UCHWAI-A Nr XXXV2620I4

Komentarze

Transkrypt

UCHWAI-A Nr XXXV2620I4
UCHWAI-A Nr XXXV2620I4
Rady Gminy Wielgomlyny
z dnia 16 kwieiDia 2014
roku
w sprrwie zatwierdzenia sprswozdrnis linNnsowego zs 2013 rok Gninnego OSrodka
Zdrowir w Wielgomlynach.
Na podstawie art. l8pkr.2ust. l5 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie
gnimym(tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594,poz-645, poz.l3l8) i aft. 53 ust. I ustawy z dnia 29
wrzeBnia 1994 roku o mchunkowoSci (tj. Dz.V. z20l3 r. W2.330.po2.613) oraz ad. l2l
ust.1 i 4 ustawy z dnia l5 kwietnia 201 I r o dzialalnoici lecznicze: (t-j Dz.U 22013 r. Wz.
217, poz. 1290,22014 r. poz. 24) Rada Gminy Wielgomlyny uchwala co nastQpuje:
$1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe zarok 2013 Gminnego O3rodka Zdrowia w
Wielgomlynach , skladaj4ce siE z:
zalacznika Nr I - wprowadzenie do sprawozdania finansowe go za20l3 r;
2) zal4cznika Nr 2 - bilans sporzqdzony nadzieh3l.l2.20l3 toku, kt6ry po stronie
aktyw6w i pas''\r6w wykazuje sumg 657.500,34 zl;
3) zalecznika Nr 3 - rachunek zysk6w i strat zaokesod 01.01.2013 roku do 31.12.2013
roku wykazujqgy zysk netto w wysoko3ci 19.627,82 zl;
4) zalqc ik^ Nr4 informacja dodatkowa.
l)
-
g 2.Wykonanie uchwaly powierza siq
g 3. Uchwala
W6jtowi Gminy Wielgomlyny.
wchodzi w zycie z dniem podjEcia.
Przewodniczqcy Rady Gminy
\Jl
Stanislaw l-os
/t
zarqcmik nr f do uchwaty
k
^N.l.lII
hh!!.
Rady cminy wietsonlyny
. *t" /[, !.!t
Wirlgomtliy
Omjnny O3rodek Zdror^'io
i wrE Lcor,{tYNAc ri
Rodonu.:0,;ro 7. 97,525 wl,:.oitn,
iit 771?:li03l, l.l. 11787-106?
t
l!,
b
10.03.2014 r.
Wprowadzenie do sprawozdrnir finaosowego
Lnoso 0!{ll40l8l/01/070/l{
Rcgon 602195803
CniBnego O6rodkr Zdrowia w wielgomlynach
Rok 2013
l) Nrzw, (nrm6) i sicdzibr,
innego
.
podstswowy pr.edmiot dzirhlnoJci jcdnostki oraz wskranic whiciwcgo sqdu lub
orglru prowadz{c€go rejcslr.
Sprawozdanic finansowe sporzqdz$e jesl dla Cminncgo Os.o(ft6 Zdrowia
u
WiclSotntynach
z siedzib4 w
Wi.lgontynach, ul, Radomszczarlska 7, 9?-525 Wicltomlyny
.
.
RECON|592l95893
REJESTR SADOWY: SEd Rcjonowy dla todzi-Sr6dmic$ia
w Lodt,
)
Wydzial yliajow.8o Rcj6tsu
Sqdowego. Num€r KRS: 00001482262
.
Przcdmiotem dzialalnolci cminnego Oirodka Zdrowia w Wiclgomtynach (GOZ Wielgomtyny) iesl Swiadc?rnie
uslug z zakrcsu ochrony zdrowia
, \t
szczogdlnoSci
z zskesu podstawowej opieki mcdycapj
,stomatologji,
ginekologii i rehabilitacji.
2) Wskrz.nie okresu obj?tego
.
spnwozdrnlcm.
20ll
3l grudnia 2013.
3) Wsklzsoie, te spnwozdanic linansow€ z.wlerr drnc l{czne, jcrcli w sk1.d jednostki wchodz{ eewnQlrzne
Sprawozdanie sponadzono za okres od I styczni!
r. do
iedno!tkl organizrcyjne sporrqdza j{cc semodzielnc spmrvozdenia liornsow€.
.
w
bic2qcym roku obrotowym w skl6d jcdnoslki nic wchodzily wcwDlFarc
do sporzqdzania sanodzielnego sprawozdania finaNow.go, jcdnos*a nic byla
lqcarego sprawozdania
fi
jednos*i or8soizacyjnc zobowiqzane
l,iQ. zobowigana do sporz{dzcnia
nansowego,
4) Wskrzrnic, czy sprawozdrrie fiDansowe zostllo sporzQdzon.
prry ?rloreoiu kontynuowlnis dzilhlnoici pr.€z
jednostk? w d.jecej sif przewidzict przyszloici or&z czy nle islnlcj{ okollcznosci wsktzuj{ce
rt
zrg.ozeni€
kontynrrowonia prrez ni{ dzialrlnosci.
