rozmowami z klientami Punktu Interwencji Kryzysowej w Łowiczu nie udało się
programem korekcyjno-edukacyjnym objąć osób stosujących przemoc w rodzinie
z warunkowym zawieszeniem wykonania kary lub ujętych w „Niebieskich Kartach”.
Realizowany w 2012 roku program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemowy
w rodzinie prowadzony był przez grupę specjalistów: pracownika socjalnego – koordynatora
50
programu, prawnika i 2 psychologów – psychoterapeutów. Program obejmował 2 sesje
indywidualne i 22 grupowe podzielone na blok edukacyjny i korekcyjny. Zajęcia prowadzone
były w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.
Zajęcia w łącznym wymiarze 72 godzin dydaktycznych prowadzone były dwa razy
w tygodniu po trzy godziny dydaktyczne.
Po zakończeniu programu została przeprowadzona ewaluacja w postaci ankiet
oceniających.
Środki finansowe przekazane na realizację programu zostały wydatkowane na
wynagrodzenia, zakup materiałów piśmienniczych.
51
5. INFORMACJA O REALIZACJI WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PROJEKTU UMIEM
WIĘCEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ
LUDZKI PRIORYTET VII, PODDZIAŁANIE 7.1.2
W 2008 roku Powiat Łowicki podpisał umowę ramową na lata 2008-2013 na
dofinansowanie realizacji projektu UMIEM WIĘCEJ w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, który realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Łowiczu. Wniosek o dofinansowanie w roku 2012 opiewał na kwotę 617 321,62 zł
i zakładał wkład własny w kwocie 64 818,77 zł (10,5%), który został sfinansowany w formie
świadczeń na kontynuowanie nauki, świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych oraz dofinansowania PFRON do organizacji turnusów rehabilitacyjnych.
Wartość projektu w latach 2008-2012
Lp.
Rok
Wartość projektu wg umowy
Dotacja
Wkład własny
Koszty
niekwalifikowane
1.
2009
355 398,52
41 694,80
0
2.
2010
381 282,60
44 731,48
0
3.
2011
551 854,53
64 742,71
30
4.
2012
617 321,62
64 818,77
0
Pozyskane środki
a mianowicie:
finansowe
wydatkowano
na
realizację
zaplanowanych działań,
1.
Program Aktywności Lokalnej
usługi wspierające aktywizację edukacyjną – zajęcia wyrównawcze dla młodzieży
15-18 lat,
obóz z programem aktywności społecznej i zawodowej dla 9 osób (młodzież
w wieku 15-18 lat) wraz zakupem wyposażenia,
sfinansowanie kosztów bursy i wyżywienia dla 2 pełnoletnich wychowanków,
wyjazdowe weekendowe seminarium integracyjne z poradnictwem rodzinnym –
rodziny zastępcze,
poradnictwo rodzinne indywidualne - rodziny zastępcze,
zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
2.
Osoby niepełnosprawne – zadanie aktywna integracja
zorganizowanie dla 35 osobowej grupy niepełnosprawnych plus 10 opiekunów
turnusu rehabilitacyjnego z programem aktywności zawodowej oraz
indywidualnego wsparcia psychologicznego, wraz z pokryciem kosztów transportu
i wyposażenia na turnus,
52
indywidualne poradnictwo rodzinne,
kurs prawo jazdy kat. B dla 5 osób niepełnosprawnych,
zorganizowanie wyjazdowego kursu podstawowa obsługa komputera i szkolenia
zakładanie własnej działalności gospodarczej dla 10 osób niepełnosprawnych,
zajęcia rehabilitacyjne,
szkolenie kreowanie wizerunku dla 15 osób (kobiet - 14, mężczyzn - 1).
3.
Rodziny zastępcze, wychowankowie rodzin zastępczych, itp. – aktywna integracja
grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe,
grupowe warsztaty komunikacji interpersonalnej,
trening kompetencji i umiejętności społecznych,
grupowe poradnictwo prawne,
szkolenie zakładanie własnej działalności gospodarczej,
poradnictwo rodzinne indywidualne i grupowe,
wypłata 8 świadczeń zagospodarowania w formie rzeczowej,
kurs prawa jazdy kat. B. dla 9 pełnoletnich wychowanków.
W ramach zadania „działania o charakterze środowiskowym” zorganizowano m.in.
integracyjną weekendową wycieczkę „Poznaj swój rejon” do Łodzi i integracyjną
weekendową wycieczkę w Góry Świętokrzyskie dla dzieci i rodziców zastępczych. Ponadto
25 dzieci z rodzin zastępczych uczestniczyło w 10 dniowej imprezie o charakterze
turystycznym. Dla wszystkich uczestników projektu (111 osób) zakupiono upominki, które
zostały wręczone podczas spotkania podsumowującego projekt.
W styczniu 2013r. został złożony kolejny wniosek o dofinansowanie projektu UMIEM
WIECEJ, który pozytywnie przeszedł weryfikację formalną. Obecnie wniosek jest na etapie
zatwierdzania.
53
6.
DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW
ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ŁOWICZU
Informacje ogólne. Powiatowe zespoły powołuje i odwołuje starosta w ramach zadań
z zakresu administracji rządowej, po uzyskaniu zgody wojewody. Powiatowe zespoły
orzekają na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich
zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej (m. in. wniosek może złożyć PCPR). Wnioski
najczęściej składane są dla następujących celów: uzyskania przez rodziców dzieci
niepełnosprawnych świadczeń rodzinnych, w tym zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń
pielęgnacyjnych, możliwość zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach pracy,
głównie w zakładach pracy chronionej, na otwartym rynku pracy na stanowiskach
dostosowanych do potrzeb i możliwości, możliwość szkolenia w związku z niemożnością
wykonywania zawodu wyuczonego z powodu niepełnosprawności, pobieranie świadczeń
socjalnych z pomocy społecznej, kierowanie do warsztatów terapii zajęciowej, korzystanie ze
środków finansowych PFRON (m.in. możliwość dofinansowania do uczestnictwa
w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych, dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych i innych), możliwość
ubiegania się o kartę parkingową, wskazanie zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, a także
możliwość korzystania z innych ulg i uprawnień, przysługujących osobom niepełnosprawnym
(ulgi komunikacyjne i telekomunikacyjne, zwolnienia od opłat abonamentowych za radio
i telewizję, możliwość odliczenia niektórych wydatków od dochodu).
Wojewoda po zasięgnięciu opinii starostów ustala obszar działania powiatowego
zespołu, który może obejmować swoim zasięgiem więcej niż jeden powiat oraz siedziby
wyjazdowych składów orzekających w powiatach, w których nie powołano zespołu.
Wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów pokrywane są ze środków
finansowych budżetu państwa. Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków
finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Nadzór nad orzekaniem sprawuje
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, bezpośredni nadzór nad zespołem
pełni wojewoda.
Starosta przedkłada wojewodzie kwartalne informacje o realizacji zadań i wystawia
legitymację dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.
W powiatowym zespole w Łowiczu zadania te wykonuje przewodniczący zespołu, działając
z upoważnienia starosty.
Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych zespół obsługuje Elektroniczny System Monitoringu Osób Orzekanych
o Niepełnosprawności (EKSMOON), w którym przetwarza się dane osobowe.
Kadra zespołu.
W 2012r. w zespole powołanych było 9 lekarzy o następujących specjalizacjach:
rehabilitacji medycznej, neurologii, ortopedii, psychiatrii, okulistyki, chorób wewnętrznych,
otorynolaryngologii oraz pediatrii, a także psycholodzy, pedagog, pracownicy socjalni
i doradcy zawodowi. Członkowie zespołu pracują w składach orzekających, których skład
ustala przewodniczący zespołu w zależności od schorzenia zasadniczego i chorób
współistniejących, różnego typu zaburzeń, wieku osoby i celu wskazanego we wniosku.
54
Stawki wynagrodzeniowe brutto za wydanie 1 orzeczenia wynosiły w 2012r. odpowiednio:
27,00 zł
Lekarz orzecznik przewodniczący lub konsultant
14,00 zł
Psycholog
14,00 zł
Pedagog
14,00 zł
Doradca zawodowy
12,00 zł
Pracownik socjalny
Na wydanie orzeczenia składają się następujące czynności: wstępna weryfikacja wniosku
poprzez dokładną analizę dokumentacji medycznej i określenie czy jest ona wystarczająca do
wydania orzeczenia, ewentualnie o jakie badania należy wniosek uzupełnić oraz określenie
specjalności przewodniczącego składu orzekającego; wydanie oceny stanu zdrowia na
podstawie dokumentacji i badania podmiotowego, zgłoszenie ewentualnych uwag do
protokółu z posiedzenia, podpisanie protokółu i orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności, analiza ewentualnie złożonego odwołania.
Liczba wniosków i wydanych orzeczeń.
Liczba wniosków
Liczba orzeczeń
148
957
136
895
dla dzieci do 16 r. ż.
dla dorosłych i osób po 16 r. ż
Od orzeczeń wydanych przez zespół odwołały się 138 osoby, 133 odwołania przesłano do
drugiej instancji, 5 odwołań zostało rozpatrzone w ramach samokontroli. WZON rozpatrzył
odwołania w następujący sposób:
Utrzymano Uchylono Uchylono
w mocy
w części w całości
Dzieci do
16 r. ż i
dorośli
razem
40
26
Uchylono w
całości i
przekazano
do
ponownego
rozpatrzenia
przez zespół
powiatowy
25
Uchylono w
całości i
umorzono
postępowanie
przed
zespołem
powiatowym
0
Inny sposób
zakończenia
postępowania
odwoławczego:
pozostawiono bez
rozpoznania, zgon,
uchybienie terminu
0
Razem
21
112
rozpatrzo
nych
Wydano 328 legitymacji osób niepełnosprawnych.
Koszty utrzymania.
Otrzymane środki i wykonanie z budżetu (w zł)
Wojewoda
Ogółem
Powiat
Plan
Wykonanie
Plan
Wykonanie
Plan
Wykonanie
106 163,00
106 162,81
70 954,00
65 146,89
177 117,00
171 309,70
Wykorzystanie
w%
99,99
Wykorzystanie
w%
91,82
Wykorzystanie
w%
96,72
W 2012r. dofinansowanie zespołu przez powiat wyniosło 38% w stosunku do środków
wydatkowanych ogółem.
