GS_pazdziernik_2013_na strone

Transkrypt

GS_pazdziernik_2013_na strone
PAŹDZIERNIK 2013 NR 230
W ramach projektu Kultura 50+ organizujemy
W ramach projektu Kultura 50+ organizujemy
cykle spotkań, warsztatów i wykładów, mające na
cykle spotkań, warsztatów i wykładów, mające na
celu promowanie aktywnego stylu życia seniorów.
celu promowanie aktywnego stylu życia seniorów.
W najbliższym czasie zapraszamy na
W najbliższym czasie zapraszamy na
następujące zajęcia:
następujące zajęcia:
W piątek, 20.09
18.10
W piątek, 20.09
kosmetyczne
Turnejwgier
karcianych
10.00 ––Porady
Warsztaty
taneczne – /Tańce
kręgu
10.00 – Warsztaty taneczne – Tańce w kręgu
12.00 – Warsztaty
Warsztaty wokalne
11.30
11.30 – Warsztaty wokalne
25.10
W piątek, 4.10
W piątek, 4.10
10.00 ––Warsztaty
florystyczne
/ Męskie
sprawy
10.00
Warsztaty taneczne
– Tańce
w kręgu
10.00 – Warsztaty taneczne – Tańce w kręgu
12.00 – Warsztaty
Warsztaty rękodzieła
wokalne artystycznego
11.00
11.00 – Warsztaty rękodzieła artystycznego
8.11
W piątek, 11.10
W piątek, 11.10
10.00 ––Piszemy
Warsztaty+ teatralne – Pamięć i interpretacja
10.00 – Warsztaty teatralne – Pamięć i interpretacja
Spotkaniez ze
sztukąw tle
11.00 – Aktorsko
muzyką
11.00 – Aktorsko z muzyką w tle
W piątek, 18.10
15.11
W piątek, 18.10
10.00
10.00 ––– Warsztaty
Warsztaty taneczne
taneczne ––– Tańce
Tańce w
w kręgu
kręgu
10.00
Warsztaty
taneczne
Tańce
w
kręgu
11.30
11.30 ––– Warsztaty
Warsztaty wokalne
teatralne – Improwizacja
11.30
Warsztaty
wokalne
Spotkania odbywają się w Miejsko–Gminnym Centrum Kultury
Spotkania
odbywają
sięwwwarsztatach
Miejsko–Gminnym
Centrum Kultury
w
Słomnikach.
Udział
jest bezpłatny.
w
Słomnikach.
Udział
w
warsztatach
jest
bezpłatny.
Zapisy oraz informacje pod nr tel.: 12 388 11 49
Zapisy oraz informacje pod nr tel.: 12 388 11 49
w telegraficznym skrócie
Wojewódzki Turniej
Koszykówki o Puchar
Burmistrza Słomnik
Zawody Strzeleckie
im. Stanisława
Brykalskiego
7 i 8 września na hali sportowej w Słomnikach odbył się Wojewódzki Turniej Koszykówki. Do Słomnik zjechały drużyny z Bochni,
Miechowa czy Skawiny na co dzień występujące w regularnych
rozgrywkach Krakowskiego Nurtu Basketu Amatorskiego (KNBA).
Więcej o dwóch dniach sportowych wrażeń wewnątrz numeru.
29 września odbyły się po raz drugi zawody strzeleckie im. Stanisława Brykalskiego, bohaterskiego obrońcy Wizny. W niedzielne
popołudnie 15 zawodników stanęło do walki o tytuł zwycięzcy.
Wyniki były następujące: I miejsce zdobyła pani Monika Motyczyńska (z wynikiem 81 punktów), II miejsce pan Krzysztof Motyczyński (77 punktów), a III pan Maksymilian Zagrodzki. Organizatorem
zawodów był MGZSKF.
Koncert muzyki
barokowej
22 września w słomnickim kościele parafialnym odbył się wyjątkowy, charytatywny koncert muzyki barokowej w wykonaniu Krakowskiej Młodej Filharmonii. Więcej o tych oraz innych działaniach na rzecz potrzebujących wewnątrz numeru.
Dożynki gminne
Za nami kolejne Gminne Dożynki, które tym razem odbyły się
8 września w Niedźwiedziu. Reportaż oraz fotorelacja z tego wydarzenia wewnątrz numeru.
Odbudowa mostu
w Niedźwiedziu
Ogłoszono już przetarg na odbudowę mostu w Niedźwiedziu, który
uległ zniszczeniu w czasie wiosennej powodzi. Odbudowa mostu
będzie m.in. polegała na wymianie drewnianej płyty nośnej na żelbetonową. Przewidywany termin zakończenia prac to 29 listopada
tego roku.
W majowym numerze Głosu Słomnik ukazał się mój artykuł pt. „Gdzie Ci harcerze!”.
Szukałam i znalazłam.
ze szkoły w Słomnikach. Paweł i Ala czuli
się jak u siebie – wszyscy akceptowali się
nawzajem.
We wtorek 17 września zostałam zaproszona na zbiórkę harcersko–zuchową do szkoły
integracyjnej w Waganowicach. To, co zobaczyłam bardzo mnie ucieszyło. Młodzież
harcerska w mundurkach – instruktorzy także. Po prostu zwykłe spotkanie. Były sprawy
poważniejsze i zabawa. Najbardziej dziwiło
mnie to, że w zbiórce uczestniczyły dzieci
Instruktorzy Radosław i Anna Konieczni,
Kasia Domagalik–Plutecka, oraz studentka
II roku AGH Paulina Piwek bardzo fajnie
organizowali pracę z tą gromadką dzieci.
Głos Słomnik październik 2013
Dowiedziałam się także, że często uczestniczą lub nawet organizują rajdy jurajskie
oraz zawody sportowe wśród swoich i okolicznych zuchów i harcerzy. Po prostu widać
było, że nie była to zbiórka na pokaz, ale
praca codzienna – harcerska.
Nie wiem czy Danuta Rinn, której słowa
piosenki parafrazowałam, znalazła tych
chłopów, ale ja znalazłam odpowiedź na
swoje pytanie i wiem gdzie ci harcerze.
Harcerze są blisko, bo w Waganowicach –
mają się całkiem dobrze i mogą służyć za
przykład innym.
hm. Stanisława Roch
3
4
Urząd Miejski informuje
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) wprowadziła zmiany dotyczące gospodarowania odpadami. Prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek udokumentowania
w formie umowy korzystanie z usług polegających na odbieraniu odpadów. Wywóz może być wykonywany przez gminną jednostkę
organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wpisanego do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Gminy Słomniki. Udokumentowanie spełnienia obowiązku polega na okazaniu
umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słomniki, gmina Słomniki objęła systemem odbioru
odpadów komunalnych tylko nieruchomości zamieszkałe na terenie gminy. System nie obejmuje przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą. Podmioty gospodarcze zobowiązane są więc do samodzielnego zawarcia umowy na odbiór odpadów.
Regulamin określa minimalne normy związane z odbieraniem odpadów w cyklu miesięcznym.
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Gminy Słomniki z którymi
przedsiębiorcy mogą zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Słomniki znajduje się na stronie internetowej Gminy Słomniki: www.slomniki.pl w zakładce gospodarka komunalna. Oprócz podmiotów wykazanych w tym rejestrze usługi
takie może świadczyć również Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach. Podajemy dane teleadresowe:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach, ul. Żeromskiego 2, 32-090 Słomniki, tel. (12) 388-13-14 w. 24
W związku z powyższym prosimy o podanie nazwy przedsiębiorcy z którym Państwa firma zawarła umowę na wywóz odpadów
komunalnych. Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy na wywóz nieczystości stałych związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą można pobrać ze strony www.slomniki.pl.
Konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ
Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza konkurs
na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia
z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 64, 32-090 Słomniki
Konkurs prowadzony jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie
szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. z 1998 r. Nr 115, poz. 749 ze zm.)
i w oparciu o Regulamin Komisji Konkursowej.
1. Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) tj.:
1) posiadać wykształcenie wyższe,
2) posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
3) posiadać co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie
i co najmniej 3-letni staż pracy;
4) nie być prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione umyślnie.
2. Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert zawierających:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
5) świadectwa pracy potwierdzające spełnienie wymogów określonych w pkt 1. ppkt3) lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy
o spełnieniu tych wymagań,
6) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
7) oświadczenie kandydata stwierdzające, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie
(w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego), że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pracy na
stanowisku objętym konkursem oraz zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku Dyrektora SPZOZ
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
9) pisemna koncepcja funkcjonowania SPZOZ w Słomnikach
3. Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 64, 32-090 Słomniki, należy składać na
Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Słomnikach przy ul. Tadeusza Kościuszki 64, 32-090 Słomniki lub listownie na adres
Urzędu Miejskiego w Słomnikach w terminie do dnia 31 października 2013 roku do godz. 15:00 (decyduje data wpływu dokumentów
do Urzędu Miejskiego).
