Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje i

Transkrypt

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje i
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
"Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka"
21-22.05.2015 r.
MIEJSCE KONFERENCJI:
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza
21.05.2015 r.
9.00 - 9.50 Rejestracja Uczestników
10.00 - 10.15 Uroczyste otwarcie konferencji
 Rektor Prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Wyższa Szkoła Biznesu w
Dąbrowie Górniczej
 Doc. Ing. Vanda Maráková, PhD. Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy
 Prof. dr hab. Krystyna Poznańska, Zakład Zarządzania Innowacjami w Instytucie
Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej
10.15 - 12.00 Obrady plenarne - sesja I INNOWACJE – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ROZWÓJ
Wprowadzenie:
Prof. nadzw. dr hab. Anna Francik, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Innowacyjne zróżnicowanie świata i Polski
Luk Palmen, Menedżer Silesia Automotive
Pomysł, zespół, rynek - koncepcja wdrożeń projektów innowacyjnych
Panel dyskusyjny:
Moderatorzy:
Prof. nadzw. dr hab. Anna Francik, Doc. Ing. Vanda Maráková, PhD., Dr Katarzyna
Szczepańska
Prof. dr hab. Krystyna Poznańska, Szkoła Główna Handlowa
Dr hab. Barbara Bojewska, Instytut Zarządzania Szkoła Główna Handlowa
Prof. Jaroslav Ďaďo, Ivan Sedliačik, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici
Prof. zw. dr hab. Bogusława Urbaniak, Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet
Łódzki
11.50 - 12.00 - Dyskusja
12.00 - 12.15 Przerwa kawowa
12.15 - 14.00 Obrady plenarne - sesja II
Moderatorzy: Prof. Marek Walancik, Dr Marcin Lis
Doc. Ing. Vanda Maráková, PhD., Miroslava Medveďová, Ekonomická fakulta Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici
Innovation in tourism destinations
Prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik,
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Innowacyjność w kształceniu i przeciwdziałaniu - na przykładzie programu profilaktycznego
PaT
Prof. dr hab. Janusz Olearnik, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Przedsiębiorczość – współczesne podejścia i problemy rozwoju
Prof. UE dr hab. Zbigniew Widera, Prezes zarządu Centrum Innowacji, Transferu
Technologii i Rozwoju Fundacji Uniwersytetu Śląskiego
Transfer technologii w warunkach polskich – szanse i zagrożenia
Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz, Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w
Białej Podlaskiej,
Arkadiusz Marciniak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Innowacyjność układów terytorialnych na przykładzie gmin powiatu piaseczyńskiego
Dr Anna Kłopotek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Innowacyjne metody zarządzania przedsiębiorstwem
Dr Adam Jabłoński, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, OTTIMA Plus
Środowisko sieciowe jako miejsce powstawania innowacyjnych modeli biznesu
przedsiębiorstw
14.00 - 14.45 Przerwa obiadowa
14.45 - 16.30 Panele problemowe - sesja I
Panel I: Innowacje - case study (cz. I)
Moderatorzy: Dr Joanna Kurowska-Pysz, Prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Sroka
Dr Krzysztof Rutkiewicz, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu
Praktyczne zastosowanie koncepcji benchmarkingu na rynku alternatywnych materiałów
eksploatacyjnych do drukarek
Dr Joanna Wyrwa, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski
Inteligentne specjalizacje jako szansa wzrostu innowacyjności regionów.
Dr Janina Jędrzejczak-Gas, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania
Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce – ujęcie regionalne
Dr Dorota Jegorow, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Zróżnicowanie regionalne poziomu innowacyjności w Polsce
Dr Waldemar Gajda, Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa
Inkubatory przedsiębiorczości jako nośniki innowacji
Dr Katarzyna I. Szelągowska-Rudzka, Akademia Morska w Gdyni
Partycypacja bezpośrednia pracowników a innowacje i innowacyjność organizacji
Dr Anetta Barska, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania
Silver marketing odpowiedzią na przemiany demograficzne
Dr Danuta Morańska, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Determinanty skuteczności kształcenia z zastosowaniem MOOCów w edukacji całożyciowej
14.45 - 16.30 Panele problemowe - sesja II PANEL DOKTORANTÓW
Moderatorzy: Prof. WSB dr hab. Anna Francik, Prof. nadzw. dr hab. Barbara Piontek
Tomasz Bieliński, Uniwersytet Gdański
Innowacyjność jako główne źródło konkurencyjności chińskiej gospodarki
Alina Klimczak, Uniwersytet Łódzki
Dyfuzja technologii informacyjno - komunikacyjnych w opiece zdrowotnej
Aleksandra Dewicka, Politechnika Poznańska
Tworzenie i zarządzanie innowacjami – studium przypadku
