Edycja 2013 Nabór - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Transkrypt

Edycja 2013 Nabór - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Szanowni Państwo,
Małopolska to region o silnym potencjale naukowym, który tworzą prestiżowe
wyższe uczelnie z profesjonalną kadrą oraz młodzi, ambitni i dobrze wykształce‑
ni mieszkańcy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w roku aka‑
demickim 2011/2012 w 33 małopolskich szkołach wyższych kształciło się niemal
208 tysięcy studentów, natomiast liczba uczestników studiów doktoranckich
stanowiła prawie 6 tysięcy. W roku akademickim 2010/2011 mury małopolskich
uczelni opuściło ponad 55 tysięcy absolwentów.
Województwo Małopolskie wspiera współpracę w obszarze Nauka – Biznes
– Administracja, widząc w tym szansę dla naszej regionalnej gospodarki. Dzię‑
ki konsekwentnie i sprawnie budowanemu systemowi współdziałania na rzecz
gospodarki innowacyjnej, który połączył małopolskie środowiska naukowe
i biznesowe, nasi przedsiębiorcy mogą już teraz korzystać z najnowszych roz‑
wiązań technologicznych i produktowych. Jednocześnie małopolscy naukowcy,
poprzez coraz większe zaangażowanie w działalność biznesową, zdobywają
praktyczną wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki. W działanie tej swoistej plat‑
formy współpracy mocno zaangażowane są także jednostki samorządu teryto‑
rialnego oraz instytucje otoczenia biznesu, w tym m.in. centra transferu techno‑
logii, inkubatory technologiczne, agencje rozwoju lokalnego i regionalnego.
Doświadczenie nauczyło nas, że sukces w tworzeniu i wdrażaniu regional‑
nych innowacji wymaga umiejętnego łączenia wiedzy, środków finanso‑
wych i kapitału ludzkiego. Album, który oddaję w Państwa ręce, jest wy‑
mownym świadectwem, że taka synteza jest możliwa i przynosi oczekiwane,
dobre owoce. Publikacja prezentuje sylwetki młodych i zdolnych naukow‑
ców ‑ stypendystów projektu „Doctus ‑ Małopolski fundusz stypendialny dla
doktorantów”, który realizowany jest przez Małopolskie Centrum Przedsię‑
biorczości w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z udziałem środ‑
ków finansowych budżetu państwa i budżetu Województwa Małopolskiego.
W ciągu kilku lat istnienia funduszu z jego pomocy skorzystało 322 młodych
naukowców, którzy otrzymali pomoc w wysokości prawie 23 milionów zł.
W wydawnictwie znajdą Państwo opis realizowanych przez stypendystów
badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Jednocześnie Album,
będąc podsumowaniem ciekawego projektu, daje nam także nadzieję na
szybkie wykorzystanie w praktyce wyników prac młodych naukowców, co
w efekcie służyć będzie także dalszemu efektywnemu wspieraniu innowacyj‑
nej gospodarki w naszym regionie.
Z życzeniami interesującej i pouczającej lektury,
Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego
Wydawca:
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11 (II piętro)
31-358 Kraków
Opracowanie graficzne, zdjęcia oraz skład:
Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska
ul. Czarnieckiego1
53-650 Wrocław
tel. 507 096 545
fax 71 797 88 80
Człowiek – najlepsza inwestycja
Doctus
Małopolski fundusz stypendialny
dla doktorantów
2010-2013
Szanowni Państwo,
Album, który trzymają Państwo w rękach, to potwierdzenie sensu in‑
westowania w młodych, zdolnych ludzi, których praca naukowa przynosi
wymierne efekty w rozwoju innowacyjnej gospodarki Małopolski.
Poprzez projekt „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie
Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Województwo Małopol‑
skie zdecydowało o wsparciu najzdolniejszych młodych badaczy. Program
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego przyczynia się do poprawy współpracy nauki i bizne‑
su, realizując cele określone w Regionalnej Strategii Innowacji. Dzięki fundu‑
szowi stypendialnemu każdego roku wsparcie finansowe otrzymują kolejne
grupy doktorantów kształcących się w dziedzinie nauki lub dyscyplinie na‑
ukowej uznanej za szczególnie istotną dla rozwoju Małopolski oraz realizu‑
jących prace badawcze o szczególnym znaczeniu dla gospodarki Regionu.
O sile i konkurencyjności każdej współczesnej gospodarki decyduje jej in‑
nowacyjność oraz umiejętność zastosowania nowej wiedzy i technologii
w praktyce. Dzięki zaprezentowanym w Albumie pracom badawczym Mało‑
polska buduje coraz silniejszą pozycję, jako region wiedzy i innowacji. Mądre
inwestowanie to cecha dobrego gospodarowania. Jestem przekonany, że
program stypendialny dla doktorantów to przykład inwestycji, dzięki której
skorzysta nasza gospodarka i tym samym my wszyscy. Wszak nie od dziś
wiadomo, że człowiek to najlepsza inwestycja.
Młodym naukowcom dziękuję za trzyletni udział w trzeciej edycji trzyletnie‑
go projektu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” i życzę dalszych sukcesów, a Państwa zapraszam do zapoznania się
z realizowanymi przez Stypendystów pracami badawczymi zaprezentowa‑
nymi w Albumie.
Z pozdrowieniami,
Roman Ciepiela
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Spis treści
Lp. Imię
Nazwisko
Dyscyplina
Zespół strategiczny
Strona
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Awsiuk
Habel
Karczmarska
Koperska
Korolczuk-Hejnak
Kukuła-Kurzyniec
Łapsa
Madejski
Malec
Małecki
Małek
Mazur
Mech
Morawski
Myczkowska
Natkański
Norys
Nowak
Osuch
Oszajca
Paćko
Piwowarska-Uliasz
Proniewski
Rojek
Rosiek
Różycki
Siwek
Siwiec
Stawiarski
Szkudlarek
Tomach
Urbanek
Brzózka
Burejza
Ciechowski
Gajda
Jaśkowiec
Fizyka
Automatyka i robotyka
Fizyka
Chemia
Metalurgia
Inżynieria materiałowa
Metalurgia
Budowa i Eksploatacja Maszyn
Budowa i Eksploatacja Maszyn
Mechanika
Inżynieria materiałowa
Budowa i eksploatacja maszyn
Inżynieria materiałowa
Budowa i eksploatacja maszyn
Metalurgia
Inżynieria materiałowa
Budownictwo
Metalurgia
Metalurgia
Chemia
Automatyka i Robotyka
Metalurgia
Fizyka
Technologia chemiczna
Automatyka i robotyka
Budowa i eksploatacja maszyn
Budowa i eksploatacja maszyn
Budowa i eksploatacja maszyn
Mechanika
Fizyka
Mechanika i budowa maszyn
Automatyka i robotyka
Inżynieria materiałowa
Architektura i urbanistyka
Geografia
Geografia
Geografia
Przemysł
Przemysł
Przemysł
Przemysł
Przemysł
Przemysł
Przemysł
Przemysł
Przemysł
Przemysł
Przemysł
Przemysł
Przemysł
Przemysł
Przemysł
Przemysł
Przemysł
Przemysł
Przemysł
Przemysł
Przemysł
Przemysł
Przemysł
Przemysł
Przemysł
Przemysł
Przemysł
Przemysł
Przemysł
Przemysł
Przemysł
Przemysł
Środowisko
Środowisko
Środowisko
Środowisko
Środowisko
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Kamil
Piotr
Agnieszka
Monika A.
Marta
Agata
Joanna
Paweł
Marcin
Paweł
Anna
Marcin
Justyna
Marcin
Kamila
Piotr
Filip
Andrzej
Piotr
Marek
Paweł
Marzena
Bartosz
Piotr
Mateusz
Sławomir
Tomasz
Jakub
Adam
Aleksandra
Paweł
Jacek
Agnieszka
Ewa
Marek
Agnieszka
Barbara
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Anna
Konrad
Anna
Paweł
Agnieszka
Agata
Karol Krystian
Eliza
Rafał
Magdalena
Beata
Mariusz
Anna
Wojciech
Agnieszka
Elżbieta
Robert
Ewa
Andrzej
Katarzyna
Małgorzata
Artur
Sebastian
Daniel
Nina
Kamil
Paulina
Piotr
Magdalena
Katarzyna
Krystyna
Klaudia
Maciej
Michał
Joanna
Ogar
Papierz
Paulewicz
Pawlik
Petryk
Pietrzyk-Kaszyńska
Plesiński
Płaczkowska
Samborski
Suśniak
Szafrańska
Wądrzyk
Wolanin
Wróblewski
Zaborska-Jagiełło
Ziółkowska
Brzoza-Woch
Gajda-Zagórska
Grzesik
Lichwa
Niedźwiecka
Niewiarowski
Weber
Żmuda
Grad
Kamiński
Koczurkiewicz
Kulawik
Oćwieja
Piotrowicz-Wójcik
Pogoń
Proniewska
Roman
Stuglik
Tkaczewska
Mikrobiologia
Elektrotechnika
Geodezja i kartografia
Mechanika
Kształtownie środowiska
Ekologia
Kształtownie środowiska
Geografia
Elektronika
Inżynieria materiałowa
Geodezja i kartografia
Technologia chemiczna
Geografia
Geologia
Architektura i urbanistyka
Geografia
Informatyka
Informatyka
Informatyka
Nauki o zarządzaniu
Ekonomia
Informatyka
Ekonomia
Informatyka
Geografia
Chemia
Nauki farmaceutyczne
Technologia żywności i żywienia
Chemia
Medycyna
Technologia żywności i żywienia
Automatyka i Robotyka
Chemia
Biologia
Technologia żywności i żywienia
Środowisko
Środowisko
Środowisko
Środowisko
Środowisko
Środowisko
Środowisko
Środowisko
Środowisko
Środowisko
Środowisko
Środowisko
Środowisko
Środowisko
Środowisko
Środowisko
Wiedza i komunikacja
Wiedza i komunikacja
Wiedza i komunikacja
Wiedza i komunikacja
Wiedza i komunikacja
Wiedza i komunikacja
Wiedza i komunikacja
Wiedza i komunikacja
Zdrowie i żywność
Zdrowie i żywność
Zdrowie i żywność
Zdrowie i żywność
Zdrowie i żywność
Zdrowie i żywność
Zdrowie i żywność
Zdrowie i żywność
Zdrowie i żywność
Zdrowie i żywność
Zdrowie i żywność
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
73
Katarzyna
Wolny-Koładka
Agronomia
Zdrowie i żywność
82
Kamil Awsiuk
Przemysł
Dyscyplina naukowa: Fizyka
Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
Wydział: Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. Andrzej Budkowski
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Nanowarstwy biomolekularne na syntetycznych warstwach organicznych: struktura i właściwości w aspekcie zastosowań w biosensorach
Biomolecular nanolayers on synthetic organic films: their structure and properties for biosensor applications
Opis badań
10
Prowadzone badania skupiały się na mikro- i spektroskopowej charakteryzacji modelowych powierzchni biosensorów. Otrzymane wyniki dotyczą prac nad: (a) porównaniem
immobilizacji białek na powierzchni wykorzystując adsorpcję fizyczną lub chemisorpcję; (b) kompleksową charakteryzacją powierzchni biosensora po każdym etapie wielostopniowej procedury jego funkcjonalizacji oraz immunoreakcji; (c) analizy powierzchni po modelowym teście immunologicznym; (d) analizą efektywności czterech metod
immobilizacji sond oligonukleotydowych na powierzchni biosensora z wykorzystaniem
układu biotyna-streptawidyna.
Badania zostały już zakończone, a ich wyniki posłużyły do przygotowania rozprawy
doktorskiej, jak również zostały opublikowane jako artykuły naukowe w czasopismach
o zasięgu międzynarodowym.
Zastosowanie w praktyce
Badania do pracy doktorskiej prowadzone były w ramach Projektu Europejskiego
PYTHIA mającego na celu stworzenie biosensora do wczesnej detekcji chorób ludzkich.
Efektem końcowym projektu, zakończonego w lutym 2012 roku, była prezentacja działającego urządzenia. Prowadzone badania miały wpływ na wybór efektywnej metody
funkcjonalizacji biosensora. Co więcej, współpraca w ramach zagranicznego konsorcjum zaowocowała zaproszeniem grupy Nanowarstw Makromolekuł UJ do prac nad
nowym Projektem Europejskim FOODSNIFFER.
Wpływ projektu „Doctus”
Wsparcie uzyskane w ramach projektu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla
doktorantów” pozwoliło na pełne zaangażowanie się w prowadzone badania jak również rozwój własny poprzez zakup pomocy naukowych oraz odbycie kursu językowego.
Piotr Habel
Przemysł
Dyscyplina naukowa: Automatyka i robotyka
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. inż. Jacek Snamina, prof. AGH
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Sterowana sprężyna magnetyczna i jej zastosowanie w układach redukcji drgań z systemem
odzysku energii
Controlled magnetic spring and its application in vibration reduction systems with energy
regenerative system
Opis badań
Wykonane obliczenia numeryczne oraz badania eksperymentalne potwierdziły celowość wykorzystania sprężyny magnetycznej w efektywnych układach wibroizolacji
o szerokim zakresie zastosowań. Wykazano możliwość wykorzystania sprężyny magnetycznej w układach odzysku energii podczas badań symulacyjnych, a następnie
potwierdzono wyniki w warunkach laboratoryjnych.
Zastosowanie w praktyce
Zainteresowanie zastosowaniem w praktyce rezultatów badań podejmowanych
w pracy doktorskiej wyraziły dwa małopolskie przedsiębiorstwa. Jedno z przedsiębiorstw należy do sektora zbrojeniowego, drugie natomiast to przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe.
Wpływ projektu „Doctus”
Stypendium pozwoliło mi na napisanie pracy doktorskiej w pełnym planowanym zakresie oraz w czasie określonym planem studiów doktoranckich. Dzięki środkom finansowym mogłem w pełni poświęcić się pracy naukowej i uczestniczyć w interesujących
konferencjach naukowych. Mogłem zaangażować się również w napisanie biznesplanu, który zdobył II miejsce w konkursie Małopolski Inkubator Pomysłowości 2012. Biznesplan dotyczył komercjalizacji sprężyny magnetycznej.
11
Agnieszka Karczmarska
Przemysł
Dyscyplina naukowa: Fizyka
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. inż. Marta Wolny-Marszałek
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Optymalizacja parametrów wytwarzania warstw diamentowych przy zastosowaniu metody CVD dla termoluminescencji
Optimization of growth parameters of CVD diamond layers for thermoluminescence
Opis badań
12
Badania miały na celu optymalizację parametrów wzrostu warstw diamentowych
otrzymanych metodą chemicznego osadzania par (CVD). Do scharakteryzowania powłok wykorzystano szereg badań, które określiły ich własności chemiczne, strukturalne oraz morfologię powierzchni. Następnie została zbadana odpowiedź warstw na
promieniowanie jonizujące. Zastosowanie promieniowania jonizującego w ochronie
zdrowia wymusza rozwój metod dozymetrycznych i poszukiwanie nowych materiałów
detekcyjnych do pomiaru dawek.
Zastosowanie w praktyce
Diament jest niezwykle atrakcyjnym materiałem dla dozymetrii ze względu na podobieństwo własności fizycznych do tkanki miękkiej człowieka. Doskonałym przykładem
potencjalnego beneficjenta dozymetru diamentowego, poza zakładami radiologii, jest
budowane w Krakowie Centrum Cyklotronowe Bronowice. Także IFJ PAN, w którym
wykonywane są przeze mnie wszystkie badania, wykazuje duże zapotrzebowanie na
taki instrument, praktycznie w każdym zakładzie ma się do czynienia z promieniowaniem jonizującym.
Wpływ projektu „Doctus”
Wyniki uzyskane podczas realizacji projektu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” były prezentowane podczas krajowych i zagranicznych konferencji
oraz zostały przedstawione w publikacjach. Wsparcie finansowe umożliwiło mi zakup
komputera i podręczników oraz przygotowanie i wydruk materiałów konferencyjnych.
Dzięki stypendium mogłam skupić się na pracy naukowej nie martwiąc się o finanse.
Monika A. Koperska
Przemysł
Dyscyplina naukowa: Chemia
Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
Wydział: Chemii
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. Joanna Łojewska
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Degradacja włókien jedwabnych zawartych w obiektach zabytkowych - mechanizm i inhibicja
Mechanism and inhibition of silk fibre degradation - application to museum objects
Opis badań
Celem badań było opracowanie wskaźników postępu utlenienia, zmiany stopnia krystaliczności oraz postępu depolimeryzacji jedwabiu. Próbki modelowe jedwabiu sztucznie
postarzano w temp. 80-150 C w atmosferze o zmiennym składzie (tlenu i wilgoci). Do
opisu mechanizmu degradacji użyto metod spektroskopii z zakresu: podczerwieni (ATR
FTIR i FTRaman) oraz ultrafioletu i widzialnym (UV-Vis); metody chromatograficzne
(GC-MS) oraz wiskozymetrię, kolorymetrię i pomiary własności mechanicznych tkanin.
Zastosowanie w praktyce
Opisanie mechanizmu degradacji fibroiny przyczyniło się do opracowania bezpiecznej
formy ekspozycji i szacowania stanu zdegradowania tkanin zabytkowych, a także opartych na wiedzy zabiegów konserwatorskich. Wyniki badań posłużyły do opracowania
prototypu kasety konserwatorskiej, w której w przyszłości, po konserwacji, umieszczony zostanie najcenniejszy obiekt tekstylny w Polsce: chorągiew nadworna Zygmunta
Augusta (1553 rok) z kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu.
Wpływ projektu „Doctus”
Projekt „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” dostarczył środków, które umożliwiły koncentrację na pracy naukowej.
13
Marta Korolczuk-Hejnak
Przemysł
Dyscyplina naukowa: Metalurgia
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek, prof. AGH
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Wyznaczanie współczynnika lepkości dynamicznej stali w oparciu o pomiary reologiczne
Determination a values of the dynamic viscosity coefficient of steel according to the rheological measurements
Opis badań
14
Prowadzone badania, na nowoczesnej aparaturze - reometrze wysokotemperaturowym, dotyczą pomiarów reologicznych ciekłych oraz stało-ciekłych tlenków żelaza
oraz systemów żużlowych. Celem badań jest opracowanie empirycznego modelu reologicznego opisującego lepkość ciekłych roztworów żelaza, z uwzględnieniem składu
chemicznego stopu, temperatury, parametrów reologicznych. Lepkość ciekłych metali
oraz żużli stanowi kluczowy parametr wykorzystywany do kontroli procesów technologicznych.
