s. 6 s. 8–9 s. 20 - Urząd Gminy Goleszów

Komentarze

Transkrypt

s. 6 s. 8–9 s. 20 - Urząd Gminy Goleszów
Akcja Zimowa
2013/2014 s. 3
„Srebrna Cieszynianka”
Goleszowskie chóry
Mistrz sezonu 2013
s. 6
s. 8–9
s. 20
Mała Książnica Cisownicka – czytaj str. 13
Wycieczk¹ ¿egnamy lato
Wspólnie wybraliśmy Ziemię Żywiecką na wycieczkę kończącą nasz cykl tegorocznych
wypraw. Było to 21 września br. Góry – piękne Beskidy, pokryte dorodnymi liściastymi bukami, częściowo już rozświetlały jesiennymi intensywnymi rubinowymi kolorami ich zbocza. Wspięliśmy się autokarem wśród lasów na Przełęcz Salmopolską zwaną również Białym
Krzyżem. Starałem się uatrakcyjnić podróż, opowiadając historię oraz inne wiadomości o mijanych miejscowościach. Salmopol to miejsce (942 m n.p.m), gdzie przez naciśnięte membrany straciliśmy na chwilę ostrość słuchu. Szczyrk przejechaliśmy w zwolnionym tempie, abym
mógł pokazać, gdzie znajdują się ciekawsze obiekty jak Sanktuarium Maryjne. Początek kultu
Matki Bożej w Szczyrku sięga roku 1894, kiedy to miało miejsce cudowne objawienie. Rozpoczęto wówczas w tym miejscu budowę pierwszej drewnianej kaplicy. Z czasem, ze względu
na przybywające tu liczne pielgrzymki, zaistniała potrzeba budowy nowej, większej świątyni.
Budowę murowanego kościoła rozpoczęto w roku 1912 i zakończono po I wojnie światowej.
W roku 1938 opiekę nad tutejszą świątynią objęli księża salezjanie z Oświęcimia i pozostali
oni gospodarzami tego miejsca do dnia dzisiejszego. W roku 1948 zainicjowali także budowę
obecnie istniejącego kościoła, którą ukończono w roku 1954. W setną rocznicę objawień, 3
maja 1994 roku, kościół został poświęcony i podniesiony do godności sanktuarium przez ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej biskupa Tadeusza Rakoczego. Koronacji obrazu Matki
Bożej Królowej Polski dokonał kardynał Stanisław Dziwisz w 2008. W kościele nad tabernakulum umieszczony jest obraz Matki Bożej namalowany w roku 1960 przez Stefana Justa
według relacji z objawień. Z roku 1974 pochodzą 20-głosowe organy z polichromią i mozaiką
o tematyce różańcowej. Obok głównego kościoła wybudowano Kaplicę Objawienia z pniem
buka, na tle którego ukazała się Matka Boża. W pobliżu znajduje się również grota z cudownym uzdrawiającym źródełkiem. Dodatkowo wybudowano nowoczesny dom pielgrzyma
z miejscami noclegowymi dla 120 osób. Z placu przed sanktuarium widoczna jest panorama
całego Szczyrku i okolicznych szczytów (np. Skrzyczne, Skalite). Poniżej znajduje się słynny kompleks wczasowy „Orle Gniazdo”, gdzie z restauracyjnych stolików można podziwiać
wspaniałą panoramę Beskidów. Wcześniej minęliśmy dwuodcinkowy wyciąg krzesełkowy na
Skrzyczne. Dalej już prawie u wylotu ze Szczyrku widzieliśmy jeszcze amfiteatr pod skocznią
narciarską, gdzie odbywa się co roku Tydzień Kultury Beskidzkiej.
Tuż przed wjazdem do Żywca zatrzymaliśmy się obok posiadłości państwa Fijaków.
Zgrabny domek był otoczony niebywałą ilością kwitnących, przepięknych dalii o różnych odmianach. Ogród wyglądał jak czarodziejski dywan o zróżnicowanych kształtach i kolorach,
tworzył całość niezapomnianego obrazu o bardzo unikatowej formie. W środku tej scenerii
stoi pokaźnych rozmiarów figurka Matki Boskiej. Pomyśleć, ile to hartu i zaparcia, a przede
wszystkim ogromnego zamiłowania potrzeba do tych trudnych w uprawie kwiatów? Swym
pięknem i ilością odmian w pełni rekompensują każdy trud. Dalie to rośliny późnego lata
i jesieni. Mają niezwykłe kwiaty, o różnych kształtach i w ogromnej palecie barw. Nie sposób
przejść obok nich obojętnie. Pokrój samej rośliny jest wyrazisty, mocny, masywny, kolorowy. Roślina pochodzi z Ameryki Środkowej, głównie z wyżyn Meksyku. Należy do rodziny
Asteraceae. Przez pewien czas funkcjonowała nazwa georginia, jednak jest ona błędna. Dalia
znana jest w Europie od ponad 200 lat. Została sprowadzona z Meksyku do Ogrodu Botanicznego w Madrycie pod koniec XVIII wieku i oznaczona nazwą Dahlia na cześć naukowca szwedzkiego Andreasa Dahla, zajmującego się ekologią. Dalie łatwo się krzyżują między
sobą, hodowcy to odkryli i wykorzystali. Ich praca nad zmianą formy i koloru spowodowała
wielką różnorodność odmian. Pierwsze podwójne odmiany nazywano „Show” i „Fancy”.
Miały one kształt kulisty, niektóre były wielobarwne. W połowie 1800 roku, kwiaty osiągnęły
wśród ogrodników status roślin kultowych, zarejestrowano aż kilka tysięcy odmian. W 1929
roku powstały pierwsze odmiany anemonowe. Dalie kaktusowe zostały przywiezione z Meksyku do Holandii jako bulwy w 1872 roku. Obecnie istnieją odmiany o kwiatach w postaci lilii
wodnych, piwonii, orchidei, chryzantem i anemonów.
Jeśli chodzi o kolory to spotykane są
wszystkie oprócz niebieskiego, którego hodowcy wciąż poszukują. Jako najbardziej
do niego zbliżony udało się uzyskać szeroką
gamę fioletów. Rozmiary roślin również są
zróżnicowane, od liliputów aż do gigantów,
czasem prowadzonych na wysokich pniach.
Wciąż poszukuje się czegoś niespotykanego.
Zamówiliśmy wybrane odmiany, które odbierzemy w drodze powrotnej.
Następnym miejscem naszego zwiedzania Ziemi Żywieckiej było Centrum Ogrodnictwa „Szarotka”. Tym razem podziwialiśmy
nie tylko szokującą ilość roślin, ale również
wielką różnorodność sprzętu, narzędzi i urządzeń do ich uprawy. Mieli tam również kawiarnię, w której po dokonaniu niewielkich
zakupów odpoczęliśmy przy kawie, lodach
i smacznych ciastkach.
ci¹g dalszy na str. 15
Informacja dotycz¹ca prowadzenia Akcji Zimowej 2013/2014 na terenie Gminy Goleszów
Oczyszczanie i zabezpieczanie jezdni
Wykonawca:
– Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie 43-400
Cieszyn, ul. Bobrecka 29, Firma Robót Drogowych „Bruk”,
Józef Maciejiczek 43-400 Cieszyn ul. Orla 36 prowadzą akcję zimową na wszystkich drogach powiatowych Gminy
Goleszów: Nierodzim-Kozakowice (2605 S), GoleszówHermanice (2606 S), Cieszyn-Ustroń (2607 S), Cieszyn-Dzięgielów-Cisownica (2608 S), Bażanowice-Dzięgielów (2609
S), Goleszów-Dzięgielów-Leszna (2610 S), Leszna- Leszna
(2611 S), droga przez wieś Cisownica (2612 S), MiędzyświećGoleszów (2613 S), Skoczów-Kisielów-Ogrodzona (2614 S).
– Zakłady pracy prowadzą akcję zimową na drogach wewnętrznych znajdujących się na terenach, dla których są administratorem.
– Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami
„ZAPON”, wspólnoty prowadzą akcję zimową na drogach
wewnętrznych administrowanych terenów.
– Referat Komunalny Urzędu Gminy w Goleszowie prowadzi
akcję zimową na drogach wewnętrznych przy gminnych budynkach komunalnych.
Akcję zimową na drogach gminnych prowadzą na zlecenie
Gminy:
Sołectwo/rejon odśnieżania
Wykonawca/osoba odpowiedzialna
Goleszów Dolny
SKR Goleszów /Jan Bujok
Goleszów Górny
P.P.H.U. „JERZY”/ Jerzy Nieboras
Goleszów Równia
Instalatorstwo Elektryczne Mirosław Lazar
Kozakowice
SKR Goleszów/ Jan Bujok
Kisielów
Referat Komunalny UG*
Godziszów
Referat Komunalny UG*
Bażanowice
P.P.H.U. „JERZY”/Jerzy Nieboras
Dzięgielów
P.P.H.U. „JERZY”/ Jerzy Nieboras
Puńców
SKR Goleszów/Jan Bujok
Leszna Górna
P.P.H.U. „JERZY”/ Jerzy Nieboras
Cisownica I
SKR Goleszów/Jan Bujok
Cisownica II
P.P.H.U. „JERZY”/ Jerzy Nieboras
*do czasu wyboru nowego wykonawcy
Oczyszczanie i zabezpieczanie chodników
Wykonawca:
– Referat Komunalny Urzędu Gminy w Goleszowie oczyszcza
chodniki przy drogach gminnych i powiatowych nieprzyporządkowane innym nieruchomościom oraz przy gminnych
budynkach komunalnych.
– Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami
„ZAPON” prowadzi akcję zimową na chodnikach w terenie,
W WIGILIÊ
URZ¥D GMINY NIECZYNNY
Urząd Gminy Goleszów informuje, że w dniu
24 grudnia 2013 r. (Wigilia) Urząd Gminy,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny
Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka
Publiczna będą nieczynne.
Panorama Goleszowska – listopad 2013
dla którego jest administratorem, utrzymuje chodniki przyległe do budynków Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez tego wykonawcę.
– Wspólnoty Mieszkaniowe prowadzą akcję zimową na chodnikach w terenie, dla którego są administratorem, utrzymują
chodniki przyległe do budynków Wspólnot Mieszkaniowych.
– Zakłady pracy i instytucje prowadzą akcję zimową na chodnikach będących w ich administracji, utrzymują chodniki wzdłuż
nieruchomości, których są właścicielami lub zarządcami.
UWAGA:
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. DZ. U. z 2012 roku poz.
391 z późn. zm.) /art. 5. ust. 1. pkt 4/:
Właściciele nieruchomości (współwłaściciel, użytkownicy
wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomościami) zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu,
lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Oczyszczanie i zabezpieczanie parkingów
Wykonawca:
Wykonawcy prowadzący odśnieżanie dróg w poszczególnych sołectwach zobowiązani są do odśnieżania parkingów,
miejsc postojowych i zatok.
Referat Komunalny Urzędu Gminy w Goleszowie odśnieża parkingi: przy Urzędzie Gminy - ul. Szkolna i 1 Maja, przy
Przedszkolu w Goleszowie - ul. Grabowa, przy Szkole Podstawowej w Goleszowie.
Wykaz telefonów jednostek biorących udział w Akcji Zimowej 2013/2014:
Referat Komunalny Urzędu Gminy w Goleszowie
33 4793833,34
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Goleszowie 33 8528681
P.P.H.U. JERZY Jerzy Nieboras Dzięgielów 33 8527289
Instalatorstwo Elektryczne Mirosław Lazar Goleszów
33 8528612
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
33 8515067
Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami
„ZAPON” 33 8579079
Koordynatorem Akcji Zimowej prowadzonej przez Referat
Komunalny Urzędu Gminy w Goleszowie jest Jerzy Sikora. Konieczność odśnieżania dróg gminnych odbywa się na zlecenie
koordynatora lub wyznaczonego zastępcy.
Referat Komunalny Urzędu Gminy w Goleszowie
Aktualności z prac Rady Gminy
Najnowsze uchwały, informacje i szczegóły
znajdziecie Państwo na stronie
www.goleszow.bip.net.pl
w zakładce Prace Rady Gminy VI kadencji (2010-2014)
3
Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Goleszów
Przypominamy, że istnieje obowiązek wystawiania odpadów
zgodnie z ustalonym harmonogramem. W dniu planowanego
odbioru należy bezwzględnie wystawić odpady (w związanych
workach) przed godz. 7.00. Odpady będą odbierane do godziny
18.00.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych sołectw dostępny jest na stronie www.goleszow.pl
w zakładce „Gospodarka odpadami”.
Harmonogram należy czytać w następujący sposób:
– „odpady zmieszane i popiół” - wyznacza terminy odbioru
popiołu oraz odpadów zmieszanych,
– „odpady segregowane” – wyznacza termin odbioru odpadów segregowanych.
Reklamację w sprawie braku odbioru odpadów należy składać tylko wyłącznie w dniu następnym, do firmy wykonującej
usługę pod numerem 33 855 80 79 lub do urzędu gminy pod
numerem 33 479 05 10 wew. 28.
Reklamacje zgłoszone w terminie późniejszym mogą zostać
nieuwzględnione. Wystawienie pojemników po godzinie 7.00
lub po przejeździe samochodu odbierającego odpady nie jest
podstawą do uwzględnienia reklamacji.
Informujemy, iż pracownicy firmy odbierającej odpady nie
mają obowiązku ani prawa wchodzić na teren nieruchomości
w celu opróżnienia pojemników i zabrania worków. Dlatego
pojemniki oraz worki z odpadami należy wystawiać w dniu odbioru przed ogrodzeniem nieruchomości, na utwardzonej powierzchni, w miejscu widocznym umożliwiającym swobodny
dojazd sprzętem specjalistycznym.
Samochód odbierający odpady jest wyposażony w system
GPS, co umożliwia prześledzenie trasy z danego dnia oraz
sprawdzenie, czy pojemniki były wystawione.
Przypominamy o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), który znajduje się w Ogrodzonej, na
terenie PUH EKOM Ogrodzona 115 (teren Rolniczej Spółdzielni „Promień”). Mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami mogą
korzystać z jego usług od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00 – 16.00, w soboty w godzinach 8.00 – 13.00.
Do PSZOK dostarczane mogą być następujące odpady:
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny!),
- zużyte opony,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- nadmiar popiołu,
- chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty olej,
- opakowania po farbach i lakierach,
- opakowania po nawozach sztucznych,
- odpady biodegradowalne,
- odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z remontów wykonywanych w budynkach osób fizycznych, nie
zawierające odpadów niebezpiecznych np. azbest),
- nadmiar papieru, szkła, metalu, tworzyw sztucznych,
opakowań wielomateriałowych.
W PSZOK jest prowadzona szczegółowa ewidencja dowożonych odpadów, dlatego należy zabrać ze sobą dowód osobisty.
Przypominamy, że oddawane odpady muszą być posegregowane!
Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
4
Sk³adanie korekt deklaracji o wysokości
gospodarowania odpadami komunalnymi
Zgodnie z art. 6m. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391
z późn. zm.) właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia do Wójta nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany wynikającej np.: ze zmiany ilości mieszkańców,
zmiany właściciela budynku. Opłatę w zmienionej wysokości
uiszcza się począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.
Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Wa¿ne! Zmiana terminu p³atności za śmieci
W związku z uchwałą Rady Gminy Goleszów Nr 0007.62.2013
z dnia 30 października 2013 roku w sprawie określenia częstotliwości, terminu i trybu uiszczania opłaty za odbiór śmieci, uległ zmianie termin płatności za tę usługę. Począwszy od
nowego roku za śmieci będziemy płacić do 15 dnia każdego
miesiąca za miesiąc poprzedni, przy czym pierwszej wpłaty
w nowym systemie dokonamy dopiero w lutym za styczeń
2014.
Wpłat należy dokonywać na przydzielone indywidualne konto bankowe, o którym informację otrzymali Państwo przy
wypełnianiu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zgubienia numeru konta należy zgłosić się do tutejszego urzędu do pokoju nr
15 po nowy wydruk z przydzielonym numerem.
Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Kancelaria Adwokacka Ewa Lanc
Rynek 3, 43-450 Ustroñ
t el: 693 470 428
pon. 15-17, wt. 8-10,
czw. 14-16, sob. 10-12
BIURO RACHUNKOWE
W budynku LKS „Olimpia” Goleszów dzia³a licencjonowane
biuro rachunkowe ś wiadcz¹ce us³ugi w zakresie:
Podatkowa Ksiêga Przychodów i Rozchodów, Rycza³t
Ewidencjonowany, Ksiêgi Handlowe (pe³na ksiêgowoś æ),
Vat budowlany, ZUS, p³ace i kadry, rozliczenia roczne.
Ceny us³ug ksiêgowych konkurencyjne – przekonaj siê sam!
Zapraszamy!
tel. 33 870 38 87
Panorama Goleszowska – listopad 2013
XIV Kongres Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
W dniach 15-16 października 2013 r. w Serocku k. Warszawy
odbył się XIV Kongres Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Wspólnie z Wójtem Gminy Krzysztofem Glajcarem
miałem przyjemność uczestniczenia w tym kongresie. Chciałem
podzielić się z mieszkańcami uwagami na temat wypracowanego
stanowiska Kongresu oraz własnymi spostrzeżeniami dotyczącymi trzech pierwszych kwestii, o których piszę poniżej.
W dwudniowych panelach omówione zostały problemy związane z finansowaniem inwestycji na obszarach wiejskich w perspektywie 2014-2020, sprawy związane z wdrażaniem zmian
w ustawie o systemie oświaty, wdrażanie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz rozwojem inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii. W kongresie uczestniczyli: przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Finansów, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Polskiej Spółdzielczości i Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Prezes Związku Banków Polskich,
Wiceminister Edukacji Narodowej, Wiceminister Administracji
i Cyfryzacji, Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta RP, Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej,
Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej oraz Wiceprzewodniczący Związku Województw RP, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Dwudniową dyskusję można by podsumować jednym zdaniem: brak współpracy na linii ustawodawca, rząd i samorządy.
Jako samorządowiec mam wrażenie, że traktuje się nas, jakbyśmy
żyli na innej planecie. Ale to nie tylko moje zdanie. Zaprezentuję
może stanowisko XIV Kongresu Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, które zostało wypracowane na kongresie.
W sprawie oświaty, która od lat budzi wiele kontrowersji
w zakresie systemowych rozwiązań, stanowisko można podsumować w kilku zadaniach. „Przygotowana przez środowiska
samorządowe propozycja zmian w ustawie o systemie oświaty
i ustawie Karta Nauczyciela została przyjęta do projektu rządowego w niewielkiej tylko części. Postulaty dotyczące ustawy
o systemie oświaty zostały zignorowane”, „Obecnie uwaga samorządów gminnych, także wiejskich i wiejsko-miejskich skupiona
jest na wdrażaniu znowelizowanej ustawy o systemie oświaty
w części dotyczącej wychowania przedszkolnego. Z przykrością
stwierdzamy, że także w tym przypadku zignorowanie uwag samorządów do projektu nowelizacji ustawy doprowadza do wielu
konfliktów, w niektórych wręcz przypadkach do chaosu. Wysokość dotacji z budżetu państwa na wykonanie nowych zadań
w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanych przez
gminy w założeniu uwzględnia różnicę pomiędzy rzeczywistą
ceną godzin ponad 5-godzinną podstawę programową, a obecną „złotówką”, czyli kwotę utraconych dochodów (w każdym
samorządzie inną przy równej dotacji) oraz nakłady potrzebne
na rozwój wychowania przedszkolnego, pod którym to pojęciem
rozumiano zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach wobec
gwarantowanej ich dostępności w najbliższych latach”. Dalej
w stanowisku czytamy: „Jest to kolejny drastyczny przypadek nałożenia nowych zadań bez zapewnienia odpowiednich środków
finansowych na ich wykonanie”. Jakby tego było mało, wręcz zabroniono rodzicom i dyrekcji przedszkoli na prowadzenie zajęć
płatnych w godzinach ich funkcjonowania. Stanowisko kongresu
w tej sprawie jest następujące: „Ponadto, realizując zasadę szczePanorama Goleszowska – listopad 2013
gólnie pojętej równości, nie pozwala się rodzicom na dofinansowanie zajęć dodatkowych w przedszkolach publicznych, praktyki
akceptowanej przez rodziców i dyrekcję przedszkoli z pożytkiem
dla rozwoju dzieci”. To zupełnie nowy kierunek samorządności.
Nazwałbym go „samorządnością ograniczoną”, ale można by
i użyć innego określenia.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego zobowiązuje rząd do wydania do końca tego roku ustawowych kryteriów w przyjmowaniu dzieci do państwowych przedszkoli. Prace trwają, ale pojawia
się już wiele kontrowersji na ten temat.
W zakresie wdrażania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi było niewiele lepiej. Aby nie drażnić czytelnika,
pozwolę sobie zacytować tylko kilka zdań ze stanowiska kongresu. „Mimo że konieczność przeprowadzenia zmian systemowych
w tym zakresie wynikała z przyjętego w kwietniu 2002 r. przez
Rzeczypospolitą Polską traktatu akcesyjnego do UE, to akty normatywne dotyczące tych zmian zostały przyjęte dopiero po ośmiu
latach. Nastąpiło to w lipcu 2011 r. Strona samorządowa, w tym
Związek Gmin Wiejskich RP, wspomagał rząd RP w przygotowaniu projektów rozwiązań, pomimo oporu wielu środowisk. Jednak parlament RP w ostateczności uchwalił ustawę, która w wielu
punktach rozmijała się z uzgodnionymi stanowiskami oraz postulatami i zamiast rozwiązać, porządkować i pomagać samorządom
i obywatelom w przeprowadzeniu tzw. „rewolucji śmieciowej”
– wprowadziła chaos, zamieszanie, konflikty i sytuacje patowe.
W ostatniej chwili, w końcu stycznia 2013 r. przyjęto nowelizację ustawy, która pozwoliła niejednokrotnie metodą półśrodków,
przygotować gminy i ich mieszkańców do praktycznego wdrożenia ustawy”. Końcowym efektem prac nad tym zagadnieniem było
sformułowanie kolejnych 10 wniosków, które w trybie pilnym należy uregulować. Czy i kiedy się to jednak stanie? Bóg jeden raczy
tylko wiedzieć…
Kolejną poruszoną kwestią na kongresie było finansowanie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. W zajętym stanowisku na ten temat czytamy m. in.: „Zarówno projekt
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jak
i projekty programów operacyjnych przygotowane w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz na poziomie regionalnym nie
pozwalają na zmniejszenie dysproporcji rozwoju obszarów wiejskich i miejskich oraz zapewnienie oczekiwanego standardu życia. Dysproporcje te są widoczne szczególnie w zakresie dostępu
mieszkańców i podmiotów gospodarczych do infrastruktury komunalnej, usług edukacyjnych, zdrowotnych, kulturowych oraz
telekomunikacyjnych. Uważamy, że wdrożenie polityki rozwoju
w oparciu o wymienione dokumenty programowe pogłębi jeszcze
te dysproporcje”. W dalszej części pojawiła się informacja, z której
wynika, że Związek Gmin Wiejskich RP przeprowadził we wrześniu i październiku badania w celu oszacowania potrzeb na lata
2012-2020 w zakresie, o których wyżej wspominałem. „Łączna
wartość planowanych inwestycji wynosi ok. 97 mld zł. Gminy natomiast posiadają zdolność zainwestowania w wysokości ok. 1/3
wartości tych przedsięwzięć”. Chociaż trzeba dodać, że zdolność
ta może wynosić w szacunkowym przedziale od zera do 1/3.
W miarę upływu czasu w zachowaniu uczestników (byli to
tylko samorządowcy) można było zauważyć wyraźną zmianę.
Puls wzrastał z godziny na godzinę, czego, oczywiście, w żadnej
mierze nie życzę czytelnikom.
Kazimierz Wisełka
5
Laur Ziemi Cieszyñskiej 2013 – „Srebrna Cieszynianka” dla Witolda Pieñkowskiego z Cisownicy
11 listopada 2013 roku w Teatrze im. Adama Mickiewicza nografię „Siedem wieków Cisownicy 1305–2005”, opracowaną
w Cieszynie miała miejsce Uroczysta Sesja Rad Samorządów przez zespół autorów pod kierunkiem Jana Puczka. Z inicjatywy
Ziemi Cieszyńskiej, na której osoby szczególnie zasłużone dla prezesa SMC w centrum wsi postawiono wówczas także obegmin i cieszyńskiego powiatu zostały uhonorowane Laurami lisk upamiętniający 700 lat Cisownicy, posadzono cis 700–lecia,
Ziemi Cieszyńskiej. Każda z gmin Śląska Cieszyńskiego oraz a na miejscowym cmentarzu ewangelickim posadowiono krzyż
Powiat Cieszyński przyznały takie wyróżnienie osobom, któ- w miejscu symbolicznego pochówku patrona wsi – Jury Gajdzire zasłużyły się m.in. w następujących obszarach: społecznym, cy. W 2006 r. dzięki kontaktom W. Pieńkowskiego i jego współregionalnym, tradycji kulturowych, a także promocji regionu. pracy z Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, SMC wraz
W tym roku Rada Gminy Goleszów prestiżowym i zaszczytnym z muzeum wydało pamiętnik Jury Gajdzicy „Dlo pamięci NaroLaurem Ziemi Cieszyńskim – „Srebrną Cieszynianką” – uhono- du Ludzkiego”. W tym roku powstał również album fotograficzrowała Witolda Pieńkowskiego z Cisownicy za pełną poświęce- ny najstarszych domów w Cisownicy „W cisownickich progach”
nia i aktywną pracę na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Cisow- autorstwa Teresy Waszut, Tomasza Jaszowskiego i Witolda Pieńnicy, w szczególności organizację koncertów, wykładów, wystaw, kowskiego.
konkursów, warsztatów regionalnych oraz za liczne dokonania
W. Pieńkowski był organizatorem trzech sesji naukowych
w zakresie promocji Gminy Goleszów.
w Cisownicy: w 2001 roku - „Edukacja regionalna, regionalizm”,
Laureat „Srebrnej Cieszynianki” Witold Pieńkowski uro- w 2005 roku - „Jura Gajdzica i jego spuścizna” i w 2010 roku dził się 2 czerwca 1965 r. w Jaśle. W latach 1983–1988 studio- „Dlo pamięci Jury Gajdzicy”.
wał w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie fortepianu
W 2010 r. w Cisownicy i Gminie Goleszów uroczyście obchoprof. Tadeusza Żmudzińskiego. W 1986 r. otrzymał Stypendium dzono Jubileuszowy Rok Jury Gajdzicy. W ramach tych obchoArtystyczne Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie. W 1987 dów została wydana przez SMC książka „Jura Gajdzica – rodzir. został laureatem XXI Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, my klejnot Cisownicy” pod redakcją W. Pieńkowskiego. Napisał
zaś w 1988 r. otrzymał stypendium „The Jan Smeterlin Memorial on również jeden z rozdziałów tej książki oraz był jedną z osób
Scholarschip” w Londynie, w ramach którego dał cykl recitali opracowujących drzewo genealogiczne Jury Gajdzicy. W 2012 r.
w Wielkiej Brytanii – w Northampton, Bedford i Londynie. Na- W. Pieńkowski wydał publikację „Alfabet Józefa Golca”, traktutomiast w 1989 r. W. Pieńkowski dwukrotnie otrzymał Stypen- jącą o dokonaniach Józefa Golca – Honorowego Członka SMC,
dium Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie.
Honorowego Obywatela Gminy Goleszów i Honorowego ObyW 1989 roku związał się ze Śląskiem Cieszyńskim, zamiesz- watela Miasta Cieszyna.
kał w Cisownicy i rozpoczął pracę na Wydziale Artystycznym
Działalność W. Pieńkowskiego w SMC to również organizaUniwersytetu Śląskiego - Filii w Cieszynie oraz w Państwowej cja koncertów, wykładów, wystaw, konkursów, warsztatów regioSzkole Muzycznej I i II st. w Cieszynie. Po przewodzie kwalifika- nalnych, porządkowanie i upiększanie miejscowości oraz otaczacyjnym I st. sztuki muzycznej w 2000 r. został adiunktem Uni- nie ochroną osobliwości przyrodniczych Cisownicy.
wersytetu Śląskiego.
Oprócz działalności w SMC W. Pieńkowski udziela się spoWitold Pieńkowski wraz z grupą 15 cisowniczan w 2000 r. łecznie również w innych dziedzinach. Jako muzyk i pianista
założył Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy (SMC) i został uświetnia swoimi koncertami wiele uroczystości w powiecie ciewybrany jego pierwszym prezesem. Po roku intensywnych działań, z pomocą wielu mieszkańców Cisownicy, doprowadził do powstania Izby Regionalnej
„U Brzezinów” (wrzesień 2001 roku). Wydarzenie to
zostało powszechnie uznane za „wybitne osiągnięcie”. Macierz Ziemi Cieszyńskiej nadała SMC Medal
Pawła Stalmacha, a Powiat Cieszyński przyznał nagrodę w kategorii ochrony kultury za „wyjątkowe zaangażowanie dla ochrony dziedzictwa kulturowego”.
W 2002 r. z inicjatywy W. Pieńkowskiego odbył się
Turniej Szkolny dla wszystkich gimnazjów Powiatu
Cieszyńskiego - „Korzeniami wrośliśmy w tę Ziemię”.
W 2003 r. dzięki szeregowi wcześniejszych działań
prezes SMC Witold Pieńkowski oraz ks. Jan Kozieł
uroczyście otwarli w cisownickim kościele ewangelickim Małą Książnicę Cisownicką. Gazeta Wyborcza
napisała wówczas: …mieszkańcy Cisownicy stworzyli
Książnicę, w której jest prawie 200 unikatowych ksiąg.
Tym nie może się chyba pochwalić żadna inna wieś.
W 2004 r. dzięki aktywności prezesa SMC, członków
stowarzyszenia i miejscowej parafii ewangelickiej zaprezentowano jedną z największych w Polsce kolekcję
Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Goleszów Kazimierz
hoczków cieszyńskich. W 2005 r. podczas obchodów
Wise³ka wrêczaj¹ Laur Ziemi Cieszyñskiej – „Srebrn¹ Cieszyniankê” – Witoldowi Pieñkowskiemu
Jubileuszu 700–lecia Cisownicy SMC wydało mo-
6
Panorama Goleszowska – listopad 2013
szyńskim, „wzbudzając uznanie wszystkich słuchaczy”. Koncerty
z okazji Święta Niepodległości w Cieszynie, podczas Dni Walki
z Rakiem, na sesji Rady Powiatu w Cieszynie oraz Uroczystym
Posiedzeniu Rada Miasta Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, na
Koncercie Galowym z okazji XXX – lecia UŚ, 45. rocznicy powstania PCK, podczas promocji Drogi Książęcej – „Via Ducalis”,
na Muzycznym Wieczorze Kameralnym w Domu Narodowym,
Koncercie Jubileuszowym 90 – lecia Towarzystwa Śpiewaczego
„Lutnia” w Strumieniu, Nadzwyczajnym Koncercie Jubileuszowym z okazji 75–lecia Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie, Maratonie Chopinowskim, Koncercie Galowym „Jan
Sztwiertnia pro memoria” - przyniosły W. Pieńkowskiemu wiele
słów uznania i podziękowań ze strony organizatorów. Za swą
działalność artystyczną W. Pieńkowski otrzymał nagrody Ministra Kultury i Sztuki, Rektora Uniwersytetu Śląskiego oraz Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie.
Jako przewodnik beskidzki PTTK W. Pieńkowski oprowadza społecznie wiele wycieczek po Ziemi Cieszyńskiej, szerząc
zamiłowanie do tego regionu. Oprócz wycieczek krajowych
W. Pieńkowski prowadził po tym terenie (w tym Cisownicy)
grupy z Zaolzia, Niemiec, Peru i Palestyny.