Urząd Miejski informuje
4. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
5. Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
6. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Radę Miejską w Słomnikach. O terminie rozmów
kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pisemnie. Przewidywany termin rozpatrzenia
zgłoszonych kandydatur – do 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.
Burmistrz Gminy Słomniki nie jest związany stanowiskiem Komisji Konkursowej i decyduje o zatrudnieniu kandydata wskazanego
przez Komisję Konkursową albo o odmowie jego zatrudnienia.
Wskazanie kandydata przez Komisję Konkursową nie może stanowić podstawy roszczenia o zatrudnienie na stanowisku dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 64, 32-090
Słomniki.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym zakładu dostępne są w siedzibie SPZOZ w Słomnikach,
ul. Tadeusza Kościuszki 64, 32-090 Słomniki, tel. 123882-999, faks: 123881-046.
7. Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Słomnikach, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego .
„Świadomy uczeń – zdrowy dorosły”
Ogólnopolski konkurs na prezentację
multimedialną dla uczniów szkół podstawowych
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach pod patronatem Czasu Dzieci,
Pawła Knafla - Burmistrza gminy Słomniki, Tomasza Ciałowicza – Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych, „Głosu Słomnik” i Stowarzyszenia Informatyków Polskich zaprosiła uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w ogólnopolskim
konkursie na prezentację multimedialną pt. „Świadomy uczeń – zdrowy dorosły”.
Pomysłodawcami konkursu były Monika Maćkiewicz i Natasza Łączny. Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy na temat
zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów szkół podstawowych.
Idea konkursu wpisała się w podejmowane w szkołach działania w ramach ogłoszonego przez MEN „ROKU BEZPIECZNEJ SZKOŁY”.
Na konkurs napłynęły piękne prace z całej Polski. Uczestnicy konkursu wykazali się kreatywnością i umiejętnością tworzenia prezentacji multimedialnych na naprawdę wysokim poziomie. Jury miało prawdziwy orzech do zgryzienia. Wszystkie prace były wspaniałe, ale
w konkursie nie może być niestety samych zwycięzców…
Jurorzy zdecydowali się przyznać nagrody główne i wyróżnienia. Oto wyniki konkursu:
Nagrody główne:
I miejsce
Maja Głuchowska; Szkoła Podstawowa Nr 114 z oddziałami integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie
II miejsce
Maja Augustynowicz; Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach
Franciszek Łączny; Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach
III miejsce
Miłosz Kalinowski; Zespół Szkół Nr 2 Bratoszewice
Alicja Klimowicz; Szkoła Podstawowa Nr 114 z oddziałami integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie
Wyróżnienia:
Maciej Wybacz; Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie
Monika Ciołek; Szkoła Podstawowa w Kozubowie
Justyna Ignaczewska; Szkoła Podstawowa Nr 114 z oddziałami integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie
Katarzyna Walczak; Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach
Zwycięzcom gratulujemy.
Osoby nagrodzone otrzymały nagrody książkowe ufundowane przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki w Słomnikach.
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu w nowym roku szkolnym!
Monika Maćkiewicz, Natasza Łączny
Głos Słomnik październik 2013
5
6
nasza szkoła
Dnia 22.09.2013 roku w ZSO w Słomnikach
zorganizowano już po raz XI Otwartą Akcję
Poboru Krwi połączoną ze zbiórką pieniędzy na rzecz hospicjum w Miechowie. Akcja
Krwiodawstwa trwała od godziny 9.30 do
13.30, zgłosiło się około 24 osób chętnych
do oddania krwi, krew ostatecznie oddało
17 osób. Ponadto przebadano ok. 15 osób,
zbadano poziom cukru i ciśnienie. Na każdego kto w tym dniu odwiedził ZSO w Słom-
nikach czekał pyszny poczęstunek przygotowany przez nauczycieli.
O godzinie 18.00 w kościele parafialnym
w Słomnikach odbył się charytatywny koncert muzyki barokowej w wykonaniu Krakowskiej Młodej Filharmonii pod dyrekcją
Tomasza Chmiela. Młodzi muzycy wykonali utwory: A. Vivaldiego – Koncert na dwoje
skrzypiec a-moll i Koncert na dwie wiolonczele g-moll, J.S Bacha – Koncert na dwoje
skrzypiec d-moll, J. Pachelbela – Kanon.
W trakcie Akcji Krwiodawstwa oraz koncertu „sprzedawano wirtualnie” cebulki
żonkili, które zostaną już wkrótce zasadzone w ramach Ogólnopolskiej Akcji
POLA NADZIEI. Zebrane pieniądze – około 2200 złotych przekazano 25.09.2013 do
hospicjum w Miechowie, z którym nasza
szkoła współpracuje już od pięciu lat.
W upalny lipcowy wieczór zuchy i harcerze
wraz z opiekunami wyruszyli w niezwykłą
wyprawę do nadmorskich Sianożęt. Ośrodek, w którym się zatrzymaliśmy, znajdował
się tuż przy samym morzu. Na jego terenie znajdowało się boisko wielofunkcyjne,
boisko do siatkówki plażowej, dyskoteka,
sala do ping–ponga i jeszcze inne miejsca
rozrywki. Nam na szczęście w czasie pobytu pogoda dopisywała. Piękne słońce pozwoliło wszystkim na częste przebywanie
na plaży, były kąpiele słoneczne i kąpiele
w morzu pod okiem „groźnych” ratowników,
długie spacery po plaży, zabawy w piasku
i nieodłączna gra w piłkę siatkową czy nożną. Jak przystało na zuchy i harcerzy bardzo
aktywnie spędzaliśmy czas. Byliśmy na wycieczce w Kołobrzegu, gdzie zwiedziliśmy
Dnia 20 września w ZSO w Słomnikach
odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym
międzypokoleniowe spotkanie w ramach
projektu „Otwarta szkoła – wczoraj i dziś”.
Uczniowie gimnazjum spotykają się z osobami starszymi po to, by poznać siebie, swoje oczekiwania, po to by lepiej się zrozumieć
i darzyć wzajemnym szacunkiem. Pomysł
spotkań zrodził się w 2011/2012 roku i wtedy też zorganizowano spotkania: „Szkoła
wczoraj i dziś”, „Dylematy nad godnością”,
miasto, port rybacki i jachtowy, płynęliśmy
statkiem, bawiliśmy się z piratami. Poza
tym zwiedzaliśmy pobliskie miejscowości
jeżdżąc na rowerach. Codziennie trenowaliśmy na boisku różne gry, ale szczególnie
piłkę nożną. Odbyły się też zawody sportowe. Przez cały czas nie zabrakło dobrej zabawy i dużo, dużo ruchu. W czasie naszego
pobytu poznawaliśmy również nadmorskie
Za wsparcie naszych działań serdecznie
dziękujemy: p. A. Chrzanowskiej, p. T.
Ciałowiczwi, p. J. Rojkowi, p. T. Chmielowi, p. E. Wojciechowicz, p. dyr. ZOZ
w Słomnikach oraz wszystkim niewymienionym z imienia i nazwiska krwiodawcom, darczyńcom i wolontariuszom.
Nad całością czuwały panie: M. Szczepaniak i B. Waszuk przy wsparciu p. N. Łączny,
p. M. Judy–Cerek, p. J. Waszuk.
B.W.
legendy, których inscenizacje poszczególne
grupy prezentowały w czasie ogniska. Trzeba przyznać, że pomysłowości nie brakło.
Oczywiście ci, którzy byli z nami pierwszy
raz, musieli przejść chrzest i poznać Neptuna. Udało się to zorganizować przy pięknym
zachodzie słońca. Czas naszego odpoczynku
bardzo szybko dobiegł końca. Był to wspaniale, wspólnie spędzony czas. Dziękujemy
wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować ten wyjazd i czekamy na następne.
Zuchy z Gromady „Iskierki”
„Niepełnosprawność”, „Spotkanie z bezdomnymi”, „Spotkanie z poetą – Wojciechem Bonowiczem” oraz „Spotkanie z księdzem Adamem Bonieckim”. Otworzyliśmy
nie tylko drzwi szkoły, ale i nasze serca na
biedę, starość, chorobę, samotność.
