MultiGrip Okucia Bud..

Komentarze

Transkrypt

MultiGrip Okucia Bud..
Cl/SfB
£¥CZNIKI
BUDOWLANE
GRUDZIEÑ
05
MultiGrip
(22.3)
(35.1)
(35.3)
Hh2
Jh2
ZawartoϾ katalogu
Symbol
Strona
1
Wsporniki Belek SPH
04
2
Maxi Speedy - wsporniki belek
06
3
Wieszaki Speedy
08
4
Taœmy Usztywniaj¹ce
10
5
Œledzie Belek Stropowych
11
6
Klips Wi¹zara
11
7
Kotwy Œcian Warstwowych
12
8
Klamra Oœcie¿nicy
13
9
Stalowa Ceg³a Wentyluj¹ca
13
10
Kotwy Uniwersalne
14
11
P³ytka k¹towa
15
12
K¹towniki In¿ynierskie
16
13
£¹czniki pierœcieniowe
18
16
P³ytki perforowane BAT 'U'
18
14
P³ytki Podzia³u
19
Klamra Okienna
20
K¹townik Podwaliny
20
Klips Wêz³owy
21
P³ytka Bezpieczeñstwa
21
Taœma Monta¿owa
21
Siatka Wentylacyjna Okapu
22
Klips Drewnianego Podestu
23
System £¹czenia Œcian Cobra
24
Siatka Zbrojeniowa Exmet
27
Wzmocnienie Murów Ceglanych
28
Ogranicznik rolowany
28
GwoŸdzie
28
Listwy Startowe Œcian
29
02
15
Timber Engineering
Hardware
Produkty oznaczone tym znakiem spe³niaj¹
schemat postêpowania aprobacyjnego
przeprowadzonego przez instytut badañ elementów konstrukcyjnych, TRADA
Certificate Number 027/004
Podane dopuszczalne obci¹¿enia bazuj¹ na
suchym drewnie klasy C16, przy klasie
u¿ytkowania 1 lub 2 (Eurocode 5)
16
12
8
1
2
10
9
MultiGrip
Po³¹czenia Konstrukcyjne
16
4
14
5
6
11
7
03
15
13
3
7
Wsporniki belek SPH
Wspornik BAT S.P.H to jednoczêœciowy
³¹cznik drewna do konstrukcji murowej.
75mm
Charakterystyka
Wymagania monta¿owe
- jednoczêœciowa, nie spawana konstrukcja
Tylna powierzchnia wspornika musi równo
- szersza obmurowywana pó³ka, w celu prze
przylegaæ do œciany.
niesienia wiêkszych obci¹¿eñ w murach o
Opierane elementy musz¹ byæ obciête pod
wytrzyma³oœci od 2.8N/mm2
k¹tem prostym i dochodziæ do tylnej œcianki
- produkowane ze stali ocynkowanej zgodnie z
norm¹ : BS EN 10142:1991, DX51D + Z600,
o gruboœci 2mm.
- 75mm d³ugoœci podparcie
wspornika. Dopuszczalna maksymalna
szczelina to 6mm.
Przed przy³o¿eniem jakichkolwiek obci¹¿eñ
do wspornika, nale¿y wymurowaæ warstwy na
wysokoϾ co najmniej 675mm ponad poziom
- otwory na gwoŸdzie nie s¹ wspó³osiowe
pó³ki.
- bogaty zestaw standardowych szerokoœci:
Mocowanie:
38, 44, 50, 63, 75, 100, 125 oraz 150mm.
We wszystkie dostêpne otwory nale¿y wbiæ
ocynkowane gwoŸdzie skrêtne kwadratowe
typu o œrednicy 3,75mm i d³ugoœci 30mm.
04
- wsporniki pasuj¹ce do belek kompozytowych
Typ Standardowy‘S’
Zaleca siê wykonanie podciêcia dolnej czêœci
tzw. "I", oraz o jeszcze wiêkszych szerokoœci
belki opartej we wsporniku, uzyskuj¹c w ten
ach (150 - 225 mm), dostêpne na zamówie-
sposób równ¹ powierzchniê dla warstw
nie.
wykoñczenia.
Typ Zwrotny ‘R’
(Typ "R" jest to standardowy wsporniki "S" z
dodatkow¹ p³ytk¹ zwrotn¹) mocowan¹ nitami
Jak zamówiæ/stosowaæ
wsporniki BAT SPH
Typ "S" Nale¿y okreœliæ wymiary belki
- wysokoϾ (a)
- szerokoϾ (b)
Wsporniki pakowane w pude³kach o minimalnej iloœci sztuk, w zale¿noœci od rozmiaru.
TYPY "R" oraz "ST" (na zamówienie)
TYP obejmuj¹cy "ST"
Proszê okreœliæ wymiary belki
(Typ "ST" to dwa standardowe wsporniki "S" spiête
- wysokoϾ (a)
ze sob¹ p³ytk¹ ³¹cznikow¹) mocowan¹ nitami.
- szerokoϾ (b)
- górnej pó³ki (aby dopasowaæ do gruboœci
muru) Wsporniki wykonywane na zamówienie
wg wymaganej iloœci.
Zarówno typy 'R' jak i 'ST' pozwalaj¹ na dok³adn¹ regulacjê po³o¿enia równie¿ wtedy, gdy warstwy powy¿ej
zosta³y ju¿ wymurowane..
MultiGrip
Po³¹czenia Konstrukcyjne
Dopuszczalne obci¹¿enia wsporników SPH
zamocowanych na murach o ró¿nej wytrzyma³oœci
Obci¹¿enia dopuszczalne (kN)
WYTRZYMA£OŒÆ MURU 2.8 N/mm2
* niedostêpne
Nominalna wys. Wys. wspornika
Szerokoœci belek (mm)
belki (mm)
SPH (mm)
38 do 50 63 do 75 89 do 150
100
125
150
175
200
225
250
275
100
125
140
165
190
215
240
265
3.08
3.21
3.28
3.40
3.52
3.65
3.65
3.65
2.86
2.98
3.05
3.07
3.29
3.43
3.43
3.43
*
*
*
*
*
*
*
*
WYTRZYMA£OŒÆ MURU 3.5 N/mm2
100
125
140
165
190
215
240
265
2.67
2.86
3.05
3.25
3.44
3.63
3.63
3.63
2.77
2.98
3.19
3.40
3.61
3.82
3.82
3.82
Nominalna wys. Wys. wspornika
Szerokoœci belek (mm)
belki (mm)
SPH (mm)
38 do 50 63 do 75 89 do 150
100
125
150
175
200
225
250
275
100
125
140
165
190
215
240
265
2.84
3.06
3.19
3.41
3.64
3.87
3.87
3.87
2.93
3.18
3.33
3.57
3.83
3.87
3.87
3.87
4.17
4.17
4.08
3.99
3.90
3.81
3.81
3.81
WYTRZYMA£OŒÆ MURU 7.0 N/mm2
Nominalna wys. Wys. wspornika
Szerokoœci belek (mm)
belki (mm)
SPH (mm)
38 do 50 63 do 75 89 do 150
100
125
150
175
200
225
250
275
WYTRZYMA£OŒÆ MURU 4.0 N/mm2
*
*
*
*
*
*
*
*
Nominalna wys. Wys. wspornika
Szerokoœci belek (mm)
belki (mm)
SPH (mm)
38 do 50 63 do 75 89 do 150
100
125
150
175
200
225
250
275
100
125
140
165
190
215
240
265
3.13
3.55
3.80
4.22
4.63
5.05
5.05
5.05
4.29
4.65
4.87
5.22
5.58
5.94
5.94
5.94
4.47
4.47
4.42
4.36
4.31
4.25
4.25
4.25
05
Maxi Speedy
Wsporniki Maxi Speedy s³u¿¹ do podpierania
drewna z drewnem, drewna ze œcian¹ itp.
Przewidziane mocowanie to: gwoŸdzie lub œruby.
40
15
Ø4. 5
Charakterystyka
35
60
- Wytwarzane ze stali ocynkowanej zgodnie z norm¹ BS EN
10142 : 1991, DX51D + Z275
23
60
- Dostêpne w 6 typach: MS240, MS335, MS380, MS500, MS560
oraz MS620
Œrednica otworów na gwoŸdzie: 4.5mm Œrednica otworów na
œruby:14mm
55
- Dostêpne szerokoœci: 38, 46, 50, 63, 75 oraz 100mm
20
(szerokoœci 122 i 150, tylko dla typów MS500, MS560 oraz MS620)
do
15
Œruby M12 oraz wkrêty, u¿ywaæ zgodnie z zaleceniami ich producenta.
Ø14
75
Jak zamówiæ/stosowaæ wsporniki Maxi Speedy
75
Typ - d³ugoœæ podstawowa w mm 240/335/380/500/560/620
/335/380/500/560/620
35
40
0*
23
35
40
Typ 335*
Linia giêcia
Okreœlanie potrzebnego wspornika
GruboϾ belki - W
Typ 240*
23
Typ 380*
14.5
44
Nale¿y wykonaæ 2 czynnoœci:
1. Wysokoœæ belki pomnó¿ przez 2 i dodaj
do wyniku jej szerokoϾ.
Na przyk³ad: gdy chcemy podeprzeæ
belkê o wymiarach 50 na 200mm, 225m m
wtedy:
d
200mm x 2 + 50mm = 450mm.
