WHERE HAPPINESS MEANS THE WORLD

Komentarze

Transkrypt

WHERE HAPPINESS MEANS THE WORLD
WAKACJE MARZE¡ LATO 2011
Ul. Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa
[email protected]
tel: +48 22 455 38 38
www.clubmed.pl
• 60 klubów na wszystkich kontynentacH
• Nowe eksluzywne wille, kluby 5 T
• Jedyne, prawdziwe wakacje All incusive
lat
• Dla rodzin, par i singli
WHERE HAPPINESS MEANS THE WORLD
EUROPA • AFRYKA
Egipt
Francja
SPORTY WODNE
a
ka
Cen
tr
i ur um zd
lub ody SP rowia
ma
sa˝ A
M
Dy
sk o
t ek
a
„Ot
war
ty B
ar"
ykó
w
two
∏a c
yrk
ow
Kos
z
Szk
o
znic
¸uc
nia
P
(mii∏ka no
ni ˝na
)
Zaj
gim ´cia
nas
tyc
zne
Go
lf (p
oza
klub
em
Ten
is
)
Si∏o
w
o
Nu
rko
w
Nu
rko anie z
wan ma
ie z skà
but
Na
là
rty
wo
dne
˚eg
lars
tw
dsu
rfin
g
Win
str.
Bas
e
aqu n /
aae
rob
ic
Kaj
aki
Op
is n
a
Ko
klu mfort
bu
Op
dzie ieka d
ci o la
d la
t
Od
now
iony
Na
z
klu wa
bu
Kra
j
•
Tabela sportów i atrakcji w klubach
SPORTY ZIEMNE
RELAKS
4 mies
4Y/
5Y
El Gouna – Red Sea
—
3Y
23
Carg¯se Corsica
4
3Y
22
La Palmyre Atlantique
2
3Y
12
SPA
4 mies
4Y
22
SPA
4
4Y
11
2
3Y
22
M
4 mies.
3Y
23
SPA
—
4Y/
5Y
23
SPA
•
2
4Y
23
SPA
4Y
13
SPA
Sinai Bay
NOWY
Opio en Provence
Grecja
Gregolimano
Izrael
Coral Beach
Maroko
Agadir
•
•
Marrakech – 3 kluby
Yasmina
7
SPA
SPA
Portugalia
Da Balaia
•
4 mies
-4 lata
Senegal
Cap Skiring
•
—
4Y
23
M
Tunezja
Djerba la Douce
•
4 mies
3Y
22
SPA
—
3Y
—
SPA
4 mies
3Y
22
SPA
4
3Y
—
M
4 mies
3Y
14
SPA
—
4Y
15
M
—
3Y
16
SPA
2
4Y
17
SPA
2
3Y
9
SPA
4 mies
3Y
8
SPA
—
3Y
10
M
—
5Y
6
Djerba La Fidele
Hammamet
Nabeul
Turcja
Beldi
Bodrum
•
Kemer
Palmiye
Włochy
•
Kamarina Sicily
Napitia
•
Otranto Rejsy
Club Med 2 •
SPA
AMERYKA • KARAIBY
SPORTY WODNE
SPORTY ZIEMNE
RELAKS
Bahamy
Columbus Isle
—
4Y
—
M
Brazylia
Itaparica
4
3Y
—
M
Rio das Pedras
2
4Y
24
M
4 mies
4Y/
5Y
18
SPA
•
Dominikana
Punta Cana Gwadelupa
La Caravelle
2
4Y
24
M
Martynika
Les Boucaniers
—
4Y
19
SPA
4
4Y/
5Y
24
SPA
Meksyk
Cancún Yucatan
Ixtapa
•
•
Turks & Caicos Turkoise
USA
Sandpiper Bay
4 mies
4Y
—
SPA
M
—
3Y
24
M
4 mies
4Y
24
M
AZJA I OCEAN INDYJSKI
Indonezja
SPORTY WODNE
SPORTY ZIEMNE
RELAKS
Bali
•
2
4Y
25
SPA
Bintan Island
•
2
4Y
25
SPA
—
4Y/
5Y
21
SPA
•
Malediwy
Kani
Malezja
Cherating Beach
2
4Y
20
SPA
Mauritius
Albion
2
5Y
25
SPA
4 mies
4Y
25
SPA
4 mies
4Y
25
SPA
La Pointe aux Canonniers
Tajlandia
•
Phuket
Rodzaje klubów:
Rodzinne. Mini Cluby dla dzieci.
Dla wszystkich. Nie ma Mini Clubów.
Kluby wy∏àcznie dla doros∏ych.
Polecamy dla singli i par.
Komfort standardowego zakwaterowania:
wygodne pokoje
bardzo wygodne,
atrakcyjnie udekorowane
pi´kne, wyjàtkowe po∏o˝enie.
5
pi´kne poło˝enie, luksusowe
wykoƒczenie wn´trz
W wielu klubach sà pokoje wy˝szej
klasy: Deluxe i Suite.
Kolor czerwony oznacza dodatkowà op∏at´.
J e˝eli klub nie jest opisany w tym katalogu, prosimy
sprawdziç na naszej stronie → lista wszystkich klubów
*W Da Balaia jest tylko Baby Club i Petit Club do 4 lat,
brak Mini Clubu 4-11 lat
Club Med to wi¢cej ni˚ wakacje,
Club Med to przyjemnoÂå!
Club Med staje si´ coraz bardziej luksusowy, nastawiony na przyjemnoÊci
i komfort, nie zapominajàc wszak˝e o dawnych wartoÊciach, takich
jak przyjaêƒ, obcowanie z ludêmi ró˝nych narodowoÊci, wspólne
biesiadowanie, zabawa i sport, przyjazny, bezinteresowny uÊmiech.
Wakacje all inclusive w ClubMed
wszystko zorganizowane, zapewnione,
wliczone w cen¢
Malezja
Maroko
Wyjàtkowe, przestronne tereny klubów
Dzieci i m∏odzie˝
• 60 klubów, w 25 krajach, na 6 kontynentach.
• Ogromne tereny - prywatne, chronione, pi´kne, eco.
•Nowe, designerskie wn´trza - ró˝ne kategorie pokoi od
wygodnych standardowych, Deluxe, Suite, do w∏asnych,
prywatnych willi z basenem i obsługà.
•Najpi´kniejsze pla˝e – Club Med by∏ wsz´dzie pierwszy.
• Odkryjcie lokalnà kultur´ podczas wycieczek*
• W klubach rodzinnych to najwa˝niejsi goÊcie. Tu majà
swój Êwiat - swoje strefy, atrakcje, sport, sprz´t i w∏asnych
instruktorów.
•Dla m∏odzie˝y 11-18 lat niepowtarzalny Passworld® (str. 26)
•Dla niemowlaków i maluchów – ca∏y potrzebny sprz´t oraz
troskliwa opieka na miejscu – Club Med Baby Serwis (patrz str. 26).
•Dzieci bezpłatnie do 4 lat (poza szczytem sezonu).
Meksyk
Sport - najwi´ksza szko∏a sportowa Êwiata
Wyrafinowana kuchnia i bary
• 60 dyscyplin - sprz´t oraz instruktorzy sà bezp∏atnie
do twojej dyspozycji. Dla poczàtkujàcych i mistrzów
ogromny wybór dyscyplin sportowych m. in. narty wodne,
windsurfing, ˝agle, golf, tenis, latajàcy trapez, ró˝ne zaj´cia
gimnastyczne, gry w pi∏k´, tenis itd.
• Wiele artystycznych zaj´ç np. lekcje taƒca, Êpiewu,
gotowania, malowania na jedwabiu.
• Âniadania, lunche, przekàski, wystawne kolacje.
• Mi´dzynarodowa i lokalna kuchnia.
•Bary – markowe alkohole, drinki, Êwie˝e soki, wina.
• W klubach 5 T i strefach 5T szampan od godziny 18.
• Restauracje specjalnoÊci a la carte, bogate bufety.
Tu mo˚esz wszystko i nie musisz nic!
Tu znajdziesz swojÑ przyjemnoÂå.
4
Podró˝ujàc samemu, z rodzinà
lub przyjació∏mi
W Club Med czeka na Ciebie „szyta na miar¢” oferta all inclusive
???
SPA, relaks, dobre samopoczucie i zabawa
Design i komfort
•Baseny, sale klubowe - spokojne albo pe∏ne ˝ycia miejsca.
•SPA, sauny, masa˝e (dodatkowa op∏ata).
• Muzyka klasyczna, hamaki, spokojne miejsca do relaksu.
• Wieczorne przedstawienia w teatrze, zespo∏y, dyskoteki.
•Do wyboru kluby sportowe, pe∏ne zabawy lub spokojne
i relaksujàce, dla rodzin, par lub singli.
•Nowe 5T kluby - wygoda i luksus, dba∏oÊç o szczegó∏y.
• Kluby 4T najpi´kniej po∏o˝one kluby, przebudowane
w nowoczesnym stylu.
• Kluby 3T klasyczne Club Med z dawnà, niepowtarzalnà
atmosferà zabawy i biesiadowania.
• Wszystkie kluby oferujà dodatkowo wy˝szy standard
- pokoje Deluxe i Suite.
1950 rok
Total all inclusive
Âwiat radoÊci i przyjemnoÊci - 60 lat Club med
oznacza to, ˝e p∏acisz tylko raz i wszystko masz wliczone w cen´:
•Trzy razy dziennie wspania∏e, bogate bufety i wyszukane
potrawy, wina, napoje.
•Bary – przekàski, drinki i markowe alkohole przez ca∏y dzieƒ.
• Zakwaterowanie (pokoje z ∏azienkami, codziennie
sprzàtane). Ró˝ne kategorie.
•Sport – sprz´t sportowy oraz kursy z instruktorami.
•Kluby dla dzieci – ca∏odzienna opieka w Mini Clubach
(4-11 lat) oraz Junior Clubach (11-18 lat), instruktorzy
sportów oraz sprz´t dzieci´cy.
•Baby Serwis: sprz´t i wyposa˝enie dla dzieci do 2 lat. (str. 26)
• Wieczorny program rozrywkowy.
• Gry, zabawy, animacja, zespo∏y muzyczne itp.
•Inne atrakcje, np. pikniki, przeja˝d˝ki statkiem, ∏odzià ze szklanym
dnem, wyst´py folklorystyczne oraz wiele innych niespodzianek.
Od czasu za∏o˝enia w 1950 r. przez grup´ olimpijczyków,
Club Med wyszukiwa∏ najpi´kniejsze miejsca na wszystkich
kontynentach i stwarza∏ oazy pi´kna i radoÊci. Club Med
osiàgnà∏ swoistà alchemi´ tworzàc hojny i wyrafinowany
pakiet us∏ug oraz przyjemnoÊci. W królewsko pi´knych
zakàtkach Êwiata znajdziesz przyjaznà, atmosfer´ klubu, weso∏e
towarzystwo z wielu stron Êwiata, bogatà ofert´ zaj´ç – od
sportów, poprzez demonstracje kulinarne
a˝ po SPA* i wszystko to, co daje dobre samopoczucie.
Te wszystkie elementy tworzà wyjàtkowy styl ˝ycia, jedynà
koncepcj´ wakacyjnà, która stosuje najnowoczeÊniejsze
innowacje a mimo to pozosta∏a wierna wartoÊciom swych
za∏o˝ycieli, takich jak przyjaêƒ, dzielenie si´, radoÊç
ze sportu i biesiadowania.
5
morze Âródziemne
RÓ˚NE TRASY PO MORZU
ÂRÓDZIEMNYM.
Club Med 2
Porty, m.in: Bodrum, Rodos,
Santorini, Ateny, Istambul, Tasos,
Volos, Lisbona, Nicea, Capri,
Bonifacio, Portofino, Malta.
5
LOTNISKO: w zale˝noÊci
od miejsca rozpocz´cia rejsu.
NOWY WYSTRÓJ WN¢TRZ
Elegancki ˝aglowiec - nowy design, komfortowe wn´trza, kameralna atmosfera, obs∏uga, champagne.
Przepi´kne trasy, ma∏e porty – ClubMed 2 mo˝e p∏ynàç blisko brzegu.
Z rufy statku sporty wodne: narty, wakeboard, ˝agle, windsurfing, kajaki i nurkowanie. Przeszklona sala fitness, SPA*.
Âniadania w kajucie lub na górnym tarasie, dwie eleganckie restauracje á la carte, bary, przedstawienia.
DZIECI: statkiem mogà podró˝owaç dzieci
powy˝ej 8 roku ˝ycia. Nie ma Mini Clubów.
ZAKWATEROWNIE: kompletnie odnowione,
eleganckie kabiny (szampan, Êniadania
serwowane w kabinach, mini bar).
Kabiny Deluxe oraz Suite za dopłatà.
RESTAURACJE I BARY: 2 restauracje
– ró˝norodna kuchnia, Êniadania serwowane
równie˝ w kabinach. 4 bary.
Otwarty bar. Drinki i przekàski cały dzieƒ.
PODRÓ˚E POÂLUBNE
SPECJALNA OFERTA DLA NOWO˚E¡CÓW
6
SPORT: narty wodne, wakeboard, windsurfing,
˝eglarstwo, nurkowanie z maskà (wycieczki
pontonem), ró˝ne zaj´cia gimnastyczne – kursy z
instuktorami.
Kajaki, kardiotrening, siłownia – bez kursów.
ATRAKCJE: 2 ma∏e baseny, sauna, bale
kostiumowe, przedstawienia wieczorne,
przyj´cia, koktajle, biblioteka, kilka pok∏adów
z le˝akami do opalania.
CLUB MED SPA* Carita - ró˝norodne zabiegi
na twarz i ciało.
WYCIECZKI*: statek przyp∏ywa rano
codziennie do innego portu – oferta wycieczek
jedno i pó∏dniowych na statku. Ciàg∏y dowóz
pasa˝erów z/do portu przez okres postoju.