W. Pieńkowski jest również autorem wielu artykułów prasowych promujących Cisownicę i wskazujących na osobliwości
miejscowości położonej u stóp Małej Czantorii. Jego artykuły
ukazały się w „Śląsku Cieszyńskim”, „Głosie Ziemi Cieszyńskiej”,
„Panoramie Goleszowskiej”, „Gazecie Ustrońskiej”, „Kalendarzu
Goleszowskim”, „Harnasiu” i „Informatorze spod Tułu”. Jest on
również współautorem treści folderu o Izbie Regionalnej wydanego przez GOK w Goleszowie. Prowadził również prelekcje
i wykłady na temat Cisownicy na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Cieszynie, w Klubie Propozycji w Cieszynie i Cisownicy
oraz w Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.
Tekst Tomasz Jaszowski
Foto MSF
Witold Pieñkowski wśród osób uhonorowanych Laurami Ziemi Cieszyñskiej 2013
Gimnazjum po ewaluacji
Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego wszystkie szkoły poddawane są ewaluacji zewnętrznej,
czyli kontroli. Taką właśnie ewaluację przeprowadzono w gimnazjum w Goleszowie we wrześniu br. W szkole pojawili się wizytatorzy
Śląskiego Kuratorium Oświaty i w ciągu kilku dni poznawali realia placówki, by ją później ocenić. Wizytatorzy obserwowali szkołę,
jej pracowników, uczniów, spotykali się z przedstawicielami władz gminnych i z działaczami społeczności lokalnej. Swoje obserwacje
uzupełniali, przeprowadzając anonimowe ankiety wśród rodziców, uczniów i nauczycieli. Uczestniczyli w wybranych lekcjach, rozmawiając z uczestnikami tych zajęć. Prowadzili wywiady z dyrektorem, nauczycielami i z uczniami. Po zebraniu wszystkich danych
zespół ewaluacyjny sporządził raport, który pojawił się już na stronie internetowej www.npseo.pl, a w wersji papierowej otrzymała go
szkoła i organ prowadzący - Urząd Gminy Goleszów.
W myśl zasad kontroli placówka oświatowa może być oceniona na podstawie poziomu spełnienia wymagań, których jest pięć.
Od poziomu E – oznaczającego niski stopień spełniania wymagania
przez szkołę, poprzez D (podstawowy), C (średni), B (wysoki) aż po
A (bardzo wysoki).
Rezydencja M na Górze Che³m
Ewaluacja całościowa obejmowała aż 12 wymagań, które oceniaOrganizujemy imprezy rodzinne, wesela,
no na poszczególnych poziomach. Gimnazjum w Goleszowie otrzykomunie, konfirmacje,
mało 10 stopni na poziomie B i 2 stopnie na poziomie A
chrzciny, spotkania integracyjne, szkolenia itp.
Należałoby zauważyć, iż w przeważającej większości gimnazjum
w wysokim stopniu spełnia kuratoryjne wymagania, czego gratuluWyśmienita kuchnia, baza noclegowa dla 40 osób!
jemy!
Wynajem sali na przyjêcia okolicznościowe.
Uczniowie są aktywni w szkole i środowisku, atmosfera wśród
nich i wśród nauczycieli sprzyja uczeniu się. Rodzice i uczniowie
Zapraszamy na stronê
czują się współodpowiedzialni za szkołę i uważają ją za bezpieczną,
www.rezydencjam.com
co też zostało wysoko ocenione. Bezstronna i obiektywna kontroKontakt: tel. 530 132 930, 33 852 81 44
la wykazała także wysoki poziom świadomości uczniów co do celu
[email protected]
kształcenia się i fakt, że aż 75 % absolwentów wybiera szkoły ponadZAPRASZAMY!
gimnazjalne kończące się maturą.
MSF
Panorama Goleszowska – listopad 2013
7
90 lat „Glorii”
20 października br. w kościele rzymskokatolickim p.w. św.
Michała Archanioła w Goleszowie zabrzmiała muzyczna klasyka w wykonaniu chóru „Gloria” pod dyrygenturą Ewy WigezziSkałki oraz Orkiestry Salonowej Hilarego Drozda z Cieszyna
pod kierunkiem Krzysztofa Durlowa.
Ten wspaniały koncert był uhonorowaniem 90 lat działalności chóru, a przede wszystkim dziękczynieniem Bogu za wszelkie błogosławieństwo otrzymane przez te wszystkie lata.
Publiczność wypełniająca kościół po brzegi usłyszała kilka
utworów a capella, a wśród nich znalazły się m. in. pieśń „Czego
chcesz od nas Panie” Józefa Świdra, „Modlitwa o pokój” Norberta
Blachy i „Alleluja” Gordona Younga. W drugiej części, w trzech
utworach zaprezentowała się orkiestra salonowa. W trzeciej
części koncertu usłyszeliśmy pełnię brzmienia, gdy chór zaprezentował się wraz z orkiestrą. Artyści wspólnie wykonali „Ave
Verum” W. A. Mozarta i „Agnus Dei” (Missa brevis B-dur Sancti
Johannis de Deo) Józefa Haydna. Usłyszeliśmy także solistów:
tenora Jana Wigezzi w utworze „Panis Angelicus” Cesara Francka oraz Ewę Wigezzi-Skałkę i Mariusza Kłapsię, którzy wykonali
„Pie Jesu” (Requiem) A. L. Webbera. Na zakończenie chór z orkiestrą wykonał „Barkę”, a zgromadzeni w kościele przyłączyli
się do śpiewu. Konferansjerzy Krystyna Pelucha i Grzegorz Gołyszny, przybliżyli zebranym historię powstania chóru, a także
program muzycznego spotkania.
Gromkie brawa, jak również niezliczone gratulacje i życzenia popłynęły w stronę dziewięćdziesięcioletniego jubilata. Wielokrotnie podkreślano wysoki poziom, jaki udało się osiągnąć
chórowi na przestrzeni kilkudziesięciu lat działalności. Życzenia
składali między innymi przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, przedstawiciele parafii i opiekun chóru ks. prałat
Adam Drożdż. Z najlepszymi życzeniami dotarły władze samorządowe – Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar i Przewodniczący Rady Gminy Goleszów Kazimierz Wisełka. Po koncercie
wykonawcy i zaproszeni goście spotkali się na bankiecie w sali
parafialnej, gdzie uhonorowano długoletnich członków chóru
dyplomami, a także wysłuchano dalszych życzeń i gratulacji.
Jak rozpoczęło się to trwające już od 90 lat śpiewanie?
W 1923 roku ówczesny proboszcz Józef Burian powołał do
istnienia chór parafialny, a jego pierwszym dyrygentem został
Jan Zatloukal - pochodzący z Czechosłowacji nauczyciel, a zarazem animator kultury na naszej goleszowskiej ziemi. W kolejnych latach chór prowadzili: Leon Branny, Antoni
Matiaszek, Elżbieta Paździora, Paweł Brzóska, Stanisław Kubok, Chrystyna Szoblik i obecna dyrygent
Ewa Wigezzi-Skałka. Pierwszy występ chóru miał
miejsce 11 listopada podczas uroczystości poświęcenia dzwonów kościelnych. Początkowo chór nie
tylko śpiewał, ale także brał udział w sztukach teatralnych wystawianych na deskach Czytelni Katolickiej. Trudne czasy II wojny światowej uniemożliwiły chórzystom działalność artystyczną na 6 lat,
jednakże tuż po skończeniu wojny wrócili oni szybko
do dawnej formy z jeszcze większym zaangażowaniem. W czasie, gdy chórem kierowała Elżbieta Paździora (1950-1965) w ramach chóru działał również
kwartet męski, w którym śpiewali: Stanisław Staszko
- I tenor, Henryk Mróz i Bronisław Sikora - II tenor,
Józef Czakon - I bas i Wiktor Datoń - II bas. Swoją
nazwę „Gloria” chór zawdzięcza dyrygentce Chry-
8
stynie Szoblik, która prowadziła chór w latach 1985-2007.
Podstawowym celem istnienia „Glorii” jest ubogacanie liturgii podczas świąt i uroczystości kościelnych. Chór śpiewa także
na jubileuszach, organizuje koncerty, towarzyszy młodym parom w uroczystościach zaślubin, a także odprowadza na miejsce wiecznego spoczynku. Poza występami w rodzinnej parafii
„Gloria” koncertuje także w parafiach dekanatu goleszowskiego, w zaprzyjaźnionych parafiach diecezji bielsko-żywieckiej,
w licznych sanktuariach na terenie naszego kraju, a w 1996 roku
zespół pielgrzymował do Francji, gdzie koncertował w Alsting.
Chór prezentuje się także na terenie naszej gminy podczas różnych wydarzeń o charakterze kulturalnym i religijnym takich
jak TON, ProChrist czy nabożeństwa ekumeniczne. W swoim repertuarze ma utwory znanych kompozytorów takich jak:
Caccini, Haendel, Haydn, Mozart, Schubert, Verdi, Bruckner,
Świder, Blacha i inni. W swoim dorobku chór może poszczycić się dwukrotnym zdobyciem I miejsca w Konkursie Pieśni
Maryjnej „Ave Maria” w Osielcu w 2006 i 2007 roku. Zwieńczeniem wieloletniej działalności muzycznej są dwie płyty
CD: „Głoś Imię Pana” wydana w 2006 roku i „Gloria in excelsis Deo” wydana z okazji jubileuszu 90-lecia istnienia chóru.
Obecnie liczący 32 członków chór „Gloria” działa pod kierunkiem artystycznym Ewy Wigezzi-Skałki. Zamiłowanie do muzyki kościelnej rozwijała ona od wczesnych lat młodości, gdy jako
piętnastolatka rozpoczęła swoją posługę organistowską w Goleszowie. Studia na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach wyposażyły ją w odpowiednią wiedzę
i umiejętności, które skutecznie wykorzystuje w prowadzeniu
„Glorii” od 1998 roku. Swoją pasją zaraża chórzystów i młodsze
pokolenia. Dała podstawy muzyczne organistkom, które obecnie służą w parafii, w tym chórzystce Ewelinie Bachul odnoszącej
spore sukcesy w dziedzinie organistyki. Rada Gminy dostrzegając jej pracę, przyznała jej w 2011 roku nagrodę. W prowadzeniu
chóru dyrygentkę wspiera zarząd z prezes Iwoną Bachul na czele.
Decyzją obecnego zarządu w 2010 roku wieloletnia prezes Teresa
Waszut otrzymała tytuł prezesa honorowego.
Dziewięć dekad za nami… I co dalej?
Niech nam Bóg błogosławi na dalsze lata, a następne pokolenia niech z pasją kształtują wrażliwość muzyczną i pielęgnują
miłość do muzyki chóralnej.
Weronika Glajc
Fotoreportaż na www.goleszow.pl
„Gloria” wraz z Orkiestr¹ Salonow¹ pod batut¹ Ewy Wigezzi-Ska³ki
Panorama Goleszowska – listopad 2013
35 lat chóru mêskiego „Cantus”
Chór męski „Cantus” Parafii Ewangelicko –
Augsburskiej w Goleszowie powstał pod koniec
1978 roku. U podstaw jego założenia była chęć
śpiewania i uczestniczenia w miejscowym życiu
parafialnym oraz zborach rozsianych w diasporze. Chór odwiedził wszystkie diecezje kraju.
Występował również za granicą, promując rodzimą muzykę sakralną w Niemczech, Francji,
Austrii, Holandii, Republice Czeskiej, byłej Jugosławii i Słowacji.
Dyrygentem od powstania po dzień dzisiejszy jest Anna Stanieczek. W czasie jej nieobecności pomocą służył nieżyjący Gustaw Pinkas,
a obecnie od 1995 roku Jean-Claude Hauptmann, który opracowuje także nowe utwory na
potrzeby chóru.
Chór w czasie powstania liczył 16 członków. Liczba ta ulegała zmianom. Dziś śpiewa
w 31-osobowym składzie.
„Cantus” pod dyr. Anny Stanieczek
W latach 1988 – 1998 chór zrzeszony był
w bielskim oddziale Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Często występował podczas uroczystości ekumenicznych i środowiskowych. Repertuar chóru obejmuje ponad 300 pozycji, począwszy od muzyki dawnej po kompozycje współczesne A. i K. Hławiczków,
J. Sztwiertni, J. Gawlasa, J. Świdra i J.C. Hauptmanna. W swoim dorobku posiada 5 kaset i 2 płyt CD: „Kolędy i pieśni godowe” oraz
wznowioną na dzisiejszy jubileusz „Pielgrzymując do Ojczyzny”. Obecnym prezesem chóru jest Józef Habarta, a opiekunem duchowym diakon Karina Chwastek-Kamieniorz.
26 października o godz. 16 w kościele ewangelickim w Goleszowie odbył się uroczysty koncert, w którym, oprócz jubilata i orkiestry kameralnej z Trzyńca, gościnnie wzięli udział Lutheran Chorus z Trzyńca i chór męski „Gloria” ze Skoczowa.
W programie koncertu jubileuszowego usłyszeć można było „Preludium organowe” w wykonaniu Jean-Claude’a Hauptmanna,
a następnie chór męski „Cantus” pod batutą Anny Stanieczek w repartuarze„Kleszczmy rękoma” – M. Gomółka, „Gdy świt zapłonie” – F. Mendelssohn-Bartholdy, „W Tobie Jezu Chryste” – J. Crüger, J. S. Bach, „Zażegnanie burzy” – J. Dürner, „Śpiewajcie Panu
nową pieśń” – G. Ohlin, „Słuchaj, ludzki śpiew ulata” – C. Goudimel, „Stój przy mnie Panie” – W. H. Monk, Gloria z „Mszy C-dur” –
F. Schubert, „Iże Chieruwimy” – Dworieckij, „Pielgrzymując do Ojczyzny” – opr. K. Hławiczka. Chórami dyrygowali także Josef
Podola i Bolesław Noga.
Podczas koncertu wspomniano wszystkich byłych chórzystów, którzy odeszli do wieczności. Na zakończenie pochylono głowy do
wspólnej modlitwy, później odbyły się podziękowania i gratulacje. Chór wraz dyrygentką otrzymał liczne życzenia od zaprzyjaźnionych chórów, sympatyków, władz samorządowych i powiatowych. Życzenia i kwiaty złożyli Zastępca Wójta Gminy Goleszów Tomasz
Jaszowski i Przewodniczący Rady Gminy Goleszów Kazimierz Wisełka. Po uroczystościach w kościele kontynuowano uroczystości
jubileuszowe w sali OSP Goleszów, gdzie uhonorowano długoletnich śpiewaków i rozdano upominki.
MSF
Fotoreportaż na www.goleszow.pl
P O D Z I Ê K O WA N I E
Chór mêski „CANTUS” przy parafii ewangelicko-augsburskiej w Goleszowie pragnie bardzo serdecznie podziêkowaæ wszystkim
ofiarodawcom za okazan¹ przychylnośæ i wsparcie przy organizacji Jubileuszu 35-lecia dzia³alności chóru.
Nasz Jubileusz wsparli: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Bank Spó³dzielczy w Cieszynie, Rolniczy Kombinat Spó³dzielczy Goleszów,
Ustronianka Sp. z o.o. Ustroñ, SAP Sp. z o.o. Goleszów, Firma „KUŚ”, Ewa Kuś Goleszów, Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Us³ugowoHandlowe „ELPOL ” Jerzy Polok Goleszów, Jerzy Cieślar Ustroñ, Teknomet Sp. z o.o. Goleszów, Fameks Jerzy Franek Goleszów, Halina
i Zdzis³aw Kowalczyk Goleszów, WIK Sp. z o.o. Zbigniew Widenka Kostkowice, Sklep Zabawkowo-Papierniczy „Groszek” Katarzyna
Mierczi-Kabot Goleszów, Jolanta i Janusz Sikora Goleszów, Firma „Mizex” Andrzej Mizia Goleszów, Kwiaciarnia „Orchidea” Gra¿yna
Bojda Goleszów, Dr Jan Śliwka, Barbara Mizia Goleszów, Adam Mizia Goleszów, Jerzy Poloczek Wis³a G³êbce, Anna i Karol Niedoba
Goleszów, Lidia Pilch Kraków, Cz³onkowie chóru „Cantus”.