2. Wybieramy ten typ wspornika, którego
d³ugoœæ podstawowa (patrz rysunek
powy¿ej) jest mniejsza od d³ugoœci
wyliczonej w pierwszym etapie. W
naszym przyk³adzie bêdzie to MS38050.
(nie typ nastêpny: MS500, gdy¿ boki
wspornika wystawa³y by ponad podpieran¹ belkê)
20
06
0mm
38
171m m
38mm
w
38
do
10
0mm
4.5mm
75
* Aby uzyskaæ wysokoœæ
wieszaka, patrz:
“Okreœlanie potrzebnego
wspornika”
Typ 620*
38
Typ 560*
Mocowanie: ocynkowane gwoŸdzie skrêtne kwadratowe BAT 3.75
x 30mm.
Typ 500*
Wymagania monta¿owe
MultiGrip
Po³¹czenia Konstrukcyjne
Dopuszczalne obci¹¿enia Maxi Speedy (kN)
SAME GWOZDZIE
TYLKO ŒRUBY
Typ
Il. gwoŸdzi
do czo³a
Max Obc.
kN.
Typ
Il. gwoŸdzi
do czo³a
Max Obc.
kN.
240
12
3.9
240
2
3.6
335
18
5.9
335
4
6.9
380
20
6.5
380
6
10.1
500
32
10.5
500
6
10.1
560
38
11.2
560
6
10.1
620
44
13.0
620
8
13.0
3.75 x 30mm ocynkowane kwadratowe gwoŸdzie skrêtne
œruby M12
07
WKÊTY DO DREWNA
Typ
Il. Wkrêtów
do czo³a
Maks. Obc.
kN.
240
2
3.0
335
4
5.9
380
6
8.6
500
6
8.6
560
6
8.6
620
8
11.1
12mm x 63mm (min). PRZY WSTÊPNYM
WIERCENIU
KOTWY DO MURU
Rozmiar Il. œrub
œruby
Maks. obc. w zale¿noœci od klasy muru
20Mpa 15Mpa 7Mpa 3.5Mpa 2.8Mpa
12mm
2
7.2kN 5.4kN 2.5kN 1.2kN
1kN
12mm
4
14.4kN 10.5kN
2.5kN
2kN
12mm
6
21.0kN 15.5kN 7.5kN 3.7kN
3kN
5kN
Obci¹¿enia orientacyjne. Aby uzyskaæ dok³adne
obci¹¿enia dopuszczalne, zwróæ siê do dostawcy
kotew.
Wieszaki belek/wi¹zarów Speedy,
zapewniaj¹ szybk¹ i bezpieczn¹ realizacjê po³¹czenia drewno - drewno.
SPEEDY - KRÓTKI /
SPEEDY DROBNY
STANDARDOWY / D£UGI
Speedy Joist Hangers provide a quick
and safe method of joist trimming for
light and medium duty joints.
Wieszaki Belek Speedy
0.9
m
SPEEDY WIESZAK WI¥ZARA
m
SPEEDY DROBNY
• Speedy Drobny (SM) –
Wieszak do lekkich zastosowañ. Wysokoœæ
maksymalna podpieranego elementu - 100mm.
34mm
Ø3.8mm
W=38
W=44
W=50
W=59
:
:
:
:
L=70
L=67
L=64
L=59
• Speedy Krótki (SL) –
Wieszak stosowany do œrednich obci¹¿eñ.
WysokoϾ maksymalna podpieranego elementu
- 175mm.
L
• Speedy Standard (ST) & Speedy D³ugi (LLS) –
Wieszaki stosowane do œrednich obci¹¿eñ.
Maksymalna wysokoϾ podpieranego elementu 225mm.
• Speedy Wieszak Wi¹zara (SGTS) –
Wieszak zaprojektowany w szczególnoœci do
podwieszenia wi¹zara na dŸwigarze/wi¹zarze.
Dla zwiêkszenie noœnoœci posiada przed³u¿on¹
p³aszczyznê podparcia.
W
44mm
36mm
22 otwory
Ø 3.8mm
• Speedy D³ugi (LLS) –
Wieszak stosowany do œrednich obci¹¿eñ i
maksymalnej wysokoœci elementu podpieranego
- 225mm. Bardzo wygodny do podwieszania elementów obni¿onych, maksymalnie o 100mm
(element podwieszony jest umieszczony poni¿ej
elementu g³ównego).
taœma
0.9mm
SPEEDY KRÓTKI
L
• Speedy DŸwigar - DŸwigar (GGTS) –
08
W = 38 : L = 191 : H =76
W = 45 : L = 187 : H =72
W = 50 : L = 185 : H =70
Specjalnie zaprojektowany do realizacji po³¹czeñ
dŸwigar - dŸwigar, przenosz¹cy bardzo du¿e
obci¹¿enia.
H
25mm
Charakterystyka
- Wieszaki Speedy
Produkowane ze stali ocynkowanej zgodnie z
norm¹ BS EN 10142:1991, DX51D + Z275.
Œrednica otworów na gwoŸdzie - 3.8mm. DX51D
+ Z275.
- Speedy DŸwigar - DŸwigar
Produkowany ze stali o gruboœci 3mm zgodnie z
BS729. Œrednica otworów - 22mm.
Wymagania Monta¿owe
Mocowanie: kwadratowe ocynkowane gwoŸdzie
skrêtne 3.75 x 30mm.
Taœmy wieszaków mog¹ byæ z ³atwoœci¹ zaginane
rêcznie, aby dopasowaæ ich d³ugoœæ i kszta³t zagiêcia
do belki g³ównej.
Wysokoœæ podpieraj¹cego elementu (g³ównego) ,nie
mo¿e byæ wiêksza od wysokoœci bocznej wieszaka.
W
Podstawa
50mm
Jak zamawiaæ/stosowaæ
Nale¿y okreœliæ typ i szerokoœæ noszonego elementu.
Typ
Speedy Drobny
SM
SzerokoϾ
(mm)
Maks. Obc.
(kN)
38, 44, 50, 59
1.6
Speedy Krótki
SL
38, 45, 50
3.4
Speedy Standard
ST
38, 45, 50, 63, 75, 100
4.3
38, 44, 50, 75
7.1
38, 50, 63, 75, 100
6.7
Wieszak Wi¹zara SGTS
Speedy D³ugi
LLS
DŸwigar/DŸwigar Speedy GGTS80, 105, 120, 155
Obc. z normy
MultiGrip
34.5mm
Po³¹czenia Konstrukcyjne
Taœma
29 otworów
3.8mm
W=38
W=45
W=50
W=63
W=75
W=100
WysokoϾ
wynikowa
L=278 X=112
L=274 X=108
L=272 X=106
L=266 X=100
L=260 X=94
L=247 X=81
36 otworów
GwoŸdzie:
3.75 x 30mm
ocynkowane
kwadratowe
skrêtne
d
0.9mm
W
W
W
W
W
L
38
50
63
75
100
L
L
L
L
L
=
=
=
=
=
396
390
383
377
365
X
X
X
X
X
=
=
=
=
=
137
131
124
118
106
L
X
W
=
=
=
=
=
25mm
50mm
113mm
107mm
Podstawa
X
SPEEDY STANDARD (B = 38, 45, 50, 63, 75, 100)
35mm
W
34 otwory
3.8mm
44mm
50mm
SPEEDY D£UGI (B = 38, 50, 63, 75, 100)
Taœma
3 otwory
22mm
W
W
W
W
WysokoϾ
wynikowa
=
=
=
=
38
44
50
75
L
L
L
L
=
=
=
=
271
268
265
252
X
X
X
X
=
=
=
=
115
112
109
96
09
1.2m m
25m m
20m m
L
W
W
W
W
=
=
=
=
80
105
120
155
L
L
L
L
=
=
=
=
500
500
500
500
X
X
X
X
=
=
=
=
182
182
182
182
L
X
10 otworów
4mm
25m m
W
Podstawa
X
85m m
SPEEDY WIESZAK WI¥ZARA (B = 38, 44, 50, 75)
W
123m m
SPEEDY D•WIGAR - D•WIGAR (B = 80, 105, 120, 155)
TAŒMA STANDARDOWA
TAŒMA M305
Taœmy
Taœmy BAT, s¹ produkowane w dwóch standardowych typach. Typ M305 przeznaczony jest do
3
3
30
realizacji usztywnienia konstrukcji w poziomie a
typ Standardowy, s³u¿y do przeniesienia pionowych si³ odrywaj¹cych czy si³ od wiatru.
12. 5
25
Charakterystyka
- Taœmy produkowane s¹ z pasów z ocynkowanej stali z
krawêdziami pokrytymi pow³ok¹ cynkow¹ zgodnie z BS
EN 10142: 1991, DX 51D + Z275 lub stali nierdzewnej
zgodnie z BS EN 10088-1:1995 : 1.4301.
- Wymiary nominalne
M305
12. 5
- 27.5 x 5.0 mm
Standard - 27.5 x 2.5 mm
- Otwory o œrednicy 6mm pogrupowane po trzy i
rozmieszczone ukoœnie co 12.5mm w poprzek taœmy.
50
Wymagania monta¿owe
Instalacja taœm usztywniaj¹cych musi byæ wykonana zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami budowlanymi.
Gdy taœma mocowana jest w poprzek belek lub wi¹zarów,
które s¹ równoleg³e do œciany, oraz gdy wystêpuje przerwa
miêdzy œcian¹ a pierwsz¹ belk¹ lub wi¹zarem - nale¿y
wype³niæ tê szczelinê przewi¹zk¹.