Zastosowanie w praktyce
Wyniki prowadzonych badań umożliwiły weryfikację danych znajdujących się w termodynamicznych bazach danych w specjalistycznym oprogramowaniu wykorzystywanym
m.in. do symulacji procesu ciągłego odlewania stali, co w konsekwencji umożliwiło
wprowadzenie modyfikacji w istniejącej technologii odlewania.
Wpływ projektu „Doctus”
Dzięki finansowaniu z projektu „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” możliwe było przeprowadzenie nowatorskich i zarazem kosztownych wysokotemperaturowych badań reologicznych ciekłych i stało-ciekłych roztworów żelaza
oraz żużli. Zdobyte doświadczenie przyczyniło się do rozwoju warsztatu naukowego
Stypendystki.
Agata Kukuła-Kurzyniec
Przemysł
Dyscyplina naukowa: Inżynieria materiałowa
Uczelnia: Polska Akademia Nauk
Wydział: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Jan Dutkiewicz
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Struktura i właściwości amorficzno - nanokrystalicznych kompozytów na bazie aluminium
Structure and propeties of aluminium based amorphous - nanocrystalline composites
Opis badań
W ramach pracy doktorskiej wytworzyłam nowoczesne materiały metaliczne metodami wysokoenergetycznego mielenia proszków metali w planetarnych młynach
kulowych oraz melt spinningu - czyli odlewania ciekłych stopów na wirujący walec.
Przy zastosowaniu metod skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej zidentyfikowałam ich mikrostrukturę, określiłam skład fazowy przy użyciu XRD oraz
charakterystykę kalorymetryczną stosując DSC. Określiłam też własności mechaniczne
wytworzonych materiałów.
Zastosowanie w praktyce
Założeniem pracy jest opracowanie innowacyjnych materiałów kompozytowych na bazie aluminium, które znajdują potencjalne zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym
i lotniczym, gdzie kluczową rolę pełnią własności wytrzymałościowe oraz niewielka
masa wytwarzanych elementów. Na terenie Województwa Małopolskiego znajduje się
szereg firm, które zajmują się produkcją bądź zastosowaniem stopów na bazie Al - m.in.
współpracujący w zakresie mojej pracy doktorskiej Oddział Metali Lekkich w Skawinie.
Wpływ projektu „Doctus”
Stypendium przyznane w ramach projektu „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny
dla doktorantów” pozwoliło mi na propagowanie wyników badań na konferencjach
o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wyjazd badawczy do instytutu naukowego
w Paryżu i współpracę z tamtejszymi naukowcami, zakup sprzętu komputerowego koniecznego do realizacji pracy, a także uczestnictwo w seminariach, pozwalających poszerzyć wiedzę w zakresie dziedziny inżynierii materiałowej oraz prowadzonych przeze
mnie badań.
15
Joanna Łapsa
Przemysł
Dyscyplina naukowa: Metalurgia
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział: Metali Nieżelaznych
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. Bogusław Onderka, prof. AGH
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Badanie właściwości termodynamicznych ciekłych roztworów Ag-Sb-Sn
Determination of thermodynamic properties of liquid Ag-Sb-Sn alloys
Opis badań
Opracowanie krytyczne diagramu fazowego układu Ag-Sb-Sn za pomocą specjalistycznego oprogramowania ThermoCalc i Pandat.
Zastosowanie w praktyce
16
Informacje dotyczące właściwości fizykochemicznych nowych bezołowiowych stopów
lutowniczych są niezbędne dla stosowanych technologii w szeregu firm Województwa
Małopolskiego (np. „ELSOL” Z.U.E., „EJ” P.H.U.). Proces lutowania jest kluczowy dla
produkcji wszelkich urządzeń elektronicznych zarówno dla małych przedsiębiorstw,
jak i dużych zakładów przemysłowych.
Wpływ projektu „Doctus”
Możliwość przeprowadzenia dodatkowych badań naukowych oraz usprawnienia aparatury badawczej.
Paweł Madejski
Przemysł
Dyscyplina naukowa: Budowa i eksploatacja maszyn
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. inż. Dawid Taler
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Modelowanie nieustalonych procesów przepływowo-cieplnych w przegrzewaczu pary w kotle fluidalnym
Modeling of transient thermal and flow processes in the steam superheater in CFB boiler
Opis badań
Wykonany został model matematyczny przegrzewacza pary świeżej, stosowanego
w kotłach fluidalnych. W modelu uwzględniono skomplikowaną geometrię przegrzewacza oraz właściwości fizyczne stali i pary w funkcji temperatury. Wyznaczono
nieustalone rozkłady temperatury pary na długości przegrzewacza oraz temperatury
ścianki w danych przekrojach. Wyniki symulacji rozruchu kotła zostały porównane
z badaniami eksperymentalnymi potwierdzając poprawne działanie modelu.
Zastosowanie w praktyce
Wyniki prowadzonych badań znajdą zastosowanie w ocenie pracy przegrzewaczy pary
stosowanych w kotłach fluidalnych (OFz-425). Możliwość wyznaczenia maksymalnych
temperatur materiału przegrzewacza w stanach nieustalonych pozwoli ocenić zagrożenie wystąpienia awarii oraz przygotować wytyczne dla bezpieczniejszej pracy całego
bloku. Ograniczenie występowania awarii wpłynie na zmniejszenie czasu postoju bloku
elektrowni i poprawę efektywności wytwarzania energii elektrycznej.
Wpływ projektu „Doctus”
Realizacja pracy w ramach projektu „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” pozwoliła na przeprowadzenie wymaganych badań, weryfikację wyników
z badaniami eksperymentalnymi oraz ułatwiła proces stworzenia modelu matematycznego i przeprowadzenia wielu obliczeń. Dzięki wsparciu projektu uzyskiwane wyniki
mogły być prezentowane na branżowych konferencjach, w gronie specjalistów z zakresu energetyki cieplnej. Wszelkie uzyskane opinie oraz rady zostały wykorzystywane
podczas realizacji pracy.
17
Marcin Malec
Przemysł
Dyscyplina naukowa: Budowa i eksploatacja maszyn
Uczelnia: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział: Mechaniczny
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Wpływ parametrów konstrukcyjnych na trajektorię ruchu podwodnego robota mobilnego z napędem falowym
Influence of design parameters on the motion trajectory of mobile underwater robot with undulating propulsion
Opis badań
Celem utylitarnym realizowanej pracy doktorskiej jest zaprojektowanie i wykonanie
podwodnego robota mobilnego naśladującego swoim wyglądem i zachowaniem rybę.
Prace naukowe dotyczą między innymi wpływu parametrów konstrukcyjnych poszczególnych elementów robota np. kształtu i sztywności płetwy ogonowej, geometrii
korpusu czy też rozmieszczenia balastu na maksymalną prędkość urządzenia przy zachowaniu dużej sprawności i manewrowości biomimetycznego napędu sztucznej ryby.
18
Zastosowanie w praktyce
Natura jest bez wątpienia najdoskonalszym inżynierem. Na przestrzeni milionów lat
ewolucji projektowała, testowała i modyfikowała swoje pomysły tak, aby uzyskać
konstrukcje doskonałe mogące żyć w każdym środowisku. Zbudowanie w przyszłości
w pełni autonomicznego biomimetycznego robota mobilnego otwiera nowe, niespotykane dotąd możliwości badania fauny i flory trudno dostępnych zbiorników wodnych
jednocześnie nie naruszając przy tym równowagi środowiska naturalnego.
Wpływ projektu „Doctus”
Stypendium w ramach projektu „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” w znaczący sposób przyczyniło się do rozwoju kolejnych coraz bardziej zaawansowanych konstrukcji podwodowego robota mobilnego z napędem falowym – CyberRyba. Otrzymane w ramach projektu finansowanie ponadto pozwoliło na prezentacje
dotychczasowych wyników mojej pracy na konferencjach naukowych oraz nawiązanie
ścisłej współpracy zarówno z ośrodkami naukowymi, jak i partnerami biznesowymi.
Paweł Małecki
Przemysł
Dyscyplina naukowa: Mechanika
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. inż. Jerzy Wiciak, prof. AGH
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Ewaluacja subiektywnych i obiektywnych cech pola akustycznego obiektów o dużym czasie pogłosu
Evaluation of objective and subjective factors of highly reverberant acoustic field
Opis badań
Głównym zagadnieniem prowadzonych badań jest ewaluacja metody badawczej, która
pozwoli skutecznie porównać dowolne wnętrza pod względem akustyki. Wyprowadzona została propozycja współczynnika jakości auralizacji, w celu wyznaczenia miary
jakości odwzorowania pola akustycznego w warunkach laboratoryjnych. Przeprowadzono pomiary akustyczne w 11 wybranych cerkwiach w Polsce. Wykonano procedury
psychoakustyczne z wykorzystaniem 16-kanałowego ambisonicznego stanowiska odsłuchowego.
Zastosowanie w praktyce
Przeprowadzone badania umożliwiają stosowanie technik ambisonicznych w metrologii akustycznej oraz w badaniach psychoakustycznych nad odziaływaniem złożonego
pola akustycznego na człowieka. Badania umożliwiają prowadzenie bardzo efektownej i rzeczywistej prezentacji zdarzeń dźwiękowych, charakterystycznych dla Krakowa
i innych atrakcji turystycznych Małopolski. W ramach pracy przeprowadzono m.in. auralizację (dźwiękowy odpowiednik wizaualizacji) cerkwi łemkowskich.
Wpływ projektu „Doctus”
Projekt „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” umożliwił finansową niezależność podczas prowadzonych badań oraz możliwość skupienia się na
prowadzonych działaniach zamiast na działalności zarobkowej. Otrzymywane środki
umożliwiły przeprowadzenie logistycznie trudnych badań wyjazdowych w różne regiony Polski oraz wykonania złożonego stanowiska loboratoryjnego (16-kanałowego
dźwiękowego systemu ambisonicznego).
19
Anna Małek
Przemysł
Dyscyplina naukowa: Inżynieria materiałowa
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. inż. Katarzyna Tkacz-Śmiech
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Plazmochemiczna modyfikacja powierzchni polimerów warstwami węglowymi dotowanymi krzemem
i azotem
Plasmochemical surface modification of polymers via deposition of carbon layers with addition of silicon and
nitrogen
Opis badań
20
Celem prowadzonych przeze mnie badań było otrzymanie warstw uwodornionego węgloazotku krzemu SiCxNy(H) o dobrej przyczepności do podłoży polimerowych (PUR,
PEEK). Dobrą adhezję pomiędzy warstwą a podłożem potwierdziły wyniki scratch
testu. Skład i strukturę atomową otrzymanych warstw określono przy użyciu technik
spektroskopowych (FTIR, Raman, XPS, EDS) oraz mikroskopowych (SEM, AFM). Właściwości użytkowe układów warstwa - podłoże określono w badaniach tribologicznych
i biologicznych.
Zastosowanie w praktyce
Jak wykazały badania tribologiczne, próbki polimerowe modyfikowane warstwami SiCxNy(H) charakteryzują się podwyższoną odpornością na zużycie oraz niższymi współczynnikami tarcia w porównaniu do niemodyfikowanych podłoży. Ponadto wstępne
badania biologiczne wykazały, że warstwy te obniżają trombogenność modyfikowanych materiałów. Na tej podstawie można przypuszczać, że polimery (PEEK, PUR) modyfikowane warstwami SiCxNy(H) mogą pełnić rolę biomateriału przeznaczonego do
pracy w kontakcie z krwią.
Wpływ projektu „Doctus”
Przeprowadzenie tak szerokiego spektrum badań było możliwe dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu w ramach projektu „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny
dla doktorantów”. Dzięki stypendium miałam możliwość udziału oraz prezentacji wyników podczas prestiżowych konferencji naukowych. Otrzymywane stypendium pozwoliło mi także na udział w licznych kursach językowych, a tym samym przyczyniło się do
podniesienia moich umiejętności językowych.
Marcin Mazur
Przemysł
Dyscyplina naukowa: Budowa i eksploatacja maszyn
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. inż. Jan Sidor, prof. AGH
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Badania efektywności procesu kruszenia w wibracyjnych kruszarkach szczękowych
Study of the effectiveness of the crushing process in the vibratory jaw crushers
Opis badań
Zmodernizowano stanowisko laboratoryjne wibracyjnej kruszarki szczękowej o wymuszeniu bezwładnościowym ruchu drgającego; przeprowadzono główne serie badań
mające na celu określenie efektywności rozdrabniania w wibracyjnych kruszarkach
szczękowych; przeprowadzono analizę wyników badań.
Zastosowanie w praktyce
Praktyczne zastosowanie rezultatów badań realizowanych w ramach pracy doktorskiej
to: znaczące zwiększenie efektywności procesu kruszenia; budowa kruszarek o wyższych parametrach technologicznych; obniżenie kosztów kruszenia przez wdrożenie
nowych, konkurencyjnych technologii np.: utylizacja wszelkiego rodzaju materiałów
ceramicznych i szklanych (wykorzystanie maksymalnej efektywności), pozyskiwanie
sorbentów wapiennych (możliwość selektywnego kruszenia).
Wpływ projektu „Doctus”
Projekt „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” umożliwił mi:
przeprowadzenie badań związanych z pracą doktorską; prezentację wyników badań na
konferencjach i sympozjach naukowych.
21
Justyna Mech
Przemysł
Dyscyplina naukowa: Inżynieria materiałowa
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział: Metali Nieżelaznych
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. Konrad Szaciłowski, prof. AGH
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Synteza i charakterystyka materiałów hybrydowych w oparciu o nanostrukturalny TiO2 modyfikowany
związkami aromatycznymi
Synthesis and characterization of hybrid materials based on nanostructural TiO2 modified
by aromatic compounds
Opis badań
22
Tematyką podjętych przeze mnie badań w ramach projektu „Doctus – Małopolski
fundusz stypendialny dla doktorantów” oraz pracy doktorskiej była modyfikacja powierzchni półprzewodników o szerokiej przerwie wzbronionej. Praca ta w głównej
mierze obejmowała zjawiska fotoelektrochemiczne materiałów powstałych poprzez
adsorpcję związków organicznych na powierzchni nanokrystalicznego dwutlenku tytanu (TiO2). W wyniku adsorpcji alizaryny z roztworu organicznego na powierzchni
dwutlenku tytanu udało się uzyskać materiał fotoczuły w zakresie 300-700 nm.
Zastosowanie w praktyce
Celem badań była synteza nowych materiałów dla optoelektroniki oraz dla ultraczułej
detekcji pojemnościowej. Materiały hybrydowe na bazie TiO2 posłużą do konstrukcji
optoelektronicznych bramek logicznych, przełączników optoelektronicznych lub nowego typu sensorów.
Wpływ projektu „Doctus”
Dzięki stypendium otrzymywanemu w ramach projektu „Doctus – Małopolski fundusz
stypendialny dla doktorantów” uzyskałam niezależność finansową, co umożliwiło mi
prowadzenie badań o tematyce ujętej w tytule pracy doktorskiej, bez konieczności szukania innych zajęć i źródeł finansowania. Dzięki funduszowi mogłam zakupić potrzebne
do badań pomoce naukowe, a także sfinansować wyjazdy na konferencje i szkolenia.
Projekt „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” zmotywował
mnie także do podjęcia współpracy z Instytutem Fotonowym.
Marcin Morawski
Przemysł
Dyscyplina naukowa: Budowa i eksploatacja maszyn
Uczelnia: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział: Mechaniczny
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Sterowanie robotem z napędem falowym dla zadanej trajektorii ruchu
Control of undulating propulsion robot for a given motion trajectory
Opis badań
Prace badawcze dotyczą sterowania biomimetycznym podwodnym robotem mobilnym z napędem falowym, który swoim wyglądem i kinematyką odzwieciedla rybę.
Obejmują w szególności opracowanie koncepcji, zaprojektowanie, wykonanie oraz
przetestowanie systemu sterowania robota, jak również opracowanie i implementację oprogramowania sterującego umożliwiającego ruch robota po zadanej trajektorii.
Istotnym elementem systemu są regulatory podstawowych parametrów takich jak
kurs, prędkość, głębokość zanurzenia.
Zastosowanie w praktyce
Badania realizowane są we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie
biomimetyczny robot podwodny spotkał się z dużym zainteresowaniem z uwagi na
możliwość jego zastosowania w celu monitoringu podwodnego portu. Szereg zalet napędu falowego takich jak cichobierzność, mały wpływ na środowisko naturalne, mniejsze zawirowania wody podczas ruchu, stwarza możliwość zastosowania tej konstrukcji
w celu monitoringu szczególnie zamulonych akwenów oraz badania flory wodnej.
Wpływ projektu „Doctus”
Środki ze stypendium „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów”
umożliwiły mi między innymi zakup różnego rodzaju elementów wykorzystanych do
budowy systemu sterowania - lepszej jakości części elektronicznych, dedykowanych
czujników, niezbędnych podręczników, jak również sfinansowanie udziału w konferencjach naukowych.
23
Kamila Myczkowska
Przemysł
Dyscyplina naukowa: Metalurgia
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Jan Kusiak
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Analiza wrażliwości jako narzędzie wspomagające optymalizację parametrów procesów przetwórstwa
metali
Application of sensitivity analysis as optimization support tool for metallurgical processes
Opis badań
24
W ramach pracy doktorskiej zaprojektowany i zbudowany został system przeznaczony
do optymalizacji i identyfikacji parametrów procesów przetwórstwa metali, pozwalający wyznaczyć wrażliwość parametrów modelu w sposób ilościowy oraz jakościowy.
Zintegrowano z nim model procesu technologii wytwarzania blach dwufazowych.
Przeprowadzono analizę różnych metod analizy wrażliwości i wykonano testy numeryczne pod kątem zastosowania ich do badanych modeli. W kolejnym etapie zidentyfikowane zostały najbardziej istotne parametry technologiczne etapów walcowania
oraz laminarnego chłodzenia. Obecnie opracowywana jest metodologia optymalizacji
oparta o algorytmy uwzględniające wrażliwość poszczególnych parametrów w celu
uzyskania lepszej zbieżności i skrócenia czasu obliczeń.
Zastosowanie w praktyce
Powstałe w ramach pracy doktorskiej biblioteki programistyczne realizujące algorytmy
identyfikacji parametrów, optymalizacji i analizy wrażliwości zostaną wykorzystane
w mikroprzedsiębiorstwie AiS z siedzibą w Krakowie.