55
7. SPRAWOZDANIE FINASOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W ŁOWICZU ZA 2011 ROK
Klasyfikacja budżetowa
Dział Rozdział Paragraf
1
852
2
85201
85204
3
3110
3119
3110
3119
4110
4120
4170
4210
4300
85205
4110
4120
4170
4210
4260
4300
4370
4400
85218
2910
3117
3119
4010
4017
4019
4040
4110
Nazwa paragrafu
4
Świadczenia społeczne
Świadczenia społeczne
Razem
Świadczenia społeczne
Świadczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Razem
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług
Opłaty usług telefonii
stacjonarnej
Opłaty za czynsze
Razem
Zwrot dotacji
Świadczenia społeczne
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
56
Plan
(po zmianach)
Wydatki
wykonane
5
79 093,40
2 964,60
82 058,00
1 400 950,90
25 969,10
24 249,72
6
74 801,37
2 964,60
77 765,97
1 290 668,54
25 969,10
14 105,88
3 830,70
111 000,00
1 981,44
87 325,00
10 000,00
9 972,54
12 160,00
1 588 160,42
8 898,00
1 438 920,50
395,00
501,60
56,00
25 280,00
82,86
23 670,00
3 189,00
1 499,99
3 200,00
447,00
4 947,51
0,00
1 500,00
1 014,73
5 433,00
39 500,00
30,00
46 924,68
2 485,32
5 432,40
33 469,48
30,00
42 232,23
2 236,77
227 000,00
226 954,49
65 682,24
60 422,52
3 478,80
3 200,28
17 516,00
17 515,49
42 100,00
41 987,13
4117
4119
4120
4127
4129
4170
4177
4179
4210
4217
4219
4267
4269
4280
4300
4307
4309
4350
4357
4359
4370
4377
4379
4400
4407
4409
4410
4440
4700
85295
4010
4040
4110
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup energii
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci
Internet
Zakup usług dostępu do sieci
Internet
Zakup usług dostępu do sieci
Internet
Opłaty usług telefonii
stacjonarnej
Opłaty usług telefonii
stacjonarnej
Opłaty usług telefonii
stacjonarnej
Opłaty za czynsze
Opłaty za czynsze
Opłaty za czynsze
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na ZFŚS
Szkolenia pracowników
Razem
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenia
57
11 356,64
10 814,43
601,49
572,77
6 263,00
1 609,50
85,25
4 800,00
75 026,30
3 973,70
5 440,09
1 404,32
74,37
4 500,00
71 752,68
3 800,32
7 060,93
6 870,57
45 257,95
37 823,98
2 397,05
2 003,34
683,78
36,22
570,00
32 380,00
274 771,03
14 540,97
398,87
21,13
550,00
30 030,57
250 536,64
13 258,51
750,00
686,34
727,55
377,88
38,53
19,92
8 000,00
6 661,99
867,95
536,33
45,97
28,42
17 300,00
1 815,76
104,24
700,00
11 304,00
3 500,00
931 784,85
27 644,00
17 288,07
1 815,76
96,17
303,76
11 304,00
2 906,00
876 456,14
27 644,00
2 124,00
2 123,64
5 050,00
5 044,66
4120
4170
4210
4300
4430
85321
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4350
853
4370
85324
4010
4110
4120
4170
4210
4300
Razem dział
Razem dział
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Razem
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci
Internet
Opłaty usług telefonii
stacjonarnej
Razem
Wynagrodzenia osobowe
Ubezpieczenia społeczne
Fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Razem
852
853
RAZEM
58
760,00
8 300,00
729,31
5 055,00
12 886,00
11 146,84
3 979,00
150,00
60 893,00
1 882,57
0,00
53 626,02
61 850,00
61 247,55
4 611,00
4 610,81
12 100,00
12 100,00
925,00
39 057,00
925,00
37 788,00
20 308,00
20 303,22
35 959,00
32 064,63
588,00
587,46
1 719,00
1 683,03
177 117,00
2 900,00
500,00
72,00
3 000,00
171 309,70
2 900,00
499,38
58,80
3 000,00
2 930,00
2 000,00
23 300,00
32 702,00
2 702 396,27
209 819,00
22 051,47
30 509,65
2 480 238,11
201 819,35
2 638 004,53
2 583 384,01
8. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ „BORÓWEK” W 2012 ROKU
I.
SPIS TREŚCI
Str.
II Wstęp ……………………………………………………………………. 2
III Roczny plan pracy ……………………………………………………… 3
IV Budżet ………………………………………………………………….. 6
V Zatrudnienie …………………………………………………………….. 9
VI Bezpieczeństwo i higiena pracy ……………………………………….. 11
VII Mieszkańcy DPS ………………………………………………………. 12
VIII Standard świadczonych usług …………………………………………18
IX Zespoły terapeutyczno-opiekuńcze …………………………………….. 20
X Praca socjalna …………………………………………………………… 20
XI Świadczenia medyczne ………………………………………………… 21
XII Aktywizacja mieszkańców ……………………………………………. 23
XIII Kontrole ………………………………………………………………. 24
XIV Skargi ………………………………………………………………… 25
XV Potrzeby remontowe i inwestycyjne …………………………………. 25
II.
WSTĘP
Dobry DPS to taki, który każde działanie i wszystkie swoje podsystemy organizuje
z myślą o zadowoleniu klientów. Należy zarządzać DPS tak, aby każdy element był
dopasowany do potrzeb i oczekiwań klientów. Chcąc stworzyć Mieszkańcom dobry dom
integrowaliśmy ich potrzeby i potrzeby pracowników. Wynika to z zależności pomiędzy nimi
i przyjęcia przez pracowników roli bliskich osób dla Mieszkańców. Od dawna poważne
niebezpieczeństwo w realizacji tych zamierzeń jest zlokalizowane w otoczeniu Domu,
w świadomości osób nie znających jego problemów, jak również wewnątrz organizacji np.
w postawach personelu. Dodatkowym czynnikiem jest brak wystarczających środków
finansowych.
Koszty utrzymania DPS z roku na rok rosną, co przekłada się na wzrost pobieranych
opłat. Opłata za pobyt w domach pomocy społecznej w 2012 r. sięgała od 2,5 do 4 tys. zł
miesięcznie. Gminy szukały oszczędności w wydatkach na opiekę, dlatego zdarzało się, że
osoby potrzebujące pomocy były kierowane do prywatnych placówek, często działających
nielegalnie, w których opłata wynosiła mniej niż 2 tys. zł. Zdarzało się, że te placówki nie
oferowały odpowiedniego standardu opieki i warunków bytowych. Natomiast w legalnych
DPS pojawiały się wolne miejsca, na które nie można było znaleźć chętnych. Dziwne?
Ale z punktu widzenia gmin całkiem racjonalne. Gminy, szukając oszczędności w wydatkach
na opiekę, działały wbrew przepisom ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z nią samorząd
jest zobowiązany do kierowania i ponoszenia kosztów pobytu osoby, tylko gdy jest to DPS.
W końcu listopada 2012 r. Gazeta Prawna informowała: 140 miejsc czekało na
pensjonariuszy w domach pomocy społeczne w woj. mazowieckim, 110 w woj. warmińskomazurskim, a na Podkarpaciu 186. Wolne miejsca przekładały się na wielkość strat
finansowych w tych placówkach. Natomiast w naszej placówce wykorzystanie miejsc było
niemalże 100 procentowe, co należy uznać za dobry wynik.
Dom Pomocy Społecznej „Borówek” został zarejestrowany w Rejestrze domów
pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego pod numerem
PS.9014/27/DPS – Obwieszenie nr 12/10 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 czerwca 2010 roku.
Uchwałą Nr XX/146/2012 z dnia 28 marca 2012 r. Rady Powiatu Łowickiego nadała
Domowi Pomocy Społecznej w Borówku nazwę własną i imię patrona: Dom Pomocy
Społecznej „Borówek” im. Krystyny Bochenek.
Przygotowując niniejszą informację oparliśmy się głównie na wskaźnikach liczbowych
z poszczególnych obszarów działania DPS. Przy nich zamieściliśmy także wskaźniki
z ostatnich lat, których wartości zestawiliśmy w tabelach tak, aby można było porównać je ze
sobą. Takie zestawienie obrazuje w bardziej przystępny sposób stan naszej działalności
w 2012 roku.
Tak jak w latach minionych, w 2012 roku podejmowane działania w DPS były
skoncentrowane głównie na utrzymanie posiadanego standardu świadczenia usług tak, aby
placówka mogła świadczyć usługi na wymaganym poziomie.
2
III.
ROCZNY PLAN PRACY
Zgodnie z § 9 Księgi Systemu Kontroli Zarządczej wprowadzonej Zarządzeniem
nr 26/2011 Dyrektora DPS „Borówek” z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie systemu
kontroli zarządczej zostały określone cele do realizacji w 2012 roku – tablica 3.1.
Na podstawie określonych i przyjętych celów został wyznaczony plan działalności DPS
„Borówek” na 2012 rok, który zawierał szczegółowe cele/zadania, planowane mierniki
(nazwa miernika i jego wartość), wymagane zasoby finansowe i osobowe oraz wskazania
właścicieli celów/zadań.
Tablica 3.1
Lp.
Właściciel celu
Cel
1
Zapewnić
mieszkańcom
DPS
„Borówek”  Agnieszka Brynkiewicz
świadczenie usług bytowych na poziomie nie  Zofia Kostusiak
niższym od obowiązującego standardu.
2
Zapewnić
mieszkańcom
DPS
„Borówek”  Agnieszka Brynkiewicz
świadczenie usług opiekuńczych na poziomie nie
niższym od obowiązującego standardu.
3
Zapewnić
mieszkańcom
DPS
„Borówek”  Jadwiga Szymczak
świadczenie usług wspomagających na poziomie
– koordynator w sekcji
nie niższym od obowiązującego standardu.
pracowników socjalnych
 Ewa Kostusiak
– koordynator
w komórce K-O
 Joanna Gawrysiak
4
Utrzymać infrastrukturę
wymaganym poziomie.
5
Wyposażyć stanowiska pracy w urządzenia, sprzęt 
oraz materiały.








DPS
„Borówek”
3
na  Zofia Kostusiak
– w zakresie przeglądów,
konserwacji, napraw
i remontów
 Ewa Jęczkowska
– w zakresie poprawy stanu
bhp
 Małgorzata Fabiszewska
– w zakresie ochrony
pożarowej
Zofia Kostusiak
Agnieszka Brynkiewicz
Alicja Zaborska
Jadwiga Szymczak
Ewa Kostusiak
Beata Michalak
Joanna Gawrysiak
Ewa Jęczkowska
Małgorzata Fabiszewska




6
Zapewnić bezpieczeństwo na terenie placówki.