Przewi¹zki nale¿y zastosowaæ pomiêdzy ka¿dym wi¹zarem
lub belk¹.
Mocowanie taœm: taœmy nale¿y mocowaæ za pomoc¹
gwoŸdzi odpornych na korozjê, o œrednicy 4.0mm i d³ugoœci
75mm.
10
Do mocowania taœm ze stali nierdzewnej, nale¿y stosowaæ
gwoŸdzi nierdzewnych.
Kotwienie szczytu z konstrukcj¹
dachu za pomoc¹ taœmy M305
Taœma mocuj¹ca mur³atê, przybita do muru i mur³aty.
400
250
100
Taœma M305 mocowana do
belek wzd³u¿nych.
Uwaga: przerwy miêdzy belkami
musz¹ byæ wype³nione drewnianymi przewi¹zkami.
Taœma M305. 150 x 650 mm zgiêta
jednokrotnie i skrêcona, przymocowana do prostopad³ych belek.
Uwaga: pionowy odcinek taœmy musi
przylegaæ do muru.
Zamawianie
Przy zamówieniu nale¿y podaæ ca³kowit¹ d³ugoœæ
taœmy oraz odleg³oœæ zagiêcia/skrêcenia od
koñca taœmy. Na przyk³ad:
D³ugoœæ - 1200mm, zagiêcie na 100mm, zagiêcie
na 250mm, skrêcenie na 400mm.
MultiGrip
Po³¹czenia Konstrukcyjne
Œledzie Belek Stropowych
Œledzie belek stropowych zapewniaj¹ stabilnoœæ stropów drewnianych. Zastosowanie œledzi, w ogromnym stopniu redukuje robociznê zwi¹zan¹ z usztywnianiem drewnianych stropów.
Charakterystyka
Detal mocowania
9 swg x 32mm kwadratowe
ocynkowane gwoŸdzie skrêtne
- œledzie produkowane s¹ ze miêkkiej stali
ocynkowanej zgodnie z BS EN10142:DX51D+Z275
-pasuj¹ do belek o szerokoœciach od 38 do 63mm,
oraz wysokoœciach miêdzy 150 a 225mm.
Nale¿y zachowaæ minimalny odstêp pomiêdzy
s¹siednimi œledziami - 6mm.
- Dostêpne w 3 rozmiarach:
Symbol Rozstaw belek D³ugoœæ Il./Karton
HJS400
HJS450
HJS600
400mm
450mm
600mm
480mm
523mm
660mm
50
50
50
Wymagania monta¿owe
D³ugoœæ
Przy rozpiêtoœci belek:
57mm
30m m
2.5m do 4.5m - jeden szereg w œrodku rozpiêtoœci
Powy¿ej 4.5m - dwa szeregi w 1/3 d³ugoœci
Mocowanie: ocynkowane gwoŸdzie kwadratowe
skrêcone 3.75 x 30mm.
4 Otwory
Klips Wi¹zara
Charakterystyka
Klips wi¹zara s³u¿y do mocowania wi¹zarów
- produkowany z miêkkiej stali wstêpnie
ocynkowanej, zgodnie z BS EN 10142 :
1991, DX51D + Z275
drewnianych do mur³aty.
- otwory na gwoŸdzie o œrednicy 4mm
Dziêki u¿yciu klipsów wi¹zara po³¹czenie jest
- wysokoœæ ³¹cznika: 117mm
Symbol SzerokoϾ
wykonywane szybko i ekonomicznie.
TC38
TC50
Wi¹zar 38mm
Wi¹zar 50mm
Il./Karton
200
200
- Wi¹zary o innych gruboœciach mog¹ byæ mocowane za pomoc¹ pary Kotew Uniwersalnych
typu MFAAL & MFAAR.
38 do 50
Wymagania monta¿owe
Mocowanie: ocynkowane gwoŸdzie kwadratowe
skrêcone 3.75 x 30mm.
117.5
12 otworów
4mm
Wszystkie otwory musz¹ byæ wype³nione
gwoŸdziami.
28.5
1.0
114. 3
25.5 do 31
Dopuszczalne obci¹¿enie - 1,3 KN na odrywanie
Mur³ata musi byæ prawid³owo przymocowana do
œciany.
11
Kotwy Œcian Warstwowych
“POWER”
Symbol
Materia³
PT 200
Stal nierdzewna
PT 225
Stal nierdzewna
Zastosowanie
Nominalna szerokoϾ szczeliny
(D³ugoœæ ³¹cznika)
Lekkie konstrukcje murowe
Budownictwo mieszkalne do
wysokoœci 10 metrów i 2 piêter.
75mm
(200mm d³ugi)
100mm
(225mm d³ugi)
SSCD (niebieski) Kr¹¿ek izolacyjny
“POSI”
2 PIÊTRA - SZKIELET
4 PIÊTRA - SZKIELET
“TWIST”
Konstrukcje murowe.
SSCT
Stal nierdzewna
SSCD (niebieski) Kr¹¿ek izolacyjny
Ogólne zastosowanie
50mm
(191mm d³ugi)
Budownictwo mieszkalne i ma³e
komercyjne do wysokoœci 15 metrów
i 3 piêter.
Konstrukcje szkieletowe
Budownictwo mieszkaniowe
SSFS + gwoŸdzie Stal nierdzewna
50mm
Przemys³owe/Komercyjne do wysokoœci
15 metrów i 4 piêter.
Konstrukcje szkieletowe
SSFT + gwoŸdzie Stal nierdzewna
SSFN bez gwoŸdzi Stal nierdzewna
PT1 (szary)
PTD
Polipropylen
Kr¹¿ek izolacyjny
Budownictwo mieszkaniowe do
wysokoœci 10 metrów i 2 piêter.
Lekkie konstrukcje murowe
50mm
50mm
(181mm d³ugi)
Budownictwo mieszkaniowe do
wysokoœci 10 metrów i 2 piêter.
12
“POLI”
Lekkie konstrukcje murowe
PT2 (czarny)
SYSTEM MOCOWANIA POKRYÆ
CIENKOWARSTWOWYCH
PLD
Polipropylen
Kr¹¿ek izolacyjny
Budownictwo mieszkaniowe do
wysokoœci 10 metrów i 2 piêter.
100mm
(225mm d³ugi)
PTJ4115
Stal nierdzewna
& Nylon
50mm
(115mm d³ugi)
PTJ4135
Stal nierdzewna
& Nylon
75mm
(135mm d³ugi)
PTJ4165
Stal nierdzewna
& Nylon
100mm
(165mm d³ugi)
MultiGrip
Po³¹czenia Konstrukcyjne
Klamra Oœcie¿nicy
Klamra Oœcie¿nicy zapewnia w³aœciwe mocowanie
futryny okiennej lub drzwiowej do œciany.
Symbole i rozmiary
Symbol
Szer.
SEFC150 28mm
SEFC200 28mm
SEFC250 28mm
D³ug.
Wznios
Il./Karton
100mm
150mm
200mm
50mm
50mm
50mm
250
250
250
Charakterystyka
Produkowane ze stali ocynkowanej z pow³ok¹ cynkow¹ na
krawêdziach zgodnie z norm¹ BS EN 10142 : 1991 DX51D +
Z275.
Wymagania monta¿owe
280
25.
14
Ceg³a Wentyluj¹ca
Zadaniem Stalowej Ceg³y Wentyluj¹cej jest zapewnienie w³aœciwej wentylacji œciany warstwowej. Ceg³a zosta³a zaprojektowana tak, aby zapewniæ maksymalny przep³yw powietrza przy
minimalnych kosztach i zachowaniu odpornoœci na owady.
Charakterystyka
- Wykonana ze stali ocynkowanej zgodnie z norm¹ BS EN 10142 :
DX51D + Z275.
- Pokryta br¹zow¹ warstw¹ farby aby wtopiæ siê z reszt¹ muru.
Ref: AB75 = 222 x 70mm - 5000mm2 przep³ywu powietrza
Wymagania monta¿owe
Zastosowana iloœæ cegie³ wentyluj¹cych, musi zapewniaæ w³aœciw¹
wymianê powietrza, zgodnie z aktualnymi normami budowlanymi.
50
50
36
25.4
Otwory 6mm
4.5 mm
Otwory
12. 7
107
12.
Mocowanie: 2 sztuki gwoŸdzi œrednicy
4.5mm lub 8 sztuk wkrêtów,
ocynkowanych lub galwanizowanych.
13
MFAAL
MFABL
MFAC
Kotwy Uniwersalne
29
26
18
29
26
18
Kotew uniwersalna stanowi najtañszy i najefektywniejszy
sposób uzyskania mocnego konstrukcyjnego po³¹czenia
15
wszelkiego rodzaju elementów drewnianych.
10
35
40
55
60
Dostêpna w 5 typach: AL, AR, BL, BR oraz C
127
MFAAL & MFAAR: do ³¹czenia krokwi i wi¹zarów do mur³aty
MFABL & MFABR: do ³¹czenia czopów ze s³upami, podwalin
ze s³upami oraz belek do s³upów.
MFAC: do prostopad³ego ³¹czenia belek
43
TYP MFAAL
32
26
8
33. 5
Charakterystyka
- Produkowane z miêkkiej stali wstêpnie ocynkowanej
Wysokoœæ ca³kowita: 127mm
Œrednica otworów:
4mm
15
15
zgodnie z BS EN 10142 : 1991, DX51D + Z275.
40
40
szerokoϾ: 34mm
60
60
200 sztuk/pude³ko
TYP MFABL
Wymagania monta¿owe
Aby zminimalizowaæ mimoœrody, kotwy uniwersalne nale¿y
zawsze stosowaæ parami.