Wpływ projektu „Doctus”
Finansowanie otrzymywane w ramach projektu Doctus wywarło zdecydowanie pozytywny wpływ na przebieg pracy doktorskiej poprzez możliwość zakupu sprzętu
komputerowego potrzebnego do obliczeń i symulacji oraz literatury naukowej. Harmonogram przygotowany na potrzeby projektu wpłynął dodatnio na organizację pracy
i postępy badań naukowych.
Piotr Natkański
Przemysł
Dyscyplina naukowa: Inżynieria materiałowa
Uczelnia: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN/Uniwersytet Jagielloński
Wydział: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN/ Wydział Chemii UJ
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. Piotr Kuśtrowski, prof. UJ
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Nanokompozytowe adsorbenty hydrożelowo-glinokrzemianowe jako prekursory funkcjonalnych
materiałów tlenkowych do zastosowań katalitycznych
Nanocomposite hydrogel-clay adsorbents as precursors of functional oxide materials used
for catalytic applications
Opis badań
Celem badań prowadzonych w ramach mojej pracy doktorskiej jest opracowanie innowacyjnej metody syntezy katalizatorów, polegającej na obróbce termicznej nanokompozytów hydrożelowo-glinokrzemianowych uprzednio poddanych sorpcji kationów
danego metalu przejściowego. Metoda ta stwarza możliwość projektowania katalizatorów do wybranych procesów technologicznych, w których stosować można układy
tlenkowe oparte na nośnikach kwasowych (np. dehydrogenacja etylobenzenu, utlenianie związków organicznych).
Zastosowanie w praktyce
Wyniki realizowanego projektu mogą być potencjalnie wykorzystane: w przemyśle,
głównie chemicznym (Synthos S.A. oraz Zakłady Azoty w Tarnowie-Mościcach, zajmujące się syntezą wielkotonażowych związków chemicznych oraz tworzyw sztucznych,
opierającą się na wykorzystaniu procesów katalitycznych (np. odwodornienie etylobenzenu do styrenu); w ochronie środowiska naturalnego (utlenianie związków organicznych, adsorpcja metali ciężkich).
Wpływ projektu „Doctus”
Uzyskane wsparcie finansowe w ramach projektu „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” umożliwiło mi zakup podstawowego sprzętu laboratoryjnego
oraz komputera o dobrej wydajności, służącego do obróbki wyników eksperymentalnych, współfinansowanie wyjazdów konferencyjnych, jak również pozwoliło na doskonalenie znajomości języka angielskiego.
25
Filip Norys
Przemysł
Dyscyplina naukowa: Budownictwo
Uczelnia: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział: Inżynierii Lądowej
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. Andrzej Winnicki, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Analiza numeryczna efektów mechanicznych reakcji alkalia-kruszywo w konstrukcjach
betonowych i żelbetowych
Numerical analysis of mechanical effects of Alkali-Aggregate Reaction in concrete and reinforced
concrete structures
Opis badań
26
Realizacja dotychczasowych badań pozwoliła na opracowanie modeli teoretycznych,
z późniejszą ich implementacją opisujących wpływ reakcji ASR na pracę konstrukcji
betonowych. Zastosowane zostało podejście wielopolowe, umożliwiające symulację
zachowania konstrukcji w długiej skali czasowej (np. 50 lat) z uwzględnieniem wpływu
warunków zewnętrznych typu pole temperaturowe i pole wilgotnościowe. Dokonano
walidacji modeli porównując symulacje numeryczne z pomiarami na rzeczywistych
obiektach.
Zastosowanie w praktyce
Powstałe jako rezultat realizacji zadania badawczego narzędzie numeryczne do symulacji oddziaływań środowiskowych na elementy i konstrukcje betonowe (modele skali
makro) będą przydatne do analizy trwałości istniejących i projektowanych budowli
w długiej skali czasowej pod łącznym wpływem obciążeń mechanicznych, wpływów
środowiskowych i podwyższonej temperatury.
Wyniki pracy znajdą zastosowanie w przypadku wspomagania procesów projektowych
masywnych konstrukcji betonowych i żelbetowych.
Wpływ projektu „Doctus”
Uczestnictwo w projekcie „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów”
pozwoliło na dużo większe zaangażowanie się w prace nad zadaniem badawczym.
Dzięki pozyskanym środkom możliwe było uczestnictwo w konferencjach i warsztatach
dotyczących podobnych zagadnień, dostęp do sprzętu i oprogramowania komputerowego, oraz aktualnej literatury przedmiotowej.
Andrzej Nowak
Przemysł
Dyscyplina naukowa: Metalurgia
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział: Metali Nieżelaznych
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Wpływ drgań eolskich na własności eksploatacyjne napowietrznych przewodów elektroenergetycznych ze
stopów AlMgSi
Effect of aeolian vibration of the exploitation properties AlMgSi alloy overhead power line conductor
Opis badań
Badania wpływu drgań eolskich na własności eksploatacyjne przewodów obejmują
szereg zjawisk takich jak zużycie cierne i korozja. Zasadniczym celem badań jest oszacowanie na drodze eksperymentalnej krzywych zmęczeniowych dla drutów poddanych
zróżnicowanej obróbce cieplnej oraz identyfikacja rozwoju procesu pękania zmęczeniowego drutu. Generowane przez pękanie zmiany cech użytkowych, są istotną funkcją
rozmiaru mikropęknięć zmęczeniowych, a przy tym determinują bezpieczeństwo pracy
przewodu.
Zastosowanie w praktyce
Uzyskane wyniki badań pozwalają zaproponować ulepszenia w technologii wytwarzania drutu i posiadają wymiar utylitarny. Problem badań zmęczeniowych drutów
i przewodów elektroenergetycznych jest zagadnieniem niezwykle aktualnym wobec
trendów zmierzających do zwiększenia zdolności przesyłowych linii, co wiąże się z podwyższaniem temperatur i naciągów roboczych przewodów. Wyniki prowadzonych badań mogą być szeroko wykorzystywane przez zakłady produkcyjne oraz projektantów
linii napowietrznych.
Wpływ projektu „Doctus”
Stypendium w ramach projektu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” ułatwiło budowę i wyposażenie specjalistycznego stanowiska badawczego
do prowadzenia prób wysokocyklowego zmęczenia drutów ze stopów AlMgSi. Ponadto
dzięki otrzymanym funduszom mogłem uczestniczyć w kilku konferencjach międzynarodowych i targach branżowych oraz zgromadzić niezbędną literaturę fachową.
27
Przemysł
Piotr Osuch
Dyscyplina naukowa: Metalurgia
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział: Metali Nieżelaznych
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych
Tytuł rozprawy doktorskiej w języku polskim
Badania nad procesem kształtowania własności walcówki z przewodowych stopów Al-Mg-Si
w linii Continuus-Properzi
Research on the Al-Mg-Si conductor alloy properties development process at the Continuus-Properzi line
Opis badań
28
Problematyka pracy naukowo-badawczej prowadzonej w ramach projektu „Doctus Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” dotyczy opracowania innowacyjnej ścieżki technologicznej produkcji drutów ze stopów aluminium przeznaczonych do
napowietrznych przewodów elektroenergetycznych. Przeprowadzono szereg analiz
i badań nad kształtowaniem własności stopu w warunkach laboratoryjnych, a także
w przemysłowych warunkach linii ciągłego odlewania i walcowania, które stały się
podstawą do sformułowania głównych założeń nowej technologii.
Zastosowanie w praktyce
Aplikacyjny charakter pracy doktorskiej przekłada się na możliwość bezpośredniego
zastosowania uzyskiwanych rezultatów badawczych. Opracowana w ramach projektu
innowacyjna ścieżka technologiczna produkcji drutów została przetestowana z sukcesem w warunkach przemysłowych i obecnie trwają prace nad jej zastosowaniem na
masową skalę w przedsiębiorstwach produkcyjnych Województwa Małopolskiego.
Wpływ projektu „Doctus”
Projekt „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” w przypadku
omawianego projektu badawczego umożliwił sfinansowanie i przeprowadzenie wielu badań, a także odbycie wielu wartościowych dyskusji na konferencjach naukowych
w kraju i za granicą, co w pośredni lub bezpośredni sposób przyczyniło się do osiągnięcia celu - opracowania nowej ścieżki techologicznej. Ponadto relizacja projektu zaowocowała znacznym pogłębieniem wiedzy o skomplikowanej naturze utwardzalnych
wydzieleniowo stopów aluminium.
Marek Oszajca
Przemysł
Dyscyplina naukowa: Chemia
Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
Wydział: Chemii
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. Konrad Szaciłowski
Tytuł rozprawy doktorskiej w języku polskim
Inżynieria molekularna powierzchni półprzewodnikowych
Molecular engineering of semiconducting surfaces
Opis badań
Badania przeze mnie prowadzone polegają na syntezie koloidalnych nanokryształów
półprzewodnikowych (CdS, CdSe, CdTe), a następnie modyfikacji ich powierzchni. Odpowiednio przygotowany w ten sposób materiał może być wykorzystywany w optoelektronice jako bramka logiczna czy sensor.
W toku badań opracowano metodę zastosowania tych materiałów jako optycznych
sensorów na klasyczny akceptor elektronu – tetracyjanoetylen. Niewątpliwym jego
atutem jest możliwość pracy w stężeniach nanomolarnych.
Zastosowanie w praktyce
Wyniki badań w przyszłości mogą zostać wykorzystane w optoelektronice do budowy
bramek logicznych i sensorów. Urządzenia oparte na nanokryształach półprzewodnikowych pozwolą na dalszą miniaturyzację układów elektronicznych.
Wpływ projektu „Doctus”
Uzyskane stypendium w ramach projektu „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny
dla doktorantów” umożliwiło mi pokrycie kosztów odbycia stażu naukowego na Uniwersytecie Bolońskim, gdzie nauczyłem się syntezy oraz modyfikacji powierzchniowej
nanokryształów półprzewodnikowych.
29
Paweł Paćko
Przemysł
Dyscyplina naukowa: Automatyka i Robotyka
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Symulacyjne testowanie systemów monitorowania stanu konstrukcji
Simulation-based testing of Structurel Health Monitoring systems
Opis badań
Badania poświęcone były symulacjom numerycznym uszkodzeń konstrukcji oraz ich
wykrywaniu. W ramach pracy opracowano w pełni funkcjonalne rozwiązania służące
do symulacji propagacji fal sprężystych w konstrukcjach mechanicznych. Dzięki zastosowaniu przetwarzania równoległego na kartach graficznych zdecydowanie zredukowano czas obliczeń oraz obniżono koszty zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji
badań. Prace zaplanowane w ramach projektu zostały ukończone.
30
Zastosowanie w praktyce
Rozwiązanie zaproponowane w ramach pracy doktorskiej pozwala na znaczną redukcję
czasu oraz ilości eksperymentów niezbędnych w projektowaniu oraz ulepszaniu systemów monitorowania stanu. Przykładem zastosowania w praktyce jest wykorzystanie
programu do obliczeń propagacji fal dla optymalizacji rozmieszczenia czujników w systemach diagnostyki budowanych przez firmę EC Systems.
Wpływ projektu „Doctus”
Projekt „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów”, jako rozpoznawalna marka, umożliwił współpracę z firmą EC Systems. Dodatkowo pozwolił na
realizację wybranego tematu bez konieczności angażowania się w inne, niezwiązane
z projektem zadania.
Marzena Piwowarska-Uliasz
Przemysł
Dyscyplina naukowa: Metalurgia
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział: Metali Nieżelaznych
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Badania wpływu technologii wytwarzania stopów AlZr na własności drutów przeznaczonych
na cele elektryczne
Studies of influence of the production technology of alloys AlZr on the properties of wires intended
on electrical purposes
Opis badań
Badania ukierunkowane są na poznanie kinetyki wydzielania, w procesie obróbki cieplnej, fazy Al3Zr oraz określenie jej wpływu na własności mechaniczne oraz elektryczne
stopu AlZr wytworzonego w różnych procesach technologicznych (ciągłe odlewanie
oraz ciągłe odlewanie i walcowanie). W pracy doktorskiej niezmiernie istotne jest zagadnienie doboru warunków procesu obróbki cieplnej uwzględniając zmienną graniczną rozpuszczalność cyrkonu w aluminium.
Zastosowanie w praktyce
Głównym i zarazem najbardziej nowoczesnym zastosowaniem omawianych materiałów z grupy stopów AlZr są przewody elektroenergetyczne typu HTLS (High Temperature Low Sag). Nowoczesne nośno-przewodzące materiały na bazie stopów AlZr
stanowią bardzo atrakcyjne rozwiązanie współczesnych problemów elektroenergetyki
napowietrznej, gdyż ich zastosowanie pozwala zwiększyć możliwości przesyłowe systemu przesyłowego bez konieczności jego nadmiernej rozbudowy.
Wpływ projektu „Doctus”
„Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” przyczynił się w sposób
pośredni na uzyskane wyniki przez zakup publikacji naukowych, rozpowszechnianie
wyników na arenie krajowej i międzynarodowej, tzn. przez udział w różnorodnych konferencjach oraz w sposób bezpośredni umożliwiając finansowanie niektórych badań
czy przygotowania próbek do badań.
31
Bartosz Proniewski
Przemysł
Dyscyplina naukowa: Fizyka
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. Henryk Figiel
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Nadprzewodzące cewki nadawczo-odbiorcze do niskopolowego systemu obrazowania
magnetyczno-rezonansowego
Superconducting radiofrequency transceiver coils for low field magnetic resonance imaging
Opis badań
32
Powierzchniowa cewka nadawczo-odbiorcza zbudowana jest z taśmy z nadprzewodnika BSCCO pokrytego srebrem (temp. przejścia w stan nadprzewodzący poniżej 121K),
co umożliwia nadanie dowolnego kształtu cewce RF i zapewnia ochronę mechaniczną
włókien nadprzewodzących. Prowadzone symulacje komputerowe pól EM i układu
elektrycznego (oprogramowanie CST) weryfikowane są prototypami i skracają fazę testów. Dzięki kąpieli w ciekłym azocie cewka daje wzrost SNR w stosunku do identycznej
konstrukcji z miedzi.
Zastosowanie w praktyce
Prototyp nadprzewodzącej cewki RF przystosowany jest do współpracy z niskopolowym systemem obrazowania Cirrus Open 0.2T, produkowanym przez firmę MRI-Tech
Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Cewka jest skonstruowana w szczególności pod kątem
obrazowania stawów kończyn górnych, jednak może być wykorzystywana również do
badania innych obiektów dzięki szerokiemu zakresowi strojenia i dopasowania. Zaproponowana technologia może zostać także zaadoptowana do konstrukcji cewek innych
typów.
Wpływ projektu „Doctus”
Przyznanie mi stypendium w projekcie „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla
doktorantów” umożliwiło kontynuację współpracy z krakowskim przedsiębiorstwem
MRI-Tech Sp. z o.o. w zakresie merytorycznego wsparcia oraz wykonania eksperymentalnej części pracy. Za sprawą projektu uzyskałem nieograniczony dostęp do danych
źródłowych oraz czas pomiarowy na niskopolowym systemie obrazowania Cirrus Open
0.2T, co było niezbędne do ostatecznych pomiarów i weryfikacji założeń projektowych.
Piotr Rojek
Przemysł
Dyscyplina naukowa: Technologia chemiczna
Uczelnia: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział: Inżynierii i Technologii Chemicznej
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Elastyczne materiały poliuretanowe z udziałem polioli z oleju rzepakowego
Flexible polyurethane materials with use of rapeseed oil-based polyols
Opis badań
Przeprowadzono serię syntez prowadzących do otrzymania polioli z oleju rzepakowego. Wytworzone poliole z surowca odnawialnego zastosowano do otrzymania elastomerów i elastycznych pianek poliuretanowych. Badania aplikacyjne otrzymanych tworzyw pochodzenia roślinnego obejmowały testy mechaniczne oraz analizę termiczną.
Wyznaczono temperatury zeszklenia i gęstości usieciowania polimerów. Właściwości
poliuretanów powiązano ze strukturą otrzymanych polioli z oleju rzepakowego.
Zastosowanie w praktyce
Badania nad piankowymi tworzywami z surowców odnawialnych zaowocowały współpracą z krakowską firmą PPZ Stanmark w zakresie otrzymywania wkładek dousznych
i antystresów z udziałem polioli z oleju rzepakowego. Nawiązana została współpraca
z Zakładem Doświadczalnym „Organika” w Nowej Sarzynie, gdzie z powodzeniem przeprowadzono syntezy polioli z oleju rzepakowego w skali półtechnicznej. Elastomery
opracowane wraz z firmą Synpo z Pardubic mogą być stosowane jako systemy podłogowe hal sportowych.
Wpływ projektu „Doctus”
Założenia projektu „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” kładą
nacisk na praktyczny i innowacyjny wymiar badań. Chcąc sprostać założeniom projektu
połączono ideę stosowania oleju rzepakowego jako surowca dla poliuretanów z praktyczną wiedzą zakładów chemicznych i przetwórców systemów poliuretanowych.
Wiedza o wymaganiach stawianych nowym materiałom pomogła zoptymalizować
technologię otrzymywania polioli z oleju rzepakowego i zwiększyć skalę ich otrzymywania. Badania poliuretanów były realizowane wraz z firmami Synpo i Ciech.
33
Mateusz Rosiek
Przemysł
Dyscyplina naukowa: Automatyka i robotyka
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Wykrywanie uszkodzeń konstrukcji mechanicznych w oparciu o pomiary impedancji elektromechanicznej
Damage detection of mechanical structures based on the electromechanical impedance measurements
Opis badań
Badania skupiają się na zastosowaniu pomiarów impedancji elektromechanicznej do
monitorowania stanu technicznego konstrukcji. Metoda ta wykorzystuje jako czujniki przetworniki piezoelektryczne trwale umieszczane na badanej strukturze. Dzięki
występowaniu sprzężenia elektromechanicznego, możliwe jest określenie stanu monitorowanego obiektu poprzez pomiar impedancji elektrycznej przetworników (tzw.
impedancji elektromechanicznej), a następnie analizę otrzymanych sygnałów.
34
Zastosowanie w praktyce
Rozwijana metoda może znaleźć zastosowanie do monitorowania krytycznych obszarów konstrukcji mechanicznych, w szczególności rejonów o dużej koncentracji naprężeń
(np. miejsc łączenia elementów). Pomiary impedancji elektromechanicznej mogą być
wykorzystane do detekcji uszkodzeń m.in. połączeń śrubowych, spawanych, zgrzewanych, nitowanych i klejonych. Połączenia tego typu występują w szeregu konstrukcji
i instalacji w przemyśle energetycznym, transportowym i budowlanym.