.
Niniejsze spmwozdanie zosralo sporz4dzonc przy z6lo2eniu zasady kontynuowania dzialalnotci pr7.z
Goz
Wiel8omlyny. Na dzief spoEadzenia spftwozdania llnahsowcSo rrie stwierdzono istohych zagro2c,l w tym zalaesie
5) Om6wienie przyjflych zrsad (polityki) rschunkotosci, w tym metod wyceny rktyw6w I P.syw6w (ttk t
amortyzrc.ii), pomirru wyntku finansow.go oraz sposobu sporz{d?t[it sPrrvozdsrh linlnsow.8o w ?rkr$i€ w
jrkin
lstswa pozoslarvia jedooslce pra*o wyboru
a)
Spnwozdanie finansowe zoslalo przfgolowanc zgodhic
z \ ynogami uslawy z dnia 29 wrzctnia
1994
r.
o
rachunkowosci obowiqzujecyni jednoslkQ.
.
.
.
Jcdnostka sponedza mchunek zysk6w i sEat w ukladzi. por6wnawczym.
w
sprawozdaniu fi nansowym j€dnostka rykazujc zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich trclciq ckonom iczrE.
wynik finansowy jednosrki z, dany rok obrolowy obcjmuje wszys*ie osi€nittc i ptzypadaiqce
przychody omz zwiazane z
ryni przychodami kosdy zgodnie z zasadahi
kosa6w oraz ostroznej \rfceny.
.
na
jcj
r.ecz
wspdlmiemolci przychod6w i
'lenoriafu,
Srodki awale oraz wartoici niematerialnc i pr6wnc wyccnia wedlug cen nabycia.
zarqczn,k n, r do
""^-"o ^r\Ilf/{/4!!Rady
cminny g:T?f*zNd^rowiq
cniny
wicrsom}yn ,.a^,"
/6,.!!.,k/.1.,.
i'l'"i::' ;;.iiirt'iJii'
.
irodki lrwalc i wano3ci niematerialne i pmwnc amonlzujc sil mctod4 liniow{ srosuiqc zasady, mctody i srawki
okeJlone w lstawie z dnia | 5 lutego I 992 r. o podatku dochodowym od osOb phwnych,
.
Jrodki trwale o niskicj wartosci (do 3500 zl) amonyzujc sig iednonzowo, w kwocie odpowiadai4cej ich wano3ci
w rnomencic przckazania do uzytkowania.
.
ro4oczpcie dokonywania odpis6w amonyzrcyjnych nast9puj€ w momcncia przyiecia tych Srodk6w
.
mat€rialy w tym leki, wycenia
siQ
i
praw do
w cenach ich zakupu, kosty zakupu odnosi sig w ciQ2ar kosa6w bezposrednio
po ich poniesioniu.
.
wanola lck6w i innych matorial6w medyczlych wydanych do g.binel6w, a nia
at,lych
na dzieii bilansowy
wykazuje sie w bilansic ( na podstawie spisu z narury)
.
nale2nolci k6tkoterminowe
i
roszcz€nia wykazywanc sq
w wartolci netto; sq one wyceoiane w kwociO
wymaganej zaplaty (tj. wadosci nominalnej plus odsalki za zwlokQ w ich zaplacic), z zrchowaniem ?asady ostrozncj
.
.
.
na
Srodki pieniQzne w walucie polskiej
wlk.arjc
si? w wartoCci oominalhcj.
zobowi4zania zostaly wycenione na alzieri bilansowy w kwocic x,ymagajqccj zlplsty.
koszty dzialalnosci op€mcyjnej ewidencjonuje
koniach zespolu 5
-
siQ na
kontrch zaspolu 4
-
kosdy rodzajowe i i€h rozlicz€nic oraz
koszty wg ryp6w dzialalnolci i ich rozliczanie.
Podpb gldwnej ksif gowej
',l:u:,ilil;F:H"
podpis
kicrowiik! GOZ Wielgomtyny
IttEROWN
Gol.6.9o Olrodlo Z
l.L d- fa.b.r.;
zaracaiknr2douch*aly
*UXlfulWtt........,.RadyGminywiersom*r'^ /6,..?-4,.&-/.L.........,.4
Gminny 0610dek ZC.owicr
t,
- wrErGOrlrYN,.C
-r.o ?, 97.t25 WL:c.rrrit
!.t l::::l:351. lel, l1t87l067
UIo*! 0:4;140101/0U0?0/14
BILANS
rcJc6n;o.
P.gon
[email protected] d &icn: tl-12-20t1
592195a93
130357.3(
r
lt
e60.57
r
t. |@y :.|(*[email protected]
x,ed |nJ'crtl
x. udt.t l.xcj.l
lv.
