Fragmenty książki (strony 1-14 i 927-958)

Komentarze

Transkrypt

Fragmenty książki (strony 1-14 i 927-958)
Marek Jerzy Minakowski
Elita litewska
Elita Rzeczypospolitej
tom IX
rodziny senatorów-ministrów
Wielkiego Księstwa Litewskiego
Dr Minakowski
Kraków 2012
Egzemplarz № ░░░░░░░░
ISBN 978-83-63202-07-1
Wydawca:
Dr Minakowski
ul. Komandosów 5/10
30-334 Kraków
[email protected]
www.przodkowie.com, ElitaRP.pl
Złożono do druku w październiku 2012
Copyright © by Marek Jerzy Minakowski
Zasady serii Elita Rzeczypospolitej
3
Zasady serii Elita Rzeczypospolitej
Ogólną przedmowę do serii wydawniczej Elita Rzeczypospolitej umieściłem w
tomie I (Elita północnomazowiecka, Kraków 2011). W tomie II nie umieściłem jej z powo­
du braku miejsca. Począwszy od tomu III umieszczam ją w wersji skróconej, jak poni­
żej. Z czasem zasady te będą ewoluować (co jest nieuniknione przy długich seriach
wydawniczych), ale nie powinny to być zmiany głębokie.
1. Seria niniejsza przedstawia genealogię elity społeczno-politycznej Rzeczypo­
spolitej (Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego) od pokolenia kwitną­
cego w ostatnich latach jej istnienia (okres Sejmu Wielkiego) do dzisiaj.
2. Uczestnicy Sejmu Wielkiego (jego posłowie i senatorowie) urodzili się około
roku 1745. Tymczasem ostatnie kompletne wielotomowe kompendium genealogii elit
Rzeczypospolitej, obejmujące całość alfabetu, to Korona polska Kaspra Niesieckiego
(tzw. „Herbarz Niesieckiego”), ukończona w roku 1743 (autor zmarł w 1744). Misję ni­
niejszego dzieła można więc streścić następująco:
Elitę rodową początków Rzeczypospolitej pokazuje kronika Jana Dłu­
gosza, zakończona z jego śmiercią w roku 1480. Kolejne 263 lata są opi­
sane w herbarzu Niesieckiego. Elita Rzeczypospolitej przedstawia zaś
okres 267 lat od śmierci Niesieckiego do dzisiaj. Jak mają być sobie po­
dobne, tak muszą być od siebie różne — bo inne czasy je zrodziły
i inne okresy są w nich przedstawione.
3. Rozmaicie można definiować tradycyjną elitę i każda definicja ma swoje
wady. Chcąc być kompletnym, a jednocześnie nie przekraczać objętością czterdziestu
tomów, przyjąłem wypróbowaną definicję „potomków Sejmu Wielkiego”. Są to więc
posłowie na Sejm wybrani w wyborach 1788 i 1790 (obie kadencje Sejmu Czteroletnie­
go), senatorowie, którzy w tym czasie zaprzysięgli Konfederację sejmową, a także ro­
dzeństwo jednych i drugich wraz z potomstwem we wszystkich liniach aż do dziś.
4. Definicja ta nie rozróżnia stanu (szlachecki lub plebejski) ani sposobu dzie­
dziczenia (czy w linii męskiej, czy żeńskiej). Przez swą szerokość obejmuje więc ob­
szerne grupy zwane w XIX i XX wieku inteligencją — nawet wtedy, gdy w innych li ­
niach te same osoby wywodziły się ze stanu mieszczańskiego czy żydowskiego, albo
nawet chłopskiego. Nie rozróżnia narodowości, płci ani miejsca zamieszkania.
5. Inaczej niż dawniejsze herbarze, nie umieszczam tu informacji biograficz­
nych, a jedynie podstawowe daty życia opisywanych osób. Odsyłam za to, gdzie tylko
to możliwe, do artykułów zamieszczonych w Polskim Słowniku Biograficznym, który
ukazując się od roku 1935 doszedł już szczęśliwie do „Sz”.
6. Piszę tę książkę z perspektywy obywatela Rzeczypospolitej, a nie jednego z
wielu państw powstałych na jej gruzach. Tak się jednak złożyło, że większość żyjących
osób przedstawionych w tej książce mówi w domu po polsku. To samo dotyczy
4
Marek Jerzy Minakowski — Elita litewska
prenumeratorów. Dlatego w tym języku książkę tę napisałem. Jeżeli pojawią się odpo­
wiednio silne argumenty — wybrane tomy (lub nawet całość) chętnie zobaczyłbym też
w innych językach.
7. Elita Rzeczypospolitej podzielona jest na tomy według podziału administra­
cyjnego Rzeczypospolitej tak, by żaden tom nie przekraczał tysiąca stron. Czasami
udaje się zmieścić jedno województwo w jednym tomie (tak było w tomie II), czasem
tylko pół województwa (tak było w tomie I), a czasami na jeden tom składają się aż
cztery dawne województwa (jak w tomie III).
8. Kolejność tomów jest przypadkowa. Prenumeratorom wysyłane są kolejne
tomy, docelowo z częstotliwością miesięczną. Lista prenumeratorów umieszczona jest
na końcu niniejszego tomu. Gdyby ktoś zdecydował się na prenumeratę później, bra­
kujące tomy również otrzyma. Jest też możliwość zamawiania jedynie wybranych to­
mów, kosztuje to jednak więcej.
9. Każdy tom opatrzony jest tablicą genealogiczną pokazującą powiązania we­
wnątrz grupy osób stanowiących elitę danego regionu. Te tablice pokazują, że w każ­
dym z tych przypadków mamy do czynienia z jedną de facto rodziną, a wyróżnianie
„rodzin” według nazwisk lub pochodzenia od konkretnej osoby ma charakter umow­
ny. Stanowią uproszczoną mapę umożliwiającą odnalezienie się w gąszczu powiązań
rodzinnych.
10. Właściwa treść zebrana jest w rozdziałach opisujących rodzinę danego
członka elity wraz z jej koligacjami.
11. Wybierając osoby ważne, z którymi powiązania pokazać warto, kieruję się
przede wszystkim kryterium posiadania biogramu w Polskim słowniku biograficznym.
Dzieło to, wydawane początkowo przez Polską Akademię Umiejętności, a obecnie
przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ukazuje się od roku 1935 i dochodzi do
końca litery „S”, opisując ponad 26.000 osób żyjących na terenach Rzeczpospolitej lub
mocno z nią związanych od pradziejów do końca XX wieku. Osoby o nazwiskach za ­
czynających się na T-Ż są przez to niesprawiedliwie dyskryminowane, czy jednak
można czekać kolejne ćwierć wieku (albo i więcej) aż dzieło to zostanie dokończone?
Nie znam innego obiektywnego standardu, który pozwoliłby ocenić, kto jest postacią
ważną, a o kim pamiętać się nie musi. Z Polskiego słownika biograficznego wybieram
więc około 50 osób, które są najbliżej powiązane z bohaterem danego rozdziału. Poka­
zują one krąg rodzinny tego człowieka: ludzi którzy mogli mieć wpływ na niego i tych,
na których skutecznie mógł on wpłynąć. Ci ludzie również zaliczani być mogą do elity
danej okolicy. Potem przedstawiam potomków danego senatora lub posła i potomków
jego rodzeństwa (wszak uprawianie polityki było wtedy zajęciem rodzinnym, a pozy­
cja polityczna była dziedziczona i przekazywana przez mariaże). Tam, gdzie jest mi
znana, przedstawiam tę genealogię do początku wieku XXI.
12. W genealogii potomków danej osoby umieszczam również odsyłacze do
bohaterów haseł Polskiego słownika biograficznego blisko powiązanych z osobami do niej
należącymi. W ten sposób pokazuję, w którą stronę (geograficznie i społecznie) migro­
wała elita danej okolicy.
Zasady serii Elita Rzeczypospolitej
5
13. Przy każdej osobie umieszczonej w genealogii zamieszam listę wszystkich
źródeł (z drobnymi wyjątkami), które wykorzystałem zbierając informacje o danej oso­
bie. Źródła te wymienione są potem starannie na końcu danego rozdziału. Jeżeli więc
wnikliwy czytelnik znajdzie tam informację niepełną, błędną lub zaskakującą, łatwo
ustalić przyjdzie kogo za stan ten należy winić.
Zbierając informacje do tej publikacji starałem się opierać głównie na źródłach
opublikowanych, z których przede wszystkim wymienić należy wspominany tu wielo­
kroć Herbarz polski Adama Bonieckiego, ponadto Polski słownik biograficzny, publikacje
Włodzimierza Dworzaczka (Genealogię i pośmiertne Teki Dworzaczka), Szlachtę wylegity­
mowaną w Królestwie Polskim Elżbiety Sęczys, Ziemian polskich XX wieku wydawnictwa
DiG, Genealogie rodów utytułowanych w Polsce Tomasza Lenczewskiego, Rocznik szlachty
polskiej i Almanach błękitny J.S. Dunina-Borkowskiego i wiele, wiele innych.
Większość tych źródeł kończy się jednak na wieku XIX, dlatego informacje o
osobach żyjących współcześnie musiałem zbierać częściowo od samych rodzin, wysy­
łając tysiące ankiet i otrzymując tysiące odpowiedzi. Serdecznie dziękuję tym wszyst­
kim, którzy byli łaskawi przekazać swoje materiały wyciągnięte z rodzinnych archi­
wów i pamięci starszych członków rodzin. Najwięcej był mi łaskaw przekazać książę
Jerzy Czartoryski z Ottawy w Kanadzie, który pieczołowicie zbierał przez dziesięciole­
cia informacje o wszystkich potomkach Adama Kazimierza Czartoryskiego (1734-1823)
i rodzin spokrewnionych, będąc bezcennym źródłem wiedzy na temat XX-wiecznych
potomków polskiej arystokracji. Jeszcze raz wszystkim Państwu serdecznie dziękuję.
Wszystkie te listy przechowuję w moim archiwum i w razie wątpliwości w dowolnym
momencie mogę do nich powrócić.
Na początku listy źródeł (przed dwukropkiem) podaję zawsze sygnaturę da­
nej osoby w moim archiwum. Sygnatury te są jednoznaczne (nigdy dwie osoby nie
mają tego samego) i zasadniczo się nie zmieniają, co pozwala na odróżnianie osób, któ­
re żyły w tym samym czasie i nosiły te same imiona i nazwiska. Te same sygnatury są
wykorzystywane w innych moich publikacjach, takich jak Wielka Genealogia Mina­
kowskiego i Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego. W moim archiwum informacje z
każdego źródła przechowywane są osobno, dzięki czemu w razie wątpliwości zawsze
można ustalić, skąd dana informacja (imię, data, przypisanie do rodziców itd.) została
zaczerpnięta i kiedy to miało miejsce.
14. Pisownia polskich nazwisk szlacheckich wciąż czeka na uporządkowanie.
Poświęciłem temu dwa artykuły, dostępne w Internecie: System polskich nazwisk szla­
checkich (http://minakowski.pl/system-polskich-nazwisk-szlacheckich) i Będę rozróż­
niał 3 rodzaje „z” w genealogii (http://minakowski.pl/bede-rozroznial-3-rodzaje-z-wgenealogii). W niniejszej serii używam dwóch konwencji: minimalnej i maksymalnej.
Wersję maksymalną (ze wszelkimi przydomkami, herbem tytułem arystokratycznym
itd.) podaję raz w danej linii, a poza tym skracam do wersji minimalnej. Dlatego zwy ­
kle piszę „Emilia Plater” zamiast pełnej formy „Emilia hr. Broel-Plater z Broelu h. wł.”
(1806-1831) oraz „Cecylia Plater” zamiast „Cecylia hr. Plater-Zyberk” (1853-1920) lub
„Cecylia Plater-Zyberkówna”.
Imion jednej osoby podaję najwyżej trzy, przy czym staram się sprowadzać je
do formy dziś powszechnie używanej (tak jak dzisiaj znany jest święty, którego imię
6
Marek Jerzy Minakowski — Elita litewska
nadano na chrzcie). Gdy jednak jedna osoba w źródłach pojawia się pod różnymi imio­
nami, mogą się zdarzyć aberracje, które nie wszystkie uda się poprawić. Imię, pod któ­
rym dana osoba jest powszechnie znana, staram się umieszczać jako pierwsze, nawet
gdy na chrzcie było ono imieniem drugim czy trzecim.
Wielkie Księstwo Litewskie i jego elita
7
Wielkie Księstwo Litewskie i jego elita
W 1569 r., na trzy lata przed śmiercią ostatniego Wielkiego Księcia
Litewskiego z dynastii Jagiellonów, Zygmunta II Augusta, Wielkie Księstwo Litewskie
zawarło unię z Koroną Polską wiążąc się z nią na trwałe w jeden organizm. Dokonano
wtedy wielkiego przesunięcia granic WXL: Korona przejęła województwo podlaskie
(dawne sporne tereny między Litwą a Mazowszem, wcielonym do Korony 40 lat
wcześniej) oraz trzy południowe województwa: kijowskie, wołyńskie i bracławskie
(oraz pretensje do Rusi Czernihowskiej, która zdobyta przez Moskwę w 1503 jako
część Litwy wróciła w 1619 r. już do Korony). Odtąd południowa, zachodnia i
północna granica Litwy pozostawała niezmienna, obejmując z grubsza ziemie
dzisiejszych państw Litwy i Białorusi.
Ilustracja 1: Rzeczpospolita w okresie największego zasięgu terytorialnego, źródło: Wi­
kipedia, Wolna Encyklopedia. Na czarno zaznaczono obszar, którego dotyczy niniej­
szy tom
Rosją).
Ruchoma pozostawała nadal granica między Litwą a Moskwą (późniejszą
Dotyczyło to województw kresowych: połockiego, witebskiego,
8
Marek Jerzy Minakowski — Elita litewska
mścisławskiego i smoleńskiego. Pamiętać jednak należy, że nawet w czasach gdy
ziemie te leżały poza granicami Rzeczypospolitej, ich elita często uchodziła na na
tereny nie okupowane i reprezentowała je na sejmach i w Senacie. Wystarczyło, że
skrawek województwa znajdował się w Rzeczypospolitej, by formalnie urządzić na
nim sejmik i obrać posłów; niezależnie od tego, król nadal mógł mianować senatorów
reprezentujących dane województwo (np. wojewoda smoleński zasiadał w Senacie aż
do 1793 r.).
W tomie niniejszym zajmiemy się tą częścią elity senatorskiej Wielkiego
Księstwa Litewskiego, która zajmowała urzędy ogólnokrajowe, bez przydziału
terytorialnego. Używane jest czasem pojęcie „urzędów centralnych”, ale jest ono
trochę mylące – bo choć rezydowali oni przy wielkim księciu, terenem ich działalności
było całe państwo, a nie tylko stolica.
Ministrowie (jak ich nazywano) należeli także do swoich elit lokalnych – ich
ojcowie, bracia, synowie czy teściowie bywali wojewodami, kasztelanami lub posłami
z konkretnych województw. Możemy ich jednak nazwać po prostu „elitą litewską”
choćby dlatego, że aby zostać ministrem, trzeba było być w elicie ogólnokrajowej – czy
to z urodzenia i koligacji, czy to z racji osobistych zdolności (choćby miała to być tylko
niezwykła zdolność zdobywania zaufania wielkiego księcia).
W Sejmie Wielkim udział wzięło (złożyło ślubowanie) wszystkich ośmiu
litewskich senatorów-ministrów: obaj marszałkowie (wielki i nadworny), kanclerz i
podkanclerzy (tj. wicekanclerz), obaj podskarbiowie (wielki i nadworny) oraz obaj
hetmani (wielki i polny).
Ministrowie Wielkiego Księstwa Litewskiego (w nawiasach kwadratowych
sygnatury wg archiwum autora):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
marszałek wielki litewski Władysław Gurowski [7.379.60]
marszałek nadworny litewski Ignacy Potocki [15.105.440]
kanclerz wielki litewski Aleksander ks. Sapieha [15.105.929]
podkanclerzy litewski Joachim Chreptowicz [3.200.364]
podskarbi wielki litewski Stanisław ks. Poniatowski [dw.4883]
podskarbi nadworny litewski Antoni Dziekoński [5.404.50]
hetman wielki litewski Michał Ogiński [3.662.313]
hetman polny litewski Ludwik Tyszkiewicz [dw.15977]
Widzimy tu 8 osób, noszących 8 różnych nazwisk (Chreptowicz, Dziekoński,
Gurowski, Ogiński, Poniatowski, Potocki, Sapieha, Tyszkiewicz). Załączona do tego
tomu tablica genealogiczna pokazuje, że jest to jedna, bliska rodzina: istotna część elity
litewskiej.
A oto niektóre ciekawe osoby, jakie można znaleźć w tym tomie:

aktorzy: Anna Czartoryska (1984-), Jan Englert (1943-), Juliusz Osterwa (18851947), Beata Tyszkiewicz (1938-);
Wielkie Księstwo Litewskie i jego elita
9

dziennikarze: Maria Bnińska (1965-), Adam Boniecki (1934-), Jan Cieński
(1965-), Tadeusz Fredro-Boniecki (1943-), Andrzej Iwicki (1947-), Tomasz
Łubieński (1938-), Aleksander Małachowski (1924-2004), Ewa NowinaKonopka (1970-), Piotr Pacewicz (1953-), Michał Szułdrzyński (1980-), Jacek
Woźniakowski (1920-), Wojciech Wybranowski (1973-);

filozofowie: Mirosław Dzielski (1941-1989), Stefan Swieżawski (1907-2004);

historycy: Karolina Lanckorońska (1898-2002), Sławomir Leitgeber (19212010), Andrzej Paczkowski (1938-), Seweryn Uruski (1817-1890), Teodor
Żychliński (1830-1909);

kolekcjonerzy: Izabella Czartoryska (1745-1835);

literaci: Andrzej Bursa (1932-1957), Zbigniew Herbert (1924-1998), Ludwik
Hieronim Morstin (1886-1966), Eustachy Rylski (1944-);

ludzie Kościoła: Adam Sapieha (1867-1951), Marek Starowieyski (1937-);

malarze: Józef Brandt (1841-1915), Piotr Michałowski (1800-1855), Franciszek
Starowieyski (1930-2009);

muzycy: Milo Kurtis (1951-), Michał Kleofas Ogiński (1765-1833);

politycy dziewiętnastowieczni: Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861);

politycy powojenni: Ryszard Reiff (1923-2007);

politycy przedwojenni: Edward Raczyński (1891-1993);

politycy współcześni: Lidia Goeringer d'Oedenberg (1957-), Hanna
Gronkiewicz-Waltz (1952-), Aleksander Małachowski (1924-2004), Halina
Nowina-Konopka (1938-), Róża Thun (1954-);

przedsiębiorcy: Leopold Kronenberg (1812-1878), Jan Kulczyk (1950-), Henryk
Łubieński (1793-1883), Stanisław Tyczyński (1958-);

reżyserzy: Andrzej Wajda (1926-);