Wpływ projektu „Doctus”
Udział w projekcie „Doctus - Małopolski funduz stypendialny dl doktorantów” pozwolił
mi w większym stopniu skupić się na pracy badawczej dzięki zwiększeniu niezależności
finansowej. Umożliwił również rozwój zainteresowań oraz poszerzenie horyzontów naukowych, co w znacznym stopniu przełożyło się na osiągnięte w ramach badań wyniki.
Sławomir Różycki
Przemysł
Dyscyplina naukowa: Budowa i eksploatacja maszyn
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kowalski
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Badanie retardera jako reaktora w procesie uolejania biomasy
Testing retarder as a reactor in biomass oiling process
Opis badań
Badania prowadzone są w celu określenia możliwości pozyskiwania oleju syntetycznego z materiałów odpadowych. Olej ten może stanowić substytut oleju napędowego
DIESEL pochodzącego z rektyfikacji ropy naftowej. Prace badawcze skupione są na budowie i eksploatacji reaktora, w którym zachodzi proces depolimeryzacji katalitycznej.
Prowadzone są w kierunku określenia takiej konstrukcji urządzenia, która pozwoli na
uolejanie odpadów organicznych w sposób wydajny i umożliwi bezawaryjną eksploatację.
Zastosowanie w praktyce
Rezultaty badań mogą przybliżyć potencjalnym inwestorom zainteresowanym produkcją „zielonej energii” lub też unieszkodliwianiem odpadów organicznych nowatorską
technologię, która pozwala na produkcję oleju syntetycznego o parametrach jakościowych niemalże zgodnych z normą PN-EN 590. Rezultaty badań posłużą do określenia
dalszej zasadności rozwoju tej technologii. Wynikami badań mogą być zainteresowane uczelnie, jednostki gospodarujące odpadami i odpowiedzialne za bezpieczeństwo
energetyczne.
Wpływ projektu „Doctus”
Prace badawcze nad reaktorem depolimeryzacji realizowane w ramach projektu
„Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” nie byłyby możliwe do
przeprowadzenia bez finansowego wsparcia. Ta nowatorska metoda pozyskiwania substytutu oleju napędowego w reaktorze tarciowym nie była wcześniej badana w Polsce
i w związku z tym nie było możliwości skorzystania z istniejącej aparatury. Otrzymane
w wyniku badań frakcje olejowe podlegały badaniom mającym na celu określenie ich
normatywnych parametrów jakościowych w akredytowanych laboratoriach.
35
Tomasz Siwek
Przemysł
Dyscyplina naukowa: Budowa i eksploatacja maszyn
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kowalski
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Badania przepływów w wentylatorze z wirnikiem promieniowym o zabudowie osiowej
Study of flow structure through in-line centrifugal fan
Opis badań
Badania prowadzone są na dwóch poziomach rozpoznania relacji geometria – osiągi
maszyny. Badania ilościowe prowadzą do wyznaczenia znormalizowanych charakterystyk przepływowych modyfikowanych maszyn – kontrola osiągów przy zmiennej
geometrii. Badania jakościowe to rozpoznanie przestrzennej interakcji parametrów
konstrukcyjnych maszyny z przepływającym czynnikiem. Prowadzone są z wykorzystaniem modelowania CFD –Ansys CFX walidowanego przez termoanemometrię 3D.
36
Zastosowanie w praktyce
Nowo przyjmowane akty prawne: norma ISO 12759 (UE), rozporządzenie Komisji UE
327/2011, czy standard AMCA 205 (USA) nakładają na producentów wentylatorów
obowiązek budowy maszyn spełniających kryterium efektywności urządzenia. Prowadzone badania mają na celu wskazać optymalne pod względem osiągów (w tym
sprawności) rozwiązania konstrukcyjne wentylatora promieniowego typu „in-line”
z możliwością wdrożenia do produkcji przez małopolskie firmy (np. Owent, Konwektor,
Smay, Arkady).
Wpływ projektu „Doctus”
Projekt „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” nie tylko zapewnia środki na kontynuowanie studiów doktoranckich, ale w wielu przypadkach był
i jest jedynym instrumentem finansującym narzędzia badawcze (np. stację roboczą do
obliczeń CFD, regenerację czujników i sond pomiarowych) oraz pokrywa koszty udziału
w konferencjach i kursach (np. Kurs Geometria i Siatki, Obliczenia CFD w MESco Tarnowskie Góry).
Jakub Siwiec
Przemysł
Dyscyplina naukowa: Budowa i eksploatacja maszyn
Uczelnia: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział: Mechaniczny
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. inż. Wojciech Zębala, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Technologiczne aspekty toczenia stali o twardości powyżej 55 HRC
Technological aspects of steel hard turning
Opis badań
Przeprowadzono badania w zakresie toczenia hartowanej stali narzędziowej o wysokiej twardości powyżej 55 HRC z wykorzystaniem najnowszych narzędzi wykonanych
z CBN. Przeprowadzono pomiar składowych całkowitej siły skrawania, pomiar i rejestrację obrazów przy pomocy kamery termowizyjnej, rejestrację procesu tworzenia
wióra przy pomocy kamery szybkoklatkowej. Przeprowadzono pomiary chropowatości
powierzchi 2D i 3D, pomiary odchyłek kształtu. Wyznaczono modele matematyczne.
Zastosowanie w praktyce
Technologia jest aktualnie stosowana m.in. przez jedną z krakowskich firm produkującą
specjalistyczne części maszyn, z którą podjęto współpracę. Wyniki badań dostarczyły
istotnych informacji i odpowiedzi nt. wpływu parametrów skrawania i odmienności
procesu od konwencjonalnego toczenia stali. Badania wykonano na materiale i narzędziami podobnymi do stosowanych przez producenta części. Wynikami oraz współpracą zainteresowani są producenci obrabiarek z Małopolski, jako alternatywą dla szlifowania.
Wpływ projektu „Doctus”
Projekt „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” umożliwił mi
lepsze skupienie się nad prowadzonymi pracami i badaniami m.in.: sfinansowanie
materiałów badawczych oraz narzędzi, udział w konferencjach, pomoce naukowe, wyjazdy do firm. Dzięki funduszowi udało się zrealizować wiele z prowadzonych badań,
a niektóre z nich w znacznie krótszym czasie. Dla mnie udział w projekcie Doctus jest
niczym wyróżnienie. Działa motywująco, a także podnosi prestiż badań oraz pozwala
uczestnikowi na większą niezależność w ich realizacji.
37
Adam Stawiarski
Przemysł
Dyscyplina naukowa: Mechanika
Uczelnia: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział: Mechaniczny
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Aleksander Muc
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Detekcja delaminacji w wielowarstwowych strukturach kompozytowych
Delamination detection in multilayered composite structures
Opis badań
38
Podstawą tematyki mojej pracy badawczej są nieniszczące metody wykrywania uszkodzeń w strukturach kompozytowych w ramach SHM. Problematyka monitorowania,
detekcji i prognozy propagacji uszkodzeń jest zasadniczym elementem projektowania
konstrukcji wykonywanych z tworzyw sztucznych i kompozytów. Analiza numeryczna
MES oraz doświadczalna metodą propagacji fal sprężystych oraz metodą termografii
pozwala wykryć niewielkie uszkodzenia i wady wewnętrzne materiału w trakcie jego
eksploatacji. Zastosowanie w praktyce
Rozwój innowacyjnej technologii wykrywania uszkodzeń w strukturach wykonywanych z tworzyw sztucznych i kompozytów prowadzi do rozwoju konkurencyjnej
technologii, którą z powodzeniem można wykorzystać na rodzimym rynku z uwagi na
coraz szersze zastosowanie nowoczesnych materiałów we współczesnej infrastrukturze
(rurociągi, budynki lub elewacje budynków, mosty, kładki dla pieszych, zbiorniki do
przechowywania i magazynowania, zbiorniki w samochodach lub autobusach komunikacji miejskiej).
Wpływ projektu „Doctus”
Projekt „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” ma ogromny
wpływ na prowadzoną działalność naukową. Stanowi motywację do pracy, umożliwia
sfinansowanie badań oraz podejmowanie nowych wyzwań związanych z własnym rozwojem naukowym.
Aleksandra Szkudlarek
Przemysł
Dyscyplina naukowa: Fizyka
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. Czesław Kapusta
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Właściwości magneto- i piezo-oporowe nanostruktur wytwarzanych zogniskowaną wiązką
elektronów/jonów - FEBID/FIBID
Magnetoreisistve and piezoresistive properties of nanostructrures created by Focused-Electron/Ion-Beam-Induced-Deposition
Opis badań
Temat pracy dotyczy nowoczesnej, bezpośredniej techniki wytwarzania nanostruktur
o unikalnych własnościach magneto- i piezo-oporowych, przy zastosowaniu zogniskowanej wiązki jonów lub elektronów. W procesie tym, molekuły gazu są bezpośrednio
wstrzykiwane do komory mikroskopu elektronowego i tworzą depozyt. Taki sposób nanoszenia pozwala na łatwe zintegrowanie wytworzonych nanostruktur z istniejącymi
już gotowymi podzespołami.
Zastosowanie w praktyce
Rezultaty pracy, pomimo tego, że nie mogą na tym etapie, zostać bezpośrednio
przekształcone w gotowy produkt, stanowią doskonałą bazę do dalszych badań we
współpracy z wiodącym w tej dziedzinie szwajcarskim instytutem naukowym Empa.
Nawiązanie kontaktów umożliwiło dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej oraz
bezpośrednio przyczyniło się do poszerzenia oferty edukacyjnej dla studentów wydziału o cykl wykładów obejmujacych najnowsze zagadnienia z dziedziny nanotechnologii.
Wpływ projektu „Doctus”
Udział w projekcie Doctus pozwolił na współfinansowanie uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach i warsztatach.
39
Paweł Tomach
Przemysł
Dyscyplina naukowa: Mechanika i budowa maszyn
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. inż. Jan Sidor, prof. AGH
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Możliwość intensyfikacji procesu mielenia w rurowych młynach wibracyjnych przez zmianę
konstrukcji komory
The possibility of intensification of the milling process in the vibratory tube mills through
a change of chamber construction
Opis badań
40
W pierwszym etapie przygotowano stanowisko badawcze oraz wykonano komorę młyna wibracyjnego z dodatkowym wymiennym elementem konstrukcyjnym. Następnie
przeprowadzono badania wizualizacyjne ruchu ładunku w komorze młyna wyposażonej w elementy konstrukcyjne połączone z komorą oraz badania eksperymentalne wpływu parametrów geometrycznych elementów konstrukcyjnych połączonych
z komorą na intensywność procesu mielenia. Przeanalizowano wyniki badań i potwierdzono tezę pracy.
Zastosowanie w praktyce
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono zwiększenie efektywności procesu
mielenia w młynach wibracyjnych o dużej średnicy komory. Dzięki temu możliwa jest
budowa młynów o mniej skomplikowanej konstrukcji, przy znacznym ograniczeniu
szkodliwości oddziaływania na środowisko oraz zmniejszonych kosztach mielenia.
Wpływ projektu „Doctus”
Udział w projekcie „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” umożliwił mi przeprowadzenie badań związanych z pracą doktorską, prezentację wyników
badań na konferencjach naukowych oraz udział w szeregu przedsięwzięć związanych
z nauką i przemysłem.
Jacek Urbanek
Przemysł
Dyscyplina naukowa: Automatyka i robotyka
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. inż. Tomasz Barszcz
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Zastosowanie metod analizy cyklostacjonarnej w diagnostyce maszyn pracujących
w zmiennych warunkach eksploatacyjnych
Cyclostationarity analysis methods for diagnostics of machinery under varying operational conditions
Opis badań
W swojej pracy badawczej wykorzystuję własności cyklostacjonarne sygnałów generowanych przez pracujące maszyny w celu detekcji oraz identyfikacji uszkodzeń elementów mechanicznych. Analiza cyklostacjonarna jest stosunkowo nową dziedziną
cyfrowego przetwarzania sygnałów, która znalazła już szerokie zastosowanie w wielu
dziedzinach nauki, jak np. telekomunikacja czy ekonometria. W ostatnich latach podejście to zaczyna być coraz powszechniej stosowane w analizie sygnałów wibroakustycznych.
Zastosowanie w praktyce
Wyniki prowadzonych przeze mnie badań wdrażane są do przemysłowych systemów
monitoringu drganiowego. Narzędzia opracowane w ramach pracy naukowej znalazły
już zastosowanie w monitoringu turbin wiatrowych, maszyn drukarskich, maszyn górniczych oraz licznych maszyn wykorzystywanych w energetyce konwencjonalnej.
Wpływ projektu „Doctus”
Projekt „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” pozwolił mi na
poszerzanie wiedzy praktyczniej dzięki współpracy z przedsiębiorstwami z Małopolski.
Ponadto umożliwił wyjazdy zagraniczne, dzięki którym nawiązałem liczne kontakty
naukowe.
41
Agnieszka Brzózka
Środowisko
Dyscyplina naukowa: Inżynieria materiałowa
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział: Metali Nieżelaznych
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. Konrad Szaciłowski, prof. AGH
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Elektrochemiczna metoda otrzymywania nanodrutów w matrycach Al2O3 oraz ich zastosowanie
Electrochemical method of fabrication of nanowires in a porous alumina template and their applications
Opis badań
Prowadzone badania dotyczyły syntezy nanodrutów metalicznych w matrycy porowatego tlenku glinu oraz wykorzystania tych nanostrukturalnych materiałów
w elektrokatalizie. W badaniach wykorzystano nanodruty Ag oraz Ag-Au, syntezowane
na drodze elektroosadzania. Nanodruty w formie nanoszczotki zostały użyte do elektrokatalitycznego rozkładu 1,2-dichloroetanu, który stanowi częste zanieczyszczenie
wód pitnych i ścieków.
42
Zastosowanie w praktyce
Halogenki organiczne stanowią jedne z najtrudniejszych zanieczyszczeń organicznych,
ze względu na ich wysoką toksyczność oraz często działanie rakotworcze. Usuwanie
tych związków z wody i ścieków za pomocą metalicznych elektrod stanowi doskonałą
alternatywę dla stosowanych metod ze względu na dużą aktywność elektrokatalityczną Ag oraz Ag-Au do elektroredukcji ww. związków. Otrzymane wyniki mogą stać się
podstawą do budowy systemu oczyszczania wody i ścieków z dużą wydajnością i dokładnością.
Wpływ projektu „Doctus”
Dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu w ramach programu „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” mogłam przeprowadzić liczne badania
z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury. Środki uzyskane dzięki temu stypendium
umożliwiły mi również zakup części odczynników oraz udział w licznych konferencjach
międzynarodowych.
Ewa Burejza
Środowisko
Dyscyplina naukowa: Architektura i urbanistyka
Uczelnia: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział: Architektury
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. inż. arch. Maciej Motak
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Nowe formy architektoniczne w zabytkowej tkance miast. Analiza realizacji obiektów użyteczności
publicznej z lat 1989-2009 w Krakowie w porównaniu z wybranymi miastami europejskimi wpisanymi
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
Contemporary architecture in the historical cities. Analysis of public use buildings built in years 1989-2009
in chosen European cities inscribed on UNESCO World Heritage List
Opis badań
W rozprawie analizowane są realizacje architektoniczne z czterech miast europejskich:
Krakowa, Grazu, Florencji i Rygi. Po fazie zbierania materiału badawczego, obecnie prowadzone jest podsumowanie zgromadzonych informacji oraz ich analiza.
Zastosowanie w praktyce
W pracy doktorskiej realizacje architektoniczne ukazane zostaną na szerokim tle prawnym, gospodarczym, kulturowym. Wnioski z analizy tych uwarunkowań pozwolą na
lepsze zarządzanie dziedzictwem architektonicznym Krakowa i innych miast polskich.
Model przeprowadzonej analizy może zostać zastosowany przez inwestorów, samorządy lub urzędy konserwatorskie do lepszej ochrony przy jednoczesnym wykorzystaniu
potencjału dzielnic i obiektów zabytkowych.
Wpływ projektu „Doctus”
Stypendium w ramach projektu „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” umożliwiło wyjazdy do wybranych miast, co ma zasadniczy wpływ na jakość
materiału badawczego, pochodzącego z doświadczeń własnych, a nie wyłącznie z analizy dostępnej literatury.
Ważnym elementem pracy, zrealizowanym w całości dzięki pozyskanym funduszom,
stało się stworzenie portalu internetowego 4dArchitecture.org, na którym publikowane są wyniki badań. Daje to szansę na zapoznanie się z zawartością pracy szerokim
rzeszom osób zainteresowanych badanymi zagadnieniami.
43
Marek Ciechowski
Środowisko
Dyscyplina naukowa: Geografia
Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
Wydział: Biologii i Nauk o Ziemi
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. Bolesław Domański
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Czynniki i efekty przekształceń terenów poprzemysłowych w miastach województwa małopolskiego
Factors and effects of post-industrial areas transformation in cities and towns of Malopolska Voivodship
Opis badań
44
Podjęte badania umożliwiły zgromadzenie niezbędnych danych i materiałów na temat terenów poprzemysłowych w 61 miastach województwa małopolskiego. W tym
celu dokonano analizy literatury, dokumentów oraz różnego typu baz danych, a także
przeprowadzono badania terenowe. Od wybranych przedsiębiorstw otrzymano także
informacje o nieużytkach przemysłowych na obszarze działających zakładów. W ten
sposób zgromadzono informacje do tworzonej bazy danych. Badania wzbogacono
o opinię mieszkańców (badania ankietowe) oraz przedstawicieli władz samorządowych w wybranych miastach. Określono w ten sposób m.in. preferowane kierunki zagospodarowywania terenów poprzemysłowych.
Zastosowanie w praktyce
Najważniejszym praktycznym zastosowaniem wyników badań (produktem) będzie
opublikowanie internetowej bazy danych terenów poprzemysłowych miast województwa małopolskiego (planowane udostępnienie bazy przewiduje się na koniec września
2013 r.). Zgromadzone w niej materiały będą stanowić źródło informacji o potencjalnych obszarach inwestycyjnych typu brownfield. Baza ta przygotowana zostanie
w języku polskim i angielskim. Zawierać będzie podstawowe dane o terenie poprzemysłowym, stopniu jego zdegradowania, położeniu, walorach i barierach jego zagospodarowania. Baza danych uwzględniać będzie nie tylko tereny zlikwidowanych zakładów
przemysłowych, ale także obszary nieużytków przemysłowych na terenie działających
przedsiębiorstw.
