PROTOKOL Nr rXI/08 PRZEBIEGU SESJI RADY GMINY ZIELONA

Komentarze

Transkrypt

PROTOKOL Nr rXI/08 PRZEBIEGU SESJI RADY GMINY ZIELONA
PROTOKOLNr rXI/08
PRZEBIEGU
SESJIRADYGMINYZIELONAGORA
z dnia 27 czerwca 200Eroku
obrady sesjiodbyq siq w Sali obradUzedu cminy ziejonac6ra ,
poczqtek
obradsodz-l1 L{.
Obrady XXI zwyczajnej Sesji Rady cminy Zielona cora orrvorzyi
Puewodnicz4cy
Rady cminy HenrykWatczalqna$€pniepEervodnicz4c),
Radycminy przywitatprzybylych
na dzisiejsze
obrady,w osobeh, Wi,jA
Gminy,Z-ce W6j!a cminy, Radnych powiatu.pani{ Skarbnik,pa;iq
Sekelarz. dyrekior.lwplacoweko(wiarowych,kierownikowreferat6w,
dyrekrora
GBP,PanieiPm6w sohys6w,
mieszkancow
cniny ow paniei
Przewodnicz4cy
Radycminy. slwierdzilqrvorunna sali obradobecnych
jest l3 Ednychna stan15radnyc\ / listaobecnoiciw zatqczcniu
/, r' tyhjedna
osobausprawiedliwila
swoj4nieobecno6i..
Prrewodnicz4cy
Rady cminy, Fowiedzial.ze porzqdekobrad r6wDisie od
otzymanegow awisdonieniach, rj. zosrd4 $"rowadzonc rrzy projekry
uchwat,kt6fe byly juz onawianaDa posiedzeniach
komisji rv sprawach:
trrwonenia Oddzialu Przedszkolncsow Now),m Kisielinie, utworzeniapurkru
Ptzedszkolnego
w Zatoniuoraz okeSleniajego oreanizacji. ustaleniasieci
lublicaych przedszkoli,oddzialowprzedszkolnychw szkolachpodsrawowych
i innychfon st'choweriapredszkoliegop.owadzoDych
pLez G'rin! Zielona
jakiei propozycje
G6ra.Nast€pniePrrewodniczqcy
Radyspytalczy sqjeszcze
lnnychaid
nie zgloszono.
Prz€wodnicz.ltcy
RadyGn,inyaproponowallzeglosowanieporzqdkuobmd.
! b m d/ o J a l a! ? / _ d r - . J , u e l J , n r e
Z n r : . n "d op o - / a d k o
Radry JaroslawBereni zaproponowal
wpLowa&eDie
do porzadkuobFd rak2e
wnioskuo odwola.iez fmkcji wiceprzewodnicz4ccgo
Rady Cmjny radnego
J6zefaBar1y.
Przewodnicz4cy
Rady Gniny- zwr6cil sie z z ) r o n i c md o R a d c )P r a " n e 8 o ,
p.ryj46
czy mozemy
takiewniosek
,#
ze wnioseknusi zglosi6% czlonk6w
Radcaodpowi€dziala,
do przyjeciawnioskunalerydo RadyGminy.
odczytal tresi intosku
Radny Jaroslaw Berent
Przelodricz.icego Rady Gniny o odczytanicu?asednienia
w zalqczen
i!Y.
uzasadnieniem
Rldy Gmiry, po[osi] o przegiosowanie
Po odczltantu P?ev7odnicz4cy
Za pr4j€ciemgtosowalo5 osdb,6 osobbylo przeciw, L osolJawstzvnraiasrQ
w glosowdix
musinastqpia
Radcaprawnyqyjesnila, 2-eznida porzqdku
w
be zslednqilofti.r glos6w!co w Daszynprulpldkudaje8 os6b,ponacto
anaSalijestl3 radnvch
glosoEaniu
wzieloudzial12radnych
zmirnv
Rady Gmiry PoProrili o PonowneP.zcglosolvanie
Przeqodnicz.rcy
Za wproladzenienzmia'v glosDw^liradniT.Srcc4nsli ,J Ber.nL,I.Rvpson
Il.Rosil, i W. K!.lrta.
Zanie rft.vje.ien zmianyglosowalo7 .adnvch
PuewcdniczalyR.dy Cmil.v,ojwiudczylzeztrian. nie zosBlapr?aetaRadyGniny, odczvtalponowniepotzqdekoLrl.ad'
Prz.jwodn;c?4cy
PorzqdekobradzostatPrz-y.i9l)iodnnglosri.
Ad.3.
do Sck'elafaobrad,
RadyCDriny zwrliciliil z zap)tanicm
lrze$,odniczAcy
Gbin)'zgtasza
LMgi do trescipEebiegu
cz)_
PolokotuoshLilejSesjiRadv
ze rikl z .adnychnie 7rlosi] uwag do protokol!.
SckrekE adpowled7ial,
lezrje nr uwag
osobiScie
PrzY 4 gkuach
Proto[ot lrzebieeu ostatnicj Sesji zosltl lrzyigty
wslr?ymui3lychsi9.
Nr \lstipie PiTe'todri.zacl'Rad:'Gnrinl
Gminy. w .!:!esi. dd driii ;1; .:tr1!'r
Ny!-oiiejttd! ! kilkn uid.,a(Lcs''iri, n
,f
-okes naj a i czefrca ro czaszabawi festynoww wielu z nich uczestniczytemi
przyglqdatemsie jak bawi{ sie mieszkanc} naszej -qminl miedzy imyn1i w
Zawadzic.Pfzylepie , Raculi.Kielpiniei Jaroeniewicaoh
, nicsletyz roznych
przyczynnie noglem uczestnic?i we wszystkichimprezach,
-w dniu 26 naja uczeshiczylen w szkoleniu odnosnie zasadtunkcjonowdia
podpisu elektfonicznego,
orz
w podsumowaniu gninnego konkuBu
przezBibliolekesminn4
plastycznegoPt."Bukietdla many" zorganizowany
(wietLicy
wie.jskiej
w NowymKisielinie,
kt6ryodbyl siew
-4 czerwcauczestniczylem
w spothaniup.W6jtaz Komisje Budzetu,
-w driu 5 czerwcawsp6lniez kolesmi zaslepcanipzygotowali(myprojekry
uchwal na dzisiejsisesje,rozmawialismyz Panen w6jtem o bjez4cych
w dniu 17 czerwcaspotL.lenslQ z lrze*odni.zqcymikotulsji w s!€rvach
trynagrodzenia
dla PanaW6jta,
om6wieniaprojektuuchwatydotyczqcego
-w dniu20 czeNca uczestniczylem
rokuszkolnego
w uroczyslymzakonczeniu
wPG w Przylepiei PSPw Ochli,
-w dniu 23 czerwca wsp6lniez PanemW6jteD spotkallsnysi9 z ksiEdzem
proboszczenrDonabidowiczemw splarvie MszJ Sw Podczasdozvnek
-w dniach24 i 25 czerwcauczesLnic,tem
\v posiedzeniach
komisji,
-w dniach 25 i 26 miatem przyjenmosi wzi{6 udzia} w sporkmiach z
jubilcusz 50 lecia pozvcia
Zawady i Raculi obchodz4cymi
mieszkancami
-w niedzy czasiewe wszystkieczwafkipetnilemdyzurwurzedzie.
Przewodnicz4cyRady spytalczt sqpytaniado lrzedstawionej iDfonnacji
nie zsloszono.mdri inlof,tacjeprzyjeli.