wojskowi: Henryk Hubal-Dobrzański (1897-1940).
10
Marek Jerzy Minakowski — Elita litewska
Rodzina
Joachima
Chreptowicza,
podkanclerzego litewskiego
Pod Konfederacją Stanów Sejmujących 1788-1792
Chreptowicz - senator (podkanclerzy litewski).
podpisany
jako
Joachim
W Polskim Słowniku Biograficznym (t. 3, str. 441) jako: CHREPTOWICZ Joachim
Litawor (1729-1812) kanclerz wielki litewski.
Jego rodzicami byli Marcin Chreptowicz * 30 XI 1698 w Szczorsach † 17 IV 1766 w
Wilnie [3.200.351: Bon., PSB, Cz., ] i Regina Wojna † 1763 [3.200.361: Bon., PSB, Cz., ].
Dziadkami ze strony ojca byli Michał Chreptowicz h. Odrowąż
Felicjanna Kiersnowska [3.200.350: Bon.].
Dziadkami ze strony matki byli Jan Wojna
Bon., PSB].
[3.200.362: Bon., PSB]
[3.200.342: Bon.]
i Teofila Raes
i
[3.200.363:
Krąg rodzinny
Oto ludzie z jego rodziny, zaszczyceni biogramem w Polskim Słowniku Biograficznym. O
kolejności decyduje, ile osób, z których każda następna jest dzieckiem, rodzicem lub
małżonkiem poprzedniej, należy ustawić by te dwie osoby połączyć.
Dla oszczędności miejsca ograniczam ten łańcuch do 5 ogniw. Tam gdzie relację jest
trudno nazwać, ograniczam się do podania, jak długi jest najkrótszy łańcuch od jakiejś
osoby bliskiej.
1. CHREPTOWICZ Adam (1768-1846) filantrop, mecenas (PSB t. 3 s. 440) - syn
2. BRZOSTOWSKI Karol (1796-1854) działacz społeczny (PSB t. 3 s. 50) - wnuk
3. BRZOSTOWSKI Michał Hieronim (1762-1806) starosta grodowy miński (PSB t.
3 s. 53) - zięć
4. PRZEZDZIECKI Antoni Tadeusz (1718-1772) podkanclerzy Wielkiego
Księstwa Litewskiego (PSB t. 29 s. 51) - teść
5. BRZOSTOWSKI Stanisław (1733-1769) wojewoda inflancki, starosta bystrzycki
(PSB t. 3 s. 56) - teść córki
6. CHREPTOWICZ Karol Litawor (XVIII w.) konfederat barski (PSB t. 3 s. 443) szwagier
7. GRANOWSKI Michał (2. poł. XVIII w.) poseł sejmowy (PSB t. 8 s. 550) - ojciec
synowej
8. NIESIOŁOWSKI Kazimierz Ignacy (ok.1676-po1752) kasztelan smoleński (PSB
t. 23 s. 55) - od matki 2 os.
9. OGIŃSKI Józef Jan (1700-1736) wojewoda trocki (PSB t. 23 s. 614) - dziad żony
10. PRZEZDZIECKI Aleksander (ok. 1665-1733/34) kasztelan inflancki (PSB t. 29
s. 45) - dziad żony
Rodzina Joachima Chreptowicza, podkanclerzego litewskiego
11
11. RADZIWIŁŁOWA Helena (1753-1821) wojewodzina wileńska, twórczyni
Arkadii pod Łowiczem (PSB t. 30 s. 390) - szwagierka
12. BRZOSTOWSKA Genowefa (ok. 1725-1792) kasztelanowa połocka (PSB t. 3 s.
45) - ciotka żony
13. LUBOMIRSKI Michał (1752-1809) generał wojsk koronnych (PSB t. 18 s. 38) ojciec innego męża synowej
14. OGIŃSKI Kazimierz Dominik (zm. 1733) wojewoda wileński (PSB t. 23 s. 615) pradziad żony
15. OGIŃSKI Michał Kazimierz (1730-1800) hetman, muzyk (PSB t. 23 s. 624) - wuj
żony
16. PAC Bonifacy Teofil (zm. 1678) oboźny litewski (PSB t. 24 s. 694) - prapradziad
17. POCIEJ Aleksander Michał (1774-1846) ostatni oboźny (PSB t. 27 s. 25) - od
synowej 2 os.
18. POCIEJ Leonard (ok. 1730-1774) strażnik litewski (PSB t. 27 s. 37) - od synowej
2 os.
19. PRZEZDZIECKI Karol Dominik (1780/81-1832) pułkownik wojsk Księstwa
Warszawskiego, powstaniec 1830 (PSB t. 29 s. 56) - bratanek żony
20. PRZEZDZIECKI Konstanty (1782-1856) ziemianin, marszałek szlachty guberni
podolskiej (PSB t. 29 s. 57) - bratanek żony
21. RADZIWIŁŁ Albrycht (1717- po 1790) starosta rzeczycki, konfederat barski
(PSB t. 30 s. 148) - dziad synowej
22. RADZIWIŁŁ Antoni Henryk (1775-1833) polityk, kompozytor, wiolonczelista,
mecenas sztuki (PSB t. 30 s. 156) - siostrzeniec żony
23. RADZIWIŁŁ Michał Gedeon (1778-1850) wódz naczelny powstania 1830/31
(PSB t. 30 s. 309) - siostrzeniec żony
24. RADZIWIŁŁ Michał Hieronim (1744-1831) wojewoda wileński, ordynat klecki
(PSB t. 30 s. 306) - szwagier żony
25. RADZIWIŁŁOWA Anna Ludwika (1729-1771) hetmanowa wielka litewska,
wojewodzina wileńska (PSB t. 30 s. 387) - od zięcia 2 os.
26. BRZOSTOWSKI Adam (1722-1790) kasztelan połocki (PSB t. 3 s. 46) - wuj żony
27. BRZOSTOWSKI Aleksander (zm. 1820) kasztelan mazowiecki (PSB t. 3 s. 47) brat cioteczny żony
28. BRZOSTOWSKI Jan Władysław (1646-1710) starosta subocki i oziacki (PSB t. 3
s. 49) - od zięcia 3 os.
29. BRZOSTOWSKI Michał (1722-1784) podskarbi litewski (PSB t. 3 s. 52) - wuj
żony
30. BRZOSTOWSKI Michał (zm. 1800) starosta puński (PSB t. 3 s. 53) - brat
cioteczny żony
31. BRZOSTOWSKI Paweł Ksawery (1739-1827) referendarz litewski (PSB t. 3 s.
55) - stryj zięcia
32. BRZOSTOWSKI Robert (ur. 1748) kasztelan połocki (PSB t. 3 s. 56) - stryj zięcia
33. BUCZYŃSKA Matylda (1811-1867) filantropka (PSB t. 3 s. 87) - od żony 4 os.
34. CZARTORYSKI Adam Konstanty (1804-1880) oficer ordynansowy
Chłopickiego (PSB t. 4 s. 269) - od żony 4 os.
35. CZARTORYSKI Konstanty Adam (1773-1860) generał (PSB t. 4 s. 283) - od
żony 4 os.
12
Marek Jerzy Minakowski — Elita litewska
36. CZARTORYSKI Stanisław (zm. 1766) łowczy wielki koronny (PSB t. 4 s. 297) od synowej 3 os.
37. DOLSKI Jan Karol (1637-1695) marszałek wielki litewski (PSB t. 5 s. 288) prapradziad żony
38. GIEŁGUD Andrzej Kazimierz (zm. 1711) pisarz wielki litewski (PSB t. 7 s. 438)
- od synowej 3 os.
39. GRANOWSKI Stanisław (zm. 1726) starosta perejasławski (PSB t. 8 s. 550) - od
synowej 3 os.
40. GÜNTHER von Heidelsheim Adam (1782-1854) ziemianin, mecenas sztuki
(PSB t. 9 s. 199) - od żony 4 os.
41. KRYSZPIN-KIRSZENSZTEIN Jerzy Hieronim (ok. 1673-1736) hetman polny
litewski (PSB t. 15 s. 500) - od ojca 4 os.
42. LUBOMIRSKI Edward Kazimierz (1796-1823) poeta, dyplomata (PSB t. 18 s. 8)
- od synowej 3 os.
43. LUBOMIRSKI Stanisław (1704-1793) wojewoda bracławski, kijowski (PSB t. 18
s. 50) - od synowej 3 os.
44. MOSTOWSKI Paweł Michał (ok. 1721-1781) wojewoda pomorski i
mazowiecki, konfederat barski (PSB t. 22 s. 68) - teść szwagra
45. MYCIELSKI Maciej (1690-1747) kasztelan kaliski, poznański (PSB t. 22 s. 341) od zięcia 3 os.
46. OGIŃSKA Helena (ok. 1700-1792) marszałkowa, kasztelanowa wileńska (PSB
t. 23 s. 593) - od żony 4 os.
47. OGIŃSKA Józefa Aleksandra (1730-1798) hetmanowa (PSB t. 23 s. 589) - ciotka
żony
48. OGIŃSKI Jan Jacek (zm. 1684) wojewoda płocki, hetman polny litewski (PSB t.
23 s. 613) - prapradziad żony
49. PAC Jan Krzysztof (zm. 1702) podkomorzy, poseł (PSB t. 24 s. 702) - od ojca 4
os.
50. PAC Piotr (po 1570-1642) podskarbi nadworny, wojewoda trocki (PSB t. 24 s.
743) - praprapradziad
51. PLATER August Hiacynt (po 1745-1803) marszałek konfederacji targowickiej
(PSB t. 26 s. 647) - brat cioteczny żony
52. PLATER Józef Wincenty (1745-1806) pisarz polny litewski, kasztelan (PSB t. 26
s. 662) - brat cioteczny żony
53. PLATER Kazimierz Konstanty (1749-1807) starosta, kasztelan, pisarz,
targowiczanin (PSB t. 26 s. 665) - brat cioteczny żony
54. PLATER Konstanty Ludwik (1722-1778) starosta, kasztelan (PSB t. 26 s. 672) wuj żony
55. POCIEJ Aleksander (zm. 1770) wojewoda trocki (PSB t. 27 s. 23) - od synowej 3
os.
56. PRZEZDZIECKA Maria (1823-1890) malarka, filantropka (PSB t. 29 s. 43) - od
żony 4 os.
57. PRZEZDZIECKI Aleksander Narcyz (1814-1871) historyk, literat, wydawca
źródeł (PSB t. 29 s. 45) - wnuk szwagra
58. PUZYNINA Albina Gabriela (1815-1869) pisarka (PSB t. 29 s. 503) - od żony 4
os.
Rodzina Joachima Chreptowicza, podkanclerzego litewskiego
13
59. RACZYŃSKI Kazimierz (1739-1824) marszałek nadworny koronny (PSB t. 29 s.
644) - od synowej 3 os.
60. RADZISZEWSKI Michał (1743- po 1812) marszałek dworu, poseł, chorąży
starodubowski (PSB t. 30 s. 126) - szwagier zięcia
61. RADZISZEWSKI Stanisław (1788-1844) oficer napoleoński, powstaniec 1830,
emigrant (PSB t. 30 s. 130) - od zięcia 3 os.
62. RADZIWIŁŁ Bogusław Fryderyk (1809-1873) generał pruski, ordynat
przygodzki (PSB t. 30 s. 173) - od żony 4 os.
63. RADZIWIŁŁ Hieronim Wincenty (1759-1786) podkomorzy litewski, poseł (PSB
t. 30 s. 188) - od zięcia 3 os.
64. RADZIWIŁŁ Leon Hieronim Dominik (1808-1885) ordynat klecki, fligeladiutant cesarski, generał (PSB t. 30 s. 283) - od żony 4 os.
65. RADZIWIŁŁ Maciej (1749-1800) kasztelan wileński, dramatopisarz,
kompozytor (PSB t. 30 s. 285) - wuj zięcia
66. RADZIWIŁŁ Marcin Mikołaj (1705-1782) krajczy litewski, ordynat ołycki (PSB
t. 30 s. 290) - teść szwagierki
67. RADZIWIŁŁ Michał Kazimierz «Rybeńko» (1702-1762) hetman wielki litewski,
wojewoda wileński, ordynat nieświeski i ołycki (PSB t. 30 s. 299) - od zięcia 3
os.
68. RADZIWIŁŁ Mikołaj Faustyn (1688-1746) miecznik litewski, wojewoda
nowogródzki (PSB t. 30 s. 361) - od synowej 3 os.
69. RADZIWIŁŁ Wilhelm (1797-1870) generał, ordynat nieświecki i ołycki,
numizmatyk (PSB t. 30 s. 375) - od żony 4 os.
70. RADZIWIŁŁOWA Aleksandra (1796-1864) twórczyni rezydencji szpanowskiej,
malarka-amatorka (PSB t. 30 s. 382) - od żony 4 os.
71. RADZIWIŁŁÓWNA Eliza (1803-1834) miłość cesarz Wilhelma I (PSB t. 30 s.
420) - od żony 4 os.
72. SAPIEHA Kazimierz Jan (ok. 1642-1720) wojewoda wileński, hetman wielki
litewski (PSB t. 35 s. 37) - od synowej 3 os.
73. SAPIEŻYNA Anna Jadwiga (1772-1859) ziemianka (PSB t. 35 s. 161) - od
synowej 3 os.
Potomkowie bezpośredni
Joachim Litawor Litawor-Chreptowicz h. Odrowąż * 4 I 1729 w Jasieńcu † 4 III 1812 w
Warszawie [3.200.364: Bon., PSB, Zr1, Cz., Zr2, Zr3]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 3, str. 441) jako:
CHREPTOWICZ Joachim Litawor (1729-1812) kanclerz wielki litewski
× 2 XII 1766 Konstancja Przeździecka † 20 III 1787 Warszawa poch. Warszawa [3.200.369:
Bon., PSB, Cz., Zr2] (rodzice: Antoni Przeździecki h. Pierzchała * 1718 Nowe Troki † 28 III
1772 Warszawa poch. Warszawa [3.200.370: Bon., PSB, Dw., Cz., Zr4, Zr3]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 29, str. 51) jako:
PRZEZDZIECKI Antoni Tadeusz (1718-1772) podkanclerzy Wielkiego Księstwa
Litewskiego
14
Marek Jerzy Minakowski — Elita litewska
i Katarzyna ks. Ogińska h. Oginiec * ok. 1725 Troki [3.200.371: Bon., PSB, Dw., Cz., Zr4])
Ojciec teścia: Aleksander Przeździecki * ok. 1665 † 1732 [3.200.317: Bon., PSB, Zr3]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 29, str. 45) jako:
PRZEZDZIECKI Aleksander (ok. 1665-1733/34) kasztelan inflancki
Ojciec teściowej: Józef Tadeusz Ogiński * 1693 Troki † 3 XII 1736
[dw.15103: PSB, Dw., Cz.,
Zr4, Zr3]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 23, str. 614) jako:
OGIŃSKI Józef Jan (1700-1736) wojewoda trocki
1. Adam Chreptowicz * 19 III 1768 w Szczorsach † 25 XII 1844 Wiszniew
[3.200.374:
Bon., PSB, Zr1, Łuszcz, Cz., Zr4, Zr2, ]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 3, str. 440) jako:
CHREPTOWICZ Adam (1768-1846) filantrop, mecenas
× Marianna Granowska * 1774 Zamość † 12 VI 1846 Wiedeń [7.53.153: Bon., PSB, Dw.,
Łuszcz, Cz., Zr4, Zr5] (rodzice: Michał Antoni Granowski z Granowa i Granówka h.
Leliwa * ok. 1748 Berdyczów [7.53.149: Bon., PSB, Dw., Cz., Zr4]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 8, str. 550) jako:
GRANOWSKI Michał (2. poł. XVIII w.) poseł sejmowy
i Maria Aleksandra ks. Radziwiłł na Nieświeżu h. Trąby * 28 II 1753 Berdyczów
[7.53.154: Bon., PSB, Dw., Cz., Zr4])
Ojciec teściowej: Wojciech Albrycht Radziwiłł * 25 III 1717 Berdyczów † 1762 Glussk
[3.598.216: Bon., PSB, Dw., Cz., Zr4]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 30, str. 148) jako:
RADZIWIŁŁ Albrycht (1717- po 1790) starosta rzeczycki, konfederat barski
2. Ewa Chreptowicz * 9 V 1769 Warszawa † 8 II 1813 poch. Warszawa
[3.200.372: Bon.,
PSB, Łuszcz, Cz., Zr2]
× Michał Hieronim Brzostowski * 14 IV 1762 w Nieświeżu † 1806 Wilno
[2.503.143:
Bon., PSB, Zr1, Łuszcz, Cz.]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 3, str. 53) jako:
BRZOSTOWSKI Michał Hieronim (1762-1806) starosta grodowy miński
(rodzice: Stanisław Brzostowski z Brzostowa h. Strzemię * 2 III 1733 Wołkołata † 8
IV 1769 w Rubieżewicach poch. Michaliszki [2.503.133: Bon., PSB, Dw., Łuszcz, Cz., Zr4, Zr3]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 3, str. 56) jako:
BRZOSTOWSKI Stanisław (1733-1769) wojewoda inflancki, starosta bystrzycki
i Teofila ks. Radziwiłł na Nieświeżu h. Trąby * 25 V 1745 Nieśwież [2.503.138: Bon.,
PSB, Dw., Łuszcz, Cz., Zr4, Zr6])
Matka teściowej: Anna Luiza Mycielska * 24 X 1729 Lwów † 19 III 1771 Drezno
[dw.13924: PSB, Dw., Cz., Zr4]
Rodzina Ludwika Tyszkiewicza, hetmana polnego litewskiego
927
w Pol. Słown. Biograf. (t. 41, str. 401) jako:
STADNICKI Juliusz Napoleon (1806-1863) urzędnik, powstaniec
listopadowy, ziemianin
i Maria Grabowska z Grabowa h. Pobóg * 15 VI 1848 Lubelskie † 1848 [7.10.83:
Bon., PSB, Łuszcz, Cz., Zr15])
Ojciec teścia: Antoni Stadnicki * ok. 1757 † 26 III 1832 [lu.29106: PSB, Zr16, Łuszcz,
Zr17, Cz.]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 41, str. 373) jako:
STADNICKI Antoni h. Szreniawa (ok. 1757-1832) starosta zatorski
Ojciec teściowej: Tomasz Grabowski * 1787 † 28 X 1840 w Dreznie poch.
Drezno [7.10.75: Bon., PSB, Dw., Łuszcz, Zr1]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 8, str. 513) jako:
GRABOWSKI Tomasz (1787-1840) senator
a) Stanisław Stadnicki * 1867 [lu.29141: Łuszcz, Cz.]
2. Aleksandra Jordan [9.104.499: Bon.]
× Konstanty Dembowski * 20 VIII 1836 w Dobrzykowie [4.341.344: Bon.] (rodzice:
Teodor Dembowski na Kosmaczowie h. Jelita * 30 XI 1809 w Warszawie † 19
X 1865 w Dobrzykowie [4.341.330: Bon., Leg., PSB, Zr16, Cz.] i Wirginia de Bontemps
[4.341.342: Bon., Zr18])
Ojciec teścia: Teodor Mikołaj Dembowski * 5 XII 1766 w Warszawie † 11 IV
1824 w Warszawie poch. w Dobrzykowie [4.341.276: Bon., Leg., PSB, Zr16, Cz.]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 5, str. 100) jako:
DEMBOWSKI Teodor Mikołaj (1766-1824) senator
Ojciec teściowej: Piotr Karol Franciszek de Bontemps * 3 XI 1777 Paryż † 20
VIII 1840 Petersburg [4.341.343: Bon., PSB, , Zr10]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 2, str. 305) jako:
BONTEMPS Piotr Karol (1777-1840) wojskowy
3. Anna Jordan † 1872 [9.104.496: Bon.]
Jego rodzeństwo z potomstwem
1. Aleksander Tyszkiewicz * ok. 1748 Wilno † 1775 [dw.15976: Dw., Cz., Zr1]
Wykorzystane źródła
Źródła popularne
Bon.: A. Boniecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski, wersja 2.1, Dr Minakowski Publikacje
Elektroniczne, Kraków 2005
Wykorzystano tu artykuły:
— t. I s. 308 (i uzup. w t. Uzupełnień): Bobrowie Piotrowiccy h. Pilawa
— t. II s. 1 (i uzup. w t. Uzupełnień): Bonieccy h. Bończa z Bończy v. Buńczy v. Boniczy, w ziemi czerskiej
928
Marek Jerzy Minakowski — Elita litewska
— t. II s. 101: Braniccy h. Gryf
— t. II s. 105: Braniccy h. Korczak
— t. II s. 191: Brzostowscy h. Strzemię z Brzostowa, w powiecie sandomierskim
— t. III s. 257: Czajkowscy h. Jastrzębiec
— t. III s. 319: Czartoryscy książęta h. Pogoń Litewska
— t. IV s. 237: Dembowscy v. Dębowscy h. Jelita
— t. V s. 229: Engelhardt v. Engielhardt
— t. VII s. 15: Grabowscy h. Pobóg z Grabowa, w ziemi ciechanowskiej
— t. VIII s. 267: Jaroszyńscy h. Własnego
— t. IX s. 74: Jordanowie h. Trąby
— t. IX s. 368: Kąccy v. Kątscy h. Brochwicz z Kątów, w powiecie sandeckim
— t. X s. 78: Kińscy
— t. X s. 93: Kisielowie h. Własnego
— t. XI s. 1: Komorowscy h. Korczak z Komorowa, w województwie bełskiem
— t. XI s. 291: Kossakowscy h. Ślepowron przydomku Korwin
— t. XIV s. 173: Lettawowie v. Lettowowie v. Lettau'owie, czasem nawet Littawowie h. Własnego
— t. XV s. 56: Lubomirscy h. Drużyna (Śreniawa bez krzyża) z Lubomierza, w powiecie szczyrzyckim
Cz.: J. Czartoryski, Descendants of Prince Adam Kazimierz Czartoryski - http://pages.infinit.net/chimtic/jerzy/
oraz materiały na temat innych potomków Sejmu Wielkiego
Dw.: W. Dworzaczek: plik GEDCOM, w: Teki Dworzaczka, Biblioteka Kórnicka PAN, Kórnik 1997 oraz
Tablice, w: W. Dworzaczek, Genealogia, PWN, Warszawa 1959
Leg.: E. Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim, DiG, Warszawa 2000
Wykorzystano tu artykuły:
— Dembowski v. Dębowski h. Jelita
— Potocki h. Pilawa
Łuszcz.: B.H. Łuszczyński, Silva Heraldica, rodowody i inny materiał do rodopistwa (...), Biblioteka Narodowa,
rkps. IV 6583, opracowany elektronicznie przez Bibliotekę Kórnicką PAN
PSB: Polski Słownik Biograficzny, tomy I-XLVII, Kraków 1935-2011
Źródła specyficzne w kolejności cytowania
Zr1: Baza genealogiczna dra Sławomira Górzyńskiego
Zr2: Teodor Szeliga Żychliński jr, Biskupi, Senatorowie i Dygnitarze Polscy, Poznań 1886 (Złota Księga Szlachty
Polskiej t. XV-XVII)
Zr3: Lista uczestników Sejmu Wielkiego (sygnatariuszy konfederacji) opublikowana w Voluminach Legum,
tom VIII i Diariuszu J.P. Łuszczewskiego
Zr4: J.S. Dunin-Borkowski, Rocznik szlachty polskiej 1883
Zr5: Wikipedia, wolna encyklopedia
Zr6: Materiały p. Anety Ustrzyckiej w archiwum autora z roku 2008
Zr7: Materiały p. Dr Angeli Sołtys w archiwum autora z roku 2010
Zr8: Wypisy z Almachu Błękitnego Borkowskiego i genealogii Borowskiego
Zr9: Mikołaj Radziwiłł, Genealogia Potockich, potomków Szczęsnego
Zr10: Oryginalne akta stanu cywilnego, w większości zindeksowane w bazie geneteka.genealodzy.pl
Zr11: T. Lenczewski, Genealogie rodów utytułowanych w Polsce, Adiutor, Warszawa 1995-1996
Zr12: Materiały p. Mikołaja Nowackiego w archiwum autora z lat 2010-2012
Zr13: Materiały p. Mikołaja Radziwiłła w archiwum autora z lat 2006-2012
Zr14: Teodor Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, rocznik 3, str. 271
Zr15: Materiały p. Jana Leopolda w archiwum autora z lat 2007-2012
Zr16: Szymon Konarski, Kanoniczki warszawskie, Paryż 1952 (opracował elektronicznie p. D. Guttner)
Zr17: Od Wojciecha Kauczyńskiego: potomkowie Bazylego Walickiego
Zr18: Materiały p. Huberta Łąckiego w archiwum autora z lat 2009-2012
Spis prenumeratorów
929
Spis prenumeratorów
(Stan z października 2012)
Poniższe osoby zadeklarowały chęć zakupienia wszystkich tomów Elity
Rzeczypospolitej dzięki czemu publikacja ta jest możliwa.
Serdecznie dziękuję w imieniu przyszłych pokoleń za to wsparcie. Listę
prenumeratorów ułożyłem w formacie takim, jak obejrzeć ją można w herbarzach
Niesieckiego i Bonieckiego oraz w pozątkowych tomach Polskiego Słownika
Biograficznego.
Wszelkie zmiany na tej liście, dopisywanie nowych chętnych i korekty już
zapisanych uprzejmie proszę zgłaszać na adres podany w stopce niniejszego tomu.
Aktualna wersja jest ponadto opublikowana na stronie internetowej
http://ElitaRP.pl .
Aksamit-Będkowski Paweł, Kraków egz 2
Bajor Andrzej, Zalesie Górne
Bartoszewski Piotr, Lublin
Bechcicki Sylwin, Lubliniec
Biblioteka Polska w Montrealu, Kanada
Biblioteka Śląska, Katowice
Biblioteka Uniwersytecka, Warszawa
Biblioteka Uniwersytecka, Wrocław
Biczyński Łukasz, Łubianka
Bisping Michał, Kraków egz 2
Bnińska hr. Maria, Warszawa
Bobrowski Krzysztof, Warszawa
Bogatko Wojciech, Skierniewice
Boruta dr Mirosław, Kraków
Braun Monika, Wrocław
Brzustowicz dr Grzegorz J., Krzęcin
Buczek-Płachtowa Barbara, Warszawa
Budnik Grzegorz J., Linówiec
Bykowski Bogusław, Warszawa
Chłapowski dr hab. Krzysztof, Warszawa
Chrzanowski Tadeusz, Katowice
Chudzik Paweł, Gorzów Wlkp.
Ciemiecki Iwona, Prilly, Szwajcaria
Cygańczuk Iza, Białystok
Czerwieniec Marta, Warszawa
Dąbrowski Grzegorz, Legionowo
de Pourbaix Leszek, Västerhaninge,