Wpływ projektu „Doctus”
Projekt umożliwił przeprowadzenie badań, które w przyjętej skali i zakresie działań
oraz obszarze, byłyby niemożliwe do uzyskania bez wsparcia finansowego. Pozyskane
fundusze umożliwiły przeprowadzenie przede wszystkim badań terenowych, ankietowych i wywiadów, a także przygotowanie internetowej bazy danych terenów poprzemysłowych.
Agnieszka Gajda
Środowisko
Dyscyplina naukowa: Geografia
Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
Wydział: Biologii i Nauk o Ziemi
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Wykorzystanie wysokorozdzielczych danych obrazowych i danych ze skaningu laserowego do określania
wieloletnich zmian pokrycia roślinnością obszarów nieleśnych
The use of high resolution optical data from and laser scanning data to determine the long-term changes in vegetation cover in non-forest areas
Opis badań
Semiautomatyczna metoda wyznaczania przyrostu roślinności na obszarach zalewowych pozwala na jej bardzo szybką i dokładną inwentaryzację oraz monitoring.
Umożliwia to optymalizację działań mających na celu redukcję nadmiernej wegetacji,
co prowadzi do zmniejszenia kosztów oraz lepszej ochrony przeciwpowodziowej z zachowaniem różnorodności zabudowy biologicznej den dolin. Dzięki odpowiednio opracowanym danym optycznym i LIDAR możliwe jest zaplanowanie sprawnego usuwania
zbędnych drzew i krzewów.
Zastosowanie w praktyce
W związku z rozwojem Województwa Małopolskiego oraz relatywnie małym obszarem
pokrytym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) następuje
ekspansja zabudowy w dnach dolin, często na terasach zalewowych. Aby ograniczyć
straty popowodziowe na takich terenach, oprócz szybkiego wdrażania MPZP, należy
położyć nacisk na zabezpieczenie już istniejących zabudowań. Wyniki analizy danych
pozyskanych za pomocą ALS można będzie z powodzeniem stosować w bieżącej ochronie przeciwpowodziowej na terenie Województwa Małopolskiego.
Wpływ projektu „Doctus”
Dzięki projektowi „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” mogłam zakupić sprzęt komputerowy wraz z częścią niezbędnego oprogramowania.
Stypendium umożliwiło mi również udział w konferencjach oraz warsztatach zarówno
krajowych, jak i międzynarodowych.
45
Barbara Jaśkowiec
Środowisko
Dyscyplina naukowa: Geografia
Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
Wydział: Biologii i Nauk o Ziemi
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Wykorzystanie danych satelitarnych MODIS do badania zmian pokrycia terenu na przykładzie Europy
Środkowej
Application of MODIS satellite data for land cover change research - the example of Central Europe
Opis badań
Tematyka realizowanej pracy doktorskiej dotyczy przestrzennej i czasowej dynamiki
zmian pokrycia terenu z wykorzystaniem średniorozdzielczych zdjęć satelitarnych.
Analizy oparte są na wieloczasowej serii danych (lata 2000-2012) pochodzących
z sensora MODIS umieszczonego na satelitach Teera i Aqua. Ważnym, a równocześnie
nowym aspektem pracy jest uwzględnienie nie tylko zmian rocznych, ale również analiza zmienności sezonowej oraz krótkoterminowych zmian pokrycia terenu.
46
Zastosowanie w praktyce
Badania zmian pokrycia terenu są istotne z punktu widzenia zrównoważonego zarządzania krajobrazem, stąd też możliwości praktycznego zastosowania wyników pracy
doktorskiej są duże. Obejmują np.: tworzenie aktualnych map pokrycia terenu (i ich
szybką aktualizację na podstawie wypracowanego postępowania badawczego), monitoring obszarów dotkniętych klęskami żywiołowymi (np. powodziami) i wstępną
ocenę strat oraz zastosowanie dla celów planowania przestrzennego (plany zagospodarowania przestrzennego).
Wpływ projektu „Doctus”
Uzyskane stypendium w znaczącym stopniu przyczyniło się do realizacji pracy doktorskiej. Ze środków stypendialnych zakupiono sprzęt komputerowy o dużej mocy obliczeniowej niezbędnej do przeprowadzenia zaawansowanych obliczeń i analiz, a także specjalistyczne oprogramowanie. Ponadto, zostały sfinansowane wyjazdy na konferencje
krajowe i zagraniczne oraz zakup fachowej literatury, co przyczyniło się do poszerzenia
wiedzy i umiejętności z tematyki poruszanej w pracy doktorskiej.
Anna Ogar
Środowisko
Dyscyplina naukowa: Mikrobiologia
Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
Wydział: Biologii i Nauk o Ziemi
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. Katarzyna Turnau
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Interakcje roślin z mikroorganizmami na terenach bogatych w metale toksyczne
Interactions of plant and associated microorganisms in heavy metal rich industrial wastes
Opis badań
Celem projektu było określenie optymalnych warunków hodowli wybranych gatunków
grzybów potencjalnie zdolnych do biosyntezy nanocząstek srebra. Dzięki optymalizacji procesów biologicznej syntezy otrzymano bionanocząstki srebra o zdefiniowanej
strukturze, które zostały wykorzystane jako komponenty polimerów syntetycznych.
Z przeprowadzonych badań wynika, że zastosowanie bio-AgNPs w tworzywach nadaje
im właściwości grzybobójcze i w znacznym stopniu ogranicza rozwój grzybów na powierzchni tworzyw.
Zastosowanie w praktyce
W ramach projektu „Doctus Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” została
podjęta współpraca z Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach. Grupa Azoty jest
zainteresowana zastosowaniem biosyntetycznych nanocząstek srebra w zakresie tworzyw konstrukcyjnych oraz surowców do ich produkcji. Celem współpracy jest możliwość praktycznego zastosowania rezultatów badań naukowych oraz ich komercjalizacji
poprzez stworzenie nowego, firmowego produktu.
Wpływ projektu „Doctus”
Fundusze otrzymane w ramach projektu „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla
doktorantów” pozwoliły mi na udział w konferencjach naukowych oraz szkoleniach,
gdzie miałam możliwość zaprezentować wyniki mojej pracy badawczej.
47
Konrad Papierz
Środowisko
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. inż. Andrzej Bień, prof. AGH
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Pomiar mocy czynnej wyższych harmonicznych odbiorników nieliniowych z zastosowaniem metody
Prony’ego
Measurement of harmonic active power of nonlinear loads using Prony’s method
Opis badań
48
Prowadzone badania naukowe dotyczą pomiarów mocy wyższych harmonicznych dla
odbiorników nieliniowych. W ramach przeprowadzonych prac została m.in. wykonana
analiza przepływu mocy czynnej dla świetlówki kompaktowej, modelowanie odbiorników nieliniowych, badania interakcji harmonicznych zasilania i ich wpływu na pobieraną/generowaną moc czynną, pomiar mocy biernej z wykorzystaniem transformacji
Hilberta, implementacja zredukowanej metody Prony’ego do pomiaru mocy czynnej
wyższych harmonicznych.
Zastosowanie w praktyce
Rezultaty badań realizowanych w ramach pracy doktorskiej mogą znaleźć zastosowanie w inteligentnych systemach elektroenergetycznych – Smart Grids. Wyższe harmoniczne prądów i napięć generowane przez nieliniowe odbiorniki stanowią bardzo
aktualną tematykę, z uwagi na ich stale zwiększający się udział w systemie elektroenergetycznym. W szczególności istotne jest zagadnienie komunalnych odbiorników
nieliniowych, takich jak szeroko pojęta elektronika (komputery, urządzenie RTV) czy
oświetlenie.
Wpływ projektu „Doctus”
Projekt „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” ma niewątpliwie
duży wpływ na prowadzone przeze mnie badania naukowe. Stypendium pozwoliło na
sfinansowanie niezbędnych narzędzi, wzmocniło motywację do prowadzenia badań
naukowych, a także jeszcze bardziej utwierdziło mnie w przekonaniu, że wybrana tematyka badawcza jest potrzebna i ważna.
Anna Paulewicz
Środowisko
Dyscyplina naukowa: Geodezja i kartografia
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski, prof. AGH
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Wiarygodność prognoz deformacji powierzchni terenu w aspekcie stosowanej metodyki walidacji
The reliability of land surface deformation predictions in term of the used validation methodology
Opis badań
Prowadzone badania mają na celu poprawę jakości modeli prognostycznych, pozwolą
także na praktyczne zastosowanie właściwych procedur w geodezyjnych pomiarach
deformacji powierzchni terenu. Wpłynie to na jakość pomiarów deformacji na terenach
górniczych, rejonach dawnych, zlikwidowanych kopalń, a także na terenach osuwiskowych. Wykorzystane metody oceny i analizy statystycznej oraz geostatystycznej,
pozwolą na opracowanie złożonej procedury walidacji wyników prognoz deformacji
powierzchni terenu.
Zastosowanie w praktyce
Efekty pracy będą niezbędnym impulsem do poprawy jakości modeli prognostycznych,
pozwolą również stosować w praktyce prawidłową metodologię pomiarową. Sporządzone na podstawie analiz różnorodnego materiału obserwacyjnego właściwe procedury walidacji wyników prognoz deformacji powierzchni terenu, stanowią gotowe do
wdrożenia rozwiązanie. Dostępne ono będzie dla przedsiębiorstw współpracujących
w projekcie oraz innych zainteresowanych, zarówno z Małopolski, jak również innych
rejonów kraju.
Wpływ projektu „Doctus”
Uczestnictwo w projekcie „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów”
pozwoliło mi przede wszystkim na skupienie się na projekcie i jego realizacji, umożliwiając zaplanowanie i przeprowadzenie większości badań w ramach opisywanej pracy.
Udziały w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych, dały możliwość wymiany
istotnych informacji i zdobycia wiedzy. Założenia projektu przyczyniły się do podjęcia
współpracy z potencjalnymi odbiorcami wyników badań, a także ukierunkowanie przyszłych zainteresowań i działań naukowych.
49
Paweł Pawlik
Środowisko
Dyscyplina naukowa: Mechanika
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Wojciech Batko
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Analiza niepewności w modelowaniu zagrożeń wibroakustycznych
Uncertainty analysis in modelling of vibroacoustics threats
Opis badań
50
Zakres pracy doktorskiej obejmuje analizę niepewności oceny stanu klimatu akustycznego, będącego podstawowym czynnikiem wpływającym na jakość środowiska.
Głównym celem naukowym pracy jest opracowanie metody oceny niepewności w modelowaniu zagrożeń akustycznych środowiska, opartej na arytmetyce przedziałowej.
Celem pośrednim projektu jest zbudowanie narzędzia (biblioteki w środowisku LabVIEW) służącego do oceny niepewności modelowania wskaźników głównych źródeł
hałasu.
Zastosowanie w praktyce
Dyrektywa Unii Europejskiej 2002/49/EC nakłada obowiązek tworzenia strategicznych
map hałasu dla wszystkich aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 000.
Mapy akustyczne są głównym diagnostycznym dokumentem o stanie zagrożeń akustycznych środowiska.
Wyniki badań oraz narzędzia zbudowane w ramach pracy doktorskiej mogą zostać wykorzystane przy realizacji map akustycznych.
Narzędzie do oceny niepewności może być wykorzystane przy opracowaniu programów ochrony środowiska przed hałasem.
Wpływ projektu „Doctus”
„Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” umożliwia udział w specjalistycznych konferencjach naukowych, które pozwalają na wymianę doświadczeń
oraz konsultacje z wybitnymi naukowcami.
Agnieszka Petryk
Środowisko
Dyscyplina naukowa: Kształtownie środowiska
Uczelnia: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział: Inżynierii Środowiska i Geodezji
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Bioindykacja zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi przy pomocy roślinności odłogów na terenie
gminy Trzebinia
Bioindication of soil pollution with the heavy metals using the fallow vegetation in the municipality of Trzebinia
Opis badań
W ramach pracy wykonano analizy zawartości metali ciężkich w glebie, materiale
roślinnym, analizy zawartości materii organicznej w glebie, oznaczenia składu granulometrycznego gleby metodą areometryczną w modyfikacji Casagrande’a i Prószyńskiego, oznaczenia pH gleby w H20 i KCl oraz wykonano zdjęcie fitosocjologiczne
metodą- BRAUN-BLANQUETA.
Zastosowanie w praktyce
Realizowana praca doktorska w praktyce pozwoli na wzrost atrakcyjności i podniesienie konkurencyjności KEKiOP oraz zintensyfikuje współpracę Katedry z firmami z branży usług rekultywacyjnych oraz instytucjami samorządowymi, rewitalizację i przywracanie do aktywności obszarów zdegradowanych i niewykorzystywanych, opracowanie
modelu, który ma szansę na sukces rynkowy i mogą posłużyć do zbadania i podjęcia
działań rekultywacyjnych na terenach zdegradowanych przez przemysł.
Wpływ projektu „Doctus”
Dofinansowanie badań niewątpliwie wpłynęło na ilość i jakość pobranego materiału
badawczego. Pozwoliło pobrać materiał organiczny w okresach gwarantujących jego
możliwie najwyższą jakość i efektywność dla analiz laboratoryjnych. Ilość prób gwarantuje nastomiast uzyskanie w procedurze badawczej wystarczajacą transparentność
i klarowność wyników. Bez zakupionej aparatury nie byłoby możliwe przeprowadzenie
tak wszechstronnej analizy laboratoryjnych.
51
Agata Pietrzyk-Kaszyńska
Środowisko
Dyscyplina naukowa: Ekologia
Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
Wydział: Biologii i Nauk o Ziemi
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Tytuł rozprawy doktorskiej:
System ochrony przyrody w Polsce - potrzeby ekologiczne a działania w ramach polityki publicznej
The nature conservation system in Poland - ecological needs and policy actions
Opis badań
Praca analizuje funkcjonowanie systemu ochrony przyrody w Polsce, szczególnie na
poziomie wojewódzkim i lokalnym - na przykładzie Małopolski, mając na celu przede
wszystkim zbadanie, w jaki sposób polityki publiczne i działania podejmowane przez
instytucje publiczne odpowiadają na potrzeby ekologiczne chronionych elementów
przyrody. Wykorzystano metodykę badań społecznych, stosując zarówno podejście
jakościowe, jak i ilościowe.
52
Zastosowanie w praktyce
Obszar i rezultaty niniejszych badań wpisują się w Regionalną Strategię Innowacyjności (RSI) Województwa Małopolskiego szczególnie poprzez działania informacyjne
i doradcze, niezbędne do podnoszenia innowacyjności wśród instytucji publicznych
i indywidualnych użytkowników zasobów przyrodniczych (właścicieli gruntów, przedsiębiorców itp.).
Wpływ projektu „Doctus”
Wsparcie w ramach projektu przyczyniło się do poszerzenia zakresu badań prowadzonych w Małopolsce i ich zrealizowania na reprezentatywnej próbie przedstawicieli samorządów gminnych województwa.
Karol Krystian Plesiński
Środowisko
Dyscyplina naukowa: Kształtownie środowiska
Uczelnia: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział: Inżynierii Środowiska i Geodezji
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Warunki hydrodynamiczne i morfologiczne w rejonie oddziaływania bystrzy o zwiększonej szorstkości
The hydrodynamic and morphologic parameters in close to the rapid hydraulic structures (RHS)
Opis badań
Dane geodezyjne i hydrodynamiczne zebrane w trakcie pomiarów terenowych posłużyły do kalibracji siatki modelowej, a później do symulacji numerycznej za pomocą
modelu CCHE2D parametrów hydrodynamicznych przy przepływach wezbraniowych,
co pozwoliło określić wpływ budowli na koryto cieku powyżej i poniżej. Ponadto określono możliwość wędrówek ryb pstrągowych przez bystrza o zwiększonej szorstkości
oraz zakres i wielkość zmian morfodynamicznych występujących w korycie cieku
w rejonie tych budowli.
Zastosowanie w praktyce
Uzyskane w trakcie badań wyniki dadzą satysfakcjonujące wnioski, które będzie można zastosować praktycznie na terenie województwa małopolskiego. Dlatego słuszne
wydaje się wykazanie, które z tych bystrzy najbardziej spełniają kryteria ekologiczne.
Będzie wtedy można zaniechać projektowania i budowy bystrzy, które nie poprawiają
stanu ekologicznego rzeki lub będzie można zmodyfikować pewne parametry konstrukcyjne bystrzy, niespełniających tych kryteriów tak, aby je w przyszłości spełniały.
Wpływ projektu „Doctus”
Udział w projekcie „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” miał
ogromne znaczenia we wkład i rozwój pracy badawczo-naukowej nad wpływem bystrzy o zwiększonej szorstkości na morfologię i hydrodynamikę koryta cieku oraz możliwości migracyjne ryb pstrągowych przez te budowle. Dzięki niemu można było wykonać szereg detalicznych pomiarów terenowych oraz zakupić specjalistyczną aparaturę
pomiarową. Ponadto uzyskane wyniki można było opublikować w czasopismach oraz
prezentować na międzynarodowych konferencjach.
53
Eliza Płaczkowska
Środowisko
Dyscyplina naukowa: Geografia
Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
Wydział: Biologii i Nauk o Ziemi
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Współczesny rozwój dolin denudacyjnych w obszarze górskim (na przykładzie Tatr Zachodnich)
Contemporary development of gullies in mountain area (Western Tatra Mts.)
Opis badań
Celem badań jest poznanie roli dolin denudacyjnych w dostawie energii (wody) i materiału mineralnego, transportowanego do systemu fluwialnego w obszarze górskim.
Badania polegają na prowadzeniu monitoringu opadów atmosferycznych i stanów
wód w potokach przy użyciu automatycznych rejestratorów oraz monitoringu transportu rumowiska dennego. Wykonywane są również analizy dendrogeomorfologiczne
pozwalające na rekonstrukcję procesów morfogenetycznych w przeszłości.
54
Zastosowanie w praktyce
Prowadzone badania pozwalają na rozpoznanie lokalnych warunków tworzenia się fal
wezbraniowych, czyli stanów wód i opadów atmosferycznych, w zlewniach tatrzańskich. Dzięki terenowej weryfikacji automatycznego zapisu danych hydrometeorologicznych możliwa jest rzetelna ocena zagrożenia powodziowego w województwie
małopolskim.