Data
rozpocz´cia
rejsu
16.04.11
02.05.11
11.05.11
19.05.11
26.05.11
31.05.11
06.06.11
10.06.11
17.06.11
07.07.11
14.07.11
28.07.11
04.08.11
18.08.11
26.08.11
12.09.11
24.09.11
04.10.11
17.10.11
pobyt w klubie / za osob´
iloÊç dni
16
9
5
4
5
4
4
4
4
7
7
7
7
8
14
12
10
4
5
Cena** w
złotych
13 328
12 276
7 160
5 456
7 980
5 456
5 456
6 288
5 456
9 464
11 228
12 320
12 264
13 376
19 896
16 896
13 640
5 456
7 160
Szczegó∏y na naszej stronie
Cena
euro
3 332
3 069
1 790
1 364
1 995
1 364
1 364
1 572
1 364
2 366
2 807
3 080
3 066
3 344
4 974
4 224
3 410
1 364
1 790
Dzieci
8-18 lat e
2 702
2 509
1 462
1 115
1 626
1 115
1 115
1 282
1 115
1 935
2 288
2 506
2 495
2 723
4 075
3 451
2 788
1 115
1 462
Przyk∏adowe daty rejsów.
→lista wszystkich klubów→CM2
EGIPT
Sinai Bay
5
Poło˚enie: nad zatokà Aquaba,
na skrzy˝owaniu szlaków z Synaju
do Izraela, vis a vis Jordani i Arabii
Saudyjskiej.
ISRAEL
KAIR
Taba
Sinai Bay
Teren: 27 ha.
Lotnisko: Taba 30 km, transfer
ok. 30 min., Sharm el Sheik
190 km, transfer ok. 3 h.
nowo wybudowany klub rodzinny
JORDANIA
MO R ZE
C ZA R N E
E G I P T
Nowo wybudowany, rodzinny klub nad zatokà Aquaba – 600 m pi´knej pla˝y, prywatna zatoka.
Najwy˝szy standard, 5T strefa, ekskluzywne Suite* z własnà obsługà.
Golf, nurkowanie*, tenis, ˝eglarstwo dla dzieci i doros∏ych. Wycieczki m.in. do Petry w Jordani.
Promocyjne ceny, przelot bezpoÊrednio do Taby.
DZIECI: (patrz str. 26)
Club Med Baby Serwis
Baby Club Med*(4-24 mies.)
Petit Club Med* (2-4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Club Med Passworld (11-18 lat)
ZAKWATEROWANIE: komfortowe pokoje
z tarasem lub balkonem (klimatyzacja, TV plazmowy,
suszarki, sejf, telefon).
Pokoje Deluxe oraz Suite za dopłatà.
RESTAURACJE I BARY: 2 restauracje
– ró˝norodna kuchnia, 3 bary.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez cały dzieƒ.
SPORT: tenis, windsurfing, ˝eglarstwo, golf,
łucznictwo, nurkowanie z maskà, ró˝ne zaj´cia
gimnastyczne, pilates, aquafitness – kursy
z instruktorami.
Siatkówka pla˝owa, siłownia, kajaki – bez kursów.
Poza klubem*: golf, nurkowanie z butlà.
ATRAKCJE: 4 baseny, parkiet do taƒca,
przedstawienia wieczorne.
CLUB MED SPA* Cinq Mondes, 1500 m2
dedykowanych wyłàcznie odnowie biologicznej, łaênia
turecka, sauna.
WYCIECZKI*: Petra - Jordania, rejsy łodzià ze
szklanym dnem, zakon Âw. Katarzyny, przeja˝d˝ki
quadami.
7 dni pobytu w klubie / za osob´
SOBOTA
Cena**
w złotych
Cena
euro
02.04.11
09.04.11
30.04.11
07.05.11
04.06.11
02.07.11
09.07.11
16.07.11
23.07.11
30.07.11
20.08.11
27.08.11
03.09.11
22.10.11
29.10.11
05.11.11
19.11.11
3 924
4 468
4 128
3 860
3 652
3 892
4 096
4 300
4 468
4 640
4 096
3 924
3 724
4 468
4 028
3 652
3 416
981
1 117
1 032
965
913
973
1 024
1 075
1 117
1 160
1 024
981
931
1 117
1 007
913
854
Dzieci
11-17
lat e
785
894
826
772
731
778
819
860
894
928
819
785
744
894
806
731
683
Dzieci
4-11
lat e
393
670
619
386
365
681
717
752
782
812
717
393
372
670
604
365
342
Dzieci
2-4
lat e
0
0
0
0
0
0
0
0
0
290
256
0
0
279
252
0
0
7
W¸ochy, KALABRIA
Napitia
POŁO˚ENIE: południe Włoch,
zachodni brzeg Kalabrii nad
Morzem Tyreƒskim
TEREN: 20 ha.
W Ł O C H Y
Rzym
Neapol
Lotnisko: Lamezia Terme,
18 km, transfer ok. 20 min.
Cosenza
MORZE
Ś RÓD ZIEMNE
SYCYLIA
Odnowiony KLUB RODZINNY
Napitia
Reggio di
Calabria
Poznaj smak Kalabrii w rodzinnym klubie. Obszerny teren – 20 ha piaszczystej pla˝y i sosnowego lasku.
Nowy, Êródziemnomorski wystrój wn´trz– restauracji, barów i innych miejsc. Kuchnie ró˝nych regionów.
˚agle, ∏y˝worolki, gimnastyka, tenis, kajaki, gry zespo∏owe i inne atrakcje dla ka˝dego wieku.
Nowy Baby Club Med* (dla dzieci od 4 miesiàca) oraz pe∏en atrakcji i sportu program dla dzieci i m∏odzie˝y.
SPORT: ˝eglarstwo (katamarany), tenis
(15 kortów), ró˝ne zaj´cia gimnastyczne,
aquafitness, łucznictwo, ły˝worolki – kursy
z instruktorem.
Siłownia, kardiotrening, minipiłka no˝na,
siatkówka (tak˝e na pla˝y), koszykówka,
kajaki, waterpolo- bez kursów.
ATRAKCJE: 2 baseny, tenis stołowy, gra w
bule, przedstawienia wieczorne, bar nocy,
dyskoteka.
CLUB MED SPA* Decleor: 400 m2 , zabiegi
relaksacyjne i upi´kszajàce, łaênia turecka.
WYCIECZKI*: Tropea, Reggio Calabria, Vibo,
Pizzo i Piedigrotta, rejsy statkiem po Morzu
Âródziemnym.
8
DZIECI: (patrz str. 26)
Club Med Baby Serwis
Baby Club Med*(4-24 mies.)
Petit Club Med* (2-4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Junior Club Med (11-18 lat)
ZAKWATEROWANIE: pokoje w bungalowach
lub hotelu (klimatyzacja, prysznic/ WC, TV,
suszarki, sejf, telefon).
RESTAURACJE I BARY: 3 restauracje
– ró˝ne bufety, 2 bary.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez cały dzieƒ.
7 dni pobytu w klubie / za osob´
SOBOTA
Cena**
w złotych
Cena
euro
08.04.11
29.04.11
06.05.11
27.05.11
24.06.11
01.07.11
08.07.11
15.07.11
22.07.11
29.07.11
19.08.11
26.08.11
02.09.11
09.09.11
2 260
2 396
2 396
2 772
2 940
3 584
3 924
4 096
4 468
4 812
4 128
2 908
2 328
2 224
565
599
599
693
735
896
981
1 024
1 117
1 203
1 032
727
582
556
Dzieci
11-17
lat e
452
479
479
554
588
717
785
819
894
962
826
581
466
445
Dzieci
4-11
lat e
339
359
240
277
294
628
687
717
782
842
723
291
233
223
Dzieci
2-4
lat e
0
0
0
0
0
0
0
0
0
301
258
0
0
0
* dodatkowa opłata
** cena orientacyjna wg kursu 1e = 4 PLN
WŁOCHY, SYCYLIA
Kamarina
POŁO˚ENIE: południowa Sycylia,
nad Morzem Âródziemnym.
TEREN: 96 ha.
Lotnisko: Katania, 130 km,
transfer ok. 2 h.
W Ł O C H Y
MORZE
ŚRÓDZIEMNE
Palermo
Messine
SICILE
TUNEZJA
KLUB RODZINNY
Catania
Kamarina
Urok prawdziwej Sycylii – rodzinny, sportowy klub nad szerokà, piaszczystà pla˝à.
Pe∏en atrakcji i nauki sportów program dla dzieci i m∏odzie˝y oraz Passworld® 11-18 lat. Nowy Petit Club* od 2 lat.
96 ha pi´knego ogrodu do spokojnego wypoczynku, Club Med SPA*, ∏aênia turecka*, basen zdrowotny.
Tenis (28 kortów), latajàcy trapez, gimnastyka, ˝eglarstwo, golf (18 do∏kowe pole*), pi∏ka no˝na.
Suite
SPORT: tenis (28 kortów, Êciana do treningu),
˝eglarstwo (katamarany), piłka no˝na, ró˝ne zaj´cia
gimnastyczne, aquafitness, latajàcy trapez i szkoła
cyrkowa – kursy z instruktorem.
Kajaki, siłownia oraz kardiotrening, siatkówka
(tak˝e na pla˝y), koszykówka, waterpolo, squash,
mini golf – bez kursów.
ATRAKCJE: 3 baseny, tenis stołowy, gra w bule,
przedstawienia wieczorne, dyskoteka.
CLUB MED SPA* Decleor: zabiegi relaksacyjne
i upi´kszajàce, łaênia turecka, jacuzzi.
WYCIECZKI*: Odkryjcie Sycyli´: Agrigento,
Syrakuzy i Noto, Taormin´ i Etn´, Malt´, rejs
statkiem, zakupy w Vittorii.
DZIECI: (patrz str. 26)
Club Med Baby Serwis
Petit Club Med* (2-4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Club Med Passworld (11-18 lat)
Babysitting*
ZAKWATEROWANIE: pokoje w
bungalowach lub hotelu (klimatyzacja,
prysznic/ WC, TV, suszarki, sejf, telefon).
Pokoje w hotelu, Deluxe oraz Suite za dopłatà.
RESTAURACJE I BARY: 4 restauracje
w tym specjalnoÊci kuchni włoskiej, 5 barów.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez cały
dzieƒ.
7 dni pobytu w klubie / za osob´
SOBOTA
Cena**
w złotych
Cena
euro
Dzieci
11-17
lat e
Dzieci
4-11
lat e
Dzieci
2-4
lat e
13.05.11
2 296
574
459
229
0
27.05.11
2 772
693
554
277
0
24.06.11
2 872
718
574
287
0
01.07.11
3 448
862
690
604
0
08.07.11
3 824
956
765
669
0
15.07.11
4 128
1 032
826
723
0
22.07.11
4 536
1 134
908
794
0
29.07.11
4 744
1 186
948
830
296
247
19.08.11
3 960
990
792
693
26.08.11
2 840
710
568
284
0
02.09.11
2 296
574
459
229
0
9
W¸OCHY, APULIA
Poło˚enie: nad Adriatykiem,
na samym koƒcu obcasa Włoch.
I T A L Y
Klub poło˝ony nad uroczà zatokà,
du˝o kwiatów i zieleni.
Rome
Otranto
Naples
Teren: 38 ha.
Lotnisko: Bridnisi, 90 km,
transfer ok. 1 h. Brindisi
MEDITERRANEAN
SEA
SICILY
KLUB WYŁÑCZNIE DLA DOROSŁYCH, OD 18 LAT
Otranto
IONIAN
SEA
Klub dla singli, par i przyjació∏. Âwietna zabawa, wspania∏e groty, w∏oskie przysmaki, du˝o sportu i atrakcji.
Przytulna, kameralna zatoka z uroczà pla˝à. Nowa, elegancka strefa ZEN – relaks, cisza, basen, SPA*.
Golf, nurkowanie, tenis, gimnastyka i wiele nowych sportów.
Wycieczki statkiem, muzyka, koktajl przy zachodzie s∏oƒca, zespó∏ muzyczny, dyskoteka nad morzem i du˝o zabawy.
SPORT: tenis (10 kortów), golf, łucznictwo,
nurkowanie z maskà, ró˝ne zaj´cia
gimnastyczne– kursy z instruktorami.
Siatkówka, waterpolo, mini piłka no˝na,
siłownia, kajaki – bez kursów.
Poza klubem*: golf, nurkowanie z butlà.
ATRAKCJE: 2 baseny, gra w bule, tenis
stołowy, bar nocny, przedstawienia wieczorne,
Zwariowane Wieczory.
CLUB MED SPA:* masa˝e.
ZAKWATEROWANIE: pokoje w
bungalowach (klimatyzacja, prysznic/WC, TV
plazmowy, suszarki, sejf, telefon).
Suite za dopłatà.
RESTAURACJE I BARY: 2 restauracje
– ró˝ne bufety, 1 bar.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez cały dzieƒ.
Suite
SOBOTA
10.06.11
17.06.11
01.07.11
08.07.11
15.07.11
22.07.11
29.07.11
05.08.11
19.08.11
26.08.11
02.09.11
09.09.11
7 dni pobytu w klubie /
za osob´
Cena**
w złotych
2 364
2 532
2 772
3 316
3 552
3 992
4 536
4 536
3 756
2 668
2 364
2 260
Cena
euro
591
633
693
829
888
998
1 134
1 134
939
667
591
565
WYCIECZKI*: Alberobello, Lece, Otranto,
południowe wybrze˝e łodzià, lokalny rynek,
Gallipoli - rybacka osada.
10
* dodatkowa opłata
** cena orientacyjna wg kursu 1e = 4 PLN
GRECJA, WYSPA EVIA
Gregolimano
POŁO˚ENIE: północno
– zachodnia cz´Êç wyspy Eubea
(Evia) , 23 km od Edipsos .
TEREN: 22 ha.
Volos Gregolimano
GRECJA
Lotnisko: Ateny, 140 km,
transfer ok. 3h. łodzià i busem.
MORZE
ŚRÓDZIEMNE
KLUB RODZINNY, KOMPLETNIE ODNOWIONY
EUBÉE
Ateny
MORZE
EGEJSKIE
KRETA
Kompletnie odnowiony, elegancki klub w piniowym lesie na wyspie Evia, mi´dzy górami a morzem.
Szeroka pla˝a, pi´kne widoki, lasek sosnowy, wspaniałe restauracje nad morzem.
