Lipiec 2010 - Parafia Miłosierdzia Bożego w Gozdowie wita

Transkrypt

Lipiec 2010 - Parafia Miłosierdzia Bożego w Gozdowie wita
Być świadkiem miłości na każdej drodze
Lipiec 2010 r.
************************************
NASZ MIESIĘCZNIK
PISMO KATOLICKIE PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W GOZDOWIE
Rok XII Nr 7(140)
Mamy lipiec, pierwszy miesiąc wakacji, czas urlopów, wyjazdów, pielgrzymek. Każdy z nas
zapewne planuje jakiś wyjazd, chce zobaczyć coś więcej, poznać nowych ludzi. Wsiadając za
kierownicę swojego pojazdu i przemierzając kolejne kilometry dostrzegamy nieogarnione sznury,
mknących z pędem pojazdów, każdy do swojego celu. To rzesze ludzi przemieszczających się
coraz sprawniej i coraz szybciej. To szlak komunikacyjny, gdzie spotykają się, a może lepiej, gdzie
mijają się ludzkie spojrzenia. Droga to także miejsce, gdzie rozgrywa się tyle ludzkich dramatów,
tragedii i nieszczęść. Każdy dzień to jakby nowa odsłona tych dramatów, z których większości
można by było uniknąć, gdyby nie ludzka brawura, lekceważenie elementarnych zasad ruchu czy
też nietrzeźwość. W tym kontekście, dzisiejsze drogi można zaliczyć do „areopagów”, gdzie
potrzebne jest światło Ewangelii, żeby człowiek nie zredukował siebie do roli bezosobowego
użytkownika pojazdu, żeby też nie panował na naszych drogach egoizm i arogancja; żeby
kierujący pojazdami i wszyscy użytkownicy dróg byli dla nas braćmi i siostrami.
Na tym „areopagu” panuje wciąż rozdźwięk między
życiem a wiarą. Wielokrotnie postawy kierowców i ich
zachowanie za kierownicą, są dalekie od
chrześcijańskich. Skutki takich zachowań są opłakane.
A przecież pojazdy mają służyć człowiekowi, służyć jego
życiu, ułatwiać to życie, czynić go lepszym
i skuteczniejszym. Często jednak jest inaczej. Pojazdy
stają się narzędziem niszczenia tego życia i szkodzenia
innym. To powinno prowadzić wszystkich kierowców do
twórczej refleksji.
Właśnie 25. lipca wspominamy św. Krzysztofa –
patrona podróżujących. Jest to dzień, kiedy modlimy się
w intencji wszystkich kierowców, posiadaczy
i użytkowników pojazdów. W tym dniu ma miejsce obrzęd
błogosławieństwa kierowców i pojazdów. Bardzo chcemy
by na nasze pojazdy spadła kropla święconej wody.
Umieszczamy w nich obrazek ze św. Krzysztofem,
różaniec czy inny symbol religijny. Pragniemy, aby Bóg
dotknął nasz i nasze pojazdy jakby czarodziejską różdżką
Św. Krzysztof, patron
oddalając od nas tragedie i nieszczęścia wypadków. By
kierowców i podróżujących
rozciągnął nad nami jakby ochronny parasol, który może
niezależnie od nas i naszych zachowań za kierownicą będzie nas ochraniał. Tymczasem Boże
błogosławieństwo nie jest dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Bóg pragnie, by Jego
błogosławieństwo dotknęło również naszego serca i je przemieniło, uczyniło lepszym, byśmy
rozsądnie, trzeźwo o odpowiedzialnie używali pojazdów mechanicznych i byśmy dzięki tym
pojazdom lepiej wypełnili przykazanie miłości. Więcej, byśmy kierując pojazdami dawali
świadectwo Miłości.
Świadectwo miłości na drodze to spojrzenie na drugiego człowieka, drugiego użytkownika
drogi, drugiego kierowcy jako na mojego bliźniego, brata i siostrę, towarzysza mojej drogi. Jako
chrześcijanin powinienem traktować ich wszystkich z życzliwością i sercem. To świadectwo
wyraża się w trosce o bezpieczeństwo na naszych drogach. Jak podają badania w tym zakresie,
to 80% zależy od bezpiecznych zachowań na drodze. Bądźmy więc świadkami miłości na naszych
dogach patrząc na wzór miłosiernego Samarytanina, który pomógł człowiekowi w potrzebie.
W tym numerze:
Nasz kalendarz – lipiec 2010 r.
Czy wiesz co nosisz?
Zrozumieć Eucharystie – cz. 5
Polscy kierowcy pomagają misjonarzom - MIVA
Wybory prezydenckie 2010
Co u nas słychać? – cz. 88. Wywiad miesiąca
Z życia parafii – czerwiec 2010 r.
