Pobierz mały pdf 7.82 MB

Komentarze

Transkrypt

Pobierz mały pdf 7.82 MB
RYSUNKI
A RC H I T E K TO N I C Z N E
I MAKIETY
N O W YC H
WARSZAWSKICH
I N W E S T YC J I
2002
PLANY
NA PRZYSZ¸OÂå
ISSN 1643-7861
MIEJSCE EKSPOZYCJI
UL. CHODKIEWICZA 11, WARSZAWA
WOJCIECHA KOZAKA
RYSUNKI
A RC H I T E K TO N I C Z N E
I MAKIETY
N O W YC H
WARSZAWSKICH
I N W E S T YC J I
K W I E C I E ¡ – M A J
2
0
0
2
C
E
N
T
R
U
M
E D U K A C Y J N O
K U L T U R A L N E
¸
O
W
I
C
K
A
PLANY
NA PRZYSZ¸OÂå
WYSTAWA POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA STO¸ECZNEGO WARSZAWY
2
3
Organizatorzy, Uczestnicy i GoÊcie wystawy
„Plany na przysz∏oÊç. Rysunki architektoniczne i makiety nowych warszawskich inwestycji”.
Szanowni Paƒstwo!
Wystawa „Plany na przysz∏oÊç. Rysunki architektoniczne i makiety nowych warszawskich inwestycji” sta∏a si´ najwi´kszym
w Warszawie corocznym forum prezentacji projektów inwestycyjnych i wydarzeniem, które znalaz∏o sta∏e miejsce w kalendarzu spotkaƒ
architektów z mieszkaƒcami i w∏adzami stolicy. Jest zapisem rozwoju architektury w czasie, w którym miasto tak bardzo si´ zmienia.
Wystawa promuje architektur´ jako wa˝nà dziedzin´ w ˝yciu kulturalnym i gospodarczym. UÊwiadamia, ˝e architektura nale˝y do nas
wszystkich. Z pewnoÊcià ostatnie lata przynios∏y wiele pozytywnych zmian w krajobrazie Warszawy. Zasady uj´te w Nowej Polityce
Przestrzennej i efekty publicznych dyskusji w ramach warsztatów „Warszawa moich marzeƒ” wprowadzajà wi´cej ∏adu i harmonii do
przestrzeni publicznej stolicy. Dla mnie osobiÊcie bardzo wa˝nà sprawà jest coraz wi´kszy udzia∏ inwestorów, ludzi kultury i sztuki,
dziennikarzy, a przede wszystkim warszawiaków, w dyskusji o tym, jak uczyniç miasto pi´kniejszym i wyjàtkowym, jak dbaç o jego
to˝samoÊç kulturowà. W takiej atmosferze jest szansa na rozwój w kierunku akceptowanym przez wi´kszoÊç.
Sprawdzajà si´ konkursy architektoniczne. Dajà przeglàd twórczoÊci i sà zawsze êród∏em o˝ywczego post´pu. A w Warszawie
tak˝e dobrà tradycjà architektury. Zarówno przed wojnà, jak i obecnie, wiele wybitnych budowli, jak choçby gmach Sàdu Najwy˝szego
czy Biblioteka UW, ma rodowód konkursowy. Dlatego te˝ w ostatnich latach jest ich coraz wi´cej. Dotyczà tak pojedynczych obiektów
jak i ca∏ych przestrzeni. Tematami konkursowymi ostatnio by∏y m.in. koncepcja architektoniczno-przestrzenna rozbudowy Sejmu czy
zagospodarowanie placu Konstytucji.
Jestem przekonany, ˝e nowe wartoÊci do krajobrazu stolicy w najbli˝szych latach wniesie akces Polski do Unii Europejskiej.
Wydaje si´, ˝e wymogi UE wzmocnià rol´ gospodarki przestrzennej, a koniecznoÊç ustanowienia w Warszawie nowych instytucji stanie
si´ dodatkowym impulsem rozwojowym dla miasta.
Liczba prac zaprezentowanych w tej edycji wystawy i ich skala pokazujà, ˝e stagnacja polskiej gospodarki nie dotkn´∏a
warszawskiej architektury.
˚ycz´, aby projekty zdoby∏y uznanie mieszkaƒców Warszawy i abyÊmy wkrótce mogli podziwiaç ich udane realizacje.
Z powa˝aniem
Warszawa, 25 kwietnia – 30 maja 2002 roku
Wojciech Kozak
Prezydent m.st. Warszawy
4
Zapraszamy na siódmà edycj´ wystawy „Plany na przysz∏oÊç. Rysunki architektoniczne i makiety nowych warszawskich
inwestycji”. Warszawa si´ zmienia, a my staramy si´ to udokumentowaç. Powstajà coraz lepsze projekty, zdecydowana wi´kszoÊç
jest realizowana. Cz´sto zaskakuje mnie wbudowana kolejna „plomba” czy ca∏a pierzeja ulicy. Zmieni∏a si´ Wo∏oska, Kasprzaka czy
Aleje Jerozolimskie.
˚eby z realizowanych inwestycji powsta∏o miasto, potrzebny jest pewien ∏ad przestrzenny. W∏adze miasta opracowujàc plan
zagospodarowania Warszawy, w dokumencie Nowa Polityka Przestrzenna da∏y wyraz troski o rozwiàzania urbanistyczne. Trudno jest
tylko takie plany ca∏ego miasta zaprezentowaç. W tym roku pokazujemy kolejne fragmenty: Wola, Wilanów, Ok´cie i Plac Konstytucji.
Dopóki inwestorzy b´dà zlecaç architektom wykonanie nowych projektów i co roku starczy materia∏ów na wystaw´, b´dziemy
to Paƒstwu prezentowaç. Bardzo bym chcia∏a, ˝eby kiedyÊ w kolejnym katalogu znalaz∏y si´ projekty zabudowy placu Defilad. Wtedy
spe∏ni si´ marzenie warszawiaków i ta ogromna przestrzeƒ w centrum miasta b´dzie zaprojektowana jak przysta∏o na stolic´ kraju.
Na terenach wokó∏ Pa∏acu Kultury powinno powstaç nowoczesne city.
W opinii wielu osób, atmosfer´ starej Warszawy mo˝na odnaleêç w okolicach Zàbkowskiej i Brzeskiej. Sà tam jeszcze autentyczne
zabytki, oryginalny bruk granitowy (szcz´Êliwie zachowany) i ˝eliwne latarnie. Rozpocz´∏a si´ renowacja Starej Pragi. Trwajà prace
przy ul. Zàbkowskiej. Czekajà kolejne kamienice i fabryki.
MyÊl´, ˝e kiedyÊ okolice te b´dà przyciàgaç turystów antykwariatami, galeriami, salami koncertowymi i knajpkami. ChcieliÊmy
zach´ciç Paƒstwa do spaceru po Zàbkowskiej pokazujàc na wystawie kamienice po renowacji.
Katarzyna Hagmajer
Dyrektor Centrum ¸OWICKA
PLANY
NA PRZYSZ¸OÂå
2002
6
EUROCENTRUM
ul. Raszyƒska
ul.
Gró
jeck
a
Je
kie
ms
oli
roz
je
Ale
Lokalizacja
Al. Jerozolimskie 124/138
Autorzy projektu
Boyout Architectural Co. Ltd.
Plan Design Company Ltd.
Inwestor
Yenigun Group of Companies,
Usluel Energy Installations,
Bogazici Investment Inc.,
Can Group
Generalny wykonawca
8 STAR Sp. z o.o.
Data powstania projektu
2000
Dane techniczne
Powierzchnia biurowa – bud. D: 12 500 m2
IloÊç kondygnacji: 20
IloÊç miejsc parkingowych: 290 (bud. D)
Eurocentrum obejmuje cztery budynki biurowe
o ∏àcznej powierzchni 52 000 m2 oraz
czterogwiazdkowy hotel Crowne Plaza (operator –
Six Continents Hotels) z 320 pokojami, centrum
konferencyjnym, kasynem, salà balowà, centrum
odnowy biologicznej oraz basenem.
Budynki liczà 21 kondygnacji, pod wszystkimi
zaplanowano 3-poziomowe podziemne parkingi
(∏àcznie ok. 850 miejsc). Pierwsze trzy kondygnacje
ka˝dego biurowca zostanà przeznaczone na handel
i us∏ugi.
7
ul. Armii Ludowej
INTERNATIONAL BUSINESS CENTER
Lokalizacja
Skrzy˝owanie ulic Polnej i Waryƒskiego
oraz Trasy ¸azienkowskiej, przy stacji metra
Politechnika
Autor projektu
Denton Croker Marshall Sp. z o.o.
Autor konstrukcji
Epstein Sp. z o.o.
Inwestor
GE Capital Golub Europe L.L.C.,
Heitman Central European Property Partnership
Generalny wykonawca
Hochtief Polska Oddzia∏ Budokor
Data powstania projektu
2000/2001
RZUT PARTERU
Dane techniczne
Powierzchnia ca∏kowita: 54.500 m2
w tym: budynek A: 27.500m2
budynek B: 27.000m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 35.000 m2
w tym: budynek A: 17.500m2
budynek B: 17.500m2
IloÊç kondygnacji: 3 podziemne
10 nadziemnych (budynek A)
13 nadziemnych (budynek B)
IloÊç gara˝y: 267 (obydwa budynki)
International Business Center b´dzie si´ sk∏ada∏
z dwóch obiektów: budynku A (al. Armii
Ludowej 14) oraz budynku B (ul. Polna 11).
8
ska
lew
Kró
ul.
ul.
Ma
rsz
a∏k
ow
sk
a
SASKI CRESCENT
Budynek biurowy klasy A zlokalizowany
w Centralnym Obszarze Biznesu.
Systemy sufitów podwieszonych i pod∏óg
podniesionych w ca∏ym budynku, BMS,
najnowoczeÊniejsze systemy telekomunikacji.
H ¯ 25
¯ 25
H
¯ 25
fire
H
¯ 25
Dane techniczne
Powierzchnia zabudowy: 2 247 m2
Kubatura ca∏kowita: 63 100 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 24 203 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 18 996 m2
IloÊç kondygnacji: 9 biurowych + 2 podziemne
IloÊç miejsc parkingowych: 170
¯ 25
Lokalizacja
ul. Królewska róg Marsza∏kowskiej
Autorzy projektu
AUKETT + APA Wojciechowski Sp. z o.o.
arch.arch.
Szymon Wojciechowski – generalny projektant;
Micha∏ Sadowski – prowadzàcy temat;
Magda Rachuta, Martin Hyams,
Lindsay Wislocki, Piotr Wis∏ocki,
Karolina Cegie∏kowska, Piotr Janczewski,
Wojciech Kalinowski, Magda Maciàg,
Grzegorz Mizieliƒski, Beata Mosakowska,
Maciej Nowosielski, Izabela Pietraszek-Kubicka,
Izabela Trzciƒska, Maciej Wawrzycki
Inwestor
AIG/LINCOLN POLSKA
Generalny wykonawca
STRABAG POLSKA Sp. z o.o.
Data powstania projektu
2001
9
CENTRUM ˚ELAZNA
na
elaz
ul. ˚
ul. G
ka
ows
rzyb
Lokalizacja
róg ul. ˚elaznej i Grzybowskiej
Autor projektu
arch. Mariusz Podbielski, arch. Piotr Zaniewski
Wspó∏praca
arch.arch. Piotr Wodzis∏awski,
Agnieszka Skolimowska, Igor Szostak,
Pawe∏ Cichocki
Konstrukcje
in˝. S∏awomir Pawelec
Inwestor
JM PROPERTY Sp. z o.o., Warszawa
Generalny wykonawca
PROMEN G&B Sp. z o.o.
Data powstania projektu
2000-2002
Dane techniczne
Kubatura zespo∏u: ok. 205 000 m3
Powierzchnia ca∏kowita: ok. 76 000 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: ok. 60 000 m2
IloÊç miejsc parkingowych: 561
Hotel niski z us∏ugami:
powierzchnia us∏ug: 921 m2
powierzchnia hotelowa: 6 874 m2
Hotel wysoki z us∏ugami:
powierzchnia us∏ug: 1 772 m2
powierzchnia hotelowa: 10 080 m2
RZUT PI¢TRA XIV
W sk∏ad zespo∏u wchodzà m.in. budynki
mieszkalno-biurowe, hotele, restauracje,
centrum konferencyjne.
10
HAMPTON PARK
Al. Jerozolimskie
Lokalizacja
Aleje Jerozolimskie, W∏ochy
Autorzy projektu
AUKETT+ APA Wojciechowski Sp. z o.o.
arch.arch. Szymon Wojciechowski, Piotr Wislocki,
Micha∏ Sadowski, Lindsay Wislocki,
Wojciech Badowski, Krzysztof Gryczyƒski,
Monika Filipska, Martin Hyams,
Wojciech Kalinowski, Anna Kuç,
Rafa∏ Langowski, Beata Mosakowska,
Bartosz Okapiec, Przemys∏aw Sykus,
Izabela Trzciƒska, Marcin Zadro˝ny
Inwestor
Liebrecht & Wood Polska Sp. z o.o.
Data powstania projektu
2000
Dane techniczne
Kubatura ca∏kowita: 151 700 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 42 844 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 38 653 m2
IloÊç kondygnacji: 7 + 2 podziemne (gara˝owe)
IloÊç miejsc parkingowych: 1420
Wyposa˝enie budynku: Standard klasy A.
Zespó∏ 4 budynków biurowych z dziedziƒcem ogrodem, mo˝liwoÊç dowolnej aran˝acji wn´trz
biurowych.
DYSPOZYTORNIA I BUDYNEK
BIUROWO-ADMINISTRACYJNY EuRoPol GAZ
11
itera
ul. L
cka
Lokalizacja
ul. Literacka, Bielany
Autor projektu
arch. Tadeusz Spycha∏a
Wspó∏autorzy
arch. Andrzej Orliƒski, arch. Wojciech Pop∏awski
Wspó∏praca
arch. Anita Zajàczkowska,
arch. Mark Gilbert, Werner Leithner
Autor konstrukcji
BWL – Projekt Sp. z o.o.
in˝. Jerzy B∏à˝eczek, in˝. Bogdan Wy˝ykowski,
in˝. Arkadiusz ¸oziƒski
Inwestor
EuRoPol GAZ S.A.
Generalny wykonawca
PHZ Bartimpex S.A.
Data powstania projektu
2000
MONITORING
POMIESZCZENIA
TECHNICZNE
STREFA
ZARZÑDU
SEKRETARIATY
PLENEROWE
KORYTARZ
BIURA
CENTRUM
KONFERENCYJNE
RESTAURACJA
BIURA
FOYER
GARA˚E
PRZEKRÓJ A-A
Dane techniczne
Kubatura ca∏kowita: 165 450 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 41 500 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 32 100 m2
IloÊç kondygnacji:
nadziemne – 6
podziemne – 2
IloÊç gara˝y: 2 poziomy
IloÊç miejsc parkingowych:
podziemne – ok. 380
naziemne – ok. 34
12
SIEDZIBA „KREDYT BANKU”
wa
ul. Gie∏do
Lokalizacja
ul. Gie∏dowa 7/9, Wola
Autorzy projektu
JEMS ARCHITEKCI Sp. z o.o.
arch.arch. Marcin Sadowski,
Jerzy Szczepanik-Dzikowski,
Maciej Mi∏ob´dzki,
Olgierd Jagie∏∏o
Wspó∏praca
arch.arch. Marek Moskal, Pawe∏ Paradowski,
Izabela Bednarska, Agnieszka Zygmunt,
Piotr Henger, Tomasz Japa,
Kasper Màczeƒski
Autor konstrukcji
WARCENT, in˝. Witold Rybiƒski
Inwestor
VICTORIA DEVELOPMENT Sp. z o.o.
Generalny wykonawca
BUDIMEX UNIBUD
Data powstania projektu
2001
Dane techniczne
Kubatura: 71 080 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 18 149 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 16 704 m2
IloÊç kondygnacji: 13 + 1 podziemna (gara˝owa)
IloÊç miejsc parkingowych:
podziemne – 85
naziemne – 80
13
ul. K. Hoffmanowej
BUDYNEK BIUROWY „PARK VIEW”
ul. Wawelska
Lokalizacja
ul. Wawelska róg Korzeniowskiego
Autorzy projektu
arch. Ma∏gorzata Kotarska
arch. Adam Gorczyca
Inwestor
MK Inwestycja Sp. z o.o.
Data powstania projektu
2001/2002
Dane techniczne
Kubatura: 12 250,6 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 3 407 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 2 862,2 m2
Powierzchnia biurowa: 1 817,8 m2
IloÊç kondygnacji: 6+1 podziemna (gara˝owa)
IloÊç miejsc parkingowych: 42
RZUT PARTERU
Zastosowano system wielopoziomowego
parkowania na paletach.
14
BUDYNEK BIUROWY MYSIA 5
ul. Brac
ka
ul. Mysia
Lokalizacja
ul. Mysia 5
Autor projektu
PRC Architekci
Konstrukcja
Buro Happold
Inwestor
MYSIA 5 Sp. z o.o., Warszawa
Generalny wykonawca
HOCHTIEF Polska
Data powstania projektu
2001
Dane techniczne
¸àczna powierzchnia u˝ytkowa: ok. 8 278 m2
w tym: 2 575 m2 – g∏ówna siedziba PAP S.A.,
5 703 m2 – na wynajem
IloÊç kondygnacji:
7 – w cz´Êci PAP,
8 – w cz´Êci przeznaczonej na wynajem
2 podziemne kondygnacje parkingowe
IloÊç miejsc gara˝owych: 75 (1 miejsce na 75 m2
wynaj´tej powierzchni)
PARTER
ROZBUDOWA BUDYNKU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA HIGIENICZNEGO
15
a
row
Ka
ul.
Lokalizacja
ul. Karowa 31
Autorzy projektu
Pracownia Projektowa jot-ka-em S.C.
arch. Joanna Kurpaska,
arch. Krystyna Trautsolt-Kleyff,
arch. Stanis∏aw Politalski
Wspó∏praca
tech. arch. Alicja Ostafin, arch. Przemys∏aw Kotliƒski
Konstrukcje
TMJ PROJEKT Biuro Projektów Konstrukcyjnych
in˝. Tomasz Zi´ta∏a
Inwestor
Budexport Sp. z o.o.