W imieniu wszystkich chórzystów
Prezes Chóru Józef Habarta
Dyrygent Anna Stanieczek
Opiekun Chóru diakon Karina Chwastek- Kamieniorz
Panorama Goleszowska – listopad 2013
9
X Jubileuszowy Turystyczny Marsz Pamiêci w 70. rocznicê
wydarzeñ pod Ma³¹ Czantori¹
26 października 2013 odbył się już po raz dziesiąty Turystyczny Marsz Pamięci. Tym razem jubileuszowa impreza zbiegła się
z 70. rocznicą tragicznych wydarzeń pod Małą Czantorią.
Zarys historii: oddział partyzancki „Czantoria” powstał wiosną 1941 r., a w 1942 r. został włączony do Armii Krajowej jako
pluton „Ustroń” i podlegał Inspektoratowi Rybnickiemu. W połowie 1943 r. liczył 23 żołnierzy pod dowództwem Klemensa
Starzyka (pseudonim Szpak). Działał głównie na terenie pasma
Stożka i Czantorii oraz okolicznych miejscowościach: Ustronia,
Cisownicy, Trzyńca, Wędryni i Nydku, rozbrajając niemieckich
Tu spotkaliśmy grupę turystów z Nydku i Bystrzycy, straż pożarną z Wędryni oraz przedstawicieli Gminy Wędrynia z mistostarostom Bogusławem Raszką. Dalej wspólnie doszliśmy do pomnika pod Małą Czantorią. Tu oczekiwali turyści z Goleszowa,
Cisownicy i Ustronia, wśród zgromadzonych był Wójt Gminy
Goleszów Krzysztof Glajcar.
Przy pomniku odbyła się oficjalna uroczystość poprzedzona powitaniem przez prezesa Gminnego Koła PTTK „Ślimoki”
w Goleszowie. Następnie przemówienia skierowali do obecnych
przedstawiciele władz Goleszowa i Wędryni oraz Polskiego To-
żołnierzy i policjantów, likwidując konfidentów i szerząc popłoch wśród niemieckich osadników, członków NSDAP. 30. XI.
1943 r. hitlerowcy osaczyli 10 partyzantów z oddziału w zdekonspirowanym bunkrze na stokach Małej Czantorii. 4 partyzantom
udało się przebić przez pierścień obławy, pozostali, wraz z dowódcą oddziału, zginęli po krótkiej, zażartej walce.
Treść tablicy pamiątkowej:
Tu zginęli w nierównej walce partyzanci
od kul faszystów hitlerowskich w dniu 30.11.1943 r.
Za naszą i waszą wolność
Badura Alojzy, Bujok Jan, Polok Jan, Pytel Jan,
Śliż Paweł, Starzyk Klemens
Ich ciała spoczęły na cmentarzu ewangelickim w Nydku.
warzystwa Turystyczno Sportowego w Republice Czeskiej, które
prezentował Alojzy Klimas z Wędryni, pomysłodawca wspólnego spotkania przy pomniku dziesięć lat temu.
Po zakończeniu oficjalnego spotkania i złożeniu wiązanek,
wieńców i zniczy, zaśpiewaliśmy wspólnie „Szumi jawor, szumi”.
Po zrobieniu wspólnego zdjęcia (co nie było wcale takie proste,
gdyż na tym małym skrawku zebrało się ponad 90 osób) przeszliśmy na Budzin, gdzie zapłonęło wspólne ognisko z pieczeniem
kiełbasy. Po zakończeniu brać turystyczna rozeszła się do swych
domów.
W imieniu wszystkich turystów uczestniczących w Marszu
Pamięci chciałbym serdecznie podziękować władzom gminy
Wędrynia z Rudolfem Bilko oraz Bogusławem Raszką, z gminy
Goleszów z Krzysztofem Glajcarem oraz Tomaszem Jaszowskim
za pomoc w realizacji marszu, Barbarze Romaniuk za udostępnienie nagłośnienia, kolegom: Stanisławowi Cieślarowi, Władysławowi Serwachowi oraz Leszkowi Staszko za nieocenioną pomoc w przygotowaniu oprawy marszu oraz ogniska.
Dziękuję kolegom i koleżankom z Koła PTTK „Ślimoki” oraz
z oddziału PTTS w Wędryni za liczny udział w wydarzeniu.
Trasy dojścia tegorocznego Marszu Pamięci do pomnika partyzantów były dowolne. Grupa koła PTTK „Ślimoki” z Goleszowa wraz z sekcją turystyczną „Ślimoczki” ze szkoły podstawowej
w Bażanowicach, w której uczestniczyło 20 dzieci, prowadziła
z Lesznej Górnej pod szczyt Wróżnej, gdzie przy krzyżu spotkaliśmy grupę z Wędryni i Czeskiego Cieszyna. Dalej razem mijając z południowej strony szczyt Małego Ostrego dotarliśmy na
dawne turystyczne przejście graniczne z Cisownicy do Nydku.
10
Zenon Sobczyk
Panorama Goleszowska – listopad 2013
Smykani z kijkami
W sobotę 12 października ponadpięćdziesięcioosobowa
grupa pod przewodnictwem instruktora nordic walking i przewodnika turystycznego przeszła szlakiem spacerowym „Pod
Chełmem” na górę Chełm w Godziszowie. Marsz o nazwie „Goleszowski smykani z kijami” odbył się z inicjatywy Gminnego
Koła PTTK „Ślimoki” w Goleszowie i goleszowskiego koła Platformy Obywatelskiej oraz posłanki Aleksandry Trybuś. Podczas
krótkiego odpoczynku w „Rezydencji M” goleszowskie „Ślimoki” opowiedziały o ciekawych miejscach w gminie Goleszów. Po
zakończeniu 8 km marszu uczestnicy posilili się pyszną, wojskową grochówką oraz otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Cała inicjatywa miała na celu promowanie zdrowego stylu
życia, ruchu i aktywności na świeżym powietrzu, a przy okazji
zaprezentowanie najpiękniejszych zakątków naszej gminy.
Zenon Sobczyk
Goleszowskie smykani z kijami
W naszym kraju moda taka ju¿ nasta³a
¯e siê ludnośæ w kijach mocno zakocha³a
Chodz¹ z nimi starzy, chodz¹ te¿ i m³odzi
Ponoæ siê z kijami znacznie ³atwiej chodzi
Na starcie ciśnienie i cukier zmierzyli
Potem wszyscy szlakiem na Che³m wyruszyli
W Goleszowie dzisiaj wielki smykani siê odby³o
Piknikiem przy GOK- u wszystko siê skoñczy³o
Uczestnikom marszu grochówkê z kot³a podali
Dyplomy wrêczyli, nagrody rozdali
Goleszów, 12 października 2013 r.
Paweł Piotr Małysz
FIRMA ŚWIETLIKI
– us³ugi porz¹dkowe
dla firm i domu
Oferujemy:
• Sprz¹tanie biur i mieszkañ, mycie okien
• Pranie dywanów, wyk³adzin, tapicerki
meblowej i samochodowej
• Sprawujemy równie¿ opiekê nad grobami
www.firmaswietliki.pl
Kontakt: Bogumi³a i Leszek Sztefka
Dziêgielów, Cieszyñska 29
Tel: 512 635 135 ; 505 146 799
Email: [email protected]
Po co siê mêczyæ –
FIRMA ŚWIETLIKI – Ciê wyrêczy!
Panorama Goleszowska – listopad 2013
11
O goleszowskim ośrodku
Nasza poradnia posiada kontrakt z Narodowym Funduszem
Zdrowia i świadczy usługi medyczne nieodpłatnie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego dla pacjentów zapisanych
do placówki. Ponadto, działające w ramach naszej praktyki Poradnie
Specjalistyczne (neurologiczna, alergologiczna) przyjmują wszystkich
pacjentów posiadających aktualne skierowanie wystawione przez lekarza rodzinnego.
Opiekę medyczną nad pacjentem w zakresie Podstawowej Opieki
Zdrowotnej sprawuje wykwalifikowany personel lekarski z ukończonymi specjalizacjami II stopnia w zakresie Medycyny Rodzinnej, Chorób
Wewnętrznych, Pediatrii oraz Anestezjologii.
Opiekę pielęgniarską zapewniają pielęgniarki praktyki lekarza
rodzinnego oraz pielęgniarki środowiskowe. Dzięki ukończonym
kursom specjalistycznym można uzyskać fachową informację w zakresie leczenia ran, edukacji w chorobie cukrzycy oraz szczepieniom
zalecanym.
W ramach placówki działa również położna środowiskowa.
Poradnia jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 7.0018.00. W przypadkach nagłych zachorowań pacjenci przyjmowani są
w danym dniu, w pozostałych przypadkach prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną, co umożliwi nam sprawniejszą obsługę.
Po godzinach pracy przychodni oraz w dniach świątecznych w przypadku nagłych zachorowań dyżur pełnią lekarze Nocnej i Świątecznej
Opieki Lekarskiej w Śląskim Szpitalu w Cieszynie, ul. Bielska 4 – tel.
8525623 lub 664909638. W stanach zagrażających życiu Pogotowie
Ratunkowe tel. 999 lub 112.
Personel
Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej:
lek. med. Halina Kostka, specjalista Chorób Wewnętrznych II stopnia, specjalista Medycyny Rodzinnej II stopnia, kierownik.
lek. med. Elżbieta Mrózek, specjalista Medycyny Rodzinnej II stopnia, z-ca kierownika,
lek. med. Agata Pawełkiewicz-Pecold, specjalista Pediatrii II stopnia,
specjalista Medycyny Rodzinnej II stopnia, z-ca kierownika,
lek. med. Jan Śliwka, specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
II stopnia,
lek. med. Aleksandra Tochowicz, specjalista Chorób Wewnętrznych
II stopnia oraz Nefrologii,
lek. med. Agnieszka Tomiczek, specjalista Chorób Wewnętrznych II
stopnia oraz Reumatologii.
Profilaktyka
Dlaczego ważymy i mierzymy w ośrodku zdrowia w Goleszowie?
Kilka słów o zespole metabolicznym i BMI.
Zespół metaboliczny to zbiór wzajemnie powiązanych czynników,
które zwiększają ryzyko rozwoju miażdżycy, cukrzycy typu drugiego
– zwanej kiedyś cukrzycą dorosłych oraz ich powikłań naczyniowych
takich jak udary mózgu, zawały mięśnia serca, niewydolność krążenia,
niewydolność nerek. Szacuje się, że częstość występowania zespołu metabolicznego w Polsce wśród osób dorosłych wynosi 20% i rośnie z wiekiem, czyli obecnie dotyka ok 5,7 mln osób.
Jak rozpoznajemy zespół metaboliczny?
Kryteria zostały ustalone przez międzynarodowe medyczne towarzystwa naukowe i obejmują:
- otyłość brzuszną określoną jako obwód talii powyżej 80 cm u kobiet
i 94 cm u mężczyzn,
- poziom cukru na czczo powyżej 100mg/dl lub leczona cukrzyca,
- ciśnienie tętnicze powyżej 130/85 lub leczone nadciśnienie,
- poziom triglicerydów powyżej150 mg/dl lub terapia hyperlipidemii,
12
Pielęgniarki praktyki:
Danuta Śliwka, Grażyna Sładeczek – Gabinet Szczepień,
Grażyna Bihun, Jolanta Nowoczek - Pielęgniarstwo ŚrodowiskowoRodzinne,
Alina Chmiel, Jadwiga Czakon – Rejestracja,
Małgorzata Drabarczyk, Renata Machalica, Irena Sosna, Joanna
Chwastek - Gabinet Zabiegowy,
Położna środowiskowa - Barbara Olszewska.
Informacje i rejestracja pod nr tel.33 85 85 816.
Telefon dyżurny pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej:
607 931 075.
Telefon dyżury położnej środowiskowej: 512 450 746
Pobieranie materiału do badań od pn-pt w godzinach
7.00-10.30.
W budynku naszej poradni działają niezależne gabinety:
Rehabilitacja RehVita tel. 33 474 01 11; Stomatologia lek. J. Krzystek
tel. 33 5827 702 i lek. M. Posturzyński tel. 605 295 744,
Prywatny Gabinet Kardiologiczny lek. Teresa Kowalewska -Twardela,
czynny w soboty 8.00-12.00, rejestracja w godz. przyjęć 33 85 85 816,
Prywatny Gabinet Reumatologiczny, lek. Agnieszka Tomiczek, rejestracja tel.606 133 284, Pracownia Edukacji Psychologicznej - Dariusz
Okrzesik tel. 602 730 066.
Więcej informacji dotyczących pracy przychodni na naszej stronie
internetowej przychodnia-goleszow.pl
Zapraszamy.
Kierownictwo i personel ośrodka
-
poziom cholesterolu HDL poniżej40 mg/dl u mężczyzn lub 50 mg
u kobiet lub stosowanie terapii zaburzeń lipidowych.
Do rozpoznania zespołu metabolicznego wystarcza stwierdzenie
trzech z pięciu wymienionych kryteriów.
Jak możemy leczyć i zapobiegać zespołowi metabolicznemu?
Mianowicie przez:
1. zwiększenie aktywności fizycznej – zaleca się ćwiczenia fizyczne 5-7
razy w tygodniu po 30-60 minut,
2. zmianę diety – ograniczenie spożycia tłuszczów, ograniczenie podaży cholesterolu, ograniczenie spożycia cukrów prostych, spożycie węglowodanów w postaci produktów skrobiowych (kasza, ryż,
fasola, chleb razowy), zwiększenie spożycia warzyw i owoców, ryb
morskich,
3. obniżenie masy ciała do osiągnięcia BMI poniżej 25,
4. zaprzestanie palenia tytoniu, ograniczenie spożywania alkoholu,
5. leczenie nadciśnienia i cukrzycy, zaburzeń lipidowych.
Co to jest BMI?
W raportach Światowej Organizacji Zdrowia znajdujemy zdanie
„Mamy do czynienia ze światową epidemią otyłości”. W krajach uprzemysłowionych dotyczy ona 14-20% obywateli i odsetek ten rośnie,
Panorama Goleszowska – listopad 2013
zwłaszcza wśród dzieci, co przyczynia się do coraz częstszego jej występowania.
Jako główną przyczynę wymienia się zmianę stylu życia, która zakłóciła równowagę pomiędzy podażą a wydatkowaniem energii. Możemy tu wymienić łatwy dostęp do żywności (lodówki, supermarkety, bary
szybkiej obsługi), zmiana składu diety (więcej tłuszczu, mniej węglowodanów złożonych), zmiana wzorców żywieniowych (więcej przekąsek,
większe porcje, mniej obiadów w gronie rodzinnym, jedzenie „na mieście”), agresywna reklama produktów spożywczych, której adresatem są
często dzieci. Z drugiej strony mniejsze wydatkowanie energii spowodowane zmianą sposobu pracy (mechanizacja, komputeryzacja), mechanizacją gospodarstwa domowego (pralki, zmywarki, piloty), zwiększenie
ilości samochodów, bierny odpoczynek, krótsza droga do szkoły lub dowożenie samochodami oraz mniej zajęć WF w przypadku dzieci, długie
używanie wózków w przypadku maluchów.
Mierniki otyłości
1. wskaźnik masy ciała (BMI) to stosunek masy ciała wyrażonej w kilogramach do wzrostu wyrażonego w metrach podniesionego do
kwadratu np. BMI osoby o wadze 80 kg i wzroście 2 m wynosi 80:
4= 20,
Ma³a Ksi¹¿nica Cisownicka
Głównym celem Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy jest budzenie umiłowania Cisownicy oraz pielęgnowanie tradycji i kultury
regionu. W grudniu 1992 roku w Świetlicy Gminnej miała miejsce
wystawa „Starodruki spod cisownickich strzech”. Uświadomiła ona
wszystkim, że w Cisownicy kontynuowane są tradycje miłości do
książek, które wcześniej zaszczepili Jura Gajdzica oraz bracia Jan
i Paweł Jeleniowie. Do tych tradycji SMC nawiązało w 2003 roku. Na
przełomie czerwca i lipca, we współpracy z miejscową Parafia Ewangelicko-Augsburską zorganizowano wystawę książek i starodruków.