Py1a6
Ad.5
PrawodniczqcyRady Gminy zwr6cil siQ z prosb4 do W6jta Ci'ninv o
przcdstawienieslrawozdania z realizacji uchwal R.dv w okres€
ll WysokaRadoI
PaniePrzewodnicz4cy
Od ostahiej Sesji Rady Gminy zosulo wvdanvch l€hie
25
- rcalizacjiuchwalybudzetowej
z zakresugospoda i nnansowej
lecznie3 zarzqdzennwrym :
2008 roki
-w slrawie zmianYukladu wYko
miany Pianufinosowee
sprawie
gninte,z
innychzadmzleconych
cmiDyZielonaG6ra,
t**"
go ryd
-,V
w
realizacji zadai prryslugujqcychorganowi prowa&qcemu plac6wki
oswiatowe wyddo 10 arz4dzef dotycz4cych:
zatwierdzeniaarkuszj orgdizacyjnych wszystkichplacowekoswiaiowych,
z zakresurealizacjiuchwaly w spmwie asad Dabywaria,zbyrvaniai
obci+anianieruchomosci
oru ich wydzierzawiania
lub wynajmowaniana
okresdtuzszyni2: I lah- wydanol0 zarzqdzcfw tyn 2 w sp.awiesprzedezy
nieruchonoSci
aruntowfchw S!a.)mKisichie, I wOchli i I w Krapie oru
nieruchomosci niezabudowmych
spouqdzenia i ogloszenia rykan
polozonychw tycl niejscowosciachpzez.aczonychdo spEedazy\ drodzc
przldgu i dwaprzeznaczonedo sprzedazyw drodzebezprretargowej.
technicznei,
w
realizacjizadd z zakcsuinfrastruktury
rydano 2 zarzqdzenia
- porvolania
na $fkonanicoiwictlen ulicznych.
komisji przetarsowej
Ponldtow okrcsietym I
-w dniu2l majauczeshiczylem
w uroczyslymoddaniudo uzyikulo'nostu na
Tadeusza
Naskreta
zece Odrzew Krgpie,kt6rypowsta]z inicjatywyradneSo
w rnaj6wccw Ocbl',
rv dniu23 majauczestniczylem
przez Radesoleckawsi
w zoLgani,owanej
w dniu 24 maja uczestniczylen
Prrylepmaj6rcc we wsi Przylcp,
-w dniu25 majauczestniczyleh
we msz,vS$'.wSlarymKisieliniez oka,ji Dnia
oraz spo&dniu z-orgmizowanym
PracoMika Samorz4dowego
Drzez Rade
rvsi,
Soleck{wsi Zawadai Krapa\a sprawierozwoju
'rv dntu28 majauczeslniczylem
w Sulechowie,
i Euroresionu
w konierencj
-w dniu 29 maja uczesrniczytetn
w zorganiT-owanyn
P.zez PSI' Zawada
konkursie
ofiograficztym.
przez Rade
-w dnir ll maja dczesrnicrylenw festynieTorganizonanym
w TargachRolniczychw Kalsku,
w dniu1 czefrcauczeshiczytem
-w dniu 2 czeNca uczeshiczylem
w spotkanixz ptsarzemzorganizowanym
przezlJibliolekew L€zycy,
-w dniu5 czeNca uczestniczJlem
w SesjiPowiatu
lrodk6wz
w spo&aniuna tenat pozvskania
+v dniu6 czeNca uczestnic4'lem
uE,
-w dntu7 cze rca uczeshiczylenw festyniew czeMlensku,
-w dn 9 czerwcaxczcshic,yleml lumiejupilki siatkowej$ Drzonkowie'
-w dniu l4 czcnvcauczestnic?lcLn
$'tlstvnie { StalrmKisielinie
z naddiernivtulu
zwiqzana
-w dniu 19czcrwcaw WKU odbylasieuroczystoid
MichatowiLascez Lezvc) ,
porucaikaemerytowanemu
zolnierzowi
'w dnu2l czerwcauczestniczylefr
w festyniFw Zatoni,,.
a,,,
\
,
\.i\
\
r
A
.l
'
j
-w dniu2 czerwcauczestiiczylcm
w otwa.ciuSwictlicyw Jarognicwicach,
w dniu24 i 25 czeMcauczestniczylem
s'e \|rQczeniu
medaliz okazji50- lecia
pozyciamalzeiskiego
nieszkanc6w
wsi Zawadai kacLLa,
- e d n i u2 6 . r e r a . d- c l e , . r c 4 l e y - \ c s _ i P o\ J r
NastQpnie
Wojrzwrocilsi€z prosbqdo Z-cyWojta,o przedsrawienie
renatu
zwiqaneeo
z organizacjq
wypoczynku
lehiegodladziecizterenucniny.
Z-caWojtapowiedzial
ze p6lkolonie
bedqzorganizowane
w niejscowosciach
Lt?ca dla 40 dzieci,Janydla 35 dzieciw rym iez dziecize Sloaegooraz
Zawadai Krepa.PoDadro
btdq zorganizowane
3 rycieczki dla dzieciz
miejscowoscigdzie p6ikolonienie b€d{ zorganizowde.Badzier6wniez
zorganizowany oboz
stazacki
dla dzieci
polsko niemieckich w
UiciuDodatkowo b€dz,e zorganizowana R g o d i i o u a $ ) c i e c , ] | J d ^
Zakopanego,
b€dzietez zorgxnizowany
ob6zj €zykornrdla dzieciuzdolnionych.
a lakzew szkolew Drzonkowiep6lkoloniekt6reolganizujeStowarzyszenie
na
RzeczRoryoju wsi Raclla orazob6zn nadjezioremNieslyszw Krzeczkowie
dla 40 dzicci zorsflizowany ptzez Catitasr Ochli, b€dzie tez wyjazd
zorganizowdyprez Caritasw StarymKisielinie.
Ptewodnicz4cy
RadyGminy.sp)rtat
czy sq pylaniado Pda Wdjla.
Na obradypEybyl radnyJ.Rusiiski.
Przewodnicz{cy
Rady Gminy spytal, c,y zostal},ndzieloneodlosiedzi na
interyelacje
zgloszone
naosralnieiSesji.
wojl odpowiedziat
na Sesii.
2e!ak.bezpoirednio
t/
Przewodniczecy Rady Gminy powiedziai, 2e pierwszy pfojekt uohwd\
pomo() firdlJo\e- woje$od,N, lrbr.kFgo.
P.zewodnicz4cy do.lal te projekt byl szczeg6lowo omowiony, ale hiorqc pod
uwase obecnoii soici projekl dotycT-ybudowy ci4gt pieszesooraz iciezki
Lezyca.
rowcrowej
w niejscowosci
Przewodniczqcy
spytalczy squwagi.
B a d l aA n o n i n aA m b r o / e { i . . s d r c ^ r . , l \ 1 . " c / } {
u a 7 , e n r Jp o m o c yn q ( s r l c i Jb e J ze r e a zl u w a r s
D-4!al\r r..
w6.j1odpowiedziat,
j!*€stlcji bedzjeaacznie wieksza.
2e szansa
narcaltzacja
Przcwodnicz4cy
RadyGniry poprosilpPewodnicz4cych
Komtsjio olinia.
RadnaHama WysockaP'ewodDicz4ca
Komisji Budzeru.Rotnicrwa,i
Infiastruktury
i OchronySrodowiska
lowiedziala,ze komisjaprcjekt
uchwalyzaopiniowala
pozyrywnie
.
RadnaAntoninaAmbro2ewiczSawczukpolviedziala
2eKonisja polir).ki
Socjalncj,Zdrowia,
Pruw Czlowickai prawoEqdnosci
pro.jekt
uchwaly
zaopiniowalapozytywnicslosami2 zai 2 wslrzymuj{cych.
RadnyWieslawKuchla-Przewodnicz{cy
KomisiiOrwiaryi Kuhrfy ojwiadczy}
t-ekomisjaprojektuchsalyzaopiniolvala
pozyly$Iie.
Pzewodnicz4cy
Radypoprosiio pueglosowanie
lrojekLruchwall,
tjchwatazostalapodjela j ednoslo(nie
UchwalaNr XXi/] 6I /08.
2l
P.zewodniczaly Rady cminy powiedzial,2e nastapn)' p.ojckr uchwaty
dolyczyr6wniezudzielcniapomocyfinansowcj,
alerenprojekldoryczypomocy
dla hospicjumI izby wluzetwien . Przewodniczircy
Radycininl oswiadcz),1.
zc prujekt Lej uchwaly szczegolowo
lez blt omowionyna losiedzeniach
jednak
komisjiniemiiej
Przewodnicz{cy
spyldlczy sqlytdia.
Przewodnicz4cy
RadyCmin)rpoprosilPrzesodniczqcych
Kornisjio opirie.
RadnaHannaWlsocka-Pu ewodniczqca
Kon jsji B udzclu,Rolnictwa.i
Intash&luq, i OchronySrcdowiska
powiedziata,
zc komisjaprojekr
uchwalyao!iniow!la pozlt]$,nie.
RadnaAntoninaAnbro2ewicz'Sauczukto$icdziala2eKomisjaPolityki
Socjalnej,Zdrcwia,
Praw Czlorriekai Praworzqdnoici
f.ojekr uchwaf'
zaopiniowalapozytywnicglosani2 za, I prTeciwi 1 wstz)'mujqcy.