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze
przy kawie, soczku i pysznym ciastku. Pracowaliśmy w grupach, wspólnie wypracowywaliśmy wnioski i okazało się, że mimo
wieku w wielu sprawach myślimy i czujemy
tak samo.
Na piątkowe spotkanie przybyło 24 uczniów
i 1 absolwentka gimnazjum oraz 1 uczennica
liceum. Wśród zaproszonych gości znalazły
się panie babcie: Janina Jędrzejczyk, Michalina Kwiecień, Zdzisława Nowak, Helena
Marosek, Stanisława Roch.
Za wsparcie dziękujemy panu Tomaszowi
Ciałowiczowi
Wśród ekspertów zasiedli:
• Barbara Żołynia – pedagog – logopeda
Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej
w Słomnikach
• Joanna Szlachta – pedagog – absolwentka resocjalizacji, absolwentka ZSO
w Słomnikach
• ks. Przemysław Zaborski
Nad całością czuwały panie: M. Szczepaniak, M. Jakubek, B. Waszuk
B.W.
nasza szkoła
O popularności multimediów wśród dorosłych, młodzieży i dzieci nikogo nie trzeba
przekonywać. Internet stał się integralną
częścią życia zarówno codziennego, jak
i zawodowego. Nic więc dziwnego, że technologia jest również coraz częściej wykorzystywana w nauczaniu języków obcych.
W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie
uczniów technologią informacyjną nauczycielki Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Słomnikach Magdalena Bauza-Gąciarz
i Monika Szczygieł wzięły udział w wakacyjnym kursie Introduction to Information
and Communication Technology (tj. Wprowadzenie do Technologii Informacyjnej
i Komunikacyjnej) organizowanym przez
Początek września to tradycyjny początek roku pracy we wszystkich placówkach
oświatowych. Jednak w naszym przedszkolu przygotowania do nowego roku pracy
Podziękowanie
dla
oraz
za pomalowanie pomieszczeń
Przedszkola w Słomnikach
Przedszkolacy i Pracownicy
Przedszkola w Słomnikach
Głos Słomnik październik 2013
Uniwersytet w Limerick w Irlandii. Uczestnictwo w kursie możliwe było dzięki wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
i programowi Uczenie się przez całe życie
– Comenius. W kursie wzięło udział łącznie
14 uczestników z obszaru Unii Europejskiej – z Polski, Słowacji, Niemiec, Austrii,
Włoch, Hiszpanii i Grecji.
Celem kursu było zaznajomienie uczestników z najnowszymi metodycznymi i technologicznymi trendami w nauczaniu języków obcych oraz umożliwienie swobodnego
użytkowania technologii informacyjnej
z zastosowaniem wybranych aplikacji
w pracy codziennej. Udział w kursie pozwolił nabyć praktyczne umiejętności wykorzystania dostępnych programów komputerowych oraz ich adaptacji pod kątem
indywidualnych potrzeb ucznia. Program
kursu zakładał m.in. zapoznanie się z aplikacją Prezi, tworzenie witryn Google,
tworzenie podcastów, screencastów, webquestów i filmów. Wszyscy uczestnicy
szkolenia otrzymali certyfikaty ukończenia
kursu wystawione przez Wydział Nauczania
Języków Obcych Uniwersytetu w Limerick.
rozpoczęliśmy już 24 czerwca. Miały wtedy
miejsce czterodniowe zajęcia adaptacyjne
dla dzieci, które od września maja stać się
naszymi wychowankami. W czasie ich trwania przyszłe przedszkolaki poznawały budynek, wychowawców i zwyczaje panujące
w naszej placówce. W zajęciach tych uczestniczyło 44 dzieci.
By nasze przedszkole było jeszcze atrakcyjniejsze dla przebywających w nim maluchów, czas wakacji został wykorzystany na
przeprowadzenie najpilniejszych remontów
starego budynku przy ulicy Kościuszki 29.
Stał się on możliwy dzięki pomocy sklepu
budowlanego PSB MRÓWKA w Słomnikach, który zorganizował i przeprowadził
prace remontowe. W imieniu dyrekcji, pracowników i wychowawców pragniemy niniejszym złożyć na ręce pani Joanny Mazur
serdeczne wyrazy wdzięczności za okazane serce i wykonaną pracę. Wyrazy naszej
wdzięczności pragniemy również złożyć
dla Firmy ŚNIEŻKA za farby, które nadały
niepowtarzalny klimat naszej placówce.
Dzięki temu dnia 2 września mogliśmy rozpocząć nowy rok w kolorowym i wesołym
przedszkolu.
Anna Jurgasik
Program kursu zakładał również aktywne
uczestnictwo w zajęciach mających na celu
zwiedzenie ciekawych zakątków Irlandii
(m.in. Dublin, historyczne centrum Limerick, Zamek Bunratty, malowniczą trasę
Pierścienia Kerry, Klify Moher) i zapoznanie się z kulturą tego kraju, co pewnością
przełoży się na prowadzenie inspirujących i
ciekawych zajęć w Zespole Szkół w Słomnikach.
Jako produkt finalny szkolenia powstała
strona internetowa https://sites.google.com/
site/magdasenglishpage/, gdzie znajduje się
szczegółowy opis kursu w Limerick, galeria
zdjęć i przydatne linki do stron organizatorów i sponsorów. Osoby zainteresowane
mogą wykorzystać informacje o narzędziach
ICT, sposobie ich wykorzystania, a także
dowiedzieć się więcej na temat Mobilności
Szkolnej Kadry Edukacyjnej.
(MBG)
7
8
zdarzyło się
Społeczność wsi
Niedźwiedź gorąco
dziękuje sponsorom,
którzy wsparli
finansowo Dożynki
Gminne 2013:
Aleksander i Barbara Nagły Szczepanowice
Irena Podsiadło Januszowice
Przyśpiewka dożynkowa
grupy wieńcowej
z Niedźwiedzia ułożona
przez Zbigniewa
Krawczyka
Jak ja se zaśpiewam, zagra mi muzyka
Lecz się nie gniewajcie, bo jestem krytykant
Wystarczy posłuchać i poobserwować
No i jest naprawdę, co pokrytykować
Zbigniew Duda Miłocice
Wzięli nas do Unii, nie wszyscy klaskali
No i jak już było, znów nas wydutkali
Andrzej Cieślik Trątnowice
Gdzie wkoło nie spojrzeć, przybywa ugorów
Ale i gdzie niegdzie i nowych traktorów
Tomasz Jamborski Niedźwiedź
Andrzej Zaręba Niedźwiedź
Kupiłem se taki pięknie, wykonany
Lecz orze ursusem, bo tamten zrąbany
Krzysztof Piątek Niedźwiedź
Żeby go naprawić, musze sprzedać pole
Takie przeliczniki, serdecznie chromole
Krzysztof Ząbczyński Niedźwiedź
Józef Żmigrodzki Słomniki
A ludowcy mówią, jesteśmy z chłopami
No i prawie wszystkich puścili z torbami
Mieczysław Kramarz Niedźwiedź
Nic tylko prywata i nowe przekręty
I se zapomnieli, po co ich tam wzięli
Angelina Gęgotek Ratajów
Szkoły podupadły, programów bez lików
No bo trzeba w Unii tanich robotników
Robert Jagła Kępa
Maria Jagła Kępa
I władza tez lubi, jak jest Naród durny
No bo co mu każe, to wrzuca do urny
Tomasz Strój Ratajów
Autostrada polska, opasana wkoło
Lecz się nie rozpędzaj, bo se urwiesz koło
Stanisław Ząbczyński Waganowice
Jechałem se taką, chyba grandsziroki
Asfalt mi się skończył, wjechałem w ziemniaki
Józef Bac Brończyce
Bogusław Kupczyk Widoma
A władza się bawi i mierzy zegarki
I to nie radzieckie, lecz szwajcarskiej marki
Włodzimierz Tochowicz Słomniki
Bo jak nie ma w głowie, to trzeba czymś błysnąć
Żeby tam w Brukseli mogli się zachłysnąć
Piotr Wasik Słomniki
Anna Chrzanowska Waganowice
Dawniej okupanci szli z karabinami
Teraz parlamenty robią nas dziadami
Jarosław Nowak Kępa
W imię demokracji i wielkiej miłości
Złupili nam skórę, biorą się za kości
Mariusz Grzyb Waganowice
I znowu historia toczy krąg od nowa
Została jak zwykle tylko Częstochowa
Zjednocz się narodzie i uderz w modlitwę
Może Matka Boska rozgoni te sitwę
Będę chyba kończył już tę ceremonię
Bo przyjdą nad ranem, wezmą mi harmonię
A choćby zabrali, nie przejmę się wcale
Bo mam jeszcze jedną, stoi w futerale.
zdarzyło się
Takimi słowami witali mieszkańcy Niedźwiedzia licznych gości, którzy zjechali
8 września na Dożynki Gminne’ 2013. Witali ich także Starostowie Dożynek: Anna
Bętkowska z Niedźwiedzia koło jednostki
wojskowej oraz Robert Natkaniec z Kolonii
Niedźwiedź.
