Dla młodzieży bezrobotnej do 25 roku życia oraz

Komentarze

Transkrypt

Dla młodzieży bezrobotnej do 25 roku życia oraz
Dla młodzieży bezrobotnej do 25 roku życia oraz absolwentów szkół
wyższych do 27 roku życia, którzy są zarejestrowani w urzędach pracy (dla
Legionowa Powiatowy Urząd Pracy) Ministerstwo Gospodarki i Pracy
uruchomiło w lipcu Program "Pierwszy Biznes"
(opracowano na podstawie www.mgip.gov.pl)
Glównym celem programu jest udzielenie pomocy w podejmowaniu działalności gospodarczej
wśród młodych ludzi.
Program "Pierwszy Biznes" jest uzupełnieniem programu "Pierwsza Praca", który wzmacnia segment
związany z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem.
Elementy Programu:
•szkolenia teoretyczne.
•szkolenia praktyczne (kilkumiesięczne szkolenia w firmach u przedsiębiorców)
•dotacje i pożyczki na założenie własnego biznesu.
Szkolenia teoretyczne
Na szkolenia te kierować będą urzędy pracy. Nabór na pierwsze szkolenia rozpocznie się
we wrześniu 2005 r. - cykl 80-godzinnych szkoleń teoretycznych omawiających: budowanie postawu
kreatywnych. ocenę i wzmacnianie predyspozycji psychicznych, wiedzę prawną i finansową o
procesach prowadzących do założenia firmy oraz o jej późniejszym prowadzeniu i uwarunkowaniu
rozwoju.
W ramach tej części Programu młodzi ludzie otrzymają także publikacje i wzory dokumentów (w tym
zestawy dokumentów niezbędne do rozpoczynania działalności gospodarczej w formie elektronicznej
oraz program symulujący prowadzenie działalności i pomagający budować biznes plan). informacje o
dobrych praktykach itd.
Szkolenia praktyczne
Po odbyciu szkoleń teoretycznych, przyszli przedsiębiorcy zostaną skierowani przez urząd
pracy na kilkumiesięczne szkolenia praktyczne w firmach funkcjonujących w branżach i
sektorach zbliżonych do tych, w jakich chcieliby podjąć działalność.
Dotacje
i
pożyczki
(środki
finansowe
na
założenie
własnego
biznesu)
I. Dotacje (bezzwrotne - Środki z Funduszu Pracy) - wnioski o przyznanie dotacji na rozpoczęcie
działalności gospodarczej bezrobotny składa we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy. Wysokość
przyznanej dotacji nie może przekroczyć max. 12 077,25 zł. Dodatkowo Urząd Pracy może także
przyznać bezrobotnemu refundację w wysokości 80 % udokumentowanych kosztów pomocy prawnej,
konsultacji i doradztwa dotyczącej podejmowanej działalności gospodarczej.
11. Pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego
Bank Gospodarstwa Krajowego udziela młodym bezrobotnym pożyczek na finansowanie kosztów
rozpoczęcia działalności gospodarczej, ze środków przekazanych na ten cel przez Ministerstwo
Gospodarki i Pracy. Wysokość pożyczki udzielonej na finansowanie kosztów rozpoczęcia
działalności nie może przekroczyć kwoty 40 tys. zł.
III. Środki z pozabankowych instytucji:
a) Pożyczki z funduszy Rozwoju Przedsiębiorczości
b) Pożyczki z Lokalnych Funduszy Pożyczkowych
c) Fundusze Poręczeń Kredytowych
Wnioski o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
bezrobotny składa we właściwym urzędzie pracy - dla Legionowa Powiatowy Urząd Pracy - 05-120
Legionowo, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
Osoby bezrobotne, które mają już teraz pomysł na własną działalność gospodarczą i chciałyby od
razu skorzystać z bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy też z
pożyczek z BGK, mogą w każdej chwili zgłosić się w tej sprawie do Powiatowego Urzędu
Pracy (dotacje) czy oddziału BGK (pożyczki), bez konieczności odbywania wcześniej szkoleń
teoretycznych i stażu.
Więcej informacji na stronie internetowej www.mgip.gov.pl oraz www.1praca.gov.pl

Podobne dokumenty