7
Wykonać własne dochody finansowe na poziomie  Alicja Zaborska
nie niższym niż zaplanowano.
 Jadwiga Szymczak
Zofia Kostusiak
Agnieszka Brynkiewicz
Ewa Jęczkowska
Małgorzata Fabiszewska
Każdy cel/zadanie zostało poddane identyfikacji ryzyka, które zawierało obszar ryzyka,
opis zidentyfikowanego ryzyka, stosowane aktualne systemy kontrolne, analizę siły
oddziaływania, analizę prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oraz analizę istotności
ryzyka. W odpowiedzi określiliśmy naszą reakcje na ryzyko, a także priorytety kierownictwa.
Sprawozdanie z wykonania planu działalności DPS „Borówek” za I półrocze 2012 roku
wykazało, że wszystkie zaplanowane zadania były realizowane planowo. Ostateczne
sprawozdanie z realizacji Planu działalności DPS „Borówek” zostanie sporządzone zgodnie
z harmonogramem w lutym 2013 roku.
Istotne zadania dla funkcjonowania DPS były realizowane głównie przez dwie komórki
organizacyjne: dział Administracyjno-Gospodarczy i dział Terapeutyczo-Opiekuńczy.
W dziale Administracyjno-Gospodarczy zaplanowano i zrealizowano zadania
określone w tablicy 3.2.
Tablica 3.2
Zakres
Lp.
Zadanie
Jm.
Ilość
Wartość
zł
1
2
3
4
5
1
1.1
1.2
1.3
1.4
Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro.
Dostawy pieczywa.
Dostawy węgla (orzech i miał).
Dostawy produktów mleczarskich.
Dostawy wędlin i produktów wędliniarskich oraz
wołowiny.
Dostawy energii elektrycznej.
Zamówienia publiczne poniżej 14 tys. euro.
Remont czopucha w kotłowni w budynku B.
Dostawy (zakup) paliw płynnych.
Dostawy ryb.
Dostawy artykułów chemicznych i higienicznych:
- środki czyszczące i polerujące,
- szczotki, miotły i inne artykuły do
sprzątania,
- środki do pielęgnacji ciała,
- środki piorące.
Badanie instalacji elektrycznej.
Badanie przewodów kominowych i
wentylacyjnych.
Nadzór nad urządzeniami dźwigowymi.
Ochrona obiektów przed gryzoniami szkodnikami
i owadami.
Rolnicze wykorzystanie ziemi ornej o
t
-
311,88
-
55 356,35
166 830,84
80 494,10
69 894,65
-
-
169 637,38
25 843,83
47 143,26
13 740,30
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
4
9 844,38
5 548,06
12 897,27
5 173,26
-
-
2 496,90
2 230,97
-
-
3 888,00
2 220,60
-
-
-
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2
powierzchni 3,30 ha
Wysiewy:
- mieszanki zbożowej,
- saletrzaku,
- polifoski,
- mocznika.
Zużycie paliwa.
Usługa kombajnu.
Zakup części do maszyn.
Podatek rolny.
Dotacja z ARiMR.
Zebrany plon mieszanki zbożowej.
Hodowla tuczników.
Zakup prosiaków.
Zużyta słoma.
Zużyta mieszanka „Starter”.
Zużyty koncentrat paszowy.
Zużyta mieszanka zbożowa.
Zużyta energia elektryczna ( 1KW x 0,64 zł).
Zużyty opał (1 t x 5.99,99 zł).
Ilość i koszt uboju tuczników
Ilość i koszt uzyskanych półtusz wieprzowych.
Praca kotłowni CO, moc: 585 kW.
Łączne zużycie opału węglowego.
Zużycie węgla orzech.
Zużycie węgla miał.
Praca kuchni.
Roczny wydatek na żywność.
Średni dzienny koszt art. żywnościowych:
- koszt art. żywnościowych na śniadanie,
- koszt art. żywnościowych na obiad,
- koszt art. żywnościowych na kolację.
Koszt zużytych środków czystości.
Praca pralni.
Zużycie środków piorących.
Dzienna maksymalna ilość prania.
Remonty, naprawy własnymi zasobami
pracowniczymi.
Wymiana glazury i terakoty w pomieszczeniach
sanitarnych przy pokojach:
- ilość pomieszczeń,
- wymieniona glazura,
- wymieniona terakota,
- pomalowane ściany wewnętrzne.
Pozostałe naprawy:
- hydraulika.
- konserwacja sprzętu, urządzeń, maszyn i
instalacji.
5
kg
kg
kg
kg
l
kg
szt.
kg
kg
kg
kg
kWh
t
szt.
kg
t
t
t
-
850
300
300
200
160
9.900
30
3 880
727,80
1.411
13 533
650
5
31
3 248,25
351,33
177,84
173,49
-
kg
-
154
-
szt.
m²
m²
m²
-
3
26,86
7,41
18
-
510,00
360,00
534,00
330,00
912,00
1 188,00
1 972,40
836,00
3 114,74
5 940,00
5 102,80
254,00
1 439,04
3 706,72
6 905,30
416,00
2 999,95
3 837,60
21 638,75
188 432,11
111 523,71
76 908,40
311 433,00
7,58
1,89
3,79
1,90
4 214 19
5 610,09
-
668,17
159,68
34,20
3 621,11
1 492,67
W dziale Terapeutyczno-Opiekuńczym zaplanowano i zrealizowano zadania
określone w tablicy 3.3.
Tablica 3.3
Lp
.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Zakres
Zadanie
2
Własnymi zasobami pracowniczymi pomalowano
ściany pomieszczeń mieszkalnych.
Wymieniono szafy wnękowe w pomieszczeniach
mieszkalnych na nowe.
Wymieniono szafki przyłóżkowe na nowe.
Wymieniono tapczany na nowe.
Wymieniono wersalki na nowe.
Wymieniono materace łóżkowe na nowe.
Wymieniono pralki automatyczne do prania
podręcznego.
Kupiono suszarki do włosów.
Kupiono rozdrabniacz do pokarmów.
Kupiono łóżka ortopedyczno-rehabilitacyjne
sterowane elektrycznie.
Kupiono bieliznę pościelową, kołdry, poduszki, koce,
ręczniki.
Kupiono podkłady i pokrowce z tkaniny
nieprzemakalnej na łóżka.
Mieszkańcom utworzono stanowisko dostępu do
internetu.
Własnymi siłami naprawiono i odnowiono uszkodzony
sprzęt: wersalki, tapczany, krzesła, stoły, szafki i szafy
Jm.
3
m²
Ilość
4
1017
Wartość
zł
5
-
szt.
5
12 500,00
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
12
6
2
8
2
2 752,00
2 526,00
1 800,00
2 208,00
1 900,00
szt.
szt.
szt.
2
1
4
84,00
96,00
11 120,00
-
-
9 742,34
905,28
szt.
1
1 955,00
-
-
-
IV. BUDŻET
Plan wydatków budżetowych na 2012 rok został zatwierdzony ostatecznie na kwotę
4 208 014 zł. Na początku roku mogliśmy zaplanować wydatki tylko na kwotę 3 905 120 zł,
co nie zaspokoiło naszych całorocznych potrzeb. Wprowadzane korekty do planu wydatków
w ciągu roku – przesunięcia środków finansowych między paragrafami, a także zwiększenia
kwot we wskazywanych paragrafach – spowodowały zrealizowanie wydatków ostatecznie na
kwotę 4 201 669 zł.
Całkowita, zaplanowana kwota na wydatki nie została w pełni wykorzystana. Powstały
oszczędności środków finansowych w wysokości 6 345 zł.
6
Układ wykonawczy zrealizowanych wydatków przedstawia tablica 4.1.
Tablica 4.1
Lp.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
§
Rodzaje wydatków*
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
2
3
4
5
6
7
3020 Wydatki osobowe
niezależne
4010 Wynagrodzenia osobowe
4040 Nagroda roczna tzw. „13”
4110 Składki na ZUS
4120 Składki na ZFP
4210 Zakup mat. i wyposażenia
4220 Zakup żywności
4230 Zakup leków
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup pozostałych usług
4350 Zakup dostępu do Internetu
4360 Połączenia tel.
komórkowym
4370 Połączenia tel.
stacjonarnym
4410 Delegacje
4430 Pozostałe opłaty i składki
4440 ZFŚS
4480 Podatek od nieruchomości
4500 Podatek rolny
4520 Opłata na rzecz budżetu
j.s.t.
4700 Szkolenia pracowników
4780 Składka na FEP
6050 Inwestycje
6060 Zakupy inwestycyjne
RAZEM:
2697
3000
8 361
9 129
1 770 374
124 558
286 429
43 154
297 561
300 000
23 476
139 247
56 548
6 292
41 874
616
1 993 715
137 874
341 070
47 093
425 125
300 000
24 700
180 865
48 845
4 538
41 245
550
2 266 293
158 072
388 984
51 026
366 467
306 981
22 000
174 033
50 109
6 131
35 968
390
2 408 553
182 951
432 499
54 346
348 634
311 433
25 745
185 950
38 088
4 968
35 362
530
700
1 200
900
835
4 033
3 200
3 040
3 000
35
6 109
84 837
5 775
722
94
8 669
91 162
6 047
751
183
8 119
94 959
6 281
781
300
8 219
117 750
6 659
836
-
-
-
552
2 878
24 530
0
4 220
0
31 993
1 279
20 910
0
1 290
24 040
0
0
3 229 141
3 701 469
3 971 267
4 201 669
* Wartości liczbowe w kol. od 4 do 7 przedstawione są w złotych
Zaoszczędzone środki finansowe dotyczyły wydatków z następujących paragrafów
i wynosiły:
§ 3020 – wydatki osobowe niezależne – 70,99 zł;
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe – 1447,15 zł;
§ 4040 – nagroda roczna „13” – 0,86 zł;
§ 4110 – składki ZUS – 1 892,89 zł;
7
§ 4120 – składki na ZFP – 653,65 zł;
§ 4260 – zakup energii – 1 280,14 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych – 119,94 zł;
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 31,68 zł;
§ 4300 – zakup pozostałych usług – 385,69 zł;
§ 4410 – delegacje – 0,10 zł;
§ 4440 – ZFŚS – 0,59 zł;
§ 4780 – składka na FEP – 460,45 zł.