Narty wodne (od 4 lat, 3 pontony), wakeboard, ˝agle, tenis, gimnastyka – bogata oferta sportów dla ca∏ej rodziny.
Nowy Mini Club “wokó∏ greckich bogów” – latajàcy trapez i zaj´cia akrobatyczne.
Suite
SPORT: narty wodne, mini narty wodne
(od 4lat), wakeboard, ˝eglarstwo (katamarany),
nurkowanie z maskà, tenis (12 kortów), ró˝ne
zaj´cia gimnastyczne, pilates, aquafitness,
łucznictwo, latajàcy trapez i szkoła cyrkowa
– kursy z instruktorem.
DZIECI: (patrz str. 26)
Mini Club Med (4-11 lat)
Junior Club Med (11-18 lat)
Babysitting*
Siłownia, kardiotrening, mini piłka no˝na,
siatkówka na pla˝y, koszykówka – bez kursów.
ZAKWATEROWANIE: nowo urzàdzone
pokoje w hotelu, bungalowach lub 2pi´trowych domkach „Olimp” (klimatyzacja,
prysznic/ WC, TV, suszarki, sejf, telefon).
ATRAKCJE: basen, tenis stołowy, gra w bule,
przedstawienia wieczorne.
Pokoje Deluxe, Suite oraz bungalowy na
pla˝y za dopłatà.
WYCIECZKI*: Delfy, Meteory, Ateny i Akropol,
Skiathos, lot helikopterem, wycieczka łodzià
połàczona z wyprawà rowerowà.
RESTAURACJE I BARY: 2 restauracje
– ró˝ne bufety, 1 bar.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez cały dzieƒ.
7 dni pobytu w klubie / za osob´
SOBOTA
Cena**
w złotych
Cena
euro
23.04.11
07.05.11
14.05.11
28.05.11
11.06.11
18.06.11
25.06.11
02.07.11
09.07.11
16.07.11
23.07.11
30.07.11
20.08.11
27.08.11
03.09.11
01.10.11
2 668
2 668
2 908
3 248
3 448
3 792
4 436
5 012
5 288
5 488
5 828
6 068
5 456
3 924
2 908
2 668
667
667
727
812
862
948
1 109
1 253
1 322
1 372
1 457
1 517
1 364
981
727
667
Dzieci
11-17
lat e
534
534
581
649
690
758
887
1 003
1 057
1 098
1 166
1 214
1 091
785
581
534
Dzieci
4-11
lat e
400
267
291
325
345
379
444
877
925
961
1 020
1 062
955
393
291
267
Dzieci
2-4
lat e
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
379
341
0
0
0
UWAGA: na wyspie znajdujà si´ pasieki. Osobom uczulonym na owady odradzamy Evi´.
11
FRANCJA
La Palmyre Atlantique
POŁO˚ENIE: wybrze˝e
Atlantyckie, region Charente
– Martime, pomi´dzy La Rochelle
a Bordeaux.
TEREN: 26 ha.
Lotnisko: La Rochelle, 80km,
transfer ok.90 min.
Paris
F R A N C E
La Palmyre SUISSE
Atlantique
ITAL IE
Nice
ESPAGN E
KLUB rodzinny
Wyjàtkowe miejsce nad Oceanem Atlantyckim, 30 km pla˝y, pi´kna przyroda.
Idealne warunki do ˝eglowania i kitesurfingu. Wycieczki rowerowe – 40 km tras, nowe pole golfowe* obok klubu.
„Table coup de coeur” za wspania∏à kuchni´ i Êwie˝e ostrygi.
Nowe Club Med SPA*- ∏aênia turecka, sauna.
Deluxe
SPORT: windsurfing, ˝eglarstwo, tenis
(9 kortów), ły˝worolki, zaj´cia gimnastyczne,
aquafitness, łucznictwo– kursy z instruktorem.
Siłownia, koszkówka, piłka no˝na, siatkówka,
skutery wodne*- bez kursów.
Specjalne kursy*: ˝eglarstwo, tenis, golf,
kitesurfing.
ATRAKCJE: 2 baseny, tenis stołowy, gra w
bule, wynajem rowerów*, parkiet taneczny,
przedstawienia wieczorne.
DZIECI: (patrz str. 26)
Club Med Baby Serwis
Petit Club Med* (2-4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Junior Club Med (11-18 lat)
Babysitting*
ZAKWATEROWANIE: pokoje w bungalowach
(klimatyzacja, prysznic/ WC, TV, suszarki, sejf,
telefon). Pokoje Deluxe za dopłatà.
RESTAURACJE I BARY: 2 restauracje
– ró˝ne bufety, 1 bar.
WYCIECZKI*: wyspa Aix, ostrygowe skały
w Marennes- Oleron, Akwarium w La Rochelle,
Latarnia Morska Cordouan, La Palmyre Zoo
12
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez cały dzieƒ.
* dodatkowa opłata
** cena orientacyjna wg kursu 1e = 4 PLN
7 dni pobytu w klubie / za osob´
SOBOTA
Cena**
w złotych
Cena
euro
10.04.11
01.05.11
08.05.11
15.05.11
29.05.11
19.06.11
26.06.11
03.07.11
10.07.11
17.07.11
31.07.11
14.08.11
21.08.11
28.08.11
04.09.11
11.09.11
18.09.11
02.10.11
23.10.11
3 444
2 724
2 724
2 964
3 604
4 204
4 764
5 324
5 604
6 004
6 404
6 004
4 844
3 524
3 244
2 964
2 684
2 564
3 204
861
681
681
741
901
1 051
1 191
1 331
1 401
1 501
1 601
1 501
1 211
881
811
741
671
641
801
Dzieci
11-17
lat e
689
545
545
593
721
841
953
1 065
1 121
1 201
1 281
1 201
969
705
649
593
537
513
641
Dzieci
4-11
lat e
517
409
272
296
360
420
476
932
981
1 051
1 121
1 051
848
352
324
296
268
256
481
Dzieci
2-4
lat e
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
375
303
0
0
0
0
0
200
PORTUGALIA
Da Balaia
POŁO˚ENIE: nad Atlantykiem,
na słynnej Algarve, 5 minut od
Albufeiry.
TEREN: 15 ha.
PORTUGALIA
Lisbona
Lotnisko: Faro, 35 km,
transfer ok. 45 min.
Da Balaia
Faro
FRANCE
Madrid
H I S Z PA N I A
ESPAGNE
OCEAN
ATLANTYCKI
Odnowiony KLUB
NowoczeÊnie odnowiony, elegancki klub – wspania∏y widok z wysokiego wybrze˝a Algarve.
Szeroka, piaszczysta i długa pla˝a. Najpi´kniejsze pola golfowe Europy, intensywny kurs gry w golfa.
Ciekawe wycieczki. SPA*, si∏ownia, gimnastyka, tenis, relaks.
Nowy Baby* i Petit Club*, od 4 miesi´cy do 4 lat. Nie ma Mini Clubów.
SPORT: golf (practice net, putting green, practice WYCIECZKI*: Algarve- historyczne i tradycyjne,
bunker), tenis (7 kortów, Êciana do treningu),
łucznictwo, kajaki, ró˝ne zaj´cia gimnastyczne,
aquafitness– kursy z instruktorem.
bazar w Loule, Sewilla, Faro, przeja˝d˝ki jeepem,
park morski z delfinami.
Siatkówka, kardiotrening, mini piłka no˝na
– bez kursów.
Club Med Baby Serwis;
Nowy Baby Club Med* (4-24 mies.);
Petit Club Med* (2-4 lat);
Nowy Pyjama Club*
Nie ma Mini Clubów (4-11lat).
Poza klubem*-golf (wymagane handicap i green
card), specjalne kursy.
ATRAKCJE: basen, bryd˝, zespół muzyczny, tenis
stołowy, gra w bule, mini golf, parkiet do taƒca,
przedstawienia wieczorne.
CLUB MED SPA* Cinq Mondes: zabiegi
relaksacyjne i upi´kszajàce, łaênia turecka, salon
fryzjerski.
DZIECI: (patrz str. 26)
ZAKWATEROWANIE: pokoje w hotelu Golf lub
Tower (klimatyzacja, prysznic/ WC, TV, suszarki, sejf,
telefon).
Pokoje Deluxe oraz Suite za dopłatà.
RESTAURACJE I BARY: 2 restauracje
– ró˝ne bufety, 2 bary.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez cały dzieƒ.
7 dni pobytu w klubie / za osob´
SOBOTA
10.04.11
01.05.11
08.05.11
22.05.11
29.05.11
19.06.11
26.06.11
03.07.11
10.07.11
17.07.11
24.07.11
31.07.11
21.08.11
28.08.11
04.09.11
23.10.11
Cena**
w złotych
3 108
3 176
3 176
3 348
3 584
3 892
4 368
4 812
5 048
5 288
5 556
5 764
4 876
4 060
2 972
3 448
Cena
euro
777
794
794
837
896
973
1 092
1 203
1 262
1 322
1 389
1 441
1 219
1 015
743
862
Dzieci
4-11
lat e
466
477
318
335
359
389
437
842
883
925
973
1 008
854
406
297
517
Dzieci
2-4
lat e
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
360
305
0
0
216
13
TURCJA
Poło˚enie: Riwiera Turecka,
nad Morzem Âródziemnym, na
południe od Antalii.
Beldi
Teren: 12 ha.
Istanbul
Ankara
T
Lotnisko: Antalia, 28 km,
transfer ok. 40 min.
U
R C
J
A
Antalya
Beldi
MORZE
KLUB rodzinny
ŚRÓDZIEMNE
Turecka Riwiera. Rodzinny klub nad szerokà pla˝à, otoczony krystalicznà wodà i górami Taurus.
Przytulne, białe domki ukryte sà wÊród sosnowych drzew.
Baby Club* (4-24 mies.), Petit Club* (2-4 lat) i Mini Club (4-11 lat) oparty na lokalnych bajkach z „1001 nocy”.
Du˝o sportu, atrakcji i miejsca na spokojny odpoczynek, ciekawe wycieczki.
SPORT: ˝eglarstwo (katamarany) , łucznictwo,
tenis (9 kortów),nurkowanie z maskà, ró˝ne
zaj´cia gimnastyczne, aquafitness – kursy
z instruktorami.
Siatkówka (tak˝e na pla˝y),koszykówka,
wycieczki rowerowe, kajaki, mini piłka no˝na,
waterpolo – bez kursów.
Poza klubem*: jazda konna, nurkowanie
z butlà.
ATRAKCJE: 2 baseny, gra w bule, tenis
stołowy, klub nocny, przedstawienia
wieczorne.
CLUB MED SPA:*- zabiegi relaksacyjne
i upi´kszajàce.
WYCIECZKI*: Perge i Aspendos, Demre,
Myra i Simena, Istambul, Antalya, delfinarium.
14
DZIECI: (patrz str. 26)
Club Med Baby Serwis
Baby Club Med*(4-24 mies.)
Petit Club Med* (2-4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Junior Club Med (11-18 lat)
Babysitting*
ZAKWATEROWANIE: pokoje w bungalowach
(klimatyzacja, prysznic/WC, TV, suszarki, sejf,
telefon).
RESTAURACJE I BARY: 2 restauracje
– ró˝norodne bufety, kuchnia
Êródziemnomorska, á la carte, 2 bary.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez cały dzieƒ.
7 dni pobytu w klubie / za osob´
SOBOTA
Cena**
w złotych
Cena
euro
09.04.11
30.04.11
07.05.11
28.05.11
18.06.11
25.06.11
02.07.11
09.07.11
16.07.11
23.07.11
30.07.11
20.08.11
27.08.11
03.09.11
2 296
2 192
2 192
2 364
2 700
2 940
3 280
3 448
3 724
3 924
4 128
3 416
2 532
2 192
574
548
548
591
675
735
820
862
931
981
1 032
854
633
548
Dzieci
11-17
lat e
459
438
438
472
540
588
656
690
744
785
826
683
506
438
Dzieci
4-11
lat e
344
329
219
236
270
294
574
604
651
687
723
598
253
219
Dzieci
2-4
lat e
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
258
213
0
0
* dodatkowa opłata
** cena orientacyjna wg kursu 1e = 4 PLN
TURCJA
Poło˚enie: wybrze˝e Morza
Egejskiego, 240 km od Izmiru,
vis a vis wyspy Kos.
Bodrum
Istanbul
Ankara
Teren: 4 ha.
T
U R
Bodrum
Palmiye
Lotnisko: Bodrum Milas,
45 km, transfer ok. 1 h.
C
J
A
Antalya
MORZE
Odnowiony KLUB
ŚRÓDZIEMNE
Kompletnie odnowiony, wygodny klub 4T, pi´knie po∏o˝ony nad Morzem Egejskim.
Windsurfing – Êwietne warunki dla zaawansowanych, ˝eglarstwo, nurkowanie z maskà, gimnastyka, si∏ownia i inne.
Nagrodzona kuchnia „Table Gourmande” - ró˝ne restaruacje. Wieczorem pe∏ne ˝ycia imprezy.
Bodrum to tureckie Saint Tropez – ciekawe wycieczki. Urokliwe domki wtopione w kwiaty i zieleƒ.
SPORT: ˝eglarstwo (katamarany), windsurfing,
łucznictwo, tenis (3 korty), nurkowanie z maskà,
ró˝ne zaj´cia gimnastyczne, pilates, aquafitness
– kursy z instruktorami.
DZIECI: (patrz str. 26)
Nie ma Mini Clubów.
Witamy dzieci w ka˝dym wieku.
Siatkówka (tak˝e na pla˝y), koszykówka, mini piłka
no˝na, siłownia i kardiotrening – bez kursów.
ZAKWATEROWANIE: pokoje w bungalowach
Poza klubem*: nurkowanie z butlà, golf.
(klimatyzacja, prysznic/WC, TV, suszarki, sejf, telefon).
Pokoje Deluxe oraz Suite za dopłatà.
ATRAKCJE: Basen, gra w bule, tenis stołowy,
przedstawienia wieczorne.
RESTAURACJE I BARY: 2 restauracje
CLUB MED SPA:*- masa˝e, sauna, łaênia turecka.
– ró˝norodne bufety, 2 bary.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez cały dzieƒ.
