Szanowny Panie Dyrektorze - NSZZ Pracowników Policji

Transkrypt

Szanowny Panie Dyrektorze - NSZZ Pracowników Policji
PROGRAM UBEZPIECZENIOWY POLICJA 2015
WARIANT SOCJALNY
przeznaczony dla pracowników Policji oraz małżonków/partnerów życiowych
i pełnoletnich dzieci pracowników i funkcjonariuszy
Zakres ubezpieczenia
Śmierć ubezpieczonego
Wysokość świadczenia
W PLN
21 000
Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
42 000
Śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca i krwotoku śródmózgowego
42 000
Śmierć spowodowana wypadkiem przy pracy
63 000
Śmierć spowodowana wypadkiem komunikacyjnym
63 000
Śmierć spowodowana wypadkiem komunikacyjnym przy pracy
84 000
Śmierć małżonka
7 000
Śmierć małżonka spowodowana NW
14 000
Śmierć rodziców lub teściów
1 400
Śmierć dziecka
2 100
Urodzenie dziecka
700
Urodzenie martwego dziecka
1 400
Osierocenie dziecka
2 800
Trwały uszczerbek na zdrowiu z tytułu NW - za 1% uszczerbku
315
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału lub krwotoku śródmózgowego. - za 1% uszczerbku
315
Ciężkie choroby ubezpieczonego
Nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, anemia aplastyczna, bąblowiec
mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych by-pass, choroba Creutzfelda-Jacoba,
masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie , niewydolność nerek, ropień mózgu, sepsa,
tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, zakażenie wirusem HIV w
związku z wykonywaną pracą, zawał serca, zgorzel gazowa, oparzenia, transplantacja organów,
utrata wzroku, oponiak, choroba Parkinsona
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu (minimum 3 dni) w wyniku:
3 000
- wypadku przy pracy (za pierwsze 14dni/od 15 do 90 dnia pobytu)
140/35
- wypadku komunikacyjnego (za pierwsze 14dni/od 15 do 90 dnia pobytu)
140/35
- nieszczęśliwego wypadku (za pierwsze 14dni/od 15 do 90 dnia pobytu)
140/35
- zawału serca, krwotoku śródmózgowego
35
- choroby
35
Karta apteczna - wydawana po pobycie ubezpieczonego w szpitalu
Składka miesięczna
Limit 200
40 zł
ISTOTNE INFORMACJE
1) Wariant Socjalny uwzględnia możliwość przystępowania do ubezpieczenia osób przebywających na
zwolnieniu lekarskim pod warunkiem zachowania ciągłości ubezpieczenia.
2) Zniesiona zostaje karencja na ciężkie choroby i leczenie szpitalne dla pracowników oraz małżonków i
pełnoletnich dzieci, którzy przystąpią do ubezpieczenia w ciągu trzech pierwszych miesięcy od daty
wdrożenia programu w danej jednostce Policji,
3) Ubezpieczenie na wyżej wymienionych warunkach obowiązuje do momentu ukończenia przez
ubezpieczonego 70 roku życia.
4) Minimalna liczba osób niezbędna do uruchomienia Wariantu w danej jednostce Policji – 15 osób.
5) Ubezpieczeni w Wariancie Socjalnym otrzymują rabat w wysokości 20% na następujące ubezpieczenia
majątkowe:
- AC dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy
- OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego
przedsiębiorcy
- minicasco
- PZU Dom Plus
- PZU Dom Lotniskowy
- jednostkowe i rodzinne NNW
- Wojażer – PZU Pomoc w Podróży
- ub. mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych
- obowiązkowe ub. budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń
losowych, ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

Podobne dokumenty