Wydatki w 2012 roku były większe o 5,8 % od wydatków wykonanych w roku 2011, tj.
więcej o 230 402 zł. To zwiększenie dotyczyło głównie wydatków płacowych i ich
pochodnych, które zostało wymuszone wzrostem wynagrodzeń dokonanym w maju 2011
roku. Na wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczono więcej środków finansowych
o 6,3 % niż w 2011 r., tj. więcej o 142 260 zł.
Główne źródła finansowania DPS są przedstawione w tablicy 4.2. Środki finansowe
wniesione przez Mieszkańców, gminy oraz Powiat Łowicki były większe o 8,6%
w porównaniu do tych samych źródeł finansowania w 2011 roku.
Tablica 4.2
Źródła finansowania wydatków DPS
Rok
Środki finansowe od
Mieszkańców, gmin i
Powiatu (zł)
Środki finansowe z
Łączna kwota wydatków
budżetu państwa (zł) (2 + 3)
dotacja Wojewody (zł)
1
2
3
4
2003
400 857
1 927 875
2 328 732
2004
420 731
1 775 249
2 195 980
2005
614 232
1 896 295
2 510 527
2006
741 758
1 839 864
2 581 604
2007
869 229
1 808 402
2 677 631
2008
1 205 672
2 475 222
3 680 894
2009
1 646 596
1 582 545
3 229 141
2010
2 137 925
1 563 544
3 701 469
2011
2 317 723
1 653 544
3 971 267
2012
2 517 687
1 683 982
4 201 669
Wysokość zaplanowanego i uzyskanego dochodu przez DPS jest przedstawiona
w tablicy 4.3. Osiągany przez DPS dochód w każdym następnym roku wzrastał. Działo się
tak dlatego, bo z każdym rokiem ubywało Mieszkańców skierowanych do DPS na tzw.
„starych zasadach”, którym pobyt współfinansował Wojewoda. W ich miejsce przyjmowane
były osoby, którym pobyt w placówce współfinansowała rodzina lub właściwa dla nich gmina
i stąd uzyskiwane środki finansowe były kwalifikowane jako nasz dochód.
8
Tablica 4.3
Rok
Dochód
zaplanowany
zł
Dochód
wykonany
zł
Dochód
z opłat za
pobyt w DPS
zł
Dochód
pozostały
zł
Wykonanie
dochodu
%
1
2
3
4
5
6
2006
815 121
820 438
811 000
9 438
100,7
2007
914 490
922 224
910 664
11 560
100,9
2008
1 107 731
1 253 350
1 241 000
12 350
113 2
2009
1 505 136
1 637 453
1 626 763
10 690
108,8
2010
1 735 136
1 845 039
1 835 467
9 572
106
2011
1 823 000
1 958 443
1 948 692
9 751
107,4
2012
2 147 000
2 175 094
2 161 424
13 670
101,3
W tablicy 4.4 przedstawiono ilości Mieszkańców z określonymi źródłami ich
dochodów, a także z określonymi źródłami współfinansującymi ich pobyt w placówce.
Tablica 4.4
Rok
Źródła dochodów Mieszkańców*
Dotacja* Dotacja* gminy
Wojewody (w tym rodziny)
Emerytura
Renta
Zasiłek
Brak
1
2
3
4
5
6
7
2003
6
100
17
0
123
0
2004
6
97
18
0
118
3
2005
6
98
18
1
110
13
2006
8
100
16
1
106
19
2007
10
100
19
1
100
30
2008
9
97
20
1
95
32
2009
16
88
25
1
90
40
2010
20
88
22
1
87
44
2011
13
97
20
1
82
49
2012
9
102
18
0
78
51
*ilość osób
Średni miesięczny wydatek przypadający na jednego Mieszkańca w 2012 roku wyniósł
2 693,00 zł przy ustalonym średnim miesięcznym koszcie utrzymania osoby w DPS
wynoszącym 2 587,00 zł. Zwiększenie wydatków ponad ustalony koszt utrzymania osoby
w DPS było możliwe dzięki zwiększonej dotacji od Wojewody, dotacji od Ministra Finansów
oraz dotacji z Powiatu Łowickiego.
V.
ZATRUDNIENIE
Praca w DPS w 2012 r. była organizowana w oparciu o 85 etatów – wszystkie
wykorzystane. W ciągu roku zatrudniono dwie osoby na czas zastępstwa oraz jedną osobę na
9
czas określony. To było spowodowane długotrwałą absencją pracowników oraz
koniecznością zapewnienia Mieszkańcom całodobowej opieki.
Umowy na czas zastępstwa dotyczyły stanowisk: opiekunki i pokojowej. Umowa na
czas określony dotyczyła stanowiska opiekunki.
Rozwiązane zostały trzy umowy o pracę dotyczące stanowisk:
-
praczki i pokojowej – umowy rozwiązały się po okresie na jaki zostały zawarte,
opiekunki – za porozumieniem stron.
Strukturę organizacyjną zatrudnienia przedstawia tablica 5.1.
Tablica 5.1
Lp.
1
Ilość
etatów
Stanowisko
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
K
M
3
4
5
Dyrektor
Główny księgowy
Kierownik działu Administracyjno- Gospodarczego
Starszy księgowy
Kasjer
Inspektor ds. kadr
Samodzielne stanowiska pracy
Starszy specjalista pracy socjalnej
Starszy pracownik socjalny
Pracownik socjalny
Kapelan
Starszy instruktor ds. Kulturalno –Oświatowych
Starszy instruktor ds. Kulturalno-Oświatowych
Starszy instruktor ds. Terapii Zajęciowej
Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy
Kierownik działu Terapeutyczno -Opiekuńczego
Starsze pielęgniarki
Starsi opiekunowie
Opiekunowie
Starsze pokojowe/pokojowi
Pokojowe
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Kierowcy -zaopatrzeniowcy
Starszy magazynier
Szef kuchni
Starsze kucharki
Praczki
Starsi konserwatorzy
Palacze c.o.
Pracownik gospodarczy – palacz c.o.
6
1
1
1
1
1
1
6,5
1
1
1
0,5
1
1
1
50,5
1
5,5
18
10
14
2
22
2
1
1
6
3
4
4
1
5
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
46
1
6
14
10
13
2
10
1
6
3
-
1
1
1
1
6
4
1
1
12
2
1
4
4
1
RAZEM
85
67
20
Administracja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Płeć
10
Indywidualne płace zasadnicze nie uległy znaczącym zmianom w 2012 roku. Wydatki
na płace został wykonane w kwocie 2 408 552,85 zł, w tym były zawarte zwiększone wydatki
dotyczące między innymi:
11 zwiększeń wynagrodzenia w związku z awansem poziomym dotyczącym
uzyskania tytułu „starszego” pracownika – 3 729,00 zł;
b) 11 dodatków funkcyjnych – 52 770,00 zł;
c) 5 dodatków specjalnych – 15 238,80 zł;
d) 14 nagród jubileuszowych – 48 326,98 zł;
e) 36 dodatków stażowych, wprowadzonych lub zwiększonych – 50 916,56 zł.
Pracownikom umożliwiono uczestnictwo w 22 szkoleniach lub konferencjach
zawodowych. Wykaz uczestników szkoleń lub konferencji przedstawia tablica 5.2.
a)
Tablica 5.2
Lp.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ilość
szkoleń
Stanowisko
2
3
Dyrektor
Główny księgowy
Kierownik działu Administracyjno-Gospodarczego
Kierownik działu Terapeutyczo-Opiekuńczego
Koordynator ds. zamówień publicznych
Kasjer
Inspektor ds. kadr
Starszy specjalista pracy socjalnej
Starszy pracownik socjalny
Pracownik socjalny
Starszy instruktor ds. kulturalno-oświatowych
Opiekun
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
6
Razem
22
W tablicy 5.3 przedstawiono wskaźniki wykorzystania czasu pracy w 2012 roku.
Procentowy wskaźnik wykorzystania czasu pracy pokazuje korzystniejsze niż dotychczas
wykorzystanie czasu pracy. Jest on korzystniejszy od takiego samego wskaźnika
z ostatnich dwóch lat.
Tablica 5.3
Rok
Norma czasu do
przepracowania*
Czas faktycznie
przepracowany*
Czas
nieprzepracowany*
Wykorzystania
czasu pracy w %
1
2
3
4
5
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
157 064
155 476
155,144
156 556
151 620
162 144
167 936
180 136
173 622
174 772
130 518
131 284
130 120
129 019
128 648
136 482
144 255
146 752
147 184
149 576
26 546
24 191
25 023
27 537
22 972
25 662
23 681
27 777
26 438
25 196
83,1
84,6
83,9
82,4
84,8
84,2
85.9
81,5
84,8
85,6
* czas pracy w godzinach
11
Na stopień wykorzystania czasu pracy miały wpływ nieobecności w pracy, których
wskaźniki zostały przedstawione w tablicy 5.4.
Tablica 5.4
Rok
Zwolnienia lekarskie Zwolnienia
Urlop
płatne przez:
lekarskie
Delegacje
okoliczno
na członka
-ściowy
Zakład
ZUS
rodziny
Urlop
Nieob.
Urlop
wypoczynieuspr. macierz.
nkowy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
336
120
424
128
16
72
16
56
252
352
4 198
3 568
4 394
4 357
3 488
3 972
3 328
5 928
5 132
3 128
5 872
3 056
4 512
6 568
2 216
3 788
2 413
5 590
2 784
2 664
224
528
432
696
784
648
476
960
612
528
136
168
116
168
32
176
100
72
160
112
15 780
16 751,5
15 146
15 460
16 412
16 998
17 244
16 012
17 498
17 728
0
0
0
0
0
0
104
0
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
*Wartości liczbowe, zawarte w kolumnach od 2 do 8, podane są w godzinach
VI. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
W 2012 roku zarejestrowano jeden wypadek w pracy. Wypadków
w drodze do pracy, czy chorób zawodowych nie zarejestrowano. Przeglądy warunków pracy
były prowadzone zgodnie z Zarządzeniem nr 3/03 Dyrektora DPS z dnia 21.01.2003 r.
– jeden raz w każdym kwartale roku. Wniosków dyscyplinarnych za nieprzestrzeganie
przepisów bhp nie stosowano. Wydane zalecenia pokontrolne zostały wykonane
w wyznaczonych terminach.