Data powstania projektu
2001
RZUT V KONDYGNACJI
Dane techniczne cz´Êci nowoprojektowanej
Kubatura: 5 476 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 1 616,1 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 1 267,9 m2
Liczba kondygnacji budynku cz´Êci
dobudowywanej: 5 nadziemnych
Parking w poziomie parteru: 10 miejsc
Rozbudowywany budynek biurowy Polskiego
Towarzystwa Higienicznego powsta∏ w 1914 r.
wg projektu Jana Heuricha – syna.
Do budynku zostanie dobudowane brakujàce
skrzyd∏o z pomieszczeniami biurowymi
i gara˝em (platformy dwupoziomowe) w poziomie
parteru. Rozbudowa ma na celu ochron´ skarpy
i istniejàcych budynków przed osuwaniem si´
oraz harmonijne uzupe∏nienie sylwety zabudowy
Skarpy Warszawskiej.
16
ul. ˚o∏n
y
BUDYNEK BIUROWY „RODAN 2”
ul. Pu∏awska
Lokalizacja
ul. Pu∏awska 465, Ursynów
Autorzy projektu
STANISZKIS-ARCHITEKT
arch. arch. Magdalena Staniszkis,
Piotr Mrugalski, Magdalena Jarczewska,
Przemys∏aw Sacewicz
Inwestor
RODAN DEVELOPMENT Sp. z o.o.
Data powstania projektu
1999-2000
RZUT PARTERU
Dane techniczne
Kubatura ca∏kowita: 15 730 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 6 018,3 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 2 559,8 m2
IloÊç kondygnacji: 4 (1 podziemna i 3 nadziemne)
IloÊç miejsc parkingowych:
gara˝ podziemny – 49
na terenie – 69
AMBASADA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW
I REZYDENCJA AMBASADORA
17
ul. Kawalerii
01. wiatro∏ap
02. recepcja
03. schowek
04. hall wejÊciowy
05. garderoba
06. pokój konsultacji publicznych
07. toalety
08. sala spraw konsularnych
09. korytarz
10. wejÊcie do sekcji konsularnej
11. cz´Êç publiczna sekcji konsularnej
12. pomieszczenie ze stanowiskami obs∏ugi
13. biura
14. Êmietnik
15. Êluza
16. majster, goniec, centrala telefoniczna
17. kantyna, kuchnia
18. taras
19. magazyn
20. pokój pocztowy
21. sta∏e archiwum
22. magazyn materia∏ów biurowych
23. szyfrownia
24. telefon / baza danych
25. archiwum
26. korytarz
RZUT PARTERU
Lokalizacja
ul. Kawalerii
Autor projektu
ERICK VAN EGERAAT ASSOCIATED ARCHITECTS
Wspó∏praca
GRUPA 5 Sp. z o.o.
arch.arch. Roman Dziedziejko, Mariusz Jasiƒski,
Miko∏aj Kad∏ubowski, Micha∏ Leszczyƒski,
Krzysztof Mycielski
Autor konstrukcji
OVE ARUP & PARTNERS
Inwestor
Ambasada Królestwa Niderlandów
Generalny wykonawca
BUDIMEX UNIBUD
Data powstania projektu
2000-2001
Dane techniczne
Kubatura ca∏kowita: 15 048 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 4 050 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 3 550 m2
IloÊç kondygnacji: 3 + 1 podziemna (gara˝owa)
IloÊç miejsc parkingowych: 46
w tym: podziemne – 30
naziemne – 16
Wyposa˝enie budynku: klimatyzacja, ch∏odzenie
i ogrzewanie radiacyjne sufitowe. Jeden z trzech
pilota˝owych projektów ambasad Królestwa
Niderlandów, w których inwestor po∏o˝y∏
szczególny nacisk na jakoÊç architektury.
INTER.CONTINENTAL HOTEL – WARSAW
ul. Paƒska
ul. Âliska
18
ul. E. Plater
Lokalizacja
ul. Emilii Plater/ul. Âliska
Autor projektu
arch. Tadeusz Spycha∏a
Wspó∏autorzy
arch. Willibald Fürst
arch. Wojciech Pop∏awski
Wspó∏praca
arch. Gerhard Gössinger, arch. Talik Chalabi,
Gernot Lippert
Autor konstrukcji
Projektierungsbüro GmbH, Wiedeƒ – Austria
Inwestor
Six Continents Hotels, Wielka Brytania;
UBM Realitätenentwicklungs AG, Wiedeƒ – Austria;
Warimpex Finanz und Beteiligungs AG,
Wiedeƒ – Austria
Generalny wykonawca
PORR Projekt und Hochbau GmbH, Wiedeƒ –
Austria
Data powstania projektu
2001
Dane techniczne
Kubatura ca∏kowita: 203 567 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 57 335,75 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 45 252,25 m2
IloÊç kondygnacji:
nadziemne – 46
podziemne – 5
IloÊç gara˝y: 4 poziomy
IloÊç miejsc parkingowych: ok. 170 podziemnych
IloÊç pokoi hotelowych: 328 pokoi goÊcinnych,
78 pokoi d∏ugiego pobytu
19
BEST WESTERN HOTEL
ogr
ódk
i dz
ia∏k
owe
cznia
ul. 17-go Sty
Lokalizacja
ul. 17 Stycznia
Autorzy projektu
APA Wojciechowski Sp. z o.o.
arch.arch. Szymon Wojciechowski,
Micha∏ Sadowski, Witold Dudek,
Izabela Pietraszek-Kubicka,
Manfred Ronstedt, PCG
Autor konstrukcji
Konwiko S.C. in˝. Przemys∏aw Konwicki
Inwestor
B.W. HOTELS Sp. z o.o.
Data powstania projektu
2000-2001
RZUT PARTERU
Tiefsp¸l-WC, wandh‰ngend Tiefsp¸l-WC, wandh‰ngend Tiefsp¸l-WC, wandh‰ngend Tiefsp¸l-WC, wandh‰ngend Tiefsp¸l-WC, wandh‰ngend Tiefsp¸l-WC, wandh‰ngend
Dane techniczne
Kubatura ca∏kowita: 45 000 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 14 300 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 12 600 m2
IloÊç kondygnacji: 7 + 1 podziemna (gara˝owa)
IloÊç miejsc parkingowych: 150 (47 w gara˝u
podziemnym)
Hotel w standardzie **** z 260 pokojami.
Centrum Konferencyjne o powierzchni 1500 m2,
restauracja na 160 osób, fitness club, night bar
oraz sklepy.
Tiefsp¸l-WC, wandh‰ngend Tiefsp¸l-WC, wandh‰ngend Tiefsp¸l-WC, wandh‰ngend Tiefsp¸l-WC, wandh‰ngend Tiefsp¸l-WC, wandh‰ngend Tiefsp¸l-WC, wandh‰ngend
20
BUDYNEK HOTELOWO-APARTAMENTOWY Z US¸UGAMI
lna
hmie
ul. C
ul. S
zpita
lna
Lokalizacja
ul. Chmielna 13a
Autorzy projektu
arch. Leszek Klajnert, arch. Jerzy Czy˝,
arch. Adam Wagner
Wspó∏praca
arch. Bart∏omiej Bie∏yszew,
tech. arch. Ewa Kolasiƒska,
arch. Joanna Karkowska
Inwestor
Diana Development Sp. z o.o.
Generalny wykonawca
PIA Piasecki
Data powstania projektu
1999/2000 (projekt budowlany)
Dane techniczne
Kubatura ca∏kowita: 25 651,3 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 8 661,5 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 4 344,6 m2
IloÊç kondygnacji: 6
IloÊç gara˝y: 1 kondygnacja podziemna
IloÊç miejsc parkingowych: 28
IloÊç apartamentów: 60
Powierzchnia apartamentów: 3 781,95 m2
21
PENSJONAT „DIANA”
ki
yƒs
egrz
wZ
Zale
a
ow
as
cz
.W
ul
Lokalizacja
Bia∏obrzegi, ul. Wczasowa
Autorzy projektu
APA Wojciechowski Sp. z o.o.
arch.arch. Szymon Wojciechowski,
Micha∏ Sadowski, Witold Dudek,
Izabela Pietraszek-Kubicka
Inwestor
Globalstar Development Polska Sp. z o.o.
Generalny wykonawca
Poldomus Development Sp. z o.o.
Data powstania projektu
2001
RZUT PARTERU
Dane techniczne
Kubatura ca∏kowita: 3 823 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 1 590 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 1 332 m2
IloÊç kondygnacji: 3
IloÊç miejsc parkingowych: 33
Pensjonat zlokalizowany bezpoÊrednio
nad brzegiem Zalewu Zegrzyƒskiego,
w standardzie **** z 15 pokojami,
2 salami konferencyjnymi, restauracjà na 60 osób
i night barem.
22
ul. Kar
olkow
a
WARSZAWSKIE CENTRUM KONGRESOWE
wa
olejo
ul. K
Lokalizacja
Teren pomi´dzy ul. Towarowà, Siennà, Kolejowà
i Przyokopowà
Autorzy projektu
APA Wojciechowski Sp. z o.o.
arch.arch. Szymon Wojciechowski,
Micha∏ Sadowski, Dariusz MaÊniak
Project Management
STK PROJECT SERVICES
in˝. Stan Kotowski
Inwestor
CAPITAL M INVESTMENT GROUP
Data powstania projektu
2000-2001
Dane techniczne
Kubatura ca∏kowita: 600 000 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 120 000 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 90 000 m2
Powierzchnia centrum
rozrywkowo-handlowego: 31 500 m2
Powierzchnia biur: 13 700 m2
IloÊç kondygnacji: 1-9
IloÊç miejsc parkingowych: 5000
Hotel w standardzie *****
250 pokoi
Centrum Kongresowe: 3500 uczestników
Restauracje: 2000 miejsc
23
CENTRUM OLIMPIJSKIE
Wybrze˝e Gdyƒskie
Lokalizacja
ul. Wybrze˝e Gdyƒskie 4
Autorzy projektu
Koncepcja: arch. Bogdan Kulczyƒski,
arch. Rados∏aw Sojka, Pawe∏ Py∏ka,
arch. Yacine Diallo
Projekt budowlany: arch. Bogdan Kulczyƒski,
Pawe∏ Py∏ka, arch. Piotr Prawdzik,
arch. Yacine Diallo, arch. Przemys∏aw Kokot
Autorzy konstrukcji
in˝. Marek Salak, in˝. Marek Kuban,
in˝. Stefan Kowalski
Inwestor
Polski Komitet Olimpijski,
Echo Investment
Data powstania projektu
2001/2002
Dane techniczne
Powierzchnia u˝ytkowa: 6 500m2
Powierzchnia gara˝y: 3 200m2
W sk∏ad Centrum Olimpijskiego wchodzà:
– budynek administracyjny z cz´Êcià
konferencyjnà dla Polskiego Komitetu
Olimpijskiego (z gara˝em pod powierzchnià
terenu),
– zespó∏ terenowych urzàdzeƒ rekreacyjnych,
– zespó∏ budynków biurowych (z gara˝ami
pod powierzchnià terenu).
24
KRYTY BASEN NA STADIONIE SPORTOWYM
ul. g
en.
o
K. S
kieg
ows
snk
o
Lokalizacja
ul. Sosnkowskiego, Ursus
Autorzy projektu
Kancelaria Inwestycyjna „Property – Project” Sp. z o.o.
arch. Anna Pietras, arch. Adrian Górecki,
arch. Katarzyna Owczynnik
Wspó∏praca
tech.arch.: Maria Karczemna, Jolanta Ogrodowska,
El˝bieta Zajàc
Autor konstrukcji
in˝. Andrzej Ko∏dej
Inwestor
Urzàd Gminy Warszawa Ursus
Data powstania projektu
2001
Dane techniczne
Kubatura: 23 210 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 5 975,6 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 3 593,4 m2
IloÊç kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne
+ 1 podziemna (podpiwniczenie hali basenowej)
IloÊç miejsc parkingowych:
parking zewn´trzny – 70 miejsc postojowych
+ 2 dla autokarów
Basen sportowy o wymiarach 12,5 x 25 m – do nauki
p∏ywania dla doros∏ych, p∏ywania sportowego
i rekreacyjnego. W drugiej cz´Êci hali basenowej:
basen rekreacyjno-rehabilitacyjny po∏àczony z basenem
do nauki p∏ywania dla ma∏ych dzieci, brodzik
dla ma∏ych dzieci, 2 wanny whirlpool z hydromasa˝em
oraz làdowisko zje˝d˝alni wodnej.
Zespó∏ Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji.
Na pi´trze: widownia basenu sportowego, kawiarnia,
kr´gielnia. Obiekt dostosowany dla osób
niepe∏nosprawnych.
13
3
13
3
4
4
11
10
2
1
12
14
5
5
3
4
6
7
8
9
1 – hol wejÊciowy
2 – szatnia
3 – przebieralnia m´ska
4 – przebieralnia damska
5 – pomieszczenia socjalne
6 – solarium
7 – masa˝
8 – wypoczywalnia
9 – natryski
10 – basen sportowy 12,5 x 25m
11 – basen do nauki p∏ywania
12 – brodzik
13 – whirpool
14 – làdowisko zje˝d˝alni
25
KRYTY BASEN PRZYSZKOLNY
ul. Niegociƒska
Lokalizacja
ul. Niegociƒska 2, Mokotów
Autorzy projektu
Kancelaria Inwestycyjna „Property – Project” Sp. z o.o.
arch. Adrian Górecki, arch. Adam Kulikowski,
arch. Zenon ZapaÊnik
Wspó∏praca
arch. kraj. Artur Bronisz,
tech. arch. Anna Woêniak, arch. Lidia Czarnecka
Autor konstrukcji
in˝. Andrzej Ko∏dej
Inwestor
Zarzàd Dzielnicy Mokotów Gminy Warszawa Centrum
Data powstania projektu
2001/2002
Dane techniczne
Powierzchnia ca∏kowita: 3 066,2 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 1 475,6 m2
IloÊç kondygnacji: 1 + 1 podziemna
(z cz´Êciowym podpiwniczeniem)
IloÊç miejsc postojowych: 50
Hala basenowa – sk∏adajàca si´ z dwóch niecek
basenowych i widowni sta∏ej. Niecka
basenowa o wymiarach 25 x 12,5m i g∏´bokoÊci
1,30÷1,80 m, ma charakter sportowy.
Niecka basenowa o wymiarach 6,0 x 12,5 m
i g∏´bokoÊci 0,80÷1,10 m, przeznaczona jest
do nauki p∏ywania dla ma∏ych dzieci i p∏ywania
rekreacyjnego.
Trybuny sta∏e o ∏àcznej iloÊci 134 miejsc
siedzàcych.
Obiekt dostosowany dla osób niepe∏nosprawnych.
26
ul. Karmelicka
SALA SPORTOWA SZKO¸Y PODSTAWOWEJ NR 210
ul. Dzielna
Lokalizacja
ul. Karmelicka 13
Autorzy projektu
Kancelaria Inwestycyjna
„Property – Project” Sp. z o.o.
arch.arch. Adrian Górecki, Renata Strzeszewska,
Iwona Bal, Adam Kulikowski,
Natalia Regulska, Zenon ZapaÊnik
Wspó∏praca
arch. kraj. Artur Bronisz, arch. Lidia Czarnecka,
tech. arch. Anna Woêniak
Autor konstrukcji
in˝. Andrzej Ko∏dej
Inwestor
Administracja Placówek OÊwiatowych Warszawa
ÂródmieÊcie
Data powstania projektu
2002
ELEWACJA FRONTOWA OD UL. DZIELNEJ
Dane techniczne
Kubatura: 10 304,2 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 1 575,74 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 1 373,48 m2
IloÊç kondygnacji: 1 nadziemna + 1 podziemna
(z cz´Êciowym podpiwniczeniem)
IloÊç miejsc postojowych: 29
ELEWACJA OD STRONY BOISK
Teren do gier zespo∏owych o wymiarach 40 x 24 m
na którym zlokalizowane b´dà: boisko do pi∏ki no˝nej
i r´cznej, dwa wymienne boiska do gry
w koszykówk´ oraz bie˝nia lekkoatletyczna
czterotorowa 60 m.
W budynku: sala sportowa z polem gry – 32 x 15 m
z widownià sta∏à (132 miejsca) oraz si∏ownia –
12 x 12 m.
Obiekt dostosowany dla osób niepe∏nosprawnych.
ELEWACJA BOCZNA
27
KOMPLEKS SPORTOWO-WIDOWISKOWY
ul
.P
ol
na
.
ul. L
go
ƒskie
Wary
Lokalizacja
ul. Polna 7
Autorzy projektu
Kancelaria Inwestycyjna „Property – Project” Sp. z o.o.
arch. Anna Pietras, arch. Adrian Górecki,
arch. Katarzyna Owczynnik
Wspó∏praca
tech. arch.: Maria Karczemna, Jolanta Ogrodowska,
El˝bieta Zajàc
Autor konstrukcji
Zespó∏ Projektowy KONWIKO Sp. z o.o.
in˝. Przemys∏aw Konwicki, in˝. Mariusz Ko∏akowski
Inwestor
Administracja Placówek OÊwiatowych Warszawa
ÂródmieÊcie
Generalny wykonawca
MITEX S.A.
Data powstania projektu
2000/2001
Dane techniczne
Kubatura: 37 800 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 7 106,3 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 6 980 m2
IloÊç kondygnacji: 3 nadziemne + 1 podziemna
IloÊç miejsc postojowych: 75 (w gara˝u).
Hala basenowa: basen sportowy (12,5 x 25 m),
basen rekreacyjny (wyposa˝ony w atrakcje wodne
pe∏niàce rol´ rekreacyjno-rehabilitacyjnà),
2 whirpoole, wewn´trzna zje˝d˝alnia wodna.
Zespó∏ Odnowy Biologicznej. Zespó∏ Hali Sportowej:
boisko sportowe 36 x 19 m. 200-osobowa widownia
hali sportowej, 200-osobowa widownia basenu
sportowego. 300 osobowa sala widowiskowo-konferencyjna. Baza noclegowa dla 55 osób.
Obiekt dostosowany dla osób niepe∏nosprawnych.