Niedźwiedź odwiedził Wicemarszałek
Małopolski Wojciech Kozak, liczna reprezentacja Starostwa Powiatowego: Starosta
Józef Krzyworzeka, Wicestarosta Urszula
Stochel, Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Nabagło, radna Anna Chrzanowska,
Członek Zarządu Adam Wójcik, Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg Marian Paszcza, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Dorota Niemiec. Obecny był przedstawiciel
Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa
(p. Musiał w zastępstwie Dyrektora Włodzimierza Okrajka), Wiceprezes Małopolskiej
Hodowli Roślin Jerzy Malec, Prezes Kra-
kowskiej Spółdzielni Mleczarskiej Janusz
Będkowski, Prezes Banku Spółdzielczego
Maria Graca, Dyrektor ZGKiM Jerzy Kaczor, Kierownik Urzędu Pracy w Słomnikach Aneta Szczepańska, Komendant Policji
Marek Kowalik, Komendant Gminny OSP
Adam Przecherka, reprezentacja Gminnej
Spółdzielni Samopomoc Chłopska (w zastępstwie Prezesa Waldemara Ciszewskiego). Oczywiście nie zabrakło Burmistrza
Pawła Knafla, Zastępcy Michała Chwastka,
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słomnikach Piotra Wasika, radnych, sołtysów,
dyrektorów szkół, w tym przede wszystkim
dyrektor Zespołu Szkół im. T. Kościuszki
w Niedźwiedziu Grażyny Gajoch.
Mszę św. dziękczynną odprawił Proboszcz
Niedźwiedzia ks. Bronisław Pituła przy
współudziale ks. Andrzeja Orlikowskiego –
proboszcza sąsiedniej Goszczy.
Gościom tradycyjnie wręczono piękne bochny chleba wypieczone z tegorocznej mąki
oraz wieńce. Było ich 18, a przygotowały
je przez grupy wieńcowe z: Niedźwiedzia,
Janikowic, Szczepanowic, Ratajowa, Polanowic, Waganowic, Prandocina, Brończyc,
Prandocina Iły, Orłowa, Kacic, Smrokowa,
Prandocina Wysiółka, Kępy, Zaborza, Wężerowa, Miłocic i Wesołej.
Zespół Pawie Oczko pod kierunkiem Stanisławy Doniec ośpiewał na początku wszystkie wieńce i sprawił, że temperatura tego
pięknego dnia wzrosła o kilka stopni. Niektóre z grup wieńcowych popisały się dowcipnymi przyśpiewkami, np. Niedźwiedź,
Waganowice, Wężerów. Na koniec wspaniale zaprezentował się sam Niedźwiedź,
wieś bogata w talenty: dzieci i nauczyciele
z miejscowej szkoły oraz Orkiestra Krakus
z udziałem najmłodszych członków, którym
lekcje gry zapewnia Stowarzyszenie Niedźwiadek. Koncert orkiestry, której prezesem
jest Artur Kłosiński, a w zastępstwie kapelmistrza Dariusza Szewczyka poprowadził ją
dyrygent Janusz Puchala, to było prawdziwe
mistrzostwo. Udany ze wszech miar występ
miały Kobiety Aktywne z Ratajowa, którym
towarzyszyli także panowie, w tym akompaniujący orkiestranci z Krakusa.
Dożynkom towarzyszyła piękna słoneczna
pogoda i przyjazna atmosfera. Uroczystość
była niezwykle udana dzięki wspólnemu
wysiłkowi wielu, bardzo wielu osób. Wśród
nich przede wszystkim pań z Koła Gospodyń Wiejskich. Na czele tej 16–osobowej
grupy stoi Elżbieta Ziętara. A wśród nich
jest m.in. Dorota Całek, której dziełem były
artystyczne bukieciki dożynkowe. Wszystkie panie zajęte były organizacją dożynek
i wszystkie plotły wieniec. Podobnie jak:
przygotowywały dekorację, gotowały, piekły, smażyły, a pomagało im wiele innych
kobiet, które formalnie nie należą do KGW,
ale pracują chętnie, gdy trzeba. I dlatego
gości przyjęto po królewsku, a na grupy
wieńcowe czekała przepyszna grochówka
i żurek. Ich smak wziął się także z faktu, że
ziemniaczki w równą kostkę kroili do nich
strażacy. Druhowie z OSP Niedźwiedź pod
komendą swego prezesa, a zarazem radnego
Wiesława Molgi, pomagali bowiem ofiarnie
nie tylko przy ciężkich pracach, ale także
i w kuchni. Sołtys wsi Jerzy Łakomy na
pewno może być dumny, że taka wielka
mobilizacja i zapał przyniosły tak wspaniałe
efekty. Całej społeczności wsi Niedźwiedź
należą się gratulacje!
(a.b.)
Głos Słomnik październik 2013
9
10 zdarzyło się
zdarzyło się 11
Tabela wyników (po rozgrywkach każdy
z każdym):
1) Bochnia 7pkt +33
2) Miechów 7pkt +53
3) Wolbrom 6pkt –17
4) Skawina 5p –57
5) Słomniki 5pkt –13
Wyniki Play off–ów:
Hala Sportowa w Słomnikach 7 i 8 września
gościła drużyny na co dzień występujące
w regularnych rozgrywkach Krakowskiego Nurtu Basketu Amatorskiego (KNBA).
Drużyny reprezentowały Bochnię, Miechów, Skawinę, Słomniki i Wolbrom, tocząc
zaciekły bój o Puchar Burmistrza Słomnik.
W turnieju obowiązywały przepisy gry
FIBA ze zmianami (gra 4on4, 2x15 min ciągłego czasu gry, zatrzymywanego na rzuty
osobiste i w ostatnich 2 minutach meczu).
Organizatorzy czyli KNBA , TKS Słomniki
oraz Hala Sportowa w Słomnikach ułożyli
turniej tak, aby każda drużyna zagrała mecz
z każdym z rywali. Turniej kończyły rozgrywki play–off (1–4 i 2–3), które sprawiły, że zwycięzca musiał wykazać się
niezwykłym przygotowaniem fizycznym
i wolą zwycięstwa we wszystkich 6 meczach. Gospodarze turnieju, w tym dniu nie
mieli szczęścia przegrywając mecz otwarcia 45–49, tocząc wyrównany pojedynek
z późniejszym finalistą drużyną z Miechowa. Później przyszła porażka z drużyną ze
Skawiny 51–54. Nadzieję na awans do finałów przyniosło zwycięstwo z Wolbromiem
45–44 jednakże w ostatnim meczu tzw.
„o wszystko” polegli z najsilniejszą drużyną
turnieju, czyli Bochnią 53–60. Komplet wyników można odnaleźć na stronie internetowej: www.slomniki.pl/hala oraz na naszym
profilu facebookowym www.faacebook.
com/Hala.Slomniki
Głos Słomnik październik 2013
Półfinały: Bochnia – Skawina (65–57);
Miechów – Wolbrom (67–28)
Mecz finałowy pomiędzy Bochnią a Miechowem miał niezwykle emocjonujący
przebieg. Drużyny co chwila odskakiwały
od siebie na kilka punktów. Sędziowie wraz
z upływającym czasem miały coraz więcej
pracy. W drugiej połowie presji nie wytrzymali jednak nasi sąsiedzi z Miechowa i ostatecznie przegrali ten mecz 77–66.
Na koniec turnieju Burmistrz Gminy Słomniki pan Paweł Knafel wręczając puchar
zwycięzcom pogratulował wszystkim zawodnikom, podkreślając, że sport amatorski ma olbrzymie znaczenie dla naszej
gminy oraz że cieszy się, iż wraca do naszej
gminy sport trochę przez młodsze pokolenie zapomniany. Na uwagę zasługuje postawa naszego zawodnika Patryka Gaździckiego, który otrzymał nagrodę dla najlepiej
zbierającego turnieju.
Na drugi dzień po turnieju miało miejsce
spotkanie młodych adeptów koszykówki
z Kacperem Lachowiczem (KACPA.PL),
człowiekiem orkiestrą: zawodnikiem, trenerem, konferansjerem oraz motywatorem.