"\
d.d
tn'ru drdidru
lr.rk6.. ulllDl
loplrdlnfdw, rp.r.,y
Y rodir f!.i|l'!l
111€€0,57
on'ry (y
p...rm"
M|.dsrdr d r.'ld rdl.s,y
r
.tu r|:*t ilfft
e'',ddv'[email protected]
b)
ilg:
0,
f4ed6 [email protected] i dEynr
i3757e,3e
!254,57 l/1 zy.l
ltul
r r{
d..td'
52 319,21
2274,q,
7oa.oo
odrr.r zry*u
fr 'qlo tu
l.zobcFrr|@$Db.|+d!
r.N.r.,dddqdz tm
r- odtdbdrF plliir
r',r.
li.'|'f!oodgt
R.fi
.
'trr.d6rto
r.dd!
Mrr.F dE6!td*F
l'Nts|hiw&F..!g3'.
')
*FdFdd
ri*'rd'
''mdqd'''|ln.Aly€6mn.m
n'2o..*i!,n||4{l6idn.€
L r,tb.*ldBr* ldirE rdt
l
wb!.. [email protected]'
Fdd*
'dd{drn**dd!a..r1M
.hfugrdqfufu
!, [email protected]'r.{rd&*..ro...,rt
r,
n:.6di+ri. aiw
^KIERO!V IK
atlod El
{ACH
anqcnixn z aoucnnary
n4[.[(t
Omjnn'/ OStodek Zctowio
,
tv
rGo
rE
tqdeD:.r.--lo
l,f
7,
??:111iC51,
r,r L Y N
,. c h
BILANS
97-t5 wi!:cortiy
l.l.
1t 78?-10
{7
Unora 0i{;ll0tsl/01/070/l{
Pcgon !02196893
sporz4duony
561759,L
l.l53e,t r. r.aars.t
2
td$rld/dy iNdrdy
I
: rrtub
do.h
i
rnro,
o
Mr.r.ac
I
r
oc
.t4 er
[email protected]
i
92194.1!
dl
ridil.cbd.r
e2
or{. o &6i e|dy
tg,03
t21t4.,3
so
D), trrn nial
Lar2
& 35!.,2
.l
!D.
rrct
r,iildftrn{
:t&t
tt8,lt
c6ycl Frhi6,rt.dqyt
r.!ori€'. [email protected]
$!.02
mp.p,.ry*nor.m
14.o.70
44
rl4E.rd edrr&r6
-
o 573,62
q.,..ha
d€' d d.?.d
!'x,6d0bl|[email protected]'E!4.
.
-
F4rrr6ldFd
--+---
doced r de. .aqrd
r kn
.)
9r,l!
ob..N rridYl
., : tnA|d..b. u.rr.. d'yd ,d&'
3
& a$.e2
e0
b, .
|
l.l.,...clddF,3''d
2- Wbc*
I
3 | - I 2-20
r.rqr
!, N.r60ac r{d..t.fttM
r. Nr'.rr&i.d idD.br ro,,rr nyc!
o
41
6e2.0!
2 6C2.0!
z
r{8tu!!5
n! dzici:
., al*r&.rLr
d cdl|'
2l0,7a
d
16,
.r/@[email protected]&,d ra.zpiE
3{r 250,75
-
'm @olrnt'@.*tH ltDM
bl * eoro.dydi
ic!.**
M
id.*r. rirrd'[email protected]
-!DWel'w*v{',l:F
. rd rirth i in.rd,r. t rdr
.lle r.,{6. r rrr I r ndrnr.cr
ala ito,la
46?'p,tl
t32 3,r4,!o
171d,,r'
3!t 7,3.5a
101121,e2
1rr,err.'irdr&q
!3 76r,26
71,1,(',4!
43t6t,20
7ot a1f,2t
66t500,34
. h r€"yrt r,.l|d'nrlE
17,7,e3
'v'x.&r6|.d.Mrcdl.td.drd4.r'.&
,0141f,23
6d' Lo,!a
Klut(
'''G;ini.d
zarqcaik
,
Yvvtl /,
nJdo uchwat)
^,
/:-,^--r.^.]-L 7n.^,,,.^
*,.,'I;i,,;;.;;...',
;;; T'"
r5...!o7.titswrr:lo6tir
I t 7ll!ili35l, l.l. 4a187-i0.67
!$otl0 l];1,'l{0,{ll/tll,/0?0/14
Roru
Rcgoi
/
AItrll/&b/
/
rl ' ......Rady Gminy wietsom tmy zan;a ..4k,.-.;.:..:......r.........r.
'1 /)t 1.0/,
q!/
3
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
rtouqdr,ntTrotBrodot{l.rolldo.