Wpływ projektu „Doctus”
Projekt „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” umożliwił wypracowanie optymalnego warsztatu badawczego oraz sprawne przeprowadzenie eksperymentów terenowych. Stypendium pozwoliło dostosować częstotliwość wyjazdów
w obszar badań do zadań przewidzianych w harmonogramie. Możliwe było również
uzupełnienie sieci monitoringu hydrometeorologicznego w źródłowych odcinkach dolin tatrzańskich, dotychczas nie objętych państwową siecią pomiarową.
Rafał Samborski
Środowisko
Dyscyplina naukowa: Elektronika
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Mariusz Ziółko
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Synteza filtrów szerokopasmowej matrycy wielomikrofonowej
Filters Synthesis for Wideband Multimicrophone Array
Opis badań
W ramach prac nad systemami wielomikrofonowymi opracowane zostały nowatorskie
algorytmy przetwarzania wielokanałowego sygnału akustycznego w oparciu o filtry
adaptacyjne oraz, tzw. beamforming. Algorytmy te testowane były z wykorzystaniem
komercyjnych urządzeń dwumikrofonowych, oraz zbudowanych specjalnie pod kątem
tych badań, układów cztero- i szesnastomikrofonowych.
Zastosowanie w praktyce
Otrzymane rezultaty zostały wykorzystane w systemie monitoringu ruchu drogowego.
System ten pozwala wykrywać korki oraz wypadki w oparciu o rozmieszczone wzdłuż
głównych arterii mikrofony. W porównaniu do stosowanych obecnie rozwiązań opartych o kamery, system ten wyróżniają niższe koszty wdrożenia i eksploatacji.
Planowane jest również wykorzystanie wyników w nowatorskich systemach monitoringu akustycznego, które pozwalają wykrywać dźwięki (np. wystrzały) towarzyszące
niebezpiecznym zdarzeniom.
Wpływ projektu „Doctus”
Środki uzyskane w ramach projektu „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” pozwoliły na zakup niezbędnego do testowania opracowanych algorytmów
sprzętu. Dodatkowo dofinansowany został udział w konferencjach związanych z tematyką prowadzonych badań.
55
Magdalena Suśniak
Środowisko
Dyscyplina naukowa: Inżynieria materiałowa
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział: Metali Nieżelaznych
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Analiza doświadczalna procesu konsolidacji proszku kompozytowego wytwarzanego z materiałów odpadowych na osnowie stopów aluminium
Experimental analysis of the consolidation process of composite powder produced from recycled aluminum alloy chips
Opis badań
56
Podjęte przeze mnie badania służą opracowaniu innowacyjnej technologii do zagospodarowania wiór stopów aluminium pochodzących z recyklingu. Otrzymany metodą
mechanicznej syntezy proszek kompozytowy (AlSi5Cu2\SiC) został poddany zagęszczeniu metodami prasowania na gorąco(HP) i spiekania plazmowego(SPS). Wprowadzenie cząstek ceramicznych(SiC), pozwoliło wytworzyć kompozyty o podwyższonej
odporności na ścieranie i wytrzymałości, a metoda wytwarzania zapewniła jednorodny
rozkład zbrojenia w osnowie.
Zastosowanie w praktyce
Zastosowana do zagospodarowania złomu aluminiowego technologia jest alternatywą
dla powszechnie stosowanych metod odlewniczych. Innowacja polega na wytworzeniu
produktu końcowego bez konieczności przetapiania złomu, co obniża koszty produkcji
oraz ma znaczący wpływ dla ochrony środowiska. Uzyskane w ten sposób materiały mogą być zastosowane np. do produkcji elementów sprzętu sportowego, gdyż są
w stanie, przez krótki czas, pracować w temperaturze bliskiej temperaturze topnienia
osnowy.
Wpływ projektu „Doctus”
Dzięki stypendium z funduszu „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” odbyłam szereg praktyk w kraju i za granicą. Uczestnictwo w programie pozwoliło
mi na swobodną realizację zamierzonych badań.
Zyskałam możliwość udziału w dodatkowych seminariach i kursach językowych. Zdobyte dzięki temu umiejętności, wiedza, doświadczenie i nawiązana współpraca pozwalają mi stale rozwijać moje kompetencje naukowe.
Beata Szafrańska
Środowisko
Dyscyplina naukowa: Geodezja i kartografia
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Urszula Litwin
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Zastosowanie GIS w planowaniu prac geodezyjno-urządzeniowych na obszarze
województwa małopolskiego
The use of GIS tools in programming of geodetic - arrangement works in the Małopolska voivodeship
Opis badań
Nadrzędnych celem moich badań naukowych jest połączenie teorii z praktyką. Innowacyjność badań naukowych polega na opracowaniu autorskiego modelu danych
geodezyjno-kartograficznych przy zastosowaniu technik GIS - Geographic Information
System, mającego praktyczne zastosowanie w budowaniu systemów baz danych dla
województwa małopolskiego. Badania zostały przeprowadzone na obszarze całego
województwa i polegały na inwentaryzacji badanych zjawisk, a także na ich analizie
wizualnej.
Zastosowanie w praktyce
Zastosowanie technologii zapewniającej interoperacyjność umożliwiło łączenie rozproszonych i niespójnych zbiorów danych na różnych szczeblach zarządzania przestrzenią
oraz współdziałanie usług danych przestrzennych. Wymiernym efektem pracy doktorskiej będzie wskazanie obszarów w województwie małopolskim o największych
potrzebach przeprowadzenia zabiegów naprawczych, takich jak prace geodezyjnourządzeniowe. Wyniki badań wychodzą naprzeciw wyzwaniom, jakie stoją przed Małopolską.
Wpływ projektu „Doctus”
Projekt „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” pozwolił mi na
osiągnięcie celu, jaki sobie postawiłam na początku mojej pracy naukowej - poszukiwanie nowych danych, technologii i rozwiązań w monitorowaniu praktycznych efektów
ich wdrożenia oraz podczas poszukiwania możliwości nowych zastosowań.
57
Mariusz Wądrzyk
Środowisko
Dyscyplina naukowa: Technologia chemiczna
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej/ Wydział Energetyki i Paliw
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. inż. Janusz Jakóbiec, prof. AGH
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Dobór parametrów procesu pirolizy wybranych gatunków mikroalg dla pozyskania paliwa silnikowego
Optimizing process parameters of pyrolysis for selected types of microalgae to produce engine fuels
Opis badań
58
Badania wpływu zmiennych warunków procesów pirolizy konwencjonalnej oraz hydrotermicznego upłynniania w autoklawie i procesie ciągłym takich jak: końcowa temperatura procesu, czas przebywania materiału badawczego w przestrzeni reakcyjnej,
rozmiar materiału badawczego i zawartość mikroalg w surowcu na uzyski produktów,
a zwłaszcza ciekłego bio-oleju. Analiza ilościowa i jakościowa produktów przy wykorzystaniu analizy elementarnej, chromatografii gazowej i cieczowej czy spektrometru
masowego.
Zastosowanie w praktyce
Bio-olej jest mieszaniną zawierającą wiele cennych związków organicznych, które
mogą być zagospodarowane przez przemysł chemiczny oraz stanowić półprodukt
biopaliwa trzeciej generacji do silników spalinowych lub bezpośrednio do celów opałowych w elektrowniach i kotłowniach. Ponadto produkcja biopaliw z alg pomoże
wypełnić wymagania Unii Europejskiej (udział 10% biopaliw do 2020). Dodatkowo
produkcja alg w okolicy elektrowni lub oczyszczalni ścieków pomoże oczyścić najbliższe
środowisko naturalne.
Wpływ projektu „Doctus”
Dzięki wsparciu z projektu „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów”
poszerzyłem analizy otrzymanych produktów. Ponadto stypendium ułatwiło mi wyjazd
na staż do Holandii na Uniwersytet Twente. Dzięki wyjazdowi praca została wzbogacona o innowacyjne wyniki badań dotyczące hydrotermicznego upłynniania w autoklawie i procesie ciągłym.
Anna Wolanin
Środowisko
Dyscyplina naukowa: Geografia
Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
Wydział: Biologii i Nauk o Ziemi
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Czynniki kształtujące cechy fizyczne i chemiczne wód w Tatrach Zachodnich
Factors determining physical and chemical properties of water in the Western Tatras
Opis badań
Celem badań jest określenie, jakie czynniki decydują o czasowo-przestrzennym zróżnicowaniu cech fizycznych i chemicznych wód. Na podstawie przeprowadzonych badań
można stwierdzić, że występuje przestrzenne zróżnicowanie i sezonowa zmienność
cech fizyko-chemicznych wód potoków. Do czynników kształtujących skład chemiczny należy zaliczyć budowę geologiczną, proces rozcieńczania, roślinność. Pomimo, że
stężenia związków biogennych są niskie, to jednak zaznacza się wpływ człowieka na
chemizm wód.
Zastosowanie w praktyce
Badania pozwalają na określenie wielkości i jakości zasobów wodnych oraz ich zmienności w czasie w Zakopanem i okolicach. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w dobie
wciąż rozrastającej się infrastruktury turystycznej i związanej z tym presji na środowisko. Badania ważne są także w kontekście wzrostu zapotrzebowania na wodę w Zakopanem i okolicach nie tylko do celów spożywczych, ale także do sztucznego śnieżenia
stoków narciarskich.
Wpływ projektu „Doctus”
Środki uzyskane z projektu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” pozwoliły na zakup sprzętu pomiarowego, wykonanie analiz składu chemicznego wód oraz prowadzenie badań terenowych i laboratoryjnych. Dzięki funduszom
uzyskanym z projektu Doctus miałam także możliwość wyjazdu na kilka konferencji
naukowych i prezentację uzyskanych wyników badań. Opublikowane zostały dzięki
temu artykuły.
59
Wojciech Wróblewski
Środowisko
Dyscyplina naukowa: Geologia
Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
Wydział: Biologii i Nauk o Ziemi
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. Michał Gradziński
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Czynniki warunkujące wzrost współczesnych martwic wapiennych na podstawie badań podziemnych
i powierzchniowych odcinków wybranych potoków południowej Słowacji
Factors controlling growth of modern tufa deposits based on the studies of surface and subsurface sections of
selected streams in southern Slovakia
Opis badań
60
Celem mojego projektu badawczego jest stwierdzenie wpływu czynników środowiskowych oraz rozpoznanie procesów warunkujących wzrost współczesnych słodkowodnych osadów węglanowych w korytach powierzchniowych odcinków potoków.
Uzyskane dotychczas wyniki wskazują, iż wzrost tych osadów jest ściśle związany z dobowymi i sezonowymi zmianami warunków pogodowych. Zmiany te istotnie decydują
o składzie chemicznym wód w ośrodku skalnym oraz tempie i miejscu wzrostu osadów
węglanowych na powierzchni.
Zastosowanie w praktyce
Rezultaty moich badań zwiększyły stopień poznania procesów hydrogeologicznych
zachodzących w ośrodku skalnym oraz zachowania się dwutlenku węgla w kontakcie
z wodami podpowierzchniowymi. Rezultaty te będą mogły być wykorzystane w badaniach nieantropogenicznych czynników powstawania osuwisk w strefach naturalnych
ekshalacji dwutlenku węgla i pozwolą skuteczniej przeciwdziałać tego typu zjawiskom
m.in. w południowej części województwa małopolskiego (w rejonie Krynicy, Muszyny
i Piwnicznej).
Wpływ projektu „Doctus”
Wsparcie finansowe uzyskane w ramach projektu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” umożliwiło mi terminową realizację zaplanowanych zadań, pogłębienie wiedzy z zakresu hydrogeologii i hydrochemii podczas warsztatów
naukowych (m.in. we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Albanii), sfinansowanie części badań terenowych i laboratoryjnych, zakup specjalistycznego sprzętu pomiarowego oraz
udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.
Agnieszka Zaborska-Jagiełło
Środowisko
Dyscyplina naukowa: Architektura i urbanistyka
Uczelnia: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział: Architektury
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. arch. J. Krzysztof Lenartowicz
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Architektura poprzemysłowa i przestrzenie kreatywności.
Przemysły kreatywne jako katalizator rewitalizacji zespołów poprzemysłowych
Post-industrial architecture and creative spaces.
Creative industries as a catalyst of revitalisation of post-industrial complexes
Opis badań
Moja praca doktorska poświęcona jest badaniom znaczenia kreatywnego środowiska
miasta dla procesów rewitalizacji w szczególności związanych z rozwojem przemysłów
kreatywnych nowych uwarunkowań i możliwości rewitalizacji zespołów poprzemysłowych. Głównym celem badań jest sformułowanie wniosków, które mogą być przydatne
dla polskich obszarów problemowych w formie modelu zintegrowanej rewitalizacji
zespołów poprzemysłowych z wykorzystaniem potencjału przemysłów kreatywnych
(Model CInPostIndHeR).
Zastosowanie w praktyce
Zintegrowany Model CInPostIndHeR może być wykorzystywany podczas przeprowadzania procesu rewitalizacji zespołów poprzemysłowych w warunkach polskich. Może
mieć zastosowanie zwłaszcza podczas planowania rewitalizacji zespołu byłego Dworca Towarowego w Krakowie, Kopalni Węgla Kamiennego Jawiszowice w Brzeszczach
(KWK Brzeszcze-Silesia Ruch II) oraz fragmentu Huty im. T. Sendzimira w Nowej Hucie,
jak i wielu innych zespołów poprzemysłowych.
Wpływ projektu „Doctus”
Dzięki stypendium otrzymanym w ramach projektu „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” mogłam odbyć dwa wyjazdy studialne do Europy Zachodniej, co jest warunkiem koniecznym do prowadzonych przeze mnie badań. Ponadto
mogłam zakupić literaturę anglojęzyczną, która nie jest dostępna w bibliotekach. Zabezpieczenie finansowe jakie daje stypendium Doctus pozwoliło na całkowite poświęcenie się pracy naukowej.
61
Elżbieta Ziółkowska
Środowisko
Dyscyplina naukowa: Geografia
Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
Wydział: Biologii i Nauk o Ziemi
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Zależność wyników modelowania powiązalności siedliskowej od ciągłych i dyskretnych reprezentacji
struktury krajobrazu
Dependence of habitat connectivity modeling on continuous and discrete representations of landscape structure
Opis badań
62
Badania podejmowane w pracy doktorskiej dotyczą wpływu zastosowania różnych
modeli krajobrazu (dyskretnych i ciągłych) na ocenę powiązalności (łączności) krajobrazu przy zastosowaniu wybranych metryk/miar krajobrazowych. W analizach wykorzystywane są teorie i prawa z zakresu matematyki i fizyki m.in. analizy sieciowe
(teoria grafów, teoria obwodów elektrycznych), metrologia powierzchni czy elementy
geomorfometrii. Metodologia jest wypracowywana w środowisku systemów informacji geograficznej (GIS).
Zastosowanie w praktyce
Badania w ramach pracy doktorskiej prowadzone są w obszarze Karpat, jednak ze
szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego. Wyniki mogą znaleźć
praktyczne zastosowanie przy wyznaczaniu przebiegu korytarzy migracyjnych oraz barier w przemieszczaniu się zwierząt, a tym samym mogą być pomocne w kształtowaniu
spójnego przestrzennie systemu obszarów chronionych, będącego jednym z priorytetów długoterminowej polityki ochrony środowiska województwa małopolskiego.
Wpływ projektu „Doctus”
Ze środków stypendialnych, otrzymanych w ramach projektu „Doctus – Małopolski
fundusz stypendialny dla doktorantów”, zostały sfinansowane wyjazdy na konferencje
krajowe i międzynarodowe, a także do wiodących naukowych ośrodków zagraniczych,
co pozwoliło na poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji pracy doktorskiej. Otrzymane stypendium pozwoliło również na zakup sprzętu komputerowego
umożliwiającego przeprowadzenie zaawansowanych analiz i obliczeń na danych przestrzennych.
Robert Brzoza-Woch
Wiedza i komunikacja
Dyscyplina naukowa: Informatyka
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Układy logiki programowalnej w serwisach zgodnych z paradygmatem SOA wspomagających
nadzór wizyjny
Programmable logic devices in video surveillance services compliant with SOA paradigm
Opis badań
Prowadzone badania dotyczą realizacji usług nadzoru wizyjnego zgodnie z paradygmantem SOA (Service Oriented Architecture) przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii układów logiki programowalnej, w szczególności FPGA (Field Programmable Gate
Array). Układy te pozwalają uzyskać dużą wydajność obliczeniową, co w połączeniu
z dobrze zdefiniowanym paradygmatem konstrukcji systemów informatycznych, umożliwia realizację elastycznych i wydajnych systemów realizujących nadzór wizyjny.
Zastosowanie w praktyce
Opracowana platforma usług sprzętowych może służyć do weryfikacji tożsamości np.
osób uprawnionych do wejścia na strzeżony teren. Może ona także rozpoznawać typy
pojazdów, co pozwala na zastosowanie jej w systemach automatycznie naliczających
opłaty za przejazd oraz sterujących ruchem drogowym, np. kontrola pojazdów przejeżdżających pasem dla autobusów, sterowanie sygnalizacją świetlną w celu ułatwienia
przejazdu pojazdom komunikacji zbiorowej.
Wpływ projektu „Doctus”
Realizowany temat pracy doktorskiej zakłada użycie wielu zaawansowanych modułów
elektronicznych opracowywanych przez autora pracy. Często zachodzi więc potrzeba
nabycia lub wykonania dodatkowego sprzętu. Finansowanie z projektu „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” umożliwia w tej dziedzinie dużą swobodę działania, co skutkuje wzrostem produktywności w prowadzonej pracy naukowej.
63
Wiedza i komunikacja
Ewa Gajda-Zagórska
Dyscyplina naukowa: Informatyka
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Robert Schaefer
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Adaptacyjne algorytmy populacyjne rozwiązywania jedno- i wielokryterialnych problemów analizy
odwrotnej
Adaptive population-based algorithms for solving single- and multiobjective inverse problems
Opis badań
64
Celem pracy doktorskiej jest stworzenie wydajnych algorytmów stochastycznych dla
zadań jedno- i wielokryterialnych oraz sformułowanie strategii wykorzystującej przetwarzanie otrzymanej próby w celu uzyskania maksimum informacji o rozwiązaniach
problemu (lokalizacji, wielkości basenów przyciągania etc.). Badania obejmują także
metody rozwiązywania problemów odwrotnych oraz rozwój algorytmiki znajdowania
zbiorów, w szczególności wykrywania zbioru Pareto i jego otoczenia w problemach
wielokryterialnych.