RadnywiestawKuchB-Przes,odniczqcy
Konisji Oi{i!!y iKulturl oiwiadczyl
pozl,ty*nie.
zc konisjapLo.j€kt
uchwalyzaopiniowala
PrzewodniczqcyRady poprosil o lrzeslosorvanjeprojektu uchwaly,
U c l s a l d / o q " " | o d i e L , r e o r o g^ r n i r l c h d . ? \ , \ \ t
o' 08
3l
Przewodnicz4cy
Radycmin) powiedziat.
2ekolejnyprojekruchwal_\,
doryczy
zmianyuchwalyw slrawic wieloletniego
q,cftinie
proeramu
inwesiycyjnego
ZieloDa
Goranalata20042011.
Przewodnicz4cy
Radycminy oswiadczyl
bll
,2e projekruchwaly szczeg6towo
omowionyna posiedzeniach
komisjiiiemniej.jednal<PrzewodDiczqcy
spyta]
RadnaAntonira Ambrozewicz-Sawc^k powiedzialaze na rok 2009jesi
zalisanakwota na renont (wierlicys,Raculi ze (rcdk6w LRPO. czy
jezeli lych irodk6w nie otrzl,mamy,i\yietlicabadzieremontowana.
Na
zebrml! wiejskimw Raculiw miesid!! hiym w roku 2o07,mieszka,icy
(wierlicy.podobniejest
po.lnosilisprawepoirzebyiunkcjonowania
1e2w
Drzonkowiegdzienie ma sie gdzie spotykaislowarlsz€nic.Nadzien
dzisiejszyseniorzy,.niemajqsie gdziepodziai" a na zebraDiu
wiejskim
Pan W6jt powiedzial, ze mics^aicy nie maja ponyslu na
tunkcjonowanie
Swietlicy, nraDryrm6slwo pomysl6$,rliEc pordwidm
pytanielc?-l j€zeti nie pozyskamySrodkow,rcmon1iwieilicy bedzie
pu eprowadzony.
Radny J.Berentpowiedzial,ze chcialbyrnpow|6cii do osiedla Ostoja w
Oehli.botematznow powraca.Radaprzegiosowalapro.jek!uchwaly2c
inrvesq,cje\r,keslamy, nie wiem czcmu Pan wojt nie rcalizuje
postano$iei Rady iwprowada na nowo inwestycjedo budletu,
oczy$,iiciep.zy wsparciugrupyradnych,inu,csrycja
ta koszrowaabardzo
duo bo az 1,5 mln z]. dlalegolez pozwolilcmsobiespmwdziawiele
finn dzialajqcychna naszymry*u, zebyto lie byto i2 sqto firny
zeMetrbe, jesttakafima nazywaiqca
siq.,EKOED",wiadonoizmusz4
byc Irrzetargiiti. lowiedzialemze tam nie na wody podskornej
tylko
onanaplywanazesn:grz.PEedstawiciel
tinny przedstawil
mi taki plan:
-60 tysuzqdzenie,25%robociaa,5tysprcjekt, jezeli bedzienapFwd€
kt6.ebe.l4
bardzowysokipozion $od grunlowych10bed4kotnplikacje,
powinnazamknqa
siewkwocie 100
kosztowaly10ryszl.Calainwestyc.ja
.) /l . \4) n6u.m) o lvo.-
) ml, /l iled/p-)
"l
/2' \ ,o
,dl JJ .
,ul\i e
inweslowaii raz htbdwamzy w Lokuw)wozli niecz)-stosci
stale,myslq
, e r a D n e L J l r e' f l o
r e / a . . d, o q c c / ) i n +
.rr
W6jtodpowiedzial,
2€ iakjak radnizauwazyli
uchrvliodlowiada
, z realizacje
W6jt.I 1akodpowiadqiqc
nalieNsze pytenieto satabcdzieretronbw;iajelli
radao rymzdecydujet
co do drugiego
py ia ro nieprowadzitijmy
inwesiycji
bLtdo"roczyszczalni.
poniewu Radaraktinwesrlcje
j ezetidzisiaj
wykreslita,
R " J dr . l ' q . * c . , j f r ( p r 4 n i e o o c d a . . f o { " 1 / i . .
RadnaAntoninaAnrbrczewiczSawc,uk powiedziala.
ze autorempbjekt6e.
r ( h { a ' j e . ru 6 i r .R a d D
d . k oi e . / e g l Jo v , : e .
RadnyJaroslaw
Beretu-srwierdzil.,_eodpowiedz
W6jtabytani€ natemar.
Pzewodnicz4cy
R.dy cminy spytalczy s4jeszcze
fytmia.
R,d J
V d r i u " / R o s i k - o oe$4 / i J . z e , d t o n , . , a d a t p ) . 1 i e c o l e . .
{ t i r e r . , - b Ld o $+ " i i i e ' , c o k o . c l x , ) . / \ p d . h
o / ) k o . c r e t }e
Zawadzie,
uslyszalehzc parkingbadzie$,konanyzpolbrukuAdy2
jestto cenlralne
miejscewsi.czy niebyty by tdiszcptyryaaro*e.
Wojt odpowiedzial
o tym sarnymna komisjschina Sesji.iejij
,dyskutujemy
jednychSrodk6wna inne irodki ro jest tylko mozljwe
chodzize przeaaczenie
Medy, kiedykto( jesrzainteresowaDy
wzieciemtych irodko'v.jajuz m6wilem
pDstqo z powiaiuo tym wicdz4i panisolOs,ze lrozeny si€ odricja Lllko do
lropozycji jak4 si€ nam sklada.lyzatym ja nog€ Paristw Radnyn
proponowailylkojakw puypadkuchodnikaw Lezycy.kt6ryjest przezcmina
dolrzyjccia,jesliw tj,r miejscuo kt6rlm Pan.adnywspomniat
propozycja.jesr
naslQpuj4ca,
zobi6 dokumentacje
na wlasnykoszlw pelnlm zlkesie i pokrya
50% hwestycji,in6wi€ tu o chodrikuy Janach,Lo ja naweiPanstm rakiej
pfopoz/cjinie pzedstawia,bo byl by io koszrok. 600-700tys zl, rykonania
tegozadaniajamogQodnoscie
sieiylko do lakichpropozycji. kr(treuwazm za
kor4she dla naszychmieszkancow.
Co do teclxrolo_qii
budowyparkingu,ro
budowaz piyt azurowychpEypuszczam
i2 nie byla by tdsza od polbruku.a
ponadro
placz polbrukujcst ,,pozqdniejszy".
Wiecejpytannie ,-groszono.
Przewodniczqcy
RadyGminypoprosilPrzewodniczqcycb
Komisjio opini!.
j
RadnaHma wysocka Przervodnicz{ca
KomisjlBudzetu,
RoLnicrwa
Inliastrnktury i Ochfony S.odowiska
uchwalyaoliniowala pozytlwrie.
Soc
9l
rej,Zdro
ni
#
powiedziata
zcKomisjaPolityki
i Prawou
projektuchwaly
4dnosci
ItadnyWieslawKuch a-Przewodn
(zqc) KonISjiOiwial) rlrxtrrry
kt uchwabzaopniowalapozytywnie.
Prze$odrjczqc)Radypoprosito pueglosowanieprcj ektu uchwaty,
U ( l r $ a r rao , r d r a
p o d jd
s
B I o . m i/ a . t p r z e l i k
$ttz)mu.L)chsiq
N rX x t l o t , 0 8 .
JU!h\dla
J B e r e r rr r g o . a c l
4/
P . / e $ o d r i . , / q cR
) a o tC , n n ) D o { p . r i d t . e o \ d r , D r oe t r L c n { d ) d o n c ^
/ r 3 n yb L d r e rg n . n ) i r d 2 0 0 8r o L .P r l c { o o n ( 7 " . ) R d d vu m r ) o , w i . d . / )
7 e t r o e k rr q l L . h w d f r o s e i b ) l o m o . r o r y , d o o s e o / . . . t , , o m i . j
P r z e - o d . , c a c )R d d ).]r q c . c a J o o e s o o ) r e n i d .
RadnaAnloninaAmb4ozewiczSawczukw zwi{zkuz tynt zewprojekcie
uchwalynie ma daty od kiedy b9dziepodwyzkaplac dla pracownik6w
niepedagogicznlch,
skladanwniosekabyw { 7 projektuuchu€ty
uhieicii zapls?cpodrlzki obowiqzywad
bdqod dnia I slycznia2008.