Szwecja
de Pourbaix Michał, Overijse, Belgia
Dembiński Jan, Dannemois, Francja
Donimirski Piotr, Koźmice Wielkie
Dramiński Stanisław, Warszawa
Durski Sławomir, Warszawa
Echaust Halina, Sieraków
Ejsmont Tadeusz, Tuszyn
Fedorowicz-Jackowski Witold, Warszawa
Florkiewicz Błażej, Aarhus, Dania
Frątczak ksiądz Wojciech, Włocławek
Futymska Joanna, Warszawa
Galiński Krzysztof, Eze, Francja
Gawrońska Ewa, Szczecin
Gerlicz Witold, Wodzierady
Gładysz Paweł, Warszawa
Godziemba-Dąmbska Elżbieta, Marcewo
koło Słupcy
Górecka Małgorzata, Warszawa
Górzyńscy Iwona i Sławomir, Warszawa
Grzesik Kazimierz, Łódź
Grzybowski Roman, Piotrków Trybunal­
ski
Gutt Paweł, Warszawa
Hake Witold, Warszawa
Harajda Jan, Poznań
Herman Andrzej, Warszawa
Hryniewski Teodor, Strzeniówka k.
Nadarzyna
Idzior Janusz, Kanada
Iskrzycki Witold, Krepa Slupska
Iwicki Andrzej, Bonn, Niemcy egz 2
Iwicki Wojciech, Szczecin
930
Marek Jerzy Minakowski — Elita litewska
Jagiełło Anna, Warszawa
Jałoszyńska Ewa, Warszawa
Janowska Maria, Milanówek
Jarnuszkiewicz Jacek, Proszowice
Jarochowski Wit Ładysław, Legionowo
Jaromska Marianna, Blizne Jasińskiego
Jaszczołt Tomasz, Krakówki-Włodki
Jaworowski Jakub, Warszawa
Jełowicki Andrzej, Krosno
Jełowicki Jerzy, Ustrzyki Dolne
Karnkowska-Szpejna Ewa, Lublin
Kieniewicz Adam, Kraków
Kłosowicz-Krzywicka Barbara, Paryż
Kobuszewski Ireneusz, Leoncin
Komornicki Jan, Zakopane
Konarski Kornel, Poznań
Konarski mec. Xawery, Kraków
Kostecki Krzysztof, Warszawa
Kozak Józef, Kraków
Krakowiński Czesław, Świdnica
Krasicki hr. Kacper, Warszawa
Krason Tadeusz, Chicago, USA
Kruczyński Andrzej, Warszawa
Krzyżanowski Andrzej, Konstancin
Księgarnia Lexicon Maciej Woliński, War­
szawa
Kubicki Adam, Laski
Kuczyńska Anna, Warszawa
Kuria Prowincjalna Karmelitów Bosych
Kwilecki hr. Michał, Wrocław
Łaszczyński Marek, Warszawa
Lesińska-Suchodolska Grażyna, Warsza­
wa
Lewandowski Andrzej, Warszawa
Lewandowski Piotr, Calgary, Kanada
Litwin Jacek, Tarnów
Lord de La Ragotiere Jacques
Lorentowicz Michał, Żnin
Lubowiecki mec. Józef, Gdańsk
Łysak Ludwik, Kaliszkowice Ołobockie
Machowska Wanda, Heubach, Niemcy
Maciejewski prof. Bernard, Niemcy
Maciusowicz Marek, Londyn, Wielka
Brytania
Magnuska Lesikowska Gizela, Szwecja
Marcinowska Driemel Małgorzata, Łódź
Markowski Maciej, Piaseczno
Marusarz St.Piotr, Zakopane
Międzynarodowe Centrum Kultury - Bi­
blioteka, Kraków
Miejska Biblioteka Publiczna, Gliwice
Mierzejewski Lech, Gdańsk
Mikułowski-Pomorski prof. Jerzy, Kra­
ków
Milowicz Elżbieta, Olsztyn
Miraś Ireneusz, Kraków
Molendowski Paweł, Węgrów
Moussette Nicolas, Saint-Paterne-Racan,
Francja
Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waple­
wie
Muzeum Ziemi Rawskiej, Rawa Mazo­
wiecka
Mycielski hr. Jacek, Casale Marittimo,
Włochy
Nakielski Witold, Łódź
Nekanda Trepka Włodzimierz, Osielsko
Newelicz Piotr, Kraków
Niwicki Piotr, Kraków
Nowina Konopka Marcin, Warszawa
egz 2
Nowosielski ks. Mirosław, Skierniewice
Odrowąż-Milewski Marek, Łódź
Olizar Jan, Warszawa
Olkowski Janusz W., Olki koło Sypniewa
Orłowski Krzysztof, Magdalenka
Oszek Krystyna, Opole
Oziembłowski dr Maciej, Wrocław
Ożegalski Jerzy Włodzimierz, Brzesko
Partyka Artur, Kraków
Pawełczyński Adam Antoni, Angered,
Szwecja
Pawlak Krzysztof, Warszawa
Pelczar Janina, Poznań-Przeźmierowo
Pietruska-Mrożek Teresa, Kraków
Plewako Stanisław Gustaw, Radońsk na
Krajnie
Plieth-Elliott Hanna, Kingswood, Wielka
Brytania
Plucińska Małgorzata, Warszawa
Poniński Krzysztof, Szczecin
Potocki hr. Krzysztof, Warszawa
Spis prenumeratorów
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół
Nauk, Poznań
Prądzyński Andrzej, Poznań
Pruszyńska Aleksandra, Warszawa egz 2
Przeździecki Grzegorz, Żelechów
Przysuski Feliks, Szwecja
Raczyński Adrian, Tarnowskie Góry
Rakoczy ks. Arkadiusz, Latowicz
Redakcja Polskiego Słownika Biograficz­
nego
Roguski Adam, Czarnów
Rokicka-Ślusarska Ewa, Warszawa
Rosiński Wojciech Tadeusz, Warszawa
Rosołowski Marcin, Warszawa
Różańska Dominika, Nowy Targ
Rybiński Adam, Pruszków
Sawicz Zbigniew, Sokołów Podlaski
Schurowski-Szurowski Wolfgang-Cze­
sław, Mannheim, Niemcy
Sielecka Małgorzata, Kielce
Sikora Jolanta Katarzyna, Będzin
Skarbek-Kozietulski Piotr, Warszawa
Skarbień Ciechanowscy Małgorzata i
Włodzimierz, Miłomłyn
Skowrońska Monika, Warszawa
Sławiński Tomasz, Warszawa
Sobecki Włodzimierz, Lisi Ogon
Steffens Maja, Gostynin
Szalewicz Andrzej, Warszawa
Szczepański Jan Jakub, Bruksela
Szczepka Andrzej, Będków
Szczerba Grzegorz, Nowodworze
Szeferowicz-Zaremba Alicja, Olesno
Szumna-Tatol Monika, Warszawa
Szydłowski Grzegorz, Mosina
Śmielski Janusz, Malbork
931
Święćkowski Ryszard Janauis, Kościerzy­
na
Świteńki mec. Jerzy, Wałbrzych
Thulie Andrzej, Smolec
Tomaszewski Jan Krzysztof, Kraków
Turlińska Barbara, Bielsko-Biała
Twardowski Waldemar, Goszczyn
Tyniec mec. Grzegorz, Kraków
Tyszkiewicz hr. Krzysztof, Warszawa
egz 2
Urbańczyk Kazimierz, Zielonki
Urbański Krzysztof, Poznań
Wacławczyk Norbert, Erlense, Niemcy
Wajch Eliza dr hab., Łódź
Walter-Borowy Ewa, Gorlice
Widacki prof. Jan, Kraków
Wierzchowski Leszek, Katowice
Winiecka Hanna, Sopot
Wiszniewski Krzysztof, Częstochowa
Wiszniewski Piotr, Kraków
Włodkowski Robert, Piła
Wodarz Violetta, Schönkirchen, Niemcy
Wojnarowski Michał, Łąck
Wójtowicz Artur, Bytom
Wołocznik Zbigniew, Lębork
Zagórska-Marek prof.zw.dr hab. Beata,
Wrocław
Zając Józef, Cambridge MA, USA
Zambrzycki Jan, Żyrardów
Zawadzki Ryszard, Śrem
Zawałkiewicz Mirosław, Kraków
Zawitkowski Krzysztof,
Znamierowski Krzysztof, Warszawa
Znamirowski Andrzej, Kraków
Zubelewicz Kamil, Warszawa
Żuk Zbigniew, Warszawa
932
Marek Jerzy Minakowski — Elita litewska
Indeks nazwisk
Aarts: 312
Abramowicz: 83, 226, 660
Accino: 39
Aceves: 396, 576
Achiaga: 43
des Acres: 450
Adamczewski: 45
Adamczyk: 322, 642, 656, 782
Adamek: 251
Adamowicz: 716
Adamski: 675, 744
Adzierejko: 737
Aebi: 200, 230
Agar: 33
Agopian: 161, 285, 473, 478, 483,
508, 513, 518, 568
Agopsowicz: 59
de Agramonte: 180, 191, 817
Agraval: 635, 775
Aksamit: 708, 858, 859
Alarez: 41
Alarik: 589
Albrecht: 466, 501, 714
Alcantara: 37
del Alcazar: 37
Alei: 702
Alessandro: 449
Alexander: 234, 241, 700, 740
Alexandrowicz: 328, 329, 336, 390
Allan: 24
Alméras: 470, 506
d'Almont: 471, 506
Alopaeus: 33
d'Aloy: 459
Alsleben: 314
Alvarez: 38
Amespil: 804
Amidieu: 697
Amor: 453
Amos: 599, 831, 862
Amparo: 874
Anasagasti: 43
Anczyc: 682
Anders: 533
Anderson: 875
André: 652
Andreas: 49, 96
Andrée: 321
Andrieu: 610, 842
Andrychowski: 162, 287, 484, 519,
569
Andrzejewski: 238, 247, 335, 578,
721, 888
Ankarhall: 67, 300
Ankiersztajn: 662
Antczak: 184, 822
Antoniuk: 379
Antonowicz: 146
Apisdorf: 735
Appleyard: 740
Arancio: 207
Aranda: 659, 731
Archarow: 430
Arciszewski: 659, 731
Arellano: 145
Arendarczyk: 749
Arias Gutierrez: 190, 206, 485, 520
Armon: 56
Armstrong: 797
Arnander: 699
Arnesen: 719
Arnett: 725
Arrom: 41
Arts: 406
Ashley: 740
de Aspe: 453
Asselin: 375
Astor: 539
Astor of Hever: 539
Attems: 614
von Attems: 614
Aubert: 196, 197
Audouard: 647, 788
Auerbach: 160, 285, 482, 517, 567
Augustyn: 252
Augustyniak: 296, 421
Aureglia: 790
Avagadro: 847, 884
Axel: 604, 836, 867
Axelstad Petersen: 625, 766
Axentowicz: 701
Ayensa: 42
Ayesta: 38
Ayuso: 44
Babiarczyk: 144
Babiarz: 735
Babiński: 468, 503, 899
Baczyński: 291, 808
Badeni: 220, 352
al Bader: 190, 207, 486, 521
Badura: 343, 796, 889
Bagiński: 71
Bagniewski: 653, 746
Bai: 359
Baillo: 37
Bakiera: 97
Bal: 696
Balashov: 651
Baldwin: 178, 816
Baltayan: 600, 832, 863
Bałazy: 404, 677
Banaszak: 56
Bancroft: 341, 479, 514
Baning: 200, 231
Bannister: 265
Bar: 723
Baran: 535, 549, 673
Barański: 141, 260
Barbeito: 44
Barcza: 712
Barczyński: 708, 858
Bariatyński: 15
Barker: 450, 473, 478, 508, 513
Barnowski: 164, 272, 288, 571
Barona: 42
Barreto: 905
Barrett: 201, 231
Barrios: 38
Bartholdy: 301
Bartkowiak: 638, 779
Bartoli: 183, 821
Barton: 54, 55
Bartoszewicz: 98, 389, 618, 758
Bartoś: 388
Bartuzi: 740
Barwiński: 732
Bates: 414
Batista: 43
Bauch: 528
Baude: 150, 274, 346
Bauer: 312
Bauk: 726
Baumbach: 875
Baworowski: 60, 122, 592, 607,
838
Bączkowski: 124-126
Bąk: 800
Bąkowski: 97
Beatriz: 810
Beaumont: 33, 572
de Beaumont: 33
Beckmann: 596, 828
Becskerhazy: 224, 245, 369, 373,
691
Bednarek: 71, 573
Bednarski: 403, 676, 679, 723
Beer: 661
von Behr: 625, 765
Bek: 361
Indeks nazwisk
Belek: 364
de Bellefroid: 364
de Bellegarde: 16
de Belleville: 529
Belsher: 367
Benedyktynow: 430
Benisławski: 23, 292, 299, 319, 669
Benoë: 560
Bentivoglio: 449
Bentkowski: 101
Berenyi: 411
Berg: 359, 360
Berger: 294, 419, 670
Bergeron: 725
Berg-Soerensen: 238, 247, 335
Berka: 265
Berlanga: 37
Bermejo: 38
Bernard: 662
Bernardaky: 196
Bernhardt: 610, 841
Berowski: 703, 704
Berrier: 222, 354, 413
Berry: 147
Bertele: 197
Berthold: 807
Berthon: 179, 817
Bertran: 36
Bertrán: 36-40
von Beschwitz: 623, 763
Bessieres: 533
Besztern: 144
de Béthune: 555, 871
Betlej: 668
Bezak: 800
Będkowski: 158, 282, 407, 565,
708, 709, 858, 859
Bętkowski: 726
Białobłocki: 70
Białobrzeski: 805
Białoń: 56
Białowąs: 807
Białożyt: 98
Bianga: 322
Bibby: 136, 256
Biciunas: 312
Bidziński: 573
Biedermann: 89
Biegański: 55, 56, 86, 723
Biegun: 469, 504
Bielański: 380
Bielawski: 103
Bielecki: 665, 725
Bielicki: 244, 403, 620, 676, 760
Bielikowicz: 291
Bieliński: 560, 615, 729, 755, 756,
806
Bielski: 133, 136, 255, 725, 849,
886
Bieniewski: 898
Bieńkowski: 572
Bierling: 200, 230, 231
Bierly: 415
Biernacki: 812
Biggs: 131, 216
Biliński: 92, 357, 629, 687, 769
Biniszkiewicz: 669
Birkenmajer: 428
Biron: 430
Bischoffswerder: 32
Bisecki: 307, 811
Biskupski: 634, 775, 807
Bisping: 24, 241, 631, 634, 696,
771, 774
Bistuła: 381
Björklund: 613, 860
Blach: 535
Blair: 414
Blanc: 814
von Blanckenstein: 121
Blant: 74
Bloch: 622, 762
Block: 403, 677
Blondeau: 345
Blondell: 797
Blore: 130
Blücher: 193, 194
Bławdziewicz: 374, 595, 742, 827
Błażejewski: 711
Błeszyński: 662
Błoch: 92
Błociszewski: 45, 50
Błoniarczyk: 428
Błotniak: 124, 125
Bniński: 160, 225, 241, 249, 266,
284, 315, 329, 381, 474, 475,
481, 509-511, 516, 533-538,
545, 567, 708, 858, 893, 894
Bobek: 572, 573
Bobiński: 74, 668, 669
Bobowski: 306
Bobrowicz: 324
Bobrowski: 137, 257, 397, 746
Bobryński: 806
Bochdan: 379
Bocheński: 221, 241, 242, 249, 331,
353, 579, 580, 725, 726, 890,
891
Bocianowski: 810
Bociański: 469, 504
van Bockryck: 847, 885
Bocquet: 543, 639, 779
Bocti: 187, 712, 825
Boczar: 146
Boczkowski: 23
933
Bodzek: 251
Bodziony: 428
Boelhouwer: 674, 744
von Boeselager: 631, 771
Bogacz: 268, 606, 837, 869
Bogatko: 656
Bogatyński: 636, 776, 809
Bogdanowicz: 724
Bogucki: 82, 146, 244, 620, 724,
760
Bogusławski: 591, 603, 698, 699,
748, 834, 835, 866
Bogusz: 82
Boguszewski: 409, 432
Bogut: 306
Bohdanowicz: 635, 775
du Bois: 173, 174, 584, 585
Bojanowski: 57-62, 64, 84, 297,
422, 606, 838
Bokow: 636, 776
Bold: 813
Boldireff: 174, 585
Bołeyko: 699, 700
Bołtryk: 90
Bomchil: 40
Bonaparte: 448
Bond: 201, 231
Bone: 699
Boniecki: 668, 669
Bonnin: 450
de Bontemps: 927
de Bony: 689, 690
Bońdos: 323
Borawski: 362
Borch: 236, 239, 297, 317, 324, 326,
328, 355, 409, 411, 523, 526,
895
Boretti: 671
Borewicz: 150, 219, 274, 336
Borkiewicz: 674
Borkowski: 101, 221, 331, 353,
418, 422-425, 548, 579, 592,
730, 799, 800, 890
Bornemissa: 849, 886
Bornus: 739, 740
Borowiec: 380
Borowski: 53, 132, 158, 216, 282,
305, 340, 342, 393, 532, 565,
631, 717, 771, 795, 812
Bortkiewicz: 242
Boruszewski: 541
Borys: 263, 792
Borzewski: 329, 330
Bosc: 807
Bouctot: 449
Bouniol: 151, 275, 347
Bourbon: 36, 197, 244, 595, 702,
827, 874-876
934
Marek Jerzy Minakowski — Elita litewska
du Bourg: 697
Bourgois: 291
de Bourqeney: 449
de Bourqueney: 449
Bourrié: 600, 832, 864
Bours: 705, 856, 904
Bouteloup: 451
Bouvier: 207
Boyle: 643, 784
de Boysson: 471, 507
Bozekowski: 651
Bóbr: 486, 851, 852
de Brabant: 847, 885
Brabo: 41
Bracht: 847, 884
Braconnier: 903
Bradfer: 903
Brain: 733
Bramski: 265
Brandely: 151, 275, 347
Brandt: 291
Branicki: 154, 159, 171, 202, 203,
232, 278, 284, 339, 349, 391,
460, 461, 463, 464, 467, 472,
474, 477, 479, 481, 499, 502,
507, 509, 512, 514, 516, 529,
530, 538, 541, 542, 547-550,
566, 582, 639, 712, 713, 779,
805, 806, 814, 815, 825, 845,
850, 851, 882, 892, 898, 925,
926
Braniff: 53
Braska: 383
Braun: 326, 847, 885
Braunek: 310
Bréart: 450
de Brechan: 98
Brendel: 92
Brennan: 138, 139, 258
Bres: 49, 96
Breyvogel: 370, 373
Breza: 63, 356, 378, 398, 427, 647,
689, 787, 788
Brighenti: 192
Brimelow: 376
Brincken: 141, 260
Brink: 233, 243
Brion: 643, 784
Brisland: 624, 764
de Bro: 727
Brocke: 598, 830, 861
Brodowski: 78, 79
Brodziński: 737
Brodzki: 87
Broekere: 94
de Broglie: 191
Broiło: 627, 768
Broniarek: 651
Bronikowski: 77, 81, 82, 722
Bronisz: 32, 87-89, 97, 669
Brownstein: 310
Brudzicki: 118, 492
Brudzyński: 244, 620, 760
Brühl: 813
Brunicki: 121, 295, 420, 675, 745
Brunnow: 548, 630, 770
Bruseth: 132, 216
Brusiło: 695
Brusky: 589
Brykalski: 728
Brykczyński: 406, 658, 731
Brynk: 118, 492
Brzeski: 310
Brzezicki: 703, 709
Brzeziński: 65, 78, 104, 596, 678,
679, 828
Brzostowski: 14, 15, 117, 119, 120,
133, 141, 142, 147, 167, 168,
253, 289, 298, 302-304, 317324, 491, 753
Brzozowski: 176, 186, 219, 224,
233, 234, 236, 237, 239-250,
332-334, 370, 373, 377, 401,
402, 580, 587, 608, 619, 689691, 696, 697, 724, 760, 824,
840, 873, 890, 891
Buchanan: 272, 273
Buchowski: 84, 91-94, 622, 762
Buczek: 244, 620, 760
Buczkowski: 666
Buczyński: 226
Budd: 749
Budkiewicz: 726
Budnicki: 104
Budny: 663
Budzyński: 426
Buff: 224
Bugaj: 754, 811
Bugała: 306, 309
Bühring: 622, 762
Bukowiecki: 123, 144, 641, 642,
646, 782, 786
Bukowski: 625, 648, 742, 765, 788
Bulak: 252
Bullock: 539
Bułharyn: 23, 812
Buraczewski: 145
Burak: 322
Burba: 494
Burchard: 528
Burcombe: 701
Burger: 905
Burgos: 472, 478, 508, 513
Burgstaller: 99
Burke: 540
Bursa: 332
Bursztyn: 147
Burzyński: 73, 149
Buss: 303
Butel: 235, 544
Buteniew: 15-17
Buxhoevden: 173, 245, 376, 584
Buxhoeveden: 173, 584
Buyno: 371
Bychowiec: 27, 754
Bylicki: 379
Bylin: 119, 493
Byrdziak: 366
Bystram: 382
Byszewski: 412, 426, 694
Bzowski: 34
Cabello: 41
Cabes: 791
Caboga: 560
de Cadier: 150, 151, 274, 275, 346,
347
Caillot: 707, 857, 900
Cakebread: 358
Calera: 40
Calil: 876
Calmeyn: 173, 584
Calvani: 719
Calvar: 41
Calvillo: 659, 731
Całbecki: 659, 731
de Camara: 613
Camiere: 390
Camilión: 135, 254
Camus: 37
Cancellieri: 697
de Canniere: 344
Cantin: 643, 784
Capała: 324
Carabba: 183, 820, 821
Carakehian: 853
Carcano: 450
Caro: 140, 260
Caron: 814
Carpegna: 718
Carr: 540
Carralon Morales: 190, 206, 485,
520
Carras: 207
Carrerouters: 675, 745
de Carvalho: 589
Cass: 266, 534
Cassane: 374
Castagne: 642, 782
du Castel: 706, 804, 857, 905
de Castellane: 159, 170, 171, 206,
283, 463, 480, 498, 515, 566,
582, 815
de Castro Pinto Sunion: 609, 840
Caters: 364
Indeks nazwisk
Cayron: 848, 885
Cazassus: 533
Cedereldh: 652
Cendrowski: 25, 625, 766
Cenfi: 49, 96
Centurione: 825
Ceranowski: 320
Cerruti: 535
Cetner: 494, 614
Chaciński: 650-652
Chaczaturow: 548
Chalandon: 183, 820
Chalanson: 177, 339, 392, 588
Chalecki: 318, 325
Challier: 690
Chamiec: 539
Chapman: 201, 231
de Charette: 696
Charpy: 398
Charuk: 322
Charysz: 807
Chaszczyński: 217, 400
Château: 476, 511, 894
Chatin: 452
Chaudagne: 222, 354, 413
de Chavagnac: 452
Chell: 49, 96
Chełkowski: 722
Chełmicki: 46, 76, 77, 219, 401
Chełminiak: 23
Chełmiński: 166
Chevrillon: 471, 507
Chiang: 270, 854
Chico: 36
Chilesottich: 156, 280, 563
Chlebnikow: 18
Chleboś: 879
Chlewiński: 494
Chłapowski: 56, 57, 69, 83, 197,
262, 360, 388, 402, 616, 642,
645, 675, 687, 719, 723, 745,
757, 783, 785, 786
Chłopicki: 362
Chmielewski: 73, 722
Chmielowski: 718
Chodkiewicz: 296, 297, 304, 305,
330, 421, 422
Chodziński: 681
Choiseul: 289
de Choiseul: 289
Chojecki: 396
Chojka: 305
Chojnacki: 541
Chojnowski: 494
Chołoniewski: 23, 650, 654, 655
Chomicz: 639, 779
Chorińsky: 592
Choryński: 543
Chorzemski: 90
Chorzewski: 363
Chosia: 305
Chosłowski: 46
Chotek: 170, 195
Chowańczak: 626, 766
Chowra: 736
Chramiec: 26
Chrapowicki: 149, 304, 306-309,
405, 660, 811, 812
Chreptowicz: 10, 13-15, 18, 167,
168
de Christen: 187, 824
Christin: 633, 774
Christowa: 105
Chrobociński: 265
Chrostowski: 307, 308
Chrzanowski: 61, 722, 723
Chuda: 98
Chudek: 80, 467, 502, 715
Chudyk: 263, 792
Chudzyński: 652
Chwalibóg: 53, 65, 82
Chwalko: 153, 277, 348, 594, 826
Chylewski: 47-49, 94, 96
Chyra: 307, 812
Cichocki: 735
Cicholc: 675, 744
Cichowski: 733-735, 737, 738
Ciechanowiecki: 290, 304, 309,
313, 315-317, 330, 360, 801,
802
Ciechanowski: 238, 247, 335
Ciecierski: 539
Cielecki: 33, 34, 375, 395, 642, 643,
783
Cieliński: 383
Ciemnoczołowski: 619, 760
Ciempiel: 581
Cieński: 201, 231, 232
Ciepiela: 361
Ciesielski: 66
Cimachowicz: 264
Ciołek: 321
Cirocki: 85
Cissowski: 293
Ciszewski: 651
Ciundziewicki: 742, 810, 887
Clark: 414, 592
von Clary: 170, 195, 208, 211
Clow: 223, 369, 372
Codet: 470, 505
Cognet: 191
Cole: 539
Colin: 408
de Collalto: 179, 817
Colloredo: 648
Colon: 41, 42
935
Colonna: 196
Comart: 902, 903
Connor: 266, 534
Convain: 681
Cooper: 308
Cortright: 17
da Costa: 224
Cotovicz: 668
Cottle: 643, 784
du Couedic: 589
Courbion: 706, 856, 904
Cowan: 424
Cox: 273
Coyle: 415
Cranston: 544
de Creft: 238, 248, 335
Cresoni: 609, 840
Creutz: 875
Crook: 132, 216
von Croy: 614
de la Cruz: 668
Csengő: 269, 854
Cumberledge: 595, 827
Cupa: 271
Curschellas: 146
Cybulkin: 703
Cybulski: 218, 374, 401, 535
Cygan: 415
Cyr: 619, 760
Cywiński: 306, 386
Czacki: 331, 414, 415, 431, 753
Czajewski: 751
Czajkowski: 59
Czapiewski: 265
Czaplicki: 662
Czapski: 94, 154, 278, 289, 317,
355, 356, 368, 370, 371, 394,
405, 418, 423, 561, 576, 633,
774
Czarkowski: 105, 185, 388, 611,
646, 787, 823, 842
Czarnacki: 75
Czarnecki: 69, 87, 237, 250, 296,
334, 421, 547, 590, 652, 753
Czarniecki: 131, 216, 596, 828
Czarnocki: 647, 788
Czarnomski: 134, 254
Czarnowski: 68, 166, 598, 644,
784, 830, 861
Czartoryski: 55, 116, 117, 131,
132, 178-180, 198, 203, 209211, 213-219, 222-225, 242,
245, 248, 253, 326, 351, 369,
370, 372, 373, 379, 385, 395,
399-402, 412, 413, 446, 458,
459, 461, 462, 495-497, 521,
522, 529, 549, 575-578, 581,
582, 604, 605, 691, 707, 798,
936
Marek Jerzy Minakowski — Elita litewska
803, 816-818, 835, 836, 842,
843, 857, 867, 868, 872-876,
878-881, 888, 889, 899-901,
924, 925
Czechowicz: 318, 322, 323, 325,
405
Czecz: 294, 419
Czekaj: 525, 906
Czermiński: 671
Czerniewicz: 749
Czernyszew: 15
Czerski: 53
Czerwiakowski: 721
Czerwiński: 77, 642, 783
Czetwertyński: 152, 154, 155, 159,
163, 164, 171-177, 199, 229,
245, 271, 272, 276, 279, 280,
283, 287-289, 337, 338, 340,
347, 376, 390, 391, 393, 407,
425, 480, 481, 516, 544, 561,
562, 565, 570-572, 582-589,
597, 601, 650, 690, 793, 829,
833, 860, 864
Czornik: 49, 96
Czosnowski: 122, 139, 220, 259,
352, 529, 617, 627, 687, 757,
767
Czubek: 683
Czyż: 296, 421
Czyżewski: 357
Daab: 405
Dachowski: 365, 901
Daciuk: 809
Dajek: 642, 643, 783
Dalton: 525, 907
Dangas: 451
Dangel: 26, 27, 535
Daniec: 879
Daniewski: 357
Daniłowicz: 648
Dańko: 619, 759
Darke: 746