KRYTY BASEN KÑPIELOWY PRZY CENTRUM KSZTA¸CENIA
I REHABILITACJI INWALIDÓW FUNDACJI OCHRONY ZDROWIA INWALIDÓW
ul. Gàsiorowskiego
28
Lokalizacja
Konstancin, ul. Gàsiorowskiego 12/14
Autorzy projektu
ARCHIGRAF MICHA¸ BRUTKOWSKI
arch. arch. Micha∏ Brutkowski, El˝bieta Mroczek,
Pawe∏ Lebiedziƒski, Agnieszka Nowak,
Piotr Pieƒkowski, Jolanta Kazimieruk
Konstrukcja
in˝. Andrzej Ko∏dej
Inwestor
Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów, Warszawa
Generalny wykonawca
BICK S.A., Kielce
Data powstania projektu
2001
Dane techniczne
Powierzchnia zabudowy: 1 500 m2
Kubatura: 10 739 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 3 040 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 2 661,6 m2
IloÊç kondygnacji: 2 nadziemne + 1 podpiwniczenie
IloÊç miejsc parkingowych: 60
Obiekt w ca∏oÊci przystosowany dla osób
niepe∏nosprawnych na wózkach inwalidzkich
(z funkcjà rehabilitacyjnà).
29
ZESPÓ¸ REKREACYJNO-SPORTOWY
Wa∏ Miedzeszyƒski
Lokalizacja
Wa∏ Miedzeszyƒski
Autorzy projektu
MAJEWSKI, WYSZY¡SKI, HERMANOWICZ –
ARCHITEKCI
arch.arch. Wojciech Hermanowicz,
Piotr Majewski, Andrzej Wyszyƒski,
Robert Kucharski, Anna Kukawska,
Anna Polkowska
Inwestor
W.S.C. INVESTMENT Sp. z o.o.
Data powstania projektu
2001
Dane techniczne
¸àczna powierzchnia netto: 19 759 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 13 692,9 m2
IloÊç miejsc parkingowych: 191 podziemnych
w tym: hotel A – 60
hotel B – 70
zespó∏ sportowo-rekreacyjny – 61
Projektowany zespó∏ sk∏ada si´ z trzech
elementów: z zespo∏u sportowo-rekreacyjnego
oraz dwóch hoteli turystycznych po 250
jednostek ka˝dy.
Wszystkie budynki postawione sà na p∏ycie ponad
terenem cz´Êciowo zalewowym, na którym
umieszczono parkingi oraz elementy ma∏ej
architektury s∏u˝àce czynnemu wypoczynkowi
a tak˝e terenowe urzàdzenia sportowe.
30
ka
nc
mo
ary
M
ul.
Wybrz
e˝e G
dyƒsk
ie
EUROPARK
Lokalizacja
pomi´dzy ulicami: Marymonckà,
Wybrze˝em Gdyƒskim, Pstrowskiego
Autorzy projektu
Studio A. Pracownia architektoniczna
Marek Paku∏a, Marzena Paku∏a
Inwestor
Super Krak S.A.
Gmina Bielany
Data powstania projektu
2001
Dane techniczne
Powierzchnia zabudowy: 16 322 m2
Kubatura: 240 000 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 48 200 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 42 000 m2
Maksymalna pojemnoÊç zespo∏u: 2 000÷3 000 osób
ZESPÓ¸ HOTELOWY
Powierzchnia ca∏kowita: 15 500 m2
PojemnoÊç zespo∏u: 10 apartamentów,
198 pokoi (1 lub 2 osobowych)
PARK WODNY (baseny, sauny, odnowa biologiczna)
Powierzchnia ca∏kowita: 11 060 m2
Powierzchnia basenów:
zewn´trzne: 350 m2
wewn´trzne: 1 400 m2
ZESPÓ¸ US¸UGOWO-HANDLOWY (gastronomia,
handel, us∏ugi – fitness, aerobik, bowling, serwis
sportowy, administracja)
Powierzchnia ca∏kowita: 21 640 m2
31
DOM SPORTU POLSKIEGO
al.
A
i
rm
iL
ud
ow
ej
ul. ¸azienkows
ka
Lokalizacja
ul. ¸azienkowska 6a
Autorzy projektu
arch. Bogdan Kulczyƒski,
arch. Maciej Wysoczaƒski,
arch. Micha∏ Ko∏odziejczyk
Wspó∏praca
arch. Jacek Kocoƒ
arch. Yacine Diallo
Inwestor
Centralny OÊrodek Sportu Warszawa
Data powstania projektu
2001
Dane techniczne
Powierzchnia ca∏kowita: 22 710 m2
+ cz´Êç podziemna: 12 270 m2
Powierzchnia
Budynek A: 10 720 m2
w tym cz´Êç otwarta – 3 175 m2
Budynek B: 8 450 m2
Budynek C: 3 540 m2
Parking podziemny: 499 miejsc postojowych
SCHEMAT
FUNKCJONALNY
Zespó∏ zabudowy sk∏ada si´ z trzech budynków:
budynku A (muzeum sportu, internat sportowy,
zespó∏ fitness oraz restauracje i kawiarnie);
budynku B (biura zwiàzków sportowych oraz
Ministerstwo Sportu);
budynku C (pomieszczenia techniczne
obs∏ugujàce Torwar oraz restauracje i kawiarnie).
32
ul.
Ag
aty
ul.
P
u∏a
ws
ka
SALON SAMOCHODOWY „SUZUKI” Z SERWISEM
ul.
Ku
rop
atw
y
Lokalizacja
ul. Pu∏awska
Autor projektu
Budimex Projekt
arch. Robert Badura
Inwestor
SUZUKI MOTOR POLAND, Warszawa
Data powstania projektu
2001
Dane techniczne
Kubatura ca∏kowita: 12 500 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 3 000 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 2 520 m2
IloÊç kondygnacji: 2
IloÊç miejsc gara˝owych: 7 (w budynku)
IloÊç miejsc parkingowych: 50 naziemnych
Wyposa˝enie budynku: salon, myjnia, boksy obs∏ugi.
RZUT PI¢TRA
33
ul. Po∏czyƒska
SALON MOTOCYKLI „YAMAHA”
Lokalizacja
ul. Po∏czyƒska 120c
Autorzy projektu
RISK DESIGN & BUILD
arch. Marek Rytych,
arch. Tomasz Swacha,
arch. Krzysztof Kryska
Inwestor
MITSUI MOTOR POLSKA
Generalny wykonawca
Kajima europe
Data powstania projektu
2001/2002
RZUT PARTERU
Dane techniczne
Powierzchnia dzia∏ki: 3 793 m2
PowIerzchnia zabudowy: 670 m2
Kubatura: 4 063 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 1 069 m2
Powierzchnia netto: 935,5 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 843,3 m2
34
CENTRUM BIUROWO-US¸UGOWE „MIEDZESZYN”
ul.
La
win
ow
a
Lokalizacja
ul. Patriotów róg Lawinowej, Miedzeszyn
Autor projektu
FS&P „ARCUS” Sp. z o.o.
arch. Mariusz Âcis∏o
Wspó∏praca
arch. Piotr Przywitowski, arch. Eliza Przywitowska
Inwestor
Forum Polskiego Biznesu Sp. z o.o.
Generalny wykonawca
PRZEMBUD
Data powstania projektu
2000
Dane techniczne
Powierzchnia zabudowy: 1 650 m2
Kubatura ca∏kowita: 28 270 m3
Powierzchnia u˝ytkowa: 6 577,9 m2
IloÊç kondygnacji: 4 nadziemne
+ 1 podziemna (gara˝owa)
IloÊç miejsc parkingowych:
podziemne – 56
naziemne – 21
RZUT I PI¢TRA
35
ZESPÓ¸ EDUKACYJNY im. ks. PIOTRA SKARGI
ul. gen. Józefa Bema
Lokalizacja
ul. Bema 73/75, Wola
Autor projektu
Budimex Projekt
arch. Boles∏aw Niebudek, arch. Wojciech Go∏àb
Autor konstrukcji
in˝. Adam Mroczek
Inwestor
Parafia Rzymsko-Katolicka Êw. Stanis∏awa
Biskupa M´czennika
Generalny wykonawca
FADBET S.A. Bia∏ystok
Data powstania projektu
2001
Dane techniczne
Kubatura ca∏kowita: 6 860 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 2 027 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 1 800 m2
IloÊç kondygnacji: 3 + podpiwniczenie
ELEWACJA OD STRONY KOÂCIO¸A
Dêwig dla niepe∏nosprawnych uczniów,
sala parafialna.
36
PRYWATNE PRZEDSZKOLE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
ul. Okr´towa
Lokalizacja
ul. Okr´towa 57/59, Bemowo
Autor projektu
ARTINEX
arch. Krzysztof Wolski
Wspó∏praca
arch.arch. Sabrina Tomicka,
Patrycja Marcinkowska-Cio∏ek
Inwestor
Prywatny
Data powstania projektu
1999/2000
435
90
bh.200
80
200
pom. sprzataczki
1.15
terakota
A: 7,97 m2
wentylatornia
1.14
terakota
A: 7,64 m2
+272
schody
1.1
gres
A: 19,32 m2
O13
78
474
435
382
O17
bh.130
270
300
+136
100
300
zaplecze sali
1.3
terakota
A: 32,80 m2
D21
Ow7
90
200
200
100
210
wc dla dzieci
1.11
terakota
A: 6,35 m2
+224
pom. dla mamy z dzieckiem
1.10
terakota
A: 6,53 m2
90
D23
D23
D8
200
100
210
80
200
392
90
80
200
D22
210
100
O14
80
90
200
100
210
bh.210
200
D8
D8
wc oglne
1.12
terakota
A: 6,29 m2
D22
90
O18
90
200
bh.180
aneks
1.6
pcv
A: 40,03 m2
300
90
D24
magazyn
1.9
terakota
A: 6,01 m2
aneks wypoczynku
1.8
terakota
A: 30,68 m2
sala zabaw
1.5
pcv
A: 174,42 m2
D8
90
463
O19
300
502
D26
bh.110
bh.110
352
60
160
90
687
390
D25
300
O15
bh.45
bh.0
90
+595
+218
568
390
bh.45
O5
O16
RZUT PI¢TRA
O7
Sala zabaw z urzàdzeniami typu „KIDS LAND”
o wysokoÊci 6,0 m i powierzchni 174 m2.
Sala wielofunkcyjna przystosowana do projekcji
kinowych i wyst´pów artystycznych (scena)
o powierzchni 97 m2.
200
sala wielofunkcyjna
1.4
klepka
A: 96,81 m2
hall
1.2
terakota
A: 49,25 m2
+377
szatnia
1.13
terakota
A: 11,16 m2
D12
90
200
D12
bh.0
90
+377
D1
D5
Dane techniczne
Kubatura ca∏kowita: 5 300 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 1 614 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 1 429 m2
IloÊç kondyganacji: 3 ( w tym 1 podziemna )
IloÊç gara˝y: 1
IloÊç miejsc parkingowych: 11 podziemnych
37
ul. Âwiderska
GIMNAZJUM
Lokalizacja
ul. Van Gogha, Bia∏o∏´ka
Autorzy projektu
arch. Tomasz M.Konior
arch. Tomasz Danielec
Inwestor
Urzàd Gminy Warszawa Bia∏o∏´ka
Data powstania projektu
luty 2002
Dane techniczne
Powierzchnia dzia∏ki: 23 600 m2
Powierzchnia zabudowy: 4 850 m2
Kubatura: 39 600 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 7 151,3 m2
W bloku sportowym: boisko do koszykówki,
boisko do siatkówki, boisko do mini pi∏ki r´cznej
i no˝nej, 3 poprzeczne boiska treningowe
do koszykówki.
38
KOÂCIÓ¸ „S¸OWA BO˚EGO”
al.
Zy
gm
un
tow
sk
a
ul. Rumiankowa
Lokalizacja
Stara Mi∏osna, al. Jana Paw∏a II, róg ul. Rumiankowej
Autorzy projektu
„HABITAT” – PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
arch. arch. Pawe∏ Matarewicz, Micha∏ Jeleƒ
Wspó∏praca
arch. arch. Kalina Kudelska, Wojciech Oleƒski,
Maciej Oleƒski
Inwestor
Parafia pod wezwaniem S¸OWA BO˚EGO
w Starej Mi∏osnej
Data powstania projektu
2001
Dane techniczne
Kubatura ca∏kowita: ~8 520 m3
Powierzchnia ca∏kowita: ~2 300 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 1 804,2 m2
w tym:
koÊció∏ – 1 273,5 m2
wie˝a-dzwonnica – 84,4 m2
dom parafialny – 446,3 m2
IloÊç kondygnacji:
koÊció∏ – 3
wie˝a-dzwonnica – 2
dom parafialny – 2
IloÊç miejsc parkingowych: 38
RZUT KONDYGNACJI 2
KOÂCIÓ¸ PARAFII Êw. KAZIMIERZA
KONCEPCJA WN¢TRZ KOÂCIO¸A GÓRNEGO I KAPLICY CHRZCIELNEJ
ul. Helenowska
39
Lokalizacja
Pruszków, ul. Kraszewskiego 23
Autor projektu
arch. Ryszard Trzaska
Wspó∏praca przy koncepcji wn´trz
arch. Jakub Wac∏awek, arch. Grzegorz Stiasny
Konsultant
ks. prof. Jerzy Zalewski
Projekt podstawowy (1985 r.)
arch. Ryszard Trzaska
konstrukcja – in˝. Bogdan Osiƒski
Inwestor
Parafia Êw. Kazimierza w Pruszkowie
Data powstania projektu
2001
Dane techniczne
Kubatura cz´Êci koÊcielnej: 22 050 m3
Powierzchnia u˝ytkowa cz´Êci koÊcielnej: 1 435 m2
Za∏o˝enia przestrzenne:
– funkcjonalnoÊç i skromnoÊç przestrzeni tworzàcej
ekran dla prostszego i bardziej rzeczywistego
spotkania pomi´dzy ludêmi i Bogiem;
– jednoprzestrzennoÊç i maksymalna czytelnoÊç
geometryczna nawy koÊcio∏a pozwalajàca na
zgrupowanie wiernych w jednà ca∏oÊç;
– wyró˝nienie prezbiterium poprzez jego
wyniesienie i uczynienie go doÊç obszernym dla
swobodnego sprawowania Êwi´tych obrz´dów.
PRZEBUDOWA KINA „ILUZJON”
NA ZESPÓ¸ KONFERENCYJNO-WYSTAWIENNICZY
40
ul. ˚urawia
ul. Wspólna
Lokalizacja
ul. Wspólna 2
Autorzy projektu
BiM Architekci Sp. z o.o.
arch. Andrzej Bulanda, arch. W∏odzimierz Mucha
Wspó∏praca
arch. Filip Kuêniar, arch. Maciej Wysoczaƒski
Inwestor
Urzàd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
Data powstania projektu
I nagroda w konkursie SARP w czerwcu 1999
projekt realizacyjny – grudzieƒ 1999
Dane techniczne
Kubatura: 5 340 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 1 805 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 1 540 m2
IloÊç kondygnacji: 2
Celem projektu jest przekszta∏cenie istniejàcej
kubatury kina „Iluzjon” w centrum kongresowo-wystawiennicze. Elementem centralnym jest
przestrzeƒ sali wielofunkcyjnej umo˝liwiajàcej
swobodnà aran˝acj´.
SALA KONFERENCYJNA „POD KOPU¸Ñ”
W BUDYNKU MINISTERSTWA GOSPODARKI
41
. Wspólna
ul. Ho˝a
pl. Trzech Krzy˝y
Lokalizacja
pl. Trzech Krzy˝y 3/5
Autorzy projektu
BiM Architekci Sp. z o.o.
arch. W∏odzimierz Mucha, arch. Andrzej Bulanda
Wspó∏praca
arch. Filip Kuêniar, arch. Maciej Wysoczaƒski
Inwestor
Ministerstwo Gospodarki
Data powstania projektu
1999
Dane techniczne
Kubatura: 7 600 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 1 780 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 1 520 m2
IloÊç kondygnacji: 2
Modernizacja „sali pod kopu∏à” ma na celu
stworzenie nowoczesnego centrum
kongresowego mogàcego spe∏niaç rozmaite
funkcje, dajàcego mo˝liwoÊç organizowania
i aran˝acji imprez o ró˝nej skali i temetyce.
Projekt przewiduje przebudow´ holu.
Efektowna strefa wejÊciowa ma stanowiç
wizytówk´ Ministerstwa Gospodarki.
SIEDZIBA INSTYTUTU STUDIÓW PODATKOWYCH
PROFESORA WITOLDA MODZELEWSKIEGO
42
ul. Kaleƒska
Lokalizacja
ul. Kaleƒska 8, Grochów
Autorzy projektu
ARTINEX
arch. Krzysztof Wolski,
arch. Ireneusz Gajewski
Wspó∏praca
arch.arch. Micha∏ Pietrzak, Jacek Szatkowski
Inwestor
Instytut Studiów Podatkowych
Profesora Witolda Modzelewskiego Sp. z o.o.
Data powstania projektu
2001/2002
1
2
B
3
E
4
A
RF
-1,64
szatnia
0.9
terakota
A: 6,3 m2
kuchnia
0.12
terakota
A: 5,0 m2
cent.telefon.
0.13
terakota
A: 12,1 m2
kl.schodowa
0.14
terakota
A: 13,7 m2
sekretariat
0.10
terakota
A: 13,7 m2
5
6
E
korytarz
0.5
terakota
A: 7,3 m2
w.c.
0.3
terakota
A: 7,8 m2
w.c.
0.4
terakota
A: 7,8 m2
recepcja
0.8
terakota
A: 6,3 m2
‚azienka
0.11
terakota
A: 4,7 m2
±0,00
D
korytarz
0.15
terakota
A: 23,2 m2
±0,00
C
gabinet
0.18
terakota
A: 10,8 m2
+1,48
C
hall g‚wny
0.7
terakota
A: 61,4 m2
gabinet
0.17
terakota
A: 12,9 m2
kuchenka
0.16
terakota
A: 6,0 m2
D
kuchenka
0.6
terakota
A: 2,0 m2
C
galeria
0.2
terakota
A: 19,1 m2
sala wyk‚adowa
0.1
terakota
A: 77,8 m2
C
±0,00
±0,00
D
D
B
B
±0,00
-0,05
gabinet
0.19
terakota
A: 21,4 m2
Dane techniczne
Kubatura ca∏kowita: 4 650 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 1 940 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 1 550 m2
IloÊç kondygnacji: 5 (w tym jedna podziemna)
IloÊç gara˝y: 1
IloÊç miejsc parkingowych: 14 podziemnych
+ 7 stanowisk na terenie.
Na wyraêne ˝yczenie Inwestora obiekt
zaprojektowany w stylu klasycystycznym.
-0,50
A
A
1
+0,05
2
3
4
5
6
murek betonowy wys. 50cm
ob‚oony p‚ytami granitowymi
+0,05
zjazd do garau z kostki
betonowej typu "BAUMA"
ryflowanej.
