Filozofia francuska XX wieku French Philosophy in the XX century

Transkrypt

Filozofia francuska XX wieku French Philosophy in the XX century
Filozofia francuska XX wieku
French Philosophy in the XX century
Kod: część I 0200-SAM04F
Prowadzący: dr Krzysztof Matuszewski
Rodzaj zajęć: seminarium analityczno-magisterskie
Poziom i wymiar przedmiotu: poziom III, 30 godzin, semestr zimowy
Punktacja ECTS: 5 pkt
Warunki zaliczenia: praca pisemna
Cel zajęć: zapoznanie studentów (za pomocą lektury, analizy i interpretacji tekstów) z poglądami
najbardziej znaczących przedstawicieli współczesnej filozofii francuskiej
Proponowany termin: wtorek 13.45-15.15
Program zajęć i literatura:
I.
Człowiek i historia w świetle francuskich interpretacji heglizmu i marksizmu
1. Alexandre Kojève, Idea śmierci w filozofii Hegla, [w:] tenŜe, Wstęp do wykładów o Heglu,
Warszawa 1999, s. 546-599.
2. Louis Althusser, Przedmowa. Od «Kapitału» do filozofii Marksa, [w:] L. Althusser, E. Balibar,
Czytanie «Kapitału», Warszawa 1975, s. 29-109.
II.
Między heroizmem i nihilizmem: inicjatywy etyki pototalitarnej
1. Albert Camus, Rozumowanie absurdalne (cały rozdział); Człowiek absurdalny (jedynie wstępny,
tak zatytułowany paragraf); Twórczość bez jutra; Mit Syzyfa, [w:] tenŜe, Mit Syzyfa, Warszawa
2001, s. 7-56, 59-61, 100-103, 107-110.
2. Jean-Paul Sartre, Mdłości, Warszawa 1974, s. 141-151, 179-190, 237-242.
3. Simone Weil, Myśli, Warszawa 1985, s. 18, 19, 27-40, 141-146, 150-154, 157, 159, 164, 165, 167,
170, 180, 187, 196, 202.
4. Emmanuel Lévinas, Twarz i etyka [w:] tenŜe, Całość i nieskończoność, Warszawa 1998, s. 227261.
5. Emil Cioran, Zarysy zawrotu głowy, [w:] tenŜe, Ćwiartowanie, Warszawa 2004, s. 75-169.
6. Louis-Ferdinand Céline, Wywiady; Listy do Miltona Hindusa; Mea Culpa; Przyczynki do
pogromu, w: „Literatura na Świecie” 1990/12, s. 84-92, 110-154, 236-246, 265-273, 287-296.
III.
Sacrum i struktury: nowa mito(-ideo)logia (antropologiczna)
1. Claude Lévi-Strauss, Analiza strukturalna w językoznawstwie i w antropologii; Język i
społeczeństwo, [w:] tenŜe, Antropologia strukturalna, Warszawa 2000, s. 35-64.
2. Roland Barthes, Mit dzisiaj, [w:] tenŜe, Mitologie, Warszawa 2000, s. 237-296.
3. René Girard, Początki kultury, Kraków 2006, s. 61-140, 242-271.
4. Roger Caillois, Człowiek i sacrum, Warszawa 1995, s. 19-64, 141-153.
5. Georges Bataille, Miłość istoty śmiertelnej, [w:] tenŜe, Historia oka i inne historie, Kraków 1991.
6. Michel Leiris, Lustro tauromachii, Gdańsk 1999, s. 21-23, 33-37, 41-44, 50-52.
Filozofia francuska XX wieku
French Philosophy in the XX century
Kod: część II 0200-SAM04F
Prowadzący: dr Krzysztof Matuszewski
Rodzaj zajęć: seminarium analityczno-magisterskie
Poziom i wymiar przedmiotu: poziom III, 30 godzin, semestr letni
Punktacja ECTS: 5 pkt
Warunki zaliczenia: praca pisemna
Cel zajęć: zapoznanie studentów (za pomocą lektury, analizy i interpretacji tekstów) z poglądami
najbardziej znaczących przedstawicieli współczesnej filozofii francuskiej
Proponowany termin: wtorek 13.45-15.15
Program zajęć i literatura:
I. Dyskurs w cieniu nierozumu: ratio, wyobraźnia, szaleństwo, nierzeczywiste, samotność,
nieokreśloność, przypadek, śmierć
7. J.-K. Huysmans, Na wspak, Kraków 2003.
8. Surrealizm, [Manifesty surrealizmu i inne teksty], [w:] Surrealizm. Antologia, ułoŜył A. WaŜyk,
Warszawa 1976, s. 55-102, 110-150, 155-168, 171-237.
9. Pierre Klossowski, La Révocation de l`Édit de Nantes (fragmenty), Paris 1959.
10. Antonin Artaud, Skończyć z sądem BoŜym, „Pismo literacko-artystyczne” 1988/10, s. 80-98. –
Heliogabal albo anarchista ukoronowany, Warszawa 1999, s. 99-103, 106-109, 113-114. – Nowe
Objawienia Bytu, „Sztuka i Filozofia”, 2001 (19), s. 69-81.
11. Gaston Bachelard, Marzenie ku dzieciństwu; Cogito marzyciela, [w:] tenŜe, Poetyka marzenia,
Gdańsk 1998, s. 113-195.
12. Michel Foucault, Człowiek i jego sobowtóry, Nauki humanistyczne, [w:] tenŜe, Słowa i rzeczy.
Archeologia nauk humanistycznych, Gdańsk 2006.
II. Idiosynkrazje metafizyczne: dekonstrukcja i nomadologia
1. Jacques Derrida, Kres człowieka, [w:] tenŜe, Marginesy filozofii, Warszawa 2002, s. 151-182.
2. Gilles Deleuze, RóŜnica i powtórzenie, Warszawa 1997, s. 361-411.
III. Powaga narracji/Ironia symulacji: postmodernizm dla dorosłych
1. Jean Baudrillard, Tematy bieŜące, [w:] tenŜe, Przed końcem, Warszawa 2001, s. 71-101.
2. Jean-François Lyotard, Postmodernizm dla dzieci, Warszawa 1998.

Podobne dokumenty