43
Zalecane mocowanie: ocynkowane gwoŸdzie kwadratowe
skrêcone 3.75 x 30mm.
32
26
8
33. 5
Uwaga: wszystkie dostêpne otwory nale¿y wype³niæ gwoŸdziami
10
15
35
40
Dopuszczalne obci¹¿enia:
55
60
Typy A i B
Noœnoœæ pod³u¿na
1,3kN/para
Pod³u¿ne
14
127
zne
zec
r
p
Po
127
Noœnoœæ poprzeczna
TYP MFAC
1,3kN/para
Typ C
Noœnoœæ pod³u¿na
3.7kN/para
32
32
26
26
11
8
10
20
28
10
20
28
MultiGrip
Po³¹czenia Konstrukcyjne
Belka Stalowa
P³ytka K¹towa
P³ytka k¹towa BAT stosowane jest do bezpiecznego
i ekonomicznego mocowania belek do p³atew.
Drewniany wype³niacz
(przykrêcony)
Charakterystyka
150mm
minimum
- Produkowana z miêkkiej stali ocynkowanej na gor¹co
zgodnie z BS EN 10142 : 1991, DX51D + Z275.
- Dopuszczalne obci¹¿enia: 1 para = 3.5 kN
2 pary = 7.5 kN
Symbol: AP30030 300mm x 30mm x 30mm 50 szt. w pude³ku
Wymagania monta¿owe
Mocowanie: ocynkowane gwoŸdzie kwadratowe skrêcone 3.75 x 30mm.
Wszystkie otwory maj¹ce kontakt z drewnem
musz¹ byæ wype³nione gwoŸdziami.
Minimalna wysokoϾ drewna - 150mm
15
K¹towniki BAT
A
B
38
LEKKI LD 6060
60
K¹towniki BAT maj¹ szerokie zas-
12
5.5
60mm x 40mm x 60mm
12 otworów o œrednicy 4.5mm
100 szt. w pude³ku
2
25
12
5.5
tosowanie w konstrukcjach. Przystosowane s¹ do mocowania
zarówno przy u¿yciu gwoŸdzi, œrub
WIDOK NA B
12
18. 5
5.5
12
25
12
5.5
14
wkrêtów czy kotew.
6
11x30
14
11
Ø 7
Ø 7
16
9
Ø 11
Charakterystyka
Produkowane ze stali ocynkowanej zanurzeniowo
na gor¹co zgodnie z BS EN 10142 : 1991,
DX51D + Z275.
14
WIDOK NA A
14
Do lekkich zastosowañ: LD60
Do ciê¿kich zastosowañ: HD9090, HD15090,
HD150150, z przet³oczeniem.
WIDOK NA A
10
Wymagania monta¿owe
16
17. 5
17. 5
35
10
CIʯKI HD 9090
7
K¹towniki mog¹ byæ u¿ywane ³¹czenia
drewno-drewno, drewno-stal oraz drewnomur.
10
87mm x 87mm x 59mm
16 otworów o œrednicy 4mm
50 szt. w pude³ku
Ø 9
11x30
59
Mog¹ byæ mocowane za pomoc¹ gwoŸdzi,
œrub, lub wkrêtów.
Ø 9
WIDOK NA B
K¹towniki nale¿y u¿ywaæ parami.
Dopuszczalne obci¹¿enie w kN (na jeden k¹townik)
Typ
LD6060
Ssanie
0.6
Œcinanie
22. 5
22. 5
32
32
karb usztywniaj¹cy
17
59
17
Stiffening Rib
Stiffening Rib
13
Ø 11
0.9
HD9090
0.8
1.8
HD15090
HD150150
0.7
2.3
A
42
B
BS 5268 czêœæ 2, obci¹¿enia d³ugotrwa³e.
Ø 9
87
GwoŸdzie ocynkowane kwadratowe skrêcone 3.75 x 30mm
17
Ø 9
27
87
2
59
MultiGrip
WIDOK NA C
10
17.5
17.5
35
Po³¹czenia Konstrukcyjne
10
7
10
Ø 9
11x30
63
WIDOK NA D
Ø 9
63
10
32
7
10
22. 5
17
22
Stiffening Rib
karb usztywniaj¹cy
11x30
30
C
51
30
CIʯKI HD 90150
D
Ø 11
17.5
150
42
35
90 (TYP)
17.5
90mm x 150mm x 63mm
20 otworów o œrednicy 4mm
50 szt. w pude³ku
17
Ø 9
Ø 9
10
90
2
27
63
11
25
25
30
30
29
6
10
10
Ø 9
Ø 9
11x30
63
WIDOK NA E
Ø 9
CIʯKI HD 150150
150mm x 150mm x 63mm
20 otworów o œrednicy 4mm
40 szt. w pude³ku
23
54
30
17
26
karb usztywniaj¹cy
Karb Usztywniaj
24
11x30
53
150
Ø 9
F
30
E
Ø 9
Ø 9
10
150
2
31
63
WIDOK NA F
£¹czniki Pierœcieniowe
£¹czniki pierœcieniowe BAT, produkowane s¹ zgodnie z wymaganiami normy BS 1579. Obci¹¿enia
dopuszczalne, odleg³oœci krañcowe i rozstawy podane s¹ w normie BS 5268 czêœæ 2.
Charakterystyka
Pierœcieñ Poprzeczny
Produkowany w dwóch rozmiarach: SPT67 (150 sztuk w kartonie) oraz SPT101 (50 sztuk w
kartonie). Zaprojektowany do
zastosowania œrub M20.
Specyfikacja materia³owa:
67 mm - produkowane ze stali
miêkkiej HRPO zgodnie ze
BS1449 Czêœæ 1 : 1991.
PIERŒCIEÑ POPRZECZNY101
Pierœcieñ Kolczasty
(okr¹g³y)
Produkowany w 3 rozmiarach: 50,
63 oraz 75, pakowany odpowiednio 200, 150 i 100 sztuk w
pude³ku.
100mm – kuty
Podk³adki Kwadratowe
Produkowane w jednym rozmiarze: SPW50 (50 mm kwadrat)
Przystosowane do œrub 12mm,
PIERŒCIEÑ POPRZECZNY 67
Dostêpny zarówno w wersji jednostronnej i dwustronnej.
250 sztuk w kartonie.
Przystosowany do œrub M12.
Œruby nie s¹ dostarczane z
pierœcieniami.
Spedyfikacja materia³owa:
Pierœcienie produkowane s¹ miêkkiej
stali wstêpnie ocynkowanej, zgodnie z
BS EN 10142 : DX51D + Z275.
Pierœcieñ Dziel¹cy
Produkowany w 2 rozmiarach: SRTC63 (250 sztuk w
kartonie) i SRTC100 (100
sztuk w kartonie)
Przystosowany do œrub M12
oraz M20.
Obustronnie ukosowany
Materia³:
Produkowane z miêkkiej stali
HRPO zgodnie z BS1449
czêœæ 1:1991
Narzêdzia (u¿ywane przy ³¹cznikach pierœcieniowych)
SYMBOL TYP
354
305
254
Narzêdzie Rowkowania Pierœcienia Dziel¹cego
63mm
DT67
Narzêdzie Rowkowania Pierœcienia Poprzecznego
67mm
DT101
Narzêdzie Rowkowania Pierœcienia Poprzecznego
101mm
P³ytki Perforowane
BAT “U”
203
152
18
ROZMIAR mm
SRGT63
100
51
P³ytki perforowane BAT-U tworz¹ system po³¹czeñ,
pozwalaj¹cy na tworzenie konstrukcji na placu budowy lub
152
warsztacie, gdy¿ s¹ gwoŸdziowane rêcznie.
19
76
4.75±1.5
114
50 .8
Ø3. 5
12. 7
Wymagania monta¿owe
P³ytki BAT-U nale¿y mocowaæ symetrycznie po obu stronach
wêz³a.
Charakterystyka
Mocowanie: ocynkowane gwoŸdzie kwadratowe skrêcone 3.75
x 30mm.
- produkowane z blachy wstêpnie ocynkowanej o
gruboœci 0,9 mm zgodnie z BS EN 10142:
DX51D + Z275.
Obci¹¿enie przenoszone w kierunku u¿ebrowania usztywniaj¹cego (w kierunku rozstawu gwoŸdzi - 50.8mm);
- Szerokoœci: 76, 114 i 152 mm
- D³ugoœci: 51, 100, 152, 203, 254, 305 i 354mm.
- Ró¿na iloœæ w kartonie
345N/gwóŸdŸ (wzd³u¿ w³ókien drewna)
145N/gwóŸdŸ (poprzecznie do w³ókien drewna)
Œciskanie p³ytki - 40N na 1mm szerokoœci p³ytki.
O noœnoœci z³¹cza na p³ytkê, decyduje najmniejsza wartoœæ
przenoszonych naprê¿eñ wyznaczona dla zakotwienia
gwoŸdzi, œciskania i rozci¹gania p³ytki.
MultiGrip
Po³¹czenia Konstrukcyjne
P³ytka Podzia³u
Przystosowane do ³¹czenia doczo³owo elementów o podob18mm
nym przekroju.
Charakterystyka
L61
- Produkowane ze stali wstêpnie ocynkowanej o gruboœci 1.2 mm,
zgodnie z BS EN 10147 : 1992 S280GD + Z275.