B
A
-0,57
-0,67
RZUT PARTERU
ODBUDOWA I ADAPTACJA STAREJ PAPIERNI
NA CENTRUM HANDLOWO-US¸UGOWO-KULTURALNE
ul. Warszawska
43
Lokalizacja
Konstancin Jeziorna, ul. Warszawska
Autorzy projektu
BiM Architekci Sp. z o.o.
arch. W∏odzimierz Mucha, arch. Andrzej Bulanda
Wspó∏praca
arch.arch. Rafa∏ Zelent, ¸ukasz Stanaszek,
Andrzej Gomu∏ka
Konstrukcja
in˝. Jan Domurad, in˝. Andrzej Ko∏dej,
dr in˝. Stanis∏aw Wierzbicki
Inwestor
Jan Wejchert
Generalny wykonawca
WARBUD S.A.
Data powstania projektu
2001
Dane techniczne
Kubatura: 33 100 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 6 557 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 5 696 m2
IloÊç kondygnacji: 2÷3
IloÊç miejsc parkingowych 114
44
BUDYNEK HANDLOWO-BIUROWY
ana
jektow
ul. Pro
a
ck
rty
Ba
ul.
W.C.
A: 2,59 m2
10
x30
6’
B
SZATNIA
A: 1,88 m2
13x17,31
7’
PRZEDSIONEK
A: 20,95 m2
HALL
A: 284,01 m2
11
D
E’
8’
D’
C’
B’
A
A
Lokalizacja
ul. Bartycka 116
Autor projektu
ARTINEX
arch. Krzysztof Wolski
Wspó∏praca
arch.arch. Ma∏gorzata Matusiak,
Patrycja Marcinkowska-Cio∏ek
Autor konstrukcji
in˝. S∏awomir Pucek
Inwestor
GENBUD S.A., Warszawa
Generalny wykonawca
GENBUD S.A., Warszawa
Data powstania projektu
2001/2002
9
C
H
750
7
4’
wycieraczka systemowa
I
8
5’
G
PRZEDSIONEK
A: 8,08 m2
F
KLATKA SCHODOWA
A: 21,22 m2
±0,00
B
C
67x30
15x16,
1’
W.C.
A: 3,87 m2
PRZEDSIONEK
A: 6,99 m2
±0,00
0
,31x3
wycieraczka systemowa
KLATKA SCHODOWA
A: 20,39 m2
750
13x17
600
B
521
C
D
490
490
E
2
5
KLATKA SCHODOWA
A: 15,80 m2
425
700
PRZEDSIONEK
A: 4,10 m2
28
8x15,62x
A
F
650
D
I
H
1
G
620
A
W.C. NN
A: 4,99 m2
W.C.
A: 4,06 m2
750
KOTOWNIA
A: 19,90 m2
4
mietnik
3
Dane techniczne
Kubatura ca∏kowita: 27 770 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 8 767 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 7 306 m2
IloÊç kondygnacji:
gara˝ – 4
cz´Êç handlowo-biurowa – 5
IloÊç miejsc parkingowych: 163
Wie˝a widokowa – 52 m wysokoÊci
750
5
GARAß
A: 1.354,40 m2
2’
15%
750
kurtyna powietrzna
6
EKSPOZYCJA
A: 463,44 m2
±0,00
3’
B
Wiatro∏ap
18.4 m2
¸az.
9.3 m2
Rozdzielnia NN
8.9 m2
Schody
6.1 m2
H
-1.20
Bar 2 - 12 os.
87.5 m2
Scena 1
61.7 m2
Bar 1 - 12 os.
86.4 m2
Zaplecze baru
8.6 m2
-1.20
-0.60
Rozdzielnia
SN-O
57 m2
-1.50
Zaplecze baru
15.4 m2
Trafo
7.1 m2
Zaplecze techniczne
60.8 m2
-1.50
H
Hall 2
36.4 m2
Garderoba 2
7.3 m2
Garderoba 1
14.1 m2
¸az.
7.1 m2
-1.50
Hall 1
32.3 m2
Winda
6.0 m2
Pom.gosp.
3.7 m2
Komunikacja
20.8 m2
85x85
Schody
6.9 m2
Korytarz
8.6 m2
120x210
85x85
-1.20
Rozdzielnia SN-ZE
9.9 m2
-1.50
-1.50
2
2
2
2
-0.60
-0.60
±0.00
10
64 os.
nia 3 m2
107.6
Widow
8
34 os.
nia 4 80.3 m2
Widow
8
8
nia 164 os.
107.7
m2
34 os.
78.1 m2
nia 2 -
Widow
10
Widow
8
±0.00
10
10
8
8
10
10
10
8
10
Lo˝a 1 - 6 os.
21.8 m2
8
-0.30
10
-0.60
-0.60
10
-0.30
8
Schody
27.8 m2
8
-1.90
2
2
H
H
120x210
-1.50
H
±0.00
Szatnia 1
40.9 m2
Przedsionek 3
7.0 m2
Przedsionek 4
7.0 m2
Szatnia 2
40.9 m2
GAZ
30x30
120x210
Agregat
17.0 m2
Hall
147.0 m2
Kontrola
2.7 m2
Kasa 1
2.3 m2
Przedsionek 2
5.8 m2
Kasa 2
2.3 m2
Przedsionek 1
5.8 m2
KLUB MUZYCZNY „TECHNOMAT”
45
ul. Dolin
a S∏u˝ew
iecka
Lokalizacja
ul. Dolina S∏u˝ewiecka/ul. Nowoursynowska
Autorzy projektu
„ArchiCo-projekt”
Architekci: Konrad Tanasiewicz, Robert
Muszyƒski, Dariusz Skalski, Piotr Pi´tka
Wspó∏praca
Architekci: Anna Mormon, Wojciech Majewski,
Rados∏aw Szymborski
Inwestor
TECHNOMAT Sp. z o.o.
Data powstania projektu
2001
120x210
Dane techniczne
Kubatura ca∏kowita: 19 000 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 4 400 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 3 600 m2
IloÊç kondygnacji: 2-3
IloÊç miejsc parkingowych: 71 naziemnych
Wyposa˝enie akustyczno-oÊwietleniowe
umo˝liwiajàce obs∏ug´ imprez na Êwiatowym
poziomie: koncertów muzycznych, pokazów
taƒca, pokazów mody, dyskotek, kabaretów,
pokazów filmowych.
46
OSIEDLE MIESZKANIOWE „INFLANCKA, STAWKI, POKORNA”
ul. Inflancka
ul. Stawki
Lokalizacja
ul. Stawki
Autorzy projektu
ARE Sp. z o.o.
arch. Jakub Wac∏awek, arch. Grzegorz Stiasny
Wspó∏praca
arch. Grzegorz Pietrzak
Konstrukcja
in˝. Gabriel Pawenta, in˝. Wojciech S∏abosz
Inwestor
SM WOLA
Generalny wykonawca
ECHO INVESTMENT S.A.
Data powstania projektu
2001
Dane techniczne
Kubatura ca∏kowita: 200 881,3 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 62 669,36 m2
Powierzchnia handlowa: 1 065,29 m2
Klub fitness: 306,86 m2
IloÊç kondygnacji: od 4 do 16
Gara˝e wbudowane: 456 stanowisk
IloÊç mieszkaƒ: 383
Powierzchnia mieszkaƒ: 22 811,38 m2
47
ul. Ch∏odna
OSIEDLE MIESZKANIOWE „CH¸ODNA / WRONIA”
ul. Wronia
Lokalizacja
ul. Ch∏odna
Autorzy projektu
ARE Sp. z o.o.
arch. Grzegorz Stiasny, arch. Jakub Wac∏awek
Wspó∏praca
arch. Monika Topolska
Konstrukcja
Uniprojekt Sp. z o.o.
in˝. Gabriel Pawenta
Inwestor
MOSTOSTAL EXPORT DEVELOPMENT S.A.
Generalny wykonawca
MOSTOSTAL EXPORT S.A.
Data powstania projektu
2002
Dane techniczne
Kubatura: 80 000 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 27 000 m2
Powierzchnia handlowa: 1200 m2
Powierzchnia biurowa: 600 m2
IloÊç kondygnacji: 5-17
Gara˝e wbudowane: 400 stanowisk
IloÊç mieszkaƒ: 340
Powierzchnia mieszkaƒ: 16 000 m2
48
wa
yko
trum
ul. S
ul. S
ta
rostr
umy
k
owa
OSIEDLE „STRUMYKOWA 2000”
Lokalizacja
ul. Strumykowa, Bia∏o∏´ka
Autorzy projektu
GRUPA 5 Sp. z o.o.
arch.arch. Roman Dziedziejko, Mariusz Jasiƒski,
Miko∏aj Kad∏ubowski, Micha∏ Leszczyƒski,
Krzysztof Mycielski
Wspó∏praca
stud. arch. Daniel Cwalina,
stud. arch. Edyta ¸oszakiewicz,
arch. Marcin Mazurkiewicz,
stud. arch. Pawe∏ Prusaczyk,
arch. Katarzyna Szymoƒska
Inwestor
ENERGOPOL TRADE S.A.
Generalny wykonawca
ENERGOPOL TRADE OLSZTYN Sp. z o.o.
Data powstania projektu
1999-2001
Dane techniczne
Kubatura ca∏kowita: 128 850 m3
Powierzchnia u˝ytkowa: 29 680 m2
IloÊç kondygnacji: 5 + 1 podziemna (gara˝owa)
IloÊç miejsc parkingowych: 630
w tym: podziemne – 483
naziemne – 147
IloÊç mieszkaƒ: 530
KONDYGNACJA +2, +3
49
ZESPÓ¸ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH „JÓZEFOS¸AW III”
ul. Gminna "Projektowana"
ul. Kwadratowa
Lokalizacja
Józefos∏aw
Autorzy projektu
GRUPA 5 Sp. z o.o.
arch.arch. Roman Dziedziejko,
Mariusz Jasiƒski, Miko∏aj Kad∏ubowski,
Micha∏ Leszczyƒski, Krzysztof Mycielski,
Mariusz Szpotowicz
Wspó∏praca autorska
arch. Damian Kotwicki
Konstrukcja
LGL Sp. z o.o.
in˝. Janusz Lenarczyk
Inwestor
Prywatny
Data powstania projektu
2001
KONDYGNACJA +2
Dane techniczne
Kubatura ca∏kowita: 12 851 m3
Powierzchnia u˝ytkowa: 3 160 m2
IloÊç kondygnacji: 3
IloÊç gara˝y: 1
IloÊç miejsc parkingowych: 74
w tym: podziemne – 8
naziemne – 16
przyziemie – 50
IloÊç mieszkaƒ: 50
Powierzchnia mieszkaƒ: 2 879,2 m2
50
Ul
.P
ia
sk
ow
a
OSIEDLE „PIASKOWA 4”
Lokalizacja
ul. Piaskowa 4, Wola
Autorzy projektu
GRUPA 5 Sp. z o.o.
arch.arch. Roman Dziedziejko, Mariusz Jasiƒski,
Miko∏aj Kad∏ubowski, Micha∏ Leszczyƒski,
Krzysztof Mycielski
Wspó∏praca
arch. Marcin Mazurkiewicz,
arch. Katarzyna Szymoƒska
stud. arch. Marcin Klukowski
Inwestor
„AMA-BUD” Sp. z o.o.
Data powstania projektu
2001
Dane techniczne
Kubatura ca∏kowita: 70 428,7 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 20 789,2 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 9 121,2 m2
IloÊç kondygnacji: 7 + 2 podziemne (gara˝owe)
IloÊç miejsc parkingowych: 213
w tym: podziemne – 211
naziemne – 2
IloÊç mieszkaƒ: 130
51
ul. Nizinna
ul. Paca
WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY „POD TOPOLAMI”
Lokalizacja
ul. Paca 13/Nizinna 12, Grochów
Autorzy projektu
HTT architekci Sp. z o.o.
arch. Zygmunt Hofman,
arch. Witold Thumenas,
arch. Artur Moniuszko,
Joanna Przyborska
Inwestor
Grupa Inwestycyjna „HETMAN” Sp. z o.o.,
Warszawa
Generalny wykonawca
Grupa Inwestycyjna „HETMAN” Sp. z o.o.
Data powstania projektu
2001
PI¢TRO II, III
Dane techniczne
Kubatura ca∏kowita: 21 448 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 7 166 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 6 109 m2
w tym: mieszkania – 4 262 m2
us∏ugowa funkcji w∏asnej – 797 m2
gara˝ – 1 034 m2
lokal u˝ytkowy – 16 m2
IloÊç kondygnacji:
nadziemne – 7
podziemne – 1
IloÊç gara˝y:
podziemny – 1
naziemny – 1
IloÊç miejsc parkingowych: 44
w tym: podziemne – 37
naziemne – 7
IloÊç mieszkaƒ: 61
52
ul. Rostafiƒskich
ZESPÓ¸ APARTAMENTOWY „PRZY ORAN˚ERII”
ul. Chodkiewicza
Lokalizacja
ul. Rostafiƒskich, Mokotów
Autor projektu
JEMS ARCHITEKCI Sp. z o.o.
arch. Olgierd Jagie∏∏o
Wspó∏praca
arch.arch. Pawe∏ Majkusiak, Piotr Lisowski,
Dariusz Wasak, Wioletta Popiel-Machnicka,
Katarzyna Jonczyk-Staszewska
Inwestor
Miejskie Przedsi´biorstwo Robót Ogrodniczych
Generalny wykonawca
BUDEXPORT
Data powstania projektu
2001
IE
Dane techniczne
Kubatura ca∏kowita: 69 960 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 22 957 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 15 069 m2
IloÊç kondygnacji:
nadziemne – 6
podziemne – 1 (gara˝owa)
IloÊç miejsc parkingowych: 54
IloÊç mieszkaƒ: 133
53
ul. Peszteƒska
BUDYNEK MIESZKALNY
Lokalizacja
ul. Peszteƒska 10, Saska K´pa
Autorzy projektu
arch. Bogdan Kulczyƒski
arch. Dorota Pilecka
arch. Maciej Wysoczaƒski
arch. Ania Borecka
Wspó∏praca
arch. Jacek Kocoƒ
Inwestor
SANPRO Sp. z o.o., Warszawa
Data powstania projektu
2001/2002
Dane techniczne
Powierzchnia zabudowy: 518 m2
Powierzchnia ca∏kowita (z gara˝em): 2 857,8 m2
Liczba kondygnacji: 4
IloÊç miejsc gara˝owych: 19
Powierzchnia mieszkaƒ: 1 331,9 m2
Powierzchnia tarasów: 337,9 m2
ELEWACJA PÓ¸NOCNO-ZACHODNIA
Ca∏y dom poprzez podnoÊnik przy wejÊciu
g∏ównym oraz wind´ obs∏ugujàcà wszystkie
kondygnacje (∏àcznie z gara˝em) dost´pny jest
dla osób niepe∏nosprawnych.
54
BUDYNEK MIESZKALNY
i´dz
ul. M
yna
rod
Dane techniczne
Powierzchnia dzia∏ki: 1 812 m2
Powierzchnia zabudowy: 934,9 m2
Kubatura: 29 000 m3
Powierzchnia u˝ytkowa: 8 733,2 m2
w tym: mieszkania – 5 618,6 m2
parkingi – 1 858,8 m2
komunikacja – 1 095,8 m2
IloÊç miejsc parkingowych: 73
owa
y
wow
ysta
a∏ W
Kan
Lokalizacja
ul. Mi´dzynarodowa
Autor projektu
arch. Micha∏ Jaworski
Wspó∏praca
arch. Krzysztof Rytel, arch. Andrzej ¸och
Autor konstrukcji
tech. Andrzej Tomaszewski,
in˝. Janusz Zdrojewski
Inwestor
Marvipol
Data powstania projektu
2002
55
ul. Etiudy Rewolucyjnej
OSIEDLE MIESZKANIOWE „WORONICZA – PARK”
Lokalizacja
ul. Woronicza 78
Autor projektu
arch. Zbigniew Panek
Wspó∏praca
arch. Jacek Kluszewski (autor wizualizacji)
Inwestor
ARCHE Sp. z o.o., Warszawa
Generalny wykonawca
ARCHE Sp. z o.o.
Data powstania projektu
2001
Dane techniczne
Kubatura ca∏kowita:
budynki A i B – 112 684 m3
gara˝ wielopoziomowy (bud. C) – 10 760 m3
Powierzchnia ca∏kowita:
budynki A i B – 42 765 m2
gara˝ wielopoziomowy (bud. C) – 4 020 m2
Powierzchnia u˝ytkowa mieszkaƒ:
budynki A i B – 24 379 m2
Liczba kondygnacji:
budynek A – 11÷12 (+1 podziemna)
budynek B – 11÷13 (+1 podziemna)
gara˝ wielopoziomowy (bud. C) – 5
(+1 podziemna)
Liczba mieszkaƒ: 321
w tym: budynek mieszkalny A – 148
budynek mieszkalny B – 173
Liczba miejsc parkingowych: 390
w tym: budynek A – 109
budynek B – 99
budynek C – 172
teren – 10
56
OSIEDLE MIESZKANIOWE „PEKAO DEVELOPMENT”
ul. Indiri Gandhi
w
dlo
sie
O
ul.
a
a
ul.
Gm
inn
Lokalizacja
ul. Indiry Gandghi/ul. rtm Witolda Pileckiego
Autorzy projektu
„ArchiCo-projekt”
arch.arch. Konrad Tanasiewicz, Dariusz Skalski,
Piotr Pi´tka
Wspó∏praca
arch.arch. Andrzej Sowiƒski, Karina Siudziƒska,
Marzena Szambelan, Marek Szaniawski,
Bogus∏aw Baraƒski, Mariusz Rek
Inwestor
PEKAO DEVELOPMENT Sp. z o.o.