-12-2013
(\v&'d por6*nt*crvl
5921956n3
r;;*_
l
lwl96,l
a. r.rycnooy
wys:eosoh€nl€
Rot 2012
n.nozs 3pz€d!.ty I zr6wnano z ntmt, w lvh:
..'-'
tod l€<rnosrsk
'':
powiqzanych
---_'
t r22
' _.-'--F:_
I
+. zmn|cEaanlo
_l
uR(ry n. sasns potz€Dy
Zutycie matarjarowi
1
t2o 817,52
1 122 239,6
1Im817,52
10896,14,15
1119577,3-l
o,l
,€dnoltki
lV, Przvchody nono 26 3ptzoOa:v r*arO* imireri*Ow- - ---_ rc. ^qsry caernotcr oP.r.cy,ml
ll.
239,66
02
03
tM?pzc.r6
Rot 2013
05
0€
07
e.e€ii
OE
30 563.39
26 606.32
08
63 219,92
62 533,00
t0
1r14184,55
'taE 749,O1
254.fi
21t|1.50
1t
2
tz
13
694 4t5.97
699 384,85
l4
148 753.1r
171693.9.1
t5
6 252.71
I {€t.75
t6
c,
r.
(^ - e)
Poro.l'|e pnvchody op.rrcyJnc
1e!!E!14!q.t.ddy
zysx zo
l7
l8
zoFa n€mansowycn oxrylvow tMrttch
pr.rcnody op€f scytne
zryd. n€man3owych atrywow tk.tych
auar6q.
w'llo3cr akryvrow ni.nnaNowycrl
9
21
9 665,20
9 645.i'O
?2
3651.40
645.20
l9
(C
.
23
21
Inno kos:ty op€.scyin€
zFr li|'.i.l z &brstnoJct oFncyJn.,
G.
1210,15
9 645.20
20
he
lrl.
32 595.51
DE
P.zychody f.En!ow6
25
3 651.:10
26
30 629,3r
10 925,35
27
13 915.90
I7U2.17
30
t3 915,90
a 102,17
Dywtd€nd, i udraly w ryskscn, w ryln:
@
t6nos'!k powEzanych
lsnosrs [email protected]
t.
H.
3t
:. dyda In$,lsryqi
rv.Anuauaqr wanoro lnlr/lstyc.li
ZFr
33
34
nn.nlore
35
dla Fdooslek po*,iqzanych
37
slralg t. ayc|e ifr€stycji
[email protected] wano6c' in*$tycii
38
Kos:iy
3€
II
r',
39
10
zysk {stlaP) z
J.
r.
r.
r{,
L,
N-
d/.r.hoacl gorpodlrcz.j (F. c . Hl
* zd.r2o6 nrdzwycrrrnycn (J.t. - J.tt.)
zyskinsdl9yealno
[email protected]
52 545.21
19 627,82
45
52 515,21
19 627.42
46
r96,00
42
43
nroeye.,n.
zysx {strall) bnrno (t 1J)
Podalox dochodowy
Pozostdq obo,vlqlkow! zmntolszcnt. zy.ft u
zy3r {st'!i!} n6tto (K - L - M)
(:wht!z.nt! ttr.ty)
17
4E
62 349,21
I(IER ow
19 621,82
IK
Gfthn
AC,H;;;;;,
q
zarEcznikff4douchwary.,ll.XU.f.AtfUn'.adyominywiersomlyny.r,^./6;..?.(..{p-/!.......,.
Zdrowia
wielgorntyny 10.01.2014 r.
Gminny Osrodek
W Wiclgomtynach
Ul Radomszczanska 7
9?-525 Wielgomtyny
Nap 772-21-? l-861
Qminny 0610dek ZCrowld
, wrE tcorrrYN^cH
!it ?li?:liC51, l.l.
Informrcir dodtlkowr
a1787-10 67
ucoro 0:lll40l8l/01/070/14
Pcgon s92l9t803
l. INFoRMACJS I oBJASNIENIA Do BILANSU
l/ Szczeg6lowy zakes anian wano{ci grup rodzrjowych srodk6w trwatych, wanosci niematerialnych i
pra\nych oraz inwcstycji dlugot€rminowych. zlwierajecy stan tych rktyrv6w na poczqtek roku obrotoweSo,
zwiQkszenia i zmniejszenia z tytulu: aktualizlcji wartosci, nabycia, p.zemicazcze ia wevnQ[-a€go oraz stan
kohcowy, a dla majqtku amortyzowanego - podobnc przedstawienie stan6w i tltul6w znian dotychczasowej
amortyzacj i lub umorzenia.