W kolejnych miesiącach, dzięki życzliwości ks. Jana Kozieła
i wielkiemu zaangażowaniu wiceprezesa SMC Franciszka Giecka,
mieszkańcy Cisownicy wyremontowali społecznie jedno z pomieszczeń w wieży kościoła i tam urządzono Małą Książnicę Cisownicką.
Uroczyste jej otwarcie miało miejsce 28 września 2003 r.
I tak oto minęło dziesięć lat…
Przez ten okres prezesami byli kolejno: Witold Pieńkowski, Franciszek Giecek, Jerzy Hławiczka i obecnie Henryka Szarzec.
Obecnie Mała Książnica Cisownicka posiada 270 eksponatów.
Niektóre z nich mogliśmy zobaczyć podczas wystawy zorganizowanej z okazji tego pięknego jubileuszu.
2. siatki centylowe używane w przypadku dzieci
BMI poniżej 18,5 oznacza niedowagę, w przedziale 18,5 do 25 normowagę, BMI 25-30 nadwagę, BMI 30-40 otyłość, BMI powyżej 40
otyłość ekstremalną.
Zagrożenia związane z otyłością rosną wraz ze stopniem nadwagi, są
tym większe, im bardziej jest to otyłość typu centralnego (obwód pasa).
Wśród schorzeń i objawów związanych z otyłością możemy wymienić
nadciśnienie, chorobę wieńcową, udary mózgu, niewydolność serca,
cukrzycę , zaburzenia lipidowe, kamicę żółciową, wzmożone pocenie
się, bezdechy senne, bezpłodność, zmiany zwyrodnieniowe stawów,
chorobę zakrzepowo-zatorową oraz częstsze występowanie nowotworów, takich jak rak piersi, jelita grubego, trzustki, rak macicy.
W leczeniu stosujemy przede wszystkim modyfikację stylu życia
(jak w opisanym wyżej zespole metabolicznym). W przypadkach zaawansowanych (BMI powyżej 40 lub 35 i współistnienie schorzeń)
mamy do dyspozycji zabiegi chirurgii zajmującej się leczeniem otyłości
patologicznej tzw. bariatrycznej.
Kierownictwo i personel ośrodka
Spotkanie, które odbyło się 9 listopada w sali cisownickiej parafii,
urozmaicone było wykładem i projekcją o drzeworytach i starodrukach prof. Ewy Chojnickiej.
Występowały także dzieci i młodzież, przedstawiając scenkę z życia Jury Gajdzicy. Kółko gwarowe „Utopki” pod kierownictwem Danuty Brańczyk rozbawiło zebranych do łez, prezentując gwarowe dialogi. Zaśpiewał także chór parafialny pod batutą Wiesława Jakubika.
Gratulacje złożyli posłanka Aleksandra Trybuś, Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar, poprzedni proboszcz parafii Jan Kozieł oraz
Jan Puczek, znany mieszkaniec Cisownicy i inni goście. Witold Pieńkowski podziękował za kontynuację dzieła, które współtworzył.
Wójt dziękował za zaangażowanie i pracę, która stała się powołaniem. Wyraził nadzieję, że następne pokolenia także będą pielęgnować w swoich sercach i umysłach te piękne tradycje.
Bogactwo wystawy to nie tylko zebrane zbiory, to przede wszystkim bogactwo ludzi, którzy tworzą książnicę i przyczyniają się do
podniesienia świadomości nie tylko społecznej, ale i duchowej.
W imieniu mieszkańców gminy dziękuję za wkład i ocalanie od
zapomnienia.
MSF
Fotoreportaż na www.goleszow.pl
Skuteczne metody obrony przed czadem
Niedawno rozpoczął się okres grzewczy. Mimo apeli o bezpieczne korzystanie z urządzeń grzewczych i dokonywanie przeglądów przewodów kominowych, już tej jesieni doszło do kilku poważnych
wypadków. Dlatego pamiętajmy m.in. o zostawianiu w oknach tzw. mikrouchyłów, a także o zaproszeniu do domu kominiarza.
Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to gazowe podgrzewacze wody, kotły gazowe centralnego ogrzewania, kominki, piece węglowe lub olejowe. Do zatruć tlenkiem węgla dochodzi, bo
nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo niebezpieczne mogą być stosowane przez nas od lat praktyki. Dlatego
Paweł Waszek, rzecznik prasowy Korporacji Kominiarzy Polskich Oddział Cieszyn, przestrzega: Żeby zminimalizować ryzyko zaczadzenia, nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych (bo np. wieje zimne powietrze)
i otworów nawiewnych w mieszkaniach i domach. Należy również stosować mikrowentylacje (pozycja klamki ¼ lub ¾ w zależności od rodzaju
okna) lub też otwierać specjalne nawiewniki w oknach, a także nie zatykać otworów nawiewnych w drzwiach łazienkowych.
Warto również zadbać o stan przewodów kominowych i urządzeń grzewczych. Ich sprawność ocenić może jednak tylko specjalista.
Paweł Waszek mówi: Należy raz w roku dokonywać okresowych kontroli przewodów kominowych oraz ich czyszczenia (przewody kominowe
dymowe – cztery razy w roku, przewody spalinowe – dwa razy, przewody wentylacyjne – raz do roku – przyp. red.). Trzeba też pamiętać, że
takich kontroli może dokonać jedynie mistrz kominiarski, a po wykonaniu swojej pracy ma on obowiązek sporządzić protokół pokontrolny.
Choć niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, takie przeglądy są obowiązkowe zarówno dla właścicieli domów jednorodzinnych, jak
i dla zarządców budynków wielorodzinnych. Obowiązek ten nakłada na nich ustawa Prawo Budowlane w artykule 62. Dbajmy o zdrowie
i życie nasze i naszych bliskich. Nie pozwólmy, by brak samodyscypliny i świadomości skutków naszego działania, doprowadził do tragedii –
podsumowuje Paweł Waszek.
Panorama Goleszowska – listopad 2013
13
14 października
Tegoroczne obchody święta Edukacji Narodowej w goleszowskim gimnazjum były celebrowane w dość nietypowy sposób. Miejsce akademii zajął mecz! Drużyna uczniów (w składzie Klaudia Wi-
głasz, Dorota Hławiczka, Małgorzata Mendrek, Aleksandra Pieszka,
Agnieszka Filary, Justyna Zwias, Szymon Niemiec i Mateusz Wigezzi)
rywalizowała z drużyną nauczycieli (p. Daria Hazuka, p. Joanna Pońc,
p. Elżbieta Duraj, p. Agnieszka Dorighi, p. Otton Niedoba, p. Stanisław Ślęczka, p. Roman Hałgas, ks. Łukasz Stachelek oraz ks. Jarosław
Krutak) w meczu siatkówki.
Rozgrywka przebiegała w niezwykle emocjonującym rytmie. Z początku wygrywała drużyna
uczniów 2:0, by w ostatecznym starciu wygrała
drużyna nauczycieli 3:2.
Wszyscy gimnazjaliści bardzo dopingowali
swoich faworytów. Niektórzy przynieśli wuwuzele, inni ubrali się w narodowe barwy.
Podczas przerw między setami mieliśmy okazję obejrzeć występ zespołu Gim-Dance, a także
usłyszeć duet Agnieszki Filary i Małgorzaty Mendrek w piosence „Read all about it”.
Po rozegranym spotkaniu dyrektor udekorował zwycięzców meczu złotymi medalami,
a drużyna uczniów otrzymała srebrne medale.
Również przewodnicząca szkoły Klaudia Wigłasz wraz z zastępcą Dorotą Hławiczką złożyły
życzenia wszystkim nauczycielom gimnazjum,
a uczniowie wręczyli im drobne upominki.
Tekst Aleksandra Pieszka
Foto Klaudia Kłapsia
50 lat dzia³alności KGW Kozakowice
lia Chmiel. Sporą pomoc okazywała także Spółdzielnia Kółek Rolniczych.
Urządzano „Dzień Dziecka” i mikołajki, wyjazdy dzieci do sal zabaw. Do tej pory, corocznie, organizowana jest „Gwiazdka dla kobiet”,
„Dzień Seniora” przy współudziale OSP i Rady Sołeckiej.
Dzięki aktywności Koła Gospodyń Wiejskich w roku 1987 powstał przy szkole podstawowej w Kozakowicach pierwszy plac zabaw.
W roku 2009 uczestniczki wzięły udział w Ogólnopolskim Kongresie
Odnowy Wsi Polskiej w Kroczycach, reprezentując Śląsk Cieszyński.
Wraz z OSP wnioskowano o środki finansowe w projektach unijnych.
W chwili obecnej KGW ma bardzo dobrze wyposażoną kuchnię.
Podczas uroczystości rozdano nagrody zwycięzcom konkursu
Rys historyczny: w latach 60. na Śląsku Cieszyńskim prężnie
działały kółka rolnicze. W roku 1963 takowe powstało także w Kozakowicach, jego założycielem był Leopold Brak, a pierwszą jego
przewodniczącą została Wiesława Machalica. Początki tej działalności były bardzo trudne, ze względu na brak lokalu spotykano się
w szkole i domach prywatnych ówczesnych sołtysów. Na początku
lat 70. wybudowana została nowa strażnica, w której prezes Gustaw Pieszka użyczył niewielkiego pomieszczenia, gdzie składowano garnki i talerze. W tym czasie działające w kole panie korzystały
z wszelkich możliwych szkoleń i kursów, m.in.
gotowania, kroju i szycia, haftu maszynowego,
szycia kołder, prac ręcznych i szycia toreb. Tematy konkursów, w których uczestniczki brały
udział brzmiały: „Więcej mleka lepszej jakości”,
„Więcej warzyw, owoców i kwiatów”, „Potrawy
mało znane i zapomniane”, „Przegląd wieńców
dożynkowych”, „Nasze kulinarne dziedzictwo”,
„Gmina w kwiatach i zieleni”, „Na najpiękniejszą jałówkę”, „Na najpiękniejszy ogródek”,
pokazy cięcia krzewów i uprawa owoców jagodowych. W tym czasie odbywały się także
wycieczki krajowe i zagraniczne.
W latach 1969-1994 w czasie żniw organizowane były tzw. dziecińce (przy. sezonowe
przedszkole organizowane na wsi na okres
nasilenia prac w polu). Były one finansowane przez Urząd Gminy w Goleszowie, Towarzystwo Pomocy Dzieciom, Kółko Rolnicze
i GS. Rozprowadzano również pisklęta oraz
paszę, zajmowała się tym niezastąpiona EmiWójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar sk³adaj¹cy gratulacje obecnej przewodnicz¹cej Annie Czudek
14
Panorama Goleszowska – listopad 2013
„Moje Kozakowice”. Zostali nimi: Aleksandra Kania (2,5 r.), Anna
Szczypka (2,5 r.), Justyna Szczypka (5 l.), Maciej Jałowiecki (6 l.), Paula Jałowiecka (11 l.). Przeczytano także bajkę o powstaniu Kozakowic
wymyśloną specjalnie na tę okazję – umieszczamy ją poniżej.
Serdeczne gratulacje oraz życzenia otrzymała Anna Czudek
obecna prezes. Kwiaty otrzymała również długoletnia opiekunka koła
Emilia Pilch.
W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar, prezes Kółek i Organizacji Rolniczych Henryk Gancarczyk, sołtys
Agata Stefanik, radny Krzysztof Kohut oraz Komendant Gminny OSP,
a zarazem prezes tamtejszej strażnicy Marian Machalica.
Spotkanie z okazji jubileuszu uświetnił występ śpiewaczek z Cisownicy pod kierunkiem Eugenii Larysz.
MSF
Fotoreportaż na www.goleszow.pl
Za górami, za lasami, by³a najpiêkniejsza wioska świata - choæ bez nazwy, by³a tam bieda nad biedami . W wiosce tej by³a tylko jedna ma³a chatka, w której mieszka³a wdowa
z córeczk¹. Nie mia³y co w³o¿yæ do garnka, wiêc ¿ywi³y siê tylko tym, co znalaz³y w lesie. Dziewczynka zachorowa³a z niedo¿ywienia. Jej matka by³a zrozpaczona. Pewnego dnia
w lesie spotka³a cygankê, która jej wywró¿y³a, ¿e dziewczynka musi napiæ siê koziego mleka, aby wyzdrowieæ. Pos³a³a j¹ na dug¹ stronê lasu. Kobieta wziê³a kawa³ek suchego placka
do kieszeni i sz³a przez ciernie, przez gêstwiny, powoli trac¹c nadziejê. A¿ nag³e spod du¿ego grzyba wyskoczy³ krasnal i zapyta³, czemu siê tak smuci. Opowiedzia³a mu o swoim
k³opocie, a krasnal na to:,,Ja te¿ jestem g³odny i biedny, mo¿e razem bêdzie nam l¿ej?” Wdowa wyci¹gnê³a kawa³ek suchego placka i podzieli³a siê z krasnalem, popili wod¹ z potoku
i ruszyli dalej . Poniewa¿ by³o późno, musia³a wracaæ do córki, a krasnal razem z ni¹. W pewnym momencie krasnal znik³. Wdowa wo³a³a go i wo³a³a, ale nikt siê nie odzywa³.
Z wielkim p³aczem zmierza³a w stronê chatki, ba³a siê czy zastanie córkê ¿yw¹. W blasku ksiê¿yca zobaczy³a coś bia³ego obok drzwi do chatki. Okaza³o siê, ¿e by³a to piêkna du¿a
koza z dwoma koźl¹tkami. Córeczka napi³a siê mleka i wyzdrowia³a. Na cześæ tego wydarzenia wioskê tê nazwano Kozakowice.
Autorem bajki jest Paula Jałowiecka
Wycieczk¹ ¿egnamy lato c.d.
Wysoko w górach panowała jeszcze mgła mogąca nam zasłaniać
widoki, udaliśmy się więc na Stary Zamek w Żywcu, który wybudowany na miejscu średniowiecznego zamku został zniszczony w 1477
roku w wyniku akcji militarnej wojsk króla Kazimierza Jagiellończyka
przeciwko Komorowskim herbu Korczak. Przebudowa zamku nastąpiła w latach 1485-1500; dalsza rozbudowa miała miejsce w 1567
roku i była prowadzona przez Komorowskich. Staraniem Jana Spytka
Komorowskiego zbudowano wtedy arkadowy renesansowy dziedziniec, który zachował się w swym pierwotnym układzie do dnia dzisiejszego. Od 2005 r. Stary Zamek jest siedzibą Muzeum Miejskiego
w Żywcu. W ramach wystaw stałych muzeum oglądamy ekspozycję
etnograficzną, a następnie przyrodniczą. Widzieliśmy szubienicę
z ogromnym hakiem, na którym powieszono „za poślednie żebro”
Ondraszka. Oglądaliśmy spreparowanego (po naszymu wypchanego)
sępa, który gniazdował na tych ziemiach przed 1900 rokiem oraz wiele innych ciekawych eksponatów.
Zmierzaliśmy do celu naszej wyprawy, czyli na górę Żar. Przejechaliśmy przez pechowy most, na którym 15 listopada 1978 r. niezależnie od siebie dwa autobusy PKS Żywiec marki Autosan, wiozące
górników na poranną zmianę do kopalni „Brzeszcze”, „Mysłowice”
i „Ziemowit”, wpadły w poślizg i spadły do Jeziora Żywieckiego. Zginęło 30 osób, a 9 zostało rannych. Kierowca pierwszego autobusu Józef Adamek (ojciec polskiego boksera Tomasza Adamka) zdążył tylko
krzyknąć: „Giniemy!”. Kilkanaście minut później na ten sam most
wjechał kolejny autobus z górnikami. Kierowca w porę zauważył, że
barierka jest wyłamana, sprowadzono pomoc, a w międzyczasie za-
Panorama Goleszowska – listopad 2013
trzymywano nadjeżdżające samochody. Niestety, nie udało się uniknąć kolejnej tragedii i wiozący górników Autosan nie zatrzymał się,
trafił prosto w wyrwę i z 18 metrów spadł do jeziora.
