Sygn X Ns 148 I 12 - Sąd Rejonowy w Toruniu

Transkrypt

Sygn X Ns 148 I 12 - Sąd Rejonowy w Toruniu
Sygn. akt X Ns 148/12
OGŁOSZENIE
Dnia 25 października 2012 r.
Sąd Rejonowy w Toruniu w Wydziale X Cywilnym w sprawie z wniosku Marka
Dłużniewskiego z udziałem GT Interactive o zezwolenie na złożenie przedmiotu
świadczenia do depozytu sądowego
podaje do wiadomości, co następuje:
postanowieniem z dnia 24 października 2012 r. Sąd Rejonowy w Toruniu w
Wydziale X Cywilnym zezwolił wnioskodawcy Markowi Dłużniewskiemu na złożenie
do depozytu sądowego kwoty 49,00 zł (czterdzieści dziewięć złotych), tytułem
wykonania obowiązku naprawienia szkody na rzecz GT Interactive orzeczonego
prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostródzie w Wydziale II Karnym z dnia
17 marca 2010 r. (sygn. akt II K 782/09). Jednocześnie Sąd ustalił, że powyższa
kwota zostanie wydana GT Interactive lub jego następcom prawnym.
Jednocześnie Sąd Rejonowy w Toruniu w Wydziale X Cywilnym wzywa GT
Interactive lub jego następców prawnych którzy należycie wykażą swoje następstwo
prawne, do odebrania wyżej wymienionego przedmiotu świadczenia, złożonego do
depozytu sądowego.

Podobne dokumenty