Na komisji piytalam od kiedy brd:t podstrzki, nie orrzyhalam
wyczerpujqcej
dppowiedzi,
dlategolroszeabyprojeklLrchwaly
uapelnid
o taki zapis.Na l(onisji pylalamlez na co b€dzieprzeznaczona
kwora 40
zt,
otrzyma+m
odpowiedz
ze
na
zakup
Lzw.Urzqdzenia
rys
nawadniajEcego
do PSPj PG { Drzonkowje.Powiem
tak nie,,ponoze
i i l a ,1 6 2 . . . . . . . . . " l k i e d y j p
eo
s td l o zzeez w i f u p
, i a c h ui k a m i e n i a .M a m
dde od Pdi dyteklorLuczak,2ezap6l rokujuzwydaliimy40 ryszt na
b.rT* uw,om /" ddr./cbrnq. e s r', .),,d ,, oo.ska
res'
il'l 11"11"
RadnaHarrrlawysoc4a powiedziala2c w uchwaletrbiegtorocacjo zmianie
wysokosciwymerodz+nia,
iestzalis od kicdy uchwalabQdzieobowiqzywaiw
obe(neitakieEo
ziD,sunien1a.
$ d f r d r ae . L r c a i a b v. i e . , r o . r r l , o i J c c o d o u ) p o $ e d l i .
l ' 3 1 .\ k a r b r r r - D o e
BudzetGminy uchwal{nyjest co roku w grudniuna rok nastapnykalenda.zowy,
w odpowiednich
caslch dokonyrvane
s4 zmiany,tak wiec w uchwalez 27
czeflca nie rnozna lbNaa iz wchodzirr ztcie z dnien I slycznia, bo co ze
mimami kore byly qokonde do dnia 27 czerypa,czy ich nie bylo. Zmiany
doryczq calego brldletu, jezeli chodzi o
pracownik6w/1,
\ynagrodzenia
\ \
l )
\\\
\ \
'"<-'
TF
/
l0
IepedJgooiciycf o u r -h ro c o at,oto5. i r.dir'/ v.tso ut ndgodTen.aorll
wa1o.c. rdnego qunrrJ ckzro $oi.ai od kco) L(lha.a
bru.e
oDowlazvwac.
Radl) ld Gra" Btreil-"o)ra ./) pJ- w6 raoelpie._\,eueniLdtre!od.
!
vo?-di.elu"+ Inubl b) orlezac4cndpodv,fZ|\.c4t oo .l)-jr.
czyPanwojt t9 przewidzial.
RadnaAntoninaAmbriozewiczSawczuk-poprosilaabypanw6.jt wyraznjesie
wypowiedzial, rejsaliodkiedybedqpodwyzki,
cz! od cze$ca,czy
4a
od
lrocd
od
'ryc/r
"lqe
.r
l.,y
". /r monefl oed/ren\sto.o",...
\\,eolrecod
-oaw)^.
kref)D1.oqc) repcddsogi./
ri oeodmiec
wiecej pytanniezelolzono.
PrzewodniczAcy
Radycmjny poprosilpa.a W6jrao odpowiedznapFania.
PanW6jr,powiedzial
od lipca,
?enigdyniesfpowiadalsit naicmarpod$azek
nlewren po co Pmi Radnachcewszysrko
pomieszai.
mowilen wyrtnie od
- ozp
k.ed)bod$zt'i bed4ooo.iaawD.nae4 oo torperencio)retaoro.
llo. chca b) n ec f./)srkie korpeel. e ale \ ' 1ie n .. kompcrenc
{
dy.ekro-.
podrec
!e()/i
od
tc(d)
Doouvz^
bed.r,
tesr
. ato orgar kro;
f
caJr.
k o r . r o l !e
t c d r o r k i b r o , i c r o b e i,.. z a t$ e r i u , , J i - . \ b u J / e (e s . L
yool
/abe/D:e.
/one
prle/
+dcaloji $ uc ^d. e a r€rd :an dec)/id podleLd
d ) r e k r u nr au s ib ) a o q 4 u ' . c e c { o n s L l r o \ . . n "\ , e
d / e r l a a b } n 1 i Fm o s l
d e c ) 4 i/ a l $ e s r i o l o s i . :O
. . c ! n : c\ . ) € g - o o T e npi €b . c w n i c )o r 1 4n s t .j u z \ s
no$]ch slawek,jes! tylko kweslia taka od kiedy do rych slawek nozeny sig
wr6cii, nie maDintenfjj hsefowdia od kiedyb badzie.
Przewodniczlcy
Radypniny poprosilPzewodnicT4cyoh
Konisj i o oPnrie
RadnaHannawysoclF,Pr"ewodniczqca
Konisji Budzetu,Rotnictwa,i
lnfrast.uktury
i OchronySiodowiska
powiedziat,
ze komisjalrojckt
uchwalyzaopiniOwala
pozylywDie.
A f l o n i r d { i b - o , , p q r / - S a w c u, \ p o * r e d 7 ; a- \ ^ n i . i a p o t i t <
Socjalnej.Zdrowia,Praw Czlowiekai Praworzqdnoscilrojekl uchwab,
z o p n : o u a l -p o 4 D vl e o ' ^ e . , . s s t r 4 a r j J c y - , : e
* "",- ",,1;;"-".""*,--^o
o*,
tj iKultur) o(wiJd!zy!
" uchwalyaopiniowalapozyty
zekonisjaprojekt
poprosito przeslosowanie
prcjekluuchwaly,
-Uchwata
Uchwalazostalalodjdta j ednogloinie
Nr xxl/ I 64/08.
PRZERWA
5l
Prle*odac/4.)Rdd)Cm:n)oo$:eoz
ar./e {o eln)proe^rL.nwat dorycry
/mrdn)uclhrb $ "olawie
/drad rOor po"repowar
a o I d?retenie
roliilen:a
1 kontrclirtkorzyst+ia doracjina pracekonserwatorstie.
rcstauratorskie
tub
r o b o r v b u d o sa n e p / 4 a b ) r i a . 1 w p s d ) \ 1 d o r e i e . r a z o y r i o s . n i e
.trou'a ych -h$o*i gmin). P,r{ooni.zlLy RJd) Cm:nyoi$,.,dco, . ze
0 ' o e l r e j u ! h q a 5 s / c / e g o l o w ob ) , o a o u . o n ) n a p o , i e d z e n i a c \\ o m i s J :
n emie:iedndk
Pr4lod-rz,scv.piLatc4sl oyrara.
Pfan niezgloszono.
Pzewodnicz4cy
Radycminypoprosil
Przewodnicz4cych
Konisji o opinia.
RadnaHma Wysoclia-Przewodniczqca
Kor sji Budzetu,Rolniciwa.i
lnfrast.uktury
ipchronySrcdowiska
po$,iedziala.
zekomisjaprcjek
udNaty zdoDi,iowahooa t\ vlic.
RadnaAntoDinaAmb4ozewicz-Sawczuk powiedzialaze Kornisja Polityki
Socjatnej,
Zdro\ria.Praw
Cztowieka i Praworzqdnosciprojek
uchwal.lzaopintowalapozytywnic.
RadnyWieslawKuchqa-Puewodnicz{cy
KomisjiOswiatyi Kulturyoiwiadczyl
2ekomisjaprcjlkl uchwat Taopin
iowalapozyq,Mle.
P z e e o d n i . z 4 cR) d d )D o p r o , i , p
o ' l e s l o - o u a l irF1 o j F .r r . h $ d l ) .
Uchw"."/o'rdld oodieramrcero$ip- -.rualc Nr -\-\r lo) u,i.
PrzewodniczqcyRad, Gminy powiedziai,ze kolejny projeki uchwaly dotyczy
,.GminnegoSyslenuFrofilaklyki i Opieki nad dzieckiemi Rodzin4na Lata
2008-2013.PrzewodniczqcyRady Cniny oswiadc?l , ze prcjek tej uchw.ry
szL2e!6lo.o b'l on6hion\ n- oos;cdzcnircb
1 komi'ii ni€mni€i icdndL
Przemdnrao
s, orranio.
\
"ovulca
\
\ \
\r
\\
1'--'-'
A
I'
e4,
'/
P r l " q o d n i c a c \R J d yC . n r n )p o p r c " lr z e \ \ o d n i c z r \ . h K o n i \ i n n r i n ; e .
RadnaHannaWysocliaPrzewodniczqcaKonis.ji
Budzetu,
haaslruktury i
Srodowiskapowiedziala,re
Pchrcny
uchwalyzaopiniowala
poz/rywnie.