O
Zmieny rv Srodklch trwqlych
Nazwa grupy skladnik6w
Stan oa poczqtek
rok'r 2013
Wzto$ wanosci z f,tufu
bruno irodkdw
Fwatych z tfulu
innego
nit zlkup,
zal(upu
ulepszenia
Zmniejszenie Stln na koni€c
roku
q
ulu
likwidacji,i
20tl
sprzeoary
uleplzenic.
t28 30t,67
0.00
709,00
0,00
686,14
328 324,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Maszyny i urz4dzenia
211922,59
0,00
709,00
0,00
656,34
21't 945,25
przyrady,
Narzl
)rtzrzjdzr-,
50179,08
0,00
0,00
0,00
0,00
Ogdlem
l. Eudynki i lokal€
.
50 3?9,08
Jchomoscr r wyposszenre
Zmiany w wanosciach nielnalcrialnych I pr.wnych
Stan na pocz4tek roku
WanoJci niematerialne i
2013
Wr,rost wano6ci
zakupu
4|9,97
0,00
zq
vlu
Zmniejszenie wanosci
Stan na konicc roku
20t3
0,00
4 tl9,9l
^1.,
zarqcmikn,4douchwatv
^'[fX/'l'/ntt
^advcminvwicrsomtvnv
'*^'/6'?-L&-/!"
!rodk6w trwrlych
Odpisy rmorgz!cyine /umorzeniowe
56na
W-yszczeg6lnienie
pocz4tek
Zwiqkszenia
2013
Srodki trwale
Wartosci nicmat.ri&lnc I
nar$tajqco
2t4 36r,76
4 I19,97
0,00
218 483,71
686,31
26 60632
192 563,15
koniec roku
obroloweSo 20 I 3
686,34
0,00
4l19,97
ffna
zrnniclszenia
Na skut€k
likwidacjVsPrzcdazy
26 606,32
188 443,?8
''
wieczyscie'
2/ WlnoSC grunt6w u4/tkowanych
j'dnos*a nie posiadatd'
Grunt6w rakich w okesie sprawozdawczyn
srodk6w
umarzanych przez jcdnos*!
rcasngu'
w tvm z tvtulu um6w
i innvcn
1/ w.riosd ni.
amortrzowanych rub
-arl,iiii,"ii'
""jil]aticrriwv
n,"
o" atych' u2'r'vanych
na
'm6w'
porycja ta w nisz'j jcdnosrcc nic w)6tQpuje'
W okt€sie sprawozdawczym
uzyskania prawa
samorz4du tcrytoriarneEo z tlruru
rub
partstws
icdnostck
wobcc bud2etu
4t
budynk6w i budowli
'obowi'afia
wlasnosci
lub jcdnostek
abowiqzania wobec bud2etu Paliltwa
wystQPo*aty
nic
spmwozdawczym
w
okrcsie
povry2szych ryrulow'
samorzqdu lcrytoriatnego z
i warlosci nominalncj subkrybowanych
kapitalu podslswowego oraz liczbie
5/ Dane o strukturze wlasnolci
akcji.
Sttn m PoczqreK
.oku 2013
oCOLEM
Kapitlt podstrwowy ( fuBdus' zslotycielski) -
26154,10
ZwiQbzenia ZmnicjszEnla
0,0o
0,00
Stan na konlec
roku 201l
26 154,4)
.- l. . l" ,'.
zarqcznik nr4 do uchwaly
^,KXF!416f'ry.
//- .,/,
Radycminy wicltomlyn
y.a,;^ .L(.
, /1,//,
Q|:;(!'(
. . . ,.
Slao na pocz4lku roku obrcrowego, zwiQkszrnia i wykorzysinnia oraz slan koticowy kapiral6w / funduszy
zapasowych i rezrrwowych, o ile jcdno$ka nie sporzqdza z.stawienia anian \,v kspilale (funduszu) wlasnyn.
6r'
Trcld
srsn na koniec roku 20 | J
Stan na poc2qtck roku 2013
L kapital wlasny
L
kapibl podstawowy (fundusz
2.
zalozyciclski)
kapital zapasowy (fundusz zrklsdu)
3.
slrara z lar ubieglych (wykazana w
/
586 21t,61
587 160J6
26 | 54,40
26 154,40
50? ?3E,03
54t 378,24
0,00
0.00
52 349,21
l9 627,82
sprawozdaniu finansowym za rok
4.
20r
t)
rysk netlo (wynik finansowy nctto)
?/ Propozycje, co do sposobu podzialu zysku lub pokrycia straly za rok ob.otowy
zgodnic z an. 58 i 48 ust.2 pkl' 2d ustawy z dnis 15 kwichia 20l l r. o dzialalnosci leczliczej o Podzialc zysku
dccyduje samodziclny publicay zrklad opicki zdrowotnaj po zasiQgniQciu opinii Rady spolcczrcj .
W zwiqzku z powyiszym Kierownik COZ Wielgomtyny przedlozy Rldzic Spolecacj ProPozycjl by z)sk
w)?mcowany w 20 | 3 r. zostal przczrtczony na nsgtody dla prnc!*nik6w . Czet6 zysku niewykorzyslana na
nagrody zasili Fundusz Zlkltdu CminncSo Oitodka Zdowia w Wi.lgonlynich.
