Materiały do wykładów z chemii II Roztwory

Transkrypt

Materiały do wykładów z chemii II Roztwory
Materiały do wykładów z chemii II
Roztwory nieelektrolitów
ROZTWÓR IDEALNY
wszystkie cz steczki s jednakowej wielko ci
- oddziaływania mi dzy jednakowymi i ró nymi cz steczkami s jednakowe
- przy tworzeniu si roztworu efekt cieplny = zero
- nie ma zjawiska kontrakcji
pr no pary nad roztworem jest równa pr no ci par składników
pA = pA0 x A
pB = pB0 x B
p = pA + pB
ROZTWÓR RZECZYWISTY
powierzchnia cieczy - błona - parowanie
powierzchnia roztworu < powierzchni czystego rozpuszczalnika
I Prawo Raoult’a
Wzgl dne obni enie pr no ci pary nad roztworem jest proporcjonalne do st enia
molowego substancji rozpuszczonej
Odchylenia od prawa Raoult’a
ZEOTROPY – roztwory, które mo na rozdzieli na składniki metod destylacji
Skład roztworu jest w ka dej temperaturze inny ni skład pary nad roztworem
AZEOTROPY
mieszaniny, których nie mo na rozdzieli przez destylacj na czyste składniki
mieszaniny homogeniczne, które posiadaj stały skład ilo ciowy i stał temperatur wrzenia
(w tej temperaturze skład stały jest równy składowi cieczy)
w punkcie azeotropowym krzywa składu pary i krzywa składu cieczy przecinaj si
nie s to zwi zki chemiczne - je li zmienimy ci nienie, to zmieni si nie tylko temperatura
wrzenia, ale i skład ilo ciowy azeotropu
Azeotrop dodatni - max. pr no ci pary (min. temp. wrzenia)
Azeotrop ujemny - min. pr no ci pary (max. temp. wrzenia)
II prawo Raoult’a
Podwy szenie temperatury wrzenia roztworu jest proporcjonalne do jego st enia
∆ Twrz = KE C, gdzie: KE - stała ebulioskopowa
Obni enie temperatury krzepni cia roztworu jest proporcjonalne do st enia tego roztworu
∆ TK = KK C , gdzie KK - stała krioskopowa
Reguła faz Gibss’a
Przej cia fazowe
Wykresy fazowe

Podobne dokumenty