(Załącznik nr 1 do umowy najmu)

Transkrypt

(Załącznik nr 1 do umowy najmu)
Załącznik nr 1 do umowy najmu
Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego
PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Szkoły Zespołu Szkól Nr 1 im. gen. Władysława
Sikorskiego w Białymstoku przy ul. Lesnej 30
wynajmowanego z przeznaczeniem na prowadzenie
sklepiku szklonego sporządzony w dniu ..................... r. pomiędzy:
1. ................................................... reprezentującym ........................................ będącym Najemcą lokalu zgodnie
z umową z dnia ..................................., zwanym dalej Przejmującym,
a
2. ..........................................
reprezentującym
......................... w
........... będącym
Wynajmującym
przedmiotowy lokal, zwanym dalej Przekazującym,
1. W dniu .................................. Przekazujący przekazał Przejmującemu lokal użytkowy o powierzchni
21 m2, znajdujący się w budynku na parterze z przeznaczeniem na sklepik szkolny.
2. Przejmujący kwituje odbiór:
1. ........... komplet kluczy do lokalu,
2. ..................................................
3. Opis lokalu i wyposażenia:
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
4. Przejmujący oświadcza, że bierze pełną odpowiedzialność za zniszczenie lub kradzież dokonaną
w lokalu oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad właściwego korzystania z wyposażenia
i ekspozycji znajdującej się w lokalu.
5. Potwierdzam zgodność protokołu ze stanem faktycznym.
....................................
Przekazujący
.................................................
Przejmujący

Podobne dokumenty