8i/ Danc o sttnic r.zcrw wcdtug cclu ich uMorrcnia na Poczqtck roku obrotowcgq zwiQkzcniach,
wykorrysLni\ rozwiganiu i stanic ko cowym.
W okrcsie sprawozdawczym porycja la w naszej j€dnostcc nic wystcpujc.
9/ Dan€ o odpissch akiutlizuj4cych warojd ntlc2noici, zc wskazanicm sianu na Pocelck toku obrolowcgq
zwiQkszcniach, wykotzystaniu, .ozwi4zaniu i stsnic na konicc roku obrotowcgo.
w bie24cyn ola€sic sprawozdawcrym pozycja t! nic w),stE ih w nsszaj jcdnoslcc.
l0/ Podziat zobowiqzln dfugoterminowych wcdlug pozycji bilansu
przewidywanyn umo\rq, okrcsic splaly:
Na dzicri
I
I
o poz6talym na dzic[
bilansowy'
3l- l2-20 | 3 brak zobowiqzai dlugolerminowych.
/ Wykaz isbmych pozycji czynnych i biemych rozliczch mitdzyokteso$ych.
rok
rP.
Wyszczlg6lnicnic
Ogdlam czynnc rozlictcnia miidzJokr$owc kosa6w
Pocz4ck roku
|
2013
Konicc roku
549,03
t757,98
58425
633,45
964,?8
t24,53
(aklywa bilansu- poa B.lV), w lyrn:
prcnumcraty
polisy OC
zarqca,jknr4douchwary
",ff.Xl./.1!/.&.tt.-adycminywicrsomryny.o,,^./6-,Q..!,&.,/!.(......,.
096lem rozliczenia mi€dzyokresowe przychoddw
I pasywa brtansu _ poz. B.tV) w ryn:
.
w_artoJC odpowiadajqca niczrmonyzowanaJ
**:s"i e9ci4rk9u/ej aktyw6w trwalych
:3.1.
13 446,46
63 761,26
73 446,46
63 761,26
:g"lfh
nieodptarnie tub sfinansowanycir z
oouclr. ktorych wanoJa zwilkszyla przcd
dnicm
l-_-,fju. ,u',pubticzneso
.r_ tundusz
l2l Wykdz
g,rup
zltozyciejski
opicki
zlkladu
:il9ozlerleco
zorowolnej,
zobo\|i4?aA zabezpicczonych na majqtku jednostki
(zc wskazrniem jego rodzaju).
ZobowiEzania lakie w okresie spmwoztawczln
wjednoslcc nic wyslQpowaly.
warunkowe,
lrJ*#*:r"""
w lym r6wniez
udzictonc przez jcdnosrkc gwarancje
Zadoe zobowi4zania warunkowc
ani poreczcnia
2.
I
i
porpczem4
t*2i
wjcdrostcc w okrcslc sprawozdawczym
nte wysiQpowaly.
INToRMAqTE r oBJASNIaNTA Do
MCHUNKU zysKOw t srRAT
/ Saruktum rzcczow-a prrychod6w
netto zc sprzada2y ustug zdrowotnych.
Wysokotd osiqgnilrych
przychod6w w 20D r-
l. Podstrwow. opl€ft. zdrowotn,
,, jfr;lf r z
2)
Prrychody
Narodowcso Funduszu
zlslug wykraazai4.yah
827934,70
poza
u
2. Slom!totogt.
95t,72
r94 382,00
J, Cinekotogi, i polotnictrro
I
t20 8t7,s2
2/ Wlsokoid i wyjajnienie przyczyn
odpisdw aktualizujqcych jrodki
trwal€.
o*"lr"h.
[u
* o*"t'"
sPrawozdawczym
i€dnostka nic dokonylvala odpis6w aktualiarjqcych
wanose Jrodk6w
zarec.iknr4douchwrry
b
.,,..,.rt" , /.^ ,,.
^,X[X.(gp-1t..^^ycnirywicrsomrynyzd"r,/.6.Q4,Q?.1!.......,
3/ Wysotog odpisdw aktualizujqcych wsitosd z.p.s6w.
Erak Ekiej pozycji w rachunku zFk6w i srrr zr bie24cy i poprr.dni rok
obrotowy.
4/
Inforrhacjc
o
prrychodacb, kosaach
i
wyniksch dzislalnoJci zrniachrncj
pr2ewidziancj do z$i€chaDia w roku nastCpnyn.
Z.adna z powyzezych
w roku
obrotowym lub
okolicznosci wjcdno6tcc ni! miala micjsca.
pozycji r6ariqcych
.gl6yych
prawnycn oo w)ml(u ttnansowcgo (zysku, staaiy) .podslsw!
brutto.