WYCIECZKI*: Targ w Milas, Kos, Istambuł, Efez,
delfinarium.
7 dni pobytu w klubie / za osob´
SOBOTA
Cena** w
złotych
Cena
euro
Dzieci
4-11
lat e
Dzieci
2-4
lat e
15.05.11
2 532
633
253
0
22.05.11
2 772
693
277
0
29.05.11
2 940
735
294
0
19.06.11
3 248
812
325
0
26.06.11
3 552
888
355
0
03.07.11
3 892
973
681
0
10.07.11
4 128
1 032
723
0
17.07.11
4 676
1 169
818
0
24.07.11
5 152
1 288
901
0
31.07.11
5 152
1 288
901
322
284
21.08.11
4 536
1 134
794
28.08.11
3 416
854
342
0
04.09.11
2 772
693
277
0
18.09.11
2 668
667
267
0
15
TURCJA
Poło˚enie: 60 km na
południowy zachód od Antalii,
nad Morzem Âródziemnym.
Kemer
Teren: 40 ha.
Istanbul
Ankara
T
Lotnisko: Antalia, 60 km,
transfer ok. 1 h. U
R
Kemer
C
J
A
Antalya
MORZE
ŚRÓDZIEMNE
KLUB WYŁÑCZNIE DLA DOROSŁYCH, OD 18 LAT
Malowniczo po∏o˝ony klub od 18 lat, dla... “m∏odych duchem”. Tu spotkasz weso∏e, kosmopolityczne towarzystwo.
W ciàgu dnia – narty wodne, windsurfing, fitness, si∏ownia, itp. Nocà – party i mnóstwo zabawy.
Kolorowe drinki nad brzegiem morza, wielkie show, party w pianie i dyskoteki do rana.
Bogactwo Êródziemnomorskiej kuchni. Nowe SPA*- masa˝e i zabiegi dla urody.
SPORT: Narty wodne, wakeboard
– 3 pontony, tenis (9 kortów), aquagym,
windsurfing, nurkowanie z maskà ze statku,
∏ucznictwo, si∏ownia i ró˝ne zaj´cia gimnastyczne
z Club Med Gym – kursy z instruktorem.
Koszykówka, siatkówka (tak˝e na pla˝y),
si∏ownia, mini piłka no˝na- bez kursów,
Specjalne kursy*- narty wodne, fitness,
wakeboard
Poza klubem*: rafting, jazda konna,
nurkowanie z butlà.
ATRAKCJE: 2 baseny, gra w gra w bule,
tenis stołowy, bar nocny, przedstawienia
wieczorne, party w pianie.
CLUB MED SPA:* masa˝e, zabiegi, łaênia
turecka.
16
WYCIECZKI*: Aspendos i Perge, safari jeepem
w górach Taurus, Antalya, Istambuł, Demre,Myra
i Simena, pływanie z delfinami.
ZAKWATEROWANIE: pokoje w
bungalowach (klimatyzacja, prysznic/WC, TV
plazmowy, suszarki, sejf, telefon).
RESTAURACJE I BARY: 2 restauracje
– ró˝ne bufety, 3 bary.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez cały dzieƒ.
SOBOTA
30.04.11
07.05.11
14.05.11
28.05.11
04.06.11
25.06.11
02.07.11
09.07.11
16.07.11
23.07.11
30.07.11
20.08.11
27.08.11
03.09.11
10.09.11
24.09.11
08.10.11
7 dni pobytu w klubie /
za osob´
Cena**
w złotych
2 224
2 632
2 872
3 108
3 248
3 348
3 448
3 652
3 924
4 232
4 676
3 992
3 688
3 448
3 108
2 532
2 296
Cena
euro
556
658
718
777
812
837
862
913
981
1058
1169
998
922
862
777
633
574
* dodatkowa opłata
** cena orientacyjna wg kursu 1e = 4 PLN
TURCJA
Poło˚enie: 50 km na
południowy zachód od Antalii,
nad Morzem Âródziemnym.
Palmiye
Istanbul
Ankara
Teren: 20 ha.
T U R C J A
Lotnisko: Antalia,
50 km, transfer ok. 1 h.
Antalya
Palmiye
MORZE
ŚRÓDZIEMNE
ODNOWIONY KLUB RODZINNY
Najpi´kniejsze miejsce Riwiery Tureckiej – szeroka, piaszczysta pla˝a i krystaliczne morze.
Elegancki, wygodny klub – idealne warunki dla rodzin z dzieçmi.
Porywajàce sporty – narty wodne, latajàcy trapez, ˝agle, tenis, cztery baseny.
Nowy Club Med Passworld® dla nastolatków. Wielkie przedstawienia i du˝o atrakcji, nowoczesne SPA*.
Suite
SPORT: windsurfing, ˝eglarstwo (katamarany
i ˝aglówki), katamarany dla dzieci, narty wodne
i wakeboard, tenis (12 kortów, Êciana do
treningów), latajàcy trapez i szko∏a cyrkowa, ró˝ne
zaj´cia gimnastyczne, aquagym, ∏ucznictwo –
kursy z instruktorami.
Nurkowanie z maskà, kajaki, koszykówka, si∏ownia,
waterpolo, siatkówka (tak˝e na pla˝y), pi∏ka
no˝na- bez kursów.
DZIECI: (patrz str. 26)
Club Med Baby Serwis
Petit Club Med* (2-4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Club Med Passworld (11-18 lat)
Babysitting*
ZAKWATEROWANIE: pokoje w bungalowach
lub hotelu (klimatyzacja, prysznic/WC, TV, suszarki,
Poza klubem*: quady, nurkowanie z butlà, jazda konna sejf, telefon).
Pokoje Deluxe oraz Suite w hotelu za dopłatà.
ATRAKCJE: 4 baseny, gra w bule, tenis stołowy,
klub nocny, przedstawienia wieczorne, łaênia
turecka, sauna.
RESTAURACJE I BARY: 3 restauracje – ró˝norodne
bufety, wyrafinowane dania a la carte, 5 barów.
CLUB MED SPA:*- farma zdrowia i urody, masa˝.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez cały dzieƒ.
WYCIECZKI*: Perge i Aspendos, Demre, Myra i
Simena, Istambul, Antalya, pływanie z delfinami, rafting.
7 dni pobytu w klubie / za osob´
SOBOTA
Cena**
w złotych
09.04.11
07.05.11
21.05.11
11.06.11
25.06.11
02.07.11
09.07.11
16.07.11
23.07.11
30.07.11
20.08.11
27.08.11
03.09.11
10.09.11
17.09.11
01.10.11
15.10.11
22.10.11
29.10.11
3 040
3 040
3 316
3 924
4 300
4 766
5 012
5 352
5 592
5 828
5 048
3 892
3 248
3 076
2 940
2 840
2 940
3 316
2 872
Cena
euro
760
760
829
981
1075
1194
1253
1338
1398
1457
1262
973
812
769
735
710
735
829
718
Dzieci
4-11
lat e
456
304
331
393
430
836
877
937
979
1020
883
389
325
308
294
284
294
497
431
Dzieci
2-4
lat e
0
0
0
0
0
0
0
0
0
364
316
0
0
0
0
0
0
207
179
17
Dominikana, karaiby
Punta Cana
5
Poło˚enie: zachodnie
wybrze˝e wyspy
Hispaniola,
FLO
RY D A
mi´dzy Atlantykiem a Morzem
Karaibskim, 200 km od Santo
Domingo.
BAHAMY
Teren: Pla˝a i ogród 42CU
ha.B A
Lotnisko: Punta Cana,
10 km, transfer ok. 10 min.
ODNOWIONY KLUB rodzinny
OCEAN
AT L A N T Y C K I
R E P.
DOMINIKANY
SaintDomingue
Punta
Cana
MORZE KARAIBSKIE
Kompletnie odnowiony klub dla rodzin, nowy wystrój pokoi. Nowa strefa o najwy˝szym standardzie 5T.
Prywatna pla˝a - szeroka, bia∏a, idealna dla ma∏ych dzieci. B∏´kit wody i cieƒ wysokich palm.
Szeroka oferta zaj´ç sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzie˝y. Park wodny, trzy baseny.
Akademia Golfa* – nowe pola obok klubu. Nowe SPA* z widokiem na ocean.
SPORT: ˝eglarstwo (mono˝agle), windsurfing,
łucznictwo, tenis (14 kortów), nurkowanie z maskà,
ró˝ne zaj´cia gimnastyczne, latajàcy trapez i szkoła
cyrkowa, aquafitness – kursy z instruktorami.
Siatkówka (tak˝e na pla˝y), koszykówka,
kajaki, piłka no˝na, waterpolo, siłownia,
kardiotrening– bez kursów.
Poza klubem*: golf, jazda konna,
nurkowanie z butlà, narty wodne.
RESTAURACJE I BARY: 3 restauracje
– ró˝norodne bufety. 2 bary.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez cały
WYCIECZKI*: Wyspa Saona – wyprawa
katamaranem, Santo Domingo, połowy ryby
na gł´bokiej wodzie, pływanie z delfinami.
DZIECI: (patrz str. 26)
18
18
Club Med Baby Serwis
Baby Club Med*(4-24 mies.)
Petit Club Med* (2-4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Club Med Passworld (11-18 lat)
Babysitting*, Pyjama Club*
ZAKWATEROWANIE: pokoje w bungalowach
(klimatyzacja, prysznic/WC, TV, suszarki, sejf,
telefon, mini lodówka, ˝elazko, ekspres do
kawy, gniazdka US 110V).
Pokoje Deluxe oraz Suite za dopłatà.
ATRAKCJE: 3 baseny, gra w bule, tenis
stołowy, dyskoteka na Êwie˝ym powietrzu,
przedstawienia wieczorne, lekcje taƒca: salsa,
bachmata, merenge.
CLUB MED SPA:* - masa˝e, zabiegi
upi´kszajàce. SPA dla nastolatków.
7 dni pobytu w klubie / za osob´
Dzieci
11-17
lat e
Dzieci
4-11
lat e
Dzieci
2-4
lat e
1 109
887
444
0
1 279
1 023
767
0
2 772
693
554
416
0
07.05.11
2 772
693
554
277
0
25.06.11
3 552
888
710
355
0
02.07.11
3 552
888
710
622
0
30.07.11
3 992
998
799
699
250
20.08.11
3 108
777
622
544
194
27.08.11
2 364
591
472
236
0
22.10.11
4 468
1 117
894
670
279
SOBOTA
Cena**
w złotych
Cena
euro
02.04.11
4 436
09.04.11
5 116
30.04.11
29.10.11
3 584
896
717
538
224
05.11.11
3 448
862
690
345
0
* dodatkowa opłata
** cena orientacyjna wg kursu 1e = 4 PLN
MARTYNIKA, KARAIBY
Les Boucaniers
OCEAN
AT L A N T Y C K I
Poło˚enie: Morze Karaibskie,
wyspa Martynika, klub zajmuje
cały półwysep.
Teren: Pla˝a i ogród 23 ha.
Lotnisko: Fort de France,
MORZE
45 km, transfer ok. 1 h .
KARAIBSKIE
Fortde-France
MARTINIKA
Les Boucaniers
Odnowiony KLUB
Pe∏en czaru i elegancji klub na dawnej plantacji palm – przestrzeƒ, spokój i zapach tropikalnych kwiatów.
Trzy ró˝ne pla˝e: do odpoczynku, na narty wodne i wakeboard oraz od strony wiatru na windsurfing.
Nowe SPA* – wiele zabiegów. Program zaj´ç gimnastycznych, si∏ownia i kardiotrening.
Klub dla par – romantyczny, wygodny, z przepi´knym widokiem na zatok´.
SPORT: narty wodne, wakeboard ,windsurfing,
tenis (5 kortów), nurkowanie z maskà, ró˝ne
zaj´cia gimnastyczne:pilates, aquafitness
– kursy z instruktorami.
Siatkówka (tak˝e na pla˝y),koszykówka, kajaki,
piłka no˝na, waterpolo, siłownia, kardiotrening
– bez kursów.
Poza klubem*: nurkowanie z butlà, skutery wodne.
ATRAKCJE: basen, gra w bule, tenis stołowy,
przedstawienia wieczorne.
CLUB MED SPA* Payot: - masa˝e, zabiegi upi´kszajàce.
WYCIECZKI*: St.Lucia katamaranem, objazd
wyspy jeepem, Fort de France, d˝ungla jeepem,
ogrody botaniczne.
DZIECI: (patrz str. 26)
Nie ma Mini Clubów.
Witamy dzieci w ka˝dym wieku.
ZAKWATEROWANIE: pokoje w bungalowach
(klimatyzacja, prysznic/WC, TV, suszarki, sejf,
telefon, mini lodówka, ˝elazko, ekspres do
kawy).
Pokoje Deluxe oraz Suite za dopłatà.
RESTAURACJE I BARY: 2 restauracje
– ró˝norodne bufety, kreolskie specjalnoÊci. 2 bary.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez cały dzieƒ.
7 dni pobytu w klubie / za osob´
Dzieci
4-11
lat e
Dzieci
2-4
lat e
SOBOTA
Cena** w
złotych
02.04.11
4 640
1 160
464
0
09.04.11
4 876
1 219
732
0
30.04.11
3 756
939
563
0
07.05.11
3 756
939
376
0
25.06.11
4 436
1 109
444
0
02.07.11
4 436
1 109
776
0
23.07.11
4 708
1 177
824
0
30.07.11
4 944
1 236
866
309
20.08.11
4 096
1 024
717
256
27.08.11
3 416
854
342
0
22.10.11
4 232
1 058
635
264
05.11.11
4 232
1 058
423
0
Cena
euro
19
Malezja, azja
Cherating Beach
Poło˚enie: wschodnie
wybrze˝e Malezji, nad Morzem
Południowo Chiƒskim.
Teren: 80 ha.
Lotnisko: Kuantan, 60 km,
transfer ok. 1 h .
KLUB rodzinny
D∏ugie, czyste pla˝e nad Morzem Po∏udniowochiƒskim, 80 hektarów tropikalnego ogrodu, wodospady i fontanny.
Nowe SPA*, golf, baseny, kajaki, ˝agle. Wspania∏e morze i fale.
