Informacja o naborze RPO WSL 3.2

Transkrypt

Informacja o naborze RPO WSL 3.2
EKSPERT
FUNDUSZY
UNIJNYCH
POZYSKAJ Z NAMI
0|Strona
DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ
EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o.
Ekspert Funduszy Unii Europejskiej
Andersia Business Centre
Plac Andersa 7
61-894 Poznań
tel. 61 668 38 88 fax. 61 668 38 01
[email protected]
www.europrojekty.com
Informacja na temat finansowania inwestycji
w ramach RPO WSL 2014-2020
działanie 3.2 Innowacje w MŚP
Oferta informacyjna została sporządzona przez specjalistów firmy
„Europrojekty Consulting Sp. z o.o.” w oparciu o najnowsze wytyczne dotyczące
pozyskiwania dotacji europejskich,
opracowane w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Śląskiego
Poznań, 21.10.2015 r.
1|Strona
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w siedzibą w Chorzowie jako instytucja
pośrednicząca dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 ogłosiła konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 na dofinansowanie
projektów ze środków EFRR w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA LATA 2014-2020
Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.2 Innowacje w MŚP
Nabór obejmujący typ projektów:
Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych.
Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 48 mln EUR (203, 308 mln PLN).
O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące
inwestycje na terenie województwa Śląskiego, zarejestrowane w Centralnej Ewidencji
Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym, które na dzień złożenia
wniosku o dofinansowanie prowadzą działalność gospodarczą.
Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.2 RPO WSL prowadzony będzie
w terminie: 16.11.2015 r. – 11.01.2016 r.
Forma i wysokość dofinansowania:
Dofinansowanie ma charakter pomocy bezzwrotnej – dotacji.
W ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej uzyskać będzie można dofinansowanie na
poziomie:
• 45% wartości kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro- i małych
przedsiębiorstw;
• 35% wartości kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw;
2|Strona
W ramach pomocy de minimis można będzie uzyskać dofinansowanie na poziomie:
• 50% wartości kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw.
Ponadto:
• minimalna wartość dofinansowania dla projektu wynosi 100 000,00 PLN;
• maksymalna wartość dofinansowania wynosi 2 000 000,00 PLN;
• maksymalna wartość projektu: 10 000 000,00 PLN.
Wykaz kosztów kwalifikowanych w ramach działania 3.2:
• koszty nabycia nowych środków trwałych (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia,
instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku,
koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu,
instruktażu) pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej
zakupionego/wytworzonego środka trwałego w ewidencji środków trwałych
beneficjenta;
• koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w szczególności zakup licencji
i oprogramowania (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu,
pierwszego
uruchomienia,
koszty
sprawdzenia
i
przystosowania
nabytego
oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu) pod warunkiem, że koszty
te ujęte są w wartości początkowej zakupionej/wytworzonej wartości niematerialnej
i prawnej w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych
beneficjenta;
zakup
wartości
niematerialnych
i
prawnych
dedykowanych/wytworzonych bezpośrednio dla wnioskodawcy lub powszechnie
niedostępnych, powinien być dokonany bezpośrednio od wytwórcy/producenta lub
wyłącznego/autoryzowanego dystrybutora;
• koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
w formie leasingu finansowego poniesione w okresie realizacji projektu;
kwalifikowane są jedynie raty kapitałowe leasingu finansowego z obowiązkiem
zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu;
•
koszty szkoleń związanych z realizacją projektu w tym m.in. szkolenia pracowników
korzystających z produktu projektu, szkolenia dla osób zaangażowanych we
wdrażanie projektu, szkolenia dla użytkowników oprogramowania i sprzętu –
3|Strona
wydatki kwalifikowane w wysokości do 5% wartości pozostałych rzeczywiście
poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi;
• koszty usług doradczych, w tym m.in. zakup usług doradczych związanych
z zastosowaniem i wykorzystaniem środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych, usługi doradcze niezbędne do wdrożenia zakupionych środków trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze dotyczące opracowania
dokumentacji źródłowej/konstrukcyjnej nowego systemu, usługi doradcze związane
z planowanym wprowadzeniem produktów - wydatki kwalifikowane w wysokości do
5% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych
nieobjętych limitami procentowymi; do kosztów tych nie należą usługi związane
z bieżącą działalnością gospodarczą beneficjenta, które mają charakter ciągły lub
okresowy, takie jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, finansowego, itp.
•
koszty promocji projektu z zastrzeżeniem, że zamieszczona treść będzie w całości
dotyczyć efektu realizacji projektu (publikacje w mediach, reklamy out-door, koszty
wynajęcia powierzchni wystawienniczej bezpośrednio od organizatora imprezy
targowej); warunkiem kwalifikowalności działań związanych z promocją jest
zamieszczenie informacji o współfinansowaniu projektu zgodnie z Wytycznymi
horyzontalnymi w zakresie informacji i promocji - wydatki kwalifikowane
w wysokości do 10% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków
kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi.
Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.2:
• dokument potwierdzający formę prawną wnioskodawcy;
• opinia o innowacyjności projektu;
• zezwolenie na inwestycję;
• kopie dokumentów finansowych za ostatnie 3 lata obrachunkowe;
• uproszczony bilans oraz uproszczony rachunek wyników (jeśli dotyczy);
• pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (jeśli dotyczy);
• kopie dokumentów potwierdzających finansowanie projektu;
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(jeśli dotyczy);
• kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy);
• formularz pomocy publicznej;
4|Strona
• oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy publicznej;
• załączniki dotyczące ochrony środowiska:
− formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ wraz z decyzją o
środowiskowych uwarunkowaniach oraz raportem o oddziaływaniu na
środowisko;
− dokument potwierdzający, że dla danej inwestycji nie jest wymagane
uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; opinia lub decyzja o
umorzeniu postępowania (jeśli dotyczy);
− zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów
NATURA 2000 (jeśli dotyczy).
Więcej informacji o naborze dostępne pod adresem: www.scp-slask.pl oraz
https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/44
Z poważaniem,
Piotr Ostrowski
Europrojekty Consulting sp. z o.o.
5|Strona

Podobne dokumenty