Radna
AfoninaAmbTozewicz
Sawczukpowiedziala
zeKonisjaPolityki
Socjalnej,
zdrolvia,Praw
Czlowiekai Praworzednosci
rie zajela
RadnyWiedN Kuchf'Pfzewodniczacy Komisji Odwiatyi Kulrury 06\iadczyl
ze Konnsjame wdaia opnn.
Pzewodnicz4cy
Radypoprosilo przeglosowanie
lrojekiu uchwaly,
Uchwalazoslal!lodjqlo.jcdnoglosnic
UchsalaNrXXI/166/08.
1l
I ' z e $ o d n i c / dR
) d d y u . r n )p o w i e d z : " . k/ co l € i r o
) r o i e <u ! u a y o , ) . z y
qfrazenia zsody na udzieleniebonifi,katyod ceny lokali mieszkalnych
sprzedawanych
DarzWz ich naje c6w i pierwszejoplaLyz tylulu uzylkowdia
wiec4,stego
guntu . PrewodniczqcyRadyGminy oswiadczjl. 2e projek!tej
uchwaly szczeg6lowo
byl om6wionyna posiedzeniachkomisji niemniej
jednak Pzewo.Loiczqayspytatcztr sqlylania.
Pyhn nie zgloszono.
Ptzewodnicz4cy
RadyGminypoprosilPuewodnicz{cych
Komisjio opinie.
RadnaHannaWysoc+aP.zewodni.z{ca
Konisji Budzetu.Itolnictwa.i
lnliastruttury i QchronySrodowiskapowiedziala,ze komisja prcjekt
uchwaryzaopi.lowata pozjrywnie .
RadnaAntoninaAmbiotewicz-Sawczuklowie&iala 2eKomisjaPolityki
socjalnej,
zdroyia,Praw
Czfouieka i Pra$orzqdno(cipiojelt
poz),rywnie.
uchwalyzaopiniowala
RadnyWieslawKuchla-Przewodnicz4cy
Konisj i OiwEty i Kultury
ln *r*,1 -"p.i"",r" p-r'l*1..
#
PrzewodniczqcyRady poprosito przeglosowanie!rcjektu uchrvaly,
Uchwala zonaia podjera przy I giosie przcciwnym LBeren, i
wsbzynuj{cychsi€/A. Sawczuki T. S.oc4nski/ -UchwalaNr XXI/ t 67108.
8/
PrzNodDiczqcyRadycminy powiedzia],
ze kolejnyproiek!uchwatydoryczy
uslaleniawlsokoscimiesi€cznego
wynasrodzenia
W6jraGminyZietoDaCora .
l . . e ' o d r r c z a . yR d d yu r n 1 ) o i u
/ e f r c j e tI r . r c h q d b , / c / e s o t o w o
"J(41
DYrornowrony
nd J'nqredzenrdch
NaslepniePrzewodniczqcyRady cminy, zaproponowalaby w 4
$ lrojeku
uchwalywpisai iz uchwataobowi{zujeod dlia I stycaia 2008rok, czyti aby
podlyzka PanW6jraobowiirzlwala
jak iDnychpracownik6wU.zedq Zakladu
Komunalnegoo.az oswialyjdodajircze lfojekl lowsral w oparciuo olinie
nleszkaic6w gniny.obslugi uEQdu, osiqanieciagrriny i prowadzone
rnwesrycJe
oraz ocenepncy W6jta na lodstawie udzielonego
absolutoriun.
DalejPuewodnicz4cy
Radycminy spylalczy sqpytdia do proiektuuchwat.
RadnaHannaWysocka-zaproponowala
wprowadzenie
do projektuuchwa])
-w S I w pki.2,dodatektunkcyjnyw r')s. 1990zl,',
-w | 4,,od I cT"erwoa
2008.oku".
Radny Mariusz Rosik - porviedzialzepracownikzalrudniony
,.2sTboru..
powtuietr
sfrzii zgodEna podwyzkewynagrodzenia.
Przewodniczqcy
RadyCminyzwrocilsiez prosb4do Pma Wojrao udzjelenie
odpowie&inapltdie radnego
M.Rosika.
PanW6jt powiedziai,ze szczerze
nowi4c rozumieemocjc, eiqzane z nonni
poborami,
aletez nalezypamielai2ejestjedcnW6jr,wiecnie rnozebya inaczej
niz tak jat ustawodawca
uchwaiil,ja odroszlc sie do tes. p\raniaodpowiem,
2e nie widzEprzeszkodco jest psychologicznie
udowodnione,
ze kazdy kto
o,a.-e pzyrdlnniE
. e , o ^ o , ct d \ r d j e p i . m , +
swiadomosc
iz ocenanaletydo 17lys mieszkancow
i to nie przezpryzhalile
godzin man p.aoycz! jakie realizqjczadania,
je(li kos m6wi ze czyrno$i
wykonywane
przezW6jtato sqprosteczynnojcito jesrw glQbokimblldzic.ja
nam Swladornoda
lego ze od czasndo czasuszozegolnieprzy okaz.ji takiej jak
dzisiajmNze podda6si€ peMemu os{dowiiprzyj4i pc$re uwagi.naroniast
jest lak 2e wszyscykorzyslamyz budzetugniny w jakikolwiek
rzeczywiScie
sposob,
bezpoi.e.lnio
-; r
_konsumLtj4c
':
oams;da.A
p.,""i.
e-"
.p"
,a,
i"
."
l'"
:
,i",
ijJ"""",,";
s y r u r cr g d ) z m i e n i ts) z n , c z a . o "i.
"jl
go albo
t a b e t er n n a n , r
e
*
d r$/eign,nic
1icsru.4.,a.,.r.
ri, o".A",ii:J"f *.i*.;",1;."
Pzewodnioz4cy
Radycmiiy spytatczy sq jeszczep)aania.
*"0*.,T:1,..^
\"$. /r k powid/
u pr,i.(. ( u.h$d\
1,:,:-*i./o u b o r 6 $o r ur o o . L o r ia,../(
.or:
/.;o.TiJnic\.\,i,
u r - - y r \ b . , r b / , r r J t : o 0 . ./ 1 . \ r t u r
si n)Lj .ry o.hgrnenrJ
lrzemawraJqcca pod\iyzk4 , z ust poa puewodniczqcegousliszalan
ze-pan,wojtbafdzoduo pracuje,
nie na czau dia.J,;.y *,"l"ie-i
b o J b , r ! , , . i m o e a r a k o . rL . i d a , , r e , r p J l::i1:':.
Dcddj
/_ de,.bpiv.rdtroJ.el
R.,d\-
.rJs
Vi,i
\ o r d , , t u b t . B o u L i eR d d \ . t o D o d- . i d , . i , " . , r
_i,n .,
p7eqodri.z.. o?cc4rd,
"
rd .r
"
1
.
.
g
o
d
.
t e n r o - . ,/ a r . b . . \ o . u s i e" a
poszczegolnrchgiiin..h rv zateznoici od
itoSci nievkanc;w. Wg
r $ d/Fn. ,dr /s,e(s/o\. I .ao.,1
!\ o.,d.D) o d(
lllor.^ceo
:nl:iir pod*)/,dJ
:
$)r.god.{nie e.r, iro;1".".' \l'o
::1".^"
p
l l i l j : z_j-::l:.
4 : e o : . u l r c ge 0 k a l J e s o a i e . d c . s : d z , 1|1u1o,, ;
{ o r , , l}d J m " / o p . e t j s p . h . a e i t t : / raet
or. A[oroi;) v., )
'1i,$,
a a d n , i | e . \ . r d l . "( p ^ r i - " .
".
c- D
z )_ a
J rl o
o ir :' c b d , e , LD o r . e b n
qa
dI .o / e r o $ . , / . . r o / t : v , . ". -; /, -. 1
: e"tr../ ,ei _ .
e r a - P o e r - J , . , R d o Jo o o ! ) / , 1 a d e \ ! o o e . ,c r R r / , p
:oJ-,o^ J: do, b,/ l J n l j c t
r..,
./r.o\. ,a fo\/rtr
o b c c r . r( J a , i / t o , f a n
w r J r t o o b n7 e 1 ( d , e r d . . r r / '
r /ndrd r/ po.n re ro l"!zN
L - n 4 n ) .' e h o n j r " , . . r o , - s o
,. ooe . ..i';;-;";.,,"
,e,r
obn:..
dier s,J.o\.,o /dteo{i.a lul"]cl
io]lleb{rlm.,z
*:,"0).", r..,rc Dodk?.'i\/. In ro ,e ,i"i. o/i,:: ro
:.^:1,_llI
pr_oar8
d e r u r i d c : o , l r ' r o n r . c o )\ \ o b r . , . , . c p e n . a o r p o d . z a .
g o y u ( r T r n . e. e r l1 .' .e h . e d rl c r o e J m J n i d o . k o - a e k , e d / 4
:l^,^::"::1"..