2
3
4
5
6
7
8
NASZ MIESIĘCZNIK
Rok XII Nr 7(140)
NASZ KALENDARZ
- LIPIEC 2010 R.
1. I Czwartek miesiąca. Dzień powszedni
Po Mszy św. w Gozdowie „Godzina Święta”
+Julian Guz 2006
INTENCJA OGÓLNA
Aby we wszystkich krajach wybory władz
odbywały się zgodnie z zasadami
sprawiedliwości, jawności i uczciwości.
INTENCJA MISYJNA
Aby chrześcijanie wszędzie, a zwłaszcza
w wielkich ośrodkach miejskich, starali się
wnosić istotny wkład w szerzenie kultury,
sprawiedliwości i pokoju.
WYDARZENIE MIESIĄCA
2. I Piątek miesiąca. Dzień powszedni
Odwiedziny chorych od godz. 15.00.
3. I Sobota miesiąca. Święto św. Tomasza Apostoła
+Józef Błazik 2008
O godz. 21.00 w Gozdowie Apel Jasnogórski i modlitwy o beatyfikację Jana Pawła II
IV DIECEZJALNA PIELGRZYMKA RODZIN
DO MATKI BOŻEJ W TOMASZOWIE LUB.
4. XIV NIEDZIELA ZWYKŁĄ
Czyt. Iz 66,10-14c; Ga 6, 14-18 Łk 10,1-12.17-20
+Katarzyna Procnal 2009
5. Poniedziałek. Dzień powszedni
6. Wtorek. Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
7. Środa. Dzień powszedni
8. Czwartek. Wspomnienie św. Jana z Dukli
+Józefa Gontar 2001
9. Piątek. Dzień powszedni
10. Sobota. Dzień powszedni
11. XV NIEDZIELA ZWYKŁA
Czyt. Pwt 30,10-14 Kol 1,15-20 Łk 10,25-37
+Kazimiera Wielgórska 2003
12. Poniedziałek. Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
+Jan Frankiewicz 2003
13. Wtorek. Wspomnienie śś. Pustelników Andrzeja i Benedykta
14. Środa. Dzień powszedni
15. Czwartek. Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła
+Antoni Hubka 2008
16. Piątek. Wspomnienie NMP z Góry Karmel
Dziś centralne uroczystości odpustowe i spotkanie rodzin w Tomaszowie Lubelskim
Także dziś odpust w Nabrożu
17. Sobota. Dzień powszedni
18. XVI NIEDZIALA ZWYKŁA
Czyt. Rdz 18, 1-10a Kol 1, 24-28 Łk 10, 38-42
Dziś odpust w par. św. Mikołaja w Hrubieszowie
19.
20.
21.
22.
Poniedziałek. Dzień powszedni
Wtorek. Wspomnienie bł. Czesława, prezbitera
Środa. Dzień powszedni
Czwartek. Wspomnienie św. Marii Magdaleny
+Henryk Ciucki 1999
23. Piątek. Święto św. Brygidy – Patronki Europy
24. Sobota. Wspomnienie św. Kingi
+Władysław Lisowski 2007
25. XVII NIEDZIALA ZWYKŁA
Czyt. Rdz 18, 20-32 Kol 2, 12-14 Łk 11,1-13
Dziś po każdej Mszy św. błog. kierowców i pojazdów mechanicznych
26. Poniedziałek. Wspomnienie śś. Joachima i Anny, Rodziców NMP
27.
28.
29.
30.
31.
+Józefa Bajer 2002
Wtorek. Dzień powszedni
Środa. Dzień powszedni
Czwartek. Wspomnienie św. Marty
Piątek. Dzień powszedni
Sobota. Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli
Str. 2
Piątek, 16 lipca br.
Godz.12.00 – Uroczysta Msza św. pod
przew. Ks. Bpa Ryszarda Karpińskiego z
Lublina. Po Mszy św. Akta Zawierzenia
Rodzin przez Pasterza Diecezji Ks. Bpa
Wacława Depo.
REDAKCJA:
Parafia Rzymskokatolicka
Miłosierdzia Bożego
w Gozdowie.
tel. (0-84)65 73 227
Adres internetowy:
www.gozdow.zam-lub.pl
Redaktor naczelny
i wydawca czasopisma:
ks. dr kan. Stanisław Solilak
– proboszcz parafii.
Współpracownicy:
Wanda Góra i Maria Prus.
NASZ MIESIĘCZNIK
Rok XII Nr 7(140)
Czy wiesz co nosisz?
Yin - Yang. Oznacza rówKrzyż Celtycki wywodzi się
nowagę
między
siłami
z wierzeń pogańskich, atrybut boga
przeciwnymi:
negatywnymi
Odyna (Wodana). Współcześnie
i pozytywnymi; pole białe i pole
nawiązują do niego neopoganie
czarne; dobro/zło. „NEW AGE”
i nacjonaliści. Skinhedzi korzystają
twierdzi, że Bóg i Lucyfer
ze znaku w zastępstwie zakazanej
uzupełniają się, gdyż siły
swastyki.
przeciwne są działaniem tej
Symbolizuje most do innego
samej boskiej osobowości.