Pi´kna, azjatycka architektura i wystrój wn´trz, eleganckie, pokoje, ogromne Suite* nad morzem.
Specja∏y kuchni z ró˝nych regionów Azji, romantyczne restauracje, bary, nocna zabawa.
SPORT: ˝eglarstwo (katamarany), tenis
(6 kortów, 2 Êciany do treningu), latajàcy
trapez i szkoła cyrkowa, golf, ró˝ne zaj´cia
gimnastyczne, yoga, aquafitness, łucznictwo
– kursy z instruktorami.
Siatkówka (tak˝e na pla˝y),koszykówka, kajaki,
piłka no˝na, siłownia, kardiotrening, squash
– bez kursów.
Poza klubem*: golf (9 i 18 dołkowe pole).
ATRAKCJE: 2 baseny, gra w bule, tenis stołowy,
azjatycka szkoła gotowania, malowanie na
jedwabiu, przedstawienia wieczorne.
CLUB MED SPA* Mandara: – ró˝norodne
zabiegi na twarz i ciało.
WYCIECZKI*: Malajski rynek, plantacja
orchidei, jezioro Chini, Kuala Lumpur, mini
safari, zakupy w Kuantan.
20
DZIECI: (patrz str. 26)
Club Med Baby Serwis
Petit Club Med* (2-4 lat)
Mini Club Med (4-11 lat)
Club Med Passworld (11-18 lat)
Babysitting*
Pyjama Club*
ZAKWATEROWANIE: pokoje w bungalowach
(klimatyzacja, prysznic/WC, TV, suszarki, sejf,
telefon, mini lodówka).
Suite z widokiem na morze za dopłatà.
RESTAURACJE I BARY: 2 restauracje
– ró˝norodne bufety, á la carte, 2 bary.
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez cały dzieƒ.
7 dni pobytu w klubie / za osob´
SOBOTA
Cena**
w złotych
Cena
euro
Dzieci
11-17
lat e
Dzieci
4-11
lat e
Dzieci
2-4 lat e
02.04.11
3 108
777
622
311
0
09.04.11
3 448
862
690
517
0
07.05.11
3 448
862
690
345
0
11.06.11
3 792
948
758
379
0
02.07.11
4 536
1 134
908
794
0
30.07.11
4 876
1 219
976
854
305
277
20.08.11
4 436
1 109
887
776
27.08.11
3 448
862
690
345
0
22.10.11
3 792
948
758
569
237
29.10.11
3 008
752
602
451
188
05.11.11
2 772
693
554
277
0
* dodatkowa opłata
** cena orientacyjna wg kursu 1e = 4 PLN
malediwy, OCEAN INDYJSKI
Kani
POŁO˚ENIE: wyspa Kanifinholu
na Oceanie Indyjskim.
IND IE
TEREN:12 ha, ca∏a wyspa
ATOLL
MALE
NORD
LOTNISKO: Male, 20 km,
transfer motorówkà ok.30 min.
5
Kani
Male
MALDIWY
OC E A N
IND Y J S K I
Odnowiony KLUB
Kawałek raju na archipelagu Malediwów – bia∏y piasek, intensywnie b∏´kitne niebo i woda, bujna przyroda.
WyÊmienite smaki Azji w restauracjach z widokiem na lagun´ – spokój, poczucie przestrzeni, wspania∏e powietrze.
Wycieczki* wodolotem, hydroplanem, motorówkà. Sporty wodne.
Klub dla par – nowa, ekskluzywna 5T strefa, Suite* na wodzie z w∏asnà obs∏ugà.
SPORT: nurkowanie z maskà, ˝eglarstwo
(katamarany), ró˝ne zaj´cia gimnastyczne,
aquafitness, yoga – kursy z instuktorami
DZIECI: Nie ma Mini Clubów.
Witamy dzieci w ka˝dym wieku.
Badminton, aquafitness, siatkówka (tak˝e na pla˝y), ZAKWATEROWNIE: nowo odnowione pokoje
kajaki, waterpolo – bez kursów.
(klimatyzacja i wiatrak, prysznic/WC, , suszarki, mini
Poza klubem*: łowienie ryb na gł´bokiej wodzie,
lodówka, telefon, TV, sejf).
kursy nurkowania z butlà. Ocean Indyjski, północny Pokoje Deluxe oraz Suite na wodzie za dopłatà.
Atol Male – wyjàtkowo bogaty Êwiat podwodny, ok.
8000 rodzajów ryb.
RESTAURACJE I BARY: 2 restauracje
ATRAKCJE: basen, gra w bule, tenis stołowy,
– wykwintna kuchnia tak˝e niskokaloryczna.
wielkie szachy, lokalne zespoły muzyczne,
2 bary i popołudniowa herbatka, snackbar.
malowanie na jedwabiu, przedstawienia wieczorne. Specjalne menu*.
CLUB MED SPA* Mandara: ró˝norodne zabiegi
Otwarty bar. Drinki i przekàski przez cały dzieƒ.
na twarz i ciało.
WYCIECZKI*: zwiedzanie sàsiednich wysp
wodolotem lub hydroplanem, bł´kitna laguna, zakupy
w Male, nurkowanie, wynajem szybkich motorówek.
PODRÓ˚E POÂLUBNE
SPECJALNA OFERTA DLA NOWO˚E¡CÓW
7 dni pobytu w klubie / za osob´
Dzieci
4-11
lat e
Dzieci
2-4
lat e
SOBOTA
Cena** w
złotych
02.04.11
5 592
1 398
559
0
09.04.11
5 592
1 398
839
0
30.04.11
4 300
1 075
645
0
07.05.11
4 300
1 075
430
0
28.05.11
3 960
990
396
0
25.06.11
4 776
1 194
478
0
02.07.11
4 776
1 194
836
0
30.07.11
5 152
1 288
901
322
20.08.11
4 812
1 203
842
301
27.08.11
4 300
1 075
430
0
22.10.11
5 488
1 372
823
343
29.10.11
5 152
1 288
773
322
05.11.11
5 152
1 288
515
0
Cena
euro
21
Opis wszystkich klubów na naszej stronie. Wejdê na: Lista wszystkich klubów → wybrany region, klub → details
EUROPA
Cargese
Francja, korsyka
Klub rodzinny, opieka dla dzieci od 4 lat.
Najpi´kniejsza zatoka Koryski z 800 m pla˝à.
Najlepszy wiatr dla windsurferów i ˝eglarzy. Katamarany,
windsurfing, kajaki, tenis, 2 baseny, ró˝ne zaj´cia gimnastyczne, aquafitness.
Restauracja na pla˝y z pi´knym widokiem na zatok´.
Lotnisko: Ajaccio – 67 km, transfer ok. 75 min.
Opio
Francja, Prowansja
Klub rodzinny, opieka dla dzieci od 4 miesi´cy.
Na wzgórzach Prowansji, 50 ha ogrodu wÊród winnic, pół golfowych i gai oliwnych.
Wycieczki* do Monako, producentów wina, serów, perfum.
Ró˝ne zaj´cia gimnastyczne, latajàcy trapez, golf, tenis, łucznictwo, siłownia, kardiotrening.
Club Med Spa * L’Occitane, łaênia turecka, sauna.
Lotnisko: Nicea – 37 km, transfer ok. 40 min.
AFRYKA
Coral Beach
Izrael, Morze czerwone
Klub rodzinny, opieka dla dzieci od 2 lat.
Ciepłe morze i goràce słoƒce. Wyszukana kuchnia Êródziemnomorska.
Nurkowanie z maskà, nurkowanie z butlà*, windsurfing, tenis,
aquafitness, latajàcy trapez, siłownia, ró˝ne zaj´cia gimnastyczne,
Wycieczki w najciekawsze miejsca historii naszej cywilizacji, skarby natury.
Lotnisko: Eilat – 60 km, transfer ok. 60 min.
Djerba La Douce
Tunezja, wyspa d˚erba
Klub rodzinny, opieka dla dzieci od 4 miesi´cy.
Całkowicie odnowiony hotel „Calypso” w tradycyjnym, lokalnym stylu.
Pewne słoƒce, turkusowe morze, szeroka piaszczysta pla˝a.
Akademia sportu: tenis, ˝eglarstwo ( katamarany), kitesurfing*.
Wycieczki w krain´ orientu, plenery z „Gwiezdnych wojen”, nowe Decleor SPA*.
Lotnisko: Djerba Zarzis – 30 km, transfer ok. 30 min.
Hammamet
Tunezja
Klub rodzinny, opieka dla dzieci od 4 miesi´cy.
Wygodny hotel, wielkie baseny, 27 ha parku i szeroka piaszczysta pla˝a.
Latajàcy trapez i szkoła cyrkowa dla dzieci, ˝eglarstwo, kajaki, pilates,
siłownia, kardiotrening, ró˝ne zaj´cia gimnastyczne. SPA* Decleor.
Wspaniałe, rodzinne wycieczki*: Tunis, Kartagina, Sidi Bou Said.
Lotnisko: Tunis – 75 km, transfer ok. 1 h; Monastir – 100 km, transfer ok. 80 min.
22
* dodatkowa op∏ata
Opis wszystkich klubów na naszej stronie. Wejdê na: Lista wszystkich klubów → wybrany region, klub → details
AFRYKA
Agadir
Maroko
Klub rodzinny, opieka dla dzieci od 4 miesi´cy.
Odnowiony klub nad szerokà, piaszczystà pla˝à.
Golf, tenis, siłownia, zaj´cia gimnastyczne.
Bogaty program sportu i zaj´ç dla dzieci i młodzie˝y.
Nowe SPA* Decleor i ciekawe wycieczki.
Lotnisko: Agadir – 23 km, transfer ok. 30 min.
Marrakech La Palmeraie
Maroko
Klub rodzinny, opieka dla dzieci od 2 lat w nowym Petit Club* .
Niedawno wybudowany klub w tradycyjnym, marokaƒskim stylu.
Ogromny ogród pełen palm, sadzawek, 2 baseny, miejsca do relaksu.
Tenis, golf, gimnastyka, siłownia, nowy latajàcy trapez, łucznictwo.
Zwiedzanie bajecznego Marakeszu. Cinq Mondes SPA*.
Lotnisko: Marakesz – 12 km, transfer ok. 20 min.
Yasmina
Maroko
Całkowicie odnowiony w 2010 r. klub rodzinny.
Opieka dla dzieci od 2 lat w nowym Petit Club.*
15 ha ogrodu z prywatnà, piaszczystà pla˝à.
˚eglarstwo, golf, łucznictwo, latajàcy trapez, fitness, jazda konna*,kajki.
Wycieczki katamaranem, quadami, magiczny Tangier. SPA* Cinq Mondes.
Lotnisko: Tangier – 80 km, transfer ok. 90 min.
Cap Skirring
Senegal
Klub dla wszystkich. Nie ma Mini Clubów.
Południe Senegalu. 1,5 km pi´knej pla˝y, wspania∏e morze. Nowy wystrój restauracji i baru.
Kameralne bungalowy wÊród palm.
Akademia golfa, tenis i ˝eglarstwa. Ró˝ne zaj´cia gimnastyczne, siatkówka.
Wycieczki, afrykaƒski folklor.
Lotnisko: Cap Skiring (czarter z Pary˝a) – 5 km, transfer ok. 5 min.
El Gouna – Red Sea
Egipt
Klub dla wszystkich. Nie ma Mini Clubów.
Wybrze˝e Morza Czerwonego, 14 ha ogrodu. Długa pla˝a, 3 baseny.
˚agle, nurkowanie z butlà* i maskà, windsurfing, golf*, tenis, łucznictwo,
kitesurfing*, ró˝ne zaj´cia gimnastyczne.
Ciekawe wycieczki, np. Kair, quady przez pustyni´.
Lotnisko: Hurgada (czartery z Warszawy) – 37 km, transfer ok. 30 min.
* dodatkowa op∏ata
23
Opis wszystkich klubów na naszej stronie Wejdê na: Lista wszystkich klubów → wybrany region, klub → details
AMERYKI
/ 5 Cancun Yucatan
Meksyk
Odnowiony klub rodzinny, opieka dla dzieci od 4 lat.
Najlepsza lokalizacja Cancun, pla˝a z trzech stron klubu.
Nowa 5 T strefa, ekskluzywne Suite* i własna obsługa. WyÊmienita kuchnia.
Narty wodne, windsurfing, ˝eglarstwo, nurkowanie z maskà, kajaki,
szkoła cyrkowa i latajàcy trapez. Wycieczki* m. in. pływanie z delfinami.
Lotnisko:Cancun – 10 km, transfer ok. 20 min.
La Caravelle
Gwadelupa , Karaiby
Klub rodzinny, nowy Petit Club od 2 lat.
Białe pla˝e i turkusowa woda. Wyszukane bufety.
Windsurfing, ˝eglarstwo, nurkowanie z maskà i butlà *, kajaki.
Tenis, łucznictwo, latajàcy trapez, golf*, ró˝ne zaj´cia gimnastyczne, pilates.
Lotnisko: Pointe -a -Pitre – 30km, transfer ok. 40 min.
Rio das Pedras
Brazylia
Klub rodzinny, opieka dla dzieci od 2 lat.
Olbrzymi, egzotyczny ogród, wtulony pomi´dzy zielone góry a piaszczyste wybrze˝e spokojnej zatoki.
Nowe pokoje Deluxe. Wspaniałe owoce, szaleƒcza brazylijska zabawa, ciekawe wycieczki.
Narty wodne i wakeboard, kajaki. Siłownia, ró˝ne zaj´cia gimnastyczne,
aquafitness, tenis, squash. Wycieczki na rafting*, jazda konna*.
Lotnisko: Rio de Janeiro – 120 km, transfer ok.2 h.
Sandpiper Bay
Floryda, USA
Odnowiony klub rodzinny, opieka dla dzieci od 4 miesi´cy.
Nowe restauracje, bary, baseny na brzegiem piaszczystej pla˝y St. Lucia.
Akademia tenisa, golfa, latajàcy trapez, fitness, siłownia, waterpolo.
Fascynujàce wycieczki do parków Orlando- Disney, Wet n’Wild, Seawolrd.
Markowe zakupy w tanich Outletach. Club Med Spa *– masa˝e.