*.?"1oT'n).1. *.fr iepoviedzd, /e I e ._ orusc ,,- : ,r
r d r o r - , r _ rD d? d J
r.r
U./r( , o .
-r.' od .
n 0 r , . : e . . . . r , o q w) . o
a
.
i sg -..,"
ur.
'-.1l f 1 1 1 1 . , . . . . J . du , r4 _
- 0 0d o 0 ) . . . . . ^ L p . r r l . c 1 " r c / a i J . - , i n r p ^ J
lr-::',
w 7 g r c o e t. o
1 . . .- F . z l ' J t . o $ . o t , r . r o s d i b )r \ \ g . r 4 e . . i p d . . r . e
.",. b.\ !/ .r\c frnr..4,rF
b)r^ h).r..,
lD- lM
i u :r: e r o:u: u , ' " h
/ t J o r . d r . 0 r n r o t e l r ". rl n. .d"sern. da- , e l i p . ! o " . . .
r a b e pl co ' Z q l d / i c g m l a 3 , 6 | s 1 o m m o t . b l
".o.r"
""
r d u u/ r . L op , u J l 9n . p o \ i e d , i e (. J : , e n .
/ d * . r . ) { . } c , l"doo,c^a ".h: o . y , . " . . r
t5
\{, Gl./ei c"rt-d,"k".1
n a o $ J . o r o i o r j k B r o a r e l d | , a n a\ \ o r r d
/ d b r a l H d d n )T o n a , , \ r o . ? n " n . R d - r . l V a r : 1 , , , R o - i k i c d d r d . l o s
h; d
.
L r ' ' 1 i cs ) n a g " o d z f l i e/ r i . n i o r . . o i t , $ o l r " q i o
gudnis200-.u\r. wojr 1* n
/ d a b , " . I e u , d d o ro i l e p r r a r ^ . / r \ r o l r
"
f
olzyruje tez lIme wynasrodzeniez Gminy olr6cz
lensji , co W6jr aobil by
spowodowa. iz osoby nie zameldowde a mieszkaj4cna rerenie;szcj gnini
P . l < t d b r : k - o o d d l d. 2 pJ o ' o < L _ 0 0 0\ \ o . , o r r . ) n ) q d t , / $ . t r p c ^ r e
pola,er uln( L,.aud..lonir)u$t o!rJr ./rt"q\laBroa/c1e \.Lujlr.
Przewodnicz4cy
Radycniny top.osil o
propozycji
uchwatenia
qysokoici dodatkr fu.kcyjrceo sqlrreglosowanre
abnfsokosi
doda&u
tropozycie
-ws !rctektu 2100 zt propozycjaradnej wysockiei
Lo kwota 1900 zi i
propozycJa
r propozycjaradnego Rosika ro kwota l7E5 zj. przcwodniczqcy
Rady Gminy spylalkto jest za przyznmtendodatkuw qrsokosci2 I 00 zl . Za
r:tkwotqglosowalo
6.adnych!-eciw bylo 6 wsr.zyDarysit od glosu2 osoby.
Propo4'cjanie zosralaprzyjeta.Za wysokojciqdoda*u w kwocie r9o0 zl
- ' o . o L d l ol 0 ! d \ c h . a o - o b . b ) b p r l e . i ! .
W . s o t " . .d o d " r. i r t n i n e e o
r a d nui s b l l l in ak u o r el q 0 0z t .
P ? e w o o n i c a rR
y'd) uni,) df,opu,.\d r^B.u!q., (.e-n n kej crk
4 c e r c f s d r ) o d d n i a I r ) \ 2 1 ) 0 0 8 , o \ r r r J d r . a r i . W ) , o . ,d
d r c o u r c \ a a 1 - / e r w i e ( 2 0 0 8o k . v , ! r ( - / , j . ,
p|es,,dni.- R.or
)
'
r
u m r n yo o p r o . o p r l e g ' o r J
v.j-LJu /,cie,.h$db oddra I
q ) c a r J k l o $ e \ p d l s r q a i J d n ) ce\ . r / a p . 4 r e .
c- rd.iFjJar)
Za.pzljeciem byto 6 mdnych,pueciw bylo s wsrrzynalosir od glosu 3
radnych.Przewodniczqcy
Radycminy lointbrmowat, ,c wiQkszo!.:i4si;s6w
obowiqz)aaabedzieod dnia I srycznia200s;ku.
,,nowe"wynag.odzenie
Przewodricz4u)
Radycniny
poprcsilprzewodniczqcych
Komisjio opinie.
RadnaIldna Wysoaka- Pzewodnicz:lca
Konisji Budzeru. Rotniclwa,i
L I i a " L L u D j O c l o ' , ) \ o d o ! d , - o k i e o / i aa . / e k o 1 , . i do r o- t ucnwaryzaoprto$arapoz)1]\ n e.
Radna AntoninaAnfbrozeryic, - Sawcak lowiedzi4la
j, Zdroiwia.
Socjalne
Praw
croxieka r
,",",;;#;fi;iI;;;i;".
fmv
I
,/--\
Polilyki
RadnyWieslawKuchra-Pzewodniczacy
Kornisji Oswidryi Kulttrryo(s.iadczyl
zekomisjapLojckluchwa! zaopiniowria
pozyl),Mie.
Pr&woddez4cy Rady odczylal projekr uchwaly, poczyn poprosit
przegrosowanie
projektuuchwab,
Uchwalazostalapodjeta8 slosaniza, praciw byto:l osoby/ T.Sroc,ynski,
M.Rosik,J.Beren
i A.Sawczuk/
2 osob)wslrzymaty
si€od glosu ,UchwataNr
xxl/ 168/08.
Przewodnicz4c)
Radycminl powiedzial.
2e kolejnyprojekLuchwatydotyozy
zmranyuchxnl./ w slmwie regulannruplzyznawaniaponlocyhaLcriatnejo
charaklerze
socjalnyindla uczniowuhicszkatych na rereniecminy Ziciola
G6ra. Pzervodniczqoy
Rady cminy oswiadozji, ze projckt tej uchqaty
szczes6lowobyl om6\riony ra posiedzcniach kontsji niemniejjedndk
Przewodniczqcyspytaicz) sqpyranis.
RadnaAntorina Aftbroz$vicz- Sarvcruk-powicdzialaze na !ak4 uwage,a
mianorricicaby projekty uchwal dosrarczane
byi) Da 7 dnnr przed scsjq
prcjoko lchra} o kt6rychtcLu n6wimy z-ostabGdryrr dosrarczoDc
dopi€ro
naposicdzeniach
komisji,lroszemdnychtraktowaa
powznie.
Wiecejpytannie z-gloszoDo.
Przewodnicz4cy
RadyGtr ,y poprusilP.zewodniczqcych
Komisjio opnria.
RadnaHannaWysockaPrcwodDiczaca
KonisjiBudzelu.
Rolniclwa,i
IDftastruLtury
iOchronySrodowiska
powiedziala,
zekohisiaprojekt
uchwaly
zaopiniowala
po4 lywnic.
ItadnaAntoninaAmbrozewiczSawczukpowiedziala
zeKomisjaPoliryki
soc.jalnej,
zdrowia,Prarv
Czlo$iek. i P.awov:dnoici proiekr
ucnwaly zaopnriowalapozlq,rmie.
RadnyWieslawKuchta-Ptz
ewodniczqcy
Konis.jiOiwiaty iKultury o(wiadcryl
zc komisjapfojektuchrratyzaopinio$,ala
pozytywnie.
Przesodnkz.r)RJd) t.f'roqil o I zeglo\oqane pr
17
U c h { " I h , , l i p @ i e L et j g t o . , m i ! i
ULhsalaNrXXt to9/08
l0/
Pvdlodnicasy
4 5 r , 4 . . . q . ) n , i t c . \ d s c , ,r l
Rady cminy powiedzial.2ekotejnyprotckl uohwaty
';,,;i;j.;;.,
dolyczv
n?ed..ko.KtsL
. ,o*)r Ki.i.,1i;.