18mm
- Dostêpne w 3 typach:
400mm
61mm
L61 61x400mm d³ugie dla belek do wysokoœci 150mm
L80 80x560mm d³ugie dla belek do wysokoœci 200mm
18mm
L80
L98 98x560mm d³ugie dla belek do wysokoœci 250mm
560m m
80mm
- 8 kompletów po 4 sztuki w ka¿dym pude³ku (³¹cznie z gwoŸdziami)
Wymagania monta¿owe
L98
19
Ka¿dy wêze³ zawiera 4 czêœci.
560m m
98mm
Nale¿y wype³niæ gwoŸdziami wszystkie dostêpne otwory
Minimalna gruboϾ drewna - 50mm
P³ytki Podzia³u mog¹ byæ stosowane przy:
• £¹czeniu belek drewnianych na d³ugoœci
• Wymiana zbutwia³ych i zniszczonych fragmentów belek
stropowych
• Wymiana elementów konstrukcji uszkodzonej w po¿arze
WysokoϾ
Belki
Symbol
p³ytki
Rozmiar P³ytki
Podzia³u (mm)
Przenoszony
Wytrzyma³oœæ
Moment (kNm) na œcinanie (kN)
Iloœæ gwoŸdzi
na p³ytkê
125
150
L61
18 x 61 x 400
1.5
13
27
175
200
L80
18 x 80 x 560
1.5
13
52
225
250
L98
18 x 98 x 560
1.5
13
65
Klamra Okienna
Klamra okienna zapewnia w³aœciw¹ lokalizacjê
okna w konstrukcji szkieletowej równoczeœnie
zabezpieczaj¹c je przed dzia³aj¹cymi si³ami od
wiatru lub podobnych.
Charakterystyka
- Produkowana ze miêkkiej stali ocynkowanej zanurzeniowo na gor¹
co zgodnie z BS EN 10142:DX51D + Z275.
- Dostêpna w 2 rozmiarach::
Symb. Szer.
D³ugoœæ
Wznios szt./pude³ko
FC1
FC2
202mm
212mm
40mm
76mm
76mm
100
100
Wymagania monta¿owe
Mocowanie: stosuj gwoŸdzie ocynkowane kwadratowe
skrêcone o wymiarach 3.75x30mm.
WIDOK Z GÓRY
K¹townik Podwaliny
20
K¹townik Podwaliny zapewnia w³aœciwe mocowanie podwalin do posadzki, przy u¿yciu
³¹czników murowych, bez penetracji izolacji.
Charakterystyka
- Produkowany z miêkkiej stali ocynkowanej na gor¹co zgod
nie z BS EN 10142 : DX51D + Z275.
- Dostêpny w 2 rozmiarach:
Ref.
Szer.
D³ugoœæ
Wznios szt./pude³ko
SPA112 76mm
SPA162 76mm
112mm
162mm
40mm
40mm
100
100
Wymagania monta¿owe
K¹townik Podwaliny mo¿e byæ mocowany do
wewnêtrznej czêœci podwaliny lub mocowany pod spodem podwaliny z pionowym bokiem na zewn¹trz.
Mocowanie: stosuj gwoŸdzie 3.75mm o d³ugoœci co najmniej 50mm.
PRZEKRÓJ
MultiGrip
Po³¹czenia Konstrukcyjne
Klips Wêz³owy
Klipsy wêz³owe rozmieszane co 30cm, mog¹
byæ stosowane zamiast przewi¹zek, w miejscach za³amania œcian oraz w punktach
³¹czenia œcian ze stropem.
Charakterystyka
- Produkowany z miêkkiej stali ocynkowanej na
gor¹co ,o gruboœci 1mm zgodnie z norm¹ BS EN
10142 : DX51D + Z275.
Symbol: JC1
250 sztuk w pude³ku.
P³ytka Bezpieczeñstwa
P³ytka bezpieczeñstwa mocowana na s³upach, chroni instalacje elektryczne
lub hydrauliczne, przed przypadkowym przebiciem gwoŸdziami.
Charakterystyka
Produkowana z miêkkiej stali ocynkowanej na gor¹co o gruboœci 1mm,
zgodnie z norm¹ BS EN 10142 : DX51D + Z275.
Wymagania monta¿owe
Mocowanie: stosuj ocynkowane gwoŸdzie kwadratowe skrêtne
3.75 x 30mm lub zwyk³e gwoŸdzie do suchych tynków.
Ref: SAF1
90 x 54mm
200 sztuk w pude³ku
Wymagania monta¿owe
Mocowanie: wbijaæ za pomoc¹ m³otka
Taœma Monta¿owa Lekka
21
6.25 mm
3.8 mm
10
31
Taœma monta¿owa w rolce stosowana jest we
4
wszelkiego typu lekkich mocowaniach. Idealnie nada-
12
je siê do ogólnego stê¿ania konstrukcji dachowych i
œciennych
58
20 x 1.0mm
l
Charakterystyka
17
31
29
- produkowana z miêkkiej stali cynkowanej na gor¹co, zgod
nie z BS EN 10142 : DX51D + Z275.
- Dostêpna w 3 rozmiarach
Ref.
SzerokoϾ
MFBA
20mm
GruboϾ
1.0mm
D³ugoœæ
10m w rolce
MFBB
20mm
0.7mm
10m w rolce
MFBA/20
20mm
1.0mm
20m w rolce
Wymagania monta¿owe
Mocowanie: : stosuj gwoŸdzie ocynkowane kwadratowe
skrêcone o 3.75x30mm, wkrêty lub œruby.
Nie stosowaæ pod powierzchni¹ gruntu
Mocowanie rur, ogólne podparcia.
Zaciski, stê¿anie i usztywnianie
Naprawa drewna,
ogrodzeñ itp.
Siatka Wentylacyjna Okapu
Zapewnienie w³aœciwej wentylacji okapów w celu redukcji
ryzyka skraplania pary wodnej, podyktowane jest normami
budowlanymi
Poszerzona siatka Expamet, wykonana ze stali nierdzewnej u¿ywana
jest nad otworami ograniczaj¹c dostêp owadów i insektów. Siatka
stanowi ekonomiczne i efektywne rozwi¹zanie. Siatka Expamet jest
gotowa do u¿ycia w prawie wszystkich rodzajach okapu, lekka i ³atwa
w u¿yciu na placu budowy. Rolki siatki w wygodnych pakietach
u³atwiaj¹ prace na budowie minimalizuj¹c odpady.
Charakterystyka
- Produkowana ze stali nierdzewnej zgodnie z BS EN 10088-1 : 1995 : 1.4404.
- Przybli¿ony ciê¿ar: 0.370kg/m2.
Symbol: SVM1 30m x 75mm.
Zagiêcie siatki
wg potrzeb.
Dostêpna tak¿e w innych szerokoœciach do stosowania jako siatka
wentylacyjna.
Siatka przybita
od ty³u deski
czo³owej.
Wymagania monta¿owe
Do mocowania siatki wentylacyjnej okapu, nale¿y u¿ywaæ gwoŸdzi lub
zszywek ze stali nierdzewnej.
Siatka przytrzymywana przez
podbitkê.
Zamkniête pole 34%. Szczelina wentylacyjna powinna byæ zwiêkszona
do 15mm lub 38mm w celu wyrównania.
Powiercony
otwór wentylacyjny.
Siatka przymocowana
wzd³u¿ tylnej czêœci
belki czo³owej.
22
Siatka przymocowana wzd³u¿ tylnej
czêœci belki
czo³owej.
Siatka przybita od
ty³u deski czo³owej,
przed jej przymocowaniem.
Deska czo³owa i
podbitka s¹
nastêpnie mocowane
Siatka wygiêta do
wymaganego kszta³tu, dociœniêta
przez deskê
czo³ow¹
Przyk³ady zastosowania
Podsufitka wsuniê- Mocowanie:
Deska
ta w deskê
75x50mm
czo³ow¹.
Siatka przymocowana do
podbitki przed jej mocowaniem
Siatka zagiêta wg
potrzeby.
MultiGrip
Po³¹czenia Konstrukcyjne
Klips Podestu
Klipsy Podestów umo¿liwiaj¹ szybko i ³atwo
mocowaæ deski podestów i tarasów.
Charakterystyka
- £atwy monta¿ podestów - uchwyt z jednej strony, skoœne mocowanie gwoŸdziem po stronie przeciwnej.
- Klipsy zapewniaj¹ g³adk¹ i nienaruszon¹ powierzchniê podestu:
• brak widocznych otworów na gwoŸdzie
• brak zbierania siê wody
• brak gor¹cych punktów (gwoŸdzie)
• brak ognisk korozji
- Ocynkowane dla ochrony przed korozj¹.
Wymagania monta¿owe
1. Zamocuj obie krawêdzie pierwszej deski podestu do ka¿dego wbijaj¹c pod k¹tem
gwoŸdzie ocynkowane na gor¹co.
2. Ustaw deskê na krawêdzi i u¿yj wypustów pozycjonuj¹cych do ustawienia klipsa tak aby
ciasno przylega³ do spodniej czêœci deski (w odleg³oœci do 50mm od ka¿dego legara - ale nie
bezpoœrednio na samym legarze). Zamocuj klips przy pomocy gwoŸdzi ocynkowanych na
gor¹co o wymiarach 30 x 2.65mm. Klipsy musz¹ byæ zamocowane tak ciasno jak to mo¿liwe
przylegaj¹c dok³adnie do dolnej czêœci deski.
3. Przy³ó¿ deskê podestu i dosuñ j¹, wciskaj¹c ciasno klips pod deskê poprzednio
zamocowan¹.