Na koniec 2012 roku wszyscy pracownicy posiadali aktualne szkolenia z zakresu bhp
i ppoż..
Na profilaktyczne badania lekarskie pracowników zostały poniesione wydatki
w wysokości 4 858 zł. Wykonano badania: wstępne dla 2 pracowników, okresowe dla
41 pracowników, kontrolne dla 6 pracowników. Wykonano także dodatkowe badania: dla
celów sanitarno-epidemiologicznych, osób mających kontakt z żywnością, osób
wykonujących prace na wysokości powyżej 3m oraz osób kierujących pojazdami
(psychologiczne).
Na koniec 2012 roku wszyscy pracownicy posiadali aktualne orzeczenie
o zdolności do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach.
Zakupiono szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby „typu B”
za 110,32 zł, którymi zaszczepiono pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy
narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do
3. grupy zagrożenia.
Odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej
były wydawane pracownikom zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/05 Dyrektora DPS
z dnia 15.10.2004 r. wprowadzającym zakładową tabelę norm przydziału w/w środków.
W związku z tym poniesiono koszty na zakupy odzieży lub wypłatę ekwiwalentu:
- odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej – 5 704,01 zł,
- środki czystości – 4 640 zł,
- ekwiwalent za używanie własnego obuwia – 3 425 zł.
12
Zrealizowane zadania z zakresu przeciwdziałania pożarowemu zostały przedstawione
w tablicy 6.1.
Tablica 6.1
Lp.
Zrealizowane zadania
Poniesione koszty w zł
2
3
1
1
Przegląd techniczny sprzętu gaśniczego
(gaśnice, węże, hydranty).
651,90
2
Zakup węży hydrantowych w miejsce zużytych.
146,37
3
Przegląd instalacji sygnalizacji pożaru.
4
Zakup czujek: optyczna, termiczna, szybki ROP,
papier do centrali ppoż..
468,63
5
Zakup akumulatorów do zasilaczy buforowych.
574,48
1 894,20
Razem
3 735,58
VII. MIESZKAŃCY DPS
Ilość osób umieszczonych w DPS z podziałem na płeć oraz źródła współfinansujące ich
pobyt w placówce przedstawia tablica 7.1. W każdym mijającym roku zmniejszała się liczba
Mieszkańców, których pobyt w DPS jest współfinansowany dotacją wojewódzką.
To zjawisko jest korzystne dla nas, gdyż nie zawsze Wojewoda dotował do pełnej wysokości
średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby, co generowało straty finansowe w DPS.
Tablica 7.1
Liczba osób umieszczonych w DPS, w podziale na płeć i źródła dotowania ich pobytu*
Rok
Mężczyźni
Kobiety
Dotowani przez
Wojewodę
Dotowani przez
samorządy
Ogółem
(2 + 3)
1
2
3
4
5
6
2003
82
41
123
0
123
2004
2005
2006
2007
84
81
84
88
37
42
41
42
117
110
106
100
4
13
19
30
121
123
125
130
2008
2009
2010
2011
2012
88
89
90
90
92
39
41
41
41
37
95
90
87
82
78
32
40
44
49
51
127
130
131
131
129
* stan na dzień 31 grudnia
Stosunek ilości mężczyzn do ilości kobiet utrzymuje się od lat na porównywalnym
poziomie.
13
Tablica 7.2
Liczba Mieszkańców w określonej rozpiętości wiekowej*
Rok
19-40
41-60
61-74
75 i więcej
Razem
1
2
3
4
5
(2+3+4+5)
6
2003
2004
2005
2006
2007
24
65
27
7
123
23
24
22
21
64
65
63
65
29
30
36
32
5
4
4
12
121
123
125
130
2008
2009
2010
2011
2012
20
23
22
21
24
68
68
65
67
64
26
29
34
34
35
13
10
10
9
6
127
130
131
131
129
* stan na dzień 31 grudnia
Ilość Mieszkańców w określonych rozpiętościach wieku – tablica 7.2, od lat utrzymuje
się na porównywalnym poziomie. Należy zauważyć, że średnia wieku Mieszkańców
przesunęła się nieznacznie w stronę wieku młodszego. Porównując ostatnie lata zauważa się
mniej osób w przedziale wiekowym „75 i więcej”. Od dawna najwięcej, bo aż 49,6 % stanu
osobowego stanowią Mieszkańcy z przedziału wiekowego „41-60”.
Podmioty kierujące osoby na pobyt do dps powinni przestrzegać zasady umieszczania
ich w odpowiednim typie placówki i jak najbliżej miejsca zamieszkania. W większości
przypadków ta zasada jest przestrzegana. To jednak zdarzają się przypadki, w których osoby
pochodzące z oddalonych od nas miejscowości są kierowane i umieszczane w naszym DPS
z uwagi na potrzebę pilnego umieszczenia, bo gdzie indziej jest brak wolnych miejsc, albo
z uwagi na relatywnie niski koszt pobytu w naszej placówce, lub z uwagi na wskazanie
umieszczenia osoby poza środowiskiem dotychczasowego miejsca jej pobytu. Ilość osób
pochodzących z powiatu łowickiego, następnie z woj. łódzkiego oraz z kraju umieszczonych
w naszej placówce przedstawia tablica 7.3.
Tablica 7.3
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Liczba Mieszkańców przybyłych z obszaru:
pow. łowicki
woj. łódzkie
kraj
42
41
44
45
49
48
43
42
43
40
52
51
49
53
49
49
55
60
61
62
29
29
30
27
32
30
32
29
27
27
* stan na dzień 31 grudnia
Wskaźniki wykorzystania miejsc zakwaterowania są przedstawione w tablicy 7.4.
Po raz pierwszy od kilku lat procentowy wskaźnik wykorzystania miejsc (kol. 6) zmniejszył
się, bo osiągnął wartość poniżej 100%. Na taki stan miały wpływ wolne miejsca, które
14
występowały między dniem odejścia Mieszkańca z placówki a dniem przybycia innego
Mieszkańca w to miejsce.
Dom posiada 130 miejsc stałego pobytu oraz 5 miejsc pobytu czasowego. Różnica
wskaźników między kolumną 2 i kolumną 3 tablicy 7.4 uwidacznia, że średnio w ciągu roku
były 4,2 wolne miejsca. To dotyczyło głównie miejsc czasowego zakwaterowania.
Z posiadanych wskaźników wykorzystania miejsc należy wnioskować, że miejsca
zakwaterowania w DPS były dość dobrze wykorzystywane w ciągu roku.
Tablica 7.4
Osobodni wykorzystania miejsc w DPS*
Osobodni
zaplanowane
Osobodni
wykorzystane
Osobodni
żywienia
Różnica
(3 – 4)
Wykorzystanie
miejsc
%
1
2
3
4
5
6
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
44 165
44 165
44 165
44 165
44 165
44 286
44 165
44 165
47 074
49 410
44 348
44 893
44 231
45 472
46 297
47 123
47 505
47 752
47 754
47 853
42 253
41 999
41 574
42 509
43 438
43 778
44 305
45 495
45 551
46 140
2 095
2 894
2 657
2 963
2 859
3 345
3 200
2 257
2 203
1 713
100,4
101,6
100,2
103,0
105,0
106,0
107,6
108,1
101,4
96,8
Rok
stan na dzień 31 grudnia
Wskaźnik „ruchu” Mieszkańców w ciągu roku – odejścia i przybycia do DPS – został
przedstawiony w tablicy 7.5. Ilość „odejść” w następujących po sobie latach utrzymywała się
na podobnym poziomie. Przyjęcia nowych osób, w miejsce tych, które odeszły, następowały
niezwłocznie. Liczba osób oczekujących na miejsce w DPS utrzymywała się na
porównywalnym poziomie w odniesieniu do lat minionych. Na koniec 2012 roku, na
umieszczenie w DPS czekało 7 osób, w tym 5 osób nie posiadało decyzji o umieszczeniu
w nim.
Tablica 7.5
Ruch mieszkańców DPS w ciągu roku*
Rok
Ubyli
Zgon
Do rodziny Inny dps
Razem
Przybyli do
DPS
Oczekują
na DPS
1
2
3
4
5
6
7
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
4
12
10
6
10
9
9
4
6
9
2
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
6
12
11
6
10
9
10
5
7
10
8
10
13
8
15
6
13
6
7
9
7
1
0
3
4
9
3
15/2
8
7/5
* stan na dzień 31 grudnia
15
Ilościowy podział Mieszkańców pod względem zaburzeń osobowości przedstawia
tablica 7.6. Osoby z zaburzeniami psychicznymi stanowiły 70,5% wszystkich Mieszkańców.
Tablica 7.6
Rok
1
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Rodzaje zaburzeń*
Upośledzenie
Emocjonalne Psychiczne
umysłu
2
3
4
5
82
36
2
76
43
7
75
41
6
82
37
5
88
35
7
83
37
5
97
28
2
93
36
2
95
34
2
91
36
* stan na dzień 31 grudnia
Ilościowy podział Mieszkańców z uwagi na rodzaj upośledzonego zmysłu
i stopień jego upośledzenia przedstawia tablica 7.7. Zawarte w tablicy wskaźniki od lat
pozostają na porównywalnym poziomie.
Tablica 7.7
Stopień upośledzenia narządów zmysłu
Słuch*
Rok
Głęboki
Całkowity
Częściowy
Głęboki
Całkowity
Częściowy
Głęboki
Całkowity
Wzrok*
Częściowy
Mowa*
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
14
8
8
9
7
6
11
11
12
9
12
5
3
4
4
1
0
3
9
9
4
6
9
9
6
10
10
10
10
9
3
2
0
5
1
2
6
9
8
7
0
0
1
2
1
2
4
4
7
3
2
2
1
1
2
2
0
1
3
3
15
11
9
17
14
11
10
13
16
14
2
1
0
0
1
3
1
2
4
4
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
* stan na dzień 31 grudnia
Sprawność ruchowa Mieszkańców w ujęciu ilościowym, w zakresie możliwości
przemieszczania się została przedstawiona w tablicy 7.8. Z tej tablicy wynika,
że 21 Mieszkańców wymagało pomocy osobowej i sprzętowej w czasie przemieszczania się,
w tym 1 osoba była całkowicie unieruchomiona i pozostawała w łóżku.