;'::,f-:-o::
lT
^ d u vu T r n y o . q r d d c 4 t7. e
.c/(goo\o
f r o e t rr e . . , { . 1
o ) Jo r n o 4 i v . , )
r a D oi e t e n m h k o n r ; " n
i r, e - ! ) e . < d r " t ; r - v o , r . c z . . " o i r _ . , 1 , . . g
uwagr.
Przewodnicz4cy
Radycnriny poprcs;tprzerrodniczqcych
Komisjio opnria.
R " J . d , H r T . U ) . r k d P . . e q o . I i \ . c c a K o r. i. B r o . ( r
r . t { ur L $ . r , i
'.']".:ll
i g . , o n ) \ u d o s s r . , p . r i e d z J r ' . /(eo r .. d f r o F ^ .
, l ' 1 njowald
uchqal lzaop
to4,rJ$ nre
RadnaAntoninaAnbrozewicz,Sawc?Lrk
powiedziala
zeKonisjaPoliryki
s o . i d l n € i . ,u/ vJ I p i q
( / t o { i c . a i Pras'orzadnoici
projekl
uohlraty zaopiniowalapoz.yiywnie.
t,r"
< r r . / n r l . \ o d i i . . ? . r< ^ m i i o . * . . , \ i K L u
r,..v.ad.^,
./ Y
,
:
:
:
"
e k o n s J f r o r e (r t v d h / , o p . .o u c . , o o 4 r ) v r ; c .
Przervodnicz4cy
Rady loprosi] o przestosowanicpro.jekluuchwaty,
Uch{alazosht.podjara.jcdnogloSnie
Uch*ataNrxxi/ 170/0E.
n/
R r ) u m i n )o . , \ .
, . / e L . r e ror ,\ o r eL\ r, r q . , j o ^ ) ! 4
fu-w1o* *r .. e' fr.dl/ , - r k p p e d . ^ o t r e geod, /, "/ d
.o,,Io2l
L
J k ] e J e n ieae , o - i r u c j
P ? e . o d r r a c ) R o d )C n i ,\ o \ s i , J . / r ' . / c - ^ i e r r " ; u c , " .
i.,,,,eg"."o
.-*
r t . . p o . i e de n i r l / , { . n i . i I e m l : : F d ,. ( r , . c $ o d * / r l
ll
W6jt na wstepiepowiedzia]
zc ubotewaiz uctr$,ata
latak poao siEzrodziia,ate
r ,j^ ' i-rrd i, / ur nu o .
ro do) D,i.r mne.
li. 1 ' _!:"
kcror^qa.
od I q /{r
b.
r
fos,m 9.6,r e ,ra unio-"r r e - z \ r r o q / . d r o n ng. d / r c t - a f , . t . t p , d o r . . r . , o . . c b T , : e d / . . , o o
ub..leso o( . u rdrachT,oerd
r .tr-r. d( dop, <.1s,
\, r{
p , u b l e b. oI n o-. . i e/ d , \ c , , ,
" . .J . .
ru.,. -.,,,;",,.{.
".a
t.,t.,, i. ,
", "",e""a1
l3
rchylona lonisaz od 2 ljpca wchodzi no*c rorpofz.rdzenia krore precyzrje
,
zasadylworzenia takiegoPunkrujak Zatonie.
RadnaAntoninaAmbro2ewiczSawczlk-na wslepielowiedzialaze nie panu
Paniewojcie mnie pouczai.jakmam,jtubujacjako rudnaprzysiegatam
[email protected] zSodnez ustarvqosanozqdzieterfroriatnynz 1990
roku, k6ra ryrlnic n6wi iz lro.jekly uchu,alpowinny by6
przedstawione na 7 dni przed sesjq a rcn rvaruDeknie zostal
acrowany.Fizycaqnienoztiwosciqbyto
zapoznanie
si9z projektemna
Komtslt
czy
przeczJtanic
losleczemu
uzasadnienia
itd.i!d.,etosowalismy
tak jak Pan Pzewodniczqcywie, lak slosowalijmy,dta6so rez pd
p o qi e r b y c $ o / i e ( / r . / p n r a r i , e j e . r o , ? /e t i " n p ; / l o e l
)
o b r a dz d o r '\ 6 n l m ir ] m l p r o l e k r a m
u .ih | a t .
RadnyJdoslawBeren!-lowiedzial,zeniezgadza
siez koteank4radnq,
gdyz
sqniektore
prcjekryuchwa]
kt6reniepowinnybyi w ogolcprzedstawide
nakomis.jach.
chodzirunp.o oma$,iany
lrojekty czyjak np.nazryulic.
Wiecejpyta6niezgtoszono
przewodniczqcych
PEewodnicz4cy
Radycniny poprosil
Konisji o opinie.
R l d n r l l , ' r ' $ ) " o . k - . P - l c q o d n i c z .Kd u , , i B L J / ( | . . R r r , e d , .
I n l " , ! r r k q i O ( h o D \ - o d o * s k ap o { i p d . c L . / e . o r r . s _pcr o e | n
uchwaly zaopiniowala lozyttwnie .
RadnaA oDinaAmbrozcwiczSarvczukpowiedziala
zc Komisjapotityki
socjallej,Z&owia P.aw
Cztowieka i pmworzqdnosciprojek
uchwalyzaopiniowalapozyrywnie.
RadnyWieslawKuchra,Przcq,odniczqcy
KomisjiOswiatyi Kulturyoswiadczyl
zekornisjaprcjektuchwalyzaopiniowala
pozlq,wnie.
PrzewodniczqcyPudy poprosil o pmslosowanie projektu uchwaty,
UchwalazostalapodjelajednoslosnieUchivalaNr XXI/ l7t/08.
t2l
Przewodnicz4cy
Radycminy powicdzial,
ze ostatniprojektuchwalydolyczy
uslalenla
sieci ptrblicaychprzedszkoli,
od.bial6wprzedszkolnych
w szkotach
p o d ' ! d \ o s l c l i n 1 ) c | l u m , s l c f o $ d r a p r , / e a i $ oI e s o D o i d d T d c ) c np r l c ,
. e . J . 4 . , , ep r o , e ( p r
C m i r ( , / i e l o n cC o m . P / e q o o n i . / . c . R J o ) r , . i
uchwaly szczeg6lowobyl on6wiony Da posiedzeniach
iednak Pzewodniczqcy
Przewodnicz4cy
Radycminyloprosiiprrewodniczqcych
Konisji o opiniq.
R d d r uH d r d \ r ) . o . ( a P / e q o d n r d ( d K o r r s j B
i L J / er . R J - n $ d , i
In'ra"L'-lr' D i O. hron) \.odnk td N \ ied/ ata.ie \on.s a protet.r
nchwab'zaopiniowalap04/ty$,nie
Radna-Anronina
Aibrczewicz- Sawczuk powiedziataze Komisja potiryki
Socjalnej,Zdrowia,Praw
Czlowieka i pmworz4dno6ci proiekt
uchwatyzaotiniowala!oz}1yw!ie.
Rddn) W esla$ ( uc.n+P-le'vod| ic ,a.v Kori .J:O.$ J i KL nr \ o-v adc//l
)
/ e l o , b j d p r o i e ( .J c h u d b , 1 o ol i o q a a p o / ) b u n : r
Pr^wodnicz4cy Rady poprosil o pzeglosowanicp.ojektu uchwatj,.
jednogiojnie,UchwalaNr )LXI/ 172108.
Uchwalazoslalapodjera
Ad.8
Przewodnicz{cy
Radycminy, powiedzia}
ze naslepny
punkrto interpetacje
i
zapytania
radnychjprcszewigco zglaszanie
pyla6.
Ra.lny Mariusz Rosik,lowicdzial,ze ma dwa pytania. pierwszedoryczy
unozeda podark6w Na jakiej podsrawiezosta]umozony
lodalek
PanuJanowi
jest ro kwotaok. 600zt,jednemuz
Andrykiewiczowi,
najbogatszych mieszkanc6wwsi, drugienyranieio lrecz-lralen w
eaz..ie,iR natza smina nie zglosilasie do proaramubudo$, boisk,
chcialbymwiedzieiczy sjejeszcze
zglosimy.