Obecnie po latach postawiono tam pomnik z nazwiskami tragicznie zmarłych górników. Po drodze odwiedziliśmy jeszcze miejsce,
gdzie podobno wszystko toczy się pod górę. W autokarze wyłączyliśmy silnik, ale on faktycznie toczył się pod górę. Wysiadłem, położyłem puszkę piwa na jezdnię – również toczy się pod górę. Inni turyści
eksperymentują – wciąż to samo.
Kiedy znudziły nam się już te eksperymenty, popędziliśmy do
dolnej stacji kolejki linowej. Kolejka linowo-szynowa to ta sama, która przez długie lata wywoziła turystów na Gubałówkę w Zakopanem.
Dwa wagoniki kursujące na przemian mieszczą jednorazowo po 110
pasażerów i już po pięciu minutach byliśmy na wysokości 761 m
n.p.m.
Na szczycie podziwialiśmy ogromny zbiornik wodny o długości 650 m i szerokości 250 m głęboki 28 m To zbiornik elektrowni
szczytowo pompowej, która w ciągu 180 sekund potrafi uruchomić
swoje generatory prądotwórcze i dać 500 MW brakującego prądu dla
sieci ogólnokrajowej. Jest to poważny zastrzyk energii, jednak wody
szybko ubywa i taki zastrzyk trwa tylko przez 4 godziny. Nocą, kiedy
jest nadmiar prądu z innych tradycyjnych elektrowni, następuje powrotne napełnianie zbiornika wodą z Jeziora Międzybrodzkiego na
rzece Sole. Podziwiamy z góry Jezioro Żywieckie oraz Czaniec, a także lotnisko szybowcowe, gdzie istnieje szkoła paralotniarska. Jeden
z instruktorów, widząc dużą liczbę obserwatorów, demonstracyjnie
„postawił” do lotu paralotnię w celach reklamowych, a następnie proponował przelot w tandemie, rozdając ulotki.
15
Na szczycie Żaru napiliśmy się kawy, podziwiając piękne widoki. Czekał na nas później pożegnalny obiad w stylowej regionalnej
Karczmie Żywieckiej. Powrotną drogę pokonaliśmy drugą stroną
jeziora, aby uwiecznić widok jego piękna urozmaiconego pływającymi żaglówkami. Dotarliśmy do karczmy, gdzie wystrój regionalny,
kelnerki w strojach ludowych, miła obsługa i smaczna „kwaśnica
na ryju”, szybko zlikwidowały nasze zmęczenie. Natomiast smaczna
rolada z oscypkiem w sosie własnym sprawiła, że nasze zadowolenie z wycieczki wyraźnie wzrosło. O godz. 17.00 ruszyliśmy w drogę
powrotną. Zatrzymaliśmy się tylko na chwilę w Pietrzykowicach po
odbiór zamówionych rano kłączy dalii.
Autokar nasz coraz bardziej zamieniał się w „wesoły autobus”,
a już kiedy dorwała mikrofon nasza satyryczka Helenka Wapienik
i zaczęła czytać swoje zabawne teksty, poziom humoru wzrósł jeszcze
bardziej i aż dziw, że ogromne salwy śmiechu nie rozsadziły naszego
autobusu.
Albin Klimczak
Szkolna Kasa Oszczêdności SKO
W roku szkolnym 2012/2013 została w naszej szkole
utworzona szkolna kasa oszczędności. Uczniowie zakładają
konta, by w ten sposób nauczyć się oszczędzania i pomnażania swoich pieniędzy. Dzięki tej umiejętności łatwiej inwestować i świadomie zarządzać swoimi finansami. Warto
więc już od najmłodszych lat rozpocząć tę naukę, zwłaszcza
że można ją potraktować jako dobrą zabawę.
Przygodę oszczędzania uczniowie rozpoczynają wraz
z bajkowymi bohaterami: Kubą Pieniążkiem i Żyrafą Lokatką.
Akcja oszczędzania organizowana jest przez PKO Bank
Polski, a jej opiekunem szkolnym jest Dorota Wisełka.
Przez cały rok dzieci oszczędzały i pomnażały swoje
pieniądze. Dla najaktywniejszych początek roku szkolnego
2013/2014 rozpoczął się od miłej niespodzianki – upominku
i dyplomu.
Zachęcamy wszystkich uczniów do zakładania szkolnych
lokat SKO w naszej szkole.
Dorota Wisełka
Zarz¹d Towarzystwa Wêdkarskiego „TON”
w Goleszowie
zaprasza na tradycyjn¹
„ZABAWÊ ANDRZEJKOW¥”
Do udziału w „Młodzi na start!” wciąż mogą zgłaszać
się nowe osoby (mieszkańcy powiatu cieszyńskiego
w wieku 15-27 lat). Szczegółowe informacje można
uzyskać, dzwoniąc pod numer tel. 691 395 662, 721
241 228 lub pisząc na e-mail [email protected] Do organizatorów projektu mogą się zgłaszać także pracodawcy poszukujący stażystów.
Serdecznie zapraszamy Pañstwa do obejrzenia
fotorelacji z ró¿nego rodzaju wydarzeñ kulturalnych,
sportowych i spo³ecznych, które odbywaj¹ siê
na terenie naszej gminy.
www.goleszow.pl zak³adka Fotoreporta¿e
16
która rozpocznie siê 30 listopada 2013 r.
o godz. 19.00
w sali Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Goleszowie
Bilety wstêpu wraz z konsumpcj¹ w cenie:
60 z³ od osoby do nabycia
w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie
do 25 listopada br. w godz. pracy GOK
Zabawa gwarantowana, zapraszamy!
Organizatorzy
OSP Kisielów
serdecznie zaprasza
na bal sylwestrowy
pocz¹tek godz. 19.00
zapisy
602 674 045 Andrzej Banot
605 633 751 Piotr Herzyk
Cena: 260 z³ od pary
dobra kuchnia, świetna zabawa!
Panorama Goleszowska – listopad 2013
Chór parafii ewangelickiej z Goleszowa w Toruniu
Przepiękne słoneczne trzy dni września to chwile spędzone
przez chórzystów i sympatyków chóru w malowniczym Toruniu. W planach mieliśmy zwiedzanie miasta Mikołaja Kopernika i uzdrowiska Ciechocinek, ale przede wszystkim występ na
nabożeństwie niedzielnym i spotkanie z miejscowymi parafianami, bo to oni na czele z proboszczem Jerzym Molinem, rodowitym wiślaninem, zaprosili nas do siebie. Po wielogodzinnej
podróży na miejscu przywitała nas Aleksandra Molin, córka
proboszcza, a zarazem przewodnik i konserwator zabytków, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pod jej
profesjonalną opieką od razu ruszyliśmy szlakiem średniowiecznych uliczek i kamienic, systematycznie zmienianych i rozbudowywanych od okresu baroku, które podziwialiśmy również
płynąc statkiem spacerowym wzdłuż wałów wiślanych i racząc
się tradycyjnymi toruńskimi piernikami. Pani Ola z doskonałą
znajomością tematu, wielką swobodą i humorem oprowadzała
nas, goleszowian, po mieście, pokazując najciekawsze miejsca.
Dowiedzieliśmy się, że przez kilka wieków Toruń był miastem
protestanckim, a większość do dziś istniejących kościołów należała do luteran, kalwinów, braci czeskich, miasto było znanym
w całej Rzeczypospolitej ośrodkiem wydawniczym literatury religijnej i to w języku polskim. Czasy kontrreformacji, rozbiory
i dwie wojny światowe, zmieniły ten stan rzeczy. Dziś w Toruniu
zbór liczy około 150 wiernych, należy do nich jeden kościół św.
Szczepana, obecnie gruntownie remontowany, kaplica, kamienica w centrum miasta i duży cmentarz. Historia Torunia jest bardzo bogata, ale i dziś miasto zachwyca nowatorskimi projektami, nowoczesną architekturą i bogatą infrastrukturą nastawioną
głównie na turystów. Mieliśmy okazję uczestniczyć w niezwykle widowiskowym przedsięwzięciu, znanym już w większości miast Europy i nie tylko. Skyway Festiwal to nocny pokaz
świetlnych obrazów. Na frontonach kilku dużych gmachów i ko-
Panorama Goleszowska – listopad 2013
ściołów w mieście wyświetlano komputerowe wizualizacje, które przyciągały setki mieszkańców miasta do centrum. Wrażenie
było nie do opisania, świetlne obrazy o różnorodnej tematyce od
futurystycznych wizji architektonicznych po sielankowe obrazy
kwitnących ogrodów i przejmująca doskonale brzmiąca muzyka,
jako tło. Ten nocny spektakl wywarł na nas wszystkich niezapomniane wrażenie. W odległości około 20 km od Torunia leży
malownicze uzdrowisko Ciechocinek, znane z leczniczych wód
solankowych spływających z potężnych kilkunastometrowych
tężni, w pobliżu których bardzo dobrze się oddycha i relaksuje,
a spacer po zadbanych alejkach parków naprawdę działa kojąco.
Piękne barwy kwiatów kontrastują z zielenią drzew i szarością
tętniących życiem deptaków, tłumnie odwiedzanych przez kuracjuszy. Widok ten skąpany w wrześniowym słońcu sprawia,
że czujemy się jak mieszkańcy urokliwych, charakterystycznych
dla tego miasta pensjonatów i wchłaniamy atmosferę uzdrowiska. Po tej relaksującej wizycie wracamy do Torunia, by w muzeum piernika upiec własnoręcznie to tradycyjne ciasto. Według
staropolskiej receptury ciasto na pierniki musi leżakować trzy
miesiące, a składa się z wielu specjałów takich jak pieprz, gałka
muszkatołowa, kardamon, imbir, miód. Zagniatamy więc ciasto,
wałkujemy, wylepiamy nim foremki, czekamy aż pierniczki się
upieką i przy tym nieźle się bawimy. Przebywając w tym mieście, nie sposób nie odwiedzić planetarium, my oczywiście też
to uczyniliśmy i obejrzeliśmy z przyjemnością interesujący film
o wszechświecie i jego tajemnicach. Niedzielny poranek spędziliśmy na nabożeństwie, w którym wziął udział nasz chór, a później
na spotkaniu z parafianami, niezwykle gościnnie nas przyjmującymi. Wczesnym popołudniem wyruszyliśmy w drogę powrotną, pełni wrażeń i przeżyć, wzbogaceni wiedzą, jaką zdobyliśmy
w czasie tej wycieczki.
Anna Sikora
17
69. rocznica wyzwolenia Bredy w Holandii
Skąd to zainteresowanie z mojej strony? 24 lipca 2013 r. otrzymałem wiadomość
w sprawie prowadzonych poszukiwań Edwarda Cieślara, rodem z Godziszowa, którego prochy spoczywają na jednym z holenderskich cmentarzy jako „Żołnierz Nieznany”.
Z otrzymanej korespondencji wynikało, że poszukiwania prowadzi kilka organizacji,
w tym Stowarzyszenie 1. Polskiej Dywizji Pancernej Niderlandy oraz grupa holenderskich aktywnych historyków - pasjonatów. Celem ich działalności jest próba przywrócenia nazwisk polskim żołnierzom, którzy spoczywają na terenie Holandii jako „NIEZNANI”. Poszukiwania zmierzały w kierunku potwierdzenia danych osobowych oraz
odnalezienia jego rodziny. Dotychczasowe ustalenia osób zaginionych z terenu Godziszowa w czasie II Wojny Światowej, o których wspólnie z Jerzym Miechem pisaliśmy
w Kalendarzu Goleszowskim na rok 2013, nie wspominały o takim nazwisku. Prawie nikt
takiej osoby nie kojarzył. Prawie… Okazało się bowiem, że jedna z osób pamiętała dwie
osoby o takim samym nazwisku i imieniu oraz zbliżonych rocznikach. Później okazało
się, że byli to kuzynowie, a jednym z nich był nasz Edward Cieślar.
Na pierwszy rzut oka sprawa wydawała się karkołomna. Według posiadanych danych z roku 1947 Cieślarowie zamieszkiwali w dziesięciu różnych domach na terenie Godziszowa. Otrzymane informacje na temat
poszukiwanego Edwarda Cieślara wskazywały, że urodzony był 12 czerwca 1926 w Godziszowie jako syn Jerzego i Zuzanny Cieślar
z Wisły, a mieszkał pod nr 22. Nie wiadomo było czy Zuzanna Cieślar to nazwisko rodowe, czy przybrane po mężu. Ustaliłem, że na
terenie Godziszowa mieszkali: Jerzy Cieślar ur. 24 lutego 1900 roku pod nr 32 oraz Zuzanna Cieślar ur. 25 października 1878 r. pod
nr 56. Na tym etapie poszukiwań sprawa wyglądała nieciekawie. Okazało się jednak, że Cieślarowie wyprowadzili się z Godziszowa
jeszcze przed wojną i zamieszkali w Goleszowie. I tak po nitce do kłębka. Edward miał siostrę Ewę, która wyszła za mąż za Józefa Śliża
z Ustronia i tam wspólnie zamieszkali. Pani Ewa zresztą mieszka tam do dnia dzisiejszego.
Strona holenderska oraz przedstawiciele 1. Polskiej Dywizji Pancernej Niderlandy nalegały, aby jak najszybciej ustalić potrzebne
im dane w celu przygotowania się do planowanego na 27 października 2013 r. odsłonięcia nowego krzyża nagrobnego na Polskim
Honorowym Cmentarzu Wojskowym znajdującym sie w Bredzie (Holandia). Pani Ewa, gdy dotarłem do niej z tą wiadomością, bardzo się ucieszyła, że wreszcie dowiedziała się, gdzie, kiedy i w jakich okolicznościach zginął jej brat.
Planowane uroczystości zostały przeprowadzone w dniach 26-27 października 2013 r. W pierwszym dniu odbył się Apel Poległych na Polskim Honorowym Cmentarzu Wojskowym, następnego dnia rano odbyła się msza święta celebrowana w języku polskim,
zaś w południe przeprowadzona została ceremonia dla uczczenia pamięci poległych na Polskim Honorowym Cmentarzu Wojskowym oraz odsłonięcie krzyża nagrobnego Edwarda Cieślara.
Więcej szczegółów na ten temat w Kalendarzu Goleszowskim na rok 2014.
Zdjęcie: http://polonia.nl
Kazimierz Wisełka
Jan Chmiel
Urodzony w 1943
roku na Bładnicach
koło Skoczowa, nauczyciel muzyki, wielki propagator gwary.
Prowadził chóry i zespoły szkolne, ale również kapele i orkiestry
dęte. Tworzył i śpiewał
w gwarze cieszyńskiej
przez całe swoje życie,
wydał 4 tomiki wierszy, wszystkie z płytą
CD (wiersze w jego interpretacji). Był częstym gościem w naszej gminie, gdzie jako popularyzator mowy, folkloru i tradycji
Śląska Cieszyńskiego przy przeróżnych okazjach prezentował
swój pokaźny dorobek. 11 listopada br. miał zostać uhonorowany Srebrną Cieszynianką w cieszyńskim teatrze. Zmarł nagle 30
września. Wielu z nas posiada jego publikacje, a tym, którzy nie
mają, prezentujemy jeden z jego wierszy.
Duszy mej muzyka
Choæ ³od dzieciñstwa w duszy muzyka mi gra³a,
to do szkó³ muzycznych mie nie posy³ali.
Na taki zachcio³ki grosza nie styka³o.
Musia³o mi starczyæ mamulki śpiewani.
To¿ wyboczcie kochani, ¿e czasym zastosujym
ciekawsze akordy w tych mojich wytworach.
Jo stare melodyje tak harmónizujym,
jakobych jich fórt s³yszo³ przi wtórze wrzeciona,
co osobliwie pieśniom akompaniowa³o.
Roz basym zagro³o, jak na heligónie,
Roz ciyniuæko, jak s³owik cichuæko szepta³o,
a roz siê ³odezwa³o w dostojnym barytonie.
I tak te¿ czysto ty moji wierszyki,
w terminy muzyczne ³ochoczo ³oblykóm,
¿eby sie w nich ³obsto³o kapke tej muzyki,
kieróm ¿ech gro³ i śpiywo³, i ca³e ¿yci s³yszo³.