świata, wyższej energii i wiedzy.
Koncepcja Yin i Yang pochodzi z antycznej filozofii
Poprzeczne ramiona znaku oznaczają świat niematerialny,
ramię pionowe świat fizyczny, ziemski. Do tego dochodzi chińskiej i metafizyki. Opisuje ona dwie pierwotne i przeciwne,
oparte na ramionach koło, symbol jedności i kompletności. lecz uzupełniające się siły, które odnaleźć można w całym
Istnieje też „schrystianizowana” forma krzyża z przedłużonym wszechświecie.
Yin (dosłownie rozumiane jako „zacienione miejsce,
dolnym ramieniem.
północne zbocze (wzgórza), południowy brzeg (rzeki),
Krzyż Nerona, złamany
zachmurzenie, zaciemnienie”) reprezentowana przez czerń
krzyż ale bez okręgu,
i Księżyc oznacza bierność, uległość, smutek, chłód i zimę,
symbol walki z chrześcisymbolizuje żeński aspekt natury, introwersję oraz liczby
jaństwem.
parzyste; odpowiada jej noc oraz dusza po. Yin symbolizuje
W okultyzmie oznaka
woda lub ziemia. Wszyscy urodzeni w nieparzystych latach.
upadku
chrześcijaństwa,
Yang (dosłownie rozumiane jako „nasłonecznione miejsce,
pogański znak czarnej
południowe zbocze (wzgórza), północny brzeg (rzeki), światło
magii, do którego nasłoneczne”) reprezentowana przez biel i Słońce oznacza siłę,
wiązywało hitlerowskie SS.
aktywność, radość, ciepło i lato, symbolizuje męski aspekt
W satanizmie znak używany podczas odprawiania
natury, ekstrawersję oraz liczby nieparzyste; odpowiada jej
czarnych mszy. Pacyfa, pacyfka (ang. peace – pokój), znak
dzień, niebo oraz dusza hun. Yang symbolizuje ogień lub
rozpoznawczy pacyfistów.
wiatr. Wszyscy urodzeni w parzystych latach.
Pierścień atlantów. Jeden
Wstążka
przeplatana.
ze sposobów działania zła,
Symbol
bezgranicznego
zniewolenia i odwrócenia od
połączenia
z
mocami
Jezusa, jedynego Uzdrowszechświata,
związek
wiciela i Obrońcy człowieka.
doskonały, nieprzerwany,
Moc znaku ma dawać
niezaprzeczalny.
bardzo silną ochronę przed
Ubóstwianie mocy materialnego świata.
agresją i złem z zewnątrz,
Jednorożec. Symbol wolności
przed wypadkami, także
seksualnej, miłość lesbijska,
przed klątwą i urokami.
Handlarze pierścieniami atlantów zapewniają, że talizman ten homo-seksualizm, seks grupowy,
stwarza niezwykle skuteczną ochronę przed wszelkiego itd.
rodzaju złem: agresją, wypadkami, kradzieżą, a także przed
klątwami i urokami. Ponadto - według nich - przedmiot ten
zapobiega wielu (jeśli nie wszystkim) chorobom czy wręcz
Gwiazda
pięcioramienna.
z nich uwalnia. Jednym słowem, pierścień ten przynosić ma
Pentagram to symbol magii
szczęście. Wielu ludzi w to wierzy, skoro go kupuje i nosi.
czarnoksięskiej, często z wpisaną
głową kozła, co ma oznaczać
Krzyż z kokardą. Symbol pogardy dziewictwa
szatana jest obraźliwą aluzją do
i symbol możliwości wyboru partnera według
Jezusa. Dwa rogi w górę: oznacza
osobistego uznania. Jest to zwrot do
królestwo Lucyfera, dwa rogi
starożytnego
pogaństwa,
w
którym
w dół: człowiek jest bogiem. Niektóre muzyczne zespoły
praktykowano rytualne hulanki, orgie, itp.
przyjęły te symbole jako gwarancja sukcesu.
Str. 3
NASZ MIESIĘCZNIK
Rok XII Nr 7(140)
Zrozumieć Eucharystie – cz. 5
Różnicowanie się liturgii w „złotym okresie”
twórczości eucharystycznej (IV – VII w.), cd.
LITURGIA ZACHODNIA
Obok omawianych „liturgii wschodnich” drugą wielką
„rodzinę” liturgiczną stanowi bogata gałąź tzw. „liturgii
zachodnich”. Przyjmuje się na ogół podział liturgii na:
gallikańską i rzymską. W ich obrębie są jeszcze „ryty” czy
„obrządki”.
