Konferencja podsumowująca realizację projektu

Transkrypt

Konferencja podsumowująca realizację projektu
MOPS Dębica
Konferencja podsumowująca realizację projektu
systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dębicy „Czas na aktywność w mieście
Dębica”
W Urzędzie Miejskim w Dębicy odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy „Czas na aktywność w mieście Dębica”. Projekt był realizowany od kwietnia
2008 do września 2015 roku i objął działaniami 471 osób (337 K i 134 M) bezrobotnych, korzystających z pomocy
Ośrodka. MOPS w Dębicy jako pierwszy w województwie podkarpackim przystąpił w 2008 roku do realizacji projektu i
pozyskał łączną kwotę 3 619 639, 04 złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego na jego realizację.
W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Miasta Dębica Pan Mariusz Szewczyk, Zastępca Przewodniczącego Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej Pan Kazimierz Sak, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan Ryszard Telega, Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pan Piotr Niedbalec, przedstawiciele jednostek szkolących i specjaliści
zaangażowani w realizację projektu, pracownicy MOPS pracujący w projekcie i reprezentacja uczestników projektu.
Pracownicy socjalni zawarli w projekcie 480 kontraktów socjalnych i 32 Programy Aktywności Lokalnej, skierowali do
udziału w zajęciach Klubu Integracji Społecznej 181 osób a 10 osób do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji
Społecznej . Blisko 400 osób skorzystało ze spotkań z doradcą zawodowym, 81 z porad specjalistów (prawnik,
psycholog, terapeuta ds. uzależnień, pedagog i psychoterapeuta), 44 osoby ukończyły trening kompetencji i
umiejętności społecznych a 27 szkolenie dot. zakładania spółdzielni socjalnych. Wykształcenie na poziomie średnim
ogólnym zdobyło 29 osób a 12 odbyło staże zawodowe u pracodawców. Szesnaście rodzin z problemami opiekuńczo –
wychowawczymi korzystało z pomocy asystentów rodzin a 19 rodzin ukończyło warsztaty umiejętności i kompetencji
wychowawczych dla rodziców.
Największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia podnoszące lub nadające nowe kwalifikacje zawodowe, z który
skorzystało 382 osoby w kierunkach: sprzedawca magazynier z obsługa kasy fiskalnej i komputera wraz z programami
do fakturowania, przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, kierowca wózków jezdniowych z napędem
silnikowym, opiekun osób starszych i chorych, florysta, stylistka paznokci, kucharz małej gastronomii z elementami
cateringu, kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej, operator koparko- ładowarko i koparki jednonaczyniowej, kadry
i płace w przedsiębiorstwie, spawanie metodą MAG i TIG, ABC wizażu z elementami autoprezentacji, podstawy obsługi
programu Autocad i Excell, kelner – barman, obsługa komputera z pakietem Office, kursy językowe.
Jednocześnie w ramach Programów Aktywności Lokalnej „ Moje Osiedle. Moja Szansa” i „Nasze Dzieci. Nasza
Przyszłość” organizowano okolicznościowe spotkania integracyjne dla mieszkańców miasta. Na osiedlu Matejki
powołano Społeczną Radę Dzielnicy zachęcając mieszkańców do współdecydowania o swoim lokalnym środowisku.
Efektywność zatrudnieniowa projektu przekroczyła 30 procent a o jego efektach miękkich przekonywali sami jego
uczestnicy podczas konferencji słowami: moje życie się zmieniło, jestem odważniejsza, bardziej uwierzyłam w siebie,
w szkole miałem lepsze oceny od syna, poprawia się moja sytuacja i nie muszę korzystać z zasiłków w MOPS.
Prowadząca konferencję Kierownik projektu Pani Marzena Socha podziękowała zespołowi projektowemu za wieloletnią,
efektywną współpracę, Burmistrzom Miasta Dębica i Radzie Miejskiej za decyzje umożliwiające realizację projektu
oraz kadrze MOPS na czele z Panią Dyrektor Małgorzatą Kędzior za pomoc w realizacji projektu.
Możliwość pozyskania dodatkowych środków na działania aktywizujące podopiecznych i pozytywne efekty projektu
„Czas na aktywność w mieście Dębica” zmotywowały kadrę MOPS do realizacji kolejnych programów i projektów na
rzecz osób bezrobotnych, starszych, niepełnosprawnych, dzieci i rodzin z naszego miasta.
1
MOPS Dębica
2

Podobne dokumenty