Lotnisko: Miami – 193 km, transfer ok. 2 h; Orlando – 210 km, transfer ok. 3 h.
Turkoise
Turks and Caicos, Karaiby
Klub od 18 lat, dla singli i miłoÊników dobrej zabawy.
D∏ugie, białe pla˝e i bł´kitne morze. Wieczorne przedstawienia i party.
Windsurfing, nurkowanie z maskà, ˝eglarstwo, kajaki, kitesurfing*,
zaj´cia gimnastyczne, latajàcy trapez, masa˝e*.
Lotnisko: Providenciales – 12km, transfer ok. 15 min.
24
* dodatkowa op∏ata
Opis wszystkich klubów na naszej stronie. Wejdê na: Lista wszystkich klubów → wybrany region, klub → details
AZJA I OCEAN INDYJSKI
Albion
5
Mauritius, Ocean Indyjski
Klub rodzinny, opieka dla dzieci od 2 lat. Mini Club od 4 lat.
Luksusowy klub dla rodzin nad spokojnà zatokà.
Najwy˝szy komfort, pi´kne wykoƒczenie i wspaniała przyroda.
˚eglarstwo, nurkowanie z maskà, nurkowanie z butlà*, waterpolo, kajaki.
Golf, tenis, latajàcy trapez, fitness, siłownia, łucznictwo. SPA* Cinq Mondes.
Lotnisko: Mauritius – 55 km, transfer ok. 30 min.
La Pointe aux Canonniers
Mauritius, Ocean Indyjski
Klub rodzinny, opieka dla dzieci od 4 miesi´cy. Nowy Baby Club*.
Wygodny, rodzinny klub przy najlepszej pla˝y Mauritiusa (900 m).
Luksusowe Suite* z widokiem na morze.
Narty wodne, wakeboard, ˝agle, nurkowanie z maskà, ró˝ne zaj´cia
gimnastyczne, nurkowanie z butlà*, tenis, golf.
Lotnisko: Mauritius – 65 km, transfer ok. 80 min.
Bali
INDONEZJA
Całkowicie odnowiony klub rodzinny, opieka dla dzieci od 2 lat.
Ogromny, bujny ogród z najlepszà pla˝à na wyspie.
Nowe, luksusowe bungalowy, wyrafinowana architektura Azji.
Akademia golfa, latajàcy trapez, nurkowanie z maskà, windsurfing, kajaki,
tenis, ró˝ne zaj´cia gimnastyczne, squash. SPA*.
Lotnisko: Denpasar – 14 km, transfer ok. 20 min.
Bintan Island
Indonezja
Klub rodzinny, opieka dla dzieci od 2 lat.
Tropikalna wyspa obok Singapuru, idealny klub na relaks i golfa.
˚eglarstwo, windsurfing, kajaki, ró˝ne zaj´cia gimnastyczne,
latajàcy trapez i szkoła cyrkowa, golf, yoga, squash.
Wykwintna, ró˝norodna kuchnia.
Lotnisko: Singapur – transfer ok. 90 min. taksówkà i promem.
Phuket
Tajlandia
Klub rodzinny, opieka dla dzieci od 4 miesi´cy.
Bujny ogród klubu rozciàga si´ wzdłu˝ całej pla˝y zatoki Kata.
Własne pole golfowe, latajàcy trapez, tenis, yoga, siłownia, łucznictwo,
ró˝ne zaj´cia gimnastyczne. Relaks i zabiegi upi´kszajàce w tajskim SPA*.
Wspaniała kuchnia wielu regionów Azji a tak˝e lekcje gotowania.
Lotnisko: Phuket– 48km, transfer ok. 1 h.
* dodatkowa op∏ata
25
Wakacje w Club Med – informacje
Wakacje z Club Med
Club Med to mi´dzynarodowa sieç hoteli-klubów,
g∏ównymi j´zykami sà angielski i francuski.
Wa˝ne informacje dotyczàce naszej oferty znajdujà
si´ w angielskim katalogu. Poni˝ej zamieszczamy ich
streszczenie. P´∏nà ofert´ klubów mo˝na znaleêç
na naszej stronie.
Hotele Club Med mo˝na zarezerwowaç na
dowolnie d∏ugi pobyt. Pobyt w hotelach Club Med
jest all inclusive, zawiera np. sport, wy˝ywienie,
bary, zakwaterowanie, atrakcje.
Dojazd we w∏asnym zakresie. Szczegó∏ami
dotyczàcymi po∏o˝enia i dojazdu do klubu
s∏u˝ymy w biurze Club Med w Warszawie,
Âwi´tokrzyska 36, tel. (22) 455 38 38.
Przelot + transfer
Przeloty czarterowe – w okresie letnim
(maj – paêdziernik) do wi´kszoÊci klubów
wakacyjnych latajà z Polski bezpoÊrednio
samoloty wyczarterowane przez ró˝nych tour
operatorów. Klienci Club Med mogà skorzystaç
z dowolnego czarteru (informacja u agentów).
Optymalny przelot dopasuje twój Agent podró˝y.
Z lotniska do klubu mo˝na wsz´dzie dojechaç
taksówkà.
Cena pobytu all inclusive
w Club Med zawiera:
• Zakwaterowanie, ró˝ne kategorie
• Pe∏ne wy˝ywienie (s∏ynne z bogactwa potraw
bufety, nielimitowane wino, piwo oraz napoje
bezalkoholowe (patrz poni˝ej).
• Otwarty bar (patrz poni˝ej).
• Mini Club od 4 lat oraz nauka sportów dla dzieci
(wg opisu klubu). Opieka nad dzieçmi do 4 lat jest
dodatkowo p∏atna przy rezerwacji.
• Club Med Baby Serwis (patrz poni˝ej).
• Oferta sportów wodnych i ziemnych,
wysokiej klasy sprz´t oraz wykwalifikowani
instruktorzy. Akademia Sportowa dla dzieci.
• I nne atrakcje, np. codzienne wieczorne
przedstawienia (organizowane przez G.O.), klub
nocny, pikniki, przeja˝d˝ki statkiem, muzyka
klasyczna, biblioteka, gry, wieczorny koktajl,
warsztaty multimedialne. W niektórych wioskach
wyst´py folklorystyczne, zespo∏y muzyczne,
piosenkarze, przyj´cia, party w pianie itd.
• Napiwki
Club Med Baby Serwis – w klubach
rodzinnych, rodzice niemowlaków (do 2
lat) otrzymujà (bezp∏atnie) ca∏y potrzebny
sprz´t dla dziecka do pokoju, np. ∏ó˝eczko,
podgrzewacz do butelek, wanienka, wózek,
wysokie krzes∏o w restauracji. Club Med
Baby Serwis jest automatycznie dodany do
rezerwacji. W pokoju Baby Zone (ca∏à dob´)
do dyspozycji stojà miksery, sterylizatory,
mikrofalówki, lodówki i podgrzewacze do
butelek. Dost´pna jest woda mineralna,
herbatniki, owoce i krowie mleko. Niektóre
Restauracje
artyku∏y dla niemowlàt mo˝na kupiç
17 naszych klubów zosta∏o odznaczonych w w butiku, np. mokre chusteczki, pieluchy.
ostatnim roku nagrodà „Table coup de coeur” za
wyÊmienità kuchni´. W kilku klubach kucharze We wszystkich klubach z Baby i Petit Club mo˝na
wypo˝yczyç bezp∏atnie wózki.
prowadzà demonstracyjnà nauk´ gotowania.
Wszystkie wioski majà g∏ównà restauracj´ urzàdzonà
w formie bufetu, z 2, 4 lub 8-osobowymi stolikami. Prosimy pami´taç o zabraniu:
Wi´kszoÊç klubów ma te˝ kilka mniejszych • dla niemowlàt – butelek, pieluszek, mleka w
restauracji ze specjalnoÊciami serwujàcych dania proszku, mokrych chusteczek do wycierania
∫ la carte lub te˝ bufety, gdzie stoliki mogà byç dziecka, ksià˝eczki zdrowia.
• dla wszystkich dzieci – podpisany plecak,
zarezerwowane na dowolnà liczb´ osób.
Miejsca zajmuje si´ poprzez obrócenie fili˝anki, albo czapk´ od s∏oƒca, okulary, sanda∏ki, obuwie
sportowe, krem ochronny, kostium kàpielowy.
wyj´cie serwetki z kieliszka.
Âniadania – bufety zimnych i goràcych daƒ serwowane Wszystko powinno byç podpisane. W podró˝y
sà do póênych godzin przedpo∏udniowych. Lunch to dobrze jest mieç ulubionà zabawk´, butelk´
szeroki wybór sa∏atek, jarzyn surowych i gotowanych, wody i cukierki (pomagajà przy „zatykaniu uszu”
mi´s, ryb, makaronów, serów, owoców oraz lekkich w samolocie).
deserów i lodów.
Babysitting*
Kolacje w klubach sà zawsze celebrowane. Ka˝da Oferujemy us∏ugi indywidualnej opieki nad dzieçmi
ma inny charakter, np. kuchnia francuska, w∏oska, za dop∏atà.
japoƒska, rybna, meksykaƒska itp. Do posi∏ków
podaje si´ wina (bia∏e, ró˝owe, czerwone), NOWOÂå! Pyjamas Club w 16 klubach oferujepiwo oraz soki i napoje bezalkoholowe. my wieczorem zbiorowà opiek´ przez dyplomowaWszystko jest bezp∏atne i bez ograniczeƒ. Wybór nych G.O. nad dzieçmi w specjalnie przygotowanych
i liczba daƒ zale˝à od kategorii klubu. Wszystkie miejscach w klubie, za dop∏atà.
restauracje „pod dachem” sà dla niepalàcych.
Niektóre kluby majà pokoje rodzinne lub ∏àczone dla
3, 4 lub 5 osób.
Osoby podró˝ujàce samotnie majà za dop∏atà
2-osob. pokój dla siebie. W niektórych terminach
bez dop∏aty, dla osób od 12 lat. W klubach dla „singli”
(od 18 lat) mo˝na wykupiç pó∏ dwuosobowego
pokoju, który b´dzie do spó∏ki z innym goÊciem.
Nie mo˝na zarezerwowaç konkretnego pokoju,
jedynie konkretnà kategori´, np. „pokój rodzinny”,
„4-osobowy w bungalowie (lub hotelu)”,
„z widokiem na morze” itp.
OTWARTY BAR! We wszystkich klubach drinki
i przekàski sà bezp∏atne.
• bary oferujà: soki, napoje bezalkoholowe,
wyciskane soki, wod´, piwo, koktajle, porto,
bia∏e i czerwone wino, lokalne i mi´dzynarodowe
markowe alkohole serwowane na kieliszki.
(P∏atne sà: szampan, VSOP koniaki i premium
alkohole, oraz wina á la carte),
• przekàski wliczone, takie jak: póêne Êniadanie,
lunch, popo∏udniowa herbata i przekàski w klubie
nocnym np. sa∏atki, hamburgery, sery, owoce,
chrupki, ciastka, pizza, lody itp.
We wszystkich klubach 5T szampan wliczony
Wszystkie ceny w tym katalogu podane sà za pobyt od godz. 18.00.
w pokoju standardowym 2 lub 3 osobowym w Euro,
przeliczane po kursie dnia. Warunki wycieczek
i p∏atnoÊç znajdujà si´ na naszej stronie oraz Dzieci
w biurze. Ka˝dy nasz goÊç powinien si´ z nimi Club Med zapewnia wielokulturowà i wielozapoznaç.
j´zycznà opiek´ dla dzieci przez wyszkolonych
Cena za dzieci (4-11 lat) oznacza pobyt za opiekunów w klubach na 6 kontynentach. Do ka˝dej
dziecko do 12-tych urodzin.
wioski mo˝na zabraç dzieci w ka˝dym wieku.
Wyjàtkiem sà 4 kluby „od 18 lat”, przeznaczone
wy∏àcznie dla osób od 18 lat.
Zakwaterowanie
Wioski, które oferujà opiek´ dla dzieci, nazywamy
Standard wiosek w Club Med jest zró˝nicowany, rodzinnymi.
co obrazuje liczba przypisanych im trójz´bów T. W Wszystkie Minikluby sà czynne 6 dni* (w Azji 7)
wi´kszoÊci klubów jest kilka kategorii pokoi. Ceny w tygodniu. W wioskach, w których nie ma klubów
oparte sà na 2-osobowym pokoju standardowym. dla dzieci lub gdy rodzice dzieci poni˝ej 4 lat nie
Za dop∏atà dost´pne sà wy˝sze kategorie, np. pokój zamówili opieki przy rezerwacji, dzieci pozostajà pod
Deluxe, Suite.
opiekà rodziców.
We wszystich klubach goÊcie Suite majà wliczony Niepe∏noletni: dzieci poni˝ej 18 lat muszà byç
room serwis i np. Êniadania serwowane w swoim w towarzystwie odpowiedzialnej za nie osoby
apartamencie.
doros∏ej.Ka˝da grupa wiekowa ma swojà indywidualnà
opiek´.
3T – klasyczne kluby, pi´knie po∏o˝one, wygodne NOWOÂå! Tematyczne place zabaw dla dzieci,
pokoje z ∏azienkà. Szeroka oferta sportów wraz z zwiàzane z naturà i jej poznawaniem: np. Napitia,
instruktorem, zabawy, rozrywka. Mi´dzynarodowa Beldi, Gregolimano, Opio, Mauritius.
klientela. R´czniki kàpielowe.
4T – najpi´kniejsze kluby, komfortowe pokoje, Dzieci do 4 lat
cz´sto artystycznie udekorowane, z tarasem,
∏azienkà, WC. Posi∏ki w g∏ównej restauracji Dzieci do drugich urodzin (do 4-tych poza
oraz restauracji ze specjalnoÊciami. Co wieczór szczytem sezonu) majà we wszystkich klubach
przedstawienia, pianobar lub zespó∏ muzyczny. bezp∏atny pobyt all inclusive (tak˝e z przelotem
z Pary˝a).
Wioski o mi´dzynarodowej klienteli.