- Liturgia gallikańska
Są tutaj cztery zasadnicze formy związane z pewnymi
centrami, tj.:
1) liturgia ściśle gallikańska (galijska);
Charakteryzuje ją wystawność, przepych i splendor.
Dostrzegamy to po tekstach modlitw, teologicznej treści oraz
uroczystej celebracji.
2) liturgia mediolańska (ambrozjańska),
Krzewicielem tej liturgii był św. Ambroży, biskup
Mediolanu. Jest ona w zasadzie podobna do liturgii
rzymskiej, ale są tutaj pewne nowatorskie obrzędy, np.
umycie nóg neofitom zaraz po chrzcie. Jeszcze do naszych
czasów sprawowana jest liturgia wg tego rytu.
3) liturgia mozarabska (hiszpańsko-wizygocka);
Jest to stara i bogata liturgia hiszpańska. Głównym
krzewicielem tej liturgii był biskup Sewilli Izydor (+636 r.).
Teksty są bogate i rozwlekłe.
4) liturgia celtycka
Rozwijała się ona głównie w Irlandii, w klasztorach
benedyktyńskich. Szerzył ja szczególnie misjonarze
iroszkoccy o tym samym imieniu św. Kolumbana. Z Irlandii
przeniesione tę liturgię na tereny dzisiejszej Anglii i Szkocji,
a nawet do Francji. Nie posiadamy dostatecznie dużo
dokumentów by odtworzyć jej przebieg.
- Liturgia rzymska
Ta liturgia jest najbardziej charakterystyczną dla Kościoła
zachodniego. Zapanowała niemal powszechnie w Kościele
łacińskim, jako liturgia stolicy chrześcijaństwa. Tutaj można
wyróżnić dwa ośrodki, które dały nazwę konkretnym
liturgiom:
1) liturgia północno – zachodniej Afryki (Kartagina)
Źródłem informacji są wybitni Ojcowie Kościoła
afrykańskiego: Tertulian, św. Cyprian i św. Augustyn.
„Afrykańczycy” nazywali Mszę św.: „uroczystością Pańską”,
Dominica, Ofiarą Pańską, Ofiarą naszą. Struktura Mszy św.
w tym rycie jest podobna do omawianych wcześniej. Różne
są tylko modlitwy wstawiennicze.. Sprawowano ją także za
zmarłych i „za męczenników”, czyli ku ich czci. Dniem
sprawowania nie była tylko niedziela, ale także inne dni,
nawet każdego dnia. Synody afrykańskie porządkowały
teksty liturgiczne.
2) liturgia ściśle rzymska (Rzym – miasto papieskie)
Ta liturgia jest najważniejszą spośród „liturgii łacińskich”.
Między III, a IV wiekiem Rzym przechodzi już na język
łaciński. Najdonioślejszym tekstem tego okresu jest tzw.
„Kanon Rzymski”, anafora, czyli Modlitwa Eucharystyczna.
Jej tekst znajduje się w dziele św. Ambrożego (+397) pt.
„De sacramentis”. W bazylikach rzymskich do obrzędów
mszalnych wprowadzono wówczas potrójną procesję: na
wejście, z darami ofiarnymi i na Komunię. Podczas tych
procesji śpiewano psalmy z antyfonami. Każdą z procesji
kończyła odpowiednia modlitwa: Procesję na wejście –
kolekta, procesje z darami – super oblata, zwana później
sekretą, a dziś modlitwą nad darami; procesję komunijną –
postcommunio (modlitwa pokomunijna). Czytania biblijne
zredukowano do dwóch, tj. lekcji i Ewangelii. Zanikło
czytanie ciągłe, a dobierano specjalne perykopy.
W tym też okresie rozwinęło się budownictwo sakralne,
budowa bazylik w Rzymie. Ołtarz był orientowany ku
wschodowi, wejście od zachodu. Wierni patrzyli na wschód,
skąd ma przyjść powtórni Chrystus. Nad ołtarzem budowano
cyborium, przed ołtarzem balustradę, która przekształciła się
w lektorium, powstają oddzielne nawy od absydy. Zdobiono
ściany bazylik, szczególnie sklepienie. Papież Grzegorz
Wielki (590-604) zadbał o muzykę kościelną.
Ks. Stanisław
Str. 4
NASZ MIESIĘCZNIK
Rok XII Nr 7(140)
Polscy kierowcy pomagają misjonarzom – MIVA Polska
również w tym roku, w niedziele 25 lipca. Misjonarza
w zamian otoczą nas soją modlitwą, abyśmy mogli
szczęśliwie
podróżować.
Pamiętajmy
również
o zachowywaniu przepisów drogowych, a także „Przykazań
dla kierowców MIVA Polska”. Oto one:
Jesteś kierowcą na drogach i nie jesteś na niej sam.