Data powstania projektu
2001
M2 56.7 m2
M2 54.5 m2
loggia
9.9 m2
Du˝e mieszkania z tarasami
na dachach, mo˝liwoÊç ∏àczenia mieszkaƒ.
pokój
21.4 m2
kuchnia
8.8 m2
pokój
18.7 m2
9x16,67
30,00
9x16,67
30,00
kuchnia
8.5 m2
przedpokój
9.2 m2
przedpokój
9.4 m2
gaz
co ele
∏azienka
4.2 m2
∏azienka
4.2 m2
przedpokój
7.0 m2
DW
Dane techniczne
Kubatura ca∏kowita: 1 000 000 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 33 000 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 21 000 m2
IloÊç kondygnacji: 5-9
IloÊç miejsc parkingowych:
podziemne – 438
naziemne – 23
IloÊç mieszkaƒ: 387
Powierzchnia mieszkaƒ: 20 471 m2
(od 33 m2 do 140 m2)
9x16,67
30,00
balkon
15.7 m2
pokój
19.6 m2
DW
∏azienka
4.0 m2
∏azienka
4.0 m2
DW
przedpokój
7.2 m2
pokój
13.4 m2
pokój
19.5 m2
kuchnia
8.2 m2
M2 51.8 m2
balkon
8.7 m2
pokój
13.0 m2
pokój
13.0 m2
pokój
13.4 m2
kuchnia
8.2 m2
balkon
8.5 m2
M2 51.9 m2
57
ul. Ostrobramska
ZESPÓ¸ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
Lokalizacja
ul. Ostrobramska
Autorzy projektu
arch. W∏odzimierz Jastrz´bski,
arch. Ryszard Kufel, arch. Marek Kusztra
Wspó∏praca
arch. Gra˝yna Dudziƒska
arch. Jerzy Semeniuk
Inwestor
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
Generalny wykonawca
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
Data powstania projektu
2002
Dane techniczne
Powierzchnia zabudowy: 5 145 m2
Kubatura budynku (z gara˝em): 162 080 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 52 204 m2
Powierzchnia zespo∏u rekreacyjnego – basen
z zapleczem technologicznym: 803,53 m2
Powierzchnia lokali us∏ugowych: 314,54 m2
Powierzchnia gara˝u: 13 182 m2
IloÊç miejsc postojowych ∏àcznie: 485
IloÊç mieszkaƒ: 470
Powierzchnia u˝ytkowa mieszkaƒ: 21 465,4 m2
58
BUDYNEK MIESZKALNY Z US¸UGAMI
uL. ¸owicka
Lokalizacja
ul. ¸owicka/ul. Kar∏owicza
Autorzy projektu
arch. Ryszard Girtler,
arch. Artur Klocek
Wspó∏praca
arch. Izabela Augustynik
tech. arch. Krystyna Mieszkowska
Inwestor
SBM „VIISTULA”
Generalny wykonawca konstrukcji ˝elbetowej
MARBUD
Data powstania projektu
2001
Dane techniczne
Kubatura ca∏kowita: 52 200 m3/34 900 m3 – nadziemia
Powierzchnia ca∏kowita: 17 400 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 15 300 m2
IloÊç kondygnacji: 11/9 – nadziemia
IloÊç gara˝y: 3
IloÊç miejsc parkingowych: 183
IloÊç mieszkaƒ: 88
Powierzchnia mieszkaƒ: 8 900 m2
RZUT 6 PI¢TRA
59
BUDYNEK MIESZKALNY
ka
owic
ul. ¸
Lokalizacja
ul. ¸owicka
Autor projektu
JEMS ARCHITEKCI Sp. z o.o.
Inwestor
ECHO INVESTMENT Sp. z o.o.
Data powstania projektu
2001
RZUT 2 PI¢TRA
Dane techniczne
Kubatura: 14 274 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 3 495,2 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 2 853,3 m2
Powierzchnia gara˝y: 1 257 m2
IloÊç kondygnacji: 5
IloÊç miejsc parkingowych: 54
IloÊç mieszkaƒ: 40
Powierzchnia mieszkaƒ: 2 111,2 m2
60
BUDYNEK MIESZKALNY Z US¸UGAMI
ul.
Ha
rfow
a
Lokalizacja
ul. Harfowa róg Lutniowej, Ochota
Autor projektu
FS&P „ARCUS” Sp. z o.o.
arch. Mariusz Âcis∏o
Wspó∏praca
arch. Pawe∏ Kotarbiƒski, arch. Barbara Czerwiƒska
Inwestor
ISAN – INVEST S.A. – Inwestycje budowlane
Generalny wykonawca
TARBUD
Data powstania projektu
2001
RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ
Dane techniczne
Kubatura ca∏kowita: 23 354 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 7 637,3 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 6 024,4 m2
IloÊç kondygnacji: 7 mieszkalnych + 2 nadziemne
(gara˝owe) + 1 podziemna (gara˝owa)
IloÊç miejsc parkingowych: 67
IloÊç mieszkaƒ: 64
Powierzchnia mieszkaƒ: od 37,2 m2 do 116,4 m2
61
BUDYNEK APARTAMENTOWY
Lokalizacja
okolice ¸azienek
Autorzy projektu
APA Wojciechowski Sp. z o.o.
arch.arch. Szymon Wojciechowski,
Grzegorz Mizieliƒski, Maciej Nowosielski,
Piotr Janczewski, Ma∏gorzata Pogródko
Data powstania projektu
2001
Dane techniczne
Kubatura: 5 600 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 2 220 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 1 440 m2
IloÊç kondygnacji: 5
IloÊç gara˝y: 1
IloÊç miejsc parkingowych: 12
IloÊç mieszkaƒ: 13
Powierzchnia mieszkaƒ: 58 m2 – 120 m2
RZUT PI¢TRA
Budynek apartamentowy mieszczàcy penthousy
z tarasami na ostatnim pi´trze. Przestrzenie
mieszkaƒ bez elementów konstrukcyjnych
i instalacji umo˝liwiajàce ca∏kowicie swobodnà
aran˝acj´ wn´trz.
62
„PRZYORLE”
proj. ul. Nowobukowiƒska
uL. Bukowiƒska
Lokalizacja
ul. Bukowiƒska, Mokotów
Autorzy projektu
PRACOWNIA: FABI¡SKI, GOC¸OWSKI –
ARCHITEKCI Sp. z o.o.
arch. arch. Monika Trochym-Cynke,
Piotr Goc∏owski, Jolanta Kiliƒska,
Joanna Roman, Marcin Kosma Rybak,
Eliza Zielnik
Inwestor
ECO CLASSIC, Warszawa
Generalny wykonawca
ECO ABI
Data powstania projektu
2000
Dane techniczne
Kubatura: 97 110 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 30 538 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 13 864 m2
w tym: mieszkania – 8 053 m2
biura – 4 884 m2
lokale u˝ytkowe – 927 m2
IloÊç kondygnacji nadziemnych:
cz´Êç „A” – biurowa
(wraz z pi´trem technicznym) – 13
cz´Êç „B” – mieszkalna
(wraz z pi´trem technicznym) – 11
IloÊç gara˝y podziemnych: 3 poziomy (204 miejsca)
IloÊç mieszkaƒ: 91
Powierzchnia mieszkaƒ: od 50 m2 do 200 m2
BUDYNEK A (BIUROWY)
BUDYNEK B (MIESZKALNY)
RZUT PI¢TRA TYPOWEGO
63
ZESPÓ¸ MIESZKALNO-US¸UGOWY „ISKRA”
ul. Jugos∏owiaƒska
ul. Kwiatkowskiego
ul. Fieldorfa
Lokalizacja
róg ul. Fieldorfa i Jugos∏owiaƒskiej
Autorzy projektu
arch. Krzysztof Tryboƒ,
arch. Krystyna Anna Tryboƒ,
arch. Pawe∏ Zawadzki,
arch. Jakub Szatkowski,
arch. Ewa Wierucka-Lipka
Inwestor
Mostostal Invest Sp. z o.o
SM Goc∏aw Lotnisko
Data powstania projektu
2001
Dane techniczne
Kubatura nadziemia: 130 000 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 43 637,76 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 36 364,8 m2
IloÊç kondygnacji (nadziemnych): 7-17
Powierzchnia gara˝y: 12 683,1 m2
IloÊç miejsc parkingowych: 493
IloÊç mieszkaƒ: 480
Powierzchnia mieszkaƒ: 23 242,2 m2
RZUT I PI¢TRA
Osiedle z kontrolowanymi wejÊciami. Wewnàtrz
osiedla zielony park z terenami rekreacyjnymi.
64
BUDYNEK MIESZKALNO-US¸UGOWY (PLOMBOWY)
ul. Szaserów
Lokalizacja
ul. Szaserów 133
Autorzy projektu
Piotr Wicha Architekt PWA Sp. z o.o.
arch. Piotr Wicha,
arch. Janusz Szymaƒski
Wspó∏praca
arch. Bo˝ena Góralska, arch. Piotr Kalbarczyk,
arch. Katarzyna Cyrych, arch. Marta Tymowska
Inwestor
Towarzystwo Budownictwa Spo∏ecznego Praga
Po∏udnie
Data powstania projektu
2002
Dane techniczne
Kubatura: 5 750 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 1 900 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 1 480 m2
IloÊç kondygnacji: 7 + 1 podziemna (gara˝owa)
IloÊç miejsc w gara˝u: 9
IloÊç miejsc parkingowych naziemnych: 5
IloÊç mieszkaƒ: 20
Powierzchnia mieszkaƒ:
ok. 30 m2 – 50%, ok. 50 m2 – 50%
+24.50
+24.50
+23.00
+23.00
+22.00
+22.00
+20.40
+20.40
+18.40
+18.40
+17.40
+17.40
+15.90
+15.90
+15.00
+15.00
+14.40
+14.40
+12.90
+12.90
+11.40
+11.40
+9.90
+9.90
+8.40
+8.40
+6.90
+6.90
+5.40
+5.40
+3.90
+3.90
+3.00
+3.00
+2.40
+2.40
+0.90
1.2A
8.1
-0.50
-0.40
-0.50
-0.90
-1.00=6.30mnpW
-1.20
1.2
3.2
-3.45
-3.55
-4.10
-4.10
ELEWACJAPO£UDNIOWA
ELEWACJAPӣNOCNA
1605.0
22.5
330.0
300.0
1
2
3
520.0
P1
1605.0
300.0
630.0
5
4
520.0
P2
22.5
520.0
P3
P4
22.5
5
450.0
180.0
4'
300.0
4
180.0
3
120.0
3'
330.0
2
22.5
1
65
BUDYNEK MIESZKALNO-US¸UGOWY (PLOMBOWY)
ul. Êw. Stanis∏awa
Lokalizacja
ul. Êw. Stanis∏awa, Wola
Autorzy projektu
Piotr Wicha Architekt PWA Sp. z o.o.
arch. Piotr Wicha,
arch. Janusz Szymaƒski
Wspó∏praca
arch. Bo˝ena Góralska, arch. Piotr Kalbarczyk,
arch. Katarzyna Cyrych, arch. Marta Tymowska
Inwestor
Towarzystwo Budownictwa Spo∏ecznego
Praga Po∏udnie
Data powstania projektu
2002
+20.00
+19.00
+12.00
+3.00
+2.40
±0.00
32.80 mnpW
-1.70
31.10 mnpW
-4.10
2820.0
390.0
1
175.0
2'
210.0
2
70.0
3'
3
175.0
390.0
3"
390.0
4
175.0
5''
65.0
5
5'
215.0
175.0
6
390.0
6'
7
Dane techniczne
Kubatura: 9 600 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 3 100 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 2 500 m2
IloÊç kondygnacji: 6 + 1 podziemna (gara˝owa)
IloÊç miejsc w gara˝u: 10
IloÊç miejsc parkingowych naziemnych: 6
IloÊç mieszkaƒ: 31
Powierzchnia mieszkaƒ: ok. 30 m2 – 30%,
ok. 50 m2 – 55%, ok. 60 m2 – 15%
66
BUDYNEK MIESZKALNY
a
isk
Sp
ul.
Dane techniczne
Kubatura ca∏kowita: 10 000 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 4 000 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 3 000 m2
IloÊç kondygnacji: 14 + 2 podziemne (gara˝owe)
IloÊç miejsc parkingowych: 12
IloÊç mieszkaƒ: 12
Powierzchnia mieszkaƒ: 2 400 m2
Wyposa˝enie budynku: dêwig osobowy
i samochodowy. Penthousy.
BUDYNEK ISTNIEJÑCY
Lokalizacja
ul. Spiska
Autor projektu
Budimex Projekt
arch. Robert Badura, arch. Boles∏aw Niebudek
Inwestor
Jerzy Baƒkowski, Agnieszka Baƒkowska
Data powstania projektu
2002
APARTAMENT – ok. 200 m2
67
BUDYNEK WIELORODZINNY MIESZKALNO-US¸UGOWY
ul. Stanis∏awa ¸yszkiewicza „Pechowca”
ul.
o
ieg
wsk
∏ko
dzia
Nie
ul. ks. St. Skrzeszewskiego
Lokalizacja
ul. ¸yszkiewicza, Rembertów
Autor projektu
ARCHIGRAF MICHA¸ BRUTKOWSKI
arch. arch. Micha∏ Brutkowski,
Jolanta Kazimieruk, Pawe∏ Lebiedziƒski,
Agieszka Nowak, Piotr Pieƒkowski
Inwestor
Z.R.B. „ZBUD” Zdzis∏aw Zimnicki
Generalny wykonawca
Z.R.B. „ZBUD” Zdzis∏aw Zimnicki
Data powstania projektu
2001
Dane techniczne
Kubatura: 10 141 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 3 289,8 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 2 860,8 m2
Liczba kondygnacji nadziemnych:
4 od ul. ks. Skrzeszewskiego
5 od ul. ¸yszkiewicza
Jeden gara˝ podziemny dla 22 samochodów
Parking naziemny dla 12 samochodów
IloÊç mieszkaƒ: 30
Powierzchnia mieszkaƒ: 1 386,7 m2
Istnieje mo˝liwoÊç powi´kszenia mieszkaƒ na
ostatniej kondygnacji o pomieszczenia strychu.
68
BUDYNEK BIUROWO-US¸UGOWY
ul. Giewont
ul. Pu∏awska
Lokalizacja
ul. Pu∏awska 298
Autor projektu
arch. Maryna Maszkiewicz-Ko∏acz
Wspó∏praca
arch. Katarzyna Antosik
Inwestor
Spó∏dzielnia budowlano-mieszkaniowa „GRABÓW”
Data powstania projektu
2002
Dane techniczne
Kubatura ca∏kowita: 6 000 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 2 010 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 1 841 m2
IloÊç kondygnacji:
nadziemnych – 3 + poddasze
podziemnych – 1
IloÊç miejsc postojowych: 29
69
WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY „VILLA JANA”
wa
rko
ul.
Ko
Lokalizacja
ul. Korkowa
Autorzy projektu
„HTT” architekci Sp. z o.o.
arch. Zygmunt Hofman,
arch. Witold Thumenas,
arch. Artur Moniuszko,
Joanna Przyborska
Inwestor
„Color Eko Term” Sp. z o.o., Warszawa
Generalny wykonawca
„Color Eko Term” Sp. z o.o.
Data powstania projektu
2001
PI¢TRO I, II
Dane techniczne
Kubatura ca∏kowita: 10 944 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 3 580 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 3 080 m2
w tym: mieszkania – 1 894 m2
us∏ugowa funkcji w∏asnej – 335 m2
gara˝ – 851 m2
IloÊç kondygnacji:
nadziemne – 4
podziemne gara˝owe – 1
IloÊç miejsc parkingowych: 36
IloÊç mieszkaƒ: 33
70
BUDYNEK APARTAMENTOWO-US¸UGOWY
ul. S
zcz
yg∏a
ul. O
kóln
ik
ul. F
l
oksa
Lokalizacja
ul. Foksal 10a
Autorzy projektu
BiM Architekci Sp. z o.o.
arch. W∏odzimierz Mucha, arch. Andrzej Bulanda
Wspó∏praca
arch.arch. ¸ukasz Stanaszek, Rafa∏ Zelent,
Micha∏ Rudnicki
Inwestor
DIPSERVICE Przedsi´biorstwo Obs∏ugi
Cudzoziemców
Data powstania projektu
2001
Dane techniczne
Kubatura: 12 403 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 5 628 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 4 533 m2
IloÊç kondygnacji: 7 + 2 podziemne (gara˝owe)
IloÊç miejsc parkingowych: 50
IloÊç mieszkaƒ: 34
Powierzchnia mieszkaƒ: 1 789 m2
(od 36 m2 do 110 m2)
Najwy˝sze kondygnacje stanowià dwukondygnacyjne
penthousy.
RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNYCH
71
BUDYNEK MIESZKALNY – PLOMBA
ul. M
ars
za∏k
ows
ka
a
spóln
ul. W
Lokalizacja
ul. Wspólna 50
Autorzy projektu
Pracownia Architektoniczno-Konserwatorska
„PROART” A. Rostkowska
arch. Anna Bluszcz,
arch. Anna Rostkowska
Inwestor
Yaapol Sp. z o.o.
Data powstania projektu
2002
Dane techniczne
Cz´Êç modernizowana
Kubatura: 6 370 m3
Powierzchnia u˝ytkowa: 1 242 m2
Powierzchnia u˝ytkowa mieszkaƒ: 785 m2
IloÊç kondygnacji: 4
IloÊç mieszkaƒ: 20
Cz´Êç nadbudowana
Kubatura: 1 682 m3
Powierzchnia u˝ytkowa: 460 m2
Powierzchnia u˝ytkowa mieszkaƒ: 372 m2
IloÊç kondygnacji: 2
IloÊç mieszkaƒ: 8
Cz´Êç rozbudowana
Kubatura: 6 785 m3
Powierzchnia u˝ytkowa: 1 852 m2
Powierzchnia u˝ytkowa mieszkaƒ: 1 498 m2
IloÊç kondygnacji: 7
IloÊç mieszkaƒ: 33
72
Lokalizacja
ul. Paƒska/Prosta/˚elazna
Autorzy projektu
arch. Leszek Klajnert, arch. Jerzy Czy˝,
arch. Adam Wagner
Wspó∏praca
arch. Ewa Kolasiƒska, tech.arch. Barbara Radlicz
Data powstania projektu
2002
Dane techniczne
Kubatura ca∏kowita: 75 668 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 24 556 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 20 872,6 m2
IloÊç kondygnacji: 8-10
IloÊç gara˝y: 3 kondygnacje podziemne
IloÊç miejsc parkingowych: 60
BUDYNEK BIUROWY
PLANY
NA PRZYSZ¸OÂå
NOWE
74
Zespó∏ apartamentowy z us∏ugami przy ul. Pró˝nej 7 i 9
Autorzy projektu: arch. Leszek Klajnert, arch. Jerzy Czy˝, arch. Adam Wagner
Inwestor: PSC Sp. z o.o.