Daszewski: 155, 279, 562, 590,
601, 602, 833, 864, 865
Daszkiewicz: 368, 372, 398, 659,
732
Daszkow: 15, 192
Daun: 83
Davison: 131, 216
Dawidowski: 654
Dawson: 797
Dąbrowiecki: 35
Dąbrowski: 66, 162, 286, 309, 313,
364, 483, 518, 569, 579, 603,
645, 669, 726, 785, 835, 866,
890, 892
Dąbski: 93
Dąmbski: 54
de Decker: 848, 885
Deere: 610, 841
von Degenfeld: 411
Deghellinck: 173, 585
Delamare: 235
Delgado: 40
Della Thore: 549
Delvolvé: 452
Demain: 804
Dembiński: 176, 181, 198, 199,
204, 224, 229, 245, 341, 342,
361, 362, 370, 373, 398, 431,
535, 578, 587, 620, 631, 686,
690-692, 695, 719, 760, 772,
794, 797, 819, 888
Dembowski: 34, 344, 642, 718,
783, 927
Demby: 382
Demorny: 449
Denis: 398
Dentler: 195, 211
Depta: 427
Deringer: 697
Dernałowicz: 185, 388, 742, 823
Derret: 36
Desewity: 524, 905
Désilets: 266, 535
Deskur: 548, 897, 898
Desrosiers: 122, 597, 828
Dettlaff: 26
Devaux: 365, 901
Dębczyński: 468, 504
Dębicki: 83, 240, 249, 333
Dębosz: 726
Dębski: 101, 135, 255
Diamantopoulos: 651
Diarioly: 879
Diaz: 39
Diaz-Martin: 43
Didur: 145, 631, 771
Dietl: 680
Diez: 39
Długokęcki: 239, 248, 336
Dmochowski: 655
Dobek: 61
Doboszyński: 739
Dobrogoyski: 47, 87, 89, 97, 106
Dobrowolski: 525, 693, 735, 906
Dobrski: 238, 247, 335
Dobrzański: 682
Dobrzyński: 627, 736, 767
Dokoupil: 624, 764
Doliński: 636, 777
Dolski: 113, 246
Domagała: 48, 95
Domański: 368, 372
Domaradzki: 89, 165
Domarańczyk: 575, 598, 829, 861
Domecq: 38, 39
Dominquez: 44
Domken: 701
Donadello: 151, 275, 276, 347
Donhefner: 156, 280, 563, 726
Donimirski: 61, 62, 64, 65, 98, 101,
469, 504, 505
Donnelly: 624, 765
Dore: 174, 585
Dorna: 738
Dorosiewicz: 698
Dorynek: 469, 504
Douay: 449
Doublet: 452
Douccime: 225
Dowbor: 629, 769
Dowgiałło: 296, 361, 421, 574
Dowson: 797
Draczyński: 103
Drapeau: 310
Drapella: 741, 742
Drawers: 126
Drechsler: 104
Drecki: 694
Drexler: 708, 858
Drobniewski: 312
Drobnik: 716
Drogowski: 92
Drohojowski: 134, 215, 254, 394,
487
Droste: 94, 631, 771
Drożdżyński: 263, 791
Drury: 727
Drużbacki: 681
Drwęski: 50, 70
Drzazga: 78
Duany: 414
Dubanowicz: 536
Dubus: 808, 900
Ducchime: 225
Duchange: 592
Duda: 670
Dulik: 724
Dułło: 101
Dumas: 160, 284, 482, 517, 545,
567
Dumont: 271
Dunat: 217, 400
Dunfield: 748
Dunin: 54, 56, 83, 310, 493, 495,
496, 559, 631, 721, 771
Dunlop: 136, 255
Dunne: 375
Dunner: 703
Dupaillau: 754
Durand: 473, 478, 508, 513
Durodié: 473, 478, 508, 513
Dussler: 450
Indeks nazwisk
Dutkiewicz: 382, 709
Duton: 76
Duvigneau: 161, 285, 482, 517,
518, 568, 706, 857, 905
Dwernicki: 161, 182, 205, 285,
286, 483, 518, 568, 654, 819,
820
Dworakowski: 78, 79
Dworczyk: 363
Dworucha: 384, 693
Dybala: 900
Dyck: 747
Dygat: 100, 234, 235, 591, 603,
834, 866
Dymitrowicz: 196
Dymsza: 387
Dyna: 591, 602, 834, 865
Dynowski: 716
Dzbański: 742
Działowski: 61, 71, 173, 584, 671,
676
Działyński: 132, 214, 215, 250,
295, 317, 351, 364, 420, 542,
547, 879, 880
Dzianott: 356, 357
Dzieciuchowicz: 388, 618, 758
Dzieduszycki: 58-60, 84, 178, 210,
214, 222, 237, 334, 354, 413,
575, 604, 606-610, 619, 653,
654, 726, 727, 759, 803, 816,
835-842, 867, 899
Dziedzic: 73, 270, 854
Dziekoński: 20, 22, 23, 27, 488,
869
Dzielski: 378
Dziembowski: 246
Dzierzbicki: 79, 652
Dzierzgowski: 653
Dzierżanowski: 185, 823, 852
Dziewulski: 46
Dzięciołowski: 604, 835, 867
Dzikowicki: 653
Dzwonkowski: 50, 51, 82
Ebdon: 357
Echaust: 97, 98
Ecker: 266, 534
Eggly: 614, 860
Egolf: 16
Ehrlich: 380
Eisele: 58
d'Elbee: 268
Elianowski: 642, 782
Ellie: 175, 586
Elota: 44
Eloy: 450, 472, 507
Encinar: 223, 224, 369, 372
Engelhardt: 461, 530, 814, 851,
926
Englebert: 126
Englert: 636, 776, 809
Enoch: 63
Epstein: 212
Eremia: 177, 339, 391, 588
Erhard: 807
Eskenazy: 899
von Essen: 33
Esterhazy: 531
Esterházy: 386, 531
Evans: 876
Everett: 251
Ewart: 308
Ewertowski: 321
van den Eynde: 791
Eysmont: 23, 729
Faba: 102
Fabisiak: 297, 422
Fabjański: 694
Fabricottii: 179, 817
de Failly: 848, 886
Falewicz: 389, 390
Falęcki: 342, 795
Falguiere: 407, 898, 899
Falkowski: 73
Fann: 16
Fasanello: 589
Fatio: 471, 506
de Faucigny: 191
Faulkner: 592
Faux: 903
Faveris: 452
Favre: 879
Fejertak: 654
Fejkis: 323
Felczyński: 179, 817
Felkerzamb: 291, 299, 409
Fenner: 136, 256
Fenouillet: 689
Ferenc: 271
Fernandez: 41
Fernandez de Cordoba: 39
Fernandez-Longovia: 37
Fernandez-Shaw: 40
Ferre: 813
Ferré: 813
Ferret: 692
de Ferrier: 452
Fersztyn: 218, 400
Fery: 846, 884
Fiałkowski: 405
Fibich: 426
de Ficquelmont: 208
Fidelak: 201, 232
Fiedorowicz: 89
de Figueroa: 40
Fihel: 539
Fijałkowski: 53, 405
937
Fikus: 396, 576
Filak: 728
Filiński: 625, 765, 766
Filiol: 150, 275, 346
Filipczyk: 647, 787
Filippi: 251
le Filleul: 696
Fiłosof: 17
Findeisen: 157, 281, 564, 705, 856,
904
von Fircks: 194
Firla: 221, 354, 413
Fisch: 147, 472, 478, 508, 513
Fiszer: 644, 784
Fitzgerad: 701
FitzGerald: 33
FitzGibbon: 624, 765
Fitzpatrick: 589
Flamand: 804
Flamandzki: 847, 884
Flandin: 643, 784
Fleming: 221, 353
Flemming: 131, 209, 213, 216, 253,
843, 873, 880
Fliciński: 75
Flipot: 621, 632, 761, 772
Florkiewicz: 329, 488, 869
Florkowski: 898
Foerster: 91, 92
Folliot: 648
Foltman: 313
Fołek: 138, 257, 429
de la Fontaine: 853
Forbe-Smith: 48, 95
Foryś: 78
Fournier: 273, 879
Frabboni: 183, 820
Francow: 267
Franczyk: 428
Frankl: 592
Frankowski: 310
Frąckiewicz: 655
Frąckowiak: 75
Frączek: 708, 859
Frederiks: 32, 33
Fredro: 327, 328, 523, 524, 527,
896
Freemantle: 525, 906
Fregnac: 222, 354, 413
de Freitas Castro: 589
Fremantle: 525, 906
Frentzen: 198
Freyer: 199, 230
Freyman: 711
Freytag: 59
Frez: 589
Friedmutter: 157, 281, 564
von Friesen: 614
938
Marek Jerzy Minakowski — Elita litewska
Frigault: 272
Fruin Frewen: 725
Fuchs: 147
Fudakowski: 178, 224, 588, 666
de la Fuente: 188, 463, 499
Fuest: 307, 811
Fulde: 667
Fulman: 415
Furman: 673
Furmański: 576
Gabrielli: 683
Gac: 165
Gacki: 387
Gać: 324
Gadomski: 99
Gaede: 807
Gaedo: 166
Gagarin: 16, 17
Gajewski: 293, 417, 675, 676
di Galanaha-Malfatti: 531
Galas: 738
Galej: 356
Galera: 77
Galica: 343, 796, 889
Galicz: 538
Galiński: 548
Galli: 358
Gałczyński: 68
Gałecki: 369, 372
Gałka: 384
Gałkiewicz: 402
Gambell: 39
Gamgee: 794
Gandziarowski: 368
Gański: 800
Garapich: 137, 138, 257, 258, 295,
420, 425-430
Garate: 38
Garbarczyk: 853
Garbowski: 89
Garcia: 41-43
García: 877
Garcia-Barzanallana: 40
Garcia-Castro: 44
Garcia-Lonas: 42, 43
Garczyński: 417
Gardowski: 582
Garland: 124, 646, 787
de Garma: 212
Gaspars: 102
Gatehouse: 574
Gatermann: 808
Gates: 902
Gaudyński: 683
Gauthier: 543, 639, 779
Gautier: 156, 280, 563
Gawart: 638, 779
Gawlik: 381
Gądecki: 69
Gąsiewicz: 355
Gąsiorowski: 331, 487
Gebhard: 193, 194
Geleszko: 218, 400
Geniusz: 643, 783
Genty: 191
Gerlicz: 34
Germain: 151, 275, 347, 685, 751
Gette: 740
Gettlich: 135, 136, 255
Gębski: 536
Ghika: 599, 831, 862
Ghiotti: 905
Giedrojć: 431
Gierko: 144
Gierszewski: 246
Gierszt: 681
Giertych: 680
Giger: 269, 854
Gil: 72, 73
Gillespie: 595, 827
Ginowicz: 59
Giraldes: 43, 44
Girard: 130, 266, 534
Girzyński: 73
Giżycki: 35, 121, 654
Glauch: 307, 811
Glebow: 17
Gliński: 155, 279, 562
de Gloes d'Esloo: 696
Gloger: 676, 678
Gloksin: 803
Glomb: 217, 399
Glonti: 800
Głażewski: 804
Głębocki: 46, 47, 50, 119, 492
Głogowski: 361, 720
Głowacki: 75, 424, 665
Głuchowski: 667
Gniazdowski: 596, 828
Gniewosz: 370, 373
Gobartt: 43
Gocyła: 236, 334
Goddard: 450
Godlewski: 57, 120, 166, 582, 749
Godske: 37
Goebel: 46
Goeminne: 902
Goeringer: 428
Gogolewski: 748
Gogoliński: 427
Golcz: 105
Goldberg: 655
Golicyn: 15, 16, 224, 788, 797, 800,
801
Golik: 532, 582
Golinowski: 368
Goliszewski: 701
Golnik: 267, 605, 837, 868
Golski: 104, 105
Gołaski: 388, 389, 618, 758
Gołąbek: 145
Gołdynia: 428
Gołowkin: 611
Gołuchowski: 674
Gomez: 42, 471, 506
Gonciarczyk: 404, 677
Goodman: 540
Goodrich: 450
Goodwin: 49, 96
Gorayski: 658, 660, 695, 696, 730
Gorczyca: 736
Gordon: 599, 831, 862
Gorostichewski: 267
Gorse: 268, 451
Gorski: 148, 154, 278, 289, 812
Gortschakow: 875
Gorzelak: 734
Gosiewski: 153, 277, 348, 349, 594,
826
Gostkowski: 902
Gostyński: 141
Gosz: 402
Gotzman: 35
Goubert: 809
Gouffier: 289
Gould: 574
Gourdon: 900
du Gournier: 804
Gozdek: 651
Gozimirski: 246
Gómez: 380
Góral: 879
Górczewski: 139, 259
Górecki: 365, 651, 721, 736, 901
Górka: 550
Górnik: 125
Górski: 56, 243, 244, 262-264, 341,
382, 388, 389, 616-621, 632,
687, 688, 720, 721, 741, 756762, 772, 788-793, 796, 797
Graae: 218, 400
Grabarz: 684, 750
Grabianka: 222
Grabiński: 52, 244, 367, 620, 644,
760, 784
Grabkowski: 723, 724, 754
Graboś: 468, 503
Grabowski: 77, 87, 100, 292, 298,
310, 329, 367, 368, 399, 410,
416, 418, 701, 810, 927
Grabski: 35, 97, 100
Gradowski: 653
Graeve: 52, 294, 419
Graf: 127
Indeks nazwisk
Grajewski: 320
Grala: 75
Gramiński: 747
de la Grandiere: 850
Granowski: 14, 167, 432
Greatwitch: 471, 506
Greindl: 164, 288, 571
Grenda: 251, 252
Grenier: 271
Gretschel: 662
Grewiński: 270, 854
Grębosz: 533
Griffiths: 488, 870
Grimm: 146
Grimmer: 251
Grobulewska?: 76
Grocholski: 23, 53, 54, 60, 139,
155-158, 160, 221, 239, 258,
259, 279-284, 332, 339, 340,
353, 366, 392, 393, 407, 423,
482, 517, 545, 562-565, 567,
573, 574, 590, 602, 607, 689,
705, 709, 833, 838, 856, 859,
865, 873, 904
Grochowski: 747
Groda: 879
Grodek: 36
Grodowski: 703
Grodziński: 724
Gromann: 194
Gromnicki: 161, 178, 179, 285,
473, 474, 478, 479, 482, 483,
508, 509, 514, 517, 518, 567,
568, 706, 816, 857, 905
Gronkiewicz: 749
Grönlund: 700, 701
Gross: 41
Groszyk: 651
Grothus: 705, 855, 903
von Grotthuss: 451
Grubski: 220, 221, 353
Grudziński: 90, 91, 295, 420
Gruszczyński: 45, 307, 695, 812
Gruszecki: 370, 373
Gruszkiewicz: 879
Gryboś: 573
Gryczko: 242
Grzechociński: 704
Grzegorzewski: 153, 277, 348,
594, 826
Grzenia: 540
Grzesiak: 52
Grzybowski: 35
Grzymałowski: 119, 492
Gsell: 42
Gualmini: 151, 275, 346
Gubrynowicz: 608, 839, 840
Guerre: 599, 831, 862
Guibourgé: 164, 288, 289, 571
Guichard: 452
Guidroz: 644, 784
Guitierrez: 42
Gullans: 697
Günther: 225, 226
Gunventurk: 879
Gurba: 218, 401
Gurjew: 15
Gurowski: 29, 31-36, 40, 43-45
Gutierres: 43
Gutierrez-Ambrossi: 39
Gutkowski: 296, 421
Gutowski: 218, 401
Guventurk: 879
Gużkowski: 386
Gwiazdowicz: 404, 678
Gyard: 528
Györy: 150, 274, 346
Gzowski: 578, 888
Haas: 264, 792
Haber: 144
Habliński: 98
Hady: 659, 731
von Hahn: 360
Haigh: 539
Haig-Thomas: 33
Haile: 16
Hajduga: 165, 525, 906
Hajduk: 722
Hajdukiewicz: 363
Hallam: 673
Haller: 59, 330, 682, 798, 800
de Halleux: 848, 886
Halpert: 235, 825
Hałuszczyński: 186, 823
Hamilton: 733, 845, 883
Hammer: 358
Hammot: 126
Hamzepour: 791
Hansen: 218, 400
von Hardegg: 614
Harkness: 853
Haro: 453
Harris: 105, 235
Harrison: 24
Hartingh: 681
Harvey: 600, 832, 863
Hasse: 233, 242, 243
Hausner: 641, 781
Hebanowski: 89, 90
Hecker: 626, 767
Hederman: 471, 506
Hein: 66
Heine: 356
Heinzel: 166
Hejnat: 662
de Helguera: 43
939
Heller: 381, 383
Hellman: 75
Hellmann: 75
Helsen: 643, 784
de Hemptinne: 848, 886
Henderson: 272, 273
Hensel: 73
Héran: 807
Herbert: 610, 841, 853
Herbst: 475, 510, 538, 894
Hermann: 610, 842
Hermans: 803
Hermida: 39
Herniczek: 723, 902
Hernod: 163, 287, 484, 520, 570
Herrera: 37
Hersfinkel: 387
Herve: 471, 506
Hervé: 471, 506
Heybowicz: 53
Heydel: 122
Heyden: 417
Hilchen: 337, 390, 803
von Hilchen: 337, 390, 803
Hildebrand: 298
Hilzen: 148, 317
Hlibowicki: 548
Hłopaski: 175, 586
Hodler: 269, 854
Hofer: 198
Hoffman: 926
von Hoffman: 251
Hoffmann: 58, 267, 605, 837, 868
Hofmann: 589, 599, 831, 862
Hofmans: 406
Hofmeister: 414
Hofmokl: 384, 468, 504
Hohenzollern: 169, 170, 214
Holc: 202, 232, 546
Holeczek: 683
Holliday: 716
Holling: 717
Hollstein: 67
Holowaty: 740
Hołły: 740
Hołowiński: 730
Hołyński: 304, 315, 316, 411, 464,
486, 499, 801
Hombeck: 233, 242
Hooge: 749
Hoogle: 749
van Hoorick: 136, 256
Hoppe: 156, 280, 563
Hoppen: 644, 784
Hornowski: 719
Horodecki: 26
Horodyński: 425, 596, 702, 828
Horodyski: 366
940
Horwatt: 261
Hosley: 876
Hospodar: 208
Hottinguer: 470, 505
Hourd: 603, 835, 866
Houssin: 705, 856, 904
Houwalt: 409, 433
Houyet: 902
Howell: 475, 510, 538, 894
Hrebnicki: 303, 319
Hryniewiecki: 143
Hryniewski: 324
Huber: 75
Hubner: 383
Hudson: 105
Hudyma: 78
Hugot-Berville: 179, 817
Hulewicz: 76, 619, 621, 632,
740, 759, 761, 773
Humann: 183, 820
Hus: 717
Husarzewski: 595, 827
Hyppolito: 668
Hyslop: 359
Hyvarinen: 81
Ialongo: 529
Idziak: 610, 842
Ignatowicz: 692
Ihun: 853
Ilewicz: 321
Iliński: 312
Ilnicki: 252
Ilski: 424
Imbeault: 600, 832, 863
Ingpen: 16
van Innis: 848, 885
Ippolipo: 357
d'Ippolito: 748
Ippolito: 357
Ireland: 251
Irlik: 574, 598, 829, 861
Irvin: 243
Isler: 476, 511, 895
Istomin: 18
Iwanicki: 710
Iwaniszewski: 659, 731
Iwanow: 582
Iwanowski: 331, 654
Iwański: 137, 257, 269, 270,
854
Iwaszkiewicz: 85
Iwicki: 656
Iwiński: 664
Iżycki: 250, 431, 721
Jabłkowski: 734
Jabłonka: 264, 792
Jabłonowski: 136, 201, 231,
410, 415, 422, 426, 430,
Marek Jerzy Minakowski — Elita litewska
736,
747,
255,
493,
495, 496, 628, 769, 849, 871,
886, 907
Jabłoński: 57, 71, 665
Jackowski: 73, 74, 103, 251, 665
Jackson: 156, 186, 280, 525, 563,
712, 823, 906
Jacob: 601, 832, 864
Jacobs: 624, 764
Jacobsen: 146
Jacobson: 395
Jacqmot: 848, 885
Jacquet: 599, 831, 862
Jacyna: 412
Jadłowski: 426
Jaglarz: 679
Jagniński: 674-676, 744, 745
Jagodziński: 536
Jakubas: 396
Jakubek: 80, 467, 502, 715
Jakubiak: 684, 750, 798
Jakubiszak: 428
James: 233, 243
Janasz: 548
Janc: 619, 643, 759, 783
Jancewicz: 375, 376
Janczyk: 312
Janecki: 376
Janicki: 650
Janiczek: 634, 775
Janier: 151, 275, 346
Janik: 739
Janiszewski: 340, 366, 392
Jankiewicz: 78, 580, 891
Jankovich: 18
Jankowski: 83, 135, 234, 255, 262,
297, 308, 321, 322, 382, 422,
427, 626, 629, 647, 707, 734,
766, 769, 788, 857
Janowski: 321, 610, 841
Janssen: 345, 847, 884
Janta: 600, 832, 863
Janusz: 103, 263, 792
Januszewski: 409, 433
Januszkiewicz: 633, 773
Jaraczewski: 65, 67, 68, 129, 299,
737
Jarek: 383
Jarnuszkiewicz: 157, 281, 564, 694
Jarodzki: 717
Jarosz: 617, 687, 757
Jaroszyński: 532, 546, 631, 680,
771
Jarry: 139, 259
Jaruntowski: 425
Jaruzelski: 666
Jasielec: 244, 620, 760
Jasielski: 47, 94
Jasienicki: 117, 120, 921
Jasieński: 312, 734, 902, 903
Jasiński: 322, 412
Jasionowicz: 579, 890
Jaskulak: 577, 798
Jasnowski: 218, 401
Jaśkiewicz: 306, 309
Jawłowski: 732, 733
Jaworowski: 83
Jaworski: 160, 163, 284, 288, 338,
391, 475, 481, 510, 517, 537,
545, 567, 570, 708, 858, 893
Jaźwiński: 385
Jechowicz: 627, 768
Jednowski: 535
Jegliński: 162, 286, 484, 519, 569
Jeleń: 580, 891
Jeleński: 62, 64, 468, 469, 504, 659,
732
Jelski: 306, 307, 417, 418, 616, 636,
753-755, 776, 808-812
Jełowicki: 212, 301, 308, 379, 725
Jenner: 487
Jeska: 573
Jeszensky: 712
Jeszke: 87
Jesznák: 531
Jezierski: 45, 52, 336, 615, 616,
719, 755-757, 788, 801, 806,
808
Jeznach: 158, 283, 407, 565
Jeżewski: 577, 635, 776, 798
Jeżów: 750
Jędruszkiewicz: 720
Jędrzejewski: 650
Jędrzejowicz: 426, 536
Jimenez: 37, 702
Jodko: 188, 463, 498
Jogałła: 898
John: 100
Johnson: 592
Joint: 905
Jones: 539
Jonsson: 163, 287, 484, 520, 570
Jordan: 340, 366, 392, 532, 620,
632, 761, 772, 926, 927
Józefowicz: 430, 608, 840
Jóźwiak: 314
Jóźwik: 666
Judycki: 752
Jukiel: 700
Jundziłł: 622, 623, 649, 763
Jung: 58
Jura: 640, 780
Jurasz: 673
Jurczyk: 402
Jurczyński: 427
Jurenkova: 272
Jurewicz: 748
Indeks nazwisk
Jurgielewicz: 607, 839
Jurys: 736
Jusupow: 548
Juszczelski: 656
Kacprzak: 186, 824
Kacprzycki: 72
Kaczanowski: 217, 399
Kaczkowski: 89
Kaczmarczyk: 356, 640, 780
Kaczmarkiewicz: 466, 501, 714
Kaczorowski: 53
Kadłubowski: 296, 421
Kadzior: 723
Kajdziński: 365, 901
Kajs: 80, 466, 502, 715
Kalinka: 661
Kalinowski: 843
Kaliński: 548
Kaliski: 135, 255
Kalke: 251
Kalkstein: 56, 69, 83, 103-105, 356
Kałenczyński: 753, 810
Kałużyński: 104
Kałwa: 184, 822
Kamecki: 609, 840
Kameda: 810
Kamieniecki: 90
Kamieński: 389, 396, 576, 618,
655, 656, 737, 759
Kamiński: 144, 148, 185, 252, 642,
703, 782, 822
Kamionka: 732
Kamocki: 61, 82, 83, 721, 878
Kanan: 177, 588
Kandziora: 74
Kania: 367
Kaniak: 532, 610, 841
Kannchen: 144
Kapałczyński: 48, 95
Kapias: 381
Karasiak: 696
Karbowski: 790
Karczewski: 58, 119, 493, 638,
748, 778
Kargol: 626, 766
Karlik: 57
Karłowski: 51, 669
Karnicki: 409, 432, 657
Karnkowski: 69, 98, 389, 618, 758
Karolyi: 224, 369, 373
Karoński: 46, 47, 50, 94
Karpiński: 465, 500, 713
Karsch: 799
Karski: 24, 182, 205, 341-343, 572,
609, 661, 692, 753, 793-795,
820, 841, 888, 889
Karwat: 736, 740
Karwicki: 120, 423
Karwowski: 710
Kassur: 375, 395, 666
Kaszowski: 141, 176, 245, 311,
312, 331, 587, 690
Kaszuba: 314
Kaszubowski: 265
Kaszyński: 311
Kata: 378
Katnik: 145
Kawalec: 225
Kawiak: 639, 780
Kawiorski: 381
Kawka: 321
Kawwa: 428
Kayser: 62
Kazimierczak: 390
Kazmierczak: 185, 822
Kazubek: 135, 255
Kącki: 117, 455
Kąkolewski: 667
Kearney: 130
Keaton: 733
Keawprosute: 79
Kelauridze: 723
Keller: 15, 134, 254, 337, 355
Kemmer: 875
Kemnitz: 157, 281, 564
Kemp: 592
Kent: 424
Kerr: 198
Kerridge: 697
de Kervenoaël: 804
Kettlewell: 136, 255
Kędra: 165
Kędzierski: 574
Kępiński: 62, 64
Kępka: 73
Kęszycki: 90
Khitrov: 748
Kibort: 320
Kiciński: 715-717
Kidler: 746
Kidziński: 668
Kiejman: 191
Kielich: 92
Kiendl: 452
Kieniewicz: 666, 892
Kierbedź: 654
Kierski: 62, 86, 100, 736
Kiersnowski: 10
Kietz: 63
Kijanowski: 374
Kijeński: 55
Kijewski: 137, 257, 748
Kilar: 307, 812
Kileev: 748
Kim: 385
Kindela: 72
941
King: 733, 748
Kirby: 595, 827
Kirchmayer: 135, 255, 659, 732
Kirkpatrick: 266, 534
Kirsch: 675, 744
Kirstein: 97
Kirwan: 604, 836, 867
Kisielewski: 809
Kisielnicki: 237, 247, 335
Klamut: 378
Klawiński: 89
von Kleist: 325
Klekot: 647, 788
Klemensiewicz: 535
Kleniewski: 181, 204, 819
Kleyn: 702
Klimaszczuk: 717
Klimek: 66
Kling: 473, 478, 508, 513
Klingenstierna: 174, 585
Klinger: 875
Klinowski: 378, 671
Kliszka: 656
Klotz: 156, 280, 563
Klotzek: 270
Kluba: 685, 751
Klujsza: 808
Klukowski: 249
Kluska: 76
Kłaczyński: 357
Kłokocki: 604, 835, 867
Kłopocki: 309, 364
Kłosiński: 60, 607, 838
Kniaź: 323
von Knobloch: 37
Knop: 736
Knopik: 265
Knychala: 48, 95
Kobierzycki: 36
Kobylański: 667
Kobyliński: 315
Koch: 233, 243, 488, 869
Kochanowski: 33
Kochański: 358
Kociemba: 630, 771
Koczorowski: 52, 57, 70, 93
Kogla: 185, 822
Kojeen: 79
Kokociński: 738
Kokoszczyński: 164, 288, 338,
391, 571
Kokot: 218, 400
Kolan: 679
Kolangareth: 375
Kolendo: 332
Kolesci: 121
Kolin: 207
Kolman: 685, 751
942
Marek Jerzy Minakowski — Elita litewska
Kolowrat: 311, 316
Kołacz: 322, 323
Kołodziejczyk: 73
Komar: 152, 164, 237, 277, 315,
334, 337, 348, 390, 415, 594,
654, 803, 826
Komarnicki: 296, 421
Komierowski: 222, 270, 354, 378,
413, 468, 503, 590, 602, 698,
699, 727, 747-749, 834, 865
Komornicki: 54, 726, 902
Komorowicz: 261
Komorowski: 33, 34, 363, 649,
846, 847, 883-885, 897, 898
Kompff: 47
Kon: 627, 767
Konarski: 410, 610, 660, 667, 694,
841
Konczewski: 465, 466, 500, 501,
713, 714
Konieczny: 17
Konig: 803
Konishi: 604, 836, 867
Konopiński: 47
Konopka: 144, 200, 230, 238, 247,
335, 379, 610, 671, 672, 696,
738, 842
Konopnicki: 78
Kopacz: 125, 126
Kopaszewski: 629, 769
Kopeć: 389
Kopka: 383
Kopyciński: 332
Kopystyński: 234
Koranowicz: 124, 125
Korewa: 102