Ponad wszystkich jest Pan Bóg Twój, wiec zawsze
pamiętaj:
1. Nie będziesz egoistą na drodze.
2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach
wobec innych ludzi.
3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa,
kiedy wyruszasz w drogę – umiej też podziękować.
4. Szanuj pieszych.
5. Nie zabijaj – bądź trzeźwy.
6. Zapnij pasy będziesz bezpieczny.
7. Nie bądź brawurowy w prędkości.
8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
9. Pomagaj potrzebującym na drodze.
10. Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj pracę
naszej Policji.
MIVA - z ang. Mission Vehicle Association, czyli
Stowarzyszenie na rzecz misyjnych środków transportu.
MIVA Polska powstała w roku 2000 - w roku Wielkiego
Jubileuszu. Celem jej działania jest pomoc polskim
misjonarzom
w
zakupie
środków
transportu.
Misjonarze polscy pracujący w ponad 90 krajach świata
(przeważnie Trzeciego Świata) potrzebują naszej pomocy
w zakupie różnych środków transportu: samochodów
(terenowych), motorów, rowerów, łodzi, silników do łodzi,
traktorów a nawet zwierząt pociągowych.
Poprzez Akcję Św. Krzysztof MIVA Polska wraz
z polskimi kierowcami i ludźmi dobrej woli pomaga
w zakupie misyjnych pojazdów. Odpowiedni i mocny pojazd
to sprawa wielkiej wagi w pracy na misjach, bo pomaga w:
1. docieraniu do odległych kościołów i kaplic, regularnej
Modlitwa kierowcy
pracy duszpasterskiej w wielu oddalonych od siebie
Boże, daj mi pewną rękę i bystre oko, abym
i trudno dostępnych miejscach;
nikomu
nie
wyrządził
żadnej
szkody.
2. transporcie chorych i potrzebujących pomocy;
Nie pozwól Dawco życia, bym się stał
3. niesieniu pomocy charytatywnej i medycznej;
przyczyną śmierci lub kalectwa, a także zachowaj
4. budowach kaplic, przedszkoli i szkół;
5. ratowaniu ludzi w czasie klęsk żywiołowych czy od nieszczęścia i wypadku. Pohamuj pokusę
wojny.
nadmiernej szybkości. Oby piękno stworzonego
Akcja Św. Krzysztof - to apel MIVA Polska do przez Ciebie świata i radości Twojej łaski
kierowców, aby jako podziękowanie za bezpiecznie towarzyszyły mi na zawsze.
przejechane kilometry złożyli dar na misyjne środki
Amen.
transportu. Hasło „1 grosz za 1 km".
Każdy, kto wesprze naszą akcję poprzez wpłatę na nasze
konto otrzyma pocztą potwierdzenie z podziękowaniem oraz
honorową Kartę „Przyjaciela MIVA Polska” i naklejki
z modlitwą kierowcy!
Na przestrzeni 10 lat MIVA Polska przekazała pomoc na
blisko 350 pojazdów dla polskich misjonarzy i misjonarek. Są
to głównie samochody terenowe, motocykle, rowery,
ambulanse, a także: busy, riksze, konie, statki i łodzie. Jest to
piękne świadectwo miłości polskich kierowców i wszystkich
ludzi dobrej woli dla tych, którzy poświęcają swoje zdrowie
i siły dla sprawy Ewangelii. W ich posłudze pojazd
mechaniczny to nieocenione narzędzie ewangelizacji. Po
drogach i bezdrożach, przedzierając się przez busz,
wspinając się przez góry, przeprawiając się przez rzeki,
w odległych wioskach i slumsach, śpieszą tymi pojazdami
z Dobrą Nowiną do człowieka. Jak wieloraka jest posługa
Przykład pomocy MIVA Polska – ambulans
misyjna tak wielorakie są potrzeby i funkcje pojazdów
misjonarzy. Bogu niech będą dzięki za pomoc od polskich
kierowców za każdy ofiarny grosz. Zechciejmy ich wesprzeć
Str. 5
NASZ MIESIĘCZNIK
Rok XII Nr 7(140)
Wybory prezydenckie – 2010 r.
W niedzielę, 20 czerwca 2010 r. Odbyły się przyspieszone,
po tragicznej śmierci prof. Lecha Kaczyńskiego, wybory
Prezydenta Rzeczpospolitej.
Wyniki wyborów w Polsce:
1. Komorowski Bronisław (PO) – 41,54 %. Głosowało
na niego 6.981.319 wyborców
2. Kaczyński Jarosław (PiS) – 36,46 %. Otrzymał
6.128.255 głosów.