-jr-j:1i:?.il"
opod.tkowhia pod.*icm dochodowym od o36b
g p"dlqu_ dochodowym od os6b prawnych z dni! t5 turcso tee2 r.,
ls_ld.l"
::! I .pkrw4.y:q*y
umrnny 1L],]
usrodcx i4drowia
Wiclgombuch jako podrhik kt6rcgo catcm siaturowym icsr dzishlooja w
jcst zl,votDiony z podnku dochodowcgo od os6b pBwnych,
nic mricj j.dnrk w roku
fJT:::.T-1TJIrI)I4
zut.t.vtysalrty zaarbi a powoduj{cc z4rrtC pod!*u dochodowcSo od os6b pnwnycl|.
Szczcg6lowc r6hicc
przc&tawia
Doni2szr tabcla:
Przychody l{cznl.
I
t39
.Prqchody zt spndaZf ushg rdrowoinych
I
r20 8 | 7,52
9685,20
E 702,47
|
2. PozostaL pnlchody opcrrcyjnc
l. Prrychody finansowc
201t9
139
201t9
t2o u1,52
9685,m
8102,47
Prrychody pod.tko*c ||ir oJ?te w wynlku
I . ot-zynanc odsltki od lokat zsrschowrnc
mcmorialowo w ohrsic ubicttyn m przfchody
Przfchody bihnsowc Iic tt.nowilc. pr4rchod6w
podltkowych n! podra.*lc rrt 12 lpdop w tyr|:
l.
kwoty nrliczonych odsatck od tokrt lacz nic
z.alizowanych na dzicf billnsowy
I t2t,92
|
121,92
WrrtoJa prrychodu blli||sowo
r r39 205,19
Wrrtoja przJ'chod[ w rozontbnlu prz pkdw
pod.lkopych (l +2-3) - poz 27 | 30 CIf -
t
I l39tttJ3
Z.lqc
fak-.Rrdvcminvwi.rsoml'*o^^"/-6-'Q-|"Q/E"'\
^,r*oo"u"r*,o*xx.Xy'.fu
Ko3zty uzysklnis
B,
2.
Kosry
prrychodu
Korzty llczni. (kostty dzhblnolcl oPcrecyjn'i'
pozost.lc koszty oPcr.cyrna ) \ lrn!
I ll9
ll
Kosay podaltowc powodujqlc obowiezak zaPhry
podathr r nic ujQlc w wyniku finansowyrn w tym:
s) Wyplaconc w roktr 2013 nagrody z zysku zr rok
I
2012 wraz z! sklsdkami ZUS Pracodawcy
l.
Koszty podltkow? staro\thc. ko,zy uzylk nia
przyrhodu, t nic ui?tc w wyniku finrnsowym w
w szczEt6lnosci wyPhcona w roku 2013
wynrgodzloit z tytuh umowy zlccenil z zysku za
rok 2012 wraz zr skhdktmi ZUS pracldlwcy
wynegmdzcnia za lwisdczcnic uslug mcdycznych
wykonywanych w c.lu rcalizacji za&i stalutorvych
GOZ wiclgomlyny jako podmiotu lccalicz.So
Kosay bibnsowo
511'37
I u9
577.37
I lt9
517'37
91,00
| 99r,00
lF
4,140,00
-
4
Koszty bllansowa
5
Koszay
uzyst..|r|. Prrycbodo _ poz 3l | 31 CIT'
c.
t. Wynik blhr|sowY bruno (44 2.
Podstrw. opod.tkorvlnh poz
4.
Pod.tek
orl.ely
-
clT
02637
r9 62182
AO poz]s 138
{'l CIT -
pdr- 54 | 56 CIT -
Doci6d zwohlony poa 9
I rt2
B 1)
wynik pod.tkowy - doch6d (AS
ctr.8
t
X
-t
)
t
27 a55,46
I I 99t,00
227t,N
E
r
5 86436
&nc o
6/ w przypadku jcdnostclq ktdt! sporz{dzq.iq .rchun k zFk6* i sEat w wuirtoic kalkulacyjnyrr
rodzaiowych'
kosadh wynvorinia produkt6w na wlssnc pomrby oraz o kosdnch
Rachunck zysk6\t i sEat 6pon{dzany jcst w wsrirncir podumawcrym'
?/ Kosd wytworrcnia grodk6rY Fwatych w budowic Srodk6w Ewatych na wtesnc potzcDy'
Porycja tska w j.dnoslc! nic wystepujc
lu1
a
{
zrlqcznikff4douchwary,,X[N4.4(f/p]!..."adycminywi.rsomtyny,o^n./6..Q.{..Q./-q.......,.
t/
Ponicsionc w oslahim roku i planowanc n. nastlpny rok naklady ns niafinansowc aktywa Ewalc; odrQbnic
nalczy wykazac ponicsionc i planowane na*lady na ochronQ 3odowisLa.