Swoim optymizmem i swoją pasją zarażał na swojej drodze wszystkich, których
spotykał. Po przeprowadzonym treningu
12 zdarzyło się
z dziećmi podkreślił, iż Słomniki dzięki temu,
że posiadają piękne koszykarskie obiekty
z halą na czele, mają olbrzymi potencjał rozwoju tego sportu. Obiecał również pojawić
się ze swoimi pokazami w naszych szkołach.
Składamy serdeczne podziękowania dla
osób, które pomogły w organizacji turnieju
szczególnie: panu Witoldowi Mateuszukowi (Prezesowi Zarządu KNBA), Antoniemu Wójtowiczowi (Wiceprezesowi Zarządu
KNBA) Adamowi Lachowiczowi (koordynatorowi rozgrywek KNBA), wolontariuszom TKS Słomniki, oraz zawodnikom
drużyny ze Słomnik z kapitanem Tomaszem Świechowskim na czele. Dodatkowo
dziękujemy za patronat pana Burmistrza
Pawła Knafla i wsparcie ze strony pracowników Centrum Kultury w Słomnikach.
zespół pracowników Hali Sportowej
w Słomnikach
Od 15 września Centrum Kultury rozpoczęło realizację II cz. Programu Dom
Kultury+ Inicjatywy lokalne. I dokładnie
tego dnia rozpoczął się pierwszy z czterech
projektów: Szkoła rysunku i malarstwa
Jana Biczysko. Spotkanie odbywają się
w chwili obecnej w trzech grupach: rodzice
z małymi dziećmi (niedziela, 16.00–18.00),
dorośli (niedziela, 18.00–20.00) i młodzież
(piątek, 18.30–20.30).
Rodzice wspólnie z dziećmi uczą się wspólnego spędzania czasu przy twórczych zabawach, wzajemnego rozumienia swoich
potrzeb i uczuć. Dorośli poznają techniki
rysunku i malarstwa i tworzą, dając ujście swoim skrywanym pasjom i talentom.
Młodzież ma szansę zrealizować swoje zainteresowania, poznać swoje możliwości,
kształcić umiejętności i techniki w zakresie
rysunku i malarstwa.
Zajęcia od początku cieszą się dużym zainteresowaniem.
Trwają też prace nad pozostałymi projektami. W memencie ukazania się tego numeru gazety, zakończy się projekt Kulturalny
weekend na jednym krakowskich kopców.
W listopadzie przedstawimy Czytelnikom
relację z wycieczki oraz efekty akcji plastycznej.
Harcerze zapraszają do gry terenowej w dniu
19 października, a 27 października odbędzie
się Maraton radosnego śpiewania.
(a.b.)
zdarzyło się 13
wspólnie piosenki oraz każdy prezentował
swoje umiejętności indywidualnie, tak aby
pan Konrad mógł poznać możliwości wokalne każdego z osobna. Na początku zajęć
uczestnikom towarzyszyła trema jak przed
koncertem, ale z biegiem czasu mijała i przerodziła się w dobrą zabawę. Pierwsze koty za
płoty. Teraz czas na indywidualną pracę każdego z osobna przed kolejnymi warsztatami.
25 września w środę odbyły się pierwsze
warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży
uzdolnionej wokalnie. Środowe zajęcia poprowadziła i prowadzić będzie pani Magda
Sekuła–Lemberger, absolwentka PWST
w Krakowie wydziału wokalno–aktorskiego, laureatka wielu festiwali wokalnych.
W środowych zajęciach uczestniczą dwie
grupy w wieku 9–12 lat i 11–14 lat, a każda
z nich ma 2 godziny zajęć. Pierwsze zajęcia
minęły wszystkim bardzo szybko. Podczas
nich, dzieci i młodzież ćwiczyły prawidłowy
układ ust, dykcję oraz wykonywały różne
ćwiczenia potrzebne do prawidłowego wydobywania dźwięku. Jak to bywa, na koniec
każdy otrzymał zadanie domowe – ćwiczymy, ćwiczymy i jeszcze raz ćwiczymy. Pracy
przed nami dużo, ale praca w dobrym i miłym towarzystwie jest samą przyjemnością.
W.P.
Natomiast 30 września w poniedziałek kolejne dwie grupy rozpoczęły warsztaty wokalne. Instruktorem tych grup jest pan Konrad
Mastyło, pianista Piwnicy pod Baranami,
wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole
Teatralnej im. Ludwika Solskiego oraz nauczyciel w Staromiejskim Centrum Kultury
Młodzieży w Krakowie. Pierwsze zajęcia
warsztatowe miały formę zapoznawczą –
instruktora z grupą i grupy z instruktorem.
Uczestnicy podczas tych zajęć śpiewali
Głos Słomnik październik 2013
Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne
dzięki Towarzystwu Kulturalno–Sportowemu, które na ten
cel pozyskało specjalne środki od Burmistrza Gminy Słomniki.
14 zdarzyło się
obejrzeć rzadko pokazywane rysunki, w zasadzie tylko te, które powstały w ciągu kilku ostatnich miesięcy tego roku. Wystawę
można było obejrzeć do 12 października.
14 września w Muzeum Ziemi Słomnickiej odbył się wernisaż rysunków Jana Biczysko przy udziale przyjaciół, znajomych
i licznych gości. Na wystawie można było
Wrzesień dla uczestników projektu Kultura 50+ upłynął pod znakiem ciekawych
wycieczek oraz warsztatów tanecznych
i wokalnych w MGCK.
W pierwsze kolejności, 6 września, seniorzy wybrali się do Ojcowa, który na początku przywitał ich niewielkim deszczem. Zła
pogoda nie pokrzyżowała jednak planów
– uczestnicy projektu Kultura 50+ pomaszerowali od Muzeum Przyrodniczego do Źródełka Miłości i Bramy Krakowskiej. Posłuchali legend, poznali trochę historii. Spędzili
również kilka przyjemnych chwil na odpoczynku przy ognisku, posilając się ciepłą
kiełbaską. Kolejnym kierunkiem, w jaki wybrali się seniorzy, był Wawel. 27 września
przywitała ich w Krakowie piękna pogoda.
Zwiedzanie było bardzo zajmujące, tym bardziej, że grupę oprowadzała wspaniała przewodnicza. Dzięki temu wizyta na zamku,
w skarbcu i zbrojowni obfitowała w barwne
opowieści, historia przedstawiona została
ciekawie, a czas upłynął niepostrzeżenie.
W październiku oraz listopadzie MGCK
zaprasza na kolejne ciekawe warsztaty
w ramach Kultury 50+, a wśród nich zajęcia
taneczne, rękodzielnicze, teatralne, turnieje
gier, warsztaty florystyczne czy spotkania
z kosmetyczką.
red.
Po zakupie nowego samochodu ratowniczo–gaśniczego na 130–lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomnikach przedstawiamy zakupiony w drodze przetargu
przez Zarząd nowy sprzęt ratowniczy.
Na początek przedstawiony na zdjęciu
bezprzewodowy sprzęt hydrauliczny; nożyco–rozpieracz marki Lukas. Zakup ten
będzie służył naszej OSP w czasie akcji
ratowniczych podczas kolizji drogowych,
kiedy należy wydostać poszkodowanych
z pojazdów i konieczne jest rozcięcie
ich przy użyciu sprzętu mechanicznego.
W takich przypadkach niezbędne jest użycie nożyco–rozpieracza. Jest to nowoczesny
sprzęt, który pozwala na skrócenie czasu rozpoczęcia działania, a to jest bardzo
ważne, gdy zagrożone jest życie ludzkie
i każda sekunda decyduje o jego uratowaniu. Nożyco–rozpieracz zasilany jest z akumulatora i może rozciąć dwa samochody
lub autobus. W przyszłym roku planujemy
zakup specjalnego przewodu, który pozwoli na podłączenie się do agregatu prądotwórczego posiadanego na wyposażeniu
nowego samochodu, co pozwoli na pracę
ciągłą urządzenia. Zakup został zrealizowany dzięki dotacji otrzymanej z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego,
Urzędu Miasta oraz ze środków własnych
pozyskanych od ofiarodawców. Dotychczasowy sprzęt zostanie przekazany do
jednej z jednostek naszej gminy, a decyzję w tej sprawie podejmie pan Burmistrz.
W kolejnym wydaniu Głosu Słomnik będziemy chcieli przekazać informacje o pozostałym sprzęcie.
Prezes OSP Słomniki
inż. Jan Plutecki
zdarzyło się 15
Pogodny i rześki poranek 8 września witał uczestników ostatnich w sezonie 2013 spławikowych zawodów wędkarskich o Marmurowy Puchar firmy KAMSZLIF. Przed godziną 7.00 stanął namiot organizatorów oraz została wciągnięta na maszt flaga PZW.