5T – luksusowe, nowe kluby, pi´knie i bogato Opieka nad dzieçmi w ma∏ych grupach w Baby
udekorowane, indywidualna obs∏uga oraz wykwintne Club (4 mies. – 2 lata) oraz w Petit Club
(2 – 4 lat) jest p∏atna i musi byç wykupiona
menu restauracji i barów.
w momencie rezerwacji. Liczba miejsc
w klubach dla dzieci od 4 miesi´cy do 4 lat
Bungalowy sà to 1-3-pi´trowe domki w stylu jest ÊciÊle ograniczona. Op∏ata jest za 6 dni
danego kraju, z ∏azienkami. Wyposa˝enie pokoi oraz i jest bezzwrotna.
ich wielkoÊç zale˝y od liczby T i jest opisana na naszej 6-dniowy pobyt w Baby Club kosztuje 300 ,
a w Petit Club 280  za dziecko. W Baby Club
stronie.
Wi´kszoÊç pokoi ma 2 ∏ó˝ka (dla par – podwójne). obecny jest lekarz i piel´gniarka.
ferie francuskie (08.04-09.05; 02.07-04.09 i 22.10-02.11.2011)
BABY CLUB:
W 17 klubach, dla dzieci od 4 miesi´cy do
ukoƒczenia 2 lat, otwarty jest 6* dni w tygodniu
od 9.00 do 17.30. W Baby Club opiek´ nad
najm∏odszymi goÊçmi zapewnia wykwalifikowany
i serdeczny zespó∏ (1 opiekun na max. 4 dzieci).
Plan zaj´ç: Po Êniadaniu z rodzicami: zabawy
pobudzajàce, zaj´cia rozwijajàce umiej´tnoÊci
malucha, spacer w wózkach i drzemka dla
najm∏odszych. Lunch – zorganizowany przez
opiekunów – G.O. (rodzice te˝ mile widziani).
Po po∏udniu – drzemka i zabawy na powietrzu,
˝ywe maskotki Clubber i Meddy, podwieczorek.
O 17.30 nale˝y odebraç maluchy. Kolacja: od
18.30 Baby Restauracja zaprasza rodziców wraz
z dzieçmi.
PETIT CLUB:
W 31 klubach, dla dzieci od 2 do ukoƒczenia 4 lat.
Otwarty 6* dni w tygodniu (7 dni w Azji) od 9.00
do 17.30. Przerwa 17.30-18.30. Od 18.30 kolacja
z rodzicami. Od 19.30 do 21 program wieczorny.
W czasie gdy rodzice majà kolacj´, dzieci mogà
ponownie powróciç do Petit Club na rysowanie,
oglàdanie filmów, ksià˝eczek itp. Inne posi∏ki tak
jak w Baby Club. Patrz angielski katalog str. 130.
Plan zaj´ç: rano – po Êniadaniu z rodzicami,
gry i zabawy, spacery. Lunch – specjalnie dla
dzieci przygotowane menu, pod opiekà G.O. Po
po∏udniu – odpoczynek oraz zaj´cia, takie jak: gry,
zabawy, spacery, spotkanie z ˝ywymi maskotkami
Clubber i Medy, teatrzyk kukie∏kowy, lepienie z
gliny, malowanie twarzy i wyst´py na scenie,
podwieczorek.
Happy Gym – wspinanie si´, huÊtanie, zje˝d˝anie.
W kilku klubach najm∏odsi majà swój mi´kki,
bezpieczny teren do rozwijania pierwszych
umiej´tnoÊci sportowych.
Dzieci oD 4 lat
W Miniklubach (od 4 do 11 lat) i Juniorklubach
(od 11 do 18 lat), dzieci korzystajà z klubów, bez
˝adnych op∏at.
MINI CLUB:
od 4 do 11 lat (ró˝ne grupy wiekowe). Otwarty
6* dni w tygodniu (7 dni w Azji) od 9.00 w
klubach egzotycznych do 21. Przerwa 17.3018.30, czyli do kolacji.
W 32 klubach jest Mini Club.
Opiekunowie organizujà ró˝norodne zaj´cia,
oparte na zabawie, ruchu i integracji. Uczà
26
sportów, gier, prac r´cznych np. malowanie,
szukanie skarbów, przebieranie si´, karaoke,
lepienie, wyÊcigi i spo˝ywajà razem z dzieçmi
posi∏ki (oprócz Êniadaƒ). Kluby organizujà ró˝ne
wydarzenia, jak Zwariowane Laboratorium
(mieszanka „M∏odego Chemika” z Harrym
Potterem), karnawa∏ przebieraƒców, nauka taƒca
hip-hop. Pod koniec tygodnia organizowany jest
Mini Club Show – wyst´py dzieci w teatrze.
Dzieci mo˝na w ka˝dej chwili odebraç (np. na
lunch).
Dzieci od 8 lat mogà same wybieraç zaj´cia,
w których chcà uczestniczyç, i sporty, których
chcà si´ nauczyç pod okiem G.O. Dla wszystkich
plan zaj´ç do wyboru wywieszony jest w Mini
Club.
JUNIOR CLUB:
od 11 do 14 lat i od 14-18 lat, podczas wszystkich
ferii francuskich.
Nasi m∏odzi goÊcie
marzà o niezale˝noÊci,
kolegach i fajnej grupie rówieÊników, z którymi
mogà si´ wyszaleç.
Dla rodzin z nastoletnimi dzieçmi, pi´kno wakacji
w Club Med polega na tym, ˝e ka˝dy robi to, co
lubi, a jednak sp´dzajà wakacje razem. M∏odzie˝
chce sp´dzaç czas z rówieÊnikami, cz´sto
inaczej ni˝ reszta rodziny. W wybranych klubach
znajdziecie Club Med Passworld – najnowszy
wynalazek Club Med.
Club Med Passworld – dla m∏odzie˝y 11-18 lat
podczas ferii fr. Ich w∏asne, super urzàdzone
miejsce w klubie, w którym czujà si´ u siebie,
miejsce, które mogà dowolnie zagospodarowaç
i majà swojego G.O., który podsuwa im pomys∏y,
jak zorganizowaç zabaw´, kunkurs itp. Jest to
ich bezpieczne miejsce, w którym poczujà si´
wa˝ni. Punta Cana, Phuket, Cherating, Cancun,
Kamarina, Palmiye, Yasmina.
M∏odzie˝ b´dzie mia∏a mo˝liwoÊç wzi´cia udzia∏u
w takich zaj´ciach, jak:
• sport: ∏y˝worolki, rowery BMX, latajàcy
trapez, katamarany, wakeboard (owalna narta
wodna), wspinaczka, ˝agle, narty wodne
• przygotowanie i udzia∏ w przedstawieniach,
kr´ceniu filmów
• wycieczki grupowe, rowerowe, pikniki
• wieczorne zabawy, party na pla˝y, taƒce
• karaoke, hip-hop, atelier artystyczne, gra na
perkusji.
M∏odzie˝ od 11 do 18 lat jest pod opiekà G.O.
tylko podczas prowadzonych zaj´ç, a od 14 lat
sama przychodzi i odchodzi z zaj´ç, od 8 lat za
zgodà rodziców.
SPORT DLA DZIECI
W Club Med rozpieszczamy dzieci wieloma
atrakcjami i zaj´ciami sportowymi. Chcemy, by
spróbowa∏y i nauczy∏y si´ jak najwi´cej nowych
rzeczy, które mogà rozbudziç ich talenty. Dzieci
mogà uczestniczyç we wszystkich sportach
oferowanych w wiosce pod warunkiem
osiàgni´cia minimalnego (bezpiecznego) wieku.
Przyk∏adowe zaj´cia sportowe:
od 4 lat: zabawy w wodzie, szko∏a cyrkowa
(˝onglowanie, taniec na linie, rower 1-ko∏owy,
trampolina, trapez, zabawa z klownem), judo,
tenis (wprowadzenie);
od 6 lat: p∏ywanie, tenis, gry wodne, karate,
wspinaczka, ∏ucznictwo, pi∏ka no˝na, ∏y˝worolki,
rowery dzieci´ce oraz nurkowanie w basenie i
przeja˝d˝ki katamaranem;
od 8 lat: narty wodne, golf, nurkowaniez maskà
oraz z butlà (Egipt i Phuket), koszykówka,
windsurfing, kajaki, rowery BMX, ˝eglarstwo,
konie, latawce, szko∏a cyrkowa i wysoki trapez,
wspinaczka, ∏y˝worolki (Inline);
od 12 lat: wszystkie oferowane dyscypliny
sportowe. Niezb´dnym warunkiem dopuszczenia
dzieci do uprawiania sportów wodnych, np.
nurkowania, jest umiej´tnoÊç p∏ywania.
Powy˝sze informacje dotyczà wy∏àcznie wiosek,
w których prowadzone sà kluby dla dziecii dane
dyscypliny sportu.
W klubach „bez miniklubów” i poza zaj´ciami
w Mini Club dzieci uprawiajàce sport muszà byç
pod opiekà rodziców. Od 8 lat mogà uczestniczyç
we wszystkich lekcjach z doros∏ymi; od 12 lat w
koszykówce, pi∏ce no˝nej, siatkówce, zaj´ciach
gimnastycznych i nurkowaniu z butlà; od 16 lat
w si∏owni.
* poza g∏ównym dniem przyjazdu
Wakacje w Club Med – informacje
BEZPIECZE¡STWO I ZAUFANIE
Club Med zawsze gwarantowa∏ beztroskie
wakacje. Tu dzieci nauczà si´ poczucia wolnoÊci
w zupe∏nie bezpiecznym otoczeniu. WartoÊci
Club Med przekazywane sà Waszym dzieciom
przy ka˝dej okazji przez ich opiekunów (G.O.),
takie jak dzielenie si´, budowanie relacji z innymi
dzieçmi.
Urok systemu Club Med polega na tym i˝
wszystko oferuje ale niczego nie narzuca.
Polega te˝ na tym, ˝e dzieci mogà w ka˝dej
chwili byç obok lub zobaczyç swoich rodziców
podczas dnia,a jednoczeÊnie uczestniczà
w swoich ciekawych zaj´ciach. W klubach
obowiàzujà nas najwy˝sze, amerykaƒskie i
francuskie, standardy bezpieczeƒstwa.
Warunkiem przyj´cia dziecka do 6 lat w kilku
klubach jest przed∏o˝enie zaÊwiadczenia
lekarskiego wystawionego nie wczeÊniej ni˝
48 godzin przed rozpocz´ciem podró˝y oraz
zalecamy te˝ zabranie ksià˝eczki szczepieƒ.
Dziecko z oznakami choroby nie mo˝e byç
przyj´te do klubu dla dzieci ze wzgl´du na
bezpieczeƒstwo jego i innych. Ang. kat. str 133.
W klubach z Baby Club jest lekarz pediatra.
Zadaniem tego lekarza jest diagnozowanie,
udzielanie porad i Êwiadczenie pierwszej
pomocy; nie mo˝e on jednak zast´powaç lekarzy
miejscowych uprawnionych do wystawiania
recept.
W przypadku wezwania lekarza lub pobytu
w szpitalu wydatki ponosi pacjent lub jego
ubezpieczyciel (patrz „Ubezpieczenie”).
W dniu przyjazdu rodzice/opiekunowie powinni
zarejestrowaç dziecko do odpowiedniej grupy
wiekowej oraz zg∏osiç wszelkie nawyki dziecka
(dotyczàce jedzenia, snu, ulubionej zabawki)
oraz inne wa˝ne informacje, np. alergie).
Przy oddawaniu/zabieraniu dziecka (do 8 lat)
rodzic musi podpisaç ksià˝k´ rejestracyjnà
dziecka. Od tej chwili dzieci pozostajà pod
pe∏nà odpowiedzialnoÊcià opiekunów G.O.
(opcjonalnie do 11 lat).
SPORT
Od 60 lat sport by∏ jednym z priorytetów wakacji
w Club Med.
Oferujemy 60 dyscyplin sportowych. Wszystkie
obiekty sportowe sà przepi´knie po∏o˝one,
odkryjesz najlepsze zatoki do sportów wodnych
oraz przytulnie usytuowane sporty ziemne w
naszych przestronnych ogrodach. Zarówno dla
nowicjuszy jak i ekspertów mamy najwy˝szej
jakoÊci sprz´t i oddanych instruktorów.
Szczegó∏y zosta∏y podane przy opisie klubów.
Instruktorzy uczà tenisa, ˝eglowania, p∏ywania,
jazdy na nartach wodnych, nurkowania z maskà
(snorkelling), windsurfingu, nurkowania z butlà
(scuba diving), golfa, jazdy konnej, ∏ucznictwa,
aerobiku i innych rodzajów gimnastyki. Wszystkie
lekcje od 11 lat, silownia od 16. Lekcje dla dzieci
tylko w klubach rodzinnych, w Mini Clubie.
˚eglarstwo, windsurfing – dla osób umiejàcych
p∏ywaç. Do dyspozycji goÊci sà ˝aglówki lub
katamarany oraz deski do windsurfingu dla
poczàtkujàcych,
Êrednio
zaawansowanych
i zaawansowanych. Poczàtkujàcy majà w
klubie mo˝liwoÊç skorzystania z kursów
wprowadzajàcych, wyp∏yni´cia z instruktorem, a
zaawansowani mogà ˝eglowaç sami. Przewa˝nie
raz w tygodniu odbywajà si´ regaty.
Nurkowanie z butlà (scuba diving) – od
Malediwów po Karaiby oferujemy najró˝niejsze
destynacje dla wielbicieli Êwiata podwodnego
oraz w zale˝noÊci od klubu – pakiety 6-dniowe,
nurkowanie ∫ la carte, kursy dla poczàtkujàcych
i zaawansowanych. Sprz´t (butle z tlenem,
pasy z ci´˝arkami, stymulator ciÊnienia, maski,
p∏etwy, ko∏a ratunkowe) jest dost´pny na
„kursach specjalnych”. Mo˝na wypo˝yczyç
skafandry i aparaty do nurkowania. Nurkowanie
z butlà jest dodatkowo p∏atne. Obowiàzkowe
zaÊwiadczenie lekarskie od lekarza specjalisty
nie starsze ni˝ 1 rok. Zaawansowani proszeni sà
o zabranie dyplomu i ksià˝eczki log.
Lekcje nurkowania z butlà dla dzieci od 8 lat
– Phuket (Tajlandia) oraz Egipt. Szczegó∏y
w biurze Club Med.