RadnaAntonina Arnbrozewicz-Sawczak-powiedziataZe ma dals?v ciqg
pylaDja,kt6re ?adalamna komisji, co z nicchcidq d.osq Nr 3,
dorychczas
kajow4 byi PanWoji upzejmy,odpowiedziea
mi zepomimo
nic chcemy1{)musimyjqpzej4a.Plan wieciakiesminabadziclonosii
koszry w zwiezku z przejeciemdrogi, czy naszbudzei wl.tzyma koszly
tataniadrogi,wykonania
chodnika.utrzymdiazimowegoitp.
RadnyJarcslawBereni.powiedziaize s,ukamyosazqdhoSciw zwi:rzku
r amrai\'ep)rsie. r$ro.ilcrr.ii o, r.ni I I ! p 4gororarrie
2A
jnrommir,
iak,e
si toszn ?v,"-
**r;n
i#I*$f,"-:#i:
*+:i,,
;:r
;ffi:iffffi.!":::f;;:l;;;:::;,,;:}i,i,i'
.;::';:.' ;::,i:"?J.:'n'a" '" '- " '"'''o'n',' .' "."-i .r"
zenicjestto zadna
if"l"'1ffi;l,.I"*',;,i,'.}'111":zvi
iajennica
i radnv
--;{j;i*i|,{{,
j*jr*
}x,il*i1nTj:ri
m
:ffi
*$at*;t
r**,*_l+;;if
ii',
,'ii;J..'i];""'il.i:"1:H
;ru:f.:";rll'"t.'
Wi9cejinterpetacjiani zapyrai
niezctoszono
Ad.9.
fjffiu?y*t
*ot o,. ny zwr6cij
sj€z proib4do|da
wojrao udzietenie
fiffi*nt*;,:
l+**$ftr''ffi5
,,,pa),.":l^Ll:,,t:
?,*"^ z*,. *"_i.,"';",",r
*ls_."
:.1,",,,*c";;il,;ili ;:i"'l::.i.ii":l^T":,:
::1:i:
2)
.'.,^
Dodp.
Jc ,1r,eoi.ro /-,jr\ r,/), h,cuqarun\ocdn:d
9jJl.f
".-,
$
ra(|d or^trynorid,h,.oDzo,ra ,,x,1f,e.I,ro
rrukrLjta(u wlics€,oo
q" \azd;.io
"i"l;:iJ;il,':y-;\",:JFs'r.
".,-u ; p.,.,'r.',;;
Afrbrozewicz Sawcak
?owicdziaia 2e pe Wojl m6wi o
utrzymanir zimoqrm ale nre powiedzial
,2€ bedzieaobiony
W6jtodpowiedziat,2e
chodniklo4rpelnieinnajnwesrycta
nrzsamadro8a.
Ad.l0.
LI
e l ? e l ' o d c, i d c R d d y
u m i n ) .o o u e o l i d r , , p
e r , , ) . . , e p L , cdr o
) (ule,ne-opu.ku
o b m d . 6m i a r o w i c r,e, w n i u s ki i n f o m a c i e . ,
R o s l ' P d 1 \ ^ o r , 1 i F o d f o $ . e o , , r ri " p ) , J " , e .
f- idir
: :ol td r d qI -' e*u, r n o/ ) l p o d . , e t p , n _
p
ena,,"
""tro",.
R a d n J . h r o s l dA$e e n l
f u $ i e d z i azle p a ns o t bq n i
*il;i.,;i",:,i":",;,1;ll;J::i?"ii
t" ",.
::
;i::11,:.1..;
3l
liol-flg:lyu-"k"")iedziar,ze
, s^kdr
:::"':.:::^'-1.111
jesrichodzio
zaKup
iawek!opowjem
tak,
.s/.. qdro:c dreres,e1 /o ,r$e._osd
,) )n , n
jt;;
:;irq:i
ir"::i1"-.:til":i
::tf,Jil,
;i.J.i
::j"iri'f
,!t
n,c o'r4mdliim) aLch i,oqi o ia.p $roi.ou-i.
n)
nie mo/ern) obic
ii:.;
.r"
;
tXil.:lff;;:,:":l.'jj;"liii:iill
li'i",iifil;;;
RadnaAntonina-AnbrozcwiczSawczuk
lowiedzura ,ze Racutaw ogdtenie
\ . n p r . . . . L i s , o n ) . h . p o m ; ro r d r . r i / w i , e , . o . . o b i e t u t ,
j|]a.ra :li'
i/
M r u a . r o D o t r 4 n d . L r o r eo R a c i . " 1 r b e d r np - r i . o r "
U..-",;.
@ r g € r o q j n nRo r o w - n F
J
r
!
.
4
.
u
.
h
s
o
,
e
.
r
.
.
D r u g .. p r u a . o
"(Jp.ono
spEwa
Dyrekora
KZG
lo
w
nawi{zaniu
,a
_dolyczqca
A" u.*r""t"
n . e 7 \ a i c o . i J r t $ o h o t . o 0 0a . , , ( . / | s t u , , r d c
i . o . .d , " o b c . S / . 1 1" 0 0
e b)r"delsd.ly
oo,oici/r4re $od\ /!,o.i,r.ir /
;
;il
::",i}'i
:r#'#i#",:l:H.",:.:::"Jix
;lTf;
::"".'il*"t:i"; "
1l^11"y!;,,:.if.I.,,
t.'
4
22
5/
l;ll"l,*' ; .ilt;"tit.J"i';. 'I:ll::::"^ . Drlr,.,aq
, na,e,:.,
:.l'ffiff"i*"il;;il :.';l:'.;iiJ :'-"i11';"1.
,.''J:'l;
6l
. r. nes/kan,a
q,
il:li;fil","ytii5flt,lili;1":tJ;,:""".
:r;::#ri
r',:#:.:.##;
fl
i;i
nqli=,
*-'
;::::::":""::t1"
")t::il
):3:fi
::";"tr.
;_.i:
;*;i:i;:r"i
;
;:n::IJJ,:ji"i"1.,,?t'".i:Tiili',:,i.";.:
it; "k;; ;:"':;
R d l 1 \ r a o er v E o r e \ . p o * i c d , ; d . .
/e K^ri"id r.reu.4inn
. rr ej e o o o d d d r r
;:;itr
lft,*i;
ihi;".::,*w
lll;;i;*rT
*..g,...",
r.Tl,1..t"iit."ili:;");:';:;:il;'
"*.,.'".a
;:"^"."
'':i:ll":"il";;:;i:ii';;
;
:i::';ff
:.";,
;l ll.:::rui*li;"Z{a DyrekorapC y Drzonkuwicodpo$redz,al
8/
zajacia
o.owadzi
zpilki
l#i l:::nil::x;fi i?jiX"jX,*?..'0,"'"
.,,1:
:,":"h"Til#.T:':f';".;;
"
.,.;:r
v Ec/r " dosiec:
"';L:;:l
r,e",.;";
"ie
".;:,:,";Jji; ;J":::ii",:"i:'.""'"
t0/
Mieszkanka
OsiedlcDrvorskiew O c h - P . r nAi s r i e \ z t r s k , t s k a ,
T q r o l i t o5 i cz
lrosb{ do radnycho pomoc w s p r u qi e
_ t p ) d z i a b l o k a t um i e s z k a t n e g o ;
budlnl-Lrkonunalnym w Ochti w izs. pardcu.
po
4nartej b.b!e. krortb)rr
23
rt/
"jrlilff
t":'iji,.;1l1;tilr::i:1r:,i"ii3;rr::1*"
liii
t:::i:,::,illiix,'J,1:.t"J'::: *" p,ru
;::.1"j,"1"'"ti*,
",
121
Arbro4w,cz_sdqc/ui_poa,edlrara
y'-'f,.
?e mdni ooroz{
::9.:
wszerk'ch
staraiabypomoctej mtodejosobte.
t3/
radleso,.rJs7a
lil:.'liit:;5;;;l'"',!";;-li"llyJ,:
"r,,
i:
#*"
'Ji"l:rf
:'i',:':.::i':l,i:.T'.
"il:"T,:''
J
:*:ry:-r;';';;";;.*
Ti.1,;iT'il.:'i;,;;
:fl,r;
{.j,:"":
;!i:i:id:fl]:J:;l'"",';i1,.;]
f#'::1j'ffi"1'J*i'j:1";.::i;ffi:
""'il;,"bt;;;
;.?:J?fJ:,
WiQcej sphw nie zsloszono.
PtzewodriczqcyRadycminy
RadycminyZielonaG6ra.
f- 4,tiq.--$oq-r..e(
"
Ews,F,€ciE!
'acic XXI Sesji
Obrad
YRadycminy
lsl.",k