2015 pytania

Komentarze

Transkrypt

2015 pytania
2015 pytania
1. czy garaż na zgłoszenie zawsze , czy tylko w małym obszarze
oddziaływania ?
garaż został wymieniony jako wolno stojący parterowy budynek gospodarczy . jedyny
warunek który kwalifikuje go do zgłoszenia to powierzchnia do 35 m2. obszar
oddziaływania nie ma tutaj znaczenia.
2. zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego na obszarze wpisanym do
ewidencji , uzgodnienie z MKZ ?
Obszar chroniony poprzez wpis do gminnej ewidencji zabytków wymaga uzgodnienia
z art.39 ust.3 . Takie uzgodnienie jest możliwe tylko w trakcie wydawania decyzji
pozwolenia na budowę . Wynika z tego że na obszarze chronionym w ewidencji ,
opcja zgłoszenia nie jest możliwa. Wskazuje na to także okres 30 dni które ma
konserwator na uzgodnienie . To także wyklucza skuteczne działanie w trybie
zgłoszenia. Organ w takich sytuacjach musi nałożyć sprzeciw. z art.30 ust.7 p.2 .
3. czy wiata 50 m2 może być budowana wszędzie tam gdzie są tereny pod
mieszkalnictwo?
Tak. Pod warunkiem że ustawiamy nie więcej niż 2 wiaty na każdy 1000 m2. Nie ma
żadnych innych ograniczeń jeśli chodzi o lokalizowanie wiat do 50m2. Te obiekty nie
wymagają nawet zgłoszenia i trudno wyobrazić sobie weryfikację nadmiernego ich
zagęszczenia.
4. czy przebudowa domu jednorodzinnego jest na zgłoszenie?
Tylko takiego który obszarem oddziaływania mieści się na działce i w trakcie
przebudowy nie zwiększa tego obszaru. Zwiększanie obszaru oddziaływania poprzez
przebudowę będzie raczej rzadką sytuacją. Może to być np. wybicie otworów
okiennych w „ślepej” ścianie. Będzie to wymagało pozwolenia na budowę.
5. w jakiej formie dołączyć do projektu i jak wyznaczać obszar oddziaływania
(metoda) ?
Jeśli rozporządzenie nie wyjaśni tej kwestii to będziemy stosować zasadę że każdy
sposób jest dobry byle jednoznacznie określał ten obszar . Wyznacza obszar
projektant i robi to opierając się na definicji. Wymagane nasłonecznienie budynków
powoduje że ograniczeniem zabudowy działki sąsiedniej będzie także cień od
projektowanego budynku wykreślony w dniach równonocy. Wydaje się że jako
obszar oddziaływania trzeba przyjąć co najmniej najkrótszy cień , w czasie
wyznaczonym przez warunki techniczne. Organ będzie na tej podstawie ustalał
strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę i co do zasady , przyjmie taki
obszar jaki wyznaczy projektant . W przypadkach rodzących wątpliwości (przesadnie
, bardzo duży obszar bez uzasadnienia, ) będziemy wszczęcie postępowania
opierać na naszej analizie a w trakcie postępowania pisemnie wyjaśniać zakres i
ewentualnie zawiadamiać nowe osoby dopuszczając je na prawach strony.
Mój projekt punktu do części opisowej projektu brzmiał :
w §8 ust.2 dodaje się p.10
- obszar oddziaływania , w otoczeniu obiektu budowlanego opisany poprzez
zestawienie działek , a także obrysowany na kopii mapy katastralnej, przyjętych do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali odpowiedniej do
zilustrowania obszaru , obejmujących teren, którego wniosek dotyczy.
6. dwa różne zamiary inwestycyjne i dwa zgłoszenia , czy może później
inwestor wybierać ?
Tak. Nie ma ograniczeń . Zgłosić można dowolną liczbę obiektów. Brak sprzeciwu
wskazuje że można realizować każdy z nich. Jeśli jednak organ będzie obawiał się
że np. na działce 500 m2 powstanie więcej niż jeden budynek gospodarczy , nałoży
sprzeciw . Tak samo usytuowanie 2 domów jednorodzinnych. Przecież odstępstwo
istotne i zmiana wymaga przejścia na opcję pozwolenia . Może być to także
niezgodne z planem. W takich sytuacjach gdzie niemożliwa jest realizacja obydwu
zgłoszonych obiektów ze zgłoszenia musi jednoznacznie wynikać czy to jest
zgłoszenie zastępujące to poprzednie. Te kwestie będzie trzeba wyjaśniać w drodze
postanowienia. Być może potrzebne będzie oświadczenie woli inwestora.
7. skoro nie trzeba mieć oświadczeń o dostawie mediów to czy można
zatwierdzić duży zespół mieszkaniowy na terenie bez uzbrojenia?
Wygląda na to że tak . Chociaż przepis jest dedykowany najprawdopodobniej dla
terenów uzbrojonych bo tam jest obowiązek przyłączenia i nic złego nie może się
zdarzyć po wybudowaniu budynków. . Trzeba jednak pamiętać o wymaganiach z
prawa energetycznego , czy ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków.(art.15, art.19). Projekt budowlany powinien zatem zawierać
co najmniej opis planowanego zaopatrzenia w media. Tak jak teraz można sieci
przyjąć w odrębnym opracowaniu . Trzeba pamiętać o skutkach . Budynek nie
przyłączony do sieci nie będzie mógł funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem.
8. czy można zaprojektować budynek bez instalacji?
Nie . Budynek jest zdefiniowany "wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, " ..... . To ma konsekwencję
także w rozporządzeniu o treści i zawartości projektu budowlanego.
9. czy ustawienie ogrodzenia na obszarze wpisanym do rejestru wymaga
pozwolenia?
Wszystkie roboty na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymagają pozwolenia
na budowę . budowa ogrodzeń jest robotami budowlanymi.
Zwracam uwagę na przepis przejściowy , który pozwala tym inwestorom którzy
chcieliby skorzystać z przepisów nowej ustawy a złożyli projekt przed wejściem w
życie , w przeciągu 30 dni mogą przejść na korzystniejszy proces zgłoszenia.
Oczywiście jeśli ich dom jednorodzinny kwalifikuje się do tego.
2. Do spraw o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych
jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub
działkach, na których zostały zaprojektowane, oraz przebudowę budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia
dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków, na wniosek inwestora,
złożony najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy,
stosuje się przepisy tej ustawy.

Podobne dokumenty