Kornas: 49, 96
Kornaszewski: 356
von Kornberger: 596, 828
Korothan: 375
Korsak: 323, 324, 409, 810
Koryciński: 381
Korytowski: 45, 50, 87, 100, 422
Korzeniewski: 748
Korzeniowski: 794
Korzybski: 178, 179, 576, 673, 798,
816
Koseda: 104
Kosiba: 56
Kosicki: 46, 357, 607, 674, 839
Kosicova: 271
Kosiec: 383
Kosik: 550
Kosiński: 119, 263, 356, 493, 674,
792
Kosmowski: 662, 704, 734
Kossak: 359
Kossakowski: 127, 262, 263, 304306, 308, 309, 318, 325, 634,
751, 752, 774, 790, 811
Kossecki: 897
Kossowski: 48, 95
Kostański: 139, 259
Kosteniecki: 489
Kostowski: 627, 767
Kostrubiec: 72
Kostrzyński: 218, 401
Koszański: 591, 602, 834, 865
Koszczyc: 303
Kościelecki: 626, 766
Kościelniak: 138, 258, 429
Koścień: 186, 824
Kościuczuk: 665
Kościuszko: 408
Kośnik: 135, 254
Kot: 294, 419, 670
Kotarski: 735
Kotliński: 105, 106
Kotomski: 465, 500, 714
Kotsch: 636, 776
Kotulski: 382
Kowal: 263, 792
Kowalak: 404, 677
Kowalczewski: 236, 237, 334
Kowalczyk: 88
Kowalewski: 25, 302, 625, 693,
765
Kowalik: 703
Kowalski: 184, 185, 378, 465, 500,
626, 714, 766, 797, 822, 878,
879
Kowerski: 261, 262, 747
Kownacki: 641, 730, 732, 781
Kozaczka: 244, 620, 760
Kozak: 412, 608, 609, 840
Kozanecki: 238, 248, 336
Kozicki: 591, 603, 835, 866
Koziebrodzki: 82, 84
Koziełł: 303, 304, 387, 487
Kozieradzki: 408
Kozłowski: 35, 244, 296, 377, 421,
596, 694, 742, 828
Kozubowski: 144
Koźmian: 261, 337, 393, 676
Krafft: 712
Kraiński: 316, 802
Krajewski: 635, 652, 776, 879
Krajnik: 184, 822
Krakowiak: 650
Krakowski: 320, 321
Kramarczyk: 246
Krasicki: 133-139, 141, 221, 253260, 262, 353, 429, 494, 525,
733, 791, 872, 906
Krasiński: 186, 233, 234, 237, 240,
245, 334, 377, 459, 619, 760,
802, 803, 805, 806, 823, 824,
874
Krasnodębski: 548
Krasuń: 124, 125
Krasuski: 626, 766
Kraszkowski: 52, 55, 86
Krawczak: 669
Krawczyk: 685, 725, 751
Krefft: 71
Krempel-Los: 668
Krenz: 724
Kret: 698
Kręcicki: 88
Krępski: 616, 756, 789
Krężel: 138, 258, 429
Krodkiewski: 535
Kronenberg: 622, 762, 870
Kropiński: 561
Król: 103, 406
Królikowski: 48, 95, 138, 258, 429,
626, 767
Krótki: 320
Krugier: 452
Kruk: 670
Krukowski: 323
Krupenic: 208
Krupiński: 488, 869
Krupka: 141, 260
Krupke: 79
Krupski: 72
Kruszewski: 165, 489, 870
Kruszona: 642, 782
Kruszyński: 735
Krużewski: 574
Kryger: 138, 258, 429
Kryjak: 104
Krysiewicz: 156, 157, 281, 563
Krysiuk: 387
Kryto: 403, 677
Krywanis: 320
Kryzan: 599, 830, 831, 862
Krzak: 78
Krzeczunowicz: 683
Krzemieniewski: 363
Krzemiński: 105
Krzymuski: 69, 79, 135, 255, 466,
501, 715
Krzywicki: 23, 26, 27, 799
Krzyżanowski: 184, 244, 306, 384,
385, 620, 692, 693, 742, 760,
821
Kubala: 268, 606, 837, 868
Kubalski: 636, 776
Kubasik: 250
Kubiak: 670
Kubler: 85
Indeks nazwisk
Kublicki: 303
Kuczyński: 185, 822
Kukiewicz: 810
Kulczyk: 613, 859, 860
Kulda: 548
Kulesza: 698
Kulikowski: 705, 855, 903
Kulin: 790
Kulomzin: 17
Kuls: 249, 250
Kułakowski: 473, 478, 508, 513
Kumanowski: 165
Kumar: 17
Kumor: 708, 858
Kunicki: 145
Kunzli: 146
Kuran: 724
Kurcewski: 86, 465, 500, 713
Kurdwanowski: 432
Kurek: 324
Kurkowiak: 23, 156, 280, 563
Kurnatowski: 119, 269, 270, 313,
314, 492, 710
Kurnicki: 725
Kurowski: 50
Kurpaski: 93
Kurpik: 397
Kurtis: 541
Kurulanc: 186, 824
Kutzner: 50, 98
Kuziemski: 73
Kuźniewicz: 695
Kwaśniak: 382
Kwiatkowski: 104, 664
Kwieciński: 716
Kwilecki: 24, 123, 137, 143-145,
194, 212, 216, 217, 256, 342,
358, 362, 384, 398, 572-574,
646, 686, 690, 692, 693, 707,
786, 794, 857
de La Béraudiere: 451
de La Chevadiere: 360
de La Roche: 16
Lachendro-Kozłowski: 139, 259
Lachman: 165
Lachnicki: 309
Lacro: 188, 463, 499
de Laddersous: 544
Laferriere: 222, 354, 413
Lagesse: 130
Lagunina: 723
Laliberté: 690
Lambart: 33
Lamberg: 526
Lambert: 212, 359, 475, 510, 537,
643, 644, 784, 893
Lambillion: 126
de Lambilly: 544
Lamot: 380
Lampa: 681
Lanc: 73
de Lancastre: 613
Lanckoroński: 611, 612, 614, 907
Langenfeld: 208
Langlois: 366
de Lantsheere: 130
de Lanuza: 42
Lanvin: 451
Lappelainen: 157, 281, 564
Lapuente: 41
Laranjo: 248
Larios: 39
Larisch: 193, 589
de Larminat: 151, 275, 346
Larrea: 37
Larson: 719
Larsson: 719
Larysz: 294, 419, 670
Lascano: 135, 254
Lasiewicz: 144
Lasik: 662
Laska: 418
Laskawiec: 662
Laski: 184, 822
Laskownicki: 175, 586
Lasocki: 237, 238, 247, 310, 311,
316, 334, 335
Lasota: 621, 632, 741, 761, 773
Lassak: 127
de Lassence: 395
Latawiec: 694
Latek: 667
Latoszyński: 367
Latour: 172, 583
de Laval: 318, 325, 752
de Lavedan: 470, 505
Lavigne: 246
Lavoine: 451
Lawrance: 453
Lazarski: 684, 750
Le Breton: 449
Le Clerc de Juigné: 449
Le Hon: 449
Leach: 697
Leader: 266, 534
Leal: 41
Leber: 146
Lech: 92, 381
Ledóchowski: 125, 127, 355, 496,
627, 640, 712, 767, 780, 781
Ledzwoń: 378
Lee: 92, 207
van Leen: 741
Lefebre: 35
Lefroy: 33
Legendziewicz: 403, 677
943
Lehmann: 94
Leibrok: 196
Leitgeber: 104, 105, 722
Lejeune: 161, 182, 205, 285, 483,
518, 568, 820
Lelievre: 162, 286, 483, 518, 569
Lemańczyk: 742
Lemański: 351, 799
Lemke: 56
Lenartowicz: 605, 711, 836, 868
Lenczewski: 389
Leo: 870
Leroy: 223, 369, 372
Lester: 793
Leszczuk: 617, 687, 757
Leszczyński: 733
Leszczyszyn: 83
Leśkiewicz: 468, 503
Leśman: 405
Leśniewski: 636, 777
Letelier: 40
Leung: 536
Lewandowicz: 381, 383
Lewański: 695
Lewicki: 158, 283, 343, 407, 565,
795
Lewko: 385
Libura: 617, 687, 757
Lichniak: 576
Lichnowski: 614
Lichoniewicz: 600, 831, 863
Lidwin: 631, 771
Liechtenstein: 414, 614
de Liedekerke: 344, 345
van Lier: 701
Lilienfeld: 15
von Lilienfeld: 15
Liliental: 727
Limberg: 733
Linds: 201, 232
Lines-Roberts: 193
Linke: 388, 618, 758
Links: 690
Linton: 223, 369, 372
Lipert: 369, 372
Lipiec: 90, 240, 333
Lipiecki: 385
Lipiński: 121, 722, 723
Lipkowski: 423, 424, 635, 650, 775
Lipowski: 54, 134, 254, 381
Lippik: 78
Lipski: 52, 237, 334, 592, 737
Lissner: 160, 285, 482, 517, 567
Lissowski: 87
Liszkowski: 94
Little: 902
von Lobkowicz: 192
944
Marek Jerzy Minakowski — Elita litewska
Lodares Fontecha: 190, 207, 486,
521
Lodares Romano: 190, 207, 486,
521
Lofgren: 589
Lombard: 892
Loor: 741
Lopez: 36, 43, 190, 206, 485, 520
Loriers: 174, 585
Lossow: 51, 97, 99, 100
Lota: 804
Lotaryński: 121, 223, 369, 372,
479, 514, 875
de Louvencourt: 453
Lubański: 311
Lubecki: 68, 128-131, 202, 215,
216, 227, 232, 300, 306, 310,
312, 546, 801, 849, 852, 886,
887
Lubieniecki: 119, 403, 492, 617,
628, 660, 661, 674, 678, 681685, 744, 750, 757, 769
Lubomirski: 80, 131, 153, 154,
180, 183-187, 189, 202, 207,
208, 215, 269, 278, 326, 327,
349, 362, 388, 399, 458, 459,
464, 467, 485, 488, 489, 499,
502, 520, 521, 523, 527, 540,
558, 559, 595, 612-614, 704,
706, 709, 712, 713, 755, 806,
818, 821-824, 827, 844, 850,
852-857, 859, 860, 869, 870,
881, 895, 903, 905, 925
Lubowidzki: 749
Lubowiecki: 642, 782
Lubowiedzki: 609, 840
Luc: 900
Lucciola: 601, 832, 864
Luci: 448
Lunn: 701
Lusiak: 103
Lutkowski: 26
Lutnicki: 428
Luziński: 79
Łabęcki: 52, 653, 746, 749, 926
Łabuński: 182, 820
Ładomirski: 739
Ładziński: 75
Łagoda: 613, 860
Łaniewski: 647, 787
Łapeta: 57
Łaptaś: 726
Łaskowski: 540
Łastowiecki: 532, 620, 632, 761,
772
Łaszczyński: 105
Ławniczek: 638, 779
Łazarski: 468, 503, 684, 685, 750,
751
Łazarz: 380
Łaźniński: 533
Łącki: 83, 106, 124
Łączyński: 292, 410, 448
Łebiński: 51
Łempicki: 658, 660, 674, 684, 688,
715, 729, 742, 743, 745, 746,
749-752
Łepkowski: 396, 576
Łęcki: 83
Łępicki: 734
Łęski: 310, 312, 313, 807
Łobos: 629, 769
Łodziak: 365, 902
Łopaciński: 293
Łopuchin: 17
Łopuchowski: 80
Łopuszański: 539, 591, 602, 707,
711, 834, 857, 865, 900
Łoś: 292, 294, 306, 309, 410, 419,
661-663, 667-672
Łubieński: 71, 138, 145, 257, 350,
351, 385, 408, 426, 429, 430,
615, 616, 620, 621, 628, 633637, 640, 641, 643, 644, 648,
653, 658-660, 686, 712, 729733, 736, 742, 756, 761, 762,
768, 773-777, 780, 781, 783785, 788, 789, 809
Łucyk: 320
Łuczak: 66, 71
Łuczyński: 704
Łukasiewicz: 70, 306
Łukasik: 424
Łukaszewicz: 549, 754
Łukomski: 48, 95
Łysanowicz: 702
Łyskowski: 99
MacDonald: 33
Maciaszek: 734
Maciejewski: 93, 667
Maciejowski: 45, 50, 51
Maciesowicz: 738
Maciukiewicz: 314
Mackiewicz: 72, 898
Macko: 137, 257
Maczewski: 127
Maczuga: 477, 512, 895
Maczyszyn: 741
Madaliński: 669
Madej: 800
Mader: 700
Madeyski: 324
Madonia: 396
Magala: 737
Mahler: 804
Mahowich: 599, 831, 862
de Maigret: 452
Maillard: 200, 230
de Maillé: 191, 192
Maiorescu: 387
Majcher: 636, 777
Majchrzycki: 91, 92
Majewski: 74, 665, 693, 739
de Makay: 364
Makowiecki: 317, 680
Makowski: 66, 89, 322
Maksymowicz: 683
Malanowski: 669
Malatesta: 415
Malawski: 489, 746, 870
Malczewski: 45, 106, 431, 631,
663, 666, 727, 772
Maleszewski: 84
Malewski: 388
Malfatti: 531
Malfatti di Montetretto: 531
Malhomme: 308, 654
Malicher: 581
Malik: 414, 415
Malinowski: 808
Maliszewski: 165, 199, 229, 580,
891
Maltais: 122, 597, 828
Maluszek: 525, 906
Małachowski: 186, 314, 388, 530,
646, 688, 787, 812, 823
Małcużyński: 90
Manabe: 234, 243
Maniak: 659, 731
Manjura: 683
Manka: 724
Manugiewicz: 681
Manzi: 404, 677
Manzolini: 195, 211
Mańkowski: 122, 123, 143, 309,
340, 360, 362-368, 392, 645,
646, 711, 718, 720, 724, 785787, 897, 901, 902
Mańoz: 190, 206, 485, 520
Maramarosz: 793, 794
Maran: 601, 832, 864
Maranon: 36, 37
Marbot: 162, 286, 483, 518, 519,
569
Marchal: 451
Marchowiecki: 695
Marchwicki: 698, 746, 747
Marcinkiewicz: 144, 403, 677, 801
Marcot: 264, 792
de Margerie: 470, 505
Marholm: 25
Marjewski: 59
Markiewicz: 127, 144
Indeks nazwisk
Markowski: 177, 339, 392, 550,
588
Marquis: 804
Marsch: 238, 248, 336
Marsolais: 601, 832, 864
Marszałkowicz: 26
Marti: 38
Martinez: 197
Martinez de Campos: 37
Martusewicz: 78, 609, 840, 841
Martuzalski: 101
Marty: 150, 151, 275, 346
Marvillet: 621, 762
Marynowski: 104
Marzona: 307, 811
Masiul: 630, 770
Masłowski: 165
Masraff: 473, 478, 508, 513
Mastrogiovanni: 589
Maszkało: 650
Maszkiewicz: 627, 767
Maśliński: 90
Matecki: 638, 778
Mateos: 41
Materna: 708, 859
Materno: 571
Mathéus: 449
Matlakowski: 252
Mattausch: 642, 782
Matuszak: 679
Matuszczak: 596, 828
Matuszewski: 102, 103
Matuszkin: 430
Matysiak: 321
von Mauberg: 161-163, 286, 287,
483, 484, 518, 519, 568-570
von Maubeuge: 624, 764
de Maud'Huy: 450
Mauer: 380
Maurice: 266, 535
Maus: 846, 883, 884
Mazaraki: 425, 592, 661
Mazurek: 673
Mazurkiewicz: 100, 144, 541
Mcateer: 266, 534
Mcdowell: 266, 534
McEvoy: 424
McFadgen: 49, 96
McKell: 130
Mckeown: 174, 585
McNeil: 603, 835, 866
Medina: 36, 540
Meduski: 383
Meehan: 138, 258
de Meeűs: 238, 248, 335
Mégret: 589
Meiklejohn: 803
Mejer: 23
Mejewski: 748
Mekarski: 805
Mellin: 89
Melody: 375
Menczykowski: 321
Mendzelewski: 577, 798
Mentel: 129, 849, 887
Mentzendorff: 358
Mercik: 70
Meredith: 705, 855, 903
Mesly: 42
Mesnet: 543, 639, 779
Metelski: 403, 676
Meyendorff: 370, 394, 406
Meyer: 699, 700
Meysner: 680
Meysztowicz: 331, 382, 414
Męciński: 397
Mędrela: 675, 744
Mężyński: 875, 887
Mianowski: 118, 492
Miaskowski: 87
Miączyński: 661, 718, 726
Micewski: 753
Micha: 78
Michalak: 72, 900
Michalik: 379
Michalski: 93, 190, 206, 485, 521
Michałkow: 17
Michałowski: 97, 337, 632, 657,
674, 686, 721, 743, 772, 797
Mickiewicz: 24, 316, 802
Mieczkowski: 71, 72, 75, 671, 716
Miecznikowski: 387
Mieczyński: 56, 57
Mielczarek: 738
Mielęcki: 105
Mielżyński: 69, 147, 417, 422, 423,
609, 753, 841, 843
Mienicki: 142
Mier: 220, 352
Miernicki: 97
Mierosławski: 59
Mieroszewski: 661
Mieroszowski: 661
Mierzejewski: 396, 742
Mierzewski: 50
Mierzwiński: 81
Mierzyński: 84
Mieszko: 428
Mignard: 813
Mika: 265
Miklaszewski: 46
Mikorski: 658, 660
Mikula: 740
Mikuła: 477, 512, 895
Milanowski: 249
Milc: 613, 859
945
Milczewski: 238, 247, 335
Miler: 177, 339, 392, 588
Milewski: 182, 204, 205, 331, 343,
344, 796, 819, 820, 889
Milieski: 265
Milik: 143
Miller: 637, 777
von Miller: 414
Miller zu Aicholz: 414
Milne: 251, 269, 854
Miłek: 307, 308
Miłobędzki: 664
Minkiewicz: 90
Minkowski: 582
Mińkiewicz: 90
Miotk: 234
Miranda: 625, 765
Mirski: 16
Misakova: 271
Misior: 88
Miś: 62
Miśkiewicz: 378
Mitchell: 33, 364, 643, 784
Mizak: 181, 204, 819
Mizgier: 22
Młocki: 431
Młodecki: 133, 634, 775
Młynarczyk: 25, 625, 766
Mniszech: 133, 228, 460, 530, 614,
615, 813, 815, 851, 926
Mniszek: 897
Mochalski: 252
Mochnacki: 305
Mockałło: 643, 783
Modrzyński: 736
Modzelewski: 79
von Moeller: 224
Moes: 242, 252, 693, 718, 726
Mohl: 299, 415, 469, 504
Moisant: 488, 870
Mokronoski: 529
Molenbrugge: 705, 856, 904
Molesworth St. Aubyn: 803
Molga: 313
Molik: 695
Molina: 44
Molloy: 139, 258
Molnar: 790
de Moncada: 623, 764
Mondanelli: 448
Moniuszko: 753, 808
de Monleon: 207
de Monléon: 207
Montana: 651, 652
de Montault: 615
de Montbreton: 615
Montecatini: 449
Montenuovo: 271, 411
946
Marek Jerzy Minakowski — Elita litewska
von Montgelas: 624, 764, 765
Montpellier: 173, 584
Moon: 733
Moraczewski: 86
Moraes: 41
Morawski: 56, 79, 83, 175, 187,
360, 464-466, 499-501, 543,
576, 586, 591, 599, 603, 617,
628, 637-643, 678, 688, 709,
711-715, 717-729, 742, 758,
768, 778-783, 797, 800, 824,
825, 831, 834, 863, 866, 878
Moreau: 156, 157, 280, 281, 563,
564
Morel: 848, 886
Moretti: 196, 197
Morgulec: 730
Moroz: 100
Moró: 38
Morrison: 270, 854
Morstin: 93, 408, 617, 628, 629,
634, 686, 687, 720, 757, 769,
774, 799
Morstyn: 685, 926
Morsztyn: 117, 119, 210, 431, 493,
617, 628, 685, 717, 757, 769
de Mortegoutte: 898
Morykoni: 293, 298
Morzecki: 23
Morzkowski: 35, 486, 494, 852
Morzycki: 747
Moser: 635, 775
Mosiecki: 290
Moss: 538, 539
Mosselman: 449
Mostowski: 148, 165, 192, 226,
490, 593, 814
Moszczeński: 657
Moszumański: 905
Moszyński: 140, 259, 697
Mościcki: 88
Motty: 57, 606, 838
Motylewski: 48, 49, 95
Moussette: 157, 158, 281, 282, 564,
565, 705, 706, 856, 904
Mowrey: 701
Moya: 36
Moyret: 187, 824
Możdżeń: 368
Możdżyński: 324
Mroczkiewicz: 82
Mroczkowski: 674
Mrozek: 322
Mrozowicki: 611, 842
Mrożek: 717
Mrówczyński: 270, 854
Mrukiewicz: 307, 811
Mueller: 263, 792, 807
Mularczyk: 365, 901
von Mülinen: 34
Muliński: 323
Mullan: 264
Muller: 218, 400
Müller: 575, 598, 830, 861
Multanowski: 73
Mundt: 749
Munoz: 42, 540
Munoz de la Espada: 42
Münter: 427
Mura: 48, 95
Muro: 36
Murphy: 625, 765, 852
Murzynowski: 52, 356, 357,
385
Musiał: 55, 617, 687, 720, 757
Musik: 669, 670
Mutch: 234, 241
Mutkowski: 72
Muzolff: 50
Mycielski: 14, 29, 63, 124,
167, 200, 201, 230, 231,
241, 305, 329, 360-362,
533, 638, 679, 695-697,
720, 778, 793, 802, 900
Mylo: 63
Myszak: 899
Myszkowski: 26
Myśliwiec: 124, 646, 787
Mytych: 695
Nadachowski: 655
Nadarkiewicz: 383
Nagięć: 662
Nakwaski: 652, 653, 657
Nałęcz: 535
Namiotko: 320
Napoli: 601, 833, 864
Narowski: 734
Narwoisz: 252
Naryszkin: 801
Narzymski: 725
Nawrot: 380
Negre: 804
Neifert: 639, 780
des Neiges: 344
Nelson: 747
Nenitescu: 370, 373
Neri: 142
van Ness: 572
Nesselrode: 15
Nesterowicz: 685, 751
Neudoerffer: 201, 231
de Neuville Richard: 126
Newell: 251
Newliński: 494
Ney: 375
Neys: 364
384,
147,
234,
531717,
Nicholson: 604, 605, 836, 867, 868
Niedoba: 696
Niedzielski: 386, 424, 735
Niedziółko: 550
Niedźwiecki: 694
Niedźwiedź: 738
Nielubowicz: 54
Niemcewicz: 661
Niemczewski: 54
Niemirowicz: 926
Niemojewski: 576, 577, 797-800
Niemojowski: 357, 398, 399, 402,
403, 797
Niero: 668
Nieszkowski: 68
Niewiadomski: 158, 283, 565
Niewinowski: 591, 602, 834, 865
Niezabytowski: 141, 474, 509,
807, 877
Nieżychowski: 32, 87, 106
Nightingale: 716
Nijewski: 106
Nikiel: 234
Nikiporczyk: 101
Nikliński: 727
Nikorowicz: 673
Nilsen: 252
Nitghtingale: 716
Nitribitt: 58
Northrup: 40
Nortrandeis: 725
Nosalewski: 655
Nowacki: 430, 468, 503
Nowaczewski: 102
Nowaczyk: 64
Nowak: 54, 71, 72, 650, 678, 898
Nowakowski: 56, 716
Nowek: 71
Nowiak: 754
Nowicki: 541, 608, 710, 748, 840
Nowiński: 35, 728
Nowosielski: 672
Nowowiejski: 291
Nuckowski: 378
Nurczyński: 428
Nycz: 73
Nyirlaki: 121, 596, 828
Nyko: 423
Obłaszyn: 366
Oboleński: 16-18
Obrycki: 252
Obrzut: 675, 744
Ocskay: 271
Odier: 471, 506
O'Donavan: 471, 506
Ogiński: 14, 113, 116, 117, 120,
141, 142, 147, 148, 289, 430,
433, 491, 843
Indeks nazwisk
Ohangan: 59
Ohara: 475, 510, 537, 893
Ohata: 396
Ohrt: 126
O'Keeffe: 471, 506
Okęcki: 394, 395, 644, 784
Okoniewski: 630, 770
Okrasa: 323
Okraszewski: 320
Okuszko: 304
Okwietko: 305
Olechniewicz: 664
Olejniczak: 734
Olejnik: 541
Oleksiak: 321
Olesiński: 374
Olesza: 409, 433
Olewczyński: 741
Olivarria: 471, 506
Olivier: 675, 745
Olizar: 149, 153, 274, 277,
348, 594, 826
Ollier: 706, 857
Olsen: 233, 243
Olson: 208
Olszański: 84
Olszewski: 89, 397, 578, 888
Ołdakowski: 305
Ołtuszewski: 368, 372
Ontanon: 41
Onufrak: 314
Opaliński: 735
von Oppersdorff: 69, 129,
524, 528, 845, 883, 896
Opponyj: 526
Orbegoso: 188, 463, 498
Orias: 190, 206, 485, 520
Orkisz: 408, 634, 753, 774
de Orléans: 876
Orlik: 384
Orlov: 471, 506
Orłow: 788, 801
Orłowski: 134, 135, 254, 336,
379, 591, 603, 648, 696,
866
d'Ornano: 190, 206, 485, 486,
521
d'Ornellas: 179, 817, 876, 877
O'Rourke: 165, 877, 878
Orpiszewski: 410, 411
Orzechowski: 162, 286, 484,
569, 807
Orzeszko: 23, 403, 676, 677
Osęka: 137, 257
Osganian: 600, 832, 863
O'Shannassy: 601, 833, 864
Oskierka: 23, 303, 319
Osler: 878
302,
328,
350,
834,
520,
519,
Osorio: 39, 40
Ossoliński: 228, 560
Ossowski: 669, 670, 808
Ostaszewski: 656
Osten: 680
Osterwa: 525, 906
Ostromęcki: 666
Ostrowski: 172, 235, 246, 394, 412,
549, 583, 637, 638, 685, 693,
694, 709, 711, 727, 743, 778
Osuchowski: 383, 697
Oszczęda: 79
Ośmiałowski: 321
Otero: 42
Otuszewski: 48, 95
van Outryve: 846, 884
Owczarek: 374
Ozdowski: 48, 49, 95, 96
Ożarowski: 301, 302, 558, 559
Ożegalski: 77, 684, 685, 750, 751
Ożyński: 680, 681
de Pablo: 40
de Pablo Gallardo: 675, 744
Pac: 301
Pacek: 656
Pacewicz: 396, 576
Pachciarek: 388, 618, 758
Pacuła: 638, 778
Paczkowski: 636, 777
Paczuski: 381
Paczyński: 581, 739
Padlewski: 807
Paes Leme: 273
Pagés de Caicedo: 38
Pairault: 175, 586, 689
Pajączkowski: 426, 427
Palimąka: 428
Paliszewski: 251
Palka: 272
Pallavacini: 847, 884
Pallavicini: 853
von Pallavicini: 847, 853, 884
Palmer: 539
Palmowski: 424
Palomino: 42
Pałygiewicz: 621, 633, 741, 761,
773
Panek: 101, 269, 707, 854, 858
Pankiewicz: 90
Pannert: 670
Papée: 682
Paprocki: 621, 762
Parafiński: 72
Parda: 323
van Parijs: 136, 256
Parker: 178, 813, 816
Parmentier: 848, 886
Paronen: 81
947
Partilla: 127
Partyka: 235
Paruszewski: 99
Pasek: 727
Paskovic: 271
Paszkowski: 165
Paśnik: 579, 890
Paterno: 692
Paterson: 525, 906
Patten-Bold: 813
Patterson: 308
Patzer: 131, 216
Paul: 604, 836, 867
Pavicevic: 190, 206, 485, 521
Pawelski: 263, 791, 792
Pawełczyński: 734
Pawlicki: 468, 503
Pawlikowski: 186, 406, 823
Pawlus: 78
Pawluś: 165
Pawłow: 740
Pawłowicz: 265
Pawłowski: 240, 333, 582, 639, 779
Pazera: 250
Pelczar: 674, 744
Peltier: 273
Peltzer: 544
Pełczyński: 59
Pena: 43
Penkala: 378
Penneck: 295, 420
Perec: 79
Perez: 635, 701, 775
Perez Cabello: 37
Perkins: 40-42, 155, 279, 280, 562
Perkowicz: 312
Perkowski: 361
Peronen: 81
Perotti: 449
von Perponcher-Sedlnitzky: 193
Perrier: 790
Perrote: 42
Perroux: 625, 765
Perry: 160, 284, 285, 482, 517, 545,
567
Pertek: 642, 783
Perticari: 599, 831, 862
Perzyński: 651
Petelenz: 58, 70
Peterson: 294, 419, 719
Petit: 470, 505
Pędziwiatr: 406
Pękacki: 78
Pfanhauser: 631, 727, 772