4. Upewnij siê, ¿e nowa deska ciasno "siedzi" w ju¿ zamocowanej czêœci podestu.
5. Przymocuj deskê, wbijaj¹c pod k¹tem gwóŸdŸ w czo³o deski i mocuj¹c j¹ na ka¿dym
legarze. Teraz deska jest prawid³owo zamocowana na obu krawêdziach.
6. Powtarzaj powy¿sze kroki dla ka¿dej nowej deski podestu. Ostatni¹ deskê przymocuj
gwoŸdziem wbitym pod k¹tem.
Dziêki zastosowaniu klipsów podestu, bêdziesz móg³ cieszyæ siê g³adk¹, bez ¿adnych
widocznych gwoŸdzi powierzchni¹ podestu o d³u¿szej ¿ywotnoœci i ³atwiejszym
utrzymaniu.
Gruboœæ podestu (mm) GwoŸdzie (mm)
28 - 34
65 x 2.65
35 lub wiêcej
75 x 3.75
Ewentualnie mo¿na u¿yæ wkrêtów
o podobnej odpornoœci na korozjê
wykonuj¹c otwory prowadz¹ce.
Podesty mo¿na kszta³towaæ na bardzo wiele ró¿nych sposobów. Wa¿ne jest zatem aby przed
przyst¹pieniem do pracy i roz³o¿eniem legarów podporowych, znaæ ju¿ kszta³t przysz³ego podestu,
gdy¿ niektóre wzory podyktuj¹ odpowiedni¹ liczbê i rozstaw legarów, np.: podwójne legary s¹
wymagane przy u³o¿eniu w "jode³kê"
Informacja odnoœnie styku desek
Jeœli twój podest wymaga u¿ycia desek o niestandardowej d³ugoœci, potrzebne bêdzie
rozmieszczenie desek naprzemiennie aby przekryæ wymagan¹ powierzchniê podestu. Ze wzglêdów
bezpieczeñstwa oraz aby zapobiec przemieszczeniom, naprzemienne panele podestu musz¹
spotykaæ siê bezpoœrednio nad legarami. Przybij dwa krótkie elementy do boków legarów celem
uzyskania odpowiedniej powierzchni do gwoŸdziowania pod k¹tem.
23
System £¹czenia
Œcian Ruchomych
Profesjonalny system pozwalaj¹cy kontrolowaæ przemieszczenia
œcian. Wi¹¿e, uszczelnia i uodparnia przeciwpo¿arowo ruchome
po³¹czenie œcian.
Charakterystyka
- Spoina pêczniej¹ca Expamet Cobra i spoina standardowa pozwalaj¹ uzyskaæ 0,
2 lub 4 godzinn¹ odpornoœæ ogniow¹.
- Naprawa istniej¹cych po³¹czeñ œcian przed³u¿onych.
- Dyble Œcienne Expamet Cobra dostosowane s¹ do przed³u¿ania œcian w linii
oraz pod k¹tem 90 stopni.
- Dyble Expamet Cobra pasuj¹ do wiêkszoœci materia³ów po³¹czeñ œcian
wyd³u¿anych i s¹ ³atwo mocowane w odstêpach co 450mm.
- Dyble Expamet Cobra pozwalaj¹ na przemieszczenia œcian w pionie do 10mm.
- Dyble s³upowe i zagiête dostarczane s¹ razem z wkrêtami, ko³kami oraz pod
k³adkami.
- Pasuj¹ do wszystkich szerokoœci œcian miêdzy 90 i 300mm.
Instrukcje monta¿owe
- Aprobata BBA (British Board of Agreement) nr 99/3574.
£¹czenie œcian w osi
Œciany jednowarstwowe
1. Wybuduj jedn¹ œcianê, wmurowuj¹c Dyble Expamet Cobra koñcem ze szczelin¹ (bez pow³oki pvc), w rozstawie maksymalnie
co 450mm (ka¿da nastêpna jednakowa warstwa). Dyble powinny byæ zag³êbione w œcianie, a¿ do trzpieni ograniczników (patrz
rys. 1), oraz umieszczone w osi œciany w celu uwzglêdnienia miejsca na taœmy pianki uszczelniaj¹cej (patrz rys. 2).
2. Po postawieniu pierwszej œciany, buduj nastêpn¹, pozostawiaj¹c wymagan¹ szczelinê (10-16mm).
3. 1.2 metrowy pasek pianki pêczniej¹cej musi zawsze byæ u³o¿ony od wewnêtrznej strony œciany. Bezpoœrednio nad pierwszym
paskiem u¿yj drugiego odcinka taœmy pêczniej¹cej aby wype³niæ spoinê na ca³ej 2.4 metrowej wysokoœci. Jeœli wysokoœæ œciany
przekracza 2.4 m, bêd¹ wymagane dodatkowe dyble Expamet Cobra.
4. Po wykonaniu ca³ej œciany, wciœnij 2.4 metrow¹ taœmê pianki w szczelinê zaczynaj¹c od góry, nadmiar odcinaj¹c no¿ycami.
24
5. W przypadku œcian zewnêtrznych (dodatkowe zabezpieczenie) jeœli po³¹czenie jest bezpoœrednio nara¿one na dzia³anie
wilgoci, wykonaj spoinê z elastycznego silikonu zaczynaj¹c z góry do do³u œciany. Taœma z pianki
standardowej pos³u¿y jako podparcie spoiny silikonowej.
Œciany wielowarstwowe
Mocowanie dybli jak powy¿ej z t¹ ró¿nic¹, ¿e dyble nale¿y rozmieszczaæ naprzemiennie.
£¹czenie ze s³upami oraz pod k¹tem 90°
1. W s³upie lub œcianie istniej¹cej wywieræ otwory i zamocuj 5 Dybli Expamet Cobra w odstêpach co
450mm. Wkrêty mocuj¹ce pozostaw nieco poluzowane (aby pozwoliæ na przesuwanie siê dybli we
w³aœciwe po³o¿enie). Gdy kolejna warstwa muru jest na poziomie dybla, dokrêæ do koñca wkrêt,
mocuj¹c dybel na sta³e. Powtarzaj, a¿ do osi¹gniêcia pe³nej wysokoœci œciany.
2. Wymuruj ca³¹ œcianê pozostawiaj¹c odstêp od istniej¹cej œciany/s³upa - 10-16mm.
3, 4, 5 jak powy¿ej
Naprawa istniej¹cych uszkodzonych Ekspansywnych po³¹czeñ œcian
Wygarnij stare spoiwo ze œciany, œciœnij i wepchnij w szczelinê pasek pianki standardowej lub pêczniej¹cej, zaczynaj¹c od góry.
Pozostaw oko³o 6mm odstêpu od zewnêtrznego lica œciany.
Jeœli spojenie jest nara¿one na bezpoœrednie dzia³anie wilgoci, wype³nij pozostawion¹ bruzdê silikonem elastycznym, zaczynaj¹c
od góry. Taœma z pianki pos³u¿y jako oparcie dla spoiny z silikonu.
MultiGrip
Po³¹czenia Konstrukcyjne
Rys. 2
225
Rys. 1
450
2400
Pasek pianki
pêczniej¹cej od
strony wewnêtrznej
Wype³nij szczelinê od
zewnêtrznej strony paskiem pianki zwyk³ej - po
postawieniu œciany.
Dyble Expamet Cobra
(Normalny rozstaw - 450mm) Dostosowane do szczelin 10-20mm
Dybel prosty
Stal nierdzewna, dybel prosty, naciêty:
220 x 25 x 2.5mm.
CDT
Opakowanie zawiera 5 dybli & ok³adzin pvc (do 2.4m)
CDT50 Same dyble - 50 sztuk
£¹cznik Zagiêty 90 stopni
Stal nierdzewna, Dybel zagiêty 90o, naciêty:
Powierzchnia zewnêtrzna
Opis
Powierzchnia wewnêtrzna
Ref
100mm
120mm
25
25mm
50mm
130mm
Ogranicznik Ok³adziny oraz punkty lokacyjne
220 0/a x 25 x 2.5mm.
Ref
CCT
Opis
5 dybli & ok³adzin pvc & ³¹czniki/paczka (do 2.4m)
(Wiert³o 10mm)
30mm M6
CCT50 Same dyble - 50 sztuk
50mm M6
Ok³adzina PVC
CTS
100 sztuk ok³adzin pvc/opakowanie
Zewn¹trz
Symbol Opis
95mm
44mm
Wewn¹trz
Stosowana do dybli prostych i zagiêtych
90o: 125 x 35 x 5mm.
130mm
Parametry In¿ynierskie
Materia³y
Charakterystyczne noœnoœci na œcinanie Dybli Expamet
Cobra, zakotwionych w zaprawie, oznaczenie (IV) w
BS5628 : Czêœc 1 : 1992, przetestowanych przy
maksymalnej - 20 milimetrowej szczelinie.
Dyble Expamet Cobra
Wartoœci podane dla jednego dybla:
Obci¹¿enie
Dybel prosty
Dybel 90°
Poprzeczne
2.2kN
0.7kN
Pionowe
2.5kN
0.7kN
Stal nierdzewna wg BS EN 10088-1:1995: 1.43011.4301
Ok³adziny
30 x 130 PVC.
Wkrêty & Podk³adki Stal nierdzewna klasy 304
Ko³ki
Poliuretan o wysokiej gêstoœci
Spoiwa Expamet Cobra
Pianka opóŸniaj¹ca ogieñ:
Zastosowanie spoin ruchomych powinno byæ zgodne z
zaleceniami normy budowlanej.