Zastosowanie w praktyce
Opracowane metody mają zastosowanie w trudnych problemach optymalizacyjnych,
w tym w zadaniach słabo uwarunkowanych, niejednoznacznych i wielomodalnych.
Mogą być wykorzystane m.in. w defektoskopii materiałów sprężystych – przy produkcji mikroprocesorów czy w inżynierii materiałowej, a także do poszukiwania złóż
surowców, w szczególności do wykrywania warstw roponośnych na podstawie danych
z detektorów antenowych.
Wpływ projektu „Doctus”
Finansowanie w ramach projektu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla
doktorantów” umożliwiło mi realizację planów naukowych oraz uczestnictwo w konferencjach, na których mogłam zaprezentować wyniki badań. Stypendium zapewniło
mi stabilność finansową, a także było wyróżnieniem motywującym do dalszej pracy
naukowej.
Andrzej Grzesik
Wiedza i komunikacja
Dyscyplina naukowa: Informatyka
Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
Wydział: Matematyki i Informatyki
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. Jarosław Grytczuk
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Zastosowanie algebr flagowych w ekstremalnej teorii grafów
Applications of flag algebras in extremal graph theory
Opis badań
Prowadzę badania na dwa tematy dotyczące teorii grafów. Pierwszy porusza problem
automatycznych metod synchronizacji obrazu wielokamerowego w środowisku wielozadaniowym opartych na zagadnieniach wskazywanego kolorowania grafów. Natomiast drugi – zagadnienia algebr flagowych w ekstremalnej teorii grafów. Dotychczas
uzyskane wyniki, m.in. rozwiązanie otwartego problemu z 1984 roku, pozwalają patrzeć optymistycznie na jakość prowadzonych badań naukowych i zachęcają do głębszego zajęcia się tematem.
Zastosowanie w praktyce
Wyniki badań, czyli algorytmy optymalnych strategii decyzyjnych przydziału zasobów
(np. procesorów przy synchronizacji obrazu wielokamerowego) oparte na zagadnieniu
wskazywanego kolorowania grafów, pozwolą na szybsze i sprawniejsze szeregowanie
zadań do procesorów. Badania, prowadzone wspólnie z firmą AutoID Polska, znajdą zastosowania wszędzie tam, gdzie istnieją systemy wielokamerowe (np. lotnisko Balice,
hipermarkety).
Wpływ projektu „Doctus”
Dofinansowanie z projektu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” pozwoliło mi na poświęcenie się w pełni prowadzonym badaniom, co niewątpliwie bardzo mocno przyczyniło się do osiągnięcia uzyskanych wyników. Dzięki projektowi znacząco podniósł się poziom moich badań, co już zaowocowało zaproszeniami od
innych naukowców do wspólnej pracy.
fot. Wiktoria Dalach
65
Wiedza i komunikacja
Katarzyna Lichwa
Dyscyplina naukowa: Nauki o zarządzaniu
Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
Wydział: Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. Wiktor Adamus, prof. UJ
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Alternatywne strategie zaopatrzenia Polski w gaz ziemny
Alternative strategies of natural gas supply in Poland
Opis badań
Dokonano hierarchizacji i weryfikacji kryteriów ilościowych i jakościowych determinujących stopień bezpieczeństwa energetycznego kraju. Na podstawie ocen ekspertów
reprezentujących Ministerstwo Gospodarki, przedsiębiorstwa odpowiedzialne za dystrybucję i przesył gazu oraz ekspertów branży energetycznej zbudowano optymalną
strategię bezpieczeństwa energetycznego przy wykorzystaniu statystycznych oraz
wielokryterialnych metod wspomagania decyzji (VDA, Electre, Promethe, ANP, AHP).
66
Zastosowanie w praktyce
Wyniki badań mogą być wykorzystane przez Ministerstwo Gospodarki oraz odpowiednie jednostki wojewódzkie do budowy strategii energetycznej. Ponadto przedsiębiorstwa lokalne mogą wykorzystać optymalną strategię bezpieczeństwa energetycznego
w dostosowaniu własnych nośników energetycznych do perspektywy długoterminowej, tak aby zapewniały maksymalizację zysków przy jak najmniejszym ryzyku i kosztach np. poprzez wdrożenie alternatywnych źródeł energii.
Wpływ projektu „Doctus”
Udział w projekcie „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” miał
bardzo duży wpływ na realizację prowadzonych badań. Dzięki istotnemu wsparciu
finansowemu możliwe było zrealizowanie badań w założonej formie i skali. Ponadto
dzięki szerokiej promocji projektu w regionie możliwe jest szersze rozpowszechnianie
wyników badań wśród lokalnych przedsiębiorców i firm z branży energetycznej.
Małgorzata Niedźwiecka
Wiedza i komunikacja
Dyscyplina naukowa: Ekonomia
Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział: Finansów
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. Anna Harańczyk
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Rola szkolnictwa wyższego w rozwoju regionalnym
The role of the academic sector in regional development
Opis badań
Badania umożliwiają ocenę wpływu elementów kształtujących system szkolnictwa
wyższego w Polsce na poziom jego rozwoju, a następnie ocenę faktycznej roli szkolnictwa wyższego w rozwoju regionalnym oraz siły związku pomiędzy nimi. Analiza
danych empirycznych pokaże czy wzrost kapitału intelektualnego kształtowanego
przez szkolnictwo wyższe w regionie jest jedną z determinant rozwoju regionalnego
oraz czy procesy rozwoju poszczególnych województw uzależnione są od potencjału
szkolnictwa wyższego.
Zastosowanie w praktyce
Wyniki prowadzonych badań mają wskazać na potrzebę wspierania uczelni, Instytutów Badawczych oraz przedsiębiorstw w nawiązywaniu współpracy i utrzymywaniu jej
w długim okresie. Praca wskazuje narzędzia, które umożliwią innowacyjnym projektom wyjście poza laboratoria badawcze, a także podejmuje kwestię finansowania
badań naukowych i współpracy nauki i gospodarki. Efekty pracy będą kluczowe m.in.
przy podejmowaniu decyzji związanych ze wspieraniem aktywności innowacyjnej
i rozwojem parków technologicznych.
Wpływ projektu „Doctus”
Uczestnictwo w projekcie „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów”
umożliwiło mi prowadzenie badań naukowych oraz pozwoliło skupić się na przygotowywaniu rozprawy doktorskiej pomimo wykonywania obowiązków związanych
z pracą zawodową. Realizowane badania ze względu na mnogość wykorzystywanych
metod były skomplikowane, czasochłonne i zakrojone na szeroką skalę, gdyż dotyczyły
wszystkich 16 województw. Bez wsparcia projektu nie byłoby możliwe w tak krótkim
okresie czasu wykonanie tak skonstruowanej pracy badawczej.
67
Wiedza i komunikacja
Artur Niewiarowski
Dyscyplina naukowa: Informatyka
Uczelnia: Polska Akademia Nauk
Wydział: Nauk Technicznych
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. inż. Marek Stanuszek, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Zaawansowany mechanizm maszynowej eksplikacji dokumentów tekstowych
Advanced text mining mechanism for documents analysis
Opis badań
Badania naukowe obejmują budowę algorytmów typu ‚text-mining’ umożliwiających
szczegółową analizę danych tekstowych, w tym ekstrakcję słów kluczowych powiązanych relacjami w ramach opracowanego modelu danych. Dzięki stworzonym algorytmom istnieje możliwość np. poprawy ortograficznej i gramatycznej zdań na bazie korpusu zdań, czy też wyodrębnienie istotnych sformułowań z dokumentów tekstowych
w oparciu o wprowadzony zestaw słów kluczowych.
68
Zastosowanie w praktyce
Opracowane algorytmy znajdują zastosowanie w takich dziedzinach gospodarki i życia,
w których w dużej mierze przetwarzane są dane tekstowe, np. edukacja, administracja,
technologie WWW, itd.
Praca naukowa m.in. przyczyniła się do powstania na Wydziale Fizyki, Matematyki
i Informatyki Politechniki Krakowskiej zaawansowanego programu komputerowego
zarządzającego treściami prac dyplomowych z uwzględnieniem określonych korelacji
pomiędzy danymi, służącego pracownikom i studentom.
Wpływ projektu „Doctus”
Projekt „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” umożliwił przede
wszystkim: zakup odpowiedniej literatury, oprogramowania komputerowego, pokrył
koszty wyjazdów na konferencje naukowe, jak również przyczynił się do zdobycia niezbędnej wiedzy dydaktycznej.
Sebastian Weber
Wiedza i komunikacja
Dyscyplina naukowa: Ekonomia
Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział: Ekonomii i Stosunków Miedzynarodowych
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. Jerzy Hausner
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Partnerstwo naukowo-biznesowe w centrach badawczo rozwojowych jako czynnik implementacji
prac B+R w polskiej gospodarce
Business and scientific partnerships in research and development centers as a factor implementation
of R & D in the Polish economy
Opis badań
W ramach badań naukowych udało się przygotować i obecnie realizować dwa projekty
badawcze odnoszące się do zastosowania nowych stopów hipoalergicznych w przemyśle przy współpracy małopolskich naukowców i JBR-ów z przedsiębiorstwem produkcyjnym z branży jubilerskiej. Dodatkowo przeprowadzane są badania polskich centrów badawczo-rozwojowych oceniające efektywność ich współpracy z naukowcami.
W ramach badań nad CBR-ami w Polsce przeprowadzany jest wywiad pogłębiony wraz
z ankietą dotyczącą prac B+R.
Zastosowanie w praktyce
Dzięki realizacji projektów B+R, możliwe będzie wprowadzenie w niedługim czasie
nowej gamy wyrobów nie wywołujących alergii naskórnych, a dzięki nowej kompozycji
składu stopów posiadać będą lepsze własności estetyczne, takie jak refleks świetlny czy
lepiej utrwalona barwa stopu.
Efektem badań nad CBR-ami będzie opracowanie schematu wdrażania innowacji
w przedsiębiorstwach w opraciu o prace B+R realizowane wspólnie przez ośrodki badawcze oraz inne przedsiębiorstwa w ramach konsorcjów naukowych.
Wpływ projektu „Doctus”
Dzięki uczestnictwie w projekcie „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” mogłem przede wszystkim brać udział w licznych konferencjach i sympozjach
międzynarodowych, dotyczących innowacyjności i badań naukowych, a także możliwy
był zakup literatury specjalistycznej i oprogramowań statystycznych niezbędnych do
realizacji badań. Z otrzymanych środków finansowych możliwe jest także prowadzenie
własnych badań, które są kluczowym elementem przygotowywanej rozprawy doktorskiej.
69
Wiedza i komunikacja
Daniel Żmuda
Dyscyplina naukowa: Informatyka
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Proaktywna adaptacja wielowarstwowych systemów zorientowanych na usługi
Proactive Adaptation of Multi-Layered Service Oriented Systems
Opis badań
70
Badania prowadzone w trakcie realizacji mojej pracy doktorskiej skupiają się wokół zagadnień związanych z adaptowalnością w wielowarstwowych systemach zorientowanych na usługi. Koncepcja adaptacji polega na automatycznym wpływaniu na system
informatyczny w oparciu o dane pozyskane w procesie monitorowania, poprzez wykonanie pewnego zbioru akcji zarządczych. Realizacja tej koncepcji w modelu proaktywnym w celu utrzymania odpowiednio zdefiniowanych wymagań stanowi motywację
realizowanych badań.
Zastosowanie w praktyce
Realizowane koncepcje są szczególnie wartościowe w kontekście aktualnych trendów
technologii informacyjnych czy raportów, jak np. Gartner Predicts 2007. W ich świetle
coraz więcej rozwiązań informatycznych jest realizowany zgodnie z paradygmatem
SOA. Nie inaczej dzieje się w Małopolsce, gdzie dokonuje się informatyzacji jednostek organizacyjnych miast zgodnie z omawianą architekturą. Można więc stwierdzić,
iż opracowywane koncepcje mogą zostać wdrożone w wielu prywatnych i publicznych
placówkach w Małopolsce.
Wpływ projektu „Doctus”
Uczestnictwo w projekcie „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” przyczyniło się w znacznym stopniu do osiągnięcia wysokiej jakości prowadzonych badań. Opracowanie harmonogramu realizacji badań oraz sformułowanie celów
badawczych pozwoliło na strukturalizację całości realizowanych prac już na samym ich
początku. Ponadto, środki finansowe otrzymywane w ramach projektu pozwoliły na
dostęp do wybranych materiałów oraz konferencji naukowych.
Nina Grad
Zdrowie i żywność
Dyscyplina naukowa: Geografia
Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
Wydział: Biologii i Nauk o Ziemi
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. Andrzej Zborowski
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Demograficzno-społeczne aspekty procesów gentryfikacji i rewitalizacji obszarów miejskich w Polsce
Demographic and social aspects of the processes of gentrification and revitalisation urban areas in Poland
Opis badań
Badania prowadzone do pracy doktorskiej obejmują ludność zamieszkującą obszary
rewitalizowane jak i odwiedzających takie tereny w wybranych miastach w Polsce.
W województwie małopolskim są to Kraków, Nowy Sącz, Tarnów, a dodatkowo
w województwie wielkopolskim – Poznań. Łącznie przebadano 956 osób. Dodatkowo
przeanalizowane są także dokumenty strategiczne i Lokalne Programy Rewitalizacji.
Prowadzone są również wywiady pogłębione z osobami odpowiedzialnymi za realizację programów rewitalizacji.
Zastosowanie w praktyce
Przeprowadzone badania niewątpliwie mogą pomóc osobom odpowiedzialnym
w województwie małopolskim za realizację programów rewitalizacji. Lepsze poznanie
sytuacji społeczno-demograficznej mieszkańców pozwoli na wybór działań zgodnych
z ich potrzebami i oczekiwaniami. Skierowanie działań na rzecz społeczności lokalnych
jest konieczne w dobie wyludniania i kurczenia się miast. W dobie konkurencji między
miastami inwestycja w najważniejszy kapitał jakim są mieszkańcy może być kluczem
do sukcesu.
Wpływ projektu „Doctus”
„Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” jest kluczowym elementem realizacji podjętej pracy doktorskiej. Wyłącznie dzięki niemu uwierzyłam we własne siły i trafność podjętych badań. Dzięki temu zwiększyła się motywacja do kolejnych
działań i ukończenia studiów. Docenienie pracy, która do tej pory została wykonana jest
główną siłą napędową do kontynuacji badań i poszukiwania nowych rozwiązań. Duma,
dla osoby pochodzącej z małej wsi z bycia stypendystą Doctusa, jest ogromna.
71
Zdrowie i żywność
Kamil Kamiński
Dyscyplina naukowa: Chemia
Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
Wydział: Chemii
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. Krzysztof Szczubiałka
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Zastosowanie syntetycznych i naturalnych materiałów polimerowych do inhibicji i oznaczania
bioaktywnych ujemnie naładowanych makromolekuł
The use of synthetic and natural polymeric materials for inhibition and determination of negatively charged
bioactive macromolecules
Opis badań
Celem pracy doktorskiej było badanie zastosowania oddziaływań pomiędzy przeciwnie
naładowanymi polimerami do ekstrakcji, neutralizacji oraz detekcji ujemnie naładowanych biopolimerów - heparyny, DNA/RNA oraz alginianu. Zsyntetyzowano 12 dodatnio
naładowanych polimerów na bazie chitozanu, dekstranu, hydroksypropylocelulozy
oraz poli(chlorowodorku alliloaminy). Materiały otrzymano w postaci rozpuszczalnej
oraz mikrosfer hydrożelu polimerowego o wielkości kilkudziesięciu mikrometrów. 72
Zastosowanie w praktyce
Otrzymane wyniki oraz powstałe na ich bazie procedury i materiały mogą posłużyć
w przyszłości do produkcji nowych leków i technik diagnostycznych.
Wpływ projektu „Doctus”
Pieniądze przekazane w ramach realizacji projektu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” pozwoliły mi na utrzymanie się w Krakowie w trakcie studiów doktoranckich. Bez tych środków prowadzenie badań byłoby niemożliwe.
Paulina Koczurkiewicz
Zdrowie i żywność
Dyscyplina naukowa: Nauki farmaceutyczne
Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Wydział: Farmaceutyczny
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. Zbigniew Janeczko, dr Marta Michalik
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Wpływ wybranych saponin triterpenowych na komórki nowotworów prostaty w badaniach in vitro
Influence of selected triterpenoid saponins on prostate cancer cells- in vitro studies
Opis badań
Zbadano wpływ trzech wyizolowanych z roślin saponin triterpenowych na komórki
prostaty ludzkiej: komórki prawidłowe oraz różniące się stopniem złośliwości komórki nowotworowe. Przeanalizowano właściwości cytotoksyczne, cytostatyczne, proapoptotyczne oraz anty-inwazyjne wybranych związków oraz porównano je z obecnie
stosowanym w chemioterapii mitoksantronem. Zbadano również synergistyczne działanie saponin stosowanych łącznie z chemioterapeutykiem, ale w znacznie niższych
dawkach.
Zastosowanie w praktyce
Nowatorskie i bardzo ciekawe wyniki badań otrzymane w trakcie realizacji pracy
doktorskiej były wielokrotnie nagradzane na konferencjach krajowych i międzynarodowych za innowacyjność i aplikacyjny charakter. Wyniki badań mogą zostać wykorzystane w opracowaniu nowych strategii terapeutycznych oraz terapii celowanych
skierowanych przeciwko nowotworom prostaty.
Wpływ projektu „Doctus”
Projekt „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” miał duży wpływ
na otrzymane wyniki i zwiększenie innowacyjności realizowanego projektu. Dzięki
stypendium mogłam w pełni poświęcić się badaniom naukowym, ponadto część odczynników potrzebnych do doświadczeń została zakupiona ze środków stypendialnych.
73
Zdrowie i żywność
Piotr Kulawik
Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia
Uczelnia: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział: Technologii Żywności
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Władysław Migdał
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Oznaczanie substancji bioaktywnych oraz toksycznych w mrożonych filetach z pangi i tilapii dostępnych
na rynkach europejskich
Determination of biogenic and toxic compunds in frozen fillets from pangasius catfish and tilapia acquired from
European markets
Opis badań
W pracy oznaczono zawartość substancji bioaktywnych (profil kwasów tłuszczowych,
skład podstawowy, zawartość mikro i makro elementów, ocena organoleptyczna) oraz
toksycznych (stopień zanieczyszczenia mikrobiologicznego, stopień oksydacji tłuszczów, zawartość metali ciężkich i amin biogennych) w mrożonych filetach z Polski,
Niemiec, Turcji i Ukrainy. Wykazano szereg różnic, w jakości filetów, zwłaszcza pangi,
w zależności od kraju, do którego są sprowadzane.