Pfeiffer: 665
Piasczyński: 592, 603, 835, 866
Piątek: 250
Piątkiewicz: 696
948
Marek Jerzy Minakowski — Elita litewska
de Picciotto: 876
Picoclellis: 449
Pictet: 791
Pidal: 36, 39
Piechowski: 580, 703, 891
Pieczyński: 406
Piekarski: 263, 792
Pieniążek: 153, 277, 348, 594, 635,
775, 776, 826
Pierling: 127
Pierrier: 543, 639, 779
Pierzga: 379
Pierzyński: 754
Pietras: 685, 751
Pietrasiewicz: 73
Pietri: 138, 257, 429
Pietrusiak: 747
Pietruszewski: 301
Pietrzak: 66, 321
Pietrzela: 72
Pietrzycki: 268, 606, 837, 868
Pietrzyk: 380
Pietrzykowski: 313
Piguet: 790
Pila: 404, 677
Pilan: 383
Pilarski: 321
Pilaszek: 25, 626, 766
Pilecki: 661, 662
Piltz: 703
Piłka: 146
Piłsudski: 303, 737
Pimentel: 183, 820
Piniński: 657
Piotrowski: 58, 217, 400, 735, 736,
803
Piórewicz: 627, 767
Pisańczuk: 92
Pisański: 746, 747
Pistivsek: 681
Piwnicki: 619, 642, 643, 759, 782,
783
Piwowarski: 667
Piyaka: 93
Pizoń: 264, 792
Planet: 539
Plat: 581
Plater: 54, 67, 68, 129, 139, 150,
152, 158, 163, 164, 176, 177,
185, 219-223, 244, 245, 259,
274, 276, 282, 287-302, 311,
312, 315-319, 324, 325, 330,
336-341, 344, 345, 347, 350360, 366, 368-374, 376, 377,
383, 384, 386-393, 395, 405,
406, 408-423, 430, 432, 468,
503, 526, 565, 570, 571, 587,
588, 593, 617, 633, 676, 681,
688, 689, 692-694, 697-702,
704, 709, 758, 774, 794, 801,
802, 809, 823, 825, 855, 888,
898, 901, 903
Pleban: 666
Plenzler: 263, 792
Plesko: 648, 788
Plissart: 180, 203, 818
Pluciński: 106, 172, 583
Płatek: 92
Płoski: 668
Płuciennik: 710
Pniewski: 803
Pociej: 453, 921
Podbereski: 455
Podbipięta: 303, 319
Podemski: 144, 670
Podgórczyk: 610, 841
Podgórecki: 668
Podgórski: 397, 734
Podhorodeński: 118, 492, 494
Podhorski: 67, 74, 126, 663, 665667
Podkański: 103
Podleski: 425
Podlewski: 118, 119, 492, 493
Podolski: 357
Podsiedlik: 265
Pogorski: 34
Pogorzelski: 604, 835, 867
Poklewski: 26, 487
Polack: 175, 586
Polanecki: 722
Polanowski: 798
de Polavieja: 877
Poleżak: 489
Policiński: 577, 798
de Polignac: 528
Politowicz: 47
Pollak: 468, 503
Pollard: 44
Polonsky: 377
Polony: 574, 598, 829, 861
Polski: 322
Pomian: 742
Pomianowski: 465, 500, 713
Poniatowski: 446, 448-453, 460,
924
Ponikiewski: 89, 90
Poniński: 225, 241, 377, 381, 405,
430, 468, 494, 503, 590, 591,
596, 602, 603, 637, 707, 727,
728, 743, 777, 828, 833, 834,
857, 858, 865, 866
Ponizowkin: 186, 824
Ponti: 790, 791
de Ponton d'Amecourt: 544
Popiel: 261, 262, 264-268, 534,
605, 606, 633, 743, 773, 791,
837, 868, 869
Popieski: 147
Popis: 323
Popławski: 61, 75, 329, 663, 665
Popowski: 387
Porczyński: 53, 722
Porowski: 878
Portanet: 41
Posada: 380
Pospieszalski: 716
Pospieszny: 314
Possekel: 263, 792
Pośpiech: 138, 257, 258, 429
Potacki: 220, 352
Potocki: 35, 44, 53, 117, 118, 132,
133, 159-161, 163, 186-191,
198-202, 205-207, 227-230,
232, 235-240, 242, 246-248,
250-252, 268, 271, 283, 285287, 291, 314, 328-336, 363,
366, 367, 374, 387, 455, 458463, 472-491, 493-499, 507518, 520, 521, 528-530, 532,
535-538, 541, 542, 544-547,
550, 559, 560, 566-568, 570,
572, 581, 597, 598, 611, 612,
614, 615, 648, 649, 653-656,
663, 682, 698, 702, 728, 729,
751, 754-756, 805, 813-815,
823, 824, 829, 830, 845, 851,
862, 869, 870, 877, 878, 882,
887, 892-895, 899, 900, 925,
926
de Pottelsberghe: 848, 885
Potter: 136, 255
Potulicki: 128, 129, 268, 296, 361,
418, 421, 423, 745, 749, 843,
844, 849, 881, 882
Potworowski: 68, 69, 313, 709-711
Powelski: 106
Powichrowski: 734
Prandi: 629, 769
Prawda: 617, 687, 757
Prądzyński: 47, 50, 87, 89, 91, 94,
96, 97, 99
Preger: 627, 767
Prek: 658
Prenosil: 271
de Pret-Roose: 173, 584
Preysnar: 175, 586
Prędki: 379
Price: 849, 886
Priebe: 685, 751
Probyn: 525, 907
Prokop: 879
Prosser: 541
Indeks nazwisk
Prószyński: 342, 381, 795
Pruski: 142
Pruszak: 667
Pruszyński: 54, 73, 221, 336, 353,
549, 550, 579, 653, 721, 890
Przeciszewski: 67, 299
Przedpełski: 574
Przepióra: 726
Przeuski: 431
Przewłocki: 217, 261, 375, 393396, 399, 402, 403, 405, 576,
676
Przezdziecki: 148, 150, 152-154,
165, 168-170, 183, 209, 214,
225, 274, 276-278, 346-349,
561, 593, 594, 821, 825, 826
Przeździecki: 13, 14, 148-150, 154,
164-167, 184, 272-274, 278,
337, 345, 390, 481, 516, 561,
593, 652, 821, 825
Przybora: 573, 574
Przybylak: 218, 400
Przybyła: 217, 400
Przybysz: 249
Przybyszewski: 29
Przyjemski: 29, 643, 783
Przyłuski: 805
Psarski: 218, 219, 242, 401
Pstrokoński: 61
Ptaszkowski: 396
Pucek: 741
Puchała: 85
de la Puerto: 41
Puglisi Cosentino: 692
Pulles: 267
Pułaski: 68
Punch: 471, 506, 507
Pusłowski: 186, 226, 315, 316, 560,
561, 801, 802, 823
Puszet: 358
Puszkin: 698
Puttkamer: 892
Puzyna: 220, 226, 295, 304-306,
308, 314, 352, 420, 427, 532,
752, 753, 853
Pypke: 608, 839
Pyrzanowski: 664
Quednau: 272, 273
Queiroz: 224
Quinn: 316, 802
Rabczyński: 406
Rabiasz: 26
Rabinowitz: 81
Rabski: 163, 287, 484, 519, 570
Raciborowski: 121, 301, 302
Raciborski: 380
Raczyński: 65, 546, 635, 775
Radecki: 248
Radke: 408
Radomicki: 31, 32
Radomski: 269, 361, 854
Radoński: 61, 68, 70, 76, 77, 81, 86
Radosevic: 273
Radoski: 377
Radwan: 166, 273
Radyszkiewicz: 145
Radziwiłł: 14, 69, 129, 154, 159,
167-171, 178-183, 187-199,
202-214, 225, 229, 242, 249,
278, 283, 290, 300, 328, 338,
343, 344, 349, 391, 462, 463,
479, 480, 485, 498, 514, 515,
520, 524, 528, 546, 555, 566,
577-582, 691, 698-700, 712,
728, 748, 752, 795, 796, 806,
815-821, 824, 845, 876, 877,
883, 887-892, 896
Raes: 10
Rafalski: 728, 878
Ragimow: 90
Rajkowski: 382
Rak: 85
Rakocy: 459
Rakowicz: 156, 281, 563
Rakowiecki: 655
Rakowski: 357, 386
Ralston: 592
Ramhalo: 625, 765
Ramirez: 36, 37, 223, 369, 372
Ramlau: 737, 738
de Rangel: 596, 827
Rapnicki: 394
Rasiński: 91
de Rasse: 136, 256
Raszewski: 86, 342, 795
Ratajczak: 746, 747
Ratajczyk: 322
Ratkow: 17
Ratusiński: 533
Ratyński: 298, 303, 318
Rautenstrauch: 371
Raymond: 266, 531, 534
Rayski: 613, 860
Rdułtowski: 651
Reavis: 138, 139, 258
Rechowicz: 807
Reganki: 655
Regulski: 412
Reiff: 466, 501, 714
Reisner: 612
Rejek: 800
Rejman: 323
Rekłajtis: 667
Rekowski: 86
Rembieliński: 467, 502, 849, 850
Renou: 476, 511, 894
949
Renson: 130
de Reparaz: 37
Retz: 91
Revotskie: 415
Rey: 132, 159-161, 202, 232, 283285, 402, 475, 481, 482, 510,
516, 517, 537, 542-547, 566568, 591, 602, 603, 639, 663665, 706, 708, 727, 728, 779,
834, 856, 858, 866, 893, 904
de Reydet: 646, 787
Reynolds: 701
Rezania: 791
Rękawek: 627, 767
Rhodes: 147
de Rianzares: 874
de Ricci: 448
Richards: 243
Riganti: 470, 505
Rigaud: 472, 507
del Rio: 41
de Riquet: 452
de la Riva: 38
Riveiro: 39
Robinson: 630, 771
Robles: 39
Roca: 190, 207, 486, 521
Rodriguez: 39, 44, 605, 836, 868
Rodríguez: 877
Rodriguez Uria: 605, 836, 868
Rodríguez-Mariatégui: 877
Rodziewicz: 78, 303, 600, 832, 863
Rodzynkiewicz: 404, 677
Rogaczewski: 175, 586
Rogaliński: 51
Rogalski: 156, 280, 563
Rogiński: 85
Rogowski: 50
Rogoziński: 670
Rogut: 548
Rokicki: 639, 780
Roman: 466, 501, 714
Romano Lopez Flores: 190, 207,
486, 521
Romanowski: 323, 635, 775, 776
Romański: 249, 476, 512, 895
Romaszkan: 743
Romatowski: 45
Romer: 35, 127, 265, 534, 605, 660,
804, 837, 868
Römer: 67, 244, 299, 373, 374, 398,
623-625, 763-765
von Römer: 623, 763
Romera: 38
Romeyko: 663
Romiszewski: 716
Romiszowski: 672-674, 799
950
Marek Jerzy Minakowski — Elita litewska
Ronikier: 118, 119, 377, 378, 380383, 492, 493, 692
von Rönne: 15, 336
Rońda: 579, 890
Ropelewski: 739
Ropp: 355
Rosales: 177, 339, 392, 588
Rosenberg: 220, 352
Rosiński: 704
Rosłan: 181, 204, 819
Rosłaniec: 92
Rost: 217, 252, 400
Rostafiński: 673
Rostkowski: 324
Rostworowski: 140, 141, 175, 177,
181, 204, 224, 225, 245, 259,
260, 383-386, 398, 403-405,
408, 465, 470, 500, 505, 578,
586, 588, 600, 633, 649, 676681, 684, 689, 690, 692, 693,
701, 713, 720, 745, 749-751,
774, 819, 831, 863, 888
Rośliński: 144
Rotan: 525, 906
Rothschild: 235
Roussel: 197
Rouzickowa: 172, 583
de la Rovere: 200, 230
Rowe: 49, 96
Rowiński: 106
des Roys d'Eschandelys: 528
Rozdeiczer: 680
Rozdrażewski: 51
Rozhin: 104
Rozmanit: 173, 241, 584
Rozmarynowski: 685, 751
Rozmuski: 694
Rozpłochowski: 103
Roztoczyński: 97
Rozwadowski: 56, 476, 511, 894
Rożnowski: 592, 603, 637, 777,
835, 866
Rożyński: 626, 766
Równy: 424
Różycki: 76, 294, 371, 419, 667,
670, 738
Rubik: 664
Ruchałowski: 728
Ruciński: 186, 824
Rucz: 629, 769
Ruczyński: 301
Rudecki: 92
Rudnicki: 362, 611, 842
Rudomina: 386
Rudziński: 123, 144, 646, 786
Rudzki: 320
Ruffo di Calabria: 847, 884
Rulikowski: 660
Ruman: 47, 94
Rummerskirch: 797
Rumowicz: 320
Rundżjo: 101
Rupniewski: 238, 248, 336
Ruppin: 63
Rusak: 685, 751
Rusecki: 322
Rusiecki: 809
Russanowski: 339, 340, 392, 393
Russocki: 710
Ruszkowski: 92, 185, 822
Ruszniak: 535
Rutherford: 266, 534
Rutkowski: 323, 428, 487, 721
Rutowicz: 630, 770
Ryan: 246
Rybak: 415
Rybiński: 549, 550
Rycerski: 60, 607, 838
Rychłowski: 89, 380
Ryck: 319, 431, 432
Rydel: 184, 822
Ryelandt: 130
Ryglowski: 703
Ryk: 57
Rykowski: 376
Rylke: 294, 419, 670
Ryll: 424
Rylski: 220, 353, 897
Ryszka: 306
Ryziński: 664
Ryżko: 664
Ryży: 638, 779
Rzążewski: 323
Rzepiński: 699
Rzepnikowski: 98, 101
Rzewnicki: 389, 618, 758
Rzewuski: 192, 193, 228, 290, 300,
318, 319, 351, 356, 416, 490,
540, 611
Rzyszczewski: 194, 195, 210-212
Saar: 64
Sabatier: 808
Sabiłło: 576, 577, 673, 798
Sachetto: 273
Sachs: 451
Sadecki: 265
Sadłoń: 379
Sadowski: 77, 87, 303, 314, 749,
812
Sagatowski: 121
de Sage: 540, 541
Saika-Voivod: 18
de Sainte-Aldegonde: 450
Sakowicz: 749
Salatyński: 88
Salecki: 307, 308
Salinas: 190, 207, 486, 521
Salis: 640, 780
Salisch: 26
Salm: 614
Salm-Reifferscheid: 614
Salomon: 739
Samek: 634, 775
Samkowa: 634, 775
Samoryaż: 307, 811
de San: 848, 885
San Segundo: 42
Sanchez: 39
Sanchez-Blanco: 39
Sanchez-Harguindey: 43
Sandberg: 651
Sangro: 42
Sanguszko: 188, 189, 326,
461, 491, 493, 495-497,
523, 526-529, 550, 555,
844, 881, 895
Santagati: 174, 585
Saper: 790, 791
Sapieha: 60, 121, 122, 128,
152, 171, 196, 229, 267,
327, 328, 348, 462, 474,
490, 497, 509, 522-528,
558, 559, 574, 590, 593,
597, 606, 611, 648, 752,
813, 814, 825, 827-829,
842, 844-849, 860, 871,
880-883, 885-887, 895,
905-907, 921
Saracen: 639, 780
Saraczyński: 726
Sarełło: 252
Sargnon: 681
Sarnowski: 747
Sather: 164, 272, 288, 571
Saucerotte: 600, 832, 864
Saussol: 172, 583
Savin: 621, 632, 761, 772
Sawa: 617, 688, 720, 758
Saward: 358
Sawicki: 384, 680, 724
Sawiczewski: 402
Sawiłow: 717
Sayward: 358
Scalabre: 100
Scalera: 225
Scarparo: 359
Schaab: 740
Schaetzel: 659, 660, 732
Schafenacker: 367
Schaidl: 80, 467, 502, 715
Schelhorn: 682
von Schelhorn: 682
Scheuner: 853
Scheyven: 345
327,
521559,
133,
276,
487,
555,
595753,
837,
872,
896,
Indeks nazwisk
Schimitzek: 342, 794, 795
von Schimony-Schimonsky: 193
Schlieber: 414
Schlumberger: 451
Schmakpfeffer: 91
Schmarse: 96, 97
Schmel: 656
Schmidt: 153, 277, 348, 594, 804,
826
Schmuck: 808
Schnabel: 197
Schneider: 740
Schoell: 476, 511, 894
Schoen: 361, 720
von Schönborn: 875
de Schoutheete: 180, 203, 580,
691, 818, 891
Schramm: 808
Schroeder: 629, 769
Schubert: 681
Schultz: 166
Schulz: 65
Schumacher: 682
Schuster: 193, 207
Scimone: 225
Scipio: 292
Sczaniecki: 63, 68-70, 83, 735-737
Sedlnitzky: 407
Segal: 739
Segalen: 544
de Sejournet: 130, 131
Sekuła: 575, 598, 830, 861
Selenta: 104
Senk: 607, 839
Sentek: 591, 603, 835, 866
Serafinowicz: 125, 126
Serantes: 38
Seredyński: 61
Serényi: 531
Sergeant: 876
Serventi: 183, 821
Serwatowski: 672
Seymour St John: 697
Sęk: 739
Sękowski: 426
Shearer: 186, 823
Shelley: 331
Shephard: 316, 802
Shewan: 177, 339, 392, 588
Sianożęcki: 313-315, 330, 486, 737
Siciński: 409, 433
Sieczkarek: 365, 901
Sieczko: 74
Siedlecki: 127, 590, 601, 833, 864
Sieheń: 812
Siekiera: 739
Siekierzyński: 226
Sieklucki: 654
Sielewicz: 320
Sielski: 294, 419, 670
von Siemens: 193
Siemiątkowski: 98, 755
Siemieński: 122, 374-376, 395, 596,
666, 701, 702, 828
Siemoński: 661
Sieniawski: 213, 458, 460, 873
Sienkiewicz: 185, 822
Sieńczak: 217, 399
Sierakowski: 118, 119, 369, 372,
492, 706, 856, 904
Sierpowski: 747
Sierszulski: 703
Sigurdson: 172, 583
Sikora: 477, 512, 581, 754, 811, 895
Sikorski: 65, 239, 248, 336, 399
Silcock: 164, 272, 288, 571
Silvaggio: 164, 272, 288, 571
Silvani: 200, 230
Sim: 139, 258
Simoes: 809
Simolin: 182, 820
Simonetti: 719
Simonin: 414
Simpson: 540
Sitarski: 342, 794
Sitkowski-Attun: 591, 603, 835,
866
Skalski: 219, 268, 401, 606, 672,
837, 869
Skaławski: 47
Skałkowski: 161, 178, 285, 395,
482, 517, 568, 642, 783, 816
Skanderbeg: 825
Skarzyński: 331, 598, 650, 652,
681, 830, 861
Skarżyński: 598, 830, 861
Skeith: 366
Skibicki: 102
Skibniewski: 240, 333
Skirmunt: 311, 374, 623, 763
Skocz: 141, 260
Skorupski: 389, 618, 758, 759
Skorzybut: 670
Skowron: 85, 390
Skowroński: 102, 322, 742
Skóra: 78
Skórzewski: 60, 196, 197, 237, 247,
335
Skrzydlewski: 248, 427
Skrzyniecki: 385
Skrzyński: 220, 248, 353, 385, 410,
424, 425, 673
Skrzypek: 808
Skrzypiński: 650
Skuba: 548
Skwarc: 385
951
Slaski: 294, 419, 658, 670, 724, 731
Sławiński: 748
Sławoszewski: 85, 650
Słomke: 600, 832, 863
Słomkowski: 403, 677
Słonecki: 295, 420, 425, 426, 655,
656
Słotwiński: 76
Słowacki: 163, 288, 338, 391, 570
Słowik: 249
Słuczanowski: 309, 432
Słupski: 549
Smajkiewicz: 404, 678
Smalcerz: 382
Small: 853
Smerczyński: 365, 902
Smerek: 581
Smith: 590, 601, 602, 833, 865
Smoleński: 596, 828
Smolicz: 387
Smolik: 540
Smoniewski: 316, 802
Smólski: 735
Smularczyk: 577, 798
Smyth: 176, 377, 587
Snarski: 489, 870
Snopek: 672
Sobalski: 573
Sobański: 129, 135, 137, 140, 158,
160, 212, 239, 249, 252, 254,
256, 260, 268, 269, 282, 284,
332, 350, 407, 470, 475, 481,
490, 505, 510, 517, 533, 537,
545, 565, 567, 591, 602, 607,
613, 630, 648, 693, 706-708,
770, 789, 806, 834, 839, 846,
857, 858, 865, 883, 893, 900
Sobczyk: 427
Sobczyński: 307
Sobecki: 234
Sobeski: 46
Sobiech: 575, 598, 830, 861
Sobiecki: 217, 400
Sobierajski: 682
Sobieski: 166
Sobieszczański: 76
Sobieszkoda: 629, 769
Soboleva: 306
Sobolewski: 610, 841
Sobótko: 532
Sochacki: 716
Soderberg: 700, 701
Sojka: 800
Sokolnicki: 60, 77-81, 466, 467,
501, 502, 714, 715
Sokoloff: 16
Sokołowski: 32, 81, 88, 134, 254
Solenkow: 294, 419, 670
952
Marek Jerzy Minakowski — Elita litewska
de Solis-Beamont: 37
Solski: 700
Sołłohub: 752, 788
Sołohub: 430, 752, 788
Sołowiej: 671
Sołtan: 25, 67, 273, 299, 309-311,
622, 623, 625-627, 730, 762,
763, 765-767
Sołtyk: 261, 656-658, 660, 730
Sołtysik: 636, 776, 809
Sołyga: 805
Soo: 265
Soper: 605, 836, 868
Soroczyński: 153, 277, 349, 594,
826
Sosnkowski: 177, 339, 392, 588
Sosnowski: 301, 522
Soszyński: 36
de Soto: 39
Sövenyhazy-Fricke: 294, 419
Sowiński: 672
Sozański: 251
Sójka: 739
Sperry: 450
Spinek: 536
Spingardi: 739
de Spirlet: 846, 884
von Spirlet: 846, 884
Spodenkiewicz: 157, 281, 564
Sroka: 184, 822
Srokowski: 78
Stablewski: 50, 51, 61, 63-65, 6870, 77, 81, 83-87, 299, 469, 504
Stachniewski: 147
Stachniuk: 79
Stachowiak: 59, 651
Stachowicz: 694
Stachula: 741
Stachura: 533
Stadelman: 475, 510, 537, 893
Stadion: 850
Stadnicki: 52, 123, 157, 161, 202,
232, 240, 245, 281, 282, 285,
364, 482, 517, 546, 560, 564,
568, 644, 646, 647, 704-706,
785, 787, 788, 855-857, 897,
899, 901-905, 926, 927
Stan: 92
Staniecki: 738
Stanisławski: 581
Stanisz: 47, 94
Staniukiewicz: 181, 204, 819
Stankiewicz: 738
Stankowski: 181, 204, 819
Stanley: 538
Stanley-Clarke: 136, 256
Stanowski: 48, 94
Starczewski: 46
Starega: 577, 799
Staręga: 579, 890
Starowieyski: 145, 146, 620, 628633, 686, 741, 760, 768-773
Starzeński: 122-124, 143, 316, 645,
646, 649, 650, 654, 786
Starzewski: 359, 635-637, 776, 777
Starzyński: 654
Stasiuk: 49, 96
Staszewski: 375
Staszkow: 853
Staś: 99
Staśkiewicz: 643, 783
Staude: 900
Stawnicki: 313
Stączek: 106
Steblyk: 740
Stebski: 472, 477, 507, 513
Stec: 639, 779, 780
Steca: 246
Stecenko: 732
Stecki: 195, 210, 296, 330, 421, 470,
505
van der Steenhoven: 666
Stefański: 263, 582, 791
Steinbrenner: 697
Stelmaszczyk: 294, 419, 670
Stempkowski: 121
Stencel: 794
Stenfeldt: 698
Stephan: 540
Stepier: 415
Sterna: 699
Stępień: 684, 750
Stobiecki: 58
Stocki: 708, 859
Stoczyński: 465, 501, 714
de Stoeckl: 487
Stojowski: 402, 531, 532
van der Stok: 741
Stoke: 53
Stokowski: 331
zu Stolberg: 846, 884
Stolz: 56
Stone: 17
Stoppelle: 104
Strakacz: 878
Stranczewski: 101
Strażyc: 145
Strempel: 639, 780
Stroba: 74
Strozzi: 825
Strzelec: 368
Strzembosz: 119, 301, 492, 493
Strzeszewski: 378
Strzetelski: 805
Strzyżewski: 560
Strzyżowski: 672
Strzyżyński: 72
Sturgis: 572
Styczyński: 172, 583
Stypułkowski: 162, 287, 484, 519,
569
Styszyński: 93
Suarez: 876
Such: 146
Sucharzewski: 674
Suchecki: 68
Suchocki: 723
Suchodolski: 575, 598, 830, 861
Suchorski: 666
Suchorzewski: 69
Sudera: 144
de Suelves: 40
Sulatycki: 681
Sulgostowski: 653
Sulima: 59
Sulimirski: 635, 775
Sulistrowski: 226
Sułkowski: 121, 128
Sumiński: 682
Suski: 35, 746
Suszczewski: 79
Sutton: 207
Svensson: 81
Sweeney: 473, 478, 508, 513
Swieżawski: 407, 548, 897-899
Swinarski: 65, 70, 71, 73, 75, 76,
665
Syberg: 292, 325
Sychowicz: 626, 766
Sylwestrzak: 71
Sypniewski: 106
Sypuła: 740
Syroczyński: 153, 277, 349, 594,
826
Szabłowski: 808
Szachowski: 431
Szadurski: 291, 298, 355, 409, 410,
431, 432
Szaflarski: 341, 393
Szafraniec: 321
Szafulera: 103
Szajer: 363
Szajkowski: 102
Szalonek: 225
Szaluś: 321
Szałowski: 549
Szapáry: 150-152, 274, 276, 346,
347
Szarpak: 141, 260
Szarski: 235
Szaszkiewicz: 137, 257, 366, 367,
533
Szauman: 318
Szawernowski: 296, 421
Indeks nazwisk
Szczawiński: 417
Szczeniowski: 650
Szczepaniak: 263, 792
Szczepek: 699
Szczerbiński: 737
Szczotka: 129, 849, 887
Szczucki: 536
Szczuka: 455
Szczuraszek: 608, 839
Szczurowski: 675, 744
Szczyciński: 739, 740
Szczygielski: 80, 467, 502, 715
Szczytt: 148, 149, 192, 302, 386,
432, 574
Széchényi: 151, 276, 347, 386
Szeliga: 578, 888
Szeluta: 432
Szembek: 200, 230, 243, 328, 524,
527, 531, 596, 619, 632, 710,
759, 772, 828, 896
Szemerda: 294, 419, 670
Szemiot: 128
Szemioth: 332
Szemraj: 80, 466, 502, 715
Szeptycki: 145, 327, 362, 523, 527,
607, 608, 630, 710, 770, 839,
896
Szerauc: 543, 544
Szermański: 684, 750
Szewczyk: 629, 687, 769
Szirinow: 90
Szkolnicki: 727
Szlachtowski: 82
Szlaszewski: 666
Szlenkier: 74, 173, 219, 241, 401,
580, 584, 665, 666, 697, 891
Szlubowski: 431
Szmejko: 747
Szmit: 705, 855, 903
Szmyd: 52
Szołdrski: 55, 57, 223
Szostak: 157, 281, 564
Szostakowski: 599, 830, 862
Szóstek: 321
Szperka: 621, 633, 741, 761, 773
Szpineter: 123, 646, 786
Szpruch: 72
Sztuka: 533
Sztukowski: 374
Szuba: 320
Szubarga: 723
Szubiński: 146
Szukszta: 387
Szulc: 797, 799
Szułdrzyński: 378-380, 671
Szum: 263, 791
Szumiłow: 235
Szumlański: 655
Szumowski: 127
Szurpit: 573
Szuwalski: 715
Szuyski: 710
Szwarc: 667
Szwed: 23, 412
Szwengler: 88
Szweycer: 694
Szweykowski: 182, 204, 235, 251,
490, 819
Szwykowski: 663
Szychowski: 365, 901
Szydłowski: 25, 218, 377, 400, 626,
766
Szyfter: 368
Szyłkiewicz: 672
Szyłogalis: 428
Szymankowski: 35
Szymanowski: 309, 364, 636, 653,
777
Szymański: 363, 607, 681, 839
Szymborski: 362, 621, 632, 741,
761, 773
Szymczak: 56, 103
Szymkowiak: 685, 751
Szymoński: 410
Szyndler: 104
Szyrma: 733
Szyryn: 292, 318, 494