(Opio-Prowansja, Agadir - Maroko, Cherating
Beach - Malezja, Bali - Indonezja) przyciàga klientel´
z odleg∏ych kontynentów i jest miejscem spotkaƒ
towarzystwa golfiarskiego. Lekcje od 8 lat. Kursy
intensywne oraz pola poza klubem sà dodatkowo
p∏atne. Trzeba zabraç ze sobà handicap kart´ oraz
pi∏ki, r´kawiczki, buty i czapki. Ang. kat. str. 135.
Golf poza klubem – dojazd i greenfees we
w∏asnym zakresie. Patrz Ang. kat. str. 135.
kursy sà p∏atne (oznaczone „*”). Baby i Petit Club
p∏atne przy rezerwacji wakacji, Babysitting, Pyjamas
Club, alkohole VSOP oraz szampan (oprócz 5T
klubów).
SPA – w przepi´knych, nowo urzàdzonych
miejscach, z widokiem na góry albo morze Club
Med stworzy∏ oazy spokoju, relaksu. Starannie
dobrani specjaliÊci sprawià, ˝e poczujesz
si´ wyjàtkowo, odzyskasz spokój i energi´,
poczujesz przyjemnoÊci wszystkimi zmys∏ami.
Oddaj si´ tym cudownym zabiegom. Zabiegi
SPA sà oferowane w wielu ró˝nych zestawach
zale˝nie od upodobaƒ. Mo˝na zamówiç je wraz
z rezerwacjà klubu lub na miejscu. Wszystkie sà
p∏atne i od 18 lat. Ang. kat. str. 20,140-141.
„Fitness” - nowo wyposa˝one si∏ownie oraz
ró˝ne zaj´cia gimnastyczne – WprowadziliÊmy
nowe çwiczenia, które sprawià, ˝e wrócisz
do formy lub jà poprawisz: step, wzmacnianie
mi´Êni, kardiotrening, stretching, gimnastyka w
wodzie lub na Êwie˝ym powietrzu, body pump
lub body combat. Zaj´cia odbywajà si´ w grupach
w Wiosce
o okreÊlonych godzinach na Êwie˝ym powietrzu
lub w salach gimnastycznych.
Club Med nie jest zwyczajnym hotelem. Club Med
to 75 oÊrodków zwanych wioskami, po∏o˝onych
Tenis – rakiety dost´pne w klubie. Pi∏ki podczas na obszernych, ogrodzonych i chronionych
lekcji. Club Med ma 650 kortów, zale˝nie terenach (oprócz górskich), na których
od klubu mamy korty ziemne, twarde lub znajdziesz atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe,
syntetycznà traw´ (szybkie); na zewnàtrz i kryte, restauracje, bank, fryzjera, butik, punkt sanitarny,
wÊród pi´knej roÊlinnoÊci lub obok piaszczystej pralni´, teatr i kluby nocne.
pla˝y. Korty sà na ogó∏ oÊwietlone i czynne W ka˝dej wiosce jest chef de village – szef
ca∏y czas. Lekcje dla wszystkich poziomów klubu oraz zespo∏u G.O. (czytaj „d˝i o∏”),
zaawansowania.
odpowiedzialny za funkcjonowanie wioski.
W niektórych klubach od 12 lat prowadzone Pracownicy klubu zwani sà G.O. (Gentle
sà kursy intensywne, lekcje indywidualne Organizer, czyli mi∏y organizator). Ci m∏odzi,
(odp∏atnie) oraz kursy tenisowe ATP. Polecamy utalentowani ludzie, z 80 krajów Êwiata, tworzà
Agadir,Sandpiper.
zespó∏ gospodarzy odpowiedzialnych za dobre
samopoczucie goÊci. Sà instruktorami sportu,
Narty wodne – jednym z najwspanialszych opiekunami dzieci, administratorami biur i
i bardzo drogich sportów sà narty wodne. animatorami. Nie sà zwyk∏ymi pracownikami
W klubie jest mo˝liwoÊç nie tylko je˝d˝enia do hotelu: nie noszà uniformów, jadajà razem
woli, ale przede wszystkim nauczenia si´ od z goÊçmi, nie przyjmujà napiwków, majà
podstaw. Nasi instruktorzy nauczà ka˝dego! nielimitowany czas pracy. G.O. oraz chef de
Poczàtkujàcy zaczynajà nauk´ na drà˝ku village co 6 miesi´cy zmieniajà klub. Oprócz G.O.
przymocowanym do ∏odzi, nast´pnie na dwóch w klubie pracuje personel lokalny, np. kelnerzy,
nartach na krótkiej linie, potem d∏ugiej. Dla ogrodnicy, pokojówki, s∏u˝ba techniczna
wytrwa∏ych jest mononarta i wakeboard z naukà i ochrona. GoÊcie klubu zwani sà G.M. (Gentle
skoków przez fale.
Member) i pochodzà z wielu krajów Êwiata.
R´czniki – sà zmieniane codziennie. PoÊciel
Inne sporty jak szko∏a cyrkowa, konie, zmieniana jest raz w tygodniu.
∏y˝worolki, rowery i wiele innych – patrz opisy R´czniki kàpielowe – wymiana na czyste przez
klubów.
ca∏y dzieƒ.
Prasowanie – we wszystkich wioskach sà
INNE ATRAKCJE
dost´pne ˝elazka oraz deski do prasowania.
W Club Med nie ma nudy. Kto lubi spokój, zawsze Punkt sanitarny znajduje si´ prawie w ka˝dym
znajdzie na olbrzymim terenie klubu spokojny, klubie; piel´gniarka jest do dyspozycji Paƒstwa
cichy kàt, kawa∏ek pla˝y czy ogrodu. Kto szuka przez ca∏à dob´ (bezp∏atnie). W wielu wioskach
rozrywki, zobaczy, ˝e ˝ycie w Club Med wr´cz jest równie˝ lekarz internista. Jego zadaniem jest
pulsuje. Sport, zabawy, zawody, spektakle, udzielenie pierwszej pomocy. Wizyty sà p∏atne.
happeningi stanowià rytm dnia. Co dzieƒ na
tablicy w centralnym punkcie wioski oraz w WYCIECZKI
TV wystawiona jest oferta programu dnia. W ka˝dym klubie znajduje si´ biuro Excursions,
G.O. proponujà prócz sportów ró˝ne atrakcje, oferujàce zwiedzanie najciekawszych miejsc i
np. piknik, przeja˝d˝ka statkiem, zawody, zabytków regionu. Wycieczki sà p∏atne i odbywajà
kursy taƒca, zaj´cia w atelier artystycznym, si´ w ma∏ych grupach lub indywidualnie.
konkursy itp. Póênym popo∏udniem mo˝na
pos∏uchaç w zacisznym miejscu klubu muzyki
klasycznej. Wieczorem co dzieƒ odbywa si´ KLUBOWE BUTIKI
spektakl. Na scenie naszego teatru wyst´pujà W wioskach odkryjecie mod´ „made in Club
wy∏àcznie G.O. (czasem razem z G.M. – Med”. Mo˝na tam kupiç stroje kàpielowe,
goÊçmi klubu), prezentujàc rewie, kabarety, okulary przeciws∏oneczne, artyku∏y drogeryjne i
parodie, inscenizacje bajek dla dzieci itp. Prosz´ dzieci´ce, widokówki itd.
pami´taç, ˝e nie sà to profesjonalni aktorzy.
Mimo to przedstawienia przez wi´kszoÊç goÊci Rezerwacja – wybór klubu
ze wszystkich krajów oceniane sà jako bardzo
dobre i zabawne. Po show zapraszamy na crazy Pracownik biura podró˝y doradzi Paƒstwu,
sings – wspólnie taƒczone piosenki, a potem który klub wybraç, uwzgl´dniajàc Paƒstwa
na dyskotek´. W wielu klubach gra wieczorem oczekiwania co do kraju, dyscypliny sportów,
wieku dzieci, rodzaju klubu (rodziny, pary,
zespó∏ muzyczny lub otwarty jest pianobar.
singles), standardu oraz ceny.
Opcja. Przed wylotem mo˝na za∏o˝yç opcj´ na
pobyt (nie ma kosztów rezygnacji). Opcja trwa
UBEZPIECZENIE
24 h .Majàc opcj´ na pobyt, mo˝na spokojnie
Zalecamy wszystkim wykupienie ubezpieczenia zastanowiç si´ nad wyjazdem i dopasowaç przelot.
(w cenie ok. 5 z∏ za dzieƒ – Europa, ok. 12z∏ za Szczepienia. Przed wyjazdem do egzotycznych
dzieƒ – Egzotyka).
krajów prosimy upewniç si´, jakie sà wymagane
szczepienia, wizy i inne formalnoÊci.
NAPIWKI
PRZYJAZD/ ODJAZD
Sà nie do pogodzenia z charakterem wiosek Club
Med. Prosimy o niestosowanie ich wobec G.O. GoÊci przyje˝d˝ajàcych na w∏asnà r´k´
oczekujemy w wiosce na ogó∏ mi´dzy godzinà
i personelu.
15 a 20. W dniu wyjazdu pokoje prosimy opuÊciç
do godziny 10.00. Pobyt all inclusive dla goÊci
W CEN¢ NIE SÑ WLICZONE:
przyje˝d˝ajàcych na w∏asnà r´k´ (bez transferu
Wycieczki oraz oznaczone gwiazdkà us∏ugi, np. Club Med) zaczyna si´ od kolacji w dniu przyjazdu
parking, pralnia, masa˝, fryzjer, SPA. Nurkowanie z i koƒczy na obiedzie w dniu odjazdu.
Golf – wiele klubów specjalizuje si´ w tej dyscyplinie butlà, jazda konna, golf – green fees oraz specjalne Daty przyjazdu i wyjazdu sà wià˝àce.
27
G∏ówny dzieƒ przyjazdu do klubu: ka˝dy klub
ma g∏ówny dzieƒ przyjazdu. Dzieƒ ten pokazany jest
w tabelce cen. W ten dzieƒ nieczynne sà Minikluby.
SEJF:
KosztownoÊci mo˝na zdeponowaç w sejfie
w recepcji. Wi´kszoÊç klubów ma osobiste
sejfy w pokojach – prosimy zapoznaç si´ z
warunkami korzystania z nich. Nie ponosimy
odpowiedzialnoÊci za kradzie˝ przedmiotów
wartoÊciowych pozostawionych w pokojach bez
nadzoru.
CLUBMED PASS CARD
W recepcji, w zamian za odcisk karty kredytowej
(AMEX, VISA, MASTER CARD) lub pozostawienie
depozytu, otrzymuje si´ CM Pass. Tà kartà mo˝na
p∏aciç za wszystkie zakupy w klubie (butik, SPA),
wycieczki. Rachunki wystarczy podpisaç i uregulowaç
dzieƒ przed wyjazdem. P∏atnoÊç mo˝na regulowaç
gotówkà lub kartà kredytowà.
POGODA
W przypadku nieprzychylnej pogody nasz zespó∏
G.O. organizuje dla Paƒstwa i dzieci alternatywne
zaj´cia i atrakcje.
PALENIE
W wi´kszoÊci klubów zgodnie z obowiàzujàcym
prawem, wszystkie publiczne miejsca wewnàtrz
budynków sà dla niepalàcych a w Australii,
Lindeman zarówno wewnàtrz jak i na zewnàtrz.
DOKUMENTY
Podró˝ny odpowiada za wa˝noÊç paszportu,
wizy oraz pokrywa op∏aty lotniskowe (niektóre
kraje). Musi podporzàdkowaç si´ przepisom
danego kraju, np. posiadaç wymaganà iloÊç
dewiz, szczepienia, wizy, bilet powrotny itp.
Przepisy cz´sto ulegajà zmianom, dlatego te˝
prosimy o dok∏adne zapoznanie si´ z nimi przed
wyjazdem (np. w biurze podró˝y lub konsulacie).
REKLAMACJE/OdpowiedzialnoÂå
Ka˝dà reklamacj´ w klubie trzeba niezw∏ocznie
zg∏osiç w recepcji, która powinna rozwiàzaç
problem.
W przypadku gdyby us∏ugi oferowane w katalogu
lub kategoria zarezerwowanego pokoju odbiega∏a
od tych otrzymanych w klubie, prosimy o z∏o˝enie
pisemnego za˝alenia w recepcji klubu. Recepcja
musi potwierdziç otrzymane za˝alenie, nast´pnie
nale˝y je zg∏osiç swojej Agencji turystycznej.
Club Med odpowiada za jakoÊç sprz´tu
sportowego oraz wszystkich urzàdzeƒ, jak
równie˝ za zgodne z ich przeznaczeniem
u˝ywanie. Nie ponosi odpowiedzialnoÊci za
sporty odbywajàce si´ poza klubem ani za te
uprawiane w klubie bez naszego instruktora.
Club Med nie zwraca kosztów z tytu∏u
wczeÊniejszego powrotu lub niewykorzystania
cz´Êci us∏ug.
ZWIERZ¢TA
Do klubów nie mo˝na zabieraç zwierzàt.
MI¢DZYNARODOWA KLIENTELA
Club Med, za∏o˝ony we Francji, jest dziÊ
mi´dzynarodowà firmà z goÊçmi z ca∏ego Êwiata.
Nasi G.O. mówià wieloma j´zykami. Cz´Êç
wiosek jest bardziej francuskoj´zyczna, np.
Francja, Tunezja, cz´Êç g∏ównie angielska np.
(Dominikana, USA, wioski Australii czy Azji).
INTERNET
wi´kszoÊç klubów oferuje bezp∏atnie WIFI. Wszystkie nasze wioski majà 3 cechy wspólne:
pi´kne po∏o˝enie, formu∏´ all inclusive oraz
zespó∏ G.O. (patrz: „w wiosce”) tworzàcy
wyjàtkowà atmosfer´ przyjaêni i bezstresowych
wakacji pe∏nych ró˝norodnych atrakcji i sportu.
Wiecej szczegó∏ów na naszej stronie: → lista
wszystkich klubów → details
WSZYSTKIE
PRZYJEMNOÂCI
ÂWIATA
www.clubmed.pl

Podobne dokumenty