Obaj kandydaci spotkają się w II turze, która odbędzie się
4 lipca br. Pozostali kandydaci otrzymali następującą ilość
głosów:
3. Napieralski Grzegorz (SLD) – 13,68 %
4. Korwin – Mikke Janusz
– 2,48 %
5. Pawlak Waldemar (PSL)
– 1,75 %
6. Olechowski Andrzej
– 1,44 %
7. Lepper Andrzej (Samoobrona) – 1,28 %
8. Jurek Marek (PR)
- 1,06 %
9. Ziętek Bogusław
– 0,18 %
10. Morawiecki Kornel
– 0,13 %
Frekwencja w całej Polsce wyniosła 54,94 %
***************
W naszej parafii głosowania odbyły się w dwóch lokalach.
W lokalu nr 2 w Gozdowie, gdzie glosowali również
mieszkańcy Alojzowa, którzy nie należą do naszej parafii,
głosowało 47,32 % uprawnionych do glosowania. Wyniki są
następujące:
1. Kaczyński Jarosław
- 250 głosów, tj. 57,73 %
2. Komorowski Bronisław - 88 głosów, tj. 20,32 %
3. Napieralski Grzegorz
- 61 ,,
14,08 %
4. Lepper Andrzej
- 10 ,,
2,3 %
5. Pawlak Waldemar
- 9 ,,
2,07 %
6. Jurek Marek
- 6 ,,
1,38 %
7. Korwin- Mikke Janusz
- 4 ,,
0,92 %
8. Ziętek Bogusław
- 3 ,,
0,69 %
9. Olechowski Andrzej
- 2 ,,
0,46 %
10. Morawiecki Kornel
- 0 ,,
0,0 %
W niedzielę, 4 lipca br. odbyła się II tura:
W lokalu w Gozdowie głosowało 47,53 % uprawnionych.
Wyniki:
1. Kaczyński Jarosław – 311 głosów, tj. 71,99 %
2. Komorowski Bronisław – 123 głosy, tj. 28,01 %.
W lokalu w Podhorcach głosowało 50,5 % uprawnionych.
Wyniki:
1. Kaczyński Jarosław
– 253 głosy, tj. 82,68 %
2. Komorowski Bronisław – 53 głosy, tj. 17,32 %
***************
GMINA WERBKOWICE
1. Kaczyński Jarosław
2. Komorowski Bronisław
POWIAT HRUBIESZÓW
1. Kaczyński Jarosław
2. Komorowski Bronisław
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
1. Kaczyński Jarosław
2. Komorowski Bronisław
– 72,06 %
– 27,94 %.
- 64,6%
– 35,4 %.
– 62,85 %
– 37,15 %.
***************
W całej Polsce wybory wygrał Bronisław Komorowski
uzyskując 8 mln 933 tys. 887 głosów, tj. 53,01 %.
Jarosław Kaczyński zdobył 7 mln 919 tys. 134 głosy, tj.
46,99 %.
Frekwencja wyniosła 55,31 % uprawnionych do
glosowania.
***************
… śmiać się w parafii
Pewnego dnia, podczas Mszy św., pojawia się znienacka
szatan, patrzy wielkimi ślepiami po ludziach, uśmiecha się
szyderczo i siada na ołtarzu. Ludzie uciekają z kościoła
i tylko jeden staruszek się nie rusza i patrzy na bestię.
Wreszcie szatan podchodzi do niego i pyta:
W lokalu nr 3 w Podhorcach, gdzie głosowali również - Czy nie wiesz kim jestem?
mieszkańcy Wilkowa, którzy również nie należą do naszej - Oczywiście, że wiem.
parafii, głosowało 47,1 % uprawnionych do głosowania. - I nie boisz się mnie?
Wyniki:
- Ani trochę.
1. Kaczyński Jarosław
- 196 głosów, tj. 68,77 %
Szatan lekko się zdziwił.
2. Komorowski Bronisław - 46 głosów, tj. 16,14 %
- Mnie się wszyscy boją, a ty nie? Dlaczego się nie boisz?
3. Napieralski Grzegorz
- 61 ,,
7,36 %
- Jestem żonaty z twoją siostrą od 48 lat
4. Lepper Andrzej
- 10 ,,
3,5 %
Pawlak Waldemar
- 10 ,,
3,5 %
6. Jurek Marek
- 1
,,
0,35 %
Olechowski Andrzej
- 1
,,
0,35 %
8. Korwin – Mikke Janusz
- 0 ,,
0,0 %
Morawiecki Kornel
- 0
,,
0,0 %
Ziętek Bogusław
- 0
,,
0,0 %
Str. 6
NASZ MIESIĘCZNIK
Rok XII Nr 7(140)
Co u nas słychać ? – cz. 88
Wywiad z p. Aleksandrem Wojturskim z Gozdowa, przeprowadzony przez Marię Prus.