Śleboda: 404, 677
Ślesarski: 669
Śliwczyński: 160, 284, 482, 517,
545, 567
Śliwiński: 669
Śniadach: 671
Śniadowski: 655, 656
Śpiewla: 525, 906
Środoń: 361, 720
Świacki: 658, 731
Świątecki: 118, 492
Świątkowski: 246
Świderski: 721, 748
Świdziński: 264
Świer: 74
Świerszcz: 137, 257
Świetlikowski: 652
Świeykowski: 120, 302
Święcicki: 24-26, 625, 636, 680,
766, 776
Świętorzecki: 304
Świsłowski: 361, 720
Świstowski: 323
Taccola: 668
Taczanowski: 57, 86, 628, 674,
744, 768
de Talleyrand: 171
Tamam: 879
Tamman: 309
953
Tanaka: 623, 764
Tanana: 722
Tanton: 598, 830, 861
Tański: 674
Tarasewicz: 103
Tarasowicz: 23, 24
Targoński: 684, 750
Tarkowski: 123, 646, 786
Tarło: 533, 907
Tarnawiecki: 613, 859
Tarnowski: 25, 62, 64, 88, 124,
125, 140, 181, 204, 260, 266,
301, 411, 459, 466-472, 474,
476, 477, 501-507, 509, 511,
512, 530, 531, 533, 538-541,
589, 598-601, 640, 714, 781,
819, 830-833, 861-864, 893,
894
Tartas: 321
Tatiszczew: 169
Taube: 306, 308, 364
Tautvaisas: 317, 802
Taylor: 547
Tąkiel: 35
Tchorznicki: 425
von Teichmann: 624, 764
Temple: 547, 797
Tempski: 220, 353
Teresko: 365, 901
Ternynck: 223, 369, 372
de Terry: 24, 39
Terzi: 186, 824
Tesseron: 451
Tezenas: 905
Thaon: 177, 339, 391, 588
de Thibault: 136, 256
Thibault: 600, 832, 863, 899
Thibout: 472, 507
Thiel: 46
Thiessen: 749
de Thieulloy: 696
Thilenius: 682
Thomas: 699
Thomasson: 699, 748
Threworth: 196
Thullie: 175, 586, 690
Thun: 394, 405, 407, 526
Tijus: 804, 805
Tiley: 376
Tironi: 207
Titow: 15
Tkaczuk: 263, 264, 792
Tobolewski: 73, 74
Tokarczyk: 103, 728
Tokarewicz: 727
Tokarz: 312
Tołłoczko: 23, 722
Tomala: 311
954
Marek Jerzy Minakowski — Elita litewska
Tomaszewski: 94, 125, 126, 179,
722, 817
Tomaszkiewicz: 50, 99, 662
Tomczak: 59, 102
Tomicki: 330
Tomiszek: 233, 242
Tomkiel: 734
Topiński: 50, 51
Topór: 267
Torlicki: 656
Torneria: 43
Toroń: 675, 744
Torrez: 476, 511, 895
Toth: 695
de Tovar: 701
Traboulsi: 450
Traczyk: 77, 412
Trafford: 599, 831, 862
Travers: 603, 835, 866
Trąmpczyński: 88, 91, 105, 412
Trembley: 174, 585
Trencaroff: 233, 243
Trencarova: 233, 243
Trepka: 52
Treugutt: 263, 792
Trębicki: 168, 853
Triat: 531
Tritt: 98
Trocki: 363
Trojanowski: 700
Trollope: 136, 256
Trubecki: 16-18, 800
Trujillo: 40, 540
Trus: 367
Trusewicz: 322
Trusow: 722
Trych: 263, 792
Trzaskowski: 747
Trzciński: 389
Trzebicki: 106
Trzecieski: 132, 877
Tugnoli: 183, 820
Tujak: 382
Tułecki: 809
Turakainen: 81
Turbański: 80, 467, 502, 715
Turek: 102, 642, 782
Turno: 64, 187, 494, 641, 711, 717,
724, 781, 825
Turowicz: 898
Tustanowski: 683
Tuszyński: 135, 255, 575, 598, 830,
861
Twardowski: 25, 97
Twells: 358
Tworkowski: 307, 812
Twornowski: 105
Tworzyański: 32
Tyczyński: 472, 477, 507, 508, 513
Tyler: 599, 831, 862
Tyliński: 53
Tymieniecki: 734
Tymiński: 18, 638, 778
Tymowski: 61
Tyrakowski: 104, 582
Tyrrell: 793
Tyszkiewicz: 142, 175, 176, 187,
196, 198, 290, 291, 341, 344,
376, 377, 386, 453, 460, 479,
480, 489, 496, 514, 515, 549,
587, 640, 668, 693, 698, 781,
794, 805-808, 824, 845, 870,
882, 921, 924, 927
Tyzenhauz: 134, 149, 225-227,
252, 273, 289, 345, 560, 562,
593, 825, 826
Ubis: 40
d'Udekem: 846, 847, 884
Ueda: 604, 836, 867
Ulatowski: 46, 428
Ulkowski: 53
Ułaszyn: 573, 574
Umiastowski: 725
Umiński: 86
Unrug: 472, 473, 477, 478, 507,
508, 512, 513, 674, 675, 744
Urbanowicz: 93, 543
Urbanowski: 722
Urbański: 363
Urbina: 44
Uria: 605, 836, 868
Uruski: 152, 155, 171, 227, 272,
276, 279, 338, 348, 390, 391,
481, 516, 560, 561, 592, 597,
601, 825, 829, 833, 860, 864
Urusow: 169
Usarek: 98
Ustrzycki: 446, 924
Uszczyk: 575, 598, 830, 861
Utor: 42
Vachali: 375
Valachi: 541
Valet: 900
Varley: 471, 506
Vasena: 163, 287, 485, 520, 570
Vasquez: 796
de Vaux: 488, 612, 614, 859, 869
Vavra: 853
Veresilka: 317, 802
Vergeres: 879
Vergéres: 879
Vermeire: 902
Vernell: 743
Vesper: 233, 243
Vetter: 127
Veuthey: 470, 471, 505, 506
Vibaux: 647, 788
Vilgrain: 470, 505
Villani: 175, 586
de Villeneuve-Esclapon: 471, 506
de Virion: 306, 308, 309, 364, 547,
548, 630, 770
de Viron: 174, 585
Vitzthum: 614
Viverios: 224
de Vleeschouwer: 130
Vogel: 611, 842
de Voghel: 848, 885
Volkmann: 166
Vowles: 269, 854
Vujerich: 796
Vykkyla: 81
Wachel: 124, 646, 787
Wachnik: 25
Wagner: 330, 415
Wajda: 807
Walawski: 188, 463, 498
Walczak: 184, 396, 822
Waldron: 403, 677
Waldsztejn: 116
Walentowicz: 605, 836, 868
Walentynowicz: 403, 404, 677
Walewski: 33, 34, 165, 166, 411,
448, 449, 494, 653, 735
Walichiewicz: 220, 352
Walk: 475, 510, 537, 893
von Wallis: 121
Waloszczyk: 683
Walter: 48, 95
von Walther: 360
Waltz: 749
Wanagas: 716
Wandler: 748
Wanicki: 469, 504
Wantuch: 468, 503
Wańkowicz: 150, 273, 360, 465,
500, 713, 719, 720
Wardecki: 532
Wardega: 790
Warszawski: 321
Wartenberg: 270, 854
Wasielewski: 608, 839
Wasik: 735
Wasilewski: 23, 308, 409, 432, 656
Wasiutyński: 66
van Wassenhove: 846, 884
Wasylewicz: 217, 399
Wasylik: 879
Wasylkowski: 717
Watters: 201, 231
Waucomont: 102
Wawrzyniak: 90, 387
Waylett: 376
Wąsik: 252
Indeks nazwisk
Wąsowicz: 25, 35, 625, 766, 926
Wąsowski: 138, 155, 258, 279, 429,
549, 562, 590, 602, 833, 865
Webber: 375
Weckbecker: 425
Wegenko: 625, 765
Weihrauch: 697
Weiser: 380
Weiss: 671
Weissenberg: 37
Wejs: 747
Weltz: 850
de Wendel: 191
Wendykier: 695
Wensierski: 234
Wentzel: 48, 95
Werczyński: 46
Wereszczaka: 329, 330, 811
Werlé: 452
Wertheim: 273
Werwiński: 579, 890
Wesołek: 647, 788
Wesołowski: 89, 379, 671
Westenberg: 674, 744
Wettin: 874
Weyssenhoff: 621, 622, 627, 762,
767, 768
Węcławowicz: 377
Węgiel: 695
Węgier: 681
Węgorzewski: 106
Węgrzyn: 321
Węsierski: 85
Wężyk: 36, 100, 370, 373, 476, 477,
512, 718, 895
White: 424, 814
Whitehead: 531
Wiatr: 322
Wiącek: 638, 779
Wichliński: 179, 389, 817
Wicik: 800
Wiciński: 91
Wiczanowski: 296, 421
Widawski: 654
Wieczorek: 48, 95, 358
Wielhorski: 408, 409, 430-433
Wieliczko: 307, 811
Wielobędzki: 320
Wieloch: 102
Wielopolski: 164, 221, 235, 271,
272, 288, 354, 411, 467, 468,
477, 503, 512, 560, 571
Wielowieyski: 34, 35, 662, 754
Wierciński: 574
Wierusz: 609, 840
Wierzbicki: 97, 626, 732, 766
Wietrzny: 575, 598, 829, 861
Więckiewicz: 732
Więcławek: 799
Wiktor: 58, 395, 672
Wiktorczyk: 536
Wilamowski: 609, 840
Wilczyński: 45, 357
Wilga: 118, 491
Wilimczyk: 104
Wilkoński: 86
Wilkoszewski: 142, 143
Wilks: 876
Willems: 847, 885
Williams: 131, 216, 853
Willing: 453
Wilski: 722
Wilsmore: 61
Wilson: 198, 201, 231, 660, 732
Winarski: 322
Winckler: 470, 506, 900, 901
zu Windisch: 524, 905
zu Windisch-Grätz: 192
Winiecki: 103, 264, 792
Winogradzki: 374
Winter: 238, 248, 336
Wire: 539
Wirtemberski: 875
Wisłocki: 655
Wiśniewski: 88, 218, 400, 467,
502, 663, 753, 850
Wiśniowiecki: 113, 290, 300
Wiśniowski: 525, 906
Witkiewicz: 679
Witkowski: 549, 550
Witoń: 85
Witosławski: 301, 302
Witowski: 91
Witt: 67, 626, 766
Włodarczak: 49, 96, 105
Włodarczyk: 365, 901
Włodek: 24
Włodkowski: 653
Włoszowski: 58
Wnuk: 125, 126
Wochna: 667
Wodzicki: 35, 62, 64, 121, 122,
124, 125, 128, 134, 140, 254,
260, 418, 422, 425, 426, 429,
596, 597, 645, 786, 797, 802,
828, 829, 846, 876, 883
Wodziński: 120, 168, 170, 269,
311, 643, 783, 797
Wodzyński: 693
Wojciechowski: 93, 412
Wojdałowicz: 642, 782
Wojna: 10, 113, 167
Wojno: 322
Wojtasik: 718
Wojtaszek: 707, 858
Wojtek: 879
955
Wojtiuk: 739
Wojtkielewicz: 427
Wojtkowski: 533
Wojtysiak: 663
Wojtysiak-Rey: 663
de Wolf: 130
von Wolff: 612
Wolff: 573
Wolfram: 853
Wolski: 166, 251, 406, 488, 548,
549, 658, 731, 746, 751, 869,
898
Wołczaski: 313
Wołkowicki: 237, 314, 334
Wołłowicz: 303, 314, 417, 810
Wołodkowicz: 119, 225, 493, 717
Wołoszowski: 58
Wołoszyk: 381
Wołoszynowski: 653
Wołowski: 34, 126, 310, 634, 775
Woodhead: 147
Woods: 126
Wooley: 853
Woroniecki: 215, 365, 487, 705,
855, 897
Wosiński: 94
Wostradowski: 740
Woszczerowicz: 103
Woycicki: 305, 532
Woyciechowski: 291, 343, 796,
889
Woyda: 651, 664
Woyniłłowicz: 753, 808
Woytowicz: 647, 788
Woźniak: 66, 320, 651, 748
Woźniakowski: 158, 282, 406, 407,
565, 709, 723, 859, 898
Wójcicki: 466, 501, 714
Wójcik: 312, 380, 659, 731
Wójtowicz: 252, 264, 792
Wrabec: 608, 839
Wroczyński: 708, 858
Wroniszewski: 739
Wroński: 541, 577, 701, 798
Wróbel: 99
Wróblewski: 427, 655, 810
Wrzesiński: 264
Wrześniewski: 101
Wrzosek: 88
Wszołek: 384, 693
Wüest: 80, 467, 502, 715
von Wurth: 314
Wybraniec: 321
Wybranowski: 65-67, 264
Wydmuch: 428
Wydżga: 35, 608, 839
Wyganowski: 68
Wykowski: 432
956
Marek Jerzy Minakowski — Elita litewska
Wyrobek: 577, 799
Wyrobisz: 402, 727
Wyrzykowski: 695
Wysocki: 62, 217, 321, 397-399,
402, 403, 664
Wyszyński: 409, 433
Wyżykowski: 900
Ybarra: 135, 255
Yeates: 176, 377, 587
York: 878
Yturbe: 453
de Ytureguei y Orbegoso: 188,
463, 498
de Yturregui: 188, 463, 498
Zabiełło: 239, 332
Zabierowski: 320
Zabłocki: 78, 85, 87, 101, 540, 655,
656
Zaborowski: 73, 249, 374, 580,
846, 883, 891
Zaborski: 627, 767
Zacharewicz: 608, 840
Zacharias: 799
Zadurowicz: 655
Zagórski: 411, 660
Zahorski: 636, 776
Zając: 138, 257, 258, 429
Zajączkowski: 240, 333
Zaklika: 360
Zakrzeński: 405, 682
Zakrzewski: 63, 100-103, 105, 342,
343, 424, 641, 782, 795
Zalas: 316, 802
Zaleski: 55, 137, 222, 257, 294,
311, 340, 366, 392, 419, 543,
638, 669, 778, 790
Zalewski: 77, 219, 380, 401
Załęski: 306, 367
Załuski: 79, 123, 142, 143, 145147, 216, 397, 630, 631, 646,
771, 786
Załuskowski: 688
Zamoyski: 134, 139, 140, 153, 155,
156, 164, 197, 199, 208, 215,
229, 232-236, 240-244, 253,
259, 260, 267-273, 278-280,
288, 295, 327, 332, 333, 349,
352, 370, 373, 386, 395, 420,
430, 464, 466, 467, 470, 487490, 499, 501, 503, 505, 522,
527, 528, 538, 562, 563, 571,
572, 574, 575, 589-592, 597,
598, 601-605, 612, 613, 615,
618, 689, 702-704, 707, 714,
728, 758, 798, 829, 830, 833837, 842-844, 849, 851-855,
858, 860, 861, 864-872, 875,
876, 880, 882, 887-889
Zan: 680
Zantara: 177, 588
Zanussi: 158, 283, 565
Zański: 710
Zapaśnik: 810
Zapolski: 423
Zappi: 449
Zarco: 42
Zaremba: 305, 343, 796, 889
Zarow: 600, 831, 863
Zarzycki: 369, 372
Zasieński: 664
Zassetsky: 800
Zatkalik: 100
Zawadil: 528
Zawadzki: 636, 738, 776, 809
Zawieracz: 383
Zawistowski: 728
Zawisza: 34, 168, 194, 212, 874
Zawitkowski: 672
Zaydlic: 87
Zbijewski: 33, 106, 755
Zborowski: 681
Zbroniec: 76
Zdanowicz: 66, 71, 72
Zdun: 579, 890
Zdziechowski: 126, 290, 595, 827
Zdzieński: 197
Zehle: 808
Zelech: 25
Zelek: 878
Zenowicz: 319
Zgórski: 106
Zichy: 531
Zick: 146, 631, 771
Zieleniewski: 157, 178, 281, 564,
816
Zielewicz: 622, 762
Zielewski: 48, 94
Zielfelt: 174, 585
Zieliński: 217, 269, 380, 396, 400,
404, 604, 627, 678, 767, 835,
867
Zielonacki: 34
Zielonka: 446, 550
Ziemacki: 330
Ziemkowski: 66
Ziemski: 382
Zieniewski: 164, 288, 338, 391,
571
Zienkiewicz: 626, 767
Zięba: 878
Ziołecki: 368
Ziółkowski: 670, 799
Znamirowski: 87
Znaniecki: 75, 85, 572, 573, 644,
680, 784
Zotow: 15
Zubiaur: 37
Zubrzycki: 465, 500, 713
Zulauf: 743
Zuretti: 905
de Zurich: 207
Zwara: 800
Zwierkowski: 68, 661
Zwierzchowski: 810
Zyberk: 225, 324
Zych: 671
Zyzik: 250
Żaba: 647, 787
Żabkiewicz: 412
Żagiell: 809
Żak: 742
Żarnowiec: 705, 855, 903
Żądło: 679
Żebrowski: 409, 433
Żelazny: 579, 890
Żeleński: 426
Żeniewski: 596, 828
Żerański: 734
Żeromski: 187, 712, 726, 824
Żmigrodzki: 738
Żmija: 799
Żołneczko: 685, 751
Żółtowski: 160, 172, 242, 269, 284,
311, 343, 357, 358, 394, 405,
474-476, 481, 509, 511, 516,
537, 545, 567, 577, 578, 583,
589, 590, 592, 601, 612, 613,
665, 666, 671, 686, 743, 795,
833, 864, 887, 892-895
Żórawski: 46
Żuk: 367
Żukowski: 309, 315
Żurek: 54, 78, 396
Żurkiewicz: 702
Żurowski: 68, 121, 124-127, 216,
300, 312, 313, 849, 886
Żychliński: 32, 51-55, 57, 62, 63,
158, 223, 282, 340, 393, 565
Żygadło: 320
Żylicz: 621, 632, 633, 738-742, 761,
762, 773
Żyżniewski: 319
Spis treści
957
Spis treści
Zasady serii Elita Rzeczypospolitej..........................................................................................3
Wielkie Księstwo Litewskie i jego elita....................................................................................7
Rodzina Joachima Chreptowicza, podkanclerzego litewskiego........................................10
Krąg rodzinny......................................................................................................................10
Potomkowie bezpośredni...................................................................................................13
Jego rodzeństwo z potomstwem.......................................................................................18
Wykorzystane źródła..........................................................................................................18
Rodzina Antoniego Dziekońskiego, podskarbiego nadwornego litewskiego.................20
Krąg rodzinny......................................................................................................................20
Potomkowie bezpośredni...................................................................................................22
Jego rodzeństwo z potomstwem.......................................................................................27
Wykorzystane źródła..........................................................................................................27
Rodzina Władysława Gurowskiego, marszałka wielkiego litewskiego...........................29
Krąg rodzinny......................................................................................................................29
Potomkowie bezpośredni...................................................................................................31
Jego rodzeństwo z potomstwem.......................................................................................32
Jego rodzeństwo przyrodnie (po matce) z potomstwem..............................................45
Wykorzystane źródła........................................................................................................106
Rodzina Michała ks. Ogińskiego, hetmana wielkiego litewskiego..................................113
Krąg rodzinny....................................................................................................................113
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................116
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................117
Wykorzystane źródła........................................................................................................433
Rodzina Stanisława ks. Poniatowskiego, podskarbiego wielkiego litewskiego............446
Krąg rodzinny....................................................................................................................446
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................448
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................453
Wykorzystane źródła........................................................................................................454
Rodzina Ignacego Potockiego, marszałka nadwornego litewskiego..............................455
Krąg rodzinny....................................................................................................................455
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................458
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................459
Wykorzystane źródła........................................................................................................550
Rodzina Aleksandra ks. Sapiehy, kanclerza wielkiego litewskiego................................555
Krąg rodzinny....................................................................................................................555
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................558
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................871
Jego rodzeństwo przyrodnie (po matce) z potomstwem............................................871
Wykorzystane źródła........................................................................................................907
Rodzina Ludwika Tyszkiewicza, hetmana polnego litewskiego.....................................921
Krąg rodzinny....................................................................................................................921
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................924
958
Marek Jerzy Minakowski — Elita litewska
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................927
Wykorzystane źródła........................................................................................................927
Spis prenumeratorów.............................................................................................................929
Indeks nazwisk........................................................................................................................932
Spis treści..................................................................................................................................957
Spis treści
959
W serii Elita Rzeczypospolitej ukazały się już książki Marka Jerzego Minakowskiego:
I. Elita północnomazowiecka – ziemie: ciechanowska, łomżyńska, nurska, różańska,
wiska, wyszogrodzka i zakroczymska dawnego województwa (księstwa)
mazowieckiego, Kraków 2011, stron 759
II. Elita wileńska – dawne województwo wileńskie, Kraków 2011, stron 978
III. Elita kresowa i smoleńska – województwa kresów wschodnich: połockie, witebskie,
mścisławskie i smoleńskie, Kraków 2011, stron 847
IV. Elita krakowska senatorska - rodziny senatorskie województwa krakowskiego, Kraków
2012, stron 958
V. Elita sandomierska - województwo sandomierskie, Kraków 2012, stron 846
VI. Elita poznańska senatorska z posłami ziemi wschowskiej - województwo poznańskie:
rodziny senatorów oraz rodziny posłów ziemi wschowskiej, Kraków 2012, stron 867
VII. Elita krakowska poselska - rodziny poselskie województwa krakowskiego, Kraków
2012, stron 805
VIII. Elita lubelska - województwo lubelskie, Kraków 2012, stron 968
IX. Elita litewska - rodziny senatorów-ministrów Wielkiego Księstwa Litewskiego,
Kraków 2012, stron 958
Złożone do druku:
X. Elita kijowska - województwo kijowskie, Kraków 2012, stron 934
XI. Elita żmudzka i nadniemeńska - księstwo żmudzkie i województwo trockie (z Kownem,
Grodnem i Suwalszczyzną), Kraków 2013, stron 877
XII. Elita ruska – województwo ruskie z ziemią chełmską i województwem bełskim,
Kraków 2013, stron 857
XIII. Elita koronna – rodziny senatorów-ministrów Korony Polskiej, Kraków 2013, stron
838
XIV. Elita inflancka czyli łotewska – województwo inflanckie, czyli część dzisiejszej Łotwy
w granicach Rzeczypospolitej, Kraków 2013, stron 790
XV. Elita podlaska – województwo podlaskie, Kraków 2013, stron 783
XVI. Elita poznańska poselska – rodziny poselskie województwa poznańskiego, Kraków
2013, stron 763
XVII. Elita czernihowska – województwo czernihowskie, Kraków 2013, stron 750
W przygotowaniu także kolejne tomy.
Wszystkie wydane tomy można zamawiać pisząc na adres podany na początku tomu
lub w Internecie na stronie http://sklep.minakowski.pl

