Sporów nie nale¿y przeci¹gać Budimex wybuduje PKM. Pomog¹

Komentarze

Transkrypt

Sporów nie nale¿y przeci¹gać Budimex wybuduje PKM. Pomog¹
ZESPÓ£ RZECZNIKA PRASOWEGO
[email protected]
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200
(22)47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002
www.kurierkolejowy.eu
7.03.2013
8
marca
2013
pi¹tek
nr
50
(3370)
Sporów nie nale¿y przeci¹gaæ
Rynkowi nie s³u¿¹ wieloletnie spory miêdzy zarz¹dc¹ a przewoŸnikami - mówi Karol Depczyñski,
cz³onek zarz¹du ds. finansowych PKP PLK.
Jesteœmy zadowoleni, ¿e spór o nale¿noœci Przewozów Regionalnych wobec PKP Polskich Linii
Kolejowych zakoñczy³ siê podpisaniem ugody. Oczywiœcie moglibyœmy dochodziæ przed s¹dem
naszych praw i domagaæ siê nakazu wyp³aty kolejnych 100 mln odsetek, które by w tym czasie naros³y.
Jednak przewlek³oœæ spraw w polskich s¹dach sprawia, ¿e przez cztery ostatnie lata PKP PLK nie mia³y
¿adnych korzyœci z tocz¹cego siê sporu, poza kosztami s¹dowymi.
www.kurierkolejowy.eu
7.03.2013
Budimex wybuduje PKM.
Pomog¹ Hiszpanie
www.rynek-kolejowy.pl
7.03.2013
Pomorska Kolej Metropolitarna
zakoñczy³a ocenê dziewiêciu ofert, jakie
wp³ynê³y w II etapie przetargu na budowê
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i dziœ, 7
marca 2013 r. oficjalnie og³osi³a jego
wyniki.
Zwyciêzc¹ przetargu zosta³o polskohiszpañskie konsorcjum firm Budimex i
Ferrovial Afroman, które zaproponowa³o
najni¿sz¹ cenê realizacji inwestycji –
716.136.838,06 z³ brutto.
Obecnie wszyscy uczestnicy przetargu
maj¹ 10 dni na wniesienie ewentualnych odwo³añ. Nastêpnie ca³¹ dokumentacjê skontroluje jeszcze Urz¹d
Zamówieñ Publicznych – co jest standardow¹ procedur¹ przy tego typu postêpowaniu przetargowym. Podpisanie
umowy pomiêdzy PKM i wykonawc¹ planowane jest do koñca kwietnia, tak aby jeszcze wiosn¹ br. wykonawca
móg³ wejœæ na teren budowy.
Przypomnijmy, ¿e 28 lutego zakoñczy³y siê wyburzenia ponad 60 budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz Jak informuje portal „Wnp.pl”, ju¿
wycinka ok. 20 tysiêcy drzew stoj¹cych na trasie PKM. Obecnie trwa usuwanie œciêtych drzew oraz gruzu z terenu pod koniec kwietnia zakoñczy siê
przysz³ej budowy. Prace porz¹dkowe maj¹ zakoñczyæ siê najpóŸniej do 30 kwietnia.
budowa przystanku kolejowego
Warszawa Zacisze-Wilno.
www.rynek-kolejowy.pl
Budowa jest finansowana przez
7.03.2013
prywatnego inwestora - Dom
Development.
Przystanek Warszawa WilnoZgodnie z przewidywaniami, PKP PLK wybra³a ofertê polskiego oddzia³u austriackiej firmy Porr jako Zacisze zlokalizowany jest na
najkorzystniejsz¹ w przetargu na rewitalizacjê odcinka B³otnica Strzelecka - Opole Groszowice na linii osiedlu Wilno, na warszawskim
kolejowej nr 132.
Targówku. Inwestor, Dom DeveNa pocz¹tku tygodnia otwarto oferty w postêpowaniu na projekt i wykonanie prac na odcinku. Wp³ynê³o lopmen w planach ma tak¿e
7 ofert, z których najtañsz¹ z³o¿y³a firma Porr Polska - na 219,8 mln z³otych. Zosta³a ona budowê ulicy Wiernej, która
zaakceptowana przez PKP PLK. Jednoczeœnie inwestor wykluczy³ z udzia³u w postêpowaniu ofertê po³¹czy nowy przystanek kolejoczeskiej firmy OHL ZS. Wszystkie firmy zadeklarowa³y zgodnie z warunkami przetargu wykonanie prac wy z centrum osiedla czyli Placem
w ci¹gu 570 dni od podpisania umowy i nie póŸniej ni¿ do koñca 2014 roku; wszystkie da³y te¿ 3-letni¹ Ostrej Bramy – informuje portal