Wspó∏praca: arch. Ewa Kolasiƒska, tech.arch. Barbara Radlicz
Data powstania projektu: 1999
Dane techniczne Kubatura ca∏kowita: 21 197 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 6 000 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 4 500 m2
IloÊç kondygnacji: 3
IloÊç miejsc parkingowych: 6
IloÊç apartamentów: 63
IloÊç miejsc restauracyjnych: 150
Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 19
Fot. „Proart”
Fot. „Proart”
75
Reprezentacyjna ponad stuletnia kamienica mieszkalna z oficynami zosta∏a poddana
modernizacji na potrzeby nowego w∏aÊciciela – wydawnictwa prasowego „Edipresse”. Przyj´to
zasad´, ˝e stary budynek b´dzie w swej strukturze maksymalnie uszanowany i oddzielony od
cz´Êci nowobudowanej szklanym ∏àcznikiem, który w hallu g∏ównym pozwoli odczuç atmosfer´
dawnego podwórza, zamienionego obecnie na dwukondygnacyjne patio, a nowoprojektowany
b´dzie mia∏ bardzo nowoczesnà estetyk´. Fasada frontowa zosta∏a starannie odrestaurowana
zgodnie z wytycznymi Urz´du Konserwatorskiego. Elewacj´ podwórzowà frontu
zrekonstruowano na podstawie zachowanych reliktów wystroju. Utrzymano uk∏ad wewn´trzny
niemal wszystkich pomieszczeƒ, odrestaurowano bogatà dekoracj´ sztukatorskà wn´trz
i przeÊwitu bramowego. Zachowano stolark´ okien i drzwi. Zrekonstruowano stylowe balustrady
balkonów oraz krat´ bramy wjazdowej. W miejscu dawnych oficyn bocznych, które zosta∏y
wyburzone, zrealizowano nowe, ˝elbetowe oficyny z elewacjami, o g∏adkich p∏aszczyznach
Êcian licowanych granitem. Urzàdzajàc wn´trza dla nowego w∏aÊciciela przyj´to zasad´,
˝e wszystkie elementy wyposa˝enia dla obu cz´Êci, starej i nowej, b´dà bardzo nowoczesne
i wysokiej, Êwiatowej klasy.
Dotyczy to mebli, wyk∏adzin, sprz´tu oÊwietleniowego i wielu innych detali.
Autorzy projektu: „Proart” sc, arch. Anna Rostkowska, arch. Grzegorz Tsu Tse Ling
Generalny projektant: OTRA Polska
Wspó∏praca: arch. Marcin Biczyk, specjalista ds. konserwacji El˝bieta Kosiarska,
stud. arch. Ma∏gorzata Kuliƒska
Koncepcja: ARCHITRAM HS-O. Depraz, Szwajcaria
Wn´trza: arch. Iwona Ciecierska, arch. Anna Rostkowska, arch. Grzegorz Tsu Tse Ling,
stud. arch. Ma∏gorzata Po∏eç
Inwestor: „Edipresse Polska” Sp. z o.o.
Data powstania projektu: 2000
76
Zàbkowska
Spo∏eczny projekt rewaloryzacji ulicy
Zàbkowskiej na odcinku pomi´dzy
ulicami Targowà i Brzeskà.
Z inicjatywy Janusza Sujeckiego
z Zespo∏u Opiekunów Kulturowego
Dziedzictwa Warszawy „ZOK”
i Jaros∏awa Zieliƒskiego ze Stowarzyszenia
„Miasto. Historia pro Futuro”.
Fot. Wunderlich, ok. 1918, ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy
Ulica Zàbkowska to dawny historyczny trakt, prowadzàcy do wsi Wola Zàbkowska, zwanej
w XVIII stuleciu Zàbkami. Do 1791 roku nazywana Brukowanà. W po∏owie XIX wieku by∏a
ca∏kowicie zabudowana drewnianymi domami frontowymi krytymi gontem i oficynami
oraz spichrzami i komórkami.
Wielki po˝ar Pragi w czerwcu 1868 roku zniszczy∏ zabudow´ ulicy, stajàc si´ zarazem punktem
zwrotnym w dziejach Zàbkowskiej i poczàtkiem dynamicznego ruchu budowlanego.
Nowa zabudowa powsta∏a w latach 1868-1871.
Ulica Zàbkowska – symbol starej Pragi, stoi u progu wielkich przemian.
Konieczna jest modernizacj´ historycznego centrum Pragi z zachowaniem to˝samoÊci
kulturowej dzielnicy i rewaloryzacja zabytkowych kamienic. Ulica Zàbkowska na odcinku
pomi´dzy ulicami Targowà i Brzeskà, z zachowanà nawierzchnià i odnowionymi kamienicami,
powinienna staç si´ atrakcjà dla turystów i wizytówkà przywróconej do ˝ycia XIX-wiecznej Pragi
– praskà starówkà.
Rewaloryzacjà zosta∏o obj´tych 12 posesji.
Ró˝norodnoÊç wn´trz podwórzowych, zró˝nicowanie wysokoÊci i charakteru zabudowy, zwi´ksza
ich atrakcyjnoÊç przy wykorzystaniu np. dla tworzenia pasa˝y handlowych, ogródków
kawiarnianych lub galerii sztuki.
Konieczne jest wyremontowanie i zachowanie autentycznej nawierzchni (kostka granitowa, relikt
szyn tramwajowych, podjazdy bramne i kraw´˝niki), w∏aÊciwe oÊwietlenie (latarnie-pastora∏y).
Nawierzchnia i posadzka wn´trz podwórzowych jest bardzo wa˝nym elementem wspó∏tworzàcym
klimat dawnej przestrzeni miejskiej.
Zaproponowany program przewiduje dominacj´ funkcji handlowych i us∏ugowych w skali
rewaloryzowanego odcinka Zàbkowskiej. Sklepy, punkty us∏ugowe, ksi´garnie i antykwariaty,
powinny znaleêç si´ nie tylko w domach frontowych, ale tak˝e w oficynach. Stylizowane szyldy
i reklamy wprowadzà atmosfer´ sklepików i warsztatów rzemieÊlniczych Pragi prze∏omu XIX i XX w.
Ulica Zàbkowska na odcinku pomi´dzy Targowà i Brzeskà ma szczególnà wartoÊç z punktu
widzenia historii Pragi oraz historii architektury Warszawy. Zachowane kamienice sà bezcennymi
reliktami XIX-wiecznej zabudowy podmiejskiej, poprzedzajàcej wkroczenie na Prag´
wielkomiejskiej zabudowy czynszowej w pierwszych latach XX wieku. Obrazujà wszystkie etapy
ewolucji warszawskiej kamienicy i jej zabudowy podwórzowej w okresie 1865-1939,
od podmiejskiego parterowego domu, poprzez wielkomiejskà kamienic´ czynszowà
a˝ po czynszówk´ z lat 30. XX wieku.
Historia Zàbkowskiej zwiàzana jest tez ÊciÊle z dziejami warszawskiej spo∏ecznoÊci ˝ydowskiej.
˚ydzi mieszkali na terenie Pragi od po∏owy XVIII wieku. Nazywana przed 1939 rokiem
„Nalewkami Pragi” (˚ydzi stanowili ok. 45-50% ogó∏u mieszkaƒców tego rejonu) by∏a g∏ównym
oÊrodkiem ˝ydowskiego handlu, drobnej wytwórczoÊci i rzemios∏a. Dzisiaj jest jedynà
zachowanà ˝ydowskà dzielnicà Warszawy i dlatego jej zabytki powinny byç obj´te nadzorem
konserwatorskim i programem stopniowo dokonywanej rewaloryzacji.
Zàbkowska 3
G
Kamienica dwupi´trowa z oficynà, stajnia i oficyna zamykajàca podwórze. Obiekt wzniesiony
dla W∏adys∏awa Sikorskiego w latach 1890-1891. Ca∏a zabudowa na terenie posesji jest
przeznaczona do remontu kapitalnego i adaptacji sta∏ej. Znakomity przyk∏ad nawarstwiania si´
zabudowy o ró˝nym przeznaczeniu na podwórzu posesji. Dla domu frontowego proponuje si´
utrzymanie funkcji mieszkalnej, ewentualnie przeznaczenie ca∏oÊci na siedzib´ biur lub
placówek o charakterze us∏ugowym. Stajnie i oficyn´ w podwórzu proponuje si´ przeznaczyç
dla celów us∏ugowo-handlowych. Kamienica frontowa wymaga rekonstrukcji wystroju fasady
na podstawie fotografii H. Podd´bskiego z 1919 roku. Wi´êba konstrukcji dachowej do
Fot. ¸ukasz Wawrynkiewicz
Fot. Janusz Sujecki
Fot. ¸ukasz Wawrynkiewicz
77
konserwacji i zachowania. Istnieje mo˝liwoÊç wprowadzenia dodatkowej kubatury dla celów
komercyjnych w cz´Êci posesji przylegajàcej do Êciany szczytowej kamienicy przy ulicy
Targowej 62.
Autorzy projektu
Architekci: Henryk ¸aguna, Dariusz Hyc, Edyta Waleczek, Monika Goszczyƒska,
Jakub Hanula, Grzegorz Pyzikiewicz, Gra˝yna Czarnota
Zàbkowska 7
Obiekt wzniesiony w koƒcu lat 70. XIX wieku jako budynek dwupi´trowy, nadbudowany dwiema
kondygnacjami ok. 1910 r.
Proponuje si´: remont kapitalny, wymian´ stropów, odtworzenie dekoracji fasady i balkonów
na podstawie fotografii z 1918 r. Powinna zostaç utrzymana funkcja mieszkalna, handel i us∏ugi
w parterze. Postuluje si´: remont kapitalny lewej oficyny dla celów mieszkalnych (w parterze
handel i us∏ugi), rozebranie oficyny prawej i pozosta∏oÊci oficyn zamykajàcych podwórze od
pó∏nocy (rekonstrukcja ich jako obiektów wy˝szych w gabarycie 3 kondygnacji, z przeznaczeniem
Fot. Janusz Sujecki
Fot. ¸ukasz Wawrynkiewicz
Fot. ¸ukasz Wawrynkiewicz
78
na handel i us∏ugi). Przed 1939 r. w lewej oficynie, na parterze znajdowa∏a si´ sala ˝ydowskiego
domu modlitwy. Nale˝y sprawdziç, czy nie zachowa∏y si´ relikty malowide∏ naÊciennych.
Autorzy projektu
Architekci: Henryk ¸aguna, Dariusz Hyc, Edyta Waleczek, Monika Goszczyƒska,
Jakub Hanula, Grzegorz Pyzikiewicz, Gra˝yna Czarnota
79
Fot. Janusz Sujecki
Fot. Janusz Sujecki
Zàbkowska 11
Kamienica pi´trowa, wzniesiona w latach 1868-1869 oraz oficyny okalajàce podwórze,
ukoƒczone w 1880 r. Dom frontowy pierwotnie z poddaszem mieszkalnym, doÊwietlonym
facjatami. W 1948 r. nadbudowany pe∏nà kondygnacjà. Jeden z najcenniejszych zabytków
w skali Pragi.
W oficynie (parter), zachowane sà dwie sale ˝ydowskiego domu modlitwy
z reliktami dekoracji naÊciennych. Postuluje si´ rewaloryzacj´ domu frontowego (odtworzenie
wystroju fasady domu wg fotografii z 1918 r.) oraz remont kapitalny oficyn. Dla ca∏oÊci
zabudowy proponowana jest funkcja mieszkalna oraz handel i us∏ugi w parterze
(mo˝liwoÊç urzàdzenia ogródka kawiarnianego na podwórzu). Dwie sale domu modlitwy,
po odrestaurowaniu proponuje si´ przeznaczyç na cele muzealne (sta∏a ekspozycja poÊwi´cona
historii spo∏ecznoÊci ˝ydowskiej na Pradze od po∏owy XVII w. do 1940 r.).
Autorzy projektu: arch. Maciej Arkuszewski – generalny projektant; arch. Iwona To∏biƒska
Zàbkowska 12
Fot. ¸ukasz Wawrynkiewicz
80
Kamienica trzypi´trowa z dachem mansardowym, wzniesiona w koƒcu XIX wieku. Oficyny:
wschodnia i po∏udniowa. Konieczne jest wykonanie elewacji i odtworzenie zerwanych
balkonów. Dom frontowy i wschodnia oficyna powinny zostaç wyremontowane. Oficyna
po∏udniowa musi byç wyburzona, na jej miejscu proponuje si´ nowy, wy˝szy obiekt dla celów
komercyjnych.
Przed 1939 r. w kamienicy znajdowa∏o si´ pomieszczenie ˝ydowskiego domu modlitwy, nale˝y
sprawdziç, czy nie zachowa∏y si´ relikty malowide∏ naÊciennych.
Nale˝y zachowaç partie murów oficyny po∏udniowej z kapliczkà z 1 sierpnia 1943 r.
Autorzy projektu: APP „Architektonika”:
arch. W∏odzimierz Motyliƒski – g∏ówny projektant
Asystenci: arch. Wojciech Maciaszek,
tech. arch.: Magdalena Sarnecka, Piotr Górski; tech.: Andrzej Pudlak,
Anna Mazurkiewicz, Teresa Mrozowska
Fot. ¸ukasz Wawrynkiewicz
81
Fot. Janusz Sujecki
Fot. ¸ukasz Wawrynkiewicz
Fot. ¸ukasz Wawrynkiewicz
Zàbkowska 13
Kamienica pi´trowa, wzniesiona w latach 1868-1870. Obiekt o szczególnej wartoÊci
architektonicznej i historycznej, unikatowy w skali Pragi. Elewacja podwórzowa z drewnianà
galerià. Postuluje si´ remont kapitalny obiektu i rewaloryzacj´ zachowanego wystroju fasady.
Budynek powinien byç przeznaczony na galerie sztuki i antykwariaty, powinna nadal
funkcjonowaç galeria „Stara Praga”. W cz´Êci podwórzowej zmiana elewacji budynku dawnej
stajni, zlokalizowanej przy zachodniej granicy posesji.
Proponuje si´ wyburzenie obiektu wzd∏u˝ wsch. granicy, co da mo˝liwoÊç wzniesienia oficyny,
b´dàcej zarazem budynkiem frontowym od ul. Brzeskiej. Obiekt ten powinien byç przeznaczony
dla celów komercyjnych, maksymalnie 4 kondygnacje.
Autorzy projektu: arch. Maciej Arkuszewski – generalny projektant; arch. Iwona To∏biƒska
PLANY
NA PRZYSZ¸OÂå
P
L
A
N
Y
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
PROJEKT KONKURSOWY NA ZAGOSPODAROWANIE
PLACU KONSTYTUCJI
83
Autorzy projektu
PRC Architekci Sp. z o.o.
architekci: Andrzej Jurkiewicz, Andrzej Michalik,
Ewa NieÊcioruk, Piotr Majewski,
Pawe∏ Drzewiecki, Ma∏gorzata Drzewiecka,
Marcin Turlej
Wspó∏praca
Buro Happold
Grafika
Artur Mikulski
Plac konstytucji wybudowany zosta∏
w latach 50. wed∏ug ówczeÊnie dominujàcej
filozofii kszta∏towania przestrzeni. Przy
wspó∏czesnym projektowaniu konieczne jest
tworzenie elementów, wÊród których mo˝na
si´ odnaleêç. Z drugiej strony plac
niewàtpliwie posiada du˝à wartoÊç
historycznà. Ze wzgl´dów estetycznych
nale˝y podkreÊlaç jego monumentalnà
architektur´. Stworzenie podziemnych
galerii oraz przejÊç na pewno przyciàgnie
wielu mieszkaƒców, jednak niekoniecznie
zmieni funkcjonowanie placu.
Rozwiàzaniem jest kontakt mi´dzy nowà
tkankà poziomu –1 z obecnym placem
poprzez otwartà agor´. Plac w placu.
Pozwala to na stworzenie nowej wartoÊci
poprzez wzajemny dialog obydwu struktur,
ró˝niàcych si´ skalà, architekturà,
materia∏em. Harmonijne zetkni´cie
wspó∏czesnej budowli z historycznym
kontekstem wzbogaca wartoÊç obydwu
struktur. Kompozycja agory zosta∏a oparta
na tej samej zasadzie, co obecny plac.
Powtórzono otoczenie placu podcieniami,
kolumnadà oraz asymetrycznym
usytuowaniem dominant wzgl´dem osi
poprzecznej.
W agorze rol´ dominanty pe∏ni szklany
prostopad∏oÊcian. Uk∏ad ni˝szego placu
zosta∏ obrócony tak, aby transparentna
kubatura kostki stanowi∏a kontrapunkt dla
monumentalnych kamiennych latarni. W ten
sposób wzmocniony zosta∏ dialog
prowadzony przez obie tkanki: stare-nowe,
lekkie-ci´˝kie, proste-z∏o˝one... W szerszej
skali szklany prostopad∏oÊcian pe∏ni wa˝nà
rol´ w uk∏adzie miasta. Za∏o˝enie placu
Konstytucji stanowi zamkni´cie ulicy
Marsza∏kowskiej. Kompozycja placu zosta∏a
podporzàdkowana osi ulicy, jednak fasada
pó∏nocna stanowiàca jej rzeczywiste
zamkni´cie, pozosta∏a niesymetryczna.
Szklany prostopad∏oÊcian jest swego rodzaju
bramà, czy ∏ukiem triumfalnym,
z jednej strony zamykajàcym oÊ ulicy,
z drugiej otwierajàcym przestrzeƒ placu.
Parter
Ujednolicenie posadzki w cz´Êci
po∏udniowej ma scaliç przestrzeƒ placu.
Zachowanie tego samego materia∏u na
chodnikach i jezdniach optycznie powi´kszy
plac. Zmiana nawierzchni dla nap∏ywajàcych
aut spowoduje, zmian´ tempa jazdy.
Spokojniejszy ruch dodatnio wp∏ynie na
odbiór ca∏ej przestrzeni.
Przestrzeƒ wzd∏u˝ pierzei wschodniej
i zachodniej to cz´Êç placu stanowiàca
przedpole dla arkad. Dlatego wymagane jest
wprowadzenie drobniejszej skali i stàd
obecnoÊç drobnych form architektonicznych
i zieleni. Chcàc jednak podkreÊlaç rozmiar
pierzei, drzewa, meble miejskie, rysunek
posadzki, poddano rygorystycznej
modulacji. Miejsca siedzàce umo˝liwiajà
odpoczynek przy pokonywaniu placu.
Posadzka placu, w wi´kszoÊci wykonana z
kamiennych p∏yt, kolorystycznie odpowiada
granitowym parterom budynków. W
podestach ∏awek zosta∏ zastosowany ten
sam kamieƒ, którym wy∏o˝ona jest p∏yta
agory. Jego pojawienie si´ sygnalizuje
istnienie nowej tkanki w centrum placu.