Wkrótce także zapełnił się parking samochodami przybywających. Listę uczestników
zamknął 32 numer.
Startujących powitał v-ce Prezes d/s Sportu Jan Zagrodzki. Sędzia główny Stanisław
Łakomy zaś przypomniał regulamin zawodów. Ustalono także, że zawodnik musi sam
podebrać i umieścić w siatce rybę. Pomoc
innych osób jest wykluczona. Rozlosowano stanowiska, a każdy wędkarz otrzymał
od sponsora opakowanie zanęty i o godzinie 8.30 rozpoczęto zawody. Informacje od
łowiących w ostatnich dniach nie napawały
optymizmem. Ryba raczej nie brała, a jeśli
już, to krótko. Początek zawodów jakby zdawał się to potwierdzać. Rzadkie brania miały
miejsce od zacienionej strony łowiska i były
to leszcze. Większość łowiących w ogóle nie
miała brań. Jedynie Robert Basta zaczął łowić regularnie na tyczkę i wkrótce doszedł
do prawie 20 szt. stając się zdecydowanym
faworytem. Inni koledzy również po jakimś
czasie zaczęli łowić, ale ich brania były już
mniej regularne. Wędkujący łowili na tyczki
(rekordowo długą posiadał Piotr Dalowski,
bo aż 13,5 metrową), bolonki, baty oraz
klasyczne zestawy. Lider łowił na tyczkę.
Z upływem czasu szczęśliwców przybywało,
choć kilku pechowców nie widziało nawet
dotknięcia spławika pomimo nadludzkich
starań. Nasz młody, sklasyfikowany przecież
na ostatnich zawodach kolega Serhiej, należał właśnie do nich. Nawet udzielone mu
wcześniej przez bardzo doświadczonego kolegę Tytusa Grzegórzkę porady oraz profesjonalnie przygotowany przez niego zestaw,
nie pomogły odwrócić pecha. Również nietęgą minę miał Kazimierz Zębala. Ten bardzo doświadczony i z wieloma sukcesami
wędkarz jest prawdziwym pechowcem prawie wszystkich zawodów. Kazek...Odwróć
pecha!!! Syrena o godzinie 12.00 zakończyGłos Słomnik październik 2013
ła zawody. Do ważenia ryb zabrała się komisja: Stanisław Łakomy i Andrzej Krzyżak.
Zmęczeni 3,5 godzinnymi zmaganiami koledzy posilając się wspaniałą kiełbaską z grilla i gasząc pragnienie ufundowanymi przez
sponsora napojami oczekiwali na ogłoszenie wyników. Oto one: I miejsce – Robert
Basta: 11650 pkt., II miejsce – Sylwester
Warchoł: 5300 pkt., III miejsce – Mariusz
Migała: 5050 pkt., IV miejsce – Piotr Dalowski: 4700 pkt., V miejsce – Andrzej Kądziela: 2500 pkt. i Wiesław Wrzos: 2500 pkt.
Łącznie złowiono 44.450 kg ryb, a więc
wędkarze osiągnęli w porównaniu z innymi
zawodami niezły wynik. Trzynastu kolegów
zakończyło zawody z pustymi siatkami. Łowiący na tyczkę z pinką na haku i nęcący
płociowo–leszczową zanętą Robert Basta po
raz drugi w tym sezonie zdeklasował rywali
okazując się niekwestionowanym mistrzem
metody spławikowej. Sylwester Warchoł
i Andrzej Kądziela to również utytułowani
spławikowcy. Pozostali nagrodzeni preferują raczej metodę gruntową, tym bardziej ich
sukces zasługuje na docenienie.
Za I miejscebył to puchar z marmuru włoskiego, za II z granitu indyjskiego, a za
III z polskiego pochodzącego z Morawicy.
Również mały pucharek dla najmłodszego
zawodnika, którym okazał się być Jakub
Szczęśniak, wykonany był z indyjskiego
granitu. Dodatkowe nagrody ufundowane
za namową żony Sponsora okazały się być
dla wędkarzy miłą niespodzianką. Miały
bowiem w zamyśle fundatorów ucieszyć
bardziej piękniejsze połowy wędkarskich
małżeństw, rekompensując im pewne niedogodności związane z hobby ich mężów
(np. wstawanie w nocy, zapach rybi wszędzie, robaki w lodówce, konieczność patroszenia ryb, odsypianie zarwanych nocek,
wydawanie pieniędzy na dziwne zabawki,
przechwałki w towarzystwie itp, itd.), a były
to sprzęty AGD: mikser, blender i czajnik.
Wygrać można było jeszcze termos, patelnię
i skrzynkę wędkarską. Nagrody te wręczał
zwycięzcom sponsor kolega Roman Zaranek
w asyście Prezesa Koła Andrzeja Kądzieli,
a pucharek dla najmłodszego uczestnika
wręczyła córka Sponsora Marysia Zaranek.
Podsumowując zawody kolega Roman Zaranek podziękował uczestnikom za udział
i sportową walkę, a Zarządowi Koła za
ich współorganizację. KAMSZLIF jest rodzinną firmą kamieniarską działającą od
1989 roku. Sam zaś kol. Roman jest wędkarzem naszego koła regularnie łowiącym
w jego wodach. Nawet dzisiaj łowiąc na
swej ulubionej miejscówce wyholował pięknego karpia. Życzymy dalszych sukcesów!
W imieniu Zarządu i wędkarzy podziękowania dla sponsora złożył Prezes Koła
Andrzej Kądziela. Dziękujemy serdecznie
Państwu Zarankom za objęcie patronatem
zawodów, ich współorganizację, ufundowanie posiłku i wręczenie nagród.
Zawodami tymi kończymy sezon wędkarski
2013... Jak to szybko zleciało...
Piotr Kaczmarczyk
Sponsor Pan Roman Zaranek przygotował
w tym roku trzy wspaniałe puchary.
Nowość w Centrum Kultury!
Język angielski i migowy
więcej na: www.mgckslomniki.pl
zapisy: 730 700 814 Zapraszamy!
16 nasza historia
Pierwszymi jaskółkami zwiastującymi chłopom muniakowskim wiosnę wolności, zniesienie pańszczyzny i całkowitego uwłaszczenia były wieści o uniwersale połanieckim
naczelnika powstania Tadeusza Kościuszki,
o uwłaszczeniu chłopów w Galicji, o rewolucji warszawskiej 1830 roku i o obietnicach
uwłaszczenia i zniesienia niewoli pańszczyźnianej. Aż gruchnęła nagle wieść już
prawdziwa w 1861 roku, że sąsiedni dziedzic w Obrażejowicach, pan Walter, uwolnił
swoich chłopów od pańszczyzny, nadał im
te grunta, na których pracowali na własność
i oczynszował je. Były to skutki Towarzystwa Rolniczego, działającego podówczas
w Kongresówce i dążącego do oczynszowania chłopów i skasowania pańszczyzny.
Do tego samego dążył i Rząd Narodowy Powstańczy istniejący konspiracyjnie
w Warszawie a mający swych komisarzy po
powiatach, którzy przygotowywali zbrojne
powstanie przeciw zaborcom moskiewskim.
Wreszcie w styczniu 1863 roku wybuchło
powstanie. Manifest powstańczy o uwłaszczeniu chłopów był znany chłopom muniakowskim, gdyż obóz Langiewicza, dyktatora
powstania, stał tydzień na Sosnówce, sąsiedniej wsi, powstańcy jeździli po wsi za furażem i o uwłaszczeniu chłopów rozpowiadali.
W lesie na Sosnówce odbyła się przysięga
Langiewicza na wierność ojczyźnie, a potem
przez Muniakowice maszerowało wojsko
Langiewicza w stronę Chrobrza i Pińczowa.
Dyktator jechał na pięknym łysym kasztanku, a obok niego Maria Henryka Pustowójtówna, jego adiutant w spódnicy, podobno
jego narzeczona, bardzo popularna, zwana
po prostu „Marylą”. Przechowała się o niej
nawet taka oto żołnierska piosenka: Maryla
ma śliczny lic, śliczny lic, śliczny lic/ złotą
sprzączkę u trzewic, u trzewic, u trzewic.
Owa Maryla przejeżdżając przez Muniakowice przemawiała we wsi na placu
przed karczmą do licznie zebranej ludno-
ści wiejskiej, dziękując za okazywaną powstańcom pomoc, zwracała się do kobiet,
aby modliły się do Najświętszej Panienki
z Jasnej Góry o zwycięstwo powstańców
i o wypędzenie Moskali z Polski, a wtedy
będzie skasowana pańszczyzna i wieśniakom będzie w Polsce dobrze.