16
Tablica 7.8
Liczba osób o określonej sprawności ruchowej w zakresie przemieszczania się*
Rok
Wózek
inwalidzki
Pomoc
opiekuna
Wózek z
opiekunem
Unieruchomieni,
leżą w łóżku
Samodzielnie
Razem
1
2
3
4
5
6
7
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
6
6
4
1
4
2
6
9
13
10
5
5
4
3
5
3
4
4
3
8
7
7
3
4
1
4
3
4
5
2
5
5
3
5
4
3
2
2
1
1
100
100
109
112
116
115
115
113
109
108
123
123
123
125
130
127
130
131
131
129
* stan na dzień 31 grudnia
W tablicy 7.9 przedstawiono ilościowe zapotrzebowanie Mieszkańców na określone
usługi opiekuńcze. Zapotrzebowanie na określone usługi opiekuńcze od lat pozostaje na
porównywalnym poziomie ilościowym. To zapotrzebowanie wynika nie tylko z faktycznej
niesprawności osób, ale także ze stylu ich życia. Mieszkańcy bardzo chętnie wyręczają się
pracownikami w wykonywaniu prostych, podstawowych czynności, które są w stanie sami
wykonać. To zjawisko dotyczy najczęściej utrzymania higieny osobistej oraz utrzymania
porządku w miejscu zamieszkania. Roszczeniowe postawy są stałym elementem stylu ich
życia i utrwalają się wraz z upływem czasu ich pobytu w DPS. Obniżanie stopnia tego
negatywnego zjawiska to główny cel i zadanie dla personelu terapeutyczno-opiekuńczego.
Tablica 7.9
Zapotrzebowanie na niektóre usługi opiekuńcze – ilość osób
Pomoc
przy ubieraniu
Całkowite
ubieranie
Pomoc w WC
Pampersowanie
Dbający o higienę
Niedbalstwo
higieniczne
Higiena
Całkowite
kąpanie
Fizjologia
Pomoc
przy kąpaniu
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ubieranie
Całkowite
karmienie
Rok
Kąpanie
Pomoc
przy jedzeniu
Żywienie
16
21
20
18
20
16
27
31
26
27
7
8
7
4
6
3
6
4
5
3
57
43
54
67
54
51
55
54
48
54
39
42
39
32
34
34
38
32
38
35
37
44
53
44
37
47
41
43
50
46
21
20
19
18
23
25
25
24
21
25
22
17
15
12
13
14
8
4
5
2
16
18
13
15
15
17
17
15
16
12
5
6
9
14
22
19
23
18
26
29
82
100
101
111
108
108
107
88
84
84
* stan na dzień 31 grudnia
Rodzaj i ilość przypadków zastosowanego bezpośredniego przymusu wobec
Mieszkańców została podana w tablicy 7.10. W 2012 roku wystąpiła konieczność
zastosowania unieruchomienia w większej ilości przypadków niż to miało miejsce
17
w ostatnich dwóch latach. Każdy przypadek zastosowanego przymusu bezpośredniego jest
zgłaszany do lekarza upoważnionego przez Marszałka Województwa Łódzkiego w celu
oceny zasadności jego zastosowania. Przymus bezpośredni był stosowany zawsze
w ostateczności, kiedy rozmowy nie przynosiły oczekiwanych efektów, kiedy pojawiało się
ewidentne zagrożenie zdrowia lub życia osób, albo powstało zagrożenie bezpieczeństwa
w DPS.
Tablica 7.10
Przypadki i rodzaje stosowanego przymusu
Rok
Przytrzymanie Podanie leków Unieruchomienie
Izolacja
1
2
3
4
5
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
10
9
26
26
21
11
1
2
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
* stan na dzień 31 grudnia
VIII. STANDARD ŚWIADCZONYCH USŁUG
Dom Pomocy Społecznej w Borówku świadczy usługi bytowe, opiekuńcze
i wspomagające, których standardy świadczenia zostały określone w rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy
społecznej (Dz. U. 2012.964).
Usługi bytowe były świadczone w trzech budynkach mieszkalnych oznaczonych
literami: B, E, F, w pokojach: jednoosobowych – 13 pokoi o łącznej powierzchni 144,3 m2 ;
dwuosobowych – 52 pokoje o łącznej powierzchni 717,6 m2 ; trzyosobowych – 5 pokoi
o łącznej powierzchni 112,5 m2. Ilość punktów kąpielowych i oczek WC przypadających
na poszczególnych Mieszkańców spełnia wymagany standard. Mieszkańcy mieli zapewnione
cztery posiłki dziennie, tj. śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. Posiadali także
całodobowy dostęp do przekąsek przygotowywanych w formie kanapek. Przygotowywane
posiłki uwzględniały zalecenia dietetyczne. Zapewniano również odzież i obuwie właściwego
rozmiaru dostosowane do pory roku i indywidualnych potrzeb każdego Mieszkańca, w
ilościach określonych standardem. W wielu przypadkach te ilości były znacznie wyższe od
ilości ustalonych standardem.
W ramach świadczenia usług opiekuńczych personel terapeutyczno-opiekuńczy
pomagał swoim podopiecznym w codziennych czynnościach, między innymi w racjonalnym
gospodarowaniu środkami finansowymi – organizował Mieszkańcom zakupy.
W zdecydowanej większości przypadków ta pomoc była organizowana przy akceptacji
kuratorów bądź opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd.
Własnymi środkami finansowymi samodzielnie gospodarowały 33 osoby, przy pomocy
opiekuna prawnego – 43 osoby, przy pomocy kuratora – 53 osoby. Własnych środków
finansowych nie posiadała jedna osoba.
Odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do pory roku i indywidualnych
potrzeb Mieszkańców było zapewnione w ilościach określonych standardem. W większości
wypadków były to ilości większe od obowiązujących. Odzież uzyskaną z darowizn
18
przekazano dla 10 osób. Ze środków finansowych DPS kupiono odzież dla jednej osoby.
Pozostali Mieszkańcy swoje potrzeby odzieżowe zaspokoili własnymi środkami
finansowymi.
Usługi opiekuńcze i wspomagające były świadczone głównie przez pracowników działu
Terapeutyczno-Opiekuńczego, w którym zatrudniono pracowników na 50,5 etatach.
Pracownicy tego
działu
pracowali
w
sześciu
wyodrębnionych
zespołach
terapeutyczno-opiekuńczych na stałe przypisanych do wykonywania określonych zadań
w określonej grupie Mieszkańców, wyodrębnionej miejscem ich zakwaterowania. Ponadto
usługi opiekuńcze i wspomagające świadczyli pracownicy zatrudnieni na określonych
samodzielnych stanowiskach pracy – 6,5 etatów.
Rozkład czasu pracy działu Terapeutyczno-Opiekuńczego na poszczególnych
stanowiskach pracy przedstawia tablica 8.1.
Tablica 8.1
Lp.
Stanowisko pracy
Czas pracy
(godziny)
Ilość pracowników
w dni robocze
Ilość pracowników
w dni wolne od pracy
1
Pielęgniarka dyżurna
7.00-19.00
19.00-7.00
1-2
1-2
1
1-2
2
Opiekun
7.00-19.00
19.00-7.00
7-12
0-1
7-12
0-1
3
Opiekun-kierowca
7.00-19.00
0-1
0-1
4
Pokojowa
7.00-19.00
7.00-15.00
19.00-7.00
3-4
5-7
2
3-4
3-4
2
W stosowanym rozkładzie czasu pracy, w godzinach od 19.00. do 7.00 opiekę nad
Mieszkańcami sprawowało pięć osób, w tym palacz CO, który w „trudnych” sytuacjach był
zobowiązany służyć niezbędną pomocą personelowi sprawującemu opiekę nad
Mieszkańcami.
Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb Mieszkańców oraz ustalenie dla nich stopnia
opieki pozwalało określić odpowiednie zakresy świadczenia usług opiekuńczych
i wspierających.
W 2012 roku zapotrzebowanie na usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne było w stopniu:
-
minimalny dla 44 osób;
umiarkowany dla 56 osób;
znaczny dla 26 osób;
intensywny dla 3 osób.
Pozytywnym faktem była możliwość zatrudnienia pielęgniarek na 5,5 etatach. Osoby
z uprawnieniami do wykonywania zawodu pielęgniarki są coraz bardziej deficytowe na rynku
pracy. Domy pomocy społecznej coraz bardziej odczuwają braki pielęgniarek, gdyż nie są
w stanie konkurować na rynku pracy w ich zatrudnianiu. W każdym następnym roku
zauważamy na rynku pracy coraz bardziej odczuwalny brak pielęgniarek. Te, które jeszcze
pracują w DPS coraz łatwiej znajdują atrakcyjniejsze warunki zatrudnienia u innych
pracodawców, w bardziej prestiżowych miejscach pracy niż domy pomocy społecznej.
IX. ZESPOŁY TERAPEUTYCZNO-OPIEKUŃCZE
W celu określania zakresu indywidualnego wsparcia udzielanego Mieszkańcom,
a tym samym objęcia ich stosownym zakresem usług, powoływane były zespoły
terapeutyczno-opiekuńcze składające się głównie z pracowników zajmujących się na co dzień
bezpośrednim wsparciem tychże Mieszkańców. W tablicy 9.1 przedstawiono liczbę odbytych
19
spotkań zespołów terapeutyczno-opiekuńczych, liczbę rozpatrzonych spraw oraz liczbę
Mieszkańców, którym określono indywidualne zakresy wsparcia. Z tego zestawienia wynika,
że w 2012 roku każdy Mieszkaniec przynajmniej jeden raz był rozpatrywany pod kątem
określenia dla niego indywidualnego planu wsparcia lub pod kątem weryfikacji już wcześniej
ustalonego planu wsparcia.
Tablica 9.1
Posiedzenia Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego*
Rok
1
2003
2
73
Ilość rozpatrzonych
spraw
3
123
2004
82
122
121
2005
118
131
123
2006
123
123
123
2007
128
128
128
2008
117
121
121
2009
72
136
136
2010
57
132
132
2011
59
134
134
2012
60
131
131
Ilość posiedzeń
Ilość mieszkańców objętych
planem działania
4
123
* stan na dzień 31 grudnia
X. PRACA SOCJALNA
Na stanowisku pracownika socjalnego były zatrudnione 3 osoby w pełnym wymiarze
czasu pracy. Pracownicy socjalni byli dostępni dla Mieszkańców w dni robocze od godziny
7 do godziny 19, także w tych samych godzinach byli dostępni w niektóre dni wolne
od pracy. Tak ustalony rozkład czasu pracy umożliwił Mieszkańcom oraz ich rodzinom
swobodny kontakt z pracownikiem socjalnym.