Choæ mi te¿ czynsto rzóndzóm rozmajte dziwoki,
¿e inaczy nuty rozpisowaæ muszym,
jo wiym, ¿e to, co robiym, mo rynce i nogi,
i co nejwa¿niyjsze, czónstke moji duszy.
Tak nie dóm sie ¿odnymu nigdy przekabaciæ,
bo bych sie musio³ zaprzeæ aji samego siebie.
Nie pozwolym pieśniczek cieszyñskich zatraciæ.
Nie darowaliby mi tego teraz tu i potym w niebie.
Kowale 10.12.2006
18
Panorama Goleszowska – listopad 2013
Tydzieñ z ¿ycia pingpongisty
Sobota, 19 października 2013, godzina 8.00 rano – wraz z czterema zawodnikami LKS „Lesznianka” wyjeżdżamy do Łazisk Górnych na II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Tenisa Stołowego
w kategorii młodzików. Dla dwojga z nich jest to turniej powyżej
ich kategorii wiekowej, ale dobrze sobie radzą. Wracamy późnym
popołudniem zmęczeni, ale zadowoleni. Grający w swojej kategorii zawodnik zajmuje 8. miejsce na 80 uczestników.
Niedziela, 20 października – z pięcioma zawodnikami udajemy się na Mistrzostwa Gminy Zebrzydowice. Wracamy z pięcioma nagrodami, w tym z dwoma pierwszymi miejscami (w kategorii do 15 lat oraz open), drugim miejscem w kategorii do 15 lat
oraz trzecim i szóstym miejscem w kategorii 15–35 lat.
Wtorek, 22 października – tym razem nie musimy nigdzie jechać, ponieważ kolejny mecz 3. rundy Pucharu Polski mężczyzn
rozgrywamy z drużyną z Żywca akurat u siebie. Niestety, przegrywamy go.
Wtorek, 22 października – drużyna kobiet w tym samym czasie gra na wyjeździe z KS Orzesze i wraca z dwoma zdobytymi
punktami.
Środa, 23 października – znowu gramy u siebie i w meczu
ligi okręgowej mężczyzn nasza trzecia drużyna ulega drużynie
z Żywca.
Czwartek, 24 października – tym razem całkowity sukces!
LKS „Lesznianka I”, grając u siebie w meczu ligi okręgowej, nie
daje żadnych szans drużynie z Węgierskiej Górki.
Czwartek, 24 października – w tym samym czasie LKS „Lesznianka II” gra w Hażlachu, pokonując z łatwością tamtejszą drużynę.
Piątek, 25 października – II liga kobiet i mecz u siebie z drużyną „Orzeł” Stanica, tym razem przegrany.
Panorama Goleszowska – listopad 2013
Sobota, 26 października – i znów wcześnie rano wyjazd do
Łazisk Górnych, gdzie odbywają się: I Turniej I ligi juniorów oraz
II Turniej ligi juniorek. W kategorii juniorów zajmujemy trzecie
miejsce, a w lidze juniorek czwarte.
I tak oto wyglądają prawie wszystkie nasze tygodnie w sezonie. Już samo takie zestawienie imprez, w których uczestniczymy, pokazuje, ile pracy i wysiłku to kosztuje. A do tego dochodzą jeszcze regularne treningi. Żeby uzyskiwać znaczące wyniki
czy to w gminie, powiecie czy województwie, trzeba wykonać
ogromną pracę.
LKS „Lesznianka” ma w tej chwili trzy męskie drużyny grające w lidze okręgowej, jedną w II lidze międzywojewódzkiej kobiet
oraz dwie drużyny męskie i jedną żeńską w Pucharze Polski. Dodatkowo jedna drużyna gra w I lidze śląskiej juniorów i jedna w II
lidze śląskiej juniorek. Oprócz tego uczestniczymy także w rozgrywkach indywidualnych prowadzonych przez Śląski i Ogólnopolski Związek Tenisa Stołowego. Są to Wojewódzkie Turnieje
Klasyfikacyjne w kategoriach: skrzaty i skrzatki, żacy i żaczki,
kadeci i kadetki, juniorzy i juniorki, młodzieżowcy, seniorzy oraz
weterani.
Ogółem w rozgrywkach i turniejach uczestniczy 40 zawodników i zawodniczek naszego klubu, z czego 80% to dzieci i młodzież.
Jeśli chodzi o wyniki, to nasza drużyna żeńska gra w II lidze
międzywojewódzkiej kobiet już 10. sezon i właśnie ten sezon jest
najtrudniejszy. Walczymy o utrzymanie w lidze oraz baraże. Zostało to spowodowane m.in. odejściem wychowanki LKS „Lesznianka” Weroniki Gałuszki do Czechowic, przeniesieniem się
Lucyny Strzymszok do Pszczyny oraz wyjazdem Doroty Woźnik
i Karoliny Czyż do Anglii. Na Wyspy Brytyjskie wyjechali także
nasi dobrzy zawodnicy: Grzegorz Matuszek, Jacek Balcar i Mateusz Spratek, co osłabiło nasze męskie drużyny
Osobnym problemem są dzieci, które po dwóch, trzech
latach szkolenia rezygnują z treningów i odchodzą np. na
zajęcia piłki nożnej.
W tej chwili w drużynie kobiecej możemy liczyć na
Julię Morys, Annę Worek oraz siostry Iwonę i Ilonę
Sztwiertnia. W drużynach męskich świetnie spisują się
Dariusz Walarus, Artur Jahn, Jakub Pustówka, Piotr Ostachowski, Kamil Smolik, Daniel Kuraś oraz bracia Dawid
i Dominik Dziembała, Klaudiusz i Adrian Wiecheć, a także Sebastian i Rafał Ganiek.
W przypadku dzieci i młodzieży, żeby uzyskiwać dobre wyniki, konieczne jest zaangażowanie rodziców. Do
najbardziej zaangażowanych rodziców naszych klubowiczów należą obecnie: Jolanta Dziembała, Anna Ostachowska, Tomasz Morys, Andrzej Sztwiertnia i Roman
Wiecheć. W pomoc trenerską zaangażowany jest także
Artur Jahn.
Zawodnicy „Lesznianki” reprezentują również szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne, do
których uczęszczają, grając na szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym, a nawet wojewódzkim.
W końcu wspomnieć należy również, że tak rozwinięta działalność klubu „Lesznianka” nie byłaby możliwa bez
pomocy finansowej Urzędu Gminy, bez darowizn rodziców oraz członków klubu, czy bez wsparcia sponsorów
takich jak Bank Spółdzielczy w Goleszowie czy Spółka
Elektrometal SA w Cieszynie, za co jesteśmy ogromnie
wdzięczni.
Andrzej Pustówka
19
Nieckarz Team mistrzem sezonu 2013 Goleszowskiej Ligi Pi³karskich
Szóstek o Puchar Wójta Gminy Goleszów
W piątek 18 października zakończyły się rozgrywki trzeciej
edycji Goleszowskiej Ligi Piłkarskich Szóstek o Puchar Wójta
Gminy Goleszów. W meczu decydującym o tytule mistrzowskim
Nieckarz Team zremisował 1:1 z Megatem Ustroń. Wynik ten
dał mistrzostwo sezonu 2013 drużynie Nieckarza (65 punktów),
drugie miejsce zajął Megat Ustroń (62 punkty), a trzecie CDF
Cieszyn (57 punktów).
Udział w lidze był nieodpłatny, zaś mecze, które odbywały się w czwartki i piątki w godzinach 17.00-22.00, sędziowali
animatorzy zajęć sportowo-rekreacyjnych na kompleksie „Moje
Boisko-Orlik 2012” w Goleszowie: Przemysław Misiarz i Grzegorz Żwak, a także Damian Kożdoń. Ligę rozgrywano w systemie dwurundowym (mecz i rewanż). Każda z drużyn rozegrała
28 meczów – w całej lidze łącznie rozegrano aż 280 spotkań.
Pierwsze mecze odbyły się 11 kwietnia, zaś ostatnie 18 października.
Warto zaznaczyć, że całość kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ligi finansował jej organizator, czyli
Gmina Goleszów.
W Goleszowskiej Lidze Piłkarskich Szóstek o Puchar Wójta
Gminy Goleszów, która po raz kolejny była największymi tego
typu rozgrywkami na Śląsku Cieszyńskim, wzięły udział następujące drużyny:
4 Korony, Canis, CDF Cieszyn, Cisownica, DzięGol, Fajna
Paka, Godziszów, Juniorzy Goleszów, Karton-Pak, Komtel, Kozakowice, M-Piastowskie, Mario Team Brenna, Meble Man, Megat Ustroń, Nieckarz Team, Pogoń Połące, Seniorzy Goleszów,
Stela Ustroń, Texas Hażlach.
Tabela koñcowa I ligi Goleszowskiej Ligi Pi³karskich Szóstek o Puchar Wójta Gminy Goleszów w sezonie 2013
Miejsce
Nazwa drużyny
Nieckarz Team
Mecze Pkt
Bramki
1.
28
65
193-73
2.
Megat Ustroń
28
62
159-77
3.
4.
5.
6.
7.
8.
CDF Cieszyn
Meble Man
4 Korony
Mario Team Brenna
Camis
Karton-Pak
28
28
28
28
28
28
57
56
52
44
35
34
176-61
114-61
136-69
137-127
124-157
122-113
niesklas.
niesklas.
Seniorzy LKS Goleszów
Juniorzy LKS Goleszów
67
35
168-93
115-121
Drużyny Seniorów i Juniorów LKS Goleszów- z uwagi na amatorski charakter rozgrywek – nie zostały sklasyfikowane w oficjalnej
tabeli końcowej sezonu 2013
Tabela koñcowa II ligi Goleszowskiej Ligi Pi³karskich Szóstek o Puchar Wójta Gminy Goleszów w sezonie 2013
Miejsce
Nazwa drużyny
Mecze
Pkt
Bramki
1.
M-Piastowskie
28
55
154-89
2.
Cisownica
28
46
139-102
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Texas Hażlach
Fajna Paka
Stela Ustroń
DzięGol
Godziszów
Pogoń Połące
Kozakowice
Komtel
28
28
28
28
28
28
28
28
40
37
36
26
23
21
12
9
119-153
124-137
127-144
96-192
108-173
87-154
107-242
69-236
Tabela najlepszych strzelców Goleszowskiej Ligi Pi³karskich Szóstek o Puchar Wójta
Gminy Goleszów w sezonie 2013
Miejsce
Imię, Nazwisko
1.
2.
3.
Artur Pasterny
M-Piastowskie
Wojciech Chruszcz Godziszów
Jakub Molin
Cisownica
Nazwa drużyny
Suma bramek
27
17
16
Uroczyste zakończone sezonu 2013 Goleszowskiej Ligi
Piłkarskich Szóstek o Puchar Wójta Gminy Goleszów, dzięki
uprzejmości właściciela Wojciech Pilcha, odbyło się w Pubie
Gooleszów. Ufundowane przez Gminę Goleszów puchary oraz
dyplomy podczas zakończenia wręczyli: Krzysztof Glajcar –
wójt Gminy Goleszów oraz Kazimierz Wisełka – przewodniczący Rady Gminy Goleszów. Całość imprezy poprowadzili Przemysław Misiarz oraz Tomasz Jaszowski.
Kolejna edycja Goleszowskiej Ligi Piłkarskich Szóstek o Puchar Wójta Gminy Goleszów ruszy w kwietniu 2014 roku. Serdecznie zapraszamy do udziału w niej nie tylko drużyny z terenu
Gminy Goleszów!
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się
w przygotowanie i przeprowadzenie trzeciej edycji Goleszowskiej Ligi Piłkarskich
Szóstek o Puchar Wójta Gminy Goleszów. Szczególne słowa podziękowania kieruję do
Przemysława Misiarza i Grzegorza Żwaka oraz Damiana
Kożdonia – za wielki wkład
pracy włożony w prace organizacyjne i sędziowanie meczów.
Nieckarz Team – mistrzowie sezonu 2013 GLS
wraz z w³adzami samorz¹dowymi Gminy Goleszów, organizatorami i sêdziami
20
28
28
W imieniu organizatorów
Tomasz Jaszowski Zastępca Wójta
Gminy Goleszów
Panorama Goleszowska – listopad 2013
Strzelaj¹cy zwyciêzcy
Dobiega końca tegoroczny sezon łuczniczy. Najważniejsze
zawody na szczeblu międzynarodowym i krajowym już są za
nami. Znakomitą formę zaprezentowali zawodnicy będący wychowankami i zawodnikami Ludowego Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Orlik”, godnie reprezentując naszą gminę.
Najlepsze osiągnięcia wychowanków LUKS „Orlik”, startujących obecnie w innych klubach to:
Anna Stanieczek junior:
- Mistrzyni Polski na torach otwartych w drużynie,
- Mistrzyni Norwegii w hali oraz na torach otwartych.
Grzegorz Śliwka:
- I miejsce Ekstra Klasa Drużynowych Mistrzostw Polski,
- III miejsce w Klubowym Pucharze Europy,
- III miejsce Mistrzostw Polski seniorów,
- I miejsce w mikstach,
- II miejsce Mistrzostw Polski w drużynie.
Tomasz Cis:
- II miejsce Mistrzostw Polski w drużynie,
- II miejsce w mikstach,
- II miejsce w Klubowym Pucharze Europy,
- I miejsce Ekstra Klasa Drużynowych Mistrzostw Polski.
Agata Stanieczek (wychowanka „GROT” Zabierzów, zamieszkała na terenie gminy Goleszów)
- III miejsce Halowych Mistrzostw Polski w drużynie,
- Mistrzyni Polski na torach otwartych,
- II miejsce w klasyfikacji końcowej Ekstra Klasa Drużynowych
Mistrzostw Polski.
- Najlepsze wyniki zawodników LUKS „Orlik” Goleszów.
Gabriela Cieślar:
- Mistrzyni Polski Juniorów na torach otwartych,
- V miejsce Mistrzostw Polski Seniorów,
- III miejsce Mistrzostw Polski Seniorów w mikście z Dariuszem Sobelem,
- III miejsce w Pucharze Polski.
Stanisław Mroszczyk:
- V miejsce w końcowej klasyfikacji Pucharu Polski Seniorów,
- VIII miejsce Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów,
- I miejsce Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów w mikście
Wrêczenie medalu za zajêcie I miejsca podczas World Masters Games w Turynie
w środku Anna Stanieczek
z Anną Stanieczek.
Dariusz Sobel:
- III miejsce Mistrzostw Polski Seniorów na torach otwartych
w mikście z Gabrielą Cieślar,
- VI miejsce Mistrzostw Polski Seniorów w drużynie.
Anna Stanieczek:
- Mistrzyni World Masters Games w Turynie,
- Mistrzyni Międzynarodowych Zawodów Masters w Poznaniu,
- II miejsce w Pucharze Europy w drużynie, Riom Francja,
- IV miejsce Halowych Mistrzostw Europy w drużynie (Rzeszów),
- IX miejsce Halowych Mistrzostw Europy indywidualnie,
- III miejsce Halowych Mistrzostw Polski seniorów w Milówce,
- I miejsce Halowych Mistrzostw Polski w mikście ze Stanisławem Mroszczykiem,
- II miejsce Mistrzostw Polski Seniorów na torach otwartych
w Głuchołazach,
- I miejsce w Mistrzostw Polski Seniorów na torach otwartych
w Głuchołazach w mikście z Konradem Wojtkowiakiem.
Drużyna w składzie: Dariusz Sobel, Daniel Bujok, Stanisław
Mroszczyk, Konrad Wojtkowiak oraz Bartłomiej Duraj uplasowała się na VI miejscu Mistrzostw Polski w hali i na torach
otwartych.