Wysokodd naklad6w
Naklady na
|
Rok
20ll
709,00
) Jrodki Ewal€
Rok 2014
I 000,00
Brak nakhd6w ns ochronQ itodowiska
9/ lnformacjc o zyskach i str.lach nadzwyczajnych z podzialem na losowc i Pozosialc. Podatck dochodo\Ny od
wyniku na opcracjach nadzwyczajnych.
Zyski i sEaty n.d2wycz.jnc \r, roku obrolowym i Poprzcdzaiqcyn wjcd'|ostcc nic wystqpity.
4. INFORMACJE O SPMWACH OSOBOWYCH
lnformacic o:
C
l/ Pr4ciQtnym w roku obrotowym zaEudnicniu, z podzialcm n. gtupy zawodowc.
Prr.ciCoc
z.rudnirnie
obrctowF
w mku
wyszczrg6lnicni.
Riztm
Z
11.0
tcgo: pcrsoacl m.dysz.y
z
wYrszYm
wvl(srtrlcaniam
W
tym
WtF
- leklrzc
-
3.0
t,5
dcntyJci
W tvm . Rchabilitanlkr
1.0
Srcdnl Dar$nal mcdyczny
6.0
PncownicY
sdnlnbit cyhl
IJ
t.0
Prrcownicy gorpodsrczy
2J wynagrodzcniach, lQcztic z wynagrodzct cm z zysku wyPhcooyoh hb mlcalych osobom
skhd org,an6w 2.rr4dzajqpych i ntdzoruj*ych ip6lck hsDdlowych (dlr k!2dcj gn py osobno).
wchodzqpF w
Pozycja lrks w jcdnostcc nic wystcpujc.
3/ Po2yczkach
i
chrttlicrzc udziclonych osobom rchod2qcym w sklad
(dla krrdcj grupy osobno), ze *sk3z'hicm
handlowych
spdhk
nadzontjecych
Swi.dcz€niach o Podobnym
i
organ6w zrrz4izrjqcych
warunk6w oproccnlowslia i tcrmin6w sp]ary.
Pozycja
ttla
w jcdnostcr nia wystQPujc.
:
zarqcznik nr 4 do uchwar
t - X t.X.//:U/.1!/!.R!dy
cminy wiersonryn
5. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZACE ROKU OBROTOWEGO
I
,.0^," ../6:.Q!,.Q-l!.
...,.
LAT UBIECLYCH UJETE
W
SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
l/
Informacje o znaczqcych zdarzenisch dotyczqcych lat ubicglych ujelych w spmwozdaniu finansowym roku
w roku obrorowym hkie zdarrcnia
nie mialy miejsca.
2/ lnformacje o anacz4cych zdarzeniach, jdkic nastqpily po dniu bilahsowym. a nie uwzglQdnionych w
spmwozdaniu
fi
nansowym.
w roku obrorowym takie zdarzeni! nic mialy micjsca.
l/ Przedstawicnie dokooanych w roku obrotowym zmhn za$d (polityki) rachunkowoici, w tlm mctod wyccny
oraz znian sposobu sporz4dzania sprawozdania finansowcgo, jc2cli wywicnjq ooc istogry wpl)'rv na sytuacjQ
majqtkowtu finansowe i wynik finansowy jcdnoslki, ich prryczyny
finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) wlasnym.
i
spowodowrnq zmianami kwotQ wyliku
Zadn! z po$y2szych s),tuacji w jednostcc w roku obrotowyn nic wyst{rila.
4/
lnformacje liczbowr zapcwniajecc por6wnywrlno3c danycb spnwozdania finansowego
z!
rok
poprzedzljqcy, ze spmwozdanicm za rok obroto\ry.
Ni€ dotyczy
6.
INFORMACJE DOTYCZACE KONSOLIDACJI SPRAWOZDAN FINANSOWYCH, ODY
spRAwozDANIE TAKrE NrE JEsr w MYSL pRzEprsow usrAwy spoRzADzoNE
Punk nic dotyczy Gminnago Osrodka Zdrowia w Wiclgomlynach
?. INFORMACJE NT, POL{CZENIA SPOLEK
Punk ni€ dotycry Cminncgo Osrodka Zdrowis w wiclgontynach
8. WYJASNIENIE
PowAzNYcH zAGRoZEN DLA KoNTYNUAC,| DZIALALNoScI
Bnk ?agro2!6 dla kontynuowania dzialalnosci.
9. W przn.dku gdy innc informacjc, niz wymicnionr powy2€j, moglyby w ino$y spos6b wptynqC na ocene
slruacji majqtkowcj, finansowcj oraz $?nik finsnsowy jcdnostki, nalc4 ujawni6 t. informacjc.
Brak takich informacji
Data sporzqdzcnia: 10.01.2014
Sporz4dzil:
cLOwV\ {srEGowA
^",,(j,sffi*#",
r.
Zatwiedzil:

Podobne dokumenty