Przyjęta organizacja czasu pracy pracowników socjalnych, uwzględniająca charakter
zadań przez nich wykonywanych, umożliwiała sprawny podział obowiązków między nich.
Pracownicy socjalni uzupełniali się wzajemnie w całym obszarze wykonywanej pracy czyniąc
ją efektywną, która objęła między innymi zadania przedstawione w tablicy 10.1.
20
Tablica 10.1
Mierniki
Lp.
Realizowane cele/zadania
Nazwa miernika
1
2
1
Zgromadzenie dokumentów umożliwiających wyrobienie
dowodu osobistego.
Wnioskowanie do Sądu o ustanowienie kuratora dla
Mieszkańca.
Skompletowanie dokumentów i złożenie ich do Gminy w
celu przyznania zasiłku pielęgnacyjnego
Kompletowanie dokumentów i złożenie ich do PCPR lub
do ZUS w celu orzeczenia stopnia niepełnosprawności.
Zwoływanie
posiedzeń
zespołów
terapeutyczoopiekuńczych w celu ustalania lub weryfikacji stopnia
samodzielności Mieszkańców oraz ustalania celów
wsparcia i sposobów ich realizacji.
2
3
4
6
7
8
9
3
Pomoc w organizowaniu pracy samorządu Mieszkańców,
spotkania z Radą Mieszkańców.
Współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Urzeczu
w zakresie uczestnictwa Mieszkańców.
Integrowanie Mieszkańców ze środowiskiem zewnętrznym
dla DPS.
Wartość
miernika
4
Wyrobione dowody
osobiste
Złożone wnioski
4
Złożone dokumenty do
Gminy
Złożone dokumenty do
PCPR lub ZUS
1. Posiedzenia zespołów
terapeutyczoopiekuńczych.
2. Ilość rozpatrzonych
spraw.
Odbyte spotkania
1
6
5
60
131
12
Ilość uczestników.
3
1. Ilość zorganizowanych
wyjazdów.
2. Ilość uczestniczących
Mieszkańców.
1
44
Poza wyżej wymienionymi działaniami, w 2012 roku pracownicy socjalni rozwiązywali
głównie indywidualne problemy Mieszkańców, niby nieistotne dla osób spoza kręgu tego
środowiska, ale za to bardzo istotne dla samych zainteresowanych.
XI. ŚWIADCZENIA MEDYCZNE
Podstawową placówką opieki medycznej dla Mieszkańców był nadal NZOZ
w Bielawach. W tablicy 11.1 zostały przedstawione formy dostępu Mieszkańców
do lekarza, ilość wizyt oraz liczby osób nimi objętych.
Analizując poszczególne wskaźniki z tablicy 11.1 i odnosząc je do lat minionych można
stwierdzić, że w 2012 roku zauważalnie zwiększyła się ilość przypadków wizyty lekarza
w DPS, co świadczy, że każdy Mieszkaniec potrzebujący porady medycznej uzyskał ją,
i to niezwłocznie.
21
Tablica 11.1
Rok
1
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Wizyta w NZOZ w
Bielawach*
Przypadki
Osoby
2
3
87
568
104
1512
128
1024
65
402
64
272
72
430
60
320
61
408
107
428
68
373
Miejsce i forma dostępu
Wizyta w innych
Wizyta lekarza w
ZOZ*
DPS*
Przypadki
Osoby
przypadki
Osoby
4
5
6
7
9
30
83
669
43
48
56
721
41
53
45
706
27
34
54
607
40
48
26
648
37
16
74
614
32
51
53
598
23
169
52
595
25
156
49
598
25
165
67
648
Wezwanie pogotowia*
Przypadki
8
9
17
11
9
24
29
40
21
40
43
Osoby
9
9
17
11
9
25
29
42
21
40
43
* stan na dzień 31 grudnia
Liczba porad medycznych udzielonych Mieszkańcom przez lekarzy specjalistów
została przedstawiona w tablicy 11.2. Ogólna ilość porad udzielonych w 2012 roku jest
porównywalna z ilością porad udzielonych w ostatnich latach W naszej ocenie Mieszkańcy
mają zapewniony w miarę szybki dostęp do lekarzy specjalistów. Ocenę taką dokonujemy
w odniesieniu do negatywnych informacji medialnych z obszaru działania polskiej służby
zdrowia.
Tablica 11.2
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Specjalista*
2
Stomatolog
Dermatolog
Ginekolog
Chirurg
Onkolog
Pulmonolog
Ortopeda
Protetyk
Okulista
Kardiolog
Diabetolog
Urolog
Neurolog
Laryngolog
Endokrynolog
Angiolog
Alergolog
Radiolog
Hematolog
Gastrolog
Psycholog
Razem
Rok – liczba konsultacji
2006
2007 2008
2009
2003
2004
2005
2010
2011
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
43
19
4
30
0
2
2
27
3
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
30
1
38
7
0
3
21
10
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
18
4
35
3
3
1
0
21
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
10
8
28
3
0
3
3
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
17
1
28
2
5
2
6
4
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
10
13
21
6
1
2
5
11
3
5
7
5
7
1
0
0
0
0
0
0
46
8
19
34
33
0
16
6
8
0
2
9
20
7
0
0
0
0
0
0
0
50
34
6
54
16
0
2
2
7
0
2
15
4
16
3
1
1
5
1
0
0
61
14
12
39
17
0
13
0
13
0
7
16
3
26
3
0
0
0
1
0
0
43
14
19
36
5
8
8
13
15
5
5
30
10
6
4
0
1
0
0
2
3
135
138
114
90
116
126
208
219
225
227
22
2012
*stan na dzień 31 grudnia
Ilość przypadków hospitalizacji Mieszkańców oraz jej miejsca zostały przedstawione
w tablicy 11.3. Najwięcej przypadków hospitalizacji, tak jak w minionych latach, miało
miejsce w oddziałach psychiatrycznych. Ogólna liczba przypadków hospitalizacji utrzymała
się na poziomie porównywalnym do poziomu z lat minionych.
Tablica 11.3
Łowicz
Sochaczew
Zgierz
Łódź
Warta
Pabianice
Gostynin
Kutno
Głowno
Łagiewniki
Skierniewice
Zduńska Wola
Inne
Położenie szpitala – ilość przypadków hospitalizacji
Razem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
12
7
23
24
16
11
19
25
7
18
17
4
7
8
11
7
7
4
3
5
12
5
9
7
8
12
6
14
12
13
6
1
5
3
2
2
2
2
4
0
12
7
8
9
14
12
20
10
3
6
3
0
2
1
1
0
0
0
0
0
8
1
3
3
7
15
4
7
12
6
13
1
0
1
2
2
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
3
2
2
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
2
4
2
1
0
0
0
0
0
0
1
4
0
0
4
1
0
1
1
0
0
0
0
0
87
27
57
57
62
61
65
76
49
50
Rok
* stan na dzień 31 grudnia
XII. AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW
Aktywizacja, której celem jest psychiczne i fizyczne usprawnianie Mieszkańców, w
tym wypełnianie ich czasu wolnego, była prowadzona głównie w oparciu o trzy etaty
pracownicze. Dwa etaty były obsadzone przez instruktorów ds. kulturalno-oświatowych,
jeden etat – przez instruktora ds. terapii zajęciowej.
Aktywizację Mieszkańców prowadzono w oparciu o ramowy roczny plan pracy
i na jego podstawie szczegółowo opracowywane miesięczne plany pracy. Zajęcia
aktywizujące prowadzono głównie w pomieszczeniu świetlicy, pomieszczeniu czytelni oraz
w pomieszczeniu pracowni robót ręcznych. W przypadkach szczególnych, niektóre zajęcia
były prowadzone także w pokojach mieszkalnych – terapia indywidualna. W okresie letnim,
w czasie sprzyjających warunków atmosferycznych zajęcia rekreacyjno-terapeutyczne były
organizowane na zewnątrz budynków, także w okolicy DPS.
Organizowano różne formy zajęć tak, aby każdemu uczestnikowi dać szansę wyrażenia
siebie, dać możliwość odkrycia własnych predyspozycji. Głównym celem zajęć było
włączanie Mieszkańców w nurt życia DPS i w otaczające ich środowisko.
Czas pracy pracowników zajmujących się aktywizacją Mieszkańców był planowany
tak, aby zajęcia wypełniały Mieszkańcom czas od godziny 7. do godziny 19
i dłużej.
Organizowano takie zajęcia, jak:
- edukacyjne,
- plastyczne,
23
-
rękodzielnicze,
czytelnicze,
sportowe i rekreacyjne,
konkursy twórczości,
integrujące ze środowiskiem lokalnym, w tym wycieczki,
obchody świąt i innych ważnych dni i rocznic,
działalność sklepiku.
XIII. KONTROLE
W 2012 roku, w DPS przeprowadzono 6 kontroli zewnętrznych, które były
dokonane przez:
1. Sędziego Sądu Rejonowego w Łowiczu w dniach:
-
14 marca 2012 roku. Kontrola objęła okres od dnia 15 września 2011 r. do dnia 14
marca 2012 r. – nie stwierdzono uchybień skutkujących wydaniem zaleceń
pokontrolnych, a całokształt pracy DPS oceniono pozytywnie.
-
11 października 2012 roku. Kontrola objęła okres od dnia 15 marca 2012 r. do dnia 11
października 2012 r. – nie stwierdzono uchybień skutkujących wydaniem zaleceń
pokontrolnych, a całokształt pracy DPS oceniono pozytywnie.
2. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w dniach:
-
13 września 2012 roku. Kontrola obejmowała stan higieny komunalnej, postępowanie
z bielizną, z odpadami medycznymi i komunalnymi, stan sanitarny i porządek w
pomieszczeniach oraz czystość bieżącą. Zostały wydane doraźne zalecenia, które
wykonano w wyznaczonym czasie.
3. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu w dniu:
-
19 października 2012 roku. Przeprowadzono kontrolę budynków i terenu DPS
„Borówek”. W wyniku kontroli wydane zostały Decyzje nakazujące:
 wyposażyć budynki B i C w przeciwpożarowy wyłącznik prądu i jego lokalizację
oznakować znakami bezpieczeństwa.
 wydzielić pożarowo pomieszczenie składu paliwa poprzez zamontowanie drzwi
przeciwpożarowych EI 60.
 wydzielić pożarowo pomieszczenie kotłowni poprzez zamontowanie drzwi
przeciwpożarowych EI 30 będących wejściem do kotłowni.
 wyposażyć dwie klatki schodowe budynku B w urządzenia służące do usuwania
dymu lub zapobiegające zadymieniu.
4. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Polityki Społecznej w dniu:
- 2 kwietnia 2012 roku. Sprawdzano posiadanie standardów świadczenia usług.
- 2 lipca 2012 roku. Sprawdzano posiadanie standardów świadczenia usług.
W wyniku tych kontroli wydana została decyzja zezwalająca na utworzenie 130
miejsc zakwaterowania w placówce.
XIV. SKARGI
W 2012 roku nie wpłynęła żadna skarga na działalność DPS.
24
XV.
POTRZEBY REMONTOWE I INWESTYCYJNE
Informacja o potrzebach DPS w zakresie remontów i inwestycji
ma na celu wskazać obszary, w których należy podjąć określone działania zapewniające
funkcjonowanie placówki w sposób prawidłowy w czasie przyszłym. Remontowe
i inwestycyjne potrzeby zostały przedstawione w tablicy 15.1.
Tablica 15.1.
Lp.
1.
Lokalizacja potrzeb
oraz ich zakres
Budynek „D”:
- ekspertyza
mykologiczna;
- izolowanie murów
przed wilgocią;
- odgrzybianie murów;
- remont pralni;
- dostosowanie
pomieszczeń
pierwszego piętra do
celów mieszkalnych,
- zamontowanie windy
osobowej,
- remont dachu i
elewacji budynku.
Uzasadnienie realizacji
- Budynek dwukondygnacyjny, nie posiada windy osobowej. W części
parterowej znajduje się pralnia. Pierwsze piętro jest pustostanem. W mury
budynku przedostaje się wilgoć z gruntu. Niektóre miejsca murów są w
stanie zagrzybienia.
- W pomieszczeniach pralni jest konieczna zmiana posadzek. „Sanepid”
wymaga poprawy wyprofilowania ich spadków tak, aby zapewnić
skuteczny odpływ wody do kratek ściekowych.
- Na pierwszym piętrze budynku, po jego przebudowie i modernizacji,
można urządzić pokoje mieszkalne dla określonej grupy mieszkańców.
W zależności od przyjętej koncepcji rozbudowy, w budynku można
zaprojektować nie więcej niż 17 miejsc zakwaterowania. Można także
rozważyć możliwość urządzenia tam pokoi mieszkalnych wyłącznie
jednoosobowych. W 2000 roku została sporządzona kompletna
dokumentacja modernizacji tego budynku, a koszt tej modernizacji został
oszacowany na 700.000 zł.
- Realizując zadanie zagospodarujemy istniejący budynek, poprawimy
warunki mieszkalne, poprawimy warunki pracy, poprawimy rentowność
placówki.
2.
Budynek „F”:
- ekspertyza
mykologiczna;
- izolowanie murów
przed wilgocią;
- odgrzybianie murów;
- ocieplenie budynku;
- instalacja windy
osobowej;
- remont łazienek;
- doprowadzenie ciepłej
wody do łazienek.
3.
Budynek „A” i „B”:
- ekspertyza
mykologiczna;
- izolowanie murów
przed wilgocią;
- odgrzybianie murów;
- Budynek jest oddalony od zasadniczego kompleksu budynków o 200 m.
Budynek był remontowany w latach ‘90, lecz nie zastosowano w nim
skutecznej izolacji ścian przed wilgocią z gruntu. W mury budynku
przedostaje się wilgoć z gruntu. Niektóre miejsca murów posiadają stany
zagrzybienia. Stan zagrzybienia ścian jest już tak zaawansowany, że
utrudnia utrzymanie niektórych pomieszczeń w stanie nadającym się do
zamieszkania. Doraźne działania w celu likwidacji skutków oddziaływania
wilgoci na ściany są nieskuteczne, są krótkotrwałe i zwiększają koszty
utrzymania mieszkańców w DPS.
- Budynek dwukondygnacyjny nie posiada windy osobowej.
- Ciepła woda na potrzeby socjalne mieszkańców budynku produkowana
jest przy pomocy elektrycznych podgrzewaczy wody, co podwyższa koszty
utrzymania miejsc zakwaterowania. Z ekonomicznego punktu widzenia
korzystne będzie produkowanie ciepłej wody przez gazowy piec w okresie
letnim oraz przez piece CO w okresie zimowym. Łazienki wymagają
remontu w zakresie ich estetyki i przystosowania do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
- Budynek A – dworek, został wyremontowany w latach ‘90, jednak nie
zabezpieczono skutecznie jego murów przed działaniem wilgoci z gruntu.
W niektórych miejscach na ścianach występuje zagrzybienie, co obniża
estetykę pomieszczeń, a także obniża ich funkcje użytkowe.
Dotychczasowe prace w zakresie wyeliminowania zawilgocenia ścian są
25
- remont i modernizacja
niektórych łazienek w
zakresie dostosowania
ich do potrzeb oraz
możliwości osób
niepełnosprawnych;
nieskuteczne. Problem wymaga profesjonalnego podejścia do sprawy
i skutecznego rozwiązania.
- remont podłogi
korytarza na I i na II
piętrze budynku „B”.
- Podłoga na korytarzach I i II piętra budynku B jest wykonana z masy
żywicznej. Masa żywiczna na podłodze korytarzy jest porysowana
i popękana. Nie zapewnia dobrego wrażenia estetycznego. W niektórych
miejscach odkleiła się od podłoża betonowego. W niedługim czasie
podłoga korytarza może stanowić niebezpieczeństwo dla poruszających się
po niej osób – powstaną ubytki masy. Podobny problem został już
rozwiązany na parterze tego budynku – wymieniono wylewkę betonową
i na niej została położona terakota.
Odwodnienie terenu
wokół
budynku „A” i „B”:
- wykonanie instalacji
odwadniającej;
4.
- wykonanie drogi
dojazdowej do składu
opału kotłowni.
5.
Gospodarka wodnościekowa:
- oczyszczenie stawów;
- likwidacja studni
głębinowej;
- likwidacja urządzeń
stacji uzdatniania
wody.
6.
Kotłownia przy
budynku „F”:
- instalacja pieca do
produkcji ciepłej wody
na potrzeby osób
mieszkających w
budynku „F”;
-
doprowadzenie
instalacji ciepłej wody
do budynku „F” i
rozprowadzenie jej do
łazienek.
- Budynek B – trzykondygnacyjny budynek mieszkalny – z uwagi na ilość
miejsc zakwaterowania w nim osób jest także nazywany „głównym
budynkiem”.
- W trakcie rozbudowy DPS zostały przecięte w gruncie naturalne cieki
wodne. Nie zabezpieczono budynków przed gromadzeniem się wody
napływającej z terenu oraz niewłaściwie zabezpieczono ściany tych
budynków przed wilgocią. Spływająca woda od północnej strony
budynków powoduje zawilgocenie murów i niektórych pomieszczeń,
zwłaszcza w kotłowi CO. Rozwiązaniem problemu jest osuszenie terenu
przyległego do tych budynków i ułożenie instalacji melioracyjnej
odprowadzającej gromadzącą się wodę.
- Ułożenie instalacji odwadniającej teren wymusi przebudowę drogi
dojazdowej do składu opału. Droga ta musi mieć nawierzchnię
przeznaczoną do dużej nośności – 30 ton.
- Na terenie DPS znajdują się dwa stawy przepływowe. Przez stawy
przepływa woda z pól, zbierana przez rów melioracyjny. Jeden ze stawów
jest też włączony do systemu pracy naszej oczyszczalni ścieków –
ostateczna faza redukcji zanieczyszczeń. Pomiar jakości pracy oczyszczalni
dokonywany jest przy ujściu wody ze stawu do rowu odprowadzającego
oczyszczone ścieki do rzeki Bzury. Obydwa stawy są w stanie zamulenia
i wymagają czyszczenia.
- Aktualnie DPS jest zaopatrywany w wodę z wodociągu gminnego.
Poprzednio był zaopatrywany z własnego ujęcia wody – studnia
głębinowa. Studnia głębinowa DPS uległa awarii w 2000 r. – perforacja rur
i filtra przez korozję. Stacja uzdatniania wody także nie spełnia obecnych
wymogów. Aktywowanie własnego ujęcia wody jest kosztowne. Wodociąg
gminny spełnia obecnie nasze oczekiwania. Przepisy prawa wymagają
zastosowania procedury likwidacji nieczynnego ujęcia wody.
- Budynek „F” ogrzewany jest z drugiej, oddzielnej kotłowni węglowej.
Kotłownia położona jest w niecce terenu, co w praktyce skutkuje
niewystarczającym ciągiem powietrza. Komin także jest wyeksploatowany
– popękany. Stan techniczny komina sprawia, że nie posiada on
właściwego ciągu powietrza, a to negatywnie wpływa na efektywność
pracy kotłowni.
- Kotłownia nie produkuje ciepłej wody. Elektryczne podgrzewanie wody
zainstalowane dla 30 osób w obecnym czasie są bardzo kosztowne
w eksploatacji, a w przyszłości jest przewidywany dalszy znaczny wzrost
cen energii elektrycznej.
26
- W istniejących warunkach jest możliwe wyodrębnienie pomieszczenia do
zainstalowania pieca gazowego i przy jego pomocy produkowanie ciepłej
wody dla potrzeb socjalnych. Rozwiązanie problemu wymaga instalacji
zbiornika na gaz oraz poprowadzenia instalacji gazowej i ciepłej wody.
W okresie zimowym ciepłą wodę produkowałaby kotłownia węglowa (moc
pieców wystarczająca), natomiast w okresie letnim – piec gazowy.
7
Budynek B, ochrona
ppoż.:
- klatki schodowe
wyposażyć w
urządzenia służące do
usuwania dymu, lub
zapobiegające
zadymieniu,
- wydzielić pożarowo
pomieszczenie składu
węgla przez
zamontowanie drzwi
EI 60,
- wydzielić pożarowo
pomieszczenie
kotłowni przez
zamontowanie drzwi
EI 30.
- Zadania z zakresu ochrony p. pożarowej do wykonania w budynku B
zostały zawarte w decyzjach wydanych w wyniku działań kontrolnych
przez Powiatową Straż Pożarną w Łowiczu.
27

Podobne dokumenty

Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na

Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na niepełnosprawności, wydane przez powiatowy Zespół. (w załączeniu)

Bardziej szczegółowo