Podobne dokumenty

Fragmenty książki (strony 1-13 i 836-867)

Fragmenty książki (strony 1-13 i 836-867) czynających się na T-Ż są przez to niesprawiedliwie dyskryminowane, czy jednak można czekać kolejne ćwierć wieku (albo i więcej) aż dzieło to zostanie dokończone? Nie znam innego obiektywnego stand...

Bardziej szczegółowo

Fragmenty książki (strony 1-13 i 735-763)

Fragmenty książki (strony 1-13 i 735-763) czynających się na T-Ż są przez to niesprawiedliwie dyskryminowane, czy jednak można czekać kolejne ćwierć wieku (albo i więcej) aż dzieło to zostanie dokończone? Nie znam innego obiektywnego stand...

Bardziej szczegółowo

Fragmenty książki (strony 1-13 i 921-958)

Fragmenty książki (strony 1-13 i 921-958) zaczynających się na T-Ż są przez to niesprawiedliwie dyskryminowane, czy jednak można czekać kolejne ćwierć wieku (albo i więcej) aż dzieło to zostanie dokończone? Nie znam innego obiektywnego sta...

Bardziej szczegółowo

Elita płocka - Elita Rzeczypospolitej

Elita płocka - Elita Rzeczypospolitej czynających się na T-Ż są przez to niesprawiedliwie dyskryminowane, czy jednak można czekać kolejne ćwierć wieku (albo i więcej) aż dzieło to zostanie dokończone? Nie znam innego obiektywnego stand...

Bardziej szczegółowo

Elita inflancka czyli łotewska

Elita inflancka czyli łotewska czynających się na T-Ż są przez to niesprawiedliwie dyskryminowane, czy jednak można czekać kolejne ćwierć wieku (albo i więcej) aż dzieło to zostanie dokończone? Nie znam innego obiektywnego stand...

Bardziej szczegółowo