Agora
Ideà przyj´tà dla ni˝szego placu jest
stworzenie przestrzeni podatnej na zmiany,
wynikajàce z dostosowywania jej do
bie˝àcych potrzeb. Plac ma umo˝liwiaç
wielokierunkowà komunikacj´ w ˝yciu
codziennym i swobodnà aran˝acj´
w przypadku szeroko rozumianych imprez
kulturalnych. Jest to przestrzeƒ, która ma
staç si´ istotnym centrum, miejscem
happeningów, letnich wystaw czy zimowych
lodowisk. Po∏udniowa cz´Êç agory jest lekko
podniesiona ku górze, tworzy rodzaj rampywidowni. Ozdobny rysunek posadzki oraz
charakterystyczna barwa kamienia
wprowadza odpowiedni klimat dla
otaczajàcych galerii handlowych,
jednoczeÊnie podkreÊla swojà odr´bnoÊç.
Zag∏´bienie placu powoduje brak
bezpoÊredniego kontaktu z ulicà oraz
wyciszenie wielkomiejskiego ha∏asu. Fakt
ten oraz doskona∏a dost´pnoÊç b´dzie
sprzyja∏ wykorzystywaniu tej przestrzeni
równie˝ na dzia∏alnoÊç nie zwiàzanà
bezpoÊrednio z handlem.
Pomi´dzy centralnà cz´Êcià agory
i podcieniami wprowadzono wàski pas
nieznacznie oddzielajàcy te dwie
przestrzenie. Jest to miejsce kamiennych
∏aw, p∏ytkich basenów wodnych. Pe∏ni rol´
miejsca wypoczynku dla kupujàcych, ale
równie˝ widowni dla obserwatorów.
Galerie
Wed∏ug autorów koncepcji na poziomie
placu mo˝na stworzyç wartoÊciowe centrum
handlowe. Punkty handlowe cofni´te
w podcienia, sà zlokalizowane symetrycznie
wokó∏ placu.
Realizacja tej inwestycji powoduje
koniecznoÊç rozebrania i przebudowy niemal
ca∏ego placu.
84
REJON ULIC TOWAROWEJ I OKOPOWEJ
Autorzy opracowania
Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.
arch. Tomasz S∏awiƒski – g∏ówny projektant;
arch. Anna Kosik-K∏opotowska
arch. Renata Waglowska
tech. arch. Urszula Dàbrowa
tech. arch. Ligia Owadowska
in˝. Jan Brodzki – komunikacja
Wizualizacje: stud. arch. Piotr Wieczorek
Projekt planu zagospodarowania przestrzennego strefy
funkcjonalnej ciàgu Towarowej-Okopowej wprowadza zasad´
urzàdzenia tej trasy w postaci ulicy miejskiej ∏àczàcej funkcje
komunikacji samochodowej z pasa˝em pieszym.
Wzd∏u˝ ulicy zaprojektowano pasma zabudowy uzupe∏niajàcej
dotychczasowe zagospodarowanie obiektami o charakterze
ogólnie dost´pnych us∏ug, tworzàcymi pierzeje uliczne.
Skrzy˝owania i miejsca charakterystyczne wzbogacono
dominantami wysokoÊciowymi, których skala zale˝eç b´dzie
od mo˝liwoÊci obs∏ugi komunikacyjnej terenu.
Przewiduje si´ likwidacj´ obecnej zachodniej nitki ulicy
Okopowej poprzez przekszta∏cenie jej w ulic´ dojazdowà
i stworzenie drugiej jezdni Okopowej po stronie wschodniej.
Przewidywany sposób zabudowy zmniejszy ucià˝liwoÊci
ha∏asowe zabudowy mieszkaniowej i stworzy nowà jakoÊç
przestrzennà w zachodniej cz´Êci ÂródmieÊcia Warszawy.
85
POWÑZKI
Autorzy opracowania
Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.
arch. Tomasz S∏awiƒski – g∏ówny projektant;
arch. Anna Kosik-K∏opotowska
arch. Renata Waglowska
tech. arch. Urszula Dàbrowa
tech. arch. Ligia Owadowska
in˝. Jan Brodzki – komunikacja
Wizualizacje: stud. arch. Piotr Wieczorek
Projekt planu przewiduje ca∏kowite przekszta∏cenie obecnego
zagospodarowania na kanwie istniejàcych historycznych ulic
Powàzek.
Przed koÊcio∏em Êw. Karola Boromeusza przewiduje si´
stworzenie placu, którego pó∏nocna pierzeja oparta b´dzie
o zabytkowe elewacje Karawaniarni i Fabryki Koronek Landaua.
Ulica Powàzkowska poprowadzona zostanie w tunelu. Wzd∏u˝ linii
kolejowej poprowadzona b´dzie ulica Nowo Powàzkowska.
W rejonie ulicy Jana Paw∏a II skupiona b´dzie zabudowa wysoka,
nawiàzujàca do obecnego otoczenia Ronda Babka, mieszczàca
obiekty administracyjne i biurowe. Na osi ulicy Burakowskiej
przewiduje si´ lokalizacj´ przystanku kolei obwodowej. Warsztaty
kamieniarskie przeniesione zostanà w rejon ulicy Tatarskiej.
W rejonie ulicy Nowo Powàzkowskiej przewiduje si´ lokalizacj´
zabudowy mieszkaniowej.
Ca∏oÊç zaprojektowana zosta∏a w formie spójnego zespo∏u
zabudowy o wyraênym strefowaniu wysokoÊci i intensywnoÊci
zabudowy majàcym na celu p∏ynne po∏àczenie obiektów
i przestrzeni zabytkowych ze wspó∏czesnà zabudowà Êródmiejskà
o funkcjach centrotwórczych.
86
REJON ULIC WOLSKIEJ I P¸OCKIEJ
Autorzy opracowania
Pracownia „ART – ARCH – I”
Urbanistyka: dr arch. Aleksander Chylak,
Urbanistyka i opracowanie graficzne:
arch. Pawe∏ Seweryniak, arch. Anna Szwykowska
Komunikacja: in˝. Gra˝yna Martusewicz-Wlaê
Zabudowa istniejàca
– budynki do adaptacji
Zabudowa uzupe∏niajàca
– budynki projektowane
W zakresie struktury funkcjonalno-przestrzennej plan ustala
warunki dla rozwoju strefy us∏ugowo - mieszkaniowej z du˝ym
udzia∏em zieleni i us∏ug zlokalizowanych w parterach obiektów
usytuowanych wzd∏u˝ ulic tworzàcych tradycyjnà oko∏o
szeÊciokondygnacyjnà zabudow´ obrze˝nà. Ponadto plan ustala
przeznaczenie terenów wzd∏u˝ linii kolejowej (zachodnia cz´Êç
obszaru) dla funkcji us∏ugowo-sk∏adowo-produkcyjnych.
Utrzymanie zajezdni tramwajowej w jej dotychczasowej
lokalizacji (ul. M∏ynarska) i wielkoÊci zaj´tego terenu, w du˝ej
mierze uniemo˝liwia przekszta∏cenie obszaru Wolska – P∏ocka
w stref´ w pe∏ni us∏ugowo – mieszkaniowà. Stàd propozycja
przeniesienia zajezdni w inny rejon Woli.
Jednym z podstawowych celów planu jest rozwój „jakoÊciowy”
i „iloÊciowy” Êrodowiska zamieszkania. Za∏o˝eniem tej koncepcji
jest stworzenie powiàzanego uk∏adu przestrzeni publicznych
o znaczeniu lokalnym, s∏u˝àcych przede wszystkim
mieszkaƒcom obszaru. Mo˝e to zagwarantowaç tà po˝àdanà
równowa˝noÊç jakoÊciowych i iloÊciowych celów polityki
przestrzennej Dzielnicy Wola Gminy Warszawa Centrum.
Jednak˝e w trakcie opracowania planu, równowaga ta zosta∏a
w pewnym stopniu zachwiana. Czynnik „iloÊciowy” przewa˝y∏.
Plan jest w fazie roboczej i b´dzie jeszcze korygowany.
B´dzie zdà˝a∏ do tworzenia wyrazistego systemu przestrzeni
publicznych, g∏ównie zielonych.
87
REJON ULICY TWARDEJ
Autorzy opracowania
„STUDIO KA”
Urbanistyka: dr arch. Krystyna Gruszecka,
arch. Dorota Bujnowska-Cechniak
Komunikacja: in˝. Gra˝yna Martusewicz-Wlaê
Wizualizacja komputerowa: arch. Barbara Babiarczyk
Plan miejscowy dotyczy terenu zawartego
pomi´dzy ulicami: al. Jana Paw∏a II, Paƒskà,
Towarowà i ciàgiem komunikacyjnym
Srebrna – Chmielna. W ramach sieci
ulicznej tego obszaru tworzàcej regularny
uk∏ad prostokàtny, wyró˝nia si´
przechodzàca skoÊnie ulica Twarda, niegdyÊ
trakt wylotowy z miasta. Nowa oprawa
przestrzenna ulicy uwypukla dawny, skoÊny
w stosunku do sieci ulicznej kierunek.
Na wizualizacji kolorem „kremowym”
oznaczono zabudow´ istniejàcà, bia∏oniebieskawym nowe zespo∏y
architektoniczne.
W planie dà˝y si´ do obrze˝nego sytuowania
zabudowy wzd∏u˝ ciàgu ul. Twardej.
Zamiarem autorów jest wykreowanie ciàgu,
cz´Êciowo pieszego, który b´dzie
nawiàzywaç do tradycji ukszta∏towania tego
miejsca. W rejonie zbiegu Twardej, ˚elaznej,
i z∏otej ciàg pieszy prowadzi na pieszy plac
nazwany tu Placem Z∏otym.
AtrakcyjnoÊç tego miejsca b´dzie zwiàzana
oczywiÊcie z w∏aÊciwym ukszta∏towaniem
zachodniej pierzei ul. ˚elaznej. Proponuje
si´ tu jednak nawiàzanie do tradycyjnej tzw.
„zwartej” zabudowy, która tworzyç b´dzie
„Êciany” tego wn´trza urbanistycznego.
Natomiast w parterach tej pierzei,
wycofanych nieco w g∏àb kwarta∏u
ul. ˚elaznej – tworzàc ogólnodost´pny
pasa˝, powinna nawiàzywaç do „klimatów”
zgie∏ku handlowo-us∏ugowego z prze∏omu
XIX i XX wieku. Tego typu asortymenty sà ju˝
oferowane w pawilonach przy ul. Paƒskiej.
Mo˝e uda si´ stworzyç takie miejsce
w Warszawie, gdzie tradycja, ale w przyzwoitej
oprawie przestrzennej, stanowiç b´dzie
o unikalnoÊci tego miejsca.
Zachodnia pierzeja al. Jana Paw∏a II – to
miejsce absolutnie wyjàtkowe w sto∏ecznej
metropolii. Po∏o˝one naprzeciwko Dworca
Centralnego – w Êrodku miasta, stanowi
jedno z tych charakterystycznych miejsc
krajobrazowych, które stanowiç mo˝e
wizytówk´ Warszawy, jako stolicy
europejskiej, dla przybyszów z zewnàtrz.
Stàd propozycja wymiany cz´Êci architektury
na nowà, bardziej reprezentacyjnà w swoim
wyrazie i lepiej zharmonizowanà
wysokoÊciowo z otoczeniem tej cz´Êci
ÊródmieÊcia. Dotyczy to istniejàcych szkó∏
zlokalizowanych mi´dzy ulicami Siennà
i Z∏otà oraz nowego obiektu wysokiego,
który stanowi∏by dominant´ u zbiegu
ul. Chmielnej i al. Jana Paw∏a II (nad
“Êlimakiem”). W ostatnich latach
zdecydowanie zmieni∏a si´ skala zabudowy
wzd∏u˝ al. Jana Paw∏a II. Propozycja
projektowa jest kontynuacjà tego trendu.
Wyzwaniem projektowym sta∏ si´ rejon
mi´dzy ulicami Miedzianà i Towarowà,
gdzie po dziÊ dzieƒ kolejni inwestorzy
próbujà utrwaliç substandartowy
charakter magazynów dawnego Domu
S∏owa Polskiego w parterowej
i dwukondygnacyjnej zabudowie, korzystajàc
z mo˝liwoÊci czasowego ich wynaj´cia na
cele us∏ugowe. Poczàwszy od Ronda Babka
Okopowà, Towarowà do placu Zawiszy
rozpoczà∏ si´ ju˝ proces kreacji nowej
sto∏ecznej osi – podkreÊlonej nowà wysokà
zabudowà (wie˝owce w rejonie Ronda
Babka, siedziba Daewoo), podstaw´ tej
zabudowy o skali 160 - 180 metrów
stanowiç b´dzie zabudowa minimum
o wysokoÊci 8. kondygnacji (25 metrów).
Teren akcentowany by∏by w rejonie Srebrnej
i Paƒskiej, gdzie z rejonu skrzy˝owania
kryty pasa˝ prowadzi∏by na kolejny plac –
Kazimierza Wielkiego – w nawiàzaniu do
istniejàcego tu niegdyÊ. Komunikacja
obs∏ugujàca ca∏y ten teren znalaz∏aby si´
wraz z parkingami w kondygnacjach
podziemnych, pod p∏ytà, którà proponuje si´
w poziomie terenu ulicy Towarowej.
88
KONCEPCJA ROZBUDOWY MI¢DZYNARODOWEGO
DWORCA LOTNICZEGO OK¢CIE
Lokalizacja: Tereny istniejàcego Portu Lotniczego
Ok´cie
Autor projektu: w ramach „Eurokonsorcjum
Ok´cie”
AMC i Partnerzy Sp. z o.o.
Aeroport de Paris Ingenierie (ADPI)
Inwestor: Przedsi´biorstwo Paƒstwowe „Porty
Lotnicze”
Generalny wykonawca: w ramach
„Eurokonsorcjum Ok´cie”
BILFINGER+BERGER, VINCI, ALSTOM
Data powstania projektu: 2001
Dane techniczne
Powierzchnia budynku Terminala 2: 78 000 m2
PrzepustowoÊç lotniska:
I etap – 6,5 mln pasa˝erów na rok
II etap – 12,5 mln pasa˝erów na rok
Docelowa liczba stanowisk lotniczych:
stanowiska kontaktowe – 33
stanowiska odleg∏e – 37
Parkingi:
po I etapie rozbudowy – 52 800 m.p.
po II etapie rozbudowy – 9 486 m.p.
PRZEZNACZENIE OBIEKTU: Symboliczny, poetycki projekt,
∏àczàcy najnowszà technologi´ i technik´ Êwiatowà z regionalnà
specyfikà kulturowà i przyrodniczà. Budynek Terminala 2
wspó∏czesnym j´zykiem architektonicznym interpretuje archetypy
polskiego pejza˝u. Roz∏o˝ony na przedpolu Park Krajobrazowy
mieÊci w sobie funkcje ekspozycyjne i targowe sta∏e oraz rozwija
tematyczne wàtki pejza˝owe Mi´dzynarodowego Dworca
Lotniczego im. Fryderyka Chopina. W efekcie wnikliwych studiów
wariantowych, wybrane, prostopad∏e do linii p∏yty lotniska,
po∏o˝enie budynku Terminala 2 w optymalny sposób rozwiàzuje
problemy wynikajàce z: ograniczonej powierzchni terenu,
skomplikowanych po∏àczeƒ funkcjonalnych, wprowadzenia
transportu szynowego, wariacji wzajemnych po∏àczeƒ
Terminala 1 i Terminala 2 przy perfekcyjnej dost´pnoÊci
w minimalnym czasie wszystkich funkcji lotniskowych.
MIASTECZKO WILANÓW
89
Lokalizacja: Wilanów Zachodni
Autorzy projektu: arch. Guy C. Perry,
arch. Katarzyna Górecka, arch. Krzysztof Kaszubowski,
arch. Gildas Boursin, stud. arch. Ma∏gorzata Kuliƒska
Wspó∏praca: arch.kraj. Agnieszka Kowalewska,
tech. arch. Barbara Waƒkowicz,
stud.arch. Maciej Parysek,
stud.arch. Adrian Górecki,
stud.arch. Micha∏ Red∏owski
Inwestor: Prokom Investments Sp. z o.o.
z partnerami
Data powstania projektu: 2001
Dane techniczne:
Powierzchnia dzia∏ki: 169 ha
Kubatura: ok. 12 mln m3
WysokoÊç zabudowy: do 14,5 m, w cz´Êci
komercyjnej do 20 m
Liczba mieszkaƒców: 15 000
Za∏o˝enie obejmuje powierzchnie mieszkalne,
us∏ugowe, rekreacyjne, biurowe.
Miasteczko Wilanów, zgodnie z projektem grupy polskich
architektów oraz konsultanta Prokom Investments, Guy Castelain
Perry’ego, ma nawiàzywaç stylem do architektury Pa∏acu
w Wilanowie. Nazwa „miasteczko” najlepiej oddaje sens
projektu, bowiem projektanci zadbali, by zosta∏y zaspokojone
wszystkie potrzeby przysz∏ych mieszkaƒców. Ca∏oÊç zbudowana
b´dzie w zgodzie z najsurowszymi normami ekologicznymi.
Atutem Miasteczka Wilanów b´dzie zró˝nicowany typ zabudowy.
W centrum powstanà trzy place publiczne po∏àczone pasa˝ami
handlowymi. Tu tak˝e zlokalizowano cz´Êç rozrywkowo-wypoczynkowà, tj. kina, kawiarnie oraz restauracje. W pobli˝u,
przy ocienionych rz´dami drzew ulicach, znajdà si´ domy
z cichymi ogrodami w g∏´bi budynków. Najbardziej presti˝owe
domy powstanà na terenie oddalonym od centrum,
przy zachodniej granicy terenu. Nie zabraknie tak˝e obiektów
rekreacyjnych. W parkach i na skwerach znajdà si´ place zabaw
dla dzieci, a tak˝e miejsca odpoczynku dla ludzi starszych.
Otwarte, zielone ∏àki to miejsca na sport - od pól golfowych po
jazd´ konnà. W g∏´bi miasteczka powstanà najnowoczeÊniejsze
budynki biurowe. Swym charakterem centrum Miasteczka
Wilanów przypominaç b´dzie XVIII-wieczne centra w Pary˝u,
czy te˝ Nancy. Ze wspó∏czesnych inwestycji najbli˝sze sà mu
Paseo Colorado w Pasadenie w Kalifornii oraz West End City
Center. To osiedle, choç na mniejszà skal´, powsta∏o
w Budapeszcie, w okolicach dworca kolejowego Keleti.