Tradycyjnie, na początku naszej rozmowy, proszę się ważna. Osoby wykształcone właśnie w tym kierunku mogły
przedstawić.
większym stopniu trafić do ludzkich serc. Nierzadko też homilia
Nazywam się Aleksander Wojturski. Urodziłem się staje się wykładem akademickim, niezrozumiałym dla
w 1964 roku. Od 5 lat jestem żonaty i od tego czasu większości osób. W ten sposób trudno jest wyciągnąć
mieszkam w Gozdowie. Obecnie nie pracuję, jestem na wartość duchową ze słów kapłana.
rencie. Zajmuję się także rolnictwem, co traktuję jednak
Czas wakacji sprzyja rozluźnieniu praktyk religijnych.
bardziej jako hobby.
Jak skutecznie połączyć życie w łączności z Kościołem
Został Pan wybrany wiceprzewodniczącym Rady i wypoczynek?
Duszpastersko – Ekonomicznej w naszej parafii. Czy
Z pewnością można to połączyć. Jeżeli to zorganizowana
mógłby Pan powiedzieć kilka słów o jej działalności?
kolonia czy wycieczka można zorientować się w historii
Przewodniczącym Rady z urzędu jest Ksiądz Proboszcz. danej świątyni, zwiedzić ją (umówić się w tym celu
Natomiast forma wyboru samej Rady zmieniła się w tym z proboszczem danej parafii), i jednocześnie uczestniczyć
roku, tak więc stała się ona o wiele bardziej formalna. Do tej we Mszy św. Uważam, że sport, zabawa, jeśli mają miejsce
pory mieliśmy 3 spotkania. Ksiądz Stanisław ma wiele w Dzień Pański muszą być poprzedzone spotkaniem
pomysłów, przedstawia je nam i dyskutujemy o nich. Myślę, z Bogiem. Nie wolno bowiem mieć wakacji bez Boga, o ile
że dobrym pomysłem byłoby, aby parafianie zgłaszali nam ktoś czuje się prawdziwym katolikiem. Jeśli jesteśmy, np.
swoje sprawy, abyśmy mogli je omówić. Podsumować w miejscowości gdzie jest cerkiew prawosławna również
działalność będziemy mogli dopiero pod koniec roku, jednak możemy uczestniczyć we Mszy św., a jednocześnie poznać
na razie nie możemy mieć żadnych zastrzeżeń.
odmienną kulturę religijną.
Jakie zadania wyznaczyła sobie Rada na najbliższą
Niedawno Kościół w Polsce cieszył się z beatyfikacji
przyszłość?
ks. Jerzego Popiełuszki. Jakie wspomnienia wiąże Pan
Na razie w polu naszych działań pozostaje troska z kapelanem Solidarności?
o dokończenie obecnych inwestycji, a także zabezpieczenie
Doskonale pamiętam ten czas, gdy doszło do porwania,
dachów, rynien itp. Natomiast jeśli chodzi o kolejne działania zabicia i późniejszego odnalezienia ciała ks. Popiełuszki.
to musimy zachować ostrożność, choć co prawda jesteśmy Podobne barbarzyństwo nigdy nie powinno mieć miejsca,
na niewielkim plusie w kwestiach finansowych. Myślę, że jest to najgorszy sposób pozbycia się wroga, bo za takiego
w przyszłości zostaną podjęte kolejne inwestycje.
komuniści uważali zamordowanego kapłana. Ks. Jerzy
Na początku czerwca przeżywaliśmy w naszej parafii nikogo nie wymieniał z nazwiska na swoich płomiennych
Misje św. Jak z perspektywy miesiąca ocenia Pan kazaniach dla robotników, gdy mówił „zło”, wszyscy
wydarzenia z nimi związane?
utożsamiali je z ówczesną władzą. Ufam jednak, że śmierć
Odnosiłem takie wrażenie, że nie wszyscy poważnie ks. Popiełuszki poruszyła serca, także po stronie Jego
potraktowali ten niezwykle ważny dla naszej parafii tydzień. przeciwników. Dla robotników stał się symbolem, umożliwił
Nawet na rekolekcjach pojawiało się więcej osób. Misje przetrwanie do 1989 roku. Ksiądz Jerzy jest najbardziej
powinny być punktem zwrotnym. Spodziewałem się więc, że znaną ofiarą systemu, choć było ich o wiele więcej. Osoba
będzie nimi duże zainteresowanie, szczególnie wśród kapłana nie pozwala nam o nich zapomnieć. Możemy mieć
młodzieży. Na wnioski jeszcze za wcześnie, a na owoce nadzieję, że dziś Polsce nie będą potrzebni męczennicy za
będziemy musieli poczekać. Czy misje były naprawdę, czy prawdę.
do Kościoła szło się „na pokaz”? Mam nadzieję, że nie,
Czy na koniec chciałby Pan powiedzieć coś
a ludzie choćby w niewielkim stopniu zmienili swoje relacje, Czytelnikom Naszego Miesięcznika?
np. z sąsiadami.