Poliuretan, gruboœæ 20mm x szerokoœæ 30mm x 2.4m d³ugoœæ.
OdpornoϾ ogniowa
Pianka pêczniej¹ca Cobra:
Przedstawione spoiwa Expamet Cobra CF0, CF2 i CF4
posiadaj¹ odpowiednio: 0, 2 i 4 godzinn¹ odpornoœæ
ogniow¹.
Grafitowe pod³o¿e, 2.4mm x 30mm x 2.4m, zwi¹zane z piank¹
opóŸniaj¹c¹ 15mm x 30mm x 2.4m (dostarczana w dwóch
odcinkach o d³ugoœci 1.2m).
Przetestowane zgodnie z BS 476 : Czêœæ 20 : 1987.
Przemieszczenia
OdpornoϾ Termiczna
OdpornoϾ termiczna spoiw piankowych Expamet Cobra
jest na tyle wysoka, ¿e nie powoduje wystêpowania
mostków termicznych.
U¿ycie z³¹cza ruchomego Expamet Cobra kompensuje
wyd³u¿enia i/lub skurcze, oraz ruch w pionie do 10mm murów
ceglanych oraz blokowych.
Spiowa Piankowe Expamet Cobra
0 godzinne uszczelnienie ogniowe
Szczelina 10-16mm
2 Pianki opóŸniaj¹ce o wymiarach 2.4m x 30mm
CF0
2 godzinne uszczelnienie ogniowe
Szczelina 10-16mm
CF2
1 Pianka pêczniej¹ca o wymiarach 2.4m x 30mm
1 Pianka opóŸniaj¹ca o wymiarach 2.4m x 30mm
4 godzinne uszczelnienie ogniowe
Szczelina 10-16mm
CF4
2 Pianki pêczniej¹ce o wymiarach 2.4m x 30mm
26
Opatentowane Dyble-Expamet Cobra ze stali nierdzewnej
Dla po³¹czeñ w linii
szczelina 10-20mm
5 prostych ³¹czników przemieszczeñ Expamet Cobra 220 x 25 x 2.5mm
CDT
Dla po³¹czeñ ze s³upami lub pod k¹tem 90°
szczelina 10-20mm
5 wkrêtów ze stali nierdzewnej 50mm x M6, ko³ków i podk³adek
5 ³¹czników przemieszczeñ Expamet Cobra 220 x 25 x 2.5mm
CCT
Schemat doboru - opcje odpornoœci ogniowej
0 godz.
2 godz.
4 godz.
Pianka opóŸniaj¹ca ogieñ
2.4m x 30mm (0 h odpornoœci)
Pianka pêczniej¹ca
CFO
CF2
CF4
2.4m x 30mm (2 h odpornoœci ogniowej)
MultiGrip
Po³¹czenia Konstrukcyjne
Zbrojenie EXMET
Ze stali nierdzewnej dla murów
ceglanych, blokowych i przegród.
Zbrojone konstrukcje ceglane posiadaj¹ wiêksz¹ wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie i s¹ preferowane we wszystkich typach budynków.
Powody, dla których powinieneœ wybraæ nierdzewn¹
stal Exmet do zbrojenia murów.
- Siatka zbrojeniowa Exmet nie posiada po³¹czeñ ani spawów, które mog¹
ulegaæ awarii pod obci¹¿eniem
- Raz wmurowana miêdzy warstwami, siatka o oczkach w kszta³cie "diamentów" zostaje unieruchomiona, wiêc wzmocnienie nie mo¿e siê œlizgaæ
przy rozci¹ganiu
Siatka zbrojeniowa Exmet do konstrukcji murowych
Symbol
GruboϾ
Materia³u
(mm)
SzerokoϾ
Rolki
(mm)
D³ugoœæ
Rolki
(m)
Minimalna gruboϾ
œciany
(mm)
768
0.3
65
20
75
769
0.3
115
20
140
770
0.3
175
20
190
771
0.3
225
20
250
Siatki Exmet produkowane s¹ ze stali nierdzewnej zgodnie z BS EN 10088-1
:1995 : 1.4301, (klasa 304/S15 ).
Siatki mog¹ byæ z ³atwoœci¹ ciête za pomoc¹ cienkich no¿yc.
Wzmocnienie wra¿liwych miejsc
Doœwiadczenie wykaza³o, ¿e siatki Exmet s¹ szczególnie u¿yteczne w miejscach oparcia na fundamentach, przy
œcianach podporowych, gzymsach i parapetach jak równie¿ nad otworami drzwiowymi, okiennymi itp.
Œciany pe³ne i a¿urowe
Zwykle sama konstrukcja murowa posiada wystarczaj¹c¹ noœnoœæ, jednak w niektórych sytuacjach gdy wymagana
jest wiêksza wytrzyma³oœæ w celu uwzglêdnienia nierównego osiadania lub przemieszczeñ w budynku, nale¿y zastosowaæ siatki Exmet. Siatki Exmet nie tylko pomagaj¹ równomiernym roz³o¿eniu naprê¿eñ, lecz tak¿e redukuj¹ mo¿liwoœæ wystêpowania pêkniêæ, bardzo czêsto wystêpuj¹cych w takich sytuacjach.
27
Stosowanie nierdzewnych siatek Exmet w murach z cegie³ i bloków
Rozmieszczenie zbrojenia w œcianach ceglanych i blokowych
Kiedy zachodzi potrzeba ³¹czenia siatki na koñcach, nale¿y wykonaæ z³¹cze
zak³adkowe o minimalnej d³ugoœci zachodzenia 75mm.
W ka¿dym przypadku siatki musz¹ byæ ca³kowicie zag³êbione w zaprawie.
IloϾ wymaganego zbrojenia
Siatkê Exmet nale¿y umieszczaæ w co trzeciej spoinie muru ceglanego, oraz w
ka¿dej spoinie muru z bloków.
Dopuszczalne jest sk³adanie siatek o ró¿nej szerokoœci aby dopasowaæ siê do
gruboœci muru.
Wzmocnienie Murów Ceglanych
Wzmocnienie spoin ceglanych (Stal nierdzewna) typ stali : BS EN 10088-1, 1.4301
Symbol
SzerokoϾ
SzerokoϾ
(mm)
D³ugoœæ
(mm)
Œrednica prêta
(mm)
SBS4060
60
3050
4.0
SBS40100
100
3050
4.0
SBS40150
150
3050
4.0
SBS40175
175
3050
4.0
SBS40200
200
3050
4.0
£¹cznik Rolowany
GwoŸdzie
28
Zaprojektowany jako dekoracyjny ogranicznik przy
uk³adaniu dachówek naro¿y.
Symbol
HIP2003
HIP2503
HIP3003
HIP3004
Materia³
Ocynkowane
Ocynkowane
Ocynkowane
Ocynkowane
D³ug. x Szer.
200mm x 25mm
250mm x 25mm
300mm x 25mm
300mm x 25mm
x Grub.
x 3mm
x 3mm
x 3mm
x 4mm
Wys.
100mm
150mm
150mm
150mm
Pierœcieniowe gwoŸdzie okr¹g³e ze stali nierdzewnej
SSRN 3.35 x 50 mm 1000 sztuk w opakowaniu
GwoŸdzie ocynkowane
SN32
3.75x 30mm skrêcone \ 1000 sztuk w opakowaniu
SN321 3.75 x 30mm skrêcone \ 10 000 sztuk w opakowaniu
MultiGrip
Po³¹czenia Konstrukcyjne
Startery Œcian, Uni-Startery
& Multi-Startery
Niezwykle szybki i ³atwy sposób kotwienia nowych œcian do konstrukcji
istniej¹cych, bez koniecznoœci wycinania muru. Startery Œcian mo¿na
stosowaæ w budynkach do 3 piêter, maksymalnie do wysokoœci 8m.
Startery Œcian
Symbol
Opis
Typ
Gruboœæ œciany
WS060
Stal Nierdzewna
Ko³nierz boczny zintegrowane dyble
WS090
Stal Nierdzewna
Ko³nierz boczny zintegrowane dyble 100 - 115mm
WS120
Stal Nierdzewna
Ko³nierz boczny zintegrowane dyble 125 - 180mm
WS185
Stal Nierdzewna
Ko³nierz boczny zintegrowane dyble 190 - 260mm
WGC060 Ocynk. pow³oka Plastikow. Ko³nierz boczny zintegrowane dyble
60 - 75mm
60 - 75mm
WGC090 Ocynk. pow³oka Plastikow. Ko³nierz boczny zintegrowane dyble 100 - 115mm
WGC120 Ocynk. pow³oka Plastikow. Ko³nierz boczny zintegrowane dyble 125 - 180mm
WGC 185 Ocynk. pow³oka Plastikow. Ko³nierz boczny zintegrowane dyble 190 - 260mm
Uni-Startery
UWSS
Stal Nierdzewna
UWGC
Ocynk. pow³oka Plastikow. Bez ko³nierza, zintegrowane dyble do 250mm
Bez ko³nierza, zintegrowane dyble do 250mm
Multi-Startery
MSSS
Stal Nierdzewna
MSGC
Ocynk. pow³oka Plastikow. Bez ko³nierza, pó³ki obrotowo-przesuwne do 250mm
Bez ko³nierza, pó³ki obrotowo-przesuwne
MSGFIX Ocynk. pow³oka Plastikow. Opakowanie z ³¹cznikami
MSGFIX Stal Nierdzewna
Opakowanie z ³¹cznikami
do250mm
Zawiera: 10 dybli,
5 wkrêtów, ko³ków
i podk³adek
Startery Œcian
Uni-Startery
Startery Œcian dostosowane do okreœlonych gruboœci murów.