74
Zastosowanie w praktyce
Wyniki mogą być istotne dla importerów mrożonych filetów, sklepów rybnych oraz
polskich hodowców ryb i stowarzyszeń próbujących zwiększyć popyt polskich ryb słodkowodnych wśród polskich konsumentów. Przy współpracy z mediami, planowane jest
także rozpowszechnienie wyników badań pośród konsumentów w celu zwiększenia
świadomości konsumentów na temat jakości filetów z pangi i tilapii.
Wpływ projektu „Doctus”
Wpływ stypendium na uzyskane wyniki był ogromny, gdyż bez stypendium „Doctus –
Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” wyników tych po prostu by nie było.
Pieniądze ze stypendium umożliwiły między innymi zakup próbek i dofinansowanie
niektórych analiz. Co więcej, jako osoba utrzymująca moją rodzinę, bez stypendium
musiałbym zrezygnować z pracy naukowej i zająć się pracą zarobkową.
Magdalena Oćwieja
Zdrowie i żywność
Dyscyplina naukowa: Chemia
Uczelnia: Polska Akademia Nauk
Wydział: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Zbigniew Adamczyk
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Kinetyka tworzenia oraz struktura nanocząstek srebra na powierzchniach heterogenicznych
Kinetics and structure of silver nanoparticle on heterogeneous surfaces
Opis badań
W realizowanej pracy badawczej zajmuję się syntezą nanocząstek srebra oraz otrzymywaniem monowarstw koloidalnego srebra o kontrolowanym stopniu pokrycia
i strukturze. Celem badań jest opracowanie opisu ilościowego transportu nanocząstek
srebra do powierzchni międzyfazowych w warunkch transportu dyfuzyjnego, a ponadto określenie parametrów fizykochemicznych pozwalających zarówno na otrzymywanie trwałych filmów jak i stopniowo uwalniających nanocząstki.
Zastosowanie w praktyce
Opracowana metoda syntezy suspensji nanocząstek srebra z wykorzystaniem niskocząsteczkowych pochodnych fosforanowych o podwyższonych właściwościach biobójczych stała się przedmiotem zgłoszenia patentowego. Z kolei, wytworzone monowarstwy koloidalnego srebra są z powodzeniem testowane do aplikacyjnego zastosowania
w powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramanowskiej (SERS).
Wpływ projektu „Doctus”
Finansowanie otrzymane w ramach projektu „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów”, pozwoliło mi nie tylko na zakup niezbędnych pomocy naukowych,
ale również na doskonalenie umiejętności zawodowych, kontynuację nauki języków
obcych oraz zaprezentowanie uzyskanych przeze mnie wyników badań na konferencjach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.
75
Zdrowie i żywność
Katarzyna Piotrowicz-Wójcik
Dyscyplina naukowa: Medycyna
Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Wydział: Lekarski
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. Krystyna Obtułowicz
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Cytometryczny test aktywacji bazofilów w diagnostyce nadwrażliwości na niesteroidowe
leki przeciwzapalne
Flow cytometric basophil activation test in diagnosis of nonsteroidal anti-inflammatory
drugs hypersensitivity
Opis badań
76
Celem prowadzonych przeze mnie badań doktorskich jest ocena przydatności testu
aktywacji bazofilów jako metody diagnostycznej w wykrywaniu nadwrażliwości na
niesteroidowe leki przeciwzapalne u chorych, alternatywnie wobec stosowanych w rutynowej diagnostyce alergologicznej testów ekspozycyjnych, niosących ze sobą ryzyko
wywołania groźnych reakcji alergicznych. W metodzie wykorzystuje się zjawisko aktywacji bazofilów po kontakcie z alergenem oraz ekspresji na ich powierzchni antygenów
CD63.
Zastosowanie w praktyce
Problem nadwrażliwości na leki, a szczególnie na dostępne bez recepty i nadużywane
przez chorych leki przeciwbólowe, stał się w ostatnich latach ważnym wyzwaniem dla
lekarzy alergologów nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Rezultaty prowadzonych
przeze mnie badań wskazują na wysoką czułość i swoistość nowej metody, która mogłaby zostać wprowadzona do diagnostyki alergologicznej w ośrodkach medycznych
zajmujących się problemem nadwrażliwości polekowej.
Wpływ projektu „Doctus”
Dzięki wsparciu w ramach projektu „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla
doktorantów” możliwe było wykonanie przeze mnie badań obejmujących część mojej
pracy doktorskiej oraz wzbogacenie analiz o nowe aspekty badawcze, jak również zaprezentowanie uzyskanych wyników na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych. Otrzymane stypendium zapewniło mi stabilność finansową, dzięki której w pełni
mogłam poświęcić się mojej pracy badawczej.
Krystyna Pogoń
Zdrowie i żywność
Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia
Uczelnia: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział: Technologii Żywności
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Wybrane cechy jakościowe i właściwości przeciwutleniające przetworzonych owocników
z grzybów jadalnych
Assesment of quality and antioxidant activity of processed edible mushrooms
Opis badań
Projekt badawczy przedstawia charakterystykę składu podstawowego, wybranych
cech jakościowych i właściwości przeciwutleniających produktów z 6 najpopularniejszych w Małopolsce gatunków grzybów jadalnych. Badania obejmują ocenę wpływu
różnych procesów technologicznych oraz warunków i czasu składowania na jakość
i właściwości przeciwutleniające przetworów grzybowych takich jak susze, marynaty
i produkty kulinarne.
Zastosowanie w praktyce
Efektem projektu jest wytypowanie takich metod utrwalania grzybów, które pozwalają
na uzyskanie produktów o najwyższej jakości i właściwościach przeciwutleniających.
Udowodniono, że badane utrwalone grzyby mają wysoki potencjał antyoksydacyjny,
co powinno się przyczynić do popularyzacji ich konsumpcji i rozwoju zakładów przetwarzających grzyby. Współpracujące w ramach projektu firmy wprowadziły zalecane
procesy technologiczne kształtujące wysoką jakość produktów z grzybów.
Wpływ projektu „Doctus”
Projekt „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” umożliwił realizację w pełnym wymiarze zaplanowanych w ramach pracy doktorskiej analiz. Dzięki
wsparciu stypendialnemu w ramach projektu badania zostały zaplanowane i przeprowadzone w sposób, który pozwala na zastosowanie uzyskanych wyników w praktyce
przemysłowej.
77
Zdrowie i żywność
Klaudia Proniewska
Dyscyplina naukowa: Automatyka i robotyka
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. inż. Piotr Augustyniak
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Identyfikacja czynności życiowych człowieka na podstawie wybranych sygnałów kardiologicznych
i oddechowych
Identification of human vital functions based on selected cardiac and respiratory signals
Opis badań
78
W swojej pracy badawczej zajmuję się analizą pozyskanych sygnałów kardiologicznych
oraz oddechowych do celów pozyskiwania informacji jakościowych i ilościowych podczas monitoringu stanu zdrowia badanego, selekcją zarejestrowanych parametrów pod
względem przydatności do monitoringu stanu zdrowia badanego, określeniem rodzaju
i stopnia korelacji wzajemnej zebranych sygnałów oraz oceną ich wymienności stosowania. Badania zmierzają do wykrywania sytuacji zagrożeń - określenia ich ilościowych
norm świadczących o typowej sytuacji lub o sytuacji zagrożenia.
Zastosowanie w praktyce
Celem projektu jest zaprojektowanie systemu alarmującego, który będzie informował
o wszelkich niepokojących sygnałach świadczących o potencjalnym zagrożeniu życia
podczas snu. Skonstruowano prototyp adaptacyjnego sytemu nadzorującego potencjalnie chorego w jego miejscu zamieszkania. Określono stopień korelacji sygnałów
oraz przygotowano i zwalidowano algorytm korelacji parametrów. Na tej podstawie
można sugerować wiarygodność zaproponowanego algorytmu oraz możliwość praktycznego zastosowania.
Wpływ projektu „Doctus”
Przyznanie stypendium w projekcie „Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla
doktorantów” umożliwiło mi w pełni realizować założenia projektu związanego z pracą doktorską. Za sprawą projektu uzyskałam nieograniczony dostęp do dodatkowych
źródeł informacji, a co za tym idzie, do rozwoju wiedzy w zakresie interesującej mnie
tematyki poprzez udział w szkoleniach, kursach i konferencjach.
Maciej Roman
Zdrowie i żywność
Dyscyplina naukowa: Chemia
Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
Wydział: Chemii
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. Małgorzata Barańska
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Analiza wtórnych metabolitów roślin przy użyciu metod spektroskopii oscylacyjnej
oraz obliczeń kwantowo-chemicznych
Analysis of plant secondary metobolites by vibrational spectroscopy methods and quantum-chemical
calculations
Opis badań
Badania prowadzone w ramach pracy doktorskiej są ukierunkowane na identyfikację
oraz analizę dystrybucji wybranych metabolitów wtórnych w materiale roślinnym.
Wśród badanych metabolitów znajdują się przedstawiciele trzech grup związków:
poliacetylenów, karotenoidów oraz alkaloidów. Badania prowadzone są przy użyciu
nowoczesnych technik spektroskopii oscylacyjnej, które wsparte są obliczeniami teoretycznymi. Do analizy otrzymanych rezultatów służą również metody chemometryczne
oraz statystyczne.
Zastosowanie w praktyce
Wyniki badań wpasowywują się do potrzeb gospodarki województwa małopolskiego
i mogą być cenne dla rozwoju rolnictwa i opieki medycznej. Jednym z celów badań
jest wskazanie potencjalnych odmian roślin jadalnych, które mogą wzbogacić dietę
człowieka o niezbędne z punktu widzenia zdrowia substancje bioaktywne. Dodatkowo
zastosowanie nowoczesnych metod spektroskopowych jest próbą stworzenia szybkiej
i wiarygodnej metody kontroli jakości wyjściowego materiału roślinnego oraz produktów przetworzonych.
Wpływ projektu „Doctus”
Dzięki wsparciu finansowemu ze strony projektu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” możliwe jest znacznie szybsze i efektywniejsze prowadzenie
badań naukowych jak i szersze rozpowszechnianie uzyskanych wyników na forum krajowym oraz międzynarodowym. Pomoc finansowa pozwala na bardziej wszechstronne badania z użyciem nowoczesnej aparatury i sprzętu laboratoryjnego. Wpływa to
istotnie na jakość badań oraz pozwala na osiągniecie lepszych rezultatów w krótszym
czasie.
79
Zdrowie i żywność
Michał Stuglik
Dyscyplina naukowa: Biologia
Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
Wydział: Biologii i Nauk o Ziemi
Promotor/opiekun naukowy: dr hab. Wiesław Babik
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Identyfikacja molekularnych podstaw różnic fenotypowych oraz wnioskowanie historyczne w oparciu
o sekwencjowanie transkryptomów
Identification of the molecular basis of phenotypic differences and historical inferences
from transcriptome sequences
Opis badań
80
Badania dotyczą analizy bioinformatycznej danych z wielkoskalowego sekwencjonowania transkryptomów. Powstająca praca doktorska obejmuje badanie różnic w ekspresji genów między samicami oraz samcami rozkruszka hiacyntowego, organizmu
modelowego w badaniach nad doborem płciowym. Drugim tematem wchodzącym
w skład pracy doktorskiej jest analiza transkryptomów traszki karpackiej i zwyczajnej,
przede wszystkim wnioskowanie o procesach historycznych jakie zaszły w ewolucji tych
gatunków.
Zastosowanie w praktyce
Bioinformatyka znajduje się w centrum rewolucji w biologii jaka obecnie zachodzi.
Postęp technologiczny w technikach sekwencjonowania DNA pozwala tanio i szybko
uzyskiwać ilości sekwencji wystarczające do poznania całych genomów, jednak bez odpowiednich metod bioinformatycznych nie jest możliwe zrozumienie i wykorzystanie
tych danych. Zdobyte doświadczenie będzie można zastosować m.in. przy tworzeniu
platform obliczeniowych dla specjalistów z dziedziny Life Science czy diagnostyce biomedycznej.
Wpływ projektu „Doctus”
„Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” pozwala młodym naukowcom na zapewnienie tak ważnej niezależności finansowej oraz skupieniu się na
pracy badawczej. Podczas realizacji pracy doktorskiej finansowe wsparcie dotyczyło
m.in. zakupu komputera, książek, wyjazdów konferencyjnych.
Joanna Tkaczewska
Zdrowie i żywność
Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia
Uczelnia: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział: Technologii Żywności
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Władysław Migdał
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Porównanie jakości wybranych gatunków ryb pochodzących z różnych hodowli w Polsce
Comparison between quality of selected species of fish from different farms in Poland
Opis badań
Przedmiotem badań jest mięso karpi i pstrągów pochodzących z różnych rejonów Polski. Celem prowadzonych badań jest określenie wpływu miejsca i sposobu prowadzenia
hodowli karpia i pstrąga na wartość odżywczą, jakość zdrowotną i sensoryczną oraz
bezpieczeństwo mięsa badanych gatunków ryb. Stwierdzono, iż ryby hodowane w polskiej akwakulturze, cechują się wysoką jakością, zróżnicowaną w zależności od miejsca
i sposobu prowadzenia hodowli.
Zastosowanie w praktyce
Ryby są naturalną żywnością funkcjonalną co znaczy, iż zawierają wiele cennych składników biologicznie aktywnych. Uzyskane w badaniach wyniki dowodzą wysokiej jakości ryb hodowanych na terenie Małopolski w porównaniu z innymi rejonami kraju.
Ponadto rezultaty badań prezentują cenną informację na temat wpływu rodzaju paszy
i warunków hodowlanych, na jakość mięsa ryb słodkowodnych. Wiedza ta umożliwia
przedsiębiorcom modyfikacje warunków hodowlanych tak, aby uzyskać produkt o jeszcze wyższej jakości.
Wpływ projektu „Doctus”
Projekt „Doctus - Małopolski fudusz stypendialny dla doktorantów” miał ogromny
wpływ na prowadzone przeze mnie badania. Dzięki niemu, mogłam uczestniczyć
w wielu konferencjach naukowych i szkoleniach, które podniosły moje kwalifikacje.
Ponadto z tego funduszu finansowałam zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Dzięki środkom z projektu Doctus mogłam całkowicie poświęcić się pracy
naukowej, nie martwiąc się o moją sytuację materialną.
81
Zdrowie i żywność
Katarzyna Wolny-Koładka
Dyscyplina naukowa: Agronomia
Uczelnia: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział: Rolniczo-Ekonomiczny
Promotor/opiekun naukowy: prof. dr hab. Wiesław Barabasz
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Bioróżnorodność i reakcja grzybów z rodzaju Fusarium na wybrane czynniki w badaniach in vitro
Biodiversity and in vitro reaction of Fusarium fungi to selected factors
Opis badań
82
Podjęte przeze mnie badania służą ocenie bioróżnorodności populacji grzybów z rodzaju Fusarium porażających zboża na terenie Małopolski. W efekcie przeprowadzonych
analiz określono skład gatunkowy i częstość występowania Fusarium spp. na badanym
obszarze a także zbadano wrażliwość szczepów na fungicydy, antybiotyki, metale ciężkie oraz nanocząsteczki. Stwierdzono, iż zgromadzone izolaty posiadają szerokie uzdolnienia do produkcji mykotoksyn, które obniżają jakość pozyskiwanego ziarna a także są
poważnym zagrożeniem dla ludzi i zwierząt.
Zastosowanie w praktyce
Testy wrażliwości grzybów z rodzaju Fusarium na wybrane fungicydy i nanocząsteczki pozwoliły ocenić ich skuteczność w zwalczaniu tych patogenów. Analiza oporności
Fusarium spp. na antybiotyki umożliwiła ustalenie odpowiednich dawek stosowanych
w leczeniu pacjentów ze stwierdzoną fuzariozą. Z użyciem metod biologii molekularnej opartych na technice PCR wykryto geny odpowiedzialne za produkcję mykotoksyn
z grupy trichotecenów. Na podstawie przeprowadzonych analiz genetycznych stwierdzono wysoką toksyczność zgromadzonych szczepów grzybów, co jest szczególnie niebezpieczne w sytuacji dużego porażenia zbóż przez Fusarium spp.
Wpływ projektu „Doctus”
Dzięki środkom otrzymanym w ramach programu „Doctus-Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” uzyskałam stabilizację finansową, która pozwoliła mi
w pełni poświęcić się prowadzonym badaniom naukowym. Dzięki stypendium mogłam
rozbudować swoje stanowisko pracy oraz pojechać na wiele konferencji naukowych.
Szanowni Państwo,
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną
powołaną przez Sejmik Województwa Małopolskiego pod koniec 2007 roku. Głównym zadaniem MCP jest
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w regionie poprzez dystrybucję środków finansowych pochodzących
z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. MCP, w imieniu Zarządu Woje‑
wództwa Małopolskiego, odpowiedzialne jest za prawidłowe wykorzystanie prawie 190 mln euro przezna‑
czonych przede wszystkim dla przedsiębiorców na wsparcie inwestycyjne, komercjalizację badań nauko‑
wych, a także dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.
Komplementarnie do wsparcia komercjalizacji badań naukowych, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
od 2008 roku realizuje projekt systemowy „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów”. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Wo‑
jewództwa Małopolskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Jego celem
jest wspieranie prac i badań naukowych uczestników studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostkę
organizacyjną uczelni lub placówkę naukową na terenie Unii Europejskiej, kształcącym się w dziedzinie na‑
uki lub dyscyplinie naukowej uznanej za szczególnie istotną dla rozwoju Małopolski tj. zgodną z Regionalną
Strategią Innowacji Województwa Małopolskiego. MCP planuje do 2015 roku wesprzeć ponad 400 młodych
naukowców, których efekty badań mogą być wykorzystane w praktyce przez przedsiębiorstwa prowadzące
działalność gospodarczą na terenie Województwa Małopolskiego, przyczyniając się do poprawy ich konku‑
rencyjności i rozwoju ekonomicznego, a tym samym do wzrostu innowacyjności regionu.
Rafał Solecki
Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Podobne dokumenty