Chciałbym zachęcić wszystkich do czytania Naszego
Czy podobne inicjatywy są w Kościele istotne Miesięcznika. Niech każdy kto ma jakieś pomysły na artykuły
i potrzebne?
zwróci się z nimi do Księdza Proboszcza. Poza tym osoby
Inicjatywy tak jak najbardziej powinny być podejmowane. kupujące gazetkę, uiszczając odpowiednie należności,
Jednak potrzeba znaleźć taką formę, która trafiłaby pozwalają na dalsze wydawanie gazetki. Jako
w sposób prawdziwy do ludzi. W naszym regionie, np. nie wiceprzewodniczący Rady Duszpastersko- Ekonomicznej
było klęsk żywiołowych, dlatego niektórzy ludzie sądzą, że mam nadzieję, że nasze inicjatywy będą przyjmowane
są „samowystarczalni”, nie potrzebują innych, a tym bardziej z otwartością i chęcią współpracy, gdyż nasze działania
Boga - zbliżenie się z Nim w czasie rekolekcji, czy misji mają na uwadze dobro całej parafii, a więc wszystkich ludzi.
może wydawać się nie tak istotne.
Dziękuję za rozmowę.
Ponadto kwestia doboru kaznodziei jest niezwykle
Str. 7
NASZ MIESIĘCZNIK
Rok XII Nr 7(140)
Z życia parafii
5. Sobota, była dniem pojednania rodzin. Odbyły się
nabożeństwa odnowy religijnej rodzin. Wieczorem
o 21.00 w Gozdowie Apel Jasnogórski i zawierzenie
parafii Matce Bożej.
- czerwiec 2010 r.
1. Trzeci dzień misyjny. Przed południem w naszych
kościołach odbyły się nabożeństwa dla matek z małymi
dziećmi, błogosławieństwo dzieci oraz matek
oczekujących potomstwa. Po południu, w kaplicy
cmentarnej ks. Proboszcz celebrował Mszę św.,
a o. Wenancjusz wygłosił okolicznościową homilię.
Niestety padał deszcz i procesja za zmarłych była
skrócona.
Nabożeństwo odnowy religijnej rodzin w Gozdowie
6. Zakończenie Misji św. W Podhorcach o godz. 9.00
odbyła się procesja z krzyżem misyjnym, który nieśli
mężczyźni, kobiety, młodzież żeńska i dziewczęta oraz
młodzież męska i chłopcy. Przy kościele nastąpiło
poświęcenie i ustawienie odnowionego krzyża misyjnego,
a następnie Msza św. z homilią o. Wenancjusza,
zawierzenie parafii Miłosierdziu Bożemu. Następnie
w Gozdowie, takie samo nabożeństwo, z tym że procesja
z krzyżem była po Mszy św. Był to szczególny czas dla
Msza św. w kaplicy cmentarnej
naszej parafii. Szkoda tylko, że nie wszyscy parafianie
2. Czwarty dzień misyjny był dniem spowiedzi św. Odbyły
skorzystali z tego czasu łaski.
się nabożeństwa pokutne i przebłagalne. Pod wieczór
nastała ulewa. Nie wszyscy mieszkańcy skorzystali ze
spowiedzi.
3. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
O godz. 8.00 w kościele w Gozdowie o. Wenancjusz
przewodniczył Mszy św. z homilią. Następnie odbyła się
procesja eucharystyczna w kierunku Podhorzec. Po
obfitych opadach nastała piękna, słoneczna pogoda.
Procesję poprowadził o. Maciej z ks. Proboszczem. Dwie
stacje były w Gozdowie, a dwie w Podhorcach (trzecia
w kaplicy cmentarnej). Po procesji ks. Proboszcz
celebrował Mszę św. w kościele w Podhorcach, a
o. Maciej wygłosił homilię. Po południu były jeszcze
Ustawienie krzyża misyjnego w Podhorcach
nieszpory eucharystyczne.
Boże Ciało – procesja eucharystyczna
4. Szósty dzień misji – dzień chorych i osób starszych.
Przed południem były celebrowane Msze św. podczas
których 91 osób zostało umocnionych sakramentem
chorych. Po południu, pozostałych chorych ks. Proboszcz
wraz z o. Maciejem odwiedzili w ich domach.
Procesja z krzyżem misyjnym w Gozdowie
13. Nabożeństwo fatimskie w Podhorcach.
17. Przy kościele parafialnym zamontowano 9 kolejnych,
metalowych przęseł.
20. Wybory prezydenckie. Zobacz wyniki na str. 6.
25. Zakończenie roku szkolnego 2009/10.
Str. 8

Podobne dokumenty