„Wnp.pl”.
gwarancjê na roboty.
To kolejny przetarg na rewitalizacjê linii kolejowej w ramach programu, który ma pozwoliæ wykorzystaæ Przystanek ma byæ gotowy ju¿
œrodki unijne zaoszczêdzone przez PKP PLK w przetargach. Rewitalizacja 25 kilometrów linii kolejowej pod koniec kwietnia. Odbiór
ma pozwoliæ na uzyskanie parametrów technicznych pozwalaj¹cych na osi¹gniêcie prêdkoœci techniczny nast¹pi do koñca
maksymalnej poci¹gów pasa¿erskich równ¹ 120 km/h, a towarowych - 70km/h, oraz dopuszczenie maja. Poci¹gi Kolei Mazowieckich
bêd¹ zatrzymywa³y siê na
nacisków na oœ równych 221 kN.
przystanku od czerwca. „Dziêki
nowemu przystankowi kolejoG³os Wielkopolski
wemu, mieszkañcy osiedla Wilno
Poznañ 8.03.2013
oraz okolic w ci¹gu 4 minut bêd¹
mogli dostaæ siê do Dworca
Warszawa-Wileñska, sk¹d, zgodnie z deklaracjami w³adz miasta,
w 2014 r. bêd¹ mogli przesi¹œæ siê
do metra lub skorzystaæ z dobrze
rozbudowanej komunikacji tramwajowej” – podaje „Wnp.pl”.
Obok ul. Wiernej powstanie pêtla
autobusowa, na której bêd¹
zatrzymywa³y siê miejskie autobusy kursuj¹ce z osiedla Wilno do
przystanku kolejowego.
Dobiega koñca
budowa przystanku
Warszawa Zacisze-Wilno
PLK wybra³a
wykonawcê rewitalizacji odcinka B³otnica - Opole
www.rynekinfrastruktury.pl
7.03.2013
Grendowicz
prezesem Polskich Inwestycji Rozwojowych
Rzeczpospolita
Warszawa 8.03.2013
Na czele rz¹dowej spó³ki Polskie Inwestycje Rozwojowe stanie Mariusz Grendowicz, postaæ znana ze œwiata finansów. Spó³ka zosta³a
powo³ana przez Skarb Pañstwa i bêdzie realizowaæ najwiêksze planowane inwestycje, miêdzy innymi energetyczne i infrastrukturalne.
Grendowicz pracowa³ miêdzy innymi w Citibanku oraz ING. By³o równie¿ wiceprezesem BPH i prezesem BRE Banku. W oficjalnym
komunikacie Rada nadzorcza Polskich Inwestycji Rozwojowych podkreœla, ¿e poszukiwa³a bankiera doœwiadczonego w finansowaniu
inwestycji.
„Pan Mariusz Grendowicz spe³ni³ stawiane warunki i zaprezentowa³ rozleg³¹ wiedzê i doœwiadczenie z zakresu podejmowania decyzji
inwestycyjnych, strukturyzowania transakcji i okreœlania ryzyka biznesowego. Tym samym daje gwarancjê sprawnego realizowania
stawianych spó³ce celów” – czytamy w komunikacie rady.
Polskie Inwestycje Rozwojowe to spó³ka celowa, która zosta³a utworzona do realizacji programu Inwestycje Polskie. Bêdzie on nakierowany
na realizacjê du¿ych, kapita³och³onnych inwestycji infrastrukturalnych w zakresie energetyki, przemys³u, telekomunikacji oraz transportu
morskiego, drogowego i kolejowego.
Obserwator Lokalny
S³awno 9.03.2013
2
Gazeta Wroc³awska
Wroc³aw 8.03.2013
Gazeta Polska Codziennie
Warszawa 8.03.2013
Infrator
Warszawa marzec 2013
3
4
Gazeta Wyborcza
Zielona Góra 8.03.2013
5
Gwarek
Tarnowskie Góry 5.03.2013
Rzeczpospolita
Warszawa 8.03.2013
6
Dziennik £ódzki
£ódŸ 8.03.2013
Gwarek
Tarnowskie Góry 5.03.2013
Gazeta Wyborcza
Kraków 8.03.2013
7
Kurier Regionu I³awskiego
I³awa 6.03.2013
Polska Metropolia Warszawska
Warszawa 8.03.2013
8
Echo
Tychy 6.03.2013
Fakt
Gdañsk 8.03.2013
Express Bydgoski
Bydgoszcz 8.03.2013
9
10
Nowy Kurier M³awski
M³awa 6.03.2013
Gazeta Pomorska
Bydgoszcz 7.03.2013
Fakt
Poznañ
8.03.2013
Gazeta Wyborcza
Gdañsk 8.03.2013
Nowoœci
Toruñ 7.03.2013
11
Nowa Trybuna Opolska
Strzelce Opolskie 8.03.2013
Gazeta Finansowa
Warszawa 8.03.2013
Druk i oprawa: Biuro Administracyjne - IAD3 PKP PLK SA
na podstawie materia³ów dostarczonych

Podobne dokumenty