Dzielnica biurowa odzwierciedlaç b´dzie wspó∏czesne trendy
w architekturze. Budowa obliczonego na 12 tys. mieskaƒców
Miasteczka Wilanów rozpoczyna si´ wiosnà 2002 roku.
90
ZESPÓ¸ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, WIELORODZINNYCH
„REZYDENCJA KRÓLOWEJ MARYSIE¡KI”
Lokalizacja: Wilanów
Autorzy projektu: arch. Ryszard Girtler,
arch. Grzegorz Rycerz, stud. arch. Marta Girtler
Wspó∏praca: stud. arch. Agnieszka Borowska,
tech.arch. Krystyna Mieszkowska,
arch. Marta Trojan, stud. arch. Monika Warda
Inwestor
ROBYG DEVELOPMENT POLAND Sp. z o.o.
Data powstania projektu: 2001
Dane techniczne
Kubatura ca∏kowita: 53 150 m3
w tym 13 100 m3 gara˝u
Powierzchnia ca∏kowita: 23 200 m2
w tym 4 900 m2 gara˝u
Powierzchnia u˝ytkowa: 17 900 m2
IloÊç kondygnacji: 6, w tym 1 gara˝u podziemnego
IloÊç gara˝y: 3
IloÊç miejsc parkingowych: 218
IloÊç mieszkaƒ: 148
Powierzchnia mieszkaƒ: 13 000 m2
PIERWSZE PI¢TRO
ÂWIÑTYNIA ÂWI¢TEJ BO˚EJ OPATRZNOÂCI
91
Âwiàtynia Âwi´tej Bo˝ej OpatrznoÊci
I nagroda w konkursie zamkni´tym zorganizowanym
przez Zarzàd Fundacji Budowy Âwiàtyni
OpatrznoÊci Bo˝ej
Pod wzgl´dem rozwiàzaƒ funkcjonalnoprzestrzennych projekt realizuje tezy zawarte
w za∏o˝eniach ideowo-programowych prymasa
Józefa Glempa.
WyjàtkowoÊç realizacji Êwiàtyni b´dzie oparta
na za∏o˝eniu urbanistycznym czterech historycznych
dróg: Walki, Kultury, Cierpienia i Modlitwy, którymi
Polacy dà˝yli do wolnoÊci. Drogi te wyznaczajà
kszta∏t dziedziƒców: Ojczyzny, Ludu Bo˝ego,
˚ycia i Chwa∏y.
Âwiàtyni´ w kszta∏cie rotundy, zwieƒczonà kopu∏à
z krzy˝em, obejmujà cztery portale symbolizujàce
drogi do wolnoÊci, w które uj´te jest Sacrum
i Votum Narodu.
Bry∏a Êwiàtyni zosta∏a wyniesiona na poziom
wysokiego parteru. Do Êwiàtyni prowadzà schody
i rampy, wytyczajàce kszta∏t przyleg∏ych do niej
dziedziƒców.
WejÊcie g∏ówne i o∏tarz polowy usytuowano na osi
ul. Sobieskiego. Na poziomie parteru umieszczono
naw´ g∏ównà, trzy kaplice: Nawrócenia, Sanktuarium
Matki Bo˝ej i Chrzcielnà oraz zakrystie dla o∏tarza
polowego.
Âwiàtynia zosta∏a zaprojektowana jako
jednoprzestrzenne wn´trze, zapewniajàce poczucie
wspólnoty wiernych. Centralna przestrzeƒ nawy
otoczona jest rytmem s∏upów wznoszàcych si´
pod gzyms, na którym stoi kopu∏a. ¸ad przestrzenny
wn´trza ma byç pomocny w skupieniu i utrzymaniu
∏adu ducha.
Wn´trze Êwiàtyni mo˝e pomieÊciç 1500 wiernych.
Nad nawà bocznà zlokalizowano Muzeum Jana
Paw∏a II. Z poziomu muzeum wierni mogà dostaç
si´ na taras widokowy wokó∏ kopu∏y.
W przyziemiach pod Êwiàtynià zaprojektowano
sepultorium.
Obiekty towarzyszàce: Instytut Odrodzenia wraz
z amfiteatrem – funkcja edukacyjna i kulturalna;
Instytut ˚ycia – hospicjum, siedziba instytucji
charytatywnych, sto∏ówka, gabinety lekarskie,
laboratoria; Instytut Jednania - zajmowaç si´ b´dzie
problematykà jednania narodowego, europejskiego
i ekumenicznego.
92
MODERNIZACJA CENTRUM
EDUKACYJNO-KULTURALNEGO „¸OWICKA”
Lokalizacja: ul. ¸owicka 21
Autorzy projektu: GRUPA 5 Sp. z o.o.
arch.arch. Roman Dziedziejko, Mariusz Jasiƒski,
Miko∏aj Kad∏ubowski, Micha∏ Leszczyƒski,
Krzysztof Mycielski
Wspó∏praca: arch. Damian Kotwicki,
stud. arch. Marcin Klukowski
Autor konstrukcji: in˝. Andrzej Tomaszewski
Inwestor: Dzielnica Mokotów
Data powstania projektu: 2001
Dane techniczne modernizowanej cz´Êci
budynku
Kubatura ca∏kowita: ~6 368 m3
Powierzchnia ca∏kowita: 1 829,2 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 770,1 m2
IloÊç kondygnacji: 2 naziemne,1 podziemna
Istniejàca sala widowiskowa zostaje rozbudowana
w kierunku po∏udniowym. Likwidacji ulega
podziemie w tej cz´Êci budynku oraz istniejàca
klatka schodowa techniczna i pomieszczenie na
parterze. Uzyskana w ten sposób powierzchnia
zostaje w∏àczona do sali widowiskowej.
Po przebudowie po∏udniowej Êciany budynku
i wprowadzeniu ramowej konstrukcji stalowej,
powstanie nowa scena o powierzchni 54,7 m2.
Istniejàca scena pozostaje. W ten sposób sala
posiada elastyczne mo˝liwoÊci korzystania z obu
scen. Pomi´dzy starà scenà a salà wprowadza si´
suwanà Êcian´ wachlarzowà.
Rozbudowa budynku dotyczy równie˝ drugiej
kondygnacji Centrum. Istniejàca sala baletowa
zostaje „przesuni´ta” w kierunku po∏udniowym.
W cz´Êci pó∏nocnej zostanie umieszczona
garderoba. Modernizacja pozwala równie˝ na
powi´kszenie biura zwiàzanego z salà baletowà.
Fot. ¸ukasz Wawrynkiewicz
Budynek zostanie rozbudowany na wysokoÊci sali
widowiskowej w kierunku po∏udniowym oraz
wschodnim. Projekt przewiduje zaj´cie pasa terenu
ok. 4 m przed budynkiem po stronie wschodniej
budynku. Przewiduje si´ przesuniecie istniejàcego
wejÊcia do budynku. w miejscu dawnego powstanie
pomieszczenie biurowe i szatnia. Przed wejÊciem
zlokalizowany zostanie taras, na który prowadziç
b´dzie rampa dla osób niepe∏nosprawnych.
CENTRUM
EDUKACYJNO KULTURALNE
¸OWICKA
ul. ¸owicka 21, Warszawa 02-502, tel.845 50 62, tel./fax 845 56 75
www.lowicka.pl, [email protected]
Dyskusja panelowa
„Stan ˝ycia duc howego Polaków w koƒcu wieku”
literatura
film
koncerty
kabarety
ma∏e formy teatralne
zaj´cia edukacyjne
Koncer t Stanis∏awa Soyki
dla dzieci i m∏odzie˝y
GALERIA
fotografia
grafika
malarstwo
rzeêba
wzornictwo przemys∏owe
Spotkanie z Ma gdalenà ¸azar kiewicz
94
Centrum ¸OWICKA
dysponuje salami do wynaj´cia na sympozja,
konferencje, szkolenia, odczyty wraz z niezb´dnym
sprz´tem audio-wizualnym.
Sala koncertowa
Sala baletowa
Sala widowiskowa
ZESPÓ¸
KAMERALNYCH
REZYDENCJI
PARKOWYCH
Etap RAPSODIA
n
W centrum Mokotowa
mi´dzy ul. Wo∏oskà
a ˚wirki i Wigury
n
Nowoczesna architektura
projektowana w pracowniach
wybitnych architektów
n
Funkcjonalne uk∏ady
przestrzenne
n
Apartamenty i mieszkania
o wysokim standardzie
z loggiami i ogródkami
n
Wysoka jakoÊç wykoƒczenia:
szlachetne drewno, kamieƒ
naturalny, ceramika,
Êlusarka aluminiowa
8. pi´trowy budynek
usytuowany w pobli˝u ul. Chodkiewicza
apartamenty od 39 m2
Autor projektu:
Marek Dunikowski
Biuro Architektoniczne DDJM
Generalny wykonawca:
Budexport Sp. z o.o.
Termin zakoƒczenia inwestycji: IV kwarta∏ 2002
Etap QUATTRO
3 budynki od 3 do 7 kondygnacji
apartamenty od ok. 30 m2 od ok. 200 m2
zielone dachy i ogrody na dachach
Autor projektu:
APA Kury∏owicz & Associates
Generalny wykonawca:
Mitex S.A.
Termin zakoƒczenia inwestycji: II kwarta∏ 2003
Etap ALLEGRETTO
5 budynków trzypi´trowych
apartamenty od ok. 50 m2 do ponad 250 m2
zielone dachy i ogrody na dachach
basen, centrum fitness
Autorzy projektu:
APA Kury∏owicz & Associates,
STANISZKIS ARCHITEKT
Generalny wykonawca:
Mitex S.A.
Termin zakoƒczenia inwestycji: II kwarta∏ 2002
EKO-PARK S.A.
ul. Chodkiewicza 11, 02-525 Warszawa
tel. 646-33-93, 33-59-100
fax 33-59-166
pon.-pt. 9.00-19.00
sob., niedz. 10.00-16.00
SPIS TREÂCI
Wst´p Prezydenta m.st. Warszawy Wojciecha Kozaka ..........................................3
Wst´p Dyrektora Centrum ¸OWICKA Katarzyny Hagmajer....................................4
I. PLANY NA PRZYSZ¸OÂå ................................................................................5
Eurocentrum ..........................................................................................................6
International Business Center ................................................................................7
Saski Crescent ........................................................................................................8
Centrum ˚elazna ....................................................................................................9
Hampton Park ......................................................................................................10
Dyspozytornia i budynek biurowo-administracyjny EuRoPol GAZ ......................11
Siedziba „Kredyt Banku” ......................................................................................12
Budynek biurowy „Park View” ..............................................................................13
Budynek biurowy Mysia 5 ....................................................................................14
Rozbudowa budynku Polskiego Towarzystwa Higienicznego ..............................15
Budynek biurowy „Rodan 2” ................................................................................16
Ambasada Królestwa Niderlandów i rezydencja ambasadora ............................17
Inter.Continental Hotel – Warsaw ..........................................................................18
Best Western Hotel ..............................................................................................19
Budynek hotelowo-apartamentowy z us∏ugami ....................................................20
Pensjonat „Diana” ................................................................................................21
Warszawskie Centrum Kongresowe ....................................................................22
Centrum Olimpijskie..............................................................................................23
Kryty basen na stadionie sportowym ..................................................................24
Kryty basen przyszkolny ......................................................................................25
Sala sportowa Szko∏y Podstawowej nr 210 ..........................................................26
Kompleks sportowo-widowiskowy przy ul. Polnej ................................................27
Kryty basen kàpielowy przy Centrum Kszta∏cenia i Rehabilitacji
Inwalidów Fundacji Ochrony Zdrowia Inwalidów..................................................28
Zespó∏ rekreacyjno-sportowy przy Wale Miedzeszyƒskim ..................................29
Europark ..............................................................................................................30
Dom Sportu Polskiego ..........................................................................................31
Salon samochodowy „Suzuki” z serwisem ..........................................................32
Salon motocykli „Yamacha” ..................................................................................33
Centrum biurowo-us∏ugowe “Miedzeszyn” ..........................................................34
Zespó∏ Edukacyjny im. ks. Piotra Skargi ..............................................................35
Prywatne Przedszkole Integracji Europejskiej ......................................................36
Gimnazjum w Bia∏o∏´ce ........................................................................................37
KoÊció∏ „S∏owa Bo˝ego”........................................................................................38
KoÊció∏ Parafii Êw. Kazimierza w Pruszkowie – koncepcja wn´trz
koÊcio∏a górnego i kaplicy chrzcielnej..................................................................39
Przebudowa Kina „Iluzjon” na zespó∏ konferencyjno-wystawienniczy..................40
Sala konferencyjna „Pod kopu∏à” w budynku Ministerstwa Gospodarki ..............41
Siedziba Instytutu Studiów Podatkowych Profesora Witolda Modzelewskiego ........42
Odbudowa i adaptacja starej papierni na centrum handlowo-us∏ugowo-kulturalne ......43
Budynek handlowo-biurowy przy ul. Bartyckiej....................................................44
Klub muzyczny „Technomat” ................................................................................45
Osiedle mieszkaniowe „Inflancka, Stawki, Pokorna” ............................................46
Osiedle mieszkaniowe „Ch∏odna / Wronia” ..........................................................47
Osiedle „Strumykowa 2000” ................................................................................48
Zespó∏ budynków mieszkalnych „Józefos∏aw III”..................................................49
Osiedle „Piaskowa 4”............................................................................................50
Wielorodzinny budynek mieszkalny „Pod Topolami” ............................................51
Zespó∏ apartamentowy „Przy oran˝erii”................................................................52
Budynek mieszkalny przy ul. Peszteƒskiej ..........................................................53
Budynek mieszkalny przy ul. Mi´dzynarodowej ..................................................54
Osiedle mieszkaniowe „Woronicza - Park” ..........................................................55
Osiedle mieszkaniowe “„Pekao Development” ....................................................56
Zespó∏ zabudowy mieszkaniowej przy ul. Ostrobramskiej ..................................57
Budynek mieszkalny z us∏ugami przy ulicy ¸owickiej ..........................................58
Budynek mieszkalny przy ul. ¸owickiej ................................................................59
Budynek mieszkalny z us∏ugami przy ul. Harfowej róg Lutniowej ........................60
Budynek apartamentowy w okolicach ¸azienek ..................................................61
„Przyorle” przy ul. Bukowiƒskiej............................................................................62
Zespó∏ mieszkalno-us∏ugowa „Iskra” ....................................................................63
Budynek mieszkalno-us∏ugowy (plombowy) przy ul. Szaserów ..........................64
Budynek mieszkalno-us∏ugowy (plombowy) przy ul. Êw. Stanis∏awa....................65
Budynek mieszkalny przy ul. Spiskiej ..................................................................66
Budynek wielorodzinny mieszkalno-us∏ugowy przy ul. ¸yszkiewicza ..................67
Budynek biurowo-us∏ugowy przy ul. Pu∏awskiej ..................................................68
Wielorodzinny budynek mieszkalny „Villa Jana” ..................................................69
Budynek apartamentowo-us∏ugowy przy ul. Foksal ............................................70
Budynek mieszkalny – plomba przy ul. Wspólnej ................................................71
Budynek biurowy przy ulicy Paƒska / Prosta / ˚elazna ........................................72
II. STARE NOWE ..................................................................................................73
Zespó∏ apartamentowy z us∏ugami przy ul. Pró˝nej 7 i 9 ....................................74
Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 19 ..................................75
Rewaloryzacja ulicy Zàbkowskiej ........................................................................76
Zàbkowska 3 ........................................................................................................77
Zàbkowska 7 ........................................................................................................78
Zàbkowska 11 ......................................................................................................79
Zàbkowska 12 ......................................................................................................80
Zàbkowska 13 ......................................................................................................81
III. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ................................82
Projekt konkursowy na zagospodarowanie pl. Konstytucji ..................................83
Rejon ulic Towarowej i Okopowej..........................................................................84
Powàzki ................................................................................................................85
Rejon ulic Wolskiej i P∏ockiej ................................................................................86
Rejon ulicy Twardej ..............................................................................................87
Koncepcja rozbudowy Mi´dzynarodowego Dworca Lotniczego Ok´cie ............88
Miasteczko Wilanów..............................................................................................89
Zespó∏ mieszkalny “Rezydencja Królowej Marysieƒki” ........................................90
Âwiàtynia Âwi´tej Bo˝ej OpatrznoÊci ....................................................................91
Modernizacja Centrum Edukacyjno-Kulturalnego ¸OWICKA ..............................92
Strona reklamowa Centrum ¸OWICKA ................................................................93
Strona reklamowa Centrum ¸OWICKA ................................................................94
Strona sponsorska EKO PARKu ............................................................................95
Teksty dotyczàce ul. Zàbkowskiej zredagowane na podstawie „Spo∏ecznego projektu
rewaloryzacji ulicy Zàbkowskiej na odcinku pomi´dzy ulicami Targowà i Brzeskà”.
Specjalne podzi´kowania dla Gminy Warszawa Centrum za wsparcie finansowe,
bez którego wystawa nie zosta∏aby zrealizowana.
Redakcja katalogu
Dorota Katner, Joanna Maciejewska, Sylwia Papliƒska, Rados∏aw Katowicz
Projekt katalogu
¸ukasz Wawrynkiewicz
Opracowanie planów sytuacyjnych w dziale „Plany na przysz∏oÊç” (bez strony 71)
Krzysztof Niebrzydowski, Arkadiusz Trocewicz
Wydane nak∏adem
Centrum Edukacyjno-Kulturalnego ¸OWICKA
Sk∏ad i ∏amanie
Bartosz Mularczyk
Druk
PPUH Zak∏ad Poligraficzny Jolanta i Zbigniew Bryk, ul. Bernardyƒska 25, 02-904 Warszawa, tel. 651 57 04
Serdeczne podzi´kowania dla Pana Janusza Sujeckiego z Zespo∏u Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy ZOK
za pomoc przy opracowaniu materia∏ów poÊwi´conych ul. Zàbkowskiej.
SPONSORZY
Archigraf
ORGANIZATOR
PATRONI MEDIALNI
WARSZAWA
MOKOTÓW
Centrum
¸OWICKA
MICHA¸
BRUTKOWSKI
Dzielnica
ÂródmieÊcie
GMINA
WARSZAWA
CENTRUM

Podobne dokumenty