W kilka dni potem Langiewicz stoczył
bitwę z Rosjanami pod Grochowiskami
w okolicy Wiślicy, potem przeszedł przez
Wisłę na stronę zaboru austriackiego i tam
został przez wojska austriackie rozbrojony
i uwięziony.
O bitwie miechowskiej, stoczonej przez powstańczy oddział Apolinarego Kurowskiego
z wojskami rosyjskimi 17 lutego 1863 roku
mieszkańcy wsi dobrze wiedzieli, bo sporo
powstańców po bitwie miechowskiej rozproszyło się po okolicznych lasach, w tym
i w lesie muniakowskim przebywali, dożywiani przez tutejszych bogatszych gospodarzy, a nawet dowożeni po nocach na furmankach do komory granicznej „Baran”, gdyż
tędy najwięcej powstańców wracało do Krakowa, jako że Michałowice były obstawione
przez wojska rosyjskie kniazia Bagrationa.
O upadku powstania doszły wiadomości
prawie równocześnie z wielką reformą, jaką
wprowadził w roku 1864 car Aleksander II
kasując pańszczyznę i uwłaszczając chłopów w całej Kongresówce. Były to wydarzenia tak wielkiej wagi dla chłopów, że wobec
niego wszystkie inne były tylko drobnymi
epizodami i rychło przeszły w niepamięć.
Pozostały tylko urywki opowiadań o pogrzebie powstańca Bujakowskiego, pochodzącego z Proszowic a zabitego na polach
Glinicy przez patrol kozacki, pochowanego
na Sosnówce obok folwarku, o zakopanych
w lesie sosnowieckim przez powstańców
skarbach, o kuszeniu przez kozaków chłopów, aby łapali powstańców i przywozili do
Miechowa, za co mieli dostawać po 3 ruble
za powstańca. Nie znaleźli się jednak zdraj-
cy wśród tutejszych chłopów i nie wydawali
powstańców carskim siepaczom.
O udziale chłopów z Muniakowic w powstaniu styczniowym nie mamy wiadomości, choć z innych wsi chłopi do powstania
szli, w historii są np. wzmianki, że rządca
z dworu w Luborzycy, niejaki Mazeraki przyprowadził do obozu Langiewicza
w Goszczy oddział z chłopów i mieszczan
proszowskich. A w osobistej rozmowie
z weteranem powstania Molickim, pochodzącym z Proszowic, zamieszkałym na
starość u córki swej Bujakowskiej na Sosnówce, dowiedziałem się, że z powiatu
miechowskiego dużo było chłopów u Langiewicza, jak również chłopi z okolic Skały
byli u Kurowskiego. Dowódca kosynierów
nazywał się Denkowski. Najwięcej jednak
ochotników tak u Langiewicza, jak też
u Kurowskiego było z Krakowa (studenci,
czeladnicy).
O bitwie miechowskiej z dnia 17 lutego
1863 roku we wsi wiedziano, bo rozproszeni powstańcy po bitwie dotarli i do lasów
sosnowieckich i muniakowskich, przechowywali się tu i wynajmowali nawet furmanki, aby ich odwieźć na Baran (komora
graniczna), tamtędy bowiem przekradali się
do Krakowa, gdyż Michałowice były obstawione przez oddziały wojsk rosyjskich
księcia Bagrationa.
Fragment pochodzi z:
Tomasz Karkowski, Wieś Muniakowice
na szlaku Kraków Racławice
Pracę tę Muzeum Ziemi Słomnickiej
otrzymało od Czesława Baradzieja
Muzeum Ziemi Słomnickiej zaprasza!
Czynne w godzinach:
pon – pt:
8.00 – 21.00
Czekamy na Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 21.00.
W tych godzinach można samodzielnie obejrzeć eksponaty.
Na zwiedzanie z krótką prelekcją prosimy umawiać się telefonicznie: 12 388 11 49
lub meilowo: [email protected]
Dla dzieci i młodzieży szkolnej mamy ciekawe lekcje i warsztaty muzealne.
Szczegóły na stronie www.mgckslomniki.pl
nasza historia 17
Księgi metrykalne prowadzone przez Kościół katolicki od czasu Soboru Trydenckiego (1545-1563) stanowią niepowtarzalne
i unikatowe źródło genealogiczne, ponieważ zawierają imiona i nazwiska naszych
przodków, często wymieniają profesję,
wiek czy też dokładne miejsce zamieszkania antenatów.
Parafia Słomniki posiada księgi metrykalne sięgające roku 1681. Stanowią one
fantastyczne źródło do poznania dziejów
społecznych parafii słomnickiej i co dla nas
najciekawsze zawierają najstarsze nazwiska słomniczan, których już nie spotkamy
wśród obecnych mieszkańców, ale zawierają
i takie, które funkcjonują po dziś dzień. Najstarsza słomnicka Liber baptisatorum, czyli
księga metrykalna rejestrująca chrzty święte parafian, zawiera spis dzieci ochrzczonych w 1681 roku, wraz z imionami i nazwiskami ich rodziców. Przytaczam poniżej,
w oryginalnej pisowni, imiona ochrzczonych wówczas dzieci i ich nazwiska:
Kacper Uporny
Dorota Bogacz
Agnieszka Radwańska
Kazimierz Budzyński
Wojciech Sarysny
Zofia Kupidło
Marianna Łabosowic
Zofia Domagalska
Stanisław Kupidło
Ziemnykowal, Pluta, Sobolewski, Doniec
(rok 1683),
Marianna Chruścieli
Zofia Młynarczyk
Sochacki, Domagała, Wieczorek, Toch
(rok 1684),
Anna Przybyło
Joanna Buczek
Kurkowic, Dulewic, Przecherka (rok 1685),
Anna Jajczyk
Ochotny, Dusza, Makłowicz (rok 1686),
Jan Przechera
Tomczyk, Pierzchała (rok 1688),
Małgorzata Chałowic
Hayduk, Molitoris, Żywiecki (rok 1689),
Anna Tomczyk
Adamczyk, Nawrocki, Ochotny, Kmiecik,
Jajkowicz (rok 1690),
Małgorzata Braxatoris
Anna Bartusik
Limanowski, Kobiński (rok 1691),
Jakub Więczek
Panek, Chrapek (rok 1692),
Anna Łobosowic
Kmita (rok 1694),
Marianna Mikoś
Gąsiorek, Partyka (rok 1695),
Anna Doniec
Łoński (rok 1696),
Jadwiga Staskowic
Pasek, Ćwiek, Madar (rok 1697),
Franciszek Domagała
Kula, Bigos, Kosowski, Tokolik, Worek
(rok 1698),
Łukasz Kantorek
Elżbieta Babik
Karc, Turek, Wilamowski, Janicki, Kurkowicz (rok 1699).
Marcin Jajko
Andrzej Maliński
Wśród ochrzczonych dzieci pojawiają się
także nazwiska: Bogicłowska, Stalowska,
Kasza, Obrusik, Bala, Maliński i jedno nazwisko nieznane.
W kolejnych latach Liber baptisatorum rejestruje takie oto między innymi nazwiska:
Zębala, Ciało, Płatek, Przechera, Kurek
(rok 1682),
Wiele z powyższych nazwisk obecnie nie
funkcjonuje na terenie parafii Słomniki, ale
nadal spotykamy takie, które noszą nasi
znajomi czy członkowie rodziny. Warto wiedzieć więc, że współcześnie żyjemy wśród
(lub sami stanowimy) potomków najdawniejszych znanych z imienia i nazwiska
słomniczan, którzy przez ponad trzy wieki
stanowili o kolorycie i specyfice miasta lokowanego przez Kazimierza Wielkiego.
Stefan Tochowicz
• Nasza gazeta ukazuje się 10 razy w roku
Głos Słomnik
• Materiały do druku należy nadsyłać do ostatniego
dnia miesiąca
Pismo Samorządu Gminy i Miasta
• Materiały nadesłane w ostatniej chwili mogą
się nie zmieścić w danym numerze
Redaguje Zespół w składzie:
• Zamieszczamy tylko materiały zgodne z linią pisma
samorządowego
• Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów
• Reklamy przyjmujemy tylko jako gotowe projekty
Ukazuje się 10 razy w roku.