Dostêpne s¹ 4 rodzaje starterów, ka¿dy zaprojektowany do
danej gruboœci nowej œciany, od 60mm do 260mm.
Uniwersalny starter dla ka¿dej gruboœci œciany
P³aska pó³ka startera pozwala na ich
zastosowanie w murach o gruboœci od
75mm do 250mm - jeden produkt,
wiele zastosowañ.
Ref. WS060
Ref. WS090
Ref. WS120
Ref. WS185
Ref. UWSS
Ref. UWGC
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna
Stal ocynkowana
pokryta pow³ok¹
plastikow¹
Ref. WGC090
Stal ocynkowana
pokryta pow³ok¹
plastikow¹,
Ref. WGC120
Stal ocynkowana
pokryta pow³ok¹
plastikow¹,
Ref. WGC185
Stal ocynkowana
pokryta pow³ok¹
plastikow¹,
Stal ocynkowana
pokryta pow³ok¹
plastikow¹
Do lekkich bloków o
gr. 60 - 75mm.
Do cegie³ lub
bloków o gr.100 115mm
Do œcian z cegie³
lub bloków, o gr.
125 - 180mm
Do œcian z cegie³ lub
bloków o gr. 190 260mm.
Ref. WGC060
29
Detale po³¹czeñ
ŒCIANY WARSTWOWE - Blok i Ceg³a
iêcia
a zg
Lini
Linia
Wzajemne ³¹czenie kolejnych
Starterów i Uni-Starterów
Dyble nale¿y odginaæ w górê,
kotwi¹c je w kolejnych warstwach
zaprawy murowanej œciany.
Miejsca
mocowania
gnizado
675
Którekolwiek
otwory
mog¹
byæ u¿yte
UNI-STARTERY
ŒCIANY WARSTWOWE - Ceg³a i Blok.
UniStartery mocuje siê do œciany, z
dyblami skierowanymi w górê, które
nastêpnie odginamy aby zakotwiæ
w spoinie.
UniStarter po prawej stronie jest
wy¿szy aby mo¿na by³o umieœciæ
pierwszy dybel w pierwszej warstwie.
ia
zgiêc
Odleg³oœæ
miêdzy
ko³nierzami
wyznacza szeia
rokoϾ
zgiêc
szczeliny. Linia
STARTERY ŒCIAN
Starter po lewej stronie nale¿y
przykrêciæ do œciany z dyblami
skierowanymi ku górze, odginanymi
w warstwê zaprawy. Starter po
prawej stronie nale¿y przymocowaæ
odwrotnie - dyblami skierowanymi ku
do³owi.
iêcia
a zg
Lini
450
675
Którekolwiek
otwory
mog¹ byæ
u¿yte
450
otwór owalny
25
Wywieræ, w³ó¿ ko³ek i
przykrêæ przy pomocy
dostarczonych
wkrêtów.
Dostêpne s¹ dodatkowe paczki z ³¹cznikami
Startery Œcian/Uni-Startery
(5 wkrêtów, ko³ków i podk³adek) Ref: WSF
Instalacja Starterów i Uni-Starterów
30
•
Pasuj¹ zarówno do wymiarów cegie³/bloków
metrycznych i calowych.
•
Wszystkie produkty zaprojektowane tak aby pozwoliæ
na 10mm ruch w pionie.
•
Zintegrowane dyble zosta³y zaprojektowane aby
mo¿na je by³o kotwiæ w ka¿dej warstwie (g³êbokoœæ
225mm) z bloków oraz w co trzeciej warstwie z cegie³
(g³êbokoœæ 75mm).
•
W przypadku gdy górny koniec startera wystaje ponad
wymagan¹ wysokoœæ, nale¿y go skróciæ przy pomocy
cienkich no¿yc lub obcêgów.
•
•
Ka¿de opakowanie zawiera dwie listwy o d³ugoœci
1175mm. Wpusty na ka¿dym koñcu pozwalaj¹ na
³atwe ³¹czenie w poszczególnych listew w d³u¿sze
odcinki.
Wyrównaj oœ UniStartera ze œrodkiem nowej œciany.
Wyrównaj krawêdŸ ko³nierza Startera z frontem lub
ty³em nowej œciany.
•
W przypadku œcian warstwowych ka¿da warstwa
wymaga osobnego startera
•
Wszystkie œciany zewnêtrzne wymagaj¹ uszczelnienia
(od warunków atmosferycznych) o szerokoœci 10mm,
które nale¿y u³o¿yæ miêdzy starterem a istniej¹c¹
œcian¹.
•
W zestawie dostarczana jest kompletna instrukcja
monta¿u, oraz wszystkie potrzebne wkrêty, ko³ki i podk³adki. Wymagane jest tylko 5 punktów mocowania
ka¿dych dwóch listew (Typy 120 oraz 185 dostarczane
s¹ z 10 ³¹cznikami). Jedyne wymagane narzêdzia do
monta¿u to: wiert³o (10 mm do wiercenia w murze),
poziomica, oraz klucz 10mm.
•
Ewentualne ró¿nice w poziomach warstw do 50mm,
mo¿na ³atwo zniwelowaæ, zaginaj¹c odpowiednio zintegrowane dyble w wymagane miejsce.
MultiGrip
Po³¹czenia Konstrukcyjne
Multi-Startery
Specjalnie zaprojektowane listwy startowe, pasuj¹ce do
wszystkich rozmiarów cegie³ czy bloków.
Multi-Startery mog¹ byæ stosowane przy ka¿dej gruboœci œciany
miêdzy 60mm-250mm.
Instalacja
Stal nierdzewna
Stal ocynkowana pokryta
pow³ok¹ plastikow¹
Symbol MSSS
Symbol MSGC
•
Obrotowo-przesuwne pó³ki umo¿liwiaj¹ ich zakotwienie w
ka¿dej warstwie wed³ug indywidualnych potrzeb, najlepiej w
ka¿dej warstwie bloków (co 225mm) lub w co 3 warstwie
cegie³.
•
W ka¿dym opakowaniu znajduj¹ siê 2 listwy o d³ugoœci
1165mm. Specjalne gniazda na ka¿dym koñcu pozwalaj¹ na
³atwe ³¹czenie na d³ugoœci.
•
Wiêcej informacji na temat monta¿u znajduje siê na poprzedniej stronie (Startery œcian i Uni-Startery).
Detale Instalacyjne
Wsuñ
Przekrêæ
Punkty mocowania
Przesuñ
(przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara)
£¹czenie s¹siaduj¹cych
Multi-Starterów
Dostêpne s¹ dodatkowe ³¹czniki.
Multi-Starter
(10 dybli, 5 wkrêtów, ko³ki i podk³adki)
Ref: MSGFIX Ocynkowane z pow³ok¹
plastikow¹
Ref: MSSFIX Stal nierdzewna
Do kotwienia œcian w po³¹czeni-
Wywieræ otwór, wsuñ
ko³ek i przymocuj
listwy za pomoc¹
dostarczonych
wkrêtów
ach dylatacyjnych - stosuj system Expamet Cobra.
PIONOWANIE
WIERCENIE
MOCOWANIE
MUROWANIE
Upewnij siê, ¿e istniej¹ca œciana
jest g³adka i czysta. Ustaw listwê
startow¹ ponad poziomem izolacji.
Wyznacz pion, i zaznacz miejsca
wiercenia otworów
W wywiercone otwory w³ó¿ ko³ki,
unikaj¹c spoin z zaprawy.
Lekko przymocuj pierwsz¹ listwê do
Uk³adaj ceg³y lub pustaki, upewniaj¹c siê,
¿e s¹ w³aœciwie otulone zapraw¹ przy
listwach startowych
œciany, nastêpnie ustaw w pionie,
zaznacz i wywieræ otwory pod
nastêpn¹ listwê. Dokrêæ wszystkie
wkrêty, gdy listwy s¹ poprawnie
u³o¿one.
MultiStarter:
Obróæ i przesuñ
dyble w miejsce
spoiny.
Startery œcian i
Uni-Startery:
Zaginaj dyble na
spoiny.
Uszczelnij pionowe po³¹czenie za
pomoc¹ w³aœciwego elastycznego
uszczelniacza.
31
MULTIGRIP
telefon:
+48 /0/ 43 842 72 32
e-mail:
[email protected]
strona internetowa:
www.multigrip.pl
“MultiGrip”
ul. Popie³uszki 13
98-300 Wieluñ
The company policy is one of continuous development, we therefore reserve the right to alter
specifications, etc. without notice. Stock material may be collected from company depots for
cash or by prior arrangement. Customers are advised to check availability of material.
C O S H H We are not aware of any risk to the person arising from chemicals or other substances present on or in our products.
However, there exists the possibility of superficial injury from edges of relatively thin gauge
metals but this is obvious and arises largely from careless handling. It is akin to the risk from
timber splinters or any sharp corner.
CERTIFICA TE No. 89 / 2292
CERTIFICA TE No. 99 /3574
FM 36694
EMS 45225
Quality Assurance BS EN ISO 9002:1994 and ISO 14001 Registered Firms Certi‰cate No. FM36694, EMS
Expamet Building Products is a subsidiary of The Expanded Metal Company
Limited.

Podobne dokumenty