Monika Złoto-Małolepszy, Politechnika Częstochowska
Innowacje ekologiczne i ich wpływ na procesy decyzyjne przedsiębiorstw
Anna Wojciechowska, Szkoła Główna Handlowa
Teatr prywatny: innowacyjny model zarządzania teatrem
Justyna Suska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wpływ globalizacji na funkcjonowanie współczesnej Gospodarki rynkowej
Małgorzata Małecka, Doktorantka w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Komunikacja marketingowa na rynku turystyki industrialnej w województwie śląskim
Julita Mlaskawa, Doktorantka w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Poszukiwanie innowacji perspektywistycznych
Jacek Uroda, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Zastosowanie marketing automation oraz e-mail marketingu w zarządzaniu relacjami szkoły
wyższej
16.30 - 19.00 Przerwa organizacyjna
19.00
Gala Innowacji „Innowator 2015”
Kolacja w Hotelu Pogoria Residence
22.05.2015 r.
10.00 - 12.45 Obrady plenarne
Wprowadzenie:
Michał Gramatyka, ENEA
Energetyka 2.0
Jacek Janiuk - Dyrektor departamentu bankowości prywatnej Citi Handlowy
Smart placówki city handlowy - kto wyznacza trendy w polskiej bankowości
Panel dyskusyjny:
Moderatorzy: Dr Marcin Lis, Dr Marek Jabłoński
Marek Szala, ZETO
Najważniejsze wyzwania w zarządzaniu działalnością innowacyjną w spółce nowych
technologii
Marek Zychla, Prezes Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” –
Prawne aspekty wdrażania rozwiązań innowacyjnych
Mirosław Barszowski, Only1 Fight Corporation Ltd.
Współczesne formy przedsiębiorczej aktywności na przykładzie krajów dalekiego wschodu
Joanna Kurowska-Pysz, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Stymulatory i bariery rozwoju aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw w aspekcie
wdrażania regionalnych strategii innowacji
12.45 - 13.00 Dyskusja
13.00 – 13.15 Podsumowanie konferencji
Głos w dyskusji:
Prof. Ľubica Lesáková, Vladimíra Klementová, Ľuboš Elexa, Ladislav Klement, Faculty of
Economics, Matej Bel University, Banská Bystrica, Department of corporate economics and
management
Experiences with creation of technological clusters in the Slovak Republic
Katarína IZÁKOVÁ, Marta LAPKOVÁ, Faculty of Economics Matej Bel University,
Department of Finance and Accounting
Marta VRÁNOVÁ, Faculty of Economics Matej Bel University, Department of Language
Communication in Business
Selected indicators of the most innovative insurance companies in Slovakia and the Czech
Republic
Dr hab. Joanna M. Moczydłowska, Wydział Zarządzania Politechnika Białostocka
Produktywna energia organizacyjna jako wewnętrzna determinanta innowacyjności
Mgr Oleksandr Pachkal, Matej Bel University
Importance of the government and business interaction in a web environment
Dr Maria Roszkowska, Szkoła Główna Handlowa, Katedra Teorii Zarządzania
User Innovation: State of the Art and Future Perspective
Mgr Anna Misztal, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra
Strategii i Analizy Przedsiębiorstwa
Innowacje ekologiczne w MŚP jako element zrównoważonego rozwoju
Dr Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka, Politechnika Wrocławska
Wykorzystanie ewaluacji w kontekście organizacyjnym
Dr Katarzyna Szara, Uniwersytet Rzeszowski
Miejsce kreatywności w procesach innowacyjnych
Mgr Ewa Osuch-Rak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Polska polityka innowacyjna w świetle nauk o polityce publicznej
Mgr Wioletta Makieła, Studia Doktoranckie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
Wydział Zarządzania
Znaczenie audytu wewnętrznego dla doskonalenia jakości świadczonych usług medycznych
Dr Alfreda Kamińska, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Stymulatory innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce
Dr Joanna Markiewicz, Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Dylematy tworzenia systemów wsparcia przemysłów kreatywnych
Dr Ewelina Kiełek-Więcławska, Uniwersytet Łódzki
Finansowe instrumenty wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw dostępne w latach 20072013.
Dr Jacek Wysocki, Szkoła Główna Handlowa
Strategie innowacji - ujęcie teoretyczne
Dr Barbara Kamińska, Społeczna Akademia Nauk Łódź
Modele kompetencyjne w rozwoju kapitału ludzkiego
Mgr Katarzyna Brożek, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w
Radomiu
Regionalne determinanty rozwoju sektora MSP w gospodarce polskiej
Dr H.L.Bobakova, Dr Janusz Karpeta, OPF v Karviné, Czech Rep.
The development of key competencies as an important management task
Dr Barbara Szymoniuk, Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania
Przez umysł, serce i dłonie - dydaktyka ekoinnowacji dla zrównoważonego rozwoju Europy
Dr Dorota Grego-Planer, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Rola innowacji w działalności polskich tajemniczych mistrzów

Podobne dokumenty