Tekst Zbigniew Kohut
Foto Henryk Szylberg
Zawody strzeleckie na strzelnicy myśliwskiej HUBERTUS
27 października 2013 r. na strzelnicy myśliwskiej HUBERTUS w Goleszowie zostały przeprowadzone zawody strzeleckie dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, sympatyków strzelectwa sportowego oraz członków Ligi Obrony Kraju. Celem zawodów było
doskonalenie umiejętności strzeleckich i propagowanie sportów
obronnych wśród młodzieży
i sympatyków strzelectwa sportowego. W zawodach wzięło udział
48 uczestników, w czterech grupach w konkurencji karabinka
sportowego. Dorośli zmagali się
w czasie 20 minut z 20 strzałami, w postawie leżącej, na odległości 50 m, zaś młodzież w tych
samych warunkach oddawała 10
strzałów w ciągu 10 minut.
Wśród pań zwyciężyła Magdalena Panek z KŻR Orzeł Cieszyn, 151 pkt . W klasyfikacji mężczyzn Marian Krawczyk z tego
Panorama Goleszowska – listopad 2013
21
www.goleszow.pl/panoramagoleszowska
Wydawca: Gmina Goleszów
43–440 Goleszów, ul. 1 Maja 5
Redaktor naczelny:
Małgorzata Szteler-Furmaniuk
inspektor ds. org. pozarządowych i prasy lokalnej
UG Goleszów, budynek GOK, II piętro
tel./fax: 33 479 05 20, pa[email protected]
Współpracują: J. Cichy, J. Gawlik, F. Giecek,
Ż. Glac, W. Glajc, J. C. Hauptmann,
W. Hławiczka, A. Klimczak, A. Krzywoń,
P. Małysz, P. Misiarz, I. Mróz, B. i W. Pieńkowscy, A. Pieszka, A. Sikora, Z. Sobczyk,
P. Stanieczek, L. Tyrna, A. Wapienik, T. Waszut,
D. Wisełka, K. Wisełka, Cz. Wołos
Zdjęcia na okładce: MSF
Nakład: 2000 egzemplarzy
Skład i druk: Drukarnia Wydawnictwa ARKA
www.arkadruk.pl
Redakcja nie zwraca nadsyłanych tekstów
oraz zastrzega sobie prawo ich skracania
i opracowywania redakcyjnego.
Materiały do kolejnego numeru
Panoramy Goleszowskiej
prosimy składać do 3 grudnia 2013 r.
Wykaz telefonów Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych
Urząd Gminy
tel. centrala: 33 479 05 10 do 13
43–440 Goleszów, ul. 1 Maja 5
e-mail: [email protected]
Godziny urzędowania:
Poniedziałek, wtorek, czwartek : 7.00-15.00
środa: 7.00-16.00, piątek: 7.00-14.00
Referat Komunalny UG Goleszów
Goleszów, ul. Zakładowa 12
tel.: 33 479 38 33, 33 479 38 34
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Goleszów, ul. Cieszyńska 29
tel.: 33 479 05 17, 33 479 05 54
[email protected]
Gminny Ośrodek Kultury
Goleszów, ul. Cieszyńska 25
tel.: 33 479 05 21
[email protected]
Gminna Biblioteka Publiczna
Goleszów, ul. Cieszyńska 25
tel.: 33 479 05 22
Gminne Centrum Informacji
oraz Punkt Informacji Turystycznej
Goleszów, ul. Cieszyńska 29
tel.: 33 479 99 28
mail: [email protected]
22
samego koła, 171 pkt. Drugie miejsce przypadło Jackowi Danilukowi – 169 pkt,
z KORONA Gumna, trzecie miejsce zdobył Piotr Foltyn - 167 pkt, z LOK Hażlach.
W klasyfikacji młodzieży szkolnej w grupie dziewczyn kolejność była następująca:
pierwsze miejsce Agata Topór – 92 pkt, Julia Sowa – 80 pkt i Magdalena Hombek – 80, wszystkie trzy z LO im. Osuchowskiego. W grupie chłopców kolejność
była następująca: Szymon Borejza – 85 pkt, Olaf Warzecha – 80 pkt, obaj z LO
im. Osuchowskiego. Zaś trzecie miejsce przypadło Michałowi Machała z ZSTiO
Skoczów - 80 pkt.
W zawodach brała udział również grupa zawodników z KŻR OSP Dzięgielów.
Dekoracji rekordzistów dokonali: przewodniczący RG Goleszów Kazimierz
Wisełka, wiceprezes ZP-M LOK w Cieszynie ds. Sportów Obronnych Jan Żarski
i sędzia główny zawodów Erwin Mrózek. Zwycięzcy otrzymali Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Goleszów, okolicznościowe medale oraz dyplomy przygotowane przez organizatorów.
Zawody zaliczone zostały do punktacji w turnieju o tytuł Najlepszego Strzelca
Powiatu Cieszyńskiego.
Tekst: Kazimierz Wisełka
Foto: archiwum LOK Cieszyn.
„O Z³oty Dziêgiel”
W tym roku już po raz trzynasty przy pięknej jesiennej pogodzie odbył się
w Dzięgielowie kolejny bieg uliczny „O Złoty Dzięgiel”. 13 października sprzed
tamtejszej szkoły podstawowej ruszyła rekordowa liczba 260 zawodników.
Najlepszym okazał się Tomáš Lichý (1. Běžecký Jablunkov), drugie miejsce
zajął cisowniczanin Tomasz Wróbel, a na trzeciej pozycji uplasował się Marek
Charęża z Czechowic-Dziedzic. Wśród kobiet dystans 10 kilometrów i 800 metrów
najszybciej pokonała Lucie Szotkowská (1. Běžecký Jablunkov), natomiast w biegu
dla amatorów na dystansie ok. 5 kilometrów triumfował Adam Zelek z Cieszyna.
Z kolei w biegach młodzieżowych najszybsi okazali się: Veronika Siebeltová,
Petra Pavlásková, Eliška Kopcová (wszystkie TJ Slezan Frýde-Místek), Anežka
Bojková (1. Běžecký Jablunkov), Natálie Ernstová (TJ TŽ Třinec), Przemysław
Strządała (LKS Pogórze), Jan Tesarčík (TJ Slezan Frýdek-Místek), Wojciech Wojtyła (LKS Pogórze), Marek Sikora (1. Běžecký Jablunkov), Łukasz Macura (Brenna) oraz Jakub Nowak (Knurów). Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Fotoreportaż na www.goleszow.pl,
a wyniki na www.nasportowo.dziegielow.org.pl oraz www.sport.olza.pl
Organizatorem był Misyjny Klub Sportowo-Rekreacyjny „Centrum” Dzięgielów.
Sponsorzy:
Wójt Gminy Goleszów, Restauracja MARLIN - Bażanowice, Restauracja ViP - Cieszyn, Firma ALDO - Puńców, Drukarnia AKANT - Cieszyn, Firma Hi-Tec, Firma
JERZY - Dzięgielów, Firma KOSBUD - Leszna Górna, Bank Spółdzielczy w Cieszynie, Firma Jan Bielesz oraz FORTUNA Zakłady Bukmacherskie Cieszyn.
MKS-R „Centrum” Dzięgielów składa serdeczne podziękowania za pomoc
w organizacji i przeprowadzeniu zawodów: dyrektor SP Dzięgielów, OSP Dzięgielowa oraz Komendzie Powiatowej Policji z Cieszyna oraz Ustronia.
MSF
Miêdzynarodowy Konkurs Skoków Narciarskich Dzieci i M³odzie¿y
„Miko³aj w Goleszowie”
Organizator: Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Goleszów
Wspó³organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Gmina Goleszów
Miejsce zawodów: teren skoczni narciarskich w Goleszowie
Termin zawodów: 07.12.2013 r. (sobota)
godz. 9:30 – skoki treningowe
godz. 11.00 – rozpoczêcie konkursu skoków
Zawody zostan¹ przeprowadzone w nastêpuj¹cych kategoriach wiekowych:
rocznik 2004 i m³odsi, 2003, dziewczêta
skocznia K-17
rocznik 2002, 2001, 2000, OPEN
skocznia K-30
Serdecznie zapraszamy!
Panorama Goleszowska – listopad 2013
VII Miêdzynarodowy Turniej Szachowy
Mokate Open
Szachowa, można by już rzec, Gmina Goleszów była organizatorem VII Międzynarodowego Turnieju Szachowego Mokate
Open, który odbył się w niedzielę, 3 listopada br. w sali GOK-u.
Był to już 90. turniej zorganizowany w Goleszowie w ostatnich 11
latach!
Zawody były okazją do wręczenia medali i nagród za wyniki
w dodatkowych klasyfikacjach. Przyjęto zasadę, że firma Mokate
funduje nagrody w poszczególnych turniejach, a Gmina Goleszów
w dodatkowych klasyfikacjach na zakończenie cyklu Grand Prix.
Wyróżnieni zostali: najlepsi zawodnicy z Goleszowa, najlepsi
amatorzy (to ci bez kategorii), najlepsze zawodniczki, najlepsi do
12 lat i powyżej 65 lat. Z wielką przyjemnością wręczyliśmy medal
najstarszemu zawodnikowi startującemu w GP 2013 – Józefowi
Nowakowi z Ustronia (rocznik 1926) – którego gra budzi nasz szacunek i podziw.
Imienne medale z logo turniejów Mokate i herbem gminy przygotowaliśmy dla wszystkich najmłodszych, którzy walczyli w naszych silnych turniejach, teraz jeszcze na odległych pozycjach, ale
przecież każdy kiedyś zaczynał. Wszystko przed nimi, więc trzymamy kciuki. Jeśli nie zabraknie im determinacji, to oni właśnie
będą wynosić w przyszłości puchary z sal turniejowych, czego im
szczerze życzymy! Nie mamy nic przeciwko temu, żeby Goleszów
był jednym z ważnych epizodów w ich szachowej karierze.
Zawody poprzedziło oblężenie serwisu firmowego Mokate,
nie dlatego, że w pierwszą listopadową niedzielę herbata, kawa czy
czekolada były lepsze niż na poprzednich turniejach, tylko dlatego,
że kilkunastu zawodników uczestniczyło w tradycyjnym nocnym
maratonie szachowym w Pawłowicach i pyszne gorące napoje były
dla nich jedynym ratunkiem. Rozegrali po 40 partii w godzinach
od 20.00 do 8.00 i przyjechali do Goleszowa prosto na Mokate
Open. Tym razem zwyciężył brązowy medalista mistrzostw świata
niepełnosprawnych w Dreźnie FM Jacek Stachańczyk z Jaworzna, wyprzedził aktualną mistrzynię Polski do lat 18, mistrzynię
Warszawy i srebrną medalistkę drużynowych mistrzostw Europy
z Mariboru reprezentującą Polonię Warszawa WCM, Marię Leks.
Na kolejnych miejscach uplasowali się: junior Radosław
Dzierżak z Górnika Lędziny, za nim dwóch „maratończyków”:
Ukrainiec FM Siergiej Sziłov i Grzegorz Słabek z Wisły Kraków.
Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy!
Podczas gdy przedstawicielka Mokate Beata Michalik wraz
z zastępcą wójta Tomaszem Jaszowskim oraz przewodniczącym
Rady Gminy Goleszów Kazimierzem Wisełką wręczali puchary i nagrody, otrzymałem informację od sponsora, sympatyka
szachów, Adama Mokrysza z propozycją zorganizowania jeszcze
jednego turnieju w tym roku! Ta wiadomość niesamowicie mnie
ucieszyła!
Prawdopodobnie już 8 grudnia strachliwi pozostaną w domach, a Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie będzie miejscem
rozegrania kolejnego turnieju, tym razem zaproponujemy blitza
(zawodnik będzie miał 5 min. na rozegranie całej partii i aby tego
dokonać niezbędny jest tzw. refleks szachisty).
W najbliższym czasie w szachach światowych warte uwagi są
dwa wydarzenia: Drużynowe Mistrzostwa Europy rozgrywane
w Polsce i mecz o mistrzostwo świata. Norweski wiking Magnus
Carlsen poleci do Indii, aby odebrać koronę „tygrysowi z Madrasu” Viswanathanowi Anandowi, w gronie sekundantów aktualnego mistrza świata jest Polak Radosław Wojtaszek. Czy podejmując
walkę na terenie mistrza świata, młody mieszkaniec „krainy zórz
polarnych” (jak pisał na blogu Krzysztof Jopek) nie przecenia swoich sił? Na żywo obie imprezy można śledzić na stronie Polskiego
Związku Szachowego.
Tymczasem serdecznie zapraszamy do Goleszowa!
W imieniu organizatorów Karol Linert
Fotoreportaż na www.goleszow.pl, a wyniki na stronie
www.chessarbiter.com
„Z³oto Przeposka” 2013
W „Złotej Przeposce” odbywającej się po raz siedemnasty w sali GOK
w Goleszowie stanęło w szranki 6 drużyn z gminy Goleszów, by wykazać się
znajomością gwary. Uczestnicy przyjechali ze szkół podstawowych z Goleszowa, Bażanowic, Cisownicy i Dzięgielowa oraz gimnazjum goleszowskiego.
Konkurencje nie były łatwe. Oprócz dopasowania słów gwarowych do
znaczeń współczesnych, uzupełniania słów piosenek, przedstawiano reklamy w gwarze i krótkie gawędy. Tłumaczono również teksty na język gwarowy
i opisywano fotografie, na których znajdowało się mnóstwo starych przedmiotów, często już nieużywanych w dzisiejszych gospodarstwach domowych.
W chwilach przerwy czytano wiersze niedawno zmarłego Jana Chmiela z tomiku „Wiersze gwarą haftowane”, by w ten sposób uczcić jego pamięć. Komisja w składzie: Lidia Lankocz, Paweł Stanieczek, Anna Stanieczek i Urszula
Kenig wybrała zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych, którymi okazali
się reprezentanci Świetlicy Gminnej w Cisownicy pod kierunkiem Danuty
Brańczyk. Zadania konkursowe przygotowała Zuzanna Żur, a całość prowadziła Grażyna Brachaczek.
Po słodkim poczęstunku, rozdaniu nagród i dyplomów zrobiono pamiątkowe zdjęcie.
W następnych numerach prezentować będziemy teksty „Złotej Przeposki” 2013.
Wyniki:
Kategoria: gimnazjum
I miejsce – „Złoto Przeposka” – drużyna Świetlicy Gminnej w Cisownicy, grupa w składzie: Katarzyna Dorighi, Jacek
Gluza, Jerzy Raszka, Marcin Miech, Szymon Warski (opiekun: Danuta Brańczyk)
II miejsce „Strzybno Przeposka” – drużyna Gimnazjum
w Goleszowie, grupa w składzie: Elżbieta Stasik, Marcin Michalik, Mateusz Bracki, Natalia Pieszka, Anna Wojnar (opiekun: Jolanta Smolik)
Kategoria: szkoły podstawowe
I miejsce „Złoto Przeposka” – drużyna Świetlicy Gminnej
w Cisownicy, grupa w składzie: Amelia Malec, Martyna
Chraścina, Klaudia Kwaśniak, Joanna Zielina, Paulina Piskorz (opiekun: Danuta Brańczyk)
II miejsce „Strzybno Przeposka” – drużyna Szkoły Podstawowej w Goleszowie, grupa
w składzie: Klaudia Gawęda, Anna Haus, Monika Lupa, Zuzanna Studnik, Aleksandra Martynek (opiekun: Anna Szturc)
III miejsce „Jedwobno Przeposka” – drużyna Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie, grupa
w składzie:
Agnieszka Smolik, Patrycja
Kapustka, Natalia Krysta,
Magdalena Pluta, Paweł Kożdoń (opiekun: Sylwia Macihorska)
IV miejsce - drużyna Szkoły
Podstawowej w Bażanowicach, grupa w składzie: Zofia
Cieślar, Paulina Walczysko,
Magdalena Klimczak, Michał
Podżorski, Mariusz Szafarz
(opiekun: Anna Szarzec)
MSF
Zdjęcia na
www.goleszow.pl
w zakładce Fotoreportaże

Podobne dokumenty

Grudzień 2015 - Urząd Gminy Goleszów

Grudzień 2015 - Urząd Gminy Goleszów W związku z uchwałą Rady Gminy Goleszów Nr 0007.75.2015 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, począwszy od stycznia 2016 roku ob...

Bardziej szczegółowo