Joanna Antosz J.A. – red. naczelna; Alicja Biczysko (a.b.),
Weronika Piwek W.P., Wojciech Janczarski W.J.,
Zuzanna Michalska
Oprac. graf. i skład: Zuzanna Michalska
• Treść ogłoszeń formułuje ogłoszeniodawca
Korekta: Alicja Biczysko
• Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności
Adres Redakcji: MGCK w Słomnikach, ul. Wolności 4
• Materiały do gazety należy wysyłać
na adres: [email protected]
Wersja elektroniczna dostępna na stronie www.mgckslomniki.pl
• Wszelkie informacje dostępne są na www.mgckslomniki.pl
lub pod numerem telefonu: 12 388 11 49
Głos Słomnik październik 2013
tel. (12) 388 11 49, e-mail: [email protected]
Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów w nadesłanych materiałach.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam.
18 ogłoszenia
Provident Polska S.A.
Poszukuje doradców klienta,
teren działania okolice Słomnik,
Pałecznicy i Skrzeszowic
kontakt 600 400 338
w wersji elektronicznej
Głos Słomnik dostępny jest również
w wersji elektronicznej na stronie
www.mgckslomniki.pl
Kancelaria Adwokacka
32-090 Słomniki
ul. Proszowska 1
§
§
Kancelaria Adwokacka zawiadamia PT Klientów, że
świadczy usługi dla osób fizycznych i osób prowadzących
działalność gospodarczą w zakresie:


PORAD PRAWNYCH
REPREZENTOWANIA
KLIENTÓW
W
SPORACH
I
PROCESACH
PRZED
WSZELKIMI
URZĘDAMI,
SĄDAMI
POWSZECHNYMI I ADMINISTRACYJNYMI,
ZUS, KRUS


w sprawach prawa karnego i wykroczeń
sprawy rodzinne (np. rozwody, separacje,
alimenty, podział majątku małżeńskiego)
sprawy cywilne (np. dochodzenie odszkodowań,
umowy cywilne, spadki, testamenty, zachowek,
odwoływanie
darowizn,
zasiedzenie
i
uwłaszczenie, sprawy lokalowe, drogi konieczne,
dożywocie itp.)
obsługa
osób
prowadzących
działalność
gospodarczą: jednoosobową, spółek cywilnych i
spółek prawa handlowego
wnioski i odwołania do ZUS i KRUS, renty i
emerytury, sprawy komornicze
księgi wieczyste




UWAGA!
Pierwszej porady dla emerytów i rencistów
– udzielam BEZPŁATNIE
Adwokat Andrzej Gąciarz przyjmuje we wtorki w godz.
17.00-19.00, tel. kom. 793-330-905
Zajęcia w Miejsko–Gminnym
Centrum Kultury
ZAJĘCIA
DLA DZIECI
dla dzieci w wieku 3-8 lat
W WIEKU 3–8 LAT
w MGCK w Słomnikach
PONIEDZIAŁEK
16.00 - 16.45 „Tańcz, śpiewaj, baw się razem z nami” 4-8 lat
19.15 - 20.15 balet dla dzieci w wieku 3-10 lat
WTOREK
16.00 - 16.45 j. angielski dla przedszkolaków
17.00 - 17.45 nauka języka migowego
17.00 - 18.00 Akademia zręczności 4-8 lat
ŚRODA
16.00 - 17.00 Akademia Sztuk Plastycznych kl. I-III
CZWARTEK
11.00 - 12.00 Być (z) dzieckiem – zajęcia
dla rodziców z małymi dziećmi
16.00 - 16.45 j. angielski dla przedszkolaków
17.00 - 17.45 nauka języka migowego
19.15 - 20.15 balet dla dzieci w wieku 3-10 lat
PIĄTEK
17.00 - 18.00 choreografia taneczna dla
dzieci przedszkolnych oraz kl. I-III
NIEDZIELA
16.00 - 18.00 szkoła rysunku i malarstwa dla
małych dzieci i rodziców
Informacje i zapisy w sekretariacie Miejsko–Gminnego Centrum Kultury
pod numerem tel. 12 388 11 49 lub na stronie www.mgckslomniki.pl
SKLEP MEDYCZNY
„PIASMED”
ul. KOŚCIUSZKI 33
32-090 SŁOMNIKI
CZYNNY:
PONIEDZIAŁEK - PIATEK 8:00 - 16:00
SOBOTA 8:30 – 12:30
tel. 791-074-325
OFERUJE:
PIELUCHOMAJTKI, CEWNIKI
BALKONIKI, LASKI, KULE
WÓZKI INWALIDZKIE
ORTEZY, GORSETY, KOŁNIERZE
TEMBLAKI, INHALATORY
WKŁADKI ORTOPEDYCZNE DLA DZIECI I DOROSŁYCH
MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE
KOSMETYKI DO PIELĘGNACJI CHORYCH
KACZKI, BASENY
CIŚNIENIOMIERZE, TERMOMETRY, GLUKOMETRY
ART. PRZECIWŻYLAKOWE
ART. REHABILITACYJNE
PODUSZKI ORTOPEDYCZNE
ODZIEŻ MEDYCZNA
i inny asortyment medyczny
OFERUJEMY PORADY PRAWNE W UZYSKIWANIU
ODSZKODOWAŃ POWYPADKOWYCH
REALIZUJEMY WNIOSKI
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Tydzień w MGCK
16.00
16.00
17.00
17.30
18.00
19.15
19.00
-
18.00
16.45
21.00
19.30
19.00
20.15
21.00
próba zespołu NieWiem
„Tańcz, śpiewaj, baw się razem z nami” 4-8 lat
warsztaty wokalne w ramach projektu TKS
warsztaty rękodzieła artystycznego dla dorosłych
próba zespołu wokalnego Ajlasz
balet dla dzieci w wieku 3-10 lat
próba zespołu wokalnego Wszystko Będzie Dobrze
09.00
12.15
15.30
16.00
16.30
17.00
17.00
17.00
17.30
18.00
18.00
18.30
-
13.00
21.00
16.30
16.45
17.30
18.00
17.45
18.00
18.30
19.00
19.00
21.00
lekcje i warsztaty muzealne
indywidualna nauka gry na instrumentach
próba zespołu TrójKa
j. angielski dla przedszkolaków
warsztaty perkusyjne
próba zespołu wokalnego Zgraja
nauka języka migowego
Akademia zręczności 4-8 lat
warsztaty wokalne
Tańce w kręgu - zajęcia taneczne dla młodzieży i dorosłych
Młodzieżowy Klub Dziennikarski
próba zespołu muzycznego
12.00 14.00 16.00 16.00 17.00 17.00 17.30 18.00 -
09.00
11.00
14.00
16.00
16.00
17.00
17.00
19.15
19.00
-
13.00
12.00
20.00
17.00
16.45
17.45
19.00
20.15
21.00
10.00
12.00
14.00
16.00
17.00
18.00
19.00
18.30
-
15.00
20.00
17.00
17.00
21.00
18.00
19.30
21.00
klub dziecięcy w Waganowicach
Promyczki (6-9 lat) i Promyki (9-12 lat)
nauka gry na instrumentach dętych
Akademia Sztuk Plastycznych kl. I-III
warsztaty teatru cieni 8-12 lat
warsztaty wokalne w ramach projektu TKS
Zumba
Akademia Sztuk Plastycznych kl. IV-VI
próba zespołu muzycznego
lekcje i warsztaty muzealne
Być (z) dzieckiem – zajęcia dla rodziców z małymi dziećmi
nauka gry na instrumentach dętych
warsztaty gry na gitarze i gitarze basowej
j. angielski dla przedszkolaków
nauka języka migowego
próba zespołu Iluzja
balet dla dzieci w wieku 3-10 lat
próba zespołu muzycznego
13.00
21.00
20.00
18.00
18.00
19.00
20.00
20.30
Kultura 50+
indywidualna nauka gry na instrumentach
nauka gry na instrumentach dętych
próba zespołu Spectrum
choreografia taneczna dla dzieci przedszkolnych oraz kl. I-III
choreografia taneczna dla dzieci z kl. IV-VI oraz gimnazjum
Zumba
szkoła rysunku i malarstwa dla młodzieży
14.00 - 16.00
16.00 - 18.00
18.00 - 20.00
próba Orkiestry Dętej Echo
szkoła rysunku i malarstwa dla małych dzieci i rodziców
szkoła rysunku i malarstwa dla dorosłych

Podobne dokumenty

Głos Słomnik wrzesień 2013

Głos Słomnik wrzesień 2013 Tematy lekcji to m.in.: „Najstarsze dzieje ziemi słomnickiej, czyli o czym opowiada amfora ze Smrokowa”, „W chłopskiej chacie’ czy „Legendy ziemi